ποσδάζηρια: Διρήνη Κολλιαλή (Α.Μ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ποσδάζηρια: Διρήνη Κολλιαλή (Α.Μ. 35261)"

Transcript

1 ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΣΕΥΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΚΑΙ ΔΜΒΑΓΟΜΔΣΡΗΗ, ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΔΡΟΘΔΟΤ ΜΔΓΑΡΩΝ. ποσδάζηρια: Διρήνη Κολλιαλή (Α.Μ ) Δπιβλέπων καθηγηηής: Γρ. Γεώργιος Γραικούζης, Αγρονόμος-Σοπογράθος Μητανικός Δ.Μ.Π και Γιδάκηωρ ζηον Σομέα Γεωγραθίας και Περιθερειακού τεδιαζμού.

2 ΚΟΛΛΙΑΛΗ ΔΙΡΗΝΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΚΑΙ ΔΜΒΑΓΟΜΔΣΡΗΗ, ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΔΡΟΘΔΟΤ ΜΔΓΑΡΩΝ. 1

3 2 Θερμές εσταριστίες ουείλονται στον επιβλέποντα καθηγητή μοσ κ. Γιώργο Γραικούση και στην Ι. Μονή Αγ. Ιεροθέοσ Μεγάρων.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καηάινγνο εηθφλσλ θαη ραξηψλ..5 Πεξίιεςε 8 Summary 9 Δηζαγσγή 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Σα Μέγαξα απφ ηελ αξραηφηεηα εψο ζήκεξα Πιεζπζκηαθή εμέιημε Ιζηνξηθφ ηεο Ι. Μνλήο Αγ. Ιεξνζένπ (θαη Παλαγίαο ηεο Κππαξηζζηψηηζζαο) Μεγάξσλ 19 KΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΜΝΗΜΔΙΧΝ ΜΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ Σνπνγξαθία Γεσδαηηηθά πζηήκαηα Αλαθνξάο Η Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ (ΓΤ) Απνηχπσζε κλεκείσλ Σνπνγξαθηθέο κέζνδνη απνηχπσζεο κλεκείσλ Φσηνγξακκεηξία..41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟΣΤΠΧΗ Ι.ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΔΡΟΘΔΟΤ Απηνςία θαη ιήςε ηξηγσλνκεηξηθνχ Γηαδηθαζία απνηχπσζεο ηεο Μνλήο Μέζα-Όξγαλα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο Γηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο..49 3

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ ΣΗ Ι.ΜΟΝΗ Σξηζδηάζηαηε απεηθφληζε (3d) Καηαζθεπαζηηθφ θνκκάηη ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ Eπέλδπζε κνληέινπ κε πιηθά Σνπνζέηεζε ηνπ κνληέινπ ζε πεξηβάιινλ...55 Φσηνγξαθηθό πιηθό...57 Φσηνγξαθίεο 3d κνληέινπ.69 Πεγέο-βηβιηνγξαθία..71 4

6 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΙΚΟΝΧΝ Δηθόλα 1 Η Κξήλε ηνπ Θεαγέλνπο Δηθόλα 2 Άπνςε ηεο Μνλήο θαηά ην Δηθόλα 3 Η θάξα ηνπ Αγ. Ιεξνζένπ 20 Δηθόλα 4 Ο ΠΑΝΣΟΚΡΑΣΩΡ, Οιφζσκε ηνηρνγξαθία ηξνχιινπ, 12 νπ αη.22 Δηθόλα 5 «Η ηέςηο ηεο Θενηφθνπ», ζνισηφ κλεκείν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θακπαλαξηνχ.22 Δηθόλα 6 Θνισηφ κλεκείν Παλαγίαο Κππαξηζζηψηηζζαο Eηθόλα 7 Ο π.πέηξνο Βινηίδεο κε ην ηάγκα ησλ κνλαρψλ ηνπ Απ.Πέηξνπ Δηθόλα 8 Ο Σάθνο ηνπ Π. Πέηξνπ 25 Δηθόλα 9 Οη θάξεο ησλ κνλαρψλ ζηελ θαηαθφκβε θάησ απφ ην Παξεθθιεζίνπ Απ. Πέηξνπ..26 Δηθόλα 10 «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ ΣΗ ΘΔΟΣΟΚΟΤ», ςεθηδσηφ Παξεθθιεζίνπ Απ. Πέηξνπ.. 27 Δηθόλα 11 Ο ΠΑΝΣΩΚΡΑΣΟΡ Έλζξνλνο. Σνηρνγξαθία ηξνχινπ ηεο Αγ. Φηινζέεο...28 Δηθόλα 12 Ναφο Αγ. Βαξβάξαο Μεγάξσλ (15 νπ αη.).. 29 Δηθόλα 13 Γεσδαηηηθφο ηαζκφο Horizon HTS Δηθόλα 14 εη Παξειθνκέλσλ γηα Total Station.32 Δηθόλα 15 GPS S Δηθόλα 16 LEICA FLEXLINE TS02 45 Δηθόλα 17 GPS S86 θαηά ηε δηαδηθαζία εμάξηεζεο ησλ ζεκείσλ απ ην ηξηγσλνκεηξηθφ..48 Δηθόλα 25 Η Ι. Μνλή ιίγν κεηά ηελ επαλίδξπζή ηεο (1933)

7 Δηθόλα 26 Σν ιηζφθηηζην θσδσλνζηάζην, πνπ αλαζθεπάζηεθε ην Δηθόλα 27 Άπνςε ηνπ θαζνιηθνχ ηεο Μνλήο απφ ηελ εζσηεξηθή απιή 58 Δηθόλα 28 Άγγεινο ζε ηχκπαλν, ιεπηνκέξεηα ηξνχιινπ, 12 νπ αη 59 Δηθόλα 29 Η Παλαγία δεφκελε, ιεπηνκέξεηα ηξνχιινπ, 12 νπ αη..59 Δηθόλα 30 Αγ. Κνζκάο ν Πνηκελάξρεο. Απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θακπαλαξηνχ.. 60 Δηθόλα 31 Λεπηνκέξεηα απ ην Ιεξφ ηεο Αγ. Φηινζέεο..61 Δηθόλα 32 Αγ. Θεψδνξνο, Αγ. Ισάλλεο ν Θενινγνο, Η Διπίο, Σνηρνγξαθίεο ζην εζσηεξηθφ ζηνπ Αγ. Ιεξνζένπ.. 62 Δηθόλα 33 Σνηρνγξαθίεο ζην παξεθιήζζην ηνπ Απ. Πέηξνπ.62 Δηθόλα 34 Άπνςε ηνπ θαζνιηθνχ απφ εζσηεξηθφ κπαιθφλη ηεο Μνλήο..63 Δηθόλεο Λεπηνκέξεηεο απ ηελ εζσηεξηθή απιή ηεο Μνλήο.64 Δηθόλα 37 Λεπηνκέξεηα απ ηελ εζσηεξηθή απιή ηεο Μνλήο..65 Δηθόλα 38 Η είζνδνο ηεο Μνλήο 66 Δηθόλεο Σν θηφζθη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θππαξίζζηα ζην πξναχιην ηεο Μνλήο..67 Δηθόλα 41 Άπνςε ηεο εηζφδνπ ηεο Μνλήο απφ ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο 68 ΔΙΚΟΝΔ ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΟΤ Δηθόλα 18 PrintScreen ηνπ ράξηε ΓΤ (1:5.000).49 Δηθόλα 19 PrintScreen ηνπ ράξηε ΓΤ (1:5.000).51 Δηθόλα 20 PrintScreen ηνπ ράξηε ΓΤ (1:5.000).52 Δηθόλα 21 PrintScreen ηνπ ράξηε ΓΤ (1:5.000).53 Δηθόλα 22 PrintScreen ηνπ ράξηε ΓΤ (1:5.000).54 6

8 Δηθόλα 23 Σξηζδηάζηαζην ηνπ Καζνιηθνχ ηεο Μνλήο..55 Δηθόλα 24 Λεπηνκέξεηα ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο ΒνξεηνΑλαηνιηθή πιεπξά ηεο εθθιεζίαο ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζε θσηνγξαθία 56 Δηθόλεο PrintScreen ηνπ 3d κνληέινπ...68 Δηθόλα 44 Prinη screen ηνπ 3d κνληέινπ..69 Δηθόλα 45 Σν ηξηζδηάζηαην κνληέιν ηνπνζεηεκέλν ζε πεξηβάιινλ...70 ΥΑΡΣΔ Υάξηεο 1 Σα φξηα ησλ Μεγάξσλ ζηελ αξραηφηεηα 11 Υάξηεο 2 Πνιενδνκηθφο ράξηεο Μεγάξσλ.14 Υάξηεο 3 Γνξπθνξηθή εηθφλα ηεο Μνλήο ζε ζρέζε κε ηα Μέγαξα.15 Υάξηεο 4 Δηθφλα ηεο Μνλήο απφ ην Κηεκαηνιφγην 16 Υάξηεο 5, Υάξηεο ΓΤ ησλ Μεγάξσλ, θι. 1: ΠΙΝΑΚΔ Πίλαθαο 1 ηνηρεία απνγξαθψλ ηνπ πιεζπζκνχ γηα ην Γήκν Μεγάξσλ 18 7

9 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε κνλαδηθφ κλεκεηαθφ πινχην. Έηζη, είλαη εζληθή ππνρξέσζε γηα ηε ρψξα καο ε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο πνιηηηζηηθήο αλάηαζεο, ην νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί κε ηελ αλαζηήισζε, ηελ ζπληήξεζε, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ κε θάζε ηξφπν πξνβνιή ηνπ κλεκεηαθνχ απηνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο καο, πνπ δπζηπρψο εκείο νη ζχγρξνλνη έιιελεο δελ έρνπκε θξνληίζεη λα αλαδείμνπκε θαη λα πξνβάιινπκε δηεζλψο φζν ζα έπξεπε. ηελ παξνχζα εξγαζία, επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε θαη ηεθκεξίσζε ελφο ζεκαληηθνχ ηζηνξηθνχ-βπδαληηλνχ κλεκείνπ ηεο Μεγαξίδνο, ηεο Ιεξάο Μνλήο Αγ.Ιεξνζένπ Μεγάξσλ θαη Παλαγίαο ηεο Κππαξηζζηψηηζζαο. Αξρηθά γίλεηαη κία ζχληνκε επηζθφπεζε ζηελ ηζηνξία ησλ Μεγάξσλ αιιά θαη ηεο Ι. Μνλήο Αγ. Ιεξνζένπ Μεγάξσλ. Δπίζεο δίλνληαη νη γεληθέο αξρέο θαη ηερληθέο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπνγξαθηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ γεσκεηξηθή απνηχπσζε-ηεθκεξίσζε κλεκείσλ, αλαθέξνληαη νη θσηνγξακκεηξηθέο κέζνδνη. Έπεηηα γίλεηαη αλάιπζε ζηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ πνπ έγηλα γηα ηελ εμάξηεζε ησλ ζεκείσλ απφ ην ηξηγσλνκεηξηθφ ηεο Μνλήο φπσο θαη ε δηαδηθαζία απνηχπσζεο απηήο. Σέινο, γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο πνπ έγηλε γηα ηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ θαζνιηθνχ ηεο Μνλήο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Autocad 10 αιιά θαη ηνπ 3d max Studio. 8

10 ABSTRACT Greece is a country which is characterized by a unique wealth of monumentary material. This raises the national obligation to cultivate a spirit of cultural uplift, which can be developed via the restoration, the conservation, the documentation and the promotion of our country s wealth using every possible way. Unfortunately, our generation has not taken, to date, the necessary steps so as to promote our wealth in international level as much as we should have. In the present thesis, we attempt to model and document the Holy Monastery of St Mary Kyparissiotisa and Saint Ierotheos, an important historical byzantine monument of Megara. Our thesis begins by presenting a brief history of both Megara and the Holy Monastery. We also present the general principles and techniques that are used for the implementation of topographic methods during the geographic modelingdocumentation of monuments (photogrammetric methods are used). Then, we analyze the procedure we followed aiming to the dependence of the points on the trigonometric point of the monastery, and we continue analyzing the modeling procedure. Finally, we describe the procedure that we followed to produce the threedimensional illustration of the katholikon (the major temple) of the monastery, using Autocad 10 and 3d max Studio as well. 9

11 ΔΙΑΓΧΓΗ Δίλαη ζήκεξα γεληθά απνδεθηφ φηη, ε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ηεο ρψξαο καο κέζα ζηνλ ελνπνηεκέλν επξσπατθφ ρψξν, κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ηελ πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη θαηά ζπλέπεηα κε ηελ πξνβνιή ησλ κλεκείσλ καο πνπ είλαη δσληαλνί κάξηπξεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ καο. Δίλαη επίζεο απνδεθηφ, φηη ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ δηεξρφκαζηε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη απνηειεί ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο πξνβνιήο ησλ έξγσλ πνιηηηζκνχ. Υηιηάδεο επηζθέπηεο θάζε ρξφλν νδεγνχκελνη απφ παιαηφηεξα ή θαη ζχγρξνλα ζπγγξάκαηα θαηαιήγνπλ λα αλαδεηνχλ ηα βήκαηα ησλ πεξαζκέλσλ γελαηψλ ζηνλ ηφπν καο. Πνιιέο θνξέο ράλνληαη ζηελ αλαδήηεζή ηνπο γηαηί εκείο νη λενέιιελεο δελ έρνπκε θξνληίζεη λα αλαδείμνπκε φζν ζα έπξεπε ην κλεκεηαθφ καο πινχην. ήκεξα, πνπ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο φισλ ησλ εζλψλ δηεζλψο, γίλεηαη έληνλν, ζπληεινχλησλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ Μαδηθήο επηθνηλσλίαο, είλαη ηδαληθή επθαηξία ε Διιάδα λα επελδχζεη ζηνλ ηνκέα απηφ. ηφρνο καο είλαη αθ' ελφο ε απφθηεζε γεληθήο εηθφλαο ηεο θαηαλνκήο κλεκείσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη αθ' εηέξνπ κία πξψηε ηεθκεξίσζε ηεο πξαγκαηηθήο κνξθήο θάζε κλεκείνπ. Καη ηέινο θαηαγξάθνληαη νη λέεο δπλαηφηεηεο παξνπζίαζεο ησλ κλεκείσλ κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία. 10

12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 1.1 Σα Μέγαξα από ηελ αξραηόηεηα εώο ζήκεξα Η αξραία θαη ηζηνξηθή πφιε ησλ Μεγάξσλ βξίζθεηαη ζην λνκφ Αηηηθήο, 42 ρικ. δπηηθά ηεο Αζήλαο θαη ζην κέζνλ πεξίπνπ ηεο απφζηαζεο Αζελψλ Κνξίλζνπ. Δίλαη δήκνο θαη πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Μεγαξίδνο ηεο Ννκαξρίαο Γπηηθήο Αηηηθήο. Έρεη έθηαζε 325 ηεηξαγσληθά ρικ. (δεχηεξνο ζε έθηαζε δήκνο ηεο ρψξαο) θαη πιεζπζκφ πεξίπνπ 30 ρηιηάδεο θαηνίθνπο. Δθηφο απφ ηελ πφιε, ε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μεγάξσλ πεξηιακβάλεη ζήκεξα σο Καιιηθξαηηθφο Γήκνο θαη ηελ θνηλφηεηα ηεο Νέαο Πεξάκνπ, θαζψο θαη ηνπο νηθηζκνχο: Αιεπνρψξη, Κηλέηηα, Λάθθνη Καινγήξνπ, Βιπράδα, Αγία Σξηάδα θαη Πάρε (επίλεην ησλ Μεγάξσλ). Η ίδξπζε ησλ Μεγάξσλ αξρίδεη απ ηνπο πξνηζηνξηθνχο ρξφλνπο (12 ν αηψλα π.υ.), νπφηε αλήθε ζηελ Αηηηθή ( Ισλεο). Σν φλνκα «ΜΔΓΑΡΑ» δηαζψδεηαη αλαινίσην απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο έσο ζήκεξα θαη θαηά ηνλ Ηξφδνην θαη ηνλ ηέθαλν Βπδάληην, πξνήιζε απφ ηνλ ήξσα Μεγαξέα, ελψ θαηά ηνλ Παπζαλία πξνήιζε απφ ηα «κέγαξα», ηεξά ηεο ζεάο Γήκεηξαο πνπ ππήξραλ ζηα Μέγαξα. ηε ζπλέρεηα, ην 1066 π.υ. θαηαθηήζεθαλ απ ηνπο Γσξηείο θαη κέρξη ηνλ 8 ν αηψλα ήηαλ ππνηειή ζηελ Κφξηλζν. Αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ ζηα κέζα ηνπ 8 νπ π.υ. αηψλα θαη γξήγνξα αλαπηχρζεθαλ θαη πξνφδεπζαλ. Υάξηεο 1 Σα όπια ηυν Μεγάπυν ζηην απσαιόηηηα, Πηγή : Δγκςκλοπαίδεια Νέα Γομή 11

13 Απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο απηήο ήηαλ ε ίδξπζε πνιιψλ απνηθηψλ ηφζν ζηελ ηθειία, φζν θαη ζηε Θξάθε θαη ηελ Πξνπνληίδα: Σα Τβιαία Μέγαξα θαη ηνλ ειηλνχληα ζηε ηθειία ( π.υ.), ηνλ Αζηαθφ ζηε Βπζηλία (712 π.υ.), ηελ Κχδηθν ζηελ Πξνπνληίδα (674 π.υ.) θαη ηελ Υαιθεδφλα ζηνλ Βφζπνξν (684 π.υ.), θαη ηέινο ηελ ζεκαληηθφηεξε, ην Βπδάληην ( π.υ.) πνπ πήξε η φλνκά ηνπ απφ ηνλ Βχδαληα, γην ηνπ βαζηιηά Νίζνπ, πνπ ην ίδξπζε απέλαληη απ ηε Υαιθεδφλα, ην νπνίν κεηέπεηηα έγηλε πξσηεχνπζα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, σο Κσλζηαληηλνχπνιε θαη δηαδξακάηηζε ζπνπδαίν ξφιν ζηελ ηζηνξία. To 657 π. Υ ν Βχδαο, γηνο ηνπ βαζηιηά Νίζνπ θαη ηεο λχκθεο Κεξφεζζαο θαηά κηα παξάδνζε, σο επηθεθαιήο κηαο απνηθηαθήο επηρείξεζεο πνπ είρε νξγαλψζεη ε πφιε ησλ Μεγάξσλ, νδήγεζε ηνπο Μεγαξείο απνίθνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνζπφξνπ. Δθεί νη Μεγαξείο ίδξπζαλ κηα λέα πφιε, ζηελ νπνία έδσζαλ ην φλνκα ηνπ ηδξπηή ηεο, ην Βπδάληην. H επηινγή ηεο πεξηνρήο θη ε ίδξπζε ηνπ Βπδαληίνπ απφ ηνλ Βχδαληα απνηέιεζαλ νξφζεκν γηα ηελ παγθφζκηα ηζηνξία. Σν φλνκα ηνπ Μεγαξέα νηθηζηή ζπλδέζεθε κε ηελ αίγιε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε δφμα ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ε νπνία ππήξμε κηα απφ ηηο πην ηζρπξέο απηνθξαηνξίεο, πνπ γλψξηζε πνηέ ν θφζκνο. Σν έκβιεκα ηνπ Βπδαληίνπ αληηθαηνπηξίδεη κέρξη ηηο κέξεο καο ηελ ειιεληθή ηδενινγία θη ε ζπλεηζθνξά ζ' απηφ ηνπ Βχδαληνο θαη γεληθφηεξα ησλ Μεγαξέσλ ππήξμε κεγάιε. Αλ θαη νη αξραηνινγηθέο έξεπλεο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο δπζηπρψο, γηαηί ε θαηλνχξγηα πφιε έρεη θηηζζεί απάλσ ζηελ αξραία, θαη δελ ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο γηα αλαζθαθέο, ε ζθαπάλε ησλ αξραηνιφγσλ έθεξε ζην θψο πνιχηηκεο αλαθαιχςεηο, πιήζνο ηεξψλ λαψλ (ηεο ηεο Αξηέκηδνο ψηεηξαο, ηνπ Γηνλχζνπ, ηεο Αθξνδίηεο, ηνπ Γηφο Κνλίνπ, ηεο Γήκεηξαο, ηνπ Απφιισλνο Ππζίνπ, ηεο Αζελάο Πνιηάδνο θαη Αζελάο Νίθεο θ.ά), έλα κεγάιν ινπηξφ ηνπ 5 νπ κ.υ. αηψλα, ηελ κεγάιε ζηνά ηεο Αξραίαο Αγνξάο, ηα καθξά ηείρε ηεο πφιεο σο ην ιηκάλη ηεο Νηζαίαο, Γπκλάζην, αγάικαηα, ηάθνπο θ.ά. πνπ ζπκπιεξψλνπλ ζηγά-ζηγά κε αξθεηή αθξίβεηα ηελ ηνπνγξαθία κηαο αθκάδνπζαο πφιεο θαηά ηελ αξραηφηεηα, έρνληαο θαη νδεγφ ηελ καξηπξία ηνπ πεξηεγεηή Παπζαλία. 12

14 ηαζκφο ζηελ κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ αξραίσλ Μεγάξσλ είλαη ε αλαζθαθή ηεο θξήλεο ηνπ Θεαγέλνπο (εηθφλα 2) ην χκθσλα κε γξαπηέο πνπ απνηειεί ζηαζεξφ ζεκείν γηα ηε ζέζε ησλ ππνινίπσλ κλεκείσλ, θαζφζνλ ν Παπζαλίαο αξρίδεη ηελ πεξηήγεζή ηνπ απ απηφ. Δπίζεο έρνπλ απνθαιπθζεί πνιιέο θαινρηηζκέλεο ηδησηηθέο νηθίεο, φιεο ζρεδφλ κε ππφγεην γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ. Δηθόλα 1 Η Κπήνη ηος Θεαγένοςρ Πηγή : Γήμορ Μεγαπέυν Δίλαη γλσζηφ πφζν θαινθηηζκέλα ζπίηηα είραλ νη Μεγαξείο (Ιζνθξάηεο, πεπί ειπήνηρ 117) θαη πφζν θαινθαγάδεο ήηαλ νη θάηνηθνί ηεο (Γηνγέλεο Κπληθφο, Σertullianus Apologeticum 39,14). Ηηαλ γλσζηή θαη ε θηινζνθηθή ζρνιή ησλ Μεγάξσλ, πνπ αλήθε ζηηο ιεγφκελεο κηθξέο ζσθξαηηθέο ζρνιέο θαη ζπλδχαδε εθιεθηηθά ηηο ηδέεο ηνπ σθξάηε, ηεο Διεαηηθήο ζρνιήο θαη ησλ ζνθηζηψλ. Ιδξπηήο ηεο ήηαλ ν Δπθιείδεο, καζεηήο ηνπ σθξάηε. Απφ ηα ηέιε ηνπ 6 νπ π.υ. αηψλα, κπήθαλ ζηελ Πεινπνλλεζηαθή πκκαρία, ελαληίσλ ησλ Αζελαίσλ. Με ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν, έγηλα ην ζέαηξν ησλ ζπγθξνχζεσλ ησλ δχν αληηπάισλ Αζήλαο-πάξηεο. Οη Αζελαίνη θαηέιαβαλ ηελ Νίζαηα (ιηκάλη ησλ Μεγάξσλ) έσο ην 411 π.υ. Καηά ηνλ 4 ν αηψλα ηα Μέγαξα κπήθαλ ζηελ Κνξηλζηαθή ζπκκαρία θαη απέθηεζαλ αλεμαξηεζία θαη επεκεξία. Σν 343 π.υ. νη Μεγαξείο ζπκκάρεζαλ κε ηνπο Αζελαίνπο ελαληίνλ ηνπ Φηιίππνπ, έιαβαλ κέξνο ζηε κάρε ηεο Υαηξψλεηαο αιιά ληθήζεθαλ θαη ππνηάρηεθαλ ζηνλ Φίιηππν. Σν 307 π.υ. πνιηνξθνχληαη απφ ηνλ Γεκήηξην ηνλ Πνιηνξθεηή. Σν 395 κ.υ. ν Αιάξηρνο κε ηνπο Γφηζνπο ηνπ θαηάζηξεςε νινζρεξψο ηα Μέγαξα. ηα ρξφληα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, ηα Μέγαξα ίζσο γλψξηζαλ επεκεξία, αιιά νη επηδξνκέο 13

15 ησλ ιάβσλ θαη ησλ Φξάγθσλ θαη ηειηθά ησλ Σνχξθσλ κε ηελ 400ρξνλε ζθιαβηά, νδήγεζαλ ηελ πφιε ζε νινθιεξσηηθφ καξαζκφ. Ο Μεγαξηθφο ιαφο, πεξήθαλνο πάληα θαη απξνζθχλεηνο, θαηφξζσζε λα επηβηψζεη θαη λα παξακείλεη αδνχισηνο απ ηνπο εθάζηνηε επηδξνκείο, θαηαθεχγνληαο ζηα απφθξεκλα Γεξάλεηα Όξε, απ φπνπ μαλαγπξίδνληαο μαλάρηηδαλ ηελ πφιε, δηαηεξψληαο σο ζήκεξα ηνλ ζπκπαγή (Γσξηθφ) ειιεληθφ ηνπ ραξαθηήξα, κνξθνινγηθά, γισζζηθά θαη αλζξσπνινγηθά, μερσξίδνληαο απ ηνπο αιβαλφθσλνπο Γεξβελνρσξίηεο γεηηφλνπο ηνπ. O Γήκνο Μεγάξσλ είλαη ζήκεξα ν κεγαιχηεξνο ζε έθηαζε δήκνο ηεο Αηηηθήο κε θαηνίθνπο (ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001), θαη ε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε είλαη ηδηαηηέξσο πξνλνκηαθή θαζψο βξέρεηαη απφ ηνλ αξσληθφ θαη ηνλ Κνξηλζηαθφ Κφιπν θ εθηείλεηαη απφ ηα Γεξάλεηα Όξε κέρξη ηηο Νφηηεο Πιαγηέο ηνπ Όξνπο Παηέξα (Υάξηεο 2). Υάξηεο 2 Πολεοδομικόρ σάπηηρ Μεγάπυν Πηγή : Πολεοδομία Μεγάπυν Σα Μέγαξα είλαη κηα πφιε κε βαζηά ζξεζθεπηηθφηεηα θαη νξζφδνμε ρξηζηηαληθή παξάδνζε πνπ ράλεηαη ζηνπο αηψλεο. Η επζέβεηα απηή ησλ Μεγαξηηψλ απνηππψζεθε ζηα πνιιά βπδαληηλά κλεκεία πνπ θνζκνχλ κέρξη ζήκεξα ηελ πεξηνρή. Μεηαμχ ησλ άιισλ: ηελ Μνλή Φαλεξσκέλεο, ηελ Μνλή Οζίνπ Μειεηίνπ, θαζψο θαη ηελ Μνλή Αγ.Ιεξνζένπ, ηελ νπνία πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία απηή. 14

16 Υάξηεο 3 Γοπςθοπική εικόνα ηηρ Μονήρ ζε ζσέζη με ηα Μέγαπα Πηγή : 15

17 Υάξηεο 4 Δικόνα ηηρ Μονήρ από ηο Κηημαηολόγιο Πηγή : 16

18 1.1.1 Πιεζπζκηαθή εμέιημε Ο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Μεγάξσλ παξνπζηάδεη ζπλερή αχμεζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 50 κέρξη θαη ζήκεξα κε αμηνζεκείσηα έληνλνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο. Βέβαηα ε ζχγθξηζε ηνπ πνζνζηνχ κεηαβνιήο κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ απνγξαθψλ νθείιεηαη αξρηθά ζηα κεγάια θχκαηα κεηαλάζηεπζεο πνπ δηαθξίλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο αιιά θαη πνηεο πεξηνρέο ππάγνληαη ζηνλ Γήκν. Σα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα αιιάδνπλ αηζζεηά απφ ρεηκεξηλνχο ζηνλ θαινθαηξηλνχο κήλεο θαζψο ην Αιεπνρψξη, ε Κηλέηα θαη φινη νη ππφινηπνη νηθηζκνί πνπ ζεσξνχληαη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θηινμελνχλ θπξίσο παξαζεξηζηέο θαη φρη κφληκνπο θαηνίθνπο. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 1971 ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 11% (απφ 16,707 θάηνηθνη ην 1961 ζε θαηνίθνπο ην 1971). Σν 1981 ε αχμεζε αγγίδεη ην 20%, ην 1991 ην 33% θαη ην 2001 ην 41% -ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςηλ φια ηα παξαπάλσ. Καζψο δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί αθφκα η απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο γηα ην 2011 παξαηίζεηαη παξαθάησ ν πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία απνγξαθψλ ηνπ πιεζπζκνχ κέρξη θαη ην έηνο

19 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΡΑ ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΔΑ ΑΙΓΕΙΡΟΤΑΙ ΒΛΤΧΑΔΑ ΚΑΣΩ ΒΛΤΧΑΔΑ ΚΙΝΕΣΣΑ ΚΟΤΜΙΝΣΡΙ ΛΑΚΚΟΙ ΚΑΛΟΓΗΡΟΤ ΛΟΤΣΡΟΠΤΡΓΟ 185 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΤ ΙΕΡΟΘΕΟΤ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΙΝΕΣΑ 63 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΧΡΑΝΣΟΤ ΠΑΧΑΚΙΟΝ ΠΑΧΗ ΠΑΡΣΑ ΣΙΚΑ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Πίλαθαο 1, ηνηρεία απνγξαθψλ ηνπ πιεζπζκνχ γηα ην Γήκν Μεγάξσλ (Πεγή: ΔΤΔ Απνγξαθή ηνπ 1991) 18

20 1.2 Ιζηνξηθό ηεο Ι. Μνλήο Αγ. Ιεξνζένπ (θαη Παλαγίαο ηεο Κππαξηζζηώηηζζαο) Μεγαξσλ. Απφ ηα κέζα ηνπ 9νπ αηψλα, ζηελ Αηηηθή ζεκεηψλεηαη άλζεζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αθνινπζψληαο ηελ αλνδηθή πνξεία αλαδφκεζεο θαη άλζεζεο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, πνπ είλαη γλσζηή σο καθεδνληθή αλαγέλλεζε. Έηζη, αξρίδνπλ λα ρηίδνληαη λέεο εθθιεζίεο ζε λένπο αξρηηεθηνληθνχο ηχπνπο θαη ε Αηηηθή θνζκείηαη κε κηα ζεηξά λαψλ. Η άλζεζε απηή ζα θηάζεη ζην απνθνξχθσκά ηεο θαηά ηνλ 11ν θαη 12ν αηψλα κε θπξίαξρν αξρηηεθηνληθφ ηχπν λανχ ηνλ εγγεγξακκέλν ζηαπξνεηδή, κε ελδηαθέξνπζεο παξαιιαγέο θαη ηδηαηηεξφηεηεο. Δπίζεο, εκθαλίδεηαη έλαο λένο αξρηηεθηνληθφο ηχπνο λανχ, κε ηνλ πεξίθεκν αζελατθφ ηξνχιν πνπ «ζηεθαλψλεη» θνκςά ηα κηθξνχ ζπλήζσο κεγέζνπο εθθιεζάθηα ηεο Αηηηθήο. Αξθεηνί απ ηνπο Νανχο εθείλεο ηεο επνρήο επηπρψο ζψζεθαλ θαη ιακπξχλνπλ ηελ Αηηηθή έσο ζήκεξα, φπσο ε Μνλή Γαθλίνπ, ε Οκνξθνθιεζηά ζην Γαιάηζη, ε Μνλή Καηζαξηαλήο, ε Μνλή Αγ.Ισάλλνπ ηνπ Κπλεγνχ, ε Μνλή Φαλεξσκέλεο ζηε αιακίλα, θαζψο θαη ε Μνλή ηνπ Αγ. Ιεξνζένπ ζηα Μέγαξα, κε ηελ νπνία α αζρνιεζεί ε εξγαζία απηή. Δηθόλα 2 Άποτη ηηρ Μονήρ καηά ηο 1930 Πηγή : ΠΡΟΚΤΝΗΣΑΡΙΟΝ Ιεπάρ Μονήρ Κςπαπιζζιυηίζζηρ και Αγίος Ιεποθέος Μεγάπυν 19

21 H Μνλή ηνπ Αγ. Ιεξνζένπ βξίζθεηαη ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιαγηά ησλ Γεξαλείσλ νξέσλ, ζε απφζηαζε 8 ρηιηνκέηξσλ απφ ηα Μέγαξα, ζηε ζέζε «Γεξβέλη», πνπ ζηελ ηνπξθηθή ζεκαίλεη «πέξαζκα» -ζηελ ζπγθεθξηκκέλε ζέζε ην πέξαζκα απ ηελ Αηηηθή ζηελ Πεινπφλλεζν. Η ίδξπζή ηεο ρξνλνινγείηαη ηνλ 11 ν -12 ν αηψλα θαη ηδξπηήο ηεο ζεσξείηαη ν Όζηνο Μειέηηνο. Καηά ηελ Δθθιεζηαζηηθή ηνπηθή παξάδνζε, ζηελ Μνλή απηή εθπζήραδε θαη ηάθεθε ν Αγηνο Ιεξφζενο, πξψηνο Δπίζθνπνο ησλ Αζελψλ θαη καζεηήο ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ, έλαο απ ηνπο ελλέα βνπιεπηέο θαη δηδάζθαινο ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Αξενπαγίηνπ, πνπ αμηψζεθε κεηά ησλ Απνζηφισλ λα θεδεχζεη ηελ Παλαγία ζηε Γεζζεκαλή θαη λα ζπληάμεη χκλνπο εμνδίνπο κε ην ξεηνξηθφ ηνπ ράξηζκα. ηε Μνλή είλαη ζψδεηαη σο ζήκεξα ε ζαπκαηνπξγή Kάξα ηνπ Αγίνπ Ιεξνζένπ πνπ επσδηάδεη θαη ε νπνία είλαη πεγή πνιιψλ ζαπκάησλ. Σελ 8ελ Iνπιίνπ 1988, κε ζαπκαηνπξγηθφ ηξφπν, έζσζε ηελ Mνλή απφ ηνλ θίλδπλν ηεο κεγάιεο ππξθαγηάο, φηαλ νη θιφγεο έθζαζαλ ζηελ πφξηα απηήο. Δηθόλα 3 Η κάπα ηος Αγ. Ιεποθέος. Πηγή : Ιδία επεμεξγαζία 20

22 Σν κηθξφ θαζνιηθφ ηνπ Αγίνπ Ιεξφζενπ είλαη ξπζκνχ ζηαπξνεηδνχο Bαζηιηθήο κεηά ηξνχινπ. Ο Ναφο δίθιεηνο, δηζππφζηαηνο, κε πξφλαν θαη κηα ηδηαηηεξφηεηα, ηελ ελνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ θπξίσο λανχ κε εθείλνλ ηνπ ζηαπξεπίζηεγνπ λάξζεθα. Αξγφηεξα πξνζηέζεθε έλα κηθξφ παξεθθιήζη ζηε βφξεηα πιεπξά, πνπ γηα ιφγνπο θπξίσο ιεηηνπξγηθνχο ελνπνηήζεθε κε ην θαζνιηθφ. Η ηνηρνπνηία ηνπ θπξίσο λανχ θαη ηνπ παξεθθιεζίνπ είλαη απφ ληφπηνπο θηηξηλνπνχο πσξφιηζνπο (πνπξία) ζε δηάθνξα κεγέζε. ηνλ ηξνχιν έρνπκε ιαμεπηή ηνηρνπνηία θαη ηφμα απφ ηνχβια θαη ζην πξφππιν δχν κνλνιηζηθνχο θίνλεο. ε γεληθέο γξακκέο ν Ναφο έρεη θξαηεζεί ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε παξά ηηο αιινηψζεηο αλά ηνπο θαηξνχο είηε ιφγσ θπζηθψλ είηε αλζξσπίλσλ παξεκβάζεσλ. Αλ θαη κηθξφο θαη ηαπεηλφο, απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ δείγκα Bπδαληηλήο ηέρλεο, κε ζπάληεο θαη ζαπκάζηεο αγηνγξαθίεο εμέρνπζαο ζεκαζίαο θαη ζπαληφηεηαο, νη πεξηζζφηεξεο ηνπ 12 νπ αηψλα. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη λεψηεξεο αμηφινγεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 16νπ ή 17νπ αηψλα, πνπ απνδίδνληαη ζηνλ δσγξάθν Αληψλην, πνπ θαηαγφηαλ απφ ηα Άγξαθα. «χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Μπνχξα, ν ιατθφο ραξαθηήξαο ηνπ θαζνιηθνχ δελ επηηξέπεη αθξηβή ρξνλνιφγεζε. Ωζηφζν, ε ρξνλνιφγεζε ησλ ηνηρνγξαθηψλ ηνπ ηξνχινπ ζηα ηέιε ηνπ 12νπ αηψλα θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη απνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ζηνηρεία ηνπ 11νπ αηψλα, ηνπνζεηνχλ ην λαφ ζηνλ 12ν αηψλα.» ¹ Θαπκαζηή θαη ηδηαηηέξσο ζπάληα είλαη ε αγηνγξαθία ηνπ ηξνχινπ, φπνπ παξηζηάλεηαη ν Kχξηνο έλζξνλνο, λα επινγεί κε εθηεηακκέλε ηελ δεμηά ρείξα ηνπ, θαη θαηαζηνιηζκέλν ηνλ ζξφλν θαη ην ππνπφδηνλ ησλ πνδηψλ Tνπ. Kάησ απ Aπηφλ, ππάξρνπλ ζε ζηξνγγπιή παξάζηαζε ε Θενηφθνο θαη ε Eηνηκαζία ηνπ Θξφλνπ, κε δεμηά θη αξηζηεξά ηνπο άγγεινπο «ζεβίδνληεο» (γνλαηηζηνχο δεφκελνπο), θαη δχν αγγέινπο ζηεζαίνπο (ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα απ ηελ Παιαηά Γηαζήθε Γηήι θαη Γηδαήι, πνπ απαληψληαη πνιχ ζπάληα) πνπ ππνγξακκίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ Παληνθξάηνξα σο Kπξίαξρν ηνπ ζχκπαληνο (εηθ. 4). ηα νθηψ παξάζπξα ζην ηχκπαλν ηνπ ηξνχινπ εηθνλίδνληαη νθηψ πξνθήηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζε εμέρνπζα ζέζε βξίζθεηαη ν Mσυζήο, θαη ν πξνθεηάλαμ Γαβίδ, δίλνληαο κεγαινπξέπεηα, ζην ζπάλην εηθνλνγξαθηθφ απηφ αξηζηνχξγεκα. ¹Βπδαληηλά Μλεκεία Αηηηθήο, 21

23 Δηθόλα 4 Ο ΠΑΝΣΟΚΡΑΣΩΡ, Ολόζυμη ηοισογπαθία ηπούλλος, 12 ος αι. Πηγή : ΠΡΟΚΤΝΗΣΑΡΙΟΝ Ιεπάρ Μονήρ Κςπαπιζζιυηίζζηρ και Αγίος Ιεποθέος Μεγάπυν Σν πξφππιν ζηεξίδεηαη ζηνλ δπηηθφ ηνίρν ηεο εθθιεζίαο θαη ζε δχν θνιψλεο θαη ζηεγάδεηαη απφ έλα εκηζθαίξην. Σν γξαθηθφ θσδσλνζηάζην πςψλεηαη ζε άιινπο δχν νξφθνπο θαη ζηνλ ζφιν ηνπ εηθνλίδεηαη «ε ζηέςε ηεο Θενηφθνπ» (εηθ. 5). Δηθόλα 5 «Η ηέτιρ ηηρ Θεοηόκος», θολυηό μνημείο ζηο εζυηεπικό ηος καμπαναπιού. Πηγή: Ιδία επεξεπγαζία 22

24 Γίπια απφ ηνλ ηάθν ηνπ Αγίνπ Ιεξνζένπ, ππάξρεη ζνισηφ κλεκείν, φπνπ εηθνλνγξαθνχληαη ζηε κέζε ε Θενηφθνο δενκέλε θαη ν Kχξηνο πνπ επινγεί, δεμηά δε θαη αξηζηεξά νη ηεξάξρεο ησλ Aζελψλ Iεξφζενο θαη Γηνλχζηνο, νη Aξενπαγίηεο (εηθ. 6). Tν κλεκείν απηφ αλήγεηξαλ νη παηέξεο ηεο Mνλήο ηνλ 15νλ αηψλα, ζε αλάκλεζε ηνπ κεγάινπ ζαχκαηνο ηεο Παλαγίαο, πνπ ηνπο έζσζε απφ επηδξνκή ησλ πεηξαηψλ ζηελ Μνλή, αθνχ νη Mνλαρνί, είθνζη ηφηε ζηνλ αξηζκφ) αλέβεθαλ ζε έλα κεγάιν θππαξίζζη θαη δελ έγηλαλ αληηιεπηνί απφ ηνπο πεηξαηέο, θξαηψληαο ηελ εηθφλα ηεο. Tφηε, απφ επγλσκνζχλε ζηελ Παλαγία θαη ζε αλάκλεζε ηνπ ζαχκαηνο απηνχ, έδσζαλ ζηε Μνλή ηελ επσλπκία «KYΠAPIIΧTIA». Δηθόλα 6 Θολυηό μνημείο Παναγίαρ Κςπαπιζζιώηιζζαρ Πηγή: Ιδία επεξεπγαζία Σν έηνο 1834, νη δχν-ηξεηο παηέξεο-κνλαρνί πνπ είραλ απνκείλεη κεηά ηνλ αγψλα ηεο Eιιεληθήο Eπαλαζηάζεσο, αλαγθαζκέλνη απφ ην δηάηαγκα ηνπ αληηβαζηιέσο Όζσλνο, πνπ πξνέβιεπε φζεο Mνλέο είραλ θάησ απφ πέληε κνλαρνχο λα θιείλνπλ θαη λα ζπγθεληξψλνληαη νη κνλαρνί ζηηο Mνλέο πνπ αξηζκνχζαλ πεξηζζφηεξνπο ησλ πέληε κνλαρνχο, εγθαηέιεηςαλ ηε Μνλή, θαη ζπγρσλεχηεθαλ κε ηνπο παηέξεο ηεο 23

25 Iεξάο Mνλήο Φαλεξσκέλεο αιακίλνο, κεηαθέξνληαο εθεί ηα ηεξά Λείςαλα, θαη θάζε ηη άιιν πνιχηηκν γηα δηαθχιαμε. Έηζη ε Iεξά Mνλή γηα έλαλ αηψλα εξεκψζεθε. Xάζεθαλ θαη ηα ρεηξφγξαθα πνπ ζα καο καξηπξνχζαλ ιεπηνκεξψο ηελ ηζηνξία ηεο παιαηάο αλδξψαο Bπδαληηλήο Mνλήο. Καηά ην έηνο 1930, αλαζπζηάζεθε ζε γπλαηθεία Μνλή, απφ ηνλ καθαξηζηφ αξρηκαλδξίηε Πέηξν Βινηίδε (εηθ. 7), πνπ ίδξπζε ην Σάγκα ησλ κνλαρψλ ηνπ Απνζηφινπ Πέηξνπ, πνπ δηαθνλνχζε ζηηο Φπιαθέο θαη ην Αλακνξθσηήξην Θειέσλ Αζελψλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ είρε αληηζηαζηαθή δξάζε πξνζθέξνληαο αμηνζεκείσηε βνήζεηα ζηνπο παηξηψηεο θαη ζηνπο ζπκκάρνπο. Δηθόλα 7 Ο π.πέηπορ Βλοηίδηρ με ηο ηάγμα ηυν μονασών ηος Απ.Πέηπος. Πηγή : Πποζκςνηηάπιον Ι.Μ. Κςπαπιζζιυηίζζηρ και Αγ. Ιεποθέος Μεγάπυν Αλαθέξεηαη δε φηη ε εξσίδα ηεο Αληίζηαζεο Λέια Καξαγηάλλε επηζθεπηφηαλ θξπθά ηελ Μνλή ζηελ Καηνρή, θξνληίδνληαο Άγγινπο ζηξαηηψηεο πνπ θξχβνληαλ εθεί απ ηνπο Ναδί. Mεηά ην 1930, νη Mνλαρέο άξρηζαλ λα αλεγείξνπλ εθ λένπ δηάθνξα θηίξηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Kαη αξρηθά άλνημαλ πεγάδη ζην θέληξν ηεο κηθξήο απιήο, κπξνζηά απ ην Καζνιηθφ, πνπ είλαη θηηζκέλν κε πέηξα. 24

26 ην εκηππφγεην παξεθθιήζην ηνπ Aπνζηφινπ Πέηξνπ, πνπ βξίζθεηαη παξαπιεχξσο ηνπ Kαζνιηθνχ ηεο Iεξάο Mνλήο, θηινηερλήζεθαλ ςεθηδσηά άξηζηεο ηερλνηξνπίαο κεηαμχ ησλ εηψλ θαη ζπλερίδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, επεηδή ε πνιιή πγξαζία ηνπ ρψξνπ θαηέζηξεθε θάζε απιή ηνηρνγξαθία. Κάησ απ ην παξεθθιήζη απηφ, βξίζθεηαη κηα κηθξή θαηαθφκβε, ηελ νπνία έζθαςαλ κε πξνζσπηθφ κφρζν νη Mνλαρέο θαηά ην έηνο 1949, θαη' εληνιήλ θαη ππφδεημε ηνπ Γέξνληνο-επαληδξπηνχ ηεο Μνλήο, π. Πέηξνπ Bινηίιδε, φηαλ εθείλνο έιαβε ηελ έζσζελ πιεξνθνξία φηη πιεζηάδεη ε ψξα ηεο εθδεκίαο ηνπ πξνο ηνλ Kχξηνλ. ην βφξεην κέξνο απηήο ηεο θαηαθφκβεο, βξίζθεηαη ν ηάθνο ηνπ Γέξνληα Πέηξνπ πνπ απνβίσζε ζηηο 2 Oθησβξίνπ ηνπ 1950 (εηθ. 8). Δηθόλα 8 Ο Σάθορ ηος Π. Πέηπος Πηγή: Ιδία επεξεπγαζία ηελ ηδία θαηαθφκβε, θπιάζζνληαη θαη ηα νζηά ησλ Mνλαρψλ, νη δε θάξεο ηνπο θπιάζζνληαη ζε εηδηθέο ζπξίδεο ζηνλ δπηηθφ ηνίρν ηεο Kαηαθφκβεο, φπνπ θαη αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηεο θάζε κηαο Μνλαρήο (εηθ.9). ηνλ δε αλαηνιηθφ ηνίρν απηήο 25

27 ηεο Kαηαθφκβεο ππάξρνπλ δχν ζαπκάζηεο ςεθηδνγξαθίεο ηεο ηαχξσζεο ηνπ Kπξίνπ θαη ηεο πξνζσπνγξαθίαο ηνπ γέξνληνο Πέηξνπ. Δηθόλα 9 Οι κάπερ ηυν μονασών ζηην καηακόμβη κάηυ από ηο Παπεκκληζίος Απ. Πέηπος. Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 26

28 Δηθόλα 10 «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ ΣΗ ΘΔΟΣΟΚΟΤ», τηθιδυηό Παπεκκληζίος Απ. Πέηπος. Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 27

29 Καηά ην 1970 αλεγέξζεθε ν κηθξφο αιιά κεγαιφπξεπνο Nαφο ηεο Aγίαο Φηινζέεο ηεο Aζελαίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο Μνλήο. Μνλαδηθή πξφζβαζε ζε απηφλ είλαη κέζσ ησλ θειηψλ ησλ κνλαρψλ. Δηθόλα 11 Ο ΠΑΝΣΩΚΡΑΣΟΡ Ένθπονορ. Σοισογπαθία ηπούλος ηηρ Αγ. Φιλοθέηρ. Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία Κνληά ζηνλ πεξηβφιν ηεο Mνλήο εγθαηληάζζεθε ζ έλα κηθξφ ζπήιαην ην 1967 ν κηθξφο λαφο ηνπ Aγίνπ Iσάλλνπ ηνπ Kαιπβίηνπ, θαη αθξηβψο ζην δηπιαλφ ζπήιαην είλαη ππάξρεη λαφο επ νλφκαηη ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ ηνπ Αζελαίνπ. ηελ Iεξά Mνλή αλήθεη θαη ην Mεηφρην ηεο Aγίαο Bαξβάξαο ζηνλ θάκπν (Eιαηψλα) ησλ Mεγάξσλ. O Nαφο απηφο είλαη θηίζκα ηνπ 15νπ αηψλνο, πνιχ κηθξψλ δηαζηάζεσλ, αιιά κεγάιεο αξραηνινγηθήο αμίαο ιφγσ ηνπ νθηαγσληθνχ ηξνχινπ θσληθήο κνξθήο. O κηθξφο απηφο Nαφο αλήθε παιαηφηεξα ζηνλ ελνξηαθφ Nαφ Aγίαο Παξαζθεπήο Mεγάξσλ. Απηή ηε ζηηγκή γίλνληαη εηδηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ Νανχ. 28

30 Δηθόλα 12 Ναόρ Αγ. Βαπβάπαρ Μεγάπυν (15 ος αι.) Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία Με ην ππ' αξηζ. 6082/1969 ζπκβφιαην παξαρσξήζεθε απ ηνλ παξαπάλσ ελνξηαθφ Ναφ ζηελ Iεξά Mνλή Αγ.Ιεξνζένπ κε δσξεά πνπ ππφγξαςε ν αείκλεζηνο εθεκέξηνο π.nηθφιανο Mπέεο, γηα ρξεζηκεχζεη σο Mεηφρην ηεο Iεξάο Mνλήο. Aπφ ηεο 28εο Mαξηίνπ 1970, εγθαηαζηάζεθαλ εθεί ηξεηο Mνλαρέο, θαη κεηά απφ ιίγν αλήγεηξαλ Nαφ, πνιχ κεγαιχηεξν θαη κεγαινπξεπέζηεξν, επ' νλφκαηη ηνπ Aγίνπ Nεθηαξίνπ επηζθφπνπ Aηγίλεο, θαη νινθιήξσζαλ πξν νιίγσλ εηψλ ηελ αγηνγξάθεζή ηνπ. Eπίζεο πξνζέζεζαλ ζηνλ πεξίβνιν θαη άιια αλαγθαία θηίξηα, φπσο ηξάπεδα ησλ Mνλαδνπζψλ θαη ησλ μέλσλ, θειηά, ρψξνπο θηινμελίαο θ.ι.π.. Eπίζεο ζηελ δηθαηνδνζία ηεο Ι. Mνλήο Αγ.Ιεξνζένπ αλήθνπλ ηα παξαθάησ εμσθθιήζηα πνπ επξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε ιίγσλ ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ Mνλή: ηνπ αγίνπ Iσάλλνπ ηνπ Θενιφγνπ (φπνπ δηαζψδνληαη κέρξη ζήκεξα κηζνθαηεζηξακκέλεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 16νπ αηψλνο), θαη ηνπ Αγίνπ Δπαγγειηζηνχ Λνπθά, πνπ θηίζζεθε αξρηθά θαη εγθαηληάζηεθε ην 1878, αλεγέξζε δε πξνζθάησο εθ λένπ, ιφγσ ησλ δεκηψλ απφ ηνλ κεγάιν ζεηζκφ ηνπ 1981, ηα νπνία παξαρσξήζεθαλ κε λφκηκα ζπκβφιαηα. H Iεξά Mνλή ζήκεξα έρεη εγνπκέλε ηελ γεξφληηζζα Ιζηδψξα Ξεθνχθε, θαη αξηζκεί 8 κνλαρέο. 29

31 Παλεγπξίδεη δχν θνξέο ην ρξφλν: ηελ 15ελ Aπγνχζηνπ ζε κλήκε ηεο Παλαγίαο Κππαξηζζηψηηζζαο θαη ηελ 4ελ Oθησβξίνπ ζε κλήκε ηνπ Αγίνπ Ιεξνζένπ. 30

32 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΣΤΠΧΗ 2.1 Σνπνγξαθία Η Σνπνγξαθία είλαη ηκήκα ελφο γεληθφηεξνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ηεο Γεσδαηζίαο ε νπνία ρσξίδεηαη ζηελ Αλψηεξε θαη ζηελ Καηψηεξε Γεσδαηζία. Η Σνπνγξαθία δίλεη ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λ απεηθνλίζνπκε κε αθξίβεηα κηα εδαθηθή επηθάλεηα πάλσ ζ έλα ραξηί. Σν έξγν ηεο μερσξίδεη απφ εθείλν ηεο Γεσδαηζίαο επεηδή αζρνιείηαη κε ηελ απνηχπσζε πεξηνξηζκέλσλ εθηάζεσλ ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο, ελψ ε Αλψηεξε Γεσδαηζία έρεη σο αληηθείκελν ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρήκαηνο θαη ησλ δηαζηάζεσλ νιφθιεξεο ηεο γεο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ αλαθαιπθζεί λέεο κέζνδνη παξαθνινχζεζεο νη νπνίεο έξρνληαη λα θαιχςνπλ ηηο αδπλακίεο ησλ κε γεσδαηηηθψλ κεζφδσλ θαη αθνξνχλ θπξίσο ζηε ρξήζε ζχγρξνλσλ γεσδαηηηθψλ νξγάλσλ. Απηά είλαη ην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο GPS πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιεζψξα εθαξκνγψλ θαη ν ξνκπνηηθφο ζενδφιηρνο RTS πνπ ε ρξήζε ηνπ αλαθέξεηαη ζε πνιχ ιίγα πξάγκαηα Γεσδαηηηθφο ζηαζκφο ή Total station νλνκάδεηαη ηνπνγξαθηθφ φξγαλν πνπ έρεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο γσληψλ θαη απνζηάζεσλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ην θαηάθσην πνπ πξνζαξκφδεηαη ζην αθφληην θαη ηνπνζεηείηαη θαηαθφξπθα ζην ζεκείνπ πνπ ζέινπκε λ απνηππψζνπκε. Απνηειεί ζπλδπαζκφ ζε εληαία ζπζθεπή ςεθηαθνχ ζενδφιηρνπ θαη EDM πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηνπ λα ζπιιέγεη φιεο ηηο κεηξήζεηο πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα κία ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε κε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Έλα ηππηθφ Total Station κπνξεί λα κεηξήζεη απνζηάζεηο κε αθξίβεηα 0,1mm ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο γεσδαηηηθέο απνηππψζεηο αγγίδεη ην 1,0mm. Οη πιένλ ζχγρξνλνη γεσδαηηηθνί ζηαζκνί (Σotal station) είλαη έλα εληαίν, νινθιεξσκέλν ςεθηαθφ ζχζηεκα πνπ πεξηέρεη ηα παξαθάησ φξγαλα : 1) Ηιεθηξνληθφ ςεθηαθφ ζενδφιηρν κε πιεθηξνιφγην θαη νζφλε. 2) Μνλάδα Δ. D. M. ελζσκαησκέλε 3) Μηθξνεπεμεγξαζηή 31

33 θαη κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ειεθηξνληθά γσλίεο θαη κήθε. Γηαζέηνπλ ελζσκαησκέλα πξνγξάκκαηα εθηέιεζεο ππνινγηζκψλ ζην πεδίν κε απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηε επεμεξγαζία θαη θαηαγξαθή ησλ γσληψλ θαη ησλ κεθψλ θαη λα παξέρνληαη θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ζεκείσλ, θαζψο θαη νη ζπληεηαγκέλεο απηψλ. Έηζη, ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγάλνπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, είλαη πξνζβάζηκα κέζσ ελνο ππνινγηζηή φπνπ κπνξνχλ, πιένλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα παξάγνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Δηθόλα 13 Γευδαιηικόρ ηαθμόρ Horizon HTS 582 Δηθόλα 14 εη Παπελκομένυν για Total Station 32

34 2.2 Γεσδαηηηθά πζηήκαηα Αλαθνξάο «χζηεκα αλαθνξάο ζηε Γεσδαηζία θαινχκε εθείλν ην πιαίζην παξακέηξσλ θαη ζπζηεκάησλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ ζπλδέεηαη κε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή κε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν ή θαη κε νιφθιεξε ηε γε θαη σο πξνο ην νπνίν θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο ζεκείσλ θαη αληηθεηκέλσλ ηεο θyζηθήο γήηλεο επηθάλεηαο ή/θαη κειεηάηαη ε θίλεζε θαη δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηνλ ρξφλν.»² Σν ζχζηεκα ησλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ δηαζέηεη θάζε ρψξα νξίδεηαη απφ έλα δίθηπν θνξπθψλ κε γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμάξηεζε ησλ ηνπνγξαθηθψλ θαη γεσδαηηηθψλ εξγαζηψλ. Δπεηδή φκσο πξέπεη λα γίλεη κεηαηξνπή ησλ ειιεηςνεηδψλ ζπληεηαγκέλσλ ζε θαξηεζηαλέο, φπσο επίζεο πξέπεη λα γίλεη ζσζηή επηινγή ειιεηςνεηδνχο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ψζηε λα κελ έρεη κεγάιε απφθιηζε απφ ην γεσεηδέο, ρξεζηκνπνηείηαη ην Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο (ΓΑ) πνπ επηηπγράλεη φια ηα παξαπάλσ. πγθεθξηκέλα, ην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο (ΔΓΑ 87) νξίδεηαη κε ην ειιεηςνεηδέο GRS80 (Geodetic Reference System 1980) παξάιιεια πξνζαλαηνιηζκέλν κε ην δηεζλέο ζχζηεκα BTS θαη έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ην βάζξν ζην Κέληξν Γνξπθφξσλ ηνπ Γηνλχζνπ Αηηηθήο. Σν ζχζηεκα ΔΓΑ 87 πινπνηείηαη κε ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ έρεη νξίζεη ε Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ (ΓΤ). ² Μπηιιήξεο, Υ. (2007). Διζαγυγή ζηην Γευδαιζία. Αζήλα: Δθδφζεηο Δ.Μ.Π.. ζει

35 2.3 Η Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνύ (ΓΤ) Η Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ (ΓΤ) θαιχπηεη ζήκεξα κε ραξηνγξαθηθφ πιηθφ φιε ε ρψξα θαη επηπξφζζεηα δηαηεξεί ην εζληθφ ηξηγσλνκεηξηθφ θαη ρσξνζηαζκηθφ δίθηπν. Σν ηξηγσλνκεηξηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο απνηειείηαη απφ ζεκεία γηα ηα νπνία έρνπλ πξνζδηνξηζηεί αθξηβείο ζπληεηαγκέλεο θαη ζεκεία πνπ παξέρνπλ πςνκεηξηθέο πιεξνθνξίεο. Δίλαη εμνπιηζκέλε κε άξηηα ηερληθά κέζα απφ γαησδεηηθά φξγαλα, βαξπηφκεηξα, θσηνγξακκεηξηθά φξγαλα, ζπζηήκαηα πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο GPS, θαη αεξνζθάθε γηα ιήςε αεξνθσηνγξαθηψλ θαη κε κφληκν εθπαηδεπκέλν ζηξαηησηηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ. Οη ραξηνγξαθήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηελ ΓΤ απεηθνλίδνληαη ζε ράξηεο θιίκαθαο 1: θαη ζε ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα 1: Γηα θάπνηεο πεξηνρέο ππάξρνπλ θαη ράξηεο θιίκαθαο 1:2000, 1:1.000, 1:500. Δπίζεο έρεη πξνζδηνξίζεη ηηο πςνκεηξηθέο θακπχιεο αλά 20m γηα φιε ηε ρψξα νη νπνίεο δίδνληαη αλά θχιιν ράξηε 1: Σέινο, ε ΓΤ δηαζέηεη ηνπο Οξζνθσηνράξηεο νη νπνίνη είλαη ζηελ νπζία αεξνθσηνγξαθίεο επεμεξγαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ελφο θαλνληθνχ ράξηε. Υάξηεο 5, Υάξηεο ΓΤ ησλ Μεγάξσλ, θι. 1:5.000, Αξ. Φ. 6440_8 34

36 2.4 Μλεκεία Η απνηχπσζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ θαη παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ είλαη ε πξψηε εξγαζία πνπ γίλεηαη γηα θάζε αξραηνινγηθή, ηζηνξηθή θη αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημή ηνπο. ηε γεληθή απηή θαηεγνξία κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε θάζε αξραίν εληαίν ζχλνιν θαηαζθεπψλ πνπ έρεη πξνέιζεη είηε απφ αλαζθαθηθή έξεπλα, είηε φρη, αιιά θαη άιινπο ρψξνπο κεηαγελέζηεξσλ επνρψλ (βπδαληηλήο, κεηαβπδαληηλήο πεξηφδνπ θηι). Οη ζθνπνί ηεο απνηχπσζεο ησλ παξαπάλσ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ κπνξεί λα είλαη είηε απιά ε κειέηε ηνπο, ε δεκνζίεπζή ηνπο, ε ζπληήξεζή ξνπο, είηε γηα λα γίλεη κειέηε αλαζηήισζεο θη ελ γέλεη πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο ηεο αμίαο ησλ κλεκείσλ. «Με ηνλ φξν Μλεκείν, λνείηαη θάζε απνκεηλάξη πνιηηηζκνχ, θνξέαο ηζηνξηθψλ, ηερληθψλ θαη άιισλ πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ ηφζν ηεο αληίζηνηρεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ, φζν θαη ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλέβεζαλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε κέρξη ηε ζχγρξνλε παξαηήξεζε θαη κειέηε.»³ Δίλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν φηη πξψηηζηε πξνυπφζεζε γηα ηε κειέηε θαη εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε επέκβαζεο ζε κλεκείν ή παξαδνζηαθφ ζχλνιν, απνηειεί ε απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. To ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεθκεξίσζεο ελφο κλεκείνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνπλ αμηφπηζηα ηε γεσκεηξηθή κνξθή θαη ηε ζέζε ζην ρψξν ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κλεκείνπ, ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Σα κλεκεία δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηα θηλεηά κλεκεία ή θεηκήιηα θαη ηα αθίλεηα κλεκεία. ηελ πξψηε θαηεγνξία, κε ηελ νπνία δελ ζα αζρνιεζνχκε, αλήθνπλ φια ηα κλεκεία πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα λα κεηαθηλνχληαη ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Σέηνηα είλαη ηα εξγαιεία, ηα φπια, νη κεραλέο, ηα ζθεχε, ηα αγγεία, ηα έπηπια, ηα εηδψιηα, ηα θνζκήκαηα, ηα λνκίζκαηα, νη εηθφλεο, νη πίλαθεο, ηα γιππηά, ηα έξγα ηέρλεο, νη ελδπκαζίεο, νη επηγξαθέο, ηα γξαπηά, ηα βηβιία, ηα κνπζηθά φξγαλα, νη ηαηλίεο θιπ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ φια εθείλα ηα έξγα ³Απνηππψζεηο κλεκείσλ, Κψζηαο Σνθκαθίδεο Θεο/λίθε

37 πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηζηνξηθέο, αξρηηεθηνληθέο, θαιιηηερληθέο, παξαδνζηαθέο, δηαηεξεηέεο θαηαζθεπέο θαη εθεμήο ζα απνηειέζνπλ ηα πξνο απνηχπσζε αληηθείκελα ζην παξφλ βηβιίν. χκθσλα κε ηνλ Γ. Λάββα (1984), γηα λα ραξαθηεξίζνπκε έλα έξγν σο κλεκείν πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο ηδηφηεηεο: 1. Πξσηνηππία θαη γλεζηόηεηα, πνπ ζηεξίδνληαη ζηε κνλαδηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ ζρέζεσλ, πνπ ιεηηνχξγεζαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ (ηδηνθηήηεο - θνξέαο, νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, ηνπνγξαθία γεσινγία θιίκα θαη άιιεο θπζηθέο παξάκεηξνη, νηθνδνκηθά πιηθά θαη ηερληθέο θαηαζθεπαζηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο επνρήο, αξρηηέθηνλαο αξρηκάζηνξαο εξγάηεο θαη θαιιηηέρλεο θ.ά.). Απηή ε κνλαδηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ παξαγφλησλ, πνπ δελ είλαη πάληα αληρλεχζηκε κε πιεξφηεηα, ζηεξίδεη ηελ αλεπαλάιεπηε αμία ηνπ θάζε κλεκείνπ, αθνχ θάζε αληίγξαθν, φζν πηζηφ θη αλ είλαη, δεκηνπξγείηαη θάησ απφ έλαλ άιιν ζπζρεηηζκφ. 2. Ιζηνξηθόηεηα, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πνξεία ηνπ ζην ρξφλν θαη ζην ζχλνιν ησλ επεκβάζεσλ, επηδξάζεσλ θαη αιιαγψλ, πνπ δέρηεθε ηφζν ζην ζρήκα θαη ζηε κνξθή φζν θαη ζηε ρξήζε θαη πνπ θάζε κία έρεη ην δηθφ ηεο πνζνζηφ πξσηνηππίαο θαη γλεζηφηεηαο. 3. Πνηόηεηα, πνπ είλαη ζπλάξηεζε δηάθνξσλ θαιιηηερληθψλ, θαηαζθεπαζηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ παξαγφλησλ θαη αμηψλ, πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε επνρή. 4. πκβνιηζκό κε ηελ έλλνηα φηη είλαη θνξέαο ελφο κελχκαηνο απφ ην παξειζφλ κηαο ηδέαο. Δπηπξφζζεηα, ζηελ θαηεγνξία απηή θαηαηάζζεηαη θάζε αξρηηεθηνληθφ κλεκείν νπνηαζδήπνηε ρξνλνινγίαο, αλεμαξηήησο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ηψξα θαη ηε ρξήζε πνπ έρεη απνθηήζεη. Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα αξραία κλεκεία, ζξεζθεπηηθήο, πνιηηηζηηθήο, θνηλσληθήο ρξήζεο ή αθφκα θαη θαηνηθίεο θαζψο θαη λεψηεξα παξαδνζηαθά θηίξηα πνπ είηε βξίζθνληαη ζ εξεηπψδε θαηάζηαζε θαη έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κνπζεία είηε απνηεινχλ «δσληαλά» θηίζκαηα κε θαλνληθή ρξήζε. Οη 36

38 απνηππψζεηο απηέο παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ ηα νπνία θαζνξίδνπλ θαη ηα ηερληθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηα νπνία εμαξηψληαη απφ: α. Απφ ηε κνξθή ηνπ κλεκείνπ ε νπνία είλαη ζπλάξηεζε ηεο ρξνλνινγίαο θαηαζθεπήο. β. Απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε απνηχπσζε (επηζηεκνληθή έξεπλα, κειέηε αλαζηήισζεο κλεκείνπ, ζχληαμε αξρείνπ θηι) γ. Απφ ηα δηαηηζέκελα ηερληθά κέζα θαη δ. Απφ ην ρξφλν πνπ δηαζέηνπκε Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα είλαη ε αθξίβεηα θαη ν ηξφπνο απνηχπσζεο. Η αθξίβεηα ησλ απνηππψζεσλ ηελ πεξίπησζε απνηππψζεσλ κεγάιεο έθηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην ηξηγσλνκεηξηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο. Η ζήκαλζε ησλ θνξπθψλ ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε ρακειά βάζξα ηα νπνία λα έρνπλ φκσο θαιή ζεκειίσζε ζην έδαθνο. Δίλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν φηη, πξψηηζηε πξνυπφζεζε γηα ηε κειέηε θαη εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε επέκβαζεο ζε κλεκείν ή παξαδνζηαθφ ζχλνιν, απνηειεί ε απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Καηά κείδνλα ιφγν ην ίδην ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηεθκεξίσζεο ελφο κλεκείνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνπλ αμηφπηζηα ηε γεσκεηξηθή κνξθή θαη ηε ζέζε ζην ρψξν ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κλεκείνπ, ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 37

39 2.5 Σνπνγξαθηθέο κέζνδνη απνηύπσζεο κλεκείσλ Η βαζηθή αξρή ηεο Σνπνγξαθίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ζεκεία ιεπηνκεξεηψλ πξνζεγγίδνληαη κέζσ ησλ δηθηχσλ ειέγρνπ, εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ απνηππψζεσλ κλεκείσλ. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο απνηχπσζεο ηα δίθηπα ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη ν ηξηγσληζκφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαξαίηεηε πνιπγσλνκεηξία, ή θαη ε απιή πνιπγσλνκεηξία. Ο ηξηγσληζκφο είλαη απαξαίηεηνο κφλν ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο εθηεηακέλσλ ζπγθξνηεκάησλ. Καηά θαλφλα έλα πιέγκα πνιπγσληθψλ νδεχζεσλ κε πνιινχο θφκβνπο είλαη αξθεηφ γηα λα εμαζθαιίζεη ηνλ ηνπνγξαθηθφ έιεγρν ηεο απνηχπσζεο. Η ζήκαλζε ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη ησλ θπξηφηεξσλ ηνπιάρηζηνλ πνιπγσληθψλ ζεκείσλ θαιφ είλαη λα γίλεηαη κε κφληκεο ζεκάλζεηο θαη θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε αληνρή ηεο ζην ρξφλν. Δίλαη ζρεδφλ βέβαην φηη θάπνηε ηα ζεκεία απηά ζα αλαδεηεζνχλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Οη κεηξήζεηο ησλ δηθηχσλ ειέγρνπ αλαθέξνληαη ζηηο γσλίεο, ζηηο πιεπξέο ή θαη απεπζείαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ. Οη γσληνκεηξήζεηο θαη νη πιεπξνκεηξήζεηο εθηεινχληαη κε γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο. Η ρξήζε ηνπ GΡS γηα άκεζν πξνζδηνξηζκφ ζπληεηαγκέλσλ δελ απνδίδεη πάληνηε, ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ ζηε ιήςε ησλ ζεκάησλ (εξγαζίεο ζην εζσηεξηθφ ή πνιχ πιεζίνλ θηηζκάησλ). Απαξαίηεηε είλαη ε ζπλφξζσζε ησλ δηθηχσλ ειέγρνπ ε νπνία, εθηφο ησλ ηειηθψλ ζπληεηαγκέλσλ, παξέρεη θαη ηα θξηηήξηα αθξηβείαο ησλ απνηειεζκάησλ. Η απνηχπσζε ησλ ζεκείσλ ιεπηνκεξεηψλ γίλεηαη κε κέηξεζε ζην πεδίν ησλ πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ (γσλίεο θαη απνζηάζεηο) κέζσ ηνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ, νη νπνίεο κεηαηξέπνληαη νξζνγψληεο ζπληεηαγκέλεο, έηνηκεο λα ξαπνξηαξηζηνχλ θαη λα δψζνπλ ηα ζεκεία ιεπξνκεξεηψλ ζην δηάγξακκα. Με βάζε ηα δίθηπα ειέγρνπ πξνζδηνξίδνληαη ηα θσηνζηαζεξά πνπ απαηηνχληαη γηα θσηνγξακκεηξηθέο απνδφζεηο. Αλάινγα κε ηηο ζέζεηο ηνπο ηα ζεκεία απηά πξνζδηνξίδνληαη σο εκπξνζζνηνκηθά, σο πνιπγσληθά ή θαη φπσο ηα ζεκεία ιεπηνκεξεηψλ (ηαρπκεηξηθά ζεκεία). 38

40 Απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο απνηχπσζεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζεκεηψλνληαη νη εμήο: Α) Μέζνδνη γηα ηελ απνηχπσζε ζπλερψλ ραξαθηεξηζηηθψλ - Υξήζε εθκαγείσλ - Απιή θσηνγξάθεζε - ηεξενζθνπηθή κε-κεηξηθή θσηνγξάθεζε - Οινγξαθία - Φσηνγξακκεηξηθέο κέζνδνη (2.5.1) - Μέζνδνη κνλνεηθνληθήο θσηνγξακκεηξίαο (αλνηγκέλεο θσηνγξαθίεο, δεζκεπκέλα θσηνκσζατθά) - Μέζνδνη δηεηθνληθήο θσηνγξακκεηξίαο (δεκηνπξγία ζηεξενξάκαηνο, θσηνγξακκεηξηθή απφδνζε, ςεθηαθά αξρεία, νξζνθσηνγξαθία) - Σξηζδηάζηαηε ζάξξσζε (Laser scanning) Β) Μέζνδνη γηα ηελ απνηχπσζε αζπλερψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: - Απιέο ηνπνκεηξηθέο κέζνδνη (άκεζεο κεηξήζεηο κεθψλ απφ δχν ηνπιάρηζηνλ γλσζηά ζεκεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηξίηνπ κε ηελ βνήζεηα απιψλ κέζσλ φπσο κεηξνηαηλία, λήκα ηεο ζηάζκεο, ζηδεξνγσληέο, ιάκεο θιπ.) - Σνπνγξαθηθέο κέζνδνη (έκκεζεο κεηξήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηξηζδηάζηαησλ ελ γέλεη ζπληεηαγκέλσλ ζεκείσλ κε πξνβιέςηκε θαη νκνηφκνξθε αθξίβεηα) - κέζνδνη δηεηθνληθήο θσηνγξακκεηξίαο (δεκηνπξγία ζηεξενξάκκαηνο θαη θαηαγξαθή ησλ ηξηζδηάζηαησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο) θαη ηέινο, - επηθαιππηφκελεο εηθφλεο, αλαιπηηθή δεκηνπξγία ζηεξενκνληέινπ θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ ηξηζδηάζηαησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο. Η ζρεδίαζε γίλεηαη ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ηε ρξήζε ησλ γλσζηψλ ζρεδηαζηηθψλ παθέησλ, ηα νπνία επηηξέπνπλ πνηθίιεο ζεκαηηθέο επεμεξγαζίεο θαη εθηππψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ. Η παξαπάλσ πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ, ησλ ππνινγηζκψλ θαη ηεο ζρεδίαζεο αλαθέξεηαη ζηηο ζχγρξνλεο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο. Δμππαθνχεηαη φηη νη δηαδηθαζίεο απηέο, αλάινγα κε ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία έρνπλ εθηειεζηεί ζην παξειζφλ ζρεηηθέο εξγαζίεο ή κε ηνλ δηαηηζέκελν θαηά 39

41 πεξίπησζε εμνπιηζκφ, είλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο ζηηο εθάζηνηε ππάξρνπζεο ζπλζήθεο. 40

42 2.5.1 Φσηνγξακκεηξία Δδψ φκσο πξέπεη λα ηνλίζνπκε θαη ηελ ζπκβνιή ηεο Φσηνγξακκεηξίαο ζηελ απνηχπσζε φςεσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ πνπ θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο έρεη πεξάζεη πιένλ ζηελ απηφκαηε επεμεξγαζία ππνινγηζηέο θεχγνληαο απφ ηε ινγηθή ησλ δχζρξεζησλ θαη αθξηβψλ θσηνγξακκεηξηθψλ νξγάλσλ. Σέινο ε θσηνγξαθηθή θάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ απνηππψλεηαη ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηαηί είλαη έλαο επνπηηθφο ηξφπνο πνπ δίλεη πνιιέο πιεξνθνξίεο πνπ δχζθνια απνηππψλνληαη. ήκεξα ε θσηνγξακκεηξία απνηειεί ηελ θπξίαξρε κέζνδν ηεο ραξηνγξαθίαο θαη ηεο ηνπνγξαθίαο θαζψο θαη ζε πνιιέο νηθνινγηθέο κειέηεο. Δίλαη έλαο επηζηεκνληθνηερληθφο θιάδνο πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο, ηνπ ζρήκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο. Οη θσηνγξαθίεο παίξλνληαη είηε κε παλνξακηθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο είηε κε ξαδηνεληνπηζηηθά θαη ππέξπζξσλ-ζεξκηθψλ αθηίλσλ ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα ιέηδεξ. Μεγάιπηεξε εθαξκνγή, θπξίσο ζηελ αεξνθσηνγξάθεζε, έρνπλ νη θσηνγξαθίεο πνπ παίξλνληαη κε ηε ζπλεζηζκέλε θσηνγξαθηθή κεραλή θαη ζεσξνχληαη ζαλ θεληξηθή πξνβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ. Οη κεηαηνπίζεηο απφ ηελ θεληξηθή πξνβνιή κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζε παξακφξθσζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ είηε ηνπ ίδηνπ ηνπ θαθνχ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηαθξίβσζε ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο γηα αεξνθσηνγξαθίεο φπσο θαη ησλ θσηνγξαθηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη δνξπθνξηθέο ςεθηαθέο εηθφλεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηελ απνηχπσζε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ, πξνζθέξνληαο πνιπθαζκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα κεγάιεο εθηάζεηο. Tφζν ε εθαξκνγή ηεο δνξπθνξηθήο ηειεπηζθφπεζεο φζν θαη ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ έρνπλ λα επηδείμνπλ ζεκαληηθέο επηηπρίεο ζην ρψξν ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο θαη δηαρείξηζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ κλεκείσλ. Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ησλ εθαξκνγψλ απηψλ δελ έρνπλ ιάβεη νχηε ηελ επξχηεηα πνπ ζα έπξεπε, νχηε έρνπλ γίλεη πιήξσο απνδεθηά απφ ηελ αξραηνινγηθή θνηλφηεηα. Οη ζπλερείο βειηηψζεηο ηεο ρσξηθήο θαη θαζκαηηθήο αλάιπζεο ησλ θαηαγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε δηαζεζηκφηεηα ελφο κεγαιχηεξνπ εχξνπο ηειεζθνπηθψλ απεηθνλίζεσλ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ απνηχπσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ. 41

43 Οη θσηνγξακκεηξηθέο κέζνδνη εθαξκφδνληαη ζπρλά γηα απνηππψζεηο κλεκείσλ θπξίσο ζηηο εμσηεξηθέο φςεηο. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηχπσζεο άπεηξσλ ζεκείσλ ζην αξλεηηθφ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κεηξηθά ζηνηρεία απνηειεί έλα ληνθνπκέλην γηα ηελ ηζηνξία ηνπ κλεκείνπ. Η απφδνζε ησλ ζεκείσλ απηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο κέζα απφ κηα αλεγκέλε κεηξηθή θσηνγξαθία ή κηα νξζνθσηνγξαθία απνηειεί έλα ηξφπν απνηχπσζεο εηδηθψλ ζηνηρείσλ φπσο ηνηρνγξαθεκέλεο επηθάλεηεο, επίπεδεο φςεηο, εηθφλεο θιπ.. Η αθξίβεηα ηεο θσηνγξακκεηξηθήο απνηχπσζεο εμαξηάηαη άκεζα θαη θαζνξηζηηθά απφ ην δίθηπν ησλ θσηνζηαζεξψλ ή ζεκείσλ πξνζαξκνγήο ησλ θσηνγξαθηψλ. Σα θσηνζηαζεξά πξνζδηνξίδνληαη θαη ππνινγίδνληαη κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο απφ πνιπγσλνκεηξηθά ζεκεία. Η αθξίβεηα ησλ θσηνζηαζεξψλ θαη άξα έκκεζα ηεο θσηνγξακκεηξηθήο απφδνζεο επεξεάδεηαη απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο ζην πεδίν. 42

44 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΣΗ ΜΟΝΗ 3.1 Απηνςία θαη ιήςε ηξηγσλνκεηξηθνύ Αξρηθά έγηλε απηνςία ζην ρψξν πνπ επξφθεηην λ απνηππσζεί θαη έγηλε θη ε επαθή κε ηελ Ηγνπκέλε ηεο Ι. Μνλήο γηα λα καο δσζεί άδεηα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζ αθνινπζνχζαλ αιιά θαη γηα λα δεηήζσ ηπρφλ έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ Μνλή. Έπεηηα έγηλε εληνπηζκφο ηεο πεξηνρήο πνπ καο ελδηαθέξεη ζηνλ ράξηε ΓΤ 1: ψζηε λα βξνχκε ην ηξηγσλνκεηξηθφ απφ ην νπνίν ζα εμαξηήζνπκε ην ζρέδηφ καο. Με θξηηήξην ηελ απφζηαζε απφ ηελ Ι. Μνλή αιιά θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα, επέιεμα ην ηξηγσλνκεηξηθφ ζηελ πεξηνρή «ΔΡΤΘΡΑΙ» κε θσδηθφ Γεκηνπξγήζεθαλ 8 ζηάζεηο θ απνηππψζεθαλ 150 ζεκεία ηα νπνία επηζπλάπηνληαη κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο. Η εμάξηεζε ησλ ζεκείσλ έγηλε κε ηξηγσλνκεηξηθφ ηεο πεξηνρήο «ΘΔΟΛΟΓΟ» ησλ Μεγάξσλ, κε GPS. Σα δεδνκέλα απ ηνλ γεσδαηηηθφ ζηαζκφ θαη ην GPS κεηαθέξζεθαλ κε ηε ρξήζε USB ζηνλ ππνινγηζηή. Οη απαξαίηεηνη ππνινγηζκνί, ε ζρεδίαζε θ εκβαδνκέηξεζε έγηλε κε ρξήζε ηνπ AUTOCAD Δηθόλα 15 GPS S86, Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 43

45 3.2 Γηαδηθαζία απνηύπσζεο ηεο Μνλήο. Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο Μνλήο ρξεηάζηεθαλ 10 ζηάζεηο. Όηαλ μεθηλήζακε ζηελ πξψηε ζηάζε (S1) κεδελίζακε ην φξγαλν ζην βνξξά (0,0000g), εθφζνλ πξψηα είρακε νξηδνληηνπνηήζεη ην φξγαλν θαη κε δεμηφζηξνθε θίλεζε μεθηλήζακε λα παίξλνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ ζεκεηνζπλφινπ πνπ επηιέμακε νη ίδηνη. Δπηπιένλ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε πξψηε ζηάζε (S1) βξίζθεηαη έμσ απφ ηα ηνίρε ηεο Μνλήο. Αθφκα ζην ηέινο ηεο θάζε ζηάζεο ζαλ ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ζεκείν ρηππάγακε ηελ επφκελε αξηζκεηηθά ζηάζε (π.ρ. S1 ζε S2). Δλ ζπλερεία ζηήλακε ηνλ γεσδαηηηθφ ζηαζκφ (TS02) ζηελ επφκελε ζηάζε θαη κεδελίδακε ζηελ πξνεγνχκελε ζηάζε (π.ρ.s2-0,0000g-s1). Σελ δηαδηθαζία απηή ηελ αθνινπζήζακε πηζηά γηα φιεο ηηο ζηάζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία πνπ επηιέμακε. Η δηαδξνκή πνπ αθνινπζήζακε ήηαλ ε εμήο, πξψηνλ φπσο είπακε θαη παξαπάλσ ε πξψηε ζηάζε (S1) πνπ επηιέμακε ήηαλ έμσ απφ ηα ηνίρνη ηεο Ι. Μνλήο, ε δεχηεξε (S2) ήηαλ ζην πξναχιην απηήο. Η ηξίηε ζηάζε (S3) βξίζθεηαη ζην ΝΑ κέξνο ηεο Μνλήο θαη ε ηέηαξηε (S4) βξίζθεηαη ζηε ΝΓ πιεπξά απηήο. Η Πέκπηε ζηάζε (S5) ηνπνζεηήζεθε αθξηβψο ζηελ πφξηα ηεο Ι. Μνλήο ψζηε έρνληάο ηελ αλνηρηή λα βάινπκε ηελ επφκελε ζηάζε (S6) ζηελ ίδηα επζεία, ζηελ εζσηεξηθή απιή. Η έβδνκε ζηάζε (S7) βξίζθεηαη ζηνλ πξναχιην ρψξν ζηελ είζνδν ηεο πιατλήο απιήο θαη ε φγδνε ζηάζε (S8) ζηελ εζσηεξηθή ΒΓ απιή. Γηα ηηο ζηάζεηο (S9) (S10) βγήθακε έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Μνλήο, επί ηνπ ρσκαηφδξνκνπ ζηε Βφξεηα πιεπξά. * Oη κεηξήζεηο φπσο θαη ε εμάξηεζε ζεκείσλ απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα ηξηγσλνκεηξηθψλ έγηλαλ ζην ειιεληθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ΔΓΑ

46 3.3 Μέζα-Όξγαλα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο απηήο ρξεζηκνπνηήζακε έλαλ γεσδαηηηθφ ζηαζκφ LEICA FLEXLINE TS02 θαη έλα GPS S86 SOUTH RTK. Υαξαθηεξηζηηθά TS02 : Δηθόλα 16 LEICA FLEXLINE TS02 Αθξίβεηα: 3 (10cc) 5 (15cc) 7 (20cc) Αλάιπζε Οζφλεο: 0.1 /1cc Δκβέιεηα κέηξεζεο απνζηάζεσλ (κε πξίζκα) : 3500m Αθξίβεηα κέηξεζεο απνζηάζεσλ (κε πξίζκα): 1.5 mm ± 2 ppm Αθξίβεηα κέηξεζεο απνζηάζεσλ (ρσξίο πξίζκα): 2 mm ± 2 ppm Electronic Guide Light (EGL) Φσηεηλφο νδεγφο ράξαμεο γηα θαζνδεγνχκελε ράξαμε 45

47 Σν TS02 έρεη ηεηξαπιφ αληηζηαζκηζηή γηα θαιχηεξε αθξίβεηα, ελζσκαησκέλν FlexField θαη FlexOffice ινγηζκηθφ επίιπζεο, κπαηαξίεο Ιφλησλ Ληζίνπ γηα δηάξθεηα κέρξη θαη 20 ψξεο Η εθηεηακέλε εζσηεξηθή κλήκε ζεκείσλ/13.500κεηξήζεσλ επηηξέπεη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηξήζεσλ θαη εξγαζηψλ. ηελ Υξφλνο κέηξεζεο ζε πξίζκα/απηνθφιιεην ζηφρν: 2.4 sec. ζε tracking mode θαη <0.15 sec. ζε Quick Mode. Υαξαθηεξηζηηθά S86 SOUTH RTK : Λνγηζκηθφ πεδίνπ θαη Η/Τ Estar, video κε νδεγίεο θαζψο θαη κε επηινγή ην Carlson SurvCE 2.0 ζηα Διιεληθά Δλζσκαησκέλν ην Radio Link UHF θαζψο θαη ην GSM/GPRS Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ γηα Post processing θαη ιεηηνπξγία RTK θαη απνζηνιήο κέζσ GPRS. Ρπζκφο αλαλέσζεο : 1Hz. Έγρξσκν ρεηξηζηήξην πεδίνπ κε νζφλε αθήο θαη Windows CE. 46

48 Πξσηφθνιιν : RTCM v 2.x, RTCM v 3.0, CMR, RTCA, DGPS. Απνζπψκελε θάξηα SD : κέρξη 1 GB Υξφλνο κέηξεζεο Σππηθφο: 3 sec Αληηζηαζκηζηήο Σεηξαπιφο Αληηζηαζκηζηήο Κέληξσζε Laser θέληξσζε αθξίβεηαο ± 1.5 mm ζε 1.5 m Απνζήθεπζε Γεδνκέλσλ Δθηεηακέλε εζσηεξηθή κλήκε ζεκείσλ/13.500κεηξήζεσλ Δπηθνηλσλία (ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ) USB-stick κλήκεο: 1GB χλδεζε: εηξηαθή, USB Σχπνπ Α θαη κίλη Β, Bluetooth Αζχξκαηε Δμαγσγή δεδνκέλσλ formats GSI/DXF/LandXML/θαζνξηζκέλα απφ ηνλ ρξήζηε ASCII EGL Φσηεηλφο Οδεγφο Υάξαμεο Δκβέιεηα Αθξίβεηα (ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ) Δλζσκαησκέλνο 5m 150m θαη 5cm ζηα 100m 47

49 Δηθόλα 17 GPS S86 καηά ηη διαδικαζία εξάπηηζηρ ηυν ζημείυν απ ηο ηπιγυνομεηπικό. Πηγή : Ιδία επεξεπγαζία 48

50 3.4 Γηαδηθαζία ζύληαμεο ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο Αξρηθά, πεξάζηεθαλ ηα ζεκεία πνπ απνηππψζεθαλ ζην Αutocad 10 έγηλε έλσζε απηψλ βάζεη ηνπ ζθαξηθήκαηνο πνπ είρε γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνηχπσζεο. ε πνιιά ζεκεία έγηλε απνηχπσζε κε θνξδέια θαη κέηξν lazer θαζψο δελ ήηαλ δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ζηάζεο ιφγσ ζηελφηεηαο ηνπ ρψξνπ. Αθνχ νινθιεξψζεθε ν ζρεδηαζκφο ηεο Ι. Μνλήο θαη επηιέρηεθε θιίκαθα εθηχπσζεο ε 1:200, ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ επηθάλεηα ζρεδηαζκνχ νη ράξηεο ΓΤ ηνπο νπνίνπο θέξακε ζε θιίκαθα 1:5.000 θαη 1: αληηζηνίρσο. Γηα λα βξνχκε αθξηβψο πνπ βξίζθεηαη ην κέξνο πνπ απνηππψζακε πάλσ ζηνλ ράξηε ΓΤ θέξλνπκε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο γξακκέο αλά 500κ φπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ ράξηε. Γλσξίδνληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο απφ ην ζεκείν εμάξηεζεο ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνχ, πνπ είλαη ( , ) θαη πξνο απνθπγή κεγάιεο απφθιηζεο, ηηο αθαηξέζακε απφ ην θνληηλφηεξν ζεκείν ζπληεηαγκέλσλ (πρ. 17, ,837) θαη έηζη βξήθακε ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ε Μνλή (εηθ. 16). Παξφκνηα δηαδηθαζία έγηλε θαη ζηνλ ράξηε ΓΤ 1: Δηθόλα 18 PrintScreen ηος σάπηη ΓΤ (1:5.000). 49

51 KΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤ ΣΗ Ι. ΜΟΝΗ 4.1 Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε (3d) Οη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ηεο ςεθηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο, αιιά θαη ε ρακεινχ θφζηνπο καδηθή δηάζεζε θαη αλαπαξαγσγή ηεο, απνηεινχλ ηα πην ηξαληαρηά επηρεηξήκαηα γηα ηελ ππεξνρή ηεο ςεθηαθήο θαηαγξαθήο απέλαληη ζε θάζε κνξθή αλαινγηθήο θαηαγξαθήο. Σε ζεκεξηλή επνρή ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ πξαγκάησλ έρεη κπεη θαλνληθά κέζα ζην επάγγεικα ηνπ Μεραληθνχ θαη έρεη γίλεη ζρεδφλ απαξαίηεηε θαζψο πξνζεγγίδεη κε πνιχ κεγάιε αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή θαη θαηαλνεηή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν..παξφιν πνπ κε ηε δηζδηάζηαηε απεηθφληζε παξέρνληαη πνιιέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε θάπνηαο πεξηνρήο ή ελφο νηθήκαηνο, φπσο θαη ηνλ δηαζηάζεσλ απηψλ, δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λ αληηιεθζεί θάπνηνο ηελ ηξίηε δηάζηαζε απηψλ. Δηδηθά ζηελ Σνπνγξαθία ηέηνηα παξαδείγκαηα ζπλαληάκε ζηελ απεηθφληζε ηνπ αλαγιχθνπ ηνπ εδάθνπο θαζψο δίλεηαη ζπλήζσο ζε δηζδηάζηαηε κνξθή κε ηε ρξήζε απιψλ γξακκψλ. Η ζπζθεπή απεηθφληζεο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νπηηθή απφδνζε ηεο πιεξνθνξίαο, αθνχ απφ απηή ζα εμαξηεζεί πσο ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δεδνκέλα ηεο ςεθηαθήο θαηαγξαθήο ζην ρξήζηε. Όζν πην νπηηθά ξεαιηζηηθή είλαη ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ηξηζδηάζηαηεο πεξηγξαθήο θάπνηνπ ζέκαηνο, ηφζν πην εχθνια ν ρξήζηεο ζα αληηιεθζεί ηελ πιεξνθνξία πνπ εθθξάδνπλ ηα δεδνκέλα απηά. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα απνηππψζνπκε ζε ηξηζδηάζηαηε κνξθή κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 3d max studio ην θαζνιηθφ ηεο Ι.Μνλήο Αγ. Ιεξνζένπ θαη ζα ην ηνπνζεηήζνπκε ζην πξαγκαηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 50

52 4.2 Καηαζθεπαζηηθό θνκκάηη ηξηζδηάζηαηνπ Αθνχ έγηλε αξρηθά απνηχπσζε ηνπ θαζνιηθνχ ηεο Ι. Μνλήο, έγηλε ελ ζπλερεία ε ζρεδίαζε ηεο θάηνςεο θαη ησλ ηεζζάξσλ φςεσλ απηνχ κε ην Autocad Η ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε έγηλε ζην 3d studio max κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. Αξρηθά, έγηλε εηζαγσγή (import) ησλ δηζδηάζηαησλ ζρεδίσλ,θαηφςεσλ θαη φςεσλ, ζην πξφγξακκα, έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κνληεινπνίεζε. Δηθόλα 19 PrintScreen ηος σάπηη ΓΤ (1:5.000). 51

53 Η κνληεινπνίεζε ηνπ λανχ μεθίλεζε κε ηηο φςεηο, αθνχ πξψηα ηα δηζδηάζηαηα ζρέδηα κεηαηξάπεθαλ ζε editable splines. ηε ζπλέρεηα, νη editable splines έγηλαλ attach έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο έλα αληηθείκελν θαη κε ην modifier extrude απέθηεζαλ πάρνο, ην πάρνο ησλ ηνίρσλ ηνπ λανχ. Έπεηηα ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπο πάλσ ζηελ θάηνςε. Δηθόλα 20 PrintScreen ηος σάπηη ΓΤ (1:5.000). 52

54 Καη απηφ ηνλ ηξφπν δνπιεχηεθαλ νη πεξηζζφηεξεο επηθάλεηεο ησλ ηεζζάξσλ φςεσλ ηνπ λανχ θαη ηνπ θακπαλαξηνχ. Σα θεξακίδηα θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηελ ίδηα ινγηθή, πεξίγξακκα φςεο θαη extrude. Γηα ηα παξάζπξα θαη ηηο πφξηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ έηνηκα αληηθείκελα πνπ έρεη ην 3dsmax. Δηθόλα 21 PrintScreen ηος σάπηη ΓΤ (1:5.000). 53

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

σζηέο πξαθηηθέο ζηε ρξήζε ηνπ GPS θαη ηνπ HEPOS

σζηέο πξαθηηθέο ζηε ρξήζε ηνπ GPS θαη ηνπ HEPOS Μηράιεο Γηαλλίνπ Ιθηγέλεηα ηαπξνπνχινπ Σκήκα Γεσδαηηηθψλ Γεδνκέλσλ Γηεχζπλζε Φεθηαθψλ πζηεκάησλ, Τπεξεζηψλ & Πξνψζεζεο Πξντφλησλ Tel. +30-210-6505832, 6505677 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr, istavrop@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα