Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα"

Transcript

1 Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Δξγαζηήξην: Αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθώλ πεξηβαιιόλησλ ζηελ Δθπαίδεπζε. Πεξηβάιινλ MOODLE. Δπηζθόπεζε LAMS 1. Πεξηβάιινλ MOODLΔ Παλαγηώηεο Καξαγεώξγνο (MSc) 1, Αλαζηάζηνο Καξακπίλεο (MSc) 2, Γξ. ηαύξνο Κσηζάθεο 3, Πελειόπε Μαιιηάξα (MSc) 4, Ισάλλεο Παπατσάλλνπ 5 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ, 9 ν ΔΠΑΛ Αζήλαο, 2 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ, 56 ν Γπκλάζην Αζήλαο, 3 Σρ. Σχκβνπινο Πιεξνθνξηθήο(ΠΔ19-20) Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Α'/ζκηαο & Β'/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεινπνλλήζνπ, 4 Καζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο ΓΔ, ΠΠΣ, 5 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ, ΠΛΗΝΔΤ Α Αζήλαο, Τν εξγαζηήξην ζρεηίδεηαη κε πξφηαζε ηεο νκάδαο ησλ εηζεγεηψλ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηειεθπαίδεπζεο Moodle. Γίλεηαη επίδεημε ζε Moodle πεξηβάιινληνο καζεκάησλ, πνπ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο β επηπέδνπ πξνο ηνπο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ηεο Α ΓΓΔ Αζήλαο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηφζν ζηελ ΠΔ φζν θαη ζηε ΓΔ. Θα αλαιπζνχλ ζέκαηα εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ απαηηνχκελνπ ινγηζκηθνχ ππνζηήξημεο (Ubuntu 12, Parallels Plesk 11, Apache server, mysql, Moodle), θαζψο θαη ησλ απαξαίηεησλ ξπζκίζεσλ, ελψ ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ηφζν ζηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο CMS/LMS/VLE Moodle φζν θαη ζηελ επίιπζε ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ. Σπδεηνχληαη ζέκαηα δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, κε βάζε ηελ εκπεηξία απφ ηε δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ επηκνξθψζεσλ θαη ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ ηάμε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ καζήκαησλ, ζχκθσλα κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο θαη πεξηνξηζκνχο, φπσο ζηνρνζεζία, ΑΠΣ, απαηηνχκελν ρξφλνο, πξφηεξεο γλψζεηο καζεηψλ, αμηνιφγεζε θιπ. Θα ζπδεηεζνχλ θαη επηιπζνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ ηα εξγαιεία Web 2.0, κε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά θαη επίδεημε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Moodle κε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηερλνινγίεο Web 2.0. θαη εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. V_1.1

3 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο 3 2. ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (LAMS) θαη Γηδαζθαιία Γξ. πύξνο Παπαδάθεο 1, MSc Γηώξγνο Φαθηνιάθεο 2 1 Σρνιηθφο Σχκβνπινο ΠΔ19 & Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 2 Γπκλάζην Μεηακφξθσζεο-Ηξαθιείνπ Σην εξγαζηήξην ζα ζπδεηήζνπκε ηελ εκπεηξία καο απφ ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ζηε δηδαθηηθή πξάμε ςεθηαθψλ καζεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην κε ηε κνξθή αθνινπζηψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ LAMS. Θα γίλεη επίδεημε θαη ζχληνκε πξαθηηθή άζθεζε ζηελ αλαδήηεζε, πξνζαξκνγή θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ειεχζεξσλ ςεθηαθψλ καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα ηνπ LAMS αιιά θαη δεκηνπξγίαο θαη επνπηείαο ε-ηάμεσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη επέθηαζε ηε δηα δψζεο δηδαζθαιίαο κε κεζφδνπο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, εξγαιεία θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 3. πδήηεζε γηα ηελ έληαμε ζηε δηδαζθαιία ζπλεξγαηηθώλ πεξηβαιιόλησλ Δξγαζηήξην: Αιγόξηζκνη θαη Λνγηζκηθό Μνπζηθήο Τν εξγαζηήξην απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε κνπζηθή γξαθή θαη ηδηαίηεξα ζηνπο θαζεγεηέο Μνπζηθήο, αιιά θαη Πιεξνθνξηθήο ζε φηη αθνξά ηνπ αιγφξηζκνπο. 1. Αιγόξηζκνη Δπεμεξγαζίαο θαη Αλάθηεζεο Μνπζηθήο Πιεξνθνξίαο Άγγεινο Πηθξάθεο Λέθηνξαο Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, Μεραληθφο Η/Υ θαη Πιεξνθνξηθήο, Δπηζθφπεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάθηεζεο κνπζηθήο πιεξνθνξίαο (Music Information Retrieval MIR), κε έκθαζε ζηα πεξηζζφηεξν δεκνθηιή πξνβιήκαηα, ηηο ζρεηηθέο αιγνξηζκηθέο ιχζεηο θαη ηα αλνηθηά ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Δλδεηθηηθά, ζα θαιπθζνχλ δεηήκαηα εμαγσγήο ξπζκνχ απφ ερνγξαθήζεηο, αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο κε βάζε παξάδεηγκα κεισδίαο/ερνγξάθεζεο, εμαγσγήο δνκήο/κνπζηθήο πεξίιεςεο θαη απηφκαηεο κνπζηθήο ζπλνδείαο. Δπίζεο ζα πεξηγξαθνχλ απαξαίηεηα ζέκαηα

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 ςπρναθνπζηηθήο, πξσηφθνιια απνζήθεπζεο κνπζηθήο, αιγνξηζκηθέο ιχζεηο αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ, ζρεηηθέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, δηαζέζηκα ζχλνια δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν θαη δεκνθηιείο ηζηφηνπνη πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξν ψξηκεο ιχζεηο ηνπ ππφ εμέηαζε ρψξνπ. 2. ύληαμε παξηηηνύξαο κε επαγγεικαηηθό Λνγηζκηθό ηαπξνύια Πεηξνπνύινπ Δθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο, Υπεχζπλε Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ Γ Γ/λζεο Π.Δ. Αζήλαο Κώζηαο Θ. Δπαγγειάηνο Σπλζέηεο, Μαέζηξνο, Καζεγεηήο Αλψηεξσλ Θεσξεηηθψλ θαη Σχλζεζεο Θα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο γξαθήο κηαο παξηηηνχξαο κέζα απφ έλα επαγγεικαηηθφ πξφγξακκα δεκηνπξγίαο, αθξφαζεο θαη εθηχπσζεο παξηηηνχξαο. Θα γίλεη ζχλδεζε κε ην κάζεκα Μνπζηθήο ζην Γεκνηηθφ. 3. ύληαμε παξηηηνύξαο κε ην Λνγηζκηθό Cubase Ιάθσβνο Μπαλαιόπνπινο Καζεγεηήο Μνπζηθήο ΓΔ, Θα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο γξαθήο κηαο παξηηηνχξαο κέζα απφ ην Λνγηζκηθφ TuxGuitar. Σηφρεπζε ηφζν γεληθά φζν θαη ζην κάζεκα Μνπζηθήο ζην Γπκλάζην. Δξγαζηήξην θαιώλ εξγαζηώλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο - StudentGuru Lab 1. Windows Phone Project ζηελ Δθπαίδεπζε Γεκήηξεο Γθπξηήο 1, Γηνλύζεο Μαπξσηάο 2, 1, 2 Τκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληψλ ηνπ ΔΚΠΑ, κέιε ηεο θνηηεηηθήο θνηλφηεηαο StudentGuru (studentguru.gr) 1 2 Σχληνκε παξνπζίαζε ησλ Windows 8 θαη ησλ Windows Phone project κε εζηίαζε ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε θαη άκεζε ρξήζε κε παηδηά. Όπσο γηα παξάδεηγκα ην feature ησλ Windows Phone "Kids' Corner" πνπ επηηξέπεη ζηνλ admin-γνλέα ηελ εθαξκνγή ηεο ινγηθήο ησλ θίιηξσλ. Δπίδεημε ηεο βξαβεπκέλεο εθαξκνγήο "History Portal" γηα Windows Phone, δεκηνπξγεκέλε απφ θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληψλ ηνπ ΔΚΠΑ, πνπ παξνπζηάδεη ζην ρξήζηε φιε ηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ, ξσκατθνχ θαη βπδαληηλνχ έζλνπο καδί κε εηθφλεο, ξεηά, θνθ. Παξνπζίαζε ηεο νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκαο dreamspark premium κε εξγαιεία γηα εθπαηδεπηηθνχο. V_1.1

5 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο 5 2. Building Automation Systems (BAS) Κσλζηαληίλνο Θεόθηινο, Γεκήηξεο Κόθθηλνο 1, Ινξδάλεο Νηαγηόγινπ Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο 1 Πξφθεηηαη γηα κηα δηάηαμε πιεξνθφξεζεο ηεο θαηάζηαζεο ζπζθεπψλ πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή πνιχ ρακεινχ θφζηνπο raspberry pi, ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε δηάθνξεο ζπζθεπέο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε απηέο κέζσ δηεπαθήο ζηνλ browser θαη αθνχ ην raspberry επηθνηλσλήζεη κε ηνλ server θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ εκθαλίδεη ζην ρξήζηε ηελ θαηάζηαζε απηψλ ησλ ζπζθεπψλ. 3. Πεξηβάιινλ νξγάλσζεο καζεκάησλ Ολνύθξηνο Κσζηάθεο 1 ν ΓΔΛ Μεζζήλεο Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζηεξηθή παξνπζίαζε, αθνξά ζε εθαξκνγή πνπ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ηνπ ππνθαηλφκελνπ ζην Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ, κε ηίηιν «Γεκηνπξγία θαη Αμηνπνίεζε Αλνηθηήο εθπαηδεπηηθήο Πιαηθφξκαο γηα ην Μάζεκα ηεο Κξππηνγξαθίαο». Πξφθεηηαη γηα κηα αλνηθηή εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο πξνζζήθε θαη κεηαβνιήο πιηθνχ, πνιπκεζηθνχ ή άιινπ, είλαη ζε κνξθή portable, ελψ παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά αλεμαξηεζίαο απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Ο Καζεγεηήο δεκηνπξγεί ηα καζήκαηα θαη πξνζζέηεη πνηθίιν ςεθηαθφ πιηθφ. Ο θαζνξηζκφο ηεο δηάζξσζεο ησλ καζεκάησλ θαη ε πξνζζήθε ηνπ πιηθνχ γίλεηαη κε ηδηαίηεξα εχθνιν ηξφπν κε ηελ ζπκπιήξσζε αληίζηνηρσλ θνξκψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή θηινμέλεζε κηα ζεηξά καζεκάησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε Θεκαηηθή Δλφηεηα. ** Σην Παξάξηεκα αθνινπζεί πιεξέζηεξν θείκελν γηα ην ελ ιφγσ εξγαζηήξην 4. Τπεξεζία Γηαδηθηπαθήο Απνζήθεπζεο Αξρείσλ κε Αληηθεηκελνζηξαθή Λνγηθή ζε Τπνινγηζηηθό Νέθνο - Webbased File Hosting Service with Object Oriented Logic in Cloud Computing ηέθαλνο Βπδηθίδεο Πιεξνθνξηθφο Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο Δξγαζηεξηαθή παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο «Υπεξεζία Γηαδηθηπαθήο Απνζήθεπζεο Αξρείσλ, κε ρξήζε Αληηθεηκελνζηξαθνχο Λνγηθήο θαη Δξγαιείσλ, ζε Υπνινγηζηηθφ Νέθνο». Πξφθεηηαη γηα κηα πιήξσο ιεηηνπξγηθή ππεξεζία, ε νπνία

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 κέζσ ησλ ηερληθψλ πξνγξακκαηηζκνχ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, απνηειεί κηα θαηλνηφκν πινπνίεζε, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα επεθηαζηκφηεηαο θαη κειινληηθήο αλάπηπμεο ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Δξγαζηήξηα: Linux I & II Linux Ι: Δγθαηάζηαζε εξγαζηεξίνπ κε Linux Ι. ηάρνο 1, Ά. Γεσξγόπνπινο 1, Φ. Σζάκεο 1, Ι. Παπαλαγηώηνπ 1, Δ. Νηθόιηζηνο 1 1 Ιλζηηηνχην Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» {siahos, alkisg, ftsamis, iaspap, Ι. ηέιιαο, Ρ. Κνπέζθηλ Έλσζε Διιήλσλ Φξεζηψλ θαη Φίισλ Λίλνπμ Διιάδαο, HEL.L.U.G. {istel, Γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο Linux θαη πψο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κέζσ κηαο απιήο θαη ηππνπνηεκέλεο ιχζεο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο λα είλαη απηνκαηνπνηεκέλε θαη λα κελ πξνυπνζέηεη ηερληθέο γλψζεηο. Λχζε πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε ππνινγηζηέο κε αξθεηή παιαηφηεηα. Linux-II: Linux θαη πεξηβάιινληα ινγηζκηθνύ γηα ππνζηήξημε δηδαζθαιίαο Ι. ηάρνο 1, Ά. Γεσξγόπνπινο 1, Φ. Σζάκεο 1, Ι. Παπαλαγηώηνπ 1, Δ. Νηθόιηζηνο 1 1 Ιλζηηηνχην Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» {siahos, alkisg, ftsamis, iaspap, Παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ Linux, νη βαζηθέο εθαξκνγέο ηνπ, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηάμεο θαζψο θαη εθαξκνγέο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα φιεο ηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο, φπσο επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ινγηζηηθψλ θχιισλ, παξνπζηάζεσλ, επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη βίληεν θ.ά. Θα παξνπζηαζηνχλ επίζεο θαη ΔΛ/ΛΑΚ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κε ιεηηνπξγηθφηεηα αληίζηνηρε ησλ εκπνξηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ΔΠΑΛ. ** Σην Παξάξηεκα αθνινπζεί πιεξέζηεξν θείκελν γηα ην ελ ιφγσ εξγαζηήξην V_1.1

7 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο 7 Δξγαζηήξην: Πξνγξακκαηηζηηθά ππνδείγκαηα. Πεξηβάιινληα Scratch & ΒΤΟΒ/Snap 1. Πξνγξακκαηηζκόο θαη Γηδαζθαιία Γξ Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο Σρ. Σχκβνπινο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ, η.407 Γηδαθηηθή Πιεξνθνξηθήο, Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Παλ. Πεηξαηψο, Θα γίλεη κηα ζχληνκε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηα Πξνγξακκαηηζηηθά Τπνδείγκαηα, ηε δπλαηή αληηζηνηρία ησλ γισζζψλ θαη πεξηβαιιφλησλ πξνγξακκαηηζκνχ κε απηά, θαζψο θαη ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο ζηελ ΠΔ (κάζεκα ΤΠΔ), ηα Γπκλάζηα, ΓΔΛ, ΔΠΑΛ. Αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ΠΔ, ΓΔ, Τξ.Δ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 2. Πεξηβάιινληα Scratch & ΒΤΟΒ/Snap Αλαζηάζηνο Καξακπίλεο Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ, επηκνξθσηήο β' επηπέδνπ,, Παξνπζίαζε θαη εξγαζία ζηα πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνχ κε πιαθίδηα Scratch θαη ΒΥΟΒ. Πεξηβάιινληα εχθνια ζηελ εθκάζεζε, πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα παξάγεη εχθνια αιιειεπηδξαζηηθέο ηζηνξίεο θαη παηρλίδηα. Σηε ζπλεδξία απηή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ παξαπάλσ ινγηζκηθψλ, ελψ ζα γίλεη παξνπζίαζε δεκηνπξγίαο θαλνληθψλ πνιπγψλσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Θα δνζεί πξφζβαζε ζε ινγαξηαζκφ γηα ηελ απφθηεζε πιηθνχ. α) Scratch (MIT Media Lab). Έλα ειεχζεξν πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ κε ζχγρξνλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ, πνπ ζηε λέα online έθδνζε 2.0 ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία έξγσλ κε ελζσκάησζε δηαδηθαζηψλ. β) ΒΥΟΒ: Έλα ειεχζεξν ινγηζκηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην University of California, Berkeley θαη βαζίζηεθε ζην Scratch. Υπνζηεξίδεη εμ αξρήο ηελ ελζσκάησζε δηαδηθαζηψλ. Η λέα εκπινπηηζκέλε online έθδνζε ηνπ BYOB, είλαη ην Snap!. 3. Πεξηβάιινλ Starlogo Παλαγηώηεο Καξεγεώξγνο Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ, επηκνξθσηήο β' επηπέδνπ, Παξνπζίαζε θαη εξγαζία ζην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ StarLogo. Πεξηβάιινλ πνπ εκθαλίζηεθε ην 2008, απνηειψληαο κηα ζεκαληηθή κεηάβαζε απφ ηνλ δηζδηάζηαην θφζκν ηεο αξρηθήο StarLogo ηνπ ΜΙΤ ζηνλ ηξηζδηάζηαην θφζκν ηεο StarLogo TNG (The Next Generation). Τν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγεί ζε έλαλ ηξηζδηάζηαην θφζκν, πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ρξήζε OpenGL γξαθηθψλ θαη κηαο νπηηθήο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ βαζίδεηαη ζε πιαθίδηα εληνιψλ.

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 Έηζη εληζρχεηαη ε επθνιία εθκάζεζεο θαη ρξήζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν επίζεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο αιιειεπίδξαζεο, θαζηζηψληαο ην έλα ζπνπδαίν εξγαιείν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ (game programming). Τν πεξηβάιινλ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο θιαζζηθή εθαξκνγή ηνπ επνηθνδνκηζκνχ γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (http://education.mit.edu/starlogotng/resources/epidemic.htm), θαη πξνηείλεηαη ηφζν ζηελ δηδαζθαιία ηεο αιγνξηζκηθήο φζν θαη ζηα πιαίζηα κηαο εξγαζίαο κε επξεία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Δξγαζηήξην: Ρνκπνηηθά ζπζηήκαηα Arduino θαη Lego. Τπνινγηζηήο ρακεινύ θόζηνπο θαη ζύζηεκα raspberry pi 1. ύζηεκα Arduino Γξ Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο 1,2 Γεκήηξεο Κόθθηλνο, Ισάλλα ακαξά 3 1 Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, 2 Σρ.Σχκβνπινο Πιεξνθνξηθήο, 3 Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Τκήκα Χεθηαθψλ Σπζηεκάησλ Δξγαζηεξηαθή ζπλεδξία-επίδεημε ζηελ νπνία ζα παξνπζηαζηεί ην ζχζηεκα Arduino, ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ θαη παξαδείγκαηα ζπλαξκνιφγεζεο πιηθψλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο. Τέινο, σο κηα πιήξεο εθαξκνγή, ζα επηδεηρζεί ξνκπνηηθφ ζχζηεκα θαη ζηνηρεία ιεηηνπξγία θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ. Θέκαηα δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο. 2. Ρνκπνηηθό ζύζηεκα LEGO ηέθαλνο Θενδσξόπνπινο Τνκέαο ξνκπνηηθήο, Γηεξεπλεηηθή Μάζεζε ΑΔ, Δξγαζηεξηαθή επίδεημε ηνπ ηξίηεο γεληάο παθέηνπ εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο Lego Mindstorms EV3. Πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο. 3. Τπνινγηζηήο ρακεινύ θόζηνπο θαη ζύζηεκα raspberry pi Γηάλλεο Καβαζάο 1, Γεκήηξεο Κόθθηλνο 2 1 Πιεξνθνξηθφο, ππεχζπλνο ΚΔΠΛΗΝΔΤ Α Αζήλαο, 2 Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Δξγαζηεξηαθή επίδεημε ηνπ ππνινγηζηή ρακεινχ θφζηνπο raspberry pi. Δπίδεημε ζεκάησλ κε RFID tags. V_1.1

9 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο 9 Δξγαζηήξην: Αμηνπνίεζε πεξηβαιιόλησλ CMS ζηελ Δθπαίδεπζε: Πεξηβάιινλ Joomla! Παλαγηώηεο Σδίηδηξαο, Βαζίιεο Φιώξνο Υπεχζπλνη ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ Γ/λζεο ΓΔ Α Αζήλαο Σην εξγαζηήξην απηφ ζα γίλεη παξνπζίαζε θαη εμάζθεζε ζην πεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Joomla!. Σπγθεθξηκέλα, αλαθνξά ζηα εξγαιεία CMS θαη εηδηθφηεξα ζην Joomla!, θαζψο θαη ζε ηερληθά ζέκαηα, φπσο εγθαηάζηαζεο, πξφζβαζεο. Δξγαζία ζε ππάξρνλ πεξηβάιινλ Joomla!. Δπηζθφπεζε ζπληήξεζεο δπλακηθψλ δηθηπαθψλ ηφπσλ. Τέινο, αλαθνξά ζε έηνηκεο ιχζεηο Joomla!, φπσο απηή ηνπ ΠΣΓ. Πιεξνθνξηθή θαη Δηδηθή Αγσγή & Δθπαίδεπζε «Σν έλα ρέξη λίβεη ην άιιν» Γξ Α. Αζβεζηάο 1, Γξ Κ. Γθπξηήο 2, Γξ Β. Κνπξκπέηεο 3 Γξ Α. Λαδηάο 4, Γξ Α. Υαξνύπηαο 5 1 Δθπαηδεπηηθφο (Δ.Α.Δ.), Σρνιηθφο Σχκβνπινο 31εο Πεξηθέξεηαο Γ.Δ. Αηηηθήο 2 Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ19, 3 Σχκβνπινο A, Ιλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 4 Σρνιηθφο Σχκβνπινο Πιεξνθνξηθήο 5 Σρνιηθφο Σχκβνπινο Δ.Α.Δ. Πεξίιεςε Σην εξγαζηήξην απηφ ζα γίλεη επίδεημε εηδηθνχ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηνπο ππνινγηζηέο ελφο Σρνιηθνχ Δξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο, ψζηε λα θαηαζηνχλ πξνζβάζηκνη απφ άηνκα κε αλαπεξία. Θα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «"Πξφγξακκα κέηξσλ εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο καζεηψλ κε αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αθαδεκατθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο αλάπηπμεο κε ηε ρξήζε Νέσλ Τερλνινγηψλ θαη Χεθηαθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Υιηθνχ» κε έκθαζε ζηελ ρξήζε ησλ ΤΠΔ θαη ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί φπσο θαη απηψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο εξγαιεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Θα παξνπζηαζηνχλ δχν ινγηζκηθά (Τα ΔπΓνκή θαη ΥπεξΓνκή) πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ. Τα ινγηζκηθά απηά είλαη εξγαιεία παξαγσγηθφηεηαο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο πνπ αζρνινχληαη κε καζεηέο πνπ έρνπλ ζνβαξφ απηηζκφ θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Δπίζεο, ζα παξνπζηαζηεί έλα δηαζεκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην, φπνπ κε ηε βνήζεηα ηεο Ιζηνεμεξεχλεζεο "Άλλαξε θέζη.άλλαξε ζηάζη" νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο αλαπεξίαο κε ηε ρξήζε ησλ Τ.Π.Δ. Σην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην, κέζσ ηεο θαηεπζπλφκελεο δηεξεχλεζεο, νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα επηιχζνπλ κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε (problem solving), ηνλ εξρνκφ κηαο καζήηξηαο ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην ζηε ζρνιηθή κνλάδα, φπνπ δελ ππάξρεη ζρεηηθή ππνδνκή πξφζβαζεο. Τέινο, κε φρεκα ηελ θαηλνηνκία ηνπ ςεθηαθνχ Φαθέινπ Δξγαζηψλ Μαζεηή (e-portfolio) πξνηείλεηαη κεζνδνινγία θαη ζηξαηεγηθέο γηα λα γίλνπλ ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ λνεηηθά εξγαιεία θαη λα ζηεξίμνπλ ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο κάζεζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο καζεηψλ κε ζχλζεηεο/ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά. Δξγαζηήξην: Πεξηβάιινληα Wiki θαη ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε εξγαζηώλ Γξ Αξηζηείδεο Βαγγειάηνο 1, Δπάγγεινο Γήκνπ 2, Ισάλλεο Παπατσάλλνπ 3 1 Μεραληθφο Η/Υ, ΙΤΥΔ-Γηφθαληνο, 2,3 Πιεξνθνξηθφο ΠΔ19, ππ. ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ ΓΔΔ Α Αζήλαο, 3 Αλαθνξά ζηα πεξηβάιινληα wiki. Παξνπζίαζε θαη εξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ wiki. Πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηβαιιφλησλ απηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Δξγαζηήξην Βηθηπαίδεηα: Πξαθηηθή εθαξκνγή δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ιεκκάησλ Οκάδα Βηθηπαηδηζηώλ (δηα δώζεο θαη online) Τάζνο Τδαβάξαο, Η πνιηηηθή ηεο Βηθηπαίδεηαο: Βαζηθνί Ππιψλεο (Δγθπθινπαίδεηα θαη φρη Βάζε Γεδνκέλσλ, φρη πξσηφηππε έξεπλα, νπδεηεξφηεηα, ηεθκεξίσζε ησλ ιεκκάησλ, ειεχζεξν πεξηερφκελν). Δζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ζχλδεζκνη, δηάθνξα εξγαιεία. Η Βηθηπαηδηθή Κνηλφηεηα (θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, φρη απζηεξνί θαλφλεο ζηε ζχληαμε). Γεκηνπξγία, κεηάθξαζε ή παξεκβάζεηο ζε ιήκκαηα ηεο Βηθηπαίδεηαο. Πψο γίλνληαη, ηη πξνζθέξνπλ. Πξαθηηθή εθαξκνγή ζην εξγαζηήξην. V_1.1

11 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο 11 Η φιε δξαζηεξηφηεηα ζα ππνζηεξηρζεί απφ Οκάδα ηξηψλ Βηθηπαηδηζηψλ δηα δψζεο θαη ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ online, ζχκθσλα κε αλάξηεζε ζηελ "Αγνξά" ηεο Βηθηπαίδεηαο.

12 12 Conferrence on Informatics in Education 2013 Παξάξηεκα * Τιηθό εξγαζηεξηαθήο πλεδξίαο Linux-II Πεξηβάιινλ Linux ζηα Διιεληθά ρνιεία Ι. ηάρνο 1, Ά. Γεσξγόπνπινο 1, Φ. Σζάκεο 1, Ι. Παπαλαγηώηνπ 1, Δ. Νηθόιηζηνο 1, Ι. ηέιιαο 2, Ρ.Κνπέζθηλ 2 1 Ιλζηηηνχην Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΙΟΦΑΝΤΟΣ» {siahos, alkisg, ftsamis, iaspap, 2 Έλσζε Διιήλσλ Φξεζηψλ θαη Φίισλ Λίλνπμ Διιάδαο, HEL.L.U.G. {istel, Πεξίιεςε Σην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην γίλεηαη κία αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο Linux θαη πψο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο έρεη δεκηνπξγεζεί έλα.iso ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο εγθαζηζηά ζε έλαλ ππνινγηζηή πνπ εθηειεί ρξέε εμππεξεηεηή. Η δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη απηνκαηνπνηεκέλε θαη δελ πξνυπνζέηεη ηερληθέο γλψζεηο. Οη ππφινηπνη ζηαζκνί εξγαζίαο δελ ρξεηάδνληαη εγθαηάζηαζε παξά κφλν ξχζκηζε λα εθθηλνχλ απφ ην δίθηπν. Σην εξγαζηήξην παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ Linux, νη βαζηθέο εθαξκνγέο ηνπ, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηάμεο θαζψο θαη εθαξκνγέο πνπ πξνηείλνληαη γηα αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλεζηζκέλσλ εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο ζε πεξηβάιινλ Microsoft Windows. Λέμεηο θιεηδηά: Linux, ζρνιεία, Τερληθή Σηήξημε, «Γηαρείξηζε Σ.Δ.Π.Δ.Η.Υ», «Δπφπηεο», LTSP. 1. Ειζαγωγή Η πξνζπάζεηα εηζαγσγή Linux θαη ΔΛΛΑΚ ινγηζκηθψλ ζηα ζρνιεία μεθίλεζε ην ζρνιηθφ έηνο σο πηινηηθφ έξγν ζε 13 ΣΔΠΔΗΥ, (Κνλδχιεο, θ.α., 2007) θαη ζηεξίδνληαλ ζε αληίζηνηρεο επηηπρείο αλαθνξέο (Braaten, et al, 2002; Reinholdtsen, 2002; Carter, & Leij, 2008), θαζψο θαη κειέηεο ζθνπηκφηεηαο. Τν πηινηηθφ έξγν ζηφρεπε λα αμηνπνηεζεί ν παιηφο εμνπιηζκφο ησλ ΣΔΠΔΗΥ κε ηελ αξρηηεθηνληθή thin client θαη ηε ιχζε ηνπ Ubuntu 7.04 LTSP θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ελζαξξπληηθά (Κνλδχιεο, θ.α., 2008). Τν LTSP (LTSP, 2013) είλαη έλα ζχλνιν εθαξκνγψλ πνπ κεηαηξέπνπλ κία θαλνληθή εγθαηάζηαζε Linux ζε Terminal Server θαη επηηξέπνπλ ηελ εθθίλεζε ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο απφ ην δίθηπν κε ρξήζε ηνπ Preboot Execution Environment, PXE, πξσηνθφιινπ (Intel, 1999). Αλάινγα ηηο ππνινγηζηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο νη ζηαζκνί εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη είηε LTSP thin clients model (Becta, 2004; Nieh, Novik, & Yang, 2005) είηε LTSP fat clients (Siahos, Papanagiotou, & Georgopoulos, 2011). Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα V_1.1

13 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο 13 πιενλεθηήκαηα ηεο ιχζεο είλαη φηη ε ζπληήξεζε φινπ ηνπ Σ.Δ.Π.Δ.Η.Υ. πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζεκείν, ζηνλ εμππεξεηεηή θαζψο φιε ε γλψζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ, φπσο θαη ηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ βξίζθνληαη ζηνλ εμππεξεηεηή. Έηζη νη ππφινηπνη ππνινγηζηέο αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη είηε σο thin clients (νη εθαξκνγέο εθηεινχληαη ζηνλ εμππεξεηεηή θαη κφλν ην πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε εθηειείηαη ηνπηθά) είηε σο fat clients (νη εθαξκνγέο εθηεινχληαη ζηνλ θάζε ππνινγηζηή, αιιά ηα δεδνκέλα εμαθνινπζνχλ λα απνζεθεχνληαη ζηνλ εμππεξεηεηή). Με απηφλ ηνλ ηξφπν απαηηείηαη εγθαηάζηαζε κφλν ελφο ζηαζκνχ εξγαζίαο πνπ εθηειεί ρξέε εμππεξεηεηή, γίλεηαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε ηνπ παξσρεκέλνπ εμνπιηζκνχ ελψ αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο θαηλνχξησλ ππνινγηζηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ ζην ζρνιείν. Δίλαη δε αμηνζεκείσην φηη κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ παιηνί θαη λένη ππνινγηζηέο ζην ίδην εξγαζηήξην ρσξίο απηφ λα απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο. Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ιχζεο είλαη φηη ε ζπληήξεζε φινπ ηνπ Σ.Δ.Π.Δ.Η.Υ. πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζεκείν, ζηνλ εμππεξεηεηή θαζψο φιε ε γλψζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαζψο θαη ηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ βξίζθεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή. 2. Το πεπιβάλλον Linux 2.1 Γπαθικό Πεπιβάλλον Τν πξνηεηλφκελν πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ηε ζπλεδξία Gnome Classic ρσξίο εθέ σο πξν-επηπιεγκέλε γηα ηνπο ρξήζηεο. Ο ιφγνο είλαη φηη ηα thin clients σο παιηφο εμνπιηζκφο δηαζέηνπλ θάξηεο γξαθηθψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα ηξηζδηάζηαηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηιακβάλεη ε ζπλεδξία ηνπ Unity σο παξάδεηγκα. Έλα άιιν πιενλέθηεκα είλαη φηη ην Gnome είλαη έλα γλσζηφ ζηνπο ρξήζηεο πεξηβάιινλ θαζψο πεξηιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο γλσζηέο Linux δηαλνκέο ελψ είλαη ζρεηηθά παξφκνην κε ην πεξηβάιινλ ησλ Microsoft Windows 2000/XP/ Εθαπμογή διασείπιζηρ sch-scripts Η εθαξκνγή Γηαρείξηζε Σ.Δ.Π.Δ.Η.Υ. (sch-scripts) είλαη έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο θαη παξακεηξνπνίεζεο ελφο LTSP εμππεξεηεηή ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Ubuntu πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δξάζε ηεο Τερληθήο Σηήξημεο (Σηάρνο, θ.α., 2013). Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο είλαη: Η απηνκαηνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ LTSP ζηνλ εμππεξεηεηή, Η απηνκαηνπνίεζε ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ LTSP ζηνλ εμππεξεηεηή, Η ζπληήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ LTSP thin θαη fat clients (αλαβαζκίζεηο, λέεο εθδφζεηο θ.η.ι),

14 14 Conferrence on Informatics in Education 2013 Η απηνκαηνπνίεζε βαζηθψλ ελεξγεηψλ δηαρείξηζεο φπσο ελεξγνπνίεζε εγγξαθψλ ρξεζηψλ, δεκηνπξγία/επεμεξγαζία ινγαξηαζκψλ, δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ θαθέισλ θαη νκαδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 2.3 Εθαπμογή διασείπιζηρ ηάξηρ «Επόπηηρ» Η εθαξκνγή Δπφπηεο (Epoptes) (http://www.epoptes.org/) απνηειεί κία ζχγρξνλε εθαξκνγή δηαρείξηζεο ηάμεο ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Linux πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηε δξάζε ηεο Τερληθήο Σηήξημεο. Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο είλαη: ε απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε πνπ πεξηιακβάλεη απνκαθξπζκέλν άλνηγκα θαη θιείζηκν ζηαζκψλ, ε (απν)ζχλδεζε ρξεζηψλ, ε πξνβνιή ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιηθνχ ησλ ζηαζκψλ, ε απηφκαηε αλίρλεπζε ππνινγηζηψλ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ νλνκάησλ ζηνπο ππνινγηζηέο, ην άλνηγκα ηεο θνλζφιαο ηνπ ζηαζκνχ ηνπ ρξήζηε ζην ζηαζκφ ηνπ θαζεγεηή, ε πξνβνιή θαη κεηάδνζε νζνλψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε γεληθή επηζθφπεζε ησλ νζνλψλ ησλ καζεηψλ, ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν ηεο νζφλεο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή θαη ηελ πξνβνιή ηεο νζφλεο ηνπ θαζεγεηή ζηνπο καζεηέο, ε ππνζηήξημε πνιιψλ ηάμεσλ ψζηε λα κπνξνχλ γηα παξάδεηγκα δχν ή πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο λα θάλνπλ ηαπηφρξνλα δηδαζθαιία ζε δηαθνξεηηθνχο ζηαζκνχο ελφο εξγαζηεξίνπ ή ηνπ ζρνιείνπ, (ρξήζηκν γηα έλα ζρνιείν κε δχν εξγαζηήξηα θαη έλαλ εμππεξεηεηή), ν πεξηνξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ πεξηιακβάλεη θιείδσκα / μεθιείδσκα ησλ νζνλψλ ηνπο, άλνηγκα θιείζηκν ήρνπ, ε απνκαθξπζκέλε εθηέιεζε εληνιψλ ζε φινπο ή επηιεγκέλνπο ππνινγηζηέο, ν δηακνηξαζκφο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηνπ θαζεγεηή εθηφο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ιφγνπο ηερληθήο ππνζηήξημεο ή απνκαθξπζκέλεο δηδαζθαιίαο. 2.4 Εκπαιδεςηικό Λογιζμικό Τν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχρζεθε θαη πηζηνπνηήζεθε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία δελ ππνζηήξηδε ην Linux πεξηβάιινλ. Σηα πιαίζηα ηεο δξάζεο ηεο Τερληθήο Σηήξημεο δεκηνπξγήζεθε απνζεηήξην κε πηζηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ Α'βάζκηα θαη Β'βάζκηα Δθπαίδεπζε (δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε θαη πεξηιακβάλεη πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, θαηάιιεια ηξνπνπνηεκέλα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπο ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Ubuntu. (Σηάρνο, Θενδσξφπνπινο, & Γεσξγφπνπινο, 2010). Σήκεξα απηφ ην απνζεηήξην δηαζέηεη εμήληα (60) πηζηνπνηεκέλα ινγηζκηθά. Δπηπιένλ απηψλ ππάξρνπλ θαη ΔΛΛΑΚ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ηα νπνία πξνηείλνληαη γηα V_1.1

15 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο 15 αμηνπνίεζε ζηα ζρνιεία. Τα ινγηζκηθά ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηε δηεχζπλζε φπνπ ν εθπαηδεπηηθφ κπνξεί λα επηιέμεη πνηα επηζπκεί λα εγθαηαζηήζεη θαη απηά λα γίλνπλ άκεζα δηαζέζηκα ζηελ ηάμε ηνπ. Τέινο πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζε online κνξθή, δελ απαηηνχλ δειαδή εγθαηάζηαζε ελψ είλαη δηαζέζηκα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο θαη απφ ηα ζπίηηα ηνπο, ζηε δηεχζπλζε 2.5 Ανηιζηοίσιζη MS-Windows & Linux εθαπμογών Έλα απφ ηα βαζηθά δεηνχκελα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα πνπ ζέιεη λα πηνζεηήζεη ην Linux ζηα ζρνιεία είλαη έλαο θαηάινγνο πνπ λα αληηζηνηρεί ηηο εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ Microsoft Windows πεξηβάιινλ ζην Linux (Πίλαθαο 1). Δθαξκνγέο ηνπ ι/ζ Windows Microsoft Notepad Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Access Microsoft Publisher Microsoft Visio Microsoft Paint Microsoft Outlook Microsoft Internet Explorer Πίνακαρ 1. Ανηιζηοισία εθαπμογών Microsoft MSN Messenger, ICQ, Mirc Microsoft NetMeeting Microsoft Remote Desktop Microsoft Media Player CyberLink PowerDVD Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro Adobe Premiere Adobe Dreamweaver Δθαξκνγέο ηνπ ι/ζ Ubuntu gedit LibreOffice.org Writer LibreOffice.org Calc LibreOffice.org Impress, Prezi LibreOffice.org Base Scribus Dia KolourPaint, Tuxpaint Evolution, Mozilla Thunderbird Firefox, Chromium Pidgin Ekiga Remmina, x2go Totem, VLC Player Totem, VLC Player Gimp Kino, Openshot Kompozer

16 16 Conferrence on Informatics in Education 2013 Finale Cdex, Nero Nero Burning Rom Adobe Acrobat Reader Winzip, Winrar SPSS Cool Edit / Adobe Audition Symantec Ghost WS_FTP server/client FLStudio Partition Magic ACDSee/Irfanview 3D Studio MAX Microsoft IIS Microsoft SQL Server Microsoft ISA Microsoft Exchange Server VMware Workstation AutoCad Lite Everest Total Commander Dev C++ Skype Autodesk 3ds Max Workbench Adobe Reader AutoCad Electrical Denemo Sound Juicer Brasero Evince File Roller R Audacity Clonezilla Filezilla Tuxguitar, RosenGarden GParted Eye of Gnome Blender Apache mysql squid Postfix VirtualBox LibreCad Hardinfo Midnight Commander Geany Skype, Ekiga Blender Eagle/Kicad Evince qelectrotek, dia, freecad V_1.1

17 Πξαθηηθά 5 th CIE2013 Δξγαζηήξηα & Οκηιίεο Παποσή MS-Windows πεπιβάλλονηορ Κάπνηα απφ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε πεξηβάιινλ Linux παξά κφλν ζε MS-Windows. Γηα απηφ ην ιφγν δίλεηαη ε ιχζε ηεο παξνρήο MS-Windows πεξηβάιινληνο ηχπνπ Remote Desktop Services πξνο ηνπο LTSP thin & fat clients κέζσ κηαο ηδεαηήο κεραλήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ εμππεξεηεηή Linux δεκηνπξγείηαη κία ηδεαηή κεραλή πνπ δεζκεχεη έλα κέξνο απφ ην πιηθφ ηνπ, ζπλήζσο 1-1,5GB RAM θαη 1-2 ηδεαηνχο ππξήλεο. Σε απηήλ ηελ ηδεαηή κεραλή εγθαζίζηαηαη MS-Windows Server ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ελεξγνπνηείηαη ν ξφινο ηνπ Remote Desktop Server θαη θπζηθά εγθαζίζηαηαη θαη ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Οη LTSP thin / fat clients κπνξνχλ λα έρνπλ ηαπηφρξνλα ην MS-Windows θαη ην Linux πεξηβάιινλ ηα νπνία ελαιιάζζνληαη κε θαηάιιεινπο ζπλδπαζκνχο πιήθηξσλ. Η ζπγθεθξηκέλε ιχζε απαηηεί επηπιένλ θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ αδεηψλ ρξήζεο ηνπ Microsoft Windows Server θαζψο θαη ησλ αδεηψλ cals (Microsoft Windows Server cals θαη Microsoft Remote Desktop Server cals). Αναθοπέρ Becta (2004). Thin-client Networking, Αλαθηήζεθε απφ ην files/corporate/resources/technology_and_education_research/thin_client.pdf. Braaten, V., Juell, Ch., Nordnes T., & Teigen, T. (2002). ICT administration manual for Skolelinux. Αλαθηήζεθε απφ ην Carter, J., & Leij, W. (2008). The Edubuntu Handbook. Αλαθηήζεθε απφ ην Intel (1999). Preboot Execution Environment (PXE) Specification v2.1, Intel Corporation with special contributions from SystemSoft. Αλαθηήζεθε απφ ην LTSP (2013). Linux Terminal Server Project Concepts. Αλαθηήζεθε απφ ην Nieh, J., Novik, N., & Yang, S. (2005). A Comparison of Thin-Client Computing Architectures. New York: Network Computing Laboratory, Columbia University.

18 18 Conferrence on Informatics in Education 2013 Reinholdtsen, P. (2002). Skolelinux Architecture. Αλαθηήζεθε απφ ην Siahos, I., Papanagiotou, I., & Georgopoulos, A. (2011). Designing, Implementing and Supporting a FOSS Solution in Hellenic Primary and Secondary Education Schools, International Conference on Information Communication Technologies in Education (pp ), Rhodes, 7-9 July, Κνλδχιεο, Ι., Πεππέο, Α., Σηάρνο, Ι., & Φεηδάθεο, Μ. (2007). Thin Clients ζηα Σρνιηθά Δξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο, 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδεςηικό Σςνέδπιο Πληποθοπικήρ Σύπος (ζζ ). Σχξνο, 4-6 Μαΐνπ Κνλδχιεο, Ι., Σηάρνο, Ι., Φεηδάθεο, Μ., Τζνπξάθε, Λ., & Πεππέο, Α. (2008). Thin Clients ζηα Σρνιηθά Δξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο, 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδεςηικό Σςνέδπιο Ημαθίαρ, Νάνπζα, 9-11 Μαΐνπ Σηάρνο, Γ., Θενδσξφπνπινο, Θ., & Γεσξγφπνπινο, Α. (2010). Σρνιηθά Δξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο κε ΔΛ/ΛΑΚ, κία νινθιεξσκέλε πξφηαζε απφ ην έξγν ηεο Τερληθήο Σηήξημεο ΣΔΠΔΗΥ, 1ν Παλειιήλην Σπλέδξην κε ζέκα «Διεχζεξν Λνγηζκηθφ/Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ) ζηελ Δθπαίδεπζε», Πλεπκαηηθφ Κέληξν Φαλίσλ, Απξηιίνπ Σηάρνο, I., Γεσξγφπνπινο, A., Τζάκεο, Φ., Παπαλαγηψηνπ, Ι., Παπαθεξχθνπ, Δ., & Νηθφιηζηνο, Δ. (2013). Απινπνηψληαο ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ LTSP γηα ηα ειιεληθά θαη φρη κφλν ζρνιεία, Ππακηικά 7ος Πανελληνίος Σςνεδπίος Καθηγηηών Πληποθοπικήρ, Θεζζαινλίθε. Abstract The lab will present a contemporary solution to introduce Linux environment in schools. To simplify installation an.iso is available for the teacher who performs the installation in a personal computer. The installation process is fully automated and does not require any technical expertise. The rest of the computers do not require installation, they only perform network boot. During the lab the Linux environment will be demonstrated, its basic applications, the educational software, the lab management and monitoring tool as well as a presentation of the commonly used Microsoft Windows applications and their Linux equivalent. Keywords: Linux, schools, Technical Support, sch-scripts, Epoptes, LTSP. V_1.1

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ύζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαιιαγώλ θξνληηζηεξίσλ κέζεο εθπαίδεπζεο» Πηπρηαθή εξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π ΑΣ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ A proposal for the use of Learning Activity Management System

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS.

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS. ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Ανίτνεσση Δικτύων Υπό Κακόβοσλο Έλεγτο Κάνοντας Φρήση Της

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα