ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010"

Transcript

1 ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΙΝΧΝ ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΛΛΑ ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΓΟΤ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ Σειίδα 1 από 42

2 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ Δπσλπκία θνξέα: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΟΝ Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: ΡΙΜΙΝΙ 1, ΣΚ ΥΑΨΓΑΡΙ -ΑΣΣΙΚΗ Ζιεθηξνληθή ζειίδα: Γιοέκηζη Σηλεθυνικψ ΚΫνηπο Γπαμμαηεέα Ππυηοκψλλος ΣηλΫθυνο Fax Πεξηνρή θάιπςεο: ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ (*ηο νοζοκομεέο, λψγυ ηυν ειδικϊν μονϊδυν πος διαθϋηει, πποζϋπσονηαι αζθενεέρ απψ ψλη ηην επικπϊηεια) Σημείωση: Τα αίηηα αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ πνπ εμππεξεηείηαη από ην Ννζνθνκείν εληνπίδνληαη: α) ζηε ζπγθέληξσζε ζην Ννζνθνκείν πνιιώλ εμεηδηθεπκέλσλ δηαγλσζηηθώλ θαη ζεξαπεπηηθώλ θέληξσλ πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ Ιαηξηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη απνηεινύλ πόιν έιμεο αζζελώλ από όια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο. β) ζηελ αλάζεζε θάιπςεο έθηαθησλ αλαγθώλ βάζεη Εζληθνύ Σρεδηαζκνύ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε αληηκεηώπηζεο Παλδεκίαο Γξίπεο).γ) ζηελ αιιαγή ηεο εηθόλαο πιεζπζκνύ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ιόγσ παξέιεπζεο 10 εηώλ από ηελ ηειεπηαία απνγξαθή θαη ηεο κε πξνζκέηξεζεο νξηζκέλσλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ (γηα παξάδεηγκα αιινδαπνί) Καιππηφκελνο πιεζπζκφο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟ ΓΖΜΟ 2001 Πξαγκαηηθόο πιεζπζκόο ύλνιν Άξξελεο Θήιεηο ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΑΗΓΑΛΔΧ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ) ΕΔΦΤΡΗ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ) ΗΛΗΟΝ (ΝΔΧΝ ΛΗΟΗΧΝ) (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΚΑΜΑΣΔΡΟ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ) ΠΔΡΗΣΔΡΗ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΦΤΛΖ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ) ΥΑΗΓΑΡΗ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) Πξαγκαηηθόο πιεζπζκόο ύλνιν Άξξελεο Θήιεηο ΤΝΟΛΟ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΤΘΤΝΖ Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΛΙΑ Δ. ΛΑΜΠΙΡΗ Ζκεξνκελία: 30 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2011 Τπεχζπλνο ζχληαμεο έθζεζεο: Παλαγηψηα Λαδάξνπ (Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Πνηφηεηαο) ηνηρεία επηθνηλσλίαο: Σειίδα 2 από 42

3 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δηάζια ζηοισεέα ζσεηικϊ με ηην οικονομικά διασεέπιζη Έζνδα Έμνδα Σελικψ ζωνολο ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΡΗΗ Πεπιγπαθά Τακεηαθό Υπόινηπν 2007 Έζνδα Δπηρνξεγήζεηο απφ Τ.Τ.&Κ.Α. Δπηρνξεγήζεηο απφ Π.Γ.Δ. Δπηρνξεγήζεηο απφ Δ.Δ. Λνηπέο επηρνξεγήζεηο Γσξεέο Έζνδα απφ αζθαιηζηηθά ηακεία Έζνδα απφ ηδηψηεο Έζνδα απφ εθκεηάιιεπζε ππνδνκψλ Λνηπά έζνδα Έζνδα: Σύλνιν Έμνδα Κφζηνο κηζζνδνζίαο* Έμνδα γηα ππνδνκέο (αλέγεξζε, αγνξά, κίζζσζε, ζπληήξεζε) Έμνδα γηα εμνπιηζκφ (αγνξά, κίζζσζε, ζπληήξεζε) Πιεξσκέο γηα πξνκήζεηα θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ Πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο Λνηπά έμνδα Έμνδα: Σύλνιν ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΡΗΗ ωνολο Αιηιολογέα - Παπαηηπάζειρ Σελικψ ζωνολο (Έζοδα - Έξοδα) Τακεηαθό Υπόινηπν 2010 *κηζζνδνζία απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ Κψζηορ μιζθοδοζέαρ για ηο 2010 πος βϊπςνε ηον πποχπολογιζμψ ηος Τ.Τ.& Κ.Α.: ΛοιπΪ ζηοισεέα ζσεηικϊ με ηην οικονομικά διασεέπιζη (εκκπεμψηηηερ ζηο ηϋλορ ηος σπψνος αναθοπϊρ) Σειίδα 3 από 42

4 ΥειποςπγικΫρ επεμβϊζειρ ΔπγαζηηπιακΫρ εξεηϊζειρ ΓιακομιδΫρ απψ ηο Νοζοκομεέο ΘΪναηοι ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2010_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ Απαηηήζεηο απφ Αζθαιηζηηθά ηακεία:, Τπνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο :, Αηηεζείζεο επηρνξεγήζεηο - Άιιεο - 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Δηάζια ζηοισεέα παπαζσεθειζϊν ςπηπεζιϊν ΣομΫαρ ΔιζαγυγΫρ ηαηιζηικϊ ηοισεέα Κένηζηρ ΗμΫπερ Νοζηλεέαρ ΜΫζη διϊπκεια νοζηλεέαρ Ποζοζηψ κϊλςτηρ κλινϊν Παθολογικψρ ,93 86,38 Υειποςπγικψρ ,66 81,74 Παιδιαηπικψρ ,10 70,11 Φςσιαηπικψρ ,88 116,11 ΔιδικΫρ ΜονΪδερ ,74 115,96 ΔξεηαζθΫνηερ πλνιηθή θίλεζε έηνπο Μέζνο ρξφλνο αλακνλήο ΣακηικΪ Δξυηεπι κϊ Ιαηπεέα (Σ.Δ.Ι.) Σμάμα Δπειγψνηυν Πεπιζηαηικϊν (Σ.Δ.Π.) ΑπογεςμαηινΪ Ιαηπεέα (Α.Ι.) (3.453 ζηα θεληξηθά ρεηξ γπλαηθνι+ 5177νθζαικ ν)= Άλλερ μοπθϋρ παποσάρ ςπηπεζιϊν Δλέξγεηεο γηα βειηίσζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο (π.ρ. κείσζε ρξφλνπ αλακνλήο) - Σνπνζέηεζε κεραλήκαηνο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ ππνδνρή αζζελψλ ζηα ΣΔΠ Σειίδα 4 από 42

5 Πξνγξάκκαηα πξναγσγήο πγείαο - Παξνρή ππεξεζηψλ α βάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζε ΗΑΚ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο απφ ζηειέρε ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Πξνγξάκκαηα πξφιεςεο πγείαο - Πξνιεπηηθφο αληηγξηπηθφο εκβνιηαζκφο παηδηψλ απφ ζηειέρε ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - πκκεηνρή ζηνλ αληηθπκαηηθφ εκβνιηαζκφ ζε ζρνιεία ηεο Γπηηθήο Αζήλαο απφ ζηειέρε ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - Γπξίζκαηα θαη δεκηνπξγία βίληεν γηα ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζρεηηθά κε ηα 5 βήκαηα ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ λνζειεπηξηψλ ηνπ γξαθείνπ ινηκψμεσλ - Δπηθαηξνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο αηπρήκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ (ηξχπεκα, επαθή κε βηνινγηθά πγξά θ.η.ι.) θαη παξνρή νδεγηψλ γηα επαλέιεγρν απφ ην γξαθείν ινηκψμεσλ Τπεξεζίεο θνηλσληθήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε επάισηα άηνκα θαη νκάδεο παξαπνκπέο απφ ηηο θιηληθέο θαη ηα ππφινηπα ηκήκαηα Ννζνθνκείνπ ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο - Τπεξεζίεο ζε κνλαρηθά άηνκα, άζηεγνπο, άπνξνπο αλαζθάιηζηνπο, ηνμηθνκαλείο, ζπλεξγαζία κε θιηληθέο ζπκβεβιεκέλεο κε ΗΚΑ, νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαηά πεξίπησζε - Γηαζπλδεηηθή- ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο (ππνπξγεία, πξεζβείεο, δήκνη, εηζαγγειίεο, ΔΚΑΒ θιπ) Δζεινληηζκφο - πλεξγαζίεο κε άιινπο θνξείο (Ο.Σ.Α., Δθθιεζία ηεο Διιάδνο θ.ιπ.) - Ζ Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Υεηξνπξγηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Milano - Bicocca δηνξγαλψλεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα (Master of Science) κε ηίηιν «Δλδαγγεηαθέο Σερληθέο». Σν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2010 θαη ην παξαθνινχζεζαλ 33 ζπλάδειθνη. - Δπίζεο, ε Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ζπκκεηέρεη ζε πεηξακαηηθά εξεπλεηηθά πξσηφθνιια ζε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. - Καηά ην 2010, ηα κέιε ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο αλέπηπμαλ ζπλεξγαζίεο ή δξάζεηο κε δηάθνξνπο Διιεληθνχο ή Γηεζλείο Φνξείο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Διιεληθνί Φνξείο: ΚΔΔΛΠΝΟ, ΔΟΦ, Διιεληθή Δηαηξεία Λνηκψμεσλ, Διιεληθή Δηαηξεία Υεκεηνζεξαπείαο, Διιεληθή Μπθεηνινγηθή Δηαηξεία, Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο θαη Αληηκεηψπηζεο ηνπ AIDS, Διιεληθή Οκάδα Μειέηεο ηεο ήςεο. Γηεζλείο Φνξείο: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), National Institute of Health (NIH-USA), International Network for Strategic Initiatives in Global HIV Trials (INSIGHT), Agence nationale de recherches sur le sida (ANRS), European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC), International Collaboration on Endocarditis (ICE), Alliance for the Prudent Use of Antibiotics (APUA), European Confederation of Medical Mycology (ECMM), International Society for Human and Animal Mycology Σειίδα 5 από 42

6 (ISHAM), European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), International Society of Chemotherapy (ISC), Mediterranean Society of Chemotherapy (MSC), Federation of European Societies for Chemotherapy and for Infections (FESCI). Η Γ Παλεπηζηεκηαθή Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, θαη ηδηαίηεξα ν Γηεπζπληήο ηεο θ. Α. Μαραίξαο, ζηα πιαίζηα ηνπ έηνπο 2010 είρε ηηο αθφινπζεο ζπλεξγαζίεο : - Υεηξνπξγηθή ησλ θαθνήζσλ λενπιαζηψλ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ππιαίαο άλσ κεζεληεξίνπ θιεβφο. Παγθξεαηηθφο θαξθίλνο. Ζκεξίδα Α Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ΔΚΠΑ, Αζήλα 30 Ηαλνπαξίνπ Καξθίλνο ρνιεδφρνπ πφξνπ θαη θχζηεηο ρνιεδφρνπ πφξνπ. Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Β Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο 27 Φεβξνπαξίνπ Colonic Surgery. Topic: Loco regional recurrence after colon-cancer resection. 7th Biennial Congress of the Mediterranean Society of Coloproctology. Thessaloniki, April Rectal Cancer. 7th Biennial Congress of the Mediterranean Society of Coloproctolory. Thessaloniki, April Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία θαξθίλνπ παγθξέαηνο. Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Α Δξγαζηεξίνπ Παζνινγναλαηνκηθήο αλαηνκηθήο. Νενπιαζκαηηθή λφζνο ζηνλ άλζξσπν. χγρξνλε θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθή πξνζέγγηζε θαη έξεπλα. 30 επηεκβξίνπ πληνληζηήο νξγαλσηήο ζηξνγγχιεο ηξάπεδαο κε ζέκα : «Ζ ζχκβαζε ηεο απεηθφληζεο ζηελ ζηαδηνπνίεζε λενπιαζκάησλ ηνπ πεπηηθνχ». 27ν Παλειιήλην πλέδξην Υεηξνπξγηθήο θαη Γηεζλέο Υεη8ξνξπγηθφ Φφξνπκ Ννέκβξηνπ ρνιηαζηήο εηζεγήζεσλ ζηξνγγχιεο ηξάπεδαο κε ζέκα : Νεφηεξα δεδνκέλα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νμείαο παγθξεαηίηηδαο. 27ν Παλειιήλην πλέδξην Υεηξνπξγηθήο θαη Γηεζλέο Υεηξνπξγηθφ Φφξνπκ Ννέκβξηνπ πληνληζηήο ζηξνγγχιεο ηξάπεδαο κε ζέκα : «Λνηκψμεηο ζην ζπίηη ζε ρξφληα πάζρνληεο. 4ν πλέδξην Ογθνινγίαο ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. Ξελνδνρείν Μ. Βξεηάληα 4 Γεθεκβξίνπ Ο Αλ. Καζεγεηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο θ.. Βαζδέθεο, είρε γηα ην δηάζηεκα απφ 7/11/2010 έσο 15/11/2010 πξνζθεθιεκέλε ηελ Σζέρα Καζεγήηξηα Αγγεηνρεηξνπξγηθήο θα. Lenka Veverkova M.D., PhD ζηελ Γ Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, ε νπνία έδσζε θαη δηάιεμε κε ζέκα: «Λαπαξνελδνζθνπηθή Αγγεηνρεηξνπξγηθή». Ο Δπηθ. Καζεγεηήο Δπάγγεινο Μηζηαθφο έγηλε κέινο ηνπ American College of Surgeons, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010, ζηελ Οπάζηγθηνλ ησλ Η.Π.Α. Δπέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ Πξσηνβνπιίεο Νέεο δξαζηεξηφηεηεο - Αδειθνπνίεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο Κχπξνπ γηα ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ζε θιηληθά, δηνηθεηηθά, θαη ζέκαηα πιεξνθνξηθήο. Δπίζεο γηα ζέκαηα εμεηδηθεπκέλεο λνζειείαο αζζελψλ απφ ηελ Κχπξν αιιά θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ. - Γηελέξγεηα εμεηάζεσλ κε ηερληθέο κνξηαθήο βηνινγίαο γηα αλίρλεπζε κεηαιιάμεσλ θαη πνιπκνξθηζκψλ ζην ζχλδξνκν Noonan, ζχλδξνκν Gilbert θαη εμαξηεκέλε ξαρίηηδα η. ΗΗ θαζψο θαη κέηξεζε ΗGF1 κε αλνζνελδπκηθέο κεζφδνπο απφ ην εξεπλεηηθφ εξγαζηήξην ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - Κάιπςε ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, δηαθφξσλ ΗΑΚ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο απφ ηαηξνχο ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - Κάιπςε γηα 4 κήλεο ηεο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ΚΩ θαη γηα 15 εκέξεο ηνπ Γ. Ν. χξνπ απφ ζηειέρε ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Σειίδα 6 από 42

7 Δλέξγεηεο βειηίσζεο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ πεξηβάιινληνο (θαζαξηφηεηα, θαγεηφ εζηίαζε, επηζθεπηήξην, ρψξνη ζηάζκεπζεο) Φαγηηψ - Δζηέαζη - θαηάξηηζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ δηαηξνθήο, ηαθηηθή επίζθεςε ζε αζζελείο ζηα Ννζειεπηηθά Σκήκαηα, εθπαίδεπζε ηειεηφθνηησλ ζπνπδαζηψλ θαη θνηηεηψλ ΣΔΗ & απφ ηα Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην. Δπίζεο Σν Σκήκα Γηαηξνθήο έρεη ζρεδηάζεη, εγθαηαζηήζεη, εθαξκφδεη θαη δηαηεξεί κφληκα, απφ ην 2004 κέρξη θαη ζήκεξα, έλα ηεθκεξησκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ, κε βάζεη θαζηεξσκέλεο αξρέο HACCP (Ζazard Analysis Critical Control Point - Αλάιπζε Δπηθηλδπλφηεηαο θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ), Οξζέο Παξαζθεπαζηηθέο Σερληθέο θαη Οξζέο Πξαθηηθέο Τγηεηλήο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ησλ γεπκάησλ κέρξη ηελ θαηαλάισζε. Σν έηνο 2010 δηελεξγήζεθαλ Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο (δηαδηθαζηψλ, αξρείσλ, δηεξγαζηψλ) θαη ζπλερίζηεθε ε ηήξεζε αξρείσλ παξαθνινχζεζεο θαη ε θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 132 ηεθκεξησκέλα έληππα εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο 12 δηαδηθαζηψλ, εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηίηιν «Σαθηηθή Δπηζεψξεζε Τγηεηλήο Πξνιεπηηθψλ Μέηξσλ Διέγρνπ Γηαδηθαζηψλ»: Απνζήθεπζεο, Απφςπμεο, Πξνεηνηκαζίαο, Μαγεηξέκαηνο ησλ ηξνθίκσλ, Πξνζηαζίαο απφ επηκνιχλζεηο - Πξαθηηθή ρεηξηζκνχ, Γηαηήξεζεο Δηνίκσλ, εξβηξίζκαηνο, Καζαξηζκνχ, Απνκάθξπλζεο απνβιήησλ, Καηαπνιέκεζεο ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ, Τγηεηλήο Πξνζσπηθνχ, Δθπαίδεπζεο (ππφ κνξθή Δξσηεκαηνινγίνπ). Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηεο εηαηξείαο δηελέξγεζε 4 Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ παξαηεξήζεηο. Οη παξαηεξήζεηο - κε ζπκκνξθψζεηο (ζην ζχλνιν ηνπο 33ρ), έρνπλ δηαρσξηζηεί ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο θαη αθνξνχλ: 1. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ (HACCP) 2. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 3. Τγηεηλή εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 4. Τπνδνκή θαη εμνπιηζκφ Παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ν παξαθάησ πίλαθαο: Άθποιζμα απψ ΑΡ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΧΝ ΔΣΟΤ 2010 Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΙΚΟΝ» HACCP ΠΡΟΧΠΙΚΟ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΤΓΙΔΙΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ - ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΤΠΟΓΟΜΗ - ΔΞΟΠΛΙΜΟ Γενικψ Ϊθποιζμα Γενικψ Ϊθποιζμα Όιεο νη Με πκκνξθψζεηο δηνξζσζήθαλ, κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, θαη νη Γηνξζψζεηο θξηζήθαλ επηηχρεηο. Τινπνηήζεθαλ βειηηψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ α πιψλ ηξνθίκσλ. Τπάξρνπλ Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο νη νπνίεο έρνπλ δηαρεηξηζηεί ζσζηά εθ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ θαη ηεθκεξηψλνληαη θαηά ηηο απαηηήζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΧΔΙ (ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΤΠΟΓΟΜΗ - ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ) Γηα ην 2010 πξφεθπςαλ νη παξαθάησ (6) έμη κε ζπκκνξθψζεηο (Δ-00) εθ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζίηηζεο: A/A ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ Δ-00 ΖΜ/NIA ΔΓΡΑΦΖ ΘΔΜΑ 1 ΑΣΣΗΚΟΝ /02/10 ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΝΔΡΟΤ 2 ΑΣΣΗΚΟΝ /02/10 ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 3 ΑΣΣΗΚΟΝ /03/10 ΒΛΑΒΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Σειίδα 7 από 42

8 4 ΑΣΣΗΚΟΝ /08/10 ΒΛΑΒΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 5 ΑΣΣΗΚΟΝ /08/10 ΒΛΑΒΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 6 ΑΣΣΗΚΟΝ /08/10 ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΩΕΙ (Α ΤΛΗ- ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ) ε φηη αθφξα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε α πιε θαη εκπνξεχκαηα πξφεθπςαλ νη παξαθάησ κε ζπκκνξθψζεηο εθ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ: 14 κε ζπκκνξθψζεηο θαη ζπληάζεθαλ 2 αλαθνξέο κε ζπκκνξθψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζπγθεθξηκέλα πξνο: 1. Σζάβν- αξηνπνηία (26/07/2010) θαη αθφξα πξφβιεκα ζηε ζπζθεπαζία ηνπ θνπβέξ ησλ αζζελψλ 2. Γάθν- δπκαξηθά (17/09/2010) θαη αθφξα κε ζπκκνξθνχκελν πξντφλ- θξηζαξάθη. Σα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ην Σκήκα Γηαηξνθήο ην έηνο 2010 αθνξνχλ αηηήκαηα πξνο ηελ Σερληθή ππεξεζία. Δλδεηθηηθά κε ηε βνήζεηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαηφπηλ αηηεκάησλ έρνπλ πινπνηεζεί νη θάησζη ηερληθήο θχζεσο παξεκβάζεηο: 1. Αληηθαηάζηαζε ησλ νζκνπαγίδσλ, ζε φιεο ηηο απνρεηεχζεηο ρψξσλ ηνπ καγεηξείνπ γεγνλφο πνπ θαηαπνιέκεζε ηελ δπζνζκία πνπ εζηηαδφηαλ ζε θάπνηνπο ρψξνπο. Δπίζεο ηνπνζεηήζεθαλ αλνμείδσηεο κεηαιιηθέο ζίηεο κηθξνχ βξφγρνπ ζηα ζηθψληα ησλ απνρεηεχζεσλ ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ νη θαηλνχξγηεο νζκνπαγίδεο απφ κεηαθηλήζεηο απφ ηηο θζείξνπλ. 2. Αληηθαηάζηαζε γπςνζαλίδσλ νξνθήο ζε θάπνηνπο ρψξνπο (ελδεηθηηθά ζηνπο θσδηθνχο ρψξσλ , , ) 3. Απνθαηάζηαζε ηεο πίεζεο παξνρήο λεξνχ ηνπ πιπληεξίνπ, γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ boiler θαη θαη επέθηαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο έθπιεζεο ηνπ πιπληεξίνπ αζζελψλ, κε παξέκβαζε ηνπ Control Room θαη ηεο. θαηφπηλ αηηήκαηνο. 4. Άκεζε θηλεηνπνίεζε κε πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ ηερληθή Τπεξεζία γηα εξγαζίεο απφ ηερληθνχο, ζηεγαλνπνίεζεο εμσηεξηθήο θάιπςεο ησλ κεραλνινγηθψλ ζσιελψζεσλ ςπγείσλ πνπ δηέξρνληαη ζηελ νξνθή ζην ρψξν ηεο μεξήο απνζήθεπζεο θαη γηα δηεπζέηεζε ζθξάγηζεο αλνίγκαηνο ζηνλ ηνίρν πνπ επηθνηλσλεί κε ηνλ εμσηεξηθφ πεξηβάιινληα ρψξν ζηελ είζνδν έμνδν ησλ ζσιελψζεσλ. Γηελεξγήζεθε Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο ζηνπο ρψξνπο ησλ καγεηξείσλ απφ ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο Πξφλνηαο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ή κε ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ ζην ρψξν, ηνπ βαζκνχ παξνρήο αζθαιψλ ηξνθίκσλ θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ηνπ Γπηηθνχ Σνκέα ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ (έιεγρνο ζηηο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ απεζηάιιεη ζηηο Αξ. Πξση.:.Δ.Τ.Τ.Π 346/ ). Απφ ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν δελ πξνέθπςαλ θαη δελ απεζηάιεζαλ παξαηεξήζεηο νχηε πξνο ηελ αλάδνρν εηαηξεία ζίηηζεο, νχηε πξνο ην Σκήκα Γηαηξνθήο γηα ην χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο HACCP πνπ ππνζηεξίδεηαη, ελψ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ αξηζκνχληαη 36 ζεηηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ επηβξαβεχνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. Απφ ηε Γηεχζπλζε Τγείαο ΝΑ έρνπλ δηελεξγεζεί πγεηνλνκηθνί έιεγρνη ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ηα καγεηξεία έρνπλ βξεζεί λα «δηαζέηνπλ πιήξε ζπγθξφηεζε θαη εμνπιηζκφ θαη λα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο θαη λα επηθξαηεί απφιπηε ηάμε θαη θαζαξηφηεηα». Σειίδα 8 από 42

9 Εεηείηαη απφ ην Σκήκα Γηαηξνθήο λα εθδίδνπλ Αηνκηθά Βηβιηάξηα Τγείαο θαη νη ζπνπδαζηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ Πξαθηηθή ηνπο Άζθεζε ζην Σκήκα κε ελεκεξσηηθφ θπιιάδην (δηαλέκεηαη απφ 16 επηεκβξίνπ 2010 γηα ηήξεζε απφ 15 Οθησβξίνπ 2010 θαη αλαθέξεη ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηηο απαηηνχκελεο εμεηάζεηο). ην έηνο 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 εθπαηδεχζεηο πξνζσπηθνχ ζπκθσλά κε ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηεο εηαηξείαο, πνπ έρεη ζπληάμεη ην Σ.Γ.Π αλά ζέζε εξγαζίαο. Σηο εηζεγήζεηο πξαγκαηνπνίεζαλ ηφζν νη ππεχζπλνη ηνπ θαηαζηήκαηνο φζν θαη νη ηερλνιφγνη ηξνθίκσλ ηεο εηαηξείαο, νη φπνηνη είλαη πηζηνπνηεκέλνη εθπαηδεπηέο απφ ηνλ ΔΦΔΣ, γηα ηελ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζηηο βαζηθέο αξρέο πγηεηλήο. ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΤΜΑΣΩΝ ΔΣΟΤ 2010 Ο αξηζκφο ησλ κεξίδσλ πξνζθεξφκελσλ γεπκάησλ θαη Δλδηάκεζσλ κηθξνγεπκάησλ πνπ παξαζθεπάζζεθαλ ζπλνιηθά ζε αζζελείο θαη πξνζσπηθφ ην έηνο 2010, θαζψο θαη ν Μέζνο φξνο εκεξεζίσο ησλ θαηαλαισζέλησλ γεπκάησλ, παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΘΔΝΣΧΝ ΓΔΤΜΑΣΧΝ ΔΣΟΤ 2010 Έηορ ΠΡΧΙΝΟ ΠΡΟΓΔΤΜΑ ΓΔΤΜΑ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΟ ΓΔΙΠΝΟ ΜΫζορ ψπορ ΗΜΔΡΗΙΧ Δλέξγεηεο γηα βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζην ρψξν θαη ηηο ππεξεζίεο, ηεο θαζνδήγεζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ - Παξαρψξεζε θαηφπηλ αηηήκαηνο- απφ ηελ Πνιηηηθή Ζγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο έθηαζε ζηξεκκάησλ απφ ην δηπιαλφ ζηξαηφπεδν Υατδαξίνπ γηα ηε δεκηνπξγία επηπξφζζεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο Δλέξγεηεο δηεξεχλεζεο βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο πνιηηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο - Δπηζηνιέο απφ πνιίηεο αλαθνξηθά κε ηελ εμππεξέηεζή ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν Δςσαπιζηάπιερ Παπαπψνυν / ΑναθοπΪρ ωνολο ςποβληθειζϊν 64 ΜΫζορ σπψνορ ανηαπψκπιζηρ 1 κήλαο Λνηπέο παξερφκελεο ππεξεζίεο - ΛοιπΫρ δπαζηηπιψηηηερ ζσεηικϊ με ηη παποσά ςπηπεζιϊν (μη ολοκληπυθεέζερ ζηο ηϋλορ ηος σπψνος αναθοπϊρ) Αηηεζείζεο κεηαηξνπέο (δεκηνπξγία, θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε θ.ά.) κνλάδσλ ή ηκεκάησλ (κε ηξνπνπνίεζε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο) - Σειίδα 9 από 42

10 Αηηεζείζεο κεηαηξνπέο (δεκηνπξγία, θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε θ.ά.) κνλάδσλ ή ηκεκάησλ (ρσξίο ηξνπνπνίεζε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο) - Έλαξμε ιεηηνπξγίαο Παηδναιιεξγηνινγηθνχ Ηαηξείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αιιεξγηνινγηθή κνλάδα ηεο Β Γεξκαηνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - Σειίδα 10 από 42

11 Ιαηπικψ Νοζηλεςηικψ Λοιπψ ιαηπικψνοζηλεςηικψ Γιοικηηικψ- Οικονομικψ Σεσνικψ Ξενοδοσειακψ Λοιπψ ΚαηΪζηαζη ζηο ηϋλορ Ϋηοςρ Ιαηπικψ Νοζηλεςηικψ Λοιπψ επιζηημονικψ παπαφαηπικψ Γιοικηηικψ Σεσνικψ Λοιπψ (Πληποθοπικά) ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2010_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ Ππαγμαηοποιηθεέζερ μεηαβολϋρ ζσεηικϋρ με ηο ανθπϊπινο δςναμικψ Καηηγοπέερ πποζυπικοω Ππαγμαηοποιηθεέζερ μεηαβολϋρ Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο +12 ζέζεηο (αιιαγέο νξγαληζκνχ) Δηδηθεπφκελσλ _ Πξνζιήςεηο * Σαθηηθφ 17 ΔΤ +78 Δηδ Απνζπάζεηο (πξνο ην Ννζνθνκείν) Πξνζιήςεηο Έθηαθην 16 Δπηθ Απνρσξήζεηο ** Σαθηηθφ 4 ΔΤ +80 Δηδ Απνζπάζεηο (απφ ην Ννζνθνκείν) Απνρσξήζεηο Έθηαθην 59 Δπηθ Πποβλεπψμενερ 318 ΔΤ θϋζειρ 247 Δηδ ΔΤ + Τπηπεηοωνηερ 2Πξνζ. Σακηικψ *** 198 Δηδ Τπηπεηοωνηερ 42 Δπηθ Έκηακηο * Σπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη κεηαηάμεηο πξνο ην Ννζνθνκείν ** Σπκπεξηιακβάλνληαη νη απνρσξήζεηο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο, κεηάηαμεο, παξαίηεζεο θ.ά. *** Υπεξεηνύληεο Ταθηηθό: αθνξά ηε Δύλακε ηνπ Ννζνθνκείνπ ήηνη Καιπκκέλεο Οξγαληθέο ζέζεηο ζπλ ηηο ζέζεηο θαιπκκέλεο κε απνζπάζεηο κείνλ ηνπο απνζπαζκέλνπο καο ππαιιήινπ ζε άιινπο θνξείο. Ανθπϊπινο δςναμικψ ζηο ηϋλορ ηος Ϋηοςρ Καηηγοπέερ πποζυπικοω ηελϋσυζη ζηο ηϋλορ ηος Ϋηοςρ (2010) Πποβλεπψμενερ θϋζειρ 318 ΔΤ 247 Δηδ Σειίδα 11 από 42

12 Ιαηπικψ Νοζηλεςηικψ Λοιπψ επιζηημονικψ παπαφαηπικψ Γιοικηηικψ Σεσνικψ Λοιπψ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2010_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ 141 ΔΤ + Τπηπεηοωνηερ Σακηικψ 2Πξνζ. 198 Δηδ. Τπηπεηοωνηερ Έκηακηο 42 Δπηθ ΛοιπΫρ δπαζηηπιψηηηερ ζσεηικϋρ με ηο ανθπϊπινο δςναμικψ (μη ολοκληπυθεέζερ ζηο ηϋλορ ηος σπψνος αναθοπϊρ) Αηηεζείζεο κεηαηξνπέο πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (κε ηξνπνπνίεζε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο) - Λνηπέο αηηεζείζεο κεηαηξνπέο πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ (ρσξίο ηξνπνπνίεζε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο, π.ρ. εηδηθεπφκελν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ) - Πξνθεξχμεηο Αλαθνηλψζεηο πξνζιήςεσλ κεηαηάμεσλ Καηηγοπέερ πποζυπικοω Δέδορ απαζσψληζηρ Σακηικψ* 8 ΔΤ Έκηακηο** ωνολο * Δληφο ηνπ έηνπο 2010 πξνζειήθζε ην πξνζσπηθφ ηεο πξνθήξπμεο 7Κ/09 θαη εθθξεκεί ην πξνζσπηθφ ηεο 8Κ/08. ** Δληφο ηνπ έηνπο 2010 εγθξίζεθαλ απφ ηηο αηηνχκελεο ζέζεηο ζε επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ. Δλέξγεηεο Μέηξα επηβξάβεπζεο γηα ηελ ηφλσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ εζηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ - Δλέξγεηεο γηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ - εκηλάξηα, επί ηφπνπ εξγαζίαο εθπαηδεχζεηο, επηκνξθσηηθά βίληεν γηα ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ απφ ηηο λνζειεχηξηεο ινηκψμεσλ - Δπηθαηξνπνίεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε λπγκνχ απφ αηρκεξά ελ ψξα εξγαζίαο (γξαθείν ινηκψμεσλ) Σειίδα 12 από 42

13 Ιαηπικψ Νοζηλεςηικψ Λοιπψ ιαηπικψνοζηλεςηικψ Γιοικηηικψ- Οικονομικψ Σεσνικψ Ξενοδοσειακψ Λοιπψ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2010_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ Ππαγμαηοποιηθεέζερ ενϋπγειερ εκπαέδεςζηρ & εξειδέκεςζηρ απψ ηον θοπϋα Καηηγοπέερ πποζυπικοω ΑποδΫκηερ εκπαέδεςζηρ Δθπαίδεπζε εμεηδίθεπζεο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ απφ θνξέα Πιήζνο Μέζε Γηάξθεηα Δθπαίδεπζε ζπνπδαζηψλ θνηηεηψλ απφ θνξέα Πιήζνο Μέζε Γηάξθεηα Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ απφ ηνλ θνξέα - Ζ Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή δηνξγαλψλεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα (Master of Science) κε ηίηιν «Δλδαγγεηαθέο Σερληθέο», ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2010 θαη ην παξαθνινχζεζαλ 33 ζπλάδειθνη. - Ζ Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή δηνξγαλψλεη επίζεο ην θαη επηινγήλ κάζεκα ηεο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο γηα ηνπο θνηηεηέο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. - ηελ Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή εθπαηδεχνληαη θάζε ρξφλν 50 ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο «Υεηξνπξγηθήο εκεηνινγίαο» θαη ηεο «Υεηξνπξγηθήο Παζνινγίαο». - 6ν εκηλάξην κε ηίηιν "Ζκέξεο παηδηαηξηθήο ελεκέξσζεο" - Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - 5ε Ζκεξίδα κε ηίηιν "Πεξηγελλεηηθή αζθπμία" - Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - εκηλάξην κε ηίηιν "Μεηξηθφο ζειαζκφο" - Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - 1ε Παηδνπλεπκνλνινγηθή Ζκεξίδα - Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - 1ε Ζκεξίδα παζηηθφηεηαο - Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - Μεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε εβδνκαδηαία βάζε (φιεο νη θιηληθέο) - Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε εβδνκαδηαία βάζε (φιεο νη θιηληθέο) - Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνχ ζε εβδνκαδηαία βάζε (φιεο νη θιηληθέο) - Αληαιιαγή Φνηηεηψλ Ηαηξηθήο: ε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Γηεζλψλ ρέζεσλ Αληαιιαγψλ Φνηηεηψλ Ηαηξηθήο (HelMSIC), ην Β εξγαζηήξην Σειίδα 13 από 42

14 Αθηηλνινγίαο θηινμελεί θάζε ρξφλν θνηηεηέο απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ (έλαλ θνηηεηή θάζε κήλα) - Σερλνιφγνη απφ μέλα Παλεπηζηήκηα: ην Β εξγαζηήξην Αθηηλνινγίαο ζπκκεηέρεη απφ 4εηίαο ζην πξφγξακκα αληαιιαγήο θνηηεηψλ ERASMUS θαη DA VINCI ζε ζπλεξγαζία κε ηα μέλα Παλεπηζηήκηα, δερφκελνη 5-7 θνηηεηέο θάζε ρξφλν απφ κηα δεμακελή 19 ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά. - Ζ Γ Παλεπηζηεκηαθή Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, θαηά ην έηνο 2010, νξγάλσζε εθπαηδεπηηθή εκεξίδα, ζηα Κακκέλα Βνχξια, κε ηίηιν «Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ», ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ εηδηθεπκέλνη θαη εηδηθεπφκελνη ρεηξνπξγνί. - Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα: Λνίκσμε απφ ηφ HPV θαη θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, Ξελνδνρείν Divani Caravel, Αζήλα 20 Απξηιίνπ Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο - 7ν Μεηεθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Λνηκψμεσλ«Λνηκψμεηο ζηνλ Αλνζνθαηαζηαικέλν Αζζελή» 3-4 Γεθεκβξίνπ 2010 Ξελνδνρείν Divani Caravel Αίζνπζα Ηιηζζφο- Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο - εηξά δηαιέμεσλ ζην Δζληθφ Ίδξπκα Απνθαηάζηαζεο κε ζέκα: «Λνηκψμεηο ζε αζζελείο Κέληξσλ Απνθαηάζηαζεο»- Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο - Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα γηα ηηο Ννζνθνκεηαθέο Λνηκψμεηο θαη ηελ Οξζνινγηθή Υξήζε ησλ Αληηβηνηηθψλ, ζην ΣΤΠΔΣ ΤΓΔΗΑ ΜΔΛΑΘΡΟΝ, έσο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο - Μαζήκαηα Παζνινγίαο (Λνηκψμεηο) ζηα πιαίζηα Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζηελ Παζνινγία, ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο, 17 Γεθεκβξίνπ Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο - 4th European Conference on Bloodstream Infections, Athens, May 27-28, Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο - Πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηψλ θαη θνηηεηψλ απφ ηε Γηεχζπλζε Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο - Δθπνλείηαη πξφγξακκα άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζην Ννζνθνκείν καο - Σεξείηαη παξνπζηνιφγην ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζην λνζνθνκείν καο θαη ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε - Υνξεγνχληαη βεβαηψζεηο εθπφλεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κεηά απφ έιεγρν ησλ παξνπζηνινγίσλ - Σεξείηαη αξρείν γηα φια ηα παξαπάλσ - ρεδηαζκφο εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο θιηληθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο (δεκηνπξγία ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ γηα λενπξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ, εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΠ, πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ ΚΑΡΠΑ, θιπ). - Σν 2010 ε Ννζειεπηηθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ αλέιαβε θαη ππνζηήξημε ηελ θιηληθή εθπαίδεπζε 557 θνηηεηψλ θαη σπουδαστών διαφόρων εκπαιδευτικών φορέων. Ειδικότερα: - ΤΝΟΛΟ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΚΑΝ ΣΟ Π.Γ.Ν. "ΑΣΣΙΚΟΝ": 206 άτομα - ΤΝΟΛΟ ΥΟΙΣΗΣΩΝ T.E.I. ΠΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΚΑΝ ΣΟ Π.Γ.Ν. "ΑΣΣΙΚΟΝ": 96 άτομα - ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΥΟΙΣΩΝ T.Ε.Ι. ΠΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΚΑΝ ΣΟ Π.Γ.Ν. "ΑΣΣΙΚΟΝ": 57 άτομα - ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΥΟΙΣΗΣΩΝ - ΑΠΟΥΟΙΣΩΝ T.E.I.: 153 άτομα Σειίδα 14 από 42

15 Ιαηπικψ Νοζηλεςηικψ Λοιπψ ιαηπικψνοζηλεςηικψ Γιοικηηικψ- Οικονομικψ Σεσνικψ Ξενοδο-σειακψ Λοιπψ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2010_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ - ΤΝΟΛΟ ΠΟΤΔΑΣΩΝ Ι.Ε.Κ. & ΕΠΑ.Λ. ΠΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΚΑΝ ΣΟ Π.Γ.Ν. "ΑΣΣΙΚΟΝ": 104 άτομα - Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους 2010 πραγματοποίησαν την απαραίτητη (ή μέρος αυτής) για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματός τους, πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο μας, 65 σπουδαστές, απόφοιτοι διαφόρων Ι.Ε.Κ. - ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΟΤΔΑΣΩΝ - ΣΕΛΕΙΟΥΟΙΣΩΝ Ι.Ε.Κ. & ΕΠΑ.Λ.: 169 άτομα - ΜΑΘΗΣΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΦΟΛΩΝ ΜΑΘΗΣΕΙΑ (ΕΠΑ..) ΡΕΝΣΗ: 10 άτομα όλο το έτος - ΜΑΘΗΣΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΦΟΛΩΝ ΜΑΘΗΣΕΙΑ (ΕΠΑ..) ΡΕΝΣΗ: 8 άτομα έως 30/06/10 - ΜΑΘΗΣΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΦΟΛΩΝ ΜΑΘΗΣΕΙΑ (ΕΠΑ..) ΡΕΝΣΗ: 1 άτομα από 6/12/10 - ΜΑΘΗΣΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΦΟΛΩΝ ΜΑΘΗΣΕΙΑ (ΕΠΑ..) ΡΕΝΣΗ: 1 άτομα από 20/12/10 - ΜΑΘΗΣΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΦΟΛΩΝ ΜΑΘΗΣΕΙΑ (ΕΠΑ..) ΕΛΕΤΙΝΑ: 9 άτομα από 8/12/10 - ΤΝΟΛΟ: 29 άτομα - Ππαγμαηοποιηθεέζερ ενϋπγειερ εκπαέδεςζηρ και εξειδέκεςζηρ ηος πποζυπικοω απψ ηπέηοςρ Καηηγοπέερ πποζυπικοω ΑποδΫκηερ εκπαέδεςζηρ Σειίδα 15 από 42

16 Ιαηπικψ Νοζηλεςηικψ Λοιπψ ιαηπικψνοζηλεςηικψ Γιοικηηικψ- Οικονομικψ Σεσνικψ Ξενοδο-σειακψ Λοιπψ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2010_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ Καηηγοπέερ πποζυπικοω ΑποδΫκηερ εκπαέδεςζηρ Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ηνπ θνξέα απφ ηξίηνπο Πιήζνο Μέζε Γηάξθεηα Σειίδα 16 από 42

17 ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 Ππαγμαηοποιηθεέζερ ενϋπγειερ Ϋπεςναρ απψ ηον θοπϋα ά μϋλη ηος πποζυπικοω ηος Κιηλθή πνπ πινπνηήζεθε εξεπληεηθό πξόγξακκα Γ Π ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ,Β' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην ηίηινο <<Γηεξεχλεζε ηεο έθθξαζεο ησλ ιηπνθπηηαξνθηλψλ θιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ θαη πξσηετλψλ ηνπ θπηηαξνπιαζκαηηθνχ ζηξεο ζηνλ θνηιηαθφ θαη ππνδφξην ιηπψδε ηζηφ θαη ζηνλ πιαθνχληα απφ έγθπεο γπλαίθεο κε ή ρσξίο δηαβήηε θχεζεο >> Β'ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ <<Πνιπθεληξηθή αλαδξνκηθή κε παξεκβαηηθή κειέηε θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζεξαπείαο αζζελψλ κε πνιιαπιφ κπέισκα πνπ έρνπλαληηκεησπηζηεί κε ιελαιηδνκίδε (REVLIMID) ζχκθσλα κε ηελ θαζηεξσκέλε θιηληθή πξαθηηθή >> Β' ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ << Πνιπθεληξηθή κειέηε θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθψλ κε νμχ ζηεθαληαίν ζχλδξνκν απφ ηηο 7/12/2009 σο ηηο 13/12/2009 >> Β' Π Π ΚΛΙΝΙΚΗ <<Πνιπθεληξηθή κειέηε θάζεο ΙΙ,κηαο νκάδαο Θεξαπείαο πξψηεο γξακκήο κε panitumumad ζε ζπλδηαζκφ κε θαπεζηηαβίλε θαη νμαιηπιαηίλε,ζε αζζελείο κε wild-type K-ras κεηαζηαηηθφ θνιννξζηθφ θαξθίλν >> Β' Π Π ΚΛΙΝΙΚΗ << Μειέηε παξαηήξεζεο ηνπ Miglustat / Zavesca σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζε αζζελείο κε λφζν Gaucher ηχπνπ 1.Μηα πνιπθεληξηθή,κε παξεκβαηηθή,αλνηρηή πξννπηηθή κειέηε Φάζεο IV >> Γ 'Π ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ -ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ <<Θεξαπεπηηθά ζρήκαηα ζε γπλαίθεο κεγαιχηεξεο -ίζεο 40 εηψλ ζε πξφγξακκα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο >> Γ ' Π ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ -ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ <<Αμηνιφγεζε ησλ θιηληθψλ ηθαλνηήησλ εθκάζεζεο εθπαηδεπφκελσλ ζηελ Τζηεξνζθφπεζε εμσηεξηθνχ Ιαηξείνπ>> Γ ' Π ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ -ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ << Θεξαπεπηηθά ζρήκαηα ζε αζζελείο κε θησρή απάληεζε ζηηο γνλαδνηξνθίλεο ζε πξφγξακκα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο >> Γ ' Π ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ -ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ <<ΑΜΗ έλαληη FSH σο ν θαιχηεξνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο σνθεθηθήο απάληεζεο ζε γπλαίθεο κε ζχλδξνκν πνιπθπζηηθψλ σνθεθψλ ζε πξφγξακκα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο >> Γ ' Π ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ -ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ << Υνξήγεζε κεηθνξκίλεο ζε γπλαίθεο κε θαη ρσξίο ζχλδξνκν πνιπθπζηηθψλ σνζεθψλ ζε πξφγξακκα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο >> Β' ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Β ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ ' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ Β' ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ' Π Π ΚΛΙΝΙΚΗ << Μηα δηεξεπλεηηθή κειέηε γηα ηε ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο Μηθαθνπγθίλεο σο πξψηκε Θεξαπεία ηεο δηεζεηηθήο θαληηληίαζεο έλαληη ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ ζε ρεηξηπξγηθνχο αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ - Μηα πνιπθεληξηθή,ηπρηανπνηεκέλε,δηπιή ηπθιή κειέηε>> << Λήςε σ3 - ιηπαξψλ νμέσλ θαη δηαηήξεζε θιεβνθνκβηθνχ ξπζκνχ κεηά απφ ειεθηξηθή αλάηαμε θνιπηθήο καξκαξηγήο;βηνρεκηθέο θαη ςπρνινγηθέο παξάκεηξνη θαη θιηληθή έθβαζε>> <<Μειέηε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο αλθεθηηθνχ θνινβαθηεξηδίνπ ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο κε έλα ή πεξηζζφηεξα επεηζφδηα ινηκψμεσλ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπγθξηηηθή κειέηε κε άιιεο ρψξεο >> << Η ζεκαζία ησλ λεπξνκεηαβηβαζηψλ θαη ησλ ελδνθξηληθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ πλεπκνληθνχ αγγεηαθνχ δηθηχνπ>> << Μειέηε θαηαλνκήο ησλ νξνηχπσλ ηνπ πλεπκνληφθνθθνπ ζε ελήιηθεο αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ αθηηλνγξαθηθά επηβεβαησκέλε πλεπκνλία ηεο θνηλφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο ζηελ Διιάδα >> << Γηεξεχλεζε αζζελψλ αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο κε ηελ αιθννιηθή ιηπψδε επαηνπάζεηα γηα ηελ παξνπζία ζπλδξφκνπ πνιπθπζηηθψλ σνζεθψλ>> Σειίδα 17 από 42

ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008

ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ... 2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ... 4 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ... 11 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ... 14 6. ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΙΝΧΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT-

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΘΩΡΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΩΣΗΡΙΑ» ΜΔΟΓΔΙΩΝ 152 Σ.Κ. 11527 Ανηιθςμαηικό Σμήμα, Καη' οίκον Νοζηλεία ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 3 Πξννίκην.. 5 Πεξίιεςε....7 Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν 1 Οξγάλσζε δηθηχνπ νινθιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα