ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλλη λης για εξειδίκευση των ιατρών Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού σε βά ρος του ΚΛΕ 0891 προϋπολογισμού έτους 2010 του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ, για την εκτύπωση τε μαχίων ενσήμων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ... 3 Τροποποίηση και Συμπλήρωση Κανονισμού Εσωτε ρικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηλείας Κατάργηση του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Αναπτυ ξιακών Έργων Τουρισμού του τέως Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης Ανάκληση της ΙΕ/1212/ΝΝ 80301/Ν. 1892/ από φασης υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Με γαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.) Μεταφορά προσωπικού και σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης στους Υπαλλή λους του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Υπαλλήλων της Δ/νσης Αγρ. Ανάπτυξης Ν.Α. Φθιώτιδας για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το έτος Μεταφορά προσωπικού και σύσταση προσωρινών προ σωποπαγών θέσεων αορίστου χρόνου για την έντα ξη του μεταφερόμενου προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Περίληψη της υπ αριθμ. 93/ απόφασης Δη μοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου Μεταφορά υπαλλήλου Μεταφορά υπαλλήλου ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διορθώσεις σφαλμάτων σε αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Διόρθωση σφάλματος στις υπ αριθμ. 428/ 2009 και 329/2009 αποφάσεων του Δήμου Αιγίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /01/2010 (1) Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ για το έτος Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ). β) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας & Ναυτιλίας...» (ΦΕΚ213 Α ). γ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ221Α / ). 2. Την αριθ. 2/72757/002/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ. Κ. 3. Το αριθ. 101/ έγγραφο του Λ.Τ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ. 4. Τις αριθ. 95/ και 96/ Πράξεις της Λιμενικής Επιτροπής Λ.Τ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε ρωριακής εργασίας με αμοιβή, τετρακοσίων τριάντα δύο (432) ωρών για έναν (1) χειριστή και διακοσίων σαράντα (240) ωρών για μία (1) διοικητική υπάλληλο του Λιμενι κού Ταμείου ΠΡΕΒΕΖΑΣ, για το έτος 2010 προκειμένου να αντιμετωπιστεί αφενός μεν η αυξημένη κίνηση του γραφείου, η οποία είναι δύσκολο να διεκπεραιωθεί μέσα στα πλαίσια του κανονικού ωραρίου, λόγω έλλειψης προσωπικού και αφετέρου δε η εκφόρτωση των πλοίων τα οποία έρχονται συγχρόνως και ορισμένα εξ αυτών περιμένουν έξω από το δίαυλο. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις σαράντα (40) μηνιαίως ανά υπάλληλο.

2 6332 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την ανω τέρω αιτία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.800,00 ΕΥΡΩ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Λ.Τ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ έτους 2010 στον οποίο υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ Υπεύθυνος για την εκτέλεση των υπερωριών ορίζεται ο Πρόεδρος του Λ.Τ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Κυβερνήσεως και ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ Αριθμ. Υ7α/ΓΠ/οικ (2) Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης για εξειδίκευση των ιατρών. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Το αρ.49 του Ν.3370/05 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176/τ.Α/05) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.1397/83 «Εθνικό σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/τ. Α/83) όπως συμπληρώθη καν με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήμα τος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/τ.Α/97) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1278/82 «Για σύ σταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/τ.Α/82) όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρ θρου 1 του Ν. 2194/94 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συ στήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 34/τ.Α/94) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/55 «Περί ειδικοτήτων» (ΦΕΚ 258/τ.Α/55) 5. Τις διατάξεις του Π.Δ 386/1995 «Καθορισμός της εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία και στην Κλινική Μι κροβιολογία (ΦΕΚ 216/τ.Α/95) 6. Το Π.Δ 95/00 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/τ.Α/00) 7. Την αριθμ. 1819/ , γνωμοδότηση της Εκτε λεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ 8. Την αριθμ / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουρ γού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φωτεινής Γεν νηματά», αποφασίζουμε: 1 Κυρώνουμε την ανωτέρω υπ αρ. (7) σχετική γνωμο δότηση της Ε.Ε. του ΚΕΣΥ, με την οποία αναγνωρίζεται η Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ως κατάλληλη για τη χορήγηση πλήρη χρόνου εξειδίκευσης των ιατρών στην Λοιμωξιολογία. 2 Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπο λογισμού. 3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 8 Απριλίου 2010 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Αριθμ (3) Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού σε βά ρος του ΚΛΕ 0891 προϋπολογισμού έτους 2010 του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ, για την εκτύπωση τεμαχίων εν σήμων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν.Δ. 1017/71 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρημα τοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων»,όπως ισχύει. β) Του Π.Δ. 496/74» Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ «όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί. γ) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», κ.λπ. δ) Του Ν.2842/2000 (άρθρο 19) «Λήψη συμπληρωματι κών μέτρων για την εφαρμογή... σχετικά με την εισα γωγή του Ευρώ» 2. Την απόφαση αριθ. 815/1972 των Υπουργών Οικο νομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης σχετικά με τα εξ ενσήμων έσοδα του ταμείου Χρηματοδοτήσε ων Δικαστικών Κτηρίων, όπως συμπληρώθηκε με τις αριθμ /1972, 35410/1972, 66559/3472/ , 89524/ 4850/ , 63382οίκ./ , 12350οίκ./ και / όμοιες 3 Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οι κονομικών αριθμ. ΥΑ2672/2009 (ΦΕΚ Α 2408/ ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο μικών». 4. Τις αποφάσεις και αριθμ οίκ./ , 407οίκ/ , 33155/ οίκ. και / , των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Δικαιοσύνης με τις οποίες αναπροσαρμόσθηκαν οι πόροι του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 5. Το πρακτικό της 1058/ Συνεδριάσεως του Δ.Σ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. θέμα 14ον, κατά την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού ,00 ευρώ, σε βάρος του ΚΑΕ 0891 προϋπολογισμού έτους 2009 του ΤΑ.Χ.ΔΙ. Κ., για την εκτύπωση τεμαχίων ενσήμων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. σε ΕΥΡΩ τεμάχια της κλάσης του 0,5. 6. Το γεγονός από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη ,00 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2010 του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. από τον ΚΑΕ 0891, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ποσού ,00 ευρώ, σε βάρος του ΚΑΕ 0891 προϋπολογισμού έτους 2010 του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., για την εκτύπωση τεμα χίων ενσήμων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. της κλάσης του 0,5. Η εκτύπωση των ενσήμων θα γίνει σε υπεριώδες υδατογραφημένο χαρτί, για λόγους ασφαλείας, (ορατό μόνο στο υπεριώδες φως) και θα περιλαμβάνει τη λέξη ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και γραμμικό διάκοσμο σε κάθε μεγαρόσημο και στο ίδιο σημείο (απόφαση Δ.Σ. ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. της 663/92 συνεδρίασης), οι δε διαστάσεις και το χρώμα των εν

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6333 σήμων θα είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα της κλάσης 0,5 ευρώ. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι αυτά τα οποία καθο ρίστηκαν με την αριθμ. 815/72 απόφαση, των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, και Δικαιοσύνης, ήτοι στο μέσον του ενσήμου η παράσταση που απεικονίζει το ζυγό της Θέμιδος γύρω από τον οποίο θα είναι ο τίτλος «ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» και στο κοινό μέρος του ενσήμου θα γράφεται η αξία του ενσήμου σε ΕΥΡΩ με λατινικούς και ελληνικούς χαρακτήρες. ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αθήνα, 9 Απριλίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Αριθμ (4) Τροποποίηση και Συμπλήρωση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηλείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989 και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν.2479/1997. β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν.2812/2000 (Α 67). γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού. 3. Την αριθ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β / ). 4. Την υπ αριθμ. 3/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Ηλείας, αποφασίζουμε: Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτε ρικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηλείας όπως διαμορ φώθηκε με την με αριθ. 3/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Ηλείας και η οποία έχει ως εξής: Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηλείας, που ισχύει με τις 1/1989, 11/2002 και 4/2007 αποφάσεις της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Ηλείας, ώστε να καθο ριστούν τέσσερις εμβόλιμες δικάσιμοι του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας, κατά τις παρακάτω ημερο μηνίες: 1) , ημέρα Δευτέρα, 2) , ημέρα Δευτέρα, 3) , ημέρα Δευτέρα και 4) , ημέρα Δευτέρα. Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις και δημο σιεύτηκε στις Η Πρόεδρος Η Γραμματέας ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΥΒΑΛΗ Αθήνα, 8 Απριλίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ Αριθμ (5) Κατάργηση του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Αναπτυξια κών Έργων Τουρισμού του τέως Υπουργείου Τουρι στικής Ανάπτυξης. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τα άρθρα 53 «Διοικητικός Τομέας και Ειδικοί Γραμ ματείς» και 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 187). 3. Το π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πο λιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 213). 4. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ γών» (ΦΕΚ Α 214). 5. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α 213). 6. Την με αρ. 2672/ Κοινή Απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 2408) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομι κών Φίλιππου Σαχινίδη». 7. Την με αρ. 383/ κοινή απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδι οτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ Β 29). 8. Η υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/107729/ (ΦΕΚ Β 2403) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Αγγελική Γκερέκου». 9. Την με αρ. 2521/ (ΦΕΚ Β 754) Κοινή Από φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Τουρισμού «Σύσταση στο Υπουργείο Τουρισμού Ενι αίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο Οργάνωση, Διοίκηση και Εποπτεία». 10. Την με αρ / (ΦΕΚ Β 1516) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης με την οποία τροποποιήθηκε η υπ αρ. 2521/ (ΦΕΚ Β 754) κ.υ.α. και ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας ανασυγκροτήθηκε και μετονομά στηκε σε Ενιαίο Διοικητικό Τομέα με τίτλο «Στρατηγική, Χωροταξία και Ανάπτυξη». 11. Την με αρ. 9461/ (ΦΕΚ Β 954) Κοινή Από φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οι

4 6334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης με την οποία τροποποιήθηκε η υπ αρ / κ.υ.α. και ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας ανασυγκροτήθηκε και με τονομάστηκε σε Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Αναπτυξιακών Έργων Τουρισμού. 12. Το γεγονός ότι η σύσταση και συγκρότηση του παραπάνω Ε.Δ.Τ. μετά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του δεν υπακούει στο πνεύμα του αρ. 53 του π.δ. 63/2005 και προκαλεί δυσλειτουργία στη δομή των υπηρεσιών του τέως Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη, αποφασί ζουμε: 1. Την κατάργηση του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα, που είχε συσταθεί με την με αρ. 2521/ (ΦΕΚ Β 754) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσι ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οι κονομικών και Τουρισμού, τροποποιήθηκε με την υπ αρ / (ΦΕΚ Β 1516) όμοια απόφαση και ανασυγκροτήθηκε και μετονομάστηκε σε Ενιαίος Διοι κητικός Τομέας Αναπτυξιακών Έργων Τουρισμού με την υπ αριθμ. 9461/ (ΦΕΚ Β 954) όμοια απόφαση. 2. Την κατάργηση της συσταθείσας με την με αριθμ. 2521/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονο μίας και Οικονομικών και Τουρισμού (ΦΕΚ Β 754) θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα. 3. Τα τμήματα που αποτελούσαν τον παραπάνω Ενιαίο Διοικητικό Τομέα εντάσσονται στις Διευθύνσεις στις οποίες υπάγονταν αρχικά. 4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (6) Ανάκληση της ΙΕ/1212/ΝΝ 80301/Ν. 1892/ απόφα σης υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Με την ΙΕ/18711/1615/ΝΝ 80301/Ν. 1892/90/ από φαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακαλείται αναδρομικά, αφ ότου ίσχυσε αρχικά, η υπ αριθμ. ΙΕ/1212/ΝΝ 80301/Ν. 1892/90/ απόφαση υπαγωγής, με την οποία υπή χθη στις διατάξεις του Ν.1892/90, επένδυση της εταιρεί ας «ΑΣΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε» που αφορούσε την ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτροκίνητων συμπιεστών στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης του Ν. Έβρου, συνολικής δα πάνης δρχ ( ,68 ). Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δη μόσιο του συνόλου της καταβληθείσας επιχορήγησης ποσού δρχ ( ,10) κατά το ποσό των νόμιμων τόκων, από της εκάστοτε καταβολής, κατά το άρθρο 6 παρ.5 του Ν. 1892/90 και σύμφωνα με τις διατά ξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Νομοθεσίας. Για την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα στις η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 3299/04. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Αριθμ (7) Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Με γαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας Ρύθμιση Θεμάτων για την Τοπ. Αυτ/ση και άλλες διατάξεις», καθώς και το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 2647/1999 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3812/09, 3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009, 4. Τις διατάξεις του Ν.2527/97 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 5. Το αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.2/20/οικ.31336/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: «Προγραμματισμός Προσλή ψεων έκτακτου προσωπικού και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2010», 6. Το αριθ. οικ / έγγραφο του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρ νησης, 7. Το αριθ. οικ. 9738/ έγγραφό μας με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ο.Τ.Α. Α βαθμού 2010», 8. Τις αριθ. 1318/ , 1323/ , 1325/ , 1328/ , 1329/ βεβαιώσεις του Α.Σ.Ε.Π. που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.2527/97 ως ισχύει, 9. Την αριθ. 2/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων περί προγραμματισμού προσλήψεων προ σωπικού για το έτος 2010, 10. Τις αριθ / βεβαιώσεις της Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. με τις οποίες βεβαιώνει ότι υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση για την πληρωμή του υπό πρόσληψη προσωπικού, 11. Το αριθ. 2535/ΕΥΣ 1331/ έγγραφο της Ειδι κής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχει ρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί συνέχισης λει τουργίας των Ιατροκοινωνικών Κέντρων, 12. Την αριθ / Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελ ματικής Ζωής, 13. Τους οριστικούς πίνακες επιλέξιμων δομών της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους , στους οποίους περιλαμβάνεται η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την αριθ. 1186/ απόφαση Γεν. Γραμμα τέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία μετατράπηκε η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μεγαρέων σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων (ΦΕΚ 470/τ.Β / ), 15. Τον Κανονισμό Προσωπικού της Δημοτικής Κοινω φελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αριθ. 2/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων, με την οποία αποφασίζεται η πρό σληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου των κάτωθι ειδικοτήτων: 1. Ιατροκοινωνικό Κέντρο Τσιγγάνων (Βλυχό Μεγάρων) α. Ιατρός Παθολόγος (1) β. Καθηγητής Φυς. Αγωγής (1) γ. Διαμεσολαβητής (2) 2. Ιατροπαιδαγωγική Μονάδα α. Παιδοψυχίατρος (2) β. Κλινικός Ψυχολόγος (2) γ. Ψυχολόγος Ειδικό Παιδαγωγός (1) δ. Ειδικός Παιδαγωγός (1) ε. Κοινωνικός Λειτουργός (1) 3. Σχολείο Αισθητικής και Εικαστικών Τεχνών α. Γλύπτης (1) 4. Βρεφονηπιακός Σταθμός (Κουρκούρι και Μελί Με γάρων) α. Παιδίατρος (1) 5. Κεντρικό ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. α. Τεχνικός Ασφαλείας Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί ται δαπάνη ύψους περίπου ,00 ευρώ, η οποία έχει εξασφαλιστεί και προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων για το οικ. έτος Ελευσίνα, 23 Μαρτίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Πριφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8) Μεταφορά προσωπικού και σύστασης προσωρινής προ σωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου. Με την αριθ. 131/2010 απόφαση του δημοτικού συμβου λίου Πτολεμαΐδας Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007 αποφασίστηκε: 1. Η μεταφορά του προσωπικού της Δημοτικής επιχεί ρησης με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο επαγγελματι κής κατάρτισης (ΚΕΚ) Ποντίκας Μαρίας ειδικότητας Δι οικητικού υπαλλήλου με βάση της υφιστάμενης ανάγκης του Δήμου Πτολεμαΐδας, σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγής θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 2. Επειδή δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Ιδιω τικού Δικαίου Αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου, συστήνεται μία προσωρινή προσωποπαγής Θέσης Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Διοικητικού Υπαλλή λου στον ΟΕΥ του Δήμου Πτολεμαΐδας προκειμένου να μεταφερθεί το ανωτέρω προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Κέντρο επαγγελματικής κατάρ τισης (ΚΕΚ)» Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Το παραπάνω προσωπικό διέπε ται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των ΟΤΑ, λαμ βανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους. 3. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα καταταχθεί στις παραπάνω θέσεις για το τρέχον έτος ανέρχεται στο ύψος των συνολικά και θα επιβαρύνει τον πρ/σμό του Δήμου Πτολεμαΐδας τον ΚΑ και εργοδοτικές εισφορές τον Κ.Α. 10/ Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου ετησίως, που θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου για τα επό μενα έτη. (Αρ. βεβαίωσης 4633/ πίστωσης του οικονο μικού τμήματος του Δήμου Πτολεμαΐδας) (Αρ. απόφασης Γ.Γ.ΠΔΜ 19251/2196/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Αν. Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΡΟΣ Αριθμ. Ν 635 (9) Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης στους Υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης Καρδίτσας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1. Το Π.Δ. 30/1996 (Φ.Ε.Κ 21/Α/ ) «Κωδικοποίη ση σε ενιαίο κείμενο Νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» όπως ισχύει. 2. Την αριθμ. 14/127/ (Φ.Ε.Κ 104/ Τεύχος Β) απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Καρδί τσας «Εσωτερικός Οργανισμός Οργάνωσης και Λειτουρ γίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας» όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 3103/2003 (Φ.Ε.Κ 23/Α/ ) «Έκδοση Διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου 190/2003 (Φ.Ε.Κ 249/Α/ )«Τροποποίηση του Νόμου 2323/1995«Υπαίθριο Εμπόριο» και άλλες διατάξεις». 5. Το ΠΔ 524/1978 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Περί Κωδικο ποιήσεως εις ενιαίων κείμενον των ισχυουσών διατάξε ων των αναφερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολογικές Ρυθμίσεις Λει τουργών και Υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντί στοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Ελληνικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α). 7. Τις διατάξεις του Νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/ ), «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέ ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 7 του Νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/ ).

6 6336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Την με αριθμό Φ2/2211/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) «χρόνος διενέργειας Αρχικού και Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2010». 10. Το γεγονός ότι για την προστασία του καταναλω τικού κοινού απαιτείται η διενέργεια του Αρχικού και Περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών. 11. Το γεγονός ότι προκαλούμε δαπάνη που θα δημι ουργηθεί από τις διατάξεις της απόφασης αυτής και η οποία ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ ( ), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την Υπερωριακή Απασχόληση των Υπαλλή λων του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης Καρδίτσας από 01/03/2010 μέχρι και 30/09/2010 για τη διενέργεια του Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών στην περιφέρεια του Νομού Καρ δίτσας που κρίνεται απαραίτητος για την προστασία του καταναλωτικού κοινού, ως ακολούθως: A/ Αριθμός Κλά Ώρες Υπερωριακής Απασχόλησης A Υπαλλήλων δος 1 1 ΠΕ Μέχρι 40 ώρες Μηνιαίως 2 4 ΔΕ Μέχρι 40 ώρες Μηνιαίως Έκαστος Τα συνεργεία αυτά θα απασχολούνται υπερωριακά σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της υπηρεσίας και το πρόγραμμα ελέγχων κατά τις απογευματινές ώρες. Εκτιμούμενη δαπάνη έτους 2010 δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ ( ) Η δαπάνη θα βαρύνει το φορέα 350 και ΚΑΕ 0511 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας. Η απόφαση αυτή ισχύει από 01/03/2010 και εφεξίς και μέχρι την τροποποίηση της ή την κατάργηση της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Καρδίτσα, 7 Απριλίου 2010 Ο Νομάρχης ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ Αριθμ (10) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Υπαλλήλων της Δ/ νσης Αγρ. Ανάπτυξης Ν.Α. Φθιώτιδας για το πρό γραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το έτος Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1. Το Π.Δ. 30/1996 Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης. 2. Το Ν. 2738/99 άρθρο 25 παρ. 7 Συλλογικές διαπραγ ματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση και άλλες Διατάξεις. 3. Το Ν. 3205/2003 άρθρο 16 (ΦΕΚ 297Α/2003 Μισθο λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δη μοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Την αριθμ ΦΕΚ775/Β/2005 Απόφαση Υπουρ γών Οικονομικών Α Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ορίζει τη διάρκεια των εργασιών δακοκτονίας από έως κάθε έτους. 5. Το αριθμ / έγγραφο του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώ σεων του τακτικού προϋπολογισμού οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο Νομαρχιακό προϋπολογισμό Φ.295 ύψους , Τις αυξημένες ανάγκες για την Υπερωριακή απασχό ληση του εμπλεκόμενου προσωπικού δακοκτονίας δε δομένου ότι η φύση των εργασιών δεν υπόκειται στους περιορισμούς του ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. Αποφασίζουμε Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχό ληση (τόσο τις απογευματινές όσο και των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) με αμοιβή εντός του χρονικού διαστήματος από έως ως παρα κάτω: α. Δ/ντής Εργασιών Δακοκτονίας (1) έως 250 ώρες β. Επόπτες Δακοκτονίας (3) έως 1200 ώρες γ. Λογιστής Δακοκτονίας (1) έως 300 ώρες δ. Γραμματέας Δακοκτονίας (1) έως 120 ώρες Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα γίνει από τις πιστώσεις του προγράμματος δακοκτονίας που με ταβιβάσθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο αριθμός των ωρών κατά μήνα και κατά υπάλληλο θα καθορισθεί με απόφαση του Δ/ντη της Υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα (1) μήνα πριν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως την Λαμία, 9 Απριλίου 2010 Ο Νομάρχης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ Αριθμ. 137/2010 (11) Μεταφορά προσωπικού και σύσταση προσωρινών προ σωποπαγών θέσεων αορίστου χρόνου για την έντα ξη του μεταφερόμενου προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΥΡΩΝΑ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν.3463/ Την με αριθμό 295/2008 απόφαση του Δ.Σ. Βύρωνα περί λύσεως της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα (ΔΕΑΔΒ) και μετατροπής της σε κοινή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.ΤΑ. 3. Την με αριθμό 321/2008 απόφαση του Δ.Σ. Βύρωνα με την οποία καθορίστηκε το πλεονάζον προσωπικό της ΔΕΑΔΒ. 4. Τη βεβαίωση με αριθμ. πρωτ. 8088/ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα από την οποία προκύπτει ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στους ΚΑ.: ΚΑ «Τακτικών αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου». Κ.Α «Έξοδα κίνησης υπαλλήλων με σύμ βαση αορίστου χρόνου». ΚΑ «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» για την κάλυψη της δα πάνης μισθοδοσίας Δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων που προέρχονται από τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Βύρωνα.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τους φακέλους των μεταφερομένων, αποφασίζουμε: Α. Τη σύσταση Δύο (2) προσωποπαγών θέσεων ερ γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ως ακο λούθως: 1. Μία (1) θέση Ειδικότητας Διοικητικού Πανεπιστημι ακής Εκπαίδευσης και 2. Μία (1) θέση Ειδικότητας Διοικητικού Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης. Β. Τη μεταφορά στις ανωτέρω θέσεις των παρακάτω υπαλλήλων: 1. Σοφίας Θωμοπούλου του Ιωάννη, Ειδικότητας Διοι κητικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 2. Ελένης Ζήκα του Κωνσταντίνου, Ειδικότητας Διοι κητικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ. Οι αποφάσεις κατάταξης του μεταφερόμενου προ σωπικού θα εκδοθούν από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και θα δημοσιευθούν εν περίληψη στην Εφημε ρίδα της Βύρωνας, 6 Απριλίου 2010 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΩΓΟΣ Αριθμ. 93 (12) Περίληψη της υπ αριθμ. 93/ απόφασης Δημοτι κού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 269 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/8 6 06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/ Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 α του Ν. 3812/ Τις υπ αρ. 295/ και 364/ αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. 5. Τις αιτήσεις μεταφοράς των ενδιαφερομένων στο Δήμο μας επειδή χαρακτηρίστηκαν ως πλεονάζον προ σωπικό στο Δήμο Αχαρνών, με τις οποίες οι κατωτέρω κρίθηκαν ότι αποτελούν πλεονάζον προσωπικό. 6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου, αποφασίζει: Εγκρίνει την αποδοχή αιτήσεων μεταφοράς στο Δήμο μας, τεσσάρων υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α.) οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν πλεονάζον προσωπικό και πλη ρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/07, ως κατωτέρω: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΤΣΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ Ίλιον, 4 Μαρτίου 2010 Ο Πρόεδρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ Μεταφορά υπαλλήλου (13) Με την αρ.3729/ απόφαση του Προέδρου ΔΣ του ΕΦΕΤ, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του αρ. 25 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/ΤΑ/2007), του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/ΤΑ/2009) και του ΠΔ 410/1988 (ΦΕΚ 191/τΑ/1988) μεταφέρεται η υπάλληλος Ελένη Θα νοπούλου του Νικολάου ως πλεονάζον προσωπικό από την Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών έργων (ΔΕΤΕΔΑ) του Δήμου Αχαρνών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ, όπου διορίζεται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί ου Αορίστου Χρόνου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Γραμματέων Δακτυλογράφων με βαθμό Δ, η οποία μετά την αποχώρηση της από την υπηρεσία γιο οποιοδήποτε λόγο θα καταργηθεί αυτοδίκαια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3613/07(ΦΕΚ 263/ΤΑ/07). (Σχετ. η υπ. αρ. 3188ταυτ/ βεβαίωση του Τμή ματος Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΕΤ). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΥΧΑΣ Μεταφορά υπαλλήλου (14) Με την αρ.3728/ απόφαση του Προέδρου ΔΣ του ΕΦΕΤ, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του αρ. 25 του Ν 3613/2007(ΦΕΚ 263/ΤΑ/2007), του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α /2009) και του ΠΔ 410/1988 (ΦΕΚ 191/ΤΑ/1988) μεταφέρεται η υπάλληλος Αικατερίνη Ντούρου του Ιωάννη ως πλεονάζον προσωπικό από την Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών έργων (ΔΕΤΕΔΑ) του Δήμου Αχαρνών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ, όπου διορίζεται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί ου Αορίστου Χρόνου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Γραμματέων Δακτυλογράφων με βαθμό Δ, η οποία μετά την αποχώρηση της από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο θα καταργηθεί αυτοδίκαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3613/07(ΦΕΚ 263/ΤΑ/07). (Σχετ. η υπ. αρ. 3188ταυτ/ βεβαίωση του Τμή ματος Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΕΤ). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΥΧΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (15) Διορθώνεται η απόφαση Φ.12.1/10123/Β3/ , ΦΕΚ 215/Β/2009, στο α/α 66 της σελίδας 2390 των εκδόσε ων ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Α.Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑ ΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ των συγγραφέων ΜακΚΟΜΠΣ Μ. ΕΪΝΣΙΝΤΕΛ Ε. ΟΥΙΒΕΡ Ν. με τίτλο συγγράμματος ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2199 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως θέσεως σε ισχύ του Κα νονισμού Λειτουργίας του Βρεφονηπιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 16505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 7 Ιουνίου 2011 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συ μπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της ΔΟΥ Λευκάδας έτους 2013....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 758 3 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους μπορούν να πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1656 15 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων του Οργανι σμού του Ιδρύματος με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα