ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Ε 9781 (Κωδικός Έργου 12042), Φορέας 071 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Ε 9781 (Κωδικός Έργου 12042), Φορέας 071 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ANTIKEIMENO: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΤΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : ,13 (πλέον ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Ε 9781 (Κωδικός Έργου 12042), Φορέας 071 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών Κατά την έννοια της παρ. 2, περίπτωση δ του άρθρου 2 του Π 60/2007 ΒΟΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Σελίδα 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ANTIKEIMENO: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΤΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : ,13 (πλέον ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Ε 9781 (Κωδικός Έργου 12042), Φορέας 071 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο αντικειµένου : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΤΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ προεκτιµώµενης αµοιβής ,13 (πλέον Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το Π.. 60/2007, όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Ελληνικό Τύπο σύµφωνα µε το Ν.3548/2007 και στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και µε τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά για την ως άνω σύµβαση. Σελίδα 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή Άρθρο 2 : ιεξαγωγή ιαγωνισµού-προαπαιτούµενα συµµετοχής Ενδιαφερόµενου στην ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία-παροχή διευκρινίσεων Άρθρο 3: Τρόπος υποβολής προσφορών-περιεχόµενο Προσφορών Άρθρο 4: Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών- ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών Άρθρο 5 : Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη Ανάθεση Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης Άρθρο 7: Τεύχη του ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη Άρθρο 8 : Γλώσσα ιαδικασίας Άρθρο 9 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία Άρθρο 10: Τεκµήριο από την συµµετοχή στη διαδικασία Κεφάλαιο Β Άρθρο 11: Αντικείµενο Προεκτιµώµενη αµοιβή Τόπος Περιγραφή Χαρακτηριστικά της σύµβασης Συµβατική προθεσµία. Άρθρο 12: ιαδικασία επιλογής Αναδόχου παροχής των υπηρεσιών Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης Άρθρο 13: Προσφορές Χρόνος ισχύος προσφορών Άρθρο 14 : Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων συµµετοχής. Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης Άρθρο 16: Αµοιβή Αναδόχου Τρόπος πληρωµής Άρθρο 17: ηµοσιότητα - απάνες δηµοσίευσης Κεφάλαιο Γ Άρθρο 18: ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό Άρθρο 19: Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων Κεφάλαιο Άρθρο 20 : Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής Άρθρο 21 : ικαιολογητικά κατακύρωσης Προσαρτήµατα Ι. Υπόδειγµα Υπεύθυνης ήλωσης ΙΙ. Υπόδειγµα για την Οικονοµική Προσφορά ΙΙΙ. Κατάλογος συνηµµένων εγγράφων στον υποφάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής» ΙV. Υπόδειγµα σχεδίου σύµβασης Σελίδα 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Κύριος του Έργου Αναθέτουσα Αρχή 1.1 Κύριος του Έργου - Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Προϊστάµενη Αρχή: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, που έχει την έδρα της στην Λάρισα, οδός: Πλατεία Νοµαρχίας- ιοικητήριο, ΤΚ: ιευθύνουσα Υπηρεσία : είναι το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό: είναι η ιεύθυνση Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές. Οδός : Ιωλκού & Αναλήψεως Ταχ.Κωδ. : ΤΚ: Τηλ. : Telefax : Αν η.υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσµενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα και εγγράφως στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινοµένων οργάνων τα οποία κατά το νόµο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. Παράλειψη ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του ιαγωνισµού, µόνο εφόσον έχει αποδεδειγµένα ως αποτέλεσµα την παρακώλυση ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στο ιαγωνισµό. 1.3 Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας προκήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη σηµασία: Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα ηµοσίων Συµβάσεων ΕΣΗ ΗΣ (ή Σύστηµα) : Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διενέργεια της παρούσας ηλεκτρονικής ανοιχτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών. ιαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗ ΗΣ : ιαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗ ΗΣ µε την ονοµασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και µε λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS») και µε ηλεκτρονική διεύθυνση Σελίδα 4

5 Ενδιαφερόµενος: κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία Χρήστες : Οι οικονοµικοί φορείς και οι υπάλληλοι και λειτουργοί της Αναθέτουσας Αρχής, που χρησιµοποιούν το ΕΣΗ ΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. ιαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής, δηλαδή είτε η µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), είτε ή κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων. Τεύχη διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας τεύχη, που µετά την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά. Επιτροπή ιαγωνισµού ή Επιτροπή ή Ε : η Επιτροπή διενέργειας του παρόντος ιαγωνισµού, η οποία θα συγκροτηθεί µε απόφαση του ιευθυντή της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων εφαρµοζόµενων των διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων και θα αποτελείται από πιστοποιηµένους χρήστες του Συστήµατος Άρθρο 2: ιεξαγωγή διαγωνισµού Προαπαιτούµενα συµµετοχής Ενδιαφεροµένου στην ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία- Παροχή διευκρινήσεων 2.1 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών (άρθρο 14 της παρούσης), ύστερα από κανονική προθεσµία σαράντα (40) τουλάχιστον ηµερών, από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 32 του Π.. 60/2007, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677Β ) Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι (πάροχοι υπηρεσιών), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του Συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούµενοι ως εξής : Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Σελίδα 5

6 Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 2.3 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι τις 21/09/2015, αυτές παρέχονται µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους οικονοµικούς φορείς. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται πέραν της ανωτέρω προθεσµίας δεν εξετάζονται. Σηµειώνεται ότι τόσο ο χρόνος υποβολής της προσφοράς, όσο και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 (ΦΕΚ2677Β ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Άρθρο 3: Τρόπος υποβολής προσφορών Περιεχόµενο προσφορών 3.1 Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14της παρούσας Προκήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10/2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Σελίδα 6

7 Περιεχόµενο προσφορών Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής» και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο Σύστηµα. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα Περιεχόµενα (υπο)φακέλων (α) Υποφάκελος «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» που περιέχει τα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζεται στο άρθρο 21.Α της παρούσας προκήρυξης. (β) Υποφάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς». Το περιεχόµενο του υποφακέλου προσδιορίζεται στο άρθρο 21.Β της παρούσας προκήρυξης. Άρθρο 4: Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών - ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας) και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Την ίδια ηµέρα γίνεται αρχικώς αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και εν συνεχεία των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Οικονοµικές Προσφορές». Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµικές Προσφορές», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειµένου να λαµβάνουν σχετικώς γνώση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω καθοριζόµενη ηµεροµηνία για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Προϊσταµένη Αρχή ενηµερώνει ηλεκτρονικά όλους τους διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της (Επιτροπή ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: Σελίδα 7

8 Η επιτροπή διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή ελέγχει για κάθε έναν από του διαγωνιζόµενους την έγκυρη συµµετοχή του σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Προκήρυξης, δηλαδή: την πληρότητα του φακέλου ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά κατά το άρθρο 21, το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 18, την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 19, την ορθότητα συµπλήρωσης της Προσφερόµενης Τιµής στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος καθώς και του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, κατά το άρθρο 21.7 της παρούσας, Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού και αποτελεί µέρος του Πρακτικού. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποφακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµικές Προσφορές» όλων των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή ιαγωνισµού συντάσσει το Πρακτικό, όπου καταχωρούνται, η επωνυµία του διαγωνιζόµενου, η τάξη και η κατηγορία πτυχίου ή άλλα δικαιολογητικά εγγραφής σε Επαγγελµατικό κατάλογο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί η Προκήρυξη, όπως η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, η προσφορά, η σειρά µειοδοσίας κ.λ.π. Το Πρακτικό ολοκληρώνεται µετά και τον έλεγχο γνησιότητας από την επιτροπή διαγωνισµού των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, µε αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί των λόγων αποκλεισµού των διαγωνιζοµένων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στο διαγωνισµό. Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστηµα του Προέδρου της Ε.., µε συνηµµένο το πρακτικό του διαγωνισµού, µε την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ αυτού µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την εποµένη της ηλεκτρονικής αποστολής σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή, υποβάλλονται µέσω του Συστήµατος, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 5.1 της παρούσας. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ιαγωνισµού συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα. Οι ιαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενηµερώνονται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου, ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 ). Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολο από κάθε αιτία ). Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Προϊσταµένη Αρχή ή εναλλακτικά µπορεί να γίνει κατάθεση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 29 παράγ. 3 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/ ) και σύµφωνα µε την αριθ. ΠΟΛ 1163/ ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµικών περί ηλεκτρονικού παραβόλου. Σελίδα 8

9 4.3 Έγκριση αποτελέσµατος ιαγωνισµού - Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης. α) Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την παρ Αν µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των ιαγωνιζοµένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. β) Μετά τον έλεγχο των «ικαιολογητικών κατακύρωσης» του µειοδότη (παράγ και 5.4. της παρούσας, και σε κάθε περίπτωση µετά τη λήξη της προθεσµίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν.4055/2012, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού ηλεκτρονικά στο µειοδότη (σύναψη σύµβασης), µε πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης. Ο µειοδότης προσκοµίζει µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. γ) Αν η ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο αναθέτει τη σύµβαση, αν αυτός συµφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. 4.4 Πρόσβαση στα έγγραφα. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β 1317/ ) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/ Προσφυγές-Προσωρινή ικαστική Προστασία Οι ιαγωνιζόµενοι που θίγονται από την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µπορούν να ζητήσουν προσωρινή δικαστική προστασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν.4055/2012, µε την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης, εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από την δι οποιονδήποτε τρόπο γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του οργάνου που έχει την αρµοδιότητα κατακύρωσης της σύµβασης, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. Οι προσφυγές απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή και υποβάλλονται µέσω του Συστήµατος, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονοµικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου. Σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία άσκησης της προσφυγής είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός αν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειµένου της προσφυγής, όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, και της προσφυγής, όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης της προσφυγής λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής. Άρθρο 5: Ολοκλήρωση Ακύρωση Μερική επανάληψη Ανάθεση Σελίδα 9

10 5.1 Με αιτιολογηµένη απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής η οποία αναρτάται στο Σύστηµα, είναι δυνατή η ανάκληση της προκήρυξης ή και η ακύρωση του αποτελέσµατος του ιαγωνισµού πριν ή µετά την κατακύρωση, εφόσον συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους: α) Αν διαπιστώθηκε παραβίαση των κείµενων διατάξεων, η οποία επηρεάζει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εφόσον η παραβίαση αυτή δεν µπορεί να επανορθωθεί µε την εν µέρει ακύρωση και επανάληψη της διαδικασίας ή την αναµόρφωση του αποτελέσµατός της. β) Αν ο ανταγωνισµός δεν ήταν επαρκής και εφόσον στην περίπτωση αυτή το αποτέλεσµα του διαγωνισµού δεν κρίνεται ικανοποιητικό για την αναθέτουσα αρχή. γ) Αν υφίστανται βάσιµες ενδείξεις ότι υπήρξε συνεννόηση των ιαγωνιζοµένων για την αποφυγή του πραγµατικού ανταγωνισµού, η οποία επηρέασε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού. Αν από τη συνεννόηση δεν επηρεάστηκε τελικώς το αποτέλεσµα, αποκλείονται οι συνεννοηθέντες ιαγωνιζόµενοι. δ) Αν η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιθυµεί πλέον την υλοποίηση της σύµβασης ή αν κριθεί ασύµφορο για την Αναθέτουσα Αρχή το αποτέλεσµα ή επιβάλλεται η επαναπροκήρυξη του ιαγωνισµού, µε ουσιώδεις τροποποιήσεις των αρχικών όρων. 5.2 Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, κατά την παρ. 4.8α, καλείται µε σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, ο µειοδότης να υποβάλλει, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου pdf και σε φάκελο µε σήµανση «ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρο 22 της παρούσας προκήρυξης, έναντι των οποίων υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Μπορεί πάντως ο µειοδότης να υποβάλει προς έλεγχο τα δικαιολογητικά και πριν τη λήξη της τασσόµενης προθεσµίας. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή στην Αναθέτουσα Αρχή κατά τα διαλαµβανόµενα στο οικείο άρθρο της παρούσας. 5.3 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «ικαιολογητικά κατακύρωσης» του επιλεγέντος Αναδόχου, γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 5.4 Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν προσκοµισθούν έγκαιρα ή το περιεχόµενό τους δεν αντιστοιχεί στο περιεχόµενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης ο ιαγωνιζόµενος αποκλείεται και η σύµβαση συνάπτεται µε το επόµενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, εφόσον δεν συντρέχει συναφές κώλυµα και ούτω καθεξής. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την απόφαση ανάθεσης και εγκρίνει την ανάθεση της σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή της σύµβασης Η σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο µε αποδεικτικό. Η σύµβαση µπορεί να συναφθεί και µετά τη λήξη του χρόνου Σελίδα 10

11 ισχύος των προσφορών, εφόσον ο Ανάδοχος δεν υποβάλλει γραπτώς τις αντιρρήσεις του Η σύµβαση υπογράφεται µέσα σε προθεσµία που ορίζει η υπηρεσία µε την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 10 ηµερών. Η σύµβαση µπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα αν συµφωνούν οι δύο πλευρές. Το αργότερο κατά τον χρόνο υπογραφής της σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην.τ.ε Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του άρθρου 15 της παρούσας, καθώς και τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων. Η εγγυητική επιστολή υποβάλλεται σε έλεγχο γνησιότητας από την αναθέτουσα αρχή. Από πλευράς εργοδότη αρµόδιο προς υπογραφή όργανο είναι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Για τον ανάδοχο η σύµβαση θα υπογραφεί από τον ίδιο (όταν είναι φυσικό πρόσωπο), ή τον νόµιµο εκπρόσωπο σε περίπτωση εταιρείας, ή τον ορισθέντα µε ιδιωτικό συµφωνητικό κοινό εκπρόσωπο, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Σε περίπτωση µη έγκαιρης προσέλευσης του Αναδόχου για την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, µε υπαιτιότητά του ή σε περίπτωση µη προσκόµισης των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ή των λοιπών δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής και χωρίς άλλες προϋποθέσεις, εκτός αν επικαλεστεί και αποδείξει έλλειψη υπαιτιότητας. Στην περίπτωση της έκπτωσης, η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί να αναθέσει τη σύµβαση στον αµέσως επόµενο κατά σειρά κατάταξης, όπως αυτή προκύπτει από το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής ή και στον τρίτο, στην περίπτωση που ο δεύτερος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις. Με το ιδιωτικό συµφωνητικό δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή συµπληρωθούν οι όροι των τευχών του διαγωνισµού. Η υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα και από αυτήν αρχίζουν οι προθεσµίες της σύµβασης. 6.3 Ορισµός έδρας εκπροσώπου & αναπληρωτή εκπροσώπου Κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού της σύµβασης υπηρεσιών, ο Ανάδοχος πρέπει να δηλώσει την έδρα του στην οποία θα γίνονται οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Εναλλακτικά, η διακίνηση των εγγράφων µπορεί να γίνεται µε τηλεοµοιοτυπία σύµφωνα ή και ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε το Ν.3979/2011. Σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας, ως έδρα του Αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου της. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση, στην.τ.ε Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων την αλλαγή της έδρας του. Κοινοποιήσεις εγγράφων που αφορούν τη σύµβαση υπηρεσιών και γίνονται στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν τη γνωστοποίηση των µεταβολών Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος ορίζει και αναπληρωτή εκπρόσωπο µε τις ίδιες αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί και στον εκπρόσωπο. Για την αντικατάσταση είτε του εκπροσώπου είτε του αναπληρωτή του από τον Ανάδοχο, αυτός ο τελευταίος γνωστοποιεί σχετικό έγγραφο στην.τ.ε Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του Αναδόχου ή των µελών του, σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση της.τ.ε Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στην.τ.ε Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύµφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη σύµβαση υπηρεσιών και να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη σύµβαση υπηρεσιών και να Σελίδα 11

12 συµµετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, σε συναντήσεις µε όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύµβασης υπηρεσιών. Άρθρο 7: Τεύχη του διαγωνισµού Συµβατικά τεύχη Τα τεύχη του διαγωνισµού, που µετά την σύναψη της σύµβασης θα αποτελούν τα συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 1. Το ιδιωτικό συµφωνητικό της «δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών» 2. Η παρούσα προκήρυξη µε τα προσαρτήµατά της. 3. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 4. Το Τιµολόγιο Υπηρεσίας. 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 7. Ο Προϋπολογισµός Υπηρεσίας 8. Το Χρονοδιάγραµµα παροχής των υπηρεσιών όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Άρθρο 8: Γλώσσα ιαδικασίας 8.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα. 8.2 Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, επί ποινή απαραδέκτου, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε µε το Ν.1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.. και 53 του Κώδικα περί ικηγόρων είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 8.3 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν προσφυγές θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 8.4 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (σε όλες τις βαθµίδες της) και του Αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Αναθέτουσα Αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. Άρθρο 9: Εφαρµοστέα νοµοθεσία Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας: - Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σελίδα 12

13 - Οι διατάξεις των άρθρων 134 έως και 138 καθώς και του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», σε συνδυασµό µε το άρθρο 201 του ιδίου νόµου περί έναρξης ισχύος τους. - Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α 120) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». - Αριθ. Π1/2390/ (ΦΕΚ Β 2677) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.). - Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. - Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/τ.Α/2007). - Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (ΚΠ )», οι διατάξεις του οποίου έχουν αναλογική εφαρµογή για την ανάθεση της υπόψη σύµβασης, συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του προαναφερόµενου Π.. 60/ Ν.2859/2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ 248/τ.Α/2000), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ 96/τ.Α/2005). - Ν.3886/2010 «ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων- Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007» (ΦΕΚ 173/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν4055/2012 (ΦΕΚ Α 51). - Ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/τ.Α/2006). - Ν 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». - Ν. 4152/2013 άρθρο πρώτο παράγ. Ζ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». - Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α / ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεν των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. - Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της «για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων» (Επίσηµη Εφηµερίδα L 319/43 της ). Σελίδα 13

14 - Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της «για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV. - Οδηγία 2013/16/ΕΕ του Συµβουλίου της για την προσαρµογή ορισµένων Οδηγιών στον τοµέα των ηµοσίων Συµβάσεων, λόγω προσχώρησης της ηµοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕΕΕ L 158/ ). - Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές (πλην των ήδη αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία Η συµµετοχή στη διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο ιαγωνιζόµενος και κάθε µέλος του (σε περίπτωση κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση: α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, β) της ανωτέρω νοµοθεσίας. Οι όροι της παρούσας προκήρυξης ερµηνεύονται κατά τρόπο ώστε να µην προκύπτει αντίθεσή τους µε κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της προκήρυξης (συµπεριλαµβανοµένων και των λοιπών τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δηµοσίου δικαίου ή προς κανόνα δηµόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. Σελίδα 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 11: Αντικείµενο Προεκτιµώµενη αµοιβή Τόπος Περιγραφή Χαρακτηριστικά της σύµβασης Συµβατική προθεσµία Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών, µε τίτλο: Εφαρµογή προγράµµατος αποχιονισµού περιόδου στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε Μαγνησίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συµβατικού αντικειµένου αναφέρονται στα τεύχη που µνηµονεύονται στο άρθρο 7 της παρούσας προκήρυξης και τη συνοδεύουν. Επισηµαίνεται, σύµφωνα µε την περ. β της παρ. 4 του άρθρου 25 του Π 60/2007, η δυνατότητα της αναθέτουσας Αρχής να αναθέσει στον ανάδοχο της αρχικής σύµβασης µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, παρόµοιες υπηρεσίες µε αυτές που δηµοπρατήθηκαν, συνολικού προβλεπόµενου ποσού µέχρι ,00 (µε Φ.Π.Α. 23%) υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης γ της παραγ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε από την παράγ. 1 του αρθρου 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ90Α ) Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή της σύµβασης υπηρεσιών ανέρχεται σε ,00 µε ΦΠΑ και αναλύεται σε: απάνη Εργασιών : ,13 Φ.Π.Α. 23% : ,87 Η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από Πιστώσεις των Κ.Α.Π των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων (Κ.Α.Ε9781, Κωδικός Έργου 12042, Φορέας 071 ) (Ανάληψη πολυετούς δέσµευσης µε πίστωση 1.000,00 το 2015 και το 2016) Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο Νοµός Μαγνησίας Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού για την περίοδο στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητος συντήρησης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, όπως αυτές ορίζονται στην µε αριθµό 3006/50232/ Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (βλ. Παράρτηµα Α), πλην των νήσων Β.Σποράδων. Το πρόγραµµα αποχιονισµού περιλαµβάνει εργασίες αποχιονισµού, αλατοδιανοµής, και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν στo παραπάνω οδικό τµήµα από τις χιονοπτώσεις, όπως είναι η άρση καταπτώσεων και οι εργασίες αποκατάστασης της βατότητας των οδών µε υλικό 3Α όπου απαιτείται, κατόπιν εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε το πρόγραµµα αποχιονισµού, τον πίνακα εδρών των µηχανηµάτων, τις εντολές της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, ορίζεται σε (πέντε) 5 µήνες. Ως εναρκτήρια ηµέρα της σύµβασης θεωρείται η ηµέρα που θα οριστεί ειδικά στο ιδιωτικό συµφωνητικό. Άρθρο 12: ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών - Κριτήριο ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών Η επιλογή του Αναδόχου της σύµβασης υπηρεσιών θα γίνει µε ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 11 περίπτωση α του Π.. 60/2007 Σελίδα 15

16 (περί ανοιχτής διαδικασίας), σε συνδυασµό µε τα άρθρα 136 παράγ. 1 και 201 παράγ. 3 του Ν.4281/2014 (περί έναρξης ισχύος υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗ ΗΣ σε όλα τα στάδια ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών) Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα προσφοράς «µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 2 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης υπηρεσιών είναι «αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή», σύµφωνα µε το άρθρο 51, παρ. 1 περίπτωση β του Π..60/2007. Άρθρο 13: Προσφορές - Χρόνος ισχύος προσφορών 13.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν ηλεκτρονικά ή και εντύπως κατά το µέρος που τούτο απαιτείται σύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη, στην οποία προσαρτώνται υποδείγµατα για την Υπεύθυνη ήλωση (Προσάρτηµα Ι), την Οικονοµική Προσφορά (Προσάρτηµα IΙ), τον κατάλογο των συνηµµένων εγγράφων στον υποφάκελο των ικαιολογητικών Συµµετοχής (Προσάρτηµα ΙΙI), το σχέδιο του ιδιωτικού συµφωνητικού (Προσάρτηµα ΙV). Η χρήση των υποδειγµάτων που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξη, είναι υποχρεωτική εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης υπηρεσιών. Οι προσφορές θα ισχύουν για ιακόσιες έκα (210) ηµέρες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών του εποµένου άρθρου. Άρθρο 14: Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων συµµετοχής. Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των φακέλων συµµετοχής στην Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό, ορίζεται η 29/09/2015 και ώρα 10:00 π.µ. ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. 10/08/ /09/ /09/2015 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Άρθρο 15: Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης Εγγύηση συµµετοχής 15.1 Για τη συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής, ποσού ,16 που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής χωρίς ΦΠΑ, η οποία παρέχεται είτε α) µε εγγυητικές επιστολές του Ε.Τ.Α.Α. ή τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε Σελίδα 16

17 κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., είτε β) µε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, για τα οποία ο νόµος προβλέπει τη χρήση αυτή Στην εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα στοιχεία: Α) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. Β) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η εγγύηση αφορά το συγκεκριµένο διαγωνισµό και εκδόθηκε υπέρ συγκεκριµένου διαγωνιζόµενου. Λάθη στην αναγραφή των στοιχείων αυτών που δεν προξενούν σύγχυση (ως προς το διαγωνισµό ή το πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδονται) δεν επηρεάζουν τη νοµιµότητα της εγγύησης συµµετοχής. Γ) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. ) Η ηµεροµηνία έκδοσής της και η ισχύς της για χρονικό διάστηµα ίσο ή µεγαλύτερο από το αναφερόµενο στην προκήρυξη ή µέχρι επιστροφής της Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής πρέπει να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έξι (6) µηνών, από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών όπως αυτή ορίζετα στο άρθρο 14 της παρούσας. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα, µπορεί να είναι συνταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες στον διαγωνισµό, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύµβασης Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής επιστρέφονται ως εξής: α) Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά το ιαγωνιζόµενο στον οποίο ανατέθηκε η σύµβαση παροχής υπηρεσιών, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης και αφού διαπιστωθεί από την Υπηρεσία η γνησιότητα της εγγύησης καλής εκτέλεσης. β) Οι εγγυήσεις συµµετοχής που αφορούν τους λοιπούς ιαγωνιζόµενους που έλαβαν µέρος στο ιαγωνισµό, επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης του αποτελέσµατος του ιαγωνισµού και υπό την προϋπόθεση ότι οι διαγωνιζόµενοι αυτοί θα παραιτηθούν από το δικαίωµα υποβολής δικαστικών προσφυγών ή µετά την παρέλευση απράκτων των προθεσµιών προσφυγής. γ) Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους διαγωνιζόµενους σε περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κατά της σχετικής απόφασης Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το ιαγωνιζόµενο. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας υης σύµβασης, χωρίς το κονδύλι του Φ.Π.Α.. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή πρέπει να ισχύει µέχρι την επιστροφή της στην τράπεζα. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των µελών της. Σελίδα 17

18 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. Η εγγύηση αυτή θα ακολουθεί υποχρεωτικά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Άρθρο 16: Αµοιβή Αναδόχου Τρόπος πληρωµής 16.1 Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου αποτελεί την συµβατική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει το ΦΠΑ. Η αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται Τα στοιχεία που θα απαρτίζουν την αµοιβή του Αναδόχου, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονοµικές επιβαρύνσεις της, ο τρόπος πληρωµής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, περιγράφονται στο άρθρο 6 του τεύχους της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Άρθρο 17: ηµοσιότητα απάνες δηµοσίευσης 17.1 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, συνταγµένη κατά το οικείο υπόδειγµα της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του Κανονισµού ΕΚ/842/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα σταλεί για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη της Προκήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο σύµφωνα µε το Ν.3548/2007 και στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» καθώς επίσης το πλήρες κείµενο της Προκήρυξης καθώς και τα λοιπά συµβατικά τεύχη θα διατίθενται από το δικτυακό τόπο της Γ.Γ..Ε. (www.ggde.gr) Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής προκήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο, δεν µπορεί να είναι ανώτερα των τριών χιλιάδων (3.000) και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ίδια σύµβαση υπηρεσιών καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις της Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει γνωστοποίηση για τη συναφθείσα σύµβαση παροχής υπηρεσιών προς δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας το σχετικό τυποποιηµένο υπόδειγµα του Κανονισµού 842/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 29 παρ. 4 του Π.. 60/2007. Σελίδα 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 18: ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν: 18.1 Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία, που διαθέτουν αποδεδειγµένα εµπειρία παροχής υπηρεσιών εκχιονισµού και είναι εγγεγραµµένα στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό ή άλλο (π.χ. Βιοτεχνικό) Επιµελητήριο Ελλάδας είτε σε άλλο αντίστοιχο επαγγελµατικό µητρώο Ενδιαφερόµενοι (αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί) που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του Ν. 3669/2008 και ανήκουν: 2η τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας για Εργοληπτικές Εταιρείες µε έδρα Εντός Νοµού 2η τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας για Εργοληπτικές Εταιρείες µε έδρα Εκτός Νοµού 1η τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας για Κοινοπραξίες Εταιρειών µε έδρα Εντός Νοµού 1η τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας για Κοινοπραξίες Εταιρειών µε έδρα Εκτός Νοµού 18.3 Ενδιαφερόµενοι που προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σύµφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραµµένα σε τάξεις και κατηγορίες έργων ή υπηρεσιών αντίστοιχες µε εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.2 ή 18.4 Προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που δεν τηρούν µητρώα των προηγουµένων παραγράφων ή κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις του Π.Ο.Ε., είναι εγγεγραµµένα στα επαγγελµατικά/εµπορικά µητρώα του παραρτήµατος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους και διαθέτουν αποδεδειγµένα εµπειρία παροχής υπηρεσιών εκχιονισµού Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο. Άρθρο 19: Προσωπική κατάσταση ιαγωνιζοµένων Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων µε αριθµούς 19.1 έως 19.6, 19.8 και Στις περιπτώσεις µε αριθµούς 19.7 και ο διαγωνιζόµενος µπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης κρίσης, αφού εξετασθούν τα πραγµατικά περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που θα έχει υποβάλει ο διαγωνιζόµενος µε το φάκελο συµµετοχής του. Σελίδα 19

20 19.1 Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες Έχει καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση Έχει αποδεδειγµένα διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. Στις περιπτώσεις 19.1 έως 19.5, 19.7 και αποκλεισµός του ιαγωνιζοµένου νοµικού προσώπου ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει επέρχεται αν στο αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος της διοίκησής του. Άρθρο 20: Περιεχόµενα φακέλου συµµετοχής Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να αποδείξει ότι δικαιούται να συµµετέχει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18, ότι πληροί τις προϋποθέσεις προσωπικής καταλληλότητας του άρθρου 19, προσκοµίζοντας τα παρακάτω αποδεικτικά σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο, για το πρόσωπό του, (προκειµένου περί µεµονωµένου φυσικού ή νοµικού προσώπου) ή για κάθε µέλος του (προκειµένου περί κοινοπραξίας). Α. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά στον(υπο)φάκελο*«ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνικής Προσφορά», εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου pdf σύµφωνα µε το Π.. 60/2007, το Ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω 20.1 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό. Σελίδα 20

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ. : Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - Ενάριθμος 2012ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι

: ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ. : Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - Ενάριθμος 2012ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982195 2015-08-20

15PROC002982195 2015-08-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.20 15:17:55 EEST Reason: Location: Athens ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΜΛΔ46Ψ8ΟΝ-ΠΚΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθμ. Διακήρυξης: 4 ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002796737 2015-05-22

15PROC002796737 2015-05-22 ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 RFP 271/15 Σελ. 1 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΘΡΟ 3: ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΘΡΟ 6: ΑΡΘΡΟ 7: ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΘΡΟ 9: ΑΡΘΡΟ 10: ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΘΡΟ 12: ΑΡΘΡΟ 13: ΑΡΘΡΟ 14: ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισµού: 715.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισµού: 715.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΗΜΟΥ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" Προϋπολογισµού: 3.049.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Προϋπολογισµού: 3.049. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα