ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986)"

Transcript

1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Ο Η Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επώνυμο: ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: ΣΕΡΡΕΣ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ΑΒ Τηλ: Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οδός: ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ Αριθ: 23 ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Τα στοιχεία μου και τα στοιχεία του βιογραφικού μου σημειώματος είναι αληθείς και ακριβή. Η ατομική μου επιχείρηση (i) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές, οι εργασίες της επιχείρησής μου δεν έχουν ανασταλεί, και δεν τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας (ii) Δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, σε καθεστώς συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα και δεν υπόκειται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας (iii) Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική μου διαγωγή ή για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, καθώς επίσης και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, (iv) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή των εισφορών σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,

2 (v) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις της, (vi) Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ψευδή δήλωση που αφορά στην παροχή πληροφοριών σε παρόμοιες με την παρούσα πρόσκληση περιπτώσεις. (4) Ημερομηνία: Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

3 Προτεινόμενος τίτλος εφαρμογής: «Game Cam» Περίληψη εφαρμογής: Αφορά σε μια διαδραστική εφαρμογή (app), προκειμένου η παρακολούθηση των αθλητικών δρώμενων να επιτυγχάνεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης του διαδικτύου θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί μέσω του υπολογιστή του, του tablet ή του Smartphone ένα αθλητικό γεγονός, ποδοσφαιρικό αγώνα, αγώνα μπάσκετ, βόλλεϋ κλπ., επιλέγοντας, μέσα από διαφορετικές κάμερες και γωνίες το στιγμιότυπο, που ο ίδιος θέλει να δει εκείνη την στιγμή ζωντανά σε Livestreaming π.χ την κάμερα που έχει το γενικό πλάνο του σταδίου (κάμερα 1), την κάμερα 2 που δείχνει τα κοντινά του αγώνα, την κάμερα 3 που βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την κάμερα 6 που βρίσκεται πίσω από κάποιο τέρμα, την κάμερα του γερανού, τα στατιστικά κλπ. Επίσης θα μπορεί να δει μέσω της κάμερας που γίνεται η press conference ή ακόμα το master που παρακολουθεί από την τηλεόραση του. Κάθε φορά όμως, ο viewer θα μπορεί να βλέπει μόνο ένα stream. Δομή διάδρασης εφαρμογής: Πρόκειται για μια διαδραστική εφαρμογή παρακολούθησης αθλητικών γεγονότων με εναλλακτικό τρόπο. Σύμφωνα με το σχέδιο 1, ο χρήστης του διαδικτύου μπαίνοντας στην εφαρμογή app θα βλέπει την κάτοψη του γηπέδου όπου θα εμφανίζονται οι αντίπαλες ομάδες, κάποια πληροφοριακά στοιχεία και την διάταξη των καμερών όπως αυτές έχουν κατανεμηθεί στο γήπεδο σύμφωνα με τις οδηγίες του σκηνοθέτη της τηλεοπτικής παραγωγής. Με ευκρινέστατα buttons θα μπορεί να διαλέγει την κάμερα που θα επιθυμεί να παρακολουθήσει ζωντανά (live) κάμερα 1, κάμερα 2 κάμερα 3 κλπ. Η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να παίξει ταυτόχρονα μέχρι και 6 διαφορετικές κάμερες. Στο τέλος του αγώνα εμφανίζεται ο player όπου δείχνει την press conference ή το flash interview ή την μεικτή ζώνη. Η καινοτομία της εφαρμογής είναι ότι ο viewer μπορεί να δει και να ξαναδεί όσες φορές θέλει τις φάσεις που τον ενδιαφέρουν από όλες τις κάμερες. Σχέδιο 1

4 Τεχνική προσέγγιση: Το αυτοκινούμενο ευρυζωνικό δορυφορικό VAN της εταιρείας μας (Pamedia) (σχέδιο 2, 3) εγκαθίσταται δίπλα από το τηλεοπτικό Ob van το οποίο καλύπτει το εκάστοτε παιχνίδι. Το τηλεοπτικό Ob van έχει την υποχρέωση να του δώσει (6 Aux) τις 6 βασικές κάμερες που χρειάζεται η εφαρμογή σε μορφή HD/SDI or SDI Embedded audio, clean feed. Οι έξι κάμερες μεταφέρονται στους έξι encoders με τους οποίους είναι εφοδιασμένο το δορυφορικό ευρυζωνικό van της εταιρείας μας, ώστε να γίνει η μετάδοση σε Livestream. Το δορυφορικό ευρυζωνικό van της εταιρείας μας μπορεί να φτάσει μέχρι 10 Μbps Upload και 20 Mbps Download. Η κάθε κάμερα θα μπορεί να «εκπέμπεται» με 1,5 Mbps μαζί με τον ήχο σε μορφή Η.264 σε RTMP μετάδοση. Η μετάδοση είναι εγγυημένη 100% γιατί γίνεται μέσω δορυφόρου, ενώ υπάρχουν εφεδρείες σε όλη την αλυσίδα της μετάδοσης. Σχέδιο 2 Σχέδιο 3

5 Συμπληρωματικά στοιχεία: Οι players, τα γραφικά και η φιλοξενία της εφαρμογής, μπορούν να γίνονται σε συνεννόηση με το τμήμα ΙΤ της εταιρείας σας. Η εταιρεία μας εδώ και 3 χρόνια έχει μεταδώσει δεκάδες αθλητικά, πολιτικά, θρησκευτικά γεγονότα σε livestreaming. Η εφαρμογή είναι κατοχυρωμένη από πνευματικά δικαιώματα στο συμβολαιογραφικό γραφείο του κ.νίκου Αραπάκη στις Σέρρες. Αριθμός επεισοδίων: Απεριόριστα Διάρκεια: 120 λεπτά

6 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Επίθετο: ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Όν. πατρ.: ΜΙΧΑΗΛ Όν. μητρ.: ΙΩΑΝΝΑ Γένος: ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ Τόπος Γεν.: ΣΕΡΡΕΣ Χρόνολ Γεν.: 04/04/1970 Επάγγελμα: Ιδιοκτήτης εταιρίας και διανομής Τηλεοπτικών προγραμμάτων Κάτοικος: Σερρών - Θεσσαλονίκης Δ/νση κατοικίας: Πατρ. Γρηγορίου Ζ 1 Κιν: Οικογ. Κατάσταση : έγγαμος με ένα ανήλικο τέκνο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το σχολικό έτος αποφοίτησα από το Τεχνικό Λύκειο Σερρών και συγκεκριμένα από το τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ του τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ. Το 1989 σπούδασα στο ΤΕΙ Λαμίας στο τμήμα Εφαρμοζομένων Ηλεκτρονικών για 4 εξάμηνα. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

7 1) Κάτοχος της υπ αριθμ. 2454/02 άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν γραπτών και προφορικών εξετάσεων, με την ειδικότητα του Χειριστή Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψεως (Τεχνικού Κινηματογράφου Τηλεόρασης σύμφωνα με τον νόμο 358/76). 2) Κάτοχος της υπ αριθμ. 2454/02 άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν γραπτών και προφορικών εξετάσεων, με την ειδικότητα του Συναρμολογητή Μοντέρ (Τεχνικού Κινηματογράφου Τηλεόρασης σύμφωνα με τον νόμο 358/76). 3) Κάτοχος του με αριθμό μητρώου 1457/02 δελτίου ταυτότητας της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Οπτικοακουστικού Τομέα (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ. Ο.Τ.). 4) Πολλά σεμινάρια των εταιριών πληροφορικής Microsoft, Apple, Adobe, Cisco 5) Παρουσία κάθε χρόνο στην μεγαλύτερη έκθεση για τον broadcast εξοπλισμό που γίνεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Amsterdam την «IBC» Γνώση Αγγλικής Γλώσσας επίπεδο Lower ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Άριστη γνώση Η/Υ και συγκεκριμένα : Adobe Premier Pro CC Adobe After effects CC Adobe Muse CC Adobe Edge Animate CC Adobe Photoshop CC Adobe Media Server Adobe Live Media Encoder 3D Max Wirecast Windows 98, XP,7, Word, Excel, Γραφικά, Πολυμέσα, internet Chyron Lyric Avid Media Composer Pinnacle Studio 15 Artiteer vmix

8 ΣΤΡΑΤΟΣ Υπηρέτησα από το 1989 έως το 1991 στις Διαβιβάσεις με την ειδικότητα του Ασυρματιστή. Επιπλέον, στις αρμοδιότητές μου, μου είχαν αναθέσει την βιντεοσκόπηση όλων των εκδηλώσεων της 10 ης Μεραρχίας Σερρών καθώς και την φωτογράφησή τους. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 1) 2012 έως Σήμερα: Είμαι ιδιοκτήτης της εταιρίας Papmedia με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων, υπηρεσίες διαδικτύου, και δορυφορικές επικοινωνίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως πελάτες μας έχουν υπάρξει κατά καιρούς οι τηλεοπτικοί σταθμοί στο εξωτερικό: CNN, AL JAZZERA, BBC, RUSSIA 24, RUSSIA TODAY, BTV, ORF, ZDF κλπ. στην Ελλάδα: ΕΡΤ, MEGA, ANT1, STAR, NOVA, SKAI, ΑΛΤΕΡ, OTE TV, CONNX TV και σε πολλά περιφερειακά κανάλια. Επίσης έχουμε παράσχει ανάλογες υπηρεσίες και σε φορείς όπως: ιατρικούς συλλόγους, εκπαιδευτικούς συλλόγους, Επιμελητήρια, ΔΕΥΑ, Δήμους, Περιφέρειες, studio παραγωγής, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων, λοιπές επιχειρήσεις και πολλά ενημερωτικά portal και sites. Η εταιρία μας διατηρεί υποκατάστημα και στην Θεσσαλονίκη επί της οδού ΕΡΜΟΥ 1. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας μας είναι η παραγωγή και υλοποίηση τηλεοπτικών προγραμμάτων εκπομπών και υπηρεσιών τηλεπώλησης. 2) : Εργαζόμουν στον τηλεοπτικό σταθμό Σερρών «ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» με την ειδικότητα του Τεχνικού Διευθυντή,Διευθυντή προσωπικού και Σκηνοθέτης του σταθμού. Ως Σκηνοθέτης του τηλεοπτικού σταθμού έχω υλοποιήσει χιλιάδες <3000 τηλεοπτικά σποτ τρέιλερ intros και κάθε είδους διαφημιστικά σποτ και βιομηχανικές παρουσιάσεις ενώ οι πολυκάμερες παραγωγές(μέχρι 30 κάμερες) ξεπερνούν τις 500 είχαν την δική μου υπογραφή σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής. Ενδεικτικές παραγωγές https://www.youtube.com/watch?v=rkc3nfry_xu https://www.youtube.com/watch?v=5vsu5bl-rug https://www.youtube.com/watch?v=vkmtkffzxh8 https://www.youtube.com/watch?v=ft_pnc5r26c https://www.youtube.com/watch?v=pct1w7sdthu 3) : Εξωτερικός συνεργάτης της εταιρίας INATV με έδρα την Αθήνα και με δραστηριότητα τις δορυφορικές επικοινωνίες.

9 4) : Εργάστηκα στο φωτογραφείο των Σερρών, FOTO KLIK, των κ.κ. Νίκου και Ζήση Μανδηλιώτη, με την ειδικότητα του cameraman, φωτογράφου, μοντέρ και εκτυπωτή φίλμ. Παράλληλα, την ίδια χρονιά συνεργάστηκα με το studio παραγωγής Imagine, του κ. Στέφανου Παπατάσιου με έδρα την Δράμα ως ανταποκριτής cameraman ENG στο Ν. Σερρών για τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA CHANNEL. 5) : Εργάστηκα στον τηλεοπτικό σταθμό Σερρών SMILE CHANNEL με την ειδικότητα του τεχνικού προϊσταμένου. 6) : Εργάστηκα στην Αθήνα στο studio J&B παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων, με την ειδικότητα του cameramam EFP. 7) : Εργάστηκα στον τηλεοπτικό σταθμό Σερρών «T.V.ΣΕΡΡΕΣ», με την ειδικότητα του cameraman ENG, μοντέρ, σκηνοθέτης και τεχνικού Ραδιοζεύξεων. 8) : με πρόγραμμα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ήμουν τεχνικός Δορυφορικών εγκαταστάσεων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια (Θεσ/νικη, Ρόδο, Κοζάνη, Αθήνα, Σέρρες κλπ). ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ως ιδιοκτήτης της εταιρίας Papmedia έχω συνεργαστεί με όλους τους έλληνες broadcasters της Ελλάδος και αρκετές εταιρίες του εξωτερικού στον τομέα της τεχνικής παραγωγής και υλοποίησης project. Ενδεικτικά με την εταιρία ABC Production που έχει αναλάβει για λογαριασμό της NOVA και OTE TV την τηλεοπτική κάλυψη όλων των Ελληνικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, βόλεϊ, χάντμπολ κλπ. Μας αναθέτουν καθημερινά την κάλυψη αθλητικών γεγονότων στην Β.Ελλάδα. Οργανώνουμε την παραγωγή τηλεοπτικών ενημερωτικών εκπομπών και παρουσιάσεων σε εμπορικές εκθέσεις για προβολή στο διαδίκτυο και σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Έχω κατασκευάσει ένα αυτοκινούμενο δορυφορικό σύστημα για ευρυζωνικές μεταδόσεις (Broadband Satellite News Gathering ). Ως τεχνικός Διευθυντής του «ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» έχω συνεργασίες με την πλειοψηφία των τηλεοπτικών σταθμών της Ελλάδος (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3, MEGA, ANT1, ALPHA, ALTER, STAR, 4E κλπ). Επίσης, στις αρμοδιότητές μου είναι η οργάνωση και ο σχεδιασμός όλων των εκπομπών του σταθμού, οι ζωντανές μεταδόσεις από Θεσσαλονίκη, Αθήνα αλλά και από όλο το Νομό Σερρών. Επιπλέον, ήμουν επικεφαλής (οργάνωση παραγωγής, σχεδιασμό, υλοποίηση, σκηνοθεσία) σε όλες τις ψυχαγωγικές, κοινωνικές, εθνικές, πολιτικές, αθλητικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις με πολυκάμερη κάλυψη με το Ο.Β. VAN του σταθμού.

10 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΤΣΙΔΗΣ 18/3/2014 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Εικονολήπτης - SNG operator Ε Μ Π ΕΙ Ρ Ι Α : Λ ε π τ ο Π ρ ος Λ επ τ ο ( M EG A ) ( S u pe r S po r t N o va S po r t - O T E S po r t ) Τ η λ. Συ ν ερ γ ει α Ε ιδ η σ εω ν( ΕΡ Τ - ΑΝ Τ 1 - M E GA - ΣΚ Α Ι -A L P H A ) Δ ρ ο μ ολ ογι α Ε σ ω τ ε ρ ικ ο υ (ET3) Κ ο υ ζ ι ν α Τ η ς Μ α μ α ς ( ΕΤ 3 - A LPH A ) T he F i rst I s l a m i c S oli da rit y Ga m e s ( Sa u di A ra bia)

11 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Επώνυμο: ΠΕΡΔΙΚΗΣ Δ/νση : ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 56, Τ.Κ , ΣΕΡΡΕΣ Τηλέφωνο: , ΣΠΟΥΔΕΣ : Οδοντιατρική Σχολή Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa" Iasi 2006: Πτυχίο Οδοντιατρικής (ΔΟΑΤΑΠ) : ΑΚΤΟ Θεσ/νικης 3D animation & multimedia production : BA (Honours) Degree in 3D animation & multimedia production MIDDLESEX UNIVERSITY Ξένες Γλώσσες Αγγλικά, Ρουμάνικα Γνώσεις software Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3ds MAX, Cinema4D Την περίοδο , και εντός της στρατιωτικής μου θητείας ( ) εργάστηκα ως οδοντίατρος. Το 2009 εργάστηκα στον τηλεοπτικό σταθμό TVS (Σέρρες) όπου ασχολήθηκα με την δημιουργία γραφικών για εκπομπές, trailer και διαφημιστικά σποτ, μονταζ για ρεπορτάζ ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος, ενώ προσέφερα και γραφιστικές υπηρεσίες για την εταιρία ITA, μέλος της οποίας ήταν ο τηλεοπτικός σταθμός. Το 2010 βρέθηκα στον τηλεοπτικό σταθμό ΔΙΚΤΥΟ στις Σέρρες, όπου ανέλαβα την αισθητική ανανέωση των γραφικών των σημάτων υπάρχοντων εκπομπών,δημιουργία νέων, μονταζ και αρκετές δεκάδες διαφημιστικά σποτ και trailer για ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του σταθμού. Από το 2005 σαν εξωτερικός συνεργάτης σχεδιάζω μακέτες, λογότυπα, επαγγελματικές κάρτες και σε συνεργασία με web developer αναλαμβάνω τον σχεδιασμό layout και banner για ιστοσελίδες. Το 2011 σκηνοθέτησα και δημιούργησα το animation 'iconoplasia' διάρκειας 1'23".

12 Το 2012 υπό το όνομα 'Pixelpagan' ολοκλήρωσα το animation/video clip για το μουσικό κομμάτι 'Hyades' του καλλιτεχνη Alpha-Tek διάρκειας 7'43". Δεκάδες animation loops διάρκειας 5 εως 20 sec για την προβολή visuals σε εκδηλώσεις ηλεκτρονικής μουσικής,οπως και σχεδιασμος flyer με την ιδια θεματολογία και για τον ίδιο σκοπό. Το 2012 συνεργάστηκα με το διαδικτυακό ραδιόφωνο ηλεκτρονικής μουσικής Midiradio για τον σχεδιασμό flyer. Από τα μέσα του 2012 σχεδίαζω μακέτες για t-shirt και τα προωθώ σε διαδικτυακά καταστήματα. Στα τέλη του 2013 ξεκίνησα την συνεργασία μου με την εταιρία PAPMEDIA σαν γραφίστας και motion graphics designer, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και σαν σκηνοθέτης και κειμενογράφος διαφημιστικών ================================================================= Εφαρμογή διεθνώς Ανάλογη εφαρμογή είχε πρωτοεμφανιστεί στον περσυνό τελικό του Champions League 2013 στο στάδιο Webley από το συνδρομητικό SkySports αλλά μόνο για ipad και με κωδικό πρόσβασης βλέπε σχέδιο 4. Σχέδιο 4

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΦ-ΗΙΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΦ-ΗΙΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ Ταχ. /νση: Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας: 105 64, Αθήνα Πληροφορίες: Ασηµίνα Μισούλη Email: eyseyt@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1891/Φ.20

Αθήνα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1891/Φ.20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 08/11/2012 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ (Π2) Β ΦΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ (Π2) Β ΦΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 63 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ (Π2) Β ΦΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από: Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η Ε Α ΠΝΑ µε βάση: α) Το Π 4/2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002826836 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-06-05 Ρόδος, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΡ / Ο/1731 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 21 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 14 / 14 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 22 /6 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121 /11 /15 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. 1 η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Θ1 ΚΑΙ Θ2 ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 1 ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ερμού 17 Ταχ. Κώδικας : 105 63 Tηλέφωνο: 210-3230293, 210-3230323

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθ. πρωτ.: Φ4-1824 / 31-03-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθ. πρωτ.: Φ4-1824 / 31-03-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 445730) ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) Ο Η Όνομα Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 8.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/04396οικ. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»  «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου» ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λαμία 4 Δεκεμβρίου 2013 & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 28 Νοεμβρίου 2012 Αρ.Πρωτ.: 3797/Α2/5-10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 160.000 + ΦΠΑ (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα