ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ"

Transcript

1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ Χριστόφορος ηµόπουλος Υποψήφιος ιδάκτορας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου Αθήνα, Ελλάδα Χάρης Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Ελλάδα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε πυλώνες ανεµογεννητριών η παρουσία του ανοίγµατος ανθρωποθυρίδας στη βάση προκαλεί µια µείωση στην αντοχή η οποία επιχειρείται να αποκατασταθεί µε χρήση διάφορων τύπων ενίσχυσης. Η πλέον χρησιµοποιούµενη µορφή ενίσχυσης είναι ένα κολάρο συγκολληµένο γύρω από το άνοιγµα. Οι κανονιστικές διατάξεις σχεδιασµού µεταλλικών κατασκευών είτε αγνοούν το σχεδιασµό κελυφών µε ενισχυµένα ή µη ανοίγµατα, είτε παρέχουν διατάξεις οι οποίες είναι πιο κατάλληλες για άλλες κατασκευές αντί για πυλώνες ανεµογεννητριών, είτε τέλος, παρόλο που αφορούν πυλώνες ανεµογεννητριών δεν καλύπτουν διαστάσεις ανοιγµάτων που συναντώνται στην πράξη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο EC3 επιτρέπει τη χρήση αριθµητικών µεθόδων για την εκτίµηση της αντοχής. Στην παρούσα εργασία η εξακρίβωση της αποτελεσµατικότητας τέτοιων µεθόδων πιστοποιείται µέσω σύγκρισης µε αποτελέσµατα πειραµατικής διερεύνησης µε δοκίµια που έχουν χαρακτηριστικά γεωµετρίας και δυσκαµψίας πυλώνων ανεµογεννητριών. Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα αριθµητικής διερεύνησης για την συµπεριφορά και την εκτίµηση της αντοχής κυλινδρικών κελυφών από χάλυβα µε άνοιγµα για διάφορους τύπους ενίσχυσης. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε κατασκευές πολιτικού µηχανικού είναι συνηθισµένο να διανοίγονται οπές για να ικανοποιούνται διάφορες πρακτικές ανάγκες. Σε πυλώνες ανεµογεννητριών η οπή

2 διανοίγεται ώστε να είναι προσπελάσιµο το εσωτερικό του πυλώνα αλλά και το µηχανολογικό τµήµα της ανεµογεννήτριας. Σε καπνοδόχους η οπή είναι αναγκαία για να διοχετεύονται τα παραγόµενα αέρια στην ατµόσφαιρα. Η παρουσία ενός ανοίγµατος στο σώµα του κελύφους ενδέχεται να έχει σηµαντική επιρροή στην αντοχή της κατασκευής. Για την ανάκτηση της χαµένης αντοχής εξαιτίας του ανοίγµατος, είναι συνήθης πρακτική να χρησιµοποιούνται ενισχύσεις στην περιοχή του ανοίγµατος. Μια από τις πλέον διαδεδοµένες µορφές ενίσχυσης είναι ένα πλαίσιο συγκολληµένο γύρω από το άνοιγµα. Οι σύγχρονοι κανόνες σχεδιασµού είτε αγνοούν το σχεδιασµό κελυφών µε ενισχυµένα ή µη ανοίγµατα (EC3 [1], ECCS [2]), είτε παρέχουν διατάξεις οι οποίες είναι πιο κατάλληλες για άλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού αντί για πυλώνες ανεµογεννητριών (DASt [3]). Κάποιοι άλλοι κανονισµοί (DIBt [4]), παρόλο που αφορούν αποκλειστικά πυλώνες ανεµογεννητριών ενδέχεται να µην ικανοποιούν διαστάσεις ανοιγµάτων που συναντώνται στην πράξη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο EC3 επιτρέπει τη χρήση αριθµητικών µεθόδων για την εκτίµηση της αντοχής. Οι αριθµητικές αναλύσεις είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την εκτίµηση της συµπεριφοράς των κατασκευών. Παρόλα αυτά, η πιστοποίηση των αριθµητικών αυτών εργαλείων µε πραγµατικά πειραµατικά αποτελέσµατα είναι µια αναγκαία διαδικασία για τη διασφάλιση της εγκυρότητας αυτών των αναλύσεων. Η πειραµατική διερεύνηση της επίδρασης διαφόρων µορφών ανοίγµατος σε µεταλλικά και πλαστικά κελύφη είναι αρκετά ευρεία. Παρόλα αυτά, η πειραµατική µελέτη µεταλλικών κελυφών υπό κάµψη, η οποία είναι και η κυρίαρχη δράση σε πυλώνες ανεµογεννητριών, είναι αρκετά πιο περιορισµένη, ειδικότερα µάλιστα όταν πρόκειται για την διερεύνηση και της επίδρασης της παρουσίας ενισχύσεων στην περιοχή του ανοίγµατος. Όσον αφορά την πειραµατική µελέτη κυλινδρικών κελυφών υπό κάµψη µε άνοιγµα αλλά και διάφορα είδη ενισχύσεων, αναφορά πρέπει να γίνει στην εργασία των Knödel και Schulz [5]. Στην εργασία αυτή έχει εξεταστεί ένας αριθµός από πενήντα περίπου δοκίµια µε ή χωρίς διαµήκεις ενισχύσεων διαφόρων διατοµών υπό το καθεστώς καθαρής κάµψης. Η εργασία αυτή περιορίστηκε µόνο στην πειραµατική µελέτη της επίδρασης των ανοιγµάτων και της µορφής της ενίσχυσης οι δε γεωµετρικές αναλογίες αντιστοιχούν σε κελύφη καπνοδόχων και όχι ανεµογεννητριών. Μια άλλη ενδιαφέρουσα εργασία πάνω σε καµπτόµενα κελύφη από αλουµίνιο µε κυκλικά ή ορθογωνικά ανοίγµατα χωρίς όµως να µελετάται η επιρροή ενισχύσεων είναι εκείνη των Meng Kao Yeh et al. [6]. Ο λόγος διαµέτρου προς πάχος ήταν πρακτικά ίσος µε 50 ενώ ο λόγος µήκους προς διάµετρο ήταν ίσος µε 7,9. Πέρα από την πειραµατική διερεύνηση, πραγµατοποιήθηκε και µια αριθµητική ανάλυση η οποία ήταν σε ικανοποιητική συµφωνία µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας παρουσιάζονται κάποια πειραµατικά αποτελέσµατα για κυλινδρικά κελύφη µε άνοιγµα και ενίσχυση τα οποία ανταποκρίνονται σε µεγέθη γεωµετρίας και δυσκαµψίας πραγµατικών πυλώνων ανεµογεννητριών. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα συγκρίνονται µε αριθµητικά αποτελέσµατα όπως αυτά έχουν προκύψει µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων. Η σύγκριση αυτή καταδεικνύει την ικανότητα των αριθµητικών µεθόδων να εκτιµούν την πραγµατική συµπεριφορά τέτοιων κατασκευών µέσα σε ικανοποιητικά όρια ακρίβειας. Ακολούθως, επιχειρείται η αριθµητική διερεύνηση της επίδρασης διάφορων µορφών ενίσχυσης στην αντοχή κυλινδρικών κελυφών υπό κάµψη. Οι αριθµητικές αναλύσεις εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του µέρους 1.6 του Ευρωκώδικα 3, που σχετίζονται µε την εκτίµηση της αντοχής των κελυφών µε αριθµητικές µεθόδους.

3 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΕΛΥΦΩΝ ΥΠΟ ΚΑΜΨΗ Στο Σχήµα 1 δίνεται η µορφή του πειραµατικού δοκιµίου ενώ στο Σχήµα 2 δίνεται η γενικότερη πειραµατική διάταξη. Συνολικά εξετάζονται έξι πειραµατικά δοκίµια. Τα πρώτα δυο δοκίµια δεν εµπεριέχουν άνοιγµα στην επιφάνεια τους. Τα άλλα δυο δοκίµια έχουν ένα άνοιγµα κοντά στη βάση τους, ενώ τα υπόλοιπα δυο έχουν ένα ενισχυµένο άνοιγµα µε ενίσχυση µορφής κολάρου συγκολληµένου στο άνοιγµα. Το άνοιγµα βρίσκεται 55 mm από την άκρη του κελύφους ενώ η µορφή του δίνεται στο Σχήµα 1. Πιο συγκεκριµένα, το άνοιγµα αποτελείται από ένα ορθογώνιο διαστάσεων 85 mm επί 140 mm και δυο άκρα ελλειπτικής µορφής µε δευτερεύοντα άξονα µήκους 85 mm και κύριο ηµιάξονα µήκους 75 mm. Σχ. 1: Βασικά µέρη δοκιµίων και γεωµετρία ανοίγµατος Σχ. 2: Πλαίσιο πειραµάτων και πειραµατική διάταξη Τα πειραµατικά δοκίµια αποτελούνται από τρία τµήµατα. Το πρώτο τµήµα (Block 18) είναι ένα κέλυφος µε εξωτερική διάµετρο 400 mm και πάχος 6 mm. Η επιβαλλόµενη µετατόπιση εφαρµόζεται µέσω του εµβόλου στην εξωτερική φλάντζα αυτού του κελύφους. Το πρώτο τµήµα συνδέεται µε το δεύτερο τµήµα του δοκιµίου µέσω δυο φλατζών και 28 κοχλιών Μ20/10.9. Το δεύτερο τµήµα (εξωτερική διάµετρος 400 mm και πάχος 4 mm) έρχεται σε έξι κοµµάτια: δυο κελύφη χωρίς άνοιγµα (Block 12), δυο µε άνοιγµα (Block 14) και τα τελευταία δυο µε ενισχυµένα ανοίγµατα (Block 16). Στο Block 16 η ενίσχυση έχει πλάτος 35 mm και πάχος 6 mm. Το δεύτερο τµήµα συνδέεται µε το τρίτο τµήµα µέσω δυο φλαντζών και 28 κοχλιών Μ20/10.9. Το τρίτο τµήµα (Block 10) είναι ένας συνδυασµός ενός κοντού κυλίνδρου συγκολληµένου σε ένα παχύ έλασµα. Ο κοντός κύλινδρος έχει εξωτερική διάµετρο 400 mm, πάχος 20 mm και µήκος 80 mm. Το παχύ έλασµα έχει πάχος 60 mm. Το δοκίµιο συνδέεται κοχλιωτά µέσω του ελάσµατος στο υποστύλωµα του πειραµατικού πλαισίου του εργαστηρίου (Σχήµα 2). Το αριθµητικό προσοµοίωµα που κατασκευάστηκε περιέχει όλα τα προαναφερθέντα τµήµατα αγνοώντας όµως το παχύ έλασµα του Block 10 (βλ. Σχήµα 1). Για τον προσδιορισµό των µηχανικών ιδιοτήτων του υλικού πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µονοαξονικού εφελκυσµού. Τα πειράµατα αυτά αφορούσαν µόνο τα Block 12, 14 και 16 µιας και τα υπόλοιπα τµήµατα έχουν σχεδιαστεί µε επαρκή υπεραντοχή, ώστε να παραµένουν στην ελαστική περιοχή κατά τη διάρκεια του πειράµατος. Οι βασικές ιδιότητες του χάλυβα δίνονται στον Πίνακα 1. Το πλαστικό µέρος του νόµου του υλικού σε όρους πλαστικής παραµόρφωσης και πραγµατικής τάσης δίνονται στο Σχήµα 3. Στο ίδιο σχήµα δίνονται οι πειραµατικοί δρόµοι ισορροπίας και ο αντίστοιχος αριθµητικός για

4 τα τρία είδη κελυφών. Στις αριθµητικές αναλύσεις, που έχουν διεξαχθεί µε το πρόγραµµα ABAQUS [7], λαµβάνεται υπόψη η γεωµετρική µη γραµµικότητα και η µη γραµµικότητα του υλικού καθώς επίσης ο τέλειος γεωµετρικά φορέας (ανάλυση GMNA και πεπερασµένα στοιχεία S4R). Στις αναλύσεις λαµβάνεται υπόψη η παρουσία κοχλιών µέσω κατάλληλης εξοµοίωσης της επαφής µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων του δοκιµίου. Επιπλέον, µέσω κατάλληλων ελατηρίων στη βάση του αριθµητικού προσοµοιώµατος, λαµβάνεται υπόψη η ευκαµψία του συστήµατος στήριξης του δοκιµίου. Οι σταθερές των ελατηρίων έχουν προκύψει από ανεξάρτητες αριθµητικές αναλύσεις. Παρατηρείται ότι η αριθµητική ανάλυση δίνει αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Μόνο στην περίπτωση των κελυφών µε άνοιγµα η αριθµητική ανάλυση υπερεκτιµά την αντοχή του δοκιµίου χωρίς όµως αυτή η απόκλιση να είναι σηµαντική. Κέλυφος του Block 12 Κέλυφος των Block 14 και 16 Ενίσχυση του Block 16 Μέτρο ελαστικότητας (GPa) Όριο διαρροής (1) (MPa) (1) το όριο διαρροής λαµβάνεται σαν η τάση που αντιστοιχεί σε παραµόρφωση 0,2% Πιν. 1: Ιδιότητες υλικού (α) (β) (γ) (δ) Σχ. 3: (α) Καµπύλες πλαστικής παραµόρφωσης πραγµατικής τάσης, και δρόµοι ισορροπίας για (β) κελύφη χωρίς οπή, (γ) κελύφη µε οπή και (δ) κελύφη µε ενισχυµένη οπή

5 4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΕΛΥΦΩΝ ΥΠΟ ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Για την αριθµητική διερεύνηση της αποδοτικότητας διάφορων µορφών ενισχύσεων, χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων ABAQUS [7]. Στο Σχήµα 4 δίνονται οι τρεις τύποι ενίσχυσης οι οποίοι εξετάζονται στην παρούσα εργασία. Ο πρώτος τύπος ενίσχυσης αφορά ένα περιµετρικό πλαίσιο (κολάρο) το οποίο εφαρµόζεται περιµετρικά του ανοίγµατος. Ο δεύτερος τύπος ενίσχυσης αφορά ένα ζεύγος διαµηκών ράβδων οι οποίες στερεώνονται σε ένα περιµετρικό δακτύλιο πάνω από το άνοιγµα. Ο τρίτος τύπος ενίσχυσης αφορά το συνδυασµό των δυο προηγούµενων µορφών ενίσχυσης. Κολάρο ιαµήκεις ράβδοι, περιµετρικός δακτύλιος Σχ. 4: Τύποι ενίσχυσης Κολάρο, διαµήκεις ράβδοι, περιµετρικός δακτύλιος Το αριθµητικό προσοµοίωµα έχει ύψος 6,35 m, ακτίνα 1,98 m και πάχος 40 mm. Ο λόγος r t = 49,5 επιλέχθηκε ώστε να βρίσκεται και σε ακτίνας προς πάχος του κελύφους ( ) συµφωνία µε τον αντίστοιχο πειραµατικό λόγο αλλά και να αποτελεί ρεαλιστικό µέγεθος που παρατηρείται σε πυλώνες ανεµογεννητριών. Η µορφή του ανοίγµατος δίνεται στο Σχήµα 1 ενώ οι διαστάσεις του είναι δέκα φορές µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του σχήµατος. Η κάτω άκρη του ανοίγµατος βρίσκεται σε απόσταση 550 mm από την κάτω άκρη του κελύφους. Η βάση του κελύφους θεωρήθηκε πακτωµένη ενώ σαν φόρτιση επιβλήθηκε µια συγκεντρωµένη στροφή στο κέντρο βάρους της πάνω διατοµής του κελύφους, η οποία κατανέµεται στους κόµβους της κορυφής µε τη χρήση άκαµπτων µελών (MPC constraint). Το κολάρο το οποίο χρησιµοποιείται στους δυο από τους τρεις τύπους ενίσχυσης έχει πλάτος 350 mm. Στον δεύτερο τύπο ενίσχυσης το πλάτος των διαµηκών ενισχύσεων είναι ίσο µε 350 mm, ενώ στον τρίτο τύπο ενίσχυσης το αντίστοιχο πλάτος είναι ίσο µε 175 mm. Το µήκος όλων των διαµηκών ενισχύσεων είναι ίσο µε 4 m. Ο περιµετρικός δακτύλιος στους δυο τελευταίους τύπους ενίσχυσης θεωρήθηκε ότι έχει πάχος ίσο µε 80 mm και πλάτος ίσο µε το πλάτος των εκάστοτε διαµηκών ενισχύσεων. Αν θεωρήσουµε ότι το άνοιγµα των κελυφών έχει περιεχόµενη γωνία ίση µε 2β (=0,4327rad), τότε οι διαµήκεις ενισχύσεις τοποθετούνται σε επιπλέον γωνία β/2 από την αντίστοιχη πλευρά του ανοίγµατος (η περιεχόµενη γωνία µεταξύ των διαµηκών ενισχύσεων είναι 3β). Στην παραµετρική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε, βασική µεταβλητή αποτελεί το πάχος των ενισχύσεων. Στην τρίτη περίπτωση ενίσχυσης γίνεται η παραδοχή ότι το εµβαδόν της διατοµής του κολάρου είναι ίσο µε το εµβαδόν της διατοµής των διαµηκών ενισχύσεων. Στο Σχήµα 5 δίνεται ένα προσοµοίωµα µε πεπερασµένα στοιχεία καθώς επίσης και η

6 µορφή ατέλειας η οποία χρησιµοποιείται στις αριθµητικές αναλύσεις µε ατέλεια (GMNIA). Η ατέλεια, µορφής κυκλικού τόξου, τοποθετήθηκε στην περιοχή του ανοίγµατος, έτσι ώστε το µέγιστο πλάτος της ατέλειας w να βρίσκεται στο µέσο ύψος 0 του ανοίγµατος. Το πλάτος της ατέλειας (βλ. Σχήµα 5) αντιστοιχεί στην ποιότητα κατασκευής C σύµφωνα µε τον EC3 Μέρος 1.6. Στις αριθµητικές αναλύσεις χρησιµοποιήθηκε το τετρακοµβικό πεπερασµένο στοιχείο S4. Όσον αφορά τις ιδιότητες του χάλυβα, θεωρήθηκε ελαστικό τελείως πλαστικό υλικό µε µέτρο ελαστικότητας Ε=210 GPa, λόγο Poisson ν=0,3 και όριο διαρροής f y = 355 MPa. (α) (β) Σχ. 5: (α) Προσοµοίωµα πεπερασµένων στοιχείων και (β) µορφή ατέλειας στις αναλύσεις L = 1,1257m, w = 0,0180m GMNIA ( gx 0 ) Στο Σχήµα 6 δίνεται η ροπή αντοχής Μ αδιαστατοποιηµένη ως προς την πλαστική ροπή αντοχής M pl ως συνάρτηση του εµβαδού των ενισχύσεων Α αδιαστατοποιηµένου ως προς το εµβαδόν της διατοµής του ανοίγµατος Α 0, για δυο βασικούς τύπους αριθµητικής ανάλυσης (GMNA, GMNIA). Σηµειώνεται ότι Α 0 είναι το εµβαδόν της διατοµής του κελύφους που αφαιρείται λόγω της παρουσίας του ανοίγµατος και είναι ίσο µε 2βrt (=0,0343 m 2 ). Για την περίπτωση του απλού κολάρου, των διαµηκών ενισχύσεων και του συνδυασµού των δυο προηγούµενων περιπτώσεων, το εµβαδόν της ενίσχυσης είναι ίσο µε 2x0,35t f, 2x0,35t s, και 2x(0,35t f +0,175t s )= 2x(0,35t f +0,175x2t f )= 4x0,35t f αντίστοιχα, όπου t f είναι το πάχος του κολάρου και t s το πάχος των διαµηκών ενισχύσεων. Στα ίδια γραφήµατα δίνεται και ο αδιαστατοποιηµένος λόγος εµβαδού ενίσχυσης, ο οποίος διαχωρίζει τις διατοµές κατηγορίας 1 από τις άλλες κατηγορίες, για τους τρεις τύπους ενίσχυσης. Επίσης, δίνεται η αντοχή του κελύφους υπό τη µορφή του µειωτικού συντελεστή χ, η οποία αφορά ένα αντίστοιχο κέλυφος χωρίς άνοιγµα, ποιότητας C, όπως αυτή προβλέπεται από τον EC3 Μέρος 1.6. Σε γενικές γραµµές η ανάλυση GMNA προβλέπει µεγαλύτερες αντοχές και εποµένως µικρότερα απαιτούµενα εµβαδά ενίσχυσης. Παραδείγµατος χάριν, εάν απαιτηθεί η διατοµή των ενισχύσεων να είναι κατηγορίας 1, τότε, για την περίπτωση αναλύσεων GMNA, η αντοχή του κελύφους χωρίς άνοιγµα εξασφαλίζεται µε χρήση ενίσχυση εµβαδού 0,8Α 0 για την περίπτωση κολάρου, Α 0 για την περίπτωση διαµηκών ενισχύσεων και 0,8Α 0 για την περίπτωση κολάρου & διαµηκών ενισχύσεων. Όσον αφορά την ανάλυση GMNIA, η αντοχή του κελύφους χωρίς άνοιγµα εξασφαλίζεται µε ενίσχυση 1,2Α 0 για την περίπτωση κολάρου και Α 0 για τους δυο άλλους τύπους ενίσχυσης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα πειράµατα έχει χρησιµοποιηθεί ενίσχυση εµβαδού1,226α 0.

7 (α) (β) Σχ. 6: Αδιαστατοποιηµένη ροπή αντοχής ως προς το αδιαστατοποιηµένο εµβαδόν των ενισχύσεων για δυο τύπους αριθµητικής ανάλυσης (α) ανάλυση GMNA και (β) ανάλυση GMNIA 5. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από το πειραµατικό σκέλος της εργασίας παρατηρείται ότι σε κελύφη πυλώνων ανεµογεννητριών ένα άνοιγµα µε ρεαλιστικές διαστάσεις προκαλεί µείωση της αντοχής κατά 24% περίπου. Επιπλέον, η επιλεγόµενη ενίσχυση, η οποία επίσης έχει ρεαλιστικές διαστάσεις δύναται να επαναφέρει την χαµένη αντοχή λόγω του ανοίγµατος. Οι αριθµητικές αναλύσεις που αφορούν την πειραµατική ανάλυση έρχονται σε πολύ καλή συµφωνία µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα. Όσον αφορά την παραµετρική ανάλυση, η πλέον προχωρηµένη αριθµητική ανάλυση (GMNIA) έχει δείξει ότι για ρεαλιστικά µεγέθη ενισχύσεων όπως παραδείγµατος χάριν 1,2Α 0 για την περίπτωση κολάρου και A για τους 0 δυο άλλους τύπους ενίσχυσης είναι δυνατή η επαναφορά της αντοχής στα επίπεδα ενός αντίστοιχου κελύφους χωρίς άνοιγµα. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] European Committee for Standardization. Eurocode 3: Design of Steel Structures, Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures, [2] ECCS Technical Committee 8, Structural Stability, TWG 8.4 Shells, Buckling of Steel Shells, European Design Recommendations, 5th Edition, Editors: John Michael Rotter and Herbert Schmidt, [3] Deutscher Ausschuß für Stahlbau: DASt Richtlinie 017 Entwurf. Beulsicherheitsnachweise für Schalen Spezielle Fälle. Köln: Stahlbau Verlagsgesellschaft [4] Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt, Richtlinie für Windenergieanlagen, Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung, [5] Knödel P. και Schulz U., Zur Stabilität von Schornsteinen mit Fuchsöffnungen, Stahlbau, Vol. 57, H. 1, 1988, pp [6] Yeh Μ.Κ., Lin M.C. και Wu W.T., Bending buckling of an elastoplastic cylindrical shell with a cutout, Engineering Structures, Vol. 21, 1999, pp [7] ABAQUS/Standard και ABAQUS/Explicit - Version 6.8-1, Abaqus Theory Manual, Dassault Systems, 2008.

8 COMPARISON OF CUTOUT STIFFENING SCHEMES IN CYLINDRICAL SHELLS UNDER BENDING Christoforos Dimopoulos PhD Candidate School of Civil Engineering, National Technical University of Athens Athens, Greece Charis Gantes Associate Professor School of Civil Engineering, National Technical University of Athens Athens, Greece SUMMARY Wind turbine towers have a man-hole opening near their base which reduces their bending strength. Different stiffening schemes may be provided in order to compensate for the strength loss due to the presence of the opening. The most common stiffening type is a frame welded around the opening. Modern design norms either ignore the design of shells with unreinforced or reinforced openings (EC3, ECCS) or they provide rules that refer to other types of structures rather than wind turbine towers (DASt). Some other norms (DIBt), although aiming specifically towards design of wind turbine towers, may not apply to all geometrical properties of the openings encountered in practice. In such cases, EC3 allows the use of numerical methods for the determination of strength. In the present work, a comparison is first made between such numerical methods and experimental results. Then, the results of a numerical investigation for the behaviour and strength evaluation of cylindrical shells under bending with opening and different types of stiffening are presented.

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 264 Πειραματική και αναλυτική μελέτη σεισμικά μονωμένων γεφυρών με ή χωρίς πρόσθετη απόσβεση ενέργειας Experimental

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση.

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Α. Σ. Καψαµπέλη Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Msc, Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. Μ. Γ. Σακελλαρίου Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών

Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2002, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 19 Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών Α. Θ. Διαμαντούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Αριστείδης Γ. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ M.K. & A.E. Eργαστήριο Aυτοµάτου Eλέγχου Μεταπτυχιακή Εργασία ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

«ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ..Ε. ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ «ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1994L0020 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 1994 για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα