ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ"

Transcript

1 Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΞΝΙΚΔΠΥΛ». Θσδηθφο Αλαθνξάο ΠΔ-ΒΝΗ-3

2 Π Ε Ρ Ι Ε Υ Ο Μ Ε Ν Α Κεφάλαιο Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ... 5 Άρθρο 1 ο - ΙΣΟΡΙΚΟ - ΠΡΟΛΟΓΟ... 5 Άρθρο 2 ο ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΒΟΙΩΣΙΑ: ΜΑΝΣΔΙΟ ΣΡΟΦΩΝΙΟΤ ΚΑΙ ΜΤΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»... 5 Άρθρο 3 ο ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ... 8 Άρθρο 4 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Κεφάλαιο B ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Άρθρο 5 ο - ΝΟΜΙΚΟ, ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Άρθρο 6 ο - ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Άρθρο 7 ο - ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Άρθρο 8 ο - ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Άρθρο 9 ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΡΑ ΙΥΤΟ ΣΟΤ Άρθρο 10ο - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ - ΚΑΣΑΘΔΗ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Άρθρο 11 ο - ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Άρθρο 12 ο - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Άρθρο 13 ο - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Άρθρο 14 ο - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Άρθρο 15 ο - ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΣΙΜΗΜΑΣΟ Άρθρο 16 ο - ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Άρθρο 17 ο - ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Άρθρο 18 ο - ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ ελίδα 2 από 112

3 Άρθρο 19 ο - ΤΝΟΛΙΚΗ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΓΟΚΙΜΩΝ Άρθρο 20 ο - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ Άρθρο 21 ο - ΦΟΡΟΙ ΓΑΜΟΙ ΔΙΦΟΡΔ - ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ Άρθρο 22 ο - ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ Άρθρο 23 ο - ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Κεφάλαιο Γ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΓΓΤΗΗ / ΤΝΣΗΡΗΗ Άρθρο 24 ο - ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Άρθρο 25 ο - ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Άρθρο 26 ο ΓΟΚΙΜΔ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Άρθρο 27ο ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΥΩΡΟΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΓΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ ΥΔΓΙΟ 1 (ΛΔΙΒΑΓΙΑ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙI ΥΔΓΙΟ 2 (ΘΗΒΑ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΟΘΟΝΩΝ ΔΙΚΟΝΙΚΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ελίδα 3 από 112

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ X ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XI ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΥΔΙΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XIII ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΦΟΡΗΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Α) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XIV ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΦΟΡΗΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (Β) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XV ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΦΟΡΗΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Γ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XVΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΦΟΡΗΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Γ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XVIΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XVΙIΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΑΜΠΛΔΣΩΝ ΥΔΓΙΑΗ (Α) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XΙX ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΑΜΠΛΔΣΩΝ ΥΔΓΙΑΗ (Β) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XX ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ JOYSTICK ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XXI ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ SCANNER ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XXII ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ AUDIO INTERFACE ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XXΙII ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΚΑΙ ΓΤΑΛΙΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XXΙV ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΔΣΑΓΩΓΔΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥXV ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΔΤΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥXVΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΣΔΛΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥXVΙΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΘΙΜΑΣΩΝ ελίδα 4 από 112

5 Κ ε φ ά λ α ι ο Α Α Ν Σ Ι Κ Δ Ι Μ Δ Ν Ο Σ Ο Τ Γ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Άρθρο 1 ο - ΙΣΟΡΙΚΟ - ΠΡΟΛΟΓΟ 1.1. Ρν Ίδξπκα Κείδνλνο Διιεληζκνχ (ΗΚΔ) είλαη Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε θνηλσθειή, πνιηηηζηηθφ, κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, ε ζχζηαζε ηνπ νπνίνπ θπξψζεθε θαη απέθηεζε ηζρχ Λφκνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ Λφκνπ 2169/ 1993, πνπ δεκνζηεχζεθε λφκηκα ζην ΦΔΘ 149 Α/ Πθνπφο ηνπ Ηδξχκαηνο είλαη ε ζπλερήο θαη δπλακηθή αμηνπνίεζε ηεο δηαρξνληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ Κείδνλνο Διιεληζκνχ, ζθνπφο ν νπνίνο εθπιεξψλεηαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ζχγρξνλεο γλψζεο γηα ηελ επηθνηλσλία. Πηα πιαίζηα απηά, ην ΗΚΔ έρεη αλαπηχμεη θαη αλαπηχζζεη ειεθηξνληθέο εγθπθινπαηδηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ κε ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζία θαη εμέιημε ηνπ Διιεληζκνχ ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή ηνπ δηάζηαζε. Άρθρο 2 ο ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΒΟΙΩΣΙΑ: ΜΑΝΣΔΙΟ ΣΡΟΦΩΝΙΟΤ ΚΑΙ ΜΤΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» 2.1. Ρν «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» (ΠΔ-ΒΝΗ) είλαη έλα πξσηφηππν έξγν πνπ ζθνπφ έρεη λα αλαδείμεη ην πινχζην ηζηνξηθφ, αξραηνινγηθφ θαη πνιηηηζκηθφ απφζεκα ηεο Βνησηίαο θαη λα εληζρχζεη ηελ πνιππνίθηιε αμηνπνίεζή ηνπ, κε έκθαζε ζηελ ηνπξηζηηθή πξνψζεζε ηνπ λνκνχ θαη ηελ πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ηνπ, κέζα απφ κηα ζεηξά αιιεινζπκπιεξνχκελσλ δξάζεσλ. Πην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα πινπνηεζνχλ νη αθφινπζεο εθαξκνγέο: 1. Δθαξκνγή 1: Δηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Καληείνπ ηνπ Ρξνθσλίνπ ζηε Ιηβαδεηά 2. Δθαξκνγή 2: Δηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Κπθελατθνχ αλαθηφξνπ ζηε Θήβα 3. Δθαξκνγή 3: Βνησηηθή δηαδηθηπαθή πνιηηηζκηθή εγθπθινπαίδεηα 3.1. Ζ Δθαξκνγή 1: Δηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Καληείνπ ηνπ ελίδα 5 από 112

6 Ρξνθσλίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο. Ρν αξραίν Ρξνθψλην Καληείν ή Ρξνθψλην Άληξν, ζηε Ιηβαδεηά, βξίζθεηαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ κε ην κεζαησληθφ θάζηξν. Δθεί απνκέλνπλ ζήκεξα ιηγνζηά εξείπηα γηα ηα νπνία πηζηεχεηαη φηη απνηεινχλ, φ, ηη απέκεηλε απφ ην Ρξνθψλην, ζην ηεξφ άιζνο ηεο αξηζηεξήο φρζεο ηνπ πνηακνχ. Ζ αιεζηλή καληηθή ζπειηά ηνπ Ρξνθψληνπ, δελ έρεη σζηφζν αθφκε εληνπηζηεί, παξφιν πνπ ηφζν νη πεγέο ηεο Έξθπλαο φζν θαη ε παξνπζία εξεηπίσλ ελφο λανχ εθεί θνληά ηαηξηάδνπλ κε ηηο πεξηγξαθέο ησλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ. Πην Ρξνθψλην Καληείν ηαμίδεπαλ απφ παληνχ θαη δεηνχζαλ ρξεζκνχο πνιινί άλζξσπνη θαη αλάκεζά ηνπο κεξηθνί ζεκαληηθνί εγεκφλεο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ (φπσο ν Ιπδφο βαζηιηάο Θξνίζνο, ν αξρεγφο ηνπ πεξζηθνχ ζηξαηνχ Καξδφληνο, ν Οσκαίνο ζηξαηεγφο Αηκίιηνο-Ξαχινο, θ.α.). Ρν καληείν ηνπ Ρξνθψληνπ ιεηηνπξγνχζε κέρξη ηελ πιήξε επηθξάηεζε ηνπ Σξηζηηαληζκνχ θαη ηελ απαγφξεπζε απφ ηνλ Θενδφζην Α' ησλ ηειεηνπξγηψλ ησλ αξραίσλ ζξεζθεηψλ θαη κπζηεξίσλ. Π' απηφ ην κέξνο ιέγεηαη πσο φηαλ εηζέξρνληαλ κε έλαλ νκνινγνπκέλσο παξάμελν ηξφπν (ίζσο αλαξξφθεζε απφ κία ηξχπα ζην έδαθνο) θάπνηνο θάλνληαο έλα ηαμίδη ζε έλαλ αιιφθνην ππφγεην θφζκν, κπνξνχζε λα πιεξνθνξεζεί ηελ απάληεζε ζε νπνηαζδήπνηε εξψηεζεο. Γηα λα εηζέιζεη θαλείο ζην Ρξνθψλην Άλδξν ζα έπξεπε λα αθνινπζήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο γηα ιίγεο κέξεο, φπσο ππνδείθλπαλ νη ηεξείο ηνπ καληείνπ. ζνη έβγαηλαλ απφ απηφ, ηνπο απαγνξεχνληαλ λα κηιήζνπλ γηα απηφ πνπ έδεζαλ εθεί, θη αλ παξάβαηλαλ απηή ηε ζπκθσλία ην ηίκεκα ήηαλ ε δσή ηνπο. Ππλήζσο έβγαηλαλ απφ εθεί κέζα κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα 2-3 εκεξψλ κέζα απφ ηελ ίδηα ηξχπα απφ ηελ νπνία έκπαηλαλ, ήηαλ πνιχ δαιηζκέλνη, ζαλ απνραπλσκέλνη θαη κπνξνχζαλ λα ζπλέιζνπλ κφλν αθνινπζψληαο θάπνηεο νδεγίεο πνπ ηνπο έδηλαλ νη ηεξείο. Απηά πνπ είδαλ, άθνπζαλ θαη έκαζαλ κέζα ζην Ρξνθψλην νη επηζθέπηεο, δελ επηηξεπφηαλ λα ηα δηεγεζνχλ ζε ηξίηνπο. Ν Ξαπζαλίαο δηεγείηαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαθαιχθζεθε ε ηξχπα ηνπ Ρξνθψληνπ Καληείνπ: έλα κεγάιν ζκήλνο απφ άγξηεο κέιηζζεο εκθαλίζηεθε ζηε Ιηβαδεηά, θάπνηνη ην αθνινχζεζαλ σο ηελ ηεξάζηηα θπςέιε ηνπ θάησ απφ ηε γε, θη απηφ ηνπο νδήγεζε ζηελ αλαθάιπςε ηνπ Καληείνπ. Γη' απηφλ ηνλ ιφγν ν Ρξνθψληνο ζπρλά απεηθνλίδεηαη λα θξαηά κία θπςέιε κειηζζψλ. Ν ίδηνο, ν Ξαπζαλίαο, ζπκβνπιεχηεθε ην καληείν θαη δηεγήζεθε φζεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο δελ ήηαλ απαγνξεπκέλν λα ζπδεηεζνχλ. ελίδα 6 από 112

7 Ζ ζρεηηθή εθαξκνγή, αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζα επηηξέπεη ζην θνηλφ λα επηζθεθζεί ην καληείν φρη ζηελ ησξηλή αιιά ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή θαη λα ελεκεξσζεί γηα απηφ κε ηξφπν πεξηζζφηεξν θηιηθφ θαη ελδηαθέξνληα. Ρν ζελάξην ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο σο επνπηηθφ κέζν ππνζηεξηθηηθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη σο ελδηαθέξνπζα ηνπξηζηηθή επηινγή γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ λνκνχ Ζ εθαξκνγή 2: Δηθνληθή αλαπαξάζηαζε ζηνηρείσλ ηνπ Κπθελατθνχ αλαθηφξνπ ζηε Θήβα Ρν Κπθελατθφ Αλάθηνξν ηεο Θήβαο ή Θαδκείνλ ρξνλνινγείηαη ζηελ ζηεξνειιαδηθή πεξίνδν ΗΗΗ (14νο-13νο αηψλαο π.σ.). Ξξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κπθελατθά δηνηθεηηθά θέληξα (αλάθηνξα) ηεο Ζπεηξσηηθήο Διιάδνο θαη βξηζθφηαλ ζην θέληξν πεξίπνπ ηεο Θαδκείαο αθξφπνιεο. Ρα δηάθνξα παξαξηήκαηα θαη γξαθεία ηνπ θάιππηαλ κεγάιν κέξνο ηνπ θπζηθνχ ιφθνπ ησλ Θεβψλ. Ρκήκαηα ηνπ αλαθηφξνπ, πνπ ήηαλ δηαθνζκεκέλα κε ηνηρνγξαθίεο, αλαζθάθεθαλ απφ ηνλ Α. Θεξακφπνπιιν κεηαμχ ηνπ 1906 θαη 1929 θαη αξγφηεξα εθ λένπ κεηαμχ ηνπ 1963 θαη 1995 απφ αξραηνιφγνπο ηεο Θ Δθνξείαο Ξξντζηνξηθψλ θαη Θιαζηθψλ Αξραηνηήησλ. Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά είλαη ηα αξρεία ησλ πήιηλσλ πηλαθίδσλ Γξακκηθήο Β γξαθήο, νη ελεπίγξαθνη ςεπδφζηνκνη ακθνξείο πνπ θαίλεηαη πσο έθηαλαλ κε πξντφληα απφ ηελ Θξήηε, ην ιεγφκελν "Γσκάηην ηνπ Θεζαπξνχ" θαη ε "Νπινζήθε". Ζ ζρεηηθή εθαξκνγή, αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζα επηηξέπεη ζην θνηλφ λα επηζθεθζεί ζηνηρεία ηνπ αλαθηφξνπ ηα νπνία είλαη αλαπαξαζηάζηκα, φρη ζηελ ησξηλή αιιά ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή θαη λα ελεκεξσζεί γηα απηφ κε ηξφπν πεξηζζφηεξν θηιηθφ θαη ελδηαθέξνληα. Ρν ζελάξην ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο σο επνπηηθφ κέζν ππνζηεξηθηηθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη σο ελδηαθέξνπζα ηνπξηζηηθή επηινγή γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ λνκνχ. πσο θαη ηελ πεξίπησζε ηεο εηθνληθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ Καληείνπ ηνπ Ρξνθσλίνπ, ην ζελάξην πεξηήγεζεο ζα βαζίδεηαη ζε μελάγεζε ζνλ εηθνληθφ ρψξν ηνπ κλεκείνπ, παξέρνληαο παξάιιεια πιήζνο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, ηελ αξρηηεθηνληθή, ην ξφιν θιπ ηνπ κλεκείνπ ζηελ αξραηφηεηα θαη ζήκεξα. ελίδα 7 από 112

8 2.3. Ζ εθαξκνγή 3: Βνησηηθή δηαδηθηπαθή πνιηηηζκηθή εγθπθινπαίδεηα ζα είλαη κηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο δηθηπαθή εγθπθινπαίδεηα γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Βνησηίαο. Ζ Βνησηηθή δηαδηθηπαθή πνιηηηζκηθή εγθπθινπαίδεηα ζα αλαπηπρζεί κε βάζε ηελ ηερλνγλσζία ειεθηξνληθψλ εγθπθινπαηδεηψλ ηνπ ΗΚΔ θαη ηελ ηζρχνπζα επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή δενληνινγία, έηζη ψζηε λα πεξηιάβεη αθξηβή, αμηφπηζηε, επίθαηξε θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθνξία Απφ ηερληθήο άπνςεο νη εθαξκνγέο ρσξίδνληαη ζε δχν ελφηεηεο σο αθνινχζσο: Α. Δθαξκνγέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο: Δθαξκνγή 1 Δθαξκνγή 2 Νη εθαξκνγέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηα εηδηθά ζπζηήκαηα ηχπνπ «Δηθνληθφο Θηλεκαηνγξάθνο» πνπ έρεη ζρεδηάζεη ην ΗΚΔ, ηα νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ ηνπηθά ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ ζπκθσλήζεη λα εθρσξήζνπλ θαη δηακνξθψζνπλ ε Λνκαξρία Βνησηίαο, νη Γήκνη Θήβαο θαη Ιεηβαδηάο θαζψο θαη νη αλαπηπμηαθέο ηνπο εηαηξείεο (ΒΝΗΥΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΡΖΠ ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΒΝΗΥΡΗΑΠ θαη ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΖΒΑΗΥΛ). Θα εγθαηαζηαζνχλ επίζεο ζηελ ΘΝΙΝ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ΗΚΔ θαη δχλαηαη λα εγθαηαζηαζνχλ θαη ζε άιια ζπζηήκαηα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ΗΚΔ. Β. Τεθηαθέο εγθπθινπαηδηθέο εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ: Δθαξκνγή 3 Ζ Τεθηαθή Γηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα ηεο Βνησηίαο ζα αλαπηπρζεί κε ηελ ρξήζε εηδηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαζέηεη ην ΗΚΔ, θαη ζα θηινμελεζεί ζηηο ηερληθέο ππνδνκέο ηνπ, ελψ ζα είλαη πξνζβάζηκε απφ ην δηαδίθηπν. Πηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ Βνησηία, ζα εγθαηαζηαζνχλ επίζεο ππνινγηζηέο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπηθά ζηελ Τεθηαθή Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα ηεο Βνησηίαο. Άρθρο 3 ο ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 3.1. Νη δξάζεηο πινπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ρσξίδνληαη ζε ελίδα 8 από 112

9 ηξεηο ζπκβάζεηο αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηνπο: Ρεθκεξίσζε, επηζηεκνληθή επηκέιεηα νπηηθνπνίεζε θαη εηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Καληείνπ Ρξνθσλίνπ θαη Κπθελατθήο Θήβαο Αλάπηπμε εθαξκνγψλ εηθνληθήο αλαπαξάζηαζεο κλεκείσλ Βνησηίαο, εθαξκνγψλ ηζηνξηθήο, αξραηνινγηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πιεξνθφξεζεο, ελέξγεηεο πξνβνιήο Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πνιπκέζσλ 3.2. Ρν ΗΚΔ πινπνηεί κε ΗΓΗΑ ΚΔΠΑ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.1.1, κε ηελ παξνχζα πξνθεξχζζεη δηαγσληζκφ πνπ ζα θαηαιήμεη ζηελ ζχλαςε κίαο ζχκβαζεο γηα ηηο δξάζεηο θαη ηα αληηθείκελα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.1.3, ελψ ηα πεξηγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν απνηειινχλ αληηθείκελν άιινπ αλαδφρνπ ςγκεκπιμένα ζηο πλαίζιο ηηρ παπούζαρ πποκήπςξηρ θα ςλοποιηθεί η «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ζςζηημάηων εικονικήρ ππαγμαηικόηηηαρ και πολςμέζων». Ρν εξγν απηφ πεξηιακβάλεη: Ρε ελίζρπζε ηεο ήδε ζεκαληηθήο ππνδνκήο ηνπ θνξέα (βι. παξ. 3.5) κε ηελ πξνζζήθε θαηάιιεινπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ έξγνπ. Απηφ πεξηιακβάλεη ππνινγηζηέο αλάπηπμεο πεξηερνκέλνπ θαη επεμεξγαζίαο γξαθηθψλ, ηακπιέηεο γηα γξαθηζηηθέο εξγαζίεο, βηβιηνζήθεο γξαθηθψλ θαη ζπλαθέο ππνζηεξηθηηθφ ινγηζκηθφ, πεξηβάιινλ γηα ηε δνθηκή θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ πνιπκεζηθψλ εθζεκάησλ, θνξεηνχο ππνινγηζηέο γηα επέιηθηεο επί ηφπνπ εξγαζίεο θαζψο θαη θνξεηά απνζεθεπηηθά κέζα Ρελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ δχν εθζεκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Θα ρξεηαζηεί ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δχν πιήξσλ ζπζηεκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (γλσζηψλ θαη σο εηθνληθψλ θηλεκαηνγξάθσλ) ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πξνβνιηθά, racks, ππνινγηζηέο, θαζίζκαηα, θαη ινηπά απαξαίηεηα ζηνηρεία, θαη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηα πξφζζεηα πνιπκεζηθά θαη εγθπθινπαηδηθά ζηνηρεία ησλ εθζέζεσλ (ππνινγηζηέο θαη θαηάιιειεο νζφλεο γηα ηελ πξνβνιή ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ ελίδα 9 από 112

10 ζηνλ πξνζάιακν ηεο έθζεζεο, ππνινγηζηέο γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο πχιεο θαη ην πεξηερφκελν ηεθκεξίσζεο). Απφ απηά ηα ζπζηήκαηα ζα είλαη δπλαηή θαη ε πξφζβαζε ζηελ εγθπθινπαηδηθή εθαξκνγή ηνπ έξγνπ θαη ζηα ινηπφ πιηθφ θαη θφκβνπο, κέζσ δηαδηθηχνπ. Ρα ζπζηήκαηα απηά ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη ελζσκαησζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο ππνδνκέο ππνδνρήο ζηελ Θήβα θαη ζηελ Ιεηβαδηά, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε Πην πιαίζην ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ζα παξέρεη επίζεο εξγαζίεο γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ησλ εθζέζεσλ (ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ζπλδέζεηο, επίπισζε θιπ), δηακφξθσζε racks θαη αηζζεηηθή ελζσκάησζή ηνπο ζε θαηάιιειε ηδηνθαηαζθεπή κε ηελ αληίζηνηρε ζηήξημε, εξγαζίεο θαη ηειεηψκαηα γηα ηελ ηειηθή ελζσκάησζε ηεο νζφλεο πξνβνιήο ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο, κεηαθνξά ηνπ πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζην ΗΚΔ, γηα εθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ θαη παξακεηξνπνίεζε, θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζηνπο ηειηθνχο ρψξνπο ππνδνρήο Ρν δηθαίσκα πξναίξεζεο αθνξά ηελ δπλαηφηεηα αλάζεζεο παξφκνησλ εξγαζηψλ πξνκήζεηαο παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ, θαη εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο γηα ηελ πινπνίεζε εηθνληθψλ θαη πνιπκεζηθψλ εθζέζεσλ Ξξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κφλν γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα Γελ είλαη απνδεθηέο πξνζθνξέο γηα κεκνλσκέλν κέξνο (ή κέξε) Ρν ΗΚΔ έρεη ήδε ζεκαληηθή ππνδνκή αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο / ιεηηνπξγίαο έξγσλ εγθπθινπαηδηθνχ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ρελ ππνδνκή απηή ην ΗΚΔ ζα ηε δηαζέζεη ζην ζχλνιφ ηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ελψ ν παξφλ δηαγσληζκφο ζθνπφ έρεη λα ζπκπιεξψζεη νξηζκέλα ζηνηρεία θαη ιεηηνπξγίεο αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Ππγθεθξηκέλα ην ΗΚΔ δηαζέηεη ζην έξγν: πνδνκέο αλάπηπμεο ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ θαη εηθνληθνχ πεξηερνκέλνπ Πηαζκνχο εξγαζίαο θαη επεμεξγαζίαο πεξηερνκέλνπ ηχπνπ DELL Alienware Aurora κε επεμεξγαζηέο Intel Core i7-980x(3.33ghz,6.4gt/s 12MB) κε κλήκε 12GB 1333MHz (6x2GB) Tri Channel Memory θαη θάξηα γξαθηθψλ Single 1.5GB NVIDIA GeForce GTX 480. Ρν ελίδα 10 από 112

11 ιεηηνπξγηθφ είλαη Linux based Debian Lenny Πηαζκνχο εξγαζίαο ηχπνπ DELL Precision 690 Intel Dual Core 5160 (3.00GHz) κε κλήκε 4GB 1333MHz θαη θάξηα γξαθηθψλ 1.0GB NVIDIA Quadro FX Ρν ιεηηνπξγηθφ είλαη Linux Based Red Hat πνδνκέο πξνβνιήο ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ θαη εηθνληθνχ πεξηερνκέλνπ Γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ην ΗΚΔ έρεη αλαπηχμεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πξνβνιήο γηα ηελ δεκηνπξγία ρψξσλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κηθξήο θιίκαθαο θαη δηαζηάζεσλ ρσξεηηθφηεηαο αηφκσλ, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε ινγηζκηθφ ιεηηνπξγίαο θαη πξνβνιήο ηνπ ΗΚΔ ην νπνίν επηθαηξνπνηείηαη δηαξθψο απφ ην ΗΚΔ. Ρν ΗΚΔ δηαζέηεη ήδε παξφκνηα ζπζηήκαηα ηα νπνία θαη ρξεζηκνπνηεί ζην πιαίζην ησλ δηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ Ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη πξνβνιήο εηθνληθνχ πεξηερνκέλνπ Ρν ΗΚΔ έρεη αλαπηχμεη κέζα απφ κηα ζηαδηαθή θαη απμεηηθή πνιπεηή δηαδηθαζία κεραλή επεμεξγαζίαο θαη πξνβνιήο ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ γηα ηελ πξνβνιή πεξηερνκέλνπ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ κεραλήο επεμεξγαζίαο είλαη κηα πςεινχ επηπέδνπ πιαηθφξκα ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ππνζηεξίδεη πιεζψξα εηθνληθψλ ζπζηεκάησλ (Dome, CAVE, Powerwall) ε νηπνία επηθαηξνπνηείηαη δηαξθψο απφ ην ΗΚΔ. Σξεζηκνπνηεί έλαλ αξηζκφ απφ δηαθνξεηηθά ππνζπζηήκαηα γηα ηνλ έιεγρν, ην ζπγρξνληζκφ (ζηελ πεξίπησζε ζπζηνηρίαο ππνινγηζηψλ) ήρνπ θαη εηθφλαο. Ζ πιαηθφξκα βαζίδεηαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή γξαθηθψλ ζηελ κεραλή αλνηρηνχ θψδηθα Open SceneGraph (OSG) ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο βαζίδεηαη ζην πξφηππν OpenGL πνδνκέο αλάπηπμεο δηαδηθηπαθνχ εγθπθινπαηδηθνχ πεξηερνκέλνπ Ρν ΗΚΔ δηαζέηεη ζπζηνηρία εηδηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ςεθηαθήο πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο πιεξνθνξίαο (θεηκεληθή, ραξηνγξαθηθή, πνιπκεζηθή, δηθηπνγξαθηθή, ελίδα 11 από 112

12 βηβιηνγξαθηθή θιπ) θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε εγθπθινπαηδηθά ιήκκαηα θαη εγθπθινπαηδηθνχο ηφκνπο Γηαζέηεη επίζεο ζεηξά ζηαζεξψλ θαη θνξεηψλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ αλσηέξνπ πιηθνχ πνδνκέο παξνρήο δηαδηθηπαθνχ εγθπθινπαηδηθνχ πεξηερνκέλνπ Ρν ΗΚΔ έρεη αλαπηχμεη ζην παξειζφλ εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηε δπλακηθή δεκηνπξγία θαη πξνβνιή δηαδηθηπαθψλ εγθπθινπαηδηθψλ εθαξκνγψλ κε ηε κνξθή αλεμάξηεησλ εγθπθινπαηδηθψλ ηφκσλ Ρν ινγηζκηθφ απηφ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο ηνπ ΗΚΔ πνπ πεξηιακβάλεη εμππεξεηεηέο θαηάιιεινπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλσηέξσ ινγηζκηθνχ, ζπζηήκαηα ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο, ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θιπ. Άρθρο 4 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 4.1. Ν Γηαθεξπζφκελνο κε ηελ παξνχζα Γηαγσληζκφο έρεη ηίηιν θαη αθνξά ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΞΝΙΚΔΠΥΛ» Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην έξγν πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αλέξρεηαη ζε διακόζιερ εξήνηα σιλιάδερ εςπώ ( ,00) πιένλ ΦΞΑ. Ν αλψηαηνο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαηεζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε αλέξρεηαη ζε εκαηόν εξήνηα οκηώ σιλιάδερ εξήνηα επηά εςπώ και είκοζι ηπία λεπηά ( ,23), πιένλ Φ.Ξ.Α. 23%. Ο πποϋπολογιζμόρ αςηόρ αποηελεί ανώηαηο όπιο αμοιβήρ για ηο έπγο, ζύμθωνα με ηην παπ ηος Κανονιζμού ηος ΙΜΔ. Ρν πνζφ απηφ πεξηιακβάλεη θάζε αλαγθαία δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα (θφξνη εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ, δαζκνί, θξαηήζεηο, αζθαιίζεηο, εηζθνξέο, κεηαθνξηθά, δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, θχιαμεο, εγγχεζεο, δηεμαγσγή ειέγρσλ θαη νηαδήπνηε άιιε δαπάλε απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ). Σο ΙΜΔ διαηηπεί ηο δικαίωμα ανάθεζηρ ζηο μέλλον μέζω σπήζηρ ηος δικαιώμαηορ πποαίπεζηρ ππομήεθιαρ και επγαζιών παπόμοιαρ θύζεωρ χςνπο έσο θαη ελελήληα κία ρηιηάδεο εληαθφζηα ηξηάληα δχν επξψ θαη εβδνκήληα επηά ιεπηά ( ,77) πιένλ ΦΞΑ. ελίδα 12 από 112

13 4.3. Ρν πξνο αλάζεζε έξγν ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (3.1.3) πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: α) πξνκήζεηα ππνινγηζηψλ αλάπηπμεο πεξηερνκέλνπ θαη επεμεξγαζίαο γξαθηθψλ, β) πξνκήζεηα ηακπιεηψλ γηα γξαθηζηηθέο εξγαζίεο, γ) πξνκήζεηα αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ θαη βηβιηνζεθψλ, δ) πξνκήζεηα εηδηθψλ ππνινγηζηψλ πξνβνιήο πνιπκεζηθψλ εθζεκάησλ, ε) πξνκήζεηα θνξεηψλ ππνινγηζηψλ θαη απνζεθεπηηθψλ κέζσλ, ζη) πξνκήζεηα δχν πιήξσλ ζπζηεκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (γλσζηψλ θαη σο εηθνληθψλ θηλεκαηνγξάθσλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ racks θαη ηνπ εηδηθνχ επίπινπ), δ) εξγαζίεο δηακφξθσζεο θαη επίπισζεο ρψξσλ (θαζίζκαηα) θαη ε) εξγαζίεο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ. Πηα αλσηέξσ πεξηιακβάλεηαη ε ηερληθή ζπληήξεζε θαη παξνρή εγγχεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ Πηελ θαη απνθνπήλ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θάζε αλαγθαία δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα (θφξνη, δαζκνί, θξαηήζεηο, αζθαιίζεηο, εηζθνξέο, κεηαθνξηθά, δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, θχιαμεο, εγγχεζεο, δηεμαγσγή ειέγρσλ θαη νηαδήπνηε άιιε δαπάλε απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ). Ξεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε ζπλαθήο κε ηα αλσηέξσ, θάζε θφξνο θαη δαζκφο, θάζε ακνηβή ηξίηνπ θαη γεληθφηεξα νηαδήπνηε δαπάλε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ρν πξνο αλάζεζε αληηθείκελν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Θεθάιαην Γ ηεο παξνχζαο Γηεπθξηλίδεηαη ξεηψο φηη πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. Γελ επηηξέπνληαη επί πνηλή αθπξφηεηαο πξνζθνξέο γηα κεκνλσκέλα κέξε ηνπ έξγνπ Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Θπξίνπ, θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ απηέο ππεηζέξρνληαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο αλαδφρνπ, πεξηιακβάλεηαη ζην Θεθάιαην Γ ηεο παξνχζαο Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ην θάθειν ε αλαζέηνπζα αξρή: ΠΔ ΒΝΗ 3. Κ ε φ ά λ α ι ο B Θ Δ Μ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Ι Ο Γ Ι Α Γ Ι Κ Α Ι Α Ρν ΗΚΔ πποζκαλεί ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ να ςποβάλοςν πποζθοπά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. ελίδα 13 από 112

14 Άρθρο 5 ο - ΝΟΜΙΚΟ, ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 5.1. Ρν Ίδξπκα Κείδνλνο Διιεληζκνχ (ΗΚΔ) είλαη Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε θνηλσθειή, πνιηηηζηηθφ, κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, ε ζχζηαζε ηνπ νπνίνπ θπξψζεθε θαη απέθηεζε ηζρχ Λφκνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ Λφκνπ 2169/ 1993, πνπ δεκνζηεχζεθε λφκηκα ζην ΦΔΘ 149 Α/ Πθνπφο ηνπ Ηδξχκαηνο είλαη ε ζπλερήο θαη δπλακηθή αμηνπνίεζε ηεο δηαρξνληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ Κείδνλνο Διιεληζκνχ, ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ κνπζείσλ, ζθνπφο ν νπνίνο εθπιεξψλεηαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ζχγρξνλεο γλψζεο γηα ηελ επηθνηλσλία Ρν Ίδξπκα Κείδνλνο Διιεληζκνχ (ΗΚΔ) είλαη Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε πιήξε δηνηθεηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή απηνηέιεηα. Θαηά ζπλέπεηα νη ζρέζεηο ησλ κεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Πχκβαζεο, ηα Ππκβαηηθά Ρεχρε θαη Πηνηρεία θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ Αζηηθνχ Θψδηθα θαη φζα ζηελ παξνχζα νξίδνληαη σο ηζρχνληα Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ΗΚΔ δπλάκεη ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπ λφκνπ (λ. 2169/ 1993, ΦΔΘ 149 Α/ ), φπσο ηζρχεη ζήκεξα, εμαηξείηαη ξεηά απφ ην δεκφζην ηνκέα θαη δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ. Κε δεδνκέλν φηη ην παξφλ έξγν (ΒΝΗ) έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Τεθηαθή Πχγθιηζε, ν παξψλ δηαγσληζκφο θαη ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΘ θαη ην ΞΓ 60/2007 ην νπνίν ηελ ελζσκαηψλεη ζην εζσηεξηθφ δίθαην. Γηέπεηαη επίζεο απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ «Θαλνληζκνχ Αλάζεζεο θαη εθπφλεζεο κειεηψλ, ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πεξεζηψλ θαη Γηελέξγεηαο Ξξνκεζεηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο Κείδνλνο Διιεληζκνχ (ΗΚΔ)». Οεηά δηεπθξηλίδεηαη φηη νη νδεγίεο 92/50/ΔΝΘ θαη 93/39/ΔΝΘ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ νδεγία 2004/18/ΔΘ ε νπνία δηέπεη ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1177/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30ήο Λνεκβξίνπ Πηνλ βαζκφ θαη εθφζνλ ε παξνχζα ζχκβαζε δεκηνπξγεί ππνρξεψζεηο εηο βάξνο ηνπ δεκνζίνπ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ δηέπεηαη επίζεο απφ ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ 2362/1995, φπνπ απηέο δχλαηαη λα εθαξκνζηνχλ αλαινγηθά. Πε θάζε πεξίπησζε ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ εθαξκφδεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο κε δηάθξηζεο, ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην επξσπατθφ ζεζκηθφ ελίδα 14 από 112

15 πιαίζην. Γηέπεηαη επίζεο απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ην νπνίν αθνξά ηελ ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ζηνλ βαζκφ θαη θαηά πεξίπησζε φπνπ ην ΗΚΔ θαη ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε εκπίπηεη ζην πεδίν ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη ξεηψο φηη φπνπ ζηελ παξνχζα γίλεηαη κλεία δηαηάμεσλ ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, ζα έρεη ηνλ ραξαθηήξα αλαθνξάο ζε ζπκβαηηθά θείκελα, δεδνκέλνπ φηη ην ΗΚΔ δελ ππάγεηαη ππνρξεσηηθά ζην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ απηψλ νη νπνίεο εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο. Κε δεδνκέλν φηη ην έξγν έρεη εληαρζεί θαη ρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δειψλεη φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη φζα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδερνκέλσο δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε απηά ηα νπνία ξεηψο αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ ηα θνλδχιηα ηνπ ΔΠΞΑ Ρν ΗΚΔ έρεη εγθξίλεη, ζηελ κε αξ. 129, ζπλεδξίαζή ηνπ, ηεο 21/01/2009 θαη εθαξκφδεη θαλνληζκφ «ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΞΝΛΖΠΖΠ ΚΔΙΔΡΥΛ, ΠΛΑΤΖΠ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ (ΗΚΔ).» (απφ εδψ θαη θάησ απνθαινχκελνο ζπλνπηηθά θαη «Θαλνληζκφο»). Ζ παξνχζα δηαδηθαζία θαζψο θαη νη ζρέζεηο ησλ κεξψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ απηήλ, είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ θαη δηέπνληαη απφ απηφλ. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνβιέςεηο κεηαμχ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηνπ θαλνληζκνχ, ηζρπξφηεξεο ζεσξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Ν θαλνληζκφο «ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΞΝΛΖΠΖΠ ΚΔΙΔΡΥΛ, ΠΛΑΤΖΠ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ (ΗΚΔ)», δηαηίζεηαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνςεθίνπ ηζνδπλακεί κε δήισζε φηη έρεη ήδε ιάβεη γλψζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ θαλνληζκνχ θαη ηηο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. Άρθρο 6 ο - ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 6.1. Ζ δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.Π. ηνπ ΗΚΔ ζηελ?? απφ??/??/2011 ζπλεδξίαζή ηνπ. ελίδα 15 από 112

16 6.2. Ν παξφλ Γηαγσληζκφο είλαη «διεθνήρ ανοισηόρ ηακηικόρ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ ηνπ θαλνληζκνχ Θξηηήξηα επηινγήο αλαδφρνπ είλαη ε «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά», ζχκθσλα κε ην άξζξν ηνπ θαλνληζκνχ Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο Νη ππνςήθηνη δεζκεχνληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα δηάζηεκα 120 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Άρθρο 7 ο - ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 7.1. Δξγνδφηεο/ Θχξηνο ηνπ Έξγνπ/ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Ίδξπκα Κείδνλνο Διιεληζκνχ (ΗΚΔ). Νδφο : Ξνπινπνχινπ 38 Ραρ. Θσδ. : Αζήλα Ρει. : Telefax : Ηζηνζειίδα : Ηζηνζειίδα δηαγσληζκψλ: Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ΗΚΔ ζα αζθεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαζήθνληα αλάινγα κε εθείλα ηεο Ξξντζηακέλεο Αξρήο θαηά ηε λνκνζεζία ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΗΚΔ 7.3. πεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ/ Γηεπζχλνπζα πεξεζία είλαη πεξεζία Ππληνληζκνχ Έξγσλ ηνπ ΗΚΔ (ΠΔ - ΗΚΔ) θαη αξκφδηνο γηα ηνλ δηαγσληζκφ είλαη ν θ νο Γεψξγηνο Γηαλλνχιεο- Γηαλλνπιφπνπινο, πνπ εδξεχεη ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θ.ιπ. δηαηίζεληαη απφ ηελ σο άλσ δηεχζπλζε. Πηελ σο άλσ δηεχζπλζε κπνξεί λα απεπζπλζεί θάζε ελδηαθεξφκελνο γηα δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, παξαηεξήζεηο θ.ιπ Πηελ σο άλσ δηεχζπλζε ζα θαηαηεζνχλ επίζεο νη πξνζθνξέο. Άρθρο 8 ο - ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 8.1. Πηνλ παξφληα δηαγσληζκφ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη πξνέξρνληαη απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ., ή ηνπ Δπξσπατθνχ ελίδα 16 από 112

17 Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.) ή ηεο Ππκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξ.Ν.Δ. ή απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ Πηελ θάζε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ αξθεί Δπηζηνιή ζχζηαζεο ζχκπξαμεο - πξνζχκθσλν Δλψζεσο ή Θνηλνπξαμίαο Φπζηθψλ ή Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ (φρη απαξαίηεηα ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν). Πηελ επηζηνιή ζχκπξαμεο - πξνζχκθσλν ζα αλαθέξεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο εθάζηνπ Φπζηθνχ ή Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζηελ Έλσζε ή Θνηλνπξαμία. Πην πξνζχκθσλν ζα νξίδεηαη θαη θνηλφο εθπξφζσπνο ησλ ζπκπξαηηφλησλ ή θνηλνπξαθηνχλησλ γηα ηελ θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ, αλαπιεξσηήο ηνπ, θαη ζα νξίδεηαη θαη θνηλή δηεχζπλζε (ηαρπδξνκηθή θαη ειεθηξνληθή), ηειέθσλν, θαμ θ.ιπ Πε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε αλαηεζεί ζε θνηλνπξαμία, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα απαηηεζεί ζχζηαζε Θνηλνπξαμίαο κε Ππκβνιαηνγξαθηθφ Έγγξαθν Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγσληζκφ είηε κφλν κεκνλσκέλα, είηε κφλν σο κέινο κίαο θαη κφλν Θνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο εηαηξεηψλ Ξξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ κεξψλ ηεο ζχκβαζεο Πε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ Θνηλνπξαμία ή Έλσζε Δηαηξεηψλ, ηα κέιε πνπ απαξηίδνπλ απηή επζχλνληαη έλαληη ηνπ ΗΚΔ θνηλψο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ έθαζην ηνχησλ, γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα ζπλεκκέλα ζ απηήλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία Πε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή ηζρχεη κέρξη ηελ πιήξε θαη νινζρεξή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζ φιε ηελ ζπκβαηηθή δηάξθεηα απηήο θαη ηελ πεξίνδν ησλ θάζε είδνπο εγγπήζεσλ Νη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα ηκήκαηα ή εξγαζίεο ηεο ζχκβαζεο πνπ ηπρφλ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10.5 ηνπ θαλνληζκνχ ελίδα 17 από 112

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα