ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις"

Transcript

1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010

2 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αποσβέσεις Είναι η φθορά του κεφαλαίου από τη χρησιμοποίησή του στην παραγωγική διαδικασία, λόγω: α) λειτουργικής φθοράς από τη χρήση του στην παραγωγή β) χρονικής φθοράς γ) τεχνολογικής απαξίωσης Ένα μέρος του παραγόμενου κεφαλαίου της οικονομίας (ακαθάριστη επένδυση) χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του κεφαλαίου που έχει φθαρεί (απόσβεση). Το υπόλοιπο αποτελεί την καθαρή επένδυση της οικονομίας. Ακαθάριστες Επενδύσεις = Καθαρές Επενδύσεις + Αποσβέσεις Καθαρό Εθνικό Προϊόν (Κ.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία για συγκεκριμένη χρονική περίοδο εκτός από την αξία των αποσβέσεων. Δηλ. αφαιρείται το μέρος 1

3 του ΑΕΠ που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του κεφαλαίου που έχει φθαρεί. ΚΕΠ = ΑΕΠ - Αποσβέσεις Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές Προκειμένου να γίνει σύγκριση του ΑΕΠ σε διαφορετικές χρονικές περιόδους πρέπει να αφαιρεθεί η επίδραση των τιμών. Για παράδειγμα, εάν οι τιμές των αγαθών διπλασιαστούν ενώ η παραγωγή παραμένει σταθερή, η χρηματική αξία του ΑΕΠ θα εμφανιστεί διπλάσια παρόλο που το επίπεδο της παραγωγής παρέμεινε αμετάβλητο. Παράδειγμα Έτος Επίπεδο Τιμών (ευρώ) Δείκτης Τιμών (%) ΑΕΠ σε τρέχουσες Τιμές (ευρώ) ΑΕΠ σε σταθερές Τιμές (ευρώ) Επιλέγεται αυθαίρετα ένα έτος βάσης (π.χ. το έτος 2000). Για την κατασκευή του δείκτη τιμών διαιρούμε το επίπεδο τιμών του τρέχοντος έτους με το επίπεδο τιμών του έτους βάσης. Δηλ., Τιμή τρεχ. έτους Δ.Τ. = 100 Τιμή έτους βάσης 2

4 Οπότε, για το έτος 2001 ο δείκτης τιμών είναι Για τα έτη 2002 και 2003 είναι 180 και 150 αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές διαιρούμε το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη τιμών. Δηλ., ΑΕΠ Δείκτης Τιμών τρεχ. τιμές ΑΕΠ σταθ. τιμές = 100 Για το έτος 2001 είναι Για το έτος 2002 είναι Για το έτος 2003 είναι 7000 ΑΕΠ σταθ. τιμές = 100 = ΑΕΠ σταθ. τιμές = 100 = ΑΕΠ σταθ. τιμές = 100 = Έχοντας αφαιρέσει την επίδραση των τιμών μπορούμε να συγκρίνουμε το ΑΕΠ σε διαφορετικές χρονικές περιόδους καθώς τώρα περιλαμβάνει μόνο μεταβολές στην παραγωγή. Προστιθέμενη Αξία Κατά τον υπολογισμό του ΑΕΠ δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η αξία των ενδιάμεσων αγαθών καθώς έτσι το ΑΕΠ εμφανίζεται μεγαλύτερο. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προστιθέμενη αξία σε κάθε στάδιο παραγωγής. 3

5 Παράδειγμα Στάδια Παραγωγής Αξία Πώλησης (ευρώ) Προστιθέμενη Αξία (ευρώ) 1 ο Στάδιο ο Στάδιο ο Στάδιο ο Στάδιο Σύνολο Στον παραπάνω πίνακα εμφανίζονται τα στάδια παραγωγής και διανομής ψωμιού. Η τελική αξία του αγαθού είναι το άθροισμα των προστιθέμενων αξιών των σταδίων παραγωγής. Δηλ. για το 1 ο στάδιο η προστιθέμενη αξία είναι 0.4 ευρώ, για το 2 ο στάδιο 0.15 ευρώ κ.ο.κ. Οπότε, η τελική αξία του ψωμιού είναι 0.8 ευρώ. Εάν αντί για την προστιθέμενη αξία λάβουμε υπόψη την αξία πώλησης σε κάθε στάδιο παραγωγής, η αξία του προϊόντος θα εμφανίζεται μεγαλύτερη (2.5 ευρώ). Στην περίπτωση αυτή θα έχει ληφθεί υπόψη η αξία παραγωγής κάθε σταδίου περισσότερες από μία φορές. Εθνικό Εισόδημα Είναι το σύνολο των ατομικών εισοδημάτων των ατόμων από τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του εθνικού εισοδήματος πρέπει από το ΚΕΠ να αφαιρεθούν οι έμμεσοι φόροι και να προστεθούν οι επιδοτήσεις. 4

6 Εθνικό Εισόδημα ΝΙ = ΚΕΠ - Έμμεσοι Φόροι + Επιδοτήσεις Διαθέσιμο Εισόδημα Είναι το εισόδημα που έχουν τα άτομα στη διάθεσή τους το οποίο χρησιμοποιείται είτε για κατανάλωση είτε για αποταμίευση. Διαθέσιμο Εισόδημα d = Εθνικό Εισόδημα - Φόροι Εισοδήματος - Φόροι στα κέρδη των Α.Ε. πριν τη διανομή - Αδιανέμητα κέρδη + Μεταβιβαστικές πληρωμές Οι δύο όψεις του ΑΕΠ α) Η πλευρά της δαπάνης Είναι το σύνολο των δαπανών των ατόμων, των επιχειρήσεων και του κράτους για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Περιλαμβάνει: 1. Κατανάλωση (C) Είναι οι δαπάνες των ατόμων για αγορά καταναλωτικών αγαθών 2. Επένδυση (Ι) - Δαπάνες των επιχειρήσεων για αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών - Δαπάνες των ατόμων για αγορά κατοικιών 5

7 - Μεταβολές στα αποθέματα των επιχειρήσεων 3. Δημόσιες Δαπάνες (G) Περιλαμβάνει τις δημόσιες επενδύσεις και τη δημόσια κατανάλωση 4. Καθαρές Εξαγωγές (ΝΧ)=Εξαγωγές (Χ) Εισαγωγές (Μ) Οι εξαγωγές προστίθενται στο ΑΕΠ καθώς αποτελούν αγαθά και υπηρεσίες που έχουν παραχθεί μέσα στη χώρα, ενώ οι εισαγωγές αφαιρούνται από το ΑΕΠ καθώς αποτελούν παραγωγή άλλων χωρών. β) Η πλευρά του εισοδήματος Είναι το σύνολο των αμοιβών των παραγωγικών συντελεστών από τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Περιλαμβάνει: 1. Μισθοί (W) Είναι η αμοιβή του συντελεστή εργασία από τη συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία, π.χ. μισθοί και ημερομίσθια 2. Έγγειος Πρόσοδος (R) Περιλαμβάνει το εισόδημα που προέρχεται από ενοικίαση γης και κτιρίων, π.χ. ενοίκιο από οικόπεδο 3. Τόκοι (IN) Είναι το εισόδημα που προέρχεται από την κατοχή χρηματικού κεφαλαίου, π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, ομολογίες. 6

8 4. Κέρδη (P) Είναι η διαφορά ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις και στις συνολικές πληρωμές της επιχείρησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποσβέσεις (D) και οι έμμεσοι φόροι (T ε ) περιλαμβάνονται στην πλευρά της δαπάνης, θα πρέπει να προστεθούν στην πλευρά του εισοδήματος ώστε οι δύο όψεις του ΑΕΠ να είναι ίσες μεταξύ τους. ΑΕΠ = C + I + G + NX = W + R + ΙΝ + P + D + T ε 7

9 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ Στην ενότητα αυτή αναλύουμε τα συστατικά του συνολικού εισοδήματος, την κατανάλωση (C) και την αποταμίευση (S) καθώς και τους προσδιοριστικούς τους παράγοντες, δηλ. Y C S Βασικές υποθέσεις Το επίπεδο των τιμών παραμένει σταθερό Υποθέτουμε κλειστή οικονομία Δεν υπάρχουν αδιανέμητα κέρδη Δεν υπάρχει κρατικός τομέας Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις ισχύει: Καθαρό Εθνικό Προϊόν = Εθνικό Εισόδημα = Διαθέσιμο Εισόδημα, δηλ. Y NI Yd Η Συνάρτηση Κατανάλωσης Παράδειγμα Y C S ΜΡΚ ΟΡΚ

10 Μέση Ροπή προς Κατανάλωση (ΜΡΚ): Εκφράζει το ποσοστό του εισοδήματος που καταναλώνεται για κάθε επίπεδο C εισοδήματος, δηλ. Y Οριακή Ροπή προς Κατανάλωση (ΟΡΚ): Δείχνει πόσο αυξάνεται η κατανάλωση εάν αυξηθεί το εισόδημα κατά μία C μονάδα, δηλ. Y Διαγραμματική απεικόνιση της συνάρτησης κατανάλωσης C C C 2 B C 1 A Γ C 0 Y 1 Y 2 Y Η κατανάλωση είναι αύξουσα συνάρτηση του εισοδήματος Η αυτόνομη κατανάλωση είναι ίση με την απόσταση 0C και δείχνει το επίπεδο κατανάλωσης για Υ=0 Η ΜΡΚ είναι η κλίση της ευθείας που ξεκινάει από την αρχή των αξόνων μέχρι το αντίστοιχο σημείο στη γραμμή κατανάλωσης 9

11 C 1 Π.χ. στο σημείο Α είναι, ενώ στο σημείο Β Y C C 2 είναι Y C 2 Καθώς το εισόδημα αυξάνεται, η κλίση της γραμμής που φέρουμε από την αρχή των αξόνων μέχρι το αντίστοιχο σημείο στη γραμμή κατανάλωσης (δηλ. η ΜΡΚ) μειώνεται. Η ΟΡΚ είναι η κλίση της γραμμής κατανάλωσης και εκφράζει το λόγο των μεταβολών Π.χ. όταν μετακινούμαστε από το σημείο Α στο Β, το εισόδημα αυξάνεται κατά 1 2, ενώ η κατανάλωση C C1C 2 κατά C C1C 2. Οπότε, Y YY Στην περίπτωση που η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραμμή η κλίση της παραμένει σταθερή σε όλο το μήκος της και συνεπώς η ΟΡΚ είναι σταθερή C 45 0 C C 1 Α C 0 Y 1 Y 10

12 Όταν η γραμμή κατανάλωσης βρίσκεται πάνω από τη γραμμή των 45 0 ισχύει C (τμήμα CA). Αντίθετα, όταν η γραμμή κατανάλωσης βρίσκεται κάτω από τη γραμμή των 45 0 ισχύει C (τμήμα AC ). Στο σημείο A (σημείο τομής) ισχύει C Μαθηματική έκφραση της συνάρτησης κατανάλωσης Δίνεται από τη σχέση C, όπου C το επίπεδο κατανάλωσης, το επίπεδο του εισοδήματος, η αυτόνομη κατανάλωση και η Οριακή Ροπή προς Κατανάλωση (ΟΡΚ), δηλ. η κλίση της συνάρτησης κατανάλωσης. Ισχύει dc και dy C Y Περίπτωση Εάν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι γραμμική και περνά από την αρχή των αξόνων ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η συνάρτηση κατανάλωσης δίνεται από C. Οπότε, dc C και dy Y απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.. Η περίπτωση αυτή 11

13 C C C 1 Β C 0 Α Γ 0 Y 0 Y 1 Y Η Συνάρτηση Αποταμίευσης Παράδειγμα Y C S ΜΡΑ ΟΡΑ Μέση Ροπή προς Αποταμίευση (ΜΡΑ): Εκφράζει το ποσοστό του εισοδήματος που αποταμιεύεται για κάθε επίπεδο S εισοδήματος, δηλ. Y Οριακή Ροπή προς Αποταμίευση (ΟΡΑ): Δείχνει πόσο αυξάνεται η αποταμίευση εάν αυξηθεί το εισόδημα κατά μία S μονάδα, δηλ. Y 12

14 Διαγραμματική απεικόνιση της συνάρτησης αποταμίευσης C 45 0 C C 1 Α C M N S Κ 0 Y 1 Y Λ S Για 0 είναι S 0 καθώς C 0 Για 1(μέχρι το σημείο Α) είναι C και S 0 Για 1(μετά το σημείο Α) είναι C και S 0 Για 1 (σημείο Α) είναι C και S 0. Οπότε η συνάρτηση αποταμίευσης διέρχεται από τον οριζόντιο άξονα Η απόσταση της συνάρτησης κατανάλωσης από τη γραμμή των 45 0 είναι ίση με την απόσταση της συνάρτησης αποταμίευσης από τον οριζόντιο άξονα. Δηλ. 13

15 Μαθηματική έκφραση της συνάρτησης αποταμίευσης Από τις σχέσεις C και C S έχουμε S. Οπότε, λύνουμε ως προς S και προκύπτει η σχέση S 1, όπου S το επίπεδο αποταμίευσης, το επίπεδο του εισοδήματος, ο σταθερός όρος της συνάρτησης αποταμίευσης και 1 η Οριακή Ροπή προς Αποταμίευση (ΟΡΑ), δηλ. η κλίση της συνάρτησης αποταμίευσης. Ισχύει 1 1. Ιδιότητες των συναρτήσεων κατανάλωσης και αποταμίευσης Καθώς αυξάνεται το εισόδημα η ΜΡΚ μειώνεται, ενώ η ΜΡΑ αυξάνεται. Το άθροισμα των μέσων ροπών είναι ίσο με τη μονάδα, δηλ. 1. Το άθροισμα των οριακών ροπών είναι ίσο με τη μονάδα, δηλ

16 Άλλοι Προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανάλωσης Ο κυριότερος προσδιοριστικός παράγοντας της κατανάλωσης είναι το εισόδημα. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: Κατοχή ρευστών διαθεσίμων Όσο περισσότερα ρευστά διαθέσιμα κατέχουν τα άτομα, αυξάνεται το κίνητρο για κατανάλωση ενώ αντίστοιχα μειώνεται το κίνητρο για αποταμίευση για κάθε επίπεδο εισοδήματος (δηλ. η συνάρτηση κατανάλωσης μετατοπίζεται προς τα πάνω και η συνάρτηση αποταμίευσης προς τα κάτω) C, S 45 0 C 2 C 1 C 2 S 1 C 1 S 2 S 1 0 Y S 2 15

17 Επιτόκιο 1 η άποψη: Αύξηση του επιτοκίου συνεπάγεται υψηλότερο επίπεδο αποταμίευσης (και συνεπώς χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης) καθώς το κόστος της κατανάλωσης είναι μεγαλύτερο. Οπότε υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ επιτοκίου και κατανάλωσης. 2 η άποψη: Αύξηση του επιτοκίου συνεπάγεται χαμηλότερο επίπεδο αποταμίευσης (και συνεπώς υψηλότερο επίπεδο κατανάλωσης) με την προϋπόθεση ότι το άτομο επιδιώκει ένα συγκεκριμένο επίπεδο εισοδήματος από τόκους ή από οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση των αποταμιεύσεών του. Οπότε υπάρχει θετική σχέση μεταξύ επιτοκίου και κατανάλωσης. Δυνατότητα δανεισμού Μεγαλύτερη δυνατότητα δανεισμού ρευστών διαθεσίμων οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης Προσδοκίες μελλοντικού εισοδήματος Αναμενόμενη αύξηση του εισοδήματος στο μέλλον οδηγεί σε αύξηση του σημερινού επιπέδου κατανάλωσης Προσδοκίες μελλοντικού επιπέδου τιμών Αναμενόμενη αύξηση των τιμών των αγαθών στο μέλλον οδηγεί σε αύξηση του σημερινού επιπέδου κατανάλωσης ώστε να 16

18 επωφεληθούν τα άτομα από το τρέχον επίπεδο τιμών (χαμηλότερο) Απόθεμα διαρκών καταναλωτικών αγαθών Όσο υψηλότερο είναι το απόθεμα των διαρκών καταναλωτικών αγαθών που έχουν τα άτομα στην κατοχή τους τόσο μικρότερη είναι η παρούσα κατανάλωση 17

19 ΕΠΕΝΔΥΣΗ Περιλαμβάνει: i) τις δαπάνες των επιχειρήσεων για την απόκτηση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ii) τις δαπάνες για νέες κατοικίες iii) τις μεταβολές στα αποθέματα των προϊόντων Πραγματοποιούμενη Επένδυση: Είναι η επένδυση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου Σχεδιαζόμενη ή Επιθυμητή Επένδυση: Είναι η επένδυση που είναι αποτέλεσμα προγραμματισμένης δαπάνης για αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών Μη Σχεδιαζόμενη ή Ανεπιθύμητη Επένδυση: Είναι η επένδυση που οφείλεται i) στη συσσώρευση προϊόντων λόγω μειωμένης ζήτησης ii) στη μείωση των αποθεμάτων λόγω αυξημένης ζήτησης Οπότε, In I p Iu, όπου I n η Πραγματοποιούμενη Καθαρή Επένδυση, I p η Σχεδιαζόμενη ή Επιθυμητή Επένδυση και I u η Μη Σχεδιαζόμενη Επένδυση. 18

20 Κριτήρια Επενδύσεων Για την αξιολόγηση μιας επένδυσης απαιτείται η γνώση: i) της αρχικής δαπάνης της επένδυσης ( 0). Είναι το ii) iii) χρηματικό κεφάλαιο που απαιτείται για την απόκτηση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. της αναμενόμενης απόδοσης της επένδυσης ( R). Είναι η διαφορά μεταξύ αναμενόμενων εσόδων και αναμενόμενων εξόδων. του επιτοκίου της αγοράς (r ). Είναι η αμοιβή του χρηματικού κεφαλαίου που δανείζεται κάποιος για την απόκτηση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. 1. Μελλοντική Αξία Το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης θα πρέπει να εκφραστεί σε μελλοντική αξία. Π.χ. εάν ένα άτομο έχει πάρει δάνειο (για 1 έτος) από την τράπεζα για τη χρηματοδότηση μιας επένδυσης θα πρέπει στο τέλος του έτους να επιστρέψει το αρχικό ποσό συν τους τόκους. Οπότε, FV PV 1 r, όπου FV η μελλοντική αξία του δανείου, PV η παρούσα αξία του δανείου και r το επιτόκιο. Εάν το δάνειο έχει διάρκεια για περισσότερα έτη (π.χ. n έτη) έχουμε: FV PV 1 r n. Έτσι, συγκρίνουμε τη μελλοντική αξία του δανείου ( FV ) με την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης ( R). 19

21 Εάν R Εάν R Εάν R FV η επένδυση συμφέρει FV η επένδυση δεν συμφέρει FV ο επενδυτής είναι αδιάφορος 2. Παρούσα Αξία Μετατρέπουμε την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης σε παρούσα ή σημερινή αξία και τη συγκρίνουμε με την αρχική δαπάνη της επένδυσης η οποία είναι εκφρασμένη σε σημερινή αξία. Οπότε, PV FV ή PV 1 r R 1 r Στη συνέχεια, συγκρίνουμε την παρούσα αξία (PV) με την αρχική δαπάνη (K 0 ). Εάν PV K0 η επένδυση συμφέρει Εάν PV K0 η επένδυση δεν συμφέρει Εάν PV K0 ο επενδυτής είναι αδιάφορος Εναλλακτικά, μπορούμε να υπολογίσουμε την Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) της επένδυσης R Δηλ. NPV K0 1 r επένδυσης Εάν NPV 0 η επένδυση συμφέρει Εάν NPV 0 η επένδυση δεν συμφέρει Εάν NPV 0 ο επενδυτής είναι αδιάφορος, όπου K 0 είναι το αρχικό κόστος της 20

22 Στην περίπτωση που η διάρκεια ζωής της επένδυσης είναι μεγαλύτερη του ενός έτους (δηλ. n 1) η παρούσα αξία των αναμενόμενων αποδόσεων δίνεται από: PV R R R Rn 1 r 1 r 1 r 1 r όπου R1, R2, R3,..., R n οι αναμενόμενες αποδόσεις για κάθε έτος. n, 3. Οριακή Αποδοτικότητα της Επένδυσης Υπολογίζουμε το επιτόκιο i (απόδοση) που εξισώνει την Παρούσα Αξία των αναμενόμενων αποδόσεων για όλη τη διάρκεια της επένδυσης με το αρχικό κόστος της επένδυσης Δηλ. Αλλά, R R NPV 0 K0 0 K0 1 1 i 1 i R PV 1 r Έστω, PV 0 2 Οπότε, από (1), (2) έχουμε R R i 1 r i r (συμφέρει 1 r 1 i 1 r 1 i η ανάληψη της επένδυσης) Αντίστοιχα, εάν PV i r 0 (δεν συμφέρει η ανάληψη της επένδυσης) εάν PV i r 0 (ο επενδυτής είναι αδιάφορος) 21

23 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Επένδυσης 1) Το αναμενόμενο μελλοντικό επίπεδο ζήτησης 2) Εισόδημα 3) Αναμενόμενο επίπεδο μισθών και πρώτων υλών 4) Προσδοκώμενη φορολογική πολιτική 5) Η αρχική δαπάνη της επένδυσης 6) Το επιτόκιο 7) Η τεχνολογική μεταβολή 8) Το απόθεμα του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 9) Μελλοντικές προτιμήσεις των καταναλωτών 10) Το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα 11) Η ψυχολογία των επιχειρηματιών Αυτόνομες Επενδύσεις Είναι οι επενδύσεις οι οποίες δεν εξαρτώνται από το επίπεδο του εισοδήματος I p I I I I 0 Y 22

24 Σε κάθε επίπεδο εισοδήματος η επένδυση είναι ίση με την απόσταση 0. Αύξηση των αυτόνομων επενδύσεων συνεπάγεται μετατόπιση της προς τα πάνω στη θέση. Κατά Προώθηση Επενδύσεις Είναι οι επενδύσεις οι οποίες εξαρτώνται από το επίπεδο του εισοδήματος (θετική σχέση), π.χ. σε περιόδους οικονομικής άνθησης παρατηρείται αύξηση των πωλήσεων αύξηση των επενδύσεων I p Α I I Β 0 Y 0 Y Για 0 η αυτόνομη επένδυση είναι ίση με την απόσταση 0 0, ενώ η κατά προώθηση επένδυση είναι ίση με την απόσταση. Οπότε, η συνολική επένδυση είναι ίση με 0. 23

25 Η Αρχή του Επιταχυντή Σύμφωνα με τη θεωρία του επιταχυντή η επένδυση είναι συνάρτηση των μεταβολών του συνολικού προϊόντος της οικονομίας. Βασίζεται στο μέσο λόγο κεφαλαίου-προϊόντος που δείχνει την ποσότητα κεφαλαίου που απαιτείται για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος. Ο λόγος εξαρτάται από τις τεχνολογικές συνθήκες. Εφόσον οι τεχνολογικές συνθήκες παραμένουν αμετάβλητες, ο λόγος παραμένει σταθερός, δηλ. ο οριακός λόγος κεφαλαίου-προϊόντος. Έστω, την περίοδο t το επίπεδο του προϊόντος είναι, όπου είναι t και του κεφαλαίου t με t c t. Εφόσον οι τεχνολογικές συνθήκες παραμένουν αμετάβλητες ισχύει c c Την επόμενη περίοδο t+1 το επίπεδο του προϊόντος είναι t1 και του κεφαλαίου t1. Οπότε, t 1 t και. t1 t Με αντικατάσταση στην (1) έχουμε c t1 t t1 t t1 t (1) c η οποία εκφράζει το επίπεδο των επενδύσεων ως συνάρτηση των μεταβολών του προϊόντος. 24

26 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Σε μία κλειστή οικονομία χωρίς δημόσιο τομέα ισχύει Y C I Εισόδημα Ισορροπίας: Είναι το επίπεδο του εισοδήματος όπου δεν μεταβάλλεται εφόσον δεν μεταβάλλονται οι συναρτήσεις κατανάλωσης και επένδυσης. Δηλ. Συνολική Προσφορά (Y ) = Συνολική Ζήτηση (C I ) Διαγραμματική απεικόνιση C+I Υ=C+S A C+I A E B B Y 1 Y 0 Y 2 Y - Για 1 η συνολική δαπάνη ή συνολική ζήτηση είναι ίση με την απόσταση ΑΥ 1. Η συνολική προσφορά είναι ίση με 25

27 ΒΥ 1 =0Υ 1. Οπότε, Συνολική Ζήτηση > Συνολική Προσφορά κατά την απόσταση ΑΒ. Τα αποθέματα των επιχειρήσεων μειώνονται προκειμένου να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση. Δηλ., η απόσταση ΑΒ είναι η μη σχεδιαζόμενη αρνητική επένδυση. Άρα, για 0 υπάρχει τάση για αύξηση της παραγωγής ώστε να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση από την τρέχουσα παραγωγή. - Για 2 η συνολική δαπάνη ή συνολική ζήτηση είναι ίση με την απόσταση Β Υ 2. Η συνολική προσφορά είναι ίση με Α Υ 2 =0Υ 2. Οπότε, Συνολική Ζήτηση < Συνολική Προσφορά κατά την απόσταση Α Β. Τα αποθέματα των επιχειρήσεων αυξάνονται και η απόσταση Α Β είναι η μη σχεδιαζόμενη θετική επένδυση. Άρα, για 0 υπάρχει τάση για μείωση της παραγωγής ώστε να εξαλειφθεί η υπερβάλλουσα προσφορά. - Για 0 η συνολική ζήτηση είναι ίση με τη συνολική προσφορά (απόσταση ΕΥ 0 ). Στο σημείο ισορροπίας Ε η μη επιθυμητή επένδυση είναι ίση με το μηδέν και συνεπώς δεν υπάρχει τάση για μεταβολή της παραγωγής καθώς η συνολική ζήτηση καλύπτεται από την τρέχουσα παραγωγή. 26

28 Εναλλακτική προσέγγιση C+I Υ=C+S A C+I E B A B Ι, S Y 1 Y 0 Y 2 Y S Μ I Κ E Λ I 0 Y 1 Y 0 Y 2 Y S - Για 1 η συνολική ζήτηση είναι μεγαλύτερη από τη συνολική προσφορά κατά την απόσταση ΑΒ. Αντίστοιχα, στο δεύτερο διάγραμμα είναι S 0 και 1. Οπότε, I S κατά 27

29 την απόσταση 1. Άρα, για 0 υπάρχει τάση για αύξηση της παραγωγής έως ότου φτάσει στο επίπεδο Υ 0. - Για 2 η συνολική προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη συνολική ζήτηση κατά την απόσταση Α Β. Στο δεύτερο διάγραμμα είναι S 2 και 2. Οπότε, S I κατά την απόσταση. Άρα, για 0 υπάρχει τάση για μείωση της παραγωγής έως ότου φτάσει στο επίπεδο Υ 0. - Για 0 η συνολική προσφορά είναι ίση με τη συνολική ζήτηση, δηλ. C S C I S I (συνθήκη ισορροπίας του εισοδήματος). Στο δεύτερο διάγραμμα είναι S I E 0. Άρα, για 0 (σημείο ισορροπίας Ε ) δεν υπάρχει τάση για μεταβολή της παραγωγής. 28

30 Ο Πολλαπλασιαστής των Επενδύσεων Δείχνει το μέγεθος της μεταβολής του εισοδήματος όταν το μέγεθος των επενδύσεων μεταβληθεί κατά μία μονάδα Δηλ., k ή k C+I B Δ Γ E Υ=C+S C+I+ΔI C+I A Y 1 Υ 2 Y 3 Y Η οικονομία ισορροπεί αρχικά στο σημείο Α. Έστω ότι αυξάνεται η επένδυση κατά ΔΙ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση της C+I προς τα πάνω στη θέση C+I+ΔI. Για 1 η συνολική ζήτηση είναι ίση με την απόσταση ΒΥ 1, ενώ η συνολική προσφορά είναι ίση με ΑΥ 1. Οπότε, Συνολική Ζήτηση > Συνολική Προσφορά κατά την απόσταση ΑΒ. Άρα, υπάρχει τάση για αύξηση της παραγωγής ώστε να καλυφθεί η 29

31 υπερβάλλουσα ζήτηση. Για 2 1 η συνολική ζήτηση είναι μεγαλύτερη από τη συνολική προσφορά κατά την απόσταση ΓΔ. Η παραγωγή συνεχίζει να αυξάνεται μέχρι η οικονομία να ισορροπήσει στο σημείο Ε στο οποίο εξισώνεται η συνολική ζήτηση με τη συνολική προσφορά (για 3). Εναλλακτική προσέγγιση Ι, S S Ι Β Ι I Α Γ I 0 Y 1 Y 2 Y S Το αρχικό σημείο ισορροπίας είναι τα σημείο Α στο οποίο ισχύει I S. Η αύξηση των αυτόνομων επενδύσεων κατά σημαίνει μετατόπιση της προς τα πάνω στη θέση. Νέο σημείο ισορροπίας είναι το Β, το οποίο αντιστοιχεί σε εισόδημα 2 1 με. Για να επιτευχθεί ισορροπία εισοδήματος στη θέση Υ 2 (σημείο Β), θα πρέπει η αύξηση της επένδυσης να είναι ίση με την αύξηση της αποταμίευσης. Δηλ. I S. 30

32 Από τον πολλαπλασιαστή των επενδύσεων k και τη σχέση I S έχουμε k Αλλά, γνωρίζουμε ότι. S S. Οπότε, ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων γίνεται 1 k. Επίσης γνωρίζουμε ότι 1. Οπότε, ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων γίνεται 1 k. 1 Συμπέρασμα: k (καθώς k ) k (καθώς k ) 31

33 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι Λειτουργίες του Χρήματος Γενικά αποδεκτό μέσο συναλλαγών Μέτρο υπολογισμού των αξιών και των τιμών Μέσο διαφύλαξης αγοραστικής δύναμης και πλούτου Χρήμα είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που επιτελεί τις παραπάνω λειτουργίες Προσφορά χρήματος είναι η ποσότητα χρήματος που υπάρχει στην οικονομία Το Τραπεζικό Σύστημα Αποτελείται από την Κεντρική Τράπεζα και τις εμπορικές τράπεζες Κεντρική Τράπεζα: Έχει το αποκλειστικό προνόμιο της έκδοσης χρήματος (εκδοτικό προνόμιο) Ασκεί τη νομισματική πολιτική με σκοπό τον έλεγχο της ρευστότητας της οικονομίας Εποπτεύει τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Δηλ. ασκεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο στις εμπορικές τράπεζες 32

34 Εμπορικές Τράπεζες: Δέχονται τις αποταμιεύσεις των ατόμων με τη μορφή καταθέσεων και τις διοχετεύουν στις επιχειρήσεις (επενδυτές) με τη μορφή δανείων Είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις των οποίων το κέρδος προέρχεται από τη διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο χορηγήσεων δανείων και στο επιτόκιο καταθέσεων. Οπότε, έχουν κίνητρο να χορηγούν όσο γίνεται περισσότερα δάνεια Δημιουργούν το πλασματικό χρήμα. Είναι το χρήμα που δημιουργείται μέσω των καταθέσεων όψεως (οι καταθέσεις που διακινούνται μέσω τραπεζικών επιταγών) Πλασματικό Χρήμα Έστω ένα άτομο που κάνει κατάθεση όψεως αξίας ευρώ στην τράπεζα Α. Ο ισολογισμός της τράπεζας Α εμφανίζεται ως εξής: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ Η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ένα ποσοστό των καταθέσεών της με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων για να μπορούν οι πελάτες της να κάνουν αναλήψεις. Το ποσοστό αυτό επιβάλλεται από την Κεντρική Τράπεζα και είναι το ίδιο για 33

35 όλες τις τράπεζες. Έστω το ποσοστό αυτό είναι 10%. Το υπόλοιπο το διαθέτει η τράπεζα Α σε δάνεια. Οπότε, ο ισολογισμός της τράπεζας Α γίνεται: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α ΜΕΤΡΗΤΑ 2000 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΔΑΝΕΙΑ Η τράπεζα Α αύξησε την προσφορά χρήματος κατά ευρώ (ίση με το ύψος τους χορηγηθέντος δανείου). Δηλ. Πριν τη χορήγηση του δανείου η προσφορά χρήματος ήταν ευρώ (αρχική κατάθεση) ενώ μετά τη χορήγηση του δανείου η συνολική προσφορά ανήλθε σε ευρώ. Ένα άλλο άτομο παίρνει το δάνειο από την τράπεζα Α και καταθέτει το ποσό στην τράπεζα Β (κατάθεση όψεως). Ο ισολογισμός της τράπεζας Β εμφανίζεται ως εξής: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ Η τράπεζα Β θα διατηρήσει ένα ποσοστό 10% με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων και με το υπόλοιπο θα χορηγήσει δάνεια. 34

36 Οπότε, ο ισολογισμός της τράπεζας Β γίνεται: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β ΜΕΤΡΗΤΑ 1800 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΔΑΝΕΙΑ Η τράπεζα Β δημιούργησε χρήμα (μέσω των δανείων) ύψους ευρώ. Με την ίδια διαδικασία, ένα άλλο άτομο παίρνει το δάνειο και καταθέτει το ποσό στην τράπεζα Γ (κατάθεση όψεως). Ο ισολογισμός της τράπεζας Γ εμφανίζεται ως εξής: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ Η τράπεζα Γ θα διατηρήσει ένα ποσοστό 10% με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων και με το υπόλοιπο θα χορηγήσει δάνεια. Εάν η διαδικασία σταματήσει στο σημείο αυτό, η συνολική ποσότητα χρήματος στην οικονομία είναι ίση με = ευρώ. Οπότε, από μία αρχική κατάθεση ευρώ το τραπεζικό σύστημα δημιούργησε χρήμα αξίας ευρώ. 35

37 Εάν είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων, η ποσότητα χρήματος που δημιουργεί μια αρχική κατάθεση ( ) είναι: 2 3 M * Η έκφραση αυτή είναι το άθροισμα απείρων όρων γεωμετρικής προόδου και ισχύει: 1 1 M *, όπου είναι ο πολλαπλασιαστής καταθέσεων Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 0.2 και Οπότε, ο πολλαπλασιαστής καταθέσεων είναι επομένως M 5* ευρώ και Συμπερασματικά, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων τόσο μικρότερος θα είναι ο πολλαπλασιαστής καταθέσεων. Συνεπώς, η συνολική ποσότητα χρήματος θα είναι μικρότερη καθώς μειώνεται η δανειοδοτική ικανότητα των τραπεζών. 36

38 Μέσα Άσκησης Νομισματικής Πολιτικής Η πολιτική της ανοικτής αγοράς: Είναι η αγορά/πώληση κρατικών ομολογιών από την Κεντρική Τράπεζα στο χρηματιστήριο. Όταν η Κεντρική Τράπεζα αγοράζει κρατικές ομολογίες από το κοινό δίνει χρήμα και παίρνει ομολογίες ως αντάλλαγμα αυξάνει την προσφορά χρήματος. Όταν η Κεντρική Τράπεζα πουλάει κρατικές ομολογίες στο κοινό δίνει ομολογίες και παίρνει χρήμα ως αντάλλαγμα μειώνει την προσφορά χρήματος. Το ποσοστό διακράτησης ρευστών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών: Αύξηση του ποσοστού διακράτησης διαθεσίμων μειώνει τον πολλαπλασιαστή καταθέσεων και συνεπώς την προσφορά χρήματος στην οικονομία. Αντίθετα, μία μείωση του ποσοστού διακράτησης διαθεσίμων αυξάνει τη δανειοδοτική ικανότητα των εμπορικών τραπεζών και επομένως την προσφορά χρήματος στην οικονομία. Το προεξοφλητικό επιτόκιο: Είναι το επιτόκιο που επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα όταν χορηγεί δάνεια στις εμπορικές τράπεζες. Όσο υψηλότερο (χαμηλότερο) είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο, τόσο υψηλότερο (χαμηλότερο) είναι το κόστος του χρήματος για τις τράπεζες και συνεπώς μειώνεται (αυξάνεται) η ρευστότητά τους καθώς και η ποσότητα χρήματος. 37

39 ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Είναι η διατήρηση με τη μορφή μετρητών ενός μέρους του εισοδήματος των ατόμων. Ζήτηση Χρήματος για: i) Συναλλακτικούς σκοπούς ii) Σκοπούς προφυλάξεως iii) Κερδοσκοπικούς σκοπούς Ζήτηση Χρήματος για Συναλλακτικούς Σκοπούς Έστω άτομο Α με μισθό ευρώ. Κάθε μήνα δαπανά ολόκληρο το ποσό (δεν αποταμιεύει) με σταθερό ρυθμό, δηλ ευρώ/ημέρα. 30 Τον επόμενο μήνα επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία. Το άτομο εισπράττει ένα ποσό (π.χ. εισόδημα από την εργασία του) την 1 η ημέρα του μήνα. Όμως κατά τη διάρκεια του μήνα πρέπει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Για να γίνει αυτό, διακρατεί με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων ένα ποσό προκειμένου να ικανοποιήσει τις συναλλακτικές του ανάγκες (ζήτηση χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς). Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχει ετεροχρονισμός μεταξύ εισπράξεων και πληρωμών. 38

40 Η ζήτηση χρήματος του ατόμου αυτού εμφανίζεται στο παρακάτω διάγραμμα η 15 η 30 η 15 η 30 η 15 η 30 η Την 1 η ημέρα (την περίοδο t 0) έχει εισόδημα Υ 0 =15000 ευρώ. Την 30 η ημέρα (την περίοδο t 1) έχει εισόδημα Υ 1 =0 καθώς την τελευταία ημέρα του μήνα έχει δαπανήσει ολόκληρο το ποσό. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε μήνα. Οπότε, κατά μέσο όρο το άτομο διακρατεί με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων 7500 ευρώ. Αυτή 2 2 είναι η ζήτηση του ατόμου για συναλλαγές. Ένα άτομο με υψηλότερο εισόδημα π.χ ευρώ θα διακρατούσε κατά μέσο όρο σε ρευστά διαθέσιμα ευρώ

41 Οπότε, ο βασικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς είναι το εισόδημα (θετική σχέση). T Υ Μ Τ Υ 1 Β Υ 0 Α 0 M T0 Μ Τ1 M T Ζήτηση Χρήματος για Σκοπούς Προφυλάξεως Είναι το τμήμα του εισοδήματος που διακρατείται με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων προκειμένου να αντιμετωπιστούν απρόβλεπτες καταστάσεις (π.χ. ασθένειες, ταξίδια κ.α.) Ο βασικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης χρήματος σκοπούς προφυλάξεως είναι το εισόδημα (θετική σχέση). P 40

42 Υ Μ P Υ 1 Β Υ 0 Α 0 M P0 Μ P1 M P Τιμή Ομολογίας και Επιτόκιο Αγοράς Ομολογία είναι ένας πιστωτικός τίτλος στον οποίο αναγράφεται η ονομαστική αξία (τιμή έκδοσης) και το επιτόκιο (απόδοση). Ο κάτοχος της ομολογίας είναι πιστωτής σε αντίθεση με τον κάτοχο της μετοχής που είναι ιδιοκτήτης. Η ανάλυση αυτή υιοθετεί συγκεκριμένο τύπο ομολογίας (διηνεκής ομολογία, π.χ χωρίς λήξη). Παράδειγμα: Έστω ένα άτομο που έχει στη διάθεσή του 100 ευρώ. Το άτομο έχει δύο εναλλακτικές επιλογές. Μπορεί είτε να καταθέσει τα χρήματά του στην τράπεζα με επιτόκιο 5% και εισπράξει τόκο 5 ευρώ, είτε να αγοράσει μία ομολογία ονομαστικής αξίας 100 ευρώ με απόδοση 5% (θα εισπράξει τόκο 5 ευρώ). Οπότε, το άτομο είναι αδιάφορο ωε προς την 41

43 τοποθέτηση των χρημάτων του καθώς και οι δύο επιλογές αποφέρουν τον ίδιο τόκο. Έστω ότι το επιτόκιο της αγοράς μειώνεται σε 2%. Το άτομο έχει κίνητρο να αποσύρει τα χρήματά του από τη τράπεζα και να αγοράσει ομολογίες καθώς η απόδοση από την τράπεζα μειώνεται σε 2 ευρώ. Επειδή όλα τα άτομα θα συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο θα αυξηθεί η ζήτηση για ομολογίες στο χρηματιστήριο με αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής των ομολογιών. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρι τα άτομα να είναι και πάλι αδιάφορα μεταξύ κατάθεσης στην τράπεζα και αγοράς ομολογιών. Δηλ. η τιμή της ομολογίας θα αυξηθεί όσο χρειάζεται προκειμένου να μην υπάρχει κίνητρο για κανένα άτομο να αποσύρει το κεφάλαιό του από την τράπεζα και να αγοράσει ομολογίες. Έστω είναι η νέα τιμή της ομολογίας. Εάν ένα άτομο έχει ευρώ και τα καταθέσει στην τράπεζα, θα λάβει τόκο 0.02 ευρώ σε ένα έτος. Εάν αγοράσει μία ομολογία θα αποκομίσει τόκο ίσο με 5 ευρώ μετά από ένα χρόνο. Οπότε, για να είναι το άτομο αδιάφορο ως προς τις δύο επιλογές θα πρέπει να ισχύει ή Χ ή Χ 250 ευρώ. Συνεπώς, λόγω 0.02 αυξημένης ζήτησης η τιμή της ομολογίας αυξάνεται σε 250 ευρώ και το άτομο θα είναι και πάλι αδιάφορο μεταξύ κατάθεσης στην τράπεζα και αγοράς ομολογιών καθώς και οι δύο εναλλακτικές τοποθετήσεις αποδίδουν ευρώ. 42

44 Στην αντίθετη περίπτωση όπου το επιτόκιο της αγοράς αυξηθεί, η τιμή της ομολογίας θα μειωθεί. Επομένως, υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ επιτοκίου αγοράς και τιμής ομολογίας. r Αρνητική σχέση επιτοκίου αγοράς (r) και τιμής ομολογίας (Χ) 0 Χ 43

45 Ζήτηση Χρήματος για Κερδοσκοπικούς Σκοπούς Είναι το τμήμα του εισοδήματος που διακρατείται για επενδυτικούς σκοπούς. Η κερδοσκοπική ζήτηση χρήματος SP εισάγεται από τον Keynes και είναι γνωστή ως Θεωρία Προτίμησης Ρευστότητας. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή τα άτομα κερδοσκοπούν μέσω της αγοράς / πώλησης ομολογιών στο χρηματιστήριο. Κάθε άτομο θεωρεί μία τιμή του επιτοκίου (κανονικό επιτόκιο) και τη συγκρίνει με το επιτόκιο της αγοράς ( r ). Το ύψος του κανονικού επιτοκίου διαφέρει από άτομο σε άτομο π.χ. λόγω πληροφόρησης. Εάν το κανονικό επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από το αγοραίο επιτόκιο ( r n r ) το άτομο θεωρεί ότι το επιτόκιο θα αυξηθεί αναμένει ότι η τιμή των ομολογιών θα μειωθεί θα πουλήσει τις ομολογίες του ώστε να κρατήσει τα μετρητά και να αγοράσει σε χαμηλότερη τιμή στο μέλλον η ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπικούς σκοπούς αυξάνεται. Εάν το κανονικό επιτόκιο είναι μικρότερο από το αγοραίο επιτόκιο ( r n r ) το άτομο θεωρεί ότι το επιτόκιο θα μειωθεί αναμένει ότι η τιμή των ομολογιών θα αυξηθεί θα αγοράσει ομολογίες ώστε να τις πουλήσει στο μέλλον που η 44

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4ο. Πραγματική και σχεδιαζόμενη επένδυση

ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4ο. Πραγματική και σχεδιαζόμενη επένδυση ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 4ο Πραγματική και σχεδιαζόμενη επένδυση! Ως πραγματοποιούμενη (ή απλώς) επένδυση ορίζουμε την επένδυση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου! Η σχεδιαζόμενη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ Κεφάλαιο 3ο Εισαγωγή! Στο μέρος αυτό του μαθήματος θα εξετάσουμε πως προσδιορίζεται η κατανάλωση και η αποταμίευση των νοικοκυριών (τα δύο μέρη του διαθέσιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Μάθηµα 5ο Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Η συνολική Ζήτηση και τα συστατικά της Είδαµε ότι ένας τρόπος µέτρησης του ΑΕΠ είναι αυτός της συνολικής δαπάνης της οικονοµίας µε την παρακάτω ταυτότητα GDP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2o (συνέχεια) b) Υπολογισμός των βασικών Μακροοικονομικών μεγεθών Συνολικό εισόδημα και συνολική δαπάνη! Για μια οικονομία συνολικά, το εισόδημα πρέπει να είναι ίσο

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μακροοικονομική. Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μακροοικονομική Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 28. Προσδιορισμός τιμών

Κεφάλαιο 28. Προσδιορισμός τιμών Αιτίες και Κόστος Πληθωρισμού Κεφάλαιο 28 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Προσδιορισμός τιμών Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Μέτρηση οικονομικής επιτυχίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): μετρά συγχρόνως (α) το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί από την παραγωγή του μέσα στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Μακροοικονομικά Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς ΑΕΠ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (Gross Domestic

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πρόβλημα &

Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική επιστήμη Πως κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι για την ικανοποίηση των αναγκών Περιορισμένοι Εργασία Κεφάλαιο Απεριόριστες Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 22. Μικροοικονομική

Κεφάλαιο 22. Μικροοικονομική Μέτρηση του Εθνικού Εισοδήματος Κεφάλαιο 22 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μικροοικονομική Μικροοικονομική είναι η μελέτη του τρόπου με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας

1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας Εφαρμογές Θεωρίας 1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης για την κατανάλωση του νερού ενός φράγματος (εκφρασμένη σε ευρώ) είναι q = 12-P και το οριακό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη Διπλωματική Εργασία Θέμα : «Ζήτηση Προθεσμιακών Καταθέσεων» Όνομα : Ελένη Ζίττη Αριθμός Μητρώου : Μ 08/04 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας

Κεφάλαιο 2. Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας Περίγραµµα κεφαλαίου Εθνικοί λογαριασµοί εισοδήµατος: Οι µετρήσεις του προϊόντος, του εισοδήµατος και της δαπάνης Ακαθάριστο εγχώριο

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές 4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ζήτηση εργασίας στο σύνολο της οικονομίας ορίζεται ως ο αριθμός εργαζομένων που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

H ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ H ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2 Κλάδοι Οικονομικής (i) Μικροοικονομική: Αποφάσεις ατομικών νοικοκυριών- Επιχειρήσεων (ii) Μακροοικονομική: Μελέτη οικονομίας ως συνόλου Βασικά Ζητήματα που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-10

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-10 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-10 Οι ακόλουθες ασκήσεις αποτέλεσαν θέµατα στις πανελλαδικές εξετάσεις και αφορούν την ύλη της Μακροοικονοµίας στα ΕΠΑΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 5 Πολλαπλασιαστής δαπανών Πολλαπλασιαστής των επενδύσεων! Η μεταβολή του αυτόνομου μέρους των συνολικών δαπανών έχει πολλαπλάσια επίδραση στο επίπεδο των δαπανών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα