ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα"

Transcript

1 ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, Αθήνα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ. Το παρόν ενηµερωτικό έντυπο περιέχει µια περιγραφή των όρων που αφορούν στην ενδεχόµενη συµµετοχή σας στο πρόγραµµα ασφάλισης χρηµατικών απωλειών «Basic» (το «Πρόγραµµα»), το οποίο θα διέπεται από τους όρους ατοµικής σύµβασης ασφάλισης (το «Ασφαλιστήριο») που θα συνάψετε µε την ALLIANZ HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ο «Ασφαλιστής»). Οι πλήρεις όροι ασφάλισης αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο. 1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Πρόγραµµα αποτελεί πρόγραµµα ασφάλισης κατόχων αυτοκινήτων Mercedes-Benz ή Smart έναντι δαπανών αποκατάστασης µηχανικών και ηλεκτρικών βλαβών των αυτοκινήτων τους. Το Πρόγραµµα είναι διαθέσιµο µέσω ατοµικών ασφαλιστικών συµβάσεων και περιλαµβάνει δύο (2) Προγράµµατα, ως εξής: 1.1 Basic-Πρόγραµµα 1: Αφορά σε καινούργια ιδιωτικής χρήσης επιβατηγά αυτοκίνητα Mercedes-Benz ή Smart, που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Basic-Πρόγραµµα 1 είναι διαθέσιµο µόνον εφόσον η αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραµµα (αίτηση ασφάλισης) υποβληθεί το αργότερο µέχρι και δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. 1.2 Basic-Πρόγραµµα 2: Αφορά σε καινούργια ιδιωτικής χρήσης επιβατηγά αυτοκίνητα Mercedes-Benz ή Smart, που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Basic-Πρόγραµµα 2 είναι διαθέσιµο µόνον α) εφόσον η αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραµµα (αίτηση ασφάλισης) υποβληθεί από την 16 η ηµέρα από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου έως και τη συµπλήρωση και του εικοστού τρίτου (23) µήνα από αυτή και β) το αυτοκίνητο δεν έχει διανύσει συνολικά περισσότερα από εκατόν είκοσι χιλιάδες ( ) χιλιόµετρα. 2. ΠΟΤΕ ΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ; ικαιούστε ασφάλισης εάν: Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής σας για την ένταξή σας στο Πρόγραµµα και κατά τον χρόνο έκδοσης της αντίστοιχης βεβαίωσης ασφάλισης είστε κάτοχος αυτοκινήτου Mercedes-Benz, ανεξαρτήτως µοντέλου, που πληροί τις προϋποθέσεις του αντίστοιχου Προγράµµατος. Το αυτοκίνητό σας έχει εισαχθεί στην Ελλάδα ως καινούργιο από τη «MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» και έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα (δεν έχει εισαχθεί δηλαδή ως µεταχειρισµένο ή επαναταξινοµηθεί). Έχετε αγοράσει το αυτοκίνητό σας: (α) από εξουσιοδοτηµένο διανοµέα συµβεβληµένο µε τη «MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» ή (β) από την εταιρεία µε την επωνυµία «MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» ή (γ) από την εταιρεία µε την επωνυµία «MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.». Ο Ασφαλιστής έχει εκδώσει και σας έχει χορηγήσει ατοµική σύµβαση ασφάλισης, που προσδιορίζει εσάς, το αυτοκίνητό σας, το Πρόγραµµα ασφάλισης στο οποίο έχετε υπαχθεί και τη διάρκεια της κάλυψης. Mercedes-Benz Insurance 1

2 3. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 3.1 Ασφαλιστής: Σηµαίνει την ασφαλιστική εταιρεία µε την επωνυµία «ALLIANZ HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία παρέχει τις καλύψεις δυνάµει του Ασφαλιστηρίου και εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, Αθήνα). 3.2 ιαχειριστής: Σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία «MONDIAL ASSISTANCE SERVICES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πρεµετής, αριθµός 10), η οποία ενεργεί ως διαχειριστής των απαιτήσεων βάσει του Ασφαλιστηρίου. 3.3 Ασφαλιστικός Σύµβουλος: Σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία «MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά Αττικής (οδός Θηβαΐδος αρ. 20), η οποία ενεργεί ως ασφαλιστικός σύµβουλος αναφορικά µε το Ασφαλιστήριο. 3.4 Βεβαίωση Ασφάλισης: σηµαίνει τη βεβαίωση ή απόδειξη εξόφλησης των Ασφαλίστρων ή άλλη βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ασφαλιστή ή για λογαριασµό του, µε την οποία επιβεβαιώνεται η υπαγωγή του Ασφαλισµένου και του Καλυπτόµενου Οχήµατος στο Ασφαλιστήριο, συντασσόµενη σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υιοθετεί κάθε φορά ο Aσφαλιστής. 3.5 ΜΒΗ: Η εταιρεία µε την επωνυµία «MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.», επίσηµος εισαγωγέας αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα. 3.6 Παροχή: Η αποζηµίωση του Ασφαλισµένου κατά την επέλευση µηχανικών και ηλεκτρικών βλαβών για διάστηµα 12, 24 ή 36 µηνών µετά τη λήξη της θεµελιώδους 24µηνης εγγύησης του Κατασκευαστή (αναφορικά µε το Πρόγραµµα 1 και το Πρόγραµµα 2). 3.7 Ασφαλισµένος: Ο εκάστοτε αγοραστής επιβατηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου Mercedes, που το έχει προµηθευτεί από εξουσιοδοτηµένο διανοµέα συµβεβληµένο µε την «MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» ή από την εταιρεία «MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», έχει υπαχθεί στο Ασφαλιστήριο και δικαιούται ασφάλισης σύµφωνα µε αυτό, όπως προκύπτει από σχετικό Ασφαλιστήριο ή απόδειξη καταβολής ασφαλίστρων. 3.8 Βλάβη: Η αιφνίδια και απρόβλεπτη αστοχία ενός εξαρτήµατος που προκύπτει από κάποιο µόνιµο µηχανολογικό ή ηλεκτρικό ελάττωµα (για διαφορετικό λόγο από φθορά, φυσιολογική υποβάθµιση ή αµέλεια) που προξενεί αιφνίδια διακοπή της λειτουργίας του και απαιτεί άµεση επισκευή ή αντικατάσταση του εξαρτήµατος προτού ξεκινήσει η κανονική λειτουργία. 3.9 Επιλέξιµο Όχηµα: σηµαίνει ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό όχηµα Mercedes-Benz ή Smart, κατασκευής της Daimler A.G., το οποίο έχει εισαχθεί στην Ελλάδα από την ΜΒΗ και έχει ταξινοµηθεί για πρώτη φορά και τεθεί σε πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα και όχι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εφόσον πληροί σωρευτικά τα κριτήρια του οικείου Προγράµµατος Καλυπτόµενο Όχηµα: σηµαίνει Επιλέξιµο Όχηµα το οποίο ανήκει κατά κυριότητα σε Ασφαλισµένο, προσδιορίζεται σε Βεβαίωση Ασφάλισης και αποτελεί το αντικείµενο Ασφαλιστηρίου. 4. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ; 4.1 Το Πρόγραµµα παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισµένο αναφορικά µε τη δαπάνη αποκατάστασης µηχανικών και ηλεκτρικών προβληµάτων του Καλυπτόµενου Οχήµατος, υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς που προσδιορίζονται στο Ασφαλιστήριο. 4.2 Όταν ένα µέρος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο χάσει τη λειτουργικότητά του, όσο διαρκεί η Κάλυψη, ο Ασφαλισµένος δικαιούται επαγγελµατικής επισκευής µε τη χρήση ενός νέου ανταλλακτικού ή την επιδιόρθωση του παλαιού. 4.3 Το Πρόγραµµα προβλέπει αποζηµίωση εφόσον: Mercedes-Benz Insurance 2

3 Προκύψει τεχνική βλάβη που δεν συνδέεται µε ακατάλληλη χρήση του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή µε ατύχηµα. Η τεχνική βλάβη του Καλυπτόµενου Οχήµατος δεν προϋπήρχε ούτε παρουσιάστηκε κατά την αρχική παράδοση προς τον Ασφαλισµένο του Καλυπτόµενου Οχήµατος (κατά την αγορά του) από τον πωλητή του (δηλαδή από ιανοµέα, την ΜΒΗ ή τον Ασφαλιστικό Σύµβουλο, ανάλογα µε την περίπτωση). Η τεχνική βλάβη συµβεί σε ανταλλακτικό του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά δεν καλύπτεται ταυτόχρονα από τη Θεµελιώδη Εγγύηση του κατασκευαστή. 4.4 Η αποζηµίωση βάσει του Προγράµµατος καλύπτει: (α) Όλα τα αναγκαία και πραγµατικά κόστη για την επισκευή της βλάβης. (β) Το κόστος των ανταλλακτικών που κρίθηκαν αναγκαία για αντικατάσταση µε µέγιστο όριο ανά κωδικό το 90% της συνιστώµενης, µη δεσµευτικής τιµής λιανικής που προτείναι κάθε φορά η ΜΒΗ στους συµβεβληµένους µε αυτήν εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές στην Ελλάδα. Για την επισκευή της βλάβης χρησιµοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά Mercedes Benz καθώς και ανταλλακτικά κατάλληλα και εγκεκριµένα ως ισοδύναµα από τον κατασκευαστή. (γ) Το κόστος εργασίας, µε µέγιστο καλυπτόµενο ποσό ανά εργασία το γινόµενο του µέγιστου αριθµού αποδεκτών ωρών εργασίας για τη συγκεκριµένη εργασία που συνιστά κάθε φορά η ΜΒΗ στους συµβεβληµένους µε αυτήν εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές στην Ελλάδα για αντίστοιχες εργασίες εντός της Θεµελιώδους Εγγύησης, πολλαπλασιασµένο προς την ωριαία αποζηµίωση ανά εργασία που αποδίδει η ΜΒΗ προς τους συµβεβληµένους µε αυτήν εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές για εργασίες εντός της Θεµελιώδους Εγγύησης. (δ) Όλα τα κόστη που προκύπτουν από δοκιµές βαθµονόµησης, εργασίες δοκιµής και µέτρησης καθώς και από τις αναγκαίες ρυθµίσεις. (ε) Το κόστος επισκευής εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά που η βλάβη του συνδέεται µε τη βλάβη άλλου εξαρτήµατός του που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. (στ) Το κόστος αντικατάστασης εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν υπέστη βλάβη αλλά που πρέπει να αντικατασταθεί γιατί συνδέεται άµεσα και αναγκαία µε άλλο εξάρτηµά του που έχει υποστεί βλάβη και καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. 4.5 Αίτηµα του Ασφαλισµένου σχετικά µε αποζηµίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου δεν λαµβάνεται υπ όψιν και δεν γίνεται δεκτό όταν η εκτιµώµενη δαπάνη επισκευής είναι υψηλότερη από την αξία αντικατάστασης του Καλυπτόµενου Οχήµατος. Αν παρόλα αυτά ο Ασφαλισµένος αποφασίσει την επισκευή του Καλυπτόµενου Οχήµατος, τότε η αποζηµίωση για το κόστος της επισκευής θα περιορισθεί στην αξία αντικατάστασής του. Ως αξία αντικατάστασης νοείται η τιµή σε µετρητά που γενικά µπορεί να επιτευχθεί για την πώληση του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή των αξεσουάρ του µε βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, κατά το χρόνο επέλευσης της ζηµιάς, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση του Καλυπτόµενου Οχήµατος και των αξεσουάρ του, σε περίπτωση που αυτό προσφέρονταν προς πώληση µε οποιονδήποτε τρόπο. 4.6 Η συνολική αποζηµίωση κατά τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου από διάφορες βλάβες, φθάνει µέχρι την τρέχουσα αξία αντικατάστασης του Καλυπτόµενου Οχήµατος αφαιρουµένης της υπολειµµατικής αξίας. 4.7 Οι δαπάνες επισκευής εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά που η βλάβη του προήλθε από εξάρτηµα του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, δεν καλύπτονται. 4.8 Σηµαντικές απαιτήσεις που έχουν σχέση µε την επανεξέταση ή αναθεώρηση του Ασφαλιστηρίου, µείωση της αξίας αγοράς του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή για ζηµίες από µη Mercedes-Benz Insurance 3

4 τεκµηριωµένες ή αβάσιµες δαπάνες, δεν έπιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο αίτηµα για αποζηµίωση. 4.9 Γεωγραφική Έκταση Κάλυψης: Η ασφάλιση βάσει του Προγράµµατος ισχύει όταν το Καλυπτόµενο Αυτοκίνητο κυκλοφορεί στην Ελλάδα και όχι για περισσότερο από 6 εβδοµάδες στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό χώρο (ΕΟΧ), Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενστάϊν, Μονακό, Ανδόρα, Άγιο Μαρίνο και Μάλτα,Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουµανία, Ευρωπαική Τουρκία. 5. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ; 5.1 Αποκλειστικός δικαιούχος του Ασφαλίσµατος ορίζεται ο Ασφαλισµένος. Ωστόσο, το ασφάλισµα καταβάλλεται (όπου οφείλεται) απευθείας από τον Ασφαλιστή προς τον εγκεκριµένο επισκευαστή που πραγµατοποίησε την επισκευή, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Αναφορικά µε καλυπτόµενες επισκευές που διενεργήθηκαν από εγκεκριµένο επισκευαστή εντός Ελλάδος, και (β) Αναφορικά µε καλυπτόµενες επισκευές που διενεργήθηκαν από εγκεκριµένο επισκευαστή εκτός Ελλάδος, µόνο όµως εφόσον ο ιαχειριστής έχει λάβει πλήρη σειρά δικαιολογητικών (τιµολογίων, κλπ.), στη µορφή στην οποία θα τα ζητήσει, πριν την αποχώρηση του Καλυπτόµενου Αυτοκινήτου από το συνεργείο του εγκεκριµένου επισκευαστή. 5.2 Κατ εξαίρεση, στην περίπτωση επισκευών ή άλλων εργασιών, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν εκτός Ελλάδας (αλλά εντός της περιοχής γεωγραφικής κάλυψης του ασφαλιστηρίου), η συνολική δαπάνη βαρύνει πρωτογενώς τον ασφαλισµένο, ο οποίος µε την προσκόµιση των κατάλληλων δικαιολογητικών στον ιαχειριστή και αφού έχει λάβει έγκριση κάλυψης ζηµίας από τον ιαχειριστή (βλ. κεφ. 10, κάτωθι) δικαιούται να αναζητήσει την απόδοση του καλυπτόµενου ποσού. 5.3 Η ασφάλιση δύναται να µεταβιβαστεί, µε τους ίδιους όρους, ταυτόχρονα µε τη µεταβίβαση του Ασφαλισµένου Οχήµατος. Ο Ασφαλιστής δικαιούται να ζητήσει κάθε εύλογη επιβεβαίωση για τη µεταβίβαση, καθώς και την αποδοχή από τον νέο κάτοχο των όρων του Ασφαλιστηρίου προκειµένου να αποδεχθεί να τον αποζηµιώσει για οποιαδήποτε κάλυψη. 6. ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ, ΠΟΣΟ ΙΑΡΚΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΗ; Η ασφαλιστική κάλυψη που απορρέει από το Ασφαλιστήριο αρχίζει, αναφορικά µε τα Προγράµµατα 1 και 2, από την ηµεροµηνία λήξης της εργοστασιακής (θεµελιώδους) 24µηνης εγγύησης του κατασκευαστή και διαρκεί για διάστηµα 12, 24 ή 36 µηνών, κατ ελεύθερη επιλογή έκαστου Ασφαλισµένου. 7. ΠΟΤΕ ΕΝ ΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ; Α. Εξαιρούνται του επιπέδου κάλυψης: 1. Μη Καλυπτόµενα Εξαρτήµατα και Συγκροτήµατα Σασσί Αµορτισέρ (εκτός από περίπτωση διαρροής ή κατασκευαστικού ελαττώµατος), αµάξωµα, βαφή µερική ή ολική, ευθυγράµµιση και επισκευή µερών αµαξώµατος (π.χ. φτερά, καπό, πόρτες, προφυλακτήρες) όπως επίσης και διαρροές νερού σε πόρτες, τζάµια, ανοιγόµενη και σταθερή γυάλινη, µεταλλική ή υφασµάτινη οροφή. Σύστηµα εξάτµισης Σκουριά στο σύστηµα εξάτµισης (καζανάκι - καταλύτη - τελικό καζανάκι) Mercedes-Benz Insurance 4

5 Σύστηµα καυσίµου (συµπεριλαµβανοµένου του σωλήνα εισαγωγής) Μόλυνση του συστήµατος τροφοδοσίας από ξένο υγρό (π.χ. ανάµειξη µε άλλο καύσιµο ή νερό). Φρένα και ντεµπραγιάζ Τακάκια φρένων, δισκόπλακες και ταµπούρα, δίσκοι και πλατώ αµπραγιάζ, εργασία ρύθµισης ντεµπραγιάζ και φρένων. Εξαρτήµατα εσωτερικού χώρου Επιχρωµιωµένα τµήµατα, διακοσµητικά, µπράτσα, επένδυση οροφής, δίσκοι αποθήκευσης, πλαϊνά πάνελ, σκιάδια, υποδοχές φλιτζανιών, ταπετσαρία. Air condition Γέµισµα, συµπλήρωµα, ανακύκλωση του φρέοντος, εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο να γίνει επειδή συνδέεται µε επισκευή που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. Συστήµατα πλοήγησης Μέσο αποθήκευσης δεδοµένων για συστήµατα πλοήγησης Τζάµια/παράθυρα Θραύση κρυστάλλων εκτός αν παρουσιαστεί βλάβη στην θερµαινόµενη αντίσταση ή στην ενσωµατωµένη κεραία του ηχοσυστήµατος. Προβολείς Φωτιστικά σώµατα (εµπρός φανοί, φανοί οµίχλης, οπίσθιοι φανοί, εσωτερικές πλαφονιέρες, πλαϊνά φλας), λάµπες, µπαταρίες, λαµπτήρας Xenon Ελαστικά µέρη Ελαστικές τσιµούχες για πόρτες, πορτ µπαγκάζ και οροφής, υποστήριγµα κάρτερ, άξονα/µοντάρισµα, χιτώνιο άξονα και διεύθυνσης, ελαστικό µοντάρισµα/τριβείς, µοντάρισµα µηχανής (εκτός από υδραυλικό µοντάρισµα), µοντάρισµα σταθεροποιητή, βάση εγκάρσιου µπράτσου ελέγχου. Τσιµούχες σταθερής θέσης Φλάντζες και χάρτινες φλάντζες που δεν επιδέχονται µετακίνηση (αλλά δεν περιλαµβάνουν π.χ. διαρροές από εξαρτήµατα που φέρουν νερό όπως είναι το ψυγείο, σωλήνες νερού, φλάντζες κεφαλής κυλίνδρου, µονάδες θέρµανσης και σύστηµα κλιµατισµού) Αναδιπλούµενες οροφές Ύφασµα αναδιπλούµενων οροφών Κινητά εξαρτήµατα συστηµάτων τηλεφώνου και hands free Στάνταρ αξεσουάρ Γρύλλος αυτοκινήτου, πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρµακείο, σετ εργαλείων. 2. Γενικές Εξαιρέσεις Φυσιολογική φθορά που συµπεριλαµβάνει τα τµήµατα κατανάλωσης καυσίµων και βοηθητικού υλικού Αυτό περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα τα οποία ελέγχονται σε τακτά διαστήµατα και/ή αλλάζονται ή αντικαθίστανται σαν µέρος της περιοδικής συντήρησης και του σέρβις π.χ. φίλτρα, µπουζί, µπουζί θέρµανσης, ιµάντες ανεµιστήρας, ραβδωτοί ιµάντες µετάδοσης κίνησης, οδοντωτοί ιµάντες µετάδοσης κίνησης, βίδες, λάµες υαλοκαθαριστήρων, υγρά λειτουργίας. Όλα τα παραπάνω καλύπτονται µόνο σε περίπτωση που η πρωτογενής αιτία (causa proxima) ζηµιά έχει προέλθει από ανταλλακτικό που καλύπτεται από εγγύηση. Mercedes-Benz Insurance 5

6 Εξαρτήµατα που λειτουργούν µε τη µπαταρία (αισθητήρες R D C, τηλεκοντρόλ, κλπ.) Εργασίες ρύθµισης Κόστος δοκιµών, εργασιών µέτρησης και ρύθµισης, όταν δεν συνδέονται µε τις ζηµίες που καλύπτονται από την εγγύηση. Συντήρηση, σέρβις και επιθεωρήσεις Εξαρτήµατα και λογισµικό που δεν είναι ισοδύναµα προς αυτά του Κατασκευαστή Μέρη (π.χ. αξεσουάρ, ραδιόφωνα αυτοκινήτου, συσκευές πλοήγησης) τα οποία δεν αντιστοιχούν στα ποιοτικά πρότυπα των γνήσιων εξαρτηµάτων του κατασκευαστή Θόρυβοι ανέµου, τριξίµατος και κροταλίσµατος Ζηµιές από οξείδωση, σκουριά ή εισροή υγρών Βλάβες για τις οποίες ο χρήστης είναι υπεύθυνος Όπως, λόγω της συµµετοχής του σε ράλι, της χρήσης λανθασµένων λαδιών, της αλλαγής του µικροεπεξεργαστή του κινητήρα. Βλάβες που είναι αποτέλεσµα εξωτερικών προσκρούσεων Όπως ατύχηµα ή από άγρια ζώα Βλάβες που οφείλονται σε ανωτέρα βία Πολέµους οποιασδήποτε µορφής, εσωτερική αναταραχή, απεργίες, εργοδοτική ανταπεργία, πυρηνική ή ραδιενεργή δράση. Βλάβες που προέρχονται από τον Κυβερνοχώρο Απώλεια, καταστροφή, απάλειψη, φθορά ή τροποποίηση των ηλεκτρονικών δεδοµένων από οποιαδήποτε αιτία (συµπεριλαµβανοµένης αλλά όχι περιοριζοµένης στους ηλεκτρονικούς ιούς) µείωση απόδοσης και έξοδα οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν από αυτά. Βλάβες από κακόβουλη ενέργεια, από µη επιτρεπόµενη χρήση του αυτοκινήτου, από κλοπή ή κατάχρηση. Βλάβες από τη χρήση υψηλότερου βάρους άξονα ή ρυµουλκούµενου (τρέιλερ) από αυτό που επιτρέπει ο κατασκευαστής. Από τεχνικές αλλαγές στο όχηµα Όπως ρύθµιση του κινητήρα, τροποποιήσεις στο σασί. Βλάβες από σκοπούµενη ή απρόσεκτη συµπεριφορά Βλάβες που προέρχονται από τη µη τήρηση της προβλεπόµενης τακτικής επιθεώρησης ή συντήρησης του αυτοκινήτου ή που αυτή έγινε από κάποιο µη εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. Βλάβες από άµεση επίδραση φυσικών φαινοµένων Όπως καταιγίδα, χαλαζόπτωση, κεραυνό, σεισµό, πληµµύρα, φωτιά, έκρηξη Επακόλουθες Ζηµίες Όπως κόστη πάρκινγκ, ενοικίασης αυτοκινήτου, ρυµούλκησης, ναύλων κ.λ.π. Προηγούµενες Επισκευές Βλάβες που προκύπτουν από οποιαδήποτε ατελή, αναποτελεσµατική ή ακατάλληλη επισκευή, µή σύµφωνη µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Mercedes-Benz Insurance 6

7 Επαναλαµβανόµενες βλάβες Βλάβες που επαναλαµβάνονται σε διάστηµα µικρότερο των 60 ηµερών η µία από την άλλη. Β. Ειδικές εξαιρέσεις Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει οιαδήποτε παρεπόµενη ή έµµεση θετική ή αποθετική ζηµία, απώλεια, καταστροφή, τραυµατισµό ή θάνατο (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων ή κόστους, νοµικού ή οιοδήποτε άλλου σε σχέση µε αυτά) οιασδήποτε φύσης ή µορφής το οποίο επήλθε σε οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νοµικό. Οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή ή ζηµία που µπορεί να επήλθε από ωστικά κύµατα ή µετακαυστικά κύµατα αεροσκαφών ή οποιωνδήποτε άλλων ιπτάµενων µηχανών τα οποία ταξιδεύουν σε υποηχητικές ή υπερηχητικές ταχύτητες. Οιαδήποτε απώλεια ή ζηµία και έξοδα αυτών είτε προληπτικά είτε για οιοδήποτε άλλον λόγο άµεσα ή έµµεσα προερχόµενα από ή σε σχέση µε: απώλειες ή ζηµιές οι οποίες καλύπτονται από τους γενικούς και ειδικούς όρους άλλης ασφαλίσεως εγγυήσεως ή εγγυήσεως του Κατασκευαστή. Γ. Γενικές εξαιρέσεις Καµία κάλυψη δεν παρέχεται βάσει του Ασφαλιστηρίου εάν: (α) εν έχετε συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις σας αναφορικά µε την προληπτική συντήρηση (βλ. όρο 8 στη συνέχεια), (β) εν έχετε συµµορφωθεί προς τους όρους του Ασφαλιστηρίου σχετικά µε την ενηµέρωση του ιαχειριστή, τη λήψη έγγραφης έγκρισής του (βλ. όρους 9 και 10 κατωτέρω), (γ) εν έχετε ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στους όρους 10 ή/και 11 στη συνέχεια σχετικά µε τις επισκευές και τη διεκδίκηση αποζηµίωσης, (δ) εν έχετε ακολουθήσει τη διαδικασία ή δεν έχετε λάβει τα προληπτικά µέτρα που προβλέπονται από το εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή, γενικά ή αναφορικά µε το συγκεκριµένο είδος της ζηµίας ή βλάβης του οχήµατός σας.. Αναστολή Κάλυψης Ο Ασφαλιστής επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αναστέλλει την ασφάλιση του Καλυπτόµενου Οχήµατος µε έγγραφη ειδοποίηση του Ασφαλισµένου, οποτεδήποτε, έως ότου οι τιθέµενες από τον Ασφαλιστή προϋποθέσεις ικανοποιηθούν ή/και ο Ασφαλιζσµένος συµµορφωθεί προς τα ασφαλιστικά του βάρη. 8. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η προληπτική συντήρηση πρέπει να διενεργείται κατά τα προβλεπόµενα από τον Κατασκευαστή όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο του Καλυπτόµενου Οχήµατος. Το Ασφαλιστήριο προβλέπει µια περίοδο ανοχής ενός (3) µηνών ή Τριών Χιλιάδων Χιλιοµέτρων (3.000 χλµ.) από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία διενέργειας της προληπτικής συντήρησης, όπως αυτή ορίζεται από τον Κατασκευαστή. Οι προληπτικές συντηρήσεις πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης κατά τρόπον άρτιο εκ µέρους του σχετικού συνεργείου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες, καθώς και τη δέουσα γνώση, οργάνωση, υποδοµή και εµπειρία. Ο Ασφαλιστής απαιτεί να προσκοµίζει ο Ασφαλισµένος αποδεικτικά στοιχεία όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα σχετικά τιµολόγια της προληπτικής συντήρησης, για την αποδοχή κάλυψης οιασδήποτε ζηµίας ανεξάρτητα εάν η ζηµία αυτή εµπίπτει ή έχει σχέση µε την προληπτική συντήρηση. Σηµειώνεται ότι η αλλαγή ιµάντα χρονισµού και των λοιπών ανταλλακτικών που υπόκεινται σε φθορά όπως και όταν αυτά προτείνονται από τον Κατασκευαστή πρέπει να πραγµατοποιούνται µε αυστηρή επιµέλεια. Μη παρακολούθηση ή αµέλεια των προληπτικών συντηρήσεων από πλευράς Ασφαλισµένου ή ακόµη και διενέργεια πληµµελούς προληπτικής συντήρησης ή πρόκληση ζηµίας κατά τη διενέργεια της προληπτικής συντήρησης, εκ µέρους του Mercedes-Benz Insurance 7

8 σχετικού συνεργείου στο οποίο θα απευθυνθεί ο Ασφαλισµένος, συνεπάγεται απώλεια της κάλυψής του από το παρόν Ασφαλιστήριο. Ο Ασφαλισµένος ευθύνεται απολύτως για την ορθή επιλογή συνεργείου σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα κριτήρια και ο Ασφαλιστής δεν βαρύνεται για οποιοδήποτε πταίσµα εκ µέρους του συνεργείου. 9. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 9.1 Το Ασφαλιστήριο καλύπτει, υπό τους ειδικότερους όρους του, επισκευές και εργασίες αποκατάστασης του Ασφαλισµένου Οχήµατος που διενεργούνται µόνο από επισκευαστή προβλεπόµενο από το παρόν Ασφαλιστήριο. 9.2 Η εισαγωγή Ασφαλιζόµενου Οχήµατος στις εγκαταστάσεις εγκεκριµένου επισκευαστή του σηµείου 9.1 δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση του Ασφαλιστή εάν προηγουµένως ο ιαχειριστής δεν έχει χορηγήσει έγκριση επισκευής. 10. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ; Σε περίπτωση ζηµίας ή βλάβης του Οχήµατός σας, πρέπει: (α) Να αποφύγετε οποιαδήποτε µετακίνηση του Οχήµατος ή έκθεσή του σε περαιτέρω κίνδυνο ζηµιάς ή χειροτέρευσης της βλάβης, (β) Να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του Οχήµατος, όπως αυτό σας χορηγήθηκε από τον κατασκευαστή, (γ) Να επικοινωνήσετε µε τον ιαχειριστή στο τηλέφωνο , για να ενηµερωθείτε για τον πλησιέστερο προς εσάς εγκεκριµένο επισκευαστή, (δ) Να µεταφέρετε χωρίς καθυστέρηση (όπου απαιτείται µε κατάλληλο γερανοφόρο όχηµα) το Όχηµά σας στις εγκαταστάσεις του συνεργείου που επιλέξατε, (ε) Να ζητήσετε από τον εγκεκριµένο επισκευαστή να επικοινωνήσει µε τον ιαχειριστή στο τηλέφωνο και να υποβάλει στον ιαχειριστή αυθηµερόν µε την εισαγωγή του Οχήµατός σας στις εγκαταστάσεις του, κατάσταση µε τα ακόλουθα: όνοµα Ασφαλισµένου, αριθµό κυκλοφορίας του Καλυπτόµενου Οχήµατος, σύντοµη περιγραφή της βλάβης, επιβεβαίωση ότι έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα των προγραµµατισµένων συντηρήσεων του Καλυπτόµενου Οχήµατος βάσει των προδιαγραφών του Κατασκευαστή κατά τη χρονική στιγµή της βλάβης και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί από τον ιαχειριστή. Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών που έχουν πρόσβαση στο σύστηµα του ιαχειριστή (το «Σύστηµα»), η αναφορά αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά. (στ) Το αίτηµα της παραγράφου (ε) εξετάζεται στη συνέχεια από τον ιαχειριστή και εγκρίνεται ή απορρίπτεται επί της αρχής από τον ιαχειριστή. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήµατος, ο Εξουσιοδοτηµένος Επισκευαστής υποβάλλει εκ νέου αναλυτική προκοστολόγηση των επισκευών µέσω του Συστήµατος, που εγκρίνεται ή απορρίπτεται, ολικά ή µερικά, από τον ιαχειριστή. Έναρξη των εργασιών επισκευής είναι δυνατή µόνο µετά τη δεύτερη αυτή έγκριση του ιαχειριστή. (ζ) Σε περίπτωση εισαγωγής του Καλυπτόµενου Οχήµατος σε συνεργείο Κατάλληλου Επισκευαστή, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε τον ιαχειριστή και να του παράσχει τα πλήρη στοιχεία του συνεργείου, προκειµένου να ακολουθηθεί αναλόγως η παραπάνω διαδικασία δύο σταδίων, όπως θα υποδείξει ο ιαχειριστής. Ο Ασφαλισµένος φέρει αποκλειστικά το βάρος απόδειξης της ικανοποίησης των Κριτηρίων Επισκευαστή από τον Κατάλληλο Επισκευαστή. Ο Εγκεκριµένος Επισκευαστής πρέπει στην περίπτωση αυτή να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί πλήρως µε τον ιαχειριστή κοινοποιώντας του εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (όπου αυτό είναι δυνατό) τα στοιχεία του Ασφαλισµένου και του Καλυπτόµενου Οχήµατος και την ακριβή αιτία της βλάβης. Ο Ασφαλισµένος οφείλει να ενηµερώσει τον Εγκεκριµένο Επισκευαστή προκειµένου να λάβει την έγκριση του ιαχειριστή πριν προβεί στην αποσυναρµολόγηση οποιωνδήποτε εξαρτηµάτων ή Mercedes-Benz Insurance 8

9 οποιουδήποτε άλλου µέρους του Καλυπτόµενου Οχήµατος προς επιθεώρηση. Εφόσον το αίτηµα γίνει δεκτό από τον ιαχειριστή, το κόστος αποσυναρµολόγησης θα καλυφθεί ως µέρος της συνολικής απαίτησης. Εάν, ακολούθως της αποσυναρµολόγησης δεν προκύψει οποιαδήποτε ευθύνη, τότε ο Ασφαλισµένος θα φέρει το κόστος της αποσυναρµολόγησης. (η) Σε περίπτωση εµφάνισης καλυπτόµενης ζηµίας ή βλάβης του Καλυπτόµενου Οχήµατος όσο αυτό βρίσκεται εκτός Ελλάδος, αλλά εντός της Περιοχής Κάλυψης του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά µε τον ιαχειριστή και να συµµορφωθεί προς τις οδηγίες του. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος (ζ) ανωτέρω. (θ) Εάν ο ιαχειριστής αποδεχθεί την αποκατάσταση ζηµίας, θα εκδίδεται αριθµός έγκρισης για το συγκεκριµένο εγκεκριµένο κόστος. Για οποιοδήποτε ποσό πρόσθετο του ποσού αυτού την ευθύνη θα φέρει ο Ασφαλισµένος, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά αυτή προς τον Εγκεκριµένο Επισκευαστή όπου πραγµατοποίησε οποιαδήποτε σχετική εργασία. (ι) Ο Ασφαλιστής δικαιούται, κατά την κρίση του, και στο όνοµα του Ασφαλισµένου να αναλάβει, να αντιταχθεί ή να προβεί σε συµβιβασµό αναφορικά µε οποιαδήποτε απαίτηση. (ια) Κανένα κόστος σχετικό µε το χρόνο αναµονής για την παράδοση ανταλλακτικών δεν καλύπτεται. (ιβ) Οι υποχρεώσεις του Ασφαλισµένου αναφορικά µε τη λήψη µέτρων πρόληψης, πρόνοιας ή επιµέλειας που προβλέπονται από τη Θεµελιώδη Εγγύηση αποτελούν πρόσθετα ασφαλιστικά βάρη του Ασφαλισµένου αναφορικά µε τις Καλύψεις του Ασφαλιστηρίου, στο µέτρο που δεν έρχονται σε αντίφαση µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου 11. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ; Σε περίπτωση απαίτησης, ο Ασφαλισµένος οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί τον ιαχειριστή και να υποβάλει προς αυτόν εντός οχτώ (8) ηµερών από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία και να συµπληρώσει τα έντυπα που θα παρέχονται από τον τελευταίο. Ο ιαχειριστής θα ενηµερώνει τον Ασφαλισµένο για τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, ανάλογα µε την περίπτωση της συντελεσθείσας βλάβης. Ο ιαχειριστής θα έχει το δικαίωµα και πρέπει να του παρέχεται η ευχέρεια να εξετάζει µε δικά του έξοδα το όχηµα, όταν το ζητήσει, κατά το χρόνο που εκκρεµεί αξίωση. Εφόσον η βλάβη έχει εγκριθεί από τον ιαχειριστή και το όχηµα έχει επισκευαστεί, ο Ασφαλισµένος οφείλει: α) να συµπληρώσει και να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα που θα του προµηθεύσει ο Εξουσιοδοτηµένος Επισκευαστής, και β) Να παραδώσει υπογεγραµµένο και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του το ειδικό έντυπο για την εκχώρηση του δικαιώµατος στον Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή προκειµένου εκείνος να εισπράξει την αποζηµίωση από την Allianz ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΕ; Τα ασφάλιστρα για κάθε Ασφαλισµένο υπολογίζονται βάσει των πινάκων ασφαλίστρων του Ασφαλιστή, όπως ισχύουν κατά την εξόφληση των ασφαλίστρων. Το ύψος των ασφαλίστρων εξαρτάται από το Πρόγραµµα που επιλέγει ο Ασφαλισµένος, το µοντέλο του Καλυπτόµενου Οχήµατος και τη διάρκεια κάλυψης. Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µόνο προς τον Ασφαλιστή. Σε περίπτωση που δεν εξοφλήσετε τα ασφάλιστρα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής σας προς ασφάλιση, δεν παρέχεται καµία κάλυψη, Η συγκεκριµένη ασφάλιση δεν παρέχει προσωρινή κάλυψη για οποιοδήποτε διάστηµα πριν από την εξόφληση των ασφαλίστρων. 13. ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Για κάθε διαφορά που προκύπτει άµεσα ή έµµεσα από το Ασφαλιστήριο ή αναφορικά µε αυτό αρµόδια είναι µόνο τα ικαστήρια των Αθηνών και εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. Mercedes-Benz Insurance 9

10 14. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Σύµφωνα µε το Νόµο 2496/97 για την Ασφαλιστική Σύµβαση, ο Ασφαλισµένος έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα: Το δικαίωµα εναντίωσης, αν το περιεχόµενο του ασφαλιστηρίου σας παρεκκλίνει από την Αίτηση Ασφάλισης (Υπόδειγµα ήλωσης Εναντίωσης επισυνάπτεται στη βεβαίωση ασφάλισης), σε χρονική περίοδο 30 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της βεβαίωσης ασφάλισης. Το δικαίωµα εναντίωσης αν δεν έχει λάβει όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους του Ασφαλιστηρίου και όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε τον Ασφαλιστή και το προϊόν, σύµφωνα µε τα αρθρ. 4 παρ. 2 περίπτωση Η του ν.δ. 400/1970 (Υπόδειγµα ήλωσης Εναντίωσης επισυνάπτεται στη βεβαίωση ασφάλισης), σε χρονική περίοδο 14 ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης της βεβαίωσης ασφάλισης, και Το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη Σύµβαση εντός 30 ηµερών από την Έναρξη της Κάλυψης (Υπόδειγµα ήλωσης Υπαναχώρησης επισυνάπτεται στη βεβαίωση ασφάλισης). 15. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο Ασφαλιστής έχει αναθέσει στην εταιρεία µε την επωνυµία «MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (Θηβαΐδος 20, Νέα Κηφισιά) την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συµβούλου αναφορικά µε το Ασφαλιστήριο. 16. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Ο Ασφαλιστής, µε την συναίνεσή σας τηρεί αρχείο και προβαίνει στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδοµένων, τα οποία γνωστοποιήσατε σε αυτόν ή τα έλαβε ή θα τα λάβει µε άλλον νόµιµο τρόπο από τρίτα πρόσωπα, µε σκοπό την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σας σχέσης. Βεβαιώνω ότι έλαβα αντίγραφο της παραπάνω ενηµέρωσης. Αθήνα, ηµεροµηνία Mercedes-Benz Insurance 10

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΡΩΝ ERGO A.A.E.Z.: 19.12/1.9.2013 Συνεργαζόμενων Εταιριών: 100/1.5.2013 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου Περιλαμβάνονται το κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE.

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Η εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρία μας και τους Συνεργάτες της μας τιμά ιδιαίτερα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Έκδοση 10.2013 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή

Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή Όροι Κάλυψης Επισκόπηση Στο παρόν έγγραφο παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για δύο επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, www.aceeuropeangroup.com,. FCA στο +44 800 111 6768. 5.13.

Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, www.aceeuropeangroup.com,. FCA στο +44 800 111 6768. 5.13. Η ΣΥΜΒΑΣΗ G-INSURANCE ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΑΣ Χαιρόµαστε που επιλέξατε την ασφάλιση «G-Insurance». Εδώ µπορείτε να βρείτε ότι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά µε το Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα