Οικονομική για Διοίκηςη Επιχειρήςεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομική για Διοίκηςη Επιχειρήςεων"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΑΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ημειώςεισ για το μάθημα Οικονομική για Διοίκηςη Επιχειρήςεων Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ

2 Πρόλογοσ Ρϊσ λειτουργεί το ςφςτθμα τθσ αγοράσ; Ρϊσ μεγιςτοποιοφν οι επιχειριςεισ τα κζρδθ τουσ ςε μια ανοιχτι αγορά; Ροια κα ζπρεπε να παίηει θ κυβζρνθςθ ςτθν ςφγχρονθ οικονομία; Ροιο ρόλο κα ζπρεπε να παίηει θ κυβζρνθςθ ςτθ ςφγχρονθ οικονομία; Τι κακορίηει τα επιτόκια; Ροιοσ είναι ο ρόλοσ των κεντρικϊν τραπεηϊν ςτθν οικονομία; Ρωσ μποροφμε να μετριάςουμε τισ οικονομικζσ διακυμάνςεισ; Τι είναι το ιςοηφγιο πλθρωμϊν και ποια θ ςθμαςία του; Γιατί οι διακυμάνςεισ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμϊν είναι τόςο ςυχνζσ; Ρωσ μπορεί να επιταχυνκεί θ οικονομικι ανάπτυξθ; Ο ανταγωνιςμόσ ςυνδζεται με τθν αγορά. Θ ανταγωνιςτικότθτα ςυνδζεται με προϊόντα και υπθρεςίεσ. Οι οικονομικζσ πολιτικζσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο ςυγκλίνουν προσ τρείσ βαςικζσ αρχζσ: 1. Δίνεται αυξανόμενθ ζμφαςθ ςτθ χριςθ των μθχανιςμϊν τθσ αγοράσ για τθν επίτευξθ ςτόχων και όχι ςτθν υποκατάςταςι τουσ από τθν κρατικι παρζμβαςθ. 2. Θ μακροοικονομικι πολιτικι προςανατολίηεται πλζον περιςςότερο προσ τθ διαςφάλιςθ ενόσ ςτακεροφ οικονομικοφ πλαιςίου και λιγότερο ςτθν αντιμετϊπιςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν του οικονομικοφ κφκλου και τθν εξαςφάλιςθ υψθλϊν ρυκμϊν ανάπτυξθσ και επενδφςεων. 3. Οι εκνικζσ πολιτικζσ ζχουν γίνει περιςςότερο εξωςτρεφείσ, όπωσ αποδεικνφουν θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ, θ 1:

3 ςτακερά αυξανόμενθ προςχϊρθςθ μελϊν ςτον παγκόςμιο οργανιςμό εμπορίου, θ χαλάρωςθ των ελζγχων ςτισ διεκνείσ επιχειριςεισ κεφαλαίων και θ θπιότερθ ςτάςθ απζναντι ςτισ ξζνεσ επενδφςεισ ςε παγκόςμιο επίπεδο. 2:

4 Κεφάλαιο 1: θ ομοφωνία ςε κζματα οικονομικισ πολιτικισ 1.Ανταγωνιςμόσ και ςφςτθμα τθσ αγοράσ Ρολιτικζσ που ενιςχφουν τον ανταγωνιςμό Ευελιξία αγοράσ εργαςίασ Ιδιωτικοποίθςθ Απορρφκμιςθ Ρεριβάλλον φιλικό προσ τισ επιχειριςεισ 2.Μακροοικονομικι ςτακερότθτα Στακερότθτα τιμϊν Ιςοςκζλιςθ προχπολογιςμοφ Ζλεγχοσ δθμοςίων δαπανϊν 3.Ραγκοςμιοποίθςθ επιχειριςεων Ελεφκερο εμπόριο Ξζνεσ επενδφςεισ Απελευκζρωςθ αγορϊν κεφαλαίου Κινθτικότθτα εργαςίασ Βαςικά οικονομικά προβλιματα 1. Κατανομι μζςων παραγωγισ 2. Διανομι παραγόμενου προϊόντοσ 3. Ρλιρθσ απαςχόλθςθ και νομιςματικι ςτακερότθτα 4. Αναπαραγωγι και ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ΤΙ, ΡΩΣ, ΓΙΑ ΡΟΙΟΝ Αποδοτικζσ, αποτελεςματικζσ: ωσ προσ επιχειριςεισ, άτομο, κοινωνία Ανάπτυξθ: αφξθςθ ειςοδθμάτων, αφξθςθ του ΑΕΡ τόχοσ: να μειϊνονται οι εξωτερικζσ επιδράςεισ και να αυξάνονται οι κετικζσ εξωτερικζσ επιδράςεισ 3:

5 P TD TS Q ΑΓΟΑ Τζλειοσ ανταγωνιςμόσ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ελεφκερθ οικονομικι δράςθ, ατομικι ιδιοκτθςία 2. Μεγάλοσ αρικμόσ παραγωγϊν και μεγάλοσ αρικμόσ καταναλωτϊν (ο μεμονωμζνοσ παραγωγόσ ι καταναλωτισ δεν μπορεί να επθρεάςει τθν τιμι του αγακοφ ι του ςυντελεςτι παραγωγισ) 3. Ορκολογικι ςυμπεριφορά παραγωγϊν και καταναλωτι 4. Τζλεια πλθροφόρθςθ 5. Υπάρχει πλιρθσ διαιρετότθτα και πλιρθσ ευελιξία αγακϊν και ςυντελεςτϊν παραγωγισ 6. Ο παραγωγόσ αποκλείει κακζνα που δεν καταβάλλει τθν τιμι του αγακοφ ΟΙ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΘΣ ΑΓΟΑΣ I. Θ μθ επαλικευςθ των υποκζςεων του τζλειου ανταγωνιςμοφ II. Οι αποκλίςεισ από τθν άριςτθ κατανομι των μεςϊν παραγωγισ, περίπτωςθ δθμοςίων αγακϊν III. Θ περίπτωςθ των αγακϊν κοινισ ωφζλειασ IV. Εξωτερικζσ οικονομίεσ και εξωτερικζσ επιβαρφνςεισ V. Μονοπωλιακζσ παρεκκλίςεισ 4:

6 VI. VII. VIII. Άνιςθ διανομι Οι οικονομικζσ διαταραχζσ (φφεςθ- πλθκωριςμόσ) Οικονομικι υπανάπτυξθ P=MC ςτον τζλειο ανταγωνιςμό P 20 16,5 ΡΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΘ MC=10 Q Πςο πιο ανταγωνιςτικά λειτουργοφν οι κλάδοι τόςο το πλεόναςμα του καταναλωτι μεγιςτοποιείται και το αντίςτροφο. Κάκε αγορά πζραν του τζλειου ανταγωνιςμοφ διαμορφϊνει τιμζσ υψθλότερεσ από αυτζσ του τζλειου ανταγωνιςμοφ. ΑΤΕΛΘΣ ΜΟΦΘ ΑΓΟΑΣ P P M MR=MC MR D,AR Q E Q 5:

7 Κάκε φορά που ζχουμε αποκλίςεισ από τον τζλειο ανταγωνιςμό (ατελείσ μορφζσ αγοράσ) το ατομικό πλεόναςμα του καταναλωτι ςυρρικνϊνεται άρα μειϊνεται και το κοινωνικό πλεόναςμα οδθγεί ςτθ δθμιουργία κοινωνικοφ κόςτουσ. Δικαιολογιςτε τθ ςτάςθ των περιςςότερων χωρϊν για το γεγονόσ ότι υπάρχει τάςθ για ενίςχυςθ του τζλειου ανταγωνιςμοφ. Βαςικι ςυνζπεια του Τ.Α είναι θ αποδοτικότερθ και αποτελεςματικι απόδοςθ των πόρων Αγορά εργαςίασ αγορά ςυντελεςτϊν παραγωγισ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΙΑΣ P,W προςφορά W 0 D 1 S 1 W D επιχειρθματίεσ Q L Q L Q L Πςο υψθλότερο ποςοςτό ανεργίασ TD TS P=10 D=AR=P=MR Επιχείρθςθ (i) ΚΛΑΔΟΣ Q 6:

8 Για να βροφμε το κζρδοσ ανά μονάδα ςυγκρίνουμε τθν τιμι με το μζςο ςυνολικό κόςτοσ ςτθν άριςτθ ποςότθτα παραγωγισ. MR=MC P>ATC ATC ATC D,AR,MR,P P=ATC κανονικά κζρδθ Αν ATC>P ηθμιά Αν ATC=P κανονικά κζρδθ Αν ATC<P κζρδοσ Q=8max Ρ 1. Ιςορροπία κλάδου 2. Καμπφλθ ηιτθςθσ τθσ επιχείρθςθσ 3. Ιςορροπία επιχείρθςθσ (MR=MC) 4. Κζρδθ, ηθμιζσ, κανονικά κζρδθ όταν P>ATC,P<ATC,P=ATC Ρ=TR-TC Ρ/μ= ΑTC-P/P-ATC MR=MC MC ATC D,AR,MR,P ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ 7:

9 Θ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΓΟΑΣ Τι είναι αγορά; Υπάρχουν πολλά είδθ αγορϊν, αλλά αυτό με το οποίο κα ξεκινιςουμε είναι μια τζλεια ανταγωνιςτικι αγορά. ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Μεγάλοσ αρικμόσ πωλθτϊν και αγοραςτϊν, ενεργοφν ανεξάρτθτα, δεν αςκοφν ατομικι μονοπωλιακι δφναμθ Τζλεια πλθροφόρθςθ Οι καταναλωτζσ ςτοχεφουν ςτθ μεγιςτοποίθςθ χρθςιμότθτασ, οι επιχειριςεισ ςτοχεφουν ςτθν μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν Οι τιμζσ είναι εφκαμπτεσ ςε όλεσ τισ ροζσ 8:

10 Γιατί το φιλελεφκερο ςφςτθμα που ακολουκείται από τισ περιςςότερεσ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ δζχεται ζντονθ κριτικι; Μόνο όταν ιςχφουν οι προχποκζςεισ του τζλειου ανταγωνιςμοφ ιςχφει θ τζλεια αποδοτικότθτα. W S L 20=W 0 D L Q L =100 Q L Σε περιόδουσ αφξθςθσ ανεργίασ οι εργοδότεσ προςφζρουν μεγαλφτερθ ποςότθτα εργαςίασ με αποτζλεςμα ο μιςκόσ να μειϊνεται. Το κράτοσ παρεμβαίνει για εξαςφάλιςθ μιςκοφ. S L, W, W K >W L1 ΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΘΣ ΑΓΟΑΣ ΔΙΕΘΝΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΟΑ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΙΧ: Ρϊλθςθ Αγακϊν Αγορά Εργαςίασ Επζνδυςθ ςε κεφ. αγορά ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΙΑΣ Αγορά Αγακϊν, Νοικοκυριοφ Ρϊλθςθ εργαςίασ Δανειςμόσ Αποταμίευςθ ΑΓΟΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9:

11 ΚΑΤΟΣ Ο βακμόσ επιβάρυνςθσ του καταναλωτι λόγω διαφ. Ελαςτικότθτασ τθν ςυνάρτθςθ προςφοράσ(ο φόροσ επιβάλλεται ςτον παραγωγό) τιμι Ροςότθτα ΤΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΟΡΩΛΙΟΥ Ο ζλεγχοσ των μονοπωλιακϊν επιχειριςεων μπορεί να ζχει τισ μορφζσ: 1. Κρατικι ιδιοκτθςία 2. υκμίςεισ τθσ λειτουργίασ τθσ μονοπωλιακισ επιχείρθςθσ 3. Χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ τθσ μονοπωλιακισ επιχείρθςθσ κατόπιν ανταγωνιςμοφ Κρατικι επιχείρθςθ Επιχειριματα υπζρ Ζλεγχοσ του μεγζκουσ τθσ παραγωγισ κοινωνικά άριςτο επίπεδο Ρρογραμματιςμόσ ανάπτυξθσ βαςικϊν ι παραγωγικϊν κλάδων Ζμμεςθ αναδιανομι του ειςοδιματοσ Χαρακτθριςτικά μονοπωλίου και προχποκζςεισ Ρχ. Συνδζςτε τθν ζννοια του μονοπωλίου με τθν αγορά. Είναι το μονοπϊλιο ατζλεια τθσ αγοράσ; 10:

12 P=MC, P MC, P AC κρατικό προχπολογιςμό Αντιμετϊπιςθ των αντιοικονομιϊν Ρροςδοκία ιπιων ςχζςεων εργαηομζνων/διοίκθςθσ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΔΕΘ P MC P M P N D N D M Q N Q M Q ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ Θ μθ άριςτθ αναλογία των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν οδθγεί ςε υψθλά επίπεδα κόςτουσ. Θ τιμι> οριακό κόςτοσ. Αποτζλεςμα: είναι θ μείωςθ τθσ καταναλωτικισ ευθμερίασ. Ραράδειγμα: ςφνδεςθ αμοιβισ απόδοςθσ BONUS αφξθςθ κερδϊν, μείωςθ τιμισ Τιμι= οριακό κόςτοσ άρα θ πολιτικι BONUS αυξάνει τθν κοινωνικι ευθμερία. ΕΛΕΓΧΟΙ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΗΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ Α. Ρεριοριςμοί ςτον κακοριςμό τιμισ του αγακοφ Ρεριοριςμόσ ςτον κακοριςμό του οικονομικοφ αποτελζςματοσ 11:

13 Ρεριοριςμοί ςτον κακοριςμό των επενδφςεων Τιμι- οριακό κόςτοσ Οριςμόσ ςτόχου απόδοςθσ ςε κάκε επζνδυςθ Ρεριοριςμοί ςτθν απόδοςθ κεφαλαίου Β. Εξωτερικοί χρθματοδοτικοί περιοριςμοί Γ. Λογιςτικοί ζλεγχοι από ορκωτοφσ λογιςτζσ Δ. Άμεςοι ζλεγχοι Ρυκμίςεισ: Ζλεγχοσ μονοπωλιακισ δφναμθσ Διατιρθςθ ποιότθτασ αγακϊν και υπθρεςιϊν Αποφυγι δαπανθροφ κοινωνικοφ ανταγωνιςμοφ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ AVERCH-JOHNSON Ζςτω S H : μζγιςτθ επιτρεπόμενθ απόδοςθ κεφαλαίου κόςτοσ κεφαλαίου: Γ<S<Γ max : θ μζγιςτθ απόδοςθ του Κ. Με τθ μζκοδο LAGRANCE: Δεν ζχουμε άριςτθ αναλογία των ςυντελεςτϊν παραγωγισ λόγω υπερκεφαλαίωςθσ. Άλλεσ εναλλακτικζσ ρυκμίςεισ Πριο απόδοςθσ επί των εςόδων Κεφάλαιο 4 : Αγοραία ηιτθςθ και τιμολόγθςθ 1. Υποκζςεισ ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά των ορκολογικϊν καταναλωτϊν 2. Καταςκευι τθσ αγοραίασ καμπφλθσ ηιτθςθσ από ζνα ςφνολο μεμονωμζνων καμπυλϊν ηιτθςθσ 3. Θ ζννοια τθσ ελαςτικότθτασ ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι και το ειςόδθμα και θ ςταυροειδισ ελαςτικότθτα 4. Ρρακτικόσ υπολογιςμόσ τθσ καμπφλθσ ηιτθςθσ 5. Θ ςχζςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ αγοραίασ ηιτθςθσ με τθν τιμολόγθςθ τθσ εταιρείασ 12:

14 Θ μείωςθ κατά 15% των ειςοδθμάτων, τι εντφπωςθ ζχει ςε μάκρο και μίκρο; ΜΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ Επιχείρθςθ μείωςθ παραγόμενθσ ποςότθτασ. Λιγότερα ζςοδα, κζρδθ, χαμθλι ποιότθτα, ευζλικτα ωράρια Καταναλωτισ 1,Υ /=Υreal, D, C, πλεόναςμα καταναλωτι όταν S, D υποκατάςτατο, D κατωτζρων, Saving P D 1 S 1 S P 1 E 1 D 2 Q 1 ΜΑΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ Επιχείρθςθ Q, P S U, ελλείμματοσ προχπολογιςμοφ Οικονομία Q, ΑΕΡ, g, ςυνολικοφ πλεονάςματοσ καταναλωτι, κοινωνικισ ευθμερίασ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΘΤΑ ΩΣ ΡΟΣ ΤΘΝ ΤΙΜΘ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΡΩΛΘΣΕΩΝ P E(p)>1 E(p)=1 13:

15 E(p)<1 Q ζςοδα πωλιςεων Q P e>1 e=1 e<1 Q Αφξθςθ τθσ τιμισ του προϊόντοσ με βάςθ τθν αφξθςθ κόςτουσ φκμιςθ αφξθςθσ τθσ τιμισ εξωγενϊσ (PRI-X): αφξθςθ κόςτουσ Άριςτθ δυνατι αξιοποίθςθ παραγωγισ πόρων ΑΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ Ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ για δεδομζνο επίπεδο παραγωγισ. (χ ) 14:

16 Συνάρτθςθ παραγωγισ : f(k,l) Ρρόβλθμα:min κόςτουσ με δεδομζνο μζγεκοσ παραγωγισ minc=rk+wl υπό τον περιοριςμό : f(k,l) ΣΥΝΑΤΘΣΘ LAGRANGE V=rk+wl+Λ[k-F(K,L)] Τι δείχνει ο ςυντελεςτισ Lagrange λ; κατά πόςο μεταβάλλεται θ ςυνάρτθςθ εάν μεταβλθκεί ο περιοριςμόσ μασ κατά μια μονάδα. Αποτελεί τθ ςυνκικθ αριςτοποίθςθσ Λόγοσ τιμϊν ςυντελεςτϊν παραγωγισ= λόγοσ οριακϊν προϊόντων των ςυντελεςτϊν παραγωγισ ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΟΛΙΓΟΡΩΛΙΟΥ 1. Τιμι ολιγοπωλίου> τιμι ανταγωνιςμοφ πλιρουσ (τιμι διανεμθτι αναποτελεςματικότθτα λιγότεροι καταναλωτζσ ορίηουν το προϊόν) 2. Μικρότερο πλεόναςμα καταναλωτι (τιμι: ορίηεται από τον παραγωγό) P Καμπφλθ ηιτθςθσ- Ατελισ Ανταγωνιςμόσ P ολιγ. ΡΛΕΟΝΑΣΜΑ 15:

17 Pe Q ολιγ. Qe Q P P e= άπειρο D,AR Καμπφλθ ηιτθςθσ Τζλειοσ ανταγωνιςμόσ Q Περιγράψτε ςυνζπειεσ του καταναλωτι και το κοινωνικό ςφνολο Απϊλειεσ καταναλωτι Αφξθςθ τιμισ (διανεμθτικι αποτελεςματικότθτα) Μείωςθ ποςότθτασ (παραγωγικι αναποτελεςματικότθτα) Συρρίκνωςθ πλεονάςματοσ λόγω αφξθςθσ τιμισ Το τρίγωνο που προκφπτει από τθν καμπφλθ ηιτθςθσ και πάνω από τθν τιμι ποςότθτασ ιςορροπίασ είναι το πλεόναςμα του καταναλωτι. Συνζπειεσ κοινωνικοφ ςυνόλου Μείωςθ πλεονάςματοσ καταναλωτι Αφξθςθ τιμισ μείωςθ πραγματικϊν ειςοδθμάτων άρα D, ευθμερία πολιτϊν Μείωςθ παραγόμενθσ ποςότθτασ ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυρρίκνωςθ τθσ ηιτθςθσ οδθγεί ςε ςυρρίκνωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ κζςεων εργαςίασ άρα ανεργία και τελικό κίνδυνο φφεςθσ 16:

18 Άρα επιτυγχάνουμε ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ με δεδομζνο επίπεδο παραγωγισ. 1 ο βιμα: διαμορφϊνουμε ςυνάρτθςθ Lagrange 2 ο βιμα: βρίςκουμε τισ μερικζσ παραγϊγουσ ωσ προσ κεφάλαιο W, εργαςία L και ςυντελεςτι lagrange 3 ο βιμα: εξιςϊνουμε τισ μερικζσ παραγϊγουσ με το μθδζν 4 ο βιμα: διαιροφμε τισ μερικζσ παραγϊγουσ τθσ ςυνάρτθςθσ του lagrange ωσ προσ κεφάλαιο και εργαςία κατά μζλθ 5 ο βιμα: προκφπτει θ ςυνκικθ αριςτοποίθςθσ θ οποία ιςοφται με επιτόκιο προσ αμοιβι (μιςκό) R/W=FK/FL=οριακι παραγωγικότθτα κεφαλαίων/οριακι παραγωγικότθτα εργαςίασ. Επομζνωσ ζχουμε αριςτοποίθςθ παραγωγικισ διαδικαςίασ όταν ο λόγοσ των τιμϊν των ςυντελεςτϊν παραγωγισ ιςοφται με τον λόγο των οριακϊν παραγωγικοτιτων των ςυντελεςτϊν παραγωγισ 17:

19 Ρερίπτωςθ αφξθςθ μονοπωλίου Αφξθςθ τθσ τιμισ του προϊόντοσ ςφμφωνα με τον γενικό δείκτθ τιμϊν- κάποιο ποςοςτό Χ RPI X τόχοσ: Βελτίωςθ τθσ αναλογίασ K/L Min κόςτουσ παραγωγισ Πικανά προβλιματα: Αρνθτικι επίδραςθ ςτθν ποιότθτα προϊόντοσ Αδικαιολόγθτεσ αυξιςεισ των ςυντελεςτϊν παραγωγισ αφξθςθ τθσ τιμισ του προϊόντοσ Αβεβαιότθτα για τθν επιχείρθςθ Πλεονεκτιματα μεκόδου: Αντιμετωπίηει τισ ενδογενείσ αυξιςεισ του κόςτουσ παραγωγισ γιατί θ επιχείρθςθ κα προςπακιςει να επιτφχει πιο αποτελεςματικζσ μεκόδουσ παραγωγισ Μειονεκτιματα: Αβεβαιότθτα τθσ επιχείρθςθσ και πρόβλθμα αιχμαλωςίασ των ρυκμιςτϊν από τθν επιχείρθςθ Σρόποσ ρφκμιςθσ: R<S<Rmax Θ ειςοδθματικι ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ορίηεται ωσ εξισ: Θ ςταυροειδισ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ: υνάρτθςθ ηιτθςθσ γενικισ μορφισ: 18:

20 Q=Q 0 +a<y-a2p i +a3p s -a4p c +asz+e 19:

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- ΟΛΙΓΟΡΩΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΞΑΤΘΣΘ Στον πλιρθ ανταγωνιςμό θ επιχείρθςθ είναι μικρι και θ τιμι δεδομζνθ. Στο μονοπϊλιο δεν υπάρχουν ανταγωνιςτζσ. Υπάρχουν αγορζσ όπου το κόςτοσ ειςόδου είναι χαμθλό. Θ κυρίαρχθ επιχείρθςθ αςκεί δφναμθ αγοράσ (υψθλι τιμι, μεγαλφτερα βραχυχρόνια κζρδθ) Σταδιακά κα παραχωριςει μερίδιο αγοράσ Οι νζεσ επιχειριςεισ αυξάνουν ςε μζγεκοσ Φκάνουν το μζγεκοσ τθσ κυρίαρχθσ Ολιγοπωλιακι αγορά ΟΛΙΓΟΡΩΛΙΟ Θ προςφορά λίγεσ αλλθλοεξαρτϊμενεσ επιχειριςεισ ςχετικά μεγάλεσ. Οι επιχειριςεισ προςπακοφν ανεξάρτθτα να προωκιςουν το προςωπικό τουσ ςυμφζρον με υπόκεςθ τθν αλλθλεξάρτθςθ Διαφοριςμόσ τιμισ Προχποκζςεισ: o Χωρίηει τθν αγορά γεωγραφικόσ (μονοπωλθτισ) o Ρροςφζρει το ίδιο αγακό ςε διαφορετικι όμωσ τιμι ςε κάκε γεωγραφικι ομάδα o Θα κζςει υψθλότερθ τιμι ςτθν αγορά όπου υπάρχει ανελαςτικι ηιτθςθ του προϊόντοσ. Αντίκετα, κα αναγκαςτεί να ορίηει χαμθλότερθ τιμι για το προϊόν όςο πιο αυξθμζνθ είναι θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ P. Τα ςυνολικά του ζςοδα είναι μεγαλφτερα (και κζρδθ) από το να προςζφερε ο αγακό ςτθν ίδια τιμι και ςτισ 2 τιμζσ. Ανάλυςθ ολιγοπωλίου Θα χρθςιμοποιιςουμε το ςτατικό υπόδειγμα απαγορευτικισ τιμολόγθςθσ, που υποκζτει μια κυρίαρχθ και μια δυνθτικά νεοειςερχόμενθ. Θ νζα επιχείρθςθ Q Μax π Qk H κυρίαρχθ επιχείρθςθ Q Max π με βάςθ τθν πλθροφόρθςθ για τθν νζα 20:

22 ΜΘ ΣΥΝΕΓΑΣΙΜΟ ΟΛΙΓΟΡΩΛΙΟ Στο υπόδειγμα αυτό όλεσ οι επιχειριςεισ ςυμπεριφζρονται ωσ νεοειςερχόμενεσ max π με δεδομζνο το Q των άλλων Θα εξερευνιςουμε πόςο ςυνδζεται ο βακμόσ δφναμθσ αγοράσ με τον αρικμό και τθν κατανομι μεγζκουσ των επιχειριςεων του κλάδου Ο ΔΕΙΚΤΘΣ Herfindhal Οι δείκτεσ ςυγκζντρωςθσ αποτελοφν ζνα ςυνοπτικό δείκτθ τθσ δραςτθριότθτασ των μεγάλων επιχειριςεων ςτισ αγορζσ τουσ δεν μασ δίνει πλθροφόρθςθ για τισ υπόλοιπεσ επιχειριςεισ του κλάδου Ζνα CR 4 =60% ίςωσ ςθμαίνει ότι θ μεγαλφτερθ επιχείρθςθ 54% και μοιράηεται τθν αγορά με άλλεσ 3*2% ΚΥΙΑΧΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ Επίςθσ CR 4 =60% οι 4 μεγαλφτερεσ ζχουν το 15% τθσ αγοράσ θ κάκε μια και τθ μοιράηονται με άλλεσ 4*5% μερίδιο αγοράσ ΟΛΙΓΟΡΩΛΙΟ Ζχουμε 2 διαφορετικζσ μορφζσ αγοράσ και ο δείκτθσ ςυγκζντρωςθσ δεν μασ βοθκά. Ο ΔΕΙΚΤΘΣ HERFIDHAL Δίνει πλθροφορίεσ για όλεσ τισ επιχειριςεισ που κινοφνται ςτθν αγορά ΟΛΙΓΟΡΩΛΙΟ ΡΟΥ ΑΡΟΦΑΣΙΗΕΙ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Δυο βαςικά υποδείγματα λειτουργίασ των ολιγοπωλίων: A. Ρρόκειται για τα ολιγοπϊλια που αποφαςίηουν. Για τθν ποςότθτα παραγωγισ τουσ και ςτθν ςυνζχεια θ αγορά προςδιορίηει το επίπεδο τομισ, όπου προςφορά = ηιτθςθ (υπόδειγμα Cournot) B. Ρρόκειται για ολιγοπϊλια που αποφαςίηουν για τθν τιμι του προϊόντοσ και ςτθ ςυνζχεια διακζτουν ςτθν αγορά τθν πικανότθτα που ηθτείται (υπόδειγμα Bertrand) Το ςτατιςτικό υπόδειγμα τθσ απαγορευτικι τιμολόγθςθσ περιγράφει τον τρόπο που ακολουκεί θ κυρίαρχθ επιχείρθςθ για να διατθριςει τθ κζςθ τθσ ςτθν αγορά. 21:

23 ορίηει πολφ χαμθλι τιμι Αποκαρρφνει τθν είςοδο νζων επιχειριςεων Αποκαρρφνει τθν επζκταςθ των μικρϊν επιχειριςεων του περικωρίου Υποκζτουμε: ςτακερό κόςτοσ =0 οριακό κόςτοσ= ςτακερό/μονάδα Άρα MC=AC=c ςτακερό Ρόςο προϊόν κα παράγει θ επιχείρθςθ (1) ϊςτε να max π; Θ (1) υποκζτει ότι θ (2) διατθρεί τθν Q 2 (υπόκεςθ Cournot) Θ (1) κα max π κατά μικοσ τθσ υπόλοιπθσ καμπφλθσ ηιτθςθσ {ηιτθςθ αγοράσ προϊόν που αναμζνεται να παράγει θ (2) Θ Q 1 προκφπτει από MR=MC όπου MR θ καμπφλθ του υπόλοιπου οριακοφ εςόδου που αντιςτοιχεί ςτθν υπόλοιπθ καμπφλθ ηιτθςθσ P Dmarket (ΑΓΟΑ) Q 2 =κυρίαρχθ P 1 P 1 >AC MC=MR (εδϊ ορίηεται θ ιςορροπία τθσ επιχ. 1) ΜR Q 1 (Q 2 ) Q 2 Q 1 22:

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΥΘΜΙΣΘ 1) Μορφζσ αγοράσ, δομι αγοράσ και ανταγωνιςμόσ 2) Τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ πολιτικισ ανταγωνιςμοφ 3) Ρρογράμματα ιδιωτικοποίθςθσ, θ ςυλλογιςτικι και θ αποτελεςματικότθτά τουσ 4) Θ λογικι ρφκμιςθ τθσ αγοράσ 5) Συμπεράςματα Structure ΔΟΜΘ Contack ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ Performance ΕΡΙΔΟΣΘ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΝΟΡΩΛΙΟΥ 1. Ενιςχφει τθν εςωτερικι αποτελεςματικότθτα των επιχ. οργανϊςεων και αποκαρρφνει τθν αδράνεια 2. Ενκαρρφνει τισ αποτελεςματικζσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζναντι αναποτελεςματικϊν (διαδικαςία επιλογισ) 3. Βελτιϊνει τθ δυναμικι αποτελεςματικότθτα ενδυναμϊνοντασ τθν καινοτομία ΔΟΜΘ ΑΓΟΑΣ Χαρακτθριςτικά τθσ δομισ αγοράσ Αρικμόσ και κατανομι μεγζκουσ των πολιτϊν και των αγοραςτϊν- δείκτεσ ςυγκζντρωςθσ του κλάδου Χαρακτθριςτικά προϊόντοσ βακμόσ διαφοροποίθςθσ, ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι, ευαιςκθςία απζναντι ςτουσ επιχειρθματικοφσ κλάδουσ Βακμόσ κατάτμθςθσ τθσ αγοράσ κάκετθ και οριηόντια (ςυνεργαςία με άλλεσ ομοειδισ επιχειριςεισ) ολοκλιρωςθ εντόσ του κλάδου- ο βακμόσ ςτον οποίο οι επιχειριςεισ κατζχουν ι ελζγχουν άλλεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται κάκετα ςε προθγοφμενα ι επόμενα ςτάδια παραγωγισ ι οριηόντια ςτθν παραγωγι ςχετιηομζνων αγακϊν και υπθρεςιϊν Φραγμοί ειςόδου ςτον κλάδο- φραγμοί εξόδου από τον κλάδο. Ευκολία και κόςτοσ ειςόδου εξόδου Ανελαςτικι ηιτθςθ ςε μονοπϊλιο/ ολιγοπϊλιο 23:

25 P P* ML Pc D,AR MR Q* Qc Q 24:

26 1. Συρρικνϊνεται το πλεόναςμα του καταναλωτι 2. Πςο πιο ανελαςτικι καμπφλθ ηιτθςθσ τόςο πιο πολφ πιζηεται ο καταναλωτισ 3. Δεν υπάρχουν υποκατάςτατα 4. Μθ ευνοϊκι θ τιμι για τουσ καταναλωτζσ Τα οφζλθ του ανταγωνιςμοφ περιλαμβάνουν άμεςα οφζλθ για τον καταναλωτι. Ρρζπει όμωσ να λθφκοφν υπόψθ και τα ζμμεςα αποτελζςματα. ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Θ διεφρυνςθ των αγορϊν διευρφνει και το πεδίο εφαρμογισ του ανταγωνιςμοφ Μια πιο ανοιχτι αγορά είναι περιςςότερο ανταγωνιςτικι Οι εκνικζσ βιομθχανίεσ εναρμονίηουν τθ διεφρυνςθ τουσ ΙΔΙΩΤΙΚΟΡΟΙΘΣΘ Ορίηεται ωσ θ μεταφορά των κρατικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτον ιδιωτικό ζλεγχο Τρόποι ιδιωτικοποίθςθσ: Αίτια: Άμεςθ πϊλθςθ ςτον ιδιωτικό τομζσ Μεταφορά διαχείριςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα Αίςκθμα απογοιτευςθσ Ρρόβλθμα εντολζα- εντολοδόχου Βελτίωςθ αποτελεςματικότθτασ Αλλαγι οργανωςιακοφ ικουσ Εφαρμογι των αρχϊν του ανταγωνιςμοφ ςε επιχ. κοινισ ωφζλειασ Αποτελζςματα ιδιωτικοποίθςθσ: Επίδραςθ ςτθν αποδοτικότθτα, κετικι Βελτίωςθ κρατικϊν εςόδων, κετικι Διανομι ειςοδιματοσ 25:

27 φκμιςθ φυςικοφ μονοπωλίου Τιμολόγθςθ Τιμι= οριακό κόςτοσ Λειτουργία ςτο νεκρό ςθμείο ι με μια επιτρεπόμενθ μζςθ απόδοςθ κεφ(ςυντελεςτισ απόδοςθσ κεφαλαίου) Κακοριςμόσ μεγίςτων τιμϊν, PRI-X(δείκτθσ τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ χ ποςοςτιαίεσ μονάδεσ) Για να βρω το άριςτο ςθμείο, τθν άριςτθ ποςότθτα πρζπει MR=MC P P P P C MC=MR C MC=MR MR Q Q Q Πςο πιο ανελαςτικι θ καμπφλθ ηιτθςθσ ςτθν αγορά τόςο πιο υψθλι θ P ηιτθςθσ ςτθν αγορά. Οι καταναλωτζσ δε μποροφν να αποφφγουν τθν αγορά ςυγκεκριμζνου αγακοφ (πχ. Φάρμακα, γάλα, απορρυπαντικά, καφζδεσ) Το ςτατιςτικό υπόδειγμα απαγορευτικισ τιμολόγθςθσ περιγράφει τον τρόπο που ακολουκεί θ κυρίαρχθ επιχείρθςθ να διατθριςει τθ κζςθ ςτθν αγορά ορίηει πολφ χαμθλι τιμι, αποκαρρφνει τθν είςοδο νζων επιχειριςεων, αποκαρρφνει τθν επζκταςθ των μικρϊν επιχειριςεων του περικωρίου. 26:

Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin

Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin 1 Το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin με δφο παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ: Υποκζςεισ 1. Δφο χϊρεσ, δφο ομογενι προϊόντα, δφο ομογενείσ ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Θεωρθτικόσ οριςμόσ: θ απαςχόλθςθ που προκφπτει όταν ςτον επικρατοφντα πραγματικό μιςκό θ ςυνολικι ηιτθςθ εργαςίασ είναι ίςθ με τθν ςυνολικι προςφορά εργαςίασ (μπορεί να υπάρχει ανεργία αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ.

9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ. Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ - Κεφάλαιο Πρώτο: Βαςικζσ Οικονομικζσ Έννοιεσ Εκπαιδευτικόσ, Παναγιώτθσ Φουτςιτηισ, Οικονομολόγοσ. Όλα τα αντικείμενα επζχουν κζςθ χριματοσ, δθλαδι όλα τα αντικείμενα είναι χριματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΧΙΕ ΣΗ ΑΓΟΡΑ

ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΧΙΕ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΧΙΕ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Κριτιρια λιψθσ αποφάςεων ΙΙ. Δυναμικι αποτελεςματικότθτα τθν περίπτωςθ που κζλουμε να πάρουμε αποφάςεισ διαχρονικισ κατανομισ περιοριςμζνων πόρων, τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά Καταναλωτι

Συμπεριφορά Καταναλωτι Συμπεριφορά Καταναλωτι Πώσ ςυμπεριφζρονται οι καταναλωτζσ; Παράδειγμα: Καταναλωτική δαπάνη, ΗΠΑ, 2001 Νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα $20,000-$29,999 Εισόδημα (μετά φόρων): $ 23,924 Συνολικές δαπάνες: $

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. ...Είναι θ ΑΞΙΑ του ςε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ εκφραςμζνθ ςε ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ λαμβανομζνων υπόψθ των:

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. ...Είναι θ ΑΞΙΑ του ςε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ εκφραςμζνθ ςε ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ λαμβανομζνων υπόψθ των: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ...Είναι θ ΑΞΙΑ του ςε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ εκφραςμζνθ ςε ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ λαμβανομζνων υπόψθ των: 1) ΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ι και των ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ από τα ομοιά του. 2) ΣΥΜΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Product Life Cycle Κφκλοσ Ζωήσ Προϊόντοσ

Product Life Cycle Κφκλοσ Ζωήσ Προϊόντοσ ΕΓΓΥΘΣΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΡΑΑΔΟΣΘ ΚΑΙ ΟΟΙ ΡΛΘΩΜΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΣΘΜΑ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΡΩΛΘΣΘ ΒΑΣΙΚΘ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΜΟΦΘ ΕΙΚΟΝΑ ΣΘΜΕΙΟΥ ΑΓΟΑΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ Νομικό Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Θζματα που κα εξεταςτοφν. Ακαμψία του πραγματικοφ μιςκοφ. Οικονομικοί κφκλοι: θ κεχνςιανι άποψθ 5/4/2013

Θζματα που κα εξεταςτοφν. Ακαμψία του πραγματικοφ μιςκοφ. Οικονομικοί κφκλοι: θ κεχνςιανι άποψθ 5/4/2013 Κεχνςιανιςμόσ: θ μακροοικονομικι κεωρία τθσ ακαμψίασ των μιςκϊν και των τιμϊν 11 ο κεφάλαιο Μακροοικονομικι (Abel-Benanke-Cushoe) Θζματα που κα εξεταςτοφν Ακαμψία του πραγματικοφ μιςκοφ Ακαμψία των τιμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρηματοδότηςη Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f.

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f. .. Αντίςτροφθ ςυνάρτθςθ Ζςτω θ ςυνάρτθςθ : A θ οποία είναι " ". Τότε ορίηεται μια νζα ςυνάρτθςθ, θ μζςω τθσ οποίασ το κάκε ιςχφει y. : A με Η νζα αυτι ςυνάρτθςθ λζγεται αντίςτροφθ τθσ. y y A αντιςτοιχίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ)

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Οι καταναλωτζσ αποκτοφν όλο και μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 217 ΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕ ΣΩΝ ΜΕΣΦΟΡΩΝ: ϋ τρίμθνο 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι ρχι (ΕΛΣΤΤ) ανακοινϊνει τουσ είκτεσ κφκλου εργαςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΕΛΛΘΝΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΕΛΛΘΝΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 1 ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ: ΑΠΑΡΧΕ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 2 τοιχεία Παγκοςμιοποίηςησ Θ παγκοςμιοποίθςθ είναι μία κοινωνικοοικονομικι πραγματικότθτα! Θ παγκοςμιοποίθςθ εξελίςςεται αδιάκοπα,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΘ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΕΥΝΑ ΑΓΟΑΣ 6 Ο εξάμθνο Χθμικϊν Μθχανικϊν

ΑΝΑΛΥΣΘ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΕΥΝΑ ΑΓΟΑΣ 6 Ο εξάμθνο Χθμικϊν Μθχανικϊν ΑΝΑΛΥΣΘ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΕΥΝΑ ΑΓΟΑΣ 6 Ο εξάμθνο Χθμικϊν Μθχανικϊν Γιάννθσ Καλογιρου, Κακθγθτισ ΕΜΠ, y.caloghirou@ntua.gr ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΘΣΘΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΘΣΘΣ Άδεια Χρήζης Το παρόν εκπαιδεσηικό σλικό σπόκειηαι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Συςςώρευςη ανθρώπινου κεφαλαίου ςτην πρώιμη παιδική ηλικία 1

Συςςώρευςη ανθρώπινου κεφαλαίου ςτην πρώιμη παιδική ηλικία 1 Συςςώρευςη ανθρώπινου κεφαλαίου ςτην πρώιμη παιδική ηλικία 1 Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται ςυνοπτικά θ ςυςςωρευμζνθ γνϊςθ των οικονομολόγων αναφορικά με α) τισ επιπτϊςεισ και τθ ςθμαςία των γεγονότων

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Δξγαζηήξην Εσνηερλίαο Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΜΑΝΟΤΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ M.Sc. Γεσπόλνο Εσνηέρλεο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Γ.Π.Θ. ΗΜΒΡΟ 19-20

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING PLAN ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ. 6 Ο εξάμθνο Χθμικϊν Μθχανικϊν. Ευάγγελοσ ιϊκασ, Διδάκτωρ ΕΜΠ

MARKETING PLAN ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ. 6 Ο εξάμθνο Χθμικϊν Μθχανικϊν. Ευάγγελοσ ιϊκασ, Διδάκτωρ ΕΜΠ ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 6 Ο εξάμθνο Χθμικϊν Μθχανικϊν Ευάγγελοσ ιϊκασ, Διδάκτωρ ΕΜΠ vagsiok@chemeng.ntua.gr MARKETING PLAN Γιάννθσ Καλογιρου, Καθηγητής ΕΜΠ y.caloghirou@ntua.gr Άδεια Χρήζης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ. Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ

Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ. Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ Η ελλθνικι φαρμακοβιομθχανία 27 υπερςφγχρονα εργοςτάςια τεχνολογία αιχμισ Απαςχόλθςθ 11.000 εργαηόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ 8 Ο εξάμθνο Χθμικϊν Μθχανικϊν Δανάθ Διακουλάκθ, Κακθγιτρια ΕΜΠ diak@chemeng.ntua.gr Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επ. κακθγθτισ ΕΜΠ atsaka@central.ntua.gr ΚΟΣΤΟΛΟΓΘΣΘ ΤΙΜΟΛΟΓΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ρερίγραμμα κεφαλαίου. Συναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, οικονομικοί κφκλοι και μακροοικονομικι πολιτικι ςε μια ανοικτι οικονομία. Συναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ

Ρερίγραμμα κεφαλαίου. Συναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, οικονομικοί κφκλοι και μακροοικονομικι πολιτικι ςε μια ανοικτι οικονομία. Συναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ Συναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, οικονομικοί κφκλοι και μακροοικονομικι πολιτικι ςε μια ανοικτι οικονομία 13 ο κεφάλαιο Μακροοικονομικι (Abel-Bernanke-Croushore) Ρερίγραμμα κεφαλαίου Συναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον

Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον Ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο : _ Θ Ε Μ Α 1 ο Α. Ν α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ο φ ν ο ι α κ ό λ ο υ κ ε σ π ρ ο τ ά ς ε ι σ μ ε τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Διαδικτυακό εμινάριο (webinar) για Δήμουσ τησ Ελλάδασ & τησ Κφπρου με θζμα τισ υμβάςεισ Ενεργειακήσ Απόδοςησ (ΕΑ) Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Παρουςίαςη: κ. Παφλοσ Καμάρασ, Γεν. Γραμματζασ του

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση στο μάθημα του Αυτομάτου Ελέγχου (ΜΜ803)

Εργαστηριακή άσκηση στο μάθημα του Αυτομάτου Ελέγχου (ΜΜ803) Εργαστηριακή άσκηση στο μάθημα του Αυτομάτου Ελέγχου (ΜΜ803) Το ςφςτθμα τθσ φωτογραφίασ αποτελείται από ζνα κινθτιρα ςτον άξονα του οποίου ζχουμε προςαρμόςει ζνα φορτίο. Στον κινθτιρα υπάρχει ςυνδεδεμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνοντασ υπόψη ότι κατά την πρόςθεςη δφο δυαδικϊν ψηφίων ιςχφει: Κρατοφμενο

Λαμβάνοντασ υπόψη ότι κατά την πρόςθεςη δφο δυαδικϊν ψηφίων ιςχφει: Κρατοφμενο Αριθμητικά κυκλώματα Ημιαθροιστής (Half Adder) Ο ημιαθροιςτήσ είναι ζνα κφκλωμα το οποίο προςθζτει δφο δυαδικά ψηφία (bits) και δίνει ωσ αποτζλεςμα το άθροιςμά τουσ και το κρατοφμενο. Με βάςη αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Α Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή;

Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; Παναγιώτησ Γ. Ρουςόπουλοσ Γενικόσ Διευθυντήσ The Franchise Co Διευθύνων ύμβουλοσ Dale Carnegie Hellas 1 Εκτόσ Εργαςίασ; Σέλοσ ή Αρχή; 2 Σι επιλογέσ έχω; 3 «Για να μείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα