ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ"

Transcript

1 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο : M. Πξηλησηάθε Α.Παλαγησηνπνχινπ Tει : , Σαρ. Γ/λζε :Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ. :10184 Αζήλα FAX : Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δφαρμογδ) ΣΜΖΜΑ Β Πιεξνθνξίεο : Γξακκαηεία Tει : FAX : B. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡOΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο. Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ ΣΜΖΜΑΣΑ Α,Β Πιεξνθνξίεο : Β. Σδνβιά, Α.Εεξβφπνπινο Σει: , ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΟΓΔ ΓΗΑΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ Πιεξνθνξίεο : Γ. Κεθαιιελφο, Α. ρίδαο Σει: , Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζζαινλίθεο Σαρ. Κσδ. : Μνζράην FAX : ΦΔΚ Β 3099 Αθήνα, 4/ 12 /2013 ΠΟΛ: 1257 ΠΡΟ: Π.Γ. ΘΔΜΑ «Γιαδικαζία κοινοποίηζηρ καηαζσεηηπίων για ηην επιβολή καηάζσεζηρ απαιηήζεων ζηα σέπια πιζηωηικών ιδπςμάηων και δήλωζηρ αςηών με ηλεκηπονικά μέζα καη εθαπμογή ηων άπθπων 30 Α και επόμενα ηος ν.δ. 356/1974 (Κώδικα Δίζππαξηρ Γημοζίων Δζόδων)» Έρνληαο ππφςε : ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4170/2013 (ΦΔΚ 163 Α/ ) κε ην νπνίν πξνζηέζεθε άξζξν 30 Β ζην λ.δ. 356/1974 (ΚΔΓΔ) πεξί ηεο θνηλνπνίεζεο θαηαζρεηεξίσλ γηα ηελ επηβνιή θαηάζρεζεο απαηηήζεσλ ζηα ρέξηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο θαη ηεο δήισζεο απηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα. 2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30 Α έσο 34 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ ΚΔΓΔ 1

2 3. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Άπθπο 1: Οπιζμοί ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Α. Τπηπεζία θοπολογικήρ διοίκηζηρ νξίδεηαη θάζε θνξνινγηθή ή ηεισλεηαθή ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε αξκνδηφηεηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Β. Τπόσπεα ππόζωπα νξίδνληαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ απνδνρή θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζεκείν (α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3601/2007 (ΦΔΚ Α 178). Γ. Γιαμεηακομιζηικοί κόμβοι ηλεκηπονικήρ διαζύνδεζηρ και επικοινωνίαρ νξίδνληαη : i) γηα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, γηα ηε ζπγθέληξσζε, απνζηνιή θαη δηαρείξηζε ησλ θαηαζρεηεξίσλ θαζψο θαη ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ θαη ηπρφλ θαηαζρεζέλησλ πνζψλ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.), κε ηε ζπλδξνκή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..), εθεμήο «κόμβορ Τ.Ο.» ii) κεηαμχ ηνπ θφκβνπ Τ.Ο. θαη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαβίβαζε θαηαζρεηεξίσλ θαη ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ, ε εηαηξεία «Σξαπεδηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ΣΔΗΡΔΗΑ Α.Δ.», εθεμήο «κόμβορ Π.Η.» iii) κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηνπ θφκβνπ Τ.Ο., γηα ηελ απφδνζε ησλ ηπρφλ θαηαζρεζέλησλ πνζψλ, ε εηαηξία «Γηαηξαπεδηθά πζηήκαηα Α.Δ. / ΓΗΑ Α.Δ.», εθεμήο «κόμβορ αποδόζεων Π.Η.» Γ.Σαςηόηηηα Οθειλήρ Καηαζσεηηπίος (ΣΟΚ) νξίδεηαη ν κνλαδηθφο θσδηθφο αξηζκφο αλά θαηαζρεηήξην αίηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα γηα ηελ απφδνζε πξνο ην Γεκφζην ησλ ηπρφλ θαηαζρεζέλησλ πνζψλ θαη ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε ηνλ πίλαθα ρξεψλ πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν θαηαζρεηήξην. Άπθπο 2 : Πεπιγπαθή ηηρ διαδικαζίαρ γνωζηοποίηζηρ 1.Ζ δηαδηθαζία αθνξά ζηελ νινθιεξσκέλε πινπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 30 Α θαη 30Β ηνπ ΚΔΓΔ ήηνη ζηε θνηλνπνίεζε θαηαζρεηεξίσλ γηα ηελ επηβνιή θαηάζρεζεο απαηηήζεσλ ζηα ρέξηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη δήισζεο ησλ ηειεπηαίσλ κε ειεθηξνληθά κέζα θαζψο θαη ζηελ απφδνζε απφ κέξνπο ηνπο ησλ ηπρφλ θαηαζρεζέλησλ πνζψλ. 2. Ζ αξκφδηα θαηά ηα αλσηέξσ ππεξεζία θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη κέζσ ηνπ θφκβνπ Τ.Ο. απνζηέιιεη θαηαζρεηήξην αίηεκα ειεθηξνληθά κέζσ κελπκάησλ (ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ νξίδεηαη ζην άξζξν 3) πξνο ηνλ θφκβν Π.Η., ν νπνίνο ην παξαιακβάλεη θαη ην πξνσζεί απηφκαηα θαη ρσξίο θακία επεμεξγαζία πξνο ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν απεπζχλεηαη. 3.Ζ αλσηέξσ απνζηνιή δηελεξγείηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα εκέξεο, απφ ηηο 08:00 έσο θαη 14:00. Οη εκέξεο γεληθήο αξγίαο ηνπ ειιεληθνχ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο θαζψο θαη νη εηδηθέο αξγίεο δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ λ.3336/2005 (ΦΔΚ Α 96), αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 2

3 4.Ζ επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ ζπληειείηαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα εηζφδνπ ηνπ θαηαζρεηεξίνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ θφκβν Π.Η. ζην πηζησηηθφ ίδξπκα, φπσο απηά πηζηνπνηνχληαη απφ ηα θαηαγξαθηθά ηνπ θφκβνπ Π.Η. Σν πηζησηηθφ ίδξπκα δεκηνπξγεί άκεζα ηελ ειεθηξνληθή βεβαίσζε παξαιαβήο ηνπ θαηαζρεηεξίνπ, ε νπνία ρξνλνζεκαίλεηαη, ππνγξάθεηαη ςεθηαθά κε πηζηνπνηεηηθφ εμππεξεηεηή (server) θαη θξππηνγξαθείηαη. 5.Απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηά ηα αλσηέξσ επίδνζεο ηνπ θαηαζρεηεξίνπ εκέξα θαη εληφο νθηψ (8) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 Α ηνπ ΚΔΓΔ θαη κέρξη ηελ ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο ιήμεο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ην πηζησηηθφ ίδξπκα απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ζηνλ θφκβν Π.Η. ηελ θαηά ην άξζξν 32 ηνπ ΚΔΓΔ «δήισζε ηξίηνπ» θξππηνγξαθεκέλε, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί κέζσ ηνπ θφκβνπ Τ.Ο. ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 6. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ππνβάιιεη ζεηηθή δήισζε θαη εθφζνλ πθίζηαηαη πηζησηηθφ ππφινηπν, ππνρξενχηαη ζε απφδνζε εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 30 Α ηνπ ΚΔΓΔ πξνζεζκίαο θαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. 7. Ζ ηζρχνπζα ρεηξφγξαθε δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο θαηαζρεηεξίσλ δηαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο, βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεραλνγξαθηθψλ ππνδνκψλ, δηθηχσλ θαη εθαξκνγψλ ή άιισλ εμαηξεηηθψλ ιφγσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ παξάιεηςε εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο. 8.Γηα ηελ νξζή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ νξίδνληαη ππεχζπλνη επηθνηλσλίαο α) γηα ηε Γ.Γ.Γ.Δ., ε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη β) γηα ηνλ θφκβν Π.Η. θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, κεηά απφ ζρεηηθή δήισζή ηνπο ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο. Άπθπο 3 : Πεπιεσόμενο ηλεκηπονικά κοινοποιούμενος καηαζσεηηπίος 1.Σν ειεθηξνληθφ θαηαζρεηήξην απνηειείηαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ κήλπκα : α) ην εμσηεξηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα είλαη αλαγλψζηκν απφ ηνλ θφκβν Τ.Ο. θαη ηνλ θφκβν Π.Η. θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία : i. ηα κνλαδηθά ζηνηρεία εηδηθνχ πξσηνθφιινπ θφκβνπ Τ.Ο. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία), ηνλ κνλαδηθφ 3ςήθην θσδηθφ αξηζκφ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο Κ.Α.Π.Η. (απφ ηνλ πίλαθα ηηκψλ Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) πνπ κνλαδηθά ζρεηίδεηαη κε ην ππφρξεν πξφζσπν, ζηα ρέξηα ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ε θαηάζρεζε. β) ην εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα είλαη αλαγλψζηκν απνθιεηζηηθά απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία : i. ηα κνλαδηθά ζηνηρεία εηδηθνχ πξσηνθφιινπ θφκβνπ Τ.Ο. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία), i iv. ηε ρξνλνζήκαλζε ηνπ θφκβνπ Τ.Ο., ηνλ κνλαδηθφ 3ςήθην θσδηθφ αξηζκφ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο Κ.Α.Π.Η. (απφ ηνλ πίλαθα ηηκψλ Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) πνπ κνλαδηθά ζρεηίδεηαη κε ην ππφρξεν πξφζσπν, ζηα ρέξηα ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ε θαηάζρεζε, ηα ζηνηρεία πξσηνθφιινπ Γ.Ο.Τ. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία), v. ηα κνλαδηθά ζηνηρεία (Κιεηδί) ηνπ θαηαζρεηεξίνπ (Κσδ. Γ.Ο.Τ., Έηνο, Αξηζκφο), vi. ηνλ ΑΦΜ νθεηιέηε ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ην θαηαζρεηήξην, 3

4 v vi ix. εηδηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ ΑΦΜ νθεηιέηε ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ην θαηαζρεηήξην (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη επψλπκν, φλνκα, παηξψλπκν, επσλπκία), ζπλνιηθφ πνζφ θαηαζρεηεξίνπ, Σαπηφηεηα Οθεηιήο Καηαζρεηεξίνπ (ΣΟΚ) πνπ ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε ηνλ πίλαθα ρξεψλ ηνπ θαηαζρεηεξίνπ Σν παξαπάλσ εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ππνγξάθεηαη ςεθηαθά κε πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ αξ. 3 ηνπ λ. 3979/2011 (ΦΔΚ Α 138) απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο ππεξεζίαο, ρξνλνζεκαίλεηαη κε έκπηζηε ρξνλνζήκαλζε απφ Δζληθφ Πάξνρν Υξνλνζήκαλζεο θαη θξππηνγξαθείηαη. 2.Σν θνηλνπνηνχκελν θαηά ηα αλσηέξσ θαηαζρεηήξην θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ θφκβν Τ.Ο. ζε ζρεηηθφ «Ζκεξνιφγην Ζιεθηξνληθήο Απνζηνιήο Καηαζρεηεξίσλ ζε Πηζησηηθφ Ίδξπκα». Άπθπο 4 : Παπαλαβή καηαζσεηηπίος από ηον κόμβο Π.Η. και πποώθηζή ηος ζε ςπόσπεο ππόζωπο 1.Καηαζρεηήξηα αηηήκαηα πνπ παξαιακβάλνληαη επηηπρψο κέρξη ηηο απφ ηνλ θφκβν Π.Η. παξαδίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ην αξγφηεξν κέρξη ηηο ηεο ίδηαο εκέξαο, πιελ ησλ εμαηξεηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξίπησζεο (β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σπρφλ θαηαζρεηήξηα αηηήκαηα απνζηαιζέληα πέξαλ ηνπ νξηδφκελνπ ζην άξζξν 2 ζπκθσλεζέληνο ρξφλνπ, ήηνη κεηά ηηο 14.00,επηζηξέθνληαη απφ ηνλ θφκβν Π.Η. ζηνλ θφκβν Τ.Ο. 2. Δηδηθφηεξα, ν θφκβνο Π.Η. παξαιακβάλεη άκεζα ην εμσηεξηθφ κήλπκα ηνπ θαηαζρεηεξίνπ αηηήκαηνο, ηo ρξνλνζεκαίλεη σο πξνο ην ρξφλν παξαιαβήο ηνπ απφ ηνλ θφκβν Τ.Ο. θαη πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ κελχκαηνο. 3. Μεηά ηελ επηβεβαίσζε ησλ δεδνκέλσλ, ν θφκβνο Π.Η. ειέγρεη ηελ επηθνηλσληαθή ζχλδεζή ηνπ κε ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ηε δπλαηφηεηα νξζήο πξνψζεζεο ηνπ θαηαζρεηεξίνπ αηηήκαηνο. Δθφζνλ δελ δηαπηζησζεί πξφβιεκα, ρξνλνζεκαίλεη ην εμσηεξηθφ κήλπκα κε ην ρξφλν εηζφδνπ απηνχ ζην πηζησηηθφ ίδξπκα (ρξφλνο επίδνζεο) θαη ελεκεξψλεη ηνλ θφκβν Τ.Ο. γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ ζε απηφ, ζπκπιεξψλνληαο θαηάιιεια ην εμσηεξηθφ κήλπκα. 4.ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ : α) πξνβιήκαηνο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ θφκβνπ Π.Η. (πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή επεμεξγαζία ηνπ εμσηεξηθνχ κελχκαηνο) ή ζθάικαηνο κεηά ην πέξαο ησλ ειέγρσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν θφκβνο Π.Η. απνζηέιιεη απαληεηηθφ κήλπκα ιάζνπο εμεηδηθεχνληαο ην πξφβιεκα. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζθάικαηνο, ην ίδην θαηαζρεηήξην απνζηέιιεηαη εθ λένπ κε λέα ζηνηρεία πξσηνθφιινπ θφκβνπ Τ.Ο. απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. Ο θφκβνο Τ.Ο. ελεκεξψλεη αληίζηνηρα ην «Ζκεξνιφγην Ζιεθηξνληθήο Απνζηνιήο Καηαζρεηεξίσλ ζε Πηζησηηθφ Ίδξπκα» κε ην πξφβιεκα. β)πξνβιήκαηνο ζηελ επηθνηλσληαθή ζχλδεζε ηνπ θφκβνπ Π.Η. κε ην πηζησηηθφ ίδξπκα, ην θαηαζρεηήξην αίηεκα παξακέλεη πξνο επίδνζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ θφκβνπ Π.Η. πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί ζην πηζησηηθφ ίδξπκα κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ηελ ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο. ε πεξίπησζε κε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, σο ρξφλνο επίδνζεο ινγίδεηαη ν αλσηέξσ ρξφλνο. 4

5 Άπθπο 5 : Παπαλαβή καηαζσεηηπίος από ςπόσπεο ππόζωπο και δημιοςπγία ηλεκηπονικήρ βεβαίωζηρ παπαλαβήρ 1.Σν πηζησηηθφ ίδξπκα πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην θαηαζρεηήξην αίηεκα δεκηνπξγεί απηφκαηα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ειεθηξνληθή βεβαίσζε παξαιαβήο, ε θνηλνπνίεζε ηεο νπνίαο ελεξγείηαη κε εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ κήλπκα : α) ην εμσηεξηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα είλαη αλαγλψζηκν απφ ηνλ θφκβν Π.Η. θαη ηνλ θφκβν Τ.Ο. θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία : i. ηνλ κνλαδηθφ 3ςήθην θσδηθφ αξηζκφ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο Κ.Α.Π.Η. (απφ ηνλ πίλαθα ηηκψλ Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) πνπ κνλαδηθά ζρεηίδεηαη κε ην ππφρξεν πξφζσπν, πνπ απνζηέιιεη ηελ ειεθηξνληθή βεβαίσζε παξαιαβήο, i ηα κνλαδηθά ζηνηρεία εηδηθνχ πξσηνθφιινπ θφκβνπ Τ.Ο. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία), ηνλ ρξφλν επίδνζεο, φπσο απηφο πηζηνπνηείηαη απφ ηα θαηαγξαθηθά ηνπ θφκβνπ Π.Η. θαη έρεη θνηλνπνηεζεί απφ ηνλ θφκβν Π.Η. ζηνλ θφκβν Τ.Ο. β) ην εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα είλαη αλαγλψζηκν απνθιεηζηηθά απφ ηνλ θφκβν Τ.Ο. θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία : i. ηα κνλαδηθά ζηνηρεία εηδηθνχ πξσηνθφιινπ θφκβνπ Τ.Ο. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία), i iv. ηνλ κνλαδηθφ 3ςήθην θσδηθφ αξηζκφ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο Κ.Α.Π.Η. (απφ ηνλ πίλαθα ηηκψλ Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) πνπ κνλαδηθά ζρεηίδεηαη κε ην ππφρξεν πξφζσπν, πνπ απνζηέιιεη ηελ ειεθηξνληθή βεβαίσζε παξαιαβήο, ηα ζηνηρεία πξσηνθφιινπ Γ.Ο.Τ. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία), ηα κνλαδηθά ζηνηρεία ηνπ θαηαζρεηεξίνπ (Κσδ. Γ.Ο.Τ., Έηνο, Αξηζκφο), v. ηνλ ΑΦΜ νθεηιέηε ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ην θαηαζρεηήξην, vi. ηνλ ρξφλν επίδνζεο, φπσο απηφο πηζηνπνηείηαη απφ ηα θαηαγξαθηθά ηνπ θφκβνπ Π.Η. θαη έρεη θνηλνπνηεζεί απφ ηνλ θφκβν Π.Η. ζηνλ θφκβν Τ.Ο., Σν παξαπάλσ εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ππνγξάθεηαη ςεθηαθά κε πηζηνπνηεηηθφ εμππεξεηεηή (server) ηνπ εθάζηνηε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη θξππηνγξαθείηαη. 2.Ο θφκβνο Π.Η. παξαιακβάλεη ηελ ειεθηξνληθή βεβαίσζε παξαιαβήο, ρξνλνζεκαίλεη ην εμσηεξηθφ κήλπκα απηήο θαη ην πξνσζεί πξνο ηνλ θφκβν Τ.Ο. άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί ζην ζρεηηθφ «Ζκεξνιφγην Ζιεθηξνληθήο Απνζηνιήο Καηαζρεηεξίσλ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα», κε άκεζε ζπζρέηηζε κε ην θαηαζρεηήξην αίηεκα. 3.Καηφπηλ ν θφκβνο Τ.Ο. πξνβαίλεη ζηελ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ εζσηεξηθνχ κελχκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο βεβαίσζεο παξαιαβήο, ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο εμππεξεηεηή θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν νξζφηεηαο ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηε ζπζρέηηζή ηνπ κε ην θαηαζρεηήξην αίηεκα. 4.Δμαηξεηηθά θαη κφλν γηα ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηηπρνχο νινθιήξσζεο απνθξππηνγξάθεζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ηνπ θαηαζρεηεξίνπ αηηήκαηνο, ην πηζησηηθφ ίδξπκα απνζηέιιεη κήλπκα 5

6 ειεθηξνληθήο βεβαίσζεο παξαιαβήο σο κήλπκα ιάζνπο, ην ρξνλνζεκαίλεη, ην ππνγξάθεη ςεθηαθά κε πηζηνπνηεηηθφ εμππεξεηεηή (server), ην θξππηνγξαθεί θαη ην πξνσζεί πξνο ηνλ θφκβν Τ.Ο. γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ γίλεηαη κε επηκέιεηα ηνπ ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο ηεο ΓΓΓΔ θαη ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο ππεξεζίαο πξνο ηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζθάικαηνο, ην ίδην θαηαζρεηήξην απνζηέιιεηαη απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή ππεξεζία εθ λένπ κε λέα ζηνηρεία πξσηνθφιινπ θφκβνπ Τ.Ο. Ζ επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ ζπληειείηαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα εηζφδνπ ηνπ λένπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο απφ ηνλ θφκβν Π.Η. ζην πηζησηηθφ ίδξπκα, φπσο απηά πηζηνπνηνχληαη απφ ηα θαηαγξαθηθά ηνπ θφκβνπ Π.Η. 5.ε εμαηξεηηθή πεξίπησζε εληνπηζκνχ ζθάικαηνο ή παξαιείςεσλ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ θαηαζρεηεξίνπ αηηήκαηνο κεηά ηελ επηηπρή απνθξππηνγξάθεζε απηνχ, ην πηζησηηθφ ίδξπκα απνζηέιιεη κήλπκα ειεθηξνληθήο βεβαίσζεο παξαιαβήο σο κήλπκα ιάζνπο, ην ρξνλνζεκαίλεη, ην ππνγξάθεη ςεθηαθά κε πηζηνπνηεηηθφ εμππεξεηεηή (server), ην θξππηνγξαθεί θαη ην πξνσζεί πξνο ηνλ θφκβν Τ.Ο. γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ γίλεηαη κε επηκέιεηα ηνπ ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο ηεο ΓΓΓΔ θαη ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο ππεξεζίαο πξνο ηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζθάικαηνο, γίλεηαη νξζή επαλάιεςε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ αηηήκαηνο κε απνζηνιή λένπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο απφ ηνλ θφκβν Τ.Ο. Αλ ε νξζή επαλάιεςε γίλεη ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα θαη κέρξη ηηο 14.00, ηφηε ε επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ ζεσξείηαη φηη ζπληειέζηεθε θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα εηζφδνπ ηνπ αξρηθνχ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο απφ ηνλ θφκβν Π.Η. ζην πηζησηηθφ ίδξπκα, φπσο απηά πηζηνπνηνχληαη απφ ηα θαηαγξαθηθά ηνπ θφκβνπ Π.Η. Αλ ε νξζή επαλάιεςε γίλεη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα θαη κέρξη ηηο 14.00, ηφηε ε επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ ζεσξείηαη φηη ζπληειέζηεθε θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα εηζφδνπ ηνπ λένπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο απφ ηνλ θφκβν Π.Η. ζην πηζησηηθφ ίδξπκα, φπσο απηά πηζηνπνηνχληαη απφ ηα θαηαγξαθηθά ηνπ θφκβνπ Π.Η. 6. ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ζθάικαηνο ή παξαιείςεσλ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ειεθηξνληθήο βεβαίσζεο παξαιαβήο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ νξζφηεηαο δεδνκέλσλ ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηφηε ν ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο ηεο ΓΓΓΔ επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ελεκεξψλνληαο ηνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Σν πηζησηηθφ ίδξπκα ππνρξενχηαη ζηε δηφξζσζε ηνπ ζθάικαηνο θαη ζηελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ θφκβνπ Τ.Ο. ε θάζε πεξίπησζε, ε απνθαηάζηαζε ηπρφλ ζθαικάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, δελ αθπξψλεη ην θαηαζρεηήξην αίηεκα θαη ν ρξφλνο επίδνζεο δελ κεηαηίζεηαη. Άπθπο 6: Αποζηολή από πιζηωηικό ίδπςμα ηηρ Απανηηηικήρ Γήλωζηρ («Γήλωζηρ Σπίηος») 1.Σν πηζησηηθφ ίδξπκα, εληφο ηεο θαηά λφκν πξνζεζκίαο απφ ηελ επίδνζε, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ κελχκαηνο ηελ θαηά λφκν «Γήισζε Σξίηνπ» (εθεμήο δήισζε) ζηνλ θφκβν Π.Η., ν νπνίνο ηελ πξνσζεί κέζσ ηνπ θφκβνπ Τ.Ο. ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. Ζ δήισζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΚΔΓΔ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ παξαζηαηηθφ θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ θάζε νθεηιέηε γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκεξψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηνπ θαηαζρεηεξίνπ εγγξάθνπ θαη κηαο εκέξαο κεηά απφ απηήλ, άιισο ζεσξείηαη φηη δελ ππνβιήζεθε πνηέ (άξζξν 30 Α ΚΔΓΔ). 6

7 2.Ζ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηα αλσηέξσ δήισζεο ελεξγείηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ : α) ην εμσηεξηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα πξνο ηνλ θφκβν Π.Η., κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία : i. ηνλ κνλαδηθφ 3ςήθην θσδηθφ αξηζκφ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο Κ.Α.Π.Η. (απφ ηνλ πίλαθα ηηκψλ Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) πνπ κνλαδηθά ζρεηίδεηαη κε ην ππφρξεν πξφζσπν πνπ θνηλνπνηεί ηε Γήισζε, ηα κνλαδηθά ζηνηρεία εηδηθνχ πξσηνθφιινπ θφκβνπ Τ.Ο. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία). β) ην εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα πξνο ηνλ θφκβν Τ.Ο., κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία : i. ηνλ κνλαδηθφ 3ςήθην θσδηθφ αξηζκφ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο Κ.Α.Π.Η. (απφ ηνλ πίλαθα ηηκψλ Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) πνπ κνλαδηθά ζρεηίδεηαη κε ην ππφρξεν πξφζσπν πνπ θνηλνπνηεί ηε Γήισζε, i iv. ηα κνλαδηθά ζηνηρεία εηδηθνχ πξσηνθφιινπ θφκβνπ Τ.Ο. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία), ηα κνλαδηθά ζηνηρεία πξσηνθφιινπ Γ.Ο.Τ. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία), ην κνλαδηθφ αξηζκφ απάληεζεο/ Γήισζεο Σξίηνπ ή αξηζκφ πξσηνθφιινπ / εκεξνκελία ππφρξενπ πξνζψπνπ, v. ηνλ ΑΦΜ νθεηιέηε ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ην θαηαζρεηήξην, vi. v vi ix. ην είδνο Γήισζεο Σξίηνπ (ζεηηθή ή αξλεηηθή), ηελ Σαπηφηεηα Οθεηιήο Καηαζρεηεξίνπ (ΣΟΚ), ην πνζφ πξνο άκεζε απφδνζε, ην θείκελν Γήισζεο Σξίηνπ θαη ην παξαζηαηηθφ θίλεζεο θαηαζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ (ππνγξάθεηαη ςεθηαθά κε πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3979/2011 (ΦΔΚ Α 138). Σν αλσηέξσ κήλπκα ρξνλνζεκαίλεηαη, ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη θξππηνγξαθείηαη απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα. 3.Ο θφκβνο Π.Η. παξαιακβάλεη ηε δήισζε, ρξνλνζεκαίλεη ην εμσηεξηθφ κήλπκα σο πξνο ηελ παξαιαβή απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ηελ παξάδνζε ζηνλ θφκβν Τ.Ο. θαη ηελ πξνσζεί άκεζα ζε απηφλ. Ζ επίδνζε ηεο δήισζεο ζπληειείηαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα εηζφδνπ ηνπ κελχκαηνο δήισζεο ηξίηνπ απφ ηνλ θφκβν Π.Η. ζην θφκβν Τ.Ο., φπσο απηά πηζηνπνηνχληαη απφ ηα θαηαγξαθηθά ηνπ θφκβνπ Π.Η. 4. Ο θφκβνο Τ.Ο. θαηαγξάθεη ηελ θνηλνπνηνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ δήισζε ζην «Ζκεξνιφγην Ζιεθηξνληθήο Απνζηνιήο Καηαζρεηεξίσλ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα» θαη πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ πεξηερνκέλνπ απηψλ θαζψο θαη ηεο ηπρφλ ιαλζαζκέλεο ζπκπιήξσζεο ησλ αλσηέξσ πεδίσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ θαζηζηνχλ αδχλαην ην ζπζρεηηζκφ κε ην επηβιεζέλ θαηαζρεηήξην. 5. ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ : α)πξνβιήκαηνο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ θφκβνπ Τ.Ο. ή ζηελ επηθνηλσληαθή ζχλδεζε ηνπ θφκβνπ Π.Η. κε ηνλ θφκβν Τ.Ο., ην κήλπκα δήισζεο ηξίηνπ παξακέλεη 7

8 πξνο επίδνζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ θφκβνπ Π.Η. θαη παξαδίδεηαη ζηνλ θφκβν Τ.Ο. κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο θαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηηο ηεο ίδηαο εκέξαο. Μεηά ηηο ηεο ίδηαο εξγάζηκεο εκέξαο ην κήλπκα δήισζεο ηξίηνπ παξακέλεη ζηνλ θφκβν Π.Η. θαη παξαδίδεηαη ζηνλ θφκβν Τ.Ο. κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο σο ρξφλνο επίδνζεο ηεο δήισζεο ζεσξείηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο απηήο ζην θφκβν Π.Η. απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα, φπσο απηφο πηζηνπνηείηαη απφ ηα θαηαγξαθηθά ηνπ θφκβνπ Π.Η. β) ζθάικαηνο, φπσο κε χπαξμεο αληίζηνηρνπ θαηαζρεηεξίνπ αηηήκαηνο γηα ζπζρέηηζε ή έιιεηςεο ζηνηρείσλ ή πξνβιήκαηνο ζηελ απνθξππηνγξάθεζε, ηφηε ν ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο ηεο ΓΓΓΔ θαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ ην αξγφηεξν, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ην νπνίν ππνρξενχηαη ζηελ επαλππνβνιή ηεο δήισζεο είηε ειεθηξνληθά είηε κε ηελ ηζρχνπζα ρεηξφγξαθε δηαδηθαζία έσο ην αξγφηεξν, ην ηέινο ηεο επφκελεο απφ ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε εξγάζηκεο εκέξαο, άιισο ζεσξείηαη φηη νπδέπνηε ππνβιήζεθε δήισζε. Άπθπο 7 : Απόδοζη καηαζσεθένηων σπημάηων και πίζηωζη ζηα σπέη οθειλεηών 1. ηελ πεξίπησζε πνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξνχζα απφθαζε, σο ππφρξεα πξφζσπα, ππνβάιινπλ ζεηηθή δήισζε θαη εθφζνλ πθίζηαηαη πηζησηηθφ ππφινηπν, ππνρξενχληαη ζηελ απφδνζε ησλ θαηαζρεζέλησλ πνζψλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο Γήισζεο ηνπ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο / ππφρξενπ πξνζψπνπ (άξζξν 30 Α ΚΔΓΔ). Ζ αλσηέξσ απφδνζε δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ θφκβνπ απφδνζεο Π.Η. ήηνη ηνπ Γηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο DIAS Credit Transfer ηεο ΓΗΑ Α.Δ., κε αλαθνξά ζηελ κνλαδηθή Σαπηφηεηα Οθεηιήο Καηαζρεηεξίνπ (Σ.Ο.Κ.). Γηα ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ζε Σ.Ο.Κ., κε εληνιή ηνπ θφκβνπ απφδνζεο Π.Η. ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ρξεψλνληαη νη ηξερνχκελνη ινγαξηαζκνί ησλ ππφρξεσλ πξφζσπσλ θαη πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 200/1/21010 Διιεληθφ Γεκφζην πγθέληξσζε Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκψλ ηεο Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ. Με ηελ πίζησζε ηνπ αλσηέξσ ινγαξηαζκνχ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απνζηέιιεη ζηε Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ ρσξηζηή απφδεημε θαηάζεζεο γηα ηα πνζά απηά, ε νπνία ζα εηζάγεηαη ζην εκεξνιφγην πιεξσκψλ ρξεψλνληαο ηνλ ινγαξηαζκφ 200/1/21010 Διιεληθφ Γεκφζην πγθέληξσζε Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκψλ. Αθνινχζσο ν θφκβνο απφδνζεο Π.Η. απνζηέιιεη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ θαη ζηε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ (Γξαθείν ΓΠΔΗ ζηνλ θφκβν Τ.Ο.) εκεξήζηα ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ θαηαζρεζέλησλ πνζψλ κε νλνκαζία «e- Καηαζρεηήξηα» κε αλάιπζε αλά ππφρξεν πξφζσπν ηνλ αξηζκφ θαη ην πνζφ απνδφζεσλ, αλά εκεξνκελία απφδνζεο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θαη ην πνζφ απνδφζεσλ ζπλνιηθά γηα φια ηα ππφρξεα πξφζσπα. Ζ Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ εηζάγεη ην γεληθφ ζχλνιν ηεο θαηάζηαζεο ζην εκεξνιφγην εηζπξάμεσλ πηζηψλνληαο ην ινγαξηαζκφ «Σαθηνπνηεηέεο Δηζπξάμεηο Γεκνζίσλ Γηαρεηξηζηψλ Βεβαησκέλσλ εζφδσλ κέζσ Σξαπεδψλ». Δπηπιένλ ν θφκβνο απφδνζεο Π.Η. απνζηέιιεη ζην ηέινο θάζε κήλα κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ) ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ηα θαηαζρεζέληα πνζά ζηελ παξαπάλσ Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ λα επηζπλαθζεί ζηα ινγηζηηθά ηεο ζηνηρεία θαη λα επαιεζεπζνχλ ηα απνδνζέληα πνζά. 8

9 2. Ο θφκβνο απφδνζεο Π.Η. απνζηέιιεη ην ζρεηηθφ αξρείν κε ηα θαηαζρεζέληα πνζά, ζηε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-δθαξκνγέο), πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ απνηειεί θαη ε Σαπηφηεηα Οθεηιήο Καηαζρεηεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζζεί. Πιεξσκέο κε Σ.Ο.Κ. πνπ δελ είλαη έγθπξεο, θαη σο εθ ηνχηνπ θαζίζηαηαη αδχλαηε ε πίζησζε ησλ νθεηιψλ, απνξξίπηνληαη πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ ηα πξνβιήκαηα εγθπξφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία απφδνζεο. Γελ απαηηείηαη ε ελεκέξσζε ηνπ αξκνδίνπ Γξαθείνπ ΓΠΔΗ θφκβνπ Τ.Ο. γηα ηηο πεξηπηψζεηο απνξξίςεσλ απφ ηνλ θφκβν απφδνζεο Π.Η. θαη εθφζνλ ηα πνζά ησλ απνξξίςεσλ απηψλ δελ έρνπλ απνδνζεί ζην Γεκφζην. 3. Ζ Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-δθαξκνγέο) κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξαιακβάλεη απφ ηνλ θφκβν απφδνζεο Π.Η. απνζηέιιεη άκεζα ειεθηξνληθά αξρεία ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. γηα ηελ πίζησζε ησλ ρξεψλ ησλ ππφρξεσλ θαζψο θαη γηα ηελ ινγηζηηθή ελεκέξσζε ησλ εηζπξαθηέσλ εζφδσλ θαη ησλ εκεξνινγίσλ εηζπξάμεσλ/πιεξσκψλ, πηζηψλνληαο ηνλ ινγαξηαζκφ «Σαθηνπνηεηέεο Δηζπξάμεηο Γεκνζίσλ Γηαρεηξηζηψλ Πιεξσκέο κε Σαπηφηεηεο Οθεηιψλ» θαη ρξεψλνληαο ηνλ ινγαξηαζκφ «Σαθηνπνηεηέεο Δηζπξάμεηο Γεκνζίσλ Γηαρεηξηζηψλ Βεβαησκέλσλ εζφδσλ κέζσ Σξαπεδψλ». 4. ε πεξίπησζε απφδνζεο ζην Γεκφζην πνζψλ πνπ ππεξθαιχπηνπλ ην πνζφ γηα ην νπνίν επηβιήζεθε ε θαηάζρεζε ή ζε πεξίπησζε πνπ ην ρξένο έρεη εμνθιεζεί, ην ππεξβάιινλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν κέζσ ηεο Γ.Ο.Τ., ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ.356/1974, «Πεξί Κψδηθνο Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.» θαη ηνπ π.δ. 16/89 «Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Γ.Ο.Τ.) θαη ησλ Σνπηθψλ Γξαθείσλ θαη θαζήθνληα ππαιιήισλ απηψλ». Αλάινγε δηαδηθαζία ηεξείηαη θαη ζε ινηπέο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αδπλακίαο πίζησζεο ησλ ρξεψλ. Άπθπο 8 : Υπόνορ ιζσύορ Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ησλ θαηαζρεηεξίσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. Άπθπο 9 : Λοιπέρ Γιαηάξειρ 1. Κάζε λέν πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ αδεηνδνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ Διιάδα, θαη ην νπνίν πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε, νθείιεη λα εληαρζεί ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία εληφο 3 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πξψηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 2. Κάζε πθηζηάκελν πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη αδεηνδνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ Διιάδα, θαη ην νπνίν δελ πξνζθέξεη θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθαζε, νθείιεη λα εληαρζεί ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. 3. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ή ζπγρψλεπζεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή ηδξπκάησλ πιεξσκψλ, ε ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία κεηαθέξεηαη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ αλαιακβάλεη ην θαηαζεηηθφ ραξηνθπιάθην ηνπ θαηαξγνχκελνπ ή ζπγρσλεπφκελνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ρσξίο κεηαβαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα κε ιεηηνπξγίαο. 9

10 4. Ο θφκβνο Π.Η. ζηηο 19:00 ηεο ίδηαο εξγάζηκεο εκέξαο (D) ππνρξενχηαη ζηελ απνζηνιή πξνο ηνλ θφκβν Τ.Ο. θαη πηζησηηθά ηδξχκαηα ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο (reconciliation report) γηα ηα κελχκαηα πνπ δηαθηλήζεθαλ ηελ ίδηα εκέξα. 5.Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο, ε ρξνλνζήκαλζε ησλ εμππεξεηεηψλ ησλ Π.Η. θαη ηεο ΣΔΗΡΔΗΑ Α.Δ. είλαη ζπγρξνληζκέλε κε ην National Institute of Standards & Technology (NIST). 6.Ζ δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο θαηαζρεηεξίσλ αηηεκάησλ ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ζα ιεηηνπξγήζεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα πέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ, δνθηκαζηηθά γηα ην κεηαβαηηθφ ζηάδην πιήξνπο εθαξκνγήο κε θνηλή ζπκκεηνρή ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ Γ.Ο.Τ. θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αληίζηνηρα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ πεξίνδν δνθηκψλ κε επηηπρία. Οη ζπκκεηέρνπζεο Γ.Ο.Τ. νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Σα ζπκκεηέρνληα πηζησηηθά ηδξχκαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ κέζσ ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο. 7. Ζ άξζε ηεο θαηάζρεζεο, κεξηθήο ή θαη νιηθήο θαζψο θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ηξίηνπ δελ εληάζζνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία, αιιά γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ρεηξφγξαθε. Οκνίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηεο πεξίπησζεο (β) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, νη νπνίεο ζα εληαρζνχλ ζηελ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζε επφκελε θάζε. 8.Οη αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζηελ δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο θαηαζρέζεσλ απαηηήζεσλ κε ειεθηξνληθά κέζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζρχνπζα ρεηξφγξαθε δηαδηθαζία κέρξη ηελ έληαμή ηνπο, ε νπνία αλαθνηλψλεηαη ζηα ππφρξεα πξφζσπα. Σα ππφρξεα πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζηελ δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο θαηαζρέζεσλ απαηηήζεσλ κε ειεθηξνληθά κέζα ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζρχνπζα ρεηξφγξαθε δηαδηθαζία κέρξη ηελ έληαμή ηνπο. 9. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξηψλ ΓΗΑ Α.Δ. θαη ΣΔΗΡΔΗΑ Α.Δ. γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη γηα ηε δσξεάλ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπο, ζα πεξηιακβάλνληαη ζε ζχκθσλν ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν ζα ππνγξαθεί κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ακπιβέρ ανηίγπαθο Ζ Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΣΟΤΡΝΑΡΑ 10

11 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1.Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 2.Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο 3.Όια ηα Σεισλεία θαη ηα Σνπηθά Σεισλεηαθά Γξαθεία απηψλ 4. Όιεο νη Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 5.Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ 6.Έλσζε πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ Απνδέθηεο πίλαθα Α έσο θαη Γ (εθηφο ησλ Γ.Ο.Τ., ησλ Σεισλείσλ θαη ησλ Σνπηθψλ Σεισλεηαθψλ Γξαθείσλ απηψλ) Γ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1.Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2.Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 3.Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 4.Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 5.Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ 6.Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ Σκήκαηα Α,Γ Γξακκαηεία, Κιηκάθην ζην ΚΔΠΤΟ 7.Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Σκήκα Β 8.ΓΓΠ / Γηεχζπλζε Δθκεηάιιεπζεο πζηεκάησλ Ζ/Τ Σκήκαηα Α,Β 9.ΓΓΠ / Γξαθείν Αζθάιεηαο 10.ΓΓΠ/ ΟΓΔ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο 11

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ανάθεζη είζππαξηρ δημοζίων εζόδων ζε Φοπείρ Δίζππαξηρ, μέζω ηων ςπηπεζιών ηηρ εηαιπίαρ Γιαηπαπεζικά ςζηήμαηα Α.Δ. (ΓΗΑ Α.Δ.)».

ΘΔΜΑ: «Ανάθεζη είζππαξηρ δημοζίων εζόδων ζε Φοπείρ Δίζππαξηρ, μέζω ηων ςπηπεζιών ηηρ εηαιπίαρ Γιαηπαπεζικά ςζηήμαηα Α.Δ. (ΓΗΑ Α.Δ.)». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1065 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 2095/B/25-9-2015 ΑΓΑ: ΩΒΤΗ-157 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ B /1316/ ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ B /1316/ ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ B /1316/30.5.2013) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 30 Μαΐνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α..ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Β 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ9Η-1ΞΣ. Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2012 ΠΟΛ : 1143. ΠΡΟ : Ωο Π.Γ.

ΑΔΑ: Β4Λ9Η-1ΞΣ. Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2012 ΠΟΛ : 1143. ΠΡΟ : Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΗ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30/04/2014 I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ Αξηζ.Πξση.: ΓΔΦΚ Α 5010479 ΔΞ 2014 A. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ Αζήλα, 26/02/2013 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ & ΔΦΚ Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΦΟΡΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ Απιθ.Ππωη.:ΓΔΦΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : Κ1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΖΜΑ Δ Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΠΟΛ. 1127 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα