Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/ απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014."

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ Ε ΥΠΕΣ) Μονάδα Γ Υλοποίησης Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων Αθήνα 27/10/2014 Αρ. Πρωτ Ταχ. ιεύθυνση : Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας : , Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Σπηλιοπούλου Τηλέφωνο : Fax : Websites : ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί της επανάληψης της Προκήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ηµόσιου ιεθνούς ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου, καθώς και των προσαρµοσµένων υπηρεσιών προς χρήστες/-τριες µε αναπηρίες» της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ», της Κατηγορία Πράξης «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωµάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συµβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών µηχανισµών της ισότητας των φύλων, για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) του Ειδικού Στόχου 3.1., η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », µε Κωδικό ΟΠΣ Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/ απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. β) Τα ερωτήµατα από τους υποψήφιους αναδόχους για παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό. 1 από 22

2 Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδούµενων ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ Ε ΥΠΕΣ) παρέχει συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της ανωτέρω προκήρυξης 11/2014, συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις/ συµπληρωµατικές πληροφορίες που τέθηκαν από τους υποψήφιους αναδόχους εγγράφως, έως τις Ειδικότερα: 1 η ΕΡΩΤΗΣΗ Παρακαλούµε επιβεβαιώστε ότι σύµφωνα µε το Μέρος Β, παράγραφο ΙΙΙ. ΣΥΝΤΑΞΗ/ ΙΣΧΥΣ/ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, 3. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών είναι απαραίτητη η υποβολή σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) µόνο για τα «δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις για τη συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία» και όχι για την υπόλοιπη Τεχνική & Οικονοµική Προσφορά. Στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στα κεφάλαια 4-7. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε µορφή.pdf, σύµφωνα µε το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/Α/ ): «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και Άλλες ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013) και την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ):«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ)» ως ισχύουν. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή και των ΦΕΚ. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά», που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις της προσφοράς (που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου.pdf) όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 2 από 22

3 Τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδροµικά (συστηµένα) στη Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ Ε ΥΠΕΣ)», Κοραή 4, Αθήνα, 2ος Όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου και ώρες 09:00πµ 15:00µµ, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, µε τη µορφή ενός σφραγισµένου φακέλου µε την ένδειξη «να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε τον φάκελο αυτό διαβιβαστικό (που θα βρίσκεται έξω από τον σφραγισµένο φάκελο για πρωτοκόλλησή του), στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο.pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση που τα ζητούµενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 2 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο Μέρος Β, παράγραφο ΙΙΙ. ΣΥΝΤΑΞΗ/ ΙΣΧΥΣ/ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, 3. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών αναφέρεται: «Σε περίπτωση που τα ζητούµενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.» Παρακαλούµε επιβεβαιώστε ότι το Παράρτηµα Προσφοράς αναφέρεται σε ηλεκτρονικό Παράρτηµα της Προσφοράς και δεν απαιτείται η έντυπη προσκόµιση των Τεχνικών Φυλλαδίων. Το παράρτηµα προσφοράς αναφέρεται σε ηλεκτρονικό παράρτηµα. 3 από 22

4 3 η ΕΡΩΤΗΣΗ Σύµφωνα µε την ενότητα 3 «Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις για τη συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς- χρήστες σε µορφή αρχείου.pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αναθέτουσα αρχή». Εντούτοις, στην ενότητα 6 αναφέρεται «Οι προσφέροντες, προκειµένου να τεκµηριώσουν, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής τους [.] τις πληροφορίες, δηλώσεις, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά που προβλέπονται κατωτέρω (σε πρωτότυπο και αντίγραφο σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα)». Παρακαλούµε επιβεβαιώσατε ότι τα υποβληθέντα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά απαιτούνται µόνο σε πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. Τα υποβληθέντα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά απαιτούνται σε πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. 4 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στην ενότητα 2.1 Εισαγωγή αναφέρεται ότι «Στο Έργο περιλαµβάνεται, επίσης, η χαρτογράφηση των υφιστάµενων ιστορικών αρχείων ενδιαφέροντος της ΓΓΙΦ και η καταγραφή του υλικού τους». εδοµένου ότι δεν υφίσταται άλλη αναφορά σε εργασίες χαρτογράφησης, παρακαλούµε διευκρινίσατε τι περιλαµβάνεται σε αυτές. Πρόκειται για άλλο έργο της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ» και αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου, το οποίο έχει περατωθεί. Περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη για να κατανοήσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι το περιβάλλον του έργου. 5 η ΕΡΩΤΗΣΗ Όπως προκύπτει από τη ιακήρυξη, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ, Α1.11 VΙ.4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ και συγκεκριµένα στην τελευταία γραµµή του πίνακα απαιτείται «Να είναι συµβατό µε τα λογισµικά και τον εξοπλισµό ΑµεΑ (Παραρτ. VIII, παραγρ.3)». Παρακαλούµε διευκρινίστε ποιο είναι το Παράρτηµα VIII, διότι η ιακήρυξη ολοκληρώνεται µε το Παράρτηµα VII: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ. Η σχετική περιγραφή εξοπλισµού για την λειτουργία του ψηφιακού αποθετηρίου και την εξυπηρέτηση ΑµΕΑ βρίσκεται στο παράρτηµα. VII.3 Εκ παραδροµής αναφέρθηκε ως παρ. VIII. 4 από 22

5 6 η ΕΡΩΤΗΣΗ Όπως προκύπτει από τη ιακήρυξη, στα πλαίσια του έργου δεν προβλέπεται προµήθεια εξοπλισµού για την φιλοξενία του υπό ιακήρυξη συστήµατος, αλλά θα φιλοξενηθεί στον εξοπλισµό του Υποέργου 3, όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτηµα VΙΙ.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑµεΑΥ της ιακήρυξης. Παρακαλούµε για την γνωστοποίηση των περιορισµών σε πόρους (διαθέσιµη CPU, RAM) από τους υφιστάµενους διαθέσιµους εξυπηρετητές µε σκοπό την καλύτερη αποτύπωση της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής. Ο εξοπλισµός που περιγράφεται στο Παράρτηµα VΙΙ.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑµεΑ και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 3 πρόκειται να εξυπηρετήσει τα συστήµατα διαχείρισης τεκµηρίων/αποθετήριο, διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών και διαδικτυακή πύλη. Ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη των εγκαταστάσεων και παραµετροποιήσεων του εξοπλισµού. Οι διαθέσιµοι πόροι των αναφεροµένων στο παράρτηµα VII.3 εξυπηρετών είναι: CPU Intel Xeon E (6cX2,4), memory 8GB, Storage 2X300 Gb SAS. 7 η ΕΡΩΤΗΣΗ Επιπλέον, λόγω του περιορισµένου αριθµού διαθέσιµων φυσικών εξυπηρετητών (δύο), παρακαλούµε επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις υψηλής διαθεσιµότητας του συστήµατος. Οι πόροι του ανωτέρω εξοπλισµού είναι διαθέσιµοι στο σύνολό τους για την κάλυψη των αναγκών του παρόντος έργου. 8 η ΕΡΩΤΗΣΗ Όπως προκύπτει από τη ιακήρυξη, στα πλαίσια του έργου δεν προβλέπεται προµήθεια λογισµικού υποδοµής, όπως Λειτουργικό Σύστηµα ή λογισµικό εικονικοποίησης για την φιλοξενία του υπό ιακήρυξη συστήµατος. Παρακαλούµε διευκρινίστε: αν απαιτείται η προµήθεια λειτουργικού συστήµατος. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται γνωστοποιείστε µας τον τύπο του υφιστάµενου λειτουργικού συστήµατος των δύο (2) διαθέσιµων εξυπηρετητών αν είναι επιθυµητή η προµήθεια και λειτουργία του συστήµατος σε περιβάλλον εικονικοποίησης (virtualization software). 5 από 22

6 Ο υποψήφιος ανάδοχος στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς, θα πρέπει να προτείνει κατάλληλη αρχιτεκτονική υλοποίησης. Η λύση που θα προταθεί θα πρέπει να είναι ολοκληρωµένη και πλήρως λειτουργική, αξιοποιώντας τον υφιστάµενο εξοπλισµό όπως αυτός περιγράφεται στο παράρτηµα VII.3 της προκήρυξης, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ενότητας Α.1.1, Παρ. VI όπου αναφέρεται ότι «το σύστηµα του αποθετηρίου θα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον Linux και Windows». 9 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο Μέρος Β, 6.1 ικαιολογητικά Επαγγελµατικής Ικανότητας αναφέρει ότι τόσο για τα βιογραφικά των υπαλλήλων όσο και για τα βιογραφικά των Εξωτερικών συνεργατών: Ο πίνακας και τα βιογραφικά σηµειώµατα θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη ήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο της Υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και στον πίνακα είναι αληθή. Αντίστοιχα ως αποδεικτικό ολοκλήρωσης για τα έργα, αναφέρεται στην ενότητα 6 (σελ. 43) «[..]υποβληθεί Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 του υποψηφίου αναδόχου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής.» Εντούτοις, στην παράγραφο των ιευκρινίσεων σελ 67 της ιακήρυξης, αναφέρεται ότι: «Οι Υπεύθυνες ηλώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, θα προσκοµίζονται µε νόµιµη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής τους. Αν εκδίδονται από τον προσφέροντα υπογράφονται ψηφιακά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται θεώρηση» Παρακαλούµε διευκρινίσατε και επιβεβαιώσατε ότι όποιο έγγραφο υπογράφεται ψηφιακά από τον Ανάδοχο, δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου υπογραφής του. Στο κεφάλαιο ΙΙΙ. Σύνταξη/Ισχύς/Υποβολή προσφορών-παρ. 3: Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών αναφέρεται ότι οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις της προσφοράς (που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου.pdf) όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 10 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο Μέρος Β, στην οµάδα Έργου- εργασίας, ζητείται: Ένας Απόφοιτος/-τη ΑΕΙ ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας µε τουλάχιστον µονοετή επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση ψηφιακών βάσεων (αποθετηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει ότι θα διαθέσει ένα τουλάχιστον από τα µέλη της οµάδας εργασίας (κατά προτίµηση απόφοιτο/-τη ΑΕΙ ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας µε τουλάχιστον µονοετή επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση ψηφιακών βάσεων (αποθετηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ), 6 ώρες ηµερησίως από τον 5ο µήνα έως τον 12ο µήνα υπογραφής της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 7 µηνών, στο χώρο της 6 από 22

7 Βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Ι.Φ.. Παρακαλούµε διευκρινίσατε αν ζητείται επιπλέον άτοµο πέραν από τον Βιβλιοθηκονόµο- αρχειονόµο που θα εργαστεί στην Οµάδα εργασίας στην υλοποίηση του έργου για τις παραπάνω Φάσεις ή αν η απαίτηση αφορά το ίδιο στέλεχος. Η απαίτηση αφορά το ίδιο στέλεχος. 11 η ΕΡΩΤΗΣΗ Επίσης αναφορικά µε το στέλεχος που θα απασχοληθεί στο χώρο της βιβλιοθήκης, γίνεται αναφορά στους µήνες εργασίας του : από τον 5ο µήνα έως τον 12ο µήνα υπογραφής της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 7 µηνών., εντούτοις πλήρη απασχόληση από τον Μ5 έως τον Μ12 αντιστοιχεί σε 8 µήνες. Παρακαλούµε διευκρινίσατε αν το χρονικό διάστηµα που απαιτείται να εργαστεί είναι 7 µήνες ή 8 µήνες. Ο ανάδοχος από τον 5 ο έως τον 12 ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 8 µηνών υποχρεούται να διαθέσει ένα µέλος της οµάδας εργασίας (βιβλιοθηκονόµο ή αρχειονόµο) στο χώρο της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Ι.Φ. (εκ παραδροµής αναγράφηκε χρονικό διάστηµα 7 µηνών). 12 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής (σελ από 123), δεν αναφέρεται πουθενά η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Αρκεί ο τίτλος του έργου και ο αριθµός της διακήρυξης ή θα πρέπει να συµπληρωθεί και η ηµεροµηνία; Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής συµπληρώνεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Ι. 13 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο Μέρος Β της ιακήρυξης και συγκεκριµένα στην παράγραφο 6 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, στις σελίδες αναφέρεται πως οι Υπεύθυνες ηλώσεις τόσο του νόµιµου εκπροσώπου όσο και των εµπειρογνωµόνωνεξωτερικών συνεργατών/τριών πρέπει να φέρουν το νόµιµα θεωρηµένο γνήσιο της υπογραφής. Ωστόσο, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 25 του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε µε την πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 237-Α ) και συγκεκριµένα το άρθρο 3 παρ.5, οι Υπεύθυνες ηλώσεις θα πρέπει να φέρουν υπογραφή εντός των τελευταίων 30 ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Παρακαλούµε να 7 από 22

8 διευκρινιστεί αν οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν το νόµιµα θεωρηµένο γνήσιο της υπογραφής. Στο κεφάλαιο ΙΙΙ. Σύνταξη/Ισχύς/Υποβολή προσφορών-παρ. 3: Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών αναφέρεται ότι οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις της προσφοράς (που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου.pdf) όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 14 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο Τεύχος της ιακήρυξης δεν γίνεται αναφορά στην χρηµατοοικονοµική δυνατότητα του υποψήφιου αναδόχου. Παρακαλούµε όπως διευκρινιστεί αν υπάρχει κάποιος περιορισµός ως ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής. Στο κεφάλαιο ΙΙΙ. Σύνταξη/Ισχύς/Υποβολή προσφορών-παρ. 6:Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, δεν γίνεται αναφορά στην χρηµατοοικονοµική ικανότητα του υποψηφίου αναδόχου. 15 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο Μέρος Α της ιακήρυξης και συγκεκριµένα στην παράγραφο 3 ( σελ.20-21) η υλοποίηση του Έργου για το Β' Παραδοτέο γίνεται από τον 2ο έως τον 6ο µήνα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, εποµένως η διάρκεια του ανέρχεται στους 5 µήνες. Επιπλέον, στο Μέρος Β της ιακήρυξης και συγκεκριµένα στην παράγραφο 6.1Β (σελ ) αναφέρεται " Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει ότι θα διαθέσει ένα τουλάχιστον από τα µέλη της οµάδας εργασίας (κατά προτίµηση απόφοιτο/-τη ΑΕΙ ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας µε τουλάχιστον µονοετή επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση ψηφιακών βάσεων (αποθετηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ), 6 ώρες ηµερησίως από τον 5ο µήνα έως τον 12ο µήνα υπογραφής της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 7 µηνών, στο χώρο της Βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Ι.Φ.". Παρακαλούµε να διευκρινιστεί εκτός από τον µήνα έναρξης και λήξης των φάσεων και ο ακριβής αριθµός των µηνών κάθε φάσης. Ο ανάδοχος από τον 5 ο έως τον 12 ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 8 µηνών υποχρεούται να διαθέσει ένα µέλος της οµάδας εργασίας (βιβλιοθηκονόµο ή αρχειονόµο) στο χώρο της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Ι.Φ. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου χωρίζεται σε τρείς φάσεις: Α φάση: 1 ος µήνας από την υπογραφή της σύµβασης (διάρκεια υλοποίησης: 1 µήνας), Β φάση: 2 ος έως 6 ος µήνας υπογραφή της σύµβασης (διάρκεια υλοποίησης: 4 µήνες), Γ φάση: 6 ος έως 12 ος µήνας από την υπογραφή της σύµβασης (διάρκεια υλοποίησης: 7 µήνες). 8 από 22

9 16 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο Μέρος Α : Περιβάλλον του Έργου Σκοπός Αντικείµενο του Έργου και συγκεκριµένα, στην παράγραφο 3.1.Β «Παραδοτέα Έργου» (βλ. σελίδα 24 της διακήρυξης), ζητείτε «. τη διάθεση ενός τουλάχιστον ατόµου από τα µέλη της οµάδας εργασίας, 6 ώρες ηµερησίως (απόφοιτος/-τη ΑΕΙ ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας µε τουλάχιστον µονοετή επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση ψηφιακών βάσεων (αποθετηρίων, βιβλιοθηκών κλπ) από τον 5ο µήνα έως τον 12ο µήνα υπογραφής της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 7 µηνών, στο χώρο της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Ι.Φ,». Επίσης, στο Μέρος Β : Γενικοί Όροι ιενέργειας του ιαγωνισµού και συγκεκριµένα, στην παράγραφο 6.1 «ικαιολογητικά Επαγγελµατικής Ικανότητας» (βλ. σελίδα 44 της διακήρυξης), ζητείτε ότι «. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει ότι θα διαθέσει ένα τουλάχιστον από τα µέλη της οµάδας εργασίας (κατά προτίµηση απόφοιτο/-τη ΑΕΙ ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας ή Αρχειονοµίας µε τουλάχιστον µονοετή επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση ψηφιακών βάσεων (αποθετηρίων, βιβλιοθηκών κλπ), 6 ώρες ηµερησίως από τον 5ο µήνα έως τον 12ο µήνα υπογραφής της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 7 µηνών, στο χώρο της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Ι.Φ,». Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αριθµητικές περιγραφές της διακήρυξης, το χρονικό διάστηµα δεν είναι 7 µήνες αλλά 8 µήνες. Εάν η ανωτέρω ζητούµενη υπηρεσία εκκινήσει τον έκτο (6ο) µήνα τότε το ζητούµενο χρονικό διάστηµα διάθεσης του στελέχους είναι όντος επτά (7) µήνες. Παρακαλώ διευκρινίστε το ακριβές χρονικό διάστηµα που ζητείτε. Ο ανάδοχος από τον 5 ο έως τον 12 ο µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, ήτοι χρονικό διάστηµα 8 µηνών υποχρεούται να διαθέσει ένα µέλος της οµάδας εργασίας (βιβλιοθηκονόµο ή αρχειονόµο) στο χώρο της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Ι.Φ. (εκ παραδροµής αναγράφηκε χρονικό διάστηµα 7 µηνών). 17 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στο Μέρος Β : Γενικοί Όροι ιενέργειας του ιαγωνισµού και συγκεκριµένα, στο παράρτηµα ΙΙΙ «Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς» (βλ. σελίδα 85 της διακήρυξης), εµφανίζεται πίνακας όπου ζητείτε την περιγραφή του παραδοτέου καθώς και το κόστος εργασίας ανά στέλεχος. Στο δεύτερο πίνακα ζητείτε τις άλλες δαπάνες. Σύµφωνα µε τις ανωτέρω απαιτήσεις, παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν ο µπορούµε να κάνουµε χρήση του πίνακα Α. «ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ανά παραδοτέο ή συγκεντρωτικά. Στο παράρτηµα ΙΙΙ πίνακα 1 συµπληρώνονται δαπάνες ανά παραδοτέο (κόστος εργασίας στελέχους και άλλες δαπάνες έκαστου παραδοτέου) και επαναλαµβάνεται ανά παραδοτέο. Στον πινάκα 2 περιγράφεται το συνολικό κόστος ανά παραδοτέο, 9 από 22

10 από το άθροισµα των οποίων προκύπτει η οικονοµικής προσφορά (µε και χωρίς ΦΠΑ). 18 η ΕΡΩΤΗΣΗ Σύµφωνα µε τον πίνακα των δικαιολογητικών συµµετοχής (σελ από 123) οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν µεταξύ άλλων Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία : α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, β. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:... "ζ. παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κλπ" εδοµένου ότι η παραίτηση ισχύει και για το διάστηµα µετά την υποβολή της προσφοράς, σας παρακαλούµε να µας διευκρινήσετε αν η φράση "Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς" αφορά και τις υπό στοιχεία γ- θ δηλώσεις ή µόνο τις υπό στοιχεία i-ix δηλώσεις (οπότε θα πρέπει να γίνουν ξεχωριστές υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε περίπτωση). Στο κεφάλαιο ΙΙΙ: Σύνταξη/Ισχύς/Υποβολή Προσφορών- Παρ.4.: Περιεχόµενα ηλεκτρονικού (υπό) Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»- Α. Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί- Σηµείο 2: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσκοµίσουν µια υπεύθυνη δήλωση όπου θα περιγράφει το σύνολο των αναγραφόµενων στην ανωτέρω παράγραφο. Η δήλωση ισχύος των αναγραφόµενων, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, ισχύει για την περίπτωση β. (i- ix). 19 η ΕΡΩΤΗΣΗ Το υπάρχον πρόγραµµα βιβλιοθήκης (Vubis Smart) είναι ανοικτού κώδικα; Όχι, δεν είναι. 20 η ΕΡΩΤΗΣΗ Σε περίπτωση που δεν είναι ανοικτού κώδικα το πρόγραµµα αυτό, διαθέτει η Βιβλιοθήκη κάποιο εργαλείο για ολοκλήρωση µε τρίτα συστήµατα ή θα πρέπει να το αναπτύξει ο Ανάδοχος; Θα πρέπει να το αναπτύξει ο ανάδοχος. 10 από 22

11 21 η ΕΡΩΤΗΣΗ Το Vubis Smart θα µπορούσε να αντικατασταθεί από τον Ανάδοχο µε άλλο, στα πλαίσια του Έργου; εν προβλέπεται από το έργο αυτή η δυνατότητα. 22 η ΕΡΩΤΗΣΗ Σχετικά µε τα τεύχη των περιοδικών προς ψηφιοποίηση, ποιος είναι ο ακριβής αριθµός τους; Στο κείµενο αναφέρεται ότι πρόκειται για συνδροµές σε 20 διαφορετικούς τίτλους αλλά δε γίνεται αναφορά σε αριθµό τευχών ανά έτος ή πλήθος ετών που είναι ενεργή η συνδροµή. εν περιλαµβάνεται ψηφιοποίηση στο συγκεκριµένο έργο. 23 η ΕΡΩΤΗΣΗ Οι τίτλοι της Βιβλιοθήκης σε τι όγκο και τύπο σελίδων αντιστοιχούν; Πρόκειται για βιβλία, περιοδικά, υλικό συνεδρίων, κάτι άλλο; εν περιλαµβάνεται ψηφιοποίηση στο συγκεκριµένο έργο. 24 η ΕΡΩΤΗΣΗ Για το Ιστορικό Αρχείο αναφέρεται ότι περιέχει 3500 τεκµήρια. Περί τίνος όγκου και τύπου σελίδων πρόκειται; εν περιλαµβάνεται ψηφιοποίηση στο συγκεκριµένο έργο 25 η ΕΡΩΤΗΣΗ Η χαρτογράφηση και καταγραφή υλικού του Ιστορικού Αρχείου τι ακριβώς περιλαµβάνει (ψηφιοποίηση, καταλογογράφηση, ευρετηρίαση); Πρόκειται για άλλο έργο της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ» και αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου, το οποίο έχει περατωθεί. Περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη για να κατανοήσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι το περιβάλλον του έργου. 11 από 22

12 Πρόκειται για άλλο έργο της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ» και αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου, το οποίο έχει περατωθεί. Περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη για να κατανοήσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι το περιβάλλον του έργου. 26 η ΕΡΩΤΗΣΗ Σχετικά µε την «προσαρµογή ορισµένων υπηρεσιών της ΒΘΙΦ µε στόχο την κάλυψη αναγκών ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ), αυτή τι περιλαµβάνει αναλυτικά; Πρόκειται για άλλο έργο της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ» και αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου, το οποίο έχει περατωθεί. Περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη για να κατανοήσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι το περιβάλλον του έργου. Στο συγκεκριµένο έργο απαιτείται η διαδικτυακή πύλη που θα αναπτυχθεί να πληροί συγκεκριµένες απαιτήσεις προσβασιµότητας ΑµΕΑ WCAG 2 (επίπεδο ΑΑ) και η εκπαίδευση των καταθετών του Αποθετηρίου να λάβει υπό της και την παροχή υπηρεσιών ΑµΕΑ. 27 η ΕΡΩΤΗΣΗ Η γκρίζα βιβλιογραφία την οποία θα πρέπει να συλλέξει και να ψηφιοποιήσει ο ανάδοχος σε τι όγκο και σε τύπο δεδοµένων αναφέρεται; Πρόκειται για άλλο έργο της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ» και αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου, το οποίο έχει περατωθεί. Περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη για να κατανοήσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι το περιβάλλον του έργου. 28 η ΕΡΩΤΗΣΗ Από πού θα πρέπει να συλλεχθεί η γκρίζα βιβλιογραφία και πως; Πρόκειται για άλλο έργο της πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ» και αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεµάτων Ισότητας και Φύλου, το οποίο έχει περατωθεί. Περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη για να κατανοήσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι το περιβάλλον του έργου. 12 από 22

13 29 η ΕΡΩΤΗΣΗ Στην Α αναφέρετε το παρακάτω: Το προσφερόµενο σύστηµα για την Υπηρεσία Καταχώρησης / Εγγραφής θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών που αφορούν τη λήψη, επεξεργασία, και διαχείριση των αιτήσεων έκδοσης, τον έλεγχο εγκυρότητάς τους και την ασφαλή προώθηση των αιτήσεων στην υπηρεσία διαχείρισης πιστοποιητικών (CA). Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να µπορεί να λειτουργήσει και ως ξεχωριστή οντότητα µε την ονοµασία Αρχή Καταχώρησης ή Αρχή Εγγραφής (RegistrationAuthority RA). Με βάση αυτό, θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε κατά πόσο η Υ Κ µπορεί να προσφερθεί ως εξωγενής υπηρεσία από εγγεγραµµένο στη ΕΕΤΤ Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης, προκειµένου να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.. : Η Υπηρεσία Καταχώρησης / Εγγραφής θα πρέπει να προσφερθεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο ως εσωτερική υπηρεσία της προσφερόµενης Υποδοµής ηµοσίου Κλειδιού ώστε να υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών που αφορούν τη λήψη, επεξεργασία, και διαχείριση των αιτήσεων έκδοσης, τον έλεγχο εγκυρότητάς τους και την ασφαλή προώθηση των αιτήσεων στην εσωτερική υπηρεσία διαχείρισης πιστοποιητικών (CA). 30 η ΕΡΩΤΗΣΗ Α5.2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Α «Το προσφερόµενο σύστηµα για την Υπηρεσία Καταχώρησης / Εγγραφής θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών που αφορούν τη λήψη, επεξεργασία, και διαχείριση των αιτήσεων έκδοσης, τον έλεγχο εγκυρότητάς τους και την ασφαλή προώθηση των αιτήσεων στην υπηρεσία διαχείρισης πιστοποιητικών (CA). Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να µπορεί να λειτουργήσει και ως ξεχωριστή οντότητα µε την ονοµασία Αρχή Καταχώρησης ή Αρχή Εγγραφής (RegistrationAuthority RA).» Με βάση το παραπάνω, θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε κατά πόσο η Υ Κ µπορεί να προσφερθεί ως εξωγενής υπηρεσία από εγγεγραµµένο στη ΕΕΤΤ Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης, προκειµένου να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, όπως ακριβώς ακολουθείται και από πολλούς αντίστοιχους µε την Υπηρεσία σας φορείς. : Η Υπηρεσία Καταχώρησης / Εγγραφής θα πρέπει να προσφερθεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο ως εσωτερική υπηρεσία της προσφερόµενης Υποδοµής ηµοσίου Κλειδιού ώστε να υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών που αφορούν τη λήψη, επεξεργασία, και διαχείριση των αιτήσεων έκδοσης, τον έλεγχο εγκυρότητάς τους και την ασφαλή προώθηση των αιτήσεων στην εσωτερική υπηρεσία διαχείρισης πιστοποιητικών (CA). 13 από 22

14 Η προσφερόµενη Υποδοµή ηµοσίου Κλειδιού θα πρέπει να εξασφαλίζει τις απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος. 31 η ΕΡΩΤΗΣΗ Α5.2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Α «Αριθµός χρηστών για ψηφιακά πιστοποιητικά 300». Παρακαλούµε όπως επιβεβαιώσετε ή όχι την ανάγκη προµήθειας Smart Cards ή USB Tokens για τον παραπάνω αριθµό χρηστών. : Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει τον Φορέα µε 300 smart cards ή USB tokens για να καλύψει τις απαιτήσεις της διακήρυξης σύµφωνα µε τον πίνακα Α.1.9, απαίτηση Α η ΕΡΩΤΗΣΗ Α5.2.7 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: A «ηµιουργία του ιδιωτικού και δηµόσιου κλειδιού (ζεύγος κλειδιών) από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο και αποστολή (από τον ενδιαφερόµενο) µιας ψηφιακά υπογεγραµµένης (µε το δηµόσιο κλειδί του) αίτησης που περιέχει το δηµόσιο κλειδί στην Αρχή Πιστοποίησης για επικύρωση και πιστοποίηση.» Α «Προσωποποίηση (personalisation): Σε αυτό το στάδιο µια αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού αντιστοιχίζεται µε µια συγκεκριµένη κάρτα. Η αρχικοποιηµένη κάρτα προωθείται στην Αρχή Πιστοποίησης η οποία αποθηκεύει στην κάρτα το απαραίτητο κρυπτογραφικό υλικό (συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων µυστικά κλειδιά, δηµόσια κλειδιά, πιστοποιητικά και τυχαίους αριθµούς). Τέλος, στα πλαίσια της υπηρεσίας αυτής, θα πρέπει να λειτουργεί και µια διαδικασία καταχώρησης κάθε νέας ή απολεσθείσας κάρτας συνοδευόµενης µε τα στοιχεία του κατόχου της.» Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε αν και κατά πόσο το υποσύστηµα διαχείρισης καρτών που αναφέρεται στην Α είναι απαραίτητο για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου εφόσον η όλη διαδικασία παραγωγής κλειδιών και αποθήκευσης των ψηφιακών πιστοποιητικών θα γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο σε απευθείας επαφή µε την Υποδοµή ηµοσίου Κλειδιού σύµφωνα µε την Α : Το υποσύστηµα διαχείρισης καρτών που αναφέρεται στην Α είναι απαραίτητο για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου καθώς θα εξυπηρετεί τις υφιστάµενες αλλά και τις µελλοντικές ανάγκες διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών του Φορέα. Η όλη διαδικασία παραγωγής κλειδιών και αποθήκευσης των ψηφιακών πιστοποιητικών αναφέρεται ως απαίτηση στον Πίνακα Α1.9 Σύστηµα ιαχείρισης Ψηφιακών Υπογραφών, αλλά θα εξειδικευτεί και θα περιγραφεί αναλυτικά κατά την Μελέτη Εφαρµογής από τον Ανάδοχο. 14 από 22

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015

Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. ιακήρυξης 29418/6.3.2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΞ469Η2Α-127 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 15-10-2013 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Πληροφορίες : Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα