ΚΕΝΤΗΤΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΗΤΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΗΤΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στην κατοχή του αρχαιοπωλείου της κυρίας Ανα τ Καλφαγιάν 1 στη Θεσσαλονίκη περιήλθε στα τέλη του 2006 κεντητ ς επιτάφιος, αγορασµένος απ την Galerie Neumeister Münchener Kunstauktionhaus του Μονάχου. Σ αυτ ν απεικονίζεται ως συνήθως η σκηνή του Επιταφίου Θρήνου, κεντηµένη επάνω σε βάση απ µεταξωτ ερυθρ φασµα, διαστάσεων 104x87,5 εκ. (εικ. 1). Στο πρώτο επίπεδο της σ νθεσης δεσπ ζει ο λίθος 2, επάνω στον ο- ποίο κείται ο Χριστ ς νεκρ ς, ξαπλωµένος σε σινδ να, ενδεδυµένος µ νο µε κοντ περίζωµα γ ρω απ τη µέση. Φέρει ένσταυρο φωτοστέφανο, στο ο- ποίο αναπτ σσεται ηµικατεστραµµένη η επιγραφή Ο ΩΝ. Στο αριστερ ά- κρο της λάρνακας εικονίζεται καθισµένη η Θεοτ κος, που ανασηκώνει ελαφρά το σώµα του Κυρίου και το ακουµπά τρυφερά στον κ λπο της. Πίσω α- π τον λίθο, αριστερά, παριστάνεται σε ελαφρά πρ κυψη ο αγαπητ ς µαθητής, ο Ιωάννης, µε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά στο στήθος. Ακολουθο ν σε παρατακτική διάταξη τέσσερις µορφές, γονατιστές πίσω απ τη σαρκοφάγο: δ ο νεαρές µυροφ ρες, ο Νικ δηµος µε µεταλλικ δοχείο και ο Ιωσήφ απ Αριµαθαίας, που ανασηκώνει τη νεκρική σινδ νη. Ο πυρήνας της σ νθεσης ολοκληρώνεται µε µία ρθια, ελαφρώς σκυφτή και µε τα χέρια σταυρωµένα µυροφ ρο, που λειτουργεί αξονοµετρικά ως αντίβαρο στη µορφή του Ιωάννη. Τις µορφές του δε τερου επιπέδου πλαισιώνουν στις άκρες της σκηνής δ ο φτερωτοί σεβίζοντες άγγελοι. Φορο ν στολές διακ νων, κά- µπτουν το ένα χέρι σε κίνηση δέησης, ενώ µε το άλλο κρατο ν τη σφαίρα του κ σµου, που εγγράφεται το συµπίληµα Ι(ΗΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ. Επάνω απ τα κεφάλια τους ίπτανται δ ο εξαπτέρυγα σεραφείµ. Πίσω απ τις µορφές, τον ρ λο του σκηνικο βάθους διαδραµατίζει ευµέγεθες, προοπτικά αποδοσµένο µεταλλικ κιβώριο µε θολωτή οροφή, απ την οποία κρέµονται τέσσερις κανδήλες. Σε έναν απ τους κιονίσκους του ακουµπά η σκάλα της Αποκαθηλώσεως, ενώ στα µεταξ τους διαστήµατα αναπτ σσεται η επι- 1. Θα θέλαµε να απευθ νουµε τις θερµ τερες ευχαριστίες µας στην κυρία Ανα τ Καλφαγιάν, για την προθυµ τατη και άµεσα θετική ανταπ κρισή της στο αίτηµα δηµοσίευσης του επιταφίου. 2. Σ µφωνα µε την παράδοση, ο λίθος είχε µεταφερθεί στην Κωνσταντινο πολη, στα χρ νια του αυτοκράτορα Μανουήλ Κοµνηνο, ο οποίος τον µετέφερε στην πλάτη του α- π το λιµάνι του Βουκολέοντος µέχρι την εκκλησία του Φάρου. Για το θέµα βλ. G. Millet, Recherches sur l iconographie de l Évangile, Paris 1916, σ. 498 σηµ. 4-5 και σ. 499 σηµ. 1.

2 90 Nίκος Παζαράς Eυπραξία ουλγκέρη γραφή µε το θέµα της παράστασης: Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ. εξι τερα ορθώνεται σε πιο µικρή κλίµακα ο Σταυρ ς του Μαρτυρίου µε τα ργανα του Πάθους. Στην άνω απ ληξη της κατακ ρυφης κεραίας του σταυρο βρίσκεται καρφωµένη δέλτος µε τη γνωστή συντοµογραφία Ι(ΗΣΟΥΣ) Ν(ΑΖΩΡΑΙΟΣ) Β(ΑΣΙΛΕΥΣ) Ι(ΟΥ ΑΙΩΝ). Η σκηνή διαδραµατίζεται στους ουρανο ς, πως υποδηλώνουν ο έναστρος ουραν ς και τα κοσµικά σ µβολα, ο ήλιος και η σελήνη, τιµητική φρουρά του Βασιλέως της ξης και τεκ- µήρια της αιωνι τητας της σκηνής. Στις τέσσερις γωνίες του υφάσµατος, εγγράφονται µέσα σε µετάλλια στηθαίοι οι ευαγγελιστές. Στις δ ο άνω γωνίες παριστάνονται αριστερά ο Λ(ΟΥΚΑΣ) και δεξιά ο Μ(ΑΡΚΟΣ), ενώ στις α- ντίστοιχες γωνίες της κάτω παρυφής εικονίζονται οι Μ(Α)Τ(ΘΑΙΟΣ) και ΙΩ(ΑΝΝΗΣ). Η σαρκοφάγος του Χριστο βαίνει σε κάµπο κατάσπαρτο µε άνθη, κεντηµένο επάνω σε πράσινο, επίθετο µεταξωτ φασµα. Κατά µήκος της κάτω οριζ ντιας παρυφής του, µέσα σε ταινιωτ πλαίσιο αναπτ σσεται αναθηµατική επιγραφή, που περιλαµβάνει και το νοµα της κεντήστρας: + Ελευθερίας Αναστασίου προσκυνητο ανιήλ Γνοσία(ς) Κοσταντί(νου) Συµε ν Γνοσίας προσκηνητής Χριστο Συµεών Γριγορίου Ηλήα Κονσταντήνου των προσκηνητών εσπίνης+ Π νιµα, Κοκ νας του Ιω(άννου). Το νοµα της κεντήστρας του επιταφίου µας είναι γνωστ απ ένα δη- µοσιευµένο έως σήµερα έργο της. Πρ κειται για π λη απ τη Μονή Παναχράντου στην Άνδρο, µε θέµα τον Χριστ εντ ς Αγίου Ποτηρίου, στον τ πο του «ζωηφ ρου άρτου» 3, ανάµεσα σε δ ο σεβίζοντες αγγέλους (εικ. 2). Το άµφιο είναι κεντηµένο σε ερυθρ µεταξωτ φασµα και φέρει αφιερωµατική επιγραφή, που απολήγει ως εξής: ΠΟΝΗΜΑ ΚΟΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ/ ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΨΜΓ (1743) 4. Μεµονωµένες µνείες στο νοµά της απαντο ν σποραδικά στη βιβλιογραφία, µε πρωιµ τερη την καταλογογράφησή της στον πίνακα ονοµάτων κεντητών, που συµπεριελήφθη απ την Ευγενία Βέη- Χατζηδάκη στο πρωτοποριακ έργο της για τα εκκλησιαστικά κεντήµατα του Μουσείου Μπενάκη 5. Σε σ ντοµη µονογραφία για τα εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα, η αείµνηστη Μαρία Θεοχάρη συγκαταλέγει την Κοκκώνα 3. Για το ευχαριστιακ αυτ θέµα, που εµφανίζεται για πρώτη φορά σε παλαιολ γεια τοιχογραφία στην Ευαγγελίστρια του Μυστρά, βλ. Μ. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναο ς της Καστοριάς. Συµβολή στη µελέτη της µνηµειακής ζωγραφικής της δυτικής Μακεδονίας, Αθήνα 2002, σσ Μυστήριον µέγα και παράδοξον, Σωτήριον Έτος 2000, Έκθεσις εικ νων και κει- µηλίων, Αθήνα, Βυζαντιν ν και Χριστιανικ ν Μουσείον, 28 Μα ου 31 Ιουλίου 2001 (Κατάλογος Εκθέσεως), Αθήνα 2000, αρ. 176, σ. 462 (στο εξής: Μυστήριον µέγα και παράδοξον). 5. Ε. Βέη-Χατζηδάκη, Μουσείον Μπενάκη. Εκκλησιαστικά κεντήµατα, εν Αθήναις 1953, σ. 73.

3 Kεντητ ς επιτάφιος της Kοκκώνας του Iωάννου στη Θεσσαλονίκη 91 του Ιωάννου στον κ κλο των κεντηστρών της Κωνσταντινο πολης του πρώτου µισο του 18ου αι., χωρίς περαιτέρω τεκµηρίωση 6.Η Κατερίνα Ζωγράφου-Κορρέ επισηµαίνει τη χρήση νοθευµένου νήµατος και την έντονη α- ναγλυφικ τητα, ως κ ρια στοιχεία του έργου της 7. Τέλος, η Μαρία Μαυροειδή, σε λήµµα της για την π λη της Άνδρου, που δηµοσιε θηκε στον κατάλογο της έκθεσης «Μυστήριον Μέγα και Παράδοξον», επισηµαίνει εκ νέου την αναγλυφικ τητα του κεντήµατος, καθώς και τις λεπτές διαβαθµίσεις των χρωµάτων στα ενδ µατα των µορφών 8. Σε,τι αφορά στην εικονογραφία της παράστασης, ο επιτάφι ς µας συνιστά αντιπροσωπευτικ παράδειγµα του αποκρυσταλλωµένου τ που του Επιταφίου Θρήνου, ο οποίος συνδυάζει αρµονικά τον λειτουργικ και ιστορικ χαρακτήρα του θέµατος. Απ τον πρωιµ τερο, λειτουργικ τ πο, πως αυτ ς διαµορφώθηκε κατά την παλαιολ γεια περίοδο, προέρχονται ο Χριστ ς νεκρ ς επί του λίθου, οι άγγελοι µε στολή διακ νου, οι ευαγγελιστές, τα εξαπτέρυγα και οι οκτάκτινοι αστέρες του κάµπου 9.Τα πολυάριθ- µα πρ σωπα γ ρω απ τη λάρνακα του Χριστο προέρχονται απ τη µετεξέλιξη του λειτουργικο χαρακτήρα του αµφίου σε ιστορικ, που ως γνωστ ν συντελείται βαθµιαία κατά τον 16ο και 17ο αι., στερα απ την εισαγωγή των εγκωµίων στην ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής 10.Το κιβώριο αποτελεί στοιχείο γνωστ επίσης απ άµφια της στερης βυζαντινής περι δου 11, µολον τι στους επιταφίους καθιερώνεται στους χρ νους µετά την 6. Μ. Θεοχάρη, Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα, Aθήνα, έκδ. Αποστολικής ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1986, σσ (στο εξής: Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα). 7. Κ. Ζωγράφου-Κορρέ, Μεταβυζαντινή Νεοελληνική εκκλησιαστική χρυσοκεντητική, Αθήνα 1985, σσ Μυστήριον µέγα και παράδοξον,.π., αρ. 176, σ Μνηµονε ουµε ενδεικτικά τις περιπτώσεις του χαµένου σήµερα επιταφίου απ τον Άγιο Κλήµη της Αχρίδας, καθώς και των επιταφίων της Θεσσαλονίκης, του κράλη Μιλο τιν στο Βελιγράδι, των Μονών Putna και Vatra-Moldovi ei στη Ρουµανία, πως και του Νικολάου Ευδαιµονοϊωάννη στο Victoria and Albert Museum του Λονδίνου. Βλ. G. Millet, Broderies religieuses de style Byzantin, Paris 1947, πίν. CLXXVI.1, CLXXVII, CLXXVIII, CLXXXI, CLXXXII, CLXXXV (στο εξής: Broderies religieuses) P. Johnstone, Byzantine Tradition in Church Embroidery, London 1967, πίν , Βλ. σχετ. Θεοχάρη, Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα,.π., σσ , που αναπτ σσεται ευσ νοπτα η µετάβαση απ το λειτουργικ στον ιστορικ -αφηγηµατικ τ πο της παράστασης. Επισηµαίνουµε βέβαια τι τα ιστορικά πρ σωπα του θέµατος είχαν ήδη εµφανιστεί περί το 1400, πως στον επιτάφιο του Ιωάννη Συρ πουλου απ τη Μονή Χιλανδαρίου και στον επιτάφιο απ τη Μονή Cozia της Ρουµανίας. Βλ. σχετ. D. Bogdanoviç V. J. Djuriç D. Medakoviç, Chilandar sur le Mont Athos, Belgrade 1978, σ. 126 εικ. 105 Millet, Broderies religieuses,.π., σσ. 96, 102, πίν. CLXXXVII. 11. πως σε αέρες απ τη Μονή Χιλανδαρίου και το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, καθώς και στον σάκκο του Φωτίου απ τη Μ σχα. Πρβλ. Millet, Broderies religieuses,.π., πίν. CLVIII Johnstone,.π., πίν. 7, 89 Θεοχάρη, Eκλησιαστικά χρυσοκέντητα,.π., εικ. 16.

4 92 Nίκος Παζαράς Eυπραξία ουλγκέρη Άλωση 12. Τέλος, ο σταυρ ς µε τα σ µβολα του Πάθους προέρχεται απ τα αντιµήνσια 13 και περιλαµβάνεται στη σκηνή ως µνεία της επικείµενης Ανάστασης του Χριστο και της σωτηρίας των ανθρώπων 14. Η σ ζευξη του λειτουργικο µε τον ιστορικ τ πο του θέµατος πραγ- µατοποιήθηκε µε ποικίλες µορφές και σε διαφορετικές χρονικές περι δους στις επιµέρους περιοχές της Οθωµανικής αυτοκρατορίας 15.Ο συνδυασµ ς τους στέφθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία κυρίως απ τα τέλη του 17ου αι. και ε- ξής στα εργαστήρια της Κωνσταντινο πολης, των οποίων οι κεντήστρες υ- πογράφουν µε υπερηφάνεια τα εργ χειρά τους, έχοντας πλήρη συνείδηση της αξίας και της κοινωνικής θέσης τους 16. Στα εργαστήρια αυτά διαµορφώνεται ο εικονογραφικ ς τ πος της παράστασής µας, που αποκρυσταλλώνεται πιθαν τατα στα έργα της περίφηµης εσποινέτας του Αργ ρη, πως ο επιτάφιος µε χρονολογία 1682 στο Μουσείο Μπενάκη, µε προέλευση απ την ορθ δοξη Μητρ πολη Αγκ ρας (εικ. 3) 17. Κ ριο γνώρισµα των έργων της εσποινέτας συνιστά η στροφή απ την υπερφορτωµένη εικονογραφία του 17ου αι. προς µία απλο στερη σ νθεση του θέµατος, µε συµµετρική και ε ρυθµη οργάνωση των µορφών γ ρω απ τον Χριστ, προς τον οποίο συγκλίνουν λοι οι άξονες της σ νθεσης. Η σκηνή διατηρεί χαρακτήρα µνη- µειακ µε έντονο το ανθρώπινο στοιχείο, χωρίς ωστ σο τη δραµατική ένταση παλαιοτέρων εποχών. Οι µορφές παρουσιάζονται µ ανάλαφρες στάσεις, προσεγµένη πτυχολογία, ακρίβεια και σταθερ τητα σχεδίου. Σε,τι αφορά στην οργάνωση του χώρου, επισηµαίνουµε τη λιτ τητα και τη φυσιοκρατική διάθεση στην απ δοση των διακοσµητικών µοτίβων του κάµπου, καθώς και την προσπάθεια για ορθή προοπτική απ δοση του βάθους, που εκδηλώνεται κυρίως στη µορφή της λάρνακας και του κιβωρίου. Οι παραπάνω αρχές, που διέπουν την εικονογραφία και τεχνοτροπία του επιταφίου της εσποινέτας, απαντο ν οµοίως και στο έργο της Κοκκώ- 12. Βέη-Χατζηδάκη,.π., σ. 28 σηµ π., σσ Θεοχάρη, Eκκλησιαστικά χρυσοκέντητα,.π., σ Για το θέµα βλ. Ζωγράφου-Κορρέ,.π., σ. 64 κ.ε. 16. Ο κ σµος του Βυζαντινο Μουσείου, συλλογικ ς τ µος, Αθήνα, έκδ. ΥΠ.ΠΟ. Βυζαντινο και Χριστιανικο Μουσείου, Αθήνα 2004, σ. 339 (στο εξής: Ο κ σµος του Βυζαντινο Μουσείου). 17. Βέη-Χατζηδάκη,.π., αρ. 39, σσ Johnstone,.π., σσ εικ. 113 Ζωγράφου Κορρέ,.π., σ. 81 κ.ε., εικ Α. Μπαλλιάν, Θησαυροί απ τις ελληνικές κοιν τητες της Μικράς Ασίας και Ανατολικής Θράκης, Συλλογές Μουσείου Μπενάκη (Κατάλογος Έκθεσης), Κέντρο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης, 20 Οκτωβρίου Ιανουαρίου 1993, Αθήνα 1992, εικ. 2 (δηµοσιε εται µ νον έγχρωµη φωτογραφία) Οι Π λες του Μυστηρίου, Θησαυροί της Ορθοδοξίας απ την Ελλάδα (Κατάλογος Εκθέσεως), Βυζαντιν Μουσείο Αθηνών, Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Κανελλοπο λου, Αθήνα 1994, αρ. 132, σ. 292, που και λη η προγενέστερη βιβλιογραφία (στο εξής: Οι Π λες του Μυστηρίου).

5 Kεντητ ς επιτάφιος της Kοκκώνας του Iωάννου στη Θεσσαλονίκη 93 νας του Ιωάννου. Σε,τι αφορά στα επιµέρους στοιχεία, επισηµαίνουµε ενδεικτικά την καθιστή στάση της Παναγίας, τον αξονοµετρικ ρ λο των αγγέλων, την παρουσία των δ ο εξαπτερ γων και των κοσµικών συµβ λων, α- κ µη και τον τρ πο που αναπτ σσεται η επιγραφή µε το θέµα, στα διαστή- µατα µεταξ των κιονίσκων του κιβωρίου. Ο επιτάφιος της Κοκκώνας χαρακτηρίζεται απ µεγαλ τερη αφηγηµατικ τητα, καθώς προβάλλεται ο ανθοφ ρος κάµπος του προσκηνίου, εικονίζεται µία επιπλέον µυροφ ρος, προστίθενται ο Σταυρ ς του Μαρτυρίου, τα αστέρια στον κάµπο και οι προτοµές των Ευαγγελιστών στις γωνίες. Οι ποιες διαφοροποιήσεις, που δικαιολογο νται απ την πάροδο µερικών δεκαετιών και τη διαφορετική προσωπικ τητα των κεντηστρών, δεν ανατρέπουν την εντ πωση της καταγωγής του οψιµ τερου αµφίου απ το προγενέστερο. Η λειτουργία του επιταφίου της εσποινέτας ως αρχετ που καθίσταται ιδιαίτερα εµφανής στην απ δοση των αρχιτεκτονικών στοιχείων του βάθους. Το ορθογώνιο βάθρο του πρώτου επιπέδου ακολουθεί τους ίδιους καν νες προοπτικής και αποδίδεται µε σκουροκάστανη άνω επιφάνεια και ασηµοκέντητο κάλυµµα στο πλάι. Χαρακτηριστική είναι ακ µη η εµφαντική παρουσία του κιβωρίου µε τις κανδήλες, που η επιθυµία για τρισδιάστατη απ δοση δηλώνεται µε τους πέντε κιονίσκους και την απεικ νιση τµήµατος απ το εσωτερικ της θολωτής οροφής. Ανάλογη διαµ ρφωση του εικονογραφικο τ που απαντά και σε µεταγενέστερα έργα του καλλιτεχνικο περιβάλλοντος της εσποινέτας, πως στους επιταφίους απ τη Μονή Ταξιαρχών Αιγιαλείας (εικ. 4) 18, απ το Εγκίν (εικ. 5) και την Αµίδη της Μικράς Ασίας (εικ. 6), σήµερα στο Μουσείο Μπενάκη 19, καθώς και στον επιτάφιο των εσποινέτας και Αλεξάνδρας, απ το Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου στο Λονδίνο (εικ. 7) 20. Στα έργα αυτά απαντο ν στοιχεία του επιταφίου της Κοκκώνας, που απουσιάζουν απ τον αντίστοιχο της Αγκ ρας, πως ο ανθισµένος κάµπος και τα ακτινωτά αστέρια του ουρανο. Επιπλέον, σε λες τις περιπτώσεις η Παναγία αποδίδεται καθισµένη στο άκρο της σαρκοφάγου και χι σε σκίµποδα, πως στον επιτάφιο της Αγκ ρας. Πολλά κοινά στοιχεία εντοπίζονται επίσης ανάµεσα στον επιτάφιο απ το αρχαιοπωλείο Καλφαγιάν και στα έργα της περίφηµης Μαριώρας, σ γχρονης µε την Κοκκώνα κωνσταντινουπολίτισσας κεντήστρας. Οι περισσ τερες οµοι τητες επισηµαίνονται µε επιτάφιο της τελευταίας απ τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, που προέρχεται απ τη Μονή του Αγίου 18. Μ. Θεοχάρη, «Χρυσοκέντητα άµφια της Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας», Αρχαιολογική Εφηµερίς 1960, σσ , πίν. ΙΣΤ η ίδια, Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα,.π., εικ Βέη-Χατζηδάκη,.π., αρ. 46, 49, σσ , Ζωγράφου-Κορρέ,.π., σσ εικ Johnstone,.π.,σ.126 εικ. 115 Ζωγράφου-Κορρέ,.π., σ. 15 εικ. 96.

6 94 Nίκος Παζαράς Eυπραξία ουλγκέρη Αβερκίου Ελεγµών της Μικράς Ασίας και φέρει χρονολογία «1724» (εικ. 8) 21. Συγκριτικά µε το έργο της Κοκκώνας, η σ νθεση απαρτίζεται τώρα απ λιγ τερα πρ σωπα και χαρακτηρίζεται απ µεγαλ τερη λιτ τητα ως προς τα διακοσµητικά της στοιχεία. Ακολουθο νται ωστ σο οι ίδιες ακριβώς αρχές στην οργάνωση της σκηνής και επαναλαµβάνονται επακριβώς τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του βάθους. Παράλληλα, επισηµαίνονται πανοµοι τυπες διακοσµητικές λεπτοµέρειες, πως ο φολιδωτ ς διάκοσµος του θ λου του κιβωρίου και τα σχηµατοποιηµένα κυπαρίσσια του πρώτου επιπέδου. Παραπλήσια διαµ ρφωση του εικονογραφικο θέµατος απαντά και σε έργα ανώνυ- µων κωνσταντινουπολιτών καλλιτεχνών του πρώτου µισο του 18ου αι., - πως επί παραδείγµατι σε χρυσοκέντητο επιτάφιο απ τη Συλλογή Λοβέρδου (εικ. 9) 22. Χαρακτηριστικ γνώρισµα της τέχνης της Κοκκώνας του Ιωάννου συνιστά η ενσωµάτωση δυτικών στοιχείων µε τρ πο τ σο διακριτικ, ώστε να µην αλλοιώνεται ο ιερατικ ς χαρακτήρας του αµφίου 23. Ειδικ τερα, η εξοικείωση της κεντήστρας µε τη δυτική τέχνη δηλώνεται µε τα εξατοµικευµένα χαρακτηριστικά των προσώπων (εικ. 10) και µε άλλες, δευτερε ουσας υφής λεπτοµέρειες, πως οι ακτινωτοί φωτοστέφανοι, η εξαιρετικά ρευστή πτυχολογία της νεκρικής σινδ νης και η µορφή του περιζώµατος του Χριστο. Ανάλογα στοιχεία απαντο ν σε πολλά ακ µη έργα της ίδιας εποχής, µε χαρακτηριστικ παράδειγµα αέρα-επιτάφιο της Μαριώρας (1753) απ τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολ γου στην Πάτµο (εικ. 11) 24. Συνοψίζοντας σε,τι αφορά στα εικονογραφικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά της κεντήστρας µας, επισηµαίνουµε την απ λυτη εναρµ νισή της µε τις αρχές της εσποινέτας του Αργ ρη, το έργο της οποίας υπήρξε κεφαλαιώδους σηµασίας για την εκκλησιαστική κεντητική, στο πέρασµα απ τον 17ο προς τον 18ο αι. 25.Η διακοσµητική διάθεση της Κοκκώνας σχεδ ν εξαντλείται στη διακριτική χρήση των παραδοσιακών θεµάτων της ανατολίτικης τέχνης κυπαρίσσια, τριαντάφυλλα, γαρ φαλλα και τουλίπες στον πράσινο κάµπο της σκηνής. Τα άστρα του ουρανο περιορίζονται σε ανα- 21. Κ. Σκαµπαβίας, «Ο κεντητ ς επιτάφιος της Μαριώρας στα Νέα Μουδανιά», Α Συµπ σιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Περιλήψεις Ανακοινώσεων, Αθήνα 1981, σ. 76 Βυζαντινή και µεταβυζαντινή τέχνη (Κατάλογος Εκθέσεως), Αθήνα, Παλι Πανεπιστήµιο, 26 Ιουλίου Ιανουαρίου 1986, Αθήνα 1985, αρ. 255, σσ Μυστήριον µέγα και παράδοξον,.π., σσ Ο κ σµος του Βυζαντινο Μουσείου,.π., εικ Η ίδια επισήµανση µπορεί να γίνει και για τα έργα της εσποινέτας και των επιγ νων της, αρχής γενοµένης και πάλι απ τον επιτάφιο της Αγκ ρας. 24. Μ. Θεοχάρη, «Χρυσοκέντητα άµφια», Οι θησαυροί της Μονής Πάτµου, συλλογικ ς τ µος, διευθ. Έκδ. Αθ. Κοµίνης, Αθήνα 1988, σ. 190 εικ Βλ. σχετ. Ζωγράφου-Κορρέ,.π., σσ Π λες του Μυστηρίου,.π., σ. 292.

7 Kεντητ ς επιτάφιος της Kοκκώνας του Iωάννου στη Θεσσαλονίκη 95 λογίες και πα ουν να «πνίγουν» τις µορφές, αντίθετα µε,τι ισχ ει σε προγενέστερους επιταφίους. Σε µία περίοδο που τα λειτουργικά άµφια περιβάλλονται συνηθέστατα απ φαρδιές ταινίες, στις οποίες εγγράφονται πλο σιοι ελικοειδείς βλαστοί µε πολ χρωµα λουλο δια 26,η Κοκκώνα του Ιωάννου περιορίζεται σ ένα απλ σχοινοειδές πλαίσιο, πανοµοι τυπο µε το αντίστοιχο του επιταφίου της Μαριώρας απ τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής 27.Οι ίδιες αρχές λιτ τητας, συµµετρικής και ε ρυθµης οργάνωσης της σ νθεσης διέπουν και το µοναδικ µέχρι σήµερα δηµοσιευµένο έργο της, την π λη απ τη Μονή Παναχράντου στην Άνδρο. Προχωρώντας σε ζητήµατα τεχνικής, επισηµαίνουµε εξ αρχής τι ο επιτάφιος χαρακτηρίζεται χι τ σο για τον πλο το των υλικών σο για την υ- ψηλή ποι τητα της εκτέλεσης. Η µεγαλ τερη επιφάνεια του έργου έχει κεντηθεί µε χρυσονήµατα και αργυρονήµατα, που εναλλάσσονται στα ενδ - µατα των µορφών, το κιβώριο και τη λάρνακα του Χριστο, καθώς και τα δευτερε οντα µοτίβα του βάθους. Αµιγές χρυσ σ ρµα δεν χρησιµοποιείται παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, πως στο φιαλίδιο του Νικοδήµου και τις κανδήλες του κιβωρίου. Ο χρυσ ς και το ασήµι δεν είναι ιδιαίτερα καλής ποι τητας, καθώς το κέντηµα έχει αρχίσει να χάνει τη λάµψη του, παρ λο που το άµφιο δεν είναι ιδιαίτερα παλαι. Τα γυµνά µέλη και τα πρ σωπα των µορφών έχουν κεντηθεί µε ανοιχτορ δινα νήµατα, ενώ οι κοµµώσεις, τα γένεια και οι κ ρες των µατιών µε καστανά σε διάφορες αποχρώσεις. Με λεπτά µα ρα νήµατα διαγράφονται τα περιγράµµατα των σωµάτων και των χαρακτηριστικών του προσώπου. Σκουροκάστανη µεταξωτή κλωστή έχει χρησιµοποιηθεί για να υποδηλώσει την άνω επιφάνεια του λίθου. Στα φτερά των αγγέλων και τον πράσινο µεταξωτ κάµπο έχουν προσαρτηθεί πο λιες, ενώ ένα και µοναδικ µαργαριτάρι απαντά στο µέσον του δοχείου του Νικοδήµου. Τα πρ σωπα και τα γυµνά µέρη του σώµατος έχουν κεντηθεί απευθείας επάνω στο κ κκινο ατλάζι της βάσης. Τα υπ λοιπα στοιχεία της σ νθεσης έ- χουν εκτελεστεί σε δ ο επίπεδα αναγλυφικ τητας. Σε χαµηλ τερο ανάγλυφο αποδίδονται η σαρκοφάγος και τα ενδ µατα των µορφών, ενώ περισσ τερο έξεργα είναι τα φωτοστέφανα, τα φτερά των αγγέλων και το κιβώριο. Η αναγλυφικ τητα επιτυγχάνεται µε γέµισµα απ µαλακ βαµβακερ νήµα, την «ουτρά χ ντρος», που διακρίνεται στα σηµεία που το κέντηµα έχει κατα- 26. Χαρακτηριστικ παράδειγµα συνιστά ο πολ γνωστ ς, σ γχρονος περίπου επιτάφιος της Θεοδοσίας του Κασυµπο ρη απ την Τραπεζο ντα (1738), που βρίσκεται σή- µερα στο Μουσείο Μπενάκη. Βλ. σχετ. Βέη-Χατζηδάκη,.π., αρ. 51, σσ Johnstone,.π., σσ εικ. 116 Ζωγράφου-Κορρέ,.π., σσ Μπαλλιάν,.π., εικ. 1 (δηµοσιε εται µ νον έγχρωµη φωτογραφία). 27. Βλ. σηµ

8 96 Nίκος Παζαράς Eυπραξία ουλγκέρη στραφεί, πως στα τ ξα του κιβωρίου και στα σχηµατοποιηµένα κυπαρίσσια του κάµπου. Σε,τι αφορά στις βελονιές, η Κοκκώνα του Ιωάννου χρησιµοποιεί πυκν καβαλίκι στις µεγάλες επιφάνειες, πως στα ενδ µατα των γυναικείων µορφών, τη σινδ να του Χριστο, τα φτερά των αγγέλων, τη σάρκα και την κ µη των µορφών. Η ίδια βελονιά απαντά και σε µικρ τερες επιφάνειες, πως στα διακοσµητικά άνθη της νεκρικής κλίνης, τις σφαίρες των αγγέλων, τα χερουβείµ και το βάθος των µεταλλίων των ευαγγελιστών. Με «ίσια σπασµένη» έχουν κεντηθεί το µαφ ριο της Παναγίας, ο χιτώνας του Ιωάννη, τα οράρια των αγγέλων και το πλαίσιο της σκηνής, ενώ µε βελονιά «καµάρες» αποδίδονται το ιµάτιο του Ιωάννη και τα ενδ µατα του Νικοδήµου. Με «ορθή ρίζα» έχουν κεντηθεί τα γράµµατα των επιγραφών και ορισµένα δευτερε οντα µοτίβα, πως τ αστέρια του βάθους. Βελονιά «βερέρικη» απαντά σε λιγοστές περιπτώσεις, πως στο µαφ ριο της µυροφ ρου πίσω απ τον Ιωσήφ, ενώ µε ρίζα «κοτσάκια» έχουν κεντηθεί τα ιµάτια των αγγέλων. Σε µικρές επιφάνειες εντοπίζεται και η βελονιά «κοτσάκι», πως επί παραδείγµατι στην άνω απ ληξη της κατακ ρυφης κεραίας του σταυρο. Επισηµαίνουµε ιδιαίτερα την απ δοση του θ λου του κιβωρίου, στις φολίδες του οποίου εναλλάσσονται «ίσια σπασµένη», «καµάρες» και «µπακλαδωτή» ρίζα (εικ. 12). Εναλλαγές βελονιών απαντο ν και σε άλλες επιφάνειες της σ νθεσης, πως στο περίζωµα του Χριστο, που η «ορθή ρίζα» εναλλάσσεται µε «καβαλίκι». Οι λεπτοµέρειες της τεχνικής εκτέλεσης οδηγο ν εκ νέου σε κοινά στοιχεία µε τα έργα των κεντηστριών της Κωνσταντινο πολης του τέλους του 17ου και του πρώτου µισο του 18ου αι. Η ποικιλία των βελονιών και η ε- ξαιρετική ικαν τητα στην εναλλαγή τους χαρακτηρίζουν το έργο της εσποινέτας, της Μαριώρας, της Ευσεβείας και πολλών απ τις επώνυµες και ανώνυµες µαθήτριές τους. Μνηµονε ουµε ενδεικτικά την περίπτωση της η- µισφαιρικής οροφής του κιβωρίου στον επιτάφιο της Μαριώρας απ τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, για τον οποίο έγινε λ γος παραπάνω. Τα πρ σωπα, κατ επίδραση της τέχνης της εσποινέτας, έλκουν την καταγωγή τους απ την ιταλική κεντητική, δουλεµένα µε εξαιρετικά λεπτές βελονιές, οι οποίες σε συνδυασµ µε τις ανεπαίσθητες φωτοσκιάσεις δίνουν την εντ πωση ζωγραφικο έργου (εικ. 10, 12) 28. Ακ µη, η αυξηµένη αναγλυφικ τητα, που έχει α- ποδοθεί σε επίδραση των έργων της µεταλλοτεχνίας 29, αποτελεί τυπικ γνώρισµα της κεντητικής τέχνης των εργαστηρίων της Κωνσταντινο πολης, απ τα τέλη του 17ου αι. και εξής 30. ιαφοροποιήσεις συγκριτικά µε άλλα εργα- 28. Ζωγράφου-Κορρέ,.π., σ Ο κ σµος του Βυζαντινο Μουσείου,.π., σ Θεοχάρη, Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα,.π., σ. 13.

9 Kεντητ ς επιτάφιος της Kοκκώνας του Iωάννου στη Θεσσαλονίκη 97 στήρια της Κωνσταντινο πολης επισηµαίνονται στην ολοκληρωτική σχεδ ν απουσία µεταλλικών συρµάτων, τη µεγαλ τερη χρήση νοθευµένων νηµάτων και την αποφυγή χρήσης τιρ-τιρ, χρωµατιστών λίθων και µεγάλου αριθµο µαργαριταριών. Στην π λη της Μονής Παναχράντου απαντο ν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, εντοπίζεται ωστ σο µία σηµαντική διαφορά ως προς τη µορφή της αναθηµατικής επιγραφής (εικ. 2). Στο κέντηµα της Άνδρου η επιγραφή είναι περισσ τερο καλλιγραφηµένη, µε ένα µ λις ορθογραφικ λάθος και ορθ τερα δοµηµένη απ γραµµατικής και συντακτικής πλευράς, απ τι στον επιτάφιο του αρχαιοπωλείου Καλφαγιάν 31. Μπορο µε αναµφίβολα να υποστηρίξουµε τι οι σχεδιαστές των επιγραφών υπήρξαν κατά περίπτωση διαφορετικοί, πως επίσης και τι η επικεφαλής κεντήστρα ήταν χαµηλο µορφωτικο επιπέδου, φαιν µενο δι λου ασυνήθιστο στη µεταβυζαντινή περίοδο 32, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα είχε παρέµβει διορθωτικά στην επιγραφή του επιταφίου. Συνοψίζοντας, παρατηρο µε τι ο επιτάφιος της Κοκκώνας του Ιωάννου συνιστά απ λυτα αντιπροσωπευτικ δείγµα της άνθησης της χρυσοκεντητικής της Κωνσταντινο πολης κατά τη λεγ µενη περίοδο των Φαναριωτών ( ). Στη νέα αυτή ακµή της τέχνης, τα θεµελιώδη στοιχεία της βυζαντινής κεντητικής αναδιατυπώνονται και συγχωνε ονται δηµιουργικά µε τις αναπ φευκτες, την περίοδο αυτή, επιδράσεις της δυτικής τέχνης, οδηγώντας σε υψηλο επιπέδου καλλιτεχνικά προϊ ντα, τεκµήρια της οικονοµικής και πολιτιστικής αναζωογ νησης του ελληνισµο της Ανατολής 33. ΝΙΚΟΣ ΠΑΖΑΡΑΣ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΟΥΛΓΚΕΡΗ 31. Το πλήρες κείµενο της επιγραφής της π λης έχει ως εξής: ΕΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΥΛΗΣ /ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ /ΕΚ ΧΟΡΑΣ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ/ ΠΟΝΗΜΑΚΟΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ/ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΨΜΓ. 32. Ζωγράφου-Κορρέ,.π., σ Βλ. σχετ. Θεοχάρη, Eκκλησιαστικά χρυσοκέντητα,.π., σσ

10 SUMMARY N. Pazaras E. Doulgeri, An Embroidered «Epitaphios» of the Constantinopolitan Artisan «Kokkona tou Ioannou» at Thessaloniki. The Art Gallery of Mrs Anait Kalphagian at Thessaloniki acquired in the year 2006 an embroidered Epitaphios from the «Galerie Neumeister Münchener Kunstauktionhaus» of Munich. This «supreme veil», as Theodore Studitis called it, is embroidered on red silk and represents, as usual, the Lamentation of Christ. Its down edge border is filled in with a dedicatory inscription, which includes the name of the female embroiderer «Kokkona tou Ioannou». This artisan s only other so far known work had been a sanctuary pyle of the year 1747, encountered in the Panahrantou Monastery at the island of Andros. The scene of the epitaphios combines elements of the so called «liturgical» and «narrative - historical» type: the symbolic representation of the sacrificed Lamb with the angelic hosts and the Lamentation with all the usual mourning figures. Some of the works most striking features are the perfect balance and monumentality of the composition, the idealised figures, the high quality of design and the harmonious palette of colours. Byzantine style is blended with slight Western influences, especially in the portraits and clothing of some figures, as well as the rules of perspective. The embroidery has been worked in relief, mainly with fine gold and silver threads, while parts like hands and faces are mostly stitched in brown, black and wheat-coloured threads and silks. All in all, the epitaphios of Thessaloniki is associated by its high quality in iconography, style and technique with a group of earlier epitaphioi, fabricated by famous Constantinopolitan workshops at the end of 17th beginning of the 18th century, like those headed by Despoineta and Mariora. All these masterpieces prove that the art of gold embroidery flourished anew in Constantinople in the so called «Phanariote» period, which approximately dates from 1680 until 1780.

11 Kεντητ ς επιτάφιος της Kοκκώνας του Iωάννου στη Θεσσαλονίκη 99 Εικ. 1. Θεσσαλονίκη, αρχαιοπωλείο Kαλφαγιάν. Kεντητ ς επιτάφιος της Κοκκώνας του Ιωάννου, µέσα 18ου αι. Thessaloniki, Kalphagian Art Gallery. Epitaphios, worked by Kokkona tou Ioannou, mid 18th century. Εικ. 2. Άνδρος, Μονή Παναχράντου. Π λη µε θέµα τον Χριστ «ζωηφ ρο άρτο». Έργο Κοκκώνας του Ιωάννου, Andros, Panahrantou Monastery. Sanctuary pyle with Christ as «Jesus the life-giving bread». Worked by Kokkona tou Ioannou, 1743.

12 100 Nίκος Παζαράς Eυπραξία ουλγκέρη Εικ. 3. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη. Επιτάφιος απ την Άγκυρα. Έργο εσποινέτας, Athens, Benaki Museum. Epitaphios from Ankara, worked by Despoineta, Εικ. 4. Αίγιο, Μονή Ταξιαρχών. Επιτάφιος εσποινέτας, Aigio, Taxiarhon Monastery. Epitaphios, worked by Despoineta, 1685.

13 Kεντητ ς επιτάφιος της Kοκκώνας του Iωάννου στη Θεσσαλονίκη 101 Εικ. 5. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη. Επιτάφιος απ το Εγκίν της Μικράς Ασίας. Έργο εσποινέτας, Athens, Benaki Museum. Epitaphios from Egin at Asia Minor. Worked by Despoineta, Εικ. 6. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη. Επιτάφιος απ την Αµίδη της Μικράς Ασίας (σηµ. Ντιγιαρµπακίρ). Αποδίδεται στο εργαστήριο της εσποινέτας, Athens, Benaki Museum. Epitaphios from Amida (today Diyarbakir) at Asia Minor. Attrributed to the workshop of Despoineta, 1732.

14 102 Nίκος Παζαράς Eυπραξία ουλγκέρη Εικ. 7. Λονδίνο, Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου. Επιτάφιος εσποινέτας και Αλεξάνδρας, πρώτο µισ 18ου αι. London, Victoria and Alexander Museum. Epitaphios, worked by Despoineta and Alexandra, first half of 18th century. Εικ. 8. Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, Να ς Αγίου Γεωργίου. Επιτάφιος απ τη Μονή του Αγίου Αβερκίου Ελεγµών της Μικράς Ασίας. Έργο Μαριώρας, Halkidiki, Nea Moudania, St. George s church. Epitaphios from St. Averkios Elegmon Monastery at Asia Minor, worked by Mariora, 1724.

15 Kεντητ ς επιτάφιος της Kοκκώνας του Iωάννου στη Θεσσαλονίκη 103 Εικ. 9. Αθήνα, Βυζαντιν Μουσείο. Επιτάφιος απ τη Συλλογή Λοβέρδου, 17ος-18ος αι. Athens, Byzantine Museum. Epitaphios from Loverdos Collection, 17th-18th century. Εικ. 10. Θεσσαλονίκη, αρχαιοπωλείο Kαλφαγιάν. Eπιτάφιος της Κοκκώνας του Ιωάννου. Ο Χριστ ς, η Παναγία και δ ο µυροφ ρες (λεπτ.). Thessaloniki, Kalphagian Art Gallery. Epitaphios, worked by Kokkona tou Ioannou. Detail of the central part with Jesus Christ, the Virgin Mary and two mourning women.

16 104 Nίκος Παζαράς Eυπραξία ουλγκέρη Εικ. 11. Πάτµος, Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολ γου. Επιτάφιος της Μαριώρας, 1753 Patmos, Monastery of St John the Divine. Epitaphios, worked by Mariora, Εικ. 12. Θεσσαλονίκη, αρχαιοπωλείο Kαλφαγιάν. Eπιτάφιος της Κοκκώνας του Ιωάννου. Οι µορφές πίσω απ τη λάρνακα του Χριστο και το κιβώριο (λεπτ.). Thessaloniki, Kalphagian Art Gallery. Epitaphios, worked by Kokkona tou Ioannou, mid 18th century. Detail of the central part with the ciborium and the figures standing behind Jesus burial slab.

«Έκθεση εικόνων Κρητικής Σχολής στην Ηπειρο» 2014

«Έκθεση εικόνων Κρητικής Σχολής στην Ηπειρο» 2014 Άγιος Νικόλαος με τρεις σκηνές θαυμάτων του Συλλογή Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιωαννίνων Προέλευση: Μονή Ελεούσας Νήσου Ιωαννίνων Διαστάσεις 0,92 Χ 0,62μ 1500 Εικόνα με πλαίσιο, που διατηρείται σε καλή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιγονάτιο του Αγίου Νικολάου του Πλανά

Επιγονάτιο του Αγίου Νικολάου του Πλανά Επιγονάτιο του Αγίου Νικολάου του Πλανά Εικ. 1. Γενική άποψη του αντικειµένου πριν από τη συντήρηση, 2008 (φωτ. Χ. Καρύδης). Εικ. 2. Πίσω όψη του υφάσµατος πριν από τη συντήρηση, 2008 (φωτ. Χ. Καρύδης).

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Είναι η τέχνη της απεικόνισης ιερών προσώπων ή θρησκευτικών σκηνών Είναι η ζωγραφική παράσταση θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ Α ΣΧ.ΕΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ Α ΣΧ.ΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ Α ΣΧ.ΕΤΟΣ 2015-16 Ομάδα 3 η : ΓΛΥΠΤΕΣ - ΓΡΑΦΕΙΣ Ενδεικτικά ερωτήματα: Ποια στοιχεία υπάρχουν για τα χειρόγραφα και τις μικρογραφίες;

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού.

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (file://localhost/c:/documents%20and%20settings/user/επιφάνεια%20εργασίας/κ έντρο%20εξ%20αποστάσεως%20επιμόρφωσης%20- %20Παιδαγωγικό%20Ινστιτούτο.mht) Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το ναϋδριο της Παναγούδας στο Θεολόγο Θάσου

Το ναϋδριο της Παναγούδας στο Θεολόγο Θάσου Το ναϋδριο της Παναγούδας στο Θεολόγο Θάσου Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καβάλα 2 0 1 0 Ο ορεινός οικισμός Θεολόγος είναι κτισμένος στο βάθος μιας ρεματιάς στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ Εργασία του μαθητή: Μαγγιώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία του Άρακα Ελληνικά

Παναγία του Άρακα Ελληνικά 1 Παναγία του Άρακα Ελληνικά 2 ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΚΑ Ο ναός της Παναγίας του Άρακα που φαίνεται να κτίστηκε γύρω στο 1191, πιθανότατα πήρε το όνομά του από το «αρακάς», όπως και πολλά άλλα φυτονυμικά επώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλαδική τέχνη και σύγχρονη αφηρημένη τέχνη

Κυκλαδική τέχνη και σύγχρονη αφηρημένη τέχνη ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κυκλαδική τέχνη και σύγχρονη αφηρημένη τέχνη Νάγια Οικονομίδου 2014-2015 1 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 1. Γνωρίσματα Κυκλαδικής Τέχνης...4 Πτυόσχημα ειδώλια.5 Βιολόσχημα ειδώλια 6

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Εικόνα 1: Η πληρωμή του φόρου, παρεκκλήσιο Brancacci, Φλωρεντία Εικόνα 2: Η εκδίωξη από τον παράδεισο, παρεκκλήσιο Brancacci. Πριν και μετά την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας.

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας. 2.2.2. Η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Το Ελληνικό Πνεύµα κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Η Παλαιοχριστιανική τέχνης - Μια Τέχνη Ελληνική Eρωτήσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ- ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ Η εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος είναι ένα μικρό παρεκκλήσι που χτίστηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορο χασάπικο ( χασαπιά ) ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γρήγορο χασάπικο ( χασαπιά ) ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γρήγορο χασάπικο ( χασαπιά ) ΛΟΓΡΦΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙ Παραδοσιακές στολές Θράκης Ο χορός «Γρήγορο χασάπικο» είναι χορός της Θράκης αλλά χορεύεται σήμερα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας με διαφορετικές μελωδίες.

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΊΩΝ/ΤΜΉΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ Αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της από 15 Ιουλίου 2013 προκήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής Αθήνα, Ιούλιος 2013 2

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Ε: Μεταβυζαντινή Τέχνη (1453 αρχές 19ου αι.) Αρχιτεκτονική - Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

3 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

3 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 3 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Σύγχρονη Συνάντηση με την Παράδοση Ομαδική Εργασία Μνημειακού Χαρακτήρα Ομάδα 1 Γυμνάσιο Χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή ξυλογλυπτική,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ναός ήταν αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού, κτίστηκε στη θέση αυτή από το Μεγάλο Κωνσταντίνο (306-339) αλλά πολύ σύντομα, το 404, καταστράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

Πάνελ καμβά με ενσωματωμένο κούμπωμα και καμβά για εσωτερική επένδυση

Πάνελ καμβά με ενσωματωμένο κούμπωμα και καμβά για εσωτερική επένδυση Τσάντα με κέντημα σε λεπτό καμβά και πλέξιμο Σχέδιο-Οδηγίες Μαρία Χατζηβασιλείου Υλικά Πάνελ καμβά με ενσωματωμένο κούμπωμα και καμβά για εσωτερική επένδυση νήματα ( μια πολύχρωμη κορδέλα και μια μονόχρωμη),

Διαβάστε περισσότερα

Πρώιμη κρητική εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην μονή Ιβήρων

Πρώιμη κρητική εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην μονή Ιβήρων Πρώιμη κρητική εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην μονή Ιβήρων Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΗ' (2007) Σελ. 193-202 ΑΘΗΝΑ 2007 Ε. Ν. Τσιγαρίδας ΠΡΩΙΜΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

>.. - i V. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΠΝ ;ΐ \ i- ψ,. V.. ' ν' . V . > ' > : ' >7' . ίέ ι;κ ί ν.

>.. - i V. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΠΝ ;ΐ \ i- ψ,. V.. ' ν' . V . > ' > : ' >7' . ίέ ι;κ ί ν. . ίέ ι;κ ί ν. f >.. - i V. ;ΐ \ i i ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΠΝ 026000265336 i- ψ,. Ϊ 1». ί 1 ι ] Iτ I V.. ' ν' ;. V! 1 ] * /.. > ' > : ' >7' ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΤΣΕΛΑΚΗ JJ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ Υ Μ ΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1 το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 2 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 3 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ αντίγραφο από πρωτότυπο του 3ου π.χ. αι. της

Διαβάστε περισσότερα

Καραβάτζιο, Η κλήση του Ματθαίου. Εκκλησία Αγίου Λουδοβίκου των Γάλλων, Ρώµη

Καραβάτζιο, Η κλήση του Ματθαίου. Εκκλησία Αγίου Λουδοβίκου των Γάλλων, Ρώµη Καραβάτζιο, Η κλήση του Ματθαίου Εκκλησία Αγίου Λουδοβίκου των Γάλλων, Ρώµη Διδακτικό υλικό Μάθηµα: Θρησκευτικά Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Τάξη: Β Γυµνασίου Καθηγητής: Γ. Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνης. την επίσκεψή τους στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Τέχνης. την επίσκεψή τους στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Η δραστηριότητα του Α2 στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Οι μαθητές του Α2 του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης με την επίσκεψή τους στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, τους Φαραώ. Σκοπός της πυραμίδας ήταν να «στεγάσει» το νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια της

Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, τους Φαραώ. Σκοπός της πυραμίδας ήταν να «στεγάσει» το νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια της ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, τους Φαραώ. Σκοπός της πυραμίδας ήταν να «στεγάσει» το νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια της μεταθανάτιας ζωής του. Οι αρχαιολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση. Στρατηγική θέση της Αγιάς Η περιοχή της Αγιάς χαρακτηρίζεται κυρίως από την εύφορη κοιλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου 2 Πανοραμική άποψη, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στην περιοχή Τροόδους, στο χωριό Πελέντρι. Η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται από τα τέλη του 12ου αιώνα.

Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στην περιοχή Τροόδους, στο χωριό Πελέντρι. Η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται από τα τέλη του 12ου αιώνα. Νεφέλη Μιχαήλ Α6 Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στην περιοχή Τροόδους, στο χωριό Πελέντρι. Η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται από τα τέλη του 12ου αιώνα. Από το 1985 περιλαμβάνεται, στον κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 ( ), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου ( ) Σελ Ανδρέας ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1966

Δελτίον XAE 4 ( ), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου ( ) Σελ Ανδρέας ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1966 Μία τοιχογραφία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του ΙΑ αιώνος, εις τον ναόν του Αγίου Νικολάου της Στέγης (Κακοπετριά, Κύπρος).(Σημείωμα εις μνήμην του αειμνήστου Καθηγητού Γεωργίου Α. Σωτηρίου) (πίν. 75-76)

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

etwinning Project Mrs. Tasia Giannakos Physical Education Teacher

etwinning Project Mrs. Tasia Giannakos Physical Education Teacher Friday, April 4 th, 2014 etwinning Project GREEK FOOD: our European passport to a healthy life» Collaborative etwinning activity between the 1 st and the 7 th Primary Schools of Sparti Τασία Γιαννακού

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Το περίτεχνο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου με τα πλευρικά τμήματά του Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Α Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ν Η Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα