Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : FAX : Ηλ/κή Αλλ/φία : Πληροφορίες : Ν. Καναβάκης, Ι. Καραπάνος Ημερομηνία: 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 2171 ΔΙΑΚ1/2015 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη. Αναθέτουσα Αρχή Συνολικός προϋπολογισμός του Διαγωνισμού Κριτήριο Αξιολόγησης: Ημερομηνία Αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερομηνία Δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο Ημερομηνία Δημοσίευσης σε τοπικές εφημερίδες Ημερομηνία Δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας # ,89# (χωρίς Φ.Π.Α.). # ,00# (συμπ/νου του Φ.Π.Α.). Τακτικός προϋπολογισμός του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Χαμηλότερη Τιμή 27/02/2015 Ημέρα: Παρασκευή 06/03/2015 Ημέρα: Παρασκευή 06/03/2015 Ημέρα: Παρασκευή 04/03/2015, Ημέρα: Τετάρτη 05/03/2015, Ημέρα: Πέμπτη 06/03/2015 Ημέρα: Παρασκευή Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.promitheus.gov.gr) 14/04/2015 Ημέρα: Τρίτη και ώρα: 09:00 π.μ. 21/04/2015 Ημέρα: Τρίτη και ώρα: 03:00 μ.μ. 28/04/2015 Ημέρα: Τρίτη και ώρα: 11:00 π.μ. Σελίδα 1

2 Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: 1) Το Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α / ) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2) Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ195/τ.Α / ) «Δομή, λειτουργία,διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 3) Την Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων «Περί Εσωτερικής Διάρθρωσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.». 4) Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204/τ. Α / ) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, 5) Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α /1.2.95) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 6) Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α / )«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 7) Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α /2014) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8) Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, με τις τροποποιήσεις της, 9) Το Π.Δ. 60/2007, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου ) Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 11) Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ), «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992(Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 12) Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/τ.Α/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων -Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335). 13) Το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/ ), παράγραφος ΙΑ «Ρυθμίσεις για τον ΟΑΕΔ Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α 222). 14) Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α / ) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και Συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και ειδικότερα το άρθρο 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 τ. Α/2013) 15) Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α / ) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ» (Α 204). 16) Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α / ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α / ) Σελίδα 2

3 17) Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για της δημόσιες συμβάσεις (CPV). 18) Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α / ) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 19) Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α / ) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις», (άρθρο 9, παρ.4β). 20) Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 21) Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ (ΑΔΑ :ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 22) Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 23) Το Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α /143/ ) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 24) Το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/τ.Α / ) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών ελληνικών ανωνύμων εταιριών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου τομέα»». 25) Τις διατάξεις του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 άρθρο 11 και το Ν. 2414/1996 άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/τ.Α / ), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α / ) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 τ. Α / ). 26) Τον Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α / ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 τ. Α / ) 27) Το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α / ) και του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α / ), για την επιβολή προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις δημόσιες συμβάσεις η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ευρώ. 28) Τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 τ. Α / ) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α / ) Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 29) Την με αρ /2005 (ΦΕΚ 1637/τ.Β / ) «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 30) Την με αρ /2007 (ΦΕΚ 1673/τ.Β / ) Κ.Υ.Α. «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 31) Την με αρ /2565/ΔΟΣ/ (ΦΕΚ 1590/τ.Β / ) «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» 32) Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α / ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του Διατάκτες» 33) Την με αριθμ / /Δ12 (ΑΔΑ: ΩΗΣ69-ΣΕΖ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για επόμενα οικ. έτη (ΚΑΕ 0845) του ΤΕΙ Αθήνας». Σελίδα 3

4 34) Την με αριθμ. 5/ Απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με θέμα «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για τρία (3) έτη προϋπολογισμού # ,00# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» (πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 14REQ ) 35) Την με αρ. 3/ (ΦΕΚ 458/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) Πράξη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, καθώς και την με αρ /Ε5/ Υπουργική Απόφαση, σχετικά με το διορισμό Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 1. Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου επιχείρησης για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη, σύμφωνα με τους όρους του τεύχους της διακήρυξης το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Γενικοί όροι διαγωνισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Ειδικοί όροι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Χώροι εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : Σχέδιο σύμβασης 2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 60/2007. Περίληψη της διακήρυξης αυτής έχει αποσταλεί προς δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. 3. Τόπος - Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 06/03/2015 Ημέρα: Παρασκευή 14/04/2015 Ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. 21/04/2015 Ημέρα: Τρίτη και ώρα :03:00 μ.μ. Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού 28/04/2015 Ημέρα: Τρίτη και ώρα :11:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα το άρθρο 138 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α / ) και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/ ) «Τεχνικές Σελίδα 4

5 λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 28/04/2015 και ώρα 11:00 π.μ. 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) Ενώσεις υποψηφίων που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί δ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Ανάδοχοι) απαιτείται: α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, β) να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στη διαδικτυακή πύλη Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες, αιτούνται, μέσω του συστήματος (στη διαδικτυακή πύλη την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας Φ.Π.Α. (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας: είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις Σελίδα 5

6 υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.). Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 6. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α / ), αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α / ), χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικού φορείς. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 7. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού καθώς και η περίληψη αυτής, έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σελίδα 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 8 ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 8 ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 9 ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η /ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 9 Ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 10 Ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 11 Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 12 Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΑΡΘΡΟ 13 Ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 14 Ο ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 15 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 16 Ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΡΘΡΟ 17 Ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 18 Ο ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη, με έναρξη την 01/09/2015 και λήξη την 31/08/2018, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως όλες οι διαδικασίες του διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση καθυστέρησης των διαδικασιών του διαγωνισμού, το χρονικό διάστημα παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών θα ξεκινήσει ημερολογιακά μετά την ανάδειξη αναδόχου. Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV βάσει του καταλόγου κοινής ονοματολογίας προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Ε. Η περιγραφή των χώρων και των αιτούμενων εργασιών καθαρισμού περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για όλη τη διάρκεια του έργου του καθαρισμού των χώρων του Ιδρύματος των τριών (3) ετών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Αθήνας των αντίστοιχων οικονομικών ετών με Κ.Α.Ε ΑΡΘΡΟ 3 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς (υποψήφιους αναδόχους) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α / ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α / ). 2. Η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στις 06/03/2015 στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), στην διαδικτυακή πύλη 3. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα έχει οριστεί η 14/04/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. 4. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21/04/2015, ημέρα: Τρίτη και ώρα :3:00 μμ. Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 5. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την 28/04/2015 και ώρα 11:00 π.μ. 6. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης Σελίδα 8

9 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α / ), το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο άρθρο 138 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α / ). ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (Άρθρο 3), στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α / ), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α / ). 2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους επί 150 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 3. Εναλλακτικές προσφορές, προσφορές που δίνονται για μέρος ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή, κατατίθενται από τον υποψήφιο ανάδοχο, εντός σφραγισμένου φακέλου στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του Προσφέροντα και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στην Υπηρεσία, ήτοι στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος, Τ.Κ Αιγάλεω, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: Α) Ένας «(υπο) φάκελος» με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και Β) Ένας «(υπο) φάκελος» με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Σελίδα 9

10 Με τον όρο «(υπο) φάκελος» εννοούμε την κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα (ανάδοχο) σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Α) (Υπο) φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία και δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α / ), το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α / ) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: Α1) Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α / ) και την παράγραφο του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/ ). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Το αναλογούν ποσό καθώς και τα λοιπά απαραίτητα αναγραφόμενα στοιχεία επί αυτής παρατίθεται αναλυτικά στο άρθρο 7 του παρόντος παραρτήματος. Η επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού ελέγχει τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, παραλαμβάνει, μονογράφει και ελέγχει το φυσικό αρχείο. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία να δηλώνεται ότι: α) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της, β) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή των νομίμων αποδοχών, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ. καθώς επίσης, και τα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα στο Γενικό Χημείο του Κράτους και φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. γ) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης, κατά περίπτωση. δ) Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν αποτελεί εξωχώρια εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α / ), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. ε) Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α / ), ήτοι: Σελίδα 10

11 ι) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/_ΕΥ του Συμβουλίου (EE L351 της , σελ. 1), ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305), v) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. vi) Κάποιο από τα αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες: α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α / ) καταστάσεις, δηλ. ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α / ) κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σελίδα 11

12 ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. ζ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α / ) κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. η. Δεν έχουν καταχωρηθεί στο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης». θ. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α 153) ι. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία να δηλώνεται, ότι δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (Ρήτρα ηθικού περιεχομένου). 5. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α / ), εφόσον οι ανάδοχοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 6. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν δήλωση σύστασης ένωσης παρόχων υπηρεσιών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 7. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από επίσημο γραφείο ποιοτικού ελέγχου, ή αρμόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του αναδόχου συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ I.S.O ή άλλου Σελίδα 12

13 ισοδύναμου). Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 8. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την διαχείριση υγείας και ασφάλειας στην εργασία για το πεδίο εφαρμογής Γενικές Υπηρεσίες καθαριότητας σε δημόσιους και ιδιωτικούς Χώρους (ΕΛΟΤ 1801:2002/ OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο). Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, περί της μη συνδρομής των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 και 4 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α / ). 10. Ονομαστικοποίηση μετοχών. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα, στο διαγωνισμό, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού: α) Εάν είναι Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/τ.Α / ) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α / ) και του άρθρου 8 του Ν.3414/2005 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. β) Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες: Ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών - μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου με το οποίο βεβαιώνεται ότι η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξαίρεση της από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου. Α2) Τεχνική Προσφορά Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Σελίδα 13

14 Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 1. Μεθοδολογία ελέγχου και επόπτευσης των υπηρεσιών και του προσωπικού για την πλήρη τήρηση των όρων της Σύμβασης (Παράρτημα ΣΤ). 2. Μεθοδολογία καθαρισμού όλων των χώρων των κτιρίων της Αναθέτουσας Αρχής. 3. Περιγραφή του Τεχνικού Εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί και των υλικών καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. 4. Προσκόμιση εγγράφων που να αποδεικνύουν την καταλληλότητα και την ασφάλεια των υλικών καθαρισμού προς χρήση από το προσωπικό. Τα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα στο Γενικό Χημείο του Κράτους και θα φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Τα έγγραφα αυτά προσκομίζονται στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 5. Καταγραφή των μέσων ατομικής προστασίας που θα χρησιμοποιούνται για την αποφυγή κινδύνων και βλαβών κατά τη διάρκεια εργασίας του συνεργείου καθαρισμού. 6. Χρηματοπιστωτική - οικονομική κατάσταση α) Τραπεζικές βεβαιώσεις για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Τα έγγραφα αυτά προσκομίζονται στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. β) Δημοσιευμένους Ισολογισμούς ή αποσπάσματα Ισολογισμών της επιχείρησης, των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγουμένων ετών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών. Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου. Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας. Ο υπολογισμός για τον ετήσιο κύκλο εργασιών θα πρέπει να γίνει στην καθαρή αξία του προϋπολογισμού του διαγωνισμού, δηλαδή χωρίς το Φ.Π.Α. 7. Κατάλογο στον οποίο αναφέρεται η προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των τριών τελευταίων χρόνων, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με μνεία για κάθε μία από αυτές σε ημερομηνίες και τα ποσά. Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αποδεικνύεται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου. Η αποδεδειγμένη ικανότητα αποδεικνύεται προσκομίζοντας αποσπάσματα μεγάλων συμβάσεων καθαρισμού Φορέων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιωτικού φορέα, που ο υποψήφιος εκτελεί σήμερα ή εκτέλεσε την τελευταία τριετία. Στο προσκομιζόμενο απόσπασμα θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ο φορέας ανάθεσης, το αντικείμενο, το τίμημα και η διάρκεια. Σελίδα 14

15 8. Κατάσταση μόνιμου προσωπικού τουλάχιστον 100 ατόμων η οποία να πιστοποιείται από την Επιθεώρηση Εργασίας (τελευταία εκδοθείσα κατάσταση). 9. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά του υποψηφίου αναδόχου. Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά και στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» 1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρο 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ A/74/ ) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: α) Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση αναδόχων κοινοπραξία, η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 3. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία επί των ανωτέρω, προκειμένου να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι του άρθρου 45, παρ. 2 του άρθρου 46, παρ. 3 του Π.Δ. 60/2007». 5. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών έχει το δικαίωμα μετά την κατάθεση της προσφοράς να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθειμένης προσφοράς του. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση που οι ζητούμενες διευκρινήσεις δεν προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που Σελίδα 15

16 ορίζεται από το έγγραφο της Επιτροπής, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 7. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 8. Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται, ανάλογα με τη φύση τους, χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας, Οι λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. Β) (Υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» 1. Οικονομική Προσφορά Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθεί από τους υποψηφίους ανάδοχους, δεν θα υπερβαίνει το όριο του προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης. Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή επιφυλάξεων επ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και οδηγούν στην απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου, που τις διατυπώνει. Οικονομική Προσφορά που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το συνολικό κόστος της τριετίας (3 έτη), ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το έργο, τόσο μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όσο και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή αυξομείωσης και θα παραμείνουν σταθερές καθ όλη της διάρκεια της σύμβασης των τριών (3) ετών και μέχρι την πλήρη εκπλήρωση των όρων της. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλες οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η Σελίδα 16

17 προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Η τιμή που θα υποβληθεί πρέπει να είναι τελική, μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση. Επισημαίνεται ότι, το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το Σύστημα για την προσφορά που θα δοθεί μέσω αυτού. Η οικονομική προσφορά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχει υπολογισθεί σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και τους κανόνες της Εργατικής Νομοθεσίας ή οποιαδήποτε τυχόν νεότερη νομοθετική ρύθμιση που καθορίζει τις αποδοχές των εργαζομένων. Η οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013 (Φ.Ε.Κ. 88/Α/ ) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύει σε χωριστό κεφάλαιο τα κάτωθι στοιχεία: α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. Στην Οικονομική τους Προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις εργοδοτικές εισφορές, τα τέλη, τις νόμιμες κρατήσεις, το κόστος ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, με τα οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη (γενικά έξοδα-λειτουργικά έξοδα), το εργολαβικό τους κέρδος, το κόστος του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, το κόστος αγοράς των απαιτούμενων υλικών αναλωσίμων (απορρυπαντικών, σακουλών απορριμμάτων, λοιπών αναλωσίμων), πλην κρεμοσάπουνων, χαρτιού υγείας και σαπουνιών χειρός τα οποία θα διατίθενται από την Υπηρεσία στον ανάδοχο. Στην Οικονομική τους Προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν επίσης υπόψη τους ότι, σε κάθε μηνιαία πληρωμή θα επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος ύψους 8% καθώς και κράτηση ποσοστού 0,10% (η κράτηση αυτή επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%) επί της συνολικής καθαρής συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, η Επιτροπή, πριν διατυπώσει πρόταση κατακύρωσης προς την Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες οικονομικά ή μη στοιχεία, απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, πριν την απόρριψη της προσφοράς, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με το άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 2. Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν ανάλυση της Οικονομικής τους Προσφοράς, σύμφωνα με τα παρακάτω: Σελίδα 17

18 α) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τους πίνακες που περιλαμβάνονται στα φύλλα εργασίας του αρχείου XLS με όνομα «Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς.xlsx», το οποίο είναι ανηρτημένο στο Σύστημα. Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνονται και στο Παράρτημα Δ της παρούσας διακήρυξης. β) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας: «Π1 Ανάλυση 5ωρων» (Πίνακας Π1 Ανάλυση κόστους 5ωρων) «Π2 Ανάλυση 8ωρου» (Πίνακας Π2 Ανάλυση κόστους 8ωρου) «Π3 Ανάλυση λοιπών Επιβαρύνσεων» (Πίνακας Π3 Λοιπές Επιβαρύνσεις) Στο φύλλο εργασίας «Π4 Σύνολα», αθροίζονται αυτόματα τα επιμέρους σύνολα των φύλλων εργασίας «Π1 Ανάλυση 5ωρων», «Π2 Ανάλυση 8ωρου», «Π3 Λοιπές Επιβαρύνσεις». Επίσης υπολογίζονται αυτόματα οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογούν Φ.Π.Α. γ) Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν φύλλο εργασίας ή στήλη ή γραμμή από το παραπάνω αρχείο XLS. δ) Το παραπάνω αρχείο XLS, θα πρέπει να μετατραπεί σε αρχείο τύπου pdf (όλα τα φύλλα εργασίας σε ένα αρχείο pdf), προκειμένου αυτό (το αρχείο pdf) να λάβει την ψηφιακή υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου και να αναρτηθεί, στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ε) Το σύνολο της στήλης "Κ" (Σύνολο 1) τού φύλλου εργασίας "Π4 Σύνολα", θα πρέπει να ταυτίζεται με το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου ανάδοχου, πλέον του Φ.Π.Α., όπως αυτό θα καταχωρηθεί στον (υπο)φάκελο "Οικονομική Προσφορά" στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στ) Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες - στοιχεία όσον αφορά την ανάλυση της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου, θα πρέπει να κατατεθούν σε ανεξάρτητο έγγραφό του, το οποίο θα πρέπει να αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ψηφιακά υπογεγραμμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η /ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ. Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κατ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και εφόσον γνωστοποιηθούν τα απαραίτητα στοιχεία των υποψηφίων αναδόχων, θα υποβάλει γραπτό αίτημα προς την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων αναδόχων. Σε περίπτωση που εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του αιτήματος αυτού, δεν έχουν αποσταλεί στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας τα σχετικά πιστοποιητικά, το Τ.Ε.Ι. Αθήνας δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης. Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως: α) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) Σελίδα 18

19 πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ` εφαρμογή της Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, β) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α / ) (όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 24 του Ν.3996/2011 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013), μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, γ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Α) Γενικά 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό Ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 3. Οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: α) Την ημερομηνία έκδοσης. β) Τον εκδότη. γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. δ) Τον αριθμό της εγγύησης. ε) Το ποσόν που καλύπτει την εγγύηση. στ) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του υποψηφίου ανάδοχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ) Τους όρους ότι: (Ι) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. (ΙΙ) Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. (ΙΙΙ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σελίδα 19

20 (ΙV) O εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Β) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α. ήτοι #35.772,36# (αρθ. 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α / )). β) Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγρ. Α και τα ακόλουθα: (Ι) Τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία του τεύχους της διακήρυξης. (ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. γ) Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Ανάδοχου από την υπηρεσία. δ) Επισημαίνεται ότι όσο αφορά τις ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. ε) Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου. 1. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. 2. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α / ) περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους. 3. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών υποψηφίων αναδόχων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά. Γ) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. α) Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγρ. Α και τα ακόλουθα: (Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης. Σελίδα 20

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Πληροφορίες : Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002938831 2015-07-28 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002938831 2015-07-28 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20154495/28-07-2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002823700 2015-06-04

15PROC002823700 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 04-06-2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ11/Ε/15600/12840 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 90.000 (με Φ.Π.Α.) (84.507,00 + 5.493,00 Φ.Π.Α)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 90.000 (με Φ.Π.Α.) (84.507,00 + 5.493,00 Φ.Π.Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Λεωφ. Αμαλίας 12 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δημήτριος Οικονόμου Τηλ: 210-3736146 Φαξ:210-3736145

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015 2 0 1 5 &

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015          2 0 1 5 & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ,19/01/2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/1296/946 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προμήθεια Σταθμού Μαγνητικών Μετρήσεων, επ Ωφελεία ΝΚ/ΔΕΜ, Προϋπολογιζόμενου Κόστους 528.455,00, άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων

ΘΕΜΑ : Προμήθεια Σταθμού Μαγνητικών Μετρήσεων, επ Ωφελεία ΝΚ/ΔΕΜ, Προϋπολογιζόμενου Κόστους 528.455,00, άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ Ε' ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ε2 ΤΜΗΜΑ : ΙI Τηλ. : 210 6551691 Φ. 602.3/29/282535 ΚΟΙΝ. : Ως Πίνακας Αποδεκτών Σ. 2535 ΘΕΜΑ : Προμήθεια Σταθμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα