ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου Καλομοίρα Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντης: 18/11/2013 Ταχ. Κώδικας: Αριθ. Πρωτ. : 3829 Τηλέφωνο: ΑΔΑ: Φαξ: ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της «Απεντόμωσης - Μυοκτονίας» για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ, οικονομικού έτους 2013 και έως του ποσού των 3.700,00 (τρεις χιλιάδες επτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%» Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΥ», προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του ενδιαφέρεται για την απεντόμωση μυοκτονία στους χώρους του ΝΠΔΔ με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης ύψους ποσού έως των 3.700,00 (τρεις χιλιάδες επτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013, για την οποία έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψή του, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 140/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους ποσού 3.700,00 (τρειε χιλιάδες επτακόσια ευρώ)» συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, σε βάρος του ως άνω κωδικού, την υπ αρ. 113/2013 απόφαση Δ.Σ περί «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.700,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%) για την «Απεντόμωση - μυοκτονία» σε βάρος του Κ.Α η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΚ67-Δ2Π καθώς και τη με αρ. πρωτ / Τεχνική Περιγραφή του τμήματος Προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με βάση της διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του έργου. Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα με τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη με αρ. πρωτ / τεχνική περιγραφή και την παραδώσετε στο τμήμα προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ. που βρίσκετε Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης έως την Τετάρτη 27/11/2013 και ώρα 14:00μ.μ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείετε, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α. Η ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ» με κεφαλαία γράμματα. β. Η λέξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. γ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

2 δ. Αφορά: Ανάθεση για την «Απεντόμωση - Μυοκτονία». Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την προσφορά τους να υποβάλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισμένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείετε και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη Δήλωση», Δήλωση του Ν. 1599/86, νομίμως θεωρημένη την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς από Δημόσια Αρχή, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως. 2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 3. Δεν έχω αποκλεισθεί από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. 6. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το τμήμα προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στη διαδρομή (προκηρύξεις διακηρύξειςδιαγωνισμοί). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/11/2013 και ώρα 12:30 π.μ. Η παρούσα ανακοίνωση και η τεχνική περιγραφή να αναρτηθούν αμελλητί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia.rentis.gov.gr.), από την επόμενη ημέρα της υπογραφή της για, διάστημα 3 ημερών, με ευθύνη της προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ημέρα της ανάρτησης της να δοθεί στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Πρόχειρων διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης προμηθειών. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

3 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛ.:210 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ FAX.: Νίκαια Αγ.Ι.Ρέντη:8/10/2013 Αρ.Πρωτ: ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & Κ.Α.Π.Η ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην Απεντόμωση στους Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς καθώς και στην Απεντόμωση Μυοκτονία των Κ.Α.Π.Η του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του Δήμου μας, όπως καθορίζονται παρακάτω και αναφέρονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ με τον τίτλο "Απεντόμωση - Μυοκτονία " & με Κ.Α Συγκεκριμένα: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ος ΒΡΕΦΙΚΟ - ΝΗΠΙΑΚΟ ΚΥΠΡΟΥ ος ΝΗΠΙΑΚΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 36 3 ος ΒΡΕΦΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ 19 4 ος ΝΗΠΙΑΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 52 & ΝΕΣΤΟΡΟΣ 5 ος ΝΗΠΙΑΚΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 72 6 ος ΝΗΠΙΑΚΟ ΓΕΜΕΛΟΥ 35

4 7 ος ΝΗΠΙΑΚΟ ΒΟΥΡΝΟΒΑ & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 8 ος ΒΡΕΦΙΚΟ - ΝΗΠΙΑΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ος ΝΗΠΙΑΚΟ ΣΜΥΡΝΗΣ 47 & ΤΥΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΒΡΕΦΙΚΟ - ΝΗΠΙΑΚΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 7 Β ΝΗΠΙΑΚΟ ΙΘΑΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Γ ΝΗΠΙΑΚΟ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Π.Η ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ο Κ.Α.Π.Η ΝΑΖΙΑΝΖΟΥ 10 2 Ο Κ.Α.Π.Η ΚΥΖΙΚΟΥ 12 & ΓΡΑΝΙΚΟΥ 3 ο Κ.Α.Π.Η ΝΕΣΤΟΡΟΣ 17 4 ο Κ.Α.Π.Η ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 5 5 ο Κ.Α.Π.Η ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ & ΘΑΛΗ 6 ο Κ.Α.Π.Η ΚΥΠΡΟΥ 38 7 ο Κ.Α.Π.Η ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΠΛΑΠΟΥΤΑ 8 ο Κ.Α.Π.Η ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Π.Η ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΡΕΝΤΗ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 32 Β ΡΕΝΤΗ Γ ΡΕΝΤΗ ΙΘΑΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Π.ΡΑΛΛΗ &ΑΓ. ΑΝΝΑΣ (κτήριο) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 32- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ

5 AΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ Οι ψεκασμοί εντομοκτονίας θα εφαρμοστούν σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, των Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ, σε ακάλυπτους χώρους, υπόγεια, αποθήκες, λεβητοστάσια, τουαλέτες και γενικά περιμετρικά στις κάτω γωνίες σ όλους τους χώρους που αναφέρονται άνω. Η μυοκτονία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στα ΚΑΠΗ, με την εγκατάσταση δολωματικών εφαρμογών σε εξωτερικούς χώρους περιμετρικά και σε επιλεγμένους εσωτερικούς χώρους με την χρήση δολωματικών σταθμών και με την τοποθέτηση σε αυτούς αδιάβροχων δολωμάτων και επανατοποθέτησης εάν χρειαστεί. Ο ανάδοχος θα πρέπει: I.Να διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα των εργασιών. II.Να καταθέσει κατάλογο των εντομοκτόνων μυοκτόνων φαρμάκων που θα χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια των εφαρμογών μαζί με την έγκριση των προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η επιλογή του κατάλληλου ανά περίπτωση φαρμάκου, θα γίνεται σε συνεργασία και μετά από έγκριση της επιβλέπουσας αρχής. Όλα τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. III. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει και να αποδείξει με υπεύθυνη δήλωση στην προσφορά του, ότι διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, κατάλληλα μηχανήματα και εξοπλισμό, IV. την εφαρμογή των χημικών σύμφωνα με την νομοθεσία και τις οδηγίες των κατασκευαστών των χημικών προϊόντων. Ορισμοί: 1. Για τους σκοπούς του παρόντος ο όρος «Ψεκασμός - Εντομοκτονίας» περιλαμβάνει την εφαρμογή με υγρούς ψεκασμούς με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης, με εγκεκριμένα εντομοκτόνα παραμένουσας δράσης, που είναι αποδεδειγμένα κατάλληλα για χώρους δημόσιας υγιεινής και με σκοπό την εξόντωση κουνουπιών, σκνιπών, ψύλλων, κοριών, κατσαρίδων καθώς και άλλων αρθρόποδων. 2. Για τους σκοπού του παρόντος ο όρος «Μυοκτονία» περιλαμβάνει την τοποθέτησης σε επιλεγμένα σημεία σταθμών δόλωσης με κατάλληλα τρωκτικοκτόνα και την συνεχή παρακολούθησης από υπεύθυνο προσωπικό ανά τακτά διαστήματα για τον έλεγχο και τη συντήρηση των παγίδων. Οι συμμετέχοντες πρέπει να : 1. διαθέτουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωμένα αντίγραφα. 2. διαθέτουν Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO για παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου θ πρέπει να επισυναφθεί στην προσφορά. 3. διαθέτουν υπεύθυνους, κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστήμονες (γεωπόνο, χημικό, επόπτη Δημόσιας υγείας, κ.λ.π) με εμπειρία στο αντικείμενο περιλαμβανόμενης και τυχόν προστατευτικής ενδυμασίας, απαραίτητων για την εφαρμογή των χημικών σύμφωνα με την νομοθεσία και τις οδηγίες των φαρμάκων με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και

6 έμπειρο προσωπικό. Η πιστοποίηση της μόνιμης συνεργασίας των εν λόγω επιστημόνων να αποδεικνύεται από τη σχετική άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών της εταιρίας, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 4. διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών. Η μη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα απόρριψη της προσφοράς. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ: Οι εργασίες την Μυοκτονίας θα εφαρμοσθούν αποκλειστικά και μόνο στα Κ.Α.Π.Η και όχι στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας. Κατά την μυοκτονία θα χρησιμοποιηθούν ετοιμόχρηστα άοσμα, αντιπηκτικά σκευάσματα σε μορφή δολωμάτων κέρινων κύβων με τρύπα, λόγω ανθεκτικότητας τους στο υγρό περιβάλλον. Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα έχουν βραδεία αθροιστική δράση με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται διστακτικότητα, να μην είναι αναγκαία η προδόλωση, να υπάρχει επάρκεια χρόνου για παροχή αντιδότου και να υπάρχει μικρότερος κίνδυνος για ζώα μη στόχους. Οι δραστικές ουσίες θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελληνική αγορά να κυκλοφορούν σε χώρες της Ε.Ε πρέπει δε να συνοδεύονται από τα δελτία ασφαλείας των προϊόντων της παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα. Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη για το μυοκτόνο σκεύασμα και την εργασία αγοράς και τοποθέτησης της δολωματικής παγίδας καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι ασφαλείας με κλειδί, άθραυστοι, με μεγάλο χρόνο διαρκείας σταθερότητας και υψηλή αντοχή στον ήλιο, χρώματος κατά προτίμησης μαύρου. Επίσης, θα πρέπει η θέση του κάθε δολωματικού σταθμού να διακρίνεται επιτόπου με ειδική ετικέτα, που θα αναρτάται λίγα εκατοστά πάνω από τον δολωματικό σταθμό και θα φέρει μοναδικό αριθμό με ανεξίτηλο τρόπο ή να είναι πλαστικοποιημένη. Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετηθούν επί του δαπέδου και να ακουμπούν τον τοίχο, ώστε να μην υπάρχει κενό μεταξύ τοίχου και δολωματικού σταθμού. Τέλος κάθε σταθμός θα είναι δολωμένος με δύο κηρώδη τεμάχια των 20gr.έκαστος, με δυνατότητα επαναδόλωσης. Στα υπόγεια των κτιρίων των ΚΑΠΗ θα τοποθετούνται ένα ή δύο δολωματικοί σταθμοί ανά χώρο, αποθήκη ή δωμάτιο, εκατέρωθεν κάθε πόρτας και αν έχουμε μεγάλους χώρους μπορούν να τοποθετηθούν περισσότεροι δολωματικοί σταθμοί. Σε διαδρόμους υπογείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν δολωματικοί σταθμοί ανά 20 m. έκαστος. Στα γραφεία των υπαλλήλων θα τοποθετείται από ένας δολωματικός σταθμός σε κάθε χώρο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα κανάλια καλωδιώσεων όπου θα τοποθετείται ένας δολωματικός σταθμός ανά 20 m. ή ανά φρεάτιο ελέγχου ασφαλείας. Σε ανοικτούς χώρους κι εφόσον έχει επισημανθεί έντονο πρόβλημα θα πρέπει να τοποθετούνται δολωματικοί σταθμοί ανά 20m. έκαστος τουλάχιστον. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε να μην τοποθετούνται πουθενά ελεύθερα δολώματα, (πλην των φρεατίων), παρά μόνο με τη χρήση δολωματικού σταθμού όπως περιγράφεται παραπάνω. Με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρχει διασπορά του δολώματος στο

7 περιβάλλον, θα προσελκύονται μόνο τα τρωκτικά και θα προφυλάσσονται παιδιά και ενήλικες από οποιαδήποτε τυχαία επαφή τους με το φάρμακο. Σε Οι συγκεκριμένοι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α)να προστατεύουν το δόλωμα από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής β) να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό πλαστικό μεγάλης αντοχής, που αντέχει στις τυχόν καταπονήσεις γ) να αποκλείουν την διασπορά τρωκτικοκτόνου αφού με την ανοξείδωτη βέργα που διαθέτουν εσωτερικά η διασπορά του καθίσταται αδύνατη. δ) ο χειρισμός είναι εφικτός μόνο με το ειδικό κλειδί που διαθέτουν, επιτρέποντας το άνοιγμα τους μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η σωστή χρήση των δολωμάτων διασφαλίζεται με την παρουσία ειδικού επιστήμονα όπως προβλέπεται από το νόμο, την ευθύνη δε της καθημερινής παρουσίας του εξειδικευμένου επιστήμονα κατά τη διάρκεια της δόλωσης έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος. Στην πιθανή περίπτωση που θα κριθεί αναγκαία η τοποθέτησης επιπλέον δολωματικών σταθμών, αυτοί θα τοποθετηθούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου. Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί στα κτίρια, θα στερεωθούν μόνιμα στο έδαφος, θα αριθμηθούν και θα διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση. Τα παραπάνω θα καταγράφονται, θα αρχειοθετούνται και θα παραδίδονται άμεσα εντός μηνός στην υπηρεσία του Νομικού Προσώπου του Δήμου και στο εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου όποτε ζητηθεί. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Κατά την κρίση της υπηρεσίας, θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος όσες φορές αυτή το απαιτήσει και δείγματα θα στέλνονται στο Χημείο του Κράτους. Σε περίπτωση που σε κάποιους δημοτικούς χώρους (ΚΑΠΗ) παρατηρηθεί έντονη προσβολή θα αντικαθίστανται τα δολώματα σε μηνιαία βάση χωρίς χρέωση. Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα φέρουν μόνιμα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα σε μορφή κύβου που θα επιτρέπεται η εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης και ταυτόχρονα θα μηδενίζεται και ο κίνδυνος διασποράς τους. Οι δολωματικοί σταθμοί είναι υψηλής αντοχής και ασφάλειας προκειμένου να καταστεί απαγορευτική η προσέγγιση ανθρώπων και ζώων ή άλλων θηλαστικών πέρα των τρωκτικών. Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα αριθμηθούν και θα επισημανθούν σε Πρωτόκολλλα που θα παραδοθούν στους υπεύθυνους παρακολούθησης του Έργου. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα στους παρακείμενους δημοτικούς χώρους για ύπαρξη φωλιών τρωκτικών, όπου και θα πρέπει να δολωθούν κατάλληλα. Τα σκευάσματα που προβλέπεται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας να χρησιμοποιηθούν θα γίνει με δολώματα που πρέπει να έχουν εγγραφεί με την σχετική νομοθεσία γι τα επικαιρομένα φάρμακα της χώρας μας και να συνάδουν με τους κανονισμούς της Ε.Ε. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & Κ.Α.Π.Η του Ν.Π.Δ.Δ 1. Κατά την απεντόμωση θα γίνει καταπολέμησης μυγών, κουνουπιών, κατσαρίδων, μυρμηγκιών, αραχνών, και λοιπών εντόμων υγειονομικής σημασίας, είτε με ψεκασμό με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα ανά περίπτωση, είτε με κατσαριδοκτόνο gel, αφού

8 προηγηθεί δίκτυο παρακολούθηση ερπόντων εντόμων, σε κρίσιμες θέσεις εσωτερικά των κτιριακών εγκαταστάσεων. Το δίκτυο θα καλύπτει το σύνολο τω δομημένων χώρων υπόγειων, ισόγειων καθώς και στους ορόφους. 2. Με την ανάληψη του έργου θα γίνει καθολική εφαρμογή κατσαριδοκτόνου ή gel σε όλους τους χώρους, όπως αναφέρονται στις συσκευασίες αυτών. 3. Τόσο η εφαρμογή gel όσο και οι ψεκασμοί εντομοκτονίας θα γίνονται στα φρεάτια, στους υπόγειους, ισόγειους χώρους. 4. Οι δραστικές ουσίες θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελληνική αγορά να κυκλοφορούν σε χώρες της Ε.Ε πρέπει δε να συνοδεύονται από τα δελτία ασφαλείας των προϊόντων της παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα. 5. Τα εντομοκτόνα θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με άμεση δράση για γρήγορη έκλυση και είσοδο της δραστικής ουσίας. Πρέπει να έχουν άμεση και μεγάλη διάρκεια δράσης αλλά κυρίως μικρή οξεία τοξικότητα. 6. Στους εσωτερικούς χώρους επίσης θα χρησιμοποιηθούν σκευάσματα σε μορφή gel τα οποία θα τοποθετηθούν σε χώρους μη προσβάσιμους στον άνθρωπο χώρους με μεγάλη υπολλειματικότητα. 7. Θα πρέπει να ανήκουν στη κατηγορία των πυρεθρινοειδών ή των καρβαμιδικών. 8. Θα προτιμηθούν σκευάσματα νέας τεχνολογίας π.χ. (μικροκάψουλες) των οποίων η εφαρμογή προκαλεί την ελάχιστη δυνατή οσμή και δεν αφήνουν ίχνη (στίγματα, λεκέδες) στις περισσότερες κοινές επιφάνειες (τοίχοι, μοκέτες κλπ). 9. Σημαντική είναι έγκαιρη έναρξη του ψεκασμού, δηλαδή με τα πρώτα σημάδια της προσβολής. Η καθυστέρηση του ψεκασμού κάνει την καταπολέμηση δυσκολότερη. Πριν κάνουμε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια πρέπει να καθαρίζουμε τους χώρους που θέλουμε να προστατεύσουμε και να απομακρύνουμε σκουπίδια, υπολείμματα τροφών, λίπη κ.λ.π. Κατόπιν εντοπίζουμε τις εστίες πολλαπλασιασμού των εντόμων και τις καταστρέφουμε αφού τις ψεκάσουμε προσεκτικά και με επιμέλεια. Ο σωστός εντοπισμός των σημείων αυτών βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του ψεκασμού. Στους χώρους που θα πρέπει να γίνει απεντόμωση ήτοι ψεκασμός ο οποίος θα αρχίσει από τα υπόγεια, λεβητοστάσια, διαδρόμους, κυλικεία, τουαλέτες, κ.α, θα ανοιχθούν και θα ψεκασθούν όλα τα φρεάτια λυμάτων, τα οποία θα υποδειχθούν καθώς και ότι άλλος χώρος που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη του έργου. Ψεκάζουμε μόνο στις επιφάνειες και ποτέ στον αέρα. Ο ψεκασμός γίνεται από απόσταση εκ. από τις επιφάνειες μέχρι αυτές να διαβρέχουν καλά χωρίς όμως να στάζουν σταγόνες. Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του φαρμάκου. Ακόμη πρέπει να ακολουθείται η ευρωπαϊκή οδηγία EU 93/43 σύμφωνα με την οποία οι εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας απαιτούν επιστημονική παρακολούθηση καταγραφή και κωδικοποίηση. Σε κάθε εφαρμογή καταπολέμησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, σύμφωνα με το Π.Δ. 205/2001 και να λαμβάνονται όσα ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης έχουν καθοριστεί με την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους για την δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Σε όλους τους χώρους θα πραγματοποιηθεί έλεγχος, κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπεύθυνους των Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών αλλά και των Κ.Α.Π.Η και σχεδιασμός λήψης μέτρων των απαραίτητων μέτρων.

9 Να αναφέρεται και να ορίζεται σαφώς η συχνότητα των εργασιών στο χώρο που έγινε απεντόμωση μυοκτονία κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους και αν είναι δυνατόν να καταγράφεται το ημερολογιακό διάστημα αυτών των εργασιών. Τέλος, η Μυοκτονία Απεντόμωση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007. Κατά την εντομοκτονία στα κτίρια θα χρησιμοποιηθεί 1λίτρο διαλύματος/30m 2. Η παρούσα μελέτη αφορά δύο (2) εφαρμογές. Οι εφαρμογές θα λάβουν χώρα σε διάστημα που δεν θα γίνεται χρήση των χώρων για φύλαξη παιδιών και μαθημάτων κυρίως κατά το διάστημα των διακοπών των παιδικών σταθμών και κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπεύθυνους των σταθμών και των Κ.Α.Π.Η Η δαπάνη της μελέτης ανέρχεται 3.681,39 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Επόπτης Δημόσιας Υγείας ΖΑΡΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αρχιτέκτονας Μηχ. Β Βαθμό ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ( ΚΥΠΡΟΥ 142) 2 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΟΔΥΣΣΕΩΣ 36) 3 ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ( ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ) 4 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 52 & ΝΕΣΤΟΡΟΣ) 5 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 72) 6 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΓΕΜΕΛΟΥ 35) 7 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΒΟΥΡΝΟΒΑ & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ) 8 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 107) 9 ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΣΜΥΡΝΗΣ 47 & ΤΥΑΝΩΝ) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΕΝΤΗ (ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 7) Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΙΘΑΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ) Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 89)

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Π.Η ΝΙΚΑΙΑΣ 1 ο Κ.Α.Π.Η (ΝΑΖΙΑΝΖΟΥ 10) 2 ο Κ.Α.Π.Η (ΚΥΖΙΚΟΥ 12 & ΓΡΑΝΙΚΟΥ) 3 ο Κ.Α.Π.Η (ΝΕΣΤΟΡΟΣ 17) 4 ο Κ.Α.Π.Η (ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 5) 5 ο Κ.Α.Π.Η (ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ & ΘΑΛΗ ) 6 ο Κ.Α.Π.Η (ΚΥΠΡΟΥ 38) 7 ο Κ.Α.Π.Η (ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΠΛΑΠΟΥΤΑ) 8 ο Κ.Α.Π.Η (ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 30) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Π.Η ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Α Κ.Α.Π.Η ΡΕΝΤΗ ( ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 32) Β Κ.Α.Π.Η ΡΕΝΤΗ(ΙΘΑΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) Γ Κ.Α.Π.Η ΡΕΝΤΗ (Π.ΡΑΛΛΗ & ΑΓ.ΑΝΝΑΣ -κτήριο 3) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν.Π.Δ.Δ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) ( ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 32-ΑΓ.Ι ΡΕΝΤΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ1 lit ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ 30 m 2. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ m 2 (6.600 m 2 ) ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 30 m 2 ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 220 ΛΙΤΡΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ * ΔΥΟ (2) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΟΛΟ : 440 ΛΙΤΡΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ.

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΚΑΠΗ ( ΝΙΚΑΙΑ-ΡΕΝΤΗ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ lit , ,00 2 ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ τεμαχια 35 3, ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.993,00 Φ.Π.Α.23% 688,39 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.681,39 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΔΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ ΒΑΘΜΟΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΖΑΡΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Β ΒΑΘΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.380,00 ΕΎΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.380,00 ΕΎΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046171 170 Τ.Κ.124 61

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ΤΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ ΠΙ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ΤΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ ΠΙ. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ46907Κ-9Ι2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: Γ. Σεφέρη Αγ. Απόστολοι 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: ΩΣΝ8ΩΚΑ-ΛΘ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδή Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Τμ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 22 Μαϊου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4401 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 30-09-09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4224 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χαϊνά 89 Ταχ. Κώδ.: 34 100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ώρα 12.00 π.μ.

ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ώρα 12.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 16-10-2012 Αριθ. Πρωτ. 11925 3 Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα