Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου"

Transcript

1 Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα) Εεζάθεο Γεκήηξεο(Μπιε νκάδα) Παπαιηάο Κπξηάθνο(Μπιε νκάδα) ηώπε ηαπξνύια (Μπιε νκάδα) Επιβλέποςζα καθηγήηπια: Τπςθωνίδος Σηέλλα ρνιηθό έηνο: 2014/15 1

2 Πεξίιεςε θαη Λέμεηο -Κιεηδηά O ιόγνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγγξαθή απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη γηα λα ελεκεξσζεί θαη λα επαηζζεηνπνηεί ν θαζέλαο καο ζην ζέκα ηνπ δηαδηθηύνπ δηόηη ππάξρνπλ πνιιά ζνβαξά πξνβιήκαηα. ηελ εξγαζία απηή ζα δνύκε πσο θαηαθέξακε λα βξνύκε ην απνηέιεζκα κέζσ εκεξνινγίσλ θαη πσο πεξάζακε ηελ εβδνκάδα(week off line) ρσξίο ίληεξλεη Λέξειρ κλειδιά facebook, youtube, δηαδύθηην, line, week of line,week on line, e-safety label, πείξακα, ηερλνινγία, δξαζηεξηόηεηα, εμάξηεζε, εκεξνιόγηα, αζθάιεηα, καζεηέο, απνηέιεζκα, θηλεηό, ππνινγηζηήο, ηάκπιεη, εηθνληθνί θίινη, πιεξνθνξηθή 2

3 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πεξίιεςε θαη Λέμεηο -Κιεηδηά.. σελ. 2 Πξόινγνο.. ζει. 4 Δηζαγσγή.. ζει. 5 1.Μεθοδολογία.. ζει Ο ρσξηζκόο ηεο ηάμεο ζε νκάδεο.. ζει Δπηινγή ζέκαηνο εξγαζίαο.. ζει Α week on line.. ζει A week off line.. ζει Κςπίωρ θέμα.. ζει Α week on line.. ζει A week off line.. ζει. 7 πκπεξάζκαηα.. ζει. 8 Δπίινγνο.. ζει. 8 Βηβιηνγξαθία-Ηζηνγξαθία.. ζει. 8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ.. ζει. 9 3

4 Πξόινγνο Ζ εξγαζία απηή εληάζζεηαη ζηελ Δξεπλεηηθή Δξγαζία Β ηάμεο ΓΔΛ ηνπ Α ηεηξάκελνπ Ο ηίηινο ηνπ ζέκαηνο απηήο είλαη «ηνλ ηζηό ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη εκπίπηεη ζην θύθιν «Μαζεκαηηθά, Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγία». Σα καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα απηό είλαη ε ηερλνινγία θαη ε πιεξνθνξηθή. Ζ νκάδα καο απνηειείηαη από ηηο/ηνπο: Όιγα Γέδνγινπ Αζελά Γνπθαιέηζε Ζιία Γνπθαιέηζεο Γεκήηξε Εεζάθε Κπξηάθν Παπαιηά ηαπξνύια ηώπε Σα θξηηήξηα επηινγήο απηνύ ηνπ ζέκαηνο είλαη ε ζπλάθεηα κε ηα καζήκαηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζην πξόγξακκα e-safety Label θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνλ καζεηώλ. Σν ελδηαθέξνλ κε απηήλ ηελ εξγαζία ήηαλ ηα πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ νη ζπλήζεηεο ησλ καζεηώλ ζην δηαδίθηπν θαη ην πνζνζηό δηείζδπζεο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο ζύγρξνλεο γεληάο, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ κία ελδνζθόπεζε θαη λα απνηηκήζνπλ ην ξόιν πνπ παίδεη ην δηαδίθηπν ζηε δσή ηνπο. Σέινο ζθνπό επίζεο έρεη λα ελεκεξώζεη θαη θηλεηνπνηήζεη εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε ήηαλ ηα εμήο: Πόζν ρξόλν δηαζέηνπλ νη καζεηέο ειηθίαο θαζεκεξηλά γηα ηελ δηαδηθηπαθή ηνπο ελαζρόιεζε; Πνηεο είλαη νη αγαπεκέλεο ηνπο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο; Γλσξίδνπλ νη καζεηέο ηνπο θηλδύλνπο ηνπ Γηαδηθηύνπ; Λακβάλνπλ νη καζεηέο ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο ; Δηο βάξνο πνησλ δξαζηεξηνηήησλ νη καζεηέο πεξλνύλ ην ρξόλν ηνπο ζην Γηαδίθηπν; Πόζν εύθνιν είλαη λα θιείζνπκε γηα κηα εβδνκάδα ηνλ θπιινκεηξεηή καο; Οη ελόηεηεο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη νη αθόινπζεο: Δλόηεηα 1: Α week on line Δλόηεηα 2: A week off line 4

5 Δηζαγσγή Σα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε θεηηλή καο εξεπλεηηθή εξγαζία είλαη : Ζ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν. Ο εζηζκόο ζην δηαδίθηπν. Οη καζεηέο ζην δηαδίθηπν Μέζα από ηα δύν πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ( 1ε εβδνκάδα θαζεκεξηλόηεηα, 2ε εβδνκάδα εβδνκάδα ρσξίο Internet) θαηαθέξακε λα επαηζζεηνπνηήζνπκε κεγάινπο θαη κηθξνύο νύησο ώζηε λα δνπλ πσο αιιάδεη πξνο ην θαιύηεξν ε θαζεκεξηλόηεηα ηνπο θαη ηα νθέιε πνπ έρνπλ από κηα κέξα ρσξίο δηαδίθηπν. ηόρνο καο λα θάλνπκε ηνλ θαζέλα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πνζό ζεκαληηθή είλαη ε αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν θαη ν κε εζηζκόο καο ζε απηό κε απνηέιεζκα κελ δνύκε κόλν ζηνλ εηθνληθό θόζκν αιιά θαη ζηνλ πξαγκαηηθό. 1. Μεζνδνινγία 1.1.Ο χωπιζμόρ ηηρ ηάξηρ ζε ομάδερ Ζ εξγαζία εθπνλήζεθε από έλα ηκήκα ελδηαθέξνληνο ηεο Β Λπθείνπ, πνπ απνηειείηαη από 11 καζεηέο (5 θνξίηζηα, 6 αγόξηα). Σν ηκήκα ρσξίζηεθε ζε 2 νκάδεο. Ζ δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηάμε κε ηελ εμήο κέζνδν: επηιέρζεθαλ νη 2 αξρεγνί ησλ νκάδσλ θαη έπεηηα κεηαμύ ηνπο δηάιεμαλ ηα άηνκα πνπ ζέινπλ ζηελ νκάδα ηνπο. Ζ εξγαζία ηεο νκάδαο καο ζεσξείηαη πεηξακαηηθή. Δπηπιένλ ε δεκηνπξγία ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο έγηλε ζε Google doc. Δπίζεο γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θάζε καζεηήο αλέιαβε έλα ηκήκα ηεο.ο θάζε καζεηήο αλέιαβε έλα ηκήκα ηεο αλάινγα κε ηελ δπζθνιία ηεο θάζε παξαγξάθνπ, αιιά θαη θαηά πόζν κπνξνύζε λα αληεπεμέιζεη ζε απηό. Ο θάζε καζεηήο θαηάθεξε λα νινθιεξώζεη ηε δνπιεηά πνπ ηνπ είρε αλαηεζεί ζην κέγηζην ησλ δπλαηό ηνπ. 1.2.Επιλογή θέμαηορ επγαζίαρ Ζ επηινγή έγηλε κε ηελ ζπκθσλία όισλ ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο. Αξρηθά ζέζακε θάπνηα ζέκαηα επηινγήο θαη κεηά απνθαζίζακε πην ζεσξνύκε θαηάιιειν λα αζρνιεζνύκε ηε ζρνιηθή ρξνληά ην ζέκα πνπ θαηαιήμακε ήηαλ εληειώο δηαθνξεηηθό από απηά πνπ είρακε ζέζεη ζηελ αξρή, κε πνιιέο αληηδξάζεηο βέβαηα θαη δηαθσλίεο. Σν ζέκα καο είλαη A week on line θαη A week off line. 5

6 1.3 A week on line Θεσξήζακε πσο γηα λα γίλεη ζσζηά ην πείξακα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνπκε παξάιιεια θαη θάπνηα εκεξνιόγηα γηα λα βγάινπκε ζην ηέινο θάπνηα ζπκπεξάζκαηα.πκπεξάζκαηα ηνπ ηύπνπ πόζεο ώξεο αθηεξώλνπκε ζην δηαδίθηπν θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο ηνπ. Έηζη θαη έγηλε. Ζ πξώηε εβδνκάδα ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε εβδνκάδα πνπ κπνξνύζακε λα κπαίλνπκε ζην δηαδίθηπν θαη λα θαηαγξάθνπκε ηηο ώξεο, ηηο ηζηνζειίδεο θαη γηα πην ιόγν είκαζηε on line. Μεηά ηελ ιήμε απηήο ηεο εβδνκάδαο ζπκπιεξώζακε, θάπνηα βνεζεηηθά θπιιάδηα γηα ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ από ηα εκεξνιόγηα. (Βι. Παξάξηεκα) 1.4 A week off line Ζ δεύηεξε εβδνκάδα ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε εβδνκάδα πνπ καο δπζθόιεςε αξθεηά πξώηνλ γηαηί δελ κπνξνύζακε λα απνθαζίζνπκε πόηε ζα μεθηλήζνπκε ην πείξακα θαη δεύηεξνλ γηαηί δελ ήκαζηαλ ζίγνπξνη αλ ζα θέξνπκε ηελ απνζηνιή εηο πέξαο. Καη απηή ηελ εβδνκάδα, όπσο θαη ηελ πξνεγνύκελε, θαηαγξάςακε ηηο ελέξγεηεο καο ζε έλα εκεξνιόγην. θνπόο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ αλ κπνξνύκε λα αληέμνπκε κηα εβδνκάδα ρσξίο ίληεξλεη θαη όια ηα παξεκθεξή. Αλ θαη ήηαλ αξθεηά δύζθνιν ηα θαηαθέξακε. Δπίζεο όηαλ ηειείσζε ε εβδνκάδα ηνπ πεηξάκαηνο καζεηέο έδσζαλ ηα εκεξνιόγηα ηνπο ζηνλ καζεηή πνπ ήηαλ ππεύζπλνο γηα απηό ην θνκκάηη ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. (Βι. Παξάξηεκα) 2. Κπξίσο κέξνο 2.1 A week on line Γηα κηα εβδνκνάδα από ηηο 7 έσο ηηο 12 Ννεκβξίνπ έγηλε θαηακέηξεζε ηνπ ρξόλνπ πνπ αθηέξσζε ε νκάδα καο ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Σν δηάζηεκα απηό ζπλνιηθά ηα κέιε ηεο νκάδαο αθηέξσζαλ ιεπηά γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. ηηο πξνηηκήζεηο καο ήηαλ ην facebook, ην youtube, νη εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, νη online αγνξέο, ηα games θαη ν κεηαθξαζηήο. Ζ αγαπεκέλε καο εθαξκνγή αλαδείρζεθε ην facebook,όινη καδί ην ρξεζηκνπνηήζακε 76 θνξέο ζε ζπλνιηθή δηάξθεηα ιεπηώλ. Σν youtube έξρεηαη δεύηεξν ζηηο πξνηηκήζεηο καο θαη ην επηζθέθζεθαλ όινη νη καζεηέο ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ζπλνιηθή δηάξθεηα ιεπηώλ ζε 50 θνξέο. Αθόκε 10 θνξέο έπαημε games γηα 390 ιεπηά έλα κέινο ηεο νκάδαο. Γηα δηάθνξεο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, 3 από ηα κέιε ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν γηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη απαηηήζεθαλ 150 ιεπηά γηα 3 θνξέο. 6

7 Σέινο έλα κέινο ηεο νκάδαο αγόξαζε πξντόληα κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ γηα 1 θνξά θαη ρξεηάζηεθαλ 15 ιεπηά γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αγνξάο. Γύν από ηνπο καζεηέο αθηέξσζαλ παξά πνιύ ρξόλν ζην δηαδίθηπν πνιύ κεγαιύηεξν από ηνλ κέζν όξν ησλ ππόινηπσλ καζεηώλ πνπ ήηαλ 851 ιεπηά. Όπσο δηαπηζηώζακε όινη νη καζεηέο επηζθέθζεθαλ ην δεκνθηιέο κέζν θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ είλαη ην facebook,επίζεο γηα ηελ δηαζθέδαζή ηνπο ζηξάθεθαλ θαη ζην youtube! 2.2 A week off line 7.2.i. Η ζωή μαρ χωπίρ ίνηεπνεη Λνγηθό είλαη όηη όηαλ απνθιείεζαη από ην ίληεξλεη λα ςάμεηο αιινύ απηό πνπ έπαηξλεο από απηό. Σελ πιεξνθνξία, ηελ ςπραγσγία, ηελ επηθνηλσλία. Αλνίμακε πάιη ηηο ζθνληζκέλεο εγθπθινπαίδεηεο γηα ηελ πιεξνθνξία, δεηήζακε ηελ βνήζεηα ησλ γνληώλ καο, αλνίμακε ηελ ηειεόξαζε γηα ηελ ςπραγσγία, αζρνιεζήθακε πεξηζζόηεξν κε ηα αδέξθηα καο. Δπηπιένλ ιόγσ έιιεηςεο ηνπ Facebook θαη άιισλ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ ρξεζηκνπνηήζακε πην πνιύ ην θηλεηό αιιά θαη επηδηώμακε ηελ ζπλάληεζε ζηηο θαθεηέξηεο. 7.2.ii. Αποηέλεζμα πειπάμαηορ Με ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο θαηαιήμακε θαη ζπκπεξάλακε όηη θαλέλαο από ηνπο έμη καζεηέο δελ κπόξεζε λα ζπγθξαηεζεί καθξηά από ην ίληεξλεη. Αιιά αλ θαη όινη νη καζεηέο κπήθαλ έζησ θαη ιίγν ζην δηαδίθηπν απηό ην θαηλόκελν ήηαλ αλακελόκελν, γηαηί αλ ππνζέζνπκε όηη ν κέζνο όξνο ελόο καζεηή ηελ εβδνκάδα είλαη 1272,5 ιεπηά ελώ απηήλ ηελ εβδνκάδα ήηαλ πεξίπνπ 60 ιεπηά ηόηε ελ ηέιε ην πείξακά καο ζεσξείηαη επηηπρεκέλν. Αθόκε 2 ζηνπο έμη καζεηέο είπαλ όηη δελ κπόξεζαλ λα θξαηεζνύλ ή δελ είραλ ηη λα θάλνπλ, γηα απηό θαη κπήθαλ ζην ίληεξλεη. Δπίζεο 2 ζηνπο 6 κπήθαλ γηα λα ξσηήζνπλ θάηη ζρεηηθό κε ην ζρνιείν θαη θάπνηεο εξγαζίεο, 1 ζηνπο 6 κπήθε ζε site αλαδήηεζεο κε νηθνλνκηθά πξάγκαηα. Σέινο 5 ζηνπο 6 κπήθαλ ζην Facebook είηε γηα λα ειέγμνπλ κελύκαηα θαη εηδνπνηήζεηο, είηε γηα λα ραιαξώζνπλ ή λα ραδέςνπλ επεηδή βαξηόηαλ είηε επεηδή ήζειαλ λα ξσηήζνπλ θάηη ζε θάπνηνλ ή λα θάλνπλ θάηη πνπ γηλόηαλ κόλν από ην Facebook. πκπεξάζκαηα Week on line Αλακθίβνια ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο καο,καο θαηέπιεμαλ αξλεηηθά! πλεηδεηνπνηήζακε πόζεο πνιιέο ώξεο πεξλάκε ζην δηαδίθηπν θαη θπξίσο ζην facebook θαη ζην youtube, ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλνπκε. Βέβαηα, δελ ζπαηάιεζαλ 7

8 όινη νη καζεηέο ηνλ ίδην ρξόλν, ππήξραλ καζεηέο νη νπνίνη ζπαηάιεζαλ 600 ιεπηά πεξίπνπ ελώ άιινη πάλσ από Week off line Μπνξεί ζήκεξα ε δσή ρσξίο ίληεξλεη λα θαίλεηαη αδηαλόεηε, όκσο πξηλ από κεξηθά ρξόληα γλσξίδακε πνπ ζα ζπλαληεζνύκε ρσξίο λα ζπλδεζνύκε ζην Facebook ή ζε θάπνην άιιν κέζν. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ην δηαδίθηπν έρεη γίλεη ηξόπνο δσήο. Ννκίδνπκε όηη ρσξίο απηό δελ κπνξνύκε λα δήζνπκε γηαηί αιιηώο δελ ζα κπνξνύκε λα ελεκεξσλόκαζηε θαη λα επηθνηλσλνύκε. Δκείο απνδείμακε όηη κπνξνύκε λα δήζνπκε ρσξίο απηό, έζησ θαη γηα κηα βδνκάδα. ην ζπκπέξαζκα πνπ θαηαιήμακε, παξά ηηο δηαθσλίεο καο γηα ηελ έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο, ήηαλ όηη ηηο ώξεο πνπ αθηεξώλακε ζην δηαδίθηπν κπνξνύκε λα αληηθαηαζηήζνπκε κε πνιύ πην δεκηνπξγηθά πξάγκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο. Παξ όια απηά όκσο ην δηαδίθηπν καο ρξεηάζηεθε γηα θάπνηεο ζρνιηθέο εξγαζίεο θαη ελεκεξώζεηο πνπ ήηαλ απαξαίηεηε ε πξόζβαζε καο ζην δηαδίθηπν. Άξα ε έιιεηςε ηνπ Γηαδηθηύνπ δπζθόιεςε ηε δσή καο. Αηζζαλζήθακε όηη απνκνλσζήθακε από ηνπο άιινπο καζεηέο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα αιιά θαη κε ζπγγελείο από ην εμσηεξηθό κε ηνπο νπνίνπο επηθνηλσλνύκε κέζσ skype. Αληηιεθζήθακε όηη ήηαλ πνην εύθνιν λα κηιάο πξόζσπν κε πξόζσπν πάξα λα παίξλεηο ηειέθσλα. Αθόκε είλαη θαη πην νηθνλνκηθό. Δπίινγνο Από ηελ εθηίκεζε πνπ έγηλε θαίλεηαη όηη εηζπξάμακε λέα πξάγκαηα θαη γλώζεηο. Δπηπιένλ ήξζακε πην θνληά κε ηνπο ζπκκαζεηέο καο αιιά θαη κάζακε πώο λα ζπλεξγαδόκαζηε νκαδηθά. Με βάζε ηνπ πεηξάκαηνο πνπ θάλακε είδακε θαηά πόζν ην ίληεξλεη έρεη εηζρσξήζεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Σέινο κε ηνλ απνινγηζκό πνπ θάλακε από ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο είδακε θαηά πόζν είλαη εθηθηό λα είκαζηε ρσξίο απηό θαη ηη αληίθηππν έρεη ζηε δσή καο. Βηβιηνγξαθία- Ηζηνγξαθία 8

9 Παξάξηεκα 1. Ζκεξνιόγην θαηαγξαθήο γηα ην πείξακα Week off line 2. Ζκεξνιόγην θαηαγξαθήο γηα ην πείξακα Week on line 9

10 10

11 11

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα