ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ"

Transcript

1 Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΞΝΙΚΔΠΥΛ». Θσδηθφο Αλαθνξάο ΠΔ-ΒΝΗ-3

2 Π Ε Ρ Ι Ε Υ Ο Μ Ε Ν Α Κεφάλαιο Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ... 5 Άρθρο 1 ο - ΙΣΟΡΙΚΟ - ΠΡΟΛΟΓΟ... 5 Άρθρο 2 ο ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΒΟΙΩΣΙΑ: ΜΑΝΣΔΙΟ ΣΡΟΦΩΝΙΟΤ ΚΑΙ ΜΤΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»... 5 Άρθρο 3 ο ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ... 8 Άρθρο 4 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Κεφάλαιο B ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Άρθρο 5 ο - ΝΟΜΙΚΟ, ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Άρθρο 6 ο - ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Άρθρο 7 ο - ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Άρθρο 8 ο - ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Άρθρο 9 ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΡΑ ΙΥΤΟ ΣΟΤ Άρθρο 10ο - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ - ΚΑΣΑΘΔΗ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Άρθρο 11 ο - ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Άρθρο 12 ο - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Άρθρο 13 ο - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Άρθρο 14 ο - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Άρθρο 15 ο - ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΣΙΜΗΜΑΣΟ Άρθρο 16 ο - ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Άρθρο 17 ο - ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Άρθρο 18 ο - ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ ελίδα 2 από 112

3 Άρθρο 19 ο - ΤΝΟΛΙΚΗ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΓΟΚΙΜΩΝ Άρθρο 20 ο - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ Άρθρο 21 ο - ΦΟΡΟΙ ΓΑΜΟΙ ΔΙΦΟΡΔ - ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ Άρθρο 22 ο - ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ Άρθρο 23 ο - ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Κεφάλαιο Γ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΓΓΤΗΗ / ΤΝΣΗΡΗΗ Άρθρο 24 ο - ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Άρθρο 25 ο - ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Άρθρο 26 ο ΓΟΚΙΜΔ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Άρθρο 27ο ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΥΩΡΟΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΓΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ ΥΔΓΙΟ 1 (ΛΔΙΒΑΓΙΑ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙI ΥΔΓΙΟ 2 (ΘΗΒΑ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΟΘΟΝΩΝ ΔΙΚΟΝΙΚΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ελίδα 3 από 112

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ X ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XI ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΗΥΔΙΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XIII ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΦΟΡΗΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Α) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XIV ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΦΟΡΗΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (Β) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XV ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΦΟΡΗΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Γ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XVΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΦΟΡΗΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Γ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XVIΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XVΙIΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΑΜΠΛΔΣΩΝ ΥΔΓΙΑΗ (Α) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XΙX ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΑΜΠΛΔΣΩΝ ΥΔΓΙΑΗ (Β) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XX ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ JOYSTICK ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XXI ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ SCANNER ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XXII ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ AUDIO INTERFACE ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XXΙII ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΚΑΙ ΓΤΑΛΙΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XXΙV ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΔΣΑΓΩΓΔΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥXV ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΔΤΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥXVΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΣΔΛΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥXVΙΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΘΙΜΑΣΩΝ ελίδα 4 από 112

5 Κ ε φ ά λ α ι ο Α Α Ν Σ Ι Κ Δ Ι Μ Δ Ν Ο Σ Ο Τ Γ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Άρθρο 1 ο - ΙΣΟΡΙΚΟ - ΠΡΟΛΟΓΟ 1.1. Ρν Ίδξπκα Κείδνλνο Διιεληζκνχ (ΗΚΔ) είλαη Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε θνηλσθειή, πνιηηηζηηθφ, κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, ε ζχζηαζε ηνπ νπνίνπ θπξψζεθε θαη απέθηεζε ηζρχ Λφκνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ Λφκνπ 2169/ 1993, πνπ δεκνζηεχζεθε λφκηκα ζην ΦΔΘ 149 Α/ Πθνπφο ηνπ Ηδξχκαηνο είλαη ε ζπλερήο θαη δπλακηθή αμηνπνίεζε ηεο δηαρξνληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ Κείδνλνο Διιεληζκνχ, ζθνπφο ν νπνίνο εθπιεξψλεηαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ζχγρξνλεο γλψζεο γηα ηελ επηθνηλσλία. Πηα πιαίζηα απηά, ην ΗΚΔ έρεη αλαπηχμεη θαη αλαπηχζζεη ειεθηξνληθέο εγθπθινπαηδηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ κε ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζία θαη εμέιημε ηνπ Διιεληζκνχ ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή ηνπ δηάζηαζε. Άρθρο 2 ο ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΒΟΙΩΣΙΑ: ΜΑΝΣΔΙΟ ΣΡΟΦΩΝΙΟΤ ΚΑΙ ΜΤΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» 2.1. Ρν «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» (ΠΔ-ΒΝΗ) είλαη έλα πξσηφηππν έξγν πνπ ζθνπφ έρεη λα αλαδείμεη ην πινχζην ηζηνξηθφ, αξραηνινγηθφ θαη πνιηηηζκηθφ απφζεκα ηεο Βνησηίαο θαη λα εληζρχζεη ηελ πνιππνίθηιε αμηνπνίεζή ηνπ, κε έκθαζε ζηελ ηνπξηζηηθή πξνψζεζε ηνπ λνκνχ θαη ηελ πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ηνπ, κέζα απφ κηα ζεηξά αιιεινζπκπιεξνχκελσλ δξάζεσλ. Πην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα πινπνηεζνχλ νη αθφινπζεο εθαξκνγέο: 1. Δθαξκνγή 1: Δηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Καληείνπ ηνπ Ρξνθσλίνπ ζηε Ιηβαδεηά 2. Δθαξκνγή 2: Δηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Κπθελατθνχ αλαθηφξνπ ζηε Θήβα 3. Δθαξκνγή 3: Βνησηηθή δηαδηθηπαθή πνιηηηζκηθή εγθπθινπαίδεηα 3.1. Ζ Δθαξκνγή 1: Δηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Καληείνπ ηνπ ελίδα 5 από 112

6 Ρξνθσλίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο. Ρν αξραίν Ρξνθψλην Καληείν ή Ρξνθψλην Άληξν, ζηε Ιηβαδεηά, βξίζθεηαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ κε ην κεζαησληθφ θάζηξν. Δθεί απνκέλνπλ ζήκεξα ιηγνζηά εξείπηα γηα ηα νπνία πηζηεχεηαη φηη απνηεινχλ, φ, ηη απέκεηλε απφ ην Ρξνθψλην, ζην ηεξφ άιζνο ηεο αξηζηεξήο φρζεο ηνπ πνηακνχ. Ζ αιεζηλή καληηθή ζπειηά ηνπ Ρξνθψληνπ, δελ έρεη σζηφζν αθφκε εληνπηζηεί, παξφιν πνπ ηφζν νη πεγέο ηεο Έξθπλαο φζν θαη ε παξνπζία εξεηπίσλ ελφο λανχ εθεί θνληά ηαηξηάδνπλ κε ηηο πεξηγξαθέο ησλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ. Πην Ρξνθψλην Καληείν ηαμίδεπαλ απφ παληνχ θαη δεηνχζαλ ρξεζκνχο πνιινί άλζξσπνη θαη αλάκεζά ηνπο κεξηθνί ζεκαληηθνί εγεκφλεο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ (φπσο ν Ιπδφο βαζηιηάο Θξνίζνο, ν αξρεγφο ηνπ πεξζηθνχ ζηξαηνχ Καξδφληνο, ν Οσκαίνο ζηξαηεγφο Αηκίιηνο-Ξαχινο, θ.α.). Ρν καληείν ηνπ Ρξνθψληνπ ιεηηνπξγνχζε κέρξη ηελ πιήξε επηθξάηεζε ηνπ Σξηζηηαληζκνχ θαη ηελ απαγφξεπζε απφ ηνλ Θενδφζην Α' ησλ ηειεηνπξγηψλ ησλ αξραίσλ ζξεζθεηψλ θαη κπζηεξίσλ. Π' απηφ ην κέξνο ιέγεηαη πσο φηαλ εηζέξρνληαλ κε έλαλ νκνινγνπκέλσο παξάμελν ηξφπν (ίζσο αλαξξφθεζε απφ κία ηξχπα ζην έδαθνο) θάπνηνο θάλνληαο έλα ηαμίδη ζε έλαλ αιιφθνην ππφγεην θφζκν, κπνξνχζε λα πιεξνθνξεζεί ηελ απάληεζε ζε νπνηαζδήπνηε εξψηεζεο. Γηα λα εηζέιζεη θαλείο ζην Ρξνθψλην Άλδξν ζα έπξεπε λα αθνινπζήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο γηα ιίγεο κέξεο, φπσο ππνδείθλπαλ νη ηεξείο ηνπ καληείνπ. ζνη έβγαηλαλ απφ απηφ, ηνπο απαγνξεχνληαλ λα κηιήζνπλ γηα απηφ πνπ έδεζαλ εθεί, θη αλ παξάβαηλαλ απηή ηε ζπκθσλία ην ηίκεκα ήηαλ ε δσή ηνπο. Ππλήζσο έβγαηλαλ απφ εθεί κέζα κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα 2-3 εκεξψλ κέζα απφ ηελ ίδηα ηξχπα απφ ηελ νπνία έκπαηλαλ, ήηαλ πνιχ δαιηζκέλνη, ζαλ απνραπλσκέλνη θαη κπνξνχζαλ λα ζπλέιζνπλ κφλν αθνινπζψληαο θάπνηεο νδεγίεο πνπ ηνπο έδηλαλ νη ηεξείο. Απηά πνπ είδαλ, άθνπζαλ θαη έκαζαλ κέζα ζην Ρξνθψλην νη επηζθέπηεο, δελ επηηξεπφηαλ λα ηα δηεγεζνχλ ζε ηξίηνπο. Ν Ξαπζαλίαο δηεγείηαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαθαιχθζεθε ε ηξχπα ηνπ Ρξνθψληνπ Καληείνπ: έλα κεγάιν ζκήλνο απφ άγξηεο κέιηζζεο εκθαλίζηεθε ζηε Ιηβαδεηά, θάπνηνη ην αθνινχζεζαλ σο ηελ ηεξάζηηα θπςέιε ηνπ θάησ απφ ηε γε, θη απηφ ηνπο νδήγεζε ζηελ αλαθάιπςε ηνπ Καληείνπ. Γη' απηφλ ηνλ ιφγν ν Ρξνθψληνο ζπρλά απεηθνλίδεηαη λα θξαηά κία θπςέιε κειηζζψλ. Ν ίδηνο, ν Ξαπζαλίαο, ζπκβνπιεχηεθε ην καληείν θαη δηεγήζεθε φζεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο δελ ήηαλ απαγνξεπκέλν λα ζπδεηεζνχλ. ελίδα 6 από 112

7 Ζ ζρεηηθή εθαξκνγή, αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζα επηηξέπεη ζην θνηλφ λα επηζθεθζεί ην καληείν φρη ζηελ ησξηλή αιιά ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή θαη λα ελεκεξσζεί γηα απηφ κε ηξφπν πεξηζζφηεξν θηιηθφ θαη ελδηαθέξνληα. Ρν ζελάξην ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο σο επνπηηθφ κέζν ππνζηεξηθηηθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη σο ελδηαθέξνπζα ηνπξηζηηθή επηινγή γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ λνκνχ Ζ εθαξκνγή 2: Δηθνληθή αλαπαξάζηαζε ζηνηρείσλ ηνπ Κπθελατθνχ αλαθηφξνπ ζηε Θήβα Ρν Κπθελατθφ Αλάθηνξν ηεο Θήβαο ή Θαδκείνλ ρξνλνινγείηαη ζηελ ζηεξνειιαδηθή πεξίνδν ΗΗΗ (14νο-13νο αηψλαο π.σ.). Ξξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κπθελατθά δηνηθεηηθά θέληξα (αλάθηνξα) ηεο Ζπεηξσηηθήο Διιάδνο θαη βξηζθφηαλ ζην θέληξν πεξίπνπ ηεο Θαδκείαο αθξφπνιεο. Ρα δηάθνξα παξαξηήκαηα θαη γξαθεία ηνπ θάιππηαλ κεγάιν κέξνο ηνπ θπζηθνχ ιφθνπ ησλ Θεβψλ. Ρκήκαηα ηνπ αλαθηφξνπ, πνπ ήηαλ δηαθνζκεκέλα κε ηνηρνγξαθίεο, αλαζθάθεθαλ απφ ηνλ Α. Θεξακφπνπιιν κεηαμχ ηνπ 1906 θαη 1929 θαη αξγφηεξα εθ λένπ κεηαμχ ηνπ 1963 θαη 1995 απφ αξραηνιφγνπο ηεο Θ Δθνξείαο Ξξντζηνξηθψλ θαη Θιαζηθψλ Αξραηνηήησλ. Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά είλαη ηα αξρεία ησλ πήιηλσλ πηλαθίδσλ Γξακκηθήο Β γξαθήο, νη ελεπίγξαθνη ςεπδφζηνκνη ακθνξείο πνπ θαίλεηαη πσο έθηαλαλ κε πξντφληα απφ ηελ Θξήηε, ην ιεγφκελν "Γσκάηην ηνπ Θεζαπξνχ" θαη ε "Νπινζήθε". Ζ ζρεηηθή εθαξκνγή, αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζα επηηξέπεη ζην θνηλφ λα επηζθεθζεί ζηνηρεία ηνπ αλαθηφξνπ ηα νπνία είλαη αλαπαξαζηάζηκα, φρη ζηελ ησξηλή αιιά ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή θαη λα ελεκεξσζεί γηα απηφ κε ηξφπν πεξηζζφηεξν θηιηθφ θαη ελδηαθέξνληα. Ρν ζελάξην ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο σο επνπηηθφ κέζν ππνζηεξηθηηθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη σο ελδηαθέξνπζα ηνπξηζηηθή επηινγή γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ λνκνχ. πσο θαη ηελ πεξίπησζε ηεο εηθνληθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ Καληείνπ ηνπ Ρξνθσλίνπ, ην ζελάξην πεξηήγεζεο ζα βαζίδεηαη ζε μελάγεζε ζνλ εηθνληθφ ρψξν ηνπ κλεκείνπ, παξέρνληαο παξάιιεια πιήζνο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία, ηελ αξρηηεθηνληθή, ην ξφιν θιπ ηνπ κλεκείνπ ζηελ αξραηφηεηα θαη ζήκεξα. ελίδα 7 από 112

8 2.3. Ζ εθαξκνγή 3: Βνησηηθή δηαδηθηπαθή πνιηηηζκηθή εγθπθινπαίδεηα ζα είλαη κηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο δηθηπαθή εγθπθινπαίδεηα γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Βνησηίαο. Ζ Βνησηηθή δηαδηθηπαθή πνιηηηζκηθή εγθπθινπαίδεηα ζα αλαπηπρζεί κε βάζε ηελ ηερλνγλσζία ειεθηξνληθψλ εγθπθινπαηδεηψλ ηνπ ΗΚΔ θαη ηελ ηζρχνπζα επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή δενληνινγία, έηζη ψζηε λα πεξηιάβεη αθξηβή, αμηφπηζηε, επίθαηξε θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθνξία Απφ ηερληθήο άπνςεο νη εθαξκνγέο ρσξίδνληαη ζε δχν ελφηεηεο σο αθνινχζσο: Α. Δθαξκνγέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο: Δθαξκνγή 1 Δθαξκνγή 2 Νη εθαξκνγέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηα εηδηθά ζπζηήκαηα ηχπνπ «Δηθνληθφο Θηλεκαηνγξάθνο» πνπ έρεη ζρεδηάζεη ην ΗΚΔ, ηα νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ ηνπηθά ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ ζπκθσλήζεη λα εθρσξήζνπλ θαη δηακνξθψζνπλ ε Λνκαξρία Βνησηίαο, νη Γήκνη Θήβαο θαη Ιεηβαδηάο θαζψο θαη νη αλαπηπμηαθέο ηνπο εηαηξείεο (ΒΝΗΥΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΡΖΠ ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΒΝΗΥΡΗΑΠ θαη ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΖΒΑΗΥΛ). Θα εγθαηαζηαζνχλ επίζεο ζηελ ΘΝΙΝ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ΗΚΔ θαη δχλαηαη λα εγθαηαζηαζνχλ θαη ζε άιια ζπζηήκαηα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ΗΚΔ. Β. Τεθηαθέο εγθπθινπαηδηθέο εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ: Δθαξκνγή 3 Ζ Τεθηαθή Γηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα ηεο Βνησηίαο ζα αλαπηπρζεί κε ηελ ρξήζε εηδηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαζέηεη ην ΗΚΔ, θαη ζα θηινμελεζεί ζηηο ηερληθέο ππνδνκέο ηνπ, ελψ ζα είλαη πξνζβάζηκε απφ ην δηαδίθηπν. Πηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ Βνησηία, ζα εγθαηαζηαζνχλ επίζεο ππνινγηζηέο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπηθά ζηελ Τεθηαθή Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα ηεο Βνησηίαο. Άρθρο 3 ο ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 3.1. Νη δξάζεηο πινπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ρσξίδνληαη ζε ελίδα 8 από 112

9 ηξεηο ζπκβάζεηο αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηνπο: Ρεθκεξίσζε, επηζηεκνληθή επηκέιεηα νπηηθνπνίεζε θαη εηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Καληείνπ Ρξνθσλίνπ θαη Κπθελατθήο Θήβαο Αλάπηπμε εθαξκνγψλ εηθνληθήο αλαπαξάζηαζεο κλεκείσλ Βνησηίαο, εθαξκνγψλ ηζηνξηθήο, αξραηνινγηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πιεξνθφξεζεο, ελέξγεηεο πξνβνιήο Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πνιπκέζσλ 3.2. Ρν ΗΚΔ πινπνηεί κε ΗΓΗΑ ΚΔΠΑ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.1.1, κε ηελ παξνχζα πξνθεξχζζεη δηαγσληζκφ πνπ ζα θαηαιήμεη ζηελ ζχλαςε κίαο ζχκβαζεο γηα ηηο δξάζεηο θαη ηα αληηθείκελα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.1.3, ελψ ηα πεξηγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν απνηειινχλ αληηθείκελν άιινπ αλαδφρνπ ςγκεκπιμένα ζηο πλαίζιο ηηρ παπούζαρ πποκήπςξηρ θα ςλοποιηθεί η «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ζςζηημάηων εικονικήρ ππαγμαηικόηηηαρ και πολςμέζων». Ρν εξγν απηφ πεξηιακβάλεη: Ρε ελίζρπζε ηεο ήδε ζεκαληηθήο ππνδνκήο ηνπ θνξέα (βι. παξ. 3.5) κε ηελ πξνζζήθε θαηάιιεινπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ έξγνπ. Απηφ πεξηιακβάλεη ππνινγηζηέο αλάπηπμεο πεξηερνκέλνπ θαη επεμεξγαζίαο γξαθηθψλ, ηακπιέηεο γηα γξαθηζηηθέο εξγαζίεο, βηβιηνζήθεο γξαθηθψλ θαη ζπλαθέο ππνζηεξηθηηθφ ινγηζκηθφ, πεξηβάιινλ γηα ηε δνθηκή θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ πνιπκεζηθψλ εθζεκάησλ, θνξεηνχο ππνινγηζηέο γηα επέιηθηεο επί ηφπνπ εξγαζίεο θαζψο θαη θνξεηά απνζεθεπηηθά κέζα Ρελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ δχν εθζεκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Θα ρξεηαζηεί ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δχν πιήξσλ ζπζηεκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (γλσζηψλ θαη σο εηθνληθψλ θηλεκαηνγξάθσλ) ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πξνβνιηθά, racks, ππνινγηζηέο, θαζίζκαηα, θαη ινηπά απαξαίηεηα ζηνηρεία, θαη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηα πξφζζεηα πνιπκεζηθά θαη εγθπθινπαηδηθά ζηνηρεία ησλ εθζέζεσλ (ππνινγηζηέο θαη θαηάιιειεο νζφλεο γηα ηελ πξνβνιή ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ ελίδα 9 από 112

10 ζηνλ πξνζάιακν ηεο έθζεζεο, ππνινγηζηέο γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο πχιεο θαη ην πεξηερφκελν ηεθκεξίσζεο). Απφ απηά ηα ζπζηήκαηα ζα είλαη δπλαηή θαη ε πξφζβαζε ζηελ εγθπθινπαηδηθή εθαξκνγή ηνπ έξγνπ θαη ζηα ινηπφ πιηθφ θαη θφκβνπο, κέζσ δηαδηθηχνπ. Ρα ζπζηήκαηα απηά ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη ελζσκαησζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο ππνδνκέο ππνδνρήο ζηελ Θήβα θαη ζηελ Ιεηβαδηά, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε Πην πιαίζην ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ζα παξέρεη επίζεο εξγαζίεο γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ησλ εθζέζεσλ (ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ζπλδέζεηο, επίπισζε θιπ), δηακφξθσζε racks θαη αηζζεηηθή ελζσκάησζή ηνπο ζε θαηάιιειε ηδηνθαηαζθεπή κε ηελ αληίζηνηρε ζηήξημε, εξγαζίεο θαη ηειεηψκαηα γηα ηελ ηειηθή ελζσκάησζε ηεο νζφλεο πξνβνιήο ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο, κεηαθνξά ηνπ πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ζην ΗΚΔ, γηα εθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ θαη παξακεηξνπνίεζε, θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζηνπο ηειηθνχο ρψξνπο ππνδνρήο Ρν δηθαίσκα πξναίξεζεο αθνξά ηελ δπλαηφηεηα αλάζεζεο παξφκνησλ εξγαζηψλ πξνκήζεηαο παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ, θαη εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο γηα ηελ πινπνίεζε εηθνληθψλ θαη πνιπκεζηθψλ εθζέζεσλ Ξξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κφλν γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα Γελ είλαη απνδεθηέο πξνζθνξέο γηα κεκνλσκέλν κέξνο (ή κέξε) Ρν ΗΚΔ έρεη ήδε ζεκαληηθή ππνδνκή αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο / ιεηηνπξγίαο έξγσλ εγθπθινπαηδηθνχ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ρελ ππνδνκή απηή ην ΗΚΔ ζα ηε δηαζέζεη ζην ζχλνιφ ηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ελψ ν παξφλ δηαγσληζκφο ζθνπφ έρεη λα ζπκπιεξψζεη νξηζκέλα ζηνηρεία θαη ιεηηνπξγίεο αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Ππγθεθξηκέλα ην ΗΚΔ δηαζέηεη ζην έξγν: πνδνκέο αλάπηπμεο ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ θαη εηθνληθνχ πεξηερνκέλνπ Πηαζκνχο εξγαζίαο θαη επεμεξγαζίαο πεξηερνκέλνπ ηχπνπ DELL Alienware Aurora κε επεμεξγαζηέο Intel Core i7-980x(3.33ghz,6.4gt/s 12MB) κε κλήκε 12GB 1333MHz (6x2GB) Tri Channel Memory θαη θάξηα γξαθηθψλ Single 1.5GB NVIDIA GeForce GTX 480. Ρν ελίδα 10 από 112

11 ιεηηνπξγηθφ είλαη Linux based Debian Lenny Πηαζκνχο εξγαζίαο ηχπνπ DELL Precision 690 Intel Dual Core 5160 (3.00GHz) κε κλήκε 4GB 1333MHz θαη θάξηα γξαθηθψλ 1.0GB NVIDIA Quadro FX Ρν ιεηηνπξγηθφ είλαη Linux Based Red Hat πνδνκέο πξνβνιήο ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ θαη εηθνληθνχ πεξηερνκέλνπ Γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ην ΗΚΔ έρεη αλαπηχμεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πξνβνιήο γηα ηελ δεκηνπξγία ρψξσλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κηθξήο θιίκαθαο θαη δηαζηάζεσλ ρσξεηηθφηεηαο αηφκσλ, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε ινγηζκηθφ ιεηηνπξγίαο θαη πξνβνιήο ηνπ ΗΚΔ ην νπνίν επηθαηξνπνηείηαη δηαξθψο απφ ην ΗΚΔ. Ρν ΗΚΔ δηαζέηεη ήδε παξφκνηα ζπζηήκαηα ηα νπνία θαη ρξεζηκνπνηεί ζην πιαίζην ησλ δηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ Ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη πξνβνιήο εηθνληθνχ πεξηερνκέλνπ Ρν ΗΚΔ έρεη αλαπηχμεη κέζα απφ κηα ζηαδηαθή θαη απμεηηθή πνιπεηή δηαδηθαζία κεραλή επεμεξγαζίαο θαη πξνβνιήο ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ γηα ηελ πξνβνιή πεξηερνκέλνπ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ κεραλήο επεμεξγαζίαο είλαη κηα πςεινχ επηπέδνπ πιαηθφξκα ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ππνζηεξίδεη πιεζψξα εηθνληθψλ ζπζηεκάησλ (Dome, CAVE, Powerwall) ε νηπνία επηθαηξνπνηείηαη δηαξθψο απφ ην ΗΚΔ. Σξεζηκνπνηεί έλαλ αξηζκφ απφ δηαθνξεηηθά ππνζπζηήκαηα γηα ηνλ έιεγρν, ην ζπγρξνληζκφ (ζηελ πεξίπησζε ζπζηνηρίαο ππνινγηζηψλ) ήρνπ θαη εηθφλαο. Ζ πιαηθφξκα βαζίδεηαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή γξαθηθψλ ζηελ κεραλή αλνηρηνχ θψδηθα Open SceneGraph (OSG) ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο βαζίδεηαη ζην πξφηππν OpenGL πνδνκέο αλάπηπμεο δηαδηθηπαθνχ εγθπθινπαηδηθνχ πεξηερνκέλνπ Ρν ΗΚΔ δηαζέηεη ζπζηνηρία εηδηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ςεθηαθήο πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο πιεξνθνξίαο (θεηκεληθή, ραξηνγξαθηθή, πνιπκεζηθή, δηθηπνγξαθηθή, ελίδα 11 από 112

12 βηβιηνγξαθηθή θιπ) θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο ζε εγθπθινπαηδηθά ιήκκαηα θαη εγθπθινπαηδηθνχο ηφκνπο Γηαζέηεη επίζεο ζεηξά ζηαζεξψλ θαη θνξεηψλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ αλσηέξνπ πιηθνχ πνδνκέο παξνρήο δηαδηθηπαθνχ εγθπθινπαηδηθνχ πεξηερνκέλνπ Ρν ΗΚΔ έρεη αλαπηχμεη ζην παξειζφλ εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηε δπλακηθή δεκηνπξγία θαη πξνβνιή δηαδηθηπαθψλ εγθπθινπαηδηθψλ εθαξκνγψλ κε ηε κνξθή αλεμάξηεησλ εγθπθινπαηδηθψλ ηφκσλ Ρν ινγηζκηθφ απηφ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο ηνπ ΗΚΔ πνπ πεξηιακβάλεη εμππεξεηεηέο θαηάιιεινπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλσηέξσ ινγηζκηθνχ, ζπζηήκαηα ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο, ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θιπ. Άρθρο 4 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 4.1. Ν Γηαθεξπζφκελνο κε ηελ παξνχζα Γηαγσληζκφο έρεη ηίηιν θαη αθνξά ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΞΝΙΚΔΠΥΛ» Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην έξγν πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αλέξρεηαη ζε διακόζιερ εξήνηα σιλιάδερ εςπώ ( ,00) πιένλ ΦΞΑ. Ν αλψηαηνο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαηεζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε αλέξρεηαη ζε εκαηόν εξήνηα οκηώ σιλιάδερ εξήνηα επηά εςπώ και είκοζι ηπία λεπηά ( ,23), πιένλ Φ.Ξ.Α. 23%. Ο πποϋπολογιζμόρ αςηόρ αποηελεί ανώηαηο όπιο αμοιβήρ για ηο έπγο, ζύμθωνα με ηην παπ ηος Κανονιζμού ηος ΙΜΔ. Ρν πνζφ απηφ πεξηιακβάλεη θάζε αλαγθαία δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα (θφξνη εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ, δαζκνί, θξαηήζεηο, αζθαιίζεηο, εηζθνξέο, κεηαθνξηθά, δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, θχιαμεο, εγγχεζεο, δηεμαγσγή ειέγρσλ θαη νηαδήπνηε άιιε δαπάλε απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ). Σο ΙΜΔ διαηηπεί ηο δικαίωμα ανάθεζηρ ζηο μέλλον μέζω σπήζηρ ηος δικαιώμαηορ πποαίπεζηρ ππομήεθιαρ και επγαζιών παπόμοιαρ θύζεωρ χςνπο έσο θαη ελελήληα κία ρηιηάδεο εληαθφζηα ηξηάληα δχν επξψ θαη εβδνκήληα επηά ιεπηά ( ,77) πιένλ ΦΞΑ. ελίδα 12 από 112

13 4.3. Ρν πξνο αλάζεζε έξγν ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (3.1.3) πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: α) πξνκήζεηα ππνινγηζηψλ αλάπηπμεο πεξηερνκέλνπ θαη επεμεξγαζίαο γξαθηθψλ, β) πξνκήζεηα ηακπιεηψλ γηα γξαθηζηηθέο εξγαζίεο, γ) πξνκήζεηα αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ θαη βηβιηνζεθψλ, δ) πξνκήζεηα εηδηθψλ ππνινγηζηψλ πξνβνιήο πνιπκεζηθψλ εθζεκάησλ, ε) πξνκήζεηα θνξεηψλ ππνινγηζηψλ θαη απνζεθεπηηθψλ κέζσλ, ζη) πξνκήζεηα δχν πιήξσλ ζπζηεκάησλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (γλσζηψλ θαη σο εηθνληθψλ θηλεκαηνγξάθσλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ racks θαη ηνπ εηδηθνχ επίπινπ), δ) εξγαζίεο δηακφξθσζεο θαη επίπισζεο ρψξσλ (θαζίζκαηα) θαη ε) εξγαζίεο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ. Πηα αλσηέξσ πεξηιακβάλεηαη ε ηερληθή ζπληήξεζε θαη παξνρή εγγχεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ Πηελ θαη απνθνπήλ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θάζε αλαγθαία δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα (θφξνη, δαζκνί, θξαηήζεηο, αζθαιίζεηο, εηζθνξέο, κεηαθνξηθά, δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, θχιαμεο, εγγχεζεο, δηεμαγσγή ειέγρσλ θαη νηαδήπνηε άιιε δαπάλε απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ). Ξεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε ζπλαθήο κε ηα αλσηέξσ, θάζε θφξνο θαη δαζκφο, θάζε ακνηβή ηξίηνπ θαη γεληθφηεξα νηαδήπνηε δαπάλε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ρν πξνο αλάζεζε αληηθείκελν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Θεθάιαην Γ ηεο παξνχζαο Γηεπθξηλίδεηαη ξεηψο φηη πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. Γελ επηηξέπνληαη επί πνηλή αθπξφηεηαο πξνζθνξέο γηα κεκνλσκέλα κέξε ηνπ έξγνπ Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Θπξίνπ, θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ απηέο ππεηζέξρνληαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο αλαδφρνπ, πεξηιακβάλεηαη ζην Θεθάιαην Γ ηεο παξνχζαο Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ην θάθειν ε αλαζέηνπζα αξρή: ΠΔ ΒΝΗ 3. Κ ε φ ά λ α ι ο B Θ Δ Μ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Ι Ο Γ Ι Α Γ Ι Κ Α Ι Α Ρν ΗΚΔ πποζκαλεί ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ να ςποβάλοςν πποζθοπά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. ελίδα 13 από 112

14 Άρθρο 5 ο - ΝΟΜΙΚΟ, ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 5.1. Ρν Ίδξπκα Κείδνλνο Διιεληζκνχ (ΗΚΔ) είλαη Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε θνηλσθειή, πνιηηηζηηθφ, κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, ε ζχζηαζε ηνπ νπνίνπ θπξψζεθε θαη απέθηεζε ηζρχ Λφκνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ Λφκνπ 2169/ 1993, πνπ δεκνζηεχζεθε λφκηκα ζην ΦΔΘ 149 Α/ Πθνπφο ηνπ Ηδξχκαηνο είλαη ε ζπλερήο θαη δπλακηθή αμηνπνίεζε ηεο δηαρξνληθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ Κείδνλνο Διιεληζκνχ, ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ κνπζείσλ, ζθνπφο ν νπνίνο εθπιεξψλεηαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ζχγρξνλεο γλψζεο γηα ηελ επηθνηλσλία Ρν Ίδξπκα Κείδνλνο Διιεληζκνχ (ΗΚΔ) είλαη Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε πιήξε δηνηθεηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή απηνηέιεηα. Θαηά ζπλέπεηα νη ζρέζεηο ησλ κεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Πχκβαζεο, ηα Ππκβαηηθά Ρεχρε θαη Πηνηρεία θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ Αζηηθνχ Θψδηθα θαη φζα ζηελ παξνχζα νξίδνληαη σο ηζρχνληα Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ΗΚΔ δπλάκεη ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπ λφκνπ (λ. 2169/ 1993, ΦΔΘ 149 Α/ ), φπσο ηζρχεη ζήκεξα, εμαηξείηαη ξεηά απφ ην δεκφζην ηνκέα θαη δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ. Κε δεδνκέλν φηη ην παξφλ έξγν (ΒΝΗ) έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Τεθηαθή Πχγθιηζε, ν παξψλ δηαγσληζκφο θαη ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΘ θαη ην ΞΓ 60/2007 ην νπνίν ηελ ελζσκαηψλεη ζην εζσηεξηθφ δίθαην. Γηέπεηαη επίζεο απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ «Θαλνληζκνχ Αλάζεζεο θαη εθπφλεζεο κειεηψλ, ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πεξεζηψλ θαη Γηελέξγεηαο Ξξνκεζεηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο Κείδνλνο Διιεληζκνχ (ΗΚΔ)». Οεηά δηεπθξηλίδεηαη φηη νη νδεγίεο 92/50/ΔΝΘ θαη 93/39/ΔΝΘ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ νδεγία 2004/18/ΔΘ ε νπνία δηέπεη ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1177/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30ήο Λνεκβξίνπ Πηνλ βαζκφ θαη εθφζνλ ε παξνχζα ζχκβαζε δεκηνπξγεί ππνρξεψζεηο εηο βάξνο ηνπ δεκνζίνπ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ δηέπεηαη επίζεο απφ ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ 2362/1995, φπνπ απηέο δχλαηαη λα εθαξκνζηνχλ αλαινγηθά. Πε θάζε πεξίπησζε ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ εθαξκφδεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο κε δηάθξηζεο, ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην επξσπατθφ ζεζκηθφ ελίδα 14 από 112

15 πιαίζην. Γηέπεηαη επίζεο απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ην νπνίν αθνξά ηελ ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ζηνλ βαζκφ θαη θαηά πεξίπησζε φπνπ ην ΗΚΔ θαη ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε εκπίπηεη ζην πεδίν ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη ξεηψο φηη φπνπ ζηελ παξνχζα γίλεηαη κλεία δηαηάμεσλ ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, ζα έρεη ηνλ ραξαθηήξα αλαθνξάο ζε ζπκβαηηθά θείκελα, δεδνκέλνπ φηη ην ΗΚΔ δελ ππάγεηαη ππνρξεσηηθά ζην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ απηψλ νη νπνίεο εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο. Κε δεδνκέλν φηη ην έξγν έρεη εληαρζεί θαη ρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δειψλεη φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη φζα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδερνκέλσο δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε απηά ηα νπνία ξεηψο αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ ηα θνλδχιηα ηνπ ΔΠΞΑ Ρν ΗΚΔ έρεη εγθξίλεη, ζηελ κε αξ. 129, ζπλεδξίαζή ηνπ, ηεο 21/01/2009 θαη εθαξκφδεη θαλνληζκφ «ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΞΝΛΖΠΖΠ ΚΔΙΔΡΥΛ, ΠΛΑΤΖΠ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ (ΗΚΔ).» (απφ εδψ θαη θάησ απνθαινχκελνο ζπλνπηηθά θαη «Θαλνληζκφο»). Ζ παξνχζα δηαδηθαζία θαζψο θαη νη ζρέζεηο ησλ κεξψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ απηήλ, είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ θαη δηέπνληαη απφ απηφλ. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνβιέςεηο κεηαμχ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηνπ θαλνληζκνχ, ηζρπξφηεξεο ζεσξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Ν θαλνληζκφο «ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΞΝΛΖΠΖΠ ΚΔΙΔΡΥΛ, ΠΛΑΤΖΠ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ (ΗΚΔ)», δηαηίζεηαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνςεθίνπ ηζνδπλακεί κε δήισζε φηη έρεη ήδε ιάβεη γλψζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ θαλνληζκνχ θαη ηηο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. Άρθρο 6 ο - ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 6.1. Ζ δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.Π. ηνπ ΗΚΔ ζηελ?? απφ??/??/2011 ζπλεδξίαζή ηνπ. ελίδα 15 από 112

16 6.2. Ν παξφλ Γηαγσληζκφο είλαη «διεθνήρ ανοισηόρ ηακηικόρ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ ηνπ θαλνληζκνχ Θξηηήξηα επηινγήο αλαδφρνπ είλαη ε «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά», ζχκθσλα κε ην άξζξν ηνπ θαλνληζκνχ Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο Νη ππνςήθηνη δεζκεχνληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα δηάζηεκα 120 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Άρθρο 7 ο - ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 7.1. Δξγνδφηεο/ Θχξηνο ηνπ Έξγνπ/ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Ίδξπκα Κείδνλνο Διιεληζκνχ (ΗΚΔ). Νδφο : Ξνπινπνχινπ 38 Ραρ. Θσδ. : Αζήλα Ρει. : Telefax : Ηζηνζειίδα : Ηζηνζειίδα δηαγσληζκψλ: Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ΗΚΔ ζα αζθεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαζήθνληα αλάινγα κε εθείλα ηεο Ξξντζηακέλεο Αξρήο θαηά ηε λνκνζεζία ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΗΚΔ 7.3. πεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ/ Γηεπζχλνπζα πεξεζία είλαη πεξεζία Ππληνληζκνχ Έξγσλ ηνπ ΗΚΔ (ΠΔ - ΗΚΔ) θαη αξκφδηνο γηα ηνλ δηαγσληζκφ είλαη ν θ νο Γεψξγηνο Γηαλλνχιεο- Γηαλλνπιφπνπινο, πνπ εδξεχεη ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θ.ιπ. δηαηίζεληαη απφ ηελ σο άλσ δηεχζπλζε. Πηελ σο άλσ δηεχζπλζε κπνξεί λα απεπζπλζεί θάζε ελδηαθεξφκελνο γηα δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, παξαηεξήζεηο θ.ιπ Πηελ σο άλσ δηεχζπλζε ζα θαηαηεζνχλ επίζεο νη πξνζθνξέο. Άρθρο 8 ο - ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 8.1. Πηνλ παξφληα δηαγσληζκφ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη πξνέξρνληαη απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ., ή ηνπ Δπξσπατθνχ ελίδα 16 από 112

17 Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.) ή ηεο Ππκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξ.Ν.Δ. ή απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ Πηελ θάζε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ αξθεί Δπηζηνιή ζχζηαζεο ζχκπξαμεο - πξνζχκθσλν Δλψζεσο ή Θνηλνπξαμίαο Φπζηθψλ ή Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ (φρη απαξαίηεηα ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν). Πηελ επηζηνιή ζχκπξαμεο - πξνζχκθσλν ζα αλαθέξεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο εθάζηνπ Φπζηθνχ ή Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ ζηελ Έλσζε ή Θνηλνπξαμία. Πην πξνζχκθσλν ζα νξίδεηαη θαη θνηλφο εθπξφζσπνο ησλ ζπκπξαηηφλησλ ή θνηλνπξαθηνχλησλ γηα ηελ θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ, αλαπιεξσηήο ηνπ, θαη ζα νξίδεηαη θαη θνηλή δηεχζπλζε (ηαρπδξνκηθή θαη ειεθηξνληθή), ηειέθσλν, θαμ θ.ιπ Πε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε αλαηεζεί ζε θνηλνπξαμία, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα απαηηεζεί ζχζηαζε Θνηλνπξαμίαο κε Ππκβνιαηνγξαθηθφ Έγγξαθν Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγσληζκφ είηε κφλν κεκνλσκέλα, είηε κφλν σο κέινο κίαο θαη κφλν Θνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο εηαηξεηψλ Ξξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ κεξψλ ηεο ζχκβαζεο Πε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ Θνηλνπξαμία ή Έλσζε Δηαηξεηψλ, ηα κέιε πνπ απαξηίδνπλ απηή επζχλνληαη έλαληη ηνπ ΗΚΔ θνηλψο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ έθαζην ηνχησλ, γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα ζπλεκκέλα ζ απηήλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία Πε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή ηζρχεη κέρξη ηελ πιήξε θαη νινζρεξή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζ φιε ηελ ζπκβαηηθή δηάξθεηα απηήο θαη ηελ πεξίνδν ησλ θάζε είδνπο εγγπήζεσλ Νη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα ηκήκαηα ή εξγαζίεο ηεο ζχκβαζεο πνπ ηπρφλ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10.5 ηνπ θαλνληζκνχ ελίδα 17 από 112

18 Άρθρο 9 ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΡΑ ΙΥΤΟ ΣΟΤ 9.1. Ξξνθαηαξθηηθή πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο δεκνζηεχζεθε ζηελ ππεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (2011/S /01/2011) 9.2. Ζ παξνχζα αλαιπηηθή δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηφο ηνπ εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δηαηίζεληαη ζηνλ θφκβν ηνπ ΗΚΔ απφ ηελ εκεξνκελία??/?/2011 θαη δηαξθψο γηα ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο. Νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα παξαιάβνπλ κε θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, απφ ηα γξαθεία ηνπ ΗΚΔ ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (10:00 15:00) απφ ηα γξαθεία ηνπ ΗΚΔ (Ξνπινπνχινπ 38, Αζήλα ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ην νπνίν είλαη πξσηφηππν, αξηζκεκέλν, ζθξαγηζκέλν θαη κνλνγξακκέλν απφ ην ΗΚΔ θαη έσο θαη 20 εκέξεο απφ ηελ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, δειαδή ηελ??/?/2011. Νη ππνςήθηνη δχλαληαη επίζεο λα παξαιάβνπλ ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηηο ίδηεο πξνζεζκίεο απφ θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν απφ εθείλνπο ηαρπκεηαθνξέα ν νπνίνο θαη ζα θαηαζέζεη γηα ηελ παξαιαβή ηνπ εληχπνπ γξαπηή αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ πξνο ην ΗΚΔ (ππφςε θ. Γηαλλνχιε-Γηαλλνπιφπνπινπ Γεσξγίνπ, θ. Ρζηγθνχλε Πνθίαο, ΠΔ-ΗΚΔ) ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ην πξφζσπν επηθνηλσλίαο θαη ν θσδηθφο ζχκβαζεο (ΑΠ-3). Ρα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηίζεληαη ζην θφκβν ηνπ ΗΚΔ δηαξθψο γηα ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο Γηεπθξηλίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα θαη ηα ζςμβαηικά ηεύση ηος διαγωνιζμού παξέρνληαη απφ ην ΗΚΔ, έσο θαη ηελ??/?/2011. Δξσηήζεηο δχλαηαη λα ππνβιεζνχλ έσο θαη ηελ??/?/2011. Ρα εξσηήκαηα δχλαηαη λα ππνβιεζνχλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην ινγαξηαζκφ ηειενκνηνηππίαο, ή ηειεθψλνπ ζηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 7.1 ηεο παξνχζαο. Πε θάζε επηθνηλσλία ν ππνςήθηνο ζα αλαθέξεη ηνλ θσδηθφ αλαθνξάο ΑΠ- 3. Νη νηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο παξαζρεζνχλ απφ ην ΗΚΔ ζα δεκνζηεπζνχλ ζηνλ θφκβν ηνπ ΗΚΔ απφ ηνλ νπνίν θαινχληαη κε ηελ παξνχζα νη ππνςήθηνη λα ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ΠΔ- ΒΝΗ-3. Γηεπθξηλίζεηο δχλαηαη λα αλαξηεζνχλ έσο θαη 10 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιιεθηηθή εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή έσο θαη ηελ??/?/2011. ελίδα 18 από 112

19 9.4. Σα ζςμβαηικά ηεύση και ζηοισεία και η ζειπά ιζσύορ ηοςρ είναι ηα εξήρ: Ζ ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζηεί θαη ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο ηνπ έξγνπ Ζ παξνχζα δηαθήξπμε Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ Ν «Θαλνληζκφο αλάζεζεο θαη εθπφλεζεο κειεηψλ, ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πεξεζηψλ θαη δηελέξγεηαο Ξξνκεζεηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο Κείδνλνο Διιεληζκνχ (ΗΚΔ)». Άρθρο 10ο - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ - ΚΑΣΑΘΔΗ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη ε??/?/2011 εκέξα??? θαη ψξα 15:00 αθξηβψο, ζηα γπαθεία ηος ΙΜΔ, Ποςλοπούλος 38, , Αθήνα. Νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (10:00 15:00) έσο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ Νη ελδηαθεξφκελνη, θαηαζέηνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 16 νπ άξζξνπ ηνπ θαλνληζκνχ. Γελ πξνβιέπνληαη άιινπ είδνπο θαηαζέζεηο ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 16.4 ηνπ θαλνληζκνχ ε νπνία δελ εθαξκφδεηαη ζηελ παξνχζα Νη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζε έλα αληίγξαθν θαη ζα έρνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ θαλνληζκφ κνξθή θαη ζπγθξφηεζε ιεο νη ζειίδεο ζα είλαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ, ή απφ ηνλ θνηλφ εθπξφζσπν ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζπληζηάηαη λα ηεξεζεί ζηελ ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο Ξξνζθνξά ππφ αίξεζε ή κε ζχκθσλε πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Ζ εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ελίδα 19 από 112

20 ζην 18 ν άξζξν ηνπ θαλνληζκνχ Νη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ επηγξαθή: ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΞΝΙΚΔΠΥΛ» ΘΥΓΗΘΝΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΠΔ-ΒΝΗ-3. Πην επάλσ αξηζηεξφ κέξνο ηνπ θαθέινπ, ζα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ην φλνκα ηνπ εθπξνζψπνπ (θνηλνχ εθπξνζψπνπ, ζηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πξνκεζεπηψλ) ή αληηθιήηνπ, θαζψο θαη ε πιήξεο επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, Ρ.Θ., πφιε, ηειέθσλν, fax, ) ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Πε πεξίπησζε έλσζεο ή Θ/μίαο ζα αλαγξάθνληαη θαη ηα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο Ν θάθεινο Ξξνζθνξάο πεξηέρεη ηξεηο ππνθαθέινπο, ζησλ νπνίσλ ζην επάλσ αξηζηεξφ κέξνο ηνπο, ζα αλαγξάθνληαη ηα σο άλσ (παξ ηεο παξνχζαο) αλαθεξφκελα ζηνηρεία. Νη ππνθάθεινη, ησλ νπνίσλ ηα πεξηερφκελα πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ζηα άξζξα 12, 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο, ζα είλαη νη εμήο: Πθξαγηζκέλνο ΦΑΘΔΙΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ, Πθξαγηζκέλνο ΦΑΘΔΙΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ θαη Πθξαγηζκέλνο ΦΑΘΔΙΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ. Άρθρο 11 ο - ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Υο επίζεκε γιψζζα, γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαζψο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ απηφλ, νξίδεηαη ε ειιεληθή ια ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, άιισο ζα ππνβιεζνχλ ζπλνδεπφκελα κε κεηαθξάζεηο ζηελ Διιεληθή, λνκίκσο επηθπξσκέλεο απφ Γηθεγφξν ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα απηφ ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθαην Θαη αμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ππνβνιή εγρεηξηδίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ ζηα Αγγιηθά, αλ δελ δηαηίζεληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο ζηα Διιεληθά ζα απφ ηα απαηηνχκελα, αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα δελ θαηαηεζνχλ ζε πξσηφηππε έθδνζε, ηα αληίγξαθα απηψλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα είλαη επηθπξσκέλα απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ή απφ άιιε αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ηνπ ελίδα 20 από 112

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 ΣΜ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σαρ Γ/λζε: Κ. Παιαηνιόγνπ 15-Πεηξαηάο-Σ.Κ 185 35 Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : Τηλ./Φαξ :

Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : Τηλ./Φαξ : ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ Ταχ. /νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας Ταχ. Κωδ. : 46100 Τηλ./Φαξ : 26650.21319 e-mail : info@kalamasacherontas.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov.

Καξδίηζεο 56, Σ.Κ.42100 (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) θ. Ν. Γειηηδηάο Π.Μαγγνύθε 24313-50702 24310-35157 gnt.promitheies@1154.syzefxis.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ &ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ: 20-06-2014 Σασ. Διεύθςνζη Σμήμα Πληποθοπίερ Σηλέθυνα FAX E-mail : : : : : : : Καξδίηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν:

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν: ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: «Π ξ ν κ ά ζ ε η α Α λ α ι σ ζ έ κ σ λ Α λ η η δ ξ α ζ η ε ξ έ σ λ & Υ ε κ η θ ψ λ Β η ν ρ ε κ η θ ψ λ Κ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 4/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 4/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ» ΠΡΑΞΗ: «ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΦΔΣΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΝΑΟΤΑ 2010 2015» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 07 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΖ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ. γηα ην Έξγν «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΝΠ ΠΡΝΛ ΠΚΑ Λ.ΕΗΣΛΖΠ ΡΝ Λ.ΠΔΟΟΥΛ»

ΡΔΣΖ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ. γηα ην Έξγν «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΝΠ ΠΡΝΛ ΠΚΑ Λ.ΕΗΣΛΖΠ ΡΝ Λ.ΠΔΟΟΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΠ ΠΛΓΔΠΚΝΠ Φν.Γ.Π.Α. ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΦΟΑΓΘΥΛ 6-8, 54626 ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΔΟΓΝ: ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΝΠ ΠΡΝΛ ΠΚΑ Λ.ΕΗΣΛΖΠ ΡΝ Λ.ΠΔΟΟΥΛ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα