ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Διακ. 039/2014 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αριθμό διακή ρυξης 039/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότε ρη τιμή για την προμήθεια Ιατρικά Αέρια, προϋπολο γισμού ( ,00) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Αρεταίειου Νοσοκομείου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 09/02/2015, ημέρα Δευτέρα, μέχρι τις 17:00 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προ κηρυχθείσας ποσότητας είτε για κάθε ομάδα χωριστά. Τόπος παράδοσης: Ως πίνακας κατανομών στο Πα ράρτημα Α της Δ/ξης Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ως το Παράρτημα Α της Δ/ξης από την υπογραφή της σύμβασης, συμπερι λαμβανομένου του μηνός Αυγούστου. Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για (180) ημέρες. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επι στολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προ ϋπολογισμό του Αρεταίειου Νοσοκομείου ΚΑΕ /1, ο δε τρόπος πληρωμής αναφέρεται επίσης στο τεύχος της διακήρυξης. Αρμόδια για το διαγωνισμό η Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Τμήμα: Β, Ταχυδρομική διεύθυνση: Κάνιγγος 20, ΑΘΗΝΑ, Φαξ: , Τηλέφωνο αρμοδίου: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυ ακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ ΔΗΣ) μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους,ήτοι την στις π.μ. μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύ στημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγω νισμό καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στην αντίστοιχη διακή ρυξη οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ ΔΗΣ στις διευθύνσεις http/www.gge.gov.gr και http/www. promitheus.gov.gr, ενώ το τεύχος της διακήρυξης δεν θα διανέμεται από την Υπηρεσία. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης του διαγωνι σμού με τον αριθμό διακήρυξης 039/2014 στην υπηρεσία της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης του διαγω νισμού με αριθμό διακήρυξης 039/2014 στον Ελληνικό τύπο: Ημερομηνία δημοσίευσής της ως άνω περίληψης στο ΦΕΚ: Οι διακηρύξεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εθνι κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμ ματείας Εμπορίου (www.gge.gov.gr Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών Διακηρύξεις).Τα έξοδα δημο σίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 Ο Τμηματάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Αριθμ Ο Δήμος Πύλης διακηρύττει ότι στις ημέρα Τρίτη. και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προ σφορών) στο Δημαρχείο της Πύλης Τρικάλων, θα διεξα (2)

2 5930 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ χθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομι κής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: και πρό κειται για έργο με τίτλο «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου». Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Κατηγορία Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ με προϋπολογισμό ,47 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) Κατηγορία Β: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ με προϋπολογισμό ,16 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,63 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των ,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώ ρηση και Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του Δήμου Πύλης στο Δημαρχείο της Πύλης, Ηρώων 1940 Αρ.1, μέχρι την Πέμπτη Πληροφορίες στο τηλέφωνο , φαξ , αρμόδιος υπάλ ληλος Δημήτρης Φέκος. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι χειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α. δηλαδή 3.536,59 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Πύλης. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρ διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης. Πύλη, 11 Δεκεμβρίου 2014 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MAΡΑΒΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Η Δ/νση Προγραμματισμού Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης ανακοινώνει ότι, με βάση την απόφα ση Δ/ΠΥΣΠ/Σ/οικ67/ του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: Β5ΠΤ1 Ω1Ψ) εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α Φάση: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Προεπιλογή, του δημόσιου διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγω νιστικού Διαλόγου με σκοπό την ανάθεση Σύμβασης (3) Παραχώρησης για τη: «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑ ΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». Ως νέα ημερομηνία ορίσθηκε η , ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Δ/ΠΥΣΠ, Καρύστου 5 και Πανόρμου, Αθήνα Τ.Κ Ανάλογα τροποποιούνται οι ημερο μηνίες οι οποίες επηρεάζονται από τη μετάθεση αυτή. Η Ανακοίνωση της μετάθεσης της Ημερομηνίας Υπο βολής των Φακέλων Προσφοράς απεστάλη προς δη μοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2014 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (4) ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Διακ. 02/ Αναθέτουσα αργή: ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣ ΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2. Είδος Διαγωνισμού: Ανοιχτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Προμήθεια Οπωροκη πευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων τις Φρουράς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς Νέας Σάντας και των ΚΑΑΥ Νέας Φώκαιας και Λεπτοκαρυάς. 4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκε κριμένων ειδών δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρί βεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση ανάγκες Μονάδων κ.λπ. Η εκτιμώμενη δα πάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) περίπου. 5. Διεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισμού και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ, Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ», Κωνσταντίνου Καραμανλή, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΤΚ 55133, τηλέφωνο: , army.gr. 6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού: α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης β. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ σφορών στη Διαδικτυακή πύλη gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 01 Φεβ 15, ημέρα Κυριακή. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστή ματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπη ρεσίες χρονοσήμανσης. Λοιπές ημερομηνίες σχετικές με τη διαδικασία του διαγωνισμού, θα γνωστοποιούνται αυτόματα, μέσω του συστήματος της ΕΣΗΔΗΣ. γ. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος, οφειλό μενου σε γεγονότα μη δυνάμενα να προβλεφθούν, η

3 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5931 Μεραρχία θα προχωρήσει στη διεξαγωγή του διαγωνι σμού χωρίς τη χρήση του υπόψη συστήματος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6, παράγραφος 4 του Ν.4155/2013. Σε αυτή την περίπτωση: (1) Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους όρους της διακήρυξης, θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ (Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ», Κωνσταντίνου Καραμανλή, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΤΚ55133). (2) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο ρών, ορίζεται η Τρίτη 03 Φεβ 15 και ώρα 09:00, (3) Η αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΜΕΡΥΠ/ΛΕΜ, την 03 Φεβ 15 και ώρα 10:00. (4) Η αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική Προ σφορά», θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΜΕΡΥΠ/ ΛΕΜ την 10 Φεβ 15 και ώρα 10: Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή (έκπτωση %,επί της μέσης τιμής του ημερήσιου δελτί ου τιμών της προηγούμενης ημέρας της ΚΑΘ και ανά κατηγορία ποιότητας των προς προμήθεια προϊόντων). 8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για 1 εξάμηνο ακόμη. 9. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον προμηθευ τή που θα προκύψει. 10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρε ωμένοι να προσκομίσουν με την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας χω ρίς ΦΠΑ, ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800,00 ). Ενώ ο μειοδότης για υπογραφή της σχετι κής σύμβασης οφείλει να προσκομίσει στην ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 ). 11. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: την 08 Δεκεμβρίου Αποστολής της διακήρυξης στην επίσημη εφημε ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την 10 Δεκεμβρίου Ο Διοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ Ο ΕΟΤ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό δημόσιο ηλεκτρο νικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή, εξοπλισμός, διακόσμηση και μετά το πέρας της κάθε έκθεσης την αποξήλωση και απο μάκρυνση από τον κάθε εκθεσιακό χώρο των περι πτέρων του ΕΟΤ σε τέσσερις (4) Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού σε Ρωσία και Γερμανία», όπως προσδιορί ζεται ειδικότερα κατωτέρω: 1. Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρι σμού Διεύθυνση Διοικητικού Τσόχα ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε Κ Μητσάκη, Τηλέφωνο: , ax: , Ηλεκτρονική δ/νση: 2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού Κριτήριο ανάθεσης: Διεθνής ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη (5) τιμή. Δυνατότητα κατακύρωσης σε διαφορετικούς ανα δόχους, ανά ομάδα. 3. Προϋπολογισμός έργου: Μέχρι ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ( ,00 συμπ/νου ΦΠΑ 23%) και σύμ φωνα με όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη. 4. Τόπος παροχής υπηρεσιών Χρόνος παράδοσης έργου: Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη. 5. Διάρκεια Έργου: Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη. 6. Προθεσμία Παράδοσης: Σύμφωνα με όσα αναφέρο νται στη Διακήρυξη. 7. Κατηγορία, περιγραφή υπηρεσιών: Κατασκευή, εξο πλισμός, διακόσμηση και μετά το πέρας της κάθε έκ θεσης αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκάστοτε εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του ΕΟΤ. 8. Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Η διακήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και περιλαμβάνει όλους τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων, πληροφορίες και στοιχεία του διαγω νισμού. 9. Προθεσμία υποβολής διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης: Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Δι ακήρυξη 10. Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφο ρών: 29/01/2015, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 16: Ταχυδρομική διεύθυνση κατάθεσης εγγράφων: ΕΟΤ, Γενικό Πρωτόκολλο, Ισόγειο, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Τ.Κ Αθήνα. 12. Γλώσσα: Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελ ληνική γλώσσα. 13. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της συνολι κής προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου χωρίς ΦΠΑ. 14. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής: Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη 15. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προς δημο σίευση στον ελληνικό τύπο: 11 Δεκεμβρίου Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστο ποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δια δικτυακή πύλη και είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις τους και Κοινοπραξίες ή συμπράξεις, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό και τα οποία θα πρέπει να έχουν συναφή προς το έργο της παρούσας εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. 17. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: 05/02/ Κατάσταση Προμηθευτή Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 19. Χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του συμ μετέχοντος: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 20. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Εναλλα κτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτο νται ως απαράδεκτες.

4 5932 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 21. Όροι πληρωμής: Αναφέρονται στην αναλυτική δι ακήρυξη. 22. Τυχόν ενστάσεις κατά της διακήρυξης του Διαγω νισμού μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με κατά θεση παραβόλου χιλίων ευρώ (1.000,00 ). Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. ΠΑΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Aριθμ. Διακ. 10/ Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη και ώρα π.μ, θα διενεργηθεί Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, στα γραφεία της Ανώτατης Επιτροπής Προμηθειών (ΑΕΠ), στο κτίριο της ΔΔΜΝ, Παπαρηγοπούλου 2, στην Πλατεία Κλαυθ μώνος, για την ανάδειξη Προμηθευτών του ΠΟΝ σε Παγωτά, για κάλυψη αναγκών Π. Πλοίων και Ν. Υπη ρεσιών του Πολεμικού Ναυτικού, περιοχών Αττικής, Σαλαμίνας και ΚΕ ΠΟΡΟΣ διάρκειας έξι (6) μηνών, με δικαίωμα της υπηρεσίας για παράταση της συμβάσεως μέχρι τρεις (3) μήνες. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός δαπάνης: Τόπος παράδοσης: Π.Πλοία και Ν.Υπηρεσίες περιο χών Σαλαμίνας, Αττικής και Πόρου. Γλώσσα Ελληνική. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: μέχρι την ημέρα Δευτέρα και ώρα 13: Η σχετική Διακήρυξη διατίθεται πλήρης από τη Γραμματεία του ΠΟΝ (Ιερά οδός 102Α, Βοτανικός) στην τιμή των 15,00 ανά τεμάχιο. 3. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό Τύπο: Πληροφορίες επί της προμήθειας θα παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών ΠΟΝ (τηλ , AX ), ενώ για την διαδικασία του διαγωνισμού από την ΑΕΠ (τηλ , AX ). Ο Διευθυντής Ι. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθμ. Διακ. 9/ Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη και ώρα π.μ, θα διενεργηθεί Ανοικτός Μειοδοτικός Δια γωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, στα γραφεία της Ανώτατης Επιτροπής Προμηθειών (ΑΕΠ), στο κτίριο της ΔΔΜΝ, Παπαρηγοπούλου 2, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, για την ανάδειξη Προμηθευτών του ΠΟΝ σε Είδη Παντοπωλείου (Είδη Ψυγείου Κατεψυγμένα), για κάλυψη αναγκών Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών του (6) (7) Πολεμικού Ναυτικού, περιοχών Σαλαμίνας, Αττικής και ΚΕ ΠΟΡΟΣ δύο (2) ετών με δικαίωμα της υπηρεσίας για παράταση της συμβάσεως μέχρι τρεις (3) μήνες. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός δαπάνης: ,00. Τόπος παράδοσης: Π.Πλοία και Ν.Υπηρεσίες περιο χών Σαλαμίνας, Αττικής και Πόρου. Γλώσσα Ελληνική. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την , ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: μέχρι την ημέρα Δευτέρα και ώρα 13: Η σχετική Διακήρυξη διατίθεται πλήρης από τη Γραμματεία του ΠΟΝ (Ιερά οδός 102Α, Βοτανικός) στην τιμή των 15,00 ανά τεμάχιο. 3. Ημερομηνία δημοσίευσης στην εφημερίδα των Ευ ρωπαϊκών Κοινοτήτων: (2014/S ). 4. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό Τύπο: Πληροφορίες επί της προμήθειας θα παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών ΠΟΝ (τηλ , AX ), ενώ για τη διαδικασία του διαγωνισμού από την ΑΕΠ (τηλ , AX ). Ο Διευθυντής Ι. ΜΑΓΟΥΛΑΣ (8) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ To Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ν.Π.Δ.Δ.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για: την προμήθεια χαρτιού την ανάθεση εργασιών δημιουργικού στοιχειοθε σίας με φωτοσύνθεση, λέι άουτ (layout) σχεδιασμού, σελιδοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα, επιμέλειας και κασέ, φιλμ μοντάζ την ανάθεση εργασιών εκτύπωσης OSET επί πεδης και κυλινδρικής, ή επίπεδης ή κυλινδρικής αμ φίπλευρης, βιβλιοδεσίας και τελικής επεξεργασίας, την προετοιμασία αποστολής αντιτύπων για οκτώ (8) τεύχη ( x 8) του επιστημονικού εντύπου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» για τα έτη Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του ΟΕΕ. Διάρκεια Έργου: 24 Μήνες Αριθμός Διακήρυξης: 2/2014 Τόπος και Χρόνος υποβολής προσφορών: Οι ενδια φερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έγγραφες σφρα γισμένες προσφορές μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ. στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Μητροπόλεως 12 14, 3ος όροφος γραφείο 34, Πρωτόκολλο ΑΘΗΝΑ). Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν προ σφορά για το σύνολο των ανωτέρω περιγραφομένων αντικειμένων. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 30 Ιανου αρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μπορούν να το προμηθευτούν από τα γραφεία του Ο.Ε.Ε. στην Αθήνα

5 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5933 (Μητροπόλεως 12 14, 3ος όροφος Γραφείο 38) ή από το site του Ο.Ε.Ε. e.gr πεδίο: υπηρεσίες Προ κηρύξεις Διαγωνισμοί Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αριθμ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προ σφορά για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕ ΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ», με προ ϋπολογισμό ,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικο δομικά, με προϋπολογισμό ,82 και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό ,60 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Το έργο αφορά στην πλήρη αποκατάσταση του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βασκίνας στο Λεωνί διο (οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες), μετά της πλήρους διαμόρφωσης του περιβάλλοντος το κτίριο χώρο. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο Λεωνίδιο του Δήμου Ν. Κυνουρίας και από την ιστοσελί δα μέχρι τις Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , AX επικοι νωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω νία Τριτάκη Μαρίνα. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο ρών είναι το σύστημα «προσφοράς επί μέρους ποσο στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτω σης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω νιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον ανήκουν στην 1η και άνω τάξη για έργα Οικοδομικά και στην Α2 και άνω τάξη για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά β) αλλο δαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.756,10 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 6. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παρο χή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά παρ. 1 του άρθρου 157 του Ν.4281/2014, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της Σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. 7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμ φωνα και με το άρθρο 12 της Διακήρυξης Δημοπρασίας, (9) ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμ βασης. 8. Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα 9 «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος & βιοποικιλότητας» του Επι χειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ Εθνικοί Πόροι) με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2010ΣΕ » 9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ. Λεωνίδιο, 12 Δεκεμβρίου 2014 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΠΕΡΕΤΣΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ (10) Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκ μονα στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λου δία Αλιάκμονα με σκοπό τη διαχείριση της περιοχής ευθύνης του» με κωδικό ΟΠΣ η χρηματοδότηση της οποίας καλύπτεται από πιστώσεις του Επιχειρησι ακού Προγράμματος Μακεδονία Θράκη (Άξονας προτεραιότητας 7 Αειφόρος Ανάπτυξη και ποι ότητα ζωής στην ΠΚΜ και Κωδικός Προτεραιότητας 51 Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας), ανακοινώνει την προκήρυξη ανοιχτού διεθνή διαγωνι σμού για την ανάθεση των υπηρεσιών των Υποέργων 13, 14 και 15 οι οποίες διακρίνονται σε δύο διακριτά τμήματα ως εξής: Τμήμα 1: Δημιουργία και τοποθέτηση εκθεμάτων στο Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων «Νικόλαος Κ. Γιουτίκας» (Προϋπολογισμός ,00, συμπεριλαμ βανομένου Φ.Π.Α.) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV Δημιουργία και τοποθέτη ση εκθεμάτων στο Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων 7 μήνες «Νικόλαος Κ. Γιουτίκας» Τμήμα 2: Δράσεις Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης (Προϋπολογισμός ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δράσεις Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 μήνες ΚΩ ΙΚΟΣ CPV Συνολικός προϋπολογισμός: ,00 ευρώ (συμπε ριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Το έργο έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσί ων Επενδύσεων έτους 2010/ ΣΑΕΠ 008/8, με κωδικό 2010ΕΠ Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

6 5934 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οι κονομική άποψη προσφορά. Διάρκεια των συμβάσεων: Τμήμα 1: 7 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (Υποέργο 13) Τμήμα 2: 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (Υποέργα 14 & 15) Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του τμήματος δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συ νεταιρισμοί που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Δι καίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις ή/και κοι νοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007. Ο κύκλος εργασιών των Υποψηφίων Ανα δόχων για το σύνολο των τριών (3) τελευταίων διαχει ριστικών χρήσεων θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση τμήματος. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποι είται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργα σιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 100% του υπό ανάθεση τμήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδια φερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη Σχετικά με το τμήμα 2 της προκήρυξης (υποέργα 14 και 15), ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο του ΕΛΟΤ 1435:2009 ή αντίστοιχο ισοδύναμο του για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις. Παραλαβή Προκήρυξης και Αίτηση Παροχή Διευκρι νίσεων: Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Φ.Δ. www. axiosdelta.gr την 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη. Οι ενδιαφε ρόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης έως και 09/01/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακή πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Όλγα Σέρμα και Έφη Κλαπάνη τηλ: , ax: , e mail: gr. Τόπος Χρόνος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά σεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους, μη εξαρτώμενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 21/01/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της υπουργικής από φασης Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνι κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» το Π.Δ. 60/2007 καθώς και εν γένει το κανονιστικό πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την τελευταία αναγραφόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Οι προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των Υπηρεσιών, μη συ μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δηλαδή ποσού αναλυτικά: Τμήμα 1: 1.626,02 (Υποέργο 13) Τμήμα 2: 2.390,89 (Υποέργα 14 και 15) Αποσφράγιση Προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφρά γιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την 27/01/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Ε.: Η παρούσα προ κήρυξη έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά προς δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. στις 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Αριθμ. Διακ Ο ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοι κτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκ πτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέ ρα παράδοσης τους,του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου. Αριθμός Διακήρυξης: 25607/ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας Διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ηράκλεια Σερρών, Τηλέφωνα: , Φαξ: Υπό προμήθεια είδη ποσότητες συνολικά για το Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα: Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ: Πετρέλαιο θέρμανσης ,71 λίτρα (CPV ) Πετρέλαιο κίνησης ,29 λίτρα (CPV ) Βενζίνη αμόλυβδη ,31 λίτρα (CPV ) (11)

7 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5935 II) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: Έλαια κινητήρων λίτρα (CPV ), λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών 283 λί τρα (CPV ), ειδικά αποστάγματα 451 λίτρα (CPV ), υγρά φρένων 12 λίτρα (CPV ), αντιψυκτικά παρασκευάσματα 230 λίτρα (CPV ), γράσσα και λιπαντικά 24 τεχάχια (CPV ), υγρά υδραυλικών συστημάτων λίτρα (CPV ). 3. Κατανομή σε ομάδες: Δικαίωμα συμμετοχής για μία ή περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη ποσότητα της ομάδας. 4. Συνολικός προϋπολογισμός: ,53 χωρίς Φ.Π.Α ,47 Φ.Π.Α.(23%) ,00 συνολικός προϋπολογισμός 5. Διάρκεια σύμβασης: Από υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2015 με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις μήνες έως εφό σον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης. Σημειώνεται ότι θα υπογρφούν επιμέρους συμβάσεις με τα νομικά πρόσωπα όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 6. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υπο χρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ ( ), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 8.140,65 εφ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για μία ή περισσότερες ομάδες για τις οποίες θα συμμετέχει. Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδο χος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τμήματος με τον κάθε φορέα υλοποίησης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 7. Καθώς ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα δεν δια θέτουν δεξαμενές για καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο βεν ζίνη αμόλυβδη), ο συμμετέχων για τα είδη «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» ΟΜΑΔΕΣ Α,Ε,ΣΤ της κατηγορίας I) KAΥΣΙΜΑ θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο καυσίμων για την τροφοδοσία των οχημάτων. Με υπεύθυνη δή λωση θα δηλώνεται η διεύθυνση του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και ότι αυτό βρίσκεται εντός των δι οικητικών ορίων του Δήμου. Σε περίπτωση που το πρα τήριο (για τους συμμετέχοντες για τις ομάδες Α,Ε,ΣΤ της κατηγορίας Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ) βρίσκεται εκτός των διοι κητικών ορίων του Δήμου,Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιο δήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε χώρο που θα καθορίζεται στη σύμ βαση, στα οχήματα και μηχανήματα αυτού. 8. Διάθεση εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκρι μένα στη διεύθυνση όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση. 9. Xρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προ σφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 22/01/2015 και ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφρά γιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 28/01/2015 και ώρα 10:00 π.μ. 10. Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες. 11. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), συνεταιρισμοί, ενώσεις προμη θευτών και κοινοπραξίες προμηθευτών. 12. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκ δόσεων των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Πέμπτη Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Ηράκλεια, 11 Δεκεμβρίου 2014 O Αντιδήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΒΑΛΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 812 13 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Προμήθεια σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001968419 2014-04-04

14PROC001968419 2014-04-04 AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΞΘΩ-ΡΚΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 4 /4/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Αρ. Διακ.: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθμ. Διακήρυξης: 4 ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Πληροφορίες : Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002365875 2014-10-29

14PROC002365875 2014-10-29 Μελίσσια: 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25.450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο Ν/ΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002777068 2015-05-15

15PROC002777068 2015-05-15 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μαυριωτίσσης 52100 Καστοριά ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με αριθ. διακήρυξης 2825/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743082 2015-04-30

15PROC002743082 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2014-2015)

Διαβάστε περισσότερα