ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5.1 5.8"

Transcript

1 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Ένας υγειονοµικός σταθµός θέλει να ελέγξει αν ο µέσος αριθµός βακτηριδίων ανά µονάδα όγκου θαλασσινού νερού σε µια παραλία υπερβαίνει το επίπεδο ασφαλείας των 9 µονάδων. ώδεκα δείγµατα νερού συλλέγονται και βρίσκονται οι ακόλουθοι αριθµοί βακτηριδίων ανά µονάδα όγκου: Αν τα παραπάνω δεδοµένα ακολουθούν κανονική κατανοµή, να ελεγχθεί κατά πόσο υπάρχει επίπεδο ανησυχίας, σε επίπεδο σηµαντικότητας α =,5 Λύση: Επειδή µας ενδιαφέρει η περίπτωση οι συγκεντρώσεις των βακτηριδίων να µην είναι µεγαλύτερες από το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 9 µονάδων θα εκτελέσουµε ένα µονόπλευρο έλεγχο µε µηδενική και εναλλακτική υπόθεση: Η ο : µ = 9 και Η α : µ > 9, αντίστοιχα. Το επίπεδο σηµαντικότητας είναι α =, 5. Επειδή το σ είναι άγνωστο θα χρησιµοποιήσουµε τον t- έλεγχο υποθέσης µέσης τιµής κανονικής κατανοµής (µε άγνωστη τυπική απόκλιση) (Κεφ. 5.). Η µέση τιµή των µετρήσεων είναι x = 9,97, ενώ η τυπική απόκλιση είναι s = 4.9. Η τιµή της x µ στατιστικής συνάρτησης t είναι t =. Εδώ, µ = 9 και n =, οπότε s n 9, 97 9 t = =,473 4, 5 Στη συνέχεια, βρίσκουµε την κρίσιµη τιµή για µονόπλευρο έλεγχο σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% (δίπλευρο 5%-σηµείο της t-κατανοµής) για β.ε. =, που είναι,8. Εποµένως η κρίσιµη περιοχή (περιοχή απόρριψης της H o ) ορίζεται ως t >,8. Εδώ το t =,473 δεν ανήκει στην κρίσιµη περιοχή και εποµένως η H o γίνεται αποδεκτή, δηλαδή το νερό είναι προς το παρόν ασφαλές. 5. Σε µια τυχαιοποιηµένη κλινική δοκιµή διερευνήθηκε η αντικαταθλιπτική δράση ενός νέου φαρµάκου. Μετά την θεραπεία µε το νέο φάρµακο στην οµάδα Α ή µε «αδρανές» φάρµακο στην οµάδα Β το επίπεδο της κατάθλιψης 9 ασθενών όπως µετρήθηκε µε µια ειδική κλίµακα ήταν: Οµάδα Α Οµάδα Β Μπορεί να τεκµηριωθεί η αντικαταθλιπτική δράση του φαρµάκου; Λύση: εχόµαστε ότι οι µετρήσεις της αντικαταθλιπτικής δράσης ακολουθούν κανονική κατανοµή και στις δύο οµάδες µε κοινή διασπορά σ, δηλαδή Ν(µ, σ ) για την οµάδα Α και Ν(µ, σ ) για την οµάδα Β. Θα χρησιµοποιήσουµε τον t-έλεγχο (Κεφ. 5.5β) σύγκρισης µέσων τιµών δύο ανεξάρτητων πληθυσµών µε άγνωστες, αλλά ίσες τυπικές αποκλίσεις. Η µηδενική και εναλλακτική υπόθεση είναι: Η ο : µ = µ και Η α : µ µ, αντίστοιχα. Από τις µετρήσεις προκύπτει ότι οι µέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις των δύο οµάδων είναι: x = 8,9 και s = 9,678 για την Α, και x = 8, και s = 3,88 για την Β. Η εκτίµηση της κοινής τυπικής απόκλισης σ γίνεται από την εκτιµήτρια

2 s = ( n ) s ( n ) s n n = ( ) 9, 678 ( 9 ) 3, 88 9 = 7,5 Από τις παραπάνω τιµές υπολογίζουµε την τιµή της στατιστικής συνάρτησης t µε τον τύπο t = x x = s s n n 8, 9 8, 7, 5 7, 5 9 =,6 Η τιµή της t-κατανοµής µε n n - β.ε., εδώ (9- = 7) β.ε, και για επίπεδο σηµαντικότητας 5% βρίσκεται από τον Πίνακα ίση µε t 7,,5 =,. Άρα η περιοχή απόρριψης της Ηο ορίζεται ως t <-, ή t >,. Από την σύγκριση των τιµών της t προκύπτει ότι το,6 ανήκει στην περιοχή αποδοχής της Ηο άρα η Ηο δεν απορρίπτεται. ηλαδή, δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην αντικαταθλιπτική δράση µεταξύ του νέου φαρµάκου και του «αδρανούς» φαρµάκου (placebo). 5.3 Σε ασθενείς µε αυξηµένη συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) χορηγήθηκε για µήνες καθιερωµένο αντιϋπερτασικό φάρµακο. Μετά από διακοπή 5 ηµερών χορηγήθηκε για µήνες (στους ίδιους ασθενείς) ένα νέο αντιϋπερτασικό φάρµακο. Οι µεταβολές της ΣΑΠ σε mmhg των ασθενών µετά την χορήγηση των δύο αυτών φαρµάκων ήταν: Ασθενής Καθιερωµένο φάρµακο Νέο φάρµακο Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η αντιυπερτασική επίδραση του ενός φαρµάκου είναι καλύτερη από την επίδραση του άλλου; Λύση: Θα εφαρµόσουµε τον t-έλεγχο για για ζευγαρωτά δείγµατα (Κεφ. 5.3). Υπολογίζουµε τις διαφορές d = Ν-Κ (Nέο µείον Kαθιερωµένο) για όλα τα ζεύγη: Ασθενής d = N-K Ο έλεγχος της H : µ N = µ K εναντίον της H A : µ N µ K είναι ισοδύναµος µε τον H : µ d = εναντίον H A : µ d, όπου µ d είναι η µέση τιµή των διαφορών d. Εποµένως ο κατάλληλος έλεγχος είναι ο t-έλεγχος για την µέση τιµή των διαφορών d. εχόµαστε ότι οι διαφορές d (των µετρήσεων της πίεσης µεταξύ των δύο φαρµάκων) ακολουθούν κανονική κατανοµή Ν(µ d, σ ). Η µέση τιµή και τυπική απόκλιση των διαφορών υπολογίστηκε σε d = -3. και s = 7,459, αντίστοιχα. Εποµένως το τυπικό σφάλµα των διαφορών είναι s/ n = 7,459/ = 8,68. d 3, Η τιµή της στατιστικής συνάρτησης t που προκύπτει είναι t = = =, 5. Η τιµή του s 8, 68 n t που ορίζει την κρίσιµη περιοχή απόρριψης της Ηο υπολογίζεται για επίπεδο σηµαντικότητας,5 και βαθµούς ελευθερίας - = 9. Η τιµή του t από τον πίνακα είναι,6, οπότε η κρίσιµη περιοχή ορίζεται ως t <,6 ή t >,6. Από την σύγκριση των τιµών προκύπτει ότι t = -,5 > -,6 άρα η Ηο είναι αποδεκτή, δηλαδή δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στην αντιϋπερτασική δράση των δύο φαρµάκων.

3 5.4 Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσµατα µια έρευνας σχετικής µε την διαµονή (τύπο κατοικίας) ενός τυχαίου δείγµατος νεαρών ανύπαντρων µητέρων και της ηλικίας τους. Η έρευνα αυτή έγινε το 99 σε µια µικρή πόλη στις δυτικές ΗΠΑ. Έφηβος (5-8 χρονών) Ενήλικη (9 5 χρονών) Οικογένεια Σύντροφος/ Φίλοι Μόνη (α) Παρουσιάστε τα παραπάνω δεδοµένα σ ένα γράφηµα και δώστε προκαταρκτικά σχόλια. (β) Εφαρµόστε ένα κατάλληλο έλεγχο σηµαντικότητας της υπόθεσης ότι υπάρχει σχέση µεταξύ του τύπου κατοικίας και ηλικίας? Σε τι συµπέρασµα καταλήγετε; Λύση: (α) Ένα χρήσιµο γράφηµα είναι αυτό των ποσοστών των µητέρων ανα κατηγορία τύπου κατοικίας (διαµονής) για εφήβους και ενήλικες. Για παράδειγµα: το ποσοστό των εφήβων µητέρων που µένουν µε την οικογένεια τους είναι 6/3 = 69,57%, και παρόµοια για τις άλλες δύο κατηγορίες είναι 7,39% και 3,4%. Ένα απλό γράφηµα αυτών των ποσοστών (όπως φαίνεται παρακάτω) δίνει την προκαρκτική εντύπωση ότι το ποσοστό των εφήβων µητέρων που ζουν µε την οικογένεια τους είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό των ενήλικων µητέρων. Αντίστροφα, τα ποσοστά των ενήλικων µητέρων στις άλλες δύο κατηγορίες τύπου διαµονής είναι µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των εφήβων µητέρων Εφηβος. Οικογένεια Σύντροφος/ Φίλοι Μόνη Ενήλικας (β) Για να ελέγξουµε αν υπάρχει σχέση µεταξύ τύπου κατοικίας και ηλικίας θα χρησιµοποιήσουµε ένα χ -έλεγχο για πίνακες συνάφειας (x3) (Κεφ. 5.7). Η µηδενική και ενναλακτική υπόθεση ορίζονται ως: Η ο : δεν υπάρχει καµία σχέση ανάµεσα στον τύπο κατοικίας και την ηλικία, και H α : πράγµατι υπάρχει σχέση. Οι παρατηρήσεις και οι αναµενόµενες συχνότητες (σε παρένθεση) που υπολογίζονται αν δεχθούµε την ανεξαρτησία των ενδεχοµένων (µηδενική υπόθεση) είναι: Οικογένεια Σύντροφος/ Μόνη Σύνολο Φίλοι Έφηβος 6 (,5) 4 (5,5) 3 (6) 3 (5-8 χρονών) Ενήλικη 7 (,5) 7 (5,5) 9 (6) 3 (9 5 χρονών) Σύνολο 3 46

4 Υπολογίζουµε το Χ = Σ(O-E) ( 6, 5) ( 4 5, 5) ( 9 6) /E =..., 5 5, 5 6,76,49,5 = 7,34 =,76,49,5 Η κρίσιµη περιοχή απόρριψης µε επίπεδο σηµαντικότητας α =,5 και βαθµούς ελευθερίας (r-)(c-) = (3-)(-) = είναι η περιοχή Χ > χ,,5 = 5,99. Από την σύγκριση, Χ = 7,34 > 5,99, προκύπτει ότι πρέπει να απορρίψουµε την Ηο. ηλαδή, υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του τύπου κατοικίας και της ηλικίας νεαρών ανύπαντρων µητέρων. 5.5 Η µέση τιµή και τυπική απόκλιση (του πληθυσµού) της ουρίας στο αίµα είναι 3 mg/dl και mg/dl, αντίστοιχα. έκα άτοµα που ακολουθούν µια ειδική διατροφή έχουν τις ακόλουθες τιµές ουρίας: 46, 54, 6, 55, 6, 58, 6, 4, 59, 5. Η προφανής αυτή αύξηση των τιµών της ουρίας και ιδιαίτερα της µέσης τιµής οφείλεται στην ειδική διατροφή; Να ελεγχθεί η κατάλληλη υπόθεση για τη µέση τιµή µε επίπεδο α =5%, αν οι τιµές της ουρίας ακολουθούν κανονική κατανοµή. Λύση: Υποθέτουµε ότι οι τιµές της ουρίας στο αίµα ακολουθούν την κανονική κατανοµή Ν(3, ). Τότε η µέση τιµή του δείγµατος (από το ΚΟΘ) θα ακολουθεί την Ν(3, /). Η µηδενική και εναλλακτική υπόθεση ορίζονται ως: Η ο : µ = 3 και Η α : µ 3. Θα χρησιµοποιήσουµε τον z-έλεγχο (Κεφ. 5.) υποθέσεως µέσης τιµής κανονικής κατανοµής (µε γνωστή τυπική απόκλιση). Η µέση τιµή της ουρίας του δείγµατος είναι x =54,4. Η στατιστική συνάρτηση x µ z 54, 4 3 = = = σ n, 4 36, = 7,84 Η περιοχή απόρριψης µε επίπεδο σηµαντικότητας α =,5 ορίζεται από τις τιµές z >,96 ή z < -,96. Επειδή z =7,84 >,96 απορρίπτουµε την Η ο, δηλαδή δεχόµαστε ότι τα άτοµα µε αυτή την ειδική διατροφή έχουν διαφορετικό µέσο επιπεδο ουρίας στο αίµα. 5.6 Θέλουµε να ελέγξουµε την υπόθεση ότι ο αριθµός των ακτινών γάµα που εκπέµπονται ανά δευτερόλεπτο από ορισµένη ραδιενεργό ουσία έχει κατανοµή Poisson. Σε 5 διαστήµατα τους ενός δευτερολέπτου έχουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα. Χρησιµοποιήστε επίπεδο εµπιστοσύνης 5%. Αρ. Ακτινών γ/sec Συχνότητες Λύση: Για να ελέγξουµε εάν οι τιµές των παρατηρουµένων συχνοτήτων ακολουθούν την κατανοµή Poisson θα χρησιµοποιήσουµε τον χ -έλεγχο βαθµού-προσαρµογής (Κεφ. 5.8). Η αρχική και η εναλλακτική υπόθεση είναι Η ο : f(x) = fo(x)=e -λ λ x /x! και H α : f(x) f o (x), αντίστοιχα. Για να βρούµε τις αναµενόµενες συχνότητες θα πρέπει να εκτιµήσουµε την τιµή της παραµέτρου λ της κατανοµής Poisson από παρατηρούµενες συχνότητες. Όπως ήδη γνωρίζουµε (Κεφ. 3Α) µια καλή εκτιµήτρια της λ είναι η µέση τιµή του δείγµατος (είναι ΕΜΠ, Κεφ. 4). Εδώ, x = (x3 x 7x 8 x 6)/5 = 9/5 = 3,648 Ο πίνακας παρατηρούµενων και αναµενόµενων συχνοτήτων δίνεται παρακάτω. Οι πιθανότητες των τιµών υπολογίστηκαν από την κατανοµή Poisson για λ = 3,648.

5 Αρ. ακτίνων γ/ ανά sec Παρατηρούµενες συχνότητες Πιθανότητες Po µε λ=3,648 3,6 6,5,95 3,75 5,73 43,3 3 6, 5, ,9 48,4 5 3,4 35,5 6 6,85,3 7 4,44, , ,5 Αναµενόµενες Συχνότητες Όπως βλέπουµε η τελευταία κατηγορία έχει αναµενόµενη συχνότητα < 5. Η κατηγορία αυτή ενοποιείται µε την γειτονικής της, ώστε η νέα (ενοποιηµένη) κατηγορία (8) έχει ολική παρατηρηθείσα συχνότητα 6 και αναµενόµενη 8,. Υπολογίζουµε τώρα το άθροισµα Χ = Σ(O i -E i ) /E I ( 3 6, 5) ( 3, 75) ( 4, ) ( 6 8, ) =... 6, 5 3, 75, 8, = 9,538 Η περιοχή απόρριψης της Ηο ορίζεται από τις τιµές της χ για k--m = 9-- = 7 β.ε. και επίπεδο σηµαντικότητας,5. Η τιµή αυτή από τον Πίνακα 3 είναι 4,7. Άρα η περιοχή απόρριψης είναι οι τιµές Χ µεγαλύτερες από 4,7. Εδώ το Χ = 9,538 < 4,7, συνεπώς απδεχόµαστε ότι η Ηο ισχύει, δηλαδή δεχόµαστε την υπόθεση ότι ο αριθµός εκποµπής ακτίνων από ραδιενεργό ουσία ακολουθεί την κατανοµή Poisson. 5.7 Σε µια δοκιµή αντιϋπερτασικού φαρµάκου χορηγήθηκε σε 5 υπερτασικούς ασθενείς ένα νέο σκεύασµα, ενώ σε άλλους 5 χορηγήθηκε placebo. Μετρήθηκε η συστολική πίεση των ασθενών και βρέθηκε ότι στους 34 από τους 5 που έλαβαν το νέο φάρµακο η αντίδραση ήταν ευνοϊκή ενώ ή αντίστοιχη αντίδραση στο placebo ήταν 9 στους 5. Ελέγξτε την υπόθεση ότι το νέο φάρµακο έχει διαφορετική αποτελεσµατικότητα στους υπερτασικούς ασθενείς απ ότι το placebo. Λύση: Πρόκειται να συγκρίνουµε τις πιθανότητες p και p που αντιστοιχούν στην ευνοϊκή αντίδραση στο νέο φάρµακο και στο placebo αντίστοιχα. Οι υποθέσεις της έρευνας είναι Η ο : p = p = p και H α : p p Θα εφαρµόσουµε τον z-έλεγχο υπόθεσης για την διαφορά δύο ποσοστών (Κεφ. 5.6). Η εκτίµηση των πιθανοτήτων είναι p ˆ = X / n = 34/5 =,68 για το φάρµακο Α και p ˆ = Y / n = 9/5=,8 για το placebo. X Y Η εκτίµηση της κοινής πιθανότητας p δίνεται ως pˆ = = (349) / (55)=,43. H τυπική n n απόκλιση του pˆ δίνεται ως: p ˆ ( pˆ ) pˆ ( pˆ ) n n Η τιµή της στατιστικής συνάρτησης z δίνεται ως: =,99

6 pˆ pˆ z = = (,68-,8)/.99 = 5,5 pˆ ( pˆ ) pˆ ( pˆ ) n n H περιοχή απόρριψης της Ηο για επίπεδο σηµαντικότητας.5 ορίζεται ως z <,96 ή z >,96. Από την σύγκριση της τιµής του z προκύπτει ότι 5,5 >,96, άρα η Ηο απορρίπτεται. ηλαδή το νέο φάρµακο παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική διαφορά ευνοϊκής δράσης σε σχέση µε το placebo. 5.8 Μια νέα θεραπεία εφαρµόζεται σε άτοµα που έχουν καρκίνο στο παχύ έντερο, µε αποτέλεσµα 55 από αυτούς να επιζήσουν για 5 χρόνια. Με α = 5% να ελεγχθεί η πιθανότητα επιζήσεως 5 ετών να είναι µεγαλύτερη από 5%. Λύση: Θα εφαρµόσουµε τον z-έλεγχο υπόθεσης για το ποσοστό επιτυχιών πληθυσµού (Κεφ. 5.4). Η έκφραση της µηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης είναι: H o : p =,5 και Hα: p >.5, αντίστοιχα. Πρόκειται για ένα µονόπλευρο z-έλεγχο µε επίπεδο σηµαντικότητας α =.5. Η εκτίµηση του p είναι pˆ = 55/=,55 ενώ το τυπικό σφάλµα του pˆ είναι ΤΣ( pˆ ) = p ( p ), 5(, 5) = =,5 n 5 Η τιµή της στατιστικής συνάρτησης z που υπολογίζεται είναι (,55-,5)/,5 =. pˆ p z = = p ( p ) n Η κρίσιµη τιµή του z για µονόπλευρο έλεγχο και επίπεδο σηµαντικότητας,5 είναι,645. Οπότε η περιοχή απόρριψης ορίζεται ως z >,645. Από την σύγκριση των τιµών του z προκύπτει ότι <,645, άρα Ηο είναι αποδεκτή. ηλαδή η πιθανότητα επιζήσεως πάνω από 5 έτη δεν είναι µεγαλύτερη από 5%.

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Να δοθούν οι βασικές αρχές των µη παραµετρικών ελέγχων (non-parametric tests). Να παρουσιασθούν και να αναλυθούν οι γνωστότεροι µη παραµετρικοί έλεγχοι Να αναπτυχθεί η µεθοδολογία των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Be-7 ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω

Τι πρέπει να γνωρίζω Τι πρέπει να γνωρίζω Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Δ/ντής Β Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

Μη Παραµετρικά Κριτήρια. Παραµετρικά Κριτήρια

Μη Παραµετρικά Κριτήρια. Παραµετρικά Κριτήρια Κεφάλαιο 7 Μη Παραµετρικά Κριτήρια Παραµετρικά Κριτήρια Τα παραµετρικά κριτήρια είναι στατιστικά κριτήρια που απαιτούν την ικανοποίηση συγκεκριµένων προϋποθέσεων είτε αναφορικά µε συγκεκριµένες παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η.

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ» ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 5 (σσ. 0-0) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 5 (pp. 0-0) ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης Νικόλαος Φαρµάκης και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί.

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί. Κεφάλαιο : ιατάξεις και Συνδυασµοί. Περιεχόµενα Εισαγωγή Βασική αρχή απαρίθµησης ιατάξεις µε και χωρίς επανατοποθέτηση Συνδυασµοί Ασκήσεις Εισαγωγή Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου ϑα ϑεωρούµε πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Επιστηµονική Επιµέλεια: ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Καταρχήν Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι εν απαιτούν κανονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Αν το αποτέλεσμα ενός τυχαίου πειράματος είναι - ένας αριθμός R, τότε μπορεί να εκφραστεί με μία τ.μ. Χ R - αριθμοί R τότε μπορεί να εκφραστεί με ένα τ.δ. Χ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας διάγραμμα ελέγχου 0,5 0,4 Ποσοστό 0, 0, UCL=0,440 0, _ P=0,08 0,0 LCL=0 6 6 6 6 Αριθμός δείγματος 4 46 5

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα