ΚΕΝΤΗΤΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΗΤΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΗΤΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στην κατοχή του αρχαιοπωλείου της κυρίας Ανα τ Καλφαγιάν 1 στη Θεσσαλονίκη περιήλθε στα τέλη του 2006 κεντητ ς επιτάφιος, αγορασµένος απ την Galerie Neumeister Münchener Kunstauktionhaus του Μονάχου. Σ αυτ ν απεικονίζεται ως συνήθως η σκηνή του Επιταφίου Θρήνου, κεντηµένη επάνω σε βάση απ µεταξωτ ερυθρ φασµα, διαστάσεων 104x87,5 εκ. (εικ. 1). Στο πρώτο επίπεδο της σ νθεσης δεσπ ζει ο λίθος 2, επάνω στον ο- ποίο κείται ο Χριστ ς νεκρ ς, ξαπλωµένος σε σινδ να, ενδεδυµένος µ νο µε κοντ περίζωµα γ ρω απ τη µέση. Φέρει ένσταυρο φωτοστέφανο, στο ο- ποίο αναπτ σσεται ηµικατεστραµµένη η επιγραφή Ο ΩΝ. Στο αριστερ ά- κρο της λάρνακας εικονίζεται καθισµένη η Θεοτ κος, που ανασηκώνει ελαφρά το σώµα του Κυρίου και το ακουµπά τρυφερά στον κ λπο της. Πίσω α- π τον λίθο, αριστερά, παριστάνεται σε ελαφρά πρ κυψη ο αγαπητ ς µαθητής, ο Ιωάννης, µε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά στο στήθος. Ακολουθο ν σε παρατακτική διάταξη τέσσερις µορφές, γονατιστές πίσω απ τη σαρκοφάγο: δ ο νεαρές µυροφ ρες, ο Νικ δηµος µε µεταλλικ δοχείο και ο Ιωσήφ απ Αριµαθαίας, που ανασηκώνει τη νεκρική σινδ νη. Ο πυρήνας της σ νθεσης ολοκληρώνεται µε µία ρθια, ελαφρώς σκυφτή και µε τα χέρια σταυρωµένα µυροφ ρο, που λειτουργεί αξονοµετρικά ως αντίβαρο στη µορφή του Ιωάννη. Τις µορφές του δε τερου επιπέδου πλαισιώνουν στις άκρες της σκηνής δ ο φτερωτοί σεβίζοντες άγγελοι. Φορο ν στολές διακ νων, κά- µπτουν το ένα χέρι σε κίνηση δέησης, ενώ µε το άλλο κρατο ν τη σφαίρα του κ σµου, που εγγράφεται το συµπίληµα Ι(ΗΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ. Επάνω απ τα κεφάλια τους ίπτανται δ ο εξαπτέρυγα σεραφείµ. Πίσω απ τις µορφές, τον ρ λο του σκηνικο βάθους διαδραµατίζει ευµέγεθες, προοπτικά αποδοσµένο µεταλλικ κιβώριο µε θολωτή οροφή, απ την οποία κρέµονται τέσσερις κανδήλες. Σε έναν απ τους κιονίσκους του ακουµπά η σκάλα της Αποκαθηλώσεως, ενώ στα µεταξ τους διαστήµατα αναπτ σσεται η επι- 1. Θα θέλαµε να απευθ νουµε τις θερµ τερες ευχαριστίες µας στην κυρία Ανα τ Καλφαγιάν, για την προθυµ τατη και άµεσα θετική ανταπ κρισή της στο αίτηµα δηµοσίευσης του επιταφίου. 2. Σ µφωνα µε την παράδοση, ο λίθος είχε µεταφερθεί στην Κωνσταντινο πολη, στα χρ νια του αυτοκράτορα Μανουήλ Κοµνηνο, ο οποίος τον µετέφερε στην πλάτη του α- π το λιµάνι του Βουκολέοντος µέχρι την εκκλησία του Φάρου. Για το θέµα βλ. G. Millet, Recherches sur l iconographie de l Évangile, Paris 1916, σ. 498 σηµ. 4-5 και σ. 499 σηµ. 1.

2 90 Nίκος Παζαράς Eυπραξία ουλγκέρη γραφή µε το θέµα της παράστασης: Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ. εξι τερα ορθώνεται σε πιο µικρή κλίµακα ο Σταυρ ς του Μαρτυρίου µε τα ργανα του Πάθους. Στην άνω απ ληξη της κατακ ρυφης κεραίας του σταυρο βρίσκεται καρφωµένη δέλτος µε τη γνωστή συντοµογραφία Ι(ΗΣΟΥΣ) Ν(ΑΖΩΡΑΙΟΣ) Β(ΑΣΙΛΕΥΣ) Ι(ΟΥ ΑΙΩΝ). Η σκηνή διαδραµατίζεται στους ουρανο ς, πως υποδηλώνουν ο έναστρος ουραν ς και τα κοσµικά σ µβολα, ο ήλιος και η σελήνη, τιµητική φρουρά του Βασιλέως της ξης και τεκ- µήρια της αιωνι τητας της σκηνής. Στις τέσσερις γωνίες του υφάσµατος, εγγράφονται µέσα σε µετάλλια στηθαίοι οι ευαγγελιστές. Στις δ ο άνω γωνίες παριστάνονται αριστερά ο Λ(ΟΥΚΑΣ) και δεξιά ο Μ(ΑΡΚΟΣ), ενώ στις α- ντίστοιχες γωνίες της κάτω παρυφής εικονίζονται οι Μ(Α)Τ(ΘΑΙΟΣ) και ΙΩ(ΑΝΝΗΣ). Η σαρκοφάγος του Χριστο βαίνει σε κάµπο κατάσπαρτο µε άνθη, κεντηµένο επάνω σε πράσινο, επίθετο µεταξωτ φασµα. Κατά µήκος της κάτω οριζ ντιας παρυφής του, µέσα σε ταινιωτ πλαίσιο αναπτ σσεται αναθηµατική επιγραφή, που περιλαµβάνει και το νοµα της κεντήστρας: + Ελευθερίας Αναστασίου προσκυνητο ανιήλ Γνοσία(ς) Κοσταντί(νου) Συµε ν Γνοσίας προσκηνητής Χριστο Συµεών Γριγορίου Ηλήα Κονσταντήνου των προσκηνητών εσπίνης+ Π νιµα, Κοκ νας του Ιω(άννου). Το νοµα της κεντήστρας του επιταφίου µας είναι γνωστ απ ένα δη- µοσιευµένο έως σήµερα έργο της. Πρ κειται για π λη απ τη Μονή Παναχράντου στην Άνδρο, µε θέµα τον Χριστ εντ ς Αγίου Ποτηρίου, στον τ πο του «ζωηφ ρου άρτου» 3, ανάµεσα σε δ ο σεβίζοντες αγγέλους (εικ. 2). Το άµφιο είναι κεντηµένο σε ερυθρ µεταξωτ φασµα και φέρει αφιερωµατική επιγραφή, που απολήγει ως εξής: ΠΟΝΗΜΑ ΚΟΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ/ ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΨΜΓ (1743) 4. Μεµονωµένες µνείες στο νοµά της απαντο ν σποραδικά στη βιβλιογραφία, µε πρωιµ τερη την καταλογογράφησή της στον πίνακα ονοµάτων κεντητών, που συµπεριελήφθη απ την Ευγενία Βέη- Χατζηδάκη στο πρωτοποριακ έργο της για τα εκκλησιαστικά κεντήµατα του Μουσείου Μπενάκη 5. Σε σ ντοµη µονογραφία για τα εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα, η αείµνηστη Μαρία Θεοχάρη συγκαταλέγει την Κοκκώνα 3. Για το ευχαριστιακ αυτ θέµα, που εµφανίζεται για πρώτη φορά σε παλαιολ γεια τοιχογραφία στην Ευαγγελίστρια του Μυστρά, βλ. Μ. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναο ς της Καστοριάς. Συµβολή στη µελέτη της µνηµειακής ζωγραφικής της δυτικής Μακεδονίας, Αθήνα 2002, σσ Μυστήριον µέγα και παράδοξον, Σωτήριον Έτος 2000, Έκθεσις εικ νων και κει- µηλίων, Αθήνα, Βυζαντιν ν και Χριστιανικ ν Μουσείον, 28 Μα ου 31 Ιουλίου 2001 (Κατάλογος Εκθέσεως), Αθήνα 2000, αρ. 176, σ. 462 (στο εξής: Μυστήριον µέγα και παράδοξον). 5. Ε. Βέη-Χατζηδάκη, Μουσείον Μπενάκη. Εκκλησιαστικά κεντήµατα, εν Αθήναις 1953, σ. 73.

3 Kεντητ ς επιτάφιος της Kοκκώνας του Iωάννου στη Θεσσαλονίκη 91 του Ιωάννου στον κ κλο των κεντηστρών της Κωνσταντινο πολης του πρώτου µισο του 18ου αι., χωρίς περαιτέρω τεκµηρίωση 6.Η Κατερίνα Ζωγράφου-Κορρέ επισηµαίνει τη χρήση νοθευµένου νήµατος και την έντονη α- ναγλυφικ τητα, ως κ ρια στοιχεία του έργου της 7. Τέλος, η Μαρία Μαυροειδή, σε λήµµα της για την π λη της Άνδρου, που δηµοσιε θηκε στον κατάλογο της έκθεσης «Μυστήριον Μέγα και Παράδοξον», επισηµαίνει εκ νέου την αναγλυφικ τητα του κεντήµατος, καθώς και τις λεπτές διαβαθµίσεις των χρωµάτων στα ενδ µατα των µορφών 8. Σε,τι αφορά στην εικονογραφία της παράστασης, ο επιτάφι ς µας συνιστά αντιπροσωπευτικ παράδειγµα του αποκρυσταλλωµένου τ που του Επιταφίου Θρήνου, ο οποίος συνδυάζει αρµονικά τον λειτουργικ και ιστορικ χαρακτήρα του θέµατος. Απ τον πρωιµ τερο, λειτουργικ τ πο, πως αυτ ς διαµορφώθηκε κατά την παλαιολ γεια περίοδο, προέρχονται ο Χριστ ς νεκρ ς επί του λίθου, οι άγγελοι µε στολή διακ νου, οι ευαγγελιστές, τα εξαπτέρυγα και οι οκτάκτινοι αστέρες του κάµπου 9.Τα πολυάριθ- µα πρ σωπα γ ρω απ τη λάρνακα του Χριστο προέρχονται απ τη µετεξέλιξη του λειτουργικο χαρακτήρα του αµφίου σε ιστορικ, που ως γνωστ ν συντελείται βαθµιαία κατά τον 16ο και 17ο αι., στερα απ την εισαγωγή των εγκωµίων στην ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής 10.Το κιβώριο αποτελεί στοιχείο γνωστ επίσης απ άµφια της στερης βυζαντινής περι δου 11, µολον τι στους επιταφίους καθιερώνεται στους χρ νους µετά την 6. Μ. Θεοχάρη, Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα, Aθήνα, έκδ. Αποστολικής ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1986, σσ (στο εξής: Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα). 7. Κ. Ζωγράφου-Κορρέ, Μεταβυζαντινή Νεοελληνική εκκλησιαστική χρυσοκεντητική, Αθήνα 1985, σσ Μυστήριον µέγα και παράδοξον,.π., αρ. 176, σ Μνηµονε ουµε ενδεικτικά τις περιπτώσεις του χαµένου σήµερα επιταφίου απ τον Άγιο Κλήµη της Αχρίδας, καθώς και των επιταφίων της Θεσσαλονίκης, του κράλη Μιλο τιν στο Βελιγράδι, των Μονών Putna και Vatra-Moldovi ei στη Ρουµανία, πως και του Νικολάου Ευδαιµονοϊωάννη στο Victoria and Albert Museum του Λονδίνου. Βλ. G. Millet, Broderies religieuses de style Byzantin, Paris 1947, πίν. CLXXVI.1, CLXXVII, CLXXVIII, CLXXXI, CLXXXII, CLXXXV (στο εξής: Broderies religieuses) P. Johnstone, Byzantine Tradition in Church Embroidery, London 1967, πίν , Βλ. σχετ. Θεοχάρη, Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα,.π., σσ , που αναπτ σσεται ευσ νοπτα η µετάβαση απ το λειτουργικ στον ιστορικ -αφηγηµατικ τ πο της παράστασης. Επισηµαίνουµε βέβαια τι τα ιστορικά πρ σωπα του θέµατος είχαν ήδη εµφανιστεί περί το 1400, πως στον επιτάφιο του Ιωάννη Συρ πουλου απ τη Μονή Χιλανδαρίου και στον επιτάφιο απ τη Μονή Cozia της Ρουµανίας. Βλ. σχετ. D. Bogdanoviç V. J. Djuriç D. Medakoviç, Chilandar sur le Mont Athos, Belgrade 1978, σ. 126 εικ. 105 Millet, Broderies religieuses,.π., σσ. 96, 102, πίν. CLXXXVII. 11. πως σε αέρες απ τη Μονή Χιλανδαρίου και το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, καθώς και στον σάκκο του Φωτίου απ τη Μ σχα. Πρβλ. Millet, Broderies religieuses,.π., πίν. CLVIII Johnstone,.π., πίν. 7, 89 Θεοχάρη, Eκλησιαστικά χρυσοκέντητα,.π., εικ. 16.

4 92 Nίκος Παζαράς Eυπραξία ουλγκέρη Άλωση 12. Τέλος, ο σταυρ ς µε τα σ µβολα του Πάθους προέρχεται απ τα αντιµήνσια 13 και περιλαµβάνεται στη σκηνή ως µνεία της επικείµενης Ανάστασης του Χριστο και της σωτηρίας των ανθρώπων 14. Η σ ζευξη του λειτουργικο µε τον ιστορικ τ πο του θέµατος πραγ- µατοποιήθηκε µε ποικίλες µορφές και σε διαφορετικές χρονικές περι δους στις επιµέρους περιοχές της Οθωµανικής αυτοκρατορίας 15.Ο συνδυασµ ς τους στέφθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία κυρίως απ τα τέλη του 17ου αι. και ε- ξής στα εργαστήρια της Κωνσταντινο πολης, των οποίων οι κεντήστρες υ- πογράφουν µε υπερηφάνεια τα εργ χειρά τους, έχοντας πλήρη συνείδηση της αξίας και της κοινωνικής θέσης τους 16. Στα εργαστήρια αυτά διαµορφώνεται ο εικονογραφικ ς τ πος της παράστασής µας, που αποκρυσταλλώνεται πιθαν τατα στα έργα της περίφηµης εσποινέτας του Αργ ρη, πως ο επιτάφιος µε χρονολογία 1682 στο Μουσείο Μπενάκη, µε προέλευση απ την ορθ δοξη Μητρ πολη Αγκ ρας (εικ. 3) 17. Κ ριο γνώρισµα των έργων της εσποινέτας συνιστά η στροφή απ την υπερφορτωµένη εικονογραφία του 17ου αι. προς µία απλο στερη σ νθεση του θέµατος, µε συµµετρική και ε ρυθµη οργάνωση των µορφών γ ρω απ τον Χριστ, προς τον οποίο συγκλίνουν λοι οι άξονες της σ νθεσης. Η σκηνή διατηρεί χαρακτήρα µνη- µειακ µε έντονο το ανθρώπινο στοιχείο, χωρίς ωστ σο τη δραµατική ένταση παλαιοτέρων εποχών. Οι µορφές παρουσιάζονται µ ανάλαφρες στάσεις, προσεγµένη πτυχολογία, ακρίβεια και σταθερ τητα σχεδίου. Σε,τι αφορά στην οργάνωση του χώρου, επισηµαίνουµε τη λιτ τητα και τη φυσιοκρατική διάθεση στην απ δοση των διακοσµητικών µοτίβων του κάµπου, καθώς και την προσπάθεια για ορθή προοπτική απ δοση του βάθους, που εκδηλώνεται κυρίως στη µορφή της λάρνακας και του κιβωρίου. Οι παραπάνω αρχές, που διέπουν την εικονογραφία και τεχνοτροπία του επιταφίου της εσποινέτας, απαντο ν οµοίως και στο έργο της Κοκκώ- 12. Βέη-Χατζηδάκη,.π., σ. 28 σηµ π., σσ Θεοχάρη, Eκκλησιαστικά χρυσοκέντητα,.π., σ Για το θέµα βλ. Ζωγράφου-Κορρέ,.π., σ. 64 κ.ε. 16. Ο κ σµος του Βυζαντινο Μουσείου, συλλογικ ς τ µος, Αθήνα, έκδ. ΥΠ.ΠΟ. Βυζαντινο και Χριστιανικο Μουσείου, Αθήνα 2004, σ. 339 (στο εξής: Ο κ σµος του Βυζαντινο Μουσείου). 17. Βέη-Χατζηδάκη,.π., αρ. 39, σσ Johnstone,.π., σσ εικ. 113 Ζωγράφου Κορρέ,.π., σ. 81 κ.ε., εικ Α. Μπαλλιάν, Θησαυροί απ τις ελληνικές κοιν τητες της Μικράς Ασίας και Ανατολικής Θράκης, Συλλογές Μουσείου Μπενάκη (Κατάλογος Έκθεσης), Κέντρο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης, 20 Οκτωβρίου Ιανουαρίου 1993, Αθήνα 1992, εικ. 2 (δηµοσιε εται µ νον έγχρωµη φωτογραφία) Οι Π λες του Μυστηρίου, Θησαυροί της Ορθοδοξίας απ την Ελλάδα (Κατάλογος Εκθέσεως), Βυζαντιν Μουσείο Αθηνών, Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Κανελλοπο λου, Αθήνα 1994, αρ. 132, σ. 292, που και λη η προγενέστερη βιβλιογραφία (στο εξής: Οι Π λες του Μυστηρίου).

5 Kεντητ ς επιτάφιος της Kοκκώνας του Iωάννου στη Θεσσαλονίκη 93 νας του Ιωάννου. Σε,τι αφορά στα επιµέρους στοιχεία, επισηµαίνουµε ενδεικτικά την καθιστή στάση της Παναγίας, τον αξονοµετρικ ρ λο των αγγέλων, την παρουσία των δ ο εξαπτερ γων και των κοσµικών συµβ λων, α- κ µη και τον τρ πο που αναπτ σσεται η επιγραφή µε το θέµα, στα διαστή- µατα µεταξ των κιονίσκων του κιβωρίου. Ο επιτάφιος της Κοκκώνας χαρακτηρίζεται απ µεγαλ τερη αφηγηµατικ τητα, καθώς προβάλλεται ο ανθοφ ρος κάµπος του προσκηνίου, εικονίζεται µία επιπλέον µυροφ ρος, προστίθενται ο Σταυρ ς του Μαρτυρίου, τα αστέρια στον κάµπο και οι προτοµές των Ευαγγελιστών στις γωνίες. Οι ποιες διαφοροποιήσεις, που δικαιολογο νται απ την πάροδο µερικών δεκαετιών και τη διαφορετική προσωπικ τητα των κεντηστρών, δεν ανατρέπουν την εντ πωση της καταγωγής του οψιµ τερου αµφίου απ το προγενέστερο. Η λειτουργία του επιταφίου της εσποινέτας ως αρχετ που καθίσταται ιδιαίτερα εµφανής στην απ δοση των αρχιτεκτονικών στοιχείων του βάθους. Το ορθογώνιο βάθρο του πρώτου επιπέδου ακολουθεί τους ίδιους καν νες προοπτικής και αποδίδεται µε σκουροκάστανη άνω επιφάνεια και ασηµοκέντητο κάλυµµα στο πλάι. Χαρακτηριστική είναι ακ µη η εµφαντική παρουσία του κιβωρίου µε τις κανδήλες, που η επιθυµία για τρισδιάστατη απ δοση δηλώνεται µε τους πέντε κιονίσκους και την απεικ νιση τµήµατος απ το εσωτερικ της θολωτής οροφής. Ανάλογη διαµ ρφωση του εικονογραφικο τ που απαντά και σε µεταγενέστερα έργα του καλλιτεχνικο περιβάλλοντος της εσποινέτας, πως στους επιταφίους απ τη Μονή Ταξιαρχών Αιγιαλείας (εικ. 4) 18, απ το Εγκίν (εικ. 5) και την Αµίδη της Μικράς Ασίας (εικ. 6), σήµερα στο Μουσείο Μπενάκη 19, καθώς και στον επιτάφιο των εσποινέτας και Αλεξάνδρας, απ το Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου στο Λονδίνο (εικ. 7) 20. Στα έργα αυτά απαντο ν στοιχεία του επιταφίου της Κοκκώνας, που απουσιάζουν απ τον αντίστοιχο της Αγκ ρας, πως ο ανθισµένος κάµπος και τα ακτινωτά αστέρια του ουρανο. Επιπλέον, σε λες τις περιπτώσεις η Παναγία αποδίδεται καθισµένη στο άκρο της σαρκοφάγου και χι σε σκίµποδα, πως στον επιτάφιο της Αγκ ρας. Πολλά κοινά στοιχεία εντοπίζονται επίσης ανάµεσα στον επιτάφιο απ το αρχαιοπωλείο Καλφαγιάν και στα έργα της περίφηµης Μαριώρας, σ γχρονης µε την Κοκκώνα κωνσταντινουπολίτισσας κεντήστρας. Οι περισσ τερες οµοι τητες επισηµαίνονται µε επιτάφιο της τελευταίας απ τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, που προέρχεται απ τη Μονή του Αγίου 18. Μ. Θεοχάρη, «Χρυσοκέντητα άµφια της Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας», Αρχαιολογική Εφηµερίς 1960, σσ , πίν. ΙΣΤ η ίδια, Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα,.π., εικ Βέη-Χατζηδάκη,.π., αρ. 46, 49, σσ , Ζωγράφου-Κορρέ,.π., σσ εικ Johnstone,.π.,σ.126 εικ. 115 Ζωγράφου-Κορρέ,.π., σ. 15 εικ. 96.

6 94 Nίκος Παζαράς Eυπραξία ουλγκέρη Αβερκίου Ελεγµών της Μικράς Ασίας και φέρει χρονολογία «1724» (εικ. 8) 21. Συγκριτικά µε το έργο της Κοκκώνας, η σ νθεση απαρτίζεται τώρα απ λιγ τερα πρ σωπα και χαρακτηρίζεται απ µεγαλ τερη λιτ τητα ως προς τα διακοσµητικά της στοιχεία. Ακολουθο νται ωστ σο οι ίδιες ακριβώς αρχές στην οργάνωση της σκηνής και επαναλαµβάνονται επακριβώς τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του βάθους. Παράλληλα, επισηµαίνονται πανοµοι τυπες διακοσµητικές λεπτοµέρειες, πως ο φολιδωτ ς διάκοσµος του θ λου του κιβωρίου και τα σχηµατοποιηµένα κυπαρίσσια του πρώτου επιπέδου. Παραπλήσια διαµ ρφωση του εικονογραφικο θέµατος απαντά και σε έργα ανώνυ- µων κωνσταντινουπολιτών καλλιτεχνών του πρώτου µισο του 18ου αι., - πως επί παραδείγµατι σε χρυσοκέντητο επιτάφιο απ τη Συλλογή Λοβέρδου (εικ. 9) 22. Χαρακτηριστικ γνώρισµα της τέχνης της Κοκκώνας του Ιωάννου συνιστά η ενσωµάτωση δυτικών στοιχείων µε τρ πο τ σο διακριτικ, ώστε να µην αλλοιώνεται ο ιερατικ ς χαρακτήρας του αµφίου 23. Ειδικ τερα, η εξοικείωση της κεντήστρας µε τη δυτική τέχνη δηλώνεται µε τα εξατοµικευµένα χαρακτηριστικά των προσώπων (εικ. 10) και µε άλλες, δευτερε ουσας υφής λεπτοµέρειες, πως οι ακτινωτοί φωτοστέφανοι, η εξαιρετικά ρευστή πτυχολογία της νεκρικής σινδ νης και η µορφή του περιζώµατος του Χριστο. Ανάλογα στοιχεία απαντο ν σε πολλά ακ µη έργα της ίδιας εποχής, µε χαρακτηριστικ παράδειγµα αέρα-επιτάφιο της Μαριώρας (1753) απ τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολ γου στην Πάτµο (εικ. 11) 24. Συνοψίζοντας σε,τι αφορά στα εικονογραφικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά της κεντήστρας µας, επισηµαίνουµε την απ λυτη εναρµ νισή της µε τις αρχές της εσποινέτας του Αργ ρη, το έργο της οποίας υπήρξε κεφαλαιώδους σηµασίας για την εκκλησιαστική κεντητική, στο πέρασµα απ τον 17ο προς τον 18ο αι. 25.Η διακοσµητική διάθεση της Κοκκώνας σχεδ ν εξαντλείται στη διακριτική χρήση των παραδοσιακών θεµάτων της ανατολίτικης τέχνης κυπαρίσσια, τριαντάφυλλα, γαρ φαλλα και τουλίπες στον πράσινο κάµπο της σκηνής. Τα άστρα του ουρανο περιορίζονται σε ανα- 21. Κ. Σκαµπαβίας, «Ο κεντητ ς επιτάφιος της Μαριώρας στα Νέα Μουδανιά», Α Συµπ σιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Περιλήψεις Ανακοινώσεων, Αθήνα 1981, σ. 76 Βυζαντινή και µεταβυζαντινή τέχνη (Κατάλογος Εκθέσεως), Αθήνα, Παλι Πανεπιστήµιο, 26 Ιουλίου Ιανουαρίου 1986, Αθήνα 1985, αρ. 255, σσ Μυστήριον µέγα και παράδοξον,.π., σσ Ο κ σµος του Βυζαντινο Μουσείου,.π., εικ Η ίδια επισήµανση µπορεί να γίνει και για τα έργα της εσποινέτας και των επιγ νων της, αρχής γενοµένης και πάλι απ τον επιτάφιο της Αγκ ρας. 24. Μ. Θεοχάρη, «Χρυσοκέντητα άµφια», Οι θησαυροί της Μονής Πάτµου, συλλογικ ς τ µος, διευθ. Έκδ. Αθ. Κοµίνης, Αθήνα 1988, σ. 190 εικ Βλ. σχετ. Ζωγράφου-Κορρέ,.π., σσ Π λες του Μυστηρίου,.π., σ. 292.

7 Kεντητ ς επιτάφιος της Kοκκώνας του Iωάννου στη Θεσσαλονίκη 95 λογίες και πα ουν να «πνίγουν» τις µορφές, αντίθετα µε,τι ισχ ει σε προγενέστερους επιταφίους. Σε µία περίοδο που τα λειτουργικά άµφια περιβάλλονται συνηθέστατα απ φαρδιές ταινίες, στις οποίες εγγράφονται πλο σιοι ελικοειδείς βλαστοί µε πολ χρωµα λουλο δια 26,η Κοκκώνα του Ιωάννου περιορίζεται σ ένα απλ σχοινοειδές πλαίσιο, πανοµοι τυπο µε το αντίστοιχο του επιταφίου της Μαριώρας απ τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής 27.Οι ίδιες αρχές λιτ τητας, συµµετρικής και ε ρυθµης οργάνωσης της σ νθεσης διέπουν και το µοναδικ µέχρι σήµερα δηµοσιευµένο έργο της, την π λη απ τη Μονή Παναχράντου στην Άνδρο. Προχωρώντας σε ζητήµατα τεχνικής, επισηµαίνουµε εξ αρχής τι ο επιτάφιος χαρακτηρίζεται χι τ σο για τον πλο το των υλικών σο για την υ- ψηλή ποι τητα της εκτέλεσης. Η µεγαλ τερη επιφάνεια του έργου έχει κεντηθεί µε χρυσονήµατα και αργυρονήµατα, που εναλλάσσονται στα ενδ - µατα των µορφών, το κιβώριο και τη λάρνακα του Χριστο, καθώς και τα δευτερε οντα µοτίβα του βάθους. Αµιγές χρυσ σ ρµα δεν χρησιµοποιείται παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, πως στο φιαλίδιο του Νικοδήµου και τις κανδήλες του κιβωρίου. Ο χρυσ ς και το ασήµι δεν είναι ιδιαίτερα καλής ποι τητας, καθώς το κέντηµα έχει αρχίσει να χάνει τη λάµψη του, παρ λο που το άµφιο δεν είναι ιδιαίτερα παλαι. Τα γυµνά µέλη και τα πρ σωπα των µορφών έχουν κεντηθεί µε ανοιχτορ δινα νήµατα, ενώ οι κοµµώσεις, τα γένεια και οι κ ρες των µατιών µε καστανά σε διάφορες αποχρώσεις. Με λεπτά µα ρα νήµατα διαγράφονται τα περιγράµµατα των σωµάτων και των χαρακτηριστικών του προσώπου. Σκουροκάστανη µεταξωτή κλωστή έχει χρησιµοποιηθεί για να υποδηλώσει την άνω επιφάνεια του λίθου. Στα φτερά των αγγέλων και τον πράσινο µεταξωτ κάµπο έχουν προσαρτηθεί πο λιες, ενώ ένα και µοναδικ µαργαριτάρι απαντά στο µέσον του δοχείου του Νικοδήµου. Τα πρ σωπα και τα γυµνά µέρη του σώµατος έχουν κεντηθεί απευθείας επάνω στο κ κκινο ατλάζι της βάσης. Τα υπ λοιπα στοιχεία της σ νθεσης έ- χουν εκτελεστεί σε δ ο επίπεδα αναγλυφικ τητας. Σε χαµηλ τερο ανάγλυφο αποδίδονται η σαρκοφάγος και τα ενδ µατα των µορφών, ενώ περισσ τερο έξεργα είναι τα φωτοστέφανα, τα φτερά των αγγέλων και το κιβώριο. Η αναγλυφικ τητα επιτυγχάνεται µε γέµισµα απ µαλακ βαµβακερ νήµα, την «ουτρά χ ντρος», που διακρίνεται στα σηµεία που το κέντηµα έχει κατα- 26. Χαρακτηριστικ παράδειγµα συνιστά ο πολ γνωστ ς, σ γχρονος περίπου επιτάφιος της Θεοδοσίας του Κασυµπο ρη απ την Τραπεζο ντα (1738), που βρίσκεται σή- µερα στο Μουσείο Μπενάκη. Βλ. σχετ. Βέη-Χατζηδάκη,.π., αρ. 51, σσ Johnstone,.π., σσ εικ. 116 Ζωγράφου-Κορρέ,.π., σσ Μπαλλιάν,.π., εικ. 1 (δηµοσιε εται µ νον έγχρωµη φωτογραφία). 27. Βλ. σηµ

8 96 Nίκος Παζαράς Eυπραξία ουλγκέρη στραφεί, πως στα τ ξα του κιβωρίου και στα σχηµατοποιηµένα κυπαρίσσια του κάµπου. Σε,τι αφορά στις βελονιές, η Κοκκώνα του Ιωάννου χρησιµοποιεί πυκν καβαλίκι στις µεγάλες επιφάνειες, πως στα ενδ µατα των γυναικείων µορφών, τη σινδ να του Χριστο, τα φτερά των αγγέλων, τη σάρκα και την κ µη των µορφών. Η ίδια βελονιά απαντά και σε µικρ τερες επιφάνειες, πως στα διακοσµητικά άνθη της νεκρικής κλίνης, τις σφαίρες των αγγέλων, τα χερουβείµ και το βάθος των µεταλλίων των ευαγγελιστών. Με «ίσια σπασµένη» έχουν κεντηθεί το µαφ ριο της Παναγίας, ο χιτώνας του Ιωάννη, τα οράρια των αγγέλων και το πλαίσιο της σκηνής, ενώ µε βελονιά «καµάρες» αποδίδονται το ιµάτιο του Ιωάννη και τα ενδ µατα του Νικοδήµου. Με «ορθή ρίζα» έχουν κεντηθεί τα γράµµατα των επιγραφών και ορισµένα δευτερε οντα µοτίβα, πως τ αστέρια του βάθους. Βελονιά «βερέρικη» απαντά σε λιγοστές περιπτώσεις, πως στο µαφ ριο της µυροφ ρου πίσω απ τον Ιωσήφ, ενώ µε ρίζα «κοτσάκια» έχουν κεντηθεί τα ιµάτια των αγγέλων. Σε µικρές επιφάνειες εντοπίζεται και η βελονιά «κοτσάκι», πως επί παραδείγµατι στην άνω απ ληξη της κατακ ρυφης κεραίας του σταυρο. Επισηµαίνουµε ιδιαίτερα την απ δοση του θ λου του κιβωρίου, στις φολίδες του οποίου εναλλάσσονται «ίσια σπασµένη», «καµάρες» και «µπακλαδωτή» ρίζα (εικ. 12). Εναλλαγές βελονιών απαντο ν και σε άλλες επιφάνειες της σ νθεσης, πως στο περίζωµα του Χριστο, που η «ορθή ρίζα» εναλλάσσεται µε «καβαλίκι». Οι λεπτοµέρειες της τεχνικής εκτέλεσης οδηγο ν εκ νέου σε κοινά στοιχεία µε τα έργα των κεντηστριών της Κωνσταντινο πολης του τέλους του 17ου και του πρώτου µισο του 18ου αι. Η ποικιλία των βελονιών και η ε- ξαιρετική ικαν τητα στην εναλλαγή τους χαρακτηρίζουν το έργο της εσποινέτας, της Μαριώρας, της Ευσεβείας και πολλών απ τις επώνυµες και ανώνυµες µαθήτριές τους. Μνηµονε ουµε ενδεικτικά την περίπτωση της η- µισφαιρικής οροφής του κιβωρίου στον επιτάφιο της Μαριώρας απ τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, για τον οποίο έγινε λ γος παραπάνω. Τα πρ σωπα, κατ επίδραση της τέχνης της εσποινέτας, έλκουν την καταγωγή τους απ την ιταλική κεντητική, δουλεµένα µε εξαιρετικά λεπτές βελονιές, οι οποίες σε συνδυασµ µε τις ανεπαίσθητες φωτοσκιάσεις δίνουν την εντ πωση ζωγραφικο έργου (εικ. 10, 12) 28. Ακ µη, η αυξηµένη αναγλυφικ τητα, που έχει α- ποδοθεί σε επίδραση των έργων της µεταλλοτεχνίας 29, αποτελεί τυπικ γνώρισµα της κεντητικής τέχνης των εργαστηρίων της Κωνσταντινο πολης, απ τα τέλη του 17ου αι. και εξής 30. ιαφοροποιήσεις συγκριτικά µε άλλα εργα- 28. Ζωγράφου-Κορρέ,.π., σ Ο κ σµος του Βυζαντινο Μουσείου,.π., σ Θεοχάρη, Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα,.π., σ. 13.

9 Kεντητ ς επιτάφιος της Kοκκώνας του Iωάννου στη Θεσσαλονίκη 97 στήρια της Κωνσταντινο πολης επισηµαίνονται στην ολοκληρωτική σχεδ ν απουσία µεταλλικών συρµάτων, τη µεγαλ τερη χρήση νοθευµένων νηµάτων και την αποφυγή χρήσης τιρ-τιρ, χρωµατιστών λίθων και µεγάλου αριθµο µαργαριταριών. Στην π λη της Μονής Παναχράντου απαντο ν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, εντοπίζεται ωστ σο µία σηµαντική διαφορά ως προς τη µορφή της αναθηµατικής επιγραφής (εικ. 2). Στο κέντηµα της Άνδρου η επιγραφή είναι περισσ τερο καλλιγραφηµένη, µε ένα µ λις ορθογραφικ λάθος και ορθ τερα δοµηµένη απ γραµµατικής και συντακτικής πλευράς, απ τι στον επιτάφιο του αρχαιοπωλείου Καλφαγιάν 31. Μπορο µε αναµφίβολα να υποστηρίξουµε τι οι σχεδιαστές των επιγραφών υπήρξαν κατά περίπτωση διαφορετικοί, πως επίσης και τι η επικεφαλής κεντήστρα ήταν χαµηλο µορφωτικο επιπέδου, φαιν µενο δι λου ασυνήθιστο στη µεταβυζαντινή περίοδο 32, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα είχε παρέµβει διορθωτικά στην επιγραφή του επιταφίου. Συνοψίζοντας, παρατηρο µε τι ο επιτάφιος της Κοκκώνας του Ιωάννου συνιστά απ λυτα αντιπροσωπευτικ δείγµα της άνθησης της χρυσοκεντητικής της Κωνσταντινο πολης κατά τη λεγ µενη περίοδο των Φαναριωτών ( ). Στη νέα αυτή ακµή της τέχνης, τα θεµελιώδη στοιχεία της βυζαντινής κεντητικής αναδιατυπώνονται και συγχωνε ονται δηµιουργικά µε τις αναπ φευκτες, την περίοδο αυτή, επιδράσεις της δυτικής τέχνης, οδηγώντας σε υψηλο επιπέδου καλλιτεχνικά προϊ ντα, τεκµήρια της οικονοµικής και πολιτιστικής αναζωογ νησης του ελληνισµο της Ανατολής 33. ΝΙΚΟΣ ΠΑΖΑΡΑΣ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΟΥΛΓΚΕΡΗ 31. Το πλήρες κείµενο της επιγραφής της π λης έχει ως εξής: ΕΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΥΛΗΣ /ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ /ΕΚ ΧΟΡΑΣ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ/ ΠΟΝΗΜΑΚΟΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ/ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΨΜΓ. 32. Ζωγράφου-Κορρέ,.π., σ Βλ. σχετ. Θεοχάρη, Eκκλησιαστικά χρυσοκέντητα,.π., σσ

10 SUMMARY N. Pazaras E. Doulgeri, An Embroidered «Epitaphios» of the Constantinopolitan Artisan «Kokkona tou Ioannou» at Thessaloniki. The Art Gallery of Mrs Anait Kalphagian at Thessaloniki acquired in the year 2006 an embroidered Epitaphios from the «Galerie Neumeister Münchener Kunstauktionhaus» of Munich. This «supreme veil», as Theodore Studitis called it, is embroidered on red silk and represents, as usual, the Lamentation of Christ. Its down edge border is filled in with a dedicatory inscription, which includes the name of the female embroiderer «Kokkona tou Ioannou». This artisan s only other so far known work had been a sanctuary pyle of the year 1747, encountered in the Panahrantou Monastery at the island of Andros. The scene of the epitaphios combines elements of the so called «liturgical» and «narrative - historical» type: the symbolic representation of the sacrificed Lamb with the angelic hosts and the Lamentation with all the usual mourning figures. Some of the works most striking features are the perfect balance and monumentality of the composition, the idealised figures, the high quality of design and the harmonious palette of colours. Byzantine style is blended with slight Western influences, especially in the portraits and clothing of some figures, as well as the rules of perspective. The embroidery has been worked in relief, mainly with fine gold and silver threads, while parts like hands and faces are mostly stitched in brown, black and wheat-coloured threads and silks. All in all, the epitaphios of Thessaloniki is associated by its high quality in iconography, style and technique with a group of earlier epitaphioi, fabricated by famous Constantinopolitan workshops at the end of 17th beginning of the 18th century, like those headed by Despoineta and Mariora. All these masterpieces prove that the art of gold embroidery flourished anew in Constantinople in the so called «Phanariote» period, which approximately dates from 1680 until 1780.

11 Kεντητ ς επιτάφιος της Kοκκώνας του Iωάννου στη Θεσσαλονίκη 99 Εικ. 1. Θεσσαλονίκη, αρχαιοπωλείο Kαλφαγιάν. Kεντητ ς επιτάφιος της Κοκκώνας του Ιωάννου, µέσα 18ου αι. Thessaloniki, Kalphagian Art Gallery. Epitaphios, worked by Kokkona tou Ioannou, mid 18th century. Εικ. 2. Άνδρος, Μονή Παναχράντου. Π λη µε θέµα τον Χριστ «ζωηφ ρο άρτο». Έργο Κοκκώνας του Ιωάννου, Andros, Panahrantou Monastery. Sanctuary pyle with Christ as «Jesus the life-giving bread». Worked by Kokkona tou Ioannou, 1743.

12 100 Nίκος Παζαράς Eυπραξία ουλγκέρη Εικ. 3. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη. Επιτάφιος απ την Άγκυρα. Έργο εσποινέτας, Athens, Benaki Museum. Epitaphios from Ankara, worked by Despoineta, Εικ. 4. Αίγιο, Μονή Ταξιαρχών. Επιτάφιος εσποινέτας, Aigio, Taxiarhon Monastery. Epitaphios, worked by Despoineta, 1685.

13 Kεντητ ς επιτάφιος της Kοκκώνας του Iωάννου στη Θεσσαλονίκη 101 Εικ. 5. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη. Επιτάφιος απ το Εγκίν της Μικράς Ασίας. Έργο εσποινέτας, Athens, Benaki Museum. Epitaphios from Egin at Asia Minor. Worked by Despoineta, Εικ. 6. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη. Επιτάφιος απ την Αµίδη της Μικράς Ασίας (σηµ. Ντιγιαρµπακίρ). Αποδίδεται στο εργαστήριο της εσποινέτας, Athens, Benaki Museum. Epitaphios from Amida (today Diyarbakir) at Asia Minor. Attrributed to the workshop of Despoineta, 1732.

14 102 Nίκος Παζαράς Eυπραξία ουλγκέρη Εικ. 7. Λονδίνο, Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου. Επιτάφιος εσποινέτας και Αλεξάνδρας, πρώτο µισ 18ου αι. London, Victoria and Alexander Museum. Epitaphios, worked by Despoineta and Alexandra, first half of 18th century. Εικ. 8. Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, Να ς Αγίου Γεωργίου. Επιτάφιος απ τη Μονή του Αγίου Αβερκίου Ελεγµών της Μικράς Ασίας. Έργο Μαριώρας, Halkidiki, Nea Moudania, St. George s church. Epitaphios from St. Averkios Elegmon Monastery at Asia Minor, worked by Mariora, 1724.

15 Kεντητ ς επιτάφιος της Kοκκώνας του Iωάννου στη Θεσσαλονίκη 103 Εικ. 9. Αθήνα, Βυζαντιν Μουσείο. Επιτάφιος απ τη Συλλογή Λοβέρδου, 17ος-18ος αι. Athens, Byzantine Museum. Epitaphios from Loverdos Collection, 17th-18th century. Εικ. 10. Θεσσαλονίκη, αρχαιοπωλείο Kαλφαγιάν. Eπιτάφιος της Κοκκώνας του Ιωάννου. Ο Χριστ ς, η Παναγία και δ ο µυροφ ρες (λεπτ.). Thessaloniki, Kalphagian Art Gallery. Epitaphios, worked by Kokkona tou Ioannou. Detail of the central part with Jesus Christ, the Virgin Mary and two mourning women.

16 104 Nίκος Παζαράς Eυπραξία ουλγκέρη Εικ. 11. Πάτµος, Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολ γου. Επιτάφιος της Μαριώρας, 1753 Patmos, Monastery of St John the Divine. Epitaphios, worked by Mariora, Εικ. 12. Θεσσαλονίκη, αρχαιοπωλείο Kαλφαγιάν. Eπιτάφιος της Κοκκώνας του Ιωάννου. Οι µορφές πίσω απ τη λάρνακα του Χριστο και το κιβώριο (λεπτ.). Thessaloniki, Kalphagian Art Gallery. Epitaphios, worked by Kokkona tou Ioannou, mid 18th century. Detail of the central part with the ciborium and the figures standing behind Jesus burial slab.

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Είναι η τέχνη της απεικόνισης ιερών προσώπων ή θρησκευτικών σκηνών Είναι η ζωγραφική παράσταση θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία του Άρακα Ελληνικά

Παναγία του Άρακα Ελληνικά 1 Παναγία του Άρακα Ελληνικά 2 ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΚΑ Ο ναός της Παναγίας του Άρακα που φαίνεται να κτίστηκε γύρω στο 1191, πιθανότατα πήρε το όνομά του από το «αρακάς», όπως και πολλά άλλα φυτονυμικά επώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Εικόνα 1: Η πληρωμή του φόρου, παρεκκλήσιο Brancacci, Φλωρεντία Εικόνα 2: Η εκδίωξη από τον παράδεισο, παρεκκλήσιο Brancacci. Πριν και μετά την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλαδική τέχνη και σύγχρονη αφηρημένη τέχνη

Κυκλαδική τέχνη και σύγχρονη αφηρημένη τέχνη ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κυκλαδική τέχνη και σύγχρονη αφηρημένη τέχνη Νάγια Οικονομίδου 2014-2015 1 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 1. Γνωρίσματα Κυκλαδικής Τέχνης...4 Πτυόσχημα ειδώλια.5 Βιολόσχημα ειδώλια 6

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας.

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας. 2.2.2. Η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Το Ελληνικό Πνεύµα κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Η Παλαιοχριστιανική τέχνης - Μια Τέχνη Ελληνική Eρωτήσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ- ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ Η εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος είναι ένα μικρό παρεκκλήσι που χτίστηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ Αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της από 15 Ιουλίου 2013 προκήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής Αθήνα, Ιούλιος 2013 2

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Ε: Μεταβυζαντινή Τέχνη (1453 αρχές 19ου αι.) Αρχιτεκτονική - Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΊΩΝ/ΤΜΉΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώιμη κρητική εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην μονή Ιβήρων

Πρώιμη κρητική εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην μονή Ιβήρων Πρώιμη κρητική εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην μονή Ιβήρων Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΗ' (2007) Σελ. 193-202 ΑΘΗΝΑ 2007 Ε. Ν. Τσιγαρίδας ΠΡΩΙΜΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνης. την επίσκεψή τους στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Τέχνης. την επίσκεψή τους στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Η δραστηριότητα του Α2 στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Οι μαθητές του Α2 του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης με την επίσκεψή τους στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

3 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

3 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 3 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Σύγχρονη Συνάντηση με την Παράδοση Ομαδική Εργασία Μνημειακού Χαρακτήρα Ομάδα 1 Γυμνάσιο Χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή ξυλογλυπτική,

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα

Καραβάτζιο, Η κλήση του Ματθαίου. Εκκλησία Αγίου Λουδοβίκου των Γάλλων, Ρώµη

Καραβάτζιο, Η κλήση του Ματθαίου. Εκκλησία Αγίου Λουδοβίκου των Γάλλων, Ρώµη Καραβάτζιο, Η κλήση του Ματθαίου Εκκλησία Αγίου Λουδοβίκου των Γάλλων, Ρώµη Διδακτικό υλικό Μάθηµα: Θρησκευτικά Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Τάξη: Β Γυµνασίου Καθηγητής: Γ. Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 3. Μετάλλια Ευδοκίμου Υπηρεσίας τεμάχια 160 4. Μετάλλια Αξίας και Τιμής

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Αναστασία Τούρτα Επίτιμη Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Ο Αλέξανδρος νικά τον Δαρείο. Εικονογραφημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΜΟΙΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Το έργο και η εποχή του Θεοφάνη

ΓΕΛ ΜΟΙΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Το έργο και η εποχή του Θεοφάνη ΓΕΛ ΜΟΙΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Το έργο και η εποχή του Θεοφάνη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά για την Κρητική σχολή 3 Τεχνοτροπία 5 Εικόνες.9 Πηγές, συνεργασία, επικοινωνία 13 2 Γενικά για την Κρητική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου 2 Πανοραμική άποψη, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Σύμφωνα με επιγραφή του βόρειου τοίχου του ναού, ο ναός κτίστηκε το 1280 από τον Ιωάννη Μουτουλλά και τη σύζυγο του Ειρήνη.

Διαβάστε περισσότερα

6. Οι Μήδοι και οι Πέρσες Στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.χ., στο β ρειο τµήµα του οροπεδίου του Ιράν εγκαταστάθηκαν οι Μήδοι και στο ν τιο οι Πέρσες. Μέχρι τον 7ο αι. π.χ., αµφ τεροι ήταν εξαρτηµένοι απ

Διαβάστε περισσότερα

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1 το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 2 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 3 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ αντίγραφο από πρωτότυπο του 3ου π.χ. αι. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2005$ Industrial Romantic Landscapes, Middlesbrough College, Αγγλία

2005$ Industrial Romantic Landscapes, Middlesbrough College, Αγγλία Εικαστικός. Γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου. Σπούδασε ζωγραφική στο εργαστήρι του Τ. Πατρασκίδη και ψηφιδωτό στο εργαστήρι του Γ. Βαλαβανίδη, από το 1993 μέχρι το 1998, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βιτρούβιος Άντρας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι

Ο Βιτρούβιος Άντρας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι Ο Βιτρούβιος Άντρας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου είναι ένα διάσημο σχέδιο με συνοδευτικές σημειώσεις του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, που φτιάχτηκε περίπου το 1490 σε ένα από τα ημερολόγιά

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρ λογος... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρ λογος... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρ λογος....................................................... 15 ΚΕΦΑΛΑΙO ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Τα µαθηµατικά και η τέχνη, αν και φαινοµενικά τουλάχιστον, αποτελούν δύο ξεχωριστά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι δυνατόν να συνδυαστούν και να δώσουν δηµιουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 Εξάμηνο: 8 ο (εικ.1) Νίκη της ΣαμοθράκηςParis, Musée du Louvre Φθορά:

Διαβάστε περισσότερα

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες Μυκηναϊκή θρησκεία Τα στοιχεία που διαθέτουμε για αυτήν προέρχονται: 1.Από την εικονογραφία σφραγιστικών δακτυλιδιών, σφραγίδων, τοιχογραφιών και αντικειμένων μικροτεχνίας (ελεφαντουργίας κλπ). Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Υπεύθυνοι μαθητές Τζούρι Άρτεμις Σίμος Νίκος Πέτσιος Αναστάσης Σακελλίων Γρηγόρης Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδαμάρα Ζούλας

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη (Α και Β), 5 σελίδες Α4

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη (Α και Β), 5 σελίδες Α4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΣΧΕ ΙΟ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΧΕ ΙΟ ΜΟ ΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΕΤΑΡΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Δ: Υστεροβυζαντινή Τέχνη (1204-1453) Αρχιτεκτονική-Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΑΣΗΜΑ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΑΣΗΜΑ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ * 2010 * AΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΑΣΗΜΑ 1 001 Σταυρός Περικόσμησης Ιππότη Γ Τάξεως 002 Σταυρός Περικόσμησης Ιππότη Β Τάξεως 003 Σταυρός Περικόσμησης Ιππότη Α Τάξεως 004 Σταυρός Α Τάξεως

Διαβάστε περισσότερα

Ηπύλη (1880 x 1430 χιλ.)

Ηπύλη (1880 x 1430 χιλ.) Πέτασμα Ωραίας Πύλης από τον I.N. Aγίου Φωκά (Tουρκία) Kαταγραφή φθορών και επεμβάσεις συντήρησης Τα βήλα, παραπετάσματα ή καταπετάσματα, χρησιμοποιούνταν ήδη από τους «παλαιοχριστιανικούς χρόνους ως λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï 2 37 Τ ο Ρέτζιο Εµίλια είναι µια π λη της Β ρειας Ιταλίας µε 130.000 κατοίκους, της οποίας το δηµοτικ εκπαιδευτικ σ στηµα προσχολικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ:

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΝΑΟΔΟΜΙΑ ΤΟΥ 19 ου ΑΙΩΝΑ π. ΣΑΒΒΑΣ ΔΑΥΙΔ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ AKAKIA 2013 "Ως Θείος Απόστολος, θεολογίας κρουνούς, ενθέως εξήντλησας, εκ

Διαβάστε περισσότερα

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC43-2915-02 IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Το μεσαίο πλήκτρο ενεργοποιεί τα Osnaps μόνο αν η μεταβλητή MBUTTONPAN έχει τιμή 1.

Το μεσαίο πλήκτρο ενεργοποιεί τα Osnaps μόνο αν η μεταβλητή MBUTTONPAN έχει τιμή 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΞΗΣ Ο μηχανισμός OBJECT SNAP ή OSNAP (έλξη σε αντικείμενα) μας επιτρέπει να προσδιορίζουμε, όποτε χρειάζεται, σημεία σε χαρακτηριστικές θέσεις πάνω σε αντικείμενα του σχεδίου μας,

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 Τεύχος Πρώτο Χειμώνας 2015 Γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα... Στις 17 & 19 Δεκεμβρίου, γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα στο Ελληνικό Σχολείο. οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 8 Μάθηµα: «Ιστορία Ενδυµασίας Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5. Τα εναέτια γλυπτά του Παρθενώνος Tα αετωματικά

Διαβάστε περισσότερα