ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (1) Με την αριθμ. Φ.361.1/531, 666/106457, , / Δ1/ απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τροποποιούμε τις Υπουρ γικές αποφάσεις με αριθμ. Φ.361.1/468/97761/Δ1/ «Διορισμός Δασκάλων και 710 Νηπιαγωγών από τους πίνακες του άρθρου 5 παρ.1 και 2 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/2008 τ.α ), του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/2004 τ.α ) και τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 για το σχολικό έτος », η οποία δημο σιεύτηκε στο ΦΕΚ 653/ , τ.γ και /Δ2/ «Διορισμοί μονίμων εκπ/κων κλάδων ΠΕ06 στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση και ΠΕ33 στη Δ/θμια Εκπ/ση για το σχολικό έτος από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία και από τον πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ 2009», η οποία δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 720/ , τ.γ, μόνον ως προς την περιοχή διορισμού, των κάτωθι εκπαιδευτικών, ως ακολούθως: ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1. ΑΛΜΠΟΥΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Διονυσίου, ΠΕ60, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β Αρκαδίας στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Α Αρκαδίας 2. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ του Παναγιώτη, ΓΙΕ60, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β Αρκαδίας στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Α Αρκαδίας 3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Νικολάου, ΠΕ60, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β Αρκαδίας στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Α Αρκαδίας 4. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ιωάννη, ΠΕ60, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β Αρκαδίας στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Α Αρκαδίας ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 5. ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Στέργιου, ΠΕ06, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β Αρκαδίας στη Δ/νση Α/ θμιας Εκπ/σης Α Αρκαδίας 6. ΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου, ΓΙΕ06, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β Αρκαδίας στη Δ/νση Α/ θμιας Εκπ/σης Α Αρκαδίας 7. ΜΑΡΚΟΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Κων/νου, ΠΕ06, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β Αρκαδίας στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Α Αρκαδίας 8. ΠΩΠΟΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αθανασίου, ΠΕ06, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β Αρκαδίας στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Α Αρκαδίας (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΓΙΕΠΘ 19087/ και 19647/ ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. Φ.10/11833/ απόφαση του Πε ριφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56, παρ. 8, 152, περ. β, 153, 156 και 165, παρ. 2 και 4 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26, τ.α / ) «Κύρωση του Κώδι κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», η Πυλαρινού Αγγελική του Γεωργίου, εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαί δευσης, κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων), του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς με βαθμό Α, Μ.Κ. 06 και A.M , απολύεται από την Υπηρεσία, λόγω ανικανότητας ως προς την άσκηση των υπηρεσιακών της καθηκόντων, η οποία οφείλεται σε μη ιάσιμο νόσημα. Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ Με την αριθ. 1959/ απόφαση της Προϊστα μένης του 4ου Γραφείου Π.Ε. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148, 155 του Ν (Υπαλληλικός Κώδικας), διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία, της εκπαιδευτικού λειτουργού Π.Ε. 70 Σταθοπούλου Αντιόπης του Βασιλεί ου με (A.M ), δασκάλας του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου με βαθμό Α και Μ.Κ. 4, στις ,

2 10146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης και συνολικό χρόνο υπηρεσίας, 25 ετών, 00 μηνών και 05 ημερών. Η Προϊσταμένη ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (2) Με την αριθμ / πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 152, 155 και 156 του Ν.3528/2007 διαπιστώνεται ότι η υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α και μισθολογικό κλι μάκιο 1 Δήμητρα Μιχαήλ του Γεωργίου, απολύεται αυ τοδίκαια από την Υπηρεσία στις , επειδή κατά την ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε τριακονταπενταετή και πλέον πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και έχει συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας της. Στην ανωτέρω υπάλληλο η υπηρεσία μετά την τρια κονταπενταετή και πλέον ευδόκιμη παραμονή της εκ φράζει την ευαρέσκειά της. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 5363/09 απόφαση του Δημάρχου Εκάλης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 & 23 του Ν.3584/07, τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/94 όπως ισχύουν και την υπ αριθ. 2291/ απόφαση αναπλήρωσης του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή οργανική θέση του Δήμου Εκάλης ο ΦΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ 29 Οδηγού Αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου φορ τηγού), με βαθμό Δ. (Αριθμ. απόφ. Περ. Αττικής 41292/26301/ ) (Αριθμ. βεβ. Δήμου Εκάλης 5362/ ). Με την υπ αριθμ. 34/09 απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου» Δήμου Ν. Φι λαδέλφειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 & 23 του Ν.3584/07, τις σχετικές διατά ξεις του Ν.2190/94 όπως ισχύουν και την με αριθ. 2287/ απόφαση αναπλήρωσης του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ διορίζεται σε κενή οργανική θέση του Παγκόσμι ου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς «Ανδρέας Παπανδρέου» του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας η ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του Ελευθερίου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Δ. (Αρ. βεβ. Παγκ. Πολιτ. Ιδρυμ. Ελλην. Διασπ. «Ανδρέας Παπανδρέου»: 629/ ) (Αριθμ.αποφ. Περ. Αττικής 40072/25474/ ). Η ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Γενική Διευθύντρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ (3) Με την αριθμ /09 απόφαση του Δημάρχου Αθη ναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79, 101 & 183 του Ν.3584/07, καθώς και με την σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμ βουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου ΧΕΛΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο ΔΕ Οδηγού Αυτοκινήτων (πτυχίο 2ου Τεχνικού Επαγ γελματικού Λυκείου). Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση αντί στοιχης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί δαπάνη 4.749,56 ευρώ περίπου που θα βαρύνει τους Κ.Α , , , , , και για το υπόλοιπο του οικ. έτους Για τα επόμενα 5 έτη προκύπτει επιπλέον δαπάνη ,06 ευρώ περίπου για κάθε έτος που θα βαρύνει τους Κ.Α , , , , και (Αριθμ. βεβ. Δήμου Αθηναίων: / ) (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 40456/25727/ ). Με την αριθμ. 322/09 απόφαση του Δημάρχου Νέας Χαλκηδόνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 79 του Ν.3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και του Δημάρχου Χαλκιδέων, μετατάσσεται η υπάλ ληλος ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΡΕΤΗ του Νικολάου, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Δ, από το Δήμο Χαλ κιδέων Ν. Ευβοίας στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνας σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου και βαθμού. (Αριθμ. βεβ.. Δήμου Ν. Χαλκηδόνας: 9447/ ) (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 42029/26692/ ). Με την υπ αρ. 325/ απόφαση του Δημάρχου Δάφνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του Δήμου ΒΟΥ ΤΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 41636/26460/ ). Με την αριθμ. 5527/ απόφαση του Δημάρχου Γλυφάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 & 101 του Ν.3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΝΑΝΟΥΡΗ ΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού (κάτοχος απολυτηρίου του 39ου Γενικού Λυκείου Αθηνών) με βαθμό Δ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 500 ευρώ περίπου που θα βαρύνει τον Κ. Α του προϋπολογισμού του Δήμου έτους (Αριθμ. βεβ. Δήμου Γλυφάδας: 57694/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 41263/26275/ ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αρ. 847/ απόφαση του Δημάρχου Κηφισιάς που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του Δήμου ΒΑΡΟΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Χρήστου, κλάδου ΠΕ 5 Μηχα νολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Α, προ κειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 42093/26719/ ) Με την αριθμ. 221/09 απόφαση του Προέδρου των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Ιλίου που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 & 101 του Ν.3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και του Προέδρου των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων, μετατάσσεται η υπάλληλος ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου, κλά δου ΥΕ 14 Βοηθητικού Προσωπικού (Βοηθοί Μαγείρου) με βαθμό Β, από τους Παιδικούς Σταθμούς Άνω Λιοσίων στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ιλίου σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου και βαθμού. (Αριθμ. βεβ. Παιδ. & Βρεφον. Σταθ. Ιλίου: 14036/ ) (Αριθ. Περιφ. Αττικής 40321/25647/ ) Με την αριθμ. 304/09 απόφαση ορθής επανάληψης του Δημάρχου Μεταμόρφωσης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 79 του Ν.3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και του Δημάρχου Βύρωνα, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου, κλά δου ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Δ, από το Δήμο Βύρωνα Αττικής στο Δήμο Μεταμόρφωσης σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου και βαθμού. (Αριθμ. βεβ. Δήμου Μεταμόρφωσης: 26817/ ) (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 42107/26731/ ). Με την αριθμ. 1893/09 απόφαση του Δημάρχου Αγ. Δημητρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 & 101 του Ν.3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΜΠΙΧΑ ΞΑΝΘΗ του Δημη τρίου με βαθμό Δ, από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Κα θαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού (κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), και στον ίδιο βαθμό. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, για το υπόλοιπο του οικ. έτους 2009 ύψους 600 ευρώ πε ρίπου, που θα βαρύνει τον Κ.Α.: (Αρ. βεβ. Δήμου Αγ. Δημητρίου: 36569/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 41123/26151/ ). Με την αριθμ. 1879/ απόφαση του Δημάρχου Αγ. Δημητρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 & 101 του Ν.3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΒΕΛΙΓΚΟΥ ΚΥ ΡΙΑΚΗ του Νικολάου από τον κλάδο ΥΕ16 Εργατών Κα θριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοι κητικού (κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου) με βαθμό Δ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009 ύψους 220 ευρώ περίπου που θα βαρύνει τον Κ.Α (Αριθμ. βεβ. Δήμου Αγ. Δημητρίου: 36569/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 41127/26154/ ). Η Διευθύντρια ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ Διορθώσεις Σφαλμάτων Με την 269/09 απόφαση του Προέδρου των Δημοτι κών Παιδικών Σταθμών Γλυφάδας διορθώνεται η 233/09 απόφαση του ιδίου, περίληψη της οποίας δημοσιεύθη κε στο ΦΕΚ 897/Γ / , (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 36742/23237/ ) διορθώνεται το όνομα των υπαλλήλων: Από το εσφαλμένο «ΜΙΧΕΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του Νικολάου», στο ορθό «ΜΙΧΕΛΛΗ ΕΥΘΑΛΕΙΑ του Νικολάου», και Από το εσφαλμένο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιω άννη», στο ορθό «ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη». Η Διευθύντρια ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ Με την αριθμ / απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 77,101 & 217 του Ν.3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων (λόγω απόκτησης εμπειρίας) με βαθμό Δ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκλη θεί επιπλέον δαπάνη 312 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α και 40,50 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α για το υπόλοιπο του οικ. έτους Για τα επόμενα έτη προκύπτει δαπάνη ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α και 283,50 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α (Αριθμ. βεβ. Δήμου Περιστερίου 41833/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 41163/26184/ ). Με την αριθμ. 433/ απόφαση της Δημάρχου Νέας Ερυθραίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 76, 79, 101 & 183 του Ν.3584/07, κα θώς και με την σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου ΤΡΟΧΟΥΛΙΑΣ ΔΙ ΟΝΥΣΙΟΣ του Ιωάννη, από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικού στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (κάτοχος πτυ χίου Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας). Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση αντί στοιχης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ύψους περίπου 250 ευρώ για την οποία υπάρχει ανάλο γη πίστωση στον Κ.Α στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2009.

4 10148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. βεβ. Δήμου Ν. Ερυθραίας: 15722/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 41164/26185/ ). Με την αριθμ /09 απόφαση του Δημάρχου Πε ριστερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 & 101 του Ν.3584/07, καθώς και με τη σύμ φωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβου λίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΣΙΔΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών (Σι δεράδων) (πτυχίο Τεχνικού Λυκείου του Μηχανολογικού Τομέα του Τμήματος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής) με βαθμό Δ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκλη θεί επιπλέον δαπάνη 252 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α και 29,80 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α για το υπόλοιπο του οικ. έτους Για τα επόμενα έτη προκύπτει δαπάνη ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α και 208,32 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α (Αριθμ. βεβ. Δήμου Περιστερίου 41831/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 41165/26186/ ). Η Διευθύντρια ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ Με την αριθ. 239/ απόφαση του Δημάρχου Νέας Περάμου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3584/2007 και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Δυτικής Αττικής (Αριθμ πρακτ. 31/1/ ), μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Νέας Περάμου, ΜΑΝΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου, Κλάδου Υ.Ε. 16 Εργατών Καθα ριότητας, με Βαθμό Δ, σε αντίστοιχη των τυπικών της προσόντων κενή οργανική θέση, Κλάδου Δ.Ε. 1 Διοικη τικών με Βαθμό Γ. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα λείται δαπάνη ύψους 777,00 περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος όπου έχει προβλεφθεί και εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α , και του προϋπολογισμού έτους 2009 και περί που αντίστοιχο ποσό για καθένα από τα επόμενα οικονο μικά έτη όπου θα εγγραφούν πιστώσεις στον προϋπολο γισμό του Δήμου Νέας Περάμου σύμφωνα με την αριθμ. 7588/ βεβαίωση του Δήμου Νέας Περάμου. (Αριθμ. απόφ. Ν. Δυτ. Αττικής / Περ. Αττικής ΤΤ 8725/ ). Με την αριθ. 792/ απόφαση του Δημάρχου Μεγαρέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3584/2007 και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Δυτικής Αττικής (Αριθμ. πρακτ. 19/1/ ) και του Δημάρχου Μαγούλας (αριθμ. απόφ. 83/ ), μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Μαγούλας, ΜΙΧΑΣ. ΜΕ ΝΕΛΑΟΣ του Παναγιώτη, Κλάδου Δ.Ε. 1 Διοικητικού, με Βαθμό Α, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του ίδιου Κλάδου, στον Δήμο Μεγαρέων, σύμφωνα με την αριθμ / βεβαίωση του Δήμου Μεγαρέων. (Αριθμ. απόφ. Ν. Δυτ. Αττικής / Περ. Αττικής Τ.Τ.8722/ ). Ο Τμηματάρχης ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθ / απόφαση του Δημάρχου Θάσου Ν.Καβάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρων 151, 152, 159 & 160 του Ν.3584/07, όπως ισχύουν, έγινε αποδεκτή η από αίτηση παραί τησης του υπαλλήλου του Δήμου Θάσου Ν. Καβάλας, Δαλγιαννάκη Δημητρίου του Αθανασίου κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ 29 Οδηγός Απορριματοφόρου, με βαθμό Α, λόγω θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. (Αριθμ. απόφ. Ν. Καβάλας/Περιφ. Ανατ. Μακ. Θράκης 11053/ ). Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ν. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την 66129/15734/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Ιωάννη Σιδέρη του Ανδρέα, Διευθυντή στη Δ/νση Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευ σης που υπηρετούσε σε πάγια οργανική θέση, κατηγο ρίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, με Α Βαθμό και 7 Μ.Κ, από , ημερομηνία κατά την οποία επήλθε ο θάνατός του. Ο Γενικός Διευθυντής ΔΙΟΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Με την 62897/17900/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανατίθενται τα καθήκοντα ληξιάρχου της Κοινότητας Λεοντίου στην Δημητροπούλου Αιμιλία του Φωτίου κοινοτική υπάλληλο της Κοινότητας αυτής κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Δ. Με την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την με αριθ. 376/ απόφαση του Δημάρ χου Φερών Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 20 παρ. 22 του Ν.3731/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 1 του Ν. 3801/2009, κατόπιν της 205/2009 αποφά σεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φερών Ν. Μαγνησίας (ΦΕΚ 2355/ τ. Β ) διά της οποίας αποφασίστηκε η μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού ΑΜΕΑ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φερών και η δημι ουργία κ σύσταση τεσσάρων (4) προσωποπαγών θέσε ων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατατάσσονται σε συσταθείσες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι κατωτέρω αναφερόμενοι, ως ακολούθως:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 ΚΟΡΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (Αριθμ. βεβ. Δήμου Φερών 7700/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Θεσσαλίας 14986/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α. Ο Γενικός Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την αριθμ /79734/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν.3528/07, του άρθρου 6 του Ν.2503/97 και του άρθρου μόνου του Π.Δ.602/1980, διαπιστώνεται ότι ο Ρουσόπου λος Βάϊος του Νικολάου, υπάλληλος με βαθμό Α και 1 Μ.Κ., του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), της Δ/νσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων της Περιφέρει ας Θεσσαλίας, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία την , ημερομηνία από την οποία εμμένει στην αρχική αίτηση παραίτησής του. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 842/Γ / στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθ. 1747/100/ απόφαση του Προέδρου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύν θου, περί μετάταξης υπαλλήλων από το Δήμο Ζακυν θίων, στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, διορθώνεται το πατρώνυμο του υπαλλήλου Κολοκοτσά Μαρίνου (α.α. 3), ως εξής: Από το εσφαλμένο «3. Κολοκοτσάς Μαρίνος του Ιω άννη, ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων», στο ορθό «3. Κολοκοτσάς Μαρίνος του Παύλου, ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων». Ο Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την Α.Π / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελλοπονήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α /1976) όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες των παραγράφων 15 και 16 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α / ), και ύστερα από το Α.Π. 8854/ έγγραφο του Δημάρχου Κυπαρισ σίας, γίνεται ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου του Δή μου Κυπαρισσίας στην Στρατικοπούλου Αθανασία του Νικολάου, τακτική υπάλληλο του Δήμου Κυπαρισσίας, κατηγορίας / κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Α. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για τον προϋπολογισμό έτους 2009 του Δήμου Κυπαρισ σίας, σε βάρος του ΚΑ (Αριθ. βεβ. Δήμου Κυπαρισ σίας 9612/ ). (Αριθ. απόφ. Περ. Πελοποννήσου οικ.16183/ ). Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΑΙΚ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Σ την Α.Π.7280/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 191/ΝΠΔΔ/ ), που αφορά την μονιμοποίηση του υπαλλήλου ΤΣΑΛΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο «Μονιμοποιείται ο ΤΣΑΛΤΑΣ ΝΕ ΚΤΑΡΙΟΣ του Γεωργίου...», στο ορθό «Μονιμοποιείται ο ΤΣΑΛΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Αντωνίου...». Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ Με την αριθμ. 7172/23582/ απόφαση του Νο μάρχη Ηλείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/2007, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, του Χρήστου Παναγιώτου του Ανδρέα υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με Α βαθμό και 1 Μ.Κ., από την 30 Νοεμβρί ου 2009 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του από την ενεργό υπηρεσία. Αριθμ Ο Νομάρχης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μεταφορά υπαλλήλου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν.3463/06 (Συγχώ νευση Μετατροπή Λύση Επιχειρήσεων), του άρθρου (4)

6 10150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 25 του Ν. 3613/07, του άρθρου 21 παρ. 13 του Ν. 3731/08 και του άρθρου 64 του Ν. 3801/ Την υπ αριθ. 1781/ πράξη του Δημοτικού Συμ βουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της υπαλλήλου της λυθείσης με αρ. Π.Δ.Σ. 1778/ Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αθηναίων» (ΟΡ. ΟΔ.Α.) Κοντογιάννη Διαμαντίας του Κων/νου στο Δήμο Αθηναίων, με τη σύσταση μίας (1) προσωρινής προσω ποπαγούς θέσης Διοικητικού Υπαλλήλου (Δ.Ε.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 3. Το Φ.Ε.Κ. 2011/Β / , στο οποίο δημοσιεύθηκε η μεταφορά της υπαλλήλου της λυθείσης με αρ. Π.Δ.Σ. 1778/ Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αθη ναίων» (ΟΡ.ΟΔ.Α.) Κοντογιάννη Διαμαντίας του Κων/νου στο Δήμο Αθηναίων, με τη σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Διοικητικού Υπαλλήλου (Δ.Ε.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/06, απο φασίζουμε: Κατατάσσουμε την ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, μεταφερόμενη υπάλληλο της λυθείσης Αστι κής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Οργα νισμός Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αθηναίων» (ΟΡ.ΟΔ.Α.) σε συσταθείσα προσωρινή προσωποπαγή θέση Διοι κητικού Υπαλλήλου (Δ.Ε.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου Αθηναίων. Από την με Α.Η.Π / βεβαίωση του Τμή ματος Προϋπολογισμού της Δ/νσης Λογιστικού Προϋ πολογισμού του Δήμου Αθηναίων, προκύπτουν τα εξής: ότι στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2009 και στους Κ.Α.: , , , και Φ.10, υπάρχουν πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας για το υπόλοιπο του 2009, που προκαλείται για τη μεταφορά από την Αστική μη Κερ δοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αθηναίων» στο Δήμο Αθηναίων, της υπαλλήλου Κοντογιάννη Διαμαντίας του Κων/νου, ειδι κότητας ΔΕ Διοικητικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. Από τη παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βά ρος του προϋπολογισμού του Δήμου, για το υπόλοιπο του έτους 2009 (2.096 περίπου), που θα βαρύνει τους Κ.Α , , , και Φ.10 Για τα επόμενα πέντε έτη προκύπτει επιπλέον δα πάνη (22.920,16 περίπου για κάθε έτος), που θα βαρύ νει τους Κ.Α , , , και Φ.10. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2009 Ο Δήμαρχος ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθμ. Φ/1/10.028/ απόφαση του Προέ δρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 3528/2007, του Π.Δ. 546/88 και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου μετατάσ σεται η μόνιμη υπάλληλος του Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ Ανατολικής Κρήτης, Μαράκη Ευαγγελία από την κατηγορία ΔΕ του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού (5) στην κατηγορία ΤΕ του κλάδου Διοικητικού Λογιστι κού και στο βαθμό Β (η πίστωση της δαπάνης που προκύπτει στην μισθοδοσία της ανωτέρω υπαλλήλου έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΟΕΕ, όπως αναφέρεται στη βεβαίωση με αριθμ. πρωτ. Φ/1/10030). Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Με την υπ αριθμ. 3158/ Διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και σύμφωνα με τα άρθρα 63, 148 και 156 του Ν.3528/07 και την απόφαση της Δ.Ε. του Β.Ε.Α. που λήφθηκε στην με αριθμό 112/24/ συνεδρίασή της, γίνεται αυ τοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση της μονίμου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου Ελευθερίας Λούσια του Κωνσταντί νου, συζύγου Αθανασίου Παπακούσουλα με βαθμό Α της κατηγορίας ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού, λόγω συνταξιο δότησής της και λύεται η υπαλληλική της σχέση από 30/11/2009, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Απονέμεται δε σ αυτήν η ευαρέσκεια της υπηρεσίας για την ευδόκιμη παραμονή της σ αυτήν. Ο Πρόεδρος ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ π.έ./ πράξη του Πρύ τανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 117/2002, η Σοφία Χρυσοπούλου του Κωνσταντίνου, μέ λος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ΠΕ κατηγορίας, της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ύστερα από την αριθμ. 697/ θετική κρίση της Γενικής Συνέλευσης της Σχο λής, μονιμοποιείται και από τις εξελίσσεται από την εισαγωγική βαθμίδα Δ με πενταετή θητεία, στη μόνιμη βαθμίδα Γ. Με εντολή Πρύτανη Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Α 1488 Εγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρι κής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1268/82 και το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του Ν.2083/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.2517/ Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69/ τ.α). 4. Την αριθ. Φ121.1/23/Β2 6042/ (ΦΕΚ 1089/ τ. Β) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ.2). 5. Την αριθ. 2/13 Οκτωβρίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής. 6. Το αριθ. 698/ (Α1488/ ) έγγραφο του Τμήματος Ιατρικής αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα θηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πνευ μονολογία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε κτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευ σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα. 3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη μοσιεύσεων. 4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο μική Επιτροπή 5. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 4 Νοεμβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Α1492 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ια τρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.1268/82 και το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του Ν.2083/ τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.2517/ τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69/ τ.α). 4. την αριθ. Φ121.1/23/Β2 6042/ (ΦΕΚ 1089/ τ. Β) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ.2). 5. την αριθ. 2/13 Οκτωβρίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής. 6. το αριθ. 696/ (Α 1492/ ) έγγραφο του Τμήματος Ιατρικής αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε κτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευ σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα. 3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη μοσιεύσεων. 4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο μική Επιτροπή. 5. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς

8 10152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμό διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγ γελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 4 Νοεμβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Σ την αριθ. Α951/ έγκριση προκήρυξης θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπι στημίου μας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 889/Γ / , στη σελίδα 9314, στην β στήλη, στίχο 35 εκ των άνω, γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο «Ανάλυση και σχεδιασμός της επι στήμης του μηχανικού περιβάλλοντος», στο ορθό «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών της επιστήμης του μηχανικού περιβάλλοντος». Με εντολή Πρύτανη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθ / Πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 25 παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), μονιμοποιεί ται ο Χαράλαμπος Σιγανός του Σωκράτη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, * * στον Τομέα Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων, με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΩΝ Με την 855/ απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πατρών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3528/07, διορίζουμε στο Τ.Ε.Ι. Πάτρας την Γκο τσοπούλου Ελένη του Βασιλείου, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) κλάδου Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών) με Μ.Κ. 17 και Δ βαθμό και διετή δοκιμαστική θητεία επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Παιδείας 26780/ ). Ο Πρόεδρος ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ Με την 47/ πράξιν του Μητροπολιτικού (Υπη ρεσιακού) Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Καρυ στίας και Σκύρου, εκδοθείσης βάσει των διατάξεων του Ν. 4538/1966 (Φ.Ε.Κ. 171/1966 τ. Α ), των Α.Ν. 469/1968 και 1505/1984 και του αρθ. 45 του υπ αρ. 2/1969 Κανονισμού της Ί. Συνόδου (Φ.Ε.Κ. 193/ τ.α ), ο κανονικώς και νομίμως εκλεγείς, χειροτονηθείς καί διορισθείς διά της υπ αρ. 186/2009 αποφάσεως, Διάκονος εις την κενήν οργανικήν θέσιν τού Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου της ενορίας Κύμης, Θεόδωρος (Τούντορ Μιχάϊ) Τοντορέ σκου του Νικολάε, διαβαθμίζεται εις την Γ Μισθολ. Κα τηγορίαν, ΔΕ Κλάδον καί 18ον Μισθ. Κλιμάκιον. Η μισθοδοσία του αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου Ο Μητροπολίτης Ο Καρυστίας και Σκύρου ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 4/2009 πράξη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρε σπών και Εορδαίας, κατατάσσεται, σύμφωνα με τις δι ατάξεις του Ν. Δ. 4538/1966, αρθρ. 2 1 (ΦΕΚ 167/1966) και του αρθρ του υπ αριθμ. 2/1969 Κανονισμού «περί Ιερών Ναών, Ενοριών και εφημερίων (ΦΕΚ 193/ Α/1970) καθώς και της κοινής υπουργικής αποφάσεως 2/73045/0022/ , ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ κατά κόσμο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΡΗΣ του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εφημέ ριος Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος πόλεως Πτολεμαΐδος, στην πρώτη (Α ) μισθολογική κατηγορία, στον Κλάδο ΠΕ 18 1 και στο ΜΚ 18 από ημέρα αναλήψεως των εφημεριακών καθηκόντων. Ο Μητροπολίτης Ο Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα,21/01/2009 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 415 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας 2. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 25/05/2010 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 1945 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1096 19 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011025774/15.6.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7887 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1058 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/25889/3370/245 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 487 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Aριθμ. 4385 Προκήρυξη θέσης μέλους διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 32427 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι T.K. 26334, Πάτρα Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Κ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 714 4 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 833 22 Οκτωβρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121/21/56836/Β2 Οικονομικής Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς. 3. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 598 25 Αυγούστου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011016095/24 2 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 153 13 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 28847 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Δεκεμβρίου 2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 151 24 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/13/10831/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7681 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1039 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. 6705 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 491 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011009184/30 11 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 296 15 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112007385/27.12.2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6811 28 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 921 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 23146 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 271 6 Απριλίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910018272 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 501 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθ. 4248 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5783 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 4802/ΕΠΙΚ/125α/1-8-2016 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1057 8 Αυγούστου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. 5126/04.06.2014 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 232 27 Μαρτίου 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Αριθμ. 899 Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 54 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011028412/20 7 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 512 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011010535/14 12 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121.1/134/116850/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πλη ροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 31 19 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 124 6 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112000487 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8615 16 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1163 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 1093 Προκήρυξη κενής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 765 24 Ιουλίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1213015814 Προκήρυξη μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1449 12 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθμ. ΔΔ1.1/2540/Φ.006.6 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 01-09-2016 Αρ. Πρωτ. 2345 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4203 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 496 25 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI ΛΟΙΠΟI ΦΟΡΕIΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 14882 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7895 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1059 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 16068 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 490 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011011473/27.12.2010 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 259 6 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1213007368 Προκήρυξη μιας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Βόγδος Πλιάτσιος Τηλ.: 24610 68283 Φαξ: 24610 39682 Email: prosop@teiwm.gr Koζάνη 30-9-2015 Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/1.4/2525 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 938 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Κάτσικα Ασηµίνα Τηλ: 2610 367626, Fax: 2610 367624 E-mail: mkatsika@eap.gr URL: http://www.eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 21-4-2016. Αρ. Πρωτ. 1036 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 85 24 Ιανουαρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 3815 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 364 10 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/3526 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Μαρούσι 25.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 425 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ 22288 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 29 24 Ιανουαρίου 2012 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011027084/5 7 2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 175 29 Φεβρουαρίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121.1/12/111960π.έ./Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχα νολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 22.4.2016 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1075

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Ελ.Λαζαρίδου Τηλ.: 2310996796 Fax: 2310 996788

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 560 30 Ιουνίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 2616 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1169 17 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 4065/29 6 2015 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: 76ΝΖ469143-ΞΚΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Μαγνησίας 621

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7347 10 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 992 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 6059 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Άρτα 05/ 09 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 / 4060 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 358 21 Απριλίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 25565 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 433 14 Μαΐου 2008 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121.1/48/55636/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 420 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 3912 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9503 19 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1294 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 25942 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 490 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121/67/77551/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1563 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 231 16 Μαρτίου 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 15291/15/ΓΠ Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτό νων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα, 01/02 / 2017 Αριθμ. Πρωτ.: Φ.4/407 Νάση Παρασκευή Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα 26810 50017 26810 76405 www.teiep.gr vnasi@teiep.gr Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Άρτα, 08 / 04 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4/1799 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7223 7 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 975 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Αριθμ. 2085 Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 657 26 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων............... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1104 29 Οκτωβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1415025370/3 8 15 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 997 14 Δεκεμβρίου 2009 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 1473/26.11.2009 Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1665 12 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. 8531 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4151 29 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 593 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ16/100789/Z2 Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4587 12 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 655 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. 3128 Προκήρυξη μιας θέσεως Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα