Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»"

Transcript

1 Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Μαγνησίας, Επιµορφωτής Β επιπέδου κλάδου ΠΕ19-20 Περίληψη Η ϖαρούσα εργασία, αφορά τη διαδικασία σχεδίασης και εφαρµογής ενός διδακτικού σεναρίου για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο. Πιο συγκεκριµένα το σενάριο αναφέρεται στην τέταρτη ενότητα «Γνωριµία µε το διαδίκτυο και τις υϖηρεσίες του» της ϖληροφορικής Α γυµνασίου. Η ανάϖτυξη του σεναρίου ακολούθησε τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάϖτυξης ενός διδακτικού σεναρίου σύµφωνα µε το ϖρότυϖο της εϖιµόρφωσης β εϖιϖέδου για τον κλάδο ΠΕ Το σενάριο εφαρµόστηκε σε ϖραγµατικές συνθήκες τάξης στο ϖλαίσιο της ϖρακτικής άσκησης του ϖρογράµµατος Β εϖιϖέδου εϖιµόρφωσης. Τα αϖοτελέσµατα έδειξαν ότι το συγκεκριµένο µοντέλο σχεδίασης µϖορεί να συνεισφέρει στη ϖροσϖάθεια για τον αναλυτικό και µεθοδικό σχεδιασµό διδακτικών σεναρίων για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στη ευτεροβάθµια αλλά και την Πρωτοβάθµια εκϖαίδευση. Λέξεις κλειδιά: ιδακτικό σενάριο, ιαδίκτυο, υϖηρεσίες διαδικτύου, ϖληροφορική. Εισαγωγή Η Πληροφορική συνιστά έναν εϖιστηµονικό κλάδο ϖου ϖρωτοεµφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες, µε αϖοτέλεσµα η γνώση για στρατηγικές διδασκαλίας, διδακτικές ϖροσεγγίσεις και διδακτικά εργαλεία στο γνωστικό αντικείµενο της Πληροφορικής να κρίνεται αϖαραίτητη. Η αϖόκτηση βασικών ικανοτήτων ϖου εϖιτρέϖουν στους µαθητές/τριες να χρησιµοϖοιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες εντός και εκτός σχολείου (Πληροφορικός Γραµµατισµός) και η αξιοϖοίηση των ΤΠΕ σαν εργαλείο για την ϖροσέγγιση της σχολικής γνώσης και την ανάϖτυξη δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα (ανακάλυψη και διερεύνηση, συνθετική ικανότητα, ϖειραµατισµός, εϖίλυση ϖροβληµάτων, συνεργασία, εϖικοινωνία, κλϖ) έχουν αναδείξει τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε βασικό στοιχείο της εκϖαίδευσης (Μικρόϖουλος, 2011). Σε ερευνητικό εϖίϖεδο η διδακτική της Πληροφορικής έχει δώσει ενδιαφέροντα αϖοτελέσµατα, για τον τρόϖο µε τον οϖοίο µεταδίδονται και οικοδοµούνται οι γνώσεις αϖό τους µαθητές/τριες καθώς και για τις διεργασίες µέσα αϖό τις οϖοίες αναϖτύσσονται τεχνικές και νοητικές δεξιότητες αλλά και στάσεις αϖέναντι στην εϖιστήµη της Πληροφορικής και στη Πληροφορική ως εργαλείο (Κόµης, 2001). Τα τελευταία χρόνια η διάχυση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία και η τάση για εφαρµογή εναλλακτικών και συµµετοχικών διδακτικών τεχνικών, συνδέονται µε τη χρησιµοϖοίηση του όρου «ιδακτικό Σενάριο» για τη ϖεριγραφή του συνόλου των διδακτικών δραστηριοτήτων και των χρησιµοϖοιούµενων µέσων, καθώς και του γενικότερου ϖλαισίου µέσα στο οϖοίο υλοϖοιούνται οι δραστηριότητες διδασκαλίας και µάθησης µε τη χρήση των ΤΠΕ (Ι.Τ.Υ., 2011). Σε αντίθεση µε την µέχρι τώρα αϖλή αναϖαραγωγή της ύλης του σχολικού βιβλίου και το µοντέλο της µετωϖικής-δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας ϖου εϖικρατούσε στο εκϖαιδευτικό µας σύστηµα, η διδασκαλία της Πληροφορικής συνδέεται ολοένα και ϖερισσότερο µε τη µελέτη, την έρευνα και τη συνεργασία µέσα αϖό διερευνητικές, διαθεµατικές και συνεργατικές δραστηριότητες. Στο ϖλαίσιο αυτό, καθίσταται αναγκαία η ικανότητα του εκϖαιδευτικού της Πληροφορικής να υιοθετήσει την καινούργια διδακτική ϖραγµατικότητα, οργανώνοντας την διδασκαλία του µε καινοτόµο διάθεση και δηµιουργικότητα. Με αυτό το σκεϖτικό εϖιχειρείται στη ϖαρούσα εργασία να διδαχθεί η ενότητα «Γνωριµία µε το διαδίκτυο και τις υϖηρεσίες του». Στην Ελλάδα, η διδασκαλία σχετικά µε το ιαδίκτυο στο µάθηµα της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο σύµφωνα µε το αναλυτικό ϖρόγραµµα - Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σϖουδών Πληροφορικής ακολουθεί την εξής διαδικασία: στην Α τάξη οι µαθητές/τριες ϖλοηγούνται σε εϖιλεγµένους δικτυακούς τόϖους του Παγκόσµιου ιστού, ενώ στη Β τάξη εισάγονται σε βασικές έννοιες (δίκτυο, είδη δικτύων, ιαδίκτυο, υϖηρεσίες) και χρησιµοϖοιούν υϖηρεσίες του διαδικτύου (Παγκόσµιος ιστός, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Σύµφωνα εϖίσης µε τα αϖοτελέσµατα έρευνας ϖου έγινε σε µεγάλο δείγµα ϖαιδιών ετών (Σολοµωνίδου & Παϖαστεργίου, 2003) τα ϖαιδιά και οι έφηβοι ϖου συµµετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι το ιαδίκτυο είναι ένα µέσο ϖροσωϖικής ϖληροφόρησης ψυχαγωγίας και εϖικοινωνίας, ενώ λιγότερα αντιλαµβάνονται τη χρησιµότητά του ως εργαλείου για µάθηση. Τα ϖερισσότερα ϖαιδιά δεν

2 δυσκολεύονται να αντιληφθούν τις λειτουργίες του ιαδικτύου, δηλαδή το τι κάνει και το σε τι χρησιµεύει (ϖ.χ. ϖηγή ϖληροφοριών), ενώ αντίθετα, έχουν ασαφείς ή εσφαλµένες αναϖαραστάσεις γύρω αϖό το τι ακριβώς είναι (ϖ.χ. ορισµένα ϖιστεύουν ότι είναι ένα µηχάνηµα ). Στόχος της διδασκαλίας στο Γυµνάσιο είναι οι µαθητές/τριες να κατανοήσουν βασικές έννοιες της δικτυακής τεχνολογίας και να αϖοκτήσουν δεξιότητες χρήσης, ώστε να είναι σε θέση να αξιοϖοιούν το ιαδίκτυο ως εργαλείο σε διάφορες εργασίες. Σύντοµη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου. Το σενάριο µε τίτλο «Γνωριµία και εξοικείωση µε το διαδίκτυο και τις υϖηρεσίες: Χρησιµοϖοιώντας Web 2.0 εφαρµογές και λογισµικά» ϖραγµατοϖοιήθηκε στο 2 ο Γυµνάσιο Βόλου, σε 18 µαθητές του τµήµατος Α2 της Α τάξης. Σκοϖός του σεναρίου ήταν οι µαθητές/τριες να κατανοήσουν την έννοια του διαδικτύου, την δοµή του και να γνωρίσουν τις υϖηρεσίες του. Οι µαθητές/τριες σε ρόλο δηµοσιογράφου κάνουν έρευνα για το τι ϖιστεύουν οι συµµαθητές/τριες τους ότι είναι το διαδίκτυο και στη συνέχεια µέσα αϖό αναζήτηση στο ϖαγκόσµιο ιστό βρίσκουν τον ορισµό και τον συγκρίνουν µε τις αϖαντήσεις ϖου ϖήραν. Εϖίσης µέσα αϖό τα φύλλα δραστηριότητας ανακαλύϖτουν την δοµή του ιαδικτύου και την αϖοδίδουν σχεδιαστικά. Αξιοϖοιώντας τις ϖληροφορίες για τις υϖηρεσίες του διαδικτύου µέσα αϖό το φωτόδεντρο, µαθαίνουν για αυτές και συµϖληρώνουν έτσι έναν εννοιολογικό χάρτη. Οι µαθητές/τριες δούλεψαν σε οµάδες των (2 µαθητών/τριών), σύµφωνα µε κοινωνιόγραµµα ϖου έγινε αϖό τον εκϖαιδευτικό, και χρησιµοϖοιώντας ψηφιακά µέσα (φυλλοµετρητής, wordle, ζωγραφική) µϖόρεσαν να οικοδοµήσουν µόνοι τους τη νέα γνώση και να αϖαντήσουν σε µεγάλο ϖοσοστό, σωστά στο ηλεκτρονικό τεστ ϖου τους δόθηκε στο φύλλο αξιολόγησης. Η εξέλιξη του µαθήµατος ϖροκάλεσε το ενδιαφέρον των µαθητών/τριών καθώς ήρθαν σε εϖαφή µε γνωστές τους έννοιες (διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.ά.) και οι δραστηριότητες του σεναρίου τους βοήθησαν να τις κατανοήσουν και να αναθεωρήσουν ϖρότερες λανθασµένες αϖόψεις τους. Συµπεράσµατα Το σενάριο υλοϖοιήθηκε σύµφωνα µε το σχεδιασµό και τους διδακτικούς στόχους του. Ο διδακτικός χρόνος ήταν εϖαρκής και δεν ϖαρατηρήθηκαν ϖροβλήµατα στην χρήση των λογισµικών καθώς οι µαθητές ήταν εξοικειωµένοι µε τα ϖερισσότερα αϖό αυτά (φυλλοµετρητής, ζωγραφική, φωτόδεντρο). Το διαδικτυακό λογισµικό Wordle (http://www.wordle.net/) το οϖοίο ϖρώτη φορά γνώριζαν, δεν τους δυσκόλεψε καθώς δεν χρειάζεται εγκατάσταση και τα βήµατα ϖου έϖρεϖε να ακολουθήσουν για τη χρήση του, αϖοδείχθηκαν ϖολύ κατανοητά. Ο διδακτικός θόρυβος ήταν ελάχιστος χάρη στην αϖόλυτη οργάνωση. Υλοϖοιήθηκαν αϖό όλες τις οµάδες τα φύλλα δραστηριοτήτων (1, 2 και 3) και το φύλλο αξιολόγησης. Η εξέλιξη του µαθήµατος ϖροκάλεσε το ενδιαφέρον των µαθητών/τριών καθώς ήρθαν σε εϖαφή µε γνωστές τους έννοιες (διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.ά.) και οι δραστηριότητες του σεναρίου τους βοήθησαν να τις κατανοήσουν και να αναθεωρήσουν ϖρότερες λανθασµένες αϖόψεις τους. Η µεταξύ τους συνεργασία υϖήρξε ικανοϖοιητική καθώς ο χωρισµός τους σε οµάδες µε την µέθοδο του κοινωνιογράµµατος ήταν καθοριστικός. Και οι µαθητές/τριες συµµετείχαν ενεργά στην διδακτική διαδικασία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σενάριο: Γνωριµία και εξοικείωση µε το διαδίκτυο και τις υϖηρεσίες. 1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Γνωριµία και εξοικείωση µε το διαδίκτυο και τις υϖηρεσίες: Χρησιµοϖοιώντας Web 2.0 εφαρµογές και λογισµικά. 2.Εκτιµώµενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου ύο διδακτικές ώρες. 3.Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραµµα σπουδών/προαπαιτούµενες γνώσεις Το σενάριο σχετίζεται άµεσα µε το ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σϖουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), (ΦΕΚ 303/Β ) και το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σϖουδών (Α.Π.Σ.) ηµοτικού -

3 Γυµνασίου, (ΦΕΚ 304/Β ), στο οϖοίο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι ϖροτεινόµενες διδακτικές µέθοδοι θα ϖρέϖει να ϖροωθούν, να ενισχύουν και να ενθαρρύνουν: «την ενεργοϖοίηση του µαθητή και την εµϖλοκή του σε διαδικασίες µέσα αϖό τις οϖοίες θα κατακτά ο ίδιος τη γνώση, τη δηµιουργική δράση και τον ϖειραµατισµό, τη συνεργατική και ανακαλυϖτική µάθηση, την ανάϖτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα, τη συζήτηση, τον ϖροβληµατισµό και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, την καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης και έκφρασης, τη µάθηση ϖάνω στο ϖώς µαθαίνουµε». Ειδικότερα το σενάριο αφορά το µάθηµα 11 «γνωριµία µε το ιαδίκτυο» ϖου αϖοτελεί µέρος της 4ης ενότητας «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ» για µαθητές/τριες της Α τάξης γυµνασίου του σχολικού βιβλίου Πληροφορική Γυµνασίου. Εϖιϖλέον το σενάριο είναι ϖλήρως ενταγµένο στο Νέο Πρόγραµµα Σϖουδών για τον Πληροφορικό Γραµµατισµό στο Γυµνάσιο (Τζιµογιάννης Α., κ.ά., 2011). Στους στόχους του Νέου Προγράµµατος Σϖουδών ϖεριλαµβάνεται η διαϖραγµάτευση των βασικών εννοιών, των αρχών και των µεθόδων ϖου θεµελιώνουν την Πληροφορική ως εϖιστήµη στο ευρύτερο ϖλαίσιο των θετικών και τεχνολογικών εϖιστηµών. Στόχο εϖίσης αϖοτελεί και η καλλιέργεια δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα (εϖεξεργασία δεδοµένων, σχεδιασµός και υλοϖοίηση αλγορίθµων, µοντελοϖοίηση λύσεων, ϖρογραµµατισµός υϖολογιστών, δηµιουργικότητα και καινοτοµία) και δεξιοτήτων υψηλού εϖιϖέδου (διερεύνηση, κριτική και αναλυτική σκέψη, συνθετική ικανότητα, ικανότητες εϖικοινωνίας και συνεργασίας). Το σενάριο καλύϖτει τον άξονα µαθησιακών στόχων «Χειρίζοµαι και δηµιουργώ µε τα εργαλεία των ΤΠΕ - Βασικές έννοιες ΤΠΕ», του Νέου Π.Σ. για την Α Γυµνασίου και συνάδει µε τις ϖροτεινόµενες διδακτικές ϖροσεγγίσεις για την ενεργό συµµετοχή του/της µαθητή/τριας, την συνεργασία και την αλληλεϖίδραση του µε τους/τις συµµαθητές/τριες του ϖρωτίστως και στην συνέχεια µε τον διδάσκοντα. Το σενάριο αϖευθύνεται στους/στις µαθητές/τριες της Α τάξης του γυµνασίου αλλά θα µϖορούσε µε µικρές αλλαγές να εφαρµοστεί και στις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού. Σε ότι αφορά τις ϖρότερες γνώσεις εκτιµάται, ότι οι µαθητές/τριες έχουν δεξιότητες χειρισµού γραφικού ϖεριβάλλοντος εϖικοινωνίας του υϖολογιστή, ϖληκτρολόγησης κειµένου, ϖεριήγησης στον ϖαγκόσµιο ιστό και γνώση του ϖρογράµµατος της ζωγραφικής.οι ϖερισσότεροι µαθητές/τριες διαθέτουν τις δεξιότητες αυτές ήδη αϖό το ηµοτικό. Σε αντίθετη ϖερίϖτωση ϖροτείνεται µια σύντοµη ϖαρουσίαση της εκκίνησης και των βασικών λειτουργιών ενός φυλλοµετρητή. 4.Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου Α. Ως ϖρος το γνωστικό αντικείµενο Μετά το τέλος του σεναρίου οι µαθητές/τριες θα ϖρέϖει να είναι σε θέση : να ορίζουν την έννοια του διαδικτύου, να ϖεριγράφουν τη δοµή του διαδικτύου, να αϖαριθµούν τις υϖηρεσίες του, να συνθέτουν τις σκέψεις τους για τις έννοιες ϖου εµϖλέκονται στο διαδίκτυο και να κατασκευάζουν σύννεφα λέξεων. Β. Ως ϖρος τη χρήση των νέων τεχνολογιών: να εξασκηθεί µε τη χρήση ενός φυλλοµετρητή, να έχουν εξασκηθεί µε τη χρήση του διαδικτυακού λογισµικού ϖρογράµµατος wordle (σύννεφα λέξεων), να έχουν εξασκηθεί µε τη χρήση του λογισµικού ϖρογράµµατος της ζωγραφικής και εννοιολογικής χαρτογράφησης. Γ. Ως ϖρος τη µαθησιακή διαδικασία: να κατανοήσουν αναϖτύξουν διερευνητικές και συνθετικές δεξιότητες µέσα αϖό την µελέτη των ορισµών «ιαδίκτυο, υϖηρεσίες διαδικτύου» και την κατασκευή των δικών τους αντίστοιχων ορισµών. να αναδοµήσουν ιδέες και εικόνες για τις έννοιες «ιαδίκτυο», «σχηµατική ϖαράσταση διαδικτύου» και υϖηρεσίες του, µέσα αϖό τη γνωστική σύγκρουση ϖου µϖορεί να ϖεριέλθει αϖό τον διαφορετικό τρόϖο αναϖαράστασης και ϖαραµετροϖοίησης των ψηφιακών δραστηριοτήτων ψηφιακού σχολείου (Φωτόδεντρο),

4 να εργάζονται οµαδοσυνεργατικά µέσω της εϖικοινωνίας και της αλληλεϖίδρασης κατά την διαδικασίας της λήψης αϖοφάσεων συµϖλήρωσης των αϖαντήσεων του φύλλου δραστηριοτήτων. 5.Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου Η υλοϖοίηση του ϖροτεινόµενου διδακτικού σεναρίου ϖεριλαµβάνει δραστηριότητες µε την χρήση φύλλων εργασιών, τα οϖοία θα υλοϖοιηθούν στο εργαστήριο ϖληροφορικής. Οι µαθητές/τριες καλούνται συνεργατικά να ανακαλύψουν την έννοια του διαδικτύου, τη δοµή του και τις υϖηρεσίες του µέσα αϖό έρευνα και αναζήτηση στον ϖαγκόσµιο ιστό (ανακαλυϖτική µάθηση Bruner) και στη συνέχεια να δηµιουργήσουν (οικοδοµήσουν) τη δική τους γνώση. Το σενάριο υλοϖοιείται σε δύο διδακτικές ώρες. Α. 1η διδακτική ώρα Πριν την ϖραγµατοϖοίηση του σεναρίου, έχει ανατεθεί στους µαθητές/τριες η διεξαγωγή µιας έρευνας. Οι µαθητές/τριες σε ρόλο δηµοσιογράφου, θέτουν σε 10 µαθητές/τριες του σχολείου τους (ανεξαρτήτου τάξης) την εξής ερώτηση: ϖεριγράψτε µε µία ή δυο λέξεις την έννοια «διαδίκτυο». Αρχικά ο/η εκϖαιδευτικός ζητάει αϖό τους µαθητές/τριες να ϖεριγράψουν γνωστά τους δίκτυα και στη συνέχεια συνδέονται τα χαρακτηριστικά αυτών των δικτύων µε τα δίκτυα υϖολογιστών και το διαδίκτυο. Στη συνέχεια ζητείται αϖό τους µαθητές/τριες να δώσουν ϖαραδείγµατα χρήσης διαδικτύου µέσα αϖό τις εµϖειρίες τους. Στην ϖρώτη διδακτική δραστηριότητα οι µαθητές/τριες, µε την υϖοστήριξη του 1ου φύλλου εργασίας, ϖληκτρολογούν τις λέξεις ϖου συγκέντρωσαν και δηµιουργούν συνεργατικά ένα σύννεφο λέξεων µε την εφαρµογή wordle. Εντοϖίζουν την ϖιο συχνά χρησιµοϖοιούµενη λέξη και ακολουθεί συζήτηση-σύγκριση µε τις δηµιουργίες των άλλων οµάδων, ενώ στη συνέχεια ο/η εκϖαιδευτικός δίνει το έναυσµα για ϖεραιτέρω διερεύνηση του ζητήµατος σύµφωνα µε τους στόχους του διδακτικού σεναρίου. Στη συνέχεια οι µαθητές/τριες χρησιµοϖοιώντας µια µηχανή αναζήτησης, αναζητούν ορισµό για την έννοια «διαδίκτυο» και εικόνες ϖου ϖαριστάνουν τη δοµή του διαδικτύου. Συναϖοφασίζουν µε την οµάδα τους για τις λέξεις ϖου θα χρησιµοϖοιήσουν στην αναζήτηση (δοµή διαδικτύου, αρχιτεκτονική διαδικτύου, the internet κ.λ.ϖ.). Πραγµατοϖοιούν την αναζήτηση, ϖαρατηρούν τις εικόνες και αφού καταλήξουν σε µία την αϖοδίδουν σχεδιαστικά µε χρήση του ϖρογράµµατος της ζωγραφικής. Στη συνέχεια ο/η εκϖαιδευτικός ϖροβάλει τις εργασίες των µαθητών/τριών σε εϖίϖεδο ολοµέλειας. Β. 2η διδακτική ώρα Ζητείται αϖό τους µαθητές/τριες να αναφέρουν ϖως χρησιµοϖοιούν το ιαδίκτυο. Οι αϖαντήσεις τους καταγράφονται στον ϖίνακα. Κατόϖιν οι µαθητές/τριες ενηµερώνονται µέσα αϖό την ιστοσελίδα του φωτόδεντρου για τις υϖηρεσίες του διαδικτύου και στη συνέχεια καλούνται να τις συγκρίνουν µε τις αϖαντήσεις τους. Ακολουθεί συζήτηση και εν συνεχεία συµϖληρώσουν έναν εννοιολογικό χάρτη ϖου τους δίνεται αϖό τον/την εκϖαιδευτικό. Οι χάρτες αφού συµϖληρωθούν εκτυϖώνονται. Η κάθε οµάδα καλείται στο τέλος αυτής της δραστηριότητας να διορθώσει τον χάρτη κάϖοιας άλλης οµάδας. Αφού γίνει ανταλλαγή αϖόψεων και αϖαντηθούν αϖορίες οι µαθητές/τριες συγκρίνουν τον χάρτη ϖου συµϖλήρωσαν µε τον ολοκληρωµένο ϖου τους δείχνει ο/η εκϖαιδευτικός. Στο τέλος οι µαθητές/τριες καλούνται να αϖαντήσουν σε ένα ηλεκτρονικό τεστ ϖου ετοίµασε ο/η εκϖαιδευτικός. Όλα τα ϖαραϖάνω υλοϖοιούνται µε τα φύλλα δραστηριότητας 1,2,3 και το φύλλο αξιολόγησης, όϖως εϖισυνάϖτονται ϖαρακάτω. 6.Επιστηµολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση θέµατα θεωρίας του διδακτικού σεναρίου Το διαδίκτυο αϖοτελεί µια αϖό τις θεµελιώδεις έννοιες στην εϖιστήµη της Πληροφορικής. Έρευνες καταδεικνύουν ότι οι µαθητές/τριες έχουν σοβαρές ϖαρανοήσεις σε σχέση µε το τι είναι το ιαδίκτυο, τη δοµή και τις υϖηρεσίες του. Ο/Η εκϖαιδευτικός της Πληροφορικής καλείται µέσα αϖό διδασκαλίες και ϖεριβάλλοντα µάθησης εϖοικοδοµητικού τύϖου, να βοηθήσει τους µαθητές/τριες να οικοδοµήσουν βασικές έννοιες ϖου σχετίζονται µε το ιαδίκτυο, αναδοµώντας τις ελλιϖείς ή εσφαλµένες αναϖαραστάσεις τους. Με κύριο στόχο τα ϖαραϖάνω έγινε ο σχεδιασµός του ϖαρόντος σεναρίου. Η ϖροσέγγιση του συγκεκριµένου θέµατος έγινε µε χρήση των Τ.Π.Ε. Οι Τ.Π.Ε. εγείρουν το ενδιαφέρον των µαθητών και δίνουν αφενός την ευκαιρία άσκησης της κρίσης και της δηµιουργικότητάς τους και αφετέρου στον

5 εκϖαιδευτικό να ϖαρακινήσει τους µαθητές/τριες σε µια αµφίδροµη σχέση αλληλεϖίδρασης µαθητήλογισµικού. Σχετικά µε τις Τ.Π.Ε. στο συγκεκριµένο σενάριο είναι φανερό ότι οι µαθητές/τριες ϖρέϖει να είναι σε θέση να αναζητούν ϖληροφορίες στο διαδίκτυο. Εϖίσης να έχουν ήδη έλθει σε µια ϖρώτη εϖαφή µε τα λογισµικά ϖου αναφέρονται ϖαραϖάνω. Ο/Η εκϖαιδευτικός ϖου είναι υϖεύθυνος για τις δραστηριότητες έχει έναν έµµεσα καθοδηγητικό ρόλο, αφού δίνει οδηγίες (φύλλα δραστηριότητας) ϖου ϖρέϖει να ακολουθήσουν τα µέλη κάθε οµάδας και ϖαρεµβαίνει όϖου κρίνει ότι αυτό είναι αϖαραίτητο. Στο ϖαρόν σενάριο γίνεται χρήση: α) ενός φυλλοµετρητή, ϖρόγραµµα µε το οϖοίο οι µαθητές/τριες είναι εξοικειωµένοι αν και δεν γνωρίζουν ϖολλές αϖό τις δυνατότητές του, β) τα του ϖρογράµµατος της ζωγραφικής, ϖου και αϖλό είναι και αρέσει στους µαθητές/τριες αυτής της ηλικίας, γ) του λογισµικού wordle ϖου δεν αϖαιτεί καν εγκατάσταση και είναι εύκολο στη χρήση του, δ) το λογισµικό cmapstools έκδοση (http://cmap.ihmc.us/download/) για τη δηµιουργία εννοιολογικού χάρτη αϖό τον/την εκϖαιδευτικό και ε) το ϖρόγραµµα QuizCreator για τη δηµιουργία ηλεκτρονικού κουίζ. 7. Χρήση Η.Υ. και γενικά ψηφιακών µέσων για το διδακτικό σενάριο Αϖαιτείται ένα εργαστήριο µε διαθέσιµο έναν υϖολογιστή ανά οµάδα. Οι εφαρµογές ϖου αξιοϖοιούνται είναι ένας φυλλοµετρητής, η εφαρµογή wordle για δηµιουργία σύννεφων λέξεων, το ϖρόγραµµα της ζωγραφικής, ϖίνακας και ένας εκτυϖωτής δικτύου. Αϖαιτείται η ύϖαρξη εγκατεστηµένου φυλλοµετρητή (Μοzilla Firefox, Google Chrome κ.α.), και ο υϖολογιστής να έχει ϖρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε κάθε ϖερίϖτωση για την οµαλή εκτέλεση της ϖροτεινόµενης εφαρµογής θα ϖρέϖει να είναι εγκατεστηµένη στους υϖολογιστές η ϖρόσθετη εφαρµογή, (plug-in) Flash Player (http://get.adobe.com/flashplayer/) και η εφαρµογή java. Ένα εϖοϖτικό µέσο, όϖως για ϖαράδειγµα ένας βιντεοϖροβολέας, θα διευκόλυνε τον εκϖαιδευτικό να ϖαρουσιάσει τα συγκεντρωτικά αϖοτελέσµατα των οµαδικών εργασιών των µαθητών (σύννεφα λέξεων, σχηµατικές δοµές διαδικτύου, εννοιολογικοί χάρτες). 8. Αναπαραστάσεις των µαθητών/πρόβλεψη δυσκολιών στο διδακτικό σενάριο Ο σχεδιασµός των διδακτικών δραστηριοτήτων έλαβε υϖόψη του τις αναϖαραστάσεις, τις ϖαρανοήσεις και τα λάθη ϖου κάνουν µαθητές της ηλικίας αυτής. Έρευνα ϖου διεξήχθη στον Ελληνικό χώρο αϖό τους Σολοµωνίδου & Παϖαστεργίου (2003) έδειξε, µεταξύ άλλων, ότι οι µαθητές/τριες ερµηνεύουν το ιαδίκτυο µε βάση το ϖοιές υϖηρεσίες ϖροσφέρει και όχι αϖό το τι αϖοτελείται και ϖως λειτουργεί, ενώ σε ότι αφορά στη δοµή του ιαδικτύου τα δοµικά συστατικά ϖου κυριαρχούν στη σκέψη τους είναι οι δικτυακοί τόϖοι και οι ιστοσελίδες και όχι η δικτυακή υϖοδοµή του διαδικτύου. Τα ϖερισσότερα αϖό τα ϖαιδιά σχηµατίζουν ασαφείς αϖλοϊκές και χρηστικές αναϖαραστάσεις για το ιαδίκτυο και δεν το αναϖαριστούν νοητικά σαν µέσο και αϖοτέλεσµα σύνδεσης υϖολογιστών και δικτύων. Στην ίδια έρευνα διαϖιστώθηκε ότι οι µαθητές/τριες θεωρούν τη διαδικασία αναζήτησης της ϖληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό ως µια εύκολη, ευχάριστη και αϖοδοτική δραστηριότητα, χωρίς να αντιλαµβάνονται τη δυσκολία εντοϖισµού συγκεκριµένης ϖληροφορίας στο διαδίκτυο. Η ενίσχυση εϖοµένως της διδασκαλίας βασικών εννοιών ϖου σχετίζονται µε το ιαδίκτυο µε σχεδιασµό διδασκαλιών εϖοικοδοµητικού τύϖου ϖου να λαµβάνουν υϖόψη τις αρχικές αναϖαραστάσεις των µαθητών βοηθάνε τα ϖαιδιά να αναδοµήσουν τις λανθασµένες τους ϖαραστάσεις και να οικοδοµήσουν ορθές αναϖαραστάσεις σε σχέση µε το ιαδίκτυο. 9. Διδακτικό συµβόλαιο Τα λογισµικά ϖου χρησιµοϖοιούνται είναι αϖλά και οι οδηγίες στα φύλλα δραστηριοτήτων αναλυτικές και κατανοητές. Ως εκ τούτου δεν ϖροβλέϖεται να υϖάρξει κανένα σηµαντικό ϖρόβληµα ϖου να εµϖοδίσει την κανονική ροή εκτέλεσης του σεναρίου. 10. Υποκείµενη θεωρία µάθησης Υιοθετούµε τις βασικές ιδέες του Piaget και του Papert: «Ο διδάσκων οφείλει να δηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες για να µϖορέσουν οι µαθητές να οικοδοµήσουν τις γνώσεις τους» ( Papert, 1993). Το σενάριο είναι θεµελιωµένο στην θεωρία µάθησης του εϖοικοδοµητισµού γιατί ο µαθητής ανιχνεύοντας, διερευνώντας και ψάχνοντας µέσα αϖό το διαδίκτυο για το διαδίκτυο,εϖιβεβαιώνει ή αναθεωρεί ϖαλιές του αντιλήψεις και χτίζει έτσι τη νέα του γνώση. Μέσα αϖό τις δραστηριότητες (έρευνα για την έννοια ιαδίκτυο, αναϖαράσταση διαδικτύου µε το ϖρόγραµµα της ζωγραφικής, υϖηρεσίες του διαδικτύου στο Φωτόδεντρο, (http://photodentro.edu.gr), υϖοστηρίζεται η ιδέα της οικοδόµησης της γνώσης αϖό τον ίδιο το µαθητή, καθώς αυτός ϖειραµατίζεται, διερευνά, ανακαλύϖτει σταδιακά, κάνει υϖοθέσεις τις οϖοίες εϖαληθεύει ή διαψεύδει, αλληλεϖιδρώντας µε τις εφαρµογές, τους συµµαθητές του και τον/την εκϖαιδευτικό.

6 11.Οργάνωση της τάξης εφικτότητα σχεδίασης Το µάθηµα θα ϖραγµατοϖοιηθεί στο σχολικό εργαστήριο ϖληροφορικής. Οι µαθητές/τριες θα κάθονται ανά 2-3 (το ϖολύ) σε κάθε υϖολογιστή, σύµφωνα µε τα αϖοτελέσµατα ενός κοινωνιογράµµατος τµήµατος ϖου θα έχει γίνει κατά την έναρξη των µαθηµάτων αϖό τον εκϖαιδευτικό. Η οργάνωση αυτή ευνοεί την αλληλεϖίδραση µεταξύ των µαθητών/τριών οι οϖοίοι αντιµετωϖίζουν την ϖεραίωση των δραστηριοτήτων σαν ένα κοινό project, σαν µια κοινή ϖροσϖάθεια κι όχι σαν ατοµικές δράσεις. 12.Αξιολόγηση Κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας γίνονται ερωτήσεις για να διαϖιστωθεί αν οι µαθητές/τριες έχουν κατανοήσει τις έννοιες ϖου διαχειρίζονται. Εϖίσης στα φύλλα δραστηριότητας ζητείται αϖό τους µαθητές/τριες να καταγράφουν κάθε φορά το αϖοτέλεσµα των ενεργειών τους και των ϖαρατηρήσεών τους. Τέλος η αξιολόγηση των µαθητών/τριών ολοκληρώνεται και µε την συµϖλήρωση λέξεων σε ένα ηλεκτρονικό κουίζ µε έννοιες σχετικές µε το διαδίκτυο (γνώσεις ϖου αϖοκόµισαν αϖό τις ϖροηγούµενες δραστηριότητες). 13.Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες προτεινόµενες εργασίες Ενεργοϖοιήστε το ϖαρακάτω σύνδεσµο : Εϖιλέξτε την εικόνα µε το σταυρόλεξο και ϖροσϖαθήστε να το λύσετε 14.Χρήση εξωτερικών πηγών Αράϖογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονοµάκος Η., Φύτρος Κ. (2006). Βιβλίο Πληροφορικής Α Β Γ Γυµνασίου, Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεων ιδακτικών Βιβλίων. Γνωριµία µε το ιαδίκτυο και τις υϖηρεσίες του, ιαθέσιµο στο: Εµϖλουτισµένο βιβλίο Πληροφορικής (html ψηφιακό βιβλίο), ιαθέσιµο στο: Αράϖογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονοµάκος Η., Φύτρος Κ. (2006). Πληροφορική Α Β Γ Γυµνασίου. Βιβλίο εκϖαιδευτικού, ιαθέσιµο στο: Τσιµογιάννης, Α. κ.α. (2011). Πρόγραµµα Σϖουδών για τον Πληροφορικό Γραµµατισµό στο Γυµνάσιο, 2 η Έκδοση, Μάρτιος 2011 Μουζάκης, Χ., Κουκούλης. Κ. (2013). Σχεδιασµός και εφαρµογή διδακτικού σεναρίου για την ενότητα «Γνωρίζω το διαδίκτυο», Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκϖαιδευτική ιαδικασία», Πειραιάς: Ελληνική Εϖιστηµονική Ένωση ΤΠΕ στην Εκϖαίδευση, Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεϖιστήµιο Πειραιώς. Σολοµωνίδου, Χ., Παϖαστεργίου, Μ. (2003). Αναϖαραστάσεις µαθητών/τριών για το ιαδίκτυο, ϖροτάσεις για µια εϖοικοδοµητική διδασκαλία, Πρακτικά Εργασιών του 2 ου Συνέδριο ιδακτική της Πληροφορικής, Βόλος: Πανεϖιστήµιο Θεσσαλίας, ΕΤΠΕ. Κόµης, Β. (2011). ιδακτική της Πληροφορικής, Πάτρα: ΕΑΠ. Ι.Τ.Υ. (2011). Εϖιµορφωτικό υλικό για την εκϖαίδευση εϖιµορφωτών στα ΠΑ.Κ.Ε., Γενικό µέρος, Α έκδοση, Πάτρα: Ι.Τ.Υ. Μικρόϖουλος, Α. (2011). Αξιοϖοίηση των ΤΠΕ στην Εκϖαίδευση», Βασικό Εϖιµορφωτικό Υλικό, Τόµος Α - Γενικό Μέρος, Μείζον Πρόγραµµα Εϖιµόρφωσης. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ψηφιακό Μαθησιακό Αϖοθετήριο «Φωτόδεντρο», ιαθέσιµο στο:

7 ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σϖουδών ( ΕΠΠΣ) για το Γυµνάσιο, ιαθέσιµο στο: Εϖιµορφωτικό υλικό για την εϖιµόρφωση των εκϖαιδευτικών, Τεύχος 6Β: Ειδικό µέρος κλάδων ΠΕ19/ Φύλλα Εργασίας Παρακάτω ϖαρατίθενται τα φύλλα εργασίας όϖως αυτά σχεδιάστηκαν για να δοθούν στους µαθητές/τριες. 1ο Φύλλο δραστηριότητας Ορισµός διαδικτύου Σχολείο/Τάξη / Τµήµα Ονόµατα µαθητών Ηµεροµηνία:. Σκοϖός: Με αυτό το φύλλο οι µαθητές θα µάθουν τι σηµαίνει ϖραγµατικά ο όρος διαδίκτυο. Βήµα 1ο: Πληκτρολογήστε στο ϖαρακάτω ϖλαίσιο τις λέξεις ϖου σας δόθηκαν σαν αϖάντηση στην έρευνα ϖου κάνατε µε θέµα την ερώτηση: «Τι είναι το διαδίκτυο;» Βήµα 2ο: Με τις ϖαραϖάνω λέξεις δηµιουργήστε ένα σύννεφο λέξεων µε το λογισµικό wordle ακολουθώντας τις ϖαρακάτω οδηγίες: Ανοίξτε το wordle ϖληκτρολογώντας τη διεύθυνση Εϖιλέξτε create your own Στην εϖόµενη οθόνη ϖληκτρολογήστε τις λέξεις ϖου δόθηκαν σαν αϖαντήσεις στην ερώτηση (κάθε λέξη θα γράφεται τόσες φορές όσες δόθηκε σαν αϖάντηση) και ϖατήστε go. Στο σύννεφο λέξεων ϖου δηµιουργήσατε η λέξη ϖου δόθηκε σαν αϖάντηση τις ϖερισσότερες φορές, εµφανίζεται µε µεγαλύτερα γράµµατα. Πατήστε Print για να τυϖώσετε το αϖοτέλεσµα. Βήµα 3ο:

8 Πατήστε στον ϖαρακάτω σύνδεσµο και διαβάστε αϖό την ελληνική βικιϖαίδεια τον ορισµό του διαδικτύου. ιαδίκτυο Συγκρίνετε τον ορισµό ϖου βρήκατε µε τις λέξεις ϖου χρησιµοϖοιήσατε αϖό την έρευνά σας. Έχουν σχέση οι αϖαντήσεις ϖου σας δόθηκαν µε όσα διαβάσατε; Γράψτε τα συµϖεράσµατά σας στο ϖαρακάτω ϖλαίσιο: 2ο Φύλλο δραστηριότητας 2ο Φύλλο δραστηριότητας Σχηµατική δοµή διαδικτύου Σχολείο/Τάξη / Τµήµα Ονόµατα µαθητών Ηµεροµηνία:. Σκοϖός: Να µϖορούν οι µαθητές να αϖοδίδουν σχηµατικά την έννοια διαδίκτυο. Βήµα 1ο: Πατήστε στον σύνδεσµο ϖου βλέϖετε ϖαρακάτω για να µϖείτε στη µηχανή αναζήτησης. https://www.google.gr/ Βήµα 2ο: Στη γραµµή αναζήτησης ϖληκτρολογήστε : σχηµατική ϖαράσταση internet και ϖατήστε εικόνες. Βήµα 3ο: Εϖιλέξτε µια εικόνα ϖου ϖιστεύετε ότι ϖαριστάνει τη δοµή του διαδικτύου και αϖοθηκεύστε την στην εϖιφάνεια εργασίας µε το όνοµα δίκτυο. Βήµα 4ο: Εϖιλέξτε Έναρξη-ϖρογράµµατα-βοηθήµατα-ζωγραφική,για να ανοίξετε το ϖρόγραµµα της ζωγραφικής. Βήµα 5ο: Προσϖαθήστε µε τα εργαλεία της ζωγραφικής να αϖοδώστε το σχήµα της εικόνας ϖου αϖοθηκεύσατε στην εϖιφάνεια εργασίας.

9 Βήµα 6ο: Σώστε τη ζωγραφιά σας µε το όνοµά σας στην εϖιφάνεια εργασίας. 3ο Φύλλο δραστηριότητας: Υϖηρεσίες διαδικτύου Σχολείο/Τάξη / Τµήµα Ονόµατα µαθητών Ηµεροµηνία:. Σκοϖός: Να γνωρίσουν τις υϖηρεσίες του διαδικτύου και να ξεκαθαρίσουν λανθασµένες αντιλήψεις σχετικά µε αυτές. Βήµα 1ο: Ενεργοϖοιήστε τον ϖαρακάτω σύνδεσµο: Σας εµφανίζεται η ϖαρακάτω εικόνα: Στο ϖλαίσιο Αναζήτηση γράψτε Υϖηρεσίες διαδικτύου και µετά στο διϖλανό κουµϖί Αναζήτηση. Στα αϖοτελέσµατα ϖου εµφανίζονται εϖιλέξτε Βασικές υϖηρεσίες διαδικτύου. Σας εµφανίζει τη ϖαρακάτω εικόνα αϖ όϖου εϖιλέγετε αυτό Στην εικόνα ϖου θα δείτε εϖιλέξτε διαδοχικά τις υϖηρεσίες και διαβάστε τα κείµενα ϖου εµφανίζονται. Με βάση τις ϖληροφορίες ϖου ϖήρατε συµϖληρώστε τον ϖαρακάτω εννοιολογικό χάρτη:

10 Φύλλο αξιολόγησης Σχολείο/Τάξη / Τµήµα Ονόµατα µαθητών. Ηµεροµηνία:. Βήµα 1ο: Στην εϖιφάνεια εργασίας του υϖολογιστή σας, στο φάκελο σεν-διαδικτυο, ενεργοϖοιήστε το αρχείο quiz_για_το_διαδικτυο. Βήµα 2ο: Αϖαντήστε στις ερωτήσεις, και όταν τελειώσετε ϖατήστε ναι στο ϖαράθυρο ϖου σας εµφανίζει. Βήµα 3ο: είτε το σκορ ϖου ϖετύχατε και το αϖοτέλεσµα, και σηµειώστε στο ϖαρακάτω ϖλαίσιο.

Web 2.0 egatou@sch.gr

Web 2.0 egatou@sch.gr ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευαγγελία Γάτου, egatou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Εισαγωγή. Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου.

Περίληψη. Εισαγωγή. Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου. Νέες προσεγγίσεις για την κατανόηση της αναπαράστασης συμβόλων στο δυαδικό σύστημα με εργαλεία οπτικής αναπαράστασης (εμπλουτισμένα βιβλία, ψηφιακό κόμικ) Σαμαράς Νικόλαος 1, Χαρατσής Κωνσταντίνος 2, Καπανιάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro

Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά ένα από τα διδακτικά σενάρια που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη περίοδο επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κοκκαλάρα Μαρία 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καράκιζα Τσαμπίκα 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο 3. Εκπαιδευτικές ανάγκες: Οι μαθητές είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους νυν

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σχολεία ϖου συµµετέχουν 5ο ηµοτικό σχολείο Κέρκυρας 2ο ηµοτικό σχολείο Νάξου Σχολική χρονιά 2005-2006 ιδακτική µεθοδολογία ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περίοδος ϖροετοιµασίας Τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ» 2. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Παντελής Καλαμάρης 3. ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στ τάξη 4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών 1.Τίτλος: «Ολυμπιακοί αγώνες» 2.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε τάξης. Στο συγκεκριμένο σενάριο εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών (Γεωμετρία), της

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα