ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1275, ΤΙΜΗ 0,30 d ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σελίδα 4 Γιορτές και εκδηλώσεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Περιστερίου Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σελίδες Σελίδες 5 & 7 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια από τη «Μουσική Αργώ» Σελίδα 19 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΠΟΛΥΜΝΙΑ» ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 35 ΠΛΑΤΕΙΕΣ Μεγάλη επιτυχία του Δήμου και της νομικής του υπηρεσίας, η ακύρωση της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 11845/2004, που ζητούσε από το Δήμο να άρει την απαλλοτρίωση των 35 πλατειών του Περιστερίου, από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πλατείες τις οποίες ως γνωστόν διεκδικεί ο ιερός ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Λαμίας. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι ο ιερός ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Λαμίας, βασιζόμενος σε μια διαθήκη του 1919, διεκδικούσε στρέμματα στο Περιστέρι, στο Ίλιον και στην Πετρούπολη. Τον Οκτώβρη του 2003, εκδικάστηκε υπόθεση του ιερού ναού εναντίον του Δήμου Περιστερίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στην οποία δίκη, διεκδικούσε 35 πλατείες μέσα στον ιστό της πόλης, στις περιοχές Αγίου Βασιλείου, Χρυσούπολης, Κηπούπολης. Στην δίκη εκείνη μάρτυρας υπεράσπισης του Δήμου ήταν ο ιδρυτής του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ» Δημήτρης Γκαντήραγας. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι έπρεπε να οριστεί πραγματογνώμονας ο οποίος θα καθόριζε τα όρια της έκτασης που περιλαμβάνονταν στη διαθήκη. 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Στη Σελίδα 3 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις Σελίδα 21 ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 3 ÔÖÜ Ø ÖÜ 2013 ¾ ß ˆ» ý `» ` ÆÔÌ Ñ ÜÛâÚ Ö ÖØÛâÚ Ôª- ÑÖÜÔ ÙÛÖ ØÌÒˇæÔ æ àú ÛæÙÌÚ Ñ ÛæÙÌÚ ÖÜ âø Ù Ô. ÜÛâÚ ÆÔÌ Ñ âøþöôû, ÌÓÌåÚ ÆÓÌ Ñ ÌÔ... ìòòö âø Ù Ô Ñ ÒÆ Ñ ˇ Û Ú ˇÜÓÖçÔÛ Ñ ÆÒÒÖ, Ö ÌØ Ù- ÙæÛÌØÖ ( ÆÔà æ 80%) ÉØå ÖÜÔ ÛÖÜÚ ÖÒ Û ÑÖçÚ Ûå Ó Ú âýìø Ô Û Ô ÑØåÙ Ñ âø Ù Ô ÖÒç ÞÌ ØæÛÌØ æ ÆÒÒÌÚ ÞØÖÔ âú. âé ˇÌ ÛâÚ Ñ ÜÛÖå ÙÛ Ó Ìå ÛàÔ ÌÖØÛØÔ ÓÌ Û ÙÛÖÒ - ÙÓâÔ Ù åû, Ó ÒÑæÔ Ñ Ó - Æ, ÙçÓÝàÔ ÓÌ ÛÖ ÔÌçÓ ÛàÔ ÓÌØØÔ æ ÖÜ ÑÜØ ØÞÖçÙ Ô Û Æ (Ñ æþ ÓæÔÖ) ÖÜ âòì Ô Û ÑÆÒ ÔÛ. Ø ÙÛÖç ÌÔÔ, ØàÛÖÞØÖÔ Æ, ÌÖÝÆÔÌ. `Ì Òå Ö ÙɪÔÖÜÔ Û ÖÒçÞØàÓ ÝàÛÆÑ, ÕÌÙÛÖÒå Ö- ÔÛ Û Ø ÙÛÖÜ ÌÔÔ ÆÛ Ñ âôûø Ñ... ØÖÙ Ì àôæó ÙÛÌ ÙÛ Ô Ì ª Ñ ˇ ÓÌØ ÔæÛ Û ÓÌ Û ÓçØ ØÖ- ÉÒªÓ ÛÆ Ó Ú. ٠Ѫ ÌÜÞª Ô ÌåÓ ÙÛÌ Ñ ÒÆ Ô Û ÔÛ ÓÌÛà- å ÖÜÓÌ. ØÖ ÔÛæÚ Ô Ü ÆØÞÌ ˆ.»Ì ÆÒÌÚ Ö ÖØÛâÚ ÖÜ âø Ù Ô ÑÆˇÌ Óå ÓÌ Û Ñª Û Ú ˇØ ÙÑÌÜÛ Ñª Ù Ó Ùå. ÌÖÝÆ- ÔÌ åôìû Ö ÙÓæÚ ÛàÔ Ü Æ- ÛàÔ (ˇ Ò ÙÙØÔ, Ò ÓÔØÔ, ÌÕ ÓÌ- ÔØÔ ÑÒ.) ÓÌ Û Ô Øåß ÛÖÜ `Û Ü- ØÖç, ØÖÜÙå ÒªˇÖÜÚ ÙÛØÔ, Ö Ö ÖåÖ Ø ÑÖÒÖܡÖçÔ Ñ Û Ô ÆÓ ÒÒ ÛàÔ ÔÌ ØØÔ ÑÖÒÜÓÉ ÛØÔ Ô ÛÖÔ ÆÙÖÜÔ.»ÆÒ ÙÛ ÙÌ ÑÆ Ö ÌÚ ÌØ ÖÞâÚ ÙÛ Ô Ì ØÞå, ÖÓÆ ÛàÔ ÑÖÒÜÓÉ ÛØÔ ÑØ ÛØ- ÔÛ Ú ÛÖÔ `Û ÜØæ åôì ÙÛ Ù åû Ñ ÒâÌ Û ÑÆÒ ÔÛ ßÌ - Ù ØÆÛÛÖÔÛ Úý ÛÖ Ý ÒÖ ØØ Ó æ ÛÖÜÚ ÔÖ ÑÖÑÜØ åöüú, æ àú åôìû Ñ ÙÛ. âø ÓÖ.» ØÖ- ÙÛÆØ Ú Ö ÔâÖÚ ÖÜ âýˇ ÙÌ ØØ- ÛÖÚ ÙÛÖÔ `Û ÜØæ Ñ ÛÖÔ â ÙÌ. æ àú ÒâÔÌ ˇ ÌåÔ Ö ÌÜÒÖ Óâ- ÔÖÚ Û Ú ÞØÖÔ ÆÚ.» ÔÆÒÖ ÙÛÖØå ÙÞÌÛ Ñª ÓÌ ÛÖÔ ÙÓæ ÛàÔ Ü ÆÛàÔ ÌåÔ Ñ Ø ÑÆÛà, ÖÜ ÙÜÔâÉ ÙÛ ÒåÓÔ à ÔÔåÔàÔ.»Ì ÆÒÖ Ó ØÆ ÌåÞÌ Ö ÝåÒÖÚ ÓÖÜ Ö ØÖÑæ Ú, ÓÌ âô æ Û çö Æ ÛÖÜ. Ø Ô 5 ÞØæÔ ÜÔ åñ ÛÖÜ Ù ÓåÔ, ÌåÞÌ ÑÆÔÌ å ÜÓ ÖØÆÑ. ÖÔ âûøö Ñ ÛÖÔ» ÔàÒÆÑ. ¾ âûøöú ªÛ Ô Ó Þ ØÆ å ÞàØåÚ Ñ ÔâÔ ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÑÖÜÙÖçØ. ¾» ÔàÒÆÑ Ú æóàú ªÛ Ô ÑàÝÆÒ ÒÖÚ. `Û Ì ÛÖÔ Æ Û Æ ÛÖÔ ÝàÔÆ ÔÌ ÓÖÜ Ñæ. îû Ô Ö Ñ ÓæÚ Û Ú Ö ÑÖ âôì Ú. ÖÜ ÌÔ ÛÖÔ ª Ì Ö ØÖÑæ- Ú. `ÛÖÜÚ Ñ ÒçÛÌØÖÜÚ ÛØÖçÚ, ÒÒÆ ÞàØåÚ ÖÛâÒÌÙÓ. ÌÝÛÆ ÌÔ ÌåÞÌ Ô ÛÖÔ ÆÌ ÙÛÖ ÌÕàÛÌØ Ñæ. ªÛ Ô ÛæÙÖ Þ Ø Ûà- ÓâÔÖ, æ àú Ñ ÛÖ ÆÒÒÖ.»Ö Æ - ÔÌ ÓÆÒ ÙÛ Ù çö ÙÛ æôìú ÔÌØæ. - â ÔÖ ÛÖÜ» ÔàÒÆÑ ˇ ÓÌ ÝÆÌ, ÓÖÜ âòì Ì ÙÜÞÔÆ. -» Ô ÑÆÔÌ Ú âûù, ÛÖÔ Ø ÖØÖçÙ, Ö ÌæÚ ÌåÔ ÓÌ ÆÒÖÚ... - ÌÔ É Ø âù, Ûå ÖÛ ÌÔ åôìû, ÓÖÜ ÔÛÖçÙÌ. Ø æò ÜÛÆ ÌÔ ÌåÞÌ ÞÆÙÌ Û Ú ÌÒ å ÌÚ ÛÖÜ.» ÓâØ ÑÆ Ö Ø Æ Ì ØØÛ ÙÙ Ù Ô âó ˇÌ ÛÖÔ Ñ Óæ ÛÖÜ ÛÖÔ ÒÜ ªˇ ÑÌ Ñ ÛÖÜ Ìå Ì æû ÒåÓÔ ÛàÔ à ÔÔåÔàÔ Û Ô ÓâØ ÛàÔ ÌÖÝ ÔÌåàÔ ÖÜ åôìû Ö ÙÓæÚ ÛàÔ Ü ÆÛàÔ âþì ˇ ÜÓ ÛÖÜØ âú æû ÛÌÚ Ñ Ó ÖØÌå ÌÑÌå Ô ÛØÌÜÛÌå ÛÖ å. Ô Ø ÓÖÔª Û Ú ÓÌ Æ- Ò Ú ÖØÛªÚ Ö ØÖÑæ Ú ªØˇÌ Ñ ÓÌ ÉتÑÌ. - åù ÝåÒÖÚ; - ÜÛæ ÛÖ ÕâØÌ Ú, ÛÖÜ ÆÔÛ - Ù. - æûì, âøþìù çø Ö Ô ÆÓÌ ÙÛ ÆÔÔÌÔ Ô ÉÖÜÛªÕÖÜÓÌ ÛÖ å ÙÛ ÒåÓÔ, Óª àú åôì ÛÖ ˇ çó! - Ô ÌåÔ ÛÖ Ñ Òæ ÛÖÜ Öç âøþöó, ÛÖÜ Ìå. íûù ªØ ÓÌ ÛÖ ÉØ Ôæ ÒÌàÝÖØÌåÖ, Ñ ÛÖ Øàå ÉØ ÙÑæÓ ÙÛ Ô ÙÛ ÆÔÔÌÔ. çøà ÙÛ Ú 10 ª ÓÌ ÙÛ åóô. íñ ÔÌ âô ßÖÝæÑØÜÖ ÖÜ ÌåÞ ÓÌ åôì Ù Ô... ÒâÛÌÚ.»ÌÛÆ ÛÖÔ ÙÓæ ª ÓÌ ÙÌ Ó æóìø ÒÌÜØÆ Ñ Ö ØÖÑæ Ú â ÜÙÌ ÛÖ å ÖÜ ÌåÞÌ ÓÌÒ - Ô ÆÙÌ æ ÛÖ ÑØçÖ Ñ âñò Ì. àøåú ÞØÖÔÖÛØ Éª Ù ÑØÔÌ Û Ó Û ÆÑ Ó åôì ÙÛ ÒåÓÔ Ñ ÉÖÜÛÆ ÛÖ ÜÓÔæ æø ÙÛÖ ÔÌØæ. -» ÆÑ, ÓÖÜØÓÖÜØå Ì ÛÖ àóâôö å. - çó, ÝàÔÆ Ì Ö ØÖÑæ Ú Ñ ÛÜÒå Ì ÛÖÔ» ÔàÒÆÑ ÙÌ Ó ÑÖÜÉâØÛ. ÆØÌ Û ÒâÝàÔÖ Û Ô ÜÔ åñ ÓÖÜ Ñ ÌÚ àú â ÔÌ ˇ çó. ÌÓÆÛÖÚ Þ ØÆ Û ÒÌÝàÔØ ÙÛÖ Ù åû ÛÖÜ ØÖÑæ. - Ù ÓåÔ, â ÔÌ ˇ çó! Ö å ÓåÒ ÙÌ. - Û Ìå Ì, ÑÖçà Æ Ø Û ÝàÔª Û Ú. - å Ì ÛÖÔ ÛâØ ÛÖÜ...» - ÑÆÑ. - ÒÆ ÛÖÜ Ìå Ì ÛÖÜ Ôæ ÛÖÜ, ÝÖç ªØÌ ÛÖ å ÖÜ Ó ÒÆ. Ö ÓÖÜ Ñæ æø ÌåÔ Ì Ø. íóì Ô...ÑÆ ÑÌÒÖ. ÆÓ ÌÑ ØÖÓª Ñ Û ÆÓ ÛÖ ÑØçÖ ÖÜ ÝÆ ÓÌ. À ˆ ß ÔˇØà ÖÔ ÖÜÑ ÌÞàý Ì Ì Ö Ø ÒÜÛÖÚ ÙÛÖ Ø ÙÛÖ, Ö Ö- Ö ÖÚ 38 ÙÜÔ Û Ì Û ÔÌ - ÓÌÔÌ Ô ÉÖÜÛ ÕÌ ÙÛ ˇ ÜÓ - ÛÖÜØ ÑÖÒÜÓ ˇØ Û Ô àø ÖÜ ÌÒÖÚ ÜØ ÖÜ Û Ø ÙÙÌ Û ÔÌØ Ô ˇÌØ ÌÜÛÌ. ÌÔ Ü ØÞÌ Ñ Ö ÖÚ Ý ÒÖÚ ÙÜ Ì- Ô Ú Ô ÛÖÔ ÉÖ ˇ ÙÌ Ô ÌÜÛÌ Û Ô Ü ÙÛ Û Þ Ø Û Ú ˇÌØ Ì Ú ÛÖÜ. ÖÒÜ Ø ˇÓÌÚ Ì Ô Ö ÌØ ÛàÙÌ Ú Û Ú à Ú Ó Ú ÖÜ Ì ÞÖÜÓÌ Û Ô Ô Ñ ÛÖÜ ÙÜÔ ÔˇØà ÖÜ Ó Ú Ô - ÔÛ ÒÒ ÕÖÜÓÌ Û Ú ÙÑÌ ßÌ Ú Ó Ú, Ô ÌÑÝØ ÙÖÜÓÌ ÛÖÜÚ ÝÖÉÖÜÚ Ó Ú Ñ Ô ÓÖ Ø ÙÛÖÜ ÓÌ ÛÖÔ ÖÔÖ Û Þ Ø Ó Ú. ¾ Ü ÙÑÖ- ÒÖÚ ØÖÓÖÚ Û Ú à Ú ÖÒÒÌ Ú ÝÖØÌ Ú Ô Ì ÑÔÜ Ì ÜÛÖ ÛÖ Ì- ÖÔÖÚ àú Û Ô Ü Ì ØÛ Û Ô Ñ. ÔÌ Ñ ˇÌÔ Ö ÔˇØà ÖÚ Ü- Ô ÛÖÜ ÙÌ Ô ÔÛ ÓÌÛà ÙÌ ÓÖ- ÔÖÚ ÛÖÜ Û Ú ÜÙÑÖÒ ÌÚ Û Ú Ñ ˇ - ÓÌØ ÔÖÛ Û Ú ÛÖÜ. ÑÖÛÌØ ÙÛ Ú ÓÌ ØÌÚ Ó Ú ÖÜ É àôì ÞàØ Ó Ú Ñ ˇ ÙÛ Û Ì Û ÑÛ - Ñ ÜÛ Ô Ñ. ÓÌ ÛØ ÛÖ ÙÜÓ ÖÒ ÛÌÚ Ó Ú ÞØÌ ÖÔÛ Ì Ô ÞÌ Ø ÙÛÖØ ÑÖ Ô ÛÖÜÚ ÙÛ Ø ÕÌ ÙÛ ØÖÉÒ Ó Û ÖÜ ÔÛ ÓÌÛà ÖÜÔ. ÖÒÜ Ø ˇÓÌÚ ÜÙÑÖÒ ÌÚ Ö àú ÝÛàÞÌ, ÔÌØ-, ÌÕàÙÌ Ú, Ü ÖÙ Û ÙÓÖÚ, Ø- ØàÙÛ ÌÚ, ˇ Ô ÛÖ Û Ò Ô ÖÜÔ ÛÖÔ ÔˇØà Ö Û Ú Ò Ô Ú ÖØÛ Ú, Ö Ö Ö ÖÚ Ì ÞÌ Ô Ñ Ö Ì Ô ÙÜÔ ÔˇØà Ö ÖÜ ˇ ÙÛ Ó Û ÙÌ ÛÖ Ó Û Ú Ñ Ø Ú ÛÖÜ, ˇ ÛÖÔ Ø ÖØ ÙÌ Ñ ˇ ÑÖÜ ÙÌ Ì Ô Ô Ø ÖØ Û ÑÖ ÒÖ Ö. ¾ ÜÒ ÑÌ Ú Ô ÑÌÚ Ö ÖÜ Ô ØÖÚ ÜÛ Û Ô Ñ ÛÌÜ ˇÜÔÙ Ò- Ò ØàÛ ÙÛàÚ Ö ßÜÞ ÑÌ Ú Ô - ÑÌÚ ÛÖ ÛÖÜ Ô ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ. ÖÒÜ ÙÜÞÔÖ Ì Ô ÛÖ Ý ÔÖÓÌÔÖ ÒÖ à Û Ú Ì Ñ ØÖÛ Û Ú ÙÜÔ Ô- ˇØà Ö Ó Ú Ô Ö ÖÜ ÔÛ - ÑÖÓ Ñ ÙÛ Ô ÜÛÖÞÌ Ø ÌÕ - Û Ú Û Ú Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÜÙ Ø - Ú ÖÜ É àôöüô Ñ ÌÔ Ì ÞÖÜÔ Û Ô ÛÖÜ ÓÌÔ ßÜÞÖÒÖ Ñ Ü ÖÙÛ Ø Õ Ö Ì Ô Ý ÒÖ ÙÜ ÌÔ. Ö ˇÒ ÉÌØÖ ÖÛÌ ÒÌ- ÙÓ Ì Ô àòì Û Ú ÌÒ - Ú Ñ ˇÌàØ Ù ÌÔÖÚ ÖÒÜ- ÛÖÜ ÌÕÖ ÖÜ ÞàØ Ú Ñ Ó ØÖÖ Û Ñ ÉÌÒÛ àù Ú ÜÛ Ú Û Ú Ñ Û ÙÛ Ù Ú. ÛÙ ÙÛ ÙÜ - ÞØÖÔ ÌÒÒ Ô Ñ ÑÖ ÔàÔ - Ø Ó Û ÖÔÛ Ø Ó Û ÛÖÓ - Ñ Ñ Ö ÑÖ ÌÔÌ Ñ ÖÜ Û Ú ÌØ ÙÙÖÛÌØÌÚ ÝÖØÌ Ú Ò ØÖÝÖ- ØÖÜ Ó ÙÛÌ ÓÖÔÖ ÛÖ ˇÒ ÉÌØÖ Ö- ÛÌ ÒÌÙÓ. ˇÌ ÔˇØà ÖÚ Ö Û ÝÜ Ù ÛÖÜ Ì ÞÌ Û Ô Ô Ñ Ô ÓÖ Ø ÌÛ Û Þ Ø Ñ Û ÒÜ ÛÖÜ ÓÌ Ì Ô ÙÜÔ ÔˇØà Ö Ñ ÛÖÔ Ô ÛÌ ØàÛ ÙÛÖ ÓÌÙÖ ÙÜ ÌÔ ÑÖ ÌØ É ÒÒÖÔ. ÜÛÖ ÌÔ Ñ ˇ ÙÛ Û ÔÛÖÛÌ ÌÝ - ÑÛÖ. ÒÌ ÙÛÌÚ ÝÖØÌ ÚÖ Ö Ö ÙÜ ÌÔÌ Ú Ì Ô Ü Ô ÛÖÔ Ô Ô àùöüô Û ÙÜÔ Ùˇ Ó Û Ó Ú Ñ Ñ Û ÙÜÔÌ Ì Ô Û Ù ÙÛØÌ ÝÌÛ ØÖÚ Ì Ô Ý ÒÖ. ÜÛÖ ÌÕ ÒÒÖÜ Ü ØÞÖÜÔ ÌÙÓÖ ÞØÖÔ Ú Ý Ò Ú ÖÜ ÙÜÔ Ì ÖÜÔ ÔˇØà ÖÜÚ, Ì ÙÛ ˇ ÌÚ Ý Ò ÌÚ, ÙÞÜØÖÛÌØÌÚ Ñ Ö ÜÛÖÜ Ú ÛÖÜÚ ÙÜ ÌÔ ÑÖÜ Ú ÌÙÓÖÜ Ú. ¾ÓàÚ Ô Û Ù ÌÔÖÚ Ì Ó ÙÛÖÜ Ñ Õ ÖÜ Ý ÒÖÜ ÌÔ Ì Ô Ó ÌÜ ÑÖÒ Ü ÖˇÌÙ. ØàÛ ÙÛàÚ ˇ ØÌ Ì Ô Ì Ó - ÙÛÌ ÖÒÜÛ ÉÌ É Ö ÖÛ ÜÛÖ ÛÖ ÛÖÓÖ Ì ÞÌ Û ÜÔ ÛÖÛ Û Ô Ù ÑàÙÌ Ñ ÛÖ É ØÖÚ ÛàÔ ÑàÔ Ó Ú ØÖÉÒ Ó ÛàÔ Ñ Ì ÒÌ ÖÔ ÖÛ ˇÌ ÛÌ Û Ú Ôà- ÛÌØÌÚ ØÌÛÌ Ú Û Ú ÌÔÙÜÔ Ùˇ - Ù Ú, Û Ú ÒÒ ÒÖ ÌØ ÞàØ Ù Ú, ÛÖÜ ÒÛØÖÜ ÙÓÖÜ Ñ Û Ú ÒÒ - ÒÌ Ü Ú. Ö Ö Ö Ì Ì - ÓÌ Ô ÌÔ ÖÛÌÒÖÜ Ô Þ Ø ÑÛ - Ø ÙÛ Ñ ÛÖÜ Ñ ˇÌ ÛÖÓÖÜ.» ÖÒ Ý Ò ˇ ØÌ Ì ÖÓàÚ Ô ÙÛ Ø ÌÛ Ôà ÙÌ ÜÛ Û ÙÞÜØ ˇÌÓÌ Ò, àùûì Ô ØÖ- ÑÜ ßÌ Ì Ô ÖÝÌÒÖÚ ÛÖ ÛÖÓÖ ÖÜ ÉØ ÙÑÌÛ ÙÌ ÜÒ Ñ ßÜÞ - Ñ Ì Ô Ì. ÙÛÖØ Ó Ú ØÖÜÙ Ì Ì Ø Ø Ì Ó Û Ü Ö Ì - Ó Û Ñ Ú Ý Ò Ú Ö àú ÜÛ ÛÖÜ Þ ÒÒÌ ÓÌ ÛÖÔ ÛØÖÑÒÖ, ÛÖÜ ¾ØÌ ÙÛ ÓÌ ÛÖÔ ÜÒÒ, ÛÖÜ ÌÒÖ ÓÌ ÛÖÔ ÓÌ ÔàÔ, ÛÖÜ ÓàÔ ÓÌ ÛÖ ÔÛ, ÛÖÜ ÒÌ Õ Ô ØÖÜ ÓÌ ÛÖÔ Ý ÙÛ Ö- Ô, ÛÖÜ É ÓÌ ÛÖÔ àô ˇ Ô, ÛÖÜ Ò ÖÜ ÓÌ ÛÖÔ ˇ - Ô Ò, ÛÖÜ ÖÜ Ù ÒÌ ÖÜ ÓÌ ÛÖÔ Ö Ø ÖØ Ö Ñ ÒÒ. ß ÒÖÚ ÙÛÖÚ ÙÑÌ ÑØ - Û, Ö Ì ÌÜ ØàÔ ÜÛÖÔ ÌÜ ØÌ ˇ Ù ÜØÖÔý. ÌÓ Û ÙÖÝ ÜÛ Ø Ù Ñ Û Ì ÑÔÜ Ì ÌØ - ÛØ Ô Û Ô Õ Ü ØÕ Ú ÌÔÖÚ Ý ÒÖÜ Ñ ÔÖÜ Ô ÉØ ÙÑÌÛ ÙÛÖ Ò Ó Ú ÙÌ Ñ ˇÌ ÌØ ÙÛ Ù ÖÜ ˇ ÛÖÔ ÞØÌ ÙÛÖÜ ÓÌ. ¾ Ü ÙÑÖÒÖ Ñ ØÖ ÖÜ É àôöüóì Ì É ÒÒÖÜÔ Û Ô Ô - Ì Õ Û Ú ÒÒ ÒÌ Ü Ú Ñ Û Ú ÔˇØà Ú Ó Ú ØÖÚ ÛÖÔ Ô- ˇØà Ö Û Ú Ò Ô Ú ÖØÛ Ú. ¾ÒÖ Ó Ú ÔÛ ÓÌÛà ÖÜÓÌ ØÖ- ÉÒ Ó Û Ñ Ñ ˇ ÓÌØ Ô Ó Ú à Ì Ô ÌÓ Û ÞÖÚ. ¾ÝÌ - ÒÖÜÓÌ ÖÓàÚ Ô ÑÖ Û ÓÌ Ü Øà Ó Ú, ÖÛ Ñ Ö Ö ÙÜÔ ÔˇØà- Ö Ó Ú Ì ÞÖÜÔ Ô Ñ Ö Ì Ô ÌÙÛÖ Þ ÓÖ ÌÒÖ, Ö Ó ÌÔˇ Ø- ØÜÔÛ Ñ ÑÖÜÉÌ ÔÛ ÖÜ ˇ ØÖ- ÙÝÌ ØÌ Ò Ö ÑÖÜØ Ö ÙÛ ÖÝÌ- Ø ÌÒ Ù Ñ Ì Ô Ì ÖÜ Ì ÞÌ ÙÑÌ ÙÌ Û à ÛÖÜ. Ö Û Ô ÒÒ ÒÌÜØ ÖÓàÚ Ö Ö ÖÚ É àôì ÔÜ Ì ØÉÒ ÛÌÚ ÜÙÑÖÒ ÌÚ ˇÌÓ ÛÖ Ì Ô Ô Ó Ô ÑÒÌ ÔÌÛÌ ÙÛÖÔ Ì ÜÛÖ ÛÖÜ ˇÌàØà- ÔÛ Ú ÖÛ Ì Ô Ö ÓÖÔ ÑÖÚ ÖÜ ÔÛ ÓÌÛà Ì ÛÌ ÛÖ ÖÜ Ì ÖÜÚ ÜÙÑÖÒ ÌÚ. Ô Û Ù ÌÔÖÚ ÛÖÓÖÜ Ó Ú ÖÓ Ú ÛÖÓàÔ ÖÜ ØÖÜÔ ÌˇÌÒÖÔÛ Ñ ˇ ÛÖÔ ÌÔ ÙÞÜ ÙÖÜÔ ßÜÞÖÒÖ Ñ Ñ - ˇ ÔÖÛ Û ˇ ÛÖÔ àˇ ÙÖÜÔ ÙÌ Ó Ö Ù Ö ÖÕ ˇÌàØ Ù ÛàÔ ÜÙÑÖÒ àô ÛÖÜ. ˆ ØÞÖÜÔ ÌÑ - ÛÖÓÓÜ Ø ÔˇØà Ö Ü Øà Ó Ú ÖÜ ÑØÜ ÉÖÜÔ ÖÒÒ ÙÛ Ô Ñ Ø ÛÖÜÚ, Ö Ö Ö Ö Ó Ò ÙÛ Ì Ô ÙÌ ˇÌ Ù Ô Û Ô ÓÖ Ø - ÙÛÖÜ Ô ÒÖÞÌØ. ¾ ÙÛ ÓÖÚ Ñ Ö Ö ÛÌÜÙ ÌÔ ÙÜÓÉ Ò- ÒÖÜÔ ØÖÚ Ó Ö ÖØˇÖÒÖ Ñ ÒÜ Ù. ØÑÌ Ô Ì ÞÖÜÓÌ Ö ÌÜØÜÓÌ ÔÖ ÔÌÜ Ó Ñ Ô ÙÛØÌ - ÝÖÜÓÌ ÛÖ ÉÒÌ ÓÓ Ó Ú ØÖÚ ÖÒÌÚ Û Ú Ñ ÛÌÜˇÜ ÔÙÌ Ú. ÑÖ ÔàÔ Ó Ú Ù ÓÌØ ÛÌ ÛÖÔ ÔˇØà ÙÓÖ, Û Ô ÒÒ ÒÌ Ü, Û ÙÜÔ Ùˇ Ù ÛàÔ Ô ÑàÔ ÛÖÜ ÒÒÖÜ Ñ Û Ô Ô Ó ÖØÌ ÙÌ Ô Ô Ñ ÓßÌ Ö ÛÖ ÛÌ ÒÓ ÖÜ ÉØ ÙÑÌÛ. ß Ô Û ÌÔàÙÌ ÙÞÜ Úý ÖÒÖ Ó ÌÒÝàÓÌ ÔÖ, ÓÌ Û Ô ÒÒ ÒÖÜ ÖÙÛ Ø Õ ˇ Ñ Û ÝÌ ØÖÜÓÌ Ô ÛÌÔ ÖÜÓÌ ØÖÚ Ì Ô Ö Ù Ö ÖÕÖ ÓÌ ÒÒÖÔ Ñ Ô Ø àùöüóì Û ÙÑÜÛ - Ò Û Ú ÌÒ Ú ØÖÖ Ö Ñ Ô ÛÜÕ ÙÛÖÜÚ ÔÌ ÖÜÚ Ó Ú. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 35 ΠΛΑΤΕΙΕΣ Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Παράλληλα ο ιερός ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Λαμίας προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο και ζήτησε ακύρωση της απαλλοτρίωσης των 35 πλατειών που διεκδικούσε. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο δικαίωσε τον ιερό ναό και με την υπ αριθμ /2004 απόφασή του ζητούσε από το Δήμο να άρει τις απαλλοτριώσεις. Ζητούσε ως αποζημίωση επιπλέον ευρώ Στις 31 Μαΐου του 2010, ο ιερός ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Λαμίας με αίτησή του ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του Ν.3068/02, ζητούσε να προβεί το ανωτέρω συμβούλιο στη λήψη των προβλεπομένων μέτρων προς συμμόρφωση του Δήμου με την υπ αριθμ /2004, δηλαδή να άρει την απαλλοτρίωση των 35 πλατειών και επιπλέον να εκδικαστεί εις βάρος του Δήμου ποσό ευρώ υπέρ του ναού ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υφίσταται λόγω μη εκτέλεσης της παραπάνω απόφασης. Προσφυγή του Δήμου στο Σ.τ.Ε. Ο Δήμος δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση, γιατί είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η προσφυγή του Δήμου συζητήθηκε στο Τμήμα Ε του Συμβουλίου της Επικρατείας την 20ή Οκτωβρίου του 2010, στην απόφασή του αναφέρει και τα εξής: «...Αναιρεί την 11845/2004 του Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών, προς το οποίο αναπέμπει την απόφαση...». Και επιπλέον «...επέβαλλε στον ιερό ναό Ευαγγελισμό της Θεοτόκου της Λαμίας δικαστική δαπάνη 920 ευρώ»!! Για το σπουδαίο αυτό θέμα που αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη για την πόλη μας συναντηθήκαμε με το δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη, τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Παναγιώτη Λύκο και το δικηγόρο, νομικό εκπρόσωπο του Δήμου, Θωμά Βουγιούκα. «Κερδίσαμε τη δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι μια νίκη για την πόλη μας» τόνισε ο δήμαρχος κ. Παχατουρίδης, συγχαίροντας το νομικό εκπρόσωπο κ. Βουγιούκα, και εισηγητή του θέματος στο ΣτΕ, τον αντιδήμαρχο κ. Λύκο και όλες τις υπηρεσίες του Δήμου που συνέβαλαν στη μεγάλη αυτή επιτυχία! ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης δήλωσε: «Ο κ. Βουγιούκας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Αποδεικνύεται ότι ο Δήμος Περιστερίου έχει εξαιρετικούς και σπουδαίους εργαζόμενους. Ο κ. Βουγιούκας είχε ν αντιμετωπίσει τεράστια οικονομικά συμφέροντα και τα κατάφερε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Βουγιούκα και τον αντιδήμαρχο κ. Λύκο, οι οποίοι έκαναν μεθοδική και σπουδαία δουλειά. Εργάστηκαν σαν τα μυρμήγκια, που είναι μεθοδικά, προνοητικά και αποτελεσματικά. Είμαστε τώρα στη θέση όπου το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με απόφασή του μας δικαιώνει για τους 35 χώρους. Είναι μια νίκη, όχι της δημοτικής αρχής, αλλά της πόλης». Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Παναγιώτης Λύκος δήλωσε, κατά τη συνάντησή μας: «Εκτός από όλα τα «κακά», υπάρχουν και καλά, θετικά νέα. Εμείς «πολεμήσαμε» αυτή την ιστορία, της άρσης των απαλλοτριώσεων των οικοπέδων μας, των 35 οικοπέδων που διεκδικούσε η Μονή Λαμίας, εδώ και πολλά χρόνια. Την «πολεμήσαμε», απευθυνθήκαμε σε ανώτερα δικαστήρια, Εφετεία κλπ. και φτάσαμε ως το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εισηγητής από το Δήμο Περιστερίου ήταν ο κ. Βουγιούκας, ο οποίος έκανε εξαίρετη δουλειά, και φτάσαμε στην ευχάριστη θέση να κερδίσουμε τη νίκη αυτή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οπότε η απόφαση που είχε παρθεί από το Πρωτοδικείο της Αθήνας άρθηκε. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, είμαστε στην προτέρα κατάσταση. Αυτοί οι χαρακτηρισμένοι χώροι ως πράσινο, παιδικές χαρές, πλατείες, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί κλπ. παραμένουν ως έχουν. Είναι μια σπουδαία απόφαση μεγάλης σημασίας για το Δήμο Περιστερίου και σηματοδοτεί ότι οι αγώνες μας έχουν μια άλλη εκκίνηση. Υπάρχει και άλλη μια πολύ καλή απόφαση που αφορά στον αγώνα του Δημοσίου εναντίον της Μονής Λαμίας για την εκτός σχεδίου περιοχή του Ποικίλου Όρους. Η απόφαση αυτή βάζει τα πράγματα σε μια άλλη διάσταση. Οι αγώνες μας έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα τα πούμε με τους διεκδικητές από άλλη θέση. Ο δήμαρχος δεν αφήνει «να πέσει κάτω τίποτα», παλεύει και αγωνίζεται για όλα τα θέματα». Ο Α. Βουγιούκας, Νομικός εκπρόσωπος του Δήμου Περιστερίου τόνισε: «Η απόφαση αυτή δε λύνει οριστικά το θέμα, αλλά το ξαναστέλνει πίσω στο Διοικητικό. Το σπουδαίο είναι ότι δεν πιεζόμαστε πλέον υπηρεσιακά και έτσι κερδίζουμε πάρα πολύ χρόνο. Το πολύ καλό με την απόφαση αυτή είναι ότι κατά κάποιο τρόπο αναιρεί την απόφαση του Πρωτοδικείου. Λέει στο Πρωτοδικείο, επί της ουσίας, ότι δεν πρέπει να αρκεστείτε σε απλή πιθανολόγηση, επειδή υπάρχει μια διαθήκη του 1919, αυτό δεν αρκεί. Όταν βγήκαν οι αποφάσεις του 2004 και του 2009, ο εισηγητής του θέματος μας είπε να προβούμε σε διαδικασίες και επίσπευση της πραγματογνωμοσύνης, και εγώ τότε του είπα: «κ. Πρόεδρε, ο Δήμος είναι «μέσα» έτσι κι αλλιώς, έχετε δει κάποιον που είναι «μέσα στο σπίτι του» να προσπαθεί να επισπεύσει τις διαδικασίες; Το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο. Αυτός που μας μηνύει πρέπει να το κάνει. Γιατί από το 2004, εδώ και 12 χρόνια, δεν τελειώνει την πραγματογνωμοσύνη; Ο Δήμος πήγε τα σχετικά στους πραγματογνώμονες και αναμένει απόφαση. Αυτός γιατί δεν κάνει τα απαραίτητα; Δεν θέλει; Κάτι υπάρχει;». Εγώ επέμενα για το θέμα και, μάλιστα, του είπα: «Αν κάποια στιγμή κάποιος διεκδικήσει το Σύνταγμα και αν ο Δήμος της Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης και ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος Αθήνας δεν έχει απόφαση περί του Συντάγματος θα αρθεί η απαλλοτρίωση της πλατείας Συντάγματος; Είναι αδιανόητα αυτά». Πέραν αυτών οι διεκδικητές μας έκαναν και αγωγή με την οποία ζητούσαν κατά του Δήμου για ηθική βλάβη, που έλεγε ότι αφού δε γίνεται άρση των απαλλοτριώσεων, εγώ έχω ζημιωθεί και θέλω αποζημίωση. Όταν πήγαμε γι αυτό το θέμα στο Πρωτοδικείο τότε παραιτήθηκαν από αυτή την αγωγή και ο Δήμος δικαιώθηκε. Το θετικό είναι ότι αυτό που αποφάσισε το ΣτΕ, επί της ουσίας, είναι ότι δεν έπρεπε το Πρωτοδικείο να αρκεστεί σε μια πιθανολόγηση, σε μια διαθήκη του 1919, αλλά να είναι πιο δικαιολογημένη η απόφασή του και έτσι, λοιπόν, αναπέμπει το θέμα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για καινούρια κρίση. Το σημαντικό είναι, επίσης, ότι η απόφαση του ΣτΕ και το σκεπτικό της απόφασης είναι και ένας «μπούσουλας» προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο, διότι όπως τονίζει δεν έχει τελειώσει η πραγματογνωμοσύνη. Θα πρέπει, όπως πιστεύω, να κάνει ένα από τα δύο το Διοικητικό Πρωτοδικείο ή να επισπεύσει την πραγματογνωμοσύνη ώστε να γίνει το δικαστήριο και να λυθεί οριστικά το θέμα της κυριότητας. Βεβαίως, και η απόφαση του 2009 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου είναι πάρα πολύ καλή: αφορά την εκτός σχεδίου περιοχή για στρέμματα, που είναι εμπεριστατωμένη και ενδιαφέρουσα, διότι αναφέρει ότι ουδέποτε οι κληρονόμοι μετά τη διαθήκη του 1919 εισήλθαν σε νομή και κατοχή του κτήματος, γεγονός που δημιουργεί στους διεκδικητές τεράστιο πρόβλημα. Εν κατακλείδι, η απόφαση του ΣτΕ λύνει ένα θέμα σημαντικό για το Δήμο: το θέμα της πίεσης προς το Δήμο για παράβαση καθήκοντος, για αγωγές αξιώσεων κλπ. Προς το παρόν έχει ηρεμήσει τους διεκδικητές και τους δείχνει ότι υπάρχει ένας μόνο δρόμος, να λύσουν το θέμα της κυριότητας, το οποίο τους δυσκολεύει». Καταλήγοντας ο κ. Βουγιούκας τόνισε την απόφαση του ΣτΕ η οποία αναφέρει ότι δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή απόφαση που να αίρει τις απαλλοτριώσεις. «Είμαστε στο αρχικό στάδιο, είναι σαν να μην έχει γίνει τίποτα». «Εμείς τις πλατείες μας και αυτοί το «χαρτοπόλεμό» τους» τόνισε ο δήμαρχος. Ο κ. Λύκος είπε πως ο Δήμος έχει εγγράψει στο Κτηματολόγιο τους χώρους αυτούς, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. «Με λίγα λόγια προς το παρόν ηττήθηκαν οι διεκδικητές» επεσήμανε ο δήμαρχος. «Είχαμε μια σπουδαία νίκη. Και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να παλεύουμε για όλα τα θέματα που απασχολούν την πόλη, για το καλό της πόλης και των δημοτών». Η δικαίωση! Ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» πίστευε πάντα, ότι αν εξεταζόταν σε βάθος η υπόθεση της διαθήκης, βάσει της οποίας ο ιερός ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Λαμίας, διεκδικούσε στρέμματα στις περιοχές Περιστερίου, Ιλίου και Πετρουπόλεως, θα βρισκόταν η αλήθεια και δικαιώθηκε. Όταν το κράτος ερεύνησε πράγματι σε βάθος την υπόθεση, είχε το επιθυμούμενο για τις παραπάνω περιοχές αποτέλεσμα. Εκδόθηκε η υπ αριθμ. 2217/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην οποία αναφέρεται περίπου ότι η διαθήκη δεν έχει καμία ισχύ! Η απόφαση αυτή ακούστηκε με ανακούφιση από το πλήθος των ιδιοκτητών που αγόρασαν οικόπεδα κι έκτισαν τα σπίτια τους στη διεκδικούμενη περιοχή! Γκας Λειτούργησε ευνοϊκά Η απόφαση αυτή πιστεύουμε ότι λειτούργησε ευνοϊκά για όλες τις άλλες, που ακολούθησαν στην πορεία, την απαλλαγή των πρώην δημάρχου και αντιδημάρχου κ. Θ. Δημητρακόπουλου και Ε. Απολλωνάτου, από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, ύστερα από μήνυση του ιερού ναού Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Λαμίας, κλπ. Γκας Η απόφαση του Σ.τ.Ε. Από την πρώτη σελίδα ξεκινάμε το δημοσίευμά μας για την επιτυχία του Δήμου και της νομικής του υπηρεσίας (Θ. Βουγιούκας), για την ευνοϊκή για το Δήμο απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), η οποία αναφέρει ότι ακυρώνει την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, για άρση της απαλλοτρίωσης των 35 πλατειών του Δήμου Περιστερίου, και επιστρέφοντάς την πίσω στο Διοικητικό Πρωτοδικείο γιατί στην ακυρωθείσα απόφαση 11845/2004, δεν είχε εξεταστεί σε βάθος η εγκυρότητα της διαθήκης και σε συνδυασμό με την απόφαση 2217/2009 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, πιστεύουμε ότι το Περιστέρι, η Πετρούπολη και το Ίλιον, σύντομα θα απαλλαγούν από ένα χρόνιο πρόβλημα, που έστειλε στο νοσοκομείο, ακόμη και στον τάφο, συμπολίτες μας, οι οποίοι αγόρασαν και έχτισαν τα σπίτια τους πριν 40 χρόνια χωρίς να τους ενοχλήσει κανείς και πήγαιναν, ύστερα από τρεις και τέσσερις δεκαετίες στο υποθηκοφυλακείο κι έβρισκαν τα ακίνητά τους προσημειωμένα από τον ιερό ναό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Λαμίας!! Γκας Τι θα γίνει με τα χρήματα που εισπράχτηκαν; Εδώ και μερικά χρόνια, ύστερα από παρέμβαση του τότε προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Σανίδα ο ιερός ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου της Λαμίας είχε δηλώσει - δημοσιεύτηκε και στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» - ότι επιστρέφει τα χρήματα που εισέπραξε σε όσους πλήρωσαν για να αποδεσμευτούν τα ακίνητά τους. Πόσοι, όμως, έσπευσαν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους; Τι έκανε ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων; Πήρε πίσω τα χρήματα που πλήρωσε για το χώρο που προοριζόταν να κτιστεί το 10ο Λύκειο; Γκας Σημαντική η συμβολή του κ. Δημήτρη Γκαντήραγα Κατά τη συνάντησή μας με το δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη, τον αντιδήμαρχο Π. Λύκο και τον νομικό σύμβουλο Α. Βουγιούκα, για την ανακοίνωση της σημαντικής απόφασης για την πόλη μας, τονίστηκε από όλους η σπουδαία συμβολή του ιδρυτή της εφημερίδας «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» κ. Δημήτρη Γκαντήραγα στην επιτυχία αυτή, ο οποίος όπως είπαν υπήρξε εξαίρετος μάρτυρας υπέρ της προάσπισης των συμφερόντων της πόλης στα δικαστήρια και με τα δημοσιεύματα της εφημερίδας μας κράτησε το θέμα ζωντανό. Μ.Μπ. ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ - ΝΕΑ - ΕΚΘΕΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΤΗΛ ΚΙΝ

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, το κτίριο του ΚΥΒΕ Περιστερίου στο οποίο θα λειτουργεί πλέον με όλες τις προδιαγραφές το νέο Δημοτικό Ωδείο της πόλης, πλημμύρισε από Περιστεριώτες που τίμησαν την εκδήλωση των εγκαινίων του νέου χώρου. Πριν την τελετή του αγιασμού ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, η Αντιδήμαρχος κ. Μαίρη Τσιώτα, Αντιδήμαρχοι, ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι και πλήθος άλλων φίλων ξεναγήθηκαν στους νέους χώρους του Ωδείου από την Καλλιτεχνική Διευθύντρια κ. Ελένη Ο Σ. Αβραμίδης, η Α. Δαφνομήλη, η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα- Μάρκου, η Ε. Χείλαρη και ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης Χείλαρη. Μετά τον αγιασμό ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης τόνισε ότι οι εγκαταστάσεις πληρούν όλες τις σύγχρονες κτιριακές προδιαγραφές και προσφέρουν στους σπουδαστές και τους δασκάλους, έναν ευχάριστο και μοντέρνο χώρο μάθησης και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο κ. Παχατουρίδης σημείωσε ότι σ αυτούς τους δύσκολους καιρούς για τη χώρα μας, ο Δήμος Περιστερίου δίνει βάρος στους Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης Η Ελένη Χείλαρη, διευθύντρια Ωδείου Περιστερίου νέους, που αποτελούν το μέλλον της πόλης μας. Και όλα αυτά, όπως τόνισε ιδιαίτερα ο κ. Δήμαρχος δεν επιβαρύνουν τους δημότες γιατί οι κατασκευαστικές εργασίες υλοποιήθηκαν από τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου Περιστερίου πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιβαρύνθηκε ο Δήμος από έξοδα μετεγκατάστασης, ενώ το δημοτικό ταμείο, έπαψε πλέον να επιβαρύνεται από το ενοίκιο του προηγούμενου Ωδείου το οποίο μεταφραζόταν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Στη συνέχεια η Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ελένη Χείλαρη με σεμνότητα ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την έμπρακτη στήριξη και την αγάπη προς τους μουσικούς και μαθητές του Δημοτικού Ωδείου. Στις νέες εγκαταστάσεις ο επισκέπτης του κτιρίου συναντάει στο ισόγειο τη Γραμματεία του Ωδείου, την αίθουσα διδασκαλίας της μουσικής προπαιδείας, την αίθουσα πρόβας των ορχηστρικών συνόλων και την αίθουσα συναυλιών. Στον Α όροφο, 18 αίθουσες διδασκαλίας ατομικών και ομαδικών μαθημάτων, επιτρέπουν στους σπουδαστές να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής τους, σ ένα ασφαλές, λειτουργικό και σύγχρονο περιβάλλον. Η αίθουσα συναυλιών στο ισόγειο του κτιρίου, χωρητικότητας 200 θέσεων, φιλοξενεί τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες του Ωδείου (μαθητικές συναυλίες, παραστάσεις μελοδραματικής, σεμινάρια, διαλέξεις κ.λ.π). Oι χώροι του νέου Ωδείου Περιστερίου

5 Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 20 Δεκέμβρη Μετά τις ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων και τις απαντήσεις της διοίκησης (που αναλυτικά δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο μας) συζητήθηκαν και ψηφίσθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Το 1ο θέμα «Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιρίων του Νέου Δημαρχείου, των 3ων ΚΕΠ, και του ΚΥΒΕ του Δήμου (εισηγήτρια: Γ.Γ. του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)» ψηφίσθηκε με 34 θετικές ψήφους και 2 αρνητικές. Για το 2ο θέμα «Λήψη απόφασης παράτασης σύμβασης για τον καθαρισμό των κτιρίων του Νέου Δημαρχείου, των 3ων ΚΕΠ στο μειοδότη του (εισηγήτρια: Γ.Γ. του Δήμου κα Τσόγκα Κ.)» τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των παρατάξεων «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» Α. Πουλιάσης και «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου» Α. Αθανασοπούλου. Ο κ. Πουλιάσης είπε: «Δίνουμε τον καθαρισμό των κτιρίων σε ιδιώτες, αυτή τη στιγμή. Καταλήγουμε εδώ γιατί δεν έχουμε κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις και αναθέτουμε το έργο σε ιδιώτη. Εμείς διαφωνούμε και καταψηφίζουμε». Η κ. Αθανασοπούλου είπε: «Δεν είναι απλά ότι δίνουμε το έργο σε ιδιώτη αλλά υπάρχει σημαντικό θέμα σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, όπως συνέβηκε και με την κ. Κούνεβα, δηλαδή οι εργαζόμενοι εργάζονται με εξευτελιστικές τιμές και αυτό «χτυπά» τα εργασιακά δικαιώματα και κεκτημένα των άλλων εργαζομένων του Δήμου. Εμείς καταψηφίζουμε και ζητάμε να υπάρξει διεκδίκηση για μόνιμες προσλήψεις». Ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος τοποθετήθηκε στο θέμα τονίζοντας: «Οι εργαζόμενοι αυτοί, όπως έχουμε προβλέψει στη σύμβαση, πληρώνονται βάσει της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και είναι ασφαλισμένοι. Έχουν όλες τις προϋποθέσεις ενός πλήρους μισθοδοτημένου και ασφαλισμένου εργαζόμενου». Η Γ.Γ. του Δήμου κ. Τσόγκα διευκρίνισε ότι η παράταση είναι ως το τέλος Φλεβάρη. Το θέμα ψηφίστηκε όπως και το 1ο. Για το 3ο θέμα «Εκδίκαση ένστασης κατά της 81/ Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)» ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος επεσήμανε: «Είναι η δέσμευση που είχαμε πάρει στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του χώρου στις οδούς Πελασγίας και Αγ. Πολυκάρπου. Είναι εκπρόθεσμη η ένσταση των φερόμενων ιδιοκτητών και ως εκ τούτου δε συζητείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την απορρίπτουμε». Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα. Για το 4ο θέμα «Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δημότη για την ανάκληση της παραγρ. 8 της υπ αριθμ. 833/1991 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)» ο κ. Λύκος είπε: «Είναι αίτηση δημότη μας για ένα ακίνητο που έχει δεσμευτεί από το 1991 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή η απόφαση ποτέ δεν υλοποιήθηκε, δεν έγινε διάταγμα του κράτους, δεν έχει εκτελεστεί. Όπως καταλαβαίνετε οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, περιγράφονται στο εισηγητικό και έχει γίνει διεξοδική συζήτηση στις επιτροπές». Ο δημοτικός σύμβουλος Η. Ψυρόγιαννης τοποθετήθηκε λέγοντας: «Θέματα όπως αυτό, που έχουν ένα τέτοιο κοινωνικό περιεχόμενο και οι ιδιοκτήτες τέτοια σοβαρά προβλήματα, πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να δείξει κοινωνικό πρόσωπο. Θα ψηφίσω υπέρ της αποδέσμευσης του οικοπέδου». Ο Κώστας Λαλένης επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Ανανέωσης και Δημιουργίας» επεσήμανε: «Εμείς κατ επανάληψη έχουμε πει ότι καλά θα είναι να μην αποδεσμεύσουμε κανένα οικόπεδο και καλά θα είναι να αποκτούμε όσα περισσότερα μπορούμε για ν αυξήσουμε το πράσινο της πόλης. Όμως δεν μπορούμε να στεκόμαστε πάντα δογματικά σε περιπτώσεις στις οποίες φέρουμε και ευθύνη. Φέρνουμε ευθύνη και ενδεχομένως είμαστε και ανάλγητοι όταν μια απόφαση του 1991 δεν έχει γίνει νόμος του κράτους, δεν έχει περάσει σε ΦΕΚ και όταν δεν έχουμε τη δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια ν αγοράσουμε ένα απ αυτά τα δεσμευμένα οικόπεδα. Αν υπάρχουν και δεδομένα και περιπτώσεις με τέτοιες σοβαρότατες κοινωνικές διαστάσεις, πρέπει να δείξουμε πρόσωπο κοινωνικό και πιστεύω πως πρέπει να δώσουμε θετική λύση, εγώ υπερψηφίζω». Ο κ. Πουλιάσης τοποθετήθηκε λέγοντας ότι δεν είναι σωστός τρόπος να διαχειρίζεται η κατάσταση με τους δεσμευμένους χώρους. «Θα καταλήξουμε σιγά σιγά να αποδεσμεύσουμε τους δεσμευμένους χώρους και δε θα το έχουμε καταλάβει. Για το συγκεκριμένο ακίνητο πιστεύω ότι πρέπει να δικαιολογηθεί γιατί από το 1991 δεν υπάρχει ΦΕΚ. Θα υπερψηφίσουμε την αποδέσμευση, αλλά σε μελλοντική τέτοια απόφαση, αν δεν δούμε συνολικά τους χώρους με άλλο τρόπο, δε θα συμμετέχουμε». Η κ. Αθανασοπούλου είπε κατά την τοποθέτησή της: «Η διαπαραταξιακή κατ επιλογή αντιμετώπισε μόνο τα δύο θέματα, 4ο και 5ο, ενώ θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί το σύνολο των δεσμευμένων χώρων. Υπάρχει βαριά ευθύνη και στην προηγούμενη και στην τωρινή διοίκηση, όπου για 21 χρόνια δεσμεύεται ο χώρος ενός οικογενειάρχη που δεν μπορεί να κάνει τίποτα και ερχόμαστε τώρα την εποχή της κρίσης που είναι δύσκολο να το πουλήσει ή να το διαχειριστεί, να εκλιπαρεί την αποδέσμευσή του. Εμείς ως παράταξη είμαστε αντίθετοι στις αποδεσμεύσεις, εάν δεν ιδωθεί συνολικά το θέμα και εάν δεν έχουμε μια ενιαία στάση για όλους τους χώρους. Θεωρούμε ότι είναι βαριά η ευθύνη των διοικήσεων Δημητρακόπουλου και Παχατουρίδη και ζητάμε να αγοραστεί το συγκεκριμένο ακίνητο άμεσα και μάλιστα σε τιμή εμπορικής ζώνης». Ο κ. Λύκος είπε: «Κατά την διαπαραταξιακή επιτροπή που είχε συσταθεί για τους δεσμευμένους χώρους εξετάστηκαν όλοι οι χώροι, έγιναν έλεγχοι, μπήκαν σε προτεραιότητα. Έγινε σημαντική δουλειά, η υπηρεσία δουλεύει πολύ καλά και προσπαθεί να φέρει το χρόνο πίσω, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν χρήματα σήμερα για την αγορά τους. Σήμερα εισάγονται δύο ακραίες περιπτώσεις, οι οικογένειες αντιμετωπίζουν ακραία προβλήματα». Το θέμα ψηφίστηκε με 28 θετικές ψήφους, 7 λευκές και 1 αρνητική. Για το 5ο θέμα «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί εκδίκασης ενστάσεων κατά της υπ αριθμ. 336/ Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)» ο κ. Λύκος είπε ότι πρόκειται επίσης για δέσμευση χώρου. «Είναι δέσμευση για σχολικό χώρο στην οδό Αριστοτέλους. Ο Δήμος δέσμευσε το χώρο για σχολείο, αλλά ο ΟΣΚ αποφάσισε αρνητικά. Έγινε, επίσης, ένσταση από τους ιδιοκτήτες, στην οποία πρέπει σήμερα να απαντήσουμε. Εξετάστηκαν όλα τα στοιχεία, εξετάσαμε αν ο χώρος μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Υπάρχει και εδώ ακραίο πρόβλημα υγείας. Εισηγούμαι να αποδεσμευτεί». Ο κ. Λαλένης, πήρε το λόγο τονίζοντας: «Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ενδιαφερόμαστε για το καλό της πόλης και των δημοτών, και επειδή έχουμε κάποια εξουσία, να φοράμε παρωπίδες και να καταστρέφουμε ζωές. Στο όνομα τι; Να βγούμε αύριο στις εφημερίδες και να πούμε ότι οι «τάδε» πούλησαν το Περιστέρι ή έκαναν κάτι άλλο επιλήψιμο και εμείς είμαστε «λευκές περιστέρες» γιατί έχουμε τη θέση μας ότι δεν εκχωρούμε κανένα οικόπεδο; Γνωρίζετε ότι η άποψή μου είναι να μην εκχωρούμε χώρους, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους αγοράσουμε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να κρατάμε χώρους που ούτε τους αγοράζουμε ούτε τους αξιοποιούμε; Αυτό λέγεται κοινωνική πολιτική, αυτό λέγεται πολιτική υπέρ των συμφερόντων του κόσμου; Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε δήμιοι, να είμαστε δήμιοι. Όπου υπάρχουν τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις με τέτοια προβλήματα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει να εκχωρηθεί ο χώρος σε τέτοιες περιπτώσεις». Ο κ. Πουλιάσης, κατά τη νέα τοποθέτησή του είπε: «Ο χώρος αυτός που ήταν να γίνει σχολείο, προτάθηκε να γίνει πολιτιστικό κέντρο, το οποίο δεν έγινε τελικά. Ερωτώ όμως για ποιο λόγο δεσμεύτηκε αρχικά ο χώρος αφού δεν έκανε για σχολείο;». Ο κ. Λύκος είπε ότι αυτός ο χώρος δεσμεύτηκε κατά συζήτηση στη ΔΕΠ μετά από πρόταση συνδικαλιστών και γι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη δέσμευση. Ο αντιδήμαρχος Θ. Αρβανίτης τοποθετήθηκε τονίζοντας: «Όταν δεσμεύτηκε αυτός ο χώρος μπορούσαμε να χτίσουμε σχολείο. Επειδή όμως θα χτιζόταν ειδικό σχολείο μετά από ένα χρόνο ο ΟΣΚ αποφάσισε αρνητικά, διότι ο χώρος ήταν 2,5 στρέμματα αλλά χρειάζονταν 4 στρέμματα. Γι αυτό και δεσμεύσαμε και αγοράσαμε το κτήμα Μπόθου. Επομένως, κ. Πουλιάση, ορθά δεσμεύτηκε αρχικά, μετά όμως τα δεδομένα του ΟΣΚ άλλαξαν και γι αυτό κρίθηκε ακατάλληλος». Ο κ. Πουλιάσης πρότεινε στο σημείο αυτό να αποσυρθεί το θέμα, να βρεθεί τρόπος να κρατηθεί ο χώρος και να πληρωθούν οι ιδιοκτήτες. Ο κ. Λύκος είπε πως είναι χρονοβόρα διαδικασία ίσως περάσουν και 20 χρόνια για να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες. Εμείς προσπαθούμε και προασπιζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο όλους αυτούς τους χώρους που είναι με ΦΕΚ. Δεν έχει χαθεί ως σήμερα ούτε ένας τέτοιος χώρος. Προσπαθούμε ως το τέλος να τους κρατήσουμε, μπορείτε να ελέγξετε και να γίνει και διαπαραταξιακή επιτροπή για το θέμα αυτό». (συνέχεια στη σελίδα 8)

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 23 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 17 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17:00 ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρατημένο το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Αχαρνών για το 2011. Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 149-0,02 Λεπτά

Συγκρατημένο το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Αχαρνών για το 2011. Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 149-0,02 Λεπτά Προτάσεις για οικολογική μετακίνηση από το 2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων n σελ. 19 Συγκρατημένο το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Αχαρνών για το 2011 Μια νέα αρχή για το ΙΚΑ στα Άνω Λιόσια n σελ. 12 n σελ. 11 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές. Επεκτείνεται η ΔΗ.ΚΕ.Α λόγω μεγάλης προσέλευσης κόσμου. Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 167-0,02 Λεπτά

Αχαρνές. Επεκτείνεται η ΔΗ.ΚΕ.Α λόγω μεγάλης προσέλευσης κόσμου. Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 167-0,02 Λεπτά Αχαρνές ΔΗ.ΦΑ: στο πλευρό παιδιών και ηλικιωμένων n σελ. 18 Αχαρνές Επεκτείνεται η ΔΗ.ΚΕ.Α λόγω μεγάλης προσέλευσης κόσμου Κερδίζει τη «μάχη» για τα σχολεία ο δήμος Φυλής n σελ. 110 n σελ. 6 συγχρονοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Μνημόνια, χαράτσια, ανεργία, φτώχεια Κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Xρόνια Πολλά Καλή Χρονιά

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Μνημόνια, χαράτσια, ανεργία, φτώχεια Κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Xρόνια Πολλά Καλή Χρονιά Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ.

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. 13 Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων 106 Kωδικός 2672 Εβδομαδιαία αδέσμευτη εφημερίδα της Ηπείρου 13 Δεκεμβρίου 2013 - Έτος ίδρυσης 1964 - Περίοδος Γ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ÁÑ. ÖÕË ËÏÕ 2649 - ÅÔÏÓ 10ï ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ÔÉ ÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888. Ανάπτυξη

ÁÑ. ÖÕË ËÏÕ 2649 - ÅÔÏÓ 10ï ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ÔÉ ÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888. Ανάπτυξη ÈÝëïõìå ëßãá áðü ôïõò ðïëëïýò κáé ü é ðïëëü áðü ôïõò ëßãïõò Êáñ äß ôóá s Óåë. 7 Ï Ãéþñ ãïò Áìâñï óß ïõ ó ï ëéü æåé s Óåë. 3 ÁÑ. ÖÕË ËÏÕ 2649 - ÅÔÏÓ 10ï ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ÔÉ ÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΟΓΟΣ. Αποκλειστικό. Δεν επηρεάζεται το καθεστώς ιδιοκτησίας του Εργοστασίου Αναμένεται η επικύρωση της από τον υπ. Πολιτισμού

ΝΕΟΛΟΓΟΣ. Αποκλειστικό. Δεν επηρεάζεται το καθεστώς ιδιοκτησίας του Εργοστασίου Αναμένεται η επικύρωση της από τον υπ. Πολιτισμού η εφηµερίδα της πόλης Υπερτοπική Εβδομαδιαία Εφημερίδα Έτος 6ο Αρ. Φύλλου 171 Τιμή Φύλλου 0,10 ευρώ 21 Φεβρουαρίου 2011 Τηλ.: 210-66.64.951-952 Fax: 210-66.64.971 www.neologos.gr info@neologos.gr Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι

Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 265 ΤΙΜΗ 0,10 Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι Και ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαμαρτυρίες για τη συγκοινωνία στη Ζωφριά. n σελ. 12 n σελ. 13. Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 158-0,02 Λεπτά

Διαμαρτυρίες για τη συγκοινωνία στη Ζωφριά. n σελ. 12 n σελ. 13. Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 158-0,02 Λεπτά Τετραήμερο εκδηλώσεων για το ποδήλατο στις Αχαρνές n σελ. 15 Διαμαρτυρίες για τη συγκοινωνία στη Ζωφριά Εκλέχθηκαν οι Δήμαρχοι Φυλής και Αχαρνών στην Π.Ε.Δ.Α n σελ. 12 n σελ. 13 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 154-0,02 Λεπτά. στο νέο δήμο Φυλής

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 154-0,02 Λεπτά. στο νέο δήμο Φυλής Χρέη εκατομμυρίων ευρώ στην ΕΥΔΑΠ από νερό και αποχέτευση στον πρώην δήμο Άνω Λιοσίων n σελ. 6 Πλούσιες δραστηριότητες για το 11ο Γυμνάσιο Αχαρνών Νέος κανονισμός για το Δ.Σ. Αχαρνών n σελ. 21 n σελ. 11

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕ ΤΟ «ΣΤΕΜΜΑ» Ο ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. «Παιχνίδια» με τον Σταύρο Δήμα. Σημαντική επιτυχία είχε η έκθεση «Κορινθία 2008» Restaurant Royal

EΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕ ΤΟ «ΣΤΕΜΜΑ» Ο ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. «Παιχνίδια» με τον Σταύρο Δήμα. Σημαντική επιτυχία είχε η έκθεση «Κορινθία 2008» Restaurant Royal Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 208 - Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008 - τιμη:

Διαβάστε περισσότερα

Οικόπεδο ΣΚΟΣ: κινδυνεύει να χαθεί για το Δήμο το τελευταίο «φιλέτο» στην παραλία μας;

Οικόπεδο ΣΚΟΣ: κινδυνεύει να χαθεί για το Δήμο το τελευταίο «φιλέτο» στην παραλία μας; Σικυωνίων ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 93 Μάιος-Ιούνιος 2013 Οικόπεδο ΣΚΟΣ: κινδυνεύει να χαθεί για το Δήμο το τελευταίο «φιλέτο» στην παραλία μας; Νέα δεδομένα μετά

Διαβάστε περισσότερα

μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις

μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 315 ΤΙΜΗ 0,10 Κατολισθήσεις στην οδό Έβρου μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις σελ. 9 Δωρεάν μελέτη από το ΕΜΠ για την αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Για τις καταγγελίες και τα προβλήματά σας: 6977 467640-6972 250204 & www.doxthi.gr. Σημαντικά προβλήματα. ο Παναγιώτης Γκίκας

Για τις καταγγελίες και τα προβλήματά σας: 6977 467640-6972 250204 & www.doxthi.gr. Σημαντικά προβλήματα. ο Παναγιώτης Γκίκας Για τις καταγγελίες και τα προβλήματά σας: 6977 467640-6972 250204 & www.doxthi.gr Με μεγαλοπρέπεια η υποδοχή του νέου μητροπολίτη στις Αχαρνές Κοσμοσυρροή στα «Μελέτεια 2010» Φυλής Σημαντικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα