ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ"

Transcript

1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ Χριστόφορος ηµόπουλος Υποψήφιος ιδάκτορας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου Αθήνα, Ελλάδα Χάρης Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Ελλάδα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε πυλώνες ανεµογεννητριών η παρουσία του ανοίγµατος ανθρωποθυρίδας στη βάση προκαλεί µια µείωση στην αντοχή η οποία επιχειρείται να αποκατασταθεί µε χρήση διάφορων τύπων ενίσχυσης. Η πλέον χρησιµοποιούµενη µορφή ενίσχυσης είναι ένα κολάρο συγκολληµένο γύρω από το άνοιγµα. Οι κανονιστικές διατάξεις σχεδιασµού µεταλλικών κατασκευών είτε αγνοούν το σχεδιασµό κελυφών µε ενισχυµένα ή µη ανοίγµατα, είτε παρέχουν διατάξεις οι οποίες είναι πιο κατάλληλες για άλλες κατασκευές αντί για πυλώνες ανεµογεννητριών, είτε τέλος, παρόλο που αφορούν πυλώνες ανεµογεννητριών δεν καλύπτουν διαστάσεις ανοιγµάτων που συναντώνται στην πράξη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο EC3 επιτρέπει τη χρήση αριθµητικών µεθόδων για την εκτίµηση της αντοχής. Στην παρούσα εργασία η εξακρίβωση της αποτελεσµατικότητας τέτοιων µεθόδων πιστοποιείται µέσω σύγκρισης µε αποτελέσµατα πειραµατικής διερεύνησης µε δοκίµια που έχουν χαρακτηριστικά γεωµετρίας και δυσκαµψίας πυλώνων ανεµογεννητριών. Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα αριθµητικής διερεύνησης για την συµπεριφορά και την εκτίµηση της αντοχής κυλινδρικών κελυφών από χάλυβα µε άνοιγµα για διάφορους τύπους ενίσχυσης. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε κατασκευές πολιτικού µηχανικού είναι συνηθισµένο να διανοίγονται οπές για να ικανοποιούνται διάφορες πρακτικές ανάγκες. Σε πυλώνες ανεµογεννητριών η οπή

2 διανοίγεται ώστε να είναι προσπελάσιµο το εσωτερικό του πυλώνα αλλά και το µηχανολογικό τµήµα της ανεµογεννήτριας. Σε καπνοδόχους η οπή είναι αναγκαία για να διοχετεύονται τα παραγόµενα αέρια στην ατµόσφαιρα. Η παρουσία ενός ανοίγµατος στο σώµα του κελύφους ενδέχεται να έχει σηµαντική επιρροή στην αντοχή της κατασκευής. Για την ανάκτηση της χαµένης αντοχής εξαιτίας του ανοίγµατος, είναι συνήθης πρακτική να χρησιµοποιούνται ενισχύσεις στην περιοχή του ανοίγµατος. Μια από τις πλέον διαδεδοµένες µορφές ενίσχυσης είναι ένα πλαίσιο συγκολληµένο γύρω από το άνοιγµα. Οι σύγχρονοι κανόνες σχεδιασµού είτε αγνοούν το σχεδιασµό κελυφών µε ενισχυµένα ή µη ανοίγµατα (EC3 [1], ECCS [2]), είτε παρέχουν διατάξεις οι οποίες είναι πιο κατάλληλες για άλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού αντί για πυλώνες ανεµογεννητριών (DASt [3]). Κάποιοι άλλοι κανονισµοί (DIBt [4]), παρόλο που αφορούν αποκλειστικά πυλώνες ανεµογεννητριών ενδέχεται να µην ικανοποιούν διαστάσεις ανοιγµάτων που συναντώνται στην πράξη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο EC3 επιτρέπει τη χρήση αριθµητικών µεθόδων για την εκτίµηση της αντοχής. Οι αριθµητικές αναλύσεις είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την εκτίµηση της συµπεριφοράς των κατασκευών. Παρόλα αυτά, η πιστοποίηση των αριθµητικών αυτών εργαλείων µε πραγµατικά πειραµατικά αποτελέσµατα είναι µια αναγκαία διαδικασία για τη διασφάλιση της εγκυρότητας αυτών των αναλύσεων. Η πειραµατική διερεύνηση της επίδρασης διαφόρων µορφών ανοίγµατος σε µεταλλικά και πλαστικά κελύφη είναι αρκετά ευρεία. Παρόλα αυτά, η πειραµατική µελέτη µεταλλικών κελυφών υπό κάµψη, η οποία είναι και η κυρίαρχη δράση σε πυλώνες ανεµογεννητριών, είναι αρκετά πιο περιορισµένη, ειδικότερα µάλιστα όταν πρόκειται για την διερεύνηση και της επίδρασης της παρουσίας ενισχύσεων στην περιοχή του ανοίγµατος. Όσον αφορά την πειραµατική µελέτη κυλινδρικών κελυφών υπό κάµψη µε άνοιγµα αλλά και διάφορα είδη ενισχύσεων, αναφορά πρέπει να γίνει στην εργασία των Knödel και Schulz [5]. Στην εργασία αυτή έχει εξεταστεί ένας αριθµός από πενήντα περίπου δοκίµια µε ή χωρίς διαµήκεις ενισχύσεων διαφόρων διατοµών υπό το καθεστώς καθαρής κάµψης. Η εργασία αυτή περιορίστηκε µόνο στην πειραµατική µελέτη της επίδρασης των ανοιγµάτων και της µορφής της ενίσχυσης οι δε γεωµετρικές αναλογίες αντιστοιχούν σε κελύφη καπνοδόχων και όχι ανεµογεννητριών. Μια άλλη ενδιαφέρουσα εργασία πάνω σε καµπτόµενα κελύφη από αλουµίνιο µε κυκλικά ή ορθογωνικά ανοίγµατα χωρίς όµως να µελετάται η επιρροή ενισχύσεων είναι εκείνη των Meng Kao Yeh et al. [6]. Ο λόγος διαµέτρου προς πάχος ήταν πρακτικά ίσος µε 50 ενώ ο λόγος µήκους προς διάµετρο ήταν ίσος µε 7,9. Πέρα από την πειραµατική διερεύνηση, πραγµατοποιήθηκε και µια αριθµητική ανάλυση η οποία ήταν σε ικανοποιητική συµφωνία µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας παρουσιάζονται κάποια πειραµατικά αποτελέσµατα για κυλινδρικά κελύφη µε άνοιγµα και ενίσχυση τα οποία ανταποκρίνονται σε µεγέθη γεωµετρίας και δυσκαµψίας πραγµατικών πυλώνων ανεµογεννητριών. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα συγκρίνονται µε αριθµητικά αποτελέσµατα όπως αυτά έχουν προκύψει µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων. Η σύγκριση αυτή καταδεικνύει την ικανότητα των αριθµητικών µεθόδων να εκτιµούν την πραγµατική συµπεριφορά τέτοιων κατασκευών µέσα σε ικανοποιητικά όρια ακρίβειας. Ακολούθως, επιχειρείται η αριθµητική διερεύνηση της επίδρασης διάφορων µορφών ενίσχυσης στην αντοχή κυλινδρικών κελυφών υπό κάµψη. Οι αριθµητικές αναλύσεις εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του µέρους 1.6 του Ευρωκώδικα 3, που σχετίζονται µε την εκτίµηση της αντοχής των κελυφών µε αριθµητικές µεθόδους.

3 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΕΛΥΦΩΝ ΥΠΟ ΚΑΜΨΗ Στο Σχήµα 1 δίνεται η µορφή του πειραµατικού δοκιµίου ενώ στο Σχήµα 2 δίνεται η γενικότερη πειραµατική διάταξη. Συνολικά εξετάζονται έξι πειραµατικά δοκίµια. Τα πρώτα δυο δοκίµια δεν εµπεριέχουν άνοιγµα στην επιφάνεια τους. Τα άλλα δυο δοκίµια έχουν ένα άνοιγµα κοντά στη βάση τους, ενώ τα υπόλοιπα δυο έχουν ένα ενισχυµένο άνοιγµα µε ενίσχυση µορφής κολάρου συγκολληµένου στο άνοιγµα. Το άνοιγµα βρίσκεται 55 mm από την άκρη του κελύφους ενώ η µορφή του δίνεται στο Σχήµα 1. Πιο συγκεκριµένα, το άνοιγµα αποτελείται από ένα ορθογώνιο διαστάσεων 85 mm επί 140 mm και δυο άκρα ελλειπτικής µορφής µε δευτερεύοντα άξονα µήκους 85 mm και κύριο ηµιάξονα µήκους 75 mm. Σχ. 1: Βασικά µέρη δοκιµίων και γεωµετρία ανοίγµατος Σχ. 2: Πλαίσιο πειραµάτων και πειραµατική διάταξη Τα πειραµατικά δοκίµια αποτελούνται από τρία τµήµατα. Το πρώτο τµήµα (Block 18) είναι ένα κέλυφος µε εξωτερική διάµετρο 400 mm και πάχος 6 mm. Η επιβαλλόµενη µετατόπιση εφαρµόζεται µέσω του εµβόλου στην εξωτερική φλάντζα αυτού του κελύφους. Το πρώτο τµήµα συνδέεται µε το δεύτερο τµήµα του δοκιµίου µέσω δυο φλατζών και 28 κοχλιών Μ20/10.9. Το δεύτερο τµήµα (εξωτερική διάµετρος 400 mm και πάχος 4 mm) έρχεται σε έξι κοµµάτια: δυο κελύφη χωρίς άνοιγµα (Block 12), δυο µε άνοιγµα (Block 14) και τα τελευταία δυο µε ενισχυµένα ανοίγµατα (Block 16). Στο Block 16 η ενίσχυση έχει πλάτος 35 mm και πάχος 6 mm. Το δεύτερο τµήµα συνδέεται µε το τρίτο τµήµα µέσω δυο φλαντζών και 28 κοχλιών Μ20/10.9. Το τρίτο τµήµα (Block 10) είναι ένας συνδυασµός ενός κοντού κυλίνδρου συγκολληµένου σε ένα παχύ έλασµα. Ο κοντός κύλινδρος έχει εξωτερική διάµετρο 400 mm, πάχος 20 mm και µήκος 80 mm. Το παχύ έλασµα έχει πάχος 60 mm. Το δοκίµιο συνδέεται κοχλιωτά µέσω του ελάσµατος στο υποστύλωµα του πειραµατικού πλαισίου του εργαστηρίου (Σχήµα 2). Το αριθµητικό προσοµοίωµα που κατασκευάστηκε περιέχει όλα τα προαναφερθέντα τµήµατα αγνοώντας όµως το παχύ έλασµα του Block 10 (βλ. Σχήµα 1). Για τον προσδιορισµό των µηχανικών ιδιοτήτων του υλικού πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µονοαξονικού εφελκυσµού. Τα πειράµατα αυτά αφορούσαν µόνο τα Block 12, 14 και 16 µιας και τα υπόλοιπα τµήµατα έχουν σχεδιαστεί µε επαρκή υπεραντοχή, ώστε να παραµένουν στην ελαστική περιοχή κατά τη διάρκεια του πειράµατος. Οι βασικές ιδιότητες του χάλυβα δίνονται στον Πίνακα 1. Το πλαστικό µέρος του νόµου του υλικού σε όρους πλαστικής παραµόρφωσης και πραγµατικής τάσης δίνονται στο Σχήµα 3. Στο ίδιο σχήµα δίνονται οι πειραµατικοί δρόµοι ισορροπίας και ο αντίστοιχος αριθµητικός για

4 τα τρία είδη κελυφών. Στις αριθµητικές αναλύσεις, που έχουν διεξαχθεί µε το πρόγραµµα ABAQUS [7], λαµβάνεται υπόψη η γεωµετρική µη γραµµικότητα και η µη γραµµικότητα του υλικού καθώς επίσης ο τέλειος γεωµετρικά φορέας (ανάλυση GMNA και πεπερασµένα στοιχεία S4R). Στις αναλύσεις λαµβάνεται υπόψη η παρουσία κοχλιών µέσω κατάλληλης εξοµοίωσης της επαφής µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων του δοκιµίου. Επιπλέον, µέσω κατάλληλων ελατηρίων στη βάση του αριθµητικού προσοµοιώµατος, λαµβάνεται υπόψη η ευκαµψία του συστήµατος στήριξης του δοκιµίου. Οι σταθερές των ελατηρίων έχουν προκύψει από ανεξάρτητες αριθµητικές αναλύσεις. Παρατηρείται ότι η αριθµητική ανάλυση δίνει αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Μόνο στην περίπτωση των κελυφών µε άνοιγµα η αριθµητική ανάλυση υπερεκτιµά την αντοχή του δοκιµίου χωρίς όµως αυτή η απόκλιση να είναι σηµαντική. Κέλυφος του Block 12 Κέλυφος των Block 14 και 16 Ενίσχυση του Block 16 Μέτρο ελαστικότητας (GPa) Όριο διαρροής (1) (MPa) (1) το όριο διαρροής λαµβάνεται σαν η τάση που αντιστοιχεί σε παραµόρφωση 0,2% Πιν. 1: Ιδιότητες υλικού (α) (β) (γ) (δ) Σχ. 3: (α) Καµπύλες πλαστικής παραµόρφωσης πραγµατικής τάσης, και δρόµοι ισορροπίας για (β) κελύφη χωρίς οπή, (γ) κελύφη µε οπή και (δ) κελύφη µε ενισχυµένη οπή

5 4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΕΛΥΦΩΝ ΥΠΟ ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Για την αριθµητική διερεύνηση της αποδοτικότητας διάφορων µορφών ενισχύσεων, χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων ABAQUS [7]. Στο Σχήµα 4 δίνονται οι τρεις τύποι ενίσχυσης οι οποίοι εξετάζονται στην παρούσα εργασία. Ο πρώτος τύπος ενίσχυσης αφορά ένα περιµετρικό πλαίσιο (κολάρο) το οποίο εφαρµόζεται περιµετρικά του ανοίγµατος. Ο δεύτερος τύπος ενίσχυσης αφορά ένα ζεύγος διαµηκών ράβδων οι οποίες στερεώνονται σε ένα περιµετρικό δακτύλιο πάνω από το άνοιγµα. Ο τρίτος τύπος ενίσχυσης αφορά το συνδυασµό των δυο προηγούµενων µορφών ενίσχυσης. Κολάρο ιαµήκεις ράβδοι, περιµετρικός δακτύλιος Σχ. 4: Τύποι ενίσχυσης Κολάρο, διαµήκεις ράβδοι, περιµετρικός δακτύλιος Το αριθµητικό προσοµοίωµα έχει ύψος 6,35 m, ακτίνα 1,98 m και πάχος 40 mm. Ο λόγος r t = 49,5 επιλέχθηκε ώστε να βρίσκεται και σε ακτίνας προς πάχος του κελύφους ( ) συµφωνία µε τον αντίστοιχο πειραµατικό λόγο αλλά και να αποτελεί ρεαλιστικό µέγεθος που παρατηρείται σε πυλώνες ανεµογεννητριών. Η µορφή του ανοίγµατος δίνεται στο Σχήµα 1 ενώ οι διαστάσεις του είναι δέκα φορές µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του σχήµατος. Η κάτω άκρη του ανοίγµατος βρίσκεται σε απόσταση 550 mm από την κάτω άκρη του κελύφους. Η βάση του κελύφους θεωρήθηκε πακτωµένη ενώ σαν φόρτιση επιβλήθηκε µια συγκεντρωµένη στροφή στο κέντρο βάρους της πάνω διατοµής του κελύφους, η οποία κατανέµεται στους κόµβους της κορυφής µε τη χρήση άκαµπτων µελών (MPC constraint). Το κολάρο το οποίο χρησιµοποιείται στους δυο από τους τρεις τύπους ενίσχυσης έχει πλάτος 350 mm. Στον δεύτερο τύπο ενίσχυσης το πλάτος των διαµηκών ενισχύσεων είναι ίσο µε 350 mm, ενώ στον τρίτο τύπο ενίσχυσης το αντίστοιχο πλάτος είναι ίσο µε 175 mm. Το µήκος όλων των διαµηκών ενισχύσεων είναι ίσο µε 4 m. Ο περιµετρικός δακτύλιος στους δυο τελευταίους τύπους ενίσχυσης θεωρήθηκε ότι έχει πάχος ίσο µε 80 mm και πλάτος ίσο µε το πλάτος των εκάστοτε διαµηκών ενισχύσεων. Αν θεωρήσουµε ότι το άνοιγµα των κελυφών έχει περιεχόµενη γωνία ίση µε 2β (=0,4327rad), τότε οι διαµήκεις ενισχύσεις τοποθετούνται σε επιπλέον γωνία β/2 από την αντίστοιχη πλευρά του ανοίγµατος (η περιεχόµενη γωνία µεταξύ των διαµηκών ενισχύσεων είναι 3β). Στην παραµετρική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε, βασική µεταβλητή αποτελεί το πάχος των ενισχύσεων. Στην τρίτη περίπτωση ενίσχυσης γίνεται η παραδοχή ότι το εµβαδόν της διατοµής του κολάρου είναι ίσο µε το εµβαδόν της διατοµής των διαµηκών ενισχύσεων. Στο Σχήµα 5 δίνεται ένα προσοµοίωµα µε πεπερασµένα στοιχεία καθώς επίσης και η

6 µορφή ατέλειας η οποία χρησιµοποιείται στις αριθµητικές αναλύσεις µε ατέλεια (GMNIA). Η ατέλεια, µορφής κυκλικού τόξου, τοποθετήθηκε στην περιοχή του ανοίγµατος, έτσι ώστε το µέγιστο πλάτος της ατέλειας w να βρίσκεται στο µέσο ύψος 0 του ανοίγµατος. Το πλάτος της ατέλειας (βλ. Σχήµα 5) αντιστοιχεί στην ποιότητα κατασκευής C σύµφωνα µε τον EC3 Μέρος 1.6. Στις αριθµητικές αναλύσεις χρησιµοποιήθηκε το τετρακοµβικό πεπερασµένο στοιχείο S4. Όσον αφορά τις ιδιότητες του χάλυβα, θεωρήθηκε ελαστικό τελείως πλαστικό υλικό µε µέτρο ελαστικότητας Ε=210 GPa, λόγο Poisson ν=0,3 και όριο διαρροής f y = 355 MPa. (α) (β) Σχ. 5: (α) Προσοµοίωµα πεπερασµένων στοιχείων και (β) µορφή ατέλειας στις αναλύσεις L = 1,1257m, w = 0,0180m GMNIA ( gx 0 ) Στο Σχήµα 6 δίνεται η ροπή αντοχής Μ αδιαστατοποιηµένη ως προς την πλαστική ροπή αντοχής M pl ως συνάρτηση του εµβαδού των ενισχύσεων Α αδιαστατοποιηµένου ως προς το εµβαδόν της διατοµής του ανοίγµατος Α 0, για δυο βασικούς τύπους αριθµητικής ανάλυσης (GMNA, GMNIA). Σηµειώνεται ότι Α 0 είναι το εµβαδόν της διατοµής του κελύφους που αφαιρείται λόγω της παρουσίας του ανοίγµατος και είναι ίσο µε 2βrt (=0,0343 m 2 ). Για την περίπτωση του απλού κολάρου, των διαµηκών ενισχύσεων και του συνδυασµού των δυο προηγούµενων περιπτώσεων, το εµβαδόν της ενίσχυσης είναι ίσο µε 2x0,35t f, 2x0,35t s, και 2x(0,35t f +0,175t s )= 2x(0,35t f +0,175x2t f )= 4x0,35t f αντίστοιχα, όπου t f είναι το πάχος του κολάρου και t s το πάχος των διαµηκών ενισχύσεων. Στα ίδια γραφήµατα δίνεται και ο αδιαστατοποιηµένος λόγος εµβαδού ενίσχυσης, ο οποίος διαχωρίζει τις διατοµές κατηγορίας 1 από τις άλλες κατηγορίες, για τους τρεις τύπους ενίσχυσης. Επίσης, δίνεται η αντοχή του κελύφους υπό τη µορφή του µειωτικού συντελεστή χ, η οποία αφορά ένα αντίστοιχο κέλυφος χωρίς άνοιγµα, ποιότητας C, όπως αυτή προβλέπεται από τον EC3 Μέρος 1.6. Σε γενικές γραµµές η ανάλυση GMNA προβλέπει µεγαλύτερες αντοχές και εποµένως µικρότερα απαιτούµενα εµβαδά ενίσχυσης. Παραδείγµατος χάριν, εάν απαιτηθεί η διατοµή των ενισχύσεων να είναι κατηγορίας 1, τότε, για την περίπτωση αναλύσεων GMNA, η αντοχή του κελύφους χωρίς άνοιγµα εξασφαλίζεται µε χρήση ενίσχυση εµβαδού 0,8Α 0 για την περίπτωση κολάρου, Α 0 για την περίπτωση διαµηκών ενισχύσεων και 0,8Α 0 για την περίπτωση κολάρου & διαµηκών ενισχύσεων. Όσον αφορά την ανάλυση GMNIA, η αντοχή του κελύφους χωρίς άνοιγµα εξασφαλίζεται µε ενίσχυση 1,2Α 0 για την περίπτωση κολάρου και Α 0 για τους δυο άλλους τύπους ενίσχυσης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα πειράµατα έχει χρησιµοποιηθεί ενίσχυση εµβαδού1,226α 0.

7 (α) (β) Σχ. 6: Αδιαστατοποιηµένη ροπή αντοχής ως προς το αδιαστατοποιηµένο εµβαδόν των ενισχύσεων για δυο τύπους αριθµητικής ανάλυσης (α) ανάλυση GMNA και (β) ανάλυση GMNIA 5. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από το πειραµατικό σκέλος της εργασίας παρατηρείται ότι σε κελύφη πυλώνων ανεµογεννητριών ένα άνοιγµα µε ρεαλιστικές διαστάσεις προκαλεί µείωση της αντοχής κατά 24% περίπου. Επιπλέον, η επιλεγόµενη ενίσχυση, η οποία επίσης έχει ρεαλιστικές διαστάσεις δύναται να επαναφέρει την χαµένη αντοχή λόγω του ανοίγµατος. Οι αριθµητικές αναλύσεις που αφορούν την πειραµατική ανάλυση έρχονται σε πολύ καλή συµφωνία µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα. Όσον αφορά την παραµετρική ανάλυση, η πλέον προχωρηµένη αριθµητική ανάλυση (GMNIA) έχει δείξει ότι για ρεαλιστικά µεγέθη ενισχύσεων όπως παραδείγµατος χάριν 1,2Α 0 για την περίπτωση κολάρου και A για τους 0 δυο άλλους τύπους ενίσχυσης είναι δυνατή η επαναφορά της αντοχής στα επίπεδα ενός αντίστοιχου κελύφους χωρίς άνοιγµα. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] European Committee for Standardization. Eurocode 3: Design of Steel Structures, Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures, [2] ECCS Technical Committee 8, Structural Stability, TWG 8.4 Shells, Buckling of Steel Shells, European Design Recommendations, 5th Edition, Editors: John Michael Rotter and Herbert Schmidt, [3] Deutscher Ausschuß für Stahlbau: DASt Richtlinie 017 Entwurf. Beulsicherheitsnachweise für Schalen Spezielle Fälle. Köln: Stahlbau Verlagsgesellschaft [4] Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt, Richtlinie für Windenergieanlagen, Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung, [5] Knödel P. και Schulz U., Zur Stabilität von Schornsteinen mit Fuchsöffnungen, Stahlbau, Vol. 57, H. 1, 1988, pp [6] Yeh Μ.Κ., Lin M.C. και Wu W.T., Bending buckling of an elastoplastic cylindrical shell with a cutout, Engineering Structures, Vol. 21, 1999, pp [7] ABAQUS/Standard και ABAQUS/Explicit - Version 6.8-1, Abaqus Theory Manual, Dassault Systems, 2008.

8 COMPARISON OF CUTOUT STIFFENING SCHEMES IN CYLINDRICAL SHELLS UNDER BENDING Christoforos Dimopoulos PhD Candidate School of Civil Engineering, National Technical University of Athens Athens, Greece Charis Gantes Associate Professor School of Civil Engineering, National Technical University of Athens Athens, Greece SUMMARY Wind turbine towers have a man-hole opening near their base which reduces their bending strength. Different stiffening schemes may be provided in order to compensate for the strength loss due to the presence of the opening. The most common stiffening type is a frame welded around the opening. Modern design norms either ignore the design of shells with unreinforced or reinforced openings (EC3, ECCS) or they provide rules that refer to other types of structures rather than wind turbine towers (DASt). Some other norms (DIBt), although aiming specifically towards design of wind turbine towers, may not apply to all geometrical properties of the openings encountered in practice. In such cases, EC3 allows the use of numerical methods for the determination of strength. In the present work, a comparison is first made between such numerical methods and experimental results. Then, the results of a numerical investigation for the behaviour and strength evaluation of cylindrical shells under bending with opening and different types of stiffening are presented.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π. Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Λ Λ. Σχεδιασµός πυλώνων ανεµογεννητριών µε έµφαση σε σωληνωτούς πυλώνες από χάλυβα. Χ.Ι. Γαντές & Χ.

Ε.Μ.Π. Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Λ Λ. Σχεδιασµός πυλώνων ανεµογεννητριών µε έµφαση σε σωληνωτούς πυλώνες από χάλυβα. Χ.Ι. Γαντές & Χ. Θ Β Χ Χ Χ Χ.. αντές ναπληρωτής αθηγητής & Χ. ηµόπουλος ποψήφιος ιδάκτορας Χ Φ ΧΒ 6 ο θνικό υνέδριο νέργειας «νέργεια & νάπτυξη» ... Χ.. αντές & Χ. ηµόπουλος νότητες παρουσίασης Θ (περιγραφή δοκιµίων, αποτελέσµατα,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 12. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 12.1 Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής των μεθόδων ανάλυσης που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 8 για τη διερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑΚΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΣΗ ΣΤΟ ΕΝΑ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑΚΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΣΗ ΣΤΟ ΕΝΑ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑΚΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΣΗ ΣΤΟ ΕΝΑ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥΣ Ιωάννης Γ. Ραυτογιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4

Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4 Επιρροή της συστολής ξήρανσης στην καµπτική συµπεριφορά δοκών ενισχυµένων µε πρόσθετη στρώση σκυροδέµατος Shrinkage influence on flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened with concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα. George Mylonakis

8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα. George Mylonakis 8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα George Mylonakis Παρουσίαση Προβλήματος z β y α Παρουσίαση Προβλήματος z f β y z y α Παρουσίαση Προβλήματος z f β y

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ V1 L2 C1-2.711-4.624-6.538-8.451-10.36-12.28-14.19-16.1-18.02-19.93-21.84-23.76-25.67

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΟΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΕΛ- ΜΑΤΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΟΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΕΛ- ΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΟΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΕΛ- ΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ν. Κονδυλίδης a, Χρήστος Ε. Σοφίας b, Δημήτριος Θ. Παχούμης b, Χρίστος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

NFATEC L12 Unrestrained beams (11/05/2004) {LASTEDIT}Roger 11/05/04{/LASTEDIT} {LECTURE} {LTITLE}Unrestrained Beams{/LTITLE} {AUTHOR}Roger{/AUTHOR}

NFATEC L12 Unrestrained beams (11/05/2004) {LASTEDIT}Roger 11/05/04{/LASTEDIT} {LECTURE} {LTITLE}Unrestrained Beams{/LTITLE} {AUTHOR}Roger{/AUTHOR} NFATEC L12 Unrestrained beams (11/05/2004) {LASTEDIT}Roger 11/05/04{/LASTEDIT} {LECTURE} {LTITLE}Unrestrained Beams{/LTITLE} {AUTHOR}Roger{/AUTHOR} {EMAIL}r.j.plank@sheffield.ac.uk{/EMAIL} {OVERVIEW} οκοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΟΝΩΡΟΦΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΟΝΩΡΟΦΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΟΝΩΡΟΦΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΕΛΗ Κωνσταντίνος Ε. Καλοχαιρέτης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Ελλάδα e-mail: kalkostis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση2 η Κατηγορίες υλικών Μέταλλα Σιδηρούχαµέταλλα (ατσάλι, ανθρακούχοι, κραµατούχοι και ανοξείγωτοιχάλυβες, κ.α. Πολυµερικά υλικά Πλαστικά Ελαστοµερή Μη

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΟΙΛΩΝ ΙΑΤΟΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΟΙΛΩΝ ΙΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΟΙΛΩΝ ΙΑΤΟΜΩΝ Ανδρέας Σπηλιόπουλος, Μαρία-Ελένη ασίου Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος διδάκτωρ Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑ Α ΥΨΟΥΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑ Α ΥΨΟΥΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑ Α ΥΨΟΥΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ Μιχάλης Αγγελίδης Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα e-mail: amte@otenet.gr 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζεται η µελέτη µεταλλικής καµινάδας ύψους 80 µέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δάφνη Παντούσα, Msc, Υπ. Διδάκτωρ Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΑΤΟΜΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΑΤΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ΛΥΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΑΤΟΜΩΝ ιπλωµατική Εργασία Μαρία Μ. Βίλλη

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL Version 9.0 08. 04.201 5 www.ergocad.eu www. consteelsoftware.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 3 1.1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.3 1.2 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Πεπερασµένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα.

Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Πεπερασµένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Πεπερασµένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Γ. Ν. ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ Πολιτικός Μηχανικός, 4Μ-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού, Ε.Π.Ε. Α. Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Είναι ο αποχωρισµός τµήµατος ελάσµατος κατά µήκος µιας ανοικτής ή κλειστής γραµµής µέσω κατάλληλου εργαλείου (Σχ. 1). Το εργαλείο απότµησης αποτελείται από το έµβολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Μιχάλης Αγγελίδης Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Αθήνα, Ελλάδα e-mail: amte@otenet.gr 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι διάμετροι των μεταλλικών καμινάδων δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΛΥΦΩΝ ΤΥΠΟΥ SANDWICH ΓΙΑ ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΛΥΦΩΝ ΤΥΠΟΥ SANDWICH ΓΙΑ ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΛΥΦΩΝ ΤΥΠΟΥ SANDWICH ΓΙΑ ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Στυλιανός M. Βερνάρδος Υποψήφιος Διδάκτωρ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Ελλάδα e-mail: s.vernardos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 1, Πολυνίκης ΒΑΖΟΥΡΑΣ 2, Σπύρος Α. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 3

Πάνος ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 1, Πολυνίκης ΒΑΖΟΥΡΑΣ 2, Σπύρος Α. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2029 Εντατική Κατάσταση και Οριακή Αντοχή Υπόγειων Χαλύβδινων Αγωγών σε Ενεργά Ρήγματα Stress State and

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΣΕ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΟΠΗΣ ΔΟΚΟΥ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΣΕ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΟΠΗΣ ΔΟΚΟΥ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΣΕ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΟΠΗΣ ΔΟΚΟΥ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ Βάγια Δ. Αλέξη a, Χρίστος Ν. Κάλφας b, Δημήτριος Θ. Παχούμης c, Χρήστος Ε. Σοφίας d a MSc Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 07 Εφελκυσμός Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Θυρόφραγµα υπό Γωνία

Θυρόφραγµα υπό Γωνία Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 247 Θυρόφραγµα υπό Γωνία Κ.. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.. ΡΕΤΣΙΝΗΣ Ι.. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περίληψη Στην πειραµατική αυτή

Διαβάστε περισσότερα

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΤΙΝΙΚΟ Ε ΡΑΝΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 7.1 Εδρανα Τα έδρανα αποτελούν φορείς στήριξης και οδήγσης κινούµενων µηχανολογικών µερών, όπως είναι οι άξονες, -οι οποίοι καταπονούνται µόνο σε κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντωτοί τροχοί. Εισαγωγή. Είδη οδοντωτών τροχών. Σκοπός : Μετωπικοί τροχοί με ευθύγραμμους οδόντες

Οδοντωτοί τροχοί. Εισαγωγή. Είδη οδοντωτών τροχών. Σκοπός : Μετωπικοί τροχοί με ευθύγραμμους οδόντες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Διδάσκοντες : X. Παπαδόπουλος Λ. Καικτσής Οδοντωτοί τροχοί Εισαγωγή Σκοπός : Μετάδοση περιστροφικής κίνησης, ισχύος και ροπής από έναν άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται η εκπόνηση των τεσσάρων πιο κάτω θεμάτων. και n

Ζητείται η εκπόνηση των τεσσάρων πιο κάτω θεμάτων. και n ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-2013 Καθηγητής Δρ. Χρ. Προβατίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεωμετρική βελτιστοποίηση μεταλλικών και σύνθετων ελασμάτων για την μείωση της συγκέντρωσης τάσεων.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεωμετρική βελτιστοποίηση μεταλλικών και σύνθετων ελασμάτων για την μείωση της συγκέντρωσης τάσεων. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης: Σχεδίαση Διαδραστικών & Βιομηχανικών Προϊόντων & Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωμετρική βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 4: Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Πείραμα Στρέψης

Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Πείραμα Στρέψης Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Πείραμα Στρέψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχήμα 1 Στρέψη κυκλικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Προσδιορισμός του μέτρου στρέψης υλικού με τη μέθοδο του στροφικού εκκρεμούς.

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Προσδιορισμός του μέτρου στρέψης υλικού με τη μέθοδο του στροφικού εκκρεμούς. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Όνομα : Κάραλης Νικόλας Α/Μ: 09104042 Εργαστηριακή Άσκηση 4 Προσδιορισμός του μέτρου στρέψης υλικού με τη μέθοδο του στροφικού

Διαβάστε περισσότερα

Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών

Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι δοκού-υποστυλώματος Κόμβοι δοκού-δοκού Βάσεις υποστυλωμάτων Κοχλιωτοί Συγκολλητοί Κόμβοι δοκού - υποστυλώματος Με μετωπική πλάκα Με γωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Περιγραφή Μελετητής Ημερομηνία Ρυθμίσεις : : : Pile Group - Exaple 3 Ing. Jiri Vanecek 28.10.2015 (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή γωνιακών σε κάμψη και θλίψη

Αντοχή γωνιακών σε κάμψη και θλίψη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αντοχή γωνιακών σε κάμψη και θλίψη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιωάννης Χ. Κριαράς Επιβλέπων: Ιωάννης Βάγιας Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Η έννοια του λυγισμού Λυγισμός είναι η ξαφνική, μεγάλη αύξηση των παραμορφώσεων ενός φορέα για μικρή αύξηση των επιβαλλόμενων φορτίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1-1 Η Επιστήµη της Αντοχής των Υλικών, 1-2 Γενικές παραδοχές, 1-3 Κατάταξη δυνάµεων, 1-4 Είδη στηρίξεων, 1-5 Μέθοδος τοµών, Παραδείγµατα, 1-6 Σχέσεις µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δυνάµεων, Παραδείγµατα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ έκδοση DΥΝI-DCMB_2016b Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Θεωρούµε ινώδες σύνθετο υλικό ενισχυµένο µονοδιευθυντικά µε συνεχείς ίνες. Για τη µελέτη της µηχανικής συµπεριφοράς µιας τυχαίας στρώσης, πρέπει να είναι γνωστές οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΔΟΚΟΥ ΣΕ ΣΥΜΜΙΚΤΟ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΔΟΚΟΥ ΣΕ ΣΥΜΜΙΚΤΟ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΔΟΚΟΥ ΣΕ ΣΥΜΜΙΚΤΟ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Καλλιόπη Δ. Στεφανάκη a, Χρίστος Ν. Κάλφας b, Δημήτριος Θ. Παχούμης c, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή των Ανοιγµάτων στην Αντισεισµική Ικανότητα Κτηρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία Influence of Openings on the Seismic Capacity of Masonry Buildings

Επιρροή των Ανοιγµάτων στην Αντισεισµική Ικανότητα Κτηρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία Influence of Openings on the Seismic Capacity of Masonry Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 8 Άρθρο 986 Επιρροή των Ανοιγµάτων στην Αντισεισµική Ικανότητα Κτηρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία Inluence o Openings

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση : Κόμβος δοκού υποστυλώματος (συγκολλητή σύνδεση) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΤΜ ΤΥΠΟΥ NCR

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΤΜ ΤΥΠΟΥ NCR ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΤΜ ΤΥΠΟΥ NCR Βασίλης Κάρλος Υποψήφιος ιδάκτωρ, Πολιτικός Μηχανικός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Ελλάδα E-mail: carlosva@mail.ntua.gr Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ Κωστίκας Χρήστος Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ ΟΜΕΤΕ ΑΕ Αθήνα, Ελλάς e-mail : ckostikas@omete,gr Διονύσιος Κουμουράς Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Έργο Ημερομηνία : 6.12.2012 Ονομασία : Έργο Στάδιο : 1 7,00 2,00 +z 12,00 ΥΥΟ Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός συγκολλήσεων µε επικάλυψη σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος

Σχεδιασµός συγκολλήσεων µε επικάλυψη σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Σχεδιασµός συγκολλήσεων µε επικάλυψη σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος I. Νικολάου ρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Ε. Μπούριθης ρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων»

«Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Διερεύνηση μη γραμμικής συμπεριφοράς μεταλλικών διατμητικών τοιχωμάτων» Βιολέττα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Eυριπίδης Mυστακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Χρύσανθος Μαραβέας Πολιτικός Μηχανικός, MSc, MSc, DIC Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Αθήνα, Ελλάδα e-mail: c.maraveas@maraveas.gr Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αρχές σχεδιασμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συμπεριφορά και αντοχή διατομών... 81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αρχές σχεδιασμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συμπεριφορά και αντοχή διατομών... 81 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 11 1.1 Γενικά...11 1.2 Χαλύβδινες διατομές ψυχρής έλασης...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αρχές σχεδιασμού... 45 2.1 Οριακές καταστάσεις και έλεγχοι μη υπέρβασής τους...45 2.2 Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα γρανάζια είναι κατασκευασµένα από χρωµιο-µολυβδενιούχο χάλυβα µε όριο θραύσης

Όλα τα γρανάζια είναι κατασκευασµένα από χρωµιο-µολυβδενιούχο χάλυβα µε όριο θραύσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 265 00 ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT of MECHANICAL ENGINEERING

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΟΚΟΥ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ (ΡΩΓΜΗ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΟΚΟΥ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ (ΡΩΓΜΗ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΟΚΟΥ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ (ΡΩΓΜΗ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χ. Ε. Σοφίας Υποψ. ιδάκτωρ, MSc Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών CSI Hella, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών Η τεχνική οδηγία 6 παρέχει βασικές πληροφορίες για την όπλιση πλακών. Κανονισµοί. Η όπλιση των πλακών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη

Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη Αριστομένης Β. Τσαντίλης Υποψήφιος Διδάκτωρ, tsantilis.info@gmail.com Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΔΙΑΤΜΗΣΗ 1. Γενικά Όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια διατομή ενός καταπονούμενου φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Α. Ασημακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Παραμορφώσεις ανομοιόμορφων ράβδων

2.1 Παραμορφώσεις ανομοιόμορφων ράβδων ΑΞΟΝΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 9 Αξονική φόρτιση. Παραμορφώσεις ανομοιόμορφων ράβδων. Ελαστική ράβδος ΑΒ μήκους, Γ B μέτρου ελαστικότητας Ε και / συντελεστή θερμικής διαστολής α, είναι πακτωμένη στα σημεία Α και Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη Κωνσταντίνος Ι.Γιαννακόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύνδεση με μαθήματα Σχολής ΝΜΜ. Μειωτήρας Στροφών Βασική λειτουργία

Εισαγωγή. Σύνδεση με μαθήματα Σχολής ΝΜΜ. Μειωτήρας Στροφών Βασική λειτουργία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ιδάσκων: Χ. Παπαδόπουλος Σύνδεση με μαθήματα Σχολής ΝΜΜ Μηχανική Φορτίσεις, Είδη φορτίσεων (εφελκυσμός, θλίψη,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ. Μιχάλης Αγγελίδης Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ. Μιχάλης Αγγελίδης Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ Μιχάλης Αγγελίδης Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα e-mail: amte@otenet.gr 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις είναι συνήθης η

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 13-15 Εισαγωγή στις Παραµορφώσεις και Μετακινήσεις Τρίτη, 5, και Τετάρτη, 6 και Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα