ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ"

Transcript

1 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο : M. Πξηλησηάθε Α.Παλαγησηνπνχινπ Tει : , Σαρ. Γ/λζε :Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ. :10184 Αζήλα FAX : Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δφαρμογδ) ΣΜΖΜΑ Β Πιεξνθνξίεο : Γξακκαηεία Tει : FAX : B. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡOΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο. Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ ΣΜΖΜΑΣΑ Α,Β Πιεξνθνξίεο : Β. Σδνβιά, Α.Εεξβφπνπινο Σει: , ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΟΓΔ ΓΗΑΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ Πιεξνθνξίεο : Γ. Κεθαιιελφο, Α. ρίδαο Σει: , Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζζαινλίθεο Σαρ. Κσδ. : Μνζράην FAX : ΦΔΚ Β 3099 Αθήνα, 4/ 12 /2013 ΠΟΛ: 1257 ΠΡΟ: Π.Γ. ΘΔΜΑ «Γιαδικαζία κοινοποίηζηρ καηαζσεηηπίων για ηην επιβολή καηάζσεζηρ απαιηήζεων ζηα σέπια πιζηωηικών ιδπςμάηων και δήλωζηρ αςηών με ηλεκηπονικά μέζα καη εθαπμογή ηων άπθπων 30 Α και επόμενα ηος ν.δ. 356/1974 (Κώδικα Δίζππαξηρ Γημοζίων Δζόδων)» Έρνληαο ππφςε : ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4170/2013 (ΦΔΚ 163 Α/ ) κε ην νπνίν πξνζηέζεθε άξζξν 30 Β ζην λ.δ. 356/1974 (ΚΔΓΔ) πεξί ηεο θνηλνπνίεζεο θαηαζρεηεξίσλ γηα ηελ επηβνιή θαηάζρεζεο απαηηήζεσλ ζηα ρέξηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο θαη ηεο δήισζεο απηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα. 2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30 Α έσο 34 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ ΚΔΓΔ 1

2 3. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Άπθπο 1: Οπιζμοί ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Α. Τπηπεζία θοπολογικήρ διοίκηζηρ νξίδεηαη θάζε θνξνινγηθή ή ηεισλεηαθή ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε αξκνδηφηεηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Β. Τπόσπεα ππόζωπα νξίδνληαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ απνδνρή θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζεκείν (α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3601/2007 (ΦΔΚ Α 178). Γ. Γιαμεηακομιζηικοί κόμβοι ηλεκηπονικήρ διαζύνδεζηρ και επικοινωνίαρ νξίδνληαη : i) γηα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, γηα ηε ζπγθέληξσζε, απνζηνιή θαη δηαρείξηζε ησλ θαηαζρεηεξίσλ θαζψο θαη ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ θαη ηπρφλ θαηαζρεζέλησλ πνζψλ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.), κε ηε ζπλδξνκή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..), εθεμήο «κόμβορ Τ.Ο.» ii) κεηαμχ ηνπ θφκβνπ Τ.Ο. θαη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαβίβαζε θαηαζρεηεξίσλ θαη ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ, ε εηαηξεία «Σξαπεδηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ΣΔΗΡΔΗΑ Α.Δ.», εθεμήο «κόμβορ Π.Η.» iii) κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηνπ θφκβνπ Τ.Ο., γηα ηελ απφδνζε ησλ ηπρφλ θαηαζρεζέλησλ πνζψλ, ε εηαηξία «Γηαηξαπεδηθά πζηήκαηα Α.Δ. / ΓΗΑ Α.Δ.», εθεμήο «κόμβορ αποδόζεων Π.Η.» Γ.Σαςηόηηηα Οθειλήρ Καηαζσεηηπίος (ΣΟΚ) νξίδεηαη ν κνλαδηθφο θσδηθφο αξηζκφο αλά θαηαζρεηήξην αίηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα γηα ηελ απφδνζε πξνο ην Γεκφζην ησλ ηπρφλ θαηαζρεζέλησλ πνζψλ θαη ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε ηνλ πίλαθα ρξεψλ πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν θαηαζρεηήξην. Άπθπο 2 : Πεπιγπαθή ηηρ διαδικαζίαρ γνωζηοποίηζηρ 1.Ζ δηαδηθαζία αθνξά ζηελ νινθιεξσκέλε πινπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 30 Α θαη 30Β ηνπ ΚΔΓΔ ήηνη ζηε θνηλνπνίεζε θαηαζρεηεξίσλ γηα ηελ επηβνιή θαηάζρεζεο απαηηήζεσλ ζηα ρέξηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη δήισζεο ησλ ηειεπηαίσλ κε ειεθηξνληθά κέζα θαζψο θαη ζηελ απφδνζε απφ κέξνπο ηνπο ησλ ηπρφλ θαηαζρεζέλησλ πνζψλ. 2. Ζ αξκφδηα θαηά ηα αλσηέξσ ππεξεζία θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη κέζσ ηνπ θφκβνπ Τ.Ο. απνζηέιιεη θαηαζρεηήξην αίηεκα ειεθηξνληθά κέζσ κελπκάησλ (ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ νξίδεηαη ζην άξζξν 3) πξνο ηνλ θφκβν Π.Η., ν νπνίνο ην παξαιακβάλεη θαη ην πξνσζεί απηφκαηα θαη ρσξίο θακία επεμεξγαζία πξνο ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν απεπζχλεηαη. 3.Ζ αλσηέξσ απνζηνιή δηελεξγείηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα εκέξεο, απφ ηηο 08:00 έσο θαη 14:00. Οη εκέξεο γεληθήο αξγίαο ηνπ ειιεληθνχ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο θαζψο θαη νη εηδηθέο αξγίεο δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ λ.3336/2005 (ΦΔΚ Α 96), αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 2

3 4.Ζ επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ ζπληειείηαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα εηζφδνπ ηνπ θαηαζρεηεξίνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ θφκβν Π.Η. ζην πηζησηηθφ ίδξπκα, φπσο απηά πηζηνπνηνχληαη απφ ηα θαηαγξαθηθά ηνπ θφκβνπ Π.Η. Σν πηζησηηθφ ίδξπκα δεκηνπξγεί άκεζα ηελ ειεθηξνληθή βεβαίσζε παξαιαβήο ηνπ θαηαζρεηεξίνπ, ε νπνία ρξνλνζεκαίλεηαη, ππνγξάθεηαη ςεθηαθά κε πηζηνπνηεηηθφ εμππεξεηεηή (server) θαη θξππηνγξαθείηαη. 5.Απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηά ηα αλσηέξσ επίδνζεο ηνπ θαηαζρεηεξίνπ εκέξα θαη εληφο νθηψ (8) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 Α ηνπ ΚΔΓΔ θαη κέρξη ηελ ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο ιήμεο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ην πηζησηηθφ ίδξπκα απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ζηνλ θφκβν Π.Η. ηελ θαηά ην άξζξν 32 ηνπ ΚΔΓΔ «δήισζε ηξίηνπ» θξππηνγξαθεκέλε, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί κέζσ ηνπ θφκβνπ Τ.Ο. ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 6. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ππνβάιιεη ζεηηθή δήισζε θαη εθφζνλ πθίζηαηαη πηζησηηθφ ππφινηπν, ππνρξενχηαη ζε απφδνζε εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 30 Α ηνπ ΚΔΓΔ πξνζεζκίαο θαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. 7. Ζ ηζρχνπζα ρεηξφγξαθε δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο θαηαζρεηεξίσλ δηαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο, βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεραλνγξαθηθψλ ππνδνκψλ, δηθηχσλ θαη εθαξκνγψλ ή άιισλ εμαηξεηηθψλ ιφγσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ παξάιεηςε εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο. 8.Γηα ηελ νξζή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ νξίδνληαη ππεχζπλνη επηθνηλσλίαο α) γηα ηε Γ.Γ.Γ.Δ., ε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη β) γηα ηνλ θφκβν Π.Η. θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, κεηά απφ ζρεηηθή δήισζή ηνπο ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο. Άπθπο 3 : Πεπιεσόμενο ηλεκηπονικά κοινοποιούμενος καηαζσεηηπίος 1.Σν ειεθηξνληθφ θαηαζρεηήξην απνηειείηαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ κήλπκα : α) ην εμσηεξηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα είλαη αλαγλψζηκν απφ ηνλ θφκβν Τ.Ο. θαη ηνλ θφκβν Π.Η. θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία : i. ηα κνλαδηθά ζηνηρεία εηδηθνχ πξσηνθφιινπ θφκβνπ Τ.Ο. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία), ηνλ κνλαδηθφ 3ςήθην θσδηθφ αξηζκφ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο Κ.Α.Π.Η. (απφ ηνλ πίλαθα ηηκψλ Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) πνπ κνλαδηθά ζρεηίδεηαη κε ην ππφρξεν πξφζσπν, ζηα ρέξηα ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ε θαηάζρεζε. β) ην εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα είλαη αλαγλψζηκν απνθιεηζηηθά απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία : i. ηα κνλαδηθά ζηνηρεία εηδηθνχ πξσηνθφιινπ θφκβνπ Τ.Ο. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία), i iv. ηε ρξνλνζήκαλζε ηνπ θφκβνπ Τ.Ο., ηνλ κνλαδηθφ 3ςήθην θσδηθφ αξηζκφ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο Κ.Α.Π.Η. (απφ ηνλ πίλαθα ηηκψλ Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) πνπ κνλαδηθά ζρεηίδεηαη κε ην ππφρξεν πξφζσπν, ζηα ρέξηα ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ε θαηάζρεζε, ηα ζηνηρεία πξσηνθφιινπ Γ.Ο.Τ. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία), v. ηα κνλαδηθά ζηνηρεία (Κιεηδί) ηνπ θαηαζρεηεξίνπ (Κσδ. Γ.Ο.Τ., Έηνο, Αξηζκφο), vi. ηνλ ΑΦΜ νθεηιέηε ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ην θαηαζρεηήξην, 3

4 v vi ix. εηδηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ ΑΦΜ νθεηιέηε ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ην θαηαζρεηήξην (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη επψλπκν, φλνκα, παηξψλπκν, επσλπκία), ζπλνιηθφ πνζφ θαηαζρεηεξίνπ, Σαπηφηεηα Οθεηιήο Καηαζρεηεξίνπ (ΣΟΚ) πνπ ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε ηνλ πίλαθα ρξεψλ ηνπ θαηαζρεηεξίνπ Σν παξαπάλσ εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ππνγξάθεηαη ςεθηαθά κε πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ αξ. 3 ηνπ λ. 3979/2011 (ΦΔΚ Α 138) απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο ππεξεζίαο, ρξνλνζεκαίλεηαη κε έκπηζηε ρξνλνζήκαλζε απφ Δζληθφ Πάξνρν Υξνλνζήκαλζεο θαη θξππηνγξαθείηαη. 2.Σν θνηλνπνηνχκελν θαηά ηα αλσηέξσ θαηαζρεηήξην θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ θφκβν Τ.Ο. ζε ζρεηηθφ «Ζκεξνιφγην Ζιεθηξνληθήο Απνζηνιήο Καηαζρεηεξίσλ ζε Πηζησηηθφ Ίδξπκα». Άπθπο 4 : Παπαλαβή καηαζσεηηπίος από ηον κόμβο Π.Η. και πποώθηζή ηος ζε ςπόσπεο ππόζωπο 1.Καηαζρεηήξηα αηηήκαηα πνπ παξαιακβάλνληαη επηηπρψο κέρξη ηηο απφ ηνλ θφκβν Π.Η. παξαδίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ην αξγφηεξν κέρξη ηηο ηεο ίδηαο εκέξαο, πιελ ησλ εμαηξεηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξίπησζεο (β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σπρφλ θαηαζρεηήξηα αηηήκαηα απνζηαιζέληα πέξαλ ηνπ νξηδφκελνπ ζην άξζξν 2 ζπκθσλεζέληνο ρξφλνπ, ήηνη κεηά ηηο 14.00,επηζηξέθνληαη απφ ηνλ θφκβν Π.Η. ζηνλ θφκβν Τ.Ο. 2. Δηδηθφηεξα, ν θφκβνο Π.Η. παξαιακβάλεη άκεζα ην εμσηεξηθφ κήλπκα ηνπ θαηαζρεηεξίνπ αηηήκαηνο, ηo ρξνλνζεκαίλεη σο πξνο ην ρξφλν παξαιαβήο ηνπ απφ ηνλ θφκβν Τ.Ο. θαη πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ κελχκαηνο. 3. Μεηά ηελ επηβεβαίσζε ησλ δεδνκέλσλ, ν θφκβνο Π.Η. ειέγρεη ηελ επηθνηλσληαθή ζχλδεζή ηνπ κε ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ηε δπλαηφηεηα νξζήο πξνψζεζεο ηνπ θαηαζρεηεξίνπ αηηήκαηνο. Δθφζνλ δελ δηαπηζησζεί πξφβιεκα, ρξνλνζεκαίλεη ην εμσηεξηθφ κήλπκα κε ην ρξφλν εηζφδνπ απηνχ ζην πηζησηηθφ ίδξπκα (ρξφλνο επίδνζεο) θαη ελεκεξψλεη ηνλ θφκβν Τ.Ο. γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ ζε απηφ, ζπκπιεξψλνληαο θαηάιιεια ην εμσηεξηθφ κήλπκα. 4.ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ : α) πξνβιήκαηνο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ θφκβνπ Π.Η. (πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή επεμεξγαζία ηνπ εμσηεξηθνχ κελχκαηνο) ή ζθάικαηνο κεηά ην πέξαο ησλ ειέγρσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν θφκβνο Π.Η. απνζηέιιεη απαληεηηθφ κήλπκα ιάζνπο εμεηδηθεχνληαο ην πξφβιεκα. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζθάικαηνο, ην ίδην θαηαζρεηήξην απνζηέιιεηαη εθ λένπ κε λέα ζηνηρεία πξσηνθφιινπ θφκβνπ Τ.Ο. απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. Ο θφκβνο Τ.Ο. ελεκεξψλεη αληίζηνηρα ην «Ζκεξνιφγην Ζιεθηξνληθήο Απνζηνιήο Καηαζρεηεξίσλ ζε Πηζησηηθφ Ίδξπκα» κε ην πξφβιεκα. β)πξνβιήκαηνο ζηελ επηθνηλσληαθή ζχλδεζε ηνπ θφκβνπ Π.Η. κε ην πηζησηηθφ ίδξπκα, ην θαηαζρεηήξην αίηεκα παξακέλεη πξνο επίδνζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ θφκβνπ Π.Η. πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί ζην πηζησηηθφ ίδξπκα κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ηελ ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο. ε πεξίπησζε κε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, σο ρξφλνο επίδνζεο ινγίδεηαη ν αλσηέξσ ρξφλνο. 4

5 Άπθπο 5 : Παπαλαβή καηαζσεηηπίος από ςπόσπεο ππόζωπο και δημιοςπγία ηλεκηπονικήρ βεβαίωζηρ παπαλαβήρ 1.Σν πηζησηηθφ ίδξπκα πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ην θαηαζρεηήξην αίηεκα δεκηνπξγεί απηφκαηα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ειεθηξνληθή βεβαίσζε παξαιαβήο, ε θνηλνπνίεζε ηεο νπνίαο ελεξγείηαη κε εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ κήλπκα : α) ην εμσηεξηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα είλαη αλαγλψζηκν απφ ηνλ θφκβν Π.Η. θαη ηνλ θφκβν Τ.Ο. θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία : i. ηνλ κνλαδηθφ 3ςήθην θσδηθφ αξηζκφ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο Κ.Α.Π.Η. (απφ ηνλ πίλαθα ηηκψλ Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) πνπ κνλαδηθά ζρεηίδεηαη κε ην ππφρξεν πξφζσπν, πνπ απνζηέιιεη ηελ ειεθηξνληθή βεβαίσζε παξαιαβήο, i ηα κνλαδηθά ζηνηρεία εηδηθνχ πξσηνθφιινπ θφκβνπ Τ.Ο. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία), ηνλ ρξφλν επίδνζεο, φπσο απηφο πηζηνπνηείηαη απφ ηα θαηαγξαθηθά ηνπ θφκβνπ Π.Η. θαη έρεη θνηλνπνηεζεί απφ ηνλ θφκβν Π.Η. ζηνλ θφκβν Τ.Ο. β) ην εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα είλαη αλαγλψζηκν απνθιεηζηηθά απφ ηνλ θφκβν Τ.Ο. θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία : i. ηα κνλαδηθά ζηνηρεία εηδηθνχ πξσηνθφιινπ θφκβνπ Τ.Ο. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία), i iv. ηνλ κνλαδηθφ 3ςήθην θσδηθφ αξηζκφ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο Κ.Α.Π.Η. (απφ ηνλ πίλαθα ηηκψλ Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) πνπ κνλαδηθά ζρεηίδεηαη κε ην ππφρξεν πξφζσπν, πνπ απνζηέιιεη ηελ ειεθηξνληθή βεβαίσζε παξαιαβήο, ηα ζηνηρεία πξσηνθφιινπ Γ.Ο.Τ. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία), ηα κνλαδηθά ζηνηρεία ηνπ θαηαζρεηεξίνπ (Κσδ. Γ.Ο.Τ., Έηνο, Αξηζκφο), v. ηνλ ΑΦΜ νθεηιέηε ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ην θαηαζρεηήξην, vi. ηνλ ρξφλν επίδνζεο, φπσο απηφο πηζηνπνηείηαη απφ ηα θαηαγξαθηθά ηνπ θφκβνπ Π.Η. θαη έρεη θνηλνπνηεζεί απφ ηνλ θφκβν Π.Η. ζηνλ θφκβν Τ.Ο., Σν παξαπάλσ εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ππνγξάθεηαη ςεθηαθά κε πηζηνπνηεηηθφ εμππεξεηεηή (server) ηνπ εθάζηνηε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη θξππηνγξαθείηαη. 2.Ο θφκβνο Π.Η. παξαιακβάλεη ηελ ειεθηξνληθή βεβαίσζε παξαιαβήο, ρξνλνζεκαίλεη ην εμσηεξηθφ κήλπκα απηήο θαη ην πξνσζεί πξνο ηνλ θφκβν Τ.Ο. άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί ζην ζρεηηθφ «Ζκεξνιφγην Ζιεθηξνληθήο Απνζηνιήο Καηαζρεηεξίσλ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα», κε άκεζε ζπζρέηηζε κε ην θαηαζρεηήξην αίηεκα. 3.Καηφπηλ ν θφκβνο Τ.Ο. πξνβαίλεη ζηελ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ εζσηεξηθνχ κελχκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο βεβαίσζεο παξαιαβήο, ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο εμππεξεηεηή θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν νξζφηεηαο ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηε ζπζρέηηζή ηνπ κε ην θαηαζρεηήξην αίηεκα. 4.Δμαηξεηηθά θαη κφλν γηα ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηηπρνχο νινθιήξσζεο απνθξππηνγξάθεζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ηνπ θαηαζρεηεξίνπ αηηήκαηνο, ην πηζησηηθφ ίδξπκα απνζηέιιεη κήλπκα 5

6 ειεθηξνληθήο βεβαίσζεο παξαιαβήο σο κήλπκα ιάζνπο, ην ρξνλνζεκαίλεη, ην ππνγξάθεη ςεθηαθά κε πηζηνπνηεηηθφ εμππεξεηεηή (server), ην θξππηνγξαθεί θαη ην πξνσζεί πξνο ηνλ θφκβν Τ.Ο. γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ γίλεηαη κε επηκέιεηα ηνπ ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο ηεο ΓΓΓΔ θαη ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο ππεξεζίαο πξνο ηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζθάικαηνο, ην ίδην θαηαζρεηήξην απνζηέιιεηαη απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή ππεξεζία εθ λένπ κε λέα ζηνηρεία πξσηνθφιινπ θφκβνπ Τ.Ο. Ζ επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ ζπληειείηαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα εηζφδνπ ηνπ λένπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο απφ ηνλ θφκβν Π.Η. ζην πηζησηηθφ ίδξπκα, φπσο απηά πηζηνπνηνχληαη απφ ηα θαηαγξαθηθά ηνπ θφκβνπ Π.Η. 5.ε εμαηξεηηθή πεξίπησζε εληνπηζκνχ ζθάικαηνο ή παξαιείςεσλ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ θαηαζρεηεξίνπ αηηήκαηνο κεηά ηελ επηηπρή απνθξππηνγξάθεζε απηνχ, ην πηζησηηθφ ίδξπκα απνζηέιιεη κήλπκα ειεθηξνληθήο βεβαίσζεο παξαιαβήο σο κήλπκα ιάζνπο, ην ρξνλνζεκαίλεη, ην ππνγξάθεη ςεθηαθά κε πηζηνπνηεηηθφ εμππεξεηεηή (server), ην θξππηνγξαθεί θαη ην πξνσζεί πξνο ηνλ θφκβν Τ.Ο. γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ γίλεηαη κε επηκέιεηα ηνπ ππεχζπλνπ επηθνηλσλίαο ηεο ΓΓΓΔ θαη ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο ππεξεζίαο πξνο ηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζθάικαηνο, γίλεηαη νξζή επαλάιεςε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ αηηήκαηνο κε απνζηνιή λένπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο απφ ηνλ θφκβν Τ.Ο. Αλ ε νξζή επαλάιεςε γίλεη ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα θαη κέρξη ηηο 14.00, ηφηε ε επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ ζεσξείηαη φηη ζπληειέζηεθε θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα εηζφδνπ ηνπ αξρηθνχ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο απφ ηνλ θφκβν Π.Η. ζην πηζησηηθφ ίδξπκα, φπσο απηά πηζηνπνηνχληαη απφ ηα θαηαγξαθηθά ηνπ θφκβνπ Π.Η. Αλ ε νξζή επαλάιεςε γίλεη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα θαη κέρξη ηηο 14.00, ηφηε ε επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ ζεσξείηαη φηη ζπληειέζηεθε θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα εηζφδνπ ηνπ λένπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο απφ ηνλ θφκβν Π.Η. ζην πηζησηηθφ ίδξπκα, φπσο απηά πηζηνπνηνχληαη απφ ηα θαηαγξαθηθά ηνπ θφκβνπ Π.Η. 6. ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ζθάικαηνο ή παξαιείςεσλ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ειεθηξνληθήο βεβαίσζεο παξαιαβήο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ νξζφηεηαο δεδνκέλσλ ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηφηε ν ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο ηεο ΓΓΓΔ επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ελεκεξψλνληαο ηνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Σν πηζησηηθφ ίδξπκα ππνρξενχηαη ζηε δηφξζσζε ηνπ ζθάικαηνο θαη ζηελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ θφκβνπ Τ.Ο. ε θάζε πεξίπησζε, ε απνθαηάζηαζε ηπρφλ ζθαικάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, δελ αθπξψλεη ην θαηαζρεηήξην αίηεκα θαη ν ρξφλνο επίδνζεο δελ κεηαηίζεηαη. Άπθπο 6: Αποζηολή από πιζηωηικό ίδπςμα ηηρ Απανηηηικήρ Γήλωζηρ («Γήλωζηρ Σπίηος») 1.Σν πηζησηηθφ ίδξπκα, εληφο ηεο θαηά λφκν πξνζεζκίαο απφ ηελ επίδνζε, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ κελχκαηνο ηελ θαηά λφκν «Γήισζε Σξίηνπ» (εθεμήο δήισζε) ζηνλ θφκβν Π.Η., ν νπνίνο ηελ πξνσζεί κέζσ ηνπ θφκβνπ Τ.Ο. ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. Ζ δήισζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΚΔΓΔ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ παξαζηαηηθφ θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ θάζε νθεηιέηε γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκεξψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηνπ θαηαζρεηεξίνπ εγγξάθνπ θαη κηαο εκέξαο κεηά απφ απηήλ, άιισο ζεσξείηαη φηη δελ ππνβιήζεθε πνηέ (άξζξν 30 Α ΚΔΓΔ). 6

7 2.Ζ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηα αλσηέξσ δήισζεο ελεξγείηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ : α) ην εμσηεξηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα πξνο ηνλ θφκβν Π.Η., κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία : i. ηνλ κνλαδηθφ 3ςήθην θσδηθφ αξηζκφ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο Κ.Α.Π.Η. (απφ ηνλ πίλαθα ηηκψλ Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) πνπ κνλαδηθά ζρεηίδεηαη κε ην ππφρξεν πξφζσπν πνπ θνηλνπνηεί ηε Γήισζε, ηα κνλαδηθά ζηνηρεία εηδηθνχ πξσηνθφιινπ θφκβνπ Τ.Ο. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία). β) ην εζσηεξηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα πξνο ηνλ θφκβν Τ.Ο., κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία : i. ηνλ κνλαδηθφ 3ςήθην θσδηθφ αξηζκφ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο Κ.Α.Π.Η. (απφ ηνλ πίλαθα ηηκψλ Hellenic Bank Identification Code / HEBIC) πνπ κνλαδηθά ζρεηίδεηαη κε ην ππφρξεν πξφζσπν πνπ θνηλνπνηεί ηε Γήισζε, i iv. ηα κνλαδηθά ζηνηρεία εηδηθνχ πξσηνθφιινπ θφκβνπ Τ.Ο. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία), ηα κνλαδηθά ζηνηρεία πξσηνθφιινπ Γ.Ο.Τ. (αξηζκφο θαη εκεξνκελία), ην κνλαδηθφ αξηζκφ απάληεζεο/ Γήισζεο Σξίηνπ ή αξηζκφ πξσηνθφιινπ / εκεξνκελία ππφρξενπ πξνζψπνπ, v. ηνλ ΑΦΜ νθεηιέηε ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ην θαηαζρεηήξην, vi. v vi ix. ην είδνο Γήισζεο Σξίηνπ (ζεηηθή ή αξλεηηθή), ηελ Σαπηφηεηα Οθεηιήο Καηαζρεηεξίνπ (ΣΟΚ), ην πνζφ πξνο άκεζε απφδνζε, ην θείκελν Γήισζεο Σξίηνπ θαη ην παξαζηαηηθφ θίλεζεο θαηαζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ (ππνγξάθεηαη ςεθηαθά κε πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3979/2011 (ΦΔΚ Α 138). Σν αλσηέξσ κήλπκα ρξνλνζεκαίλεηαη, ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη θξππηνγξαθείηαη απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα. 3.Ο θφκβνο Π.Η. παξαιακβάλεη ηε δήισζε, ρξνλνζεκαίλεη ην εμσηεξηθφ κήλπκα σο πξνο ηελ παξαιαβή απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ηελ παξάδνζε ζηνλ θφκβν Τ.Ο. θαη ηελ πξνσζεί άκεζα ζε απηφλ. Ζ επίδνζε ηεο δήισζεο ζπληειείηαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα εηζφδνπ ηνπ κελχκαηνο δήισζεο ηξίηνπ απφ ηνλ θφκβν Π.Η. ζην θφκβν Τ.Ο., φπσο απηά πηζηνπνηνχληαη απφ ηα θαηαγξαθηθά ηνπ θφκβνπ Π.Η. 4. Ο θφκβνο Τ.Ο. θαηαγξάθεη ηελ θνηλνπνηνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ δήισζε ζην «Ζκεξνιφγην Ζιεθηξνληθήο Απνζηνιήο Καηαζρεηεξίσλ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα» θαη πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ πεξηερνκέλνπ απηψλ θαζψο θαη ηεο ηπρφλ ιαλζαζκέλεο ζπκπιήξσζεο ησλ αλσηέξσ πεδίσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ θαζηζηνχλ αδχλαην ην ζπζρεηηζκφ κε ην επηβιεζέλ θαηαζρεηήξην. 5. ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ : α)πξνβιήκαηνο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ θφκβνπ Τ.Ο. ή ζηελ επηθνηλσληαθή ζχλδεζε ηνπ θφκβνπ Π.Η. κε ηνλ θφκβν Τ.Ο., ην κήλπκα δήισζεο ηξίηνπ παξακέλεη 7

8 πξνο επίδνζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ θφκβνπ Π.Η. θαη παξαδίδεηαη ζηνλ θφκβν Τ.Ο. κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο θαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηηο ηεο ίδηαο εκέξαο. Μεηά ηηο ηεο ίδηαο εξγάζηκεο εκέξαο ην κήλπκα δήισζεο ηξίηνπ παξακέλεη ζηνλ θφκβν Π.Η. θαη παξαδίδεηαη ζηνλ θφκβν Τ.Ο. κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο σο ρξφλνο επίδνζεο ηεο δήισζεο ζεσξείηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο απηήο ζην θφκβν Π.Η. απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα, φπσο απηφο πηζηνπνηείηαη απφ ηα θαηαγξαθηθά ηνπ θφκβνπ Π.Η. β) ζθάικαηνο, φπσο κε χπαξμεο αληίζηνηρνπ θαηαζρεηεξίνπ αηηήκαηνο γηα ζπζρέηηζε ή έιιεηςεο ζηνηρείσλ ή πξνβιήκαηνο ζηελ απνθξππηνγξάθεζε, ηφηε ν ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο ηεο ΓΓΓΔ θαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ ην αξγφηεξν, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ην νπνίν ππνρξενχηαη ζηελ επαλππνβνιή ηεο δήισζεο είηε ειεθηξνληθά είηε κε ηελ ηζρχνπζα ρεηξφγξαθε δηαδηθαζία έσο ην αξγφηεξν, ην ηέινο ηεο επφκελεο απφ ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε εξγάζηκεο εκέξαο, άιισο ζεσξείηαη φηη νπδέπνηε ππνβιήζεθε δήισζε. Άπθπο 7 : Απόδοζη καηαζσεθένηων σπημάηων και πίζηωζη ζηα σπέη οθειλεηών 1. ηελ πεξίπησζε πνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξνχζα απφθαζε, σο ππφρξεα πξφζσπα, ππνβάιινπλ ζεηηθή δήισζε θαη εθφζνλ πθίζηαηαη πηζησηηθφ ππφινηπν, ππνρξενχληαη ζηελ απφδνζε ησλ θαηαζρεζέλησλ πνζψλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο Γήισζεο ηνπ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο / ππφρξενπ πξνζψπνπ (άξζξν 30 Α ΚΔΓΔ). Ζ αλσηέξσ απφδνζε δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ θφκβνπ απφδνζεο Π.Η. ήηνη ηνπ Γηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο DIAS Credit Transfer ηεο ΓΗΑ Α.Δ., κε αλαθνξά ζηελ κνλαδηθή Σαπηφηεηα Οθεηιήο Καηαζρεηεξίνπ (Σ.Ο.Κ.). Γηα ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ζε Σ.Ο.Κ., κε εληνιή ηνπ θφκβνπ απφδνζεο Π.Η. ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ρξεψλνληαη νη ηξερνχκελνη ινγαξηαζκνί ησλ ππφρξεσλ πξφζσπσλ θαη πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο 200/1/21010 Διιεληθφ Γεκφζην πγθέληξσζε Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκψλ ηεο Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ. Με ηελ πίζησζε ηνπ αλσηέξσ ινγαξηαζκνχ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απνζηέιιεη ζηε Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ ρσξηζηή απφδεημε θαηάζεζεο γηα ηα πνζά απηά, ε νπνία ζα εηζάγεηαη ζην εκεξνιφγην πιεξσκψλ ρξεψλνληαο ηνλ ινγαξηαζκφ 200/1/21010 Διιεληθφ Γεκφζην πγθέληξσζε Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκψλ. Αθνινχζσο ν θφκβνο απφδνζεο Π.Η. απνζηέιιεη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ θαη ζηε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ (Γξαθείν ΓΠΔΗ ζηνλ θφκβν Τ.Ο.) εκεξήζηα ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ θαηαζρεζέλησλ πνζψλ κε νλνκαζία «e- Καηαζρεηήξηα» κε αλάιπζε αλά ππφρξεν πξφζσπν ηνλ αξηζκφ θαη ην πνζφ απνδφζεσλ, αλά εκεξνκελία απφδνζεο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θαη ην πνζφ απνδφζεσλ ζπλνιηθά γηα φια ηα ππφρξεα πξφζσπα. Ζ Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ εηζάγεη ην γεληθφ ζχλνιν ηεο θαηάζηαζεο ζην εκεξνιφγην εηζπξάμεσλ πηζηψλνληαο ην ινγαξηαζκφ «Σαθηνπνηεηέεο Δηζπξάμεηο Γεκνζίσλ Γηαρεηξηζηψλ Βεβαησκέλσλ εζφδσλ κέζσ Σξαπεδψλ». Δπηπιένλ ν θφκβνο απφδνζεο Π.Η. απνζηέιιεη ζην ηέινο θάζε κήλα κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ) ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ηα θαηαζρεζέληα πνζά ζηελ παξαπάλσ Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ λα επηζπλαθζεί ζηα ινγηζηηθά ηεο ζηνηρεία θαη λα επαιεζεπζνχλ ηα απνδνζέληα πνζά. 8

9 2. Ο θφκβνο απφδνζεο Π.Η. απνζηέιιεη ην ζρεηηθφ αξρείν κε ηα θαηαζρεζέληα πνζά, ζηε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-δθαξκνγέο), πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ απνηειεί θαη ε Σαπηφηεηα Οθεηιήο Καηαζρεηεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζζεί. Πιεξσκέο κε Σ.Ο.Κ. πνπ δελ είλαη έγθπξεο, θαη σο εθ ηνχηνπ θαζίζηαηαη αδχλαηε ε πίζησζε ησλ νθεηιψλ, απνξξίπηνληαη πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ ηα πξνβιήκαηα εγθπξφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία απφδνζεο. Γελ απαηηείηαη ε ελεκέξσζε ηνπ αξκνδίνπ Γξαθείνπ ΓΠΔΗ θφκβνπ Τ.Ο. γηα ηηο πεξηπηψζεηο απνξξίςεσλ απφ ηνλ θφκβν απφδνζεο Π.Η. θαη εθφζνλ ηα πνζά ησλ απνξξίςεσλ απηψλ δελ έρνπλ απνδνζεί ζην Γεκφζην. 3. Ζ Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-δθαξκνγέο) κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξαιακβάλεη απφ ηνλ θφκβν απφδνζεο Π.Η. απνζηέιιεη άκεζα ειεθηξνληθά αξρεία ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. γηα ηελ πίζησζε ησλ ρξεψλ ησλ ππφρξεσλ θαζψο θαη γηα ηελ ινγηζηηθή ελεκέξσζε ησλ εηζπξαθηέσλ εζφδσλ θαη ησλ εκεξνινγίσλ εηζπξάμεσλ/πιεξσκψλ, πηζηψλνληαο ηνλ ινγαξηαζκφ «Σαθηνπνηεηέεο Δηζπξάμεηο Γεκνζίσλ Γηαρεηξηζηψλ Πιεξσκέο κε Σαπηφηεηεο Οθεηιψλ» θαη ρξεψλνληαο ηνλ ινγαξηαζκφ «Σαθηνπνηεηέεο Δηζπξάμεηο Γεκνζίσλ Γηαρεηξηζηψλ Βεβαησκέλσλ εζφδσλ κέζσ Σξαπεδψλ». 4. ε πεξίπησζε απφδνζεο ζην Γεκφζην πνζψλ πνπ ππεξθαιχπηνπλ ην πνζφ γηα ην νπνίν επηβιήζεθε ε θαηάζρεζε ή ζε πεξίπησζε πνπ ην ρξένο έρεη εμνθιεζεί, ην ππεξβάιινλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν κέζσ ηεο Γ.Ο.Τ., ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ.356/1974, «Πεξί Κψδηθνο Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.» θαη ηνπ π.δ. 16/89 «Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Γ.Ο.Τ.) θαη ησλ Σνπηθψλ Γξαθείσλ θαη θαζήθνληα ππαιιήισλ απηψλ». Αλάινγε δηαδηθαζία ηεξείηαη θαη ζε ινηπέο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αδπλακίαο πίζησζεο ησλ ρξεψλ. Άπθπο 8 : Υπόνορ ιζσύορ Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ησλ θαηαζρεηεξίσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. Άπθπο 9 : Λοιπέρ Γιαηάξειρ 1. Κάζε λέν πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ αδεηνδνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ Διιάδα, θαη ην νπνίν πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε, νθείιεη λα εληαρζεί ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία εληφο 3 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πξψηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 2. Κάζε πθηζηάκελν πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη αδεηνδνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ Διιάδα, θαη ην νπνίν δελ πξνζθέξεη θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθαζε, νθείιεη λα εληαρζεί ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. 3. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ή ζπγρψλεπζεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή ηδξπκάησλ πιεξσκψλ, ε ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία κεηαθέξεηαη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ αλαιακβάλεη ην θαηαζεηηθφ ραξηνθπιάθην ηνπ θαηαξγνχκελνπ ή ζπγρσλεπφκελνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ρσξίο κεηαβαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα κε ιεηηνπξγίαο. 9

10 4. Ο θφκβνο Π.Η. ζηηο 19:00 ηεο ίδηαο εξγάζηκεο εκέξαο (D) ππνρξενχηαη ζηελ απνζηνιή πξνο ηνλ θφκβν Τ.Ο. θαη πηζησηηθά ηδξχκαηα ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο (reconciliation report) γηα ηα κελχκαηα πνπ δηαθηλήζεθαλ ηελ ίδηα εκέξα. 5.Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο, ε ρξνλνζήκαλζε ησλ εμππεξεηεηψλ ησλ Π.Η. θαη ηεο ΣΔΗΡΔΗΑ Α.Δ. είλαη ζπγρξνληζκέλε κε ην National Institute of Standards & Technology (NIST). 6.Ζ δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο θαηαζρεηεξίσλ αηηεκάησλ ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ζα ιεηηνπξγήζεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα πέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ, δνθηκαζηηθά γηα ην κεηαβαηηθφ ζηάδην πιήξνπο εθαξκνγήο κε θνηλή ζπκκεηνρή ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ Γ.Ο.Τ. θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αληίζηνηρα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ πεξίνδν δνθηκψλ κε επηηπρία. Οη ζπκκεηέρνπζεο Γ.Ο.Τ. νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Σα ζπκκεηέρνληα πηζησηηθά ηδξχκαηα γλσζηνπνηνχληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ κέζσ ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο. 7. Ζ άξζε ηεο θαηάζρεζεο, κεξηθήο ή θαη νιηθήο θαζψο θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ηξίηνπ δελ εληάζζνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία, αιιά γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ρεηξφγξαθε. Οκνίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηεο πεξίπησζεο (β) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, νη νπνίεο ζα εληαρζνχλ ζηελ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζε επφκελε θάζε. 8.Οη αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζηελ δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο θαηαζρέζεσλ απαηηήζεσλ κε ειεθηξνληθά κέζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζρχνπζα ρεηξφγξαθε δηαδηθαζία κέρξη ηελ έληαμή ηνπο, ε νπνία αλαθνηλψλεηαη ζηα ππφρξεα πξφζσπα. Σα ππφρξεα πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζηελ δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο θαηαζρέζεσλ απαηηήζεσλ κε ειεθηξνληθά κέζα ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζρχνπζα ρεηξφγξαθε δηαδηθαζία κέρξη ηελ έληαμή ηνπο. 9. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξηψλ ΓΗΑ Α.Δ. θαη ΣΔΗΡΔΗΑ Α.Δ. γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη γηα ηε δσξεάλ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπο, ζα πεξηιακβάλνληαη ζε ζχκθσλν ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν ζα ππνγξαθεί κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ακπιβέρ ανηίγπαθο Ζ Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΣΟΤΡΝΑΡΑ 10

11 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1.Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 2.Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο 3.Όια ηα Σεισλεία θαη ηα Σνπηθά Σεισλεηαθά Γξαθεία απηψλ 4. Όιεο νη Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 5.Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ 6.Έλσζε πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ Απνδέθηεο πίλαθα Α έσο θαη Γ (εθηφο ησλ Γ.Ο.Τ., ησλ Σεισλείσλ θαη ησλ Σνπηθψλ Σεισλεηαθψλ Γξαθείσλ απηψλ) Γ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1.Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2.Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 3.Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 4.Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 5.Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ 6.Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ Σκήκαηα Α,Γ Γξακκαηεία, Κιηκάθην ζην ΚΔΠΤΟ 7.Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Σκήκα Β 8.ΓΓΠ / Γηεχζπλζε Δθκεηάιιεπζεο πζηεκάησλ Ζ/Τ Σκήκαηα Α,Β 9.ΓΓΠ / Γξαθείν Αζθάιεηαο 10.ΓΓΠ/ ΟΓΔ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο 11

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ: 1220 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα