Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/ απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014."

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ Ε ΥΠΕΣ) Μονάδα Γ Υλοποίησης Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων Αθήνα 27/10/2014 Αρ. Πρωτ Ταχ. ιεύθυνση : Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας : , Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Σπηλιοπούλου Τηλέφωνο : Fax : Websites : ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί της επανάληψης της Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ηµόσιου ιεθνούς ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου, καθώς και των προσαρµοσµένων υπηρεσιών προς χρήστες/-τριες µε αναπηρίες» της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ», της Κατηγορία Πράξης «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων, για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) του Ειδικού Στόχου 3.1., η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », µε Κωδικό ΟΠΣ Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/ απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. β) Τα ερωτήµατα από τους υποψήφιους αναδόχους για παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό. 1 από 22

2 Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδούµενων ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ Ε ΥΠΕΣ) παρέχει συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της ανωτέρω προκήρυξης 11/2014, συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις/ συµπληρωµατικές πληροφορίες που τέθηκαν από τους υποψήφιους αναδόχους εγγράφως, έως τις Ειδικότερα: 1 η ΕΡΩΤΗΣΗ Παρακαλούµε επιβεβαιώστε ότι σύµφωνα µε το Μέρος Β, παράγραφο ΙΙΙ. ΣΥΝΤΑΞΗ/ ΙΣΧΥΣ/ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, 3. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών είναι απαραίτητη η υποβολή σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) µόνο για τα «δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις για τη συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία» και όχι για την υπόλοιπη Τεχνική & Οικονοµική Προσφορά. Στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στα κεφάλαια 4-7. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε µορφή.pdf, σύµφωνα µε το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/Α/ ): «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και Άλλες ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013) και την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ):«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ)» ως ισχύουν. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή και των ΦΕΚ. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά», που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις της προσφοράς (που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου.pdf) όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 2 από 22

3 Τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδροµικά (συστηµένα) στη Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ Ε ΥΠΕΣ)», Κοραή 4, Αθήνα, 2ος Όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου και ώρες 09:00πµ 15:00µµ, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, µε τη µορφή ενός σφραγισµένου φακέλου µε την ένδειξη «να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε τον φάκελο αυτό διαβιβαστικό (που θα βρίσκεται έξω από τον σφραγισµένο φάκελο για πρωτοκόλλησή του), στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο.pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση που τα ζητούµενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 2 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο Μέρος Β, παράγραφο ΙΙΙ. ΣΥΝΤΑΞΗ/ ΙΣΧΥΣ/ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, 3. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών αναφέρεται: «Σε περίπτωση που τα ζητούµενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.» Παρακαλούµε επιβεβαιώστε ότι το Παράρτηµα Προσφοράς αναφέρεται σε ηλεκτρονικό Παράρτηµα της Προσφοράς και δεν απαιτείται η έντυπη προσκόµιση των Τεχνικών Φυλλαδίων. Το παράρτηµα προσφοράς αναφέρεται σε ηλεκτρονικό παράρτηµα. 3 από 22

4 3 η ΕΡΩΤΗΣΗ Σύµφωνα µε την ενότητα 3 «Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις για τη συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς- χρήστες σε µορφή αρχείου.pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αναθέτουσα αρχή». Εντούτοις, στην ενότητα 6 αναφέρεται «Οι προσφέροντες, προκειµένου να τεκµηριώσουν, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής τους [.] τις πληροφορίες, δηλώσεις, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά που προβλέπονται κατωτέρω (σε πρωτότυπο και αντίγραφο σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα)». Παρακαλούµε επιβεβαιώσατε ότι τα υποβληθέντα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά απαιτούνται µόνο σε πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. Τα υποβληθέντα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά απαιτούνται σε πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. 4 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στην ενότητα 2.1 Εισαγωγή αναφέρεται ότι «Στο Έργο περιλαµβάνεται, επίσης, η χαρτογράφηση των υφιστάµενων ιστορικών αρχείων ενδιαφέροντος της ΓΓΙΦ και η καταγραφή του υλικού τους». εδοµένου ότι δεν υφίσταται άλλη αναφορά σε εργασίες χαρτογράφησης, παρακαλούµε διευκρινίσατε τι περιλαµβάνεται σε αυτές. Πρόκειται για άλλο έργο της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ» και αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου, το οποίο έχει περατωθεί. Περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη για να κατανοήσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι το περιβάλλον του έργου. 5 η ΕΡΩΤΗΣΗ Όπως προκύπτει από τη ιακήρυξη, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ, Α1.11 VΙ.4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ και συγκεκριµένα στην τελευταία γραµµή του πίνακα απαιτείται «Να είναι συµβατό µε τα λογισµικά και τον εξοπλισµό ΑµεΑ (Παραρτ. VIII, παραγρ.3)». Παρακαλούµε διευκρινίστε ποιο είναι το Παράρτηµα VIII, διότι η ιακήρυξη ολοκληρώνεται µε το Παράρτηµα VII: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ. Η σχετική περιγραφή εξοπλισµού για την λειτουργία του ψηφιακού αποθετηρίου και την εξυπηρέτηση ΑµΕΑ βρίσκεται στο παράρτηµα. VII.3 Εκ παραδροµής αναφέρθηκε ως παρ. VIII. 4 από 22

5 6 η ΕΡΩΤΗΣΗ Όπως προκύπτει από τη ιακήρυξη, στα πλαίσια του έργου δεν προβλέπεται προµήθεια εξοπλισµού για την φιλοξενία του υπό ιακήρυξη συστήµατος, αλλά θα φιλοξενηθεί στον εξοπλισµό του Υποέργου 3, όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτηµα VΙΙ.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑµεΑΥ της ιακήρυξης. Παρακαλούµε για την γνωστοποίηση των περιορισµών σε πόρους (διαθέσιµη CPU, RAM) από τους υφιστάµενους διαθέσιµους εξυπηρετητές µε σκοπό την καλύτερη αποτύπωση της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής. Ο εξοπλισµός που περιγράφεται στο Παράρτηµα VΙΙ.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑµεΑ και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 3 πρόκειται να εξυπηρετήσει τα συστήµατα διαχείρισης τεκµηρίων/αποθετήριο, διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών και διαδικτυακή πύλη. Ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη των εγκαταστάσεων και παραµετροποιήσεων του εξοπλισµού. Οι διαθέσιµοι πόροι των αναφεροµένων στο παράρτηµα VII.3 εξυπηρετών είναι: CPU Intel Xeon E (6cX2,4), memory 8GB, Storage 2X300 Gb SAS. 7 η ΕΡΩΤΗΣΗ Επιπλέον, λόγω του περιορισµένου αριθµού διαθέσιµων φυσικών εξυπηρετητών (δύο), παρακαλούµε επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις υψηλής διαθεσιµότητας του συστήµατος. Οι πόροι του ανωτέρω εξοπλισµού είναι διαθέσιµοι στο σύνολό τους για την κάλυψη των αναγκών του παρόντος έργου. 8 η ΕΡΩΤΗΣΗ Όπως προκύπτει από τη ιακήρυξη, στα πλαίσια του έργου δεν προβλέπεται προµήθεια λογισµικού υποδοµής, όπως Λειτουργικό Σύστηµα ή λογισµικό εικονικοποίησης για την φιλοξενία του υπό ιακήρυξη συστήµατος. Παρακαλούµε διευκρινίστε: αν απαιτείται η προµήθεια λειτουργικού συστήµατος. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται γνωστοποιείστε µας τον τύπο του υφιστάµενου λειτουργικού συστήµατος των δύο (2) διαθέσιµων εξυπηρετητών αν είναι επιθυµητή η προµήθεια και λειτουργία του συστήµατος σε περιβάλλον εικονικοποίησης (virtualization software). 5 από 22

6 Ο υποψήφιος ανάδοχος στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς, θα πρέπει να προτείνει κατάλληλη αρχιτεκτονική υλοποίησης. Η λύση που θα προταθεί θα πρέπει να είναι ολοκληρωµένη και πλήρως λειτουργική, αξιοποιώντας τον υφιστάµενο εξοπλισµό όπως αυτός περιγράφεται στο παράρτηµα VII.3 της προκήρυξης, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ενότητας Α.1.1, Παρ. VI όπου αναφέρεται ότι «το σύστηµα του αποθετηρίου θα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον Linux και Windows». 9 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο Μέρος Β, 6.1 ικαιολογητικά Επαγγελµατικής Ικανότητας αναφέρει ότι τόσο για τα βιογραφικά των υπαλλήλων όσο και για τα βιογραφικά των Εξωτερικών συνεργατών: Ο πίνακας και τα βιογραφικά σηµειώµατα θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη ήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο της Υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και στον πίνακα είναι αληθή. Αντίστοιχα ως αποδεικτικό ολοκλήρωσης για τα έργα, αναφέρεται στην ενότητα 6 (σελ. 43) «[..]υποβληθεί Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 του υποψηφίου αναδόχου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής.» Εντούτοις, στην παράγραφο των ιευκρινίσεων σελ 67 της ιακήρυξης, αναφέρεται ότι: «Οι Υπεύθυνες ηλώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, θα προσκοµίζονται µε νόµιµη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής τους. Αν εκδίδονται από τον προσφέροντα υπογράφονται ψηφιακά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται θεώρηση» Παρακαλούµε διευκρινίσατε και επιβεβαιώσατε ότι όποιο έγγραφο υπογράφεται ψηφιακά από τον Ανάδοχο, δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου υπογραφής του. Στο κεφάλαιο ΙΙΙ. Σύνταξη/Ισχύς/Υποβολή προσφορών-παρ. 3: Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών αναφέρεται ότι οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις της προσφοράς (που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου.pdf) όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 10 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο Μέρος Β, στην οµάδα Έργου- εργασίας, ζητείται: Ένας Απόφοιτος/-τη ΑΕΙ ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας µε τουλάχιστον µονοετή επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση ψηφιακών βάσεων (αποθετηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει ότι θα διαθέσει ένα τουλάχιστον από τα µέλη της οµάδας εργασίας (κατά προτίµηση απόφοιτο/-τη ΑΕΙ ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας µε τουλάχιστον µονοετή επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση ψηφιακών βάσεων (αποθετηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ), 6 ώρες ηµερησίως από τον 5ο µήνα έως τον 12ο µήνα υπογραφής της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 7 µηνών, στο χώρο της 6 από 22

7 Βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Ι.Φ.. Παρακαλούµε διευκρινίσατε αν ζητείται επιπλέον άτοµο πέραν από τον Βιβλιοθηκονόµο- αρχειονόµο που θα εργαστεί στην Οµάδα εργασίας στην υλοποίηση του έργου για τις παραπάνω Φάσεις ή αν η απαίτηση αφορά το ίδιο στέλεχος. Η απαίτηση αφορά το ίδιο στέλεχος. 11 η ΕΡΩΤΗΣΗ Επίσης αναφορικά µε το στέλεχος που θα απασχοληθεί στο χώρο της βιβλιοθήκης, γίνεται αναφορά στους µήνες εργασίας του : από τον 5ο µήνα έως τον 12ο µήνα υπογραφής της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 7 µηνών., εντούτοις πλήρη απασχόληση από τον Μ5 έως τον Μ12 αντιστοιχεί σε 8 µήνες. Παρακαλούµε διευκρινίσατε αν το χρονικό διάστηµα που απαιτείται να εργαστεί είναι 7 µήνες ή 8 µήνες. Ο ανάδοχος από τον 5 ο έως τον 12 ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 8 µηνών υποχρεούται να διαθέσει ένα µέλος της οµάδας εργασίας (βιβλιοθηκονόµο ή αρχειονόµο) στο χώρο της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Ι.Φ. (εκ παραδροµής αναγράφηκε χρονικό διάστηµα 7 µηνών). 12 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής (σελ από 123), δεν αναφέρεται πουθενά η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Αρκεί ο τίτλος του έργου και ο αριθµός της διακήρυξης ή θα πρέπει να συµπληρωθεί και η ηµεροµηνία; Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής συµπληρώνεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Ι. 13 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο Μέρος Β της ιακήρυξης και συγκεκριµένα στην παράγραφο 6 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, στις σελίδες αναφέρεται πως οι Υπεύθυνες ηλώσεις τόσο του νόµιµου εκπροσώπου όσο και των εµπειρογνωµόνωνεξωτερικών συνεργατών/τριών πρέπει να φέρουν το νόµιµα θεωρηµένο γνήσιο της υπογραφής. Ωστόσο, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 25 του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε µε την πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 237-Α ) και συγκεκριµένα το άρθρο 3 παρ.5, οι Υπεύθυνες ηλώσεις θα πρέπει να φέρουν υπογραφή εντός των τελευταίων 30 ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Παρακαλούµε να 7 από 22

8 διευκρινιστεί αν οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν το νόµιµα θεωρηµένο γνήσιο της υπογραφής. Στο κεφάλαιο ΙΙΙ. Σύνταξη/Ισχύς/Υποβολή προσφορών-παρ. 3: Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών αναφέρεται ότι οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις της προσφοράς (που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου.pdf) όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 14 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο Τεύχος της ιακήρυξης δεν γίνεται αναφορά στην χρηµατοοικονοµική δυνατότητα του υποψήφιου αναδόχου. Παρακαλούµε όπως διευκρινιστεί αν υπάρχει κάποιος περιορισµός ως ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής. Στο κεφάλαιο ΙΙΙ. Σύνταξη/Ισχύς/Υποβολή προσφορών-παρ. 6:Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, δεν γίνεται αναφορά στην χρηµατοοικονοµική ικανότητα του υποψηφίου αναδόχου. 15 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο Μέρος Α της ιακήρυξης και συγκεκριµένα στην παράγραφο 3 ( σελ.20-21) η υλοποίηση του Έργου για το Β' Παραδοτέο γίνεται από τον 2ο έως τον 6ο µήνα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, εποµένως η διάρκεια του ανέρχεται στους 5 µήνες. Επιπλέον, στο Μέρος Β της ιακήρυξης και συγκεκριµένα στην παράγραφο 6.1Β (σελ ) αναφέρεται " Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει ότι θα διαθέσει ένα τουλάχιστον από τα µέλη της οµάδας εργασίας (κατά προτίµηση απόφοιτο/-τη ΑΕΙ ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας µε τουλάχιστον µονοετή επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση ψηφιακών βάσεων (αποθετηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ), 6 ώρες ηµερησίως από τον 5ο µήνα έως τον 12ο µήνα υπογραφής της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 7 µηνών, στο χώρο της Βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Ι.Φ.". Παρακαλούµε να διευκρινιστεί εκτός από τον µήνα έναρξης και λήξης των φάσεων και ο ακριβής αριθµός των µηνών κάθε φάσης. Ο ανάδοχος από τον 5 ο έως τον 12 ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 8 µηνών υποχρεούται να διαθέσει ένα µέλος της οµάδας εργασίας (βιβλιοθηκονόµο ή αρχειονόµο) στο χώρο της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Ι.Φ. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου χωρίζεται σε τρείς φάσεις: Α φάση: 1 ος µήνας από την υπογραφή της σύµβασης (διάρκεια υλοποίησης: 1 µήνας), Β φάση: 2 ος έως 6 ος µήνας υπογραφή της σύµβασης (διάρκεια υλοποίησης: 4 µήνες), Γ φάση: 6 ος έως 12 ος µήνας από την υπογραφή της σύµβασης (διάρκεια υλοποίησης: 7 µήνες). 8 από 22

9 16 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο Μέρος Α : Περιβάλλον του Έργου Σκοπός Αντικείµενο του Έργου και συγκεκριµένα, στην παράγραφο 3.1.Β «Παραδοτέα Έργου» (βλ. σελίδα 24 της διακήρυξης), ζητείτε «. τη διάθεση ενός τουλάχιστον ατόµου από τα µέλη της οµάδας εργασίας, 6 ώρες ηµερησίως (απόφοιτος/-τη ΑΕΙ ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας µε τουλάχιστον µονοετή επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση ψηφιακών βάσεων (αποθετηρίων, βιβλιοθηκών κλπ) από τον 5ο µήνα έως τον 12ο µήνα υπογραφής της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 7 µηνών, στο χώρο της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Ι.Φ,». Επίσης, στο Μέρος Β : Γενικοί Όροι ιενέργειας του ιαγωνισµού και συγκεκριµένα, στην παράγραφο 6.1 «ικαιολογητικά Επαγγελµατικής Ικανότητας» (βλ. σελίδα 44 της διακήρυξης), ζητείτε ότι «. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει ότι θα διαθέσει ένα τουλάχιστον από τα µέλη της οµάδας εργασίας (κατά προτίµηση απόφοιτο/-τη ΑΕΙ ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας µε τουλάχιστον µονοετή επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση ψηφιακών βάσεων (αποθετηρίων, βιβλιοθηκών κλπ), 6 ώρες ηµερησίως από τον 5ο µήνα έως τον 12ο µήνα υπογραφής της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 7 µηνών, στο χώρο της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Ι.Φ,». Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αριθµητικές περιγραφές της διακήρυξης, το χρονικό διάστηµα δεν είναι 7 µήνες αλλά 8 µήνες. Εάν η ανωτέρω ζητούµενη υπηρεσία εκκινήσει τον έκτο (6ο) µήνα τότε το ζητούµενο χρονικό διάστηµα διάθεσης του στελέχους είναι όντος επτά (7) µήνες. Παρακαλώ διευκρινίστε το ακριβές χρονικό διάστηµα που ζητείτε. Ο ανάδοχος από τον 5 ο έως τον 12 ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 8 µηνών υποχρεούται να διαθέσει ένα µέλος της οµάδας εργασίας (βιβλιοθηκονόµο ή αρχειονόµο) στο χώρο της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Ι.Φ. (εκ παραδροµής αναγράφηκε χρονικό διάστηµα 7 µηνών). 17 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο Μέρος Β : Γενικοί Όροι ιενέργειας του ιαγωνισµού και συγκεκριµένα, στο παράρτηµα ΙΙΙ «Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς» (βλ. σελίδα 85 της διακήρυξης), εµφανίζεται πίνακας όπου ζητείτε την περιγραφή του παραδοτέου καθώς και το κόστος εργασίας ανά στέλεχος. Στο δεύτερο πίνακα ζητείτε τις άλλες δαπάνες. Σύµφωνα µε τις ανωτέρω απαιτήσεις, παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν ο µπορούµε να κάνουµε χρήση του πίνακα Α. «ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ανά παραδοτέο ή συγκεντρωτικά. Στο παράρτηµα ΙΙΙ πίνακα 1 συµπληρώνονται δαπάνες ανά παραδοτέο (κόστος εργασίας στελέχους και άλλες δαπάνες έκαστου παραδοτέου) και επαναλαµβάνεται ανά παραδοτέο. Στον πινάκα 2 περιγράφεται το συνολικό κόστος ανά παραδοτέο, 9 από 22

10 από το άθροισµα των οποίων προκύπτει η οικονοµικής προσφορά (µε και χωρίς ΦΠΑ). 18 η ΕΡΩΤΗΣΗ Σύµφωνα µε τον πίνακα των δικαιολογητικών συµµετοχής (σελ από 123) οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν µεταξύ άλλων Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, β. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:... "ζ. παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κλπ" εδοµένου ότι η παραίτηση ισχύει και για το διάστηµα µετά την υποβολή της προσφοράς, σας παρακαλούµε να µας διευκρινήσετε αν η φράση "Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς" αφορά και τις υπό στοιχεία γ- θ δηλώσεις ή µόνο τις υπό στοιχεία i-ix δηλώσεις (οπότε θα πρέπει να γίνουν ξεχωριστές υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε περίπτωση). Στο κεφάλαιο ΙΙΙ: Σύνταξη/Ισχύς/Υποβολή Προσφορών- Παρ.4.: Περιεχόµενα ηλεκτρονικού (υπό) Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»- Α. Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί- Σηµείο 2: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσκοµίσουν µια υπεύθυνη δήλωση όπου θα περιγράφει το σύνολο των αναγραφόµενων στην ανωτέρω παράγραφο. Η δήλωση ισχύος των αναγραφόµενων, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, ισχύει για την περίπτωση β. (i- ix). 19 η ΕΡΩΤΗΣΗ Το υπάρχον πρόγραµµα βιβλιοθήκης (Vubis Smart) είναι ανοικτού κώδικα; Όχι, δεν είναι. 20 η ΕΡΩΤΗΣΗ Σε περίπτωση που δεν είναι ανοικτού κώδικα το πρόγραµµα αυτό, διαθέτει η Βιβλιοθήκη κάποιο εργαλείο για ολοκλήρωση µε τρίτα συστήµατα ή θα πρέπει να το αναπτύξει ο Ανάδοχος; Θα πρέπει να το αναπτύξει ο ανάδοχος. 10 από 22

11 21 η ΕΡΩΤΗΣΗ Το Vubis Smart θα µπορούσε να αντικατασταθεί από τον Ανάδοχο µε άλλο, στα πλαίσια του Έργου; εν προβλέπεται από το έργο αυτή η δυνατότητα. 22 η ΕΡΩΤΗΣΗ Σχετικά µε τα τεύχη των περιοδικών προς ψηφιοποίηση, ποιος είναι ο ακριβής αριθµός τους; Στο κείµενο αναφέρεται ότι πρόκειται για συνδροµές σε 20 διαφορετικούς τίτλους αλλά δε γίνεται αναφορά σε αριθµό τευχών ανά έτος ή πλήθος ετών που είναι ενεργή η συνδροµή. εν περιλαµβάνεται ψηφιοποίηση στο συγκεκριµένο έργο. 23 η ΕΡΩΤΗΣΗ Οι τίτλοι της Βιβλιοθήκης σε τι όγκο και τύπο σελίδων αντιστοιχούν; Πρόκειται για βιβλία, περιοδικά, υλικό συνεδρίων, κάτι άλλο; εν περιλαµβάνεται ψηφιοποίηση στο συγκεκριµένο έργο. 24 η ΕΡΩΤΗΣΗ Για το Ιστορικό Αρχείο αναφέρεται ότι περιέχει 3500 τεκµήρια. Περί τίνος όγκου και τύπου σελίδων πρόκειται; εν περιλαµβάνεται ψηφιοποίηση στο συγκεκριµένο έργο 25 η ΕΡΩΤΗΣΗ Η χαρτογράφηση και καταγραφή υλικού του Ιστορικού Αρχείου τι ακριβώς περιλαµβάνει (ψηφιοποίηση, καταλογογράφηση, ευρετηρίαση); Πρόκειται για άλλο έργο της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ» και αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου, το οποίο έχει περατωθεί. Περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη για να κατανοήσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι το περιβάλλον του έργου. 11 από 22

12 Πρόκειται για άλλο έργο της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ» και αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου, το οποίο έχει περατωθεί. Περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη για να κατανοήσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι το περιβάλλον του έργου. 26 η ΕΡΩΤΗΣΗ Σχετικά µε την «προσαρµογή ορισµένων υπηρεσιών της ΒΘΙΦ µε στόχο την κάλυψη αναγκών ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ), αυτή τι περιλαµβάνει αναλυτικά; Πρόκειται για άλλο έργο της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ» και αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου, το οποίο έχει περατωθεί. Περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη για να κατανοήσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι το περιβάλλον του έργου. Στο συγκεκριµένο έργο απαιτείται η διαδικτυακή πύλη που θα αναπτυχθεί να πληροί συγκεκριµένες απαιτήσεις προσβασιµότητας ΑµΕΑ WCAG 2 (επίπεδο ΑΑ) και η εκπαίδευση των καταθετών του Αποθετηρίου να λάβει υπό της και την παροχή υπηρεσιών ΑµΕΑ. 27 η ΕΡΩΤΗΣΗ Η γκρίζα βιβλιογραφία την οποία θα πρέπει να συλλέξει και να ψηφιοποιήσει ο ανάδοχος σε τι όγκο και σε τύπο δεδοµένων αναφέρεται; Πρόκειται για άλλο έργο της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ» και αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου, το οποίο έχει περατωθεί. Περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη για να κατανοήσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι το περιβάλλον του έργου. 28 η ΕΡΩΤΗΣΗ Από πού θα πρέπει να συλλεχθεί η γκρίζα βιβλιογραφία και πως; Πρόκειται για άλλο έργο της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ» και αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου, το οποίο έχει περατωθεί. Περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη για να κατανοήσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι το περιβάλλον του έργου. 12 από 22

13 29 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στην Α αναφέρετε το παρακάτω: Το προσφερόµενο σύστηµα για την Υπηρεσία Καταχώρησης / Εγγραφής θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών που αφορούν τη λήψη, επεξεργασία, και διαχείριση των αιτήσεων έκδοσης, τον έλεγχο εγκυρότητάς τους και την ασφαλή προώθηση των αιτήσεων στην υπηρεσία διαχείρισης πιστοποιητικών (CA). Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να µπορεί να λειτουργήσει και ως ξεχωριστή οντότητα µε την ονοµασία Αρχή Καταχώρησης ή Αρχή Εγγραφής (RegistrationAuthority RA). Με βάση αυτό, θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε κατά πόσο η Υ Κ µπορεί να προσφερθεί ως εξωγενής υπηρεσία από εγγεγραµµένο στη ΕΕΤΤ Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης, προκειµένου να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.. : Η Υπηρεσία Καταχώρησης / Εγγραφής θα πρέπει να προσφερθεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο ως εσωτερική υπηρεσία της προσφερόµενης Υποδοµής ηµοσίου Κλειδιού ώστε να υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών που αφορούν τη λήψη, επεξεργασία, και διαχείριση των αιτήσεων έκδοσης, τον έλεγχο εγκυρότητάς τους και την ασφαλή προώθηση των αιτήσεων στην εσωτερική υπηρεσία διαχείρισης πιστοποιητικών (CA). 30 η ΕΡΩΤΗΣΗ Α5.2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Α «Το προσφερόµενο σύστηµα για την Υπηρεσία Καταχώρησης / Εγγραφής θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών που αφορούν τη λήψη, επεξεργασία, και διαχείριση των αιτήσεων έκδοσης, τον έλεγχο εγκυρότητάς τους και την ασφαλή προώθηση των αιτήσεων στην υπηρεσία διαχείρισης πιστοποιητικών (CA). Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να µπορεί να λειτουργήσει και ως ξεχωριστή οντότητα µε την ονοµασία Αρχή Καταχώρησης ή Αρχή Εγγραφής (RegistrationAuthority RA).» Με βάση το παραπάνω, θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε κατά πόσο η Υ Κ µπορεί να προσφερθεί ως εξωγενής υπηρεσία από εγγεγραµµένο στη ΕΕΤΤ Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης, προκειµένου να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, όπως ακριβώς ακολουθείται και από πολλούς αντίστοιχους µε την Υπηρεσία σας φορείς. : Η Υπηρεσία Καταχώρησης / Εγγραφής θα πρέπει να προσφερθεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο ως εσωτερική υπηρεσία της προσφερόµενης Υποδοµής ηµοσίου Κλειδιού ώστε να υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών που αφορούν τη λήψη, επεξεργασία, και διαχείριση των αιτήσεων έκδοσης, τον έλεγχο εγκυρότητάς τους και την ασφαλή προώθηση των αιτήσεων στην εσωτερική υπηρεσία διαχείρισης πιστοποιητικών (CA). 13 από 22

14 Η προσφερόµενη Υποδοµή ηµοσίου Κλειδιού θα πρέπει να εξασφαλίζει τις απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος. 31 η ΕΡΩΤΗΣΗ Α5.2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Α «Αριθµός χρηστών για ψηφιακά πιστοποιητικά 300». Παρακαλούµε όπως επιβεβαιώσετε ή όχι την ανάγκη προµήθειας Smart Cards ή USB Tokens για τον παραπάνω αριθµό χρηστών. : Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει τον Φορέα µε 300 smart cards ή USB tokens για να καλύψει τις απαιτήσεις της διακήρυξης σύµφωνα µε τον πίνακα Α.1.9, απαίτηση Α η ΕΡΩΤΗΣΗ Α5.2.7 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: A «ηµιουργία του ιδιωτικού και δηµόσιου κλειδιού (ζεύγος κλειδιών) από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο και αποστολή (από τον ενδιαφερόµενο) µιας ψηφιακά υπογεγραµµένης (µε το δηµόσιο κλειδί του) αίτησης που περιέχει το δηµόσιο κλειδί στην Αρχή Πιστοποίησης για επικύρωση και πιστοποίηση.» Α «Προσωποποίηση (personalisation): Σε αυτό το στάδιο µια αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού αντιστοιχίζεται µε µια συγκεκριµένη κάρτα. Η αρχικοποιηµένη κάρτα προωθείται στην Αρχή Πιστοποίησης η οποία αποθηκεύει στην κάρτα το απαραίτητο κρυπτογραφικό υλικό (συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων µυστικά κλειδιά, δηµόσια κλειδιά, πιστοποιητικά και τυχαίους αριθµούς). Τέλος, στα πλαίσια της υπηρεσίας αυτής, θα πρέπει να λειτουργεί και µια διαδικασία καταχώρησης κάθε νέας ή απολεσθείσας κάρτας συνοδευόµενης µε τα στοιχεία του κατόχου της.» Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε αν και κατά πόσο το υποσύστηµα διαχείρισης καρτών που αναφέρεται στην Α είναι απαραίτητο για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου εφόσον η όλη διαδικασία παραγωγής κλειδιών και αποθήκευσης των ψηφιακών πιστοποιητικών θα γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο σε απευθείας επαφή µε την Υποδοµή ηµοσίου Κλειδιού σύµφωνα µε την Α : Το υποσύστηµα διαχείρισης καρτών που αναφέρεται στην Α είναι απαραίτητο για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου καθώς θα εξυπηρετεί τις υφιστάµενες αλλά και τις µελλοντικές ανάγκες διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών του Φορέα. Η όλη διαδικασία παραγωγής κλειδιών και αποθήκευσης των ψηφιακών πιστοποιητικών αναφέρεται ως απαίτηση στον Πίνακα Α1.9 Σύστηµα ιαχείρισης Ψηφιακών Υπογραφών, αλλά θα εξειδικευτεί και θα περιγραφεί αναλυτικά κατά την Μελέτη Εφαρµογής από τον Ανάδοχο. 14 από 22

15 33 η ΕΡΩΤΗΣΗ Α5.2.7 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: Α «Η προσφερόµενη υποδοµή να διαθέτει υποσύστηµα διαχείρισης έξυπνων καρτών το οποίο να υποστηρίζει τις παρακάτω κατ ελάχιστον λειτουργίες:». Η πλειονότητα των συστηµάτων διαχείρισης έξυπνων καρτών (Card Management Systems) διαχειρίζονται συγκεκριµένους τύπους καρτών µε συγκεκριµένα λειτουργικά συστήµατα και από συγκεκριµένους Οίκους. Προκειµένου ο Φορέας να µην αντιµετωπίσει προβλήµατα συµβατότητας στο µέλλον προτείνεται να απαιτηθεί από τους υποψηφίους Αναδόχους η προσκόµιση λίστας συµβατών έξυπνων καρτών και κατασκευαστών. : O υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να αναφέρει τα λειτουργικά συστήµατα, τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα µε τα οποία θα επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα µεταξύ του προσφερόµενου συστήµατος διαχείρισης έξυπνων καρτών µε τις έξυπνές κάρτες έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν τα όποια προβλήµατα συµβατότητας στο µέλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται: Λειτουργικά Συστήµατα: JavaOS, Multos, Public-Key Cryptography Standards (PKCS): PKCS #11 κ.λπ. 34 η ΕΡΩΤΗΣΗ Θα ήθελα να σας ρωτήσω που µπορώ να βρω τη µελέτη που αναφέρεται στην προκήρυξη του έργου για τη δηµιουργία ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου σε θέµατα ισότητας των φύλων και την προσαρµογή υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ, µε στόχο την κάλυψη αναγκών ΑµΕΑ; Η µελέτη για τη δηµιουργία ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου σε θέµατα ισότητας των φύλων και την προσαρµογή υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ, µε στόχο την κάλυψη αναγκών ΑµΕΑ, η οποία έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ», έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Αναθέτουσας Αρχής (www.eyeisotita.gr, 35 η ΕΡΩΤΗΣΗ Αναφορικά µε τον διαγωνισµό θα χρειαστούµε το µέρος Γ (πίνακες συµµόρφωσης) σε word. Ο υποψήφιος ανάδοχος συµπληρώνει τους πίνακες συµµόρφωσης του παραρτήµατος µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων, όπως αυτή έχουν επισυναφτεί το δηµοσιοποιηµένο τεύχος προκήρυξης 11/ από 22

16 36 η ΕΡΩΤΗΣΗ 2.1.β Σύστηµα διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών, Σελ. 18, 19 - Ψηφιακή Υπογραφή, µε το ιδιωτικό κλειδί της Αρχής Πιστοποίησης, του πιστοποιητικού ώστε να είναι βέβαιο ότι τα στοιχεία του πιστοποιητικού δεν δύναται να αλλαχτούν χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει τη χρήση ψηφιακής υπογραφής από αναγνωρισµένη πιστοποιητική αρχή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου πινάκα απαιτήσεων (Παράρτηµα ΙΙ VI). - ιάθεση των πιστοποιητικών των χρηστών σε κατάλογο µέσω της υπηρεσίας καταλόγου Φαίνεται να περιγράφεται ένα ολοκληρωµένο / ανεξάρτητο Πληροφοριακό σύστηµα που θα διαχειρίζεται το workflow αιτήσεων / δηµιουργίας Πιστοποιητικών. Αν και δεν αναφέρεται συγκεκριµένα, υπονοείται ότι το σύστηµα θα πρέπει να δένεται µε έναν LDAP κατάλογο που θα περιέχει (και) τα Πιστοποιητικά των χρηστών. Ο LDAP κατάλογος θεωρείται απαίτηση στο έργο; Ποιός ακριβώς ο ρόλος του; Όλα τα στοιχεία για τους χρήστες των διάφορων συστηµάτων (µε τα σχετικά Πιστοποιητικά) θα πρέπει να είναι εισαγµένα σε κατάλογο και όλα τα συστήµατα να τον χρησιµοποιούν αποκλειστικά για την αυθεντικοποίηση; (Το Παράρτηµα ΙΙ είναι Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει το υποσύστηµα καταλόγου το οποίο θα λειτουργεί ως αποθετήριο για τη δηµοσίευση των εκδοθέντων ψηφιακών και την κατάσταση τους µέσω του κατάλογος Ανακληθέντων ΠιστοποΙητικών ή CRL Certificate Revocation List). Επιπροσθέτως ολα τα στοιχεία για τους χρήστες των διάφορων συστηµάτων (µε τα σχετικά Πιστοποιητικά) θα πρέπει να είναι εισαγµένα σε κατάλογο και όλα τα συστήµατα να τον χρησιµοποιούν και για την αυθεντικοποίηση. Το σωστό παράρτηµα είναι το VI. 37 η ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Σελίδα 101, Α1.5 V.5 EΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Η πρόσβαση στις παρεχόµενες ψηφιακές υπηρεσίες µέσω της διαδικτυακής πύλης θα πραγµατοποιείται µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους - επίπεδα πιστοποίησης. Θα δηµιουργηθούν κατ ελάχιστο τρία (3) επίπεδα πρόσβασης τα οποία έχουν ως εξής: Απλός χρήστης: Η πρόσβαση είναι ελεύθερη προς κάθε ενδιαφερόµενο µέσω του διαδικτύου 16 από 22

17 Πιστοποιηµένος Χρήστης: Η πρόσβαση θα επιτρέπεται µόνο σε χρήστες που διαθέτουν έγκυρο όνοµα / κωδικό χρήστη (username / password) το οποίο απέκτησαν όταν επέλεξαν να εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη ιαχειριστής: Η πρόσβαση θα επιτρέπεται µόνο σε χρήστες που διαθέτουν έγκυρο όνοµα / κωδικό χρήστη (username / password), όπως έχουν αποδοθεί από την Υπηρεσία. Εδώ περιγράφονται µηχανισµοί αυθεντικοποίησης µε χρήση username/password. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι τα Πιστοποιητικά θα χρησιµοποιηθούν µόνο για τις υπογραφές των καταθέσεων περιεχοµένου; (υπάρχει σχετική ερώτηση και παρακάτω) Τα επίπεδα πρόσβασης «Απλός χρήστης», «Πιστοποιηµένος χρήστης» και «ιαχειριστής» αναφέρονται στα διαβάθµιση δικαιωµάτων πρόσβασης και χρήσης υπηρεσιών στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Όπως αναφέρεται στην ενότητα Α.2.1.β (σελ.17) «Βασική προϋπόθεση για την αξιοπιστία του υλικού που κατατίθεται στο αποθετήριο είναι η διασφάλιση της δυνατότητας στον χρήστη του αποθετηρίου να υπογράφει τα ηλεκτρονικά έγγραφα που καταθέτει βάζοντας ψηφιακή υπογραφή.» Συνεπώς το σύστηµα των ψηφιακών υπογραφών σχετίζονται µόνο µε την κατάθεση στο περιβάλλον του αποθετηρίου. Τα επίπεδα πρόσβασης «Απλός χρήστης», «Πιστοποιηµένος χρήστης» και «ιαχειριστής» αναφέρονται στα διαβάθµιση δικαιωµάτων πρόσβασης και χρήσης υπηρεσιών στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Όπως αναφέρεται στην ενότητα Α.2.1.β (σελ.17) «Βασική προϋπόθεση για την αξιοπιστία του υλικού που κατατίθεται στο αποθετήριο είναι η διασφάλιση της δυνατότητας στον χρήστη του αποθετηρίου να υπογράφει τα ηλεκτρονικά έγγραφα που καταθέτει βάζοντας ψηφιακή υπογραφή.» Συνεπώς το σύστηµα των ψηφιακών υπογραφών σχετίζονται µόνο µε την κατάθεση στο περιβάλλον του αποθετηρίου. 38 η ΕΡΩΤΗΣΗ Σελίδα 111, Α5.2.3.: ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: Το προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει να προσφέρει λειτουργικότητα κρυπτογράφησης για τα παρακάτω: Ψηφιακές υπογραφές, Κρυπτογράφηση αρχείων, Αυθεντικοποίηση χρηστών Με αφορµή αυτό το σηµείο, δεν είναι κατανοητό από όλη την προκήρυξη ποιός ακριβώς θα είναι ο ρόλος των Πιστοποιητικών των χρηστών. Θα χρησιµοποιούνται για αυθεντικοποίηση των χρηστών στα συστήµατα (και αν ναι σε ποιά) θα χρησιµοποιούνται για κρυπτογράφηση (αν ναι σε ποιο ακριβώς σύστηµα και για ποια λειτουργικότητα) ή θα χρησιµοποιούνται (µόνο) για ψηφιακές υπογραφές υλικού που κατατίθεται στο αποθετήριο; 17 από 22

18 Όπως αναφέρεται στην ενότητα Α.2.1.β (σελ.17) «Βασική προϋπόθεση για την αξιοπιστία του υλικού που κατατίθεται στο αποθετήριο είναι η διασφάλιση της δυνατότητας στον χρήστη του αποθετηρίου να υπογράφει τα ηλεκτρονικά έγγραφα που καταθέτει βάζοντας ψηφιακή υπογραφή.» Συνεπώς το σύστηµα των ψηφιακών υπογραφών σχετίζονται µόνο µε την κατάθεση στο περιβάλλον του αποθετηρίου. 39 η ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ: Σελίδα 108, Α : Το αποθετήριο θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα διαχείρισης καταλόγου καθιερωµένων όρων (ονόµατα προσώπων, συλλογικών οργάνων, θέµατα κλπ). Λόγω µη προσδιορισµού των προδιαγραφών για το σύστηµα διαχείρισης καταλόγου καθιερωµένων όρων στις ενότητες ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ και ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, σε περίπτωση απαίτησης πέραν της απλής πλοήγησης (Browsing) των αντίστοιχων ευρετηρίων από το υποσύστηµα, παρακαλώ προσδιορίστε τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργικότητα, καθώς επίσης και την αλληλεπίδρασή του αναφερόµενου συστήµατος διαχείρισης καταλόγου καθιερωµένων όρων µε το σύστηµα διαχείρισης τεκµηρίων / Αποθετήριο καθώς επίσης και µε το middleware υποσύστηµα για την ενιαία αναζήτηση πληροφοριών. Το σύστηµα διαχείρισης καθιερωµένων όρων που αναφέρεται στο Παράρτηµα VI.A αφορά: 1) Στη δυνατότητα του καταθέτη του αποθετηρίου να επιλέξει: α) είτε να εισάγει δικούς του όρους (οι οποίοι δεν θα αποθηκεύονται στο σύστηµα καθιερωµένων όρων), β) είτε να επιλέξει από λίστα καθιερωµένων όρων (φυσικών προσώπων, συλλογικών οργάνων ή θεµάτων). 2) Στη δυνατότητα του διαχειριστή να καθιερώσει τους όρους του καταθέτη ή να συµπληρώσει τα πεδία των µεταδεδοµένων των καθιερωµένων όρων όταν αυτά δεν έχουν συµπληρωθεί ή έχουν συµπληρωθεί πληµµελώς από τον καταθέτη ιευκρινίζεται ότι στο περιβάλλον της κοινής πλατφόρµας αναζήτησης στα δεδοµένα της Βιβλιοθήκης του Ιστορικού Αρχείου και του Αποθετηρίου ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ευρετήριο και είτε να πλοηγείται στο περιεχόµενο του ευρετηρίου είτε να πραγµατοποιεί αναζήτηση. 40 η ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ: Σελίδα 110, Α : Το προσφερόµενο σύστηµα για την Υπηρεσία ιαχείρισης Πιστοποιητικών θα πρέπει να παρέχει λειτουργικότητα για την πλήρη διαχείριση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, από την έκδοσή ως τη λήξη ή την ανάκλησή του όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να µπορεί να υλοποιηθεί ως ξεχωριστή οντότητα µε την ονοµασία Αρχή Πιστοποίησης 18 από 22

19 (CertificationAuthority CA). Απαιτείται συνεργασία µε κάποια αναγνωρισµένη Αρχή Πιστοποίησης για την υπογραφή των Πιστοποιητικών; Παρακαλώ περιγράψτε περισσότερο τον όρο αναγνωρισµένη. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει µία ολοκληρωµένη λύση διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών η οποία να παρέχει την δυνατότητα πλήρης διαχείρισης ενός ψηφιακού πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, από την έκδοσή ως τη λήξη ή την ανάκλησή του. Στην τεχνική προσφορά ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά την διαλειτουργικότητα της προσφερόµενης λύσης µε τρίτες αρχές πιστοποίησης. 41 η ΕΡΩΤΗΣΗ Σελίδα 112, Α5.2.7 : ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: Α : Τα ιδιωτικά κλειδιά των πιστοποιητικών θα πρέπει να δηµιουργούνται και να αποθηκεύονται σε κρυπτογραφικό υλικό. Παρακαλώ ορίστε ακριβέστερα το κρυπτογραφικό υλικό. Ποιες κατηγορίες είναι αποδεκτές; Έχει γίνει σχετική προµήθεια στον Φορέα; Είναι αποδεκτή η χρήση encrypted filesystem σε επίπεδο λειτουργικού συστήµατος στους servers; Ως κρυπτογραφικό υλικό στην παρούσα διακήρυξη ορίζονται οι έξυπνες κάρτες και τα USB token θα οποία υποστηρίζουν PKI και τεχνολογίες/αλγόριθµους κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης,. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον 300 έξυπνες κάρτες µε τους αντίστοιχους smart card readers ή USB tokens. 42 η ΕΡΩΤΗΣΗ Α : Το προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει τους παρακάτω ελάχιστους µηχανισµούς διανοµής των ιδιωτικών κλειδιών των χρηστών: Κρυπτογράφηση του κλειδιού από την Αρχή Πιστοποίησης µε το δηµόσιο κλειδί της Αρχής, Καταχώρησης κατά την διαδικασία αποστολής του στην Αρχή Καταχώρησης., Αποθήκευση σε έξυπνη κάρτα και διανοµή από την Αρχή Καταχώρησης.. Παρακαλώ διευκρινίστε αν απαιτείται από τον Υποψήφιο Ανάδοχο να προσφέρει στα πλαίσια της Προκήρυξης έξυπνες κάρτες για την διανοµή από την Αρχή Καταχώρησης ή αν η προµήθεια έξυπνων καρτών έχει γίνει ήδη από τον Φορέα. Στην περίπτωση που απαιτείται η προσφορά έξυπνων καρτών από τον Υποψήφιο Ανάδοχο ορίστε τις ελάχιστες προδιαγραφές των έξυπνων καρτών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον 300 έξυπνες κάρτες µε τους αντίστοιχους smart card readers ή USB tokens τα οποία να υποστηρίζουν PKI και ψηφιακές υπογραφές και να συνεργάζονται πλήρως µε το προσφερόµενο σύστηµα διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών. 19 από 22

20 43 η ΕΡΩΤΗΣΗ Α1.14 VΙΙ.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑµεΑ: Ο εξοπλισµός που περιγράφεται σε αυτή την ενότητα πρόκειται να εξυπηρετήσει τα συστήµατα διαχείρισης τεκµηρίων/αποθετήριο, διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών και διαδικτυακή πύλη; Σε περίπτωση θετικής απάντησης, υπάρχει οµάδα διαχείρισης των συστηµάτων (system administrators) για σχετικές παραµετροποιήσεις ή ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη των εγκαταστάσεων και παραµετροποιήσεων των servers; Υπάρχει δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης µέσω διαδικτύου / VPN; Ο εξοπλισµός που περιγράφεται στο Παράρτηµα VΙΙ.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑµεΑ και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 3 πρόκειται να εξυπηρετήσει τα συστήµατα διαχείρισης τεκµηρίων/αποθετήριο, διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών και διαδικτυακή πύλη. Ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη των εγκαταστάσεων και παραµετροποιήσεων του εξοπλισµού. 44 η ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ: Α1.12 VΙΙ.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Σελίδα 118: Το πρότυπο µεταδεδοµένων που χρησιµοποιείται για την τεκµηρίωση των βιβλιογραφικών εγγραφών της Βιβλιοθήκης αλλά και για την τεκµηρίωση των ντοκουµέντων του Ιστορικού Αρχείου είναι το Unimarc.... Έχουν γίνει διαφοροποιήσεις στην εφαρµογή του UNIMARC κατά την παραµετροποίηση του υπάρχοντος συστήµατος (και σε πιο βαθµό) για τη βάση της Βιβλιοθήκης ή του Ιστορικού αρχείου; Το Ιστορικό αρχείο περιλαµβάνει περιγραφές αρχειακών συλλογών (όπως προβλέπει το Encoding Archival Description standard) και οι οποίες έχουν προσαρµοστεί σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του UNIMARC, ή µόνο βιβλιογραφικά τεκµήρια που καλύπτει πλήρως το UNIMARC; Το λογισµικό Vubis Smart δίνει τη δυνατότητα µετατροπής των αρχείων των µεταδεδοµένων σε διάφορες µορφές και της αυτόµατης εξαγωγής τους (http://www.vubis-smart.com/assets/pdfs/infosheetsenglish/vsmart_webbasedils.pdf). Λόγω πιθανής διαφοροποίησης της εγκατεστηµένης εκδοχής του συστήµατος στη βιβλιοθήκη, καθώς επίσης και λόγω µη διαθεσιµότητας του συνδέσµου, παρακαλώ ενηµερώστε για τα παρακάτω: Ποιες είναι οι µορφές εξαγωγής των µεταδεδοµένων από το σύστηµα; Με τι διαδικασία είναι δυνατή η εξαγωγή ή η πρόσβαση των εγγραφών (πχ χρήση API, Web interface); ιαθέτει σε λειτουργία Z39.50 server και αν ναι, πιο implementation profile υλοποιεί; 20 από 22

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 28/7/2014 Αρ. Πρωτ. 2802. ΦΕΚ 582 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων 12-9-2014. Ταχ. ιεύθυνση : Κοραή 4

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 28/7/2014 Αρ. Πρωτ. 2802. ΦΕΚ 582 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων 12-9-2014. Ταχ. ιεύθυνση : Κοραή 4 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 4 /2/2013 Αρ. Πρωτ. 488

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 4 /2/2013 Αρ. Πρωτ. 488 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17068 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 213-13 00 771 Fax : 213-13 00 801 e-mail : dspyrou@ktpae.gr Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 9160 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Διαπραγμάτευση

Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Διαπραγμάτευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222 Διεύθυνση: Τμήμα: Διοικητικού-Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 30/10/2014 Αρ. Πρωτ ΦΕΚ 674 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 30/10/2014 Αρ. Πρωτ ΦΕΚ 674 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ. 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ. 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1827/4.3.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ. 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη»

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη» 23 Ιανουαρίου 2013 Α.Π. 00057 ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη» Αριθµός Προκήρυξης: 4/2012 Ερώτηση 1η: «Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Παντελής Αλµπάνης Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 801 e-mail : palba@ktpae.gr Υµηττός, 9 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 11463 Προς: Παραλήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens» Αρ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens

Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΕΑΣ: Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΤΡΑΣ Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός Μελέτης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 28/7/2014 Αρ. Πρωτ. 2803. ΦΕΚ 582 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων 12-9-2014. Ταχ. ιεύθυνση : Κοραή 4

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 28/7/2014 Αρ. Πρωτ. 2803. ΦΕΚ 582 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων 12-9-2014. Ταχ. ιεύθυνση : Κοραή 4 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304281 Πράξη Ψηφιακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών Υποέργο Ιδρυµατικό Αποθετήριο/RFID/Smart Cards ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304231 Πράξη Υπηρεσίες υποστήριξης και προσωποποιημένης ενημέρωσης αποφοίτων Υποέργο Ανάπτυξη υπηρεσιών αποφοίτων και προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Ενότητα Τεύχους ιακήρυξης 1 ΓΕΝΙΚΑ ιευκρινίζεται ότι

Α/Α Ενότητα Τεύχους ιακήρυξης 1 ΓΕΝΙΚΑ ιευκρινίζεται ότι Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: Πρόκειται για τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (Παράρτημα Ά).

Απάντηση: Πρόκειται για τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (Παράρτημα Ά). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002289462 2014-09-15

14PROC002289462 2014-09-15 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Υ2568 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων των εταιρειών: 1. Βολογιαννίδης Αβράμης & ΣΙΑ ΟΕ (DATA SCOUTING)

Θέμα : Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων των εταιρειών: 1. Βολογιαννίδης Αβράμης & ΣΙΑ ΟΕ (DATA SCOUTING) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310-996752 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 87912 Θεσσαλονίκη, 15/04/2014 Αρ. Πρωτ. : 43073/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Σαπέρα Βάσω Τηλέφωνο : 210-9288753 Fax : 210-9213200 E-mail : vasap@ktpae.gr Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ GEN-300

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ GEN-300 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 19 / 11 / 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1317 / 05-10-2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1317 / 05-10-2012 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές.

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές. Ερώτηση 8: Αναφορικά με την ανάπτυξη συστήματος και παραγωγής αναφορών όπως αυτό προδιαγράφεται στο τεύχος διαγωνισμού «Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/ Αθήνα 3/12/2013 Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/3 12 2013 3 12 2013 Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που ετέθησαν επί του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Αίτηση για παροχή 31/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για το Κτηµατολογίου»

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για το Κτηµατολογίου» Χολαργός, 14/04/2014 Α.Π.: 1411259 Πληροφορίες: κος. Ι. Κολοβός (τηλ. 210 6505704) Προς : Πίνακα Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Απαντσεις σε ερωτµατα σχετικά µε τους όρους της διακρυξης του διαγωνισµού «Ανάπτυξη νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346636 Πράξη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης» Υποέργο 1,2,3 και 4 ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Μιας (1) Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα Λάρισα 27-02-2015 Αρ. πρωτ. 640 Πληροφορίες: B. Κυριατζής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Στρατοπέδου 511 00 Γρεβενά Γ.Καραμανώλας 24623 50311 24623 50246 pros1@nosgrevenon.g r

Περιοχή Στρατοπέδου 511 00 Γρεβενά Γ.Καραμανώλας 24623 50311 24623 50246 pros1@nosgrevenon.g r Γρεβενά,14 Νοεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.:9227 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος»

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού ι.πα.ε. Ηµεροµηνία: 10/10/2011 14o χλµ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών Α.Π.: 2986 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 474 563 Fax: 2310 474 569 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ» Στο πλαίσιο της υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σπ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 1514 272 Τηλ.: 210 34 57 218, -215, Fax: 210 34 52 515 FAX : 210 38 38 816 e-mail: info@temax.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σπ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 1514 272 Τηλ.: 210 34 57 218, -215, Fax: 210 34 52 515 FAX : 210 38 38 816 e-mail: info@temax. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 24-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ2-168 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/NΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. πρωτ.:4402/a2-2592 Ταχ. /νση: Πειραιώς 46

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β 1.7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάνες, 03/07/08 Αρ. Πρωτ: 2285

Αρχάνες, 03/07/08 Αρ. Πρωτ: 2285 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ. (+30.2810) 753300, 752111 Fax: (+30.2810) 753310, 752431, www.anher.gr, e-mail : info@anher.gr Γρ. Βρυξελλών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 805/6-6-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006, ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο. Θεσσαλονίκη, 18 /11/2016

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο. Θεσσαλονίκη, 18 /11/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ. Κώδικας: 546 26 Τηλέφωνο: (2310) 508-800 Fax: (2310) 508-787

Διαβάστε περισσότερα