Οικονομική για Διοίκηςη Επιχειρήςεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομική για Διοίκηςη Επιχειρήςεων"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΑΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ημειώςεισ για το μάθημα Οικονομική για Διοίκηςη Επιχειρήςεων Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ

2 Πρόλογοσ Ρϊσ λειτουργεί το ςφςτθμα τθσ αγοράσ; Ρϊσ μεγιςτοποιοφν οι επιχειριςεισ τα κζρδθ τουσ ςε μια ανοιχτι αγορά; Ροια κα ζπρεπε να παίηει θ κυβζρνθςθ ςτθν ςφγχρονθ οικονομία; Ροιο ρόλο κα ζπρεπε να παίηει θ κυβζρνθςθ ςτθ ςφγχρονθ οικονομία; Τι κακορίηει τα επιτόκια; Ροιοσ είναι ο ρόλοσ των κεντρικϊν τραπεηϊν ςτθν οικονομία; Ρωσ μποροφμε να μετριάςουμε τισ οικονομικζσ διακυμάνςεισ; Τι είναι το ιςοηφγιο πλθρωμϊν και ποια θ ςθμαςία του; Γιατί οι διακυμάνςεισ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμϊν είναι τόςο ςυχνζσ; Ρωσ μπορεί να επιταχυνκεί θ οικονομικι ανάπτυξθ; Ο ανταγωνιςμόσ ςυνδζεται με τθν αγορά. Θ ανταγωνιςτικότθτα ςυνδζεται με προϊόντα και υπθρεςίεσ. Οι οικονομικζσ πολιτικζσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο ςυγκλίνουν προσ τρείσ βαςικζσ αρχζσ: 1. Δίνεται αυξανόμενθ ζμφαςθ ςτθ χριςθ των μθχανιςμϊν τθσ αγοράσ για τθν επίτευξθ ςτόχων και όχι ςτθν υποκατάςταςι τουσ από τθν κρατικι παρζμβαςθ. 2. Θ μακροοικονομικι πολιτικι προςανατολίηεται πλζον περιςςότερο προσ τθ διαςφάλιςθ ενόσ ςτακεροφ οικονομικοφ πλαιςίου και λιγότερο ςτθν αντιμετϊπιςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν του οικονομικοφ κφκλου και τθν εξαςφάλιςθ υψθλϊν ρυκμϊν ανάπτυξθσ και επενδφςεων. 3. Οι εκνικζσ πολιτικζσ ζχουν γίνει περιςςότερο εξωςτρεφείσ, όπωσ αποδεικνφουν θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ, θ 1:

3 ςτακερά αυξανόμενθ προςχϊρθςθ μελϊν ςτον παγκόςμιο οργανιςμό εμπορίου, θ χαλάρωςθ των ελζγχων ςτισ διεκνείσ επιχειριςεισ κεφαλαίων και θ θπιότερθ ςτάςθ απζναντι ςτισ ξζνεσ επενδφςεισ ςε παγκόςμιο επίπεδο. 2:

4 Κεφάλαιο 1: θ ομοφωνία ςε κζματα οικονομικισ πολιτικισ 1.Ανταγωνιςμόσ και ςφςτθμα τθσ αγοράσ Ρολιτικζσ που ενιςχφουν τον ανταγωνιςμό Ευελιξία αγοράσ εργαςίασ Ιδιωτικοποίθςθ Απορρφκμιςθ Ρεριβάλλον φιλικό προσ τισ επιχειριςεισ 2.Μακροοικονομικι ςτακερότθτα Στακερότθτα τιμϊν Ιςοςκζλιςθ προχπολογιςμοφ Ζλεγχοσ δθμοςίων δαπανϊν 3.Ραγκοςμιοποίθςθ επιχειριςεων Ελεφκερο εμπόριο Ξζνεσ επενδφςεισ Απελευκζρωςθ αγορϊν κεφαλαίου Κινθτικότθτα εργαςίασ Βαςικά οικονομικά προβλιματα 1. Κατανομι μζςων παραγωγισ 2. Διανομι παραγόμενου προϊόντοσ 3. Ρλιρθσ απαςχόλθςθ και νομιςματικι ςτακερότθτα 4. Αναπαραγωγι και ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ΤΙ, ΡΩΣ, ΓΙΑ ΡΟΙΟΝ Αποδοτικζσ, αποτελεςματικζσ: ωσ προσ επιχειριςεισ, άτομο, κοινωνία Ανάπτυξθ: αφξθςθ ειςοδθμάτων, αφξθςθ του ΑΕΡ τόχοσ: να μειϊνονται οι εξωτερικζσ επιδράςεισ και να αυξάνονται οι κετικζσ εξωτερικζσ επιδράςεισ 3:

5 P TD TS Q ΑΓΟΑ Τζλειοσ ανταγωνιςμόσ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ελεφκερθ οικονομικι δράςθ, ατομικι ιδιοκτθςία 2. Μεγάλοσ αρικμόσ παραγωγϊν και μεγάλοσ αρικμόσ καταναλωτϊν (ο μεμονωμζνοσ παραγωγόσ ι καταναλωτισ δεν μπορεί να επθρεάςει τθν τιμι του αγακοφ ι του ςυντελεςτι παραγωγισ) 3. Ορκολογικι ςυμπεριφορά παραγωγϊν και καταναλωτι 4. Τζλεια πλθροφόρθςθ 5. Υπάρχει πλιρθσ διαιρετότθτα και πλιρθσ ευελιξία αγακϊν και ςυντελεςτϊν παραγωγισ 6. Ο παραγωγόσ αποκλείει κακζνα που δεν καταβάλλει τθν τιμι του αγακοφ ΟΙ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΘΣ ΑΓΟΑΣ I. Θ μθ επαλικευςθ των υποκζςεων του τζλειου ανταγωνιςμοφ II. Οι αποκλίςεισ από τθν άριςτθ κατανομι των μεςϊν παραγωγισ, περίπτωςθ δθμοςίων αγακϊν III. Θ περίπτωςθ των αγακϊν κοινισ ωφζλειασ IV. Εξωτερικζσ οικονομίεσ και εξωτερικζσ επιβαρφνςεισ V. Μονοπωλιακζσ παρεκκλίςεισ 4:

6 VI. VII. VIII. Άνιςθ διανομι Οι οικονομικζσ διαταραχζσ (φφεςθ- πλθκωριςμόσ) Οικονομικι υπανάπτυξθ P=MC ςτον τζλειο ανταγωνιςμό P 20 16,5 ΡΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΘ MC=10 Q Πςο πιο ανταγωνιςτικά λειτουργοφν οι κλάδοι τόςο το πλεόναςμα του καταναλωτι μεγιςτοποιείται και το αντίςτροφο. Κάκε αγορά πζραν του τζλειου ανταγωνιςμοφ διαμορφϊνει τιμζσ υψθλότερεσ από αυτζσ του τζλειου ανταγωνιςμοφ. ΑΤΕΛΘΣ ΜΟΦΘ ΑΓΟΑΣ P P M MR=MC MR D,AR Q E Q 5:

7 Κάκε φορά που ζχουμε αποκλίςεισ από τον τζλειο ανταγωνιςμό (ατελείσ μορφζσ αγοράσ) το ατομικό πλεόναςμα του καταναλωτι ςυρρικνϊνεται άρα μειϊνεται και το κοινωνικό πλεόναςμα οδθγεί ςτθ δθμιουργία κοινωνικοφ κόςτουσ. Δικαιολογιςτε τθ ςτάςθ των περιςςότερων χωρϊν για το γεγονόσ ότι υπάρχει τάςθ για ενίςχυςθ του τζλειου ανταγωνιςμοφ. Βαςικι ςυνζπεια του Τ.Α είναι θ αποδοτικότερθ και αποτελεςματικι απόδοςθ των πόρων Αγορά εργαςίασ αγορά ςυντελεςτϊν παραγωγισ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΙΑΣ P,W προςφορά W 0 D 1 S 1 W D επιχειρθματίεσ Q L Q L Q L Πςο υψθλότερο ποςοςτό ανεργίασ TD TS P=10 D=AR=P=MR Επιχείρθςθ (i) ΚΛΑΔΟΣ Q 6:

8 Για να βροφμε το κζρδοσ ανά μονάδα ςυγκρίνουμε τθν τιμι με το μζςο ςυνολικό κόςτοσ ςτθν άριςτθ ποςότθτα παραγωγισ. MR=MC P>ATC ATC ATC D,AR,MR,P P=ATC κανονικά κζρδθ Αν ATC>P ηθμιά Αν ATC=P κανονικά κζρδθ Αν ATC<P κζρδοσ Q=8max Ρ 1. Ιςορροπία κλάδου 2. Καμπφλθ ηιτθςθσ τθσ επιχείρθςθσ 3. Ιςορροπία επιχείρθςθσ (MR=MC) 4. Κζρδθ, ηθμιζσ, κανονικά κζρδθ όταν P>ATC,P<ATC,P=ATC Ρ=TR-TC Ρ/μ= ΑTC-P/P-ATC MR=MC MC ATC D,AR,MR,P ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ 7:

9 Θ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΓΟΑΣ Τι είναι αγορά; Υπάρχουν πολλά είδθ αγορϊν, αλλά αυτό με το οποίο κα ξεκινιςουμε είναι μια τζλεια ανταγωνιςτικι αγορά. ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ Μεγάλοσ αρικμόσ πωλθτϊν και αγοραςτϊν, ενεργοφν ανεξάρτθτα, δεν αςκοφν ατομικι μονοπωλιακι δφναμθ Τζλεια πλθροφόρθςθ Οι καταναλωτζσ ςτοχεφουν ςτθ μεγιςτοποίθςθ χρθςιμότθτασ, οι επιχειριςεισ ςτοχεφουν ςτθν μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν Οι τιμζσ είναι εφκαμπτεσ ςε όλεσ τισ ροζσ 8:

10 Γιατί το φιλελεφκερο ςφςτθμα που ακολουκείται από τισ περιςςότερεσ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ δζχεται ζντονθ κριτικι; Μόνο όταν ιςχφουν οι προχποκζςεισ του τζλειου ανταγωνιςμοφ ιςχφει θ τζλεια αποδοτικότθτα. W S L 20=W 0 D L Q L =100 Q L Σε περιόδουσ αφξθςθσ ανεργίασ οι εργοδότεσ προςφζρουν μεγαλφτερθ ποςότθτα εργαςίασ με αποτζλεςμα ο μιςκόσ να μειϊνεται. Το κράτοσ παρεμβαίνει για εξαςφάλιςθ μιςκοφ. S L, W, W K >W L1 ΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΘΣ ΑΓΟΑΣ ΔΙΕΘΝΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΟΑ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΙΧ: Ρϊλθςθ Αγακϊν Αγορά Εργαςίασ Επζνδυςθ ςε κεφ. αγορά ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΙΑΣ Αγορά Αγακϊν, Νοικοκυριοφ Ρϊλθςθ εργαςίασ Δανειςμόσ Αποταμίευςθ ΑΓΟΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9:

11 ΚΑΤΟΣ Ο βακμόσ επιβάρυνςθσ του καταναλωτι λόγω διαφ. Ελαςτικότθτασ τθν ςυνάρτθςθ προςφοράσ(ο φόροσ επιβάλλεται ςτον παραγωγό) τιμι Ροςότθτα ΤΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΟΡΩΛΙΟΥ Ο ζλεγχοσ των μονοπωλιακϊν επιχειριςεων μπορεί να ζχει τισ μορφζσ: 1. Κρατικι ιδιοκτθςία 2. υκμίςεισ τθσ λειτουργίασ τθσ μονοπωλιακισ επιχείρθςθσ 3. Χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ τθσ μονοπωλιακισ επιχείρθςθσ κατόπιν ανταγωνιςμοφ Κρατικι επιχείρθςθ Επιχειριματα υπζρ Ζλεγχοσ του μεγζκουσ τθσ παραγωγισ κοινωνικά άριςτο επίπεδο Ρρογραμματιςμόσ ανάπτυξθσ βαςικϊν ι παραγωγικϊν κλάδων Ζμμεςθ αναδιανομι του ειςοδιματοσ Χαρακτθριςτικά μονοπωλίου και προχποκζςεισ Ρχ. Συνδζςτε τθν ζννοια του μονοπωλίου με τθν αγορά. Είναι το μονοπϊλιο ατζλεια τθσ αγοράσ; 10:

12 P=MC, P MC, P AC κρατικό προχπολογιςμό Αντιμετϊπιςθ των αντιοικονομιϊν Ρροςδοκία ιπιων ςχζςεων εργαηομζνων/διοίκθςθσ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΔΕΘ P MC P M P N D N D M Q N Q M Q ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ Θ μθ άριςτθ αναλογία των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν οδθγεί ςε υψθλά επίπεδα κόςτουσ. Θ τιμι> οριακό κόςτοσ. Αποτζλεςμα: είναι θ μείωςθ τθσ καταναλωτικισ ευθμερίασ. Ραράδειγμα: ςφνδεςθ αμοιβισ απόδοςθσ BONUS αφξθςθ κερδϊν, μείωςθ τιμισ Τιμι= οριακό κόςτοσ άρα θ πολιτικι BONUS αυξάνει τθν κοινωνικι ευθμερία. ΕΛΕΓΧΟΙ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΗΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ Α. Ρεριοριςμοί ςτον κακοριςμό τιμισ του αγακοφ Ρεριοριςμόσ ςτον κακοριςμό του οικονομικοφ αποτελζςματοσ 11:

13 Ρεριοριςμοί ςτον κακοριςμό των επενδφςεων Τιμι- οριακό κόςτοσ Οριςμόσ ςτόχου απόδοςθσ ςε κάκε επζνδυςθ Ρεριοριςμοί ςτθν απόδοςθ κεφαλαίου Β. Εξωτερικοί χρθματοδοτικοί περιοριςμοί Γ. Λογιςτικοί ζλεγχοι από ορκωτοφσ λογιςτζσ Δ. Άμεςοι ζλεγχοι Ρυκμίςεισ: Ζλεγχοσ μονοπωλιακισ δφναμθσ Διατιρθςθ ποιότθτασ αγακϊν και υπθρεςιϊν Αποφυγι δαπανθροφ κοινωνικοφ ανταγωνιςμοφ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ AVERCH-JOHNSON Ζςτω S H : μζγιςτθ επιτρεπόμενθ απόδοςθ κεφαλαίου κόςτοσ κεφαλαίου: Γ<S<Γ max : θ μζγιςτθ απόδοςθ του Κ. Με τθ μζκοδο LAGRANCE: Δεν ζχουμε άριςτθ αναλογία των ςυντελεςτϊν παραγωγισ λόγω υπερκεφαλαίωςθσ. Άλλεσ εναλλακτικζσ ρυκμίςεισ Πριο απόδοςθσ επί των εςόδων Κεφάλαιο 4 : Αγοραία ηιτθςθ και τιμολόγθςθ 1. Υποκζςεισ ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά των ορκολογικϊν καταναλωτϊν 2. Καταςκευι τθσ αγοραίασ καμπφλθσ ηιτθςθσ από ζνα ςφνολο μεμονωμζνων καμπυλϊν ηιτθςθσ 3. Θ ζννοια τθσ ελαςτικότθτασ ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι και το ειςόδθμα και θ ςταυροειδισ ελαςτικότθτα 4. Ρρακτικόσ υπολογιςμόσ τθσ καμπφλθσ ηιτθςθσ 5. Θ ςχζςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ αγοραίασ ηιτθςθσ με τθν τιμολόγθςθ τθσ εταιρείασ 12:

14 Θ μείωςθ κατά 15% των ειςοδθμάτων, τι εντφπωςθ ζχει ςε μάκρο και μίκρο; ΜΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ Επιχείρθςθ μείωςθ παραγόμενθσ ποςότθτασ. Λιγότερα ζςοδα, κζρδθ, χαμθλι ποιότθτα, ευζλικτα ωράρια Καταναλωτισ 1,Υ /=Υreal, D, C, πλεόναςμα καταναλωτι όταν S, D υποκατάςτατο, D κατωτζρων, Saving P D 1 S 1 S P 1 E 1 D 2 Q 1 ΜΑΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ Επιχείρθςθ Q, P S U, ελλείμματοσ προχπολογιςμοφ Οικονομία Q, ΑΕΡ, g, ςυνολικοφ πλεονάςματοσ καταναλωτι, κοινωνικισ ευθμερίασ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΘΤΑ ΩΣ ΡΟΣ ΤΘΝ ΤΙΜΘ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΡΩΛΘΣΕΩΝ P E(p)>1 E(p)=1 13:

15 E(p)<1 Q ζςοδα πωλιςεων Q P e>1 e=1 e<1 Q Αφξθςθ τθσ τιμισ του προϊόντοσ με βάςθ τθν αφξθςθ κόςτουσ φκμιςθ αφξθςθσ τθσ τιμισ εξωγενϊσ (PRI-X): αφξθςθ κόςτουσ Άριςτθ δυνατι αξιοποίθςθ παραγωγισ πόρων ΑΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ Ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ για δεδομζνο επίπεδο παραγωγισ. (χ ) 14:

16 Συνάρτθςθ παραγωγισ : f(k,l) Ρρόβλθμα:min κόςτουσ με δεδομζνο μζγεκοσ παραγωγισ minc=rk+wl υπό τον περιοριςμό : f(k,l) ΣΥΝΑΤΘΣΘ LAGRANGE V=rk+wl+Λ[k-F(K,L)] Τι δείχνει ο ςυντελεςτισ Lagrange λ; κατά πόςο μεταβάλλεται θ ςυνάρτθςθ εάν μεταβλθκεί ο περιοριςμόσ μασ κατά μια μονάδα. Αποτελεί τθ ςυνκικθ αριςτοποίθςθσ Λόγοσ τιμϊν ςυντελεςτϊν παραγωγισ= λόγοσ οριακϊν προϊόντων των ςυντελεςτϊν παραγωγισ ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΟΛΙΓΟΡΩΛΙΟΥ 1. Τιμι ολιγοπωλίου> τιμι ανταγωνιςμοφ πλιρουσ (τιμι διανεμθτι αναποτελεςματικότθτα λιγότεροι καταναλωτζσ ορίηουν το προϊόν) 2. Μικρότερο πλεόναςμα καταναλωτι (τιμι: ορίηεται από τον παραγωγό) P Καμπφλθ ηιτθςθσ- Ατελισ Ανταγωνιςμόσ P ολιγ. ΡΛΕΟΝΑΣΜΑ 15:

17 Pe Q ολιγ. Qe Q P P e= άπειρο D,AR Καμπφλθ ηιτθςθσ Τζλειοσ ανταγωνιςμόσ Q Περιγράψτε ςυνζπειεσ του καταναλωτι και το κοινωνικό ςφνολο Απϊλειεσ καταναλωτι Αφξθςθ τιμισ (διανεμθτικι αποτελεςματικότθτα) Μείωςθ ποςότθτασ (παραγωγικι αναποτελεςματικότθτα) Συρρίκνωςθ πλεονάςματοσ λόγω αφξθςθσ τιμισ Το τρίγωνο που προκφπτει από τθν καμπφλθ ηιτθςθσ και πάνω από τθν τιμι ποςότθτασ ιςορροπίασ είναι το πλεόναςμα του καταναλωτι. Συνζπειεσ κοινωνικοφ ςυνόλου Μείωςθ πλεονάςματοσ καταναλωτι Αφξθςθ τιμισ μείωςθ πραγματικϊν ειςοδθμάτων άρα D, ευθμερία πολιτϊν Μείωςθ παραγόμενθσ ποςότθτασ ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυρρίκνωςθ τθσ ηιτθςθσ οδθγεί ςε ςυρρίκνωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ κζςεων εργαςίασ άρα ανεργία και τελικό κίνδυνο φφεςθσ 16:

18 Άρα επιτυγχάνουμε ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ με δεδομζνο επίπεδο παραγωγισ. 1 ο βιμα: διαμορφϊνουμε ςυνάρτθςθ Lagrange 2 ο βιμα: βρίςκουμε τισ μερικζσ παραγϊγουσ ωσ προσ κεφάλαιο W, εργαςία L και ςυντελεςτι lagrange 3 ο βιμα: εξιςϊνουμε τισ μερικζσ παραγϊγουσ με το μθδζν 4 ο βιμα: διαιροφμε τισ μερικζσ παραγϊγουσ τθσ ςυνάρτθςθσ του lagrange ωσ προσ κεφάλαιο και εργαςία κατά μζλθ 5 ο βιμα: προκφπτει θ ςυνκικθ αριςτοποίθςθσ θ οποία ιςοφται με επιτόκιο προσ αμοιβι (μιςκό) R/W=FK/FL=οριακι παραγωγικότθτα κεφαλαίων/οριακι παραγωγικότθτα εργαςίασ. Επομζνωσ ζχουμε αριςτοποίθςθ παραγωγικισ διαδικαςίασ όταν ο λόγοσ των τιμϊν των ςυντελεςτϊν παραγωγισ ιςοφται με τον λόγο των οριακϊν παραγωγικοτιτων των ςυντελεςτϊν παραγωγισ 17:

19 Ρερίπτωςθ αφξθςθ μονοπωλίου Αφξθςθ τθσ τιμισ του προϊόντοσ ςφμφωνα με τον γενικό δείκτθ τιμϊν- κάποιο ποςοςτό Χ RPI X τόχοσ: Βελτίωςθ τθσ αναλογίασ K/L Min κόςτουσ παραγωγισ Πικανά προβλιματα: Αρνθτικι επίδραςθ ςτθν ποιότθτα προϊόντοσ Αδικαιολόγθτεσ αυξιςεισ των ςυντελεςτϊν παραγωγισ αφξθςθ τθσ τιμισ του προϊόντοσ Αβεβαιότθτα για τθν επιχείρθςθ Πλεονεκτιματα μεκόδου: Αντιμετωπίηει τισ ενδογενείσ αυξιςεισ του κόςτουσ παραγωγισ γιατί θ επιχείρθςθ κα προςπακιςει να επιτφχει πιο αποτελεςματικζσ μεκόδουσ παραγωγισ Μειονεκτιματα: Αβεβαιότθτα τθσ επιχείρθςθσ και πρόβλθμα αιχμαλωςίασ των ρυκμιςτϊν από τθν επιχείρθςθ Σρόποσ ρφκμιςθσ: R<S<Rmax Θ ειςοδθματικι ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ορίηεται ωσ εξισ: Θ ςταυροειδισ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ: υνάρτθςθ ηιτθςθσ γενικισ μορφισ: 18:

20 Q=Q 0 +a<y-a2p i +a3p s -a4p c +asz+e 19:

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- ΟΛΙΓΟΡΩΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΘΛΕΞΑΤΘΣΘ Στον πλιρθ ανταγωνιςμό θ επιχείρθςθ είναι μικρι και θ τιμι δεδομζνθ. Στο μονοπϊλιο δεν υπάρχουν ανταγωνιςτζσ. Υπάρχουν αγορζσ όπου το κόςτοσ ειςόδου είναι χαμθλό. Θ κυρίαρχθ επιχείρθςθ αςκεί δφναμθ αγοράσ (υψθλι τιμι, μεγαλφτερα βραχυχρόνια κζρδθ) Σταδιακά κα παραχωριςει μερίδιο αγοράσ Οι νζεσ επιχειριςεισ αυξάνουν ςε μζγεκοσ Φκάνουν το μζγεκοσ τθσ κυρίαρχθσ Ολιγοπωλιακι αγορά ΟΛΙΓΟΡΩΛΙΟ Θ προςφορά λίγεσ αλλθλοεξαρτϊμενεσ επιχειριςεισ ςχετικά μεγάλεσ. Οι επιχειριςεισ προςπακοφν ανεξάρτθτα να προωκιςουν το προςωπικό τουσ ςυμφζρον με υπόκεςθ τθν αλλθλεξάρτθςθ Διαφοριςμόσ τιμισ Προχποκζςεισ: o Χωρίηει τθν αγορά γεωγραφικόσ (μονοπωλθτισ) o Ρροςφζρει το ίδιο αγακό ςε διαφορετικι όμωσ τιμι ςε κάκε γεωγραφικι ομάδα o Θα κζςει υψθλότερθ τιμι ςτθν αγορά όπου υπάρχει ανελαςτικι ηιτθςθ του προϊόντοσ. Αντίκετα, κα αναγκαςτεί να ορίηει χαμθλότερθ τιμι για το προϊόν όςο πιο αυξθμζνθ είναι θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ P. Τα ςυνολικά του ζςοδα είναι μεγαλφτερα (και κζρδθ) από το να προςζφερε ο αγακό ςτθν ίδια τιμι και ςτισ 2 τιμζσ. Ανάλυςθ ολιγοπωλίου Θα χρθςιμοποιιςουμε το ςτατικό υπόδειγμα απαγορευτικισ τιμολόγθςθσ, που υποκζτει μια κυρίαρχθ και μια δυνθτικά νεοειςερχόμενθ. Θ νζα επιχείρθςθ Q Μax π Qk H κυρίαρχθ επιχείρθςθ Q Max π με βάςθ τθν πλθροφόρθςθ για τθν νζα 20:

22 ΜΘ ΣΥΝΕΓΑΣΙΜΟ ΟΛΙΓΟΡΩΛΙΟ Στο υπόδειγμα αυτό όλεσ οι επιχειριςεισ ςυμπεριφζρονται ωσ νεοειςερχόμενεσ max π με δεδομζνο το Q των άλλων Θα εξερευνιςουμε πόςο ςυνδζεται ο βακμόσ δφναμθσ αγοράσ με τον αρικμό και τθν κατανομι μεγζκουσ των επιχειριςεων του κλάδου Ο ΔΕΙΚΤΘΣ Herfindhal Οι δείκτεσ ςυγκζντρωςθσ αποτελοφν ζνα ςυνοπτικό δείκτθ τθσ δραςτθριότθτασ των μεγάλων επιχειριςεων ςτισ αγορζσ τουσ δεν μασ δίνει πλθροφόρθςθ για τισ υπόλοιπεσ επιχειριςεισ του κλάδου Ζνα CR 4 =60% ίςωσ ςθμαίνει ότι θ μεγαλφτερθ επιχείρθςθ 54% και μοιράηεται τθν αγορά με άλλεσ 3*2% ΚΥΙΑΧΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ Επίςθσ CR 4 =60% οι 4 μεγαλφτερεσ ζχουν το 15% τθσ αγοράσ θ κάκε μια και τθ μοιράηονται με άλλεσ 4*5% μερίδιο αγοράσ ΟΛΙΓΟΡΩΛΙΟ Ζχουμε 2 διαφορετικζσ μορφζσ αγοράσ και ο δείκτθσ ςυγκζντρωςθσ δεν μασ βοθκά. Ο ΔΕΙΚΤΘΣ HERFIDHAL Δίνει πλθροφορίεσ για όλεσ τισ επιχειριςεισ που κινοφνται ςτθν αγορά ΟΛΙΓΟΡΩΛΙΟ ΡΟΥ ΑΡΟΦΑΣΙΗΕΙ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΟΤΘΤΑ Δυο βαςικά υποδείγματα λειτουργίασ των ολιγοπωλίων: A. Ρρόκειται για τα ολιγοπϊλια που αποφαςίηουν. Για τθν ποςότθτα παραγωγισ τουσ και ςτθν ςυνζχεια θ αγορά προςδιορίηει το επίπεδο τομισ, όπου προςφορά = ηιτθςθ (υπόδειγμα Cournot) B. Ρρόκειται για ολιγοπϊλια που αποφαςίηουν για τθν τιμι του προϊόντοσ και ςτθ ςυνζχεια διακζτουν ςτθν αγορά τθν πικανότθτα που ηθτείται (υπόδειγμα Bertrand) Το ςτατιςτικό υπόδειγμα τθσ απαγορευτικι τιμολόγθςθσ περιγράφει τον τρόπο που ακολουκεί θ κυρίαρχθ επιχείρθςθ για να διατθριςει τθ κζςθ τθσ ςτθν αγορά. 21:

23 ορίηει πολφ χαμθλι τιμι Αποκαρρφνει τθν είςοδο νζων επιχειριςεων Αποκαρρφνει τθν επζκταςθ των μικρϊν επιχειριςεων του περικωρίου Υποκζτουμε: ςτακερό κόςτοσ =0 οριακό κόςτοσ= ςτακερό/μονάδα Άρα MC=AC=c ςτακερό Ρόςο προϊόν κα παράγει θ επιχείρθςθ (1) ϊςτε να max π; Θ (1) υποκζτει ότι θ (2) διατθρεί τθν Q 2 (υπόκεςθ Cournot) Θ (1) κα max π κατά μικοσ τθσ υπόλοιπθσ καμπφλθσ ηιτθςθσ {ηιτθςθ αγοράσ προϊόν που αναμζνεται να παράγει θ (2) Θ Q 1 προκφπτει από MR=MC όπου MR θ καμπφλθ του υπόλοιπου οριακοφ εςόδου που αντιςτοιχεί ςτθν υπόλοιπθ καμπφλθ ηιτθςθσ P Dmarket (ΑΓΟΑ) Q 2 =κυρίαρχθ P 1 P 1 >AC MC=MR (εδϊ ορίηεται θ ιςορροπία τθσ επιχ. 1) ΜR Q 1 (Q 2 ) Q 2 Q 1 22:

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΥΘΜΙΣΘ 1) Μορφζσ αγοράσ, δομι αγοράσ και ανταγωνιςμόσ 2) Τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ πολιτικισ ανταγωνιςμοφ 3) Ρρογράμματα ιδιωτικοποίθςθσ, θ ςυλλογιςτικι και θ αποτελεςματικότθτά τουσ 4) Θ λογικι ρφκμιςθ τθσ αγοράσ 5) Συμπεράςματα Structure ΔΟΜΘ Contack ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ Performance ΕΡΙΔΟΣΘ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΝΟΡΩΛΙΟΥ 1. Ενιςχφει τθν εςωτερικι αποτελεςματικότθτα των επιχ. οργανϊςεων και αποκαρρφνει τθν αδράνεια 2. Ενκαρρφνει τισ αποτελεςματικζσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζναντι αναποτελεςματικϊν (διαδικαςία επιλογισ) 3. Βελτιϊνει τθ δυναμικι αποτελεςματικότθτα ενδυναμϊνοντασ τθν καινοτομία ΔΟΜΘ ΑΓΟΑΣ Χαρακτθριςτικά τθσ δομισ αγοράσ Αρικμόσ και κατανομι μεγζκουσ των πολιτϊν και των αγοραςτϊν- δείκτεσ ςυγκζντρωςθσ του κλάδου Χαρακτθριςτικά προϊόντοσ βακμόσ διαφοροποίθςθσ, ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι, ευαιςκθςία απζναντι ςτουσ επιχειρθματικοφσ κλάδουσ Βακμόσ κατάτμθςθσ τθσ αγοράσ κάκετθ και οριηόντια (ςυνεργαςία με άλλεσ ομοειδισ επιχειριςεισ) ολοκλιρωςθ εντόσ του κλάδου- ο βακμόσ ςτον οποίο οι επιχειριςεισ κατζχουν ι ελζγχουν άλλεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται κάκετα ςε προθγοφμενα ι επόμενα ςτάδια παραγωγισ ι οριηόντια ςτθν παραγωγι ςχετιηομζνων αγακϊν και υπθρεςιϊν Φραγμοί ειςόδου ςτον κλάδο- φραγμοί εξόδου από τον κλάδο. Ευκολία και κόςτοσ ειςόδου εξόδου Ανελαςτικι ηιτθςθ ςε μονοπϊλιο/ ολιγοπϊλιο 23:

25 P P* ML Pc D,AR MR Q* Qc Q 24:

26 1. Συρρικνϊνεται το πλεόναςμα του καταναλωτι 2. Πςο πιο ανελαςτικι καμπφλθ ηιτθςθσ τόςο πιο πολφ πιζηεται ο καταναλωτισ 3. Δεν υπάρχουν υποκατάςτατα 4. Μθ ευνοϊκι θ τιμι για τουσ καταναλωτζσ Τα οφζλθ του ανταγωνιςμοφ περιλαμβάνουν άμεςα οφζλθ για τον καταναλωτι. Ρρζπει όμωσ να λθφκοφν υπόψθ και τα ζμμεςα αποτελζςματα. ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Θ διεφρυνςθ των αγορϊν διευρφνει και το πεδίο εφαρμογισ του ανταγωνιςμοφ Μια πιο ανοιχτι αγορά είναι περιςςότερο ανταγωνιςτικι Οι εκνικζσ βιομθχανίεσ εναρμονίηουν τθ διεφρυνςθ τουσ ΙΔΙΩΤΙΚΟΡΟΙΘΣΘ Ορίηεται ωσ θ μεταφορά των κρατικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτον ιδιωτικό ζλεγχο Τρόποι ιδιωτικοποίθςθσ: Αίτια: Άμεςθ πϊλθςθ ςτον ιδιωτικό τομζσ Μεταφορά διαχείριςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα Αίςκθμα απογοιτευςθσ Ρρόβλθμα εντολζα- εντολοδόχου Βελτίωςθ αποτελεςματικότθτασ Αλλαγι οργανωςιακοφ ικουσ Εφαρμογι των αρχϊν του ανταγωνιςμοφ ςε επιχ. κοινισ ωφζλειασ Αποτελζςματα ιδιωτικοποίθςθσ: Επίδραςθ ςτθν αποδοτικότθτα, κετικι Βελτίωςθ κρατικϊν εςόδων, κετικι Διανομι ειςοδιματοσ 25:

27 φκμιςθ φυςικοφ μονοπωλίου Τιμολόγθςθ Τιμι= οριακό κόςτοσ Λειτουργία ςτο νεκρό ςθμείο ι με μια επιτρεπόμενθ μζςθ απόδοςθ κεφ(ςυντελεςτισ απόδοςθσ κεφαλαίου) Κακοριςμόσ μεγίςτων τιμϊν, PRI-X(δείκτθσ τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ χ ποςοςτιαίεσ μονάδεσ) Για να βρω το άριςτο ςθμείο, τθν άριςτθ ποςότθτα πρζπει MR=MC P P P P C MC=MR C MC=MR MR Q Q Q Πςο πιο ανελαςτικι θ καμπφλθ ηιτθςθσ ςτθν αγορά τόςο πιο υψθλι θ P ηιτθςθσ ςτθν αγορά. Οι καταναλωτζσ δε μποροφν να αποφφγουν τθν αγορά ςυγκεκριμζνου αγακοφ (πχ. Φάρμακα, γάλα, απορρυπαντικά, καφζδεσ) Το ςτατιςτικό υπόδειγμα απαγορευτικισ τιμολόγθςθσ περιγράφει τον τρόπο που ακολουκεί θ κυρίαρχθ επιχείρθςθ να διατθριςει τθ κζςθ ςτθν αγορά ορίηει πολφ χαμθλι τιμι, αποκαρρφνει τθν είςοδο νζων επιχειριςεων, αποκαρρφνει τθν επζκταςθ των μικρϊν επιχειριςεων του περικωρίου. 26:

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. ...Είναι θ ΑΞΙΑ του ςε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ εκφραςμζνθ ςε ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ λαμβανομζνων υπόψθ των:

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. ...Είναι θ ΑΞΙΑ του ςε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ εκφραςμζνθ ςε ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ λαμβανομζνων υπόψθ των: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ...Είναι θ ΑΞΙΑ του ςε ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ εκφραςμζνθ ςε ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ λαμβανομζνων υπόψθ των: 1) ΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ι και των ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ από τα ομοιά του. 2) ΣΥΜΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Product Life Cycle Κφκλοσ Ζωήσ Προϊόντοσ

Product Life Cycle Κφκλοσ Ζωήσ Προϊόντοσ ΕΓΓΥΘΣΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΡΑΑΔΟΣΘ ΚΑΙ ΟΟΙ ΡΛΘΩΜΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΣΘΜΑ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΡΩΛΘΣΘ ΒΑΣΙΚΘ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΜΟΦΘ ΕΙΚΟΝΑ ΣΘΜΕΙΟΥ ΑΓΟΑΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ Νομικό Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ. Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ

Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ. Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ Η ελλθνικι φαρμακοβιομθχανία 27 υπερςφγχρονα εργοςτάςια τεχνολογία αιχμισ Απαςχόλθςθ 11.000 εργαηόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Συςςώρευςη ανθρώπινου κεφαλαίου ςτην πρώιμη παιδική ηλικία 1

Συςςώρευςη ανθρώπινου κεφαλαίου ςτην πρώιμη παιδική ηλικία 1 Συςςώρευςη ανθρώπινου κεφαλαίου ςτην πρώιμη παιδική ηλικία 1 Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται ςυνοπτικά θ ςυςςωρευμζνθ γνϊςθ των οικονομολόγων αναφορικά με α) τισ επιπτϊςεισ και τθ ςθμαςία των γεγονότων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΕΛΛΘΝΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΕΛΛΘΝΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 1 ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ: ΑΠΑΡΧΕ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 2 τοιχεία Παγκοςμιοποίηςησ Θ παγκοςμιοποίθςθ είναι μία κοινωνικοοικονομικι πραγματικότθτα! Θ παγκοςμιοποίθςθ εξελίςςεται αδιάκοπα,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Δξγαζηήξην Εσνηερλίαο Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΜΑΝΟΤΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ M.Sc. Γεσπόλνο Εσνηέρλεο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Γ.Π.Θ. ΗΜΒΡΟ 19-20

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΟΤ ΙΣΕΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ

ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΟΤ ΙΣΕΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΟΤ ΙΣΕΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ Α. ΕΙΑΓΩΓΗ Η διεκνισ οικονομικι κρίςθ βρικε τθν ελλθνικι οικονομία ςε δεινι κατάςταςθ ανιςορροπίασ, κφρια χαρακτθριςτικά τθσ οποίασ είναι τα δίδυμα ελλείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Περιεχόμενα Στθ Βϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ οι προκρικείςεσ προτάςεισ υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Επικοινωνίας

Τεχνικές Επικοινωνίας Τεχνικές Επικοινωνίας ΜΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗ (Επικοινωνίασ) Δημόζιες ζτέζεις Άμεζο Μάρκεηιμγκ Προώθηζη πωλήζεωμ Διαθήμιζη Προζωπική πώληζη 1 Διαφήμιςη Κάκε απρόςωπθ μορφι παρουςίαςθσ και προϊκθςθσ ιδεϊν, αγακϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Η Υψθλισ ζναταςθσ Διαλειμματικι προπόνθςθ, είναι ζνα διεκνζσ επιτυχθμζνο πρωτόκολο εξάςκθςθσ, που ςυνδυάηει 2 από τισ πιο επιτυχθμζνεσ μεκόδουσ

Η Υψθλισ ζναταςθσ Διαλειμματικι προπόνθςθ, είναι ζνα διεκνζσ επιτυχθμζνο πρωτόκολο εξάςκθςθσ, που ςυνδυάηει 2 από τισ πιο επιτυχθμζνεσ μεκόδουσ Η Υψθλισ ζναταςθσ Διαλειμματικι προπόνθςθ, είναι ζνα διεκνζσ επιτυχθμζνο πρωτόκολο εξάςκθςθσ, που ςυνδυάηει 2 από τισ πιο επιτυχθμζνεσ μεκόδουσ απϊλειασ λίπουσ! ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΣΡΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΥΙΚΗ ΚΟΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ 1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ Ονοματα μαθθτων: Κοντογιαννθ ελθνθ Κοντοςωρου Αννα Λατςθσ Αλεξανδροσ Κωνςταντοπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Πνομα Ρεριγραφι Σφμβολο. Θ διάρκεια μιασ δραςτθριότθτασ (αρχικό πρόγραμμα ζργου)

Πνομα Ρεριγραφι Σφμβολο. Θ διάρκεια μιασ δραςτθριότθτασ (αρχικό πρόγραμμα ζργου) Ονοματολογία Συπολόγιο Τπολογιςμοί - Παραδείγματα Πνομα Ρεριγραφι Σφμβολο Αρχικι διάρκεια Εναπομζνουςα διάρκεια Ροςοςτό ςυμπλιρωςθσ Νωρίτεροσ χρόνοσ ζναρξθσ Νωρίτεροσ χρόνοσ ςυμπλιρωςθσ Βραδφτεροσ χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα