KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 1 Γενικά Η ψηφιακή υπογραφή είναι µια µέθοδος ηλεκτρονικής υπογραφής όπου ο παραλήπτης ενός υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος µπορεί να διαπιστώσει τη γνησιότητα του, οπότε είναι βέβαιος για την προέλευση και την ακεραιότητα του Το πρώτο σχήµα ψηφιακής υπογραφής παρουσιάστηκε το 1976 από τους Dff-Hllman Ένα σχήµα ψηφιακής υπογραφής είναι µια πεντάδα (P,Y,K,S,V), όπου τα P,Y,K είναι πεπερασµένα σύνολα, τα οποία καλούνται χώρος των µηνυµάτων, των υπογραφών και των κλειδιών αντίστοιχα Τα σύνολα S και V είναι οικογένειες συναρτήσεων της µορφής S = { s : P Y, K}, V = { v : P Y {0,1}, K}, όπου τα στοιχεία s καλούνται συναρτήσεις υπογραφής, ενώ τα στοιχεία v καλούνται συναρτήσεις επαλήθευσης ( x, y) P Y ισχύει: 1, εαν s ( x) = y v ( x, y) = 0, εαν s ( x) y Ένα ζεύγος ( x, y) P Y καλείται υπογεγραµµένο µήνυµα Ο χρήστης Α επιλέγει ένα κλειδί K, δηµοσιοποιεί τη συνάρτηση v ( x, y ) και κρατά µυστική την s Ο παραλήπτης ενός υπογεγραµµένου µηνύµατος (x,y) που υποτίθεται ότι προέρχεται από τον Α υπολογίζει την τιµή v ( x, y ) και δέχεται µήνυµα µόνον στην περίπτωση κατά την οποία v ( x, y ) = 1 Προϋπόθεση βέβαια είναι ο Β να είναι σίγουρος ότι χρησιµοποιεί τη συνάρτηση επαλήθευσης του Α και όχι µια άλλη που έχει ως στόχο να εξαπατήσει τον Α Ο συνδυασµός ψηφιακής υπογραφής µε ένα κρυπτοσύστηµα δηµοσίου κλειδιού είναι ο εξής: Έστω ότι ο Α επιθυµεί να στείλει στον Β το καθαρό 65

2 µήνυµα x, κρυπτογραφηµένο και υπογεγραµµένο Πρώτα υπολογίζει την υπογραφή του y = s ( x) και κατόπιν κρυπτογραφεί το υπογεγραµµένο µήνυµα, χρησιµοποιώντας το δηµόσιο κλειδί του Β Ο Β αποκρυπτογραφεί το µήνυµα µε το ιδιωτικό του κλειδί, παίρνει το ζεύγος (x,y), εφαρµόζει τη συνάρτηση v και είναι βέβαιος για τον αποστολέα Έστω λοιπόν (P,C,K,E,D) είναι ένα κρυπτοσύστηµα δηµοσίου κλειδιού Έστω ότι g ( f ( m)) = m, όπου f είναι η συνάρτηση κρυπτογράφησης και g είναι η συνάρτηση αποκρυπτογράφησης Τότε µπορούµε να κατασκευάσουµε ένα σχήµα ψηφιακής υπογραφής ως εξής: Οι χώροι (P,C,K) ταυτίζονται µε τους χώρους (P,Y,K) που χρησιµοποιούµε στις ψηφιακές υπογραφές Oι συναρτήσεις υπογραφής είναι οι g : X Y και για κάθε K η συνάρτηση επαλήθευσης που αντιστοιχεί στο είναι η: 1 ( ) ( ) v ( x, y) = 1 g y = x 2 Πρωτόκολλο Dff-Hllman Χρησιµοποιείται για την ασφαλή ανταλλαγή κλειδιού ενός συµµετρικού κρυπτοσυστήµατος δια µέσου µη ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας Η ασφάλεια του βασίζεται στο πρόβληµα διακριτού λογαρίθµου Έστω λοιπόν ότι οι Α και Β επιθυµούν να επιλέξουν ένα κλειδί για να το χρησιµοποιήσουν σ ένα συµµετρικό κρυπτοσύστηµα Επιλέγουν έναν µεγάλο πρώτο και µια αρχική ρίζα gmo Οι g, κρατούνται µυστικοί Ο Α επιλέγει τυχαία κάποιο, 0 2 και υπολογίζει a g mo Κρατά τον µυστικό και στέλνει στον Β τον a Οµοίως, ο Β επιλέγει τυχαίο w : 0 w 2 και υπολογίζει: w b g mo Κρατά µυστικό το w και στέλνει στον Α τον b Για να προκύψει το κοινό µυστικό κλειδί, ο Α υπολογίζει w b g mo 66

3 Ο Β υπολογίζει w w a g mo ηλαδή το κοινό κλειδί είναι ο w K g mo 3 Υπογραφή RSA Έστω ένα κρυπτοσύστηµα RSA µε δηµόσιο κλειδί (n,) και ιδιωτικό κλειδί Τότε: f ( x) = x mon, g ( x) = x mon, όπου 1mo ϕ( n) Όπως είπαµε παραπάνω το σύστηµα ψηφιακής υπογραφής που κατασκευάζεται είναι το εξής: Ο χώρος των µηνυµάτων και ο χώρος των υπογραφών είναι το σύνολο n Η συνάρτηση υπογραφής είναι η g : X Y, g ( x) = x mon, όπου είναι το ιδιωτικό κλειδί RSA και η αντίστοιχη συνάρτηση επαλήθευσης είναι η v ( x, y) = 1 x= y mon Παράδειγµα 1 Ο Α στέλνει στον Β το δηµόσιο κλειδί RSA (n,) = (7979,7) Ποια η ψηφιακή υπογραφή για µήνυµα m=123; Πως ο Β βεβαιώνεται για την αυθεντικότητα του µηνύµατος; Απάντηση: Προφανώς n= 7979 = = , συνεπώς ϕ ( n) = 7800 Aπό τον αλγόριθµο του Ευκλείδη έχουµε: 7800 = = , άρα: 7 = = = 7 3 ( ) 1= , συνεπώς: = 3343 H συνάρτηση υπογραφής είναι η 67

4 ( ) = mo = 123 mo g x x n ενώ η συνάρτηση επαλήθευσης είναι η: v ( x, y) = 1 y xmon 7 Άρα ο Β υπολογίζει 5660 mo n 123mo n και διαπιστώνει την αυθεντικότητα του µηνύµατος του Β Όσον αφορά την ασφάλεια, θα πρέπει ο n να είναι πολύ µεγάλος ώστε η παραγοντοποίηση του να είναι πρακτικά πολύ δύσκολη Επειδή η συνάρτηση επαλήθευσης του Β ορίζεται αποκλειστικά µε χρήση του δηµοσίου κλειδιού RSA, ο εκάστοτε C µπορεί να χρησιµοποιήσει s {0,1,, n 1}, ώστε m= s mo n Στέλνει στον A το µήνυµα (m,s) προφασιζόµενος ότι είναι ο Β, οπότε ο A χρησιµοποιεί τη συνάρτηση επαλήθευσης και πιστοποιεί ότι το µήνυµα m προήλθε από τον Β ηλαδή ο A εξαπατήθηκε από τον C Ένα µέσο προστασίας από την παραπάνω προσβολή είναι η χρήση συνάρτησης συµπύκνωσης, η οποία είναι µοναδικής κατεύθυνσης και δηµόσια γνωστή: h:{0,1} {0,1,, n 1}, όπου ο συµβολισµός {0,1} δηλώνει όλες τις λέξεις µε σύµβολα από το σύνολο {0,1} Στην περίπτωση αυτή η υπογραφή είναι ο ακέραιος 0 s n 1 έτσι ώστε s hx ( ) mon Ο Β στέλνει στον Α το ζεύγος (x, s) O Α υπολογίζει τον ακέραιο m από την m= s mo n και στη συνέχεια την τιµή h(x) Εάν h(x) = m, τότε ο Α δέχεται το µήνυµα αλλιώς το απορρίπτει Αυτή η διαδικασία καθιστά την πλαστογράφηση σχεδόν αδύνατη 68

5 4 Αλγόριθµος ψηφιακής υπογραφής Όπως είπαµε παραπάνω από ένα κρυπτοσύστηµα δηµοσίου κλειδιού µπορεί να ορισθεί ένα σχήµα ψηφιακής υπογραφής Συνεπώς µπορεί να ορισθεί και η ψηφιακή υπογραφή ElGamal αλλά µε πιο περίπλοκο τρόπο, διότι στο κρυπτοσύστηµα ElGamal σε κάθε συνάρτηση κρυπτογράφησης δεν αντιστοιχεί µοναδική συνάρτηση αποκρυπτογράφησης Θα περιγράψουµε τον αλγόριθµο ψηφιακής υπογραφής που προτάθηκε το 1991 και είναι παραλλαγή της ψηφιακής υπογραφής ElGamal Έστω πρώτοι αριθµοί,, τέτοιοι ώστε: < < 2, t t 2 < < 2, για κάποιον t {0,1,,8}, ο πρώτος διαιρεί τον -1 ( 1)/ Έστω γ είναι µια αρχική ρίζα mo, τότε η κλάση του g = γ mo παράγει τη µοναδική κυκλική υποοµάδα G τάξης της Εφόσον ο είναι πρώτος αριθµός, όλα τα στοιχεία της G έχουν τάξη Έστω 1 g 1 έτσι ώστε: g g mo Θεωρούµε το σύνολο Q = {1,, 1} και µια δηµόσια συνάρτηση συµπύκνωσης µοναδικής κατεύθυνσης: h:{0,1} Q Έστω T το σύνολο του Q που αποτελείται από εκείνα τα στοιχεία, για τα οποία υπάρχει w E = { g, = 1,, 1} : w mo O χώρος των µηνυµάτων είναι το σύνολο P = {0,1}, ο χώρος των υπογραφών είναι το σύνολο Y = T Q και ο χώρος των κλειδιών είναι το σύνολο: K = {( gb,, ) / g E, b G, Q} 69

6 Έστω c g mo και hx ( ) + clog b mo ( 0mo ) Η συνάρτηση υπογραφής είναι η: g f ( x) = ( c, ) Εάν 1 Q µε 1 1mo, συµβολίζουµε µε Λ ( x, c, ) το µικρότερο θετικό ακέραιο µε Λ 1 2 ( x, c, ) g b mo όπου 1, 2 Q: 1 h( x) 1mo 2 c1mo Τότε v : P Y {0,1} ορίζεται από την σχέση: v ( x,( c, )) = 1 Λ ( x, c, ) cmo Πράγµατι, εάν f ( x) = ( c, ), τότε: ( h( x) + clog b) 1 2 g 1 g g g g mo, άρα: Λ (, cx, ) = g cmo Αντιστρόφως, εάν υποθέσουµε ότι η παραπάνω ισοτιµία ισχύει, τότε: ( h( x) + clog b) 1 2 g 1 g g g mo και υπάρχει µοναδικό Q ώστε ( hx ( ) + clog b ) mo, g 1 οπότε έχουµε: Λ ( x, c, ) = g και εποµένως g cmo Παράδειγµα 2 Ο Α επιλέγει = 2399, = 109, o οποίος διαιρεί τον -1 Για να ορίσει έναν γεννήτορα της µοναδικής υποοµάδας της τάξης 70

7 109, θεωρεί τον ακέραιο 11 που είναι γεννήτορας της την 2398 / mo 2399 και υπολογίζει 24 Επιλέγει τον ακέραιο 24 και υπολογίζει mo Επιλέγει τον ακέραιο 107 και θεωρεί µια δηµόσια συνάρτηση συµπύκνωσης h :{0,1} {1,,108} Για να υπογράψει το µήνυµα m µε h(m) = 45 χρησιµοποιεί το κλειδί = (1032, 2020,107) Υπολογίζει: mo mo109 Η κλάση 54 είναι η αντίστροφη της 107 στο 109 Άρα: ( )54 30(mo109) O A στέλνει το υπογεγραµµένο µήνυµα (m, (91, 30)) O B για επαλήθευση βρίσκει ότι η κλάση 40 είναι η αντίστροφη της 30 µέσα στο 109, υπολογίζει h(m) = 45, mo109 και mo109 Κατόπιν υπολογίζει mo 2399 Επειδή mo109, o Β δέχεται το µήνυµα ως γνήσιο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 Ο Α στέλνει στον Β το δηµόσιο κλειδί RSA (n,) = (493,17) Αν m=35, ποια η ψηφιακή υπογραφή που αντιστοιχεί στο m; Με ποιον τρόπο ο Β είναι σίγουρος για την αυθεντικότητα του µηνύµατος; 2 Ο Α στέλνει στον Β το δηµόσιο κλειδί RSA (n,) = (43,7) Αν m=27, να υπολογισθεί η ψηφιακή υπογραφή RSA που πρέπει να σταλεί 3 Εστω =43 και µια αρχική ρίζα g=12 Αν ο Α επιλέξει = 11 και ο Β επιλέξει w = 7να υπολογισθεί το κοινό κλειδί που επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν σε ένα συµµετρικό κρυπτοσύστηµα 71

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ψηφιακές Υπογραφές Ορίζονται πάνω σε μηνύματα και είναι αριθμοί που εξαρτώνται από κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: Ζορκάδης (Χ) Γεωργίου Χάρης, ΑΜ:4 e-mail: csst9328@cs.uoi.gr Μακρής Ηλίας. ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst93xx@cs.uoi.gr Παπαδόπουλος ηµήτρης, ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst9337@cs.uoi.gr ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Σε νοµικό και κοινωνικό επίπεδο, τίθεται ζήτηµα προστασίας του απορρήτου σε όλες τις εκδοχές δικτυακής συναλλαγής (email, εµπορικές συναλλαγές, τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Του Παγωμένου Απόστολου ΑΜ: 85 Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Αγγελίδης Παντελής Κοζάνη 2013 1 Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Κεφάλαιο 1 Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Πίνακας Περιεχομένων 1.1 Εισαγωγή..............................................1 1.2 Ασφάλεια πληροφοριών και κρυπτογραφία................... 3 1.3 Υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις)

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Εύρεση αντίστροφου αριθμού Mod n Έχουμε ήδη δει ότι πολύ συχνά συναντάμε την ανάγκη να βρούμε τον αντίστροφο ενός αριθμού a modulo n, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3.. Θεωρία της πληροφορίας Το 948 και το 949 ο Shannon παρουσίασε δύο εργασίες ορόσημα στις επικοινωνίες και στην ασφάλεια της πληροφορίας. Στο σημείο αυτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Chapter 9. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Chapter 9. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Chapter 9 Fifth Edition by William Stallings Chapter 9 Κρυπτογραφια Δημοσιου Κλειδιου και RSA Every Egyptian received two names, which were known respectively as the true

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ. Η κρυπτογραφία παρέχει 4 βασικές λειτουργίες (αντικειμενικοί σκοποί):

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ. Η κρυπτογραφία παρέχει 4 βασικές λειτουργίες (αντικειμενικοί σκοποί): ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Η λέξη κρυπτογραφία προέρχεται από τα συνθετικά "κρυπτός" + "γράφω" και είναι ένας επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την μελέτη, την ανάπτυξη και την χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ιοί ιός

Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ιοί ιός Περιεχόμενα: Ιοί 1. Ιοί, Σκουλήκια, Δούρειοι Ίπποι, Φάρσες, Προστασία από τους ιούς, Προστασία από Δούρειους Ίππους. 2. Υποκλοπές δεδομένων, Προβλήματα στο Διαδίκτυο, Hacer και Hacing, Cracer. 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση σε αναδιατασσόμενη λογική των πινάκων ουρανίου τόξου (rainbow tables)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί Χώροι Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: Διανυσματικοί Χώροι α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ιατεταγµένα σώµατα-αξίωµα πληρότητας Ένα σύνολο Σ καλείται διατεταγµένο σώµα όταν στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας.

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Περιεχόµενα ιακριτές τυχαίες µεταβλητές Συνεχείς τυχαίες µεταβλητές Μέση τιµή τυχαίων µεταβλητών Ροπές, διασπορά, και τυπική απόκλιση τυχαίων µεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Α. Η στατιστική περιγραφή της µέτρησης φυσικών µεγεθών. Ο στοχαστικός χαρακτήρας της µέτρησης Στη διαδικασία µέτρησης ενός φυσικού µεγέθους η πραγµατική του τιµή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι:

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: Κατανοµές ειγµατοληψίας 1.Εισαγωγή Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: 1. Στατιστικής και 2. Κατανοµής ειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0 Σελίδα από 53 Κεφάλαιο 3 Πίνακες Περιεχόµενα 3 Ορισµοί Επεξεργασµένα Παραδείγµατα Ασκήσεις 3 3 Πράξεις µε Πίνακες Πρόσθεση Πινάκων Πολλαπλασιασµός Πίνακα µε Αριθµό Πολλαπλασιασµός Πινάκων ιωνυµικό Ανάπτυγµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 1. Γραµµικές Απεικονίσεις

Κεφάλαιο 8 1. Γραµµικές Απεικονίσεις Σελίδα 1 από 9 Κεφάλαιο 8 1 Γραµµικές Απεικονίσεις Τα αντικείµενα µελέτης της γραµµικής άλγεβρας είναι σύνολα διανυσµάτων που χαρακτηρίζονται µε την αλγεβρική δοµή των διανυσµατικών χώρων. Όπως λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι. Θεωρητικα Θεµατα

Αλγεβρικες οµες Ι. Θεωρητικα Θεµατα Αλγεβρικες οµες Ι Θεωρητικα Θεµατα Ακαδηµαϊκο Ετος 2012-2013 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html 4 εκεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποθεση του Riemann

Η Υποθεση του Riemann Η Υποθεση του Riemann Πτυχιακη Εργασια Νικολεντζος Πολυχρονης Α.Μ.: 311/2003066 Εισηγητης : Κοντογεωργης Αριστειδης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Αιγαιου Καρλοβασι, 2008 Εξεταστικη Επιτροπη: Ανούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ της ΚΑΚΟΣΟΥΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα. E-BANKING: Συγκριτική ανάλυση και κρυπτογράφηση

Θέμα. E-BANKING: Συγκριτική ανάλυση και κρυπτογράφηση Θέμα E-BANKING: Συγκριτική ανάλυση και κρυπτογράφηση Εισηγητές: Χατζής Βασίλειος Σπουδάστρια: Ανασοντζή Δήμητρα Καβάλα 2005 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο... - 1 - Η εξέλιξη των τραπεζικών συναλλαγών... - 1

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα