Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα"

Transcript

1 Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Δξγαζηήξην: Αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθώλ πεξηβαιιόλησλ ζηελ Δθπαίδεπζε. Πεξηβάιινλ MOODLE. Δπηζθόπεζε LAMS 1. Πεξηβάιινλ MOODLΔ Παλαγηώηεο Καξαγεώξγνο (MSc) 1, Αλαζηάζηνο Καξακπίλεο (MSc) 2, Γξ. ηαύξνο Κσηζάθεο 3, Πελειόπε Μαιιηάξα (MSc) 4, Ισάλλεο Παπατσάλλνπ 5 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ, 9 ν ΔΠΑΛ Αζήλαο, 2 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ, 56 ν Γπκλάζην Αζήλαο, 3 Σρ. Σχκβνπινο Πιεξνθνξηθήο(ΠΔ19-20) Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Α'/ζκηαο & Β'/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεινπνλλήζνπ, 4 Καζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο ΓΔ, ΠΠΣ, 5 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ, ΠΛΗΝΔΤ Α Αζήλαο, Τν εξγαζηήξην ζρεηίδεηαη κε πξφηαζε ηεο νκάδαο ησλ εηζεγεηψλ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηειεθπαίδεπζεο Moodle. Γίλεηαη επίδεημε ζε Moodle πεξηβάιινληνο καζεκάησλ, πνπ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο β επηπέδνπ πξνο ηνπο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ηεο Α ΓΓΔ Αζήλαο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηφζν ζηελ ΠΔ φζν θαη ζηε ΓΔ. Θα αλαιπζνχλ ζέκαηα εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ απαηηνχκελνπ ινγηζκηθνχ ππνζηήξημεο (Ubuntu 12, Parallels Plesk 11, Apache server, mysql, Moodle), θαζψο θαη ησλ απαξαίηεησλ ξπζκίζεσλ, ελψ ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ηφζν ζηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο CMS/LMS/VLE Moodle φζν θαη ζηελ επίιπζε ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ. Σπδεηνχληαη ζέκαηα δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, κε βάζε ηελ εκπεηξία απφ ηε δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ επηκνξθψζεσλ θαη ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ ηάμε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ καζήκαησλ, ζχκθσλα κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο θαη πεξηνξηζκνχο, φπσο ζηνρνζεζία, ΑΠΣ, απαηηνχκελν ρξφλνο, πξφηεξεο γλψζεηο καζεηψλ, αμηνιφγεζε θιπ. Θα ζπδεηεζνχλ θαη επηιπζνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ ηα εξγαιεία Web 2.0, κε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά θαη επίδεημε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Moodle κε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηερλνινγίεο Web 2.0. θαη εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. V_1.1

3 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο 3 2. ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (LAMS) θαη Γηδαζθαιία Γξ. πύξνο Παπαδάθεο 1, MSc Γηώξγνο Φαθηνιάθεο 2 1 Σρνιηθφο Σχκβνπινο ΠΔ19 & Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 2 Γπκλάζην Μεηακφξθσζεο-Ηξαθιείνπ Σην εξγαζηήξην ζα ζπδεηήζνπκε ηελ εκπεηξία καο απφ ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ζηε δηδαθηηθή πξάμε ςεθηαθψλ καζεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην κε ηε κνξθή αθνινπζηψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ LAMS. Θα γίλεη επίδεημε θαη ζχληνκε πξαθηηθή άζθεζε ζηελ αλαδήηεζε, πξνζαξκνγή θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ειεχζεξσλ ςεθηαθψλ καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα ηνπ LAMS αιιά θαη δεκηνπξγίαο θαη επνπηείαο ε-ηάμεσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη επέθηαζε ηε δηα δψζεο δηδαζθαιίαο κε κεζφδνπο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, εξγαιεία θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 3. πδήηεζε γηα ηελ έληαμε ζηε δηδαζθαιία ζπλεξγαηηθώλ πεξηβαιιόλησλ Δξγαζηήξην: Αιγόξηζκνη θαη Λνγηζκηθό Μνπζηθήο Τν εξγαζηήξην απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε κνπζηθή γξαθή θαη ηδηαίηεξα ζηνπο θαζεγεηέο Μνπζηθήο, αιιά θαη Πιεξνθνξηθήο ζε φηη αθνξά ηνπ αιγφξηζκνπο. 1. Αιγόξηζκνη Δπεμεξγαζίαο θαη Αλάθηεζεο Μνπζηθήο Πιεξνθνξίαο Άγγεινο Πηθξάθεο Λέθηνξαο Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, Μεραληθφο Η/Υ θαη Πιεξνθνξηθήο, Δπηζθφπεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάθηεζεο κνπζηθήο πιεξνθνξίαο (Music Information Retrieval MIR), κε έκθαζε ζηα πεξηζζφηεξν δεκνθηιή πξνβιήκαηα, ηηο ζρεηηθέο αιγνξηζκηθέο ιχζεηο θαη ηα αλνηθηά ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Δλδεηθηηθά, ζα θαιπθζνχλ δεηήκαηα εμαγσγήο ξπζκνχ απφ ερνγξαθήζεηο, αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο κε βάζε παξάδεηγκα κεισδίαο/ερνγξάθεζεο, εμαγσγήο δνκήο/κνπζηθήο πεξίιεςεο θαη απηφκαηεο κνπζηθήο ζπλνδείαο. Δπίζεο ζα πεξηγξαθνχλ απαξαίηεηα ζέκαηα

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 ςπρναθνπζηηθήο, πξσηφθνιια απνζήθεπζεο κνπζηθήο, αιγνξηζκηθέο ιχζεηο αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ, ζρεηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, δηαζέζηκα ζχλνια δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν θαη δεκνθηιείο ηζηφηνπνη πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξν ψξηκεο ιχζεηο ηνπ ππφ εμέηαζε ρψξνπ. 2. ύληαμε παξηηηνύξαο κε επαγγεικαηηθό Λνγηζκηθό ηαπξνύια Πεηξνπνύινπ Δθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο, Υπεχζπλε Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ Γ Γ/λζεο Π.Δ. Αζήλαο Κώζηαο Θ. Δπαγγειάηνο Σπλζέηεο, Μαέζηξνο, Καζεγεηήο Αλψηεξσλ Θεσξεηηθψλ θαη Σχλζεζεο Θα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο γξαθήο κηαο παξηηηνχξαο κέζα απφ έλα επαγγεικαηηθφ πξφγξακκα δεκηνπξγίαο, αθξφαζεο θαη εθηχπσζεο παξηηηνχξαο. Θα γίλεη ζχλδεζε κε ην κάζεκα Μνπζηθήο ζην Γεκνηηθφ. 3. ύληαμε παξηηηνύξαο κε ην Λνγηζκηθό Cubase Ιάθσβνο Μπαλαιόπνπινο Καζεγεηήο Μνπζηθήο ΓΔ, Θα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο γξαθήο κηαο παξηηηνχξαο κέζα απφ ην Λνγηζκηθφ TuxGuitar. Σηφρεπζε ηφζν γεληθά φζν θαη ζην κάζεκα Μνπζηθήο ζην Γπκλάζην. Δξγαζηήξην θαιώλ εξγαζηώλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο - StudentGuru Lab 1. Windows Phone Project ζηελ Δθπαίδεπζε Γεκήηξεο Γθπξηήο 1, Γηνλύζεο Μαπξσηάο 2, 1, 2 Τκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληψλ ηνπ ΔΚΠΑ, κέιε ηεο θνηηεηηθήο θνηλφηεηαο StudentGuru (studentguru.gr) 1 2 Σχληνκε παξνπζίαζε ησλ Windows 8 θαη ησλ Windows Phone project κε εζηίαζε ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε θαη άκεζε ρξήζε κε παηδηά. Όπσο γηα παξάδεηγκα ην feature ησλ Windows Phone "Kids' Corner" πνπ επηηξέπεη ζηνλ admin-γνλέα ηελ εθαξκνγή ηεο ινγηθήο ησλ θίιηξσλ. Δπίδεημε ηεο βξαβεπκέλεο εθαξκνγήο "History Portal" γηα Windows Phone, δεκηνπξγεκέλε απφ θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληψλ ηνπ ΔΚΠΑ, πνπ παξνπζηάδεη ζην ρξήζηε φιε ηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ, ξσκατθνχ θαη βπδαληηλνχ έζλνπο καδί κε εηθφλεο, ξεηά, θνθ. Παξνπζίαζε ηεο νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκαο dreamspark premium κε εξγαιεία γηα εθπαηδεπηηθνχο. V_1.1

5 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο 5 2. Building Automation Systems (BAS) Κσλζηαληίλνο Θεόθηινο, Γεκήηξεο Κόθθηλνο 1, Ινξδάλεο Νηαγηόγινπ Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο 1 Πξφθεηηαη γηα κηα δηάηαμε πιεξνθφξεζεο ηεο θαηάζηαζεο ζπζθεπψλ πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή πνιχ ρακεινχ θφζηνπο raspberry pi, ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε δηάθνξεο ζπζθεπέο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε απηέο κέζσ δηεπαθήο ζηνλ browser θαη αθνχ ην raspberry επηθνηλσλήζεη κε ηνλ server θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ εκθαλίδεη ζην ρξήζηε ηελ θαηάζηαζε απηψλ ησλ ζπζθεπψλ. 3. Πεξηβάιινλ νξγάλσζεο καζεκάησλ Ολνύθξηνο Κσζηάθεο 1 ν ΓΔΛ Μεζζήλεο Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζηεξηθή παξνπζίαζε, αθνξά ζε εθαξκνγή πνπ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηνπ ππνθαηλφκελνπ ζην Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ, κε ηίηιν «Γεκηνπξγία θαη Αμηνπνίεζε Αλνηθηήο εθπαηδεπηηθήο Πιαηθφξκαο γηα ην Μάζεκα ηεο Κξππηνγξαθίαο». Πξφθεηηαη γηα κηα αλνηθηή εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο πξνζζήθε θαη κεηαβνιήο πιηθνχ, πνιπκεζηθνχ ή άιινπ, είλαη ζε κνξθή portable, ελψ παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά αλεμαξηεζίαο απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Ο Καζεγεηήο δεκηνπξγεί ηα καζήκαηα θαη πξνζζέηεη πνηθίιν ςεθηαθφ πιηθφ. Ο θαζνξηζκφο ηεο δηάζξσζεο ησλ καζεκάησλ θαη ε πξνζζήθε ηνπ πιηθνχ γίλεηαη κε ηδηαίηεξα εχθνιν ηξφπν κε ηελ ζπκπιήξσζε αληίζηνηρσλ θνξκψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή θηινμέλεζε κηα ζεηξά καζεκάησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε Θεκαηηθή Δλφηεηα. ** Σην Παξάξηεκα αθνινπζεί πιεξέζηεξν θείκελν γηα ην ελ ιφγσ εξγαζηήξην 4. Τπεξεζία Γηαδηθηπαθήο Απνζήθεπζεο Αξρείσλ κε Αληηθεηκελνζηξαθή Λνγηθή ζε Τπνινγηζηηθό Νέθνο - Webbased File Hosting Service with Object Oriented Logic in Cloud Computing ηέθαλνο Βπδηθίδεο Πιεξνθνξηθφο Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο Δξγαζηεξηαθή παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο «Υπεξεζία Γηαδηθηπαθήο Απνζήθεπζεο Αξρείσλ, κε ρξήζε Αληηθεηκελνζηξαθνχο Λνγηθήο θαη Δξγαιείσλ, ζε Υπνινγηζηηθφ Νέθνο». Πξφθεηηαη γηα κηα πιήξσο ιεηηνπξγηθή ππεξεζία, ε νπνία

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 κέζσ ησλ ηερληθψλ πξνγξακκαηηζκνχ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, απνηειεί κηα θαηλνηφκν πινπνίεζε, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο θαη κειινληηθήο αλάπηπμεο ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Δξγαζηήξηα: Linux I & II Linux Ι: Δγθαηάζηαζε εξγαζηεξίνπ κε Linux Ι. ηάρνο 1, Ά. Γεσξγόπνπινο 1, Φ. Σζάκεο 1, Ι. Παπαλαγηώηνπ 1, Δ. Νηθόιηζηνο 1 1 Ιλζηηηνχην Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» {siahos, alkisg, ftsamis, iaspap, Ι. ηέιιαο, Ρ. Κνπέζθηλ Έλσζε Διιήλσλ Φξεζηψλ θαη Φίισλ Λίλνπμ Διιάδαο, HEL.L.U.G. {istel, Γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο Linux θαη πψο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κέζσ κηαο απιήο θαη ηππνπνηεκέλεο ιχζεο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο λα είλαη απηνκαηνπνηεκέλε θαη λα κελ πξνυπνζέηεη ηερληθέο γλψζεηο. Λχζε πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε ππνινγηζηέο κε αξθεηή παιαηφηεηα. Linux-II: Linux θαη πεξηβάιινληα ινγηζκηθνύ γηα ππνζηήξημε δηδαζθαιίαο Ι. ηάρνο 1, Ά. Γεσξγόπνπινο 1, Φ. Σζάκεο 1, Ι. Παπαλαγηώηνπ 1, Δ. Νηθόιηζηνο 1 1 Ιλζηηηνχην Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» {siahos, alkisg, ftsamis, iaspap, Παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ Linux, νη βαζηθέο εθαξκνγέο ηνπ, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηάμεο θαζψο θαη εθαξκνγέο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα φιεο ηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο, φπσο επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ινγηζηηθψλ θχιισλ, παξνπζηάζεσλ, επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη βίληεν θ.ά. Θα παξνπζηαζηνχλ επίζεο θαη ΔΛ/ΛΑΚ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κε ιεηηνπξγηθφηεηα αληίζηνηρε ησλ εκπνξηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ΔΠΑΛ. ** Σην Παξάξηεκα αθνινπζεί πιεξέζηεξν θείκελν γηα ην ελ ιφγσ εξγαζηήξην V_1.1

7 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο 7 Δξγαζηήξην: Πξνγξακκαηηζηηθά ππνδείγκαηα. Πεξηβάιινληα Scratch & ΒΤΟΒ/Snap 1. Πξνγξακκαηηζκόο θαη Γηδαζθαιία Γξ Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο Σρ. Σχκβνπινο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ, η.407 Γηδαθηηθή Πιεξνθνξηθήο, Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Παλ. Πεηξαηψο, Θα γίλεη κηα ζχληνκε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηα Πξνγξακκαηηζηηθά Τπνδείγκαηα, ηε δπλαηή αληηζηνηρία ησλ γισζζψλ θαη πεξηβαιιφλησλ πξνγξακκαηηζκνχ κε απηά, θαζψο θαη ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο ζηελ ΠΔ (κάζεκα ΤΠΔ), ηα Γπκλάζηα, ΓΔΛ, ΔΠΑΛ. Αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ΠΔ, ΓΔ, Τξ.Δ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 2. Πεξηβάιινληα Scratch & ΒΤΟΒ/Snap Αλαζηάζηνο Καξακπίλεο Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ, επηκνξθσηήο β' επηπέδνπ,, Παξνπζίαζε θαη εξγαζία ζηα πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνχ κε πιαθίδηα Scratch θαη ΒΥΟΒ. Πεξηβάιινληα εχθνια ζηελ εθκάζεζε, πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα παξάγεη εχθνια αιιειεπηδξαζηηθέο ηζηνξίεο θαη παηρλίδηα. Σηε ζπλεδξία απηή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ παξαπάλσ ινγηζκηθψλ, ελψ ζα γίλεη παξνπζίαζε δεκηνπξγίαο θαλνληθψλ πνιπγψλσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Θα δνζεί πξφζβαζε ζε ινγαξηαζκφ γηα ηελ απφθηεζε πιηθνχ. α) Scratch (MIT Media Lab). Έλα ειεχζεξν πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ κε ζχγρξνλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ, πνπ ζηε λέα online έθδνζε 2.0 ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία έξγσλ κε ελζσκάησζε δηαδηθαζηψλ. β) ΒΥΟΒ: Έλα ειεχζεξν ινγηζκηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην University of California, Berkeley θαη βαζίζηεθε ζην Scratch. Υπνζηεξίδεη εμ αξρήο ηελ ελζσκάησζε δηαδηθαζηψλ. Η λέα εκπινπηηζκέλε online έθδνζε ηνπ BYOB, είλαη ην Snap!. 3. Πεξηβάιινλ Starlogo Παλαγηώηεο Καξεγεώξγνο Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ, επηκνξθσηήο β' επηπέδνπ, Παξνπζίαζε θαη εξγαζία ζην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ StarLogo. Πεξηβάιινλ πνπ εκθαλίζηεθε ην 2008, απνηειψληαο κηα ζεκαληηθή κεηάβαζε απφ ηνλ δηζδηάζηαην θφζκν ηεο αξρηθήο StarLogo ηνπ ΜΙΤ ζηνλ ηξηζδηάζηαην θφζκν ηεο StarLogo TNG (The Next Generation). Τν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγεί ζε έλαλ ηξηζδηάζηαην θφζκν, πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ρξήζε OpenGL γξαθηθψλ θαη κηαο νπηηθήο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ βαζίδεηαη ζε πιαθίδηα εληνιψλ.

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 Έηζη εληζρχεηαη ε επθνιία εθκάζεζεο θαη ρξήζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν επίζεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο αιιειεπίδξαζεο, θαζηζηψληαο ην έλα ζπνπδαίν εξγαιείν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ (game programming). Τν πεξηβάιινλ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο θιαζζηθή εθαξκνγή ηνπ επνηθνδνκηζκνχ γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ( θαη πξνηείλεηαη ηφζν ζηελ δηδαζθαιία ηεο αιγνξηζκηθήο φζν θαη ζηα πιαίζηα κηαο εξγαζίαο κε επξεία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Δξγαζηήξην: Ρνκπνηηθά ζπζηήκαηα Arduino θαη Lego. Τπνινγηζηήο ρακεινύ θόζηνπο θαη ζύζηεκα raspberry pi 1. ύζηεκα Arduino Γξ Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο 1,2 Γεκήηξεο Κόθθηλνο, Ισάλλα ακαξά 3 1 Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, 2 Σρ.Σχκβνπινο Πιεξνθνξηθήο, 3 Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Τκήκα Χεθηαθψλ Σπζηεκάησλ Δξγαζηεξηαθή ζπλεδξία-επίδεημε ζηελ νπνία ζα παξνπζηαζηεί ην ζχζηεκα Arduino, ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ θαη παξαδείγκαηα ζπλαξκνιφγεζεο πιηθψλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο. Τέινο, σο κηα πιήξεο εθαξκνγή, ζα επηδεηρζεί ξνκπνηηθφ ζχζηεκα θαη ζηνηρεία ιεηηνπξγία θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ. Θέκαηα δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο. 2. Ρνκπνηηθό ζύζηεκα LEGO ηέθαλνο Θενδσξόπνπινο Τνκέαο ξνκπνηηθήο, Γηεξεπλεηηθή Μάζεζε ΑΔ, Δξγαζηεξηαθή επίδεημε ηνπ ηξίηεο γεληάο παθέηνπ εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο Lego Mindstorms EV3. Πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο. 3. Τπνινγηζηήο ρακεινύ θόζηνπο θαη ζύζηεκα raspberry pi Γηάλλεο Καβαζάο 1, Γεκήηξεο Κόθθηλνο 2 1 Πιεξνθνξηθφο, ππεχζπλνο ΚΔΠΛΗΝΔΤ Α Αζήλαο, 2 Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Δξγαζηεξηαθή επίδεημε ηνπ ππνινγηζηή ρακεινχ θφζηνπο raspberry pi. Δπίδεημε ζεκάησλ κε RFID tags. V_1.1

9 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο 9 Δξγαζηήξην: Αμηνπνίεζε πεξηβαιιόλησλ CMS ζηελ Δθπαίδεπζε: Πεξηβάιινλ Joomla! Παλαγηώηεο Σδίηδηξαο, Βαζίιεο Φιώξνο Υπεχζπλνη ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ Γ/λζεο ΓΔ Α Αζήλαο Σην εξγαζηήξην απηφ ζα γίλεη παξνπζίαζε θαη εμάζθεζε ζην πεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Joomla!. Σπγθεθξηκέλα, αλαθνξά ζηα εξγαιεία CMS θαη εηδηθφηεξα ζην Joomla!, θαζψο θαη ζε ηερληθά ζέκαηα, φπσο εγθαηάζηαζεο, πξφζβαζεο. Δξγαζία ζε ππάξρνλ πεξηβάιινλ Joomla!. Δπηζθφπεζε ζπληήξεζεο δπλακηθψλ δηθηπαθψλ ηφπσλ. Τέινο, αλαθνξά ζε έηνηκεο ιχζεηο Joomla!, φπσο απηή ηνπ ΠΣΓ. Πιεξνθνξηθή θαη Δηδηθή Αγσγή & Δθπαίδεπζε «Σν έλα ρέξη λίβεη ην άιιν» Γξ Α. Αζβεζηάο 1, Γξ Κ. Γθπξηήο 2, Γξ Β. Κνπξκπέηεο 3 Γξ Α. Λαδηάο 4, Γξ Α. Υαξνύπηαο 5 1 Δθπαηδεπηηθφο (Δ.Α.Δ.), Σρνιηθφο Σχκβνπινο 31εο Πεξηθέξεηαο Γ.Δ. Αηηηθήο 2 Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ19, 3 Σχκβνπινο A, Ιλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 4 Σρνιηθφο Σχκβνπινο Πιεξνθνξηθήο 5 Σρνιηθφο Σχκβνπινο Δ.Α.Δ. Πεξίιεςε Σην εξγαζηήξην απηφ ζα γίλεη επίδεημε εηδηθνχ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηνπο ππνινγηζηέο ελφο Σρνιηθνχ Δξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο, ψζηε λα θαηαζηνχλ πξνζβάζηκνη απφ άηνκα κε αλαπεξία. Θα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «"Πξφγξακκα κέηξσλ εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο καζεηψλ κε αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αθαδεκατθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο αλάπηπμεο κε ηε ρξήζε Νέσλ Τερλνινγηψλ θαη Χεθηαθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Υιηθνχ» κε έκθαζε ζηελ ρξήζε ησλ ΤΠΔ θαη ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί φπσο θαη απηψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο εξγαιεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Θα παξνπζηαζηνχλ δχν ινγηζκηθά (Τα ΔπΓνκή θαη ΥπεξΓνκή) πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ. Τα ινγηζκηθά απηά είλαη εξγαιεία παξαγσγηθφηεηαο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο πνπ αζρνινχληαη κε καζεηέο πνπ έρνπλ ζνβαξφ απηηζκφ θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Δπίζεο, ζα παξνπζηαζηεί έλα δηαζεκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην, φπνπ κε ηε βνήζεηα ηεο Ιζηνεμεξεχλεζεο "Άλλαξε θέζη.άλλαξε ζηάζη" νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο αλαπεξίαο κε ηε ρξήζε ησλ Τ.Π.Δ. Σην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην, κέζσ ηεο θαηεπζπλφκελεο δηεξεχλεζεο, νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα επηιχζνπλ κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε (problem solving), ηνλ εξρνκφ κηαο καζήηξηαο ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην ζηε ζρνιηθή κνλάδα, φπνπ δελ ππάξρεη ζρεηηθή ππνδνκή πξφζβαζεο. Τέινο, κε φρεκα ηελ θαηλνηνκία ηνπ ςεθηαθνχ Φαθέινπ Δξγαζηψλ Μαζεηή (e-portfolio) πξνηείλεηαη κεζνδνινγία θαη ζηξαηεγηθέο γηα λα γίλνπλ ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ λνεηηθά εξγαιεία θαη λα ζηεξίμνπλ ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο κάζεζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο καζεηψλ κε ζχλζεηεο/ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά. Δξγαζηήξην: Πεξηβάιινληα Wiki θαη ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε εξγαζηώλ Γξ Αξηζηείδεο Βαγγειάηνο 1, Δπάγγεινο Γήκνπ 2, Ισάλλεο Παπατσάλλνπ 3 1 Μεραληθφο Η/Υ, ΙΤΥΔ-Γηφθαληνο, 2,3 Πιεξνθνξηθφο ΠΔ19, ππ. ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ ΓΔΔ Α Αζήλαο, 3 Αλαθνξά ζηα πεξηβάιινληα wiki. Παξνπζίαζε θαη εξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ wiki. Πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηβαιιφλησλ απηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Δξγαζηήξην Βηθηπαίδεηα: Πξαθηηθή εθαξκνγή δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ιεκκάησλ Οκάδα Βηθηπαηδηζηώλ (δηα δώζεο θαη online) Τάζνο Τδαβάξαο, Η πνιηηηθή ηεο Βηθηπαίδεηαο: Βαζηθνί Ππιψλεο (Δγθπθινπαίδεηα θαη φρη Βάζε Γεδνκέλσλ, φρη πξσηφηππε έξεπλα, νπδεηεξφηεηα, ηεθκεξίσζε ησλ ιεκκάησλ, ειεχζεξν πεξηερφκελν). Δζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ζχλδεζκνη, δηάθνξα εξγαιεία. Η Βηθηπαηδηθή Κνηλφηεηα (θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, φρη απζηεξνί θαλφλεο ζηε ζχληαμε). Γεκηνπξγία, κεηάθξαζε ή παξεκβάζεηο ζε ιήκκαηα ηεο Βηθηπαίδεηαο. Πψο γίλνληαη, ηη πξνζθέξνπλ. Πξαθηηθή εθαξκνγή ζην εξγαζηήξην. V_1.1

11 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο 11 Η φιε δξαζηεξηφηεηα ζα ππνζηεξηρζεί απφ Οκάδα ηξηψλ Βηθηπαηδηζηψλ δηα δψζεο θαη ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ online, ζχκθσλα κε αλάξηεζε ζηελ "Αγνξά" ηεο Βηθηπαίδεηαο.

12 12 Conferrence on Informatics in Education 2013 Παξάξηεκα * Τιηθό εξγαζηεξηαθήο πλεδξίαο Linux-II Πεξηβάιινλ Linux ζηα Διιεληθά ρνιεία Ι. ηάρνο 1, Ά. Γεσξγόπνπινο 1, Φ. Σζάκεο 1, Ι. Παπαλαγηώηνπ 1, Δ. Νηθόιηζηνο 1, Ι. ηέιιαο 2, Ρ.Κνπέζθηλ 2 1 Ιλζηηηνχην Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» {siahos, alkisg, ftsamis, iaspap, 2 Έλσζε Διιήλσλ Φξεζηψλ θαη Φίισλ Λίλνπμ Διιάδαο, HEL.L.U.G. {istel, Πεξίιεςε Σην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην γίλεηαη κία αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο Linux θαη πψο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο έρεη δεκηνπξγεζεί έλα.iso ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο εγθαζηζηά ζε έλαλ ππνινγηζηή πνπ εθηειεί ρξέε εμππεξεηεηή. Η δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη απηνκαηνπνηεκέλε θαη δελ πξνυπνζέηεη ηερληθέο γλψζεηο. Οη ππφινηπνη ζηαζκνί εξγαζίαο δελ ρξεηάδνληαη εγθαηάζηαζε παξά κφλν ξχζκηζε λα εθθηλνχλ απφ ην δίθηπν. Σην εξγαζηήξην παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ Linux, νη βαζηθέο εθαξκνγέο ηνπ, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηάμεο θαζψο θαη εθαξκνγέο πνπ πξνηείλνληαη γηα αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλεζηζκέλσλ εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο ζε πεξηβάιινλ Microsoft Windows. Λέμεηο θιεηδηά: Linux, ζρνιεία, Τερληθή Σηήξημε, «Γηαρείξηζε Σ.Δ.Π.Δ.Η.Υ», «Δπφπηεο», LTSP. 1. Ειζαγωγή Η πξνζπάζεηα εηζαγσγή Linux θαη ΔΛΛΑΚ ινγηζκηθψλ ζηα ζρνιεία μεθίλεζε ην ζρνιηθφ έηνο σο πηινηηθφ έξγν ζε 13 ΣΔΠΔΗΥ, (Κνλδχιεο, θ.α., 2007) θαη ζηεξίδνληαλ ζε αληίζηνηρεο επηηπρείο αλαθνξέο (Braaten, et al, 2002; Reinholdtsen, 2002; Carter, & Leij, 2008), θαζψο θαη κειέηεο ζθνπηκφηεηαο. Τν πηινηηθφ έξγν ζηφρεπε λα αμηνπνηεζεί ν παιηφο εμνπιηζκφο ησλ ΣΔΠΔΗΥ κε ηελ αξρηηεθηνληθή thin client θαη ηε ιχζε ηνπ Ubuntu 7.04 LTSP θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ελζαξξπληηθά (Κνλδχιεο, θ.α., 2008). Τν LTSP (LTSP, 2013) είλαη έλα ζχλνιν εθαξκνγψλ πνπ κεηαηξέπνπλ κία θαλνληθή εγθαηάζηαζε Linux ζε Terminal Server θαη επηηξέπνπλ ηελ εθθίλεζε ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο απφ ην δίθηπν κε ρξήζε ηνπ Preboot Execution Environment, PXE, πξσηνθφιινπ (Intel, 1999). Αλάινγα ηηο ππνινγηζηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο νη ζηαζκνί εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη είηε LTSP thin clients model (Becta, 2004; Nieh, Novik, & Yang, 2005) είηε LTSP fat clients (Siahos, Papanagiotou, & Georgopoulos, 2011). Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα V_1.1

13 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο 13 πιενλεθηήκαηα ηεο ιχζεο είλαη φηη ε ζπληήξεζε φινπ ηνπ Σ.Δ.Π.Δ.Η.Υ. πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζεκείν, ζηνλ εμππεξεηεηή θαζψο φιε ε γλψζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ, φπσο θαη ηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ βξίζθνληαη ζηνλ εμππεξεηεηή. Έηζη νη ππφινηπνη ππνινγηζηέο αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη είηε σο thin clients (νη εθαξκνγέο εθηεινχληαη ζηνλ εμππεξεηεηή θαη κφλν ην πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε εθηειείηαη ηνπηθά) είηε σο fat clients (νη εθαξκνγέο εθηεινχληαη ζηνλ θάζε ππνινγηζηή, αιιά ηα δεδνκέλα εμαθνινπζνχλ λα απνζεθεχνληαη ζηνλ εμππεξεηεηή). Με απηφλ ηνλ ηξφπν απαηηείηαη εγθαηάζηαζε κφλν ελφο ζηαζκνχ εξγαζίαο πνπ εθηειεί ρξέε εμππεξεηεηή, γίλεηαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε ηνπ παξσρεκέλνπ εμνπιηζκνχ ελψ αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο θαηλνχξησλ ππνινγηζηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ ζην ζρνιείν. Δίλαη δε αμηνζεκείσην φηη κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ παιηνί θαη λένη ππνινγηζηέο ζην ίδην εξγαζηήξην ρσξίο απηφ λα απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο. Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ιχζεο είλαη φηη ε ζπληήξεζε φινπ ηνπ Σ.Δ.Π.Δ.Η.Υ. πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζεκείν, ζηνλ εμππεξεηεηή θαζψο φιε ε γλψζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαζψο θαη ηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ βξίζθεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή. 2. Το πεπιβάλλον Linux 2.1 Γπαθικό Πεπιβάλλον Τν πξνηεηλφκελν πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ηε ζπλεδξία Gnome Classic ρσξίο εθέ σο πξν-επηπιεγκέλε γηα ηνπο ρξήζηεο. Ο ιφγνο είλαη φηη ηα thin clients σο παιηφο εμνπιηζκφο δηαζέηνπλ θάξηεο γξαθηθψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα ηξηζδηάζηαηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηιακβάλεη ε ζπλεδξία ηνπ Unity σο παξάδεηγκα. Έλα άιιν πιενλέθηεκα είλαη φηη ην Gnome είλαη έλα γλσζηφ ζηνπο ρξήζηεο πεξηβάιινλ θαζψο πεξηιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο γλσζηέο Linux δηαλνκέο ελψ είλαη ζρεηηθά παξφκνην κε ην πεξηβάιινλ ησλ Microsoft Windows 2000/XP/ Εθαπμογή διασείπιζηρ sch-scripts Η εθαξκνγή Γηαρείξηζε Σ.Δ.Π.Δ.Η.Υ. (sch-scripts) είλαη έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο θαη παξακεηξνπνίεζεο ελφο LTSP εμππεξεηεηή ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Ubuntu πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δξάζε ηεο Τερληθήο Σηήξημεο (Σηάρνο, θ.α., 2013). Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο είλαη: Η απηνκαηνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ LTSP ζηνλ εμππεξεηεηή, Η απηνκαηνπνίεζε ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ LTSP ζηνλ εμππεξεηεηή, Η ζπληήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ LTSP thin θαη fat clients (αλαβαζκίζεηο, λέεο εθδφζεηο θ.η.ι),

14 14 Conferrence on Informatics in Education 2013 Η απηνκαηνπνίεζε βαζηθψλ ελεξγεηψλ δηαρείξηζεο φπσο ελεξγνπνίεζε εγγξαθψλ ρξεζηψλ, δεκηνπξγία/επεμεξγαζία ινγαξηαζκψλ, δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ θαθέισλ θαη νκαδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 2.3 Εθαπμογή διασείπιζηρ ηάξηρ «Επόπηηρ» Η εθαξκνγή Δπφπηεο (Epoptes) ( απνηειεί κία ζχγρξνλε εθαξκνγή δηαρείξηζεο ηάμεο ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Linux πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δξάζε ηεο Τερληθήο Σηήξημεο. Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο είλαη: ε απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε πνπ πεξηιακβάλεη απνκαθξπζκέλν άλνηγκα θαη θιείζηκν ζηαζκψλ, ε (απν)ζχλδεζε ρξεζηψλ, ε πξνβνιή ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιηθνχ ησλ ζηαζκψλ, ε απηφκαηε αλίρλεπζε ππνινγηζηψλ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ νλνκάησλ ζηνπο ππνινγηζηέο, ην άλνηγκα ηεο θνλζφιαο ηνπ ζηαζκνχ ηνπ ρξήζηε ζην ζηαζκφ ηνπ θαζεγεηή, ε πξνβνιή θαη κεηάδνζε νζνλψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε γεληθή επηζθφπεζε ησλ νζνλψλ ησλ καζεηψλ, ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν ηεο νζφλεο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή θαη ηελ πξνβνιή ηεο νζφλεο ηνπ θαζεγεηή ζηνπο καζεηέο, ε ππνζηήξημε πνιιψλ ηάμεσλ ψζηε λα κπνξνχλ γηα παξάδεηγκα δχν ή πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο λα θάλνπλ ηαπηφρξνλα δηδαζθαιία ζε δηαθνξεηηθνχο ζηαζκνχο ελφο εξγαζηεξίνπ ή ηνπ ζρνιείνπ, (ρξήζηκν γηα έλα ζρνιείν κε δχν εξγαζηήξηα θαη έλαλ εμππεξεηεηή), ν πεξηνξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ πεξηιακβάλεη θιείδσκα / μεθιείδσκα ησλ νζνλψλ ηνπο, άλνηγκα θιείζηκν ήρνπ, ε απνκαθξπζκέλε εθηέιεζε εληνιψλ ζε φινπο ή επηιεγκέλνπο ππνινγηζηέο, ν δηακνηξαζκφο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηνπ θαζεγεηή εθηφο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ιφγνπο ηερληθήο ππνζηήξημεο ή απνκαθξπζκέλεο δηδαζθαιίαο. 2.4 Εκπαιδεςηικό Λογιζμικό Τν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχρζεθε θαη πηζηνπνηήζεθε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία δελ ππνζηήξηδε ην Linux πεξηβάιινλ. Σηα πιαίζηα ηεο δξάζεο ηεο Τερληθήο Σηήξημεο δεκηνπξγήζεθε απνζεηήξην κε πηζηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ Α'βάζκηα θαη Β'βάζκηα Δθπαίδεπζε (δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε θαη πεξηιακβάλεη πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, θαηάιιεια ηξνπνπνηεκέλα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπο ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Ubuntu. (Σηάρνο, Θενδσξφπνπινο, & Γεσξγφπνπινο, 2010). Σήκεξα απηφ ην απνζεηήξην δηαζέηεη εμήληα (60) πηζηνπνηεκέλα ινγηζκηθά. Δπηπιένλ απηψλ ππάξρνπλ θαη ΔΛΛΑΚ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ηα νπνία πξνηείλνληαη γηα V_1.1

15 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο 15 αμηνπνίεζε ζηα ζρνιεία. Τα ινγηζκηθά ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηε δηεχζπλζε φπνπ ν εθπαηδεπηηθφ κπνξεί λα επηιέμεη πνηα επηζπκεί λα εγθαηαζηήζεη θαη απηά λα γίλνπλ άκεζα δηαζέζηκα ζηελ ηάμε ηνπ. Τέινο πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζε online κνξθή, δελ απαηηνχλ δειαδή εγθαηάζηαζε ελψ είλαη δηαζέζηκα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο θαη απφ ηα ζπίηηα ηνπο, ζηε δηεχζπλζε Ανηιζηοίσιζη MS-Windows & Linux εθαπμογών Έλα απφ ηα βαζηθά δεηνχκελα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα πνπ ζέιεη λα πηνζεηήζεη ην Linux ζηα ζρνιεία είλαη έλαο θαηάινγνο πνπ λα αληηζηνηρεί ηηο εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ Microsoft Windows πεξηβάιινλ ζην Linux (Πίλαθαο 1). Δθαξκνγέο ηνπ ι/ζ Windows Microsoft Notepad Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Access Microsoft Publisher Microsoft Visio Microsoft Paint Microsoft Outlook Microsoft Internet Explorer Πίνακαρ 1. Ανηιζηοισία εθαπμογών Microsoft MSN Messenger, ICQ, Mirc Microsoft NetMeeting Microsoft Remote Desktop Microsoft Media Player CyberLink PowerDVD Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro Adobe Premiere Adobe Dreamweaver Δθαξκνγέο ηνπ ι/ζ Ubuntu gedit LibreOffice.org Writer LibreOffice.org Calc LibreOffice.org Impress, Prezi LibreOffice.org Base Scribus Dia KolourPaint, Tuxpaint Evolution, Mozilla Thunderbird Firefox, Chromium Pidgin Ekiga Remmina, x2go Totem, VLC Player Totem, VLC Player Gimp Kino, Openshot Kompozer

16 16 Conferrence on Informatics in Education 2013 Finale Cdex, Nero Nero Burning Rom Adobe Acrobat Reader Winzip, Winrar SPSS Cool Edit / Adobe Audition Symantec Ghost WS_FTP server/client FLStudio Partition Magic ACDSee/Irfanview 3D Studio MAX Microsoft IIS Microsoft SQL Server Microsoft ISA Microsoft Exchange Server VMware Workstation AutoCad Lite Everest Total Commander Dev C++ Skype Autodesk 3ds Max Workbench Adobe Reader AutoCad Electrical Denemo Sound Juicer Brasero Evince File Roller R Audacity Clonezilla Filezilla Tuxguitar, RosenGarden GParted Eye of Gnome Blender Apache mysql squid Postfix VirtualBox LibreCad Hardinfo Midnight Commander Geany Skype, Ekiga Blender Eagle/Kicad Evince qelectrotek, dia, freecad V_1.1

17 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο Παποσή MS-Windows πεπιβάλλονηορ Κάπνηα απφ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε πεξηβάιινλ Linux παξά κφλν ζε MS-Windows. Γηα απηφ ην ιφγν δίλεηαη ε ιχζε ηεο παξνρήο MS-Windows πεξηβάιινληνο ηχπνπ Remote Desktop Services πξνο ηνπο LTSP thin & fat clients κέζσ κηαο ηδεαηήο κεραλήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ εμππεξεηεηή Linux δεκηνπξγείηαη κία ηδεαηή κεραλή πνπ δεζκεχεη έλα κέξνο απφ ην πιηθφ ηνπ, ζπλήζσο 1-1,5GB RAM θαη 1-2 ηδεαηνχο ππξήλεο. Σε απηήλ ηελ ηδεαηή κεραλή εγθαζίζηαηαη MS-Windows Server ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ελεξγνπνηείηαη ν ξφινο ηνπ Remote Desktop Server θαη θπζηθά εγθαζίζηαηαη θαη ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Οη LTSP thin / fat clients κπνξνχλ λα έρνπλ ηαπηφρξνλα ην MS-Windows θαη ην Linux πεξηβάιινλ ηα νπνία ελαιιάζζνληαη κε θαηάιιεινπο ζπλδπαζκνχο πιήθηξσλ. Η ζπγθεθξηκέλε ιχζε απαηηεί επηπιένλ θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ αδεηψλ ρξήζεο ηνπ Microsoft Windows Server θαζψο θαη ησλ αδεηψλ cals (Microsoft Windows Server cals θαη Microsoft Remote Desktop Server cals). Αναθοπέρ Becta (2004). Thin-client Networking, Αλαθηήζεθε απφ ην files/corporate/resources/technology_and_education_research/thin_client.pdf. Braaten, V., Juell, Ch., Nordnes T., & Teigen, T. (2002). ICT administration manual for Skolelinux. Αλαθηήζεθε απφ ην Carter, J., & Leij, W. (2008). The Edubuntu Handbook. Αλαθηήζεθε απφ ην Intel (1999). Preboot Execution Environment (PXE) Specification v2.1, Intel Corporation with special contributions from SystemSoft. Αλαθηήζεθε απφ ην LTSP (2013). Linux Terminal Server Project Concepts. Αλαθηήζεθε απφ ην Nieh, J., Novik, N., & Yang, S. (2005). A Comparison of Thin-Client Computing Architectures. New York: Network Computing Laboratory, Columbia University.

18 18 Conferrence on Informatics in Education 2013 Reinholdtsen, P. (2002). Skolelinux Architecture. Αλαθηήζεθε απφ ην Siahos, I., Papanagiotou, I., & Georgopoulos, A. (2011). Designing, Implementing and Supporting a FOSS Solution in Hellenic Primary and Secondary Education Schools, International Conference on Information Communication Technologies in Education (pp ), Rhodes, 7-9 July, Κνλδχιεο, Ι., Πεππέο, Α., Σηάρνο, Ι., & Φεηδάθεο, Μ. (2007). Thin Clients ζηα Σρνιηθά Δξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο, 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδεςηικό Σςνέδπιο Πληποθοπικήρ Σύπος (ζζ ). Σχξνο, 4-6 Μαΐνπ Κνλδχιεο, Ι., Σηάρνο, Ι., Φεηδάθεο, Μ., Τζνπξάθε, Λ., & Πεππέο, Α. (2008). Thin Clients ζηα Σρνιηθά Δξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο, 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδεςηικό Σςνέδπιο Ημαθίαρ, Νάνπζα, 9-11 Μαΐνπ Σηάρνο, Γ., Θενδσξφπνπινο, Θ., & Γεσξγφπνπινο, Α. (2010). Σρνιηθά Δξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο κε ΔΛ/ΛΑΚ, κία νινθιεξσκέλε πξφηαζε απφ ην έξγν ηεο Τερληθήο Σηήξημεο ΣΔΠΔΗΥ, 1ν Παλειιήλην Σπλέδξην κε ζέκα «Διεχζεξν Λνγηζκηθφ/Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ) ζηελ Δθπαίδεπζε», Πλεπκαηηθφ Κέληξν Φαλίσλ, Απξηιίνπ Σηάρνο, I., Γεσξγφπνπινο, A., Τζάκεο, Φ., Παπαλαγηψηνπ, Ι., Παπαθεξχθνπ, Δ., & Νηθφιηζηνο, Δ. (2013). Απινπνηψληαο ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ LTSP γηα ηα ειιεληθά θαη φρη κφλν ζρνιεία, Ππακηικά 7ος Πανελληνίος Σςνεδπίος Καθηγηηών Πληποθοπικήρ, Θεζζαινλίθε. Abstract The lab will present a contemporary solution to introduce Linux environment in schools. To simplify installation an.iso is available for the teacher who performs the installation in a personal computer. The installation process is fully automated and does not require any technical expertise. The rest of the computers do not require installation, they only perform network boot. During the lab the Linux environment will be demonstrated, its basic applications, the educational software, the lab management and monitoring tool as well as a presentation of the commonly used Microsoft Windows applications and their Linux equivalent. Keywords: Linux, schools, Technical Support, sch-scripts, Epoptes, LTSP. V_1.1

19 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο 19 * Τιηθό εξγαζηεξηαθήο πλεδξίαο: Πεξηβάιινλ νξγάλσζεο καζεκάησλ Παξνπζίαζε Αλνηθηήο Δθπαηδεπηηθήο Πιαηθόξκαο Ολνύθξηνο Κσζηάθεο 1 ν ΓΔΛ Μεζζήλεο Λέμεηο θιεηδηά: Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ. 1. Ειζαγωγή Η ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ, κε ηίηιν «Γεκηνπξγία θαη Αμηνπνίεζε Αλνηθηήο εθπαηδεπηηθήο Πιαηθφξκαο γηα ην Μάζεκα ηεο Κξππηνγξαθίαο». Παξά ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή θηινμέλεζε κηα ζεηξά καζεκάησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε Θεκαηηθή Δλφηεηα. 2. Για ηην Εθαπμογή 2.1 Χαπακηηπιζηικά ηηρ Εθαπμογήρ Η εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα είλαη αλνηθηή ψζηε λα είλαη εχθνιε ε πξνζζήθε θαζψο θαη ε κεηαβνιή ηνπ πιηθνχ πνπ πεξηέρεη. Υπνζηεξίδεη θάζε είδνο πνιπκεζηθνχ πιηθνχ. Δίλαη ζε κνξθή portable (κεηαθέξζηκε) ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε θαη λα εθηειείηαη αθφκα θαη ζε Η/Υ κε πεξηνξηζκέλα επίπεδα πξφζβαζεο. Παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά αλεμαξηεζίαο απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. 2.2 Δςναηόηηηερ ηηρ Εθαπμογήρ Ο Καζεγεηήο δεκηνπξγεί ηα καζήκαηα ηνπ θαη πξνζζέηεη ην ςεθηαθφ πιηθφ. Τν πιηθφ πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ εθαξκνγή είλαη: Text (.txt) Ιζηνζειίδεο (.html,.htm). Δίλαη ε πξνηεηλφκελε κνξθή γηα ηελ παξνπζίαζε πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ. Κείκελα πνπ έρνπκε ζε νπνηαδήπνηε κνξθή αξρείνπ (word, excel θ.ι.π.) κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε απηή ηελ κνξθή θαη λα παξνπζηαζηνχλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή. Με ηελ ρξήζε θαη ηνπ ινγηζκηθνχ «Hot Potatoes» κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ειεθηξνληθά

20 20 Conferrence on Informatics in Education 2013 TEST ζε κνξθή HTML θαζψο θαη λα παξαθνινπζήζνπκε ηηο επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε απηά. Acrobat Files (.pdf) Flash application (.swf) Video (.avi,.mpeg θ.ι.π.) java applets & java applications. Η ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα δίλεη πξφζζεηε αμία ζηελ εθαξκνγή, αθνχ νπζηαζηηθά κπνξνχκε λα επεθηείλνπκε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ρσξίο λα επεξεάζνπκε ηνλ βαζηθφ ηεο θνξκφ. Υπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ηχπνπ πιηθνχ αθνχ ε εθαξκνγή κεηαβηβάδεη ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηελ εμππεξέηεζε απηψλ ησλ ηχπσλ αξρείσλ. Γηα παξάδεηγκα ε παξαπνκπή ζε αξρείν powerpoint ζα αλνίμεη ηελ αληίζηνηρε εθαξκνγή ηνπ office γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο. Τέινο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή κπνξνχκε λα θαιέζνπκε θαη νπνηνδήπνηε άιιν εθηειέζηκν πξφγξακκα ππάξρεη ζηνλ Η/Υ καο. Ο θαζνξηζκφο ηεο δηάζξσζεο ησλ καζεκάησλ θαη ε πξνζζήθε ηνπ πιηθνχ γίλεηαη κε ηδηαίηεξα εχθνιν ηξφπν κε ηελ ζπκπιήξσζε αληίζηνηρσλ θνξκψλ. Η εθαξκνγή δεκηνπξγεί φιν ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο πνπ πεξηιακβάλεη: Πίλαθα πεξηερνκέλσλ. Λεηηνπξγία αλαδήηεζεο. Δχθνιε κεηάβαζε ζην πεξηερφκελν κε 4 ηξφπνπο (πίλαθαο πεξηερνκέλσλ, θαξηέιεο, πιήθηξα πινήγεζεο θαη αλαδήηεζε. Λεηηνπξγία «πξνζζήθε ζε αγαπεκέλα», ψζηε ν ρεηξηζηήο λα καξθάξεη ην πιηθφ πνπ επηζπκεί λα βιέπεη κε κία θίλεζε. Γπλαηφηεηα απνζηνιήο ησλ καζεκάησλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ο θαζεγεηήο δειαδή, κπνξεί λα δεκηνπξγεί ηκεκαηηθά ην πιηθφ ηνπ θαη λα ην αλεβάδεη κε ηελ ρξήζε ελφο πιήθηξνπ ζε δηθηπαθφ ηφπν ζην internet (απαηηείηε ινγαξηαζκφο ftp). Σηελ ζπλέρεηα νη καζεηέο κε κηα δηαδηθαζία liveupdate, θαηεβάδνπλ ηα ελεκεξσκέλα καζήκαηα. Σηνλ εθπαηδεπφκελν δηαηίζεηαη ε ίδηα έθδνζε ηεο εθαξκνγήο. Φπζηθά είλαη θιεηδσκέλεο κε θσδηθφ πξφζβαζεο θάπνηεο θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο (ξπζκίζεηο, upload καζεκάησλ θ.ι.π.) 2.3 Λειηοςπγικέρ Απαιηήζειρ Η εθαξκνγή έρεη αλαπηπρζεί ζηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JAVA. Απηφ απαηηεί λα είλαη εγθαηαζηεκέλν ην Runtime ηεο Java. Δπίζεο, εθφζνλ ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε ηχπνπο αξρείσλ εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ, απαηηείηαη λα είλαη εγθαηαζηεκέλεο νη αληίζηνηρεο εθαξκνγέο πνπ ηα δηαρεηξίδνληαη. Τέινο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί V_1.1

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα από τη Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην Α βάθμια και Β βάθμια Εκπαίδευση

Αποτελέσματα από τη Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην Α βάθμια και Β βάθμια Εκπαίδευση Αποτελέσματα από τη Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην Α βάθμια και Β βάθμια Εκπαίδευση Ι. Σιάχος 1, Ά. Γεωργόπουλος 1, Φ. Τσάμης 1, Ι. Παπαναγιώτου 1, Ε. Νικόλτσιος 1 1 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Δ. Κπάββαπηρ 1, Ε. Θάνος 2, Δ. Μαςπογιώπγορ 3 1 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε jkravv@gmail.com 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε elenithanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας

Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Άλλα Κξαζζά, Βηβιηνζεθνλφκνο, Οκάδα Τειεθπαίδεπζεο, Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Δλφηεηα: Δξγαζηεξηαθέο Σπλεδξίεο

6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Δλφηεηα: Δξγαζηεξηαθέο Σπλεδξίεο 6 th Conferrence on Informatics in Education 2014 Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Δλφηεηα: Δξγαζηεξηαθέο Σπλεδξίεο 10-12 Οθησβξίνπ 2014 Ιφλην Παλεπηζηήκην - Κέξθπξα di.ionio.gr/cie 2 6 th Conferrence on

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σνπ Ρνχζζνπ Γεψξγηνπ Α.Δ.Μ. 304 «Αλάπηπμε Portal & Forum γηα ην Σ.Δ.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5.1. Η μετωπική δαςκαλοκεντρική διδαςκαλία ςτην τάξη ωσ κανόνασ Σηνλ 18ν αηψλα εηζάγεηαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε γεληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα