ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010"

Transcript

1 ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΙΝΧΝ ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΛΛΑ ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΓΟΤ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ Σειίδα 1 από 42

2 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ Δπσλπκία θνξέα: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΟΝ Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: ΡΙΜΙΝΙ 1, ΣΚ ΥΑΨΓΑΡΙ -ΑΣΣΙΚΗ Ζιεθηξνληθή ζειίδα: Γιοέκηζη Σηλεθυνικψ ΚΫνηπο Γπαμμαηεέα Ππυηοκψλλος ΣηλΫθυνο Fax Πεξηνρή θάιπςεο: ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ (*ηο νοζοκομεέο, λψγυ ηυν ειδικϊν μονϊδυν πος διαθϋηει, πποζϋπσονηαι αζθενεέρ απψ ψλη ηην επικπϊηεια) Σημείωση: Τα αίηηα αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ πνπ εμππεξεηείηαη από ην Ννζνθνκείν εληνπίδνληαη: α) ζηε ζπγθέληξσζε ζην Ννζνθνκείν πνιιώλ εμεηδηθεπκέλσλ δηαγλσζηηθώλ θαη ζεξαπεπηηθώλ θέληξσλ πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ Ιαηξηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη απνηεινύλ πόιν έιμεο αζζελώλ από όια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο. β) ζηελ αλάζεζε θάιπςεο έθηαθησλ αλαγθώλ βάζεη Εζληθνύ Σρεδηαζκνύ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε αληηκεηώπηζεο Παλδεκίαο Γξίπεο).γ) ζηελ αιιαγή ηεο εηθόλαο πιεζπζκνύ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ιόγσ παξέιεπζεο 10 εηώλ από ηελ ηειεπηαία απνγξαθή θαη ηεο κε πξνζκέηξεζεο νξηζκέλσλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ (γηα παξάδεηγκα αιινδαπνί) Καιππηφκελνο πιεζπζκφο: ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟ ΓΖΜΟ 2001 Πξαγκαηηθόο πιεζπζκόο ύλνιν Άξξελεο Θήιεηο ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΑΗΓΑΛΔΧ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ) ΕΔΦΤΡΗ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ) ΗΛΗΟΝ (ΝΔΧΝ ΛΗΟΗΧΝ) (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΚΑΜΑΣΔΡΟ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ) ΠΔΡΗΣΔΡΗ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) ΦΤΛΖ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ) ΥΑΗΓΑΡΗ (ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ) Πξαγκαηηθόο πιεζπζκόο ύλνιν Άξξελεο Θήιεηο ΤΝΟΛΟ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΤΘΤΝΖ Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΛΙΑ Δ. ΛΑΜΠΙΡΗ Ζκεξνκελία: 30 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2011 Τπεχζπλνο ζχληαμεο έθζεζεο: Παλαγηψηα Λαδάξνπ (Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Πνηφηεηαο) ηνηρεία επηθνηλσλίαο: Σειίδα 2 από 42

3 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δηάζια ζηοισεέα ζσεηικϊ με ηην οικονομικά διασεέπιζη Έζνδα Έμνδα Σελικψ ζωνολο ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΡΗΗ Πεπιγπαθά Τακεηαθό Υπόινηπν 2007 Έζνδα Δπηρνξεγήζεηο απφ Τ.Τ.&Κ.Α. Δπηρνξεγήζεηο απφ Π.Γ.Δ. Δπηρνξεγήζεηο απφ Δ.Δ. Λνηπέο επηρνξεγήζεηο Γσξεέο Έζνδα απφ αζθαιηζηηθά ηακεία Έζνδα απφ ηδηψηεο Έζνδα απφ εθκεηάιιεπζε ππνδνκψλ Λνηπά έζνδα Έζνδα: Σύλνιν Έμνδα Κφζηνο κηζζνδνζίαο* Έμνδα γηα ππνδνκέο (αλέγεξζε, αγνξά, κίζζσζε, ζπληήξεζε) Έμνδα γηα εμνπιηζκφ (αγνξά, κίζζσζε, ζπληήξεζε) Πιεξσκέο γηα πξνκήζεηα θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ Πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο Λνηπά έμνδα Έμνδα: Σύλνιν ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΡΗΗ ωνολο Αιηιολογέα - Παπαηηπάζειρ Σελικψ ζωνολο (Έζοδα - Έξοδα) Τακεηαθό Υπόινηπν 2010 *κηζζνδνζία απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ Κψζηορ μιζθοδοζέαρ για ηο 2010 πος βϊπςνε ηον πποχπολογιζμψ ηος Τ.Τ.& Κ.Α.: ΛοιπΪ ζηοισεέα ζσεηικϊ με ηην οικονομικά διασεέπιζη (εκκπεμψηηηερ ζηο ηϋλορ ηος σπψνος αναθοπϊρ) Σειίδα 3 από 42

4 ΥειποςπγικΫρ επεμβϊζειρ ΔπγαζηηπιακΫρ εξεηϊζειρ ΓιακομιδΫρ απψ ηο Νοζοκομεέο ΘΪναηοι ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2010_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ Απαηηήζεηο απφ Αζθαιηζηηθά ηακεία:, Τπνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο :, Αηηεζείζεο επηρνξεγήζεηο - Άιιεο - 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Δηάζια ζηοισεέα παπαζσεθειζϊν ςπηπεζιϊν ΣομΫαρ ΔιζαγυγΫρ ηαηιζηικϊ ηοισεέα Κένηζηρ ΗμΫπερ Νοζηλεέαρ ΜΫζη διϊπκεια νοζηλεέαρ Ποζοζηψ κϊλςτηρ κλινϊν Παθολογικψρ ,93 86,38 Υειποςπγικψρ ,66 81,74 Παιδιαηπικψρ ,10 70,11 Φςσιαηπικψρ ,88 116,11 ΔιδικΫρ ΜονΪδερ ,74 115,96 ΔξεηαζθΫνηερ πλνιηθή θίλεζε έηνπο Μέζνο ρξφλνο αλακνλήο ΣακηικΪ Δξυηεπι κϊ Ιαηπεέα (Σ.Δ.Ι.) Σμάμα Δπειγψνηυν Πεπιζηαηικϊν (Σ.Δ.Π.) ΑπογεςμαηινΪ Ιαηπεέα (Α.Ι.) (3.453 ζηα θεληξηθά ρεηξ γπλαηθνι+ 5177νθζαικ ν)= Άλλερ μοπθϋρ παποσάρ ςπηπεζιϊν Δλέξγεηεο γηα βειηίσζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο (π.ρ. κείσζε ρξφλνπ αλακνλήο) - Σνπνζέηεζε κεραλήκαηνο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ ππνδνρή αζζελψλ ζηα ΣΔΠ Σειίδα 4 από 42

5 Πξνγξάκκαηα πξναγσγήο πγείαο - Παξνρή ππεξεζηψλ α βάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζε ΗΑΚ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο απφ ζηειέρε ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Πξνγξάκκαηα πξφιεςεο πγείαο - Πξνιεπηηθφο αληηγξηπηθφο εκβνιηαζκφο παηδηψλ απφ ζηειέρε ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - πκκεηνρή ζηνλ αληηθπκαηηθφ εκβνιηαζκφ ζε ζρνιεία ηεο Γπηηθήο Αζήλαο απφ ζηειέρε ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - Γπξίζκαηα θαη δεκηνπξγία βίληεν γηα ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζρεηηθά κε ηα 5 βήκαηα ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ λνζειεπηξηψλ ηνπ γξαθείνπ ινηκψμεσλ - Δπηθαηξνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο αηπρήκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ (ηξχπεκα, επαθή κε βηνινγηθά πγξά θ.η.ι.) θαη παξνρή νδεγηψλ γηα επαλέιεγρν απφ ην γξαθείν ινηκψμεσλ Τπεξεζίεο θνηλσληθήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε επάισηα άηνκα θαη νκάδεο παξαπνκπέο απφ ηηο θιηληθέο θαη ηα ππφινηπα ηκήκαηα Ννζνθνκείνπ ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο - Τπεξεζίεο ζε κνλαρηθά άηνκα, άζηεγνπο, άπνξνπο αλαζθάιηζηνπο, ηνμηθνκαλείο, ζπλεξγαζία κε θιηληθέο ζπκβεβιεκέλεο κε ΗΚΑ, νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαηά πεξίπησζε - Γηαζπλδεηηθή- ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο (ππνπξγεία, πξεζβείεο, δήκνη, εηζαγγειίεο, ΔΚΑΒ θιπ) Δζεινληηζκφο - πλεξγαζίεο κε άιινπο θνξείο (Ο.Σ.Α., Δθθιεζία ηεο Διιάδνο θ.ιπ.) - Ζ Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Υεηξνπξγηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Milano - Bicocca δηνξγαλψλεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα (Master of Science) κε ηίηιν «Δλδαγγεηαθέο Σερληθέο». Σν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2010 θαη ην παξαθνινχζεζαλ 33 ζπλάδειθνη. - Δπίζεο, ε Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ζπκκεηέρεη ζε πεηξακαηηθά εξεπλεηηθά πξσηφθνιια ζε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. - Καηά ην 2010, ηα κέιε ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο αλέπηπμαλ ζπλεξγαζίεο ή δξάζεηο κε δηάθνξνπο Διιεληθνχο ή Γηεζλείο Φνξείο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Διιεληθνί Φνξείο: ΚΔΔΛΠΝΟ, ΔΟΦ, Διιεληθή Δηαηξεία Λνηκψμεσλ, Διιεληθή Δηαηξεία Υεκεηνζεξαπείαο, Διιεληθή Μπθεηνινγηθή Δηαηξεία, Διιεληθή Δηαηξεία Μειέηεο θαη Αληηκεηψπηζεο ηνπ AIDS, Διιεληθή Οκάδα Μειέηεο ηεο ήςεο. Γηεζλείο Φνξείο: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), National Institute of Health (NIH-USA), International Network for Strategic Initiatives in Global HIV Trials (INSIGHT), Agence nationale de recherches sur le sida (ANRS), European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC), International Collaboration on Endocarditis (ICE), Alliance for the Prudent Use of Antibiotics (APUA), European Confederation of Medical Mycology (ECMM), International Society for Human and Animal Mycology Σειίδα 5 από 42

6 (ISHAM), European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), International Society of Chemotherapy (ISC), Mediterranean Society of Chemotherapy (MSC), Federation of European Societies for Chemotherapy and for Infections (FESCI). Η Γ Παλεπηζηεκηαθή Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, θαη ηδηαίηεξα ν Γηεπζπληήο ηεο θ. Α. Μαραίξαο, ζηα πιαίζηα ηνπ έηνπο 2010 είρε ηηο αθφινπζεο ζπλεξγαζίεο : - Υεηξνπξγηθή ησλ θαθνήζσλ λενπιαζηψλ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ππιαίαο άλσ κεζεληεξίνπ θιεβφο. Παγθξεαηηθφο θαξθίλνο. Ζκεξίδα Α Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ΔΚΠΑ, Αζήλα 30 Ηαλνπαξίνπ Καξθίλνο ρνιεδφρνπ πφξνπ θαη θχζηεηο ρνιεδφρνπ πφξνπ. Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Β Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο 27 Φεβξνπαξίνπ Colonic Surgery. Topic: Loco regional recurrence after colon-cancer resection. 7th Biennial Congress of the Mediterranean Society of Coloproctology. Thessaloniki, April Rectal Cancer. 7th Biennial Congress of the Mediterranean Society of Coloproctolory. Thessaloniki, April Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία θαξθίλνπ παγθξέαηνο. Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Α Δξγαζηεξίνπ Παζνινγναλαηνκηθήο αλαηνκηθήο. Νενπιαζκαηηθή λφζνο ζηνλ άλζξσπν. χγρξνλε θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθή πξνζέγγηζε θαη έξεπλα. 30 επηεκβξίνπ πληνληζηήο νξγαλσηήο ζηξνγγχιεο ηξάπεδαο κε ζέκα : «Ζ ζχκβαζε ηεο απεηθφληζεο ζηελ ζηαδηνπνίεζε λενπιαζκάησλ ηνπ πεπηηθνχ». 27ν Παλειιήλην πλέδξην Υεηξνπξγηθήο θαη Γηεζλέο Υεη8ξνξπγηθφ Φφξνπκ Ννέκβξηνπ ρνιηαζηήο εηζεγήζεσλ ζηξνγγχιεο ηξάπεδαο κε ζέκα : Νεφηεξα δεδνκέλα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νμείαο παγθξεαηίηηδαο. 27ν Παλειιήλην πλέδξην Υεηξνπξγηθήο θαη Γηεζλέο Υεηξνπξγηθφ Φφξνπκ Ννέκβξηνπ πληνληζηήο ζηξνγγχιεο ηξάπεδαο κε ζέκα : «Λνηκψμεηο ζην ζπίηη ζε ρξφληα πάζρνληεο. 4ν πλέδξην Ογθνινγίαο ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. Ξελνδνρείν Μ. Βξεηάληα 4 Γεθεκβξίνπ Ο Αλ. Καζεγεηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο θ.. Βαζδέθεο, είρε γηα ην δηάζηεκα απφ 7/11/2010 έσο 15/11/2010 πξνζθεθιεκέλε ηελ Σζέρα Καζεγήηξηα Αγγεηνρεηξνπξγηθήο θα. Lenka Veverkova M.D., PhD ζηελ Γ Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, ε νπνία έδσζε θαη δηάιεμε κε ζέκα: «Λαπαξνελδνζθνπηθή Αγγεηνρεηξνπξγηθή». Ο Δπηθ. Καζεγεηήο Δπάγγεινο Μηζηαθφο έγηλε κέινο ηνπ American College of Surgeons, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010, ζηελ Οπάζηγθηνλ ησλ Η.Π.Α. Δπέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ Πξσηνβνπιίεο Νέεο δξαζηεξηφηεηεο - Αδειθνπνίεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο Κχπξνπ γηα ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ζε θιηληθά, δηνηθεηηθά, θαη ζέκαηα πιεξνθνξηθήο. Δπίζεο γηα ζέκαηα εμεηδηθεπκέλεο λνζειείαο αζζελψλ απφ ηελ Κχπξν αιιά θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ. - Γηελέξγεηα εμεηάζεσλ κε ηερληθέο κνξηαθήο βηνινγίαο γηα αλίρλεπζε κεηαιιάμεσλ θαη πνιπκνξθηζκψλ ζην ζχλδξνκν Noonan, ζχλδξνκν Gilbert θαη εμαξηεκέλε ξαρίηηδα η. ΗΗ θαζψο θαη κέηξεζε ΗGF1 κε αλνζνελδπκηθέο κεζφδνπο απφ ην εξεπλεηηθφ εξγαζηήξην ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - Κάιπςε ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, δηαθφξσλ ΗΑΚ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο απφ ηαηξνχο ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - Κάιπςε γηα 4 κήλεο ηεο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ΚΩ θαη γηα 15 εκέξεο ηνπ Γ. Ν. χξνπ απφ ζηειέρε ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Σειίδα 6 από 42

7 Δλέξγεηεο βειηίσζεο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ πεξηβάιινληνο (θαζαξηφηεηα, θαγεηφ εζηίαζε, επηζθεπηήξην, ρψξνη ζηάζκεπζεο) Φαγηηψ - Δζηέαζη - θαηάξηηζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ δηαηξνθήο, ηαθηηθή επίζθεςε ζε αζζελείο ζηα Ννζειεπηηθά Σκήκαηα, εθπαίδεπζε ηειεηφθνηησλ ζπνπδαζηψλ θαη θνηηεηψλ ΣΔΗ & απφ ηα Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην. Δπίζεο Σν Σκήκα Γηαηξνθήο έρεη ζρεδηάζεη, εγθαηαζηήζεη, εθαξκφδεη θαη δηαηεξεί κφληκα, απφ ην 2004 κέρξη θαη ζήκεξα, έλα ηεθκεξησκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ, κε βάζεη θαζηεξσκέλεο αξρέο HACCP (Ζazard Analysis Critical Control Point - Αλάιπζε Δπηθηλδπλφηεηαο θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ), Οξζέο Παξαζθεπαζηηθέο Σερληθέο θαη Οξζέο Πξαθηηθέο Τγηεηλήο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ησλ γεπκάησλ κέρξη ηελ θαηαλάισζε. Σν έηνο 2010 δηελεξγήζεθαλ Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο (δηαδηθαζηψλ, αξρείσλ, δηεξγαζηψλ) θαη ζπλερίζηεθε ε ηήξεζε αξρείσλ παξαθνινχζεζεο θαη ε θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 132 ηεθκεξησκέλα έληππα εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο 12 δηαδηθαζηψλ, εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηίηιν «Σαθηηθή Δπηζεψξεζε Τγηεηλήο Πξνιεπηηθψλ Μέηξσλ Διέγρνπ Γηαδηθαζηψλ»: Απνζήθεπζεο, Απφςπμεο, Πξνεηνηκαζίαο, Μαγεηξέκαηνο ησλ ηξνθίκσλ, Πξνζηαζίαο απφ επηκνιχλζεηο - Πξαθηηθή ρεηξηζκνχ, Γηαηήξεζεο Δηνίκσλ, εξβηξίζκαηνο, Καζαξηζκνχ, Απνκάθξπλζεο απνβιήησλ, Καηαπνιέκεζεο ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ, Τγηεηλήο Πξνζσπηθνχ, Δθπαίδεπζεο (ππφ κνξθή Δξσηεκαηνινγίνπ). Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηεο εηαηξείαο δηελέξγεζε 4 Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ παξαηεξήζεηο. Οη παξαηεξήζεηο - κε ζπκκνξθψζεηο (ζην ζχλνιν ηνπο 33ρ), έρνπλ δηαρσξηζηεί ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο θαη αθνξνχλ: 1. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ (HACCP) 2. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 3. Τγηεηλή εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ 4. Τπνδνκή θαη εμνπιηζκφ Παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ν παξαθάησ πίλαθαο: Άθποιζμα απψ ΑΡ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΧΝ ΔΣΟΤ 2010 Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΙΚΟΝ» HACCP ΠΡΟΧΠΙΚΟ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΤΓΙΔΙΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ - ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΤΠΟΓΟΜΗ - ΔΞΟΠΛΙΜΟ Γενικψ Ϊθποιζμα Γενικψ Ϊθποιζμα Όιεο νη Με πκκνξθψζεηο δηνξζσζήθαλ, κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, θαη νη Γηνξζψζεηο θξηζήθαλ επηηχρεηο. Τινπνηήζεθαλ βειηηψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ α πιψλ ηξνθίκσλ. Τπάξρνπλ Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο νη νπνίεο έρνπλ δηαρεηξηζηεί ζσζηά εθ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ θαη ηεθκεξηψλνληαη θαηά ηηο απαηηήζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΧΔΙ (ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΤΠΟΓΟΜΗ - ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ) Γηα ην 2010 πξφεθπςαλ νη παξαθάησ (6) έμη κε ζπκκνξθψζεηο (Δ-00) εθ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζίηηζεο: A/A ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ Δ-00 ΖΜ/NIA ΔΓΡΑΦΖ ΘΔΜΑ 1 ΑΣΣΗΚΟΝ /02/10 ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΝΔΡΟΤ 2 ΑΣΣΗΚΟΝ /02/10 ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 3 ΑΣΣΗΚΟΝ /03/10 ΒΛΑΒΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Σειίδα 7 από 42

8 4 ΑΣΣΗΚΟΝ /08/10 ΒΛΑΒΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 5 ΑΣΣΗΚΟΝ /08/10 ΒΛΑΒΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 6 ΑΣΣΗΚΟΝ /08/10 ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΩΕΙ (Α ΤΛΗ- ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ) ε φηη αθφξα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε α πιε θαη εκπνξεχκαηα πξφεθπςαλ νη παξαθάησ κε ζπκκνξθψζεηο εθ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ: 14 κε ζπκκνξθψζεηο θαη ζπληάζεθαλ 2 αλαθνξέο κε ζπκκνξθψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζπγθεθξηκέλα πξνο: 1. Σζάβν- αξηνπνηία (26/07/2010) θαη αθφξα πξφβιεκα ζηε ζπζθεπαζία ηνπ θνπβέξ ησλ αζζελψλ 2. Γάθν- δπκαξηθά (17/09/2010) θαη αθφξα κε ζπκκνξθνχκελν πξντφλ- θξηζαξάθη. Σα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ην Σκήκα Γηαηξνθήο ην έηνο 2010 αθνξνχλ αηηήκαηα πξνο ηελ Σερληθή ππεξεζία. Δλδεηθηηθά κε ηε βνήζεηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαηφπηλ αηηεκάησλ έρνπλ πινπνηεζεί νη θάησζη ηερληθήο θχζεσο παξεκβάζεηο: 1. Αληηθαηάζηαζε ησλ νζκνπαγίδσλ, ζε φιεο ηηο απνρεηεχζεηο ρψξσλ ηνπ καγεηξείνπ γεγνλφο πνπ θαηαπνιέκεζε ηελ δπζνζκία πνπ εζηηαδφηαλ ζε θάπνηνπο ρψξνπο. Δπίζεο ηνπνζεηήζεθαλ αλνμείδσηεο κεηαιιηθέο ζίηεο κηθξνχ βξφγρνπ ζηα ζηθψληα ησλ απνρεηεχζεσλ ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ νη θαηλνχξγηεο νζκνπαγίδεο απφ κεηαθηλήζεηο απφ ηηο θζείξνπλ. 2. Αληηθαηάζηαζε γπςνζαλίδσλ νξνθήο ζε θάπνηνπο ρψξνπο (ελδεηθηηθά ζηνπο θσδηθνχο ρψξσλ , , ) 3. Απνθαηάζηαζε ηεο πίεζεο παξνρήο λεξνχ ηνπ πιπληεξίνπ, γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ boiler θαη θαη επέθηαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο έθπιεζεο ηνπ πιπληεξίνπ αζζελψλ, κε παξέκβαζε ηνπ Control Room θαη ηεο. θαηφπηλ αηηήκαηνο. 4. Άκεζε θηλεηνπνίεζε κε πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ ηερληθή Τπεξεζία γηα εξγαζίεο απφ ηερληθνχο, ζηεγαλνπνίεζεο εμσηεξηθήο θάιπςεο ησλ κεραλνινγηθψλ ζσιελψζεσλ ςπγείσλ πνπ δηέξρνληαη ζηελ νξνθή ζην ρψξν ηεο μεξήο απνζήθεπζεο θαη γηα δηεπζέηεζε ζθξάγηζεο αλνίγκαηνο ζηνλ ηνίρν πνπ επηθνηλσλεί κε ηνλ εμσηεξηθφ πεξηβάιινληα ρψξν ζηελ είζνδν έμνδν ησλ ζσιελψζεσλ. Γηελεξγήζεθε Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο ζηνπο ρψξνπο ησλ καγεηξείσλ απφ ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο Πξφλνηαο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ή κε ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ ζην ρψξν, ηνπ βαζκνχ παξνρήο αζθαιψλ ηξνθίκσλ θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ηνπ Γπηηθνχ Σνκέα ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ (έιεγρνο ζηηο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ απεζηάιιεη ζηηο Αξ. Πξση.:.Δ.Τ.Τ.Π 346/ ). Απφ ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν δελ πξνέθπςαλ θαη δελ απεζηάιεζαλ παξαηεξήζεηο νχηε πξνο ηελ αλάδνρν εηαηξεία ζίηηζεο, νχηε πξνο ην Σκήκα Γηαηξνθήο γηα ην χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο HACCP πνπ ππνζηεξίδεηαη, ελψ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ αξηζκνχληαη 36 ζεηηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ επηβξαβεχνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. Απφ ηε Γηεχζπλζε Τγείαο ΝΑ έρνπλ δηελεξγεζεί πγεηνλνκηθνί έιεγρνη ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ηα καγεηξεία έρνπλ βξεζεί λα «δηαζέηνπλ πιήξε ζπγθξφηεζε θαη εμνπιηζκφ θαη λα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο θαη λα επηθξαηεί απφιπηε ηάμε θαη θαζαξηφηεηα». Σειίδα 8 από 42

9 Εεηείηαη απφ ην Σκήκα Γηαηξνθήο λα εθδίδνπλ Αηνκηθά Βηβιηάξηα Τγείαο θαη νη ζπνπδαζηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ Πξαθηηθή ηνπο Άζθεζε ζην Σκήκα κε ελεκεξσηηθφ θπιιάδην (δηαλέκεηαη απφ 16 επηεκβξίνπ 2010 γηα ηήξεζε απφ 15 Οθησβξίνπ 2010 θαη αλαθέξεη ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηηο απαηηνχκελεο εμεηάζεηο). ην έηνο 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 εθπαηδεχζεηο πξνζσπηθνχ ζπκθσλά κε ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηεο εηαηξείαο, πνπ έρεη ζπληάμεη ην Σ.Γ.Π αλά ζέζε εξγαζίαο. Σηο εηζεγήζεηο πξαγκαηνπνίεζαλ ηφζν νη ππεχζπλνη ηνπ θαηαζηήκαηνο φζν θαη νη ηερλνιφγνη ηξνθίκσλ ηεο εηαηξείαο, νη φπνηνη είλαη πηζηνπνηεκέλνη εθπαηδεπηέο απφ ηνλ ΔΦΔΣ, γηα ηελ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζηηο βαζηθέο αξρέο πγηεηλήο. ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΤΜΑΣΩΝ ΔΣΟΤ 2010 Ο αξηζκφο ησλ κεξίδσλ πξνζθεξφκελσλ γεπκάησλ θαη Δλδηάκεζσλ κηθξνγεπκάησλ πνπ παξαζθεπάζζεθαλ ζπλνιηθά ζε αζζελείο θαη πξνζσπηθφ ην έηνο 2010, θαζψο θαη ν Μέζνο φξνο εκεξεζίσο ησλ θαηαλαισζέλησλ γεπκάησλ, παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΘΔΝΣΧΝ ΓΔΤΜΑΣΧΝ ΔΣΟΤ 2010 Έηορ ΠΡΧΙΝΟ ΠΡΟΓΔΤΜΑ ΓΔΤΜΑ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΟ ΓΔΙΠΝΟ ΜΫζορ ψπορ ΗΜΔΡΗΙΧ Δλέξγεηεο γηα βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζην ρψξν θαη ηηο ππεξεζίεο, ηεο θαζνδήγεζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ - Παξαρψξεζε θαηφπηλ αηηήκαηνο- απφ ηελ Πνιηηηθή Ζγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο έθηαζε ζηξεκκάησλ απφ ην δηπιαλφ ζηξαηφπεδν Υατδαξίνπ γηα ηε δεκηνπξγία επηπξφζζεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο Δλέξγεηεο δηεξεχλεζεο βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο πνιηηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο - Δπηζηνιέο απφ πνιίηεο αλαθνξηθά κε ηελ εμππεξέηεζή ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν Δςσαπιζηάπιερ Παπαπψνυν / ΑναθοπΪρ ωνολο ςποβληθειζϊν 64 ΜΫζορ σπψνορ ανηαπψκπιζηρ 1 κήλαο Λνηπέο παξερφκελεο ππεξεζίεο - ΛοιπΫρ δπαζηηπιψηηηερ ζσεηικϊ με ηη παποσά ςπηπεζιϊν (μη ολοκληπυθεέζερ ζηο ηϋλορ ηος σπψνος αναθοπϊρ) Αηηεζείζεο κεηαηξνπέο (δεκηνπξγία, θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε θ.ά.) κνλάδσλ ή ηκεκάησλ (κε ηξνπνπνίεζε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο) - Σειίδα 9 από 42

10 Αηηεζείζεο κεηαηξνπέο (δεκηνπξγία, θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε θ.ά.) κνλάδσλ ή ηκεκάησλ (ρσξίο ηξνπνπνίεζε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο) - Έλαξμε ιεηηνπξγίαο Παηδναιιεξγηνινγηθνχ Ηαηξείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αιιεξγηνινγηθή κνλάδα ηεο Β Γεξκαηνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - Σειίδα 10 από 42

11 Ιαηπικψ Νοζηλεςηικψ Λοιπψ ιαηπικψνοζηλεςηικψ Γιοικηηικψ- Οικονομικψ Σεσνικψ Ξενοδοσειακψ Λοιπψ ΚαηΪζηαζη ζηο ηϋλορ Ϋηοςρ Ιαηπικψ Νοζηλεςηικψ Λοιπψ επιζηημονικψ παπαφαηπικψ Γιοικηηικψ Σεσνικψ Λοιπψ (Πληποθοπικά) ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2010_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ Ππαγμαηοποιηθεέζερ μεηαβολϋρ ζσεηικϋρ με ηο ανθπϊπινο δςναμικψ Καηηγοπέερ πποζυπικοω Ππαγμαηοποιηθεέζερ μεηαβολϋρ Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο +12 ζέζεηο (αιιαγέο νξγαληζκνχ) Δηδηθεπφκελσλ _ Πξνζιήςεηο * Σαθηηθφ 17 ΔΤ +78 Δηδ Απνζπάζεηο (πξνο ην Ννζνθνκείν) Πξνζιήςεηο Έθηαθην 16 Δπηθ Απνρσξήζεηο ** Σαθηηθφ 4 ΔΤ +80 Δηδ Απνζπάζεηο (απφ ην Ννζνθνκείν) Απνρσξήζεηο Έθηαθην 59 Δπηθ Πποβλεπψμενερ 318 ΔΤ θϋζειρ 247 Δηδ ΔΤ + Τπηπεηοωνηερ 2Πξνζ. Σακηικψ *** 198 Δηδ Τπηπεηοωνηερ 42 Δπηθ Έκηακηο * Σπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη κεηαηάμεηο πξνο ην Ννζνθνκείν ** Σπκπεξηιακβάλνληαη νη απνρσξήζεηο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο, κεηάηαμεο, παξαίηεζεο θ.ά. *** Υπεξεηνύληεο Ταθηηθό: αθνξά ηε Δύλακε ηνπ Ννζνθνκείνπ ήηνη Καιπκκέλεο Οξγαληθέο ζέζεηο ζπλ ηηο ζέζεηο θαιπκκέλεο κε απνζπάζεηο κείνλ ηνπο απνζπαζκέλνπο καο ππαιιήινπ ζε άιινπο θνξείο. Ανθπϊπινο δςναμικψ ζηο ηϋλορ ηος Ϋηοςρ Καηηγοπέερ πποζυπικοω ηελϋσυζη ζηο ηϋλορ ηος Ϋηοςρ (2010) Πποβλεπψμενερ θϋζειρ 318 ΔΤ 247 Δηδ Σειίδα 11 από 42

12 Ιαηπικψ Νοζηλεςηικψ Λοιπψ επιζηημονικψ παπαφαηπικψ Γιοικηηικψ Σεσνικψ Λοιπψ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2010_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ 141 ΔΤ + Τπηπεηοωνηερ Σακηικψ 2Πξνζ. 198 Δηδ. Τπηπεηοωνηερ Έκηακηο 42 Δπηθ ΛοιπΫρ δπαζηηπιψηηηερ ζσεηικϋρ με ηο ανθπϊπινο δςναμικψ (μη ολοκληπυθεέζερ ζηο ηϋλορ ηος σπψνος αναθοπϊρ) Αηηεζείζεο κεηαηξνπέο πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (κε ηξνπνπνίεζε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο) - Λνηπέο αηηεζείζεο κεηαηξνπέο πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ (ρσξίο ηξνπνπνίεζε νξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο, π.ρ. εηδηθεπφκελν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ) - Πξνθεξχμεηο Αλαθνηλψζεηο πξνζιήςεσλ κεηαηάμεσλ Καηηγοπέερ πποζυπικοω Δέδορ απαζσψληζηρ Σακηικψ* 8 ΔΤ Έκηακηο** ωνολο * Δληφο ηνπ έηνπο 2010 πξνζειήθζε ην πξνζσπηθφ ηεο πξνθήξπμεο 7Κ/09 θαη εθθξεκεί ην πξνζσπηθφ ηεο 8Κ/08. ** Δληφο ηνπ έηνπο 2010 εγθξίζεθαλ απφ ηηο αηηνχκελεο ζέζεηο ζε επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ. Δλέξγεηεο Μέηξα επηβξάβεπζεο γηα ηελ ηφλσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ εζηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ - Δλέξγεηεο γηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ - εκηλάξηα, επί ηφπνπ εξγαζίαο εθπαηδεχζεηο, επηκνξθσηηθά βίληεν γηα ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ απφ ηηο λνζειεχηξηεο ινηκψμεσλ - Δπηθαηξνπνίεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε λπγκνχ απφ αηρκεξά ελ ψξα εξγαζίαο (γξαθείν ινηκψμεσλ) Σειίδα 12 από 42

13 Ιαηπικψ Νοζηλεςηικψ Λοιπψ ιαηπικψνοζηλεςηικψ Γιοικηηικψ- Οικονομικψ Σεσνικψ Ξενοδοσειακψ Λοιπψ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2010_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ Ππαγμαηοποιηθεέζερ ενϋπγειερ εκπαέδεςζηρ & εξειδέκεςζηρ απψ ηον θοπϋα Καηηγοπέερ πποζυπικοω ΑποδΫκηερ εκπαέδεςζηρ Δθπαίδεπζε εμεηδίθεπζεο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ απφ θνξέα Πιήζνο Μέζε Γηάξθεηα Δθπαίδεπζε ζπνπδαζηψλ θνηηεηψλ απφ θνξέα Πιήζνο Μέζε Γηάξθεηα Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ απφ ηνλ θνξέα - Ζ Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή δηνξγαλψλεη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα (Master of Science) κε ηίηιν «Δλδαγγεηαθέο Σερληθέο», ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2010 θαη ην παξαθνινχζεζαλ 33 ζπλάδειθνη. - Ζ Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή δηνξγαλψλεη επίζεο ην θαη επηινγήλ κάζεκα ηεο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο γηα ηνπο θνηηεηέο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. - ηελ Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή εθπαηδεχνληαη θάζε ρξφλν 50 ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο «Υεηξνπξγηθήο εκεηνινγίαο» θαη ηεο «Υεηξνπξγηθήο Παζνινγίαο». - 6ν εκηλάξην κε ηίηιν "Ζκέξεο παηδηαηξηθήο ελεκέξσζεο" - Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - 5ε Ζκεξίδα κε ηίηιν "Πεξηγελλεηηθή αζθπμία" - Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - εκηλάξην κε ηίηιν "Μεηξηθφο ζειαζκφο" - Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - 1ε Παηδνπλεπκνλνινγηθή Ζκεξίδα - Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - 1ε Ζκεξίδα παζηηθφηεηαο - Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο - Μεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε εβδνκαδηαία βάζε (φιεο νη θιηληθέο) - Βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε ζε εβδνκαδηαία βάζε (φιεο νη θιηληθέο) - Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνχ ζε εβδνκαδηαία βάζε (φιεο νη θιηληθέο) - Αληαιιαγή Φνηηεηψλ Ηαηξηθήο: ε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Γηεζλψλ ρέζεσλ Αληαιιαγψλ Φνηηεηψλ Ηαηξηθήο (HelMSIC), ην Β εξγαζηήξην Σειίδα 13 από 42

14 Αθηηλνινγίαο θηινμελεί θάζε ρξφλν θνηηεηέο απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ (έλαλ θνηηεηή θάζε κήλα) - Σερλνιφγνη απφ μέλα Παλεπηζηήκηα: ην Β εξγαζηήξην Αθηηλνινγίαο ζπκκεηέρεη απφ 4εηίαο ζην πξφγξακκα αληαιιαγήο θνηηεηψλ ERASMUS θαη DA VINCI ζε ζπλεξγαζία κε ηα μέλα Παλεπηζηήκηα, δερφκελνη 5-7 θνηηεηέο θάζε ρξφλν απφ κηα δεμακελή 19 ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά. - Ζ Γ Παλεπηζηεκηαθή Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, θαηά ην έηνο 2010, νξγάλσζε εθπαηδεπηηθή εκεξίδα, ζηα Κακκέλα Βνχξια, κε ηίηιν «Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ», ηελ νπνία παξαθνινχζεζαλ εηδηθεπκέλνη θαη εηδηθεπφκελνη ρεηξνπξγνί. - Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα: Λνίκσμε απφ ηφ HPV θαη θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, Ξελνδνρείν Divani Caravel, Αζήλα 20 Απξηιίνπ Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο - 7ν Μεηεθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Λνηκψμεσλ«Λνηκψμεηο ζηνλ Αλνζνθαηαζηαικέλν Αζζελή» 3-4 Γεθεκβξίνπ 2010 Ξελνδνρείν Divani Caravel Αίζνπζα Ηιηζζφο- Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο - εηξά δηαιέμεσλ ζην Δζληθφ Ίδξπκα Απνθαηάζηαζεο κε ζέκα: «Λνηκψμεηο ζε αζζελείο Κέληξσλ Απνθαηάζηαζεο»- Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο - Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα γηα ηηο Ννζνθνκεηαθέο Λνηκψμεηο θαη ηελ Οξζνινγηθή Υξήζε ησλ Αληηβηνηηθψλ, ζην ΣΤΠΔΣ ΤΓΔΗΑ ΜΔΛΑΘΡΟΝ, έσο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο - Μαζήκαηα Παζνινγίαο (Λνηκψμεηο) ζηα πιαίζηα Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζηελ Παζνινγία, ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο, 17 Γεθεκβξίνπ Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο - 4th European Conference on Bloodstream Infections, Athens, May 27-28, Γ Παλεπηζηεκηαθήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο - Πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηψλ θαη θνηηεηψλ απφ ηε Γηεχζπλζε Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο - Δθπνλείηαη πξφγξακκα άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζην Ννζνθνκείν καο - Σεξείηαη παξνπζηνιφγην ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζην λνζνθνκείν καο θαη ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε - Υνξεγνχληαη βεβαηψζεηο εθπφλεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κεηά απφ έιεγρν ησλ παξνπζηνινγίσλ - Σεξείηαη αξρείν γηα φια ηα παξαπάλσ - ρεδηαζκφο εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο θιηληθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο (δεκηνπξγία ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ γηα λενπξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ, εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΠ, πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ ΚΑΡΠΑ, θιπ). - Σν 2010 ε Ννζειεπηηθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ αλέιαβε θαη ππνζηήξημε ηελ θιηληθή εθπαίδεπζε 557 θνηηεηψλ θαη σπουδαστών διαφόρων εκπαιδευτικών φορέων. Ειδικότερα: - ΤΝΟΛΟ ΥΟΙΣΗΣΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΚΑΝ ΣΟ Π.Γ.Ν. "ΑΣΣΙΚΟΝ": 206 άτομα - ΤΝΟΛΟ ΥΟΙΣΗΣΩΝ T.E.I. ΠΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΚΑΝ ΣΟ Π.Γ.Ν. "ΑΣΣΙΚΟΝ": 96 άτομα - ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΥΟΙΣΩΝ T.Ε.Ι. ΠΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΚΑΝ ΣΟ Π.Γ.Ν. "ΑΣΣΙΚΟΝ": 57 άτομα - ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΥΟΙΣΗΣΩΝ - ΑΠΟΥΟΙΣΩΝ T.E.I.: 153 άτομα Σειίδα 14 από 42

15 Ιαηπικψ Νοζηλεςηικψ Λοιπψ ιαηπικψνοζηλεςηικψ Γιοικηηικψ- Οικονομικψ Σεσνικψ Ξενοδο-σειακψ Λοιπψ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2010_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ - ΤΝΟΛΟ ΠΟΤΔΑΣΩΝ Ι.Ε.Κ. & ΕΠΑ.Λ. ΠΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΚΑΝ ΣΟ Π.Γ.Ν. "ΑΣΣΙΚΟΝ": 104 άτομα - Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους 2010 πραγματοποίησαν την απαραίτητη (ή μέρος αυτής) για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματός τους, πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο μας, 65 σπουδαστές, απόφοιτοι διαφόρων Ι.Ε.Κ. - ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΟΤΔΑΣΩΝ - ΣΕΛΕΙΟΥΟΙΣΩΝ Ι.Ε.Κ. & ΕΠΑ.Λ.: 169 άτομα - ΜΑΘΗΣΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΦΟΛΩΝ ΜΑΘΗΣΕΙΑ (ΕΠΑ..) ΡΕΝΣΗ: 10 άτομα όλο το έτος - ΜΑΘΗΣΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΦΟΛΩΝ ΜΑΘΗΣΕΙΑ (ΕΠΑ..) ΡΕΝΣΗ: 8 άτομα έως 30/06/10 - ΜΑΘΗΣΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΦΟΛΩΝ ΜΑΘΗΣΕΙΑ (ΕΠΑ..) ΡΕΝΣΗ: 1 άτομα από 6/12/10 - ΜΑΘΗΣΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΦΟΛΩΝ ΜΑΘΗΣΕΙΑ (ΕΠΑ..) ΡΕΝΣΗ: 1 άτομα από 20/12/10 - ΜΑΘΗΣΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΦΟΛΩΝ ΜΑΘΗΣΕΙΑ (ΕΠΑ..) ΕΛΕΤΙΝΑ: 9 άτομα από 8/12/10 - ΤΝΟΛΟ: 29 άτομα - Ππαγμαηοποιηθεέζερ ενϋπγειερ εκπαέδεςζηρ και εξειδέκεςζηρ ηος πποζυπικοω απψ ηπέηοςρ Καηηγοπέερ πποζυπικοω ΑποδΫκηερ εκπαέδεςζηρ Σειίδα 15 από 42

16 Ιαηπικψ Νοζηλεςηικψ Λοιπψ ιαηπικψνοζηλεςηικψ Γιοικηηικψ- Οικονομικψ Σεσνικψ Ξενοδο-σειακψ Λοιπψ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2010_ΠΑ.Γ.Ν.ΑΣΣΗΚΟΝ Καηηγοπέερ πποζυπικοω ΑποδΫκηερ εκπαέδεςζηρ Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ηνπ θνξέα απφ ηξίηνπο Πιήζνο Μέζε Γηάξθεηα Σειίδα 16 από 42

17 ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 Ππαγμαηοποιηθεέζερ ενϋπγειερ Ϋπεςναρ απψ ηον θοπϋα ά μϋλη ηος πποζυπικοω ηος Κιηλθή πνπ πινπνηήζεθε εξεπληεηθό πξόγξακκα Γ Π ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ,Β' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην ηίηινο <<Γηεξεχλεζε ηεο έθθξαζεο ησλ ιηπνθπηηαξνθηλψλ θιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ θαη πξσηετλψλ ηνπ θπηηαξνπιαζκαηηθνχ ζηξεο ζηνλ θνηιηαθφ θαη ππνδφξην ιηπψδε ηζηφ θαη ζηνλ πιαθνχληα απφ έγθπεο γπλαίθεο κε ή ρσξίο δηαβήηε θχεζεο >> Β'ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ <<Πνιπθεληξηθή αλαδξνκηθή κε παξεκβαηηθή κειέηε θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζεξαπείαο αζζελψλ κε πνιιαπιφ κπέισκα πνπ έρνπλαληηκεησπηζηεί κε ιελαιηδνκίδε (REVLIMID) ζχκθσλα κε ηελ θαζηεξσκέλε θιηληθή πξαθηηθή >> Β' ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ << Πνιπθεληξηθή κειέηε θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθψλ κε νμχ ζηεθαληαίν ζχλδξνκν απφ ηηο 7/12/2009 σο ηηο 13/12/2009 >> Β' Π Π ΚΛΙΝΙΚΗ <<Πνιπθεληξηθή κειέηε θάζεο ΙΙ,κηαο νκάδαο Θεξαπείαο πξψηεο γξακκήο κε panitumumad ζε ζπλδηαζκφ κε θαπεζηηαβίλε θαη νμαιηπιαηίλε,ζε αζζελείο κε wild-type K-ras κεηαζηαηηθφ θνιννξζηθφ θαξθίλν >> Β' Π Π ΚΛΙΝΙΚΗ << Μειέηε παξαηήξεζεο ηνπ Miglustat / Zavesca σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζε αζζελείο κε λφζν Gaucher ηχπνπ 1.Μηα πνιπθεληξηθή,κε παξεκβαηηθή,αλνηρηή πξννπηηθή κειέηε Φάζεο IV >> Γ 'Π ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ -ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ <<Θεξαπεπηηθά ζρήκαηα ζε γπλαίθεο κεγαιχηεξεο -ίζεο 40 εηψλ ζε πξφγξακκα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο >> Γ ' Π ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ -ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ <<Αμηνιφγεζε ησλ θιηληθψλ ηθαλνηήησλ εθκάζεζεο εθπαηδεπφκελσλ ζηελ Τζηεξνζθφπεζε εμσηεξηθνχ Ιαηξείνπ>> Γ ' Π ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ -ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ << Θεξαπεπηηθά ζρήκαηα ζε αζζελείο κε θησρή απάληεζε ζηηο γνλαδνηξνθίλεο ζε πξφγξακκα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο >> Γ ' Π ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ -ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ <<ΑΜΗ έλαληη FSH σο ν θαιχηεξνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο σνθεθηθήο απάληεζεο ζε γπλαίθεο κε ζχλδξνκν πνιπθπζηηθψλ σνθεθψλ ζε πξφγξακκα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο >> Γ ' Π ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ -ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ << Υνξήγεζε κεηθνξκίλεο ζε γπλαίθεο κε θαη ρσξίο ζχλδξνκν πνιπθπζηηθψλ σνζεθψλ ζε πξφγξακκα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο >> Β' ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Β ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ ' ΠΠ ΚΛΙΝΙΚΗ Β' ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ' Π Π ΚΛΙΝΙΚΗ << Μηα δηεξεπλεηηθή κειέηε γηα ηε ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο Μηθαθνπγθίλεο σο πξψηκε Θεξαπεία ηεο δηεζεηηθήο θαληηληίαζεο έλαληη ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ ζε ρεηξηπξγηθνχο αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ - Μηα πνιπθεληξηθή,ηπρηανπνηεκέλε,δηπιή ηπθιή κειέηε>> << Λήςε σ3 - ιηπαξψλ νμέσλ θαη δηαηήξεζε θιεβνθνκβηθνχ ξπζκνχ κεηά απφ ειεθηξηθή αλάηαμε θνιπηθήο καξκαξηγήο;βηνρεκηθέο θαη ςπρνινγηθέο παξάκεηξνη θαη θιηληθή έθβαζε>> <<Μειέηε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο αλθεθηηθνχ θνινβαθηεξηδίνπ ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο κε έλα ή πεξηζζφηεξα επεηζφδηα ινηκψμεσλ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπγθξηηηθή κειέηε κε άιιεο ρψξεο >> << Η ζεκαζία ησλ λεπξνκεηαβηβαζηψλ θαη ησλ ελδνθξηληθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ πλεπκνληθνχ αγγεηαθνχ δηθηχνπ>> << Μειέηε θαηαλνκήο ησλ νξνηχπσλ ηνπ πλεπκνληφθνθθνπ ζε ελήιηθεο αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ αθηηλνγξαθηθά επηβεβαησκέλε πλεπκνλία ηεο θνηλφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο ζηελ Διιάδα >> << Γηεξεχλεζε αζζελψλ αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο κε ηελ αιθννιηθή ιηπψδε επαηνπάζεηα γηα ηελ παξνπζία ζπλδξφκνπ πνιπθπζηηθψλ σνζεθψλ>> Σειίδα 17 από 42

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008

ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ... 2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ... 4 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ... 11 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ... 14 6. ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΙΝΧΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική φροντίδα στο βηματοδοτικό ιατρείο: Θεωρία και Πράξη

Νοσηλευτική φροντίδα στο βηματοδοτικό ιατρείο: Θεωρία και Πράξη Νοσηλευτική φροντίδα στο βηματοδοτικό ιατρείο: Θεωρία και Πράξη Δπαγγειία ηακαηνπνύινπ Ννζειεύηξηα, MSc ΠΓΝ Αηηηθόλ Αζήλα, 2015 Σύγκρουση συμφερόντων Όλνκα νκηιεηή : Δπαγγειία ηακαηνπνύινπ Γελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα