Καθιστώντας µια υπηρεσία θεµατικής πλοήγησης στο διαδίκτυο συµβατή µε τις τεχνολογίες των συνδεδεµένων δεδοµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθιστώντας µια υπηρεσία θεµατικής πλοήγησης στο διαδίκτυο συµβατή µε τις τεχνολογίες των συνδεδεµένων δεδοµένων"

Transcript

1 Καθιστώντας µια υπηρεσία θεµατικής πλοήγησης στο διαδίκτυο συµβατή µε τις τεχνολογίες των συνδεδεµένων δεδοµένων Κωνσταντίνος Κυπριανός 1 και Ιωάννης Παπαδάκης 1 1 Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Αρχειονοµίας & Βιβλιοθηκονοµίας Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, Περίληψη Στις µέρες µας, µε την εµφάνιση του σηµασιολογικού ιστού ένας µεγάλος αριθµός βιβλιοθηκών παρέχουν µέρος των πληροφοριών τους ως ανοιχτά συνδεδεµένα δεδοµένα (linked open data LOD). Θεµατικές επικεφαλίδες καθώς και όροι θησαυρών παρέχονται πλέον online µέσω του διαδικτύου µε τη χρήση κατάλληλων σηµασιολογικών τεχνολογιών, όπως είναι τα triplestores των συνδεδεµένων δεδοµένων και οι αντίστοιχες υπηρεσίες αναζήτησης µε ερωτήµατα SPARQL. Ακολουθώντας λοιπόν, το παράδειγµα βιβλιοθηκών του εξωτερικού, αποφασίστηκε η µετατροπή της υπηρεσίας διαδραστικής θεµατικής πλοήγησης που παρέχεται από την ψηφιακή βιβλιοθήκη Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών του Πανεπιστηµίου Πειραιά, σε υπηρεσία θεµατικής πλοήγησης µε τεχνολογίες συµβατές µε τα συνδεδεµένα δεδοµένα. Η υπηρεσία αυτή µέσω του γραφικού περιβάλλοντος δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να πλοηγηθούν στις θεµατικές επικεφαλίδες που έχει η ψηφιακή βιβλιοθήκη µέσω ευρύτερων και στενότερων όρων καθώς και µέσω των τυχόν κοινών υποδιαιρέσεων που µπορεί αυτές να έχουν. Παράλληλα, οι χρήστες µπορούν να πάρουν πληροφορίες και από άλλα αποθετήρια που παρέχουν τα δεδοµένα τους ως συνδεδεµένα δεδοµένα (π.χ. άρθρα των New York Times). Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται ως εξής: Αρχικά, αναλύονται οι βασικές έννοιες και τα δοµικά συστατικά που είναι απαραίτητα για τη συµµετοχή στην κοινότητα των συνδεδεµένων δεδοµένων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το παράδειγµα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, η οποία από το 2008 παρέχει τη θεµατική της πληροφορία ως ανοιχτά συνδεδεµένα δεδοµένα. Κατόπιν, αναλύεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δηµιουργία του τοπικού αποθετηρίου των συνδεδεµένων δεδοµένων, καθώς και η σύνδεσή του µε άλλες πηγές. Έπειτα, παρουσιάζεται το γραφικό περιβάλλον της εφαρµογής και ολοκληρώνεται η εργασία µε µερικά γενικά συµπεράσµατα.

2 Λέξεις κλειδιά: Ανοιχτά συνδεδεµένα δεδοµένα, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Πειραιά, New York Times, Θεµατικές Επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου Abstract Nowadays, an ever-increasing amount of libraries provide their data as linked open data - LOD. Subject headings and thesauri terms are provided online via Internet with the employment of adequate semantic technologies, such as triplestores of LOD and their corresponding SPARQL endpoints. Following the examples of major libraries worldwide, we decided to convert the existing service of interactive information retrieval that is provided by the University of Piraeus digital library of Thesis and Dissertations into a service compatible with LOD. The service through the Graphical User Interface GUI gives the opportunity to the end-users to navigate to the subject headings of the digital library through the employment of broader and narrower terms and as well through the employment of any common subdivision that may share. At the same time, the users can find information from other repositories that provide their data as well as LOD (i.e. the articles database of New York Times). This paper is structured as follows: Initially, the basic principles and the components that are necessary to participate in the LOD cloud are analyzed. Then, the example of Library of Congress is presented, which provides subjectbased information as LOD since The next section presents the process that was followed to create the local LOD triplestore and demonstrates its connection with other LOD-compliant data sources. Finally, the GUI of the service is presented, followed by some general conclusions. Keywords: Linked Open Data, University of Piraeus digital library, New York Times, Library of Congress Subject Headings 1. Εισαγωγή Στις µέρες µας, ένας µεγάλος αριθµός σηµασιολογικής πληροφορίας των βιβλιοθηκών παρέχεται ως πληροφορία βασισµένη στα ανοιχτά συνδεδεµένα δεδοµένα. Πολλά αποθετήρια γνώσης και ειδικότερα βιβλιοθήκες συνειδητοποίησαν από νωρίς τα ωφέλη από την υιοθέτηση τεχνολογιών βασισµένων στα συνδεδεµένα δεδοµένα. Έτσι, οι οργανισµοί αυτοί θα επωφεληθούν όχι µόνο από την εξεύρεση λύσεων όσον αφορά στο πρόβληµα της διαλειτουργικότητας που ταλανίζει την κοινότητα των βιβλιοθηκών εδώ και πολλές δεκαετίες [4], αλλά και από τη δηµιουργία της απαραίτητης υποδοµής για την εισαγωγή νέων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Αυτές οι υπηρεσίες θα δίνουν τη δυνατότητα στις βιβλιοθήκες να ενσωµατώνουν τη σηµασιολογική πληροφορία που υπάρχει στις

3 παραδοσιακές τους υπηρεσίες, όπως είναι ο κατάλογος ανοιχτής πρόσβασης (OPAC Open Public Access Catalog) µε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, όπως είναι τα αρχεία βίντεο και εικόνων, ή βάσεις γνώσης (π.χ. DBpedia 1, Freebase 2 κλπ.) Ένα σηµαντικό είδος σηµασιολογικής πληροφορίας που υπάρχει στις βιβλιοθήκες είναι η θεµατική περιγραφή των συλλογών τους. Παραδοσιακά, για τη θεµατική περιγραφή του υλικού που υπάρχει στις βιβλιοθήκες χρησιµοποιούνται δύο συστήµατα θεµατικής επεξεργασίας: οι θεµατικές επικεφαλίδες και οι θησαυροί. Οι θεµατικές επικεφαλίδες γενικά είναι δοµηµνένες φράσεις που συνιστούν ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο. Κάθε τεκµήριο της συλλογής περιγράφεται θεµατικά από µία ή περισσότερες θεµατικές επικεφαλίδες. Οι θεµατικές επικεφαλίδες καθορίζουν σχέσεις µεταξύ τους για να καταδείξουν τη συνωνυµία και τη θεµατική συγγένεια. Από την άλλη µεριά, οι θησαυροί είναι και αυτοί ελεγχόµενα λεξιλόγια που έχουν ιεραρχική δοµή και καθορίζουν σχέσεις µεταξύ των όρων τους (περιγραφείς). Πιο συγκεκριµένα, οι σχέσεις µεταξύ των όρων ενός θησαυρού καταδεικνύουν όχι µόνο τη συνωνυµία και τη θεµατική συγγένεια, αλλά και σχέσεις γένουςείδους και όλου-µέρους [1]. Στην παρούσα εργασία, περιγράφεται µια υπηρεσία θεµατικής πλοήγησης βασισµένη στις τεχνολογίες των ανοιχτών συνδεδεµένων δεδοµένων που είναι ικανή να ενσωµατώνει πληροφορίες από διάφορα αποθετήρια. Πιο συγκεκριµένα, η εργασία αυτή περιγράφει µια υπηρεσία για την ψηφιακή βιβλιοθήκη µεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, η οποία όχι µόνο παρέχει τη θεµατική πληροφορία (θεµατικές επικεφαλίδες) στην ευρύτερη κοινότητα των ανοιχτών συνδεδεµένων δεδοµένων, αλλά παρέχει στους τελικούς της χρήστες πηγές που προέρχονται από άλλα αποθετήρια (π.χ. άρθρα από τους New York Times) µέσω της συσχέτισης των θεµατικών δεδοµένων των δύο αποθετηρίων. Η υπόλοιπη εργασία έχει την ακόλουθη δοµή: στην επόµενη ενότητα αναλύονται οι βασικές έννοιες και τα απαραίτητα συστατικά που απαιτούνται για τη συµµετοχή στην κοινότητα των ανοιχτών συνδεδεµένων δεδοµένων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το παράδειγµα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, η οποία από το 2008 παρέχει τη θεµατική της πληροφορία ως ανοιχτά συνδεδεµένα δεδοµένα. Έπειτα, παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δηµιουργία του τοπικού αποθετηρίου των συνδεδεµένων δεδοµένων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το γραφικό περιβάλλον της εφαρµογής και δίνονται περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε συγκεκριµένες τεχνολογίες των ανοικτών συνδεδεµένων δεδοµένων όπως είναι το αποθετήριο τριπλετών triplestore και το αντίστοιχο σηµείο ερωτηµάτων SPARQL endpoint. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται µε µερικά γενικά συµπεράσµατα. 1 DBpedia Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία πρόσβασης: 20/09/ Freebase Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία πρόσβασης: 20/09/2012

4 2. Αποσαφήνιση εννοιών Ο όρος συνδεδεµένα δεδοµένα αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών και τεχνικών για τη δηµοσίευση δοµηµένων δεδοµένων στο διαδίκτυο έτσι ώστε αυτά να είναι πιο εύκολα προσβάσιµα και πιο χρήσιµα [11]. Τα συνδεδεµένα δεδοµένα βασίζονται πάνω σε δύο τεχνολογίες: α) στα Ενιαία Αναγνωριστικά Πόρων (Uniform Resource Identifiers URIs) και β) στο Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειµένου (HyperText Transfer Protocol HTTP). Τα URIs και το HTTP υλοποιούνται στα συνδεδεµένα δεδοµένα µε την τεχνολογία του προτύπου Resource Description Framework RDF 3. Το RDF είναι το πρότυπο για την κωδικοποίηση µεταδεδοµένων και γενικά της γνώσης στον σηµασιολογικό ιστό. Παρέχει ένα γενικό µοντέλο δεδοµένων µε το οποίο δοµούνται και συνδέονται τα δεδοµένα που περιγράφουν αντικείµενα στον κόσµο. Η κωδικοποίηση των δεδοµένων, σύµφωνα µε το RDF, γίνεται µε τη µορφή τριπλετών (triples): υποκείµενο, κατηγόρηµα, αντικείµενο. Στη γενική τους µορφή, και τα τρία συστατικά της τριπλέτας αναπαρίστανται ως URIs. Το κατηγόρηµα καθορίζει το πώς συνδέονται µεταξύ τους το υποκείµενο και το αντικείµενο. Πολλές φορές, το αντικείµενο µπορεί να είναι απλό κείµενο. Λόγω του γεγονότος ότι το RDF παρέχει ένα γενικό µοντέλο δεδοµένων, έχουν δηµιουργηθεί διάφορα λεξιλόγια για την περιγραφή αντικειµένων του πραγµατικού κόσµου (π.χ. για την περιγραφή της θεµατικής πληροφορίας έχει δηµιουργηθεί η οντολογία Simple Knowledge Organization System SKOS 4 ). Επίσης, επειδή το RDF δεν περιγράφει ένα µορφότυπο δεδοµένων αλλά ένα µοντέλο δεδοµένων, για να δηµοσιευθεί στο διαδίκτυο θα πρέπει να σειριοποιηθεί. Κάποια πρότυπα που έχουν δηµιουργηθεί για τη σειριοποίηση είναι το RDF/XML 5, το RDFa 6, το Turtle 7 και το N-triple 8. Τα δεδοµένα που έχουν δηµιουργηθεί µε το RDF αποθηκεύονται σε αποθετήρια τριπλετών (triplestores). Η κυρίαρχη γλώσσα ερωτηµάτων για την ανάκτηση πληροφοριών από τα triplestores είναι η SPARQL 9. Στη συνέχεια, περιγράφεται η υπηρεσία ανοιχτών συνδεδεµένων δεδοµένων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. 3 Resource Description Framework (RDF) Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία πρόσβασης: 25/08/ SKOS Simple Knowledge Organization System Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία Πρόσβασης: 25/08/ RDF/XML Syntax Specification (Revised) Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία πρόσβασης: 25/08/ Rich Structured Data Markup for Web Documents Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία πρόσβασης: 25/08/ RDF Primer Turtle version Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία πρόσβασης: 25/08/ Notation 3 Logic Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία Πρόσβασης: 25/08/ SPARQL Query Language for RDF Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία Πρόσβασης: 25/08/2012

5 3. Το παράδειγµα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου Το πιο γνωστό και ευρέως χρησιµοποιούµενο εργαλείο για τη θεµατική περιγραφή του υλικού των βιβλιοθηκών είναι οι Θεµατικές Επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Subject Headings - LCSH 10 ). Οι LCSH αποτελούν ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο, που υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, για τη θεµατική περιγραφή των βιβλιογραφικών εγγραφών. Οι LCSH βρίσκουν εφαρµογή σε κάθε τεκµήριο και γενικά στο υλικό που υπάρχει στη συλλογή µιας βιβλιοθήκης και βοηθούν τους χρήστες στο να έχουν πρόσβαση σε τεκµήρια που έχουν το ίδιο θέµα. Οι LCSH υποστηρίζονται ενεργά από το Λόγω της συνέπειας που έχουν δείξει µέσα στο χρόνο, οι LCSH έχουν υιοθετηθεί από πολλές βιβλιοθήκες των ΗΠΑ, αλλά και από άλλες βιβλιοθήκες ανά τον κόσµο, πολλές φορές σε µετάφραση. Είναι εµφανές, λοιπόν, ότι οι LCSH κυριάρχησαν τον τελευταίο αιώνα στον τοµέα των βιβλιοθηκών ως το «ντε φάκτο» εργαλείο για τη θεµατική περιγραφή των τεκµηρίων και γενικά των πηγών που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες [2]. Ακόµα και σήµερα, παρά την εµφάνιση πολλών θησαυρών και άλλων ελεγχόµενων λεξιλογίων που θεωρούνται πιο κατάλληλα για χρήση στο online περιβάλλον [3], ακόµα µεγάλος αριθµός OPAC και ψηφιακών βιβλιοθηκών ανά τον κόσµο υιοθετούν τις LCSH. Μάλιστα, το γεγονός ότι από το 2008, οι LCSH δηµοσιεύονται και ως ανοιχτά συνδεδεµένα δεδοµένα 11 είναι ενδεικτικό της σηµασίας που δίνει η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που θα τη βοηθήσει στην παροχή καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους χρήστες και τις άλλες βιβλιοθήκες. Επίσης, σε πειραµατικό στάδιο λειτουργεί και το SPARQL endpoint 12 των LCSH, το οποίο είναι σχεδιασµένο να χρησιµοποιείται από άλλες εφαρµογές που χρησιµοποιούν τις LCSH. Με αυτόν τον τρόπο οι βιβλιοθήκες µπορούν να πάρουν έτοιµα, αξιόπιστα και µοναδικά URI για κάθε θεµατική επικεφαλίδα. Η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, για τη δηµοσίευσή των θεµατικών επικεφαλίδων ως ανοιχτά συνδεδεµένα δεδοµένα, χρησιµοποιεί το λεξιλόγιο της οντολογίας SKOS [5]. 4. Η υπηρεσία Ακολουθώντας το παράδειγµα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και άλλων µεγάλων βιβλιοθηκών, δηµιουργήθηκε µια υπηρεσία θεµατικής πλοήγησης βασισµένης στα ανοιχτά συνδεδεµένα δεδοµένα 13. Η υπηρεσία αυτή είναι ικανή να ενσωµατώνει πηγές που προέρχονται από την ψηφιακή βιβλιοθήκη Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών του Πανεπιστηµίου Πειραιά 14 που βασίζεται στο DSpace και από τη βάση άρθρων των New 10 Library of Congress Authorities Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία Πρόσβασης: 27/08/ LC Linked Data Service: Authorities and Vocabularies Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία πρόσβασης: 25/08/ LSCH-info provided by the Talis platform. Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία πρόσβασης: 25/08/ Υπηρεσία θεµατικής πλοήγησης βασισµένης στα ανοιχτά συνδεδεµένα δεδοµένα. Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία πρόσβασης: 25/08/ Πανεπιστήµιο Πειραιώς: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: Dspace. Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία πρόσβασης: 25/08/2012

6 York Times NYT 15. Η υπηρεσία αυτή παρέχει ένα Γραφικό Περιβάλλον Χρήσης (Graphical User Interface GUI) για την πλοήγηση στις θεµατικές επικεφαλίδες που συγκροτούν το αποθετήριο των ανοιχτών συνδεδεµένων δεδοµένων. Καθώς ο χρήστης επιλέγει µια συγκεκριµένη θεµατική επικεφαλίδα, εµφανίζεται µια λίστα, η οποία περιέχει τις µεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές καθώς και τα άρθρα των ΝΥΤ που περιγράφονται µε τη συγκεκριµένη θεµατική επικεφαλίδα. Η θεµατική πλοήγηση καταφέρνει όχι µόνο να εµφανίσει τις θεµατικές επικεφαλίδες ως ανοιχτά συνδεδεµένα δεδοµένα αλλά επιτυγχάνει στο να παρέχει στους χρήστες και επιπλέον σχετικές πληροφορίες και πηγές που προέρχονται από ένα εξωτερικό triplestore (π.χ. ΝΥΤ triplestore). Η ψηφιακή βιβλιοθήκη που βασίζεται στο DSpace αναφέρεται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών του Πανεπιστηµίου Πειραιά. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη περιέχει περίπου 3,400 θεµατικές επικεφαλίδες στα ελληνικά και στα αγγλικά. Οι θεµατικές επικεφαλίδες σχετίζονται µεταξύ τους χρησιµοποιώντας εκτός από την παραδοσιακή συνδετική δοµή που υπάρχει ανάµεσα στις θεµατικές επικεφαλίδες (π.χ. ευρύτερος όρος (Broader Term BT), στενότερος όρος (Narrower Term NT) και σχετικός όρος (Related Term RT), και την εκτεταµένη συνδετική δοµή. Όπως αναφέρεται στο [7], η εκτεταµένη συνδετική δοµή εκφράζεται ως η σχέση που υπάρχει ανάµεσα σε θεµατικές επικεφαλίδες που µοιράζονται την ίδια υποδιαίρεση. Εποµένως, όποιες θεµατικές επικεφαλίδες µοιράζονται την ίδια υποδιαίρεση σχετίζονται µεταξύ τους µε µια σχέση που το όνοµά της είναι ίδιο µε αυτής της κοινής υποδιαίρεσης. Οι πηγές που απαρτίζουν την ψηφιακή βιβλιοθήκη χαρακτηρίζονται από µια ή περισσότερες θεµατικές επικεφαλίδες σύµφωνα µε το περιεχόµενό τους. Οι θεµατικές επικεφαλίδες ακολουθούν τις οδηγίες των LCSH και είναι στα ελληνικά, στα αγγλικά ή και στις δύο γλώσσες. Η συλλογή της ψηφιακής βιβλιοθήκης αποτελείται από µεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου του Πειραιά. Πιο συγκεκριµένα, οι θεµατικές περιοχές που καλύπτει είναι: α) Οικονοµία, β) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, γ) Στατιστική, δ) Βιοµηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία, ε) Χρηµατοοικονοµική και Τραπεζική, στ) Ναυτιλιακά, ζ) Πληροφορική και η) Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Σε µια προσπάθεια εµπλουτισµού των πηγών της ψηφιακής βιβλιοθήκης, αποφασίστηκε η χρήση του εργαλείου ΝΥΤ api 16 έτσι ώστε να παρέχονται στον τελικό χρήστη άρθρα των ΝΥΤ σχετικά µε το θέµα που έχει επιλέξει. Για να επιτευχθεί αυτό, οι θεµατικές επικεφαλίδες της ψηφιακής βιβλιοθήκης συσχετίστηκαν/ ευθυγραµµίστηκαν µε τις θεµατικές επικεφαλίδες των ΝΥΤ. Η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων των ΝΥΤ αποτελείται από άρθρα που χρονολογούνται από το Σχετικά πρόσφατα, οι ΝΥΤ δηµιούργησαν ένα ευρετηριασµένο λεξιλόγιο, το οποίο είναι διαθέσιµο στο ευρύ κοινό ως ανοιχτά συνδεδεµένα 15 The New York Times. Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία πρόσβασης: 25/08/ NYT api tool. Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία πρόσβασης: 25/08/2012

7 δεδοµένα 17. Αυτό το λεξιλόγιο περιέχει ένα µεγάλο αριθµό (περίπου ) θεµατικών επικεφαλίδων που περιγράφει τη συλλογή άρθρων των ΝΥΤ καθώς και το Αρχείο τους που περιέχει µεγάλο αριθµό φωτογραφιών, γραφικών, ηχητικών ντοκουµέντων, βίντεο κ.α. Στις επόµενες ενότητες, παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δηµιουργία των URIs, των σχέσεων ανάµεσα στις θεµατικές επικεφαλίδες µε τη βοήθεια του λεξιλογίου SKOS και του triplestore µε το αντίστοιχο SPARQL endpoint του Μοναδικά URIs Όπως ειπώθηκε από τον Tim Berners-Lee [6], βασική προϋπόθεση για τη συµµετοχή στο κίνηµα των ανοιχτών συνδεδεµένων δεδοµένων είναι η χρήση µοναδικών URIs. Εποµένως, κάθε µια θεµατική επικεφαλίδα της περιγραφόµενης υπηρεσίας θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα και µοναδικό URI. Η πλειονότητα των θεµατικών επικεφαλίδων που υπάρχουν στην ψηφιακή βιβλιοθήκη ανήκει στις LCSH. Για αυτές τις θεµατικές επικεφαλίδες αποφασίστηκε η διατήρηση του µοναδικού URI που είχε αρχικά ανατεθεί από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, αντί να δηµιουργηθεί ένα νέο τοπικό URI. Η απόφαση αυτή πάρθηκε για να αποφύγουµε τα προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργηθούν από τη χρήση του <owl:sameas> [8]. Επίσης, για τις ανάγκες της ευρετηρίασης του υλικού της ψηφιακής βιβλιοθήκης, δηµιουργήθηκαν επιπλέον θεµατικές επικεφαλίδες. Παρ όλο που αυτές οι θεµατικές επικεφαλίδες ακολουθούν τους κανόνες των LCSH, δεν υπάρχουν αυτούσιες στο λεξιλόγιο των LCSH. Ως εκ τούτου, σε κάθε µια από αυτές τις θεµατικές επικεφαλίδες δόθηκε ένα νέο URI. Αυτά τα URIs ανήκουν στον τοπικό χώρο ονοµάτων (µετάφ. namespace) της υπηρεσίας (http://id.lib.unipi.gr/authorities/subjects/) και διευκρινίζονται (µετάφ. dereferenced) µέσω του τοπικού SPARQL endpoint 18 της υπηρεσίας Ανοιχτά συνδεδεµένα δεδοµένα που βασίζονται στο SKOS Για τις ανάγκες τις περιγραφόµενης υπηρεσίας, αποφασίστηκε η υιοθέτηση του SKOS λεξιλογίου για τη δηµιουργία του αποθετηρίου των τοπικών ανοιχτών συνδεδεµένων δεδοµένων. Το αποθετήριο αυτό αποτελείται από τις ευθυγραµµισµένες θεµατικές επικεφαλίδες και τις συσχετίσεις τους που ανήκουν στους χώρους ονοµάτων των ΝΥΤ, των LCSH και των τοπικών θεµατικών επικεφαλίδων. Το λεξιλόγιο SKOS επιλέχθηκε λόγω της δυνατότητας εφαρµογής του στη µοντελοποίηση θεµατικής πληροφορίας και στην ευρεία χρήση του από άλλες συναφείς υπηρεσίες. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του SKOS, οι θεµατικές επικεφαλίδες µοντελοποιούνται ως έννοιες. Προτιµώµενοι και µη προτιµώµενοι όροι µπορούν να εκφραστούν σε οποιαδήποτε γλώσσα και είναι όλοι στιγµιότυπα της ίδιας έννοιας [9]. Οι 17 The New York Times: Linked Open Data. Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία πρόσβασης: 25/08/ SPARQL endpoint της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία πρόσβασης: 25/08/2012

8 θεµατικές επικεφαλίδες οργανώνονται ιεραρχικά σύµφωνα µε τη συνδετική τους δοµή, όπως δηλώνεται από τις LCSH. Ο πίνακας 1 συνοψίζει την ορολογία που χρησιµοποιήθηκε για τις ανάγκες της δηµιουργίας του συγκεκριµένου αποθετηρίου ανοιχτών συνδεδεµένων δεδοµένων. Πίνακας 1: Λεξιλόγιο SKOS Θεµατικές Επικεφαλίδες Broader Term Ευρύτερος Όρος Narrower Term Στενότερος Όρος Related Term Σχετικός Όρος Use Χρησιµοποίησε Use For Χρησιµοποίησε Αντί SKOS Λεξιλόγιο skos:broader skos:narrower skos:related skos:preflabel skos:altlabel Επίσης, για την ευθυγράµµιση των θεµατικών επικεφαλίδων της ψηφιακής βιβλιοθήκης και των ΝΥΤ απαιτούνται δύο ακόµα σχέσεις από το SKOS λεξιλόγιο, του <skos:exactmatch> και του <skos:closematch>, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια Διαδικασία ευθυγράµµισης Για την ευθυγράµµιση των θεµατικών επικεφαλίδων που προέρχονται από την τοπική ψηφιακή βιβλιοθήκη και από τους ΝΥΤ, αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί ο αλγόριθµος αντιστοίχισης οντολογιών που περιγράφεται στο [10]. Σύµφωνα µε τον αλγόριθµο αυτό, δύο όροι θεωρούνται ισοδύναµοι, όταν είναι ακριβώς ίδιοι. Σε αυτή την περίπτωση, η ορολογία SKOS που χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια τέτοια σχέση είναι η <skos:exactmatch>. Για παράδειγµα, η θεµατική επικεφαλίδα Physics υπάρχει και στο χώρο ονοµάτων των ΝΥΤ και στο χώρο ονοµάτων των LCSH. Εποµένως, θα δηµιουργηθεί η ακόλουθη τριπλέτα (triple): <http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh > <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#exactmatch> <http://data.nytimes.com/ >. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες δύο θεµατικές επικεφαλίδες θεωρούνται µερικώς ισοδύναµες: Μια θεµατική επικεφαλίδα είναι στον πληθυντικό και η άλλη στον ενικό (π.χ. η θεµατική επικεφαλίδα Bankruptcies στους ΝΥΤ και Bankruptcy στο DSpace). Παραλλαγή καταλήξεων, επιθεµάτων κλπ., µερικοί όροι µπορεί να είναι διαφορετικοί µε την χρήση κάποιων επιπλέον χαρακτήρων (π.χ. η θεµατική επικεφαλίδα Iraq war (2003-) στους ΝΥΤ και η θεµατική επικεφαλίδα Iraq war, στο DSpace). Μια θεµατική επικεφαλίδα µπορεί να έχει διαφορετική σειρά λέξεων (π.χ. η θεµατική επικεφαλίδα Colleges and Universities στους ΝΥΤ και η θεµατική επικεφαλίδα Universities and colleges στο DSpace).

9 Μια θεµατική επικεφαλίδα µπορεί να αντιστοιχεί σε µια σύνθετη θεµατική επικεφαλίδα ή και το αντίστροφο (π.χ. η θεµατική επικεφαλίδα Advertising and marketing στους NYT οι θεµατικές επικεφαλίδες Advertising και Marketing στο DSpace). Το SKOS λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται για τη δήλωση αυτής της σχέσης είναι η <skos:closematch>. Μετά την εφαρµογή του αλγόριθµου, 207 θεµατικές επικεφαλίδες βρέθηκαν κοινές (111 closematch και 96 exactmatch ) και στους τρεις χώρους ονοµάτων (NYT, DSpace και LCSH) Δηµιουργία αποθετηρίου µε τη βοήθεια του λογισµικού 4store Το triplestore των θεµατικών επικεφαλίδων δηµιουργήθηκε µε τη βοήθεια του λογισµικού 4store 19. Το 4store παρέχει ένα αποθετήριο δεδοµένων και µια µηχανή ερωτηµάτων και είναι σχεδιασµένο για να λειτουργεί σε συστήµατα LINUX. Πιο συγκεκριµένα, το 4store περιλαµβάνει έναν SPARQL HTTP protocol server, ο οποίος µπορεί να απαντήσει σε SPARQL ερωτήµατα χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο ερωτηµάτων SPARQL HTTP. Το 4store είναι σχεδιασµένο για την αποθήκευση και ανάκτηση τριπλετών. Εποµένως, όλες οι θεµατικές επικεφαλίδες αναπαρίστανται σε τριπλέτες Γραφικό περιβάλλον χρήστη ή SPARQL endpoint; Ο τελικός χρήστης έχει δύο επιλογές προβολής των αποτελεσµάτων των θεµατικών επικεφαλίδων της υπηρεσίας: α) µέσω του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη και β) µέσω του SPARQL endpoint. α) γραφικό περιβάλλον χρήστη Οι χρήστες αλληλεπιδρούν µε την υπηρεσία µέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος χρήσης που βασίζεται στις τεχνολογίες Ajax. Το γραφικό περιβάλλον βασίζεται σε προηγούµενη έκδοσή του που περιγράφεται στην εργασία [7]. Πιο συγκεκριµένα, το γραφικό περιβάλλον αποτελείται από τα ακόλουθα 3 δοµικά συστατικά: α) το πεδίο αναζήτησης αυτόµατης συµπλήρωσης (autosuggest search box), β) την πλοήγηση θεµατικών επικεφαλίδων και γ) τα αποτελέσµατα αναζήτησης από το DSpace και τους ΝΥΤ. Αρχικά, οι χρήστες καλούνται να εκφράσουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες στα ελληνικά ή/ και στα αγγλικά (βλέπε εικ. 1). Εικόνα 1: Πεδίο αυτόµατης συµπλήρωσης 19 4store Διαθέσιµο στο: Ηµεροµηνία πρόσβασης: 26/08/2012

10 Όταν ο χρήστης επιλέξει µια θεµατική επικεφαλίδα από τις προτεινόµενες, δηµιουργείται ένα πλαίσιο κάτω από το πεδίο αναζήτησης αυτόµατης συµπλήρωσης που περιέχει την επιλεγµένη θεµατική επικεφαλίδα (βλέπε εικ. 2). Στη δίγλωσση έκδοση της υπηρεσίας, το πλαίσιο αποτελείται από την αγγλική ετικέτα της επιλεγµένης θεµατικής επικεφαλίδας µαζί µε την ελληνική της µετάφραση καθώς και µε τους προτιµώµενους και µη προτιµώµενους όρους στα ελληνικά και στα αγγλικά αντίστοιχα. Εικόνα 2: Πλαίσιο θεµατικής επικεφαλίδας Medical care και θεµατικό µενού (context menu) στενότερων όρων Κάτω από τις ετικέτες των θεµατικών επικεφαλίδων υπάρχουν δύο ετικέτες µε το σήµα του µεγεθυντικού φακού για τη λειτουργία της «µεγέθυνσης» (+) και της «σµίκρυνσης» (-). Αυτές οι δύο ετικέτες αντιστοιχούν στους ευρύτερους και στενότερους όρους της επιλεγµένης θεµατικής επικεφαλίδας. Με την επιλογή µιας από αυτές τις ετικέτες, ένα θεµατικό µενού (context menu) σχεδιάζεται δίπλα στην ετικέτα, το οποίο περιέχει αυτές τις ευρύτερες ή στενότερες θεµατικές επικεφαλίδες αντίστοιχα. β) SPARQL endpoint Στο SPARQL endpoint της υπηρεσίας (βλέπε εικ. 3) ο χρήστης θέτοντας τα κατάλληλα ερωτήµατα σε SPARQL µπορεί να πάρει τα αντίστοιχα αποτελέσµατα σε µορφή τριπλετών. Εικόνα 3: Η αρχική οθόνη του SPARQL endpoint της υπηρεσίας Για παράδειγµα, εάν ο χρήστης θέλει όλες τις θεµατικές επικεφαλίδες που σχετίζονται µε τη θεµατική επικεφαλίδα Forecasting δεν έχει παρά να θέσει το ακόλουθο ερώτηµα στο SPARQL endpoint: SELECT DISTINCT * WHERE {{ <http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh >?p?o.} UNION {?s?pre <http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh >.}}

11 Η υπηρεσία θα του δώσει την ακόλουθη απάντηση: <?xml version="1.0"?> <SPARQL xmlns="http://www.w3.org/2005/sparql-results#"> <results><result> <binding name="s"><uri>http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh </uri></binding> <binding name="pre"><uri>http://www.w3.org/2004/02/skos/core#broader</uri></binding> 2. </result><result> <binding name="s"><uri>http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh </uri></binding> <binding name="pre"><uri>http://www.w3.org/2004/02/skos/core#broader</uri></binding> 3. </result><result> <binding name="p"><uri>http://www.w3.org/2004/02/skos/core#broader</uri></binding> <binding name="o"><uri>owl:thing</uri></binding> 4. </result><result> <binding name="p"><uri>http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altlabel</uri></binding> <binding name="o"><literal xml:lang="gr">προβλέψεις</literal></binding> 5. </result><result> <binding name="p"><uri>http://www.w3.org/2004/02/skos/core#preflabel</uri></binding> <binding name="o"><literal xml:lang="gr">πρόβλεψη</literal></binding> 6. </result><result> <binding name="p"><uri>http://www.w3.org/2004/02/skos/core#preflabel</uri></binding> <binding name="o"><literal xml:lang="en">forecasting</literal></binding> </result></results></sparql> Ανάλογα µε τη διάδραση που θα επιλέξει ο χρήστης κάθε φορά, η παραπάνω πληροφορία αναπαρίσταται γραφικά από το αντίστοιχο γραφικό περιβάλλον. Εικόνα 4: Γραφικό περιβάλλον χρήστη µε εµφάνιση και των σχετικών τεκµηρίων από το DSpace Πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα 1 και 2 του ερωτήµατος αντιστοιχούν σε 2 θεµατικές κεφαλίδες που βρίσκονται κάτω από την ευρύτερη θεµατική Forecasting (skos:broader). Στο γραφικό περιβάλλον οι ετικέτες των 2 αυτών κεφαλίδων εµφανίζονται αφού επιλεγεί το σήµα της µεγέθυνσης (+). Ακολούθως, το αποτέλεσµα 3 του ερωτήµατος αντιστοιχεί σε µια θεµατική κεφαλίδα που περιέχει τη Forecasting ως στενότερη θεµατική (skos:narrower). Στο γραφικό περιβάλλον η ετικέτα της κεφαλίδας αυτής εµφανίζεται αφού επιλεγεί το σήµα της σµίκρυνσης (-). Τέλος, τα αποτελέσµατα 4, 5 και 6 του ερωτήµατος αντιστοιχούν στους καθιερωµένους και µη όρους στα ελληνικά και αγγλικά (µπλε χρώµα για τα αγγλικά, καφέ χρώµα για τα ελληνικά).

12 5. Συµπεράσµατα Στην παρούσα εργασία, παρουσιάστηκε µια υπηρεσία θεµατικής πλοήγησης βασισµένη στα ανοιχτά συνδεδεµένα δεδοµένα, η οποία είναι ικανή να ενσωµατώνει πηγές από διαφορετικά αποθετήρια (ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Πειραιά και συλλογή άρθρων των ΝΥΤ). Η ενσωµάτωση αυτή έγινε µέσω της ευθυγράµµισης των θεµατικών επικεφαλίδων που υπάρχουν στα δύο αποθετήρια. Η ευθυγράµµιση βασίστηκε σε έναν αλγόριθµο αντιστοίχησης θεµατικών επικεφαλίδων. Η προτεινόµενη υπηρεσία µε λίγες τροποποιήσεις µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία που βασίζεται σε ανοιχτά συνδεµένα δεδοµένα. Βιβλιογραφία 1. Τσάφου, Σ., & Χατζηµαρή, Σ. Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις Ελληνικές βιβλιοθήκες, Στο: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη, (2001) 2. Stone, A. T.: The LCSH Century: A Brief History of the Library of Congress Subject Headings, and Introduction to the Centennial Essays, Cataloging And Classification Quarterly, VOL 29; PART 1/2, 1-16, Haworth Press Inc (2000) ISSN: Summers, E., Isaac, A., Redding, C., Krech, D.: LCSH, SKOS and linked data. Στο: Proceedings of the 2008 International Conference on Dublin Core and Metadata Applications (DCMI '08). Dublin Core Metadata Initiative (2008) 4. Paepcke, A., Chang, C. K., Winograd, T., Garcia-Molina, H.: Interoperability for digital libraries worldwide. Commun. ACM 41(4), (1998) DOI= / Miles, A., Perez-Aguera, J. R.: SKOS: Simple knowledge organisation for the web. Cataloging & Classification Quarterly, 43(3-4), (2007) doi: /J104v43n03_04 6. Berners-Lee, T.: Linked Data - Design Issues. (2006) Διαθέσιµο στο: Ηµ. πρόσβασης: 28/11/ Papadakis, I., Stefanidakis, M., Kyprianos, K., Mavropodi,R.: Subject-based Information Retrieval within Digital Libraries Employing LCSHs. Dlib Magazine (www.dlib.org), 15(9/10), doi: /september2009-papadakis, (2009) Διαθέσιµο στο: 8. Halpin, H., Hayes, P. J., McCusker, J. P., McGuinness, D. L., Thompson, H. S.: When owl:sameas Isn't the Same: An Analysis of Identity in Linked Data. Στο: International Semantic Web Conference (2010) 9. Isaac, A. Summers, E.: SKOS Simple Knowledge Organization System Primer. W3C Group Note, (2009) Διαθέσιµο στο: 10. Papadakis, I., Kyprianos, K.: Merging Controlled Vocabularies for More Efficient Subject-based Search. International Journal of Knowledge Management -IJKM, IGI Global 7(3), (2011) 11. Bizer, Christian; Heath, Tom; Berners-Lee, Tim. Linked Data - The Story So Far. International Journal on Semantic Web and Information Systems 5(3), 1-22 (2009)

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014

Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014 Διασύνδεση και Άνοιγμα Δεδομένων του Α.Π.Θ. Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ 18/3/2014 Ανοικτά και Συνδεδεμένα Δεδομένα Ανοικτά Δεδομένα Πληροφορίες, δημόσιες ή άλλες, στις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σημασιολογική Συσταδοποίηση Αντικειμένων Με Χρήση Οντολογικών Περιγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νίκος Λούτας (nlout@uom.gr) http://nikosloutas.com Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 5. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 5 89 Ζ39-50 Προέλευση του πρωτοκόλλου Ζ39.50 Οι στόχοι της Βιβλιοθηκονοµίας του 70 Κοινή χρήση βιβλιογραφικών και εγγραφών για authorities για τη δηµιουργία συστήµατος εθνικού βιβλιογραφικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης

Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ομάδα Διαχείρισης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Σ.Ε.Α.Β ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 5: Resource Description Framework (RDF) Μ.Στεφανιδάκης 16-3-2015. Τα επίπεδα του Σημασιολογικού Ιστού RDF: Το κύριο πρότυπο του Σημασιολογικού Ιστού, χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 8: Εισαγωγή στη SPARQL Βασική Χρήση Μ.Στεφανιδάκης 3-5-2015. Η γλώσσα ερωτημάτων SPARQL Ερωτήσεις (και ενημερώσεις) σε σετ δεδομένων RDF Και σε δεδομένα άλλης μορφής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθήνας Έτος 2007-2008

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθήνας Έτος 2007-2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθήνας Έτος 2007-2008 Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας» Διαλειτουργικότητα Μανόλης Πεπονάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Χαϊδαρίου Προχπολογιςμόσ: 105.731,71 (χωρίσ ΦΡΑ) Προχπολογιςμόσ: 130,050.00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud Ανοικτά Δεδομένα Προκλήσεις και Ευκαιρίες: Η εμπειρία του OpenDataCloud Κώστας Σαΐδης, PhD Πάροχοι Ανοικτών Δεδομένων datagov.gr diavgeia.gr geodata.gov.gr Πυροσβεστικό σώμα Ελληνική Αστυνομία Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννη Θ. Παπαδάκη και Υπόμνημα Δημοσιεύσεων

Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννη Θ. Παπαδάκη και Υπόμνημα Δημοσιεύσεων Ιωάννης Παπαδάκης Σελίδα 1 15/5/2015 Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννη Θ. Παπαδάκη και Υπόμνημα Δημοσιεύσεων Ι. Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Παπαδάκης Όνομα: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης: 15 Μαρτίου 1975 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση ασθενούς μέσω ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) με σκοπό τον έλεγχο της χορήγησης αναισθησίας κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης

Ταυτοποίηση ασθενούς μέσω ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) με σκοπό τον έλεγχο της χορήγησης αναισθησίας κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ταυτοποίηση ασθενούς μέσω ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID)

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ Καθηγητής ΕΜΠ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΤ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 15-16 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εξερεύνηση / Ανασκαφή σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικά δίκτυα του διαδικτύου:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Ιούνιος Αύγουστος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Ιούνιος Αύγουστος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, ΕΚΤ / ΕΙΕ www.ekt.gr Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Χαρτών Ιστού WMS. Ανάλυση των δυνατοτήτων και εφαρμογή στον ελληνικό χώρο.

Υπηρεσίες Χαρτών Ιστού WMS. Ανάλυση των δυνατοτήτων και εφαρμογή στον ελληνικό χώρο. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών - αποθετηρίων Αλέξανδρος Ταγκούλης Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Μεταδεδομένα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη του Διαδικτύου «Web Science» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντώνιος Καράλης

Επιστήμη του Διαδικτύου «Web Science» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντώνιος Καράλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιστήμη του Διαδικτύου «Web Science» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογές Ελληνικών Συνδεδεμένων Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα Ψηφιακά Δεδομένα Ψηφιακό Περιεχόμενο Μεταδεδομένα Διαλειτουργικότητα Προδιαγραφές Ηλεκτρονικές Υποδομές EΠΣET Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας SaaS Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 0 Συλλογικός Κατάλογος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έφερε στην επιφάνεια τα λάθη της επεξεργασίας υλικού και την αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση KOHA ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Εκπαίδευση KOHA ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1 1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 1.1. Από την αρχική οθόνη Στο πλαίσιο αναζήτησης της αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPAC) Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ημερίδα ΕΚΤ Αθήνα 29/10/2015 Κωνσταντίνος Τσιμπάνης k.tsibanis@noc.uoa.gr άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons. χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου.

Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου. Από τον Παγκόσµιο Ιστό στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµατος Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων. Παν/µίου Αιγαίου. Συνεργαζόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal. 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού

Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal. 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Σημασιολογικοί Ιστοχώροι: Γιατί Drupal 18/3/2014 Μυρτώ Αμοργιανού Τι είναι CMS Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ, Content Management Systems, CMS) είναι διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν την

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών τριμήνου : Μάρτιος Μάιος 2012 Μελέτη προδιαγραφών και επιλογή λογισμικού ψηφιακής Βιβλιοθήκης Όνομα : Σωτηροπούλου Αφροδίτη

Αναφορά εργασιών τριμήνου : Μάρτιος Μάιος 2012 Μελέτη προδιαγραφών και επιλογή λογισμικού ψηφιακής Βιβλιοθήκης Όνομα : Σωτηροπούλου Αφροδίτη Αναφορά εργασιών τριμήνου : Μάρτιος Μάιος 2012 Μελέτη προδιαγραφών και επιλογή λογισμικού ψηφιακής Βιβλιοθήκης Όνομα : Σωτηροπούλου Αφροδίτη Περίληψη Στα πλαίσια της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης 1, Α. Μαργετουσάκη 2, Π. Γ. Μιχαηλίδης 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ιωάννης Αποστολάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών iapostolakis@ekdd.gr www.iapostolakis.gr Εννοιολογικά θέματα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web.

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. ΒΕΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Λευκίππου 6, 67100 Ξάνθη ΕΛΛΑΔΑ leader@cosmos4u.com,

Διαβάστε περισσότερα

«Δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης του Μοσχάτου»

«Δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης του Μοσχάτου» AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «Δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης του Μοσχάτου» ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα