Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»"

Transcript

1 Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Μαγνησίας, Επιµορφωτής Β επιπέδου κλάδου ΠΕ19-20 Περίληψη Η ϖαρούσα εργασία, αφορά τη διαδικασία σχεδίασης και εφαρµογής ενός διδακτικού σεναρίου για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο. Πιο συγκεκριµένα το σενάριο αναφέρεται στην τέταρτη ενότητα «Γνωριµία µε το διαδίκτυο και τις υϖηρεσίες του» της ϖληροφορικής Α γυµνασίου. Η ανάϖτυξη του σεναρίου ακολούθησε τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάϖτυξης ενός διδακτικού σεναρίου σύµφωνα µε το ϖρότυϖο της εϖιµόρφωσης β εϖιϖέδου για τον κλάδο ΠΕ Το σενάριο εφαρµόστηκε σε ϖραγµατικές συνθήκες τάξης στο ϖλαίσιο της ϖρακτικής άσκησης του ϖρογράµµατος Β εϖιϖέδου εϖιµόρφωσης. Τα αϖοτελέσµατα έδειξαν ότι το συγκεκριµένο µοντέλο σχεδίασης µϖορεί να συνεισφέρει στη ϖροσϖάθεια για τον αναλυτικό και µεθοδικό σχεδιασµό διδακτικών σεναρίων για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στη ευτεροβάθµια αλλά και την Πρωτοβάθµια εκϖαίδευση. Λέξεις κλειδιά: ιδακτικό σενάριο, ιαδίκτυο, υϖηρεσίες διαδικτύου, ϖληροφορική. Εισαγωγή Η Πληροφορική συνιστά έναν εϖιστηµονικό κλάδο ϖου ϖρωτοεµφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες, µε αϖοτέλεσµα η γνώση για στρατηγικές διδασκαλίας, διδακτικές ϖροσεγγίσεις και διδακτικά εργαλεία στο γνωστικό αντικείµενο της Πληροφορικής να κρίνεται αϖαραίτητη. Η αϖόκτηση βασικών ικανοτήτων ϖου εϖιτρέϖουν στους µαθητές/τριες να χρησιµοϖοιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες εντός και εκτός σχολείου (Πληροφορικός Γραµµατισµός) και η αξιοϖοίηση των ΤΠΕ σαν εργαλείο για την ϖροσέγγιση της σχολικής γνώσης και την ανάϖτυξη δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα (ανακάλυψη και διερεύνηση, συνθετική ικανότητα, ϖειραµατισµός, εϖίλυση ϖροβληµάτων, συνεργασία, εϖικοινωνία, κλϖ) έχουν αναδείξει τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε βασικό στοιχείο της εκϖαίδευσης (Μικρόϖουλος, 2011). Σε ερευνητικό εϖίϖεδο η διδακτική της Πληροφορικής έχει δώσει ενδιαφέροντα αϖοτελέσµατα, για τον τρόϖο µε τον οϖοίο µεταδίδονται και οικοδοµούνται οι γνώσεις αϖό τους µαθητές/τριες καθώς και για τις διεργασίες µέσα αϖό τις οϖοίες αναϖτύσσονται τεχνικές και νοητικές δεξιότητες αλλά και στάσεις αϖέναντι στην εϖιστήµη της Πληροφορικής και στη Πληροφορική ως εργαλείο (Κόµης, 2001). Τα τελευταία χρόνια η διάχυση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία και η τάση για εφαρµογή εναλλακτικών και συµµετοχικών διδακτικών τεχνικών, συνδέονται µε τη χρησιµοϖοίηση του όρου «ιδακτικό Σενάριο» για τη ϖεριγραφή του συνόλου των διδακτικών δραστηριοτήτων και των χρησιµοϖοιούµενων µέσων, καθώς και του γενικότερου ϖλαισίου µέσα στο οϖοίο υλοϖοιούνται οι δραστηριότητες διδασκαλίας και µάθησης µε τη χρήση των ΤΠΕ (Ι.Τ.Υ., 2011). Σε αντίθεση µε την µέχρι τώρα αϖλή αναϖαραγωγή της ύλης του σχολικού βιβλίου και το µοντέλο της µετωϖικής-δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας ϖου εϖικρατούσε στο εκϖαιδευτικό µας σύστηµα, η διδασκαλία της Πληροφορικής συνδέεται ολοένα και ϖερισσότερο µε τη µελέτη, την έρευνα και τη συνεργασία µέσα αϖό διερευνητικές, διαθεµατικές και συνεργατικές δραστηριότητες. Στο ϖλαίσιο αυτό, καθίσταται αναγκαία η ικανότητα του εκϖαιδευτικού της Πληροφορικής να υιοθετήσει την καινούργια διδακτική ϖραγµατικότητα, οργανώνοντας την διδασκαλία του µε καινοτόµο διάθεση και δηµιουργικότητα. Με αυτό το σκεϖτικό εϖιχειρείται στη ϖαρούσα εργασία να διδαχθεί η ενότητα «Γνωριµία µε το διαδίκτυο και τις υϖηρεσίες του». Στην Ελλάδα, η διδασκαλία σχετικά µε το ιαδίκτυο στο µάθηµα της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο σύµφωνα µε το αναλυτικό ϖρόγραµµα - Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σϖουδών Πληροφορικής ακολουθεί την εξής διαδικασία: στην Α τάξη οι µαθητές/τριες ϖλοηγούνται σε εϖιλεγµένους δικτυακούς τόϖους του Παγκόσµιου ιστού, ενώ στη Β τάξη εισάγονται σε βασικές έννοιες (δίκτυο, είδη δικτύων, ιαδίκτυο, υϖηρεσίες) και χρησιµοϖοιούν υϖηρεσίες του διαδικτύου (Παγκόσµιος ιστός, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Σύµφωνα εϖίσης µε τα αϖοτελέσµατα έρευνας ϖου έγινε σε µεγάλο δείγµα ϖαιδιών ετών (Σολοµωνίδου & Παϖαστεργίου, 2003) τα ϖαιδιά και οι έφηβοι ϖου συµµετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι το ιαδίκτυο είναι ένα µέσο ϖροσωϖικής ϖληροφόρησης ψυχαγωγίας και εϖικοινωνίας, ενώ λιγότερα αντιλαµβάνονται τη χρησιµότητά του ως εργαλείου για µάθηση. Τα ϖερισσότερα ϖαιδιά δεν

2 δυσκολεύονται να αντιληφθούν τις λειτουργίες του ιαδικτύου, δηλαδή το τι κάνει και το σε τι χρησιµεύει (ϖ.χ. ϖηγή ϖληροφοριών), ενώ αντίθετα, έχουν ασαφείς ή εσφαλµένες αναϖαραστάσεις γύρω αϖό το τι ακριβώς είναι (ϖ.χ. ορισµένα ϖιστεύουν ότι είναι ένα µηχάνηµα ). Στόχος της διδασκαλίας στο Γυµνάσιο είναι οι µαθητές/τριες να κατανοήσουν βασικές έννοιες της δικτυακής τεχνολογίας και να αϖοκτήσουν δεξιότητες χρήσης, ώστε να είναι σε θέση να αξιοϖοιούν το ιαδίκτυο ως εργαλείο σε διάφορες εργασίες. Σύντοµη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου. Το σενάριο µε τίτλο «Γνωριµία και εξοικείωση µε το διαδίκτυο και τις υϖηρεσίες: Χρησιµοϖοιώντας Web 2.0 εφαρµογές και λογισµικά» ϖραγµατοϖοιήθηκε στο 2 ο Γυµνάσιο Βόλου, σε 18 µαθητές του τµήµατος Α2 της Α τάξης. Σκοϖός του σεναρίου ήταν οι µαθητές/τριες να κατανοήσουν την έννοια του διαδικτύου, την δοµή του και να γνωρίσουν τις υϖηρεσίες του. Οι µαθητές/τριες σε ρόλο δηµοσιογράφου κάνουν έρευνα για το τι ϖιστεύουν οι συµµαθητές/τριες τους ότι είναι το διαδίκτυο και στη συνέχεια µέσα αϖό αναζήτηση στο ϖαγκόσµιο ιστό βρίσκουν τον ορισµό και τον συγκρίνουν µε τις αϖαντήσεις ϖου ϖήραν. Εϖίσης µέσα αϖό τα φύλλα δραστηριότητας ανακαλύϖτουν την δοµή του ιαδικτύου και την αϖοδίδουν σχεδιαστικά. Αξιοϖοιώντας τις ϖληροφορίες για τις υϖηρεσίες του διαδικτύου µέσα αϖό το φωτόδεντρο, µαθαίνουν για αυτές και συµϖληρώνουν έτσι έναν εννοιολογικό χάρτη. Οι µαθητές/τριες δούλεψαν σε οµάδες των (2 µαθητών/τριών), σύµφωνα µε κοινωνιόγραµµα ϖου έγινε αϖό τον εκϖαιδευτικό, και χρησιµοϖοιώντας ψηφιακά µέσα (φυλλοµετρητής, wordle, ζωγραφική) µϖόρεσαν να οικοδοµήσουν µόνοι τους τη νέα γνώση και να αϖαντήσουν σε µεγάλο ϖοσοστό, σωστά στο ηλεκτρονικό τεστ ϖου τους δόθηκε στο φύλλο αξιολόγησης. Η εξέλιξη του µαθήµατος ϖροκάλεσε το ενδιαφέρον των µαθητών/τριών καθώς ήρθαν σε εϖαφή µε γνωστές τους έννοιες (διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.ά.) και οι δραστηριότητες του σεναρίου τους βοήθησαν να τις κατανοήσουν και να αναθεωρήσουν ϖρότερες λανθασµένες αϖόψεις τους. Συµπεράσµατα Το σενάριο υλοϖοιήθηκε σύµφωνα µε το σχεδιασµό και τους διδακτικούς στόχους του. Ο διδακτικός χρόνος ήταν εϖαρκής και δεν ϖαρατηρήθηκαν ϖροβλήµατα στην χρήση των λογισµικών καθώς οι µαθητές ήταν εξοικειωµένοι µε τα ϖερισσότερα αϖό αυτά (φυλλοµετρητής, ζωγραφική, φωτόδεντρο). Το διαδικτυακό λογισµικό Wordle ( το οϖοίο ϖρώτη φορά γνώριζαν, δεν τους δυσκόλεψε καθώς δεν χρειάζεται εγκατάσταση και τα βήµατα ϖου έϖρεϖε να ακολουθήσουν για τη χρήση του, αϖοδείχθηκαν ϖολύ κατανοητά. Ο διδακτικός θόρυβος ήταν ελάχιστος χάρη στην αϖόλυτη οργάνωση. Υλοϖοιήθηκαν αϖό όλες τις οµάδες τα φύλλα δραστηριοτήτων (1, 2 και 3) και το φύλλο αξιολόγησης. Η εξέλιξη του µαθήµατος ϖροκάλεσε το ενδιαφέρον των µαθητών/τριών καθώς ήρθαν σε εϖαφή µε γνωστές τους έννοιες (διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.ά.) και οι δραστηριότητες του σεναρίου τους βοήθησαν να τις κατανοήσουν και να αναθεωρήσουν ϖρότερες λανθασµένες αϖόψεις τους. Η µεταξύ τους συνεργασία υϖήρξε ικανοϖοιητική καθώς ο χωρισµός τους σε οµάδες µε την µέθοδο του κοινωνιογράµµατος ήταν καθοριστικός. Και οι µαθητές/τριες συµµετείχαν ενεργά στην διδακτική διαδικασία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σενάριο: Γνωριµία και εξοικείωση µε το διαδίκτυο και τις υϖηρεσίες. 1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Γνωριµία και εξοικείωση µε το διαδίκτυο και τις υϖηρεσίες: Χρησιµοϖοιώντας Web 2.0 εφαρµογές και λογισµικά. 2.Εκτιµώµενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου ύο διδακτικές ώρες. 3.Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραµµα σπουδών/προαπαιτούµενες γνώσεις Το σενάριο σχετίζεται άµεσα µε το ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σϖουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), (ΦΕΚ 303/Β ) και το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σϖουδών (Α.Π.Σ.) ηµοτικού -

3 Γυµνασίου, (ΦΕΚ 304/Β ), στο οϖοίο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι ϖροτεινόµενες διδακτικές µέθοδοι θα ϖρέϖει να ϖροωθούν, να ενισχύουν και να ενθαρρύνουν: «την ενεργοϖοίηση του µαθητή και την εµϖλοκή του σε διαδικασίες µέσα αϖό τις οϖοίες θα κατακτά ο ίδιος τη γνώση, τη δηµιουργική δράση και τον ϖειραµατισµό, τη συνεργατική και ανακαλυϖτική µάθηση, την ανάϖτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα, τη συζήτηση, τον ϖροβληµατισµό και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, την καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης και έκφρασης, τη µάθηση ϖάνω στο ϖώς µαθαίνουµε». Ειδικότερα το σενάριο αφορά το µάθηµα 11 «γνωριµία µε το ιαδίκτυο» ϖου αϖοτελεί µέρος της 4ης ενότητας «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ» για µαθητές/τριες της Α τάξης γυµνασίου του σχολικού βιβλίου Πληροφορική Γυµνασίου. Εϖιϖλέον το σενάριο είναι ϖλήρως ενταγµένο στο Νέο Πρόγραµµα Σϖουδών για τον Πληροφορικό Γραµµατισµό στο Γυµνάσιο (Τζιµογιάννης Α., κ.ά., 2011). Στους στόχους του Νέου Προγράµµατος Σϖουδών ϖεριλαµβάνεται η διαϖραγµάτευση των βασικών εννοιών, των αρχών και των µεθόδων ϖου θεµελιώνουν την Πληροφορική ως εϖιστήµη στο ευρύτερο ϖλαίσιο των θετικών και τεχνολογικών εϖιστηµών. Στόχο εϖίσης αϖοτελεί και η καλλιέργεια δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα (εϖεξεργασία δεδοµένων, σχεδιασµός και υλοϖοίηση αλγορίθµων, µοντελοϖοίηση λύσεων, ϖρογραµµατισµός υϖολογιστών, δηµιουργικότητα και καινοτοµία) και δεξιοτήτων υψηλού εϖιϖέδου (διερεύνηση, κριτική και αναλυτική σκέψη, συνθετική ικανότητα, ικανότητες εϖικοινωνίας και συνεργασίας). Το σενάριο καλύϖτει τον άξονα µαθησιακών στόχων «Χειρίζοµαι και δηµιουργώ µε τα εργαλεία των ΤΠΕ - Βασικές έννοιες ΤΠΕ», του Νέου Π.Σ. για την Α Γυµνασίου και συνάδει µε τις ϖροτεινόµενες διδακτικές ϖροσεγγίσεις για την ενεργό συµµετοχή του/της µαθητή/τριας, την συνεργασία και την αλληλεϖίδραση του µε τους/τις συµµαθητές/τριες του ϖρωτίστως και στην συνέχεια µε τον διδάσκοντα. Το σενάριο αϖευθύνεται στους/στις µαθητές/τριες της Α τάξης του γυµνασίου αλλά θα µϖορούσε µε µικρές αλλαγές να εφαρµοστεί και στις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού. Σε ότι αφορά τις ϖρότερες γνώσεις εκτιµάται, ότι οι µαθητές/τριες έχουν δεξιότητες χειρισµού γραφικού ϖεριβάλλοντος εϖικοινωνίας του υϖολογιστή, ϖληκτρολόγησης κειµένου, ϖεριήγησης στον ϖαγκόσµιο ιστό και γνώση του ϖρογράµµατος της ζωγραφικής.οι ϖερισσότεροι µαθητές/τριες διαθέτουν τις δεξιότητες αυτές ήδη αϖό το ηµοτικό. Σε αντίθετη ϖερίϖτωση ϖροτείνεται µια σύντοµη ϖαρουσίαση της εκκίνησης και των βασικών λειτουργιών ενός φυλλοµετρητή. 4.Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου Α. Ως ϖρος το γνωστικό αντικείµενο Μετά το τέλος του σεναρίου οι µαθητές/τριες θα ϖρέϖει να είναι σε θέση : να ορίζουν την έννοια του διαδικτύου, να ϖεριγράφουν τη δοµή του διαδικτύου, να αϖαριθµούν τις υϖηρεσίες του, να συνθέτουν τις σκέψεις τους για τις έννοιες ϖου εµϖλέκονται στο διαδίκτυο και να κατασκευάζουν σύννεφα λέξεων. Β. Ως ϖρος τη χρήση των νέων τεχνολογιών: να εξασκηθεί µε τη χρήση ενός φυλλοµετρητή, να έχουν εξασκηθεί µε τη χρήση του διαδικτυακού λογισµικού ϖρογράµµατος wordle (σύννεφα λέξεων), να έχουν εξασκηθεί µε τη χρήση του λογισµικού ϖρογράµµατος της ζωγραφικής και εννοιολογικής χαρτογράφησης. Γ. Ως ϖρος τη µαθησιακή διαδικασία: να κατανοήσουν αναϖτύξουν διερευνητικές και συνθετικές δεξιότητες µέσα αϖό την µελέτη των ορισµών «ιαδίκτυο, υϖηρεσίες διαδικτύου» και την κατασκευή των δικών τους αντίστοιχων ορισµών. να αναδοµήσουν ιδέες και εικόνες για τις έννοιες «ιαδίκτυο», «σχηµατική ϖαράσταση διαδικτύου» και υϖηρεσίες του, µέσα αϖό τη γνωστική σύγκρουση ϖου µϖορεί να ϖεριέλθει αϖό τον διαφορετικό τρόϖο αναϖαράστασης και ϖαραµετροϖοίησης των ψηφιακών δραστηριοτήτων ψηφιακού σχολείου (Φωτόδεντρο),

4 να εργάζονται οµαδοσυνεργατικά µέσω της εϖικοινωνίας και της αλληλεϖίδρασης κατά την διαδικασίας της λήψης αϖοφάσεων συµϖλήρωσης των αϖαντήσεων του φύλλου δραστηριοτήτων. 5.Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου Η υλοϖοίηση του ϖροτεινόµενου διδακτικού σεναρίου ϖεριλαµβάνει δραστηριότητες µε την χρήση φύλλων εργασιών, τα οϖοία θα υλοϖοιηθούν στο εργαστήριο ϖληροφορικής. Οι µαθητές/τριες καλούνται συνεργατικά να ανακαλύψουν την έννοια του διαδικτύου, τη δοµή του και τις υϖηρεσίες του µέσα αϖό έρευνα και αναζήτηση στον ϖαγκόσµιο ιστό (ανακαλυϖτική µάθηση Bruner) και στη συνέχεια να δηµιουργήσουν (οικοδοµήσουν) τη δική τους γνώση. Το σενάριο υλοϖοιείται σε δύο διδακτικές ώρες. Α. 1η διδακτική ώρα Πριν την ϖραγµατοϖοίηση του σεναρίου, έχει ανατεθεί στους µαθητές/τριες η διεξαγωγή µιας έρευνας. Οι µαθητές/τριες σε ρόλο δηµοσιογράφου, θέτουν σε 10 µαθητές/τριες του σχολείου τους (ανεξαρτήτου τάξης) την εξής ερώτηση: ϖεριγράψτε µε µία ή δυο λέξεις την έννοια «διαδίκτυο». Αρχικά ο/η εκϖαιδευτικός ζητάει αϖό τους µαθητές/τριες να ϖεριγράψουν γνωστά τους δίκτυα και στη συνέχεια συνδέονται τα χαρακτηριστικά αυτών των δικτύων µε τα δίκτυα υϖολογιστών και το διαδίκτυο. Στη συνέχεια ζητείται αϖό τους µαθητές/τριες να δώσουν ϖαραδείγµατα χρήσης διαδικτύου µέσα αϖό τις εµϖειρίες τους. Στην ϖρώτη διδακτική δραστηριότητα οι µαθητές/τριες, µε την υϖοστήριξη του 1ου φύλλου εργασίας, ϖληκτρολογούν τις λέξεις ϖου συγκέντρωσαν και δηµιουργούν συνεργατικά ένα σύννεφο λέξεων µε την εφαρµογή wordle. Εντοϖίζουν την ϖιο συχνά χρησιµοϖοιούµενη λέξη και ακολουθεί συζήτηση-σύγκριση µε τις δηµιουργίες των άλλων οµάδων, ενώ στη συνέχεια ο/η εκϖαιδευτικός δίνει το έναυσµα για ϖεραιτέρω διερεύνηση του ζητήµατος σύµφωνα µε τους στόχους του διδακτικού σεναρίου. Στη συνέχεια οι µαθητές/τριες χρησιµοϖοιώντας µια µηχανή αναζήτησης, αναζητούν ορισµό για την έννοια «διαδίκτυο» και εικόνες ϖου ϖαριστάνουν τη δοµή του διαδικτύου. Συναϖοφασίζουν µε την οµάδα τους για τις λέξεις ϖου θα χρησιµοϖοιήσουν στην αναζήτηση (δοµή διαδικτύου, αρχιτεκτονική διαδικτύου, the internet κ.λ.ϖ.). Πραγµατοϖοιούν την αναζήτηση, ϖαρατηρούν τις εικόνες και αφού καταλήξουν σε µία την αϖοδίδουν σχεδιαστικά µε χρήση του ϖρογράµµατος της ζωγραφικής. Στη συνέχεια ο/η εκϖαιδευτικός ϖροβάλει τις εργασίες των µαθητών/τριών σε εϖίϖεδο ολοµέλειας. Β. 2η διδακτική ώρα Ζητείται αϖό τους µαθητές/τριες να αναφέρουν ϖως χρησιµοϖοιούν το ιαδίκτυο. Οι αϖαντήσεις τους καταγράφονται στον ϖίνακα. Κατόϖιν οι µαθητές/τριες ενηµερώνονται µέσα αϖό την ιστοσελίδα του φωτόδεντρου για τις υϖηρεσίες του διαδικτύου και στη συνέχεια καλούνται να τις συγκρίνουν µε τις αϖαντήσεις τους. Ακολουθεί συζήτηση και εν συνεχεία συµϖληρώσουν έναν εννοιολογικό χάρτη ϖου τους δίνεται αϖό τον/την εκϖαιδευτικό. Οι χάρτες αφού συµϖληρωθούν εκτυϖώνονται. Η κάθε οµάδα καλείται στο τέλος αυτής της δραστηριότητας να διορθώσει τον χάρτη κάϖοιας άλλης οµάδας. Αφού γίνει ανταλλαγή αϖόψεων και αϖαντηθούν αϖορίες οι µαθητές/τριες συγκρίνουν τον χάρτη ϖου συµϖλήρωσαν µε τον ολοκληρωµένο ϖου τους δείχνει ο/η εκϖαιδευτικός. Στο τέλος οι µαθητές/τριες καλούνται να αϖαντήσουν σε ένα ηλεκτρονικό τεστ ϖου ετοίµασε ο/η εκϖαιδευτικός. Όλα τα ϖαραϖάνω υλοϖοιούνται µε τα φύλλα δραστηριότητας 1,2,3 και το φύλλο αξιολόγησης, όϖως εϖισυνάϖτονται ϖαρακάτω. 6.Επιστηµολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση θέµατα θεωρίας του διδακτικού σεναρίου Το διαδίκτυο αϖοτελεί µια αϖό τις θεµελιώδεις έννοιες στην εϖιστήµη της Πληροφορικής. Έρευνες καταδεικνύουν ότι οι µαθητές/τριες έχουν σοβαρές ϖαρανοήσεις σε σχέση µε το τι είναι το ιαδίκτυο, τη δοµή και τις υϖηρεσίες του. Ο/Η εκϖαιδευτικός της Πληροφορικής καλείται µέσα αϖό διδασκαλίες και ϖεριβάλλοντα µάθησης εϖοικοδοµητικού τύϖου, να βοηθήσει τους µαθητές/τριες να οικοδοµήσουν βασικές έννοιες ϖου σχετίζονται µε το ιαδίκτυο, αναδοµώντας τις ελλιϖείς ή εσφαλµένες αναϖαραστάσεις τους. Με κύριο στόχο τα ϖαραϖάνω έγινε ο σχεδιασµός του ϖαρόντος σεναρίου. Η ϖροσέγγιση του συγκεκριµένου θέµατος έγινε µε χρήση των Τ.Π.Ε. Οι Τ.Π.Ε. εγείρουν το ενδιαφέρον των µαθητών και δίνουν αφενός την ευκαιρία άσκησης της κρίσης και της δηµιουργικότητάς τους και αφετέρου στον

5 εκϖαιδευτικό να ϖαρακινήσει τους µαθητές/τριες σε µια αµφίδροµη σχέση αλληλεϖίδρασης µαθητήλογισµικού. Σχετικά µε τις Τ.Π.Ε. στο συγκεκριµένο σενάριο είναι φανερό ότι οι µαθητές/τριες ϖρέϖει να είναι σε θέση να αναζητούν ϖληροφορίες στο διαδίκτυο. Εϖίσης να έχουν ήδη έλθει σε µια ϖρώτη εϖαφή µε τα λογισµικά ϖου αναφέρονται ϖαραϖάνω. Ο/Η εκϖαιδευτικός ϖου είναι υϖεύθυνος για τις δραστηριότητες έχει έναν έµµεσα καθοδηγητικό ρόλο, αφού δίνει οδηγίες (φύλλα δραστηριότητας) ϖου ϖρέϖει να ακολουθήσουν τα µέλη κάθε οµάδας και ϖαρεµβαίνει όϖου κρίνει ότι αυτό είναι αϖαραίτητο. Στο ϖαρόν σενάριο γίνεται χρήση: α) ενός φυλλοµετρητή, ϖρόγραµµα µε το οϖοίο οι µαθητές/τριες είναι εξοικειωµένοι αν και δεν γνωρίζουν ϖολλές αϖό τις δυνατότητές του, β) τα του ϖρογράµµατος της ζωγραφικής, ϖου και αϖλό είναι και αρέσει στους µαθητές/τριες αυτής της ηλικίας, γ) του λογισµικού wordle ϖου δεν αϖαιτεί καν εγκατάσταση και είναι εύκολο στη χρήση του, δ) το λογισµικό cmapstools έκδοση ( για τη δηµιουργία εννοιολογικού χάρτη αϖό τον/την εκϖαιδευτικό και ε) το ϖρόγραµµα QuizCreator για τη δηµιουργία ηλεκτρονικού κουίζ. 7. Χρήση Η.Υ. και γενικά ψηφιακών µέσων για το διδακτικό σενάριο Αϖαιτείται ένα εργαστήριο µε διαθέσιµο έναν υϖολογιστή ανά οµάδα. Οι εφαρµογές ϖου αξιοϖοιούνται είναι ένας φυλλοµετρητής, η εφαρµογή wordle για δηµιουργία σύννεφων λέξεων, το ϖρόγραµµα της ζωγραφικής, ϖίνακας και ένας εκτυϖωτής δικτύου. Αϖαιτείται η ύϖαρξη εγκατεστηµένου φυλλοµετρητή (Μοzilla Firefox, Google Chrome κ.α.), και ο υϖολογιστής να έχει ϖρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε κάθε ϖερίϖτωση για την οµαλή εκτέλεση της ϖροτεινόµενης εφαρµογής θα ϖρέϖει να είναι εγκατεστηµένη στους υϖολογιστές η ϖρόσθετη εφαρµογή, (plug-in) Flash Player ( και η εφαρµογή java. Ένα εϖοϖτικό µέσο, όϖως για ϖαράδειγµα ένας βιντεοϖροβολέας, θα διευκόλυνε τον εκϖαιδευτικό να ϖαρουσιάσει τα συγκεντρωτικά αϖοτελέσµατα των οµαδικών εργασιών των µαθητών (σύννεφα λέξεων, σχηµατικές δοµές διαδικτύου, εννοιολογικοί χάρτες). 8. Αναπαραστάσεις των µαθητών/πρόβλεψη δυσκολιών στο διδακτικό σενάριο Ο σχεδιασµός των διδακτικών δραστηριοτήτων έλαβε υϖόψη του τις αναϖαραστάσεις, τις ϖαρανοήσεις και τα λάθη ϖου κάνουν µαθητές της ηλικίας αυτής. Έρευνα ϖου διεξήχθη στον Ελληνικό χώρο αϖό τους Σολοµωνίδου & Παϖαστεργίου (2003) έδειξε, µεταξύ άλλων, ότι οι µαθητές/τριες ερµηνεύουν το ιαδίκτυο µε βάση το ϖοιές υϖηρεσίες ϖροσφέρει και όχι αϖό το τι αϖοτελείται και ϖως λειτουργεί, ενώ σε ότι αφορά στη δοµή του ιαδικτύου τα δοµικά συστατικά ϖου κυριαρχούν στη σκέψη τους είναι οι δικτυακοί τόϖοι και οι ιστοσελίδες και όχι η δικτυακή υϖοδοµή του διαδικτύου. Τα ϖερισσότερα αϖό τα ϖαιδιά σχηµατίζουν ασαφείς αϖλοϊκές και χρηστικές αναϖαραστάσεις για το ιαδίκτυο και δεν το αναϖαριστούν νοητικά σαν µέσο και αϖοτέλεσµα σύνδεσης υϖολογιστών και δικτύων. Στην ίδια έρευνα διαϖιστώθηκε ότι οι µαθητές/τριες θεωρούν τη διαδικασία αναζήτησης της ϖληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό ως µια εύκολη, ευχάριστη και αϖοδοτική δραστηριότητα, χωρίς να αντιλαµβάνονται τη δυσκολία εντοϖισµού συγκεκριµένης ϖληροφορίας στο διαδίκτυο. Η ενίσχυση εϖοµένως της διδασκαλίας βασικών εννοιών ϖου σχετίζονται µε το ιαδίκτυο µε σχεδιασµό διδασκαλιών εϖοικοδοµητικού τύϖου ϖου να λαµβάνουν υϖόψη τις αρχικές αναϖαραστάσεις των µαθητών βοηθάνε τα ϖαιδιά να αναδοµήσουν τις λανθασµένες τους ϖαραστάσεις και να οικοδοµήσουν ορθές αναϖαραστάσεις σε σχέση µε το ιαδίκτυο. 9. Διδακτικό συµβόλαιο Τα λογισµικά ϖου χρησιµοϖοιούνται είναι αϖλά και οι οδηγίες στα φύλλα δραστηριοτήτων αναλυτικές και κατανοητές. Ως εκ τούτου δεν ϖροβλέϖεται να υϖάρξει κανένα σηµαντικό ϖρόβληµα ϖου να εµϖοδίσει την κανονική ροή εκτέλεσης του σεναρίου. 10. Υποκείµενη θεωρία µάθησης Υιοθετούµε τις βασικές ιδέες του Piaget και του Papert: «Ο διδάσκων οφείλει να δηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες για να µϖορέσουν οι µαθητές να οικοδοµήσουν τις γνώσεις τους» ( Papert, 1993). Το σενάριο είναι θεµελιωµένο στην θεωρία µάθησης του εϖοικοδοµητισµού γιατί ο µαθητής ανιχνεύοντας, διερευνώντας και ψάχνοντας µέσα αϖό το διαδίκτυο για το διαδίκτυο,εϖιβεβαιώνει ή αναθεωρεί ϖαλιές του αντιλήψεις και χτίζει έτσι τη νέα του γνώση. Μέσα αϖό τις δραστηριότητες (έρευνα για την έννοια ιαδίκτυο, αναϖαράσταση διαδικτύου µε το ϖρόγραµµα της ζωγραφικής, υϖηρεσίες του διαδικτύου στο Φωτόδεντρο, ( υϖοστηρίζεται η ιδέα της οικοδόµησης της γνώσης αϖό τον ίδιο το µαθητή, καθώς αυτός ϖειραµατίζεται, διερευνά, ανακαλύϖτει σταδιακά, κάνει υϖοθέσεις τις οϖοίες εϖαληθεύει ή διαψεύδει, αλληλεϖιδρώντας µε τις εφαρµογές, τους συµµαθητές του και τον/την εκϖαιδευτικό.

6 11.Οργάνωση της τάξης εφικτότητα σχεδίασης Το µάθηµα θα ϖραγµατοϖοιηθεί στο σχολικό εργαστήριο ϖληροφορικής. Οι µαθητές/τριες θα κάθονται ανά 2-3 (το ϖολύ) σε κάθε υϖολογιστή, σύµφωνα µε τα αϖοτελέσµατα ενός κοινωνιογράµµατος τµήµατος ϖου θα έχει γίνει κατά την έναρξη των µαθηµάτων αϖό τον εκϖαιδευτικό. Η οργάνωση αυτή ευνοεί την αλληλεϖίδραση µεταξύ των µαθητών/τριών οι οϖοίοι αντιµετωϖίζουν την ϖεραίωση των δραστηριοτήτων σαν ένα κοινό project, σαν µια κοινή ϖροσϖάθεια κι όχι σαν ατοµικές δράσεις. 12.Αξιολόγηση Κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας γίνονται ερωτήσεις για να διαϖιστωθεί αν οι µαθητές/τριες έχουν κατανοήσει τις έννοιες ϖου διαχειρίζονται. Εϖίσης στα φύλλα δραστηριότητας ζητείται αϖό τους µαθητές/τριες να καταγράφουν κάθε φορά το αϖοτέλεσµα των ενεργειών τους και των ϖαρατηρήσεών τους. Τέλος η αξιολόγηση των µαθητών/τριών ολοκληρώνεται και µε την συµϖλήρωση λέξεων σε ένα ηλεκτρονικό κουίζ µε έννοιες σχετικές µε το διαδίκτυο (γνώσεις ϖου αϖοκόµισαν αϖό τις ϖροηγούµενες δραστηριότητες). 13.Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες προτεινόµενες εργασίες Ενεργοϖοιήστε το ϖαρακάτω σύνδεσµο : Εϖιλέξτε την εικόνα µε το σταυρόλεξο και ϖροσϖαθήστε να το λύσετε 14.Χρήση εξωτερικών πηγών Αράϖογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονοµάκος Η., Φύτρος Κ. (2006). Βιβλίο Πληροφορικής Α Β Γ Γυµνασίου, Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεων ιδακτικών Βιβλίων. Γνωριµία µε το ιαδίκτυο και τις υϖηρεσίες του, ιαθέσιµο στο: Εµϖλουτισµένο βιβλίο Πληροφορικής (html ψηφιακό βιβλίο), ιαθέσιµο στο: Αράϖογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονοµάκος Η., Φύτρος Κ. (2006). Πληροφορική Α Β Γ Γυµνασίου. Βιβλίο εκϖαιδευτικού, ιαθέσιµο στο: Τσιµογιάννης, Α. κ.α. (2011). Πρόγραµµα Σϖουδών για τον Πληροφορικό Γραµµατισµό στο Γυµνάσιο, 2 η Έκδοση, Μάρτιος 2011 Μουζάκης, Χ., Κουκούλης. Κ. (2013). Σχεδιασµός και εφαρµογή διδακτικού σεναρίου για την ενότητα «Γνωρίζω το διαδίκτυο», Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκϖαιδευτική ιαδικασία», Πειραιάς: Ελληνική Εϖιστηµονική Ένωση ΤΠΕ στην Εκϖαίδευση, Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεϖιστήµιο Πειραιώς. Σολοµωνίδου, Χ., Παϖαστεργίου, Μ. (2003). Αναϖαραστάσεις µαθητών/τριών για το ιαδίκτυο, ϖροτάσεις για µια εϖοικοδοµητική διδασκαλία, Πρακτικά Εργασιών του 2 ου Συνέδριο ιδακτική της Πληροφορικής, Βόλος: Πανεϖιστήµιο Θεσσαλίας, ΕΤΠΕ. Κόµης, Β. (2011). ιδακτική της Πληροφορικής, Πάτρα: ΕΑΠ. Ι.Τ.Υ. (2011). Εϖιµορφωτικό υλικό για την εκϖαίδευση εϖιµορφωτών στα ΠΑ.Κ.Ε., Γενικό µέρος, Α έκδοση, Πάτρα: Ι.Τ.Υ. Μικρόϖουλος, Α. (2011). Αξιοϖοίηση των ΤΠΕ στην Εκϖαίδευση», Βασικό Εϖιµορφωτικό Υλικό, Τόµος Α - Γενικό Μέρος, Μείζον Πρόγραµµα Εϖιµόρφωσης. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ψηφιακό Μαθησιακό Αϖοθετήριο «Φωτόδεντρο», ιαθέσιµο στο:

7 ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σϖουδών ( ΕΠΠΣ) για το Γυµνάσιο, ιαθέσιµο στο: Εϖιµορφωτικό υλικό για την εϖιµόρφωση των εκϖαιδευτικών, Τεύχος 6Β: Ειδικό µέρος κλάδων ΠΕ19/ Φύλλα Εργασίας Παρακάτω ϖαρατίθενται τα φύλλα εργασίας όϖως αυτά σχεδιάστηκαν για να δοθούν στους µαθητές/τριες. 1ο Φύλλο δραστηριότητας Ορισµός διαδικτύου Σχολείο/Τάξη / Τµήµα Ονόµατα µαθητών Ηµεροµηνία:. Σκοϖός: Με αυτό το φύλλο οι µαθητές θα µάθουν τι σηµαίνει ϖραγµατικά ο όρος διαδίκτυο. Βήµα 1ο: Πληκτρολογήστε στο ϖαρακάτω ϖλαίσιο τις λέξεις ϖου σας δόθηκαν σαν αϖάντηση στην έρευνα ϖου κάνατε µε θέµα την ερώτηση: «Τι είναι το διαδίκτυο;» Βήµα 2ο: Με τις ϖαραϖάνω λέξεις δηµιουργήστε ένα σύννεφο λέξεων µε το λογισµικό wordle ακολουθώντας τις ϖαρακάτω οδηγίες: Ανοίξτε το wordle ϖληκτρολογώντας τη διεύθυνση Εϖιλέξτε create your own Στην εϖόµενη οθόνη ϖληκτρολογήστε τις λέξεις ϖου δόθηκαν σαν αϖαντήσεις στην ερώτηση (κάθε λέξη θα γράφεται τόσες φορές όσες δόθηκε σαν αϖάντηση) και ϖατήστε go. Στο σύννεφο λέξεων ϖου δηµιουργήσατε η λέξη ϖου δόθηκε σαν αϖάντηση τις ϖερισσότερες φορές, εµφανίζεται µε µεγαλύτερα γράµµατα. Πατήστε Print για να τυϖώσετε το αϖοτέλεσµα. Βήµα 3ο:

8 Πατήστε στον ϖαρακάτω σύνδεσµο και διαβάστε αϖό την ελληνική βικιϖαίδεια τον ορισµό του διαδικτύου. ιαδίκτυο Συγκρίνετε τον ορισµό ϖου βρήκατε µε τις λέξεις ϖου χρησιµοϖοιήσατε αϖό την έρευνά σας. Έχουν σχέση οι αϖαντήσεις ϖου σας δόθηκαν µε όσα διαβάσατε; Γράψτε τα συµϖεράσµατά σας στο ϖαρακάτω ϖλαίσιο: 2ο Φύλλο δραστηριότητας 2ο Φύλλο δραστηριότητας Σχηµατική δοµή διαδικτύου Σχολείο/Τάξη / Τµήµα Ονόµατα µαθητών Ηµεροµηνία:. Σκοϖός: Να µϖορούν οι µαθητές να αϖοδίδουν σχηµατικά την έννοια διαδίκτυο. Βήµα 1ο: Πατήστε στον σύνδεσµο ϖου βλέϖετε ϖαρακάτω για να µϖείτε στη µηχανή αναζήτησης. Βήµα 2ο: Στη γραµµή αναζήτησης ϖληκτρολογήστε : σχηµατική ϖαράσταση internet και ϖατήστε εικόνες. Βήµα 3ο: Εϖιλέξτε µια εικόνα ϖου ϖιστεύετε ότι ϖαριστάνει τη δοµή του διαδικτύου και αϖοθηκεύστε την στην εϖιφάνεια εργασίας µε το όνοµα δίκτυο. Βήµα 4ο: Εϖιλέξτε Έναρξη-ϖρογράµµατα-βοηθήµατα-ζωγραφική,για να ανοίξετε το ϖρόγραµµα της ζωγραφικής. Βήµα 5ο: Προσϖαθήστε µε τα εργαλεία της ζωγραφικής να αϖοδώστε το σχήµα της εικόνας ϖου αϖοθηκεύσατε στην εϖιφάνεια εργασίας.

9 Βήµα 6ο: Σώστε τη ζωγραφιά σας µε το όνοµά σας στην εϖιφάνεια εργασίας. 3ο Φύλλο δραστηριότητας: Υϖηρεσίες διαδικτύου Σχολείο/Τάξη / Τµήµα Ονόµατα µαθητών Ηµεροµηνία:. Σκοϖός: Να γνωρίσουν τις υϖηρεσίες του διαδικτύου και να ξεκαθαρίσουν λανθασµένες αντιλήψεις σχετικά µε αυτές. Βήµα 1ο: Ενεργοϖοιήστε τον ϖαρακάτω σύνδεσµο: Σας εµφανίζεται η ϖαρακάτω εικόνα: Στο ϖλαίσιο Αναζήτηση γράψτε Υϖηρεσίες διαδικτύου και µετά στο διϖλανό κουµϖί Αναζήτηση. Στα αϖοτελέσµατα ϖου εµφανίζονται εϖιλέξτε Βασικές υϖηρεσίες διαδικτύου. Σας εµφανίζει τη ϖαρακάτω εικόνα αϖ όϖου εϖιλέγετε αυτό Στην εικόνα ϖου θα δείτε εϖιλέξτε διαδοχικά τις υϖηρεσίες και διαβάστε τα κείµενα ϖου εµφανίζονται. Με βάση τις ϖληροφορίες ϖου ϖήρατε συµϖληρώστε τον ϖαρακάτω εννοιολογικό χάρτη:

10 Φύλλο αξιολόγησης Σχολείο/Τάξη / Τµήµα Ονόµατα µαθητών. Ηµεροµηνία:. Βήµα 1ο: Στην εϖιφάνεια εργασίας του υϖολογιστή σας, στο φάκελο σεν-διαδικτυο, ενεργοϖοιήστε το αρχείο quiz_για_το_διαδικτυο. Βήµα 2ο: Αϖαντήστε στις ερωτήσεις, και όταν τελειώσετε ϖατήστε ναι στο ϖαράθυρο ϖου σας εµφανίζει. Βήµα 3ο: είτε το σκορ ϖου ϖετύχατε και το αϖοτέλεσµα, και σηµειώστε στο ϖαρακάτω ϖλαίσιο.

Web 2.0 egatou@sch.gr

Web 2.0 egatou@sch.gr ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευαγγελία Γάτου, egatou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 9 ΔΟΜΕΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΤΟ SCRATCH

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 9 ΔΟΜΕΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΤΟ SCRATCH ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 9 ΔΟΜΕΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΤΟ SCRATCH ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ikotini@sch.gr stzelepi@sch.gr Περιεχόμενα Σεναρίου 2 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Εισαγωγή. Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου.

Περίληψη. Εισαγωγή. Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου. Νέες προσεγγίσεις για την κατανόηση της αναπαράστασης συμβόλων στο δυαδικό σύστημα με εργαλεία οπτικής αναπαράστασης (εμπλουτισμένα βιβλία, ψηφιακό κόμικ) Σαμαράς Νικόλαος 1, Χαρατσής Κωνσταντίνος 2, Καπανιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro

Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά ένα από τα διδακτικά σενάρια που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη περίοδο επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Ποιος έφαγε την τούρτα;» Αθήνα Μάρτιος 2008 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι 3ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η ΜΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2. Γνωστικό αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ 3. Τάξη: Β 4. Μάθημα: 2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 5. Γενική ενότητα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης

Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΣΕ 4 ου ΣΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κατακόρυφη - Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό Υπολογιστή. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Υλικό Υπολογιστή. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Υλικό Υπολογιστή Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Γεωµετρικά µοτίβα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακά δομήματα στα μαθηματικά ως εργαλεία μάθησης για το δάσκαλο και το μαθητή»

«Ψηφιακά δομήματα στα μαθηματικά ως εργαλεία μάθησης για το δάσκαλο και το μαθητή» Ψηφιακό σχολείο: Το γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών «Ψηφιακά δομήματα στα μαθηματικά ως εργαλεία μάθησης για το δάσκαλο και το μαθητή» ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Πληροφορικός ΠΕ19 (1 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κοκκαλάρα Μαρία 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Το σενάριο αυτό επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς. Να αποκτήσει το παιδί γενικές γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 9: Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Αλεξανδρούπολη Σεπτέμβριος 2013 Λίγη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Είδη φυτών: Πόες, θάμνοι, δέντρα Σχεδίαση Σεναρίου με χρήση λογισμικών: Εννοιολογικής Χαρτογράφησης, (Kidspiration)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα