ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (1) Με την αριθμ. Φ.361.1/531, 666/106457, , / Δ1/ απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τροποποιούμε τις Υπουρ γικές αποφάσεις με αριθμ. Φ.361.1/468/97761/Δ1/ «Διορισμός Δασκάλων και 710 Νηπιαγωγών από τους πίνακες του άρθρου 5 παρ.1 και 2 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/2008 τ.α ), του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/2004 τ.α ) και τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 για το σχολικό έτος », η οποία δημο σιεύτηκε στο ΦΕΚ 653/ , τ.γ και /Δ2/ «Διορισμοί μονίμων εκπ/κων κλάδων ΠΕ06 στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση και ΠΕ33 στη Δ/θμια Εκπ/ση για το σχολικό έτος από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία και από τον πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ 2009», η οποία δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 720/ , τ.γ, μόνον ως προς την περιοχή διορισμού, των κάτωθι εκπαιδευτικών, ως ακολούθως: ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1. ΑΛΜΠΟΥΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Διονυσίου, ΠΕ60, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β Αρκαδίας στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Α Αρκαδίας 2. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ του Παναγιώτη, ΓΙΕ60, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β Αρκαδίας στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Α Αρκαδίας 3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Νικολάου, ΠΕ60, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β Αρκαδίας στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Α Αρκαδίας 4. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ιωάννη, ΠΕ60, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β Αρκαδίας στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Α Αρκαδίας ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 5. ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Στέργιου, ΠΕ06, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β Αρκαδίας στη Δ/νση Α/ θμιας Εκπ/σης Α Αρκαδίας 6. ΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου, ΓΙΕ06, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β Αρκαδίας στη Δ/νση Α/ θμιας Εκπ/σης Α Αρκαδίας 7. ΜΑΡΚΟΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Κων/νου, ΠΕ06, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β Αρκαδίας στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Α Αρκαδίας 8. ΠΩΠΟΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αθανασίου, ΠΕ06, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β Αρκαδίας στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Α Αρκαδίας (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΓΙΕΠΘ 19087/ και 19647/ ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. Φ.10/11833/ απόφαση του Πε ριφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56, παρ. 8, 152, περ. β, 153, 156 και 165, παρ. 2 και 4 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26, τ.α / ) «Κύρωση του Κώδι κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», η Πυλαρινού Αγγελική του Γεωργίου, εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαί δευσης, κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων), του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς με βαθμό Α, Μ.Κ. 06 και A.M , απολύεται από την Υπηρεσία, λόγω ανικανότητας ως προς την άσκηση των υπηρεσιακών της καθηκόντων, η οποία οφείλεται σε μη ιάσιμο νόσημα. Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ Με την αριθ. 1959/ απόφαση της Προϊστα μένης του 4ου Γραφείου Π.Ε. Αχαΐας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148, 155 του Ν (Υπαλληλικός Κώδικας), διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία, της εκπαιδευτικού λειτουργού Π.Ε. 70 Σταθοπούλου Αντιόπης του Βασιλεί ου με (A.M ), δασκάλας του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου με βαθμό Α και Μ.Κ. 4, στις ,

2 10146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης και συνολικό χρόνο υπηρεσίας, 25 ετών, 00 μηνών και 05 ημερών. Η Προϊσταμένη ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (2) Με την αριθμ / πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 152, 155 και 156 του Ν.3528/2007 διαπιστώνεται ότι η υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α και μισθολογικό κλι μάκιο 1 Δήμητρα Μιχαήλ του Γεωργίου, απολύεται αυ τοδίκαια από την Υπηρεσία στις , επειδή κατά την ημερομηνία αυτή συμπλήρωσε τριακονταπενταετή και πλέον πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και έχει συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας της. Στην ανωτέρω υπάλληλο η υπηρεσία μετά την τρια κονταπενταετή και πλέον ευδόκιμη παραμονή της εκ φράζει την ευαρέσκειά της. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 5363/09 απόφαση του Δημάρχου Εκάλης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 & 23 του Ν.3584/07, τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/94 όπως ισχύουν και την υπ αριθ. 2291/ απόφαση αναπλήρωσης του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή οργανική θέση του Δήμου Εκάλης ο ΦΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ 29 Οδηγού Αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου φορ τηγού), με βαθμό Δ. (Αριθμ. απόφ. Περ. Αττικής 41292/26301/ ) (Αριθμ. βεβ. Δήμου Εκάλης 5362/ ). Με την υπ αριθμ. 34/09 απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου» Δήμου Ν. Φι λαδέλφειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 & 23 του Ν.3584/07, τις σχετικές διατά ξεις του Ν.2190/94 όπως ισχύουν και την με αριθ. 2287/ απόφαση αναπλήρωσης του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ διορίζεται σε κενή οργανική θέση του Παγκόσμι ου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς «Ανδρέας Παπανδρέου» του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας η ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του Ελευθερίου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Δ. (Αρ. βεβ. Παγκ. Πολιτ. Ιδρυμ. Ελλην. Διασπ. «Ανδρέας Παπανδρέου»: 629/ ) (Αριθμ.αποφ. Περ. Αττικής 40072/25474/ ). Η ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Γενική Διευθύντρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ (3) Με την αριθμ /09 απόφαση του Δημάρχου Αθη ναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79, 101 & 183 του Ν.3584/07, καθώς και με την σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμ βουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου ΧΕΛΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο ΔΕ Οδηγού Αυτοκινήτων (πτυχίο 2ου Τεχνικού Επαγ γελματικού Λυκείου). Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση αντί στοιχης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί δαπάνη 4.749,56 ευρώ περίπου που θα βαρύνει τους Κ.Α , , , , , και για το υπόλοιπο του οικ. έτους Για τα επόμενα 5 έτη προκύπτει επιπλέον δαπάνη ,06 ευρώ περίπου για κάθε έτος που θα βαρύνει τους Κ.Α , , , , και (Αριθμ. βεβ. Δήμου Αθηναίων: / ) (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 40456/25727/ ). Με την αριθμ. 322/09 απόφαση του Δημάρχου Νέας Χαλκηδόνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 79 του Ν.3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και του Δημάρχου Χαλκιδέων, μετατάσσεται η υπάλ ληλος ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΡΕΤΗ του Νικολάου, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Δ, από το Δήμο Χαλ κιδέων Ν. Ευβοίας στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνας σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου και βαθμού. (Αριθμ. βεβ.. Δήμου Ν. Χαλκηδόνας: 9447/ ) (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 42029/26692/ ). Με την υπ αρ. 325/ απόφαση του Δημάρχου Δάφνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του Δήμου ΒΟΥ ΤΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 41636/26460/ ). Με την αριθμ. 5527/ απόφαση του Δημάρχου Γλυφάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 & 101 του Ν.3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΝΑΝΟΥΡΗ ΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού (κάτοχος απολυτηρίου του 39ου Γενικού Λυκείου Αθηνών) με βαθμό Δ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 500 ευρώ περίπου που θα βαρύνει τον Κ. Α του προϋπολογισμού του Δήμου έτους (Αριθμ. βεβ. Δήμου Γλυφάδας: 57694/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 41263/26275/ ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αρ. 847/ απόφαση του Δημάρχου Κηφισιάς που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του Δήμου ΒΑΡΟΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Χρήστου, κλάδου ΠΕ 5 Μηχα νολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Α, προ κειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 42093/26719/ ) Με την αριθμ. 221/09 απόφαση του Προέδρου των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Ιλίου που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 & 101 του Ν.3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και του Προέδρου των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων, μετατάσσεται η υπάλληλος ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου, κλά δου ΥΕ 14 Βοηθητικού Προσωπικού (Βοηθοί Μαγείρου) με βαθμό Β, από τους Παιδικούς Σταθμούς Άνω Λιοσίων στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ιλίου σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου και βαθμού. (Αριθμ. βεβ. Παιδ. & Βρεφον. Σταθ. Ιλίου: 14036/ ) (Αριθ. Περιφ. Αττικής 40321/25647/ ) Με την αριθμ. 304/09 απόφαση ορθής επανάληψης του Δημάρχου Μεταμόρφωσης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 79 του Ν.3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και του Δημάρχου Βύρωνα, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου, κλά δου ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Δ, από το Δήμο Βύρωνα Αττικής στο Δήμο Μεταμόρφωσης σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου και βαθμού. (Αριθμ. βεβ. Δήμου Μεταμόρφωσης: 26817/ ) (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 42107/26731/ ). Με την αριθμ. 1893/09 απόφαση του Δημάρχου Αγ. Δημητρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 & 101 του Ν.3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΜΠΙΧΑ ΞΑΝΘΗ του Δημη τρίου με βαθμό Δ, από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Κα θαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού (κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), και στον ίδιο βαθμό. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, για το υπόλοιπο του οικ. έτους 2009 ύψους 600 ευρώ πε ρίπου, που θα βαρύνει τον Κ.Α.: (Αρ. βεβ. Δήμου Αγ. Δημητρίου: 36569/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 41123/26151/ ). Με την αριθμ. 1879/ απόφαση του Δημάρχου Αγ. Δημητρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 & 101 του Ν.3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΒΕΛΙΓΚΟΥ ΚΥ ΡΙΑΚΗ του Νικολάου από τον κλάδο ΥΕ16 Εργατών Κα θριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοι κητικού (κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου) με βαθμό Δ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009 ύψους 220 ευρώ περίπου που θα βαρύνει τον Κ.Α (Αριθμ. βεβ. Δήμου Αγ. Δημητρίου: 36569/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 41127/26154/ ). Η Διευθύντρια ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ Διορθώσεις Σφαλμάτων Με την 269/09 απόφαση του Προέδρου των Δημοτι κών Παιδικών Σταθμών Γλυφάδας διορθώνεται η 233/09 απόφαση του ιδίου, περίληψη της οποίας δημοσιεύθη κε στο ΦΕΚ 897/Γ / , (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 36742/23237/ ) διορθώνεται το όνομα των υπαλλήλων: Από το εσφαλμένο «ΜΙΧΕΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του Νικολάου», στο ορθό «ΜΙΧΕΛΛΗ ΕΥΘΑΛΕΙΑ του Νικολάου», και Από το εσφαλμένο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιω άννη», στο ορθό «ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη». Η Διευθύντρια ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ Με την αριθμ / απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 77,101 & 217 του Ν.3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων (λόγω απόκτησης εμπειρίας) με βαθμό Δ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκλη θεί επιπλέον δαπάνη 312 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α και 40,50 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α για το υπόλοιπο του οικ. έτους Για τα επόμενα έτη προκύπτει δαπάνη ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α και 283,50 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α (Αριθμ. βεβ. Δήμου Περιστερίου 41833/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 41163/26184/ ). Με την αριθμ. 433/ απόφαση της Δημάρχου Νέας Ερυθραίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 76, 79, 101 & 183 του Ν.3584/07, κα θώς και με την σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου ΤΡΟΧΟΥΛΙΑΣ ΔΙ ΟΝΥΣΙΟΣ του Ιωάννη, από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικού στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (κάτοχος πτυ χίου Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας). Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση αντί στοιχης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ύψους περίπου 250 ευρώ για την οποία υπάρχει ανάλο γη πίστωση στον Κ.Α στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2009.

4 10148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. βεβ. Δήμου Ν. Ερυθραίας: 15722/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 41164/26185/ ). Με την αριθμ /09 απόφαση του Δημάρχου Πε ριστερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 & 101 του Ν.3584/07, καθώς και με τη σύμ φωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβου λίου, μετατάσσεται ο υπάλληλος ΣΙΔΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών (Σι δεράδων) (πτυχίο Τεχνικού Λυκείου του Μηχανολογικού Τομέα του Τμήματος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής) με βαθμό Δ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκλη θεί επιπλέον δαπάνη 252 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α και 29,80 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α για το υπόλοιπο του οικ. έτους Για τα επόμενα έτη προκύπτει δαπάνη ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α και 208,32 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α (Αριθμ. βεβ. Δήμου Περιστερίου 41831/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 41165/26186/ ). Η Διευθύντρια ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ Με την αριθ. 239/ απόφαση του Δημάρχου Νέας Περάμου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3584/2007 και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Δυτικής Αττικής (Αριθμ πρακτ. 31/1/ ), μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Νέας Περάμου, ΜΑΝΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου, Κλάδου Υ.Ε. 16 Εργατών Καθα ριότητας, με Βαθμό Δ, σε αντίστοιχη των τυπικών της προσόντων κενή οργανική θέση, Κλάδου Δ.Ε. 1 Διοικη τικών με Βαθμό Γ. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα λείται δαπάνη ύψους 777,00 περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος όπου έχει προβλεφθεί και εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α , και του προϋπολογισμού έτους 2009 και περί που αντίστοιχο ποσό για καθένα από τα επόμενα οικονο μικά έτη όπου θα εγγραφούν πιστώσεις στον προϋπολο γισμό του Δήμου Νέας Περάμου σύμφωνα με την αριθμ. 7588/ βεβαίωση του Δήμου Νέας Περάμου. (Αριθμ. απόφ. Ν. Δυτ. Αττικής / Περ. Αττικής ΤΤ 8725/ ). Με την αριθ. 792/ απόφαση του Δημάρχου Μεγαρέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3584/2007 και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Δυτικής Αττικής (Αριθμ. πρακτ. 19/1/ ) και του Δημάρχου Μαγούλας (αριθμ. απόφ. 83/ ), μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Μαγούλας, ΜΙΧΑΣ. ΜΕ ΝΕΛΑΟΣ του Παναγιώτη, Κλάδου Δ.Ε. 1 Διοικητικού, με Βαθμό Α, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του ίδιου Κλάδου, στον Δήμο Μεγαρέων, σύμφωνα με την αριθμ / βεβαίωση του Δήμου Μεγαρέων. (Αριθμ. απόφ. Ν. Δυτ. Αττικής / Περ. Αττικής Τ.Τ.8722/ ). Ο Τμηματάρχης ΠΑΥΛΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθ / απόφαση του Δημάρχου Θάσου Ν.Καβάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρων 151, 152, 159 & 160 του Ν.3584/07, όπως ισχύουν, έγινε αποδεκτή η από αίτηση παραί τησης του υπαλλήλου του Δήμου Θάσου Ν. Καβάλας, Δαλγιαννάκη Δημητρίου του Αθανασίου κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ 29 Οδηγός Απορριματοφόρου, με βαθμό Α, λόγω θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. (Αριθμ. απόφ. Ν. Καβάλας/Περιφ. Ανατ. Μακ. Θράκης 11053/ ). Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ν. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την 66129/15734/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Ιωάννη Σιδέρη του Ανδρέα, Διευθυντή στη Δ/νση Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών & Μετανάστευ σης που υπηρετούσε σε πάγια οργανική θέση, κατηγο ρίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, με Α Βαθμό και 7 Μ.Κ, από , ημερομηνία κατά την οποία επήλθε ο θάνατός του. Ο Γενικός Διευθυντής ΔΙΟΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Με την 62897/17900/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανατίθενται τα καθήκοντα ληξιάρχου της Κοινότητας Λεοντίου στην Δημητροπούλου Αιμιλία του Φωτίου κοινοτική υπάλληλο της Κοινότητας αυτής κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Δ. Με την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την με αριθ. 376/ απόφαση του Δημάρ χου Φερών Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 20 παρ. 22 του Ν.3731/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 1 του Ν. 3801/2009, κατόπιν της 205/2009 αποφά σεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φερών Ν. Μαγνησίας (ΦΕΚ 2355/ τ. Β ) διά της οποίας αποφασίστηκε η μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού ΑΜΕΑ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φερών και η δημι ουργία κ σύσταση τεσσάρων (4) προσωποπαγών θέσε ων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατατάσσονται σε συσταθείσες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι κατωτέρω αναφερόμενοι, ως ακολούθως:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 ΚΟΡΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (Αριθμ. βεβ. Δήμου Φερών 7700/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Θεσσαλίας 14986/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α. Ο Γενικός Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την αριθμ /79734/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν.3528/07, του άρθρου 6 του Ν.2503/97 και του άρθρου μόνου του Π.Δ.602/1980, διαπιστώνεται ότι ο Ρουσόπου λος Βάϊος του Νικολάου, υπάλληλος με βαθμό Α και 1 Μ.Κ., του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), της Δ/νσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων της Περιφέρει ας Θεσσαλίας, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία την , ημερομηνία από την οποία εμμένει στην αρχική αίτηση παραίτησής του. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 842/Γ / στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθ. 1747/100/ απόφαση του Προέδρου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύν θου, περί μετάταξης υπαλλήλων από το Δήμο Ζακυν θίων, στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, διορθώνεται το πατρώνυμο του υπαλλήλου Κολοκοτσά Μαρίνου (α.α. 3), ως εξής: Από το εσφαλμένο «3. Κολοκοτσάς Μαρίνος του Ιω άννη, ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων», στο ορθό «3. Κολοκοτσάς Μαρίνος του Παύλου, ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων». Ο Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την Α.Π / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελλοπονήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α /1976) όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες των παραγράφων 15 και 16 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α / ), και ύστερα από το Α.Π. 8854/ έγγραφο του Δημάρχου Κυπαρισ σίας, γίνεται ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου του Δή μου Κυπαρισσίας στην Στρατικοπούλου Αθανασία του Νικολάου, τακτική υπάλληλο του Δήμου Κυπαρισσίας, κατηγορίας / κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Α. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για τον προϋπολογισμό έτους 2009 του Δήμου Κυπαρισ σίας, σε βάρος του ΚΑ (Αριθ. βεβ. Δήμου Κυπαρισ σίας 9612/ ). (Αριθ. απόφ. Περ. Πελοποννήσου οικ.16183/ ). Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΑΙΚ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Σ την Α.Π.7280/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 191/ΝΠΔΔ/ ), που αφορά την μονιμοποίηση του υπαλλήλου ΤΣΑΛΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο «Μονιμοποιείται ο ΤΣΑΛΤΑΣ ΝΕ ΚΤΑΡΙΟΣ του Γεωργίου...», στο ορθό «Μονιμοποιείται ο ΤΣΑΛΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Αντωνίου...». Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ Με την αριθμ. 7172/23582/ απόφαση του Νο μάρχη Ηλείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/2007, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, του Χρήστου Παναγιώτου του Ανδρέα υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με Α βαθμό και 1 Μ.Κ., από την 30 Νοεμβρί ου 2009 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του από την ενεργό υπηρεσία. Αριθμ Ο Νομάρχης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μεταφορά υπαλλήλου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν.3463/06 (Συγχώ νευση Μετατροπή Λύση Επιχειρήσεων), του άρθρου (4)

6 10150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 25 του Ν. 3613/07, του άρθρου 21 παρ. 13 του Ν. 3731/08 και του άρθρου 64 του Ν. 3801/ Την υπ αριθ. 1781/ πράξη του Δημοτικού Συμ βουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της υπαλλήλου της λυθείσης με αρ. Π.Δ.Σ. 1778/ Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αθηναίων» (ΟΡ. ΟΔ.Α.) Κοντογιάννη Διαμαντίας του Κων/νου στο Δήμο Αθηναίων, με τη σύσταση μίας (1) προσωρινής προσω ποπαγούς θέσης Διοικητικού Υπαλλήλου (Δ.Ε.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 3. Το Φ.Ε.Κ. 2011/Β / , στο οποίο δημοσιεύθηκε η μεταφορά της υπαλλήλου της λυθείσης με αρ. Π.Δ.Σ. 1778/ Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αθη ναίων» (ΟΡ.ΟΔ.Α.) Κοντογιάννη Διαμαντίας του Κων/νου στο Δήμο Αθηναίων, με τη σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Διοικητικού Υπαλλήλου (Δ.Ε.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/06, απο φασίζουμε: Κατατάσσουμε την ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, μεταφερόμενη υπάλληλο της λυθείσης Αστι κής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Οργα νισμός Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αθηναίων» (ΟΡ.ΟΔ.Α.) σε συσταθείσα προσωρινή προσωποπαγή θέση Διοι κητικού Υπαλλήλου (Δ.Ε.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου Αθηναίων. Από την με Α.Η.Π / βεβαίωση του Τμή ματος Προϋπολογισμού της Δ/νσης Λογιστικού Προϋ πολογισμού του Δήμου Αθηναίων, προκύπτουν τα εξής: ότι στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2009 και στους Κ.Α.: , , , και Φ.10, υπάρχουν πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας για το υπόλοιπο του 2009, που προκαλείται για τη μεταφορά από την Αστική μη Κερ δοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αθηναίων» στο Δήμο Αθηναίων, της υπαλλήλου Κοντογιάννη Διαμαντίας του Κων/νου, ειδι κότητας ΔΕ Διοικητικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. Από τη παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βά ρος του προϋπολογισμού του Δήμου, για το υπόλοιπο του έτους 2009 (2.096 περίπου), που θα βαρύνει τους Κ.Α , , , και Φ.10 Για τα επόμενα πέντε έτη προκύπτει επιπλέον δα πάνη (22.920,16 περίπου για κάθε έτος), που θα βαρύ νει τους Κ.Α , , , και Φ.10. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2009 Ο Δήμαρχος ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθμ. Φ/1/10.028/ απόφαση του Προέ δρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 3528/2007, του Π.Δ. 546/88 και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου μετατάσ σεται η μόνιμη υπάλληλος του Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ Ανατολικής Κρήτης, Μαράκη Ευαγγελία από την κατηγορία ΔΕ του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού (5) στην κατηγορία ΤΕ του κλάδου Διοικητικού Λογιστι κού και στο βαθμό Β (η πίστωση της δαπάνης που προκύπτει στην μισθοδοσία της ανωτέρω υπαλλήλου έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΟΕΕ, όπως αναφέρεται στη βεβαίωση με αριθμ. πρωτ. Φ/1/10030). Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Με την υπ αριθμ. 3158/ Διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και σύμφωνα με τα άρθρα 63, 148 και 156 του Ν.3528/07 και την απόφαση της Δ.Ε. του Β.Ε.Α. που λήφθηκε στην με αριθμό 112/24/ συνεδρίασή της, γίνεται αυ τοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση της μονίμου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου Ελευθερίας Λούσια του Κωνσταντί νου, συζύγου Αθανασίου Παπακούσουλα με βαθμό Α της κατηγορίας ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού, λόγω συνταξιο δότησής της και λύεται η υπαλληλική της σχέση από 30/11/2009, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Απονέμεται δε σ αυτήν η ευαρέσκεια της υπηρεσίας για την ευδόκιμη παραμονή της σ αυτήν. Ο Πρόεδρος ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ π.έ./ πράξη του Πρύ τανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 117/2002, η Σοφία Χρυσοπούλου του Κωνσταντίνου, μέ λος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ΠΕ κατηγορίας, της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ύστερα από την αριθμ. 697/ θετική κρίση της Γενικής Συνέλευσης της Σχο λής, μονιμοποιείται και από τις εξελίσσεται από την εισαγωγική βαθμίδα Δ με πενταετή θητεία, στη μόνιμη βαθμίδα Γ. Με εντολή Πρύτανη Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Α 1488 Εγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρι κής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1268/82 και το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του Ν.2083/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.2517/ Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69/ τ.α). 4. Την αριθ. Φ121.1/23/Β2 6042/ (ΦΕΚ 1089/ τ. Β) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ.2). 5. Την αριθ. 2/13 Οκτωβρίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής. 6. Το αριθ. 698/ (Α1488/ ) έγγραφο του Τμήματος Ιατρικής αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα θηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πνευ μονολογία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε κτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευ σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα. 3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη μοσιεύσεων. 4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο μική Επιτροπή 5. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 4 Νοεμβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Α1492 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ια τρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.1268/82 και το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του Ν.2083/ τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.2517/ τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69/ τ.α). 4. την αριθ. Φ121.1/23/Β2 6042/ (ΦΕΚ 1089/ τ. Β) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ.2). 5. την αριθ. 2/13 Οκτωβρίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής. 6. το αριθ. 696/ (Α 1492/ ) έγγραφο του Τμήματος Ιατρικής αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε κτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευ σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα. 3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη μοσιεύσεων. 4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο μική Επιτροπή. 5. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς

8 10152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμό διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγ γελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 4 Νοεμβρίου 2009 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Σ την αριθ. Α951/ έγκριση προκήρυξης θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπι στημίου μας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 889/Γ / , στη σελίδα 9314, στην β στήλη, στίχο 35 εκ των άνω, γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο «Ανάλυση και σχεδιασμός της επι στήμης του μηχανικού περιβάλλοντος», στο ορθό «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών της επιστήμης του μηχανικού περιβάλλοντος». Με εντολή Πρύτανη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθ / Πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 25 παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), μονιμοποιεί ται ο Χαράλαμπος Σιγανός του Σωκράτη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, * * στον Τομέα Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων, με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΩΝ Με την 855/ απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πατρών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3528/07, διορίζουμε στο Τ.Ε.Ι. Πάτρας την Γκο τσοπούλου Ελένη του Βασιλείου, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) κλάδου Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών) με Μ.Κ. 17 και Δ βαθμό και διετή δοκιμαστική θητεία επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Παιδείας 26780/ ). Ο Πρόεδρος ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ Με την 47/ πράξιν του Μητροπολιτικού (Υπη ρεσιακού) Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Καρυ στίας και Σκύρου, εκδοθείσης βάσει των διατάξεων του Ν. 4538/1966 (Φ.Ε.Κ. 171/1966 τ. Α ), των Α.Ν. 469/1968 και 1505/1984 και του αρθ. 45 του υπ αρ. 2/1969 Κανονισμού της Ί. Συνόδου (Φ.Ε.Κ. 193/ τ.α ), ο κανονικώς και νομίμως εκλεγείς, χειροτονηθείς καί διορισθείς διά της υπ αρ. 186/2009 αποφάσεως, Διάκονος εις την κενήν οργανικήν θέσιν τού Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου της ενορίας Κύμης, Θεόδωρος (Τούντορ Μιχάϊ) Τοντορέ σκου του Νικολάε, διαβαθμίζεται εις την Γ Μισθολ. Κα τηγορίαν, ΔΕ Κλάδον καί 18ον Μισθ. Κλιμάκιον. Η μισθοδοσία του αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου Ο Μητροπολίτης Ο Καρυστίας και Σκύρου ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 4/2009 πράξη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρε σπών και Εορδαίας, κατατάσσεται, σύμφωνα με τις δι ατάξεις του Ν. Δ. 4538/1966, αρθρ. 2 1 (ΦΕΚ 167/1966) και του αρθρ του υπ αριθμ. 2/1969 Κανονισμού «περί Ιερών Ναών, Ενοριών και εφημερίων (ΦΕΚ 193/ Α/1970) καθώς και της κοινής υπουργικής αποφάσεως 2/73045/0022/ , ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ κατά κόσμο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΡΗΣ του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εφημέ ριος Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος πόλεως Πτολεμαΐδος, στην πρώτη (Α ) μισθολογική κατηγορία, στον Κλάδο ΠΕ 18 1 και στο ΜΚ 18 από ημέρα αναλήψεως των εφημεριακών καθηκόντων. Ο Μητροπολίτης Ο Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 130 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 130 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή τριακοστή ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 130 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση θέσης στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη.... 1 *Μεταφορά θέσης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 570 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων...1 Υπουργείο Οικονομικών...2» Παιδείας και Θρησκευμάτων...3» Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα