ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8425 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/2008) Πλήρωσης 35 θέσεων τακτικού προσωπικού με σει ρά προτεραιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 23 και 24 παρ. 9 του ν. 3202/2003 κα θώς επίσης και της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195/τ. Α ), β) του π.δ/τος 774/1980 «Περί Οργανισμού του Ελε γκτικού Συνεδρίου», όπως τροποποιήθηκε και συμπλη ρώθηκε μέχρι σήμερα, γ) του ν. 2812/2000 «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλή λων», δ) του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 175 τ. Α ), ε) του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 220 τ. Α ) και στ) του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων δι ορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 39 τ. Α ) όπως ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9/596/15991/ απόφαση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ.1 του άρθρ. 2 της υπ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280/2006 τ. Α ), όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 6243/ όμοια απόφασή της για την έγκριση πλήρωσης τριάκοντα πέντε (35) κενών οργα νικών θέσεων υπαλλήλων Κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ στο Ελεγκτικό Συνέδριο και συγκεκριμένα δέκα (10) θέσε ων Κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων, δέκα πέντε (15) θέσεων κλάδου ΠΕ ν. 3274/2004, πέντε (5) θέσεων Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (ν. 3060/2002 και 2145/1993 και πέντε (5) θέσεων Κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ (ν. 3202/2003). 3. Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουρ γών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Δικαι οσύνης (Φ.404/ τ. Γ ). 4. Την υπ αριθμ /539/ απόφαση της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί ας «Περί καθορισμού αριθμού θέσεων που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/1988» (ΦΕΚ 1133/ τ. Β ). 5. Την άμεση ανάγκη πλήρωσης των ως άνω υφιστα μένων κενών οργανικών θέσεων κατά την ισχύ της παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 3202/ Το γεγονός ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της προκηρύξεως αυτής για την δι εξαγωγή της σχετικής διαδικασίας του διαγωνισμού και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, καθόσον εξαρτάται από τον αριθμό των υποψη φίων, ο οποίος είναι αδύνατον να υπολογισθεί εκ των προτέρων, θα επιβαρύνει τελικώς τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 7. Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα πέντε (35) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλ λήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ειδικότερα δέκα (10) κενών θέσεων Κατηγορίας ΠΕ Κλάδου Οικονομο λόγων, δέκα πέντε (15) κενών θέσεων Κατηγορίας ΠΕ ν. 3274/2004, πέντε (5) κενών θέσεων Κατηγορίας ΠΕ Κλάδου Πληροφορικής (ν. 3060/2002 και 2145/1993 και πέντε (5) κενών θέσεων Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου Χειρι στών Η/Υ (ν. 3202/2003). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προσόντα διορισμού Ι. Γενικά προσόντα διορισμού Οι υποψήφιοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχουν παρέλθει τρία (3) τουλάχιστον έτη από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αι τήσεων. Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολί τες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του άνω Κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορη γείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (τηλ.: /5 και ) του επιπέδου: Πιστοποιητικό Δ Επιπέδου: Για κλάδους ή ειδικό τητες Προσωπικού της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ). Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του σχολείου της Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτε

2 8426 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης Τ.Κ , τηλέφ.: ), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσ σας. Διευκρίνιση: Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογρά φηση αλλά δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της, ήταν υπή κοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1987 και όχι πριν από το έτος 1973 για όλες τις κατηγορίες των υποψη φίων. 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 6 ν. 2812/2000, ούτε κατά το χρόνο λή ξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση κοινή και στην υπηρεσία, απάτη εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, δωροληψία, καταπίεση, απιστία στην υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ υποτροπή, καθώς και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) Να μην έχουν αποστερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων λόγω καταδίκης τους και για όσο χρόνο διαρ κεί η ποινή της στέρησης. γ) Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή με απευθείας κλήση για κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα που αναφέρεται στην περίπτωση α, ακόμη και αν το έγκλημα παραγράφηκε. δ) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας, διάρκειας μεγαλύτερης από ένα (1) έτος, για έγκλημα που πηγάζει από δόλο, ε) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό καθεστώς συνδυασμού των δύο προηγούμενων, στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν την ανικανότητα για διορισμό, εκτός αν το κώλυμα έχει αρθεί με προ εδρικό διάταγμα απονομής χάριτος που εκδόθηκε κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος. 5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρω παϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στην χώρα τους τέτοιο κώλυμα. Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α και β βαθμίδας δεν έχουν δικαίωμα συμ μετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της παρούσας προκήρυξης, εάν μέχρι τη λήξη της προθεσμί ας υποβολής των αιτήσεων δεν έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. (βλ. και άρθρ. 10 παρ. 5 ν. 2839/2000). ΙΙ. Ειδικά Προσόντα Διορισμού (Πρέπει να συντρέχουν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών 1. Για τις προκηρυσσόµενες θέσεις Κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγων ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει πτυχίο Ανω τάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής µιας από τις παρακά τω ειδικότητες: Δημόσιας Διοίκησης µε κατεύθυνση στη Δημόσια Οικονομική Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Οικονομικών Επιστημών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής Διοικητικής. 2. Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Κατηγορίας ΠΕ ν. 3274/2004 ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει Πτυχίο ΑΕΙ μιας από τις παρακάτω ειδικότητας : Οιουδήποτε Τμήματος Νομικών Σχολών, ημεδαπής ή αλλοδαπής Οιουδήποτε Τμήματος Οικονομικού Πανεπιστημίου, ημεδαπής ή αλλοδαπής Οιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου Πειραιά, Παντείου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 3. Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής μιας από τις παρακάτω ειδικότητες : Πληροφορικής Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

3 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π Επιστήμης Υπολογιστών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 4. Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Κατηγορίας ΔΕ Χειριστών Η/Υ ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει ως τυπικό προσόν: Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορι κής Πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών Τεχνικού/Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Πληροφορικής, Δικτύων Η/Υ, ειδικότητας Η/Υ Συστημάτων του Ηλεκτρολογικού Τομέα Απολυτήριο τίτλο Κλάδου Πληροφορικής του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλο δαπής. ΙΙΙ. Πρόσθετα Προσόντα Όλοι οι υποψήφιοι των Κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ για να συµµετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει: α) Να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση µιας εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής. Ο τρόπος απόδειξης του επιπέδου γνώσης των ξένων γλωσσών αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρού σας β) Προκειμένου για τις Κατηγορίες ΠΕ Κλάδου Οικονομολόγων και ΠΕ ν. 3274/2004 να έχουν γνώση Πληροφο ρικής και Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) σε βασικό επίπεδο, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμέ νων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) βάσεων δεδομένων, δ) παρουσιάσεων και ε) υπηρεσιών διαδικτύου. Ο τρόπος απόδειξης της γνώσης στα άνω αντικείμενα Η/Υ αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας Πίνακας κωδικών πρόσθετων προσόντων απαραίτητων για τη συμμετοχή στη διαδικασία. ΚΩΔ. 001 = γνώση χειρισμού Η/Υ ΚΩΔ 002 = άριστη γνώση μιας των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής ΚΩΔ. 003 = πολύ καλή γνώση μιας των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν κριτήριο που βαθμολογείται προκειμένου να καταταγεί ο υποψήφιος στον πίνακα κατάταξης (π.χ. γνώση χειρισμού Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας), αποτελεί ταυτόχρονα και πρόσθετο προσόν απαραίτητο για τη συμμετοχή στη διαδικασία, ο υποψήφιος πρέπει να το δηλώσει και στις δύο αντίστοιχες θέσεις του εντύπου της αίτησης: α) στη θέση που προβλέπεται για το αντίστοιχο κριτήριο (π.χ. γνώση χειρισμού Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας κ.λπ.) και β) στη θέση «Πρόσθετα Προσόντα» του εντύπου της αίτησης όπου αναγράφει τον κωδικό που αντιστοι χεί στο πρόσθετο προσόν, σύμφωνα με τον πίνακα κωδικών πρόσθετων προσόντων. Αν το συγκεκριμένο προσόν δεν δηλωθεί και στις δύο θέσεις του εντύπου της αίτησης, δεν θα ληφθεί υπόψη, ακόμη κι αν δηλώνεται στη μία μόνο από τις δύο θέσεις (και τούτο ανεξάρτητα από το αν επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά). Συνέντευξη Η συνέντευξη διενεργείται δημόσια από την Επιτροπή του διαγωνισμού, σε αίθουσα δημοσίων συνεδριάσεων του Κεντρικού Καταστήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνα κες κατάταξης της υπ αριθμ / (ΦΕΚ τ. Γ 404) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Δικαιοσύνης του λοιπού αναφερομένης ως κοινής υπουργικής απόφασης, όπως οι πίνακες κατάταξης δια μορφώνονται κατά την ανωτέρω ΚΥΑ και ο αριθμός των υποψηφίων από τους πίνακες κατάταξης που καλούνται σε συνέντευξη ισούται με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 4. Οι υποψήφιοι προσέρχονται σε ομάδες κατά την κρίση της Επιτροπής, εξ αυτών που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης που διαμορφώνεται βάσει των αναφερομένων κριτηρίων της ΚΥΑ Η συνέντευξη βαθμολογείται με συ ντελεστή που κυμαίνεται από 0,80 έως και 1,50 επί της βαθμολογίας που ο υποψήφιος έχει λάβει συνολικώς στα κριτήρια Α έως και Γ του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης. Ο κάθε εξεταστής βαθμολογεί τον κάθε υποψήφιο με συντελεστή της ως άνω κλίμακας και από το άθροισμα της βαθμολογίας βγαίνει ο μέσος όρος. Με τη συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και η δυνατότητά του να ανταπο κριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει και η γνώση του Π.Δ/τος 774/1980. Ειδικές Περιπτώσεις διορισμού Όσοι από τους υποψηφίους για τις ανωτέρω θέσεις είναι: Α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν ή έχουν καταστεί πλήρως ανίκανοι για εργα σία, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους, είτε εναντίον άλλων. Β) το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δύο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης (τρίτο εδάφιο, παρ. 21, άρθρο 20 ν. 2738/1999) και

4 8428 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. Γ) σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7 ης Σεπτεμβρίου (παρ. 6, άρθρο 18 ν. 2768/1999) και εφόσον έχουν τα απαιτούμενα γενικά, ειδικά και απαραίτητα πρόσθετα προσόντα διορι σμού που ορίζονται ανωτέρω και είναι σε οποιαδήποτε σειρά του πίνακα κατάταξης αλλά όχι σε θέση διορισμού, διορίζονται καθ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την προκήρυξη αριθμού θέσεων, μετά από σχετική βεβαίωση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατάταξη τους. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση διορισμού και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλά δου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στο φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να διορισθούν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Αιτήσεις Συμμετοχής Ο υποψήφιος συμπληρώνει τα έντυπα «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΨΗΦΙΟΥ». Ο υποψήφιος δύναται να αναζητήσει τα έντυπα στην Κεντρική Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Γραφείο 1 στο Ισόγειο) και στις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εδρεύουν στις πρωτεύ ουσες των Νομών. Τα ανωτέρω έντυπα της αίτησης και κατάθεσης πιστοποιητικών υποψηφίου συμπληρώνοντα σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Η σωστή συμπλήρωση αυτών είναι αποκλειστι κή ευθύνη του υποψηφίου, απευθύνονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικώς με συ στημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Τσόχα & Βουρνάζου 4 (Τ.Κ ) και φέρει την ένδειξη «Για την πλήρωση των τριάκοντα πέντε (35) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλ λήλων Κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ στο Ελεγκτικό Συνέδριο». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες και αρχίζει δέκα (10) ημέρες μετά τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το εµπρόθεσµο της αιτήσεως κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομικό γραφείο. Με την αίτηση και στον ίδιο ταχυδρομικό φάκελο συνυποβάλλονται, παράβολο δεκαπέντε (15) που εκδίδεται από ΔΟΥ και τα λοιπά δικαιολογητικά που η προκήρυξη ορίζει ότι πρέπει να συνυποβληθούν µε την αίτηση του υποψηφίου. Κατά την αποσφράγιση των ταχυδροµικών φακέλων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι αιτήσεις που περιέχονται σ αυτούς πρωτο κολλούνται σε ειδικό προς τούτο πρωτόκολλο και ακολούθως ελέγχονται από δύο υπαλλήλους ως προς το αν φέρουν υπογραφή και τα επισυναπτόμενα σ αυτές δικαιολογητικά που ορίζονται από την προκήρυξη ότι συνυποβάλλονται µε την αίτηση και βεβαιώνεται η πληρότητα ή όχι των δικαιολογητικών µε υπογραφή επί κάθε αιτήσεως των δύο υπαλλή λων που διενήργησαν τον έλεγχο σε κάθε αίτηση. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ανυπόγραφη ή λείπει το καθορι σμένο παράβολο ή λείπουν δικαιολογητικά ή υποβλήθηκε εκπροθέσμως, σημειώνεται η διαπιστούμενη έλλειψη και ανα γράφονται τα δικαιολογητικά τα οποία ελλείπουν ή η ένδειξη «εκπρόθεσμη» και οι δύο υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο σε κάθε αίτηση θέτουν κάτω από την υπογραφή τους πλήρες το ονοµατεπώνυµό τους και σημειώνουν και την ηµεροµηνία ελέγχου. Για την αποσφράγιση και τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο των αιτήσεων συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικό συνεργείο από υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο φάκελος αποστολής, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν εκπροσθέσµως ή είναι ανυπόγραφες ή δεν συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής του καθορισμένου παραβόλου ή από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείονται από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της συγκεκριμένης προκήρυξης. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρ θρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), για τα στοιχεία που διαλαµβάνονται σ αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις ποινικές κυρώσεις που προβλέ πονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Υποψήφιος, ο οποίος στην αίτησή του διαλαμβάνει ψευδή ή ανακριβή στοι χεία που επηρεάζουν την κατάταξή του στον πίνακα σειράς προτεραιότητας ή δεν συμπληρώνει όλα τα στοι χεία της αίτησης που είναι απαραίτητα για τον καθορισµό της σειράς προτεραιότητάς του στον οικείο πίνακα, αποβάλλεται από τη διαδικασία µε απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο υποψήφιος µία µόνο αίτηση μπορεί να υποβάλει για όλες τις θέσεις της προκήρυξης. Στην αίτηση αυτή ο υποψήφιος δηλώνει εάν συμμετέχει στο διαγωνισμό για τις θέσεις ΠΕ και ποιες ή αν συμμετέχει για τις θέσεις ΔΕ και φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησής του. Όλα τα δικαιολογητικά που εί ναι απαραίτητα κατά την προκήρυξη για την απόδειξη ορισμένων ιδιοτήτων ή κριτηρίων του υποψηφίου, εφόσον στην προκήρυξη ορίζεται ότι πρέπει να συνυποβληθούν µε την αίτηση, πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτονται σ αυτήν, άλλως οι δηλούμενες ιδιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη. Αν ο υποψήφιος πα ραλείψει να επισημάνει στην αίτηση ιδιότητά του, βάσει της οποίας δικαιούται, κατά το άρθρο 3 (περίπτ. IV) της υπ αριθμ /2008 (ΦΕΚ 404 τ. Β ) κοινής υπουργικής απόφασης, ειδικής ευνοϊκής μεταχείρισης, δεν μπορεί να επικαλεσθεί την ιδιότητα αυτή µεταγενεστέρως, έστω και αν έχει επισυνάψει τα σχετικά δικαιολογητικά. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης γίνεται µόνο µε την υποβολή εµπροθέσµως νέας αίτησης που αντικαθιστά την προηγούμενη. Η υποβο λή ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται µόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη.

5 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Δικαιολογητικά Συμμετοχής Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει: 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός, τα στοιχεία ταυτότητας κα θώς και η φωτογραφία του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, να προσκομιστεί και πιστοποιητικό γέννησης. 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οι κείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονι κό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμ βούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (Η εκδοθείσα μετά την τε λευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων αναγνώριση δεν λαμβάνεται υπόψη). Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία, αντιστοι χία και την βαθμολογική αντιστοιχία αυτών μέχρι και την ισχύουν και γίνονται δεκτοί. ΣΗΜΕΊΩΣΗ : (βαθμολογική αντιστοιχία) Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους, αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με την βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρο 3). Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος στη θέση του εντύπου της αίτησης που αναφέρεται στο βαθμό τίτλου σπουδών συμπληρώνει το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμι ας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, δηλ. «5». 3. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσκομίζουν επικυρωμένη φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τους προσκομιζόμενους τίτλους. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: α) και πιστοποιητικό αναγνώρισης για την ισοτιμία του τίτλου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλου Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π). που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προ θεσμίας υποβολής των αιτήσεων ή β) πράξη αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ, εφόσον η πράξη αυτή έχει εκδοθεί μέχρι και την Σε περίπτωση που από το πιστοποιητικό ή την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικεί μενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Επισήμανση: Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργεί ου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο βάσει του ν.148/ /1 Φεβρ άμισθο ερμη νέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί ερμηνέας, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται πράξη αναγνώρισης. 4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) και χειρι σμού Η/Υ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Επιτροπές Ι. Οι διαδικασίες πλήρωσης των τριάκοντα πέντε (35) κενών θέσε ων δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συ νεδρίου και συγκεκριμένα των δέκα (10) κενών θέσεων Κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγων, των δεκαπέντε (15) κε νών θέσεων Κατηγορίας ΠΕ ν. 3274/2004, των πέντε (5) κενών θέσεων Κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής και των πέ ντε (5) κενών θέσεων Κατηγορίας ΔΕ Χειριστών Η/Υ, διεξάγονται από Πενταμελή Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποτελείται από τρεις (3) Συμβούλους του Ελεγκτι κού Συνεδρίου ή από δύο (2) Συμβούλους Ελεγκτικού Συνεδρίου και έναν (1) Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίοι, μαζί µε τους αναπληρωτές τους, ορίζονται ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνε δρίου, έναν (1) Καθηγητή ή αναπληρωτή Καθηγητή Α.Ε.Ι Οικονομικού ή Νομικού Τμήματος και ένα (1) Γενικό Δι ευθυντή ή Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτρο πής ασκεί ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τα τακτικά μέλη της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζεται ο Γραµµατέας της Επιτροπής Διαγωνισμού µε τον αναπληρωτή του, από υπαλ λήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κατηγορίας ΠΕ µε βαθμό Α ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτι κού Συνεδρίου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται και μέχρι δύο (2) βοηθοί του Γραµµατέα µε τους ανα

6 8430 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. πληρωτές τους από τους ίδιους πιο πάνω υπαλλήλους και να καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 1256/1982 και 3205/2003, όπως ισχύουν, αποζημίωση στον Πρόεδρο, στα µέλη, στο γραµµατέα της Επιτρο πής Διαγωνισμού, στους αναπληρωτές τους, στους βοηθούς τους και σε όλους όσοι μετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού ή βοηθούν στη διεξαγωγή του. Δικαστικοί λειτουργοί, μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προα γόμενοι σε ανώτερο βαθμό εξακολουθούν να μετέχουν ως μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. II. Η Επιτροπή του Ειδικού αυτού Διαγωνισμού έχει την ευθύνη για: α) Την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την οργάνωσή του και β) Την παροχή των κατάλληλων οδηγιών και το συντονισµό διεξαγωγής του. III. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισµού μπορεί να ορίζονται υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και των εν γένει διαδικασιών που απαιτούνται έως την έκ δοση των αποτελεσμάτων. IV. Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας µέχρι και του τρίτου βαθμού µε υποψήφιο που συµµετέχει στο διαγωνισμό. Σχετική υπεύθυνη δήλωση παραδί δεται εγκαίρως στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τα µέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Κατάταξη υποψηφίων 1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει α) τους υποψηφί ους για τις θέσεις της Κατηγορίας ΠΕ Οικονομολό γων, β) τους υποψηφίους για τις θέσεις Κατηγορίας ΠΕ ν. 3274/2004, γ) τους υποψηφίους για τις θέσεις ΠΕ Πλη ροφορικής και δ) τους υποψηφίους για τις θέσεις ΔΕ Χειριστών Η/Υ σε τέσσαρες αντίστοιχα πίνακες µε σειρά προτεραιότητας µε βάση τη συ νολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος σύμφωνα µε τα κατωτέ ρω κριτήρια: Α. Τίτλοι Σπουδών i) Για τους υποψηφίους Κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγων, ΠΕ ν. 3274/2004 καθώς και ΠΕ Πληροφορικής: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών που απαιτείται και κατατίθεται για το διαγωνισμό υπολογίζονται σε δεκάβαθµη κλίμακα µε δύο δεκα δικά ψηφία και πολλαπλασιάζονται µε τον αριθμό εκατό (100). Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές µε το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της αυτής εκπαι δευτικής βαθμίδας µε τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα µε την προκήρυξη, εκατόν πενήντα (150) µονάδες. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέ σης, τριακόσιες (300) μονάδες και δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο της θέσης, άλλες τριακόσιες (300) μονάδες. Μεταπτυχιακός τίτλος (πρώτος) ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, εκατόν πενήντα (150) μονάδες. Για τον υποψήφιο που κατέχει δεύτερο ή τρίτο συναφείς τίτλους µεταπτυχιακών σπου δών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, η βαθμολογία είναι αθροιστική δηλαδή προστίθενται άλλες εκατόν πενήντα (150) μονάδες για κάθε δεύτερο και επομένους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών. ii) Για τους υποψηφίους Κατηγορίας ΔΕ Χειριστών Η/Υ Δίπλωμα Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή δεύτερος τίτλος σε συναφές αντικείμενο με το αντικείμενο της θέσης, εκατό πενήντα (150) μονάδες. Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος STAGE δωδεκάμηνης τουλάχιστον διάρκειας ή σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) σε αντι κείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης, εβδομήντα (70) μονάδες. Β) Γνώση ξένης γλώσσας (Για τους υποψήφιους των Κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ) Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, εβδομήντα (70) μονάδες. Άριστη γνώση δεύτερης, τρίτης κ.λ.π. γλώσσας, πενήντα (50) μονάδες για κάθε γλώσσα. Για τον υποψήφιο που γνωρίζει άριστα περισσότερες της μιας ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική. Για πολύ καλή γνώση δεύτερης γλώσσας, πενήντα (50) μονάδες, (η πρώτη δεν βαθμολογείται) Η απόδειξη του βαθμού γνώσης της ξένης γλώσσας (άριστη ή πολύ καλή) καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας προκήρυξης. Γ) Ύπαρξη ανήλικων τέκνων (Για τους υποψηφίους των Κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ) α) Για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα του υποψηφίου, εκατό (100) μονάδες β) Για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα του υποψηφίου, διακόσιες (200) μονάδες Δ) Ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας (Για τους υποψηφίους των Κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ) α) Υποψήφιος, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας με τέσσερα και άνω τέκνα, εκατό (100) μονάδες β) Υποψήφιος, τέκνο οικογένειας με τρία τέκνα, εβδομήντα (70) μονάδες Ε. Συνέντευξη (Για τους υποψηφίους των Κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ) Προ της διενέργειας της συνέντευξης, η Επιτροπή Διαγωνισµού καταρτίζει πί νακα κατάταξης με σειρά προτε ραιότητας και συγκεκριμένα έναν πίνακα κατάταξης για τους υποψηφίους της Κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγων, έναν πίνακα κατάταξης για τους υποψηφίους της Κατηγορίας ΠΕ ν. 3274/2004, έναν πίνακα κατάταξης για τους υποψηφίους της Κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής και έναν πίνακα κατάταξης για τους υποψηφίους της Κατηγορί ας ΔΕ Χειριστών Η/Υ, οι οποίοι διαμορφώνονται βάσει των προηγούµενων κριτηρίων Α έως Δ. Οι πίνακες κατά ταξης των υποψηφίων, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και περιλαμ βάνουν όλους τους υποψήφιους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για κάθε Κατηγορία κατ αύξοντα αριθμό και με σειρά προτεραιότητας που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων

7 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π του παρόντος άρθρου με αναφορά των κριτηρίων που λήφθηκαν υπόψη για κάθε υποψήφιο και τη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο. Η συνέντευξη διενεργείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού με τους υποψηφί ους που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες κατάταξης όπως διαμορφώνονται κατά τα ανωτέρω αλλά ο αριθμός των υποψηφίων από τους πίνακες κατάταξης που καλούνται σε συνέντευξη ισούται µε τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, πολλαπλασιαζόµενο µε συντελεστή 4. Η συνέντευξη βαθμολογείται µε συντελε στή που κυμαίνεται από 0,80 ως και 1,50 επί της βαθμολογίας που ο υποψήφιος έχει λά βει συνολικώς στα κρι τήρια Α, B, Γ και Δ. Με τη συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου, η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, µε τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει και η γνώση του π.δ/τος 774/1980. Η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης που είναι δημόσια. 2. i) Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει ο υποψή φιος σύμφωνα µε καθένα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου κριτήρια (Α, Β, Γ, Δ και Ε). ii) Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων για τον καθορισμό της σειράς προηγείται αυτός που έχει περισ σότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και αν αυτές συμπίπτουν αυτός που έχει περισσό τερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθ εξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χω ρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών µε βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτό συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύ τερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται µε δημόσια κλήρωση η οποία διενερ γείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων. Μετά τη διενέργεια της συνέντευξης και της βαθμολόγησης αυτής καταρτίζονται από την Επιτροπή Διαγωνι σμού, οι τέσσαρες πίνακες διοριστέων, ένας για την Κατηγορία ΠΕ Οικονομολόγων, ένας για την Κατηγορία ΠΕ ν. 3274/2004, ένας για την Κατηγορία ΠΕ Πληροφορικής και ένας για την Κατηγορία ΔΕ Χειριστών Η/Υ. iii) Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει επίσης και τέσσαρες πίνακες των υποψηφίων κατά Κατηγορία και Κλά δο οι οποίοι, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ αριθμ /2008 (ΦΕΚ 404 τ. Β ) κοινής υπουργι κής απόφασης, αποκλείονται από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων βάσει σειράς προτεραιό τητας, µε αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισµού για κάθε υποψήφιο. iv) Οι τέσσαρες πίνακες κατάταξης των υποψηφίων µε σειρά προτεραιότητας και οι τέσσαρες πίνακες διορι στέων καθώς και οι τέσσαρες πίνακες αποκλειοµένων αναρτώνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού στο Κεντρικό Κατάστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παράλληλα, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποστέλλει για δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ανακοίνωση, µε την οποία γνωστοποιείται ότι οι πίνακες κατάταξης υποψη φίων και οι πίνακες διοριστέων και αποκλειομένων αναρτήθηκαν στο Κεντρικό Κατάστημα του Ελεγκτικού Συ νεδρίου. Τέλος, αποστέλλονται οι πιο πάνω πίνακες αποτελεσμάτων του Ειδικού αυτού Διαγωνισμού, δηλαδή οι πίνακες κατάταξης και οι πίνακες διοριστέων, στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Δικαιολογητικά που προσκομίζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το διορισμό Τα απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού προσκομίζονται κατά το χρόνο του διορισμού στην οι κεία υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τους υποψηφίους, άλλως τίθενται εκτός της διαδικασίας διορι σμού και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι. Oι διοριζόμενοι καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι κατά τη λήξη της προθεσμί ας υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχαν θέση τακτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α και β βαθμίδας, κατόπιν διορισμού τους με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή, αν κατείχαν, ότι είχε παρέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία πενταετία από το διορισμό τους. Ειδικές περιπτώσεις διορισμού (όπως αναφέρονται στο τέλος του Κεφαλαίου Α ) Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Α) περίπτωσης : α) Βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός. β) Βεβαίωση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της περίπτωσης του σοβαρού τραυματισμού και γ) Εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο, υποβολή, από το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του σοβαρώς τραυ ματισμένου προσώπου ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού. Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Β) περίπτωσης : Για την απόδειξη του μεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας και ανάλογη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία. Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Γ) περίπτωσης : α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αληλ λεγγύης, από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισμού, γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι δεν έχει διορισθεί με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη άλλο άτομο της οικογένειας και

8 8432 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας του αιτούντος, στο οποίο να εμ φανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας του ατόμου που απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της και να προ κύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος με τον κατά τα ανωτέρω θανόντα. Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για μεν την (Α) περίπτωση κατά την ημέρα λήξεως της προθεσμί ας υποβολής των αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τις (Α), (Β) και (Γ) περιπτώσεις προσκομίζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το χρόνο διο ρισμού/πρόσληψης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Διορισμός Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μη νών από την έκδοση των πινάκων διοριστέων. Οι διοριστέοι κατά το διαγωνισμό αυτό υποψήφιοι δέκα (10) κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγων και δέκα πέντε (15) κλάδου ΠΕ ν. 3274/2004 διορίζονται υποχρεωτικά σε κενές θέσεις στις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτι κού Συνεδρίου εκτός της Περιφέρειας Αττικής (Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης) και υποχρεούνται να παραμείνουν στις θέσεις που διορίζονται για τρία τουλά χιστον έτη από του διορισμού τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Δημοσίευση της Προκήρυξης Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΣΕΠ). Το τεύχος αυτό της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως να αποσταλεί στις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους Νομούς, οι οποίες και να αναρτήσουν την προκήρυξη αυτή στα Καταστήματά τους. Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί στις εφημερίδες των Αθηνών: α) «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» β) «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» Ανακοίνωση επίσης της προκήρυξης να μεταδοθεί και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα και αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο (site) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του ΑΣΕΠ. Ανάρτηση της προκήρυξης να γίνει και στον οικείο για τις ανακοινώσεις πίνακα του Κεντρικού Καταστήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τσόχα & Βουρνάζου 4 Αθήνα). Αθήνα, 25 Ιουνίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ * *

9 ΦΕΚ 307 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINA TIONS ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2. β) Για τη Γαλλική γλώσσα με δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F. OPTION LETTRES ή πι στοποιητικό D.A.L.F. C2 ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTE RATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D ETUDES FRANCAIS (SORBONNE II)] ή με πτυχίο Certificate V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2. γ) Για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) του Πανεπιστημίου Ludwig Maximilian του Μονάχου ή με πτυχίο KLEINES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (KDS) του Πανεπιστημίου Ludwig Maximilian του Μονάχου ή με πτυχίο Zergifikat V.B.L.T. Profesionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρα τικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2. Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE ή με πτυχίο ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN EN GLISH (ALCE) του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 και άνω του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) του University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate Higher (BEC Higher) του University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1. β) Για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA D ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996) ή DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή πιστοποιητικό DALF C1 ή CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE Ι) ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau operationell του Πανεπιστημίου της Γενεύης ή με Κρατικό Πι στοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1. γ) Για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ΖΟΡ) του Ινστιτούτου Goethe ή με πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ΖΜΡ) του Ινστιτούτου Goethe ή με πτυχίο PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστιτούτου Goethe ή με πτυχίο Zerifikat V.B.L.T. SelbstSndiges Leben του Πανεπιστημίου της Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1. Επίσης η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: i) Με πτυχίο τμήματος της οικείας γλώσσας και Φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσ σου τμήματος ή σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. ii) Με αναγνωρισμένο διδακτορικό τίτλο ή μεταπτυχιακό τίτλο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής διάρκειας ενός (1) τουλά χιστον ακαδημαϊκού έτους ή iii) Με απολυτήριο ξενόγλωσσου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) της αλλοδαπής μετά από κανο νική φοίτηση έξι (6) ετών ή iv) Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότη τας της αλλοδαπής. Οι ανωτέρω υπό στοιχεία i έως και iv τίτλοι σπουδών προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυ ρωμένο από αρμόδιο όργανο. Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής αρκεί η πράξη αναγνώρισης της ισο τιμίας. Οι υπό στοιχείο (iii) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρ μόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10 8434 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται: α) είτε με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστο ποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία. β) είτε με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος. γ) είτε με τίτλους σπουδών, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ επιλογή Πλη ροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται στο τέλος του παρόντος παραρτήματος. δ) είτε με εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών στα ανωτέρω αντικείμενα. Η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται: (i) όταν έχει αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα, με βεβαίωση εργοδότη, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75 Α ) από τις οποίες να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της και με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή του βιβλιαρίου κύριας ασφά λισης από τα οποία να προκύπτει ότι, το χρονικό διάστημα αυτό, ο υποψήφιος ήταν ασφαλισμένος ή με δικα στική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. (ii) όταν έχει αποκτηθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, ή σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλο δαπής, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντί στοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. ε) είτε με πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδί δονται από φορείς πιστοποίησης συμβεβλημένους με φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρω παϊκή Ένωση και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. στ) είτε με εξέταση που διενεργείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Στην εξέταση αυτή υποβάλλονται όσοι από τους υπο ψηφίου φέρονται ως διοριστέοι και δήλωσαν στην αίτηση τους ότι γνωρίζουν την χρήση Η/Υ, η οποία απαιτεί ται από την προκήρυξη, αλλά δεν αποδεικνύουν τη γνώση αυτή με ένα από τους προαναφερόμενους τρόπους. Ο φορέας, πριν την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, με ευθύνη του ενημερώνει, με συστημένη επι στολή, τους φερόμενους ως διοριστέους για την ημερομηνία εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί η γνώση χειρισμού Η/Υ. Η εξέταση διενεργείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Οι αποτυχόντες στη διαδικασία αυτή διαγράφονται από τον προσωρινό πίνακα διοριστέων και ο φορέας καλεί τον επόμενο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο με όμοια δι αδικασία και ούτω καθεξής. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πληροφορικής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής Επιστήμης Υπολογιστών Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

11 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πληροφορικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Βιομηχανικής Πληροφορικής Πληροφορικής και Επικοινωνιών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (Π.Σ.Ε.) Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Διαχείρισης Πληροφοριών ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή β) Πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών Τεχικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ, ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρονικού Τομέα, γ) Απολυτήριος τίτλος: i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελ ματικού Λυκείου, ή iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής. ή άλλος ισότιμος και αντίστοι χος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

12 8436 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ο υποψήφιος αναγράφει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων και συμπληρώνει τον κωδικό τίτλου (οι κωδικοί των τίτλων αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της προκήρυξης). Στη συνέχεια συμπληρώνει τον ακριβή βαθμό πτυχίου και το έτος κτήσης αυτού. Ο υποψήφιος ο οποίος διαθέτει Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρί σεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναγράφει στην αίτηση την ένδειξη «Σ.Α.Ε.Ι.». τον τίτλο σπουδών του και συμπληρώνει τον κωδικό που αντιστοιχεί στον αποδεκτό τίτλο (οι κωδικοί των τίτ λων αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της προκήρυξης). Στη συνέχεια συμπληρώνει τον ακριβή βαθμό πτυχίου και το έτος κτήσης αυτού. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Ο υποψήφιος που είναι γνώστης χειρισμού Η/Υ συμπληρώνει το αντίστοιχο τετράγωνο με «Χ». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΑΕΔ Ο υποψήφιος που διαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελ ματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης συμπληρώνει το αντίστοι χο τετράγωνο με «Χ». ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Ο υποψήφιος που διαθέτει ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης συμπληρώνει το αντίστοιχο (1ο) τετράγωνο με «Χ». Εάν διαθέτει και δεύτερο μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης συμπληρώνει το αντί στοιχο (2ο) τετράγωνο «Χ». ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ο υποψήφιος που διαθέτει ένα διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης συμπληρώνει το αντίστοιχο (1ο) τετράγωνο με «Χ». Εάν διαθέτει και δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης συμπληρώνει το αντίστοιχο (2ο) τετράγωνο με «Χ». ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ο υποψήφιος ανάλογα με το επίπεδο γνώσης μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών σημειώνει την κατάλληλη ένδειξη (Άριστη = 1, Πολύ καλή = 2) κάτω από την (τις) γλώσσα (ες) που γνωρίζει. Παράδεινυα: Ο υποψήφιος που γνωρίζει την αγγλική γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο σημειώνει την ένδειξη 2 κάτω από τα Αγγλικά. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ο υποψήφιος συμπληρώνει τους κωδικούς που αντιστοιχούν στα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης, όπως αναφέρονται στο σχετικό πίνακα. ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν κριτήριο βαθμολογείται προκειμένου να καταταγεί ο υποψήφιος στον πίνακα προτεραιότητας (π.χ. γνώ ση χειρισμού Η/Υ, εμπειρία, γνώση ξένης γλώσσας) αποτελεί ταυτόχρονα και πρόσθετο προσόν απαραίτητο για τη συμμετοχή στη διαδικασία, ο υποψήφιος πρέπει να το δηλώσει και στις δύο αντίστοιχες θέσεις του εντύπου της αιτήσεως: α) στη θέση που προβλέπεται για το αντίστοιχο κριτήριο (π.χ. εμπειρία, γνώση χειρισμού Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας κ.λ.π.), και β) στη θέση «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» του εντύπου της αιτήσεως όπου αναγράφει τον κωδικό που αντιστοιχεί στο πρόσθετο προσόν, σύμφωνα με τον πίνακα κωδικών προσθέτων προσόντων. Αν το συγκεκριμένο προσόν δεν δηλωθεί και στκ δύο θέσεις του εντύπου της αιτήσεως, δεν θα ληφθεί υπό ψη, ακόμη κι αν δηλώνεται στη μία μόνο από τις δύο θέσεις (και τούτο ανεξάρτητα από το αν επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά). Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι αιτήσεις τυγχάνουν μηχανογραφικής επεξεργασίας και για το λόγο αυτό οι υπο ψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεως τους ώστε: α) Αυτή να είναι πλήρης και β) Να ανταποκρίνεται ατίολύτως στις επικαλούμενες ιδιότητες και προσόντα, δι ότι άλλως θα θεωρηθεί ότι δεν υφίστανται οι ιδιότητες αυτές ή τα προσόντα και αν ακόμη επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ευθύνη συμπλήρωσης του εντύπου αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Υποψήφιος, ο οποίος στην αίτηση του διαλαμβάνει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που επηρεάζουν την κατάταξη του στον πίνακα σειράς προτεραιότητας ή δεν συμπληρώνει όλα τα στοιχεία της αίτησης που είναι απαραίτη τα για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας του στον οικείο πίνακα, αποβάλλεται από τη διαδικασία με απόφαση της οικείας Κεντρικής Επιτροπής. Τέλος ο υποψήφιος συμπληρώνει και υποβάλλει το έντυπο «Κατάθεση πιστοποιητικών υποψηφίου». * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ καλλιτεχνικού προσωπικού με ωριαία αντιμισθία για την στελέχωση Κ.Δ.Α.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ καλλιτεχνικού προσωπικού με ωριαία αντιμισθία για την στελέχωση Κ.Δ.Α.Π. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.» Ημερομηνία: 24.04.2014 Αρ. Πρωτ.: 94 Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, Ν. Ζακύνθου, Δ. Ζακύνθου, Βανάτο 29100 Τηλ. 26953-60909 Φαξ. 26953-60914 Ε-mail: kediz@1340.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης μιας (01) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. 4652 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 8 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/24.7.2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Λευκάδα: 26-11-2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Δ.Διοικ.2954 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Λευκάδα: 26-11-2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Δ.Διοικ.2954 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Λευκάδα: 26-11-2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Δ.Διοικ.2954 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Φ.Ε.Κ 906/Δ/1999).

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Φ.Ε.Κ 906/Δ/1999). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27/11/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 169 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27/11/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 169 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27/11/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 169 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και για την κάλυψη αναγκών στο νέο Κατάστηµά της στην Λάρισα, προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 21/01/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5121.1/04/09 ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

Εταίρος Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εταίρος Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ρέθυμνο 26/03/ 2014 Αρ. Πρωτ. 32 Εταίρος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, Υπεύθυνος Εταίρος για τις Ενέργειες Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

(Για όλους τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 τουν.2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997).

(Για όλους τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 τουν.2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27 / 11 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 168 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27 / 11 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 168 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 27 / 11 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 168 /06 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση επτά (7) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, εκ των οποίων τρεις (3) θέσεις δικηγόρων παρ Αρείω Πάγω και τέσσερεις (4) θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του Ε.Κ.Κ.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του Ε.Κ.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τηλέφωνο: 213 2039728 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης μίας (01) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης μίας (01) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 10 / 12 / 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, Αρ. Πρ.5111.1 / 03 / 2008 ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ Τηλ. 22710-44431 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης μίας (01) θέσης με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας».

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας». ΑΔΑ:6ΗΛΨ46907Ο-ΩΑ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη 14.10.2016 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Αρ. Πρωτ.: 17262 Ταχ. Δ/νση: Ε. Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009)

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. Τρία (03) άτομα με προσόντα Επιστημονικού συνεργάτη, εκ των οποίων :

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. Τρία (03) άτομα με προσόντα Επιστημονικού συνεργάτη, εκ των οποίων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 26 / 02 /2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 11 /07 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 26 / 02 /2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 11 /07 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 26 / 02 /2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 5121.1/ 11 /07 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / )

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2 η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/νση: Διοικητική Χαϊδάρι:09/11/2016 Αριθ. Πρωτ.:32741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας. ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας. ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Προκήρυξη 2/2008 Για την πλήρωση, κατόπιν διαγωνισμού, τριών (3) θέσεων μεταφραστών για τις ανάγκες του Κεντρικού Καταστήματος Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση,

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέχρι δύο (02) άτομα με προσόντα Εργαστηριακού συνεργάτη:

1. Μέχρι δύο (02) άτομα με προσόντα Εργαστηριακού συνεργάτη: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Χίος 07 / 11 / 06 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 5121.12/ 16 / 2006 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη, 02/12/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 12090 (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη 26 Οκτωβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.:1494

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη 26 Οκτωβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.:1494 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 26 Οκτωβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.:1494 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 (αριθμ. Πρωτ. 1402/12-10-2016, ΑΔΑ:.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΑΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κορυδαλλός 12-10-2009 Αριθμ. Πρωτ. 45424 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πλήρωσης Έντεκα (11) θέσεων με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003 (1).ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (2).ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: (3).Αριθµός αίτησης αιτούντος: 1 2 3 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 17/5/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:6757 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 26/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 13570 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Δ. Βερνάρδου 23 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 26/5/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 15130 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 Τ.Κ.: 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: Θ/242/25.02.11 Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2011 ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: Διεύθυνση Aθηνών: Πλατεία Aριστοτέλους 10 Λ.Αλεξάνδρας 9 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Υποστηρικτικές Λειτουργίες Αρμοδιότητα: Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης ΑΡ./ΗΜ.: ΔΥΣ/4580/10/10/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΕΗ Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΥΡΓΙ 15/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ:4682 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΤΑΧ.Δνση:Πυργί-Χίος Τ.Κ 821 02 Τηλ.22710 72876 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 23.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 42513 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Διανομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΣΑ ΚΑΛΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΣΑ ΚΑΛΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡ ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398206 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17-12-2015 Αρ. πρωτ: 15343 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 07-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 664 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β. Όλγας 68 ΤΚ 546 42 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Υποστηρικτικές Λειτουργίες ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ερευνών και Προτύπων Ημερομηνία :01-07-2013 Αριθμ. Πρωτ.:1479 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 Για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 308.800,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μυτιλήνη 20-5-2010 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:695 ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ -------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, 3/7/205 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 35 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Τκ: 63074 Τηλ: 2372022988, 260 Fax: 23720262 E-mail: frontida@dimosaristoteli.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/205 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 28 /7/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2027 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ.Πρωτ.5121.1/04/2008 «Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 7Θ3ΑΩΛΞ-ΠΕΣ Λάρισα, 4/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 65290 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500341/fax :2410-250372, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιστημονικοί συνεργάτες ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

1. Επιστημονικοί συνεργάτες ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Χίος 27 /05/ 08 ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 5121.12 /03/ 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 25765 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ KENΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Νεάπολη, 14 / 09 /2016 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 04-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 1653 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Β. Όλγας 68 τκ 546 42 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ «ΣΙΘΩΝΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ «ΣΙΘΩΝΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΙΘΩΝΙΑ» Νικήτη 01/ 02 /2012 ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Πληροφορίες: Καρακούση Βικτώρια Αριθ. Πρωτ.: 307 Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23753-50109

Διαβάστε περισσότερα

Το ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Το ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 25/11/2010 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 171 Αρ.Πρωτ. 15492 B/910-1300 ΤΚ 115 22 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Καλαμπάκα, 4/12/2009 Αριθ. Πρωτ.: 873 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 10/9/2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πάτρα 10/9/2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613650 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 10/9/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 2145 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. Α.Φ.Μ. 999268569 - Δ.Ο.Υ. ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70517/70/Β/10/56 Ταχ. Δ/νση: 25 ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. : Μάλια 70007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) ΒΟΛΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ...4 2.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ......4 3.ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...5 4.ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 21-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1598 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ : 28210-96189 EMAIL : kex@otenet.gr ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:848 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 16-05-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 699 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΛΗΡ.: Φ. ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΤΗΛ: 2710-226849 EMAIL: arcadialab@tri.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΟΡΔΩ-ΤΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΑ:ΒΙΚΥΩ63-Μ7Ψ 26-08-2013 Άγιος Δημήτριος 13/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5993 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικού Γραφείο Προσωπικού Τηλ: 2132007754

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα