I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Προωθώντας την Καινοτομία στους τομείς της Βιομηχανικής Πληροφορικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων μέσω της Δημιουργίας Δικτυώσεων Programme co-funded by the EUROPEAN UNION

2 02 05 ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ & ΤΗΝ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ηνοτιοανατολική Ευρώπη αν και διαθέτει υψηλές προοπτικές για καινοτομία, πάσχει από την έλλειψη συνεργειών μεταξύ των εμπλεκομένων μερών για την επίτευξη και τη διατήρηση της μεταφοράς καινοτομίας. H συνεχιζόμενη διαδικασία ενσωμάτωσης στην υπόλοιπη Ευρώπη θα πρέπει να εκληφθεί ως μια ευκαιρία ώστε να ξεπεραστεί η παραπάνω έλλειψη. Η Ευρώπη διαθέτει το μοναδικό πλεονέκτημα να είναι μια ένωση που ταυτόχρονα απαρτίζεται από ισχυρές αλλά και αυτόνομες περιοχές και κράτη. Η επιτυχία της επομένως στηρίζεται σε δύο ουσιαστικούς πυλώνες: αφ ενός στην συνένωση των εθνών, αφ ετέρου στην εστίαση στις περιφερειακές δυνατότητες. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και της συνεισφοράς στις Ευρωπαϊκές στρατηγικές ερευνητικές ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των υποδομών της. Το έργο Ι3Ε έχει δύο κύριους στόχους: την ευθυγράμμιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων διαφορετικών ερευνητικών ομάδων της περιοχής προς κοινώς αποφασισμένες κατευθύνσεις στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής και την επίδραση στον μετασχηματισμό των σχετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτομία. Σχετικά με τον πρώτο στόχο, έχει δημιουργηθεί το παρόν έντυπο που αποτελεί μια Στρατηγική Ατζέντα 07 Προκλήσεις 10 Στόχοι & Όραμα Έρευνας (ΣΑΕ) για τη ΝΑ Ευρώπη. Η κοινοπραξία του Ι3Ε προσπάθησε να προσδιορίσει και να ενσωματώσει τη γνώση κορυφαίων ειδικών στις θεματικές περιοχές της βιομηχανικής πληροφορικής και των ενσωματωμένων συστημάτων από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, τη βιομηχανία, και τη δημόσια διοίκηση. Η παρούσα ΣΑΕ έχει διαμορφωθεί ύστερα από εντατική συνεργασία και οικοδόμηση συναίνεσης στην ΝΑ Ευρώπη. Αναγνωρίζει συνέργειες και προοπτικές στην ΝΑ Ευρώπη ανακλώντας την ισχυρή πεποίθηση των συμμετεχόντων στο ελπιδοφόρο μέλλον της περιοχής. Το ευρωπαϊκό όραμα εκφράζεται μέσω της συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών ευρωπαϊκών ερευνητικών στόχων, ενώ η δύναμη των περιφερειών εμφανίζεται στην επιλογή θεματικών περιοχών όπου υπάρχει ισχυρή διαθέσιμη τεχνογνωσία αναγκαία για την αναβάθμιση των περιφερειακών υποδομών ώστε να φθάσουν το ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΣΑΕ αποτελεί ένα εργαλείο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, τα αποτελέσματα του οποίου μπορεί να ωφελήσουν τη ΝΑ Ευρώπη, ενδυναμώνοντας την έρευνα στη βιομηχανική πληροφορική και τα ενσωματωμένα συστήματα, και καθιστώντας πιο ορατή την περιοχή στον ευρωπαϊκό ερευνητικό χάρτη. Η κοινοπραξία του έργου Ι3Ε. 13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 14 Βιομηχανική Πληροφορική 15 Ενσωματωμένα Συστήματα 17 Ενσωματωμένα Συστήματα & Βιομηχανική Πληροφορική στην περιοχή της ΝΑΕ

3 19 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 21 Προοπτικές 22 Νομαδικά περιβάλλοντα 24 Δημόσιες Υποδομές 26 Ιδιωτικοί χώροι 28 Βιομηχανικά Συστήματα 31 ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 32 Ευέλικτη παραγωγή 34 Η Ευρώπη γίνεται «πράσινη» 36 Αγορά πράσινης ενέργειας 42 Αποδοτική χρήση ενέργειας 44 Υποστήριξη, εποπτεία και διάγνωση υγείας και υποβοήθηση διαβίωσης 46 Οικιακές Συσκευές 49 Έξυπνα Σπίτια 50 Νομαδικά Περιβάλλοντα 50 Πανταχού παρούσες τεχνολογίες & περιβάλλουσα νοημοσύνη 51 Ευφυή Τηλέφωνα 51 Υπολογιστικό νέφος 52 Δημόσιες Υποδομές 52 Δημόσιες Συγκοινωνίες 54 Διαχείριση Αποβλήτων 57 Ενσωματωμένα Συστήματα στην Γεωργία 59 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 63 Ασφάλεια 63 Κατανεμημένα Συστήματα 64 Διαλειτουργικότητα & Προτυποποίηση 65 Ευφυή Συστήματα 66 Δίκτυα 68 Αρχιτεκτονικές & Πλατφόρμες 68 Σχεδιαστικοί Μέθοδοι και Εργαλεία

4

5 Μία κοινή ερευνητική θέση για την Ευρώπη & την ΝΑ Ευρώπη

6

7 Ο σκοπός της Στρατηγικής Ατζέντας Έρευνας είναι να υποδείξει τις κατευθύνσεις προς τις οποίες κινούνται οι τεχνολογίες και οι σχετικές αγορές, καθώς και να παρουσιάσει δυνητικές τεχνολογίες και προϊόντα που εμφανιστούν στο άμεσο προβλέψιμο μέλλον. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΗΝοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ) είναι μια δυναμικώς αναπτυσσόμενη περιοχή που συνεχώς πλησιάζει στο οικονομικό επίπεδο της Δυτικής Ευρώπης. Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, η ανάπτυξη του ΑΕΠ της ΝΑΕ είναι κατά μέσο όρο διπλάσια του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκεται στο 25-50% του μέσου ευρωπαϊκού, κάτι που υποδηλώνει μια διευρυνόμενη καταναλωτική αγορά αλλά και ένα χαμηλό κόστος εργασίας. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω παραγόντων βοηθά την περιοχή να ελαττώσει την απόσταση από τις αναπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, λόγω της συνεχούς αύξησης των εγχώριων και εξωτερικών επενδύσεων σε συνδυασμό με το σχετικά φτηνό εργατικό δυναμικό. Η ΝΑΕ διαθέτει σημαντικό δυναμικό όσον αφορά στην έρευνα, στην προτυποποίηση, αλλά και σε ενέργειες που βελτιώνουν την ποιότητα στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής. Παρά το γεγονός ότι η έρευνα είναι αρκετά σημαντική σε διάφορες βασικές τεχνολογίες, παρατηρείται ανυπαρξία σύνδεσης με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Η έρευνα δεν μετασχηματίζεται σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη γενική αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην ΝΑΕ και την ΕΕ. Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα στερούνται της ύπαρξης ενός μεσολαβητή στην περιοχή. Μια διεθνής προσέγγιση προς αυτήν την κατεύθυνση θα ήταν αρκετά ευεργετική, αφού θα ευθυγράμμιζε τις ερευνητικές προσπάθειες διαφορετικών χωρών προς μία κοινώς αποδεκτή ερευνητική ατζέντα, δημιουργώντας την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα από ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες και βελτιώνοντας την διεθνή αναγνωρισιμότητα της περιοχής. Η δικτύωση των υπαρχόντων δικτύων, οι συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), οι τεχνολογικές πλατφόρμες και ο δημόσιος τομέας με τις χρηματοδοτικές του ικανότητες θα μπορούσαν 07 Προκλήσεις ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηδιακρατική Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας (ΣΑΕ) αποτελεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα του έργου Ι3Ε, το οποίο αφορά στην ενίσχυση της μεταφοράς καινοτομίας μεταξύ των ερευνητών και της βιομηχανίας, στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής στην περιοχή της ΝΑΕ. Βοηθά τον κόσμο της Έρευνας και της Ανάπτυξης να εστιάσει τα ερευνητικά του πλάνα σε σχετικά θέματα, αλλά και να αποφύγει τυχόν εμπόδια που θα παρουσιαστούν κατά το μετασχηματισμό ιδεών και ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτομίες. Η ΣΑΕ διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπ όψιν την ανάδραση και την εντατική συνεργασία με κορυφαίους ερευνητικούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις, στις χώρες της ΝΑΕ που μετέχουν στο έργο. Στο πλαίσιο του έργου επιτεύχθηκε ευρεία συναίνεση των διαφορετικών παραγόντων στην περιοχή και η ατζέντα αποτελεί το εξαγόμενο αυτής της συναίνεσης. Η ΣΑΕ έχει αναζητήσει συνέργειες με παρόμοιες πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός της. Η ΣΑΕ στοχεύει να βοηθήσει τους διάφορους παράγοντες να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες τους στους τομείς της βιομηχανικής πληροφορικής και των ενσωματωμένων συστημάτων. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν μέλη ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων, του επιχειρηματικού κόσμου, μηχανισμών που διευκολύνουν την καινοτομία όπως οι συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), τεχνολογικών πλατφορμών και υπαρχόντων δικτύων αριστείας, καθώς και του δημόσιου τομέα και ιδιωτικών χρηματοδοτικών οργανισμών.

8 να ενισχύσουν σημαντικά την καινοτομία μαζί με την επιχειρηματικότητα και να προσελκύσουν επενδύσεις. μιας κρίσιμης μάζας που θα αυξήσει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της περιοχής. Προκλήσεις Η εκπαίδευση στους τομείς των τεχνολογικών και φυσικών επιστημών στην ΝΑ Ευρώπη είναι παραδοσιακά ανεπτυγμένη, παράγοντας ικανό εργατικό δυναμικό. Δυστυχώς, οι κάποτε ανθηρές προοπτικές έρευνας και ανάπτυξης που βασιζόταν στη σχετικά ισχυρή βιομηχανία, έχουν μειωθεί λόγω της απώλειας της τελευταίας κατά την μεταβατική περίοδο στην οποία περιήλθαν πολλές χώρες της ΝΑΕ. Η βιομηχανική πληροφορική και ειδικότερα τα ενσωματωμένα συστήματα, παρέχουν μια έξοχη ευκαιρία εκμετάλλευσης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού για την αύξηση της καινοτομίας σε νέα προϊόντα και την επακόλουθη αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους. Φαίνεται ότι η σύμπραξη της βιομηχανίας και των ινστιτούτων Ε&Α διαθέτει ακόμα προοπτικές ανάπτυξης. Αν και οι κυβερνήσεις ενθαρρύνουν τη μεταξύ τους συνεργασία με τη χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων και έργων, η πραγματική ανταλλαγή ιδεών, λύσεων και καινοτομιών, καθώς επίσης και βιομηχανικής εμπειρίας, οικονομικών αναγκών και προς επίλυση προβλημάτων, δεν παράγει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, ο σκοπός της ΣΑΕ του Ι3Ε είναι να υιοθετήσει, προσαρμόσει, αναβαθμίσει και εφαρμόσει τις βασικές επιδιώξεις και τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκών προγραμμάτων στις κοινωνικές, οικονομικές, και τεχνολογικές συνθήκες της ΝΑΕ στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής, με σκοπό την ευθυγράμμιση των ερευνητικών προσπαθειών στην περιοχή προς κοινούς στόχους και την δημιουργία Για παράδειγμα, στην περιοχή των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής, η ARTEMIS - μία ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα για ενσωματωμένα συστήματα ξεκίνησε το Ο στόχος της είναι να προωθήσει και να ενθαρρύνει την έρευνα και την καινοτομία στις παραπάνω περιοχές. Δεδομένου ότι είναι βασισμένη στις προκλήσεις και τις συνθήκες των ιδιαίτερα αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, παρέχει ένα πλαίσιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Ευρώπης εν σχέσει και με την ατζέντα της Λισσαβόνας. Για την περιοχή της ΝΑΕ, ωστόσο, χρειάζεται κάποια προσαρμογή έτσι ώστε να ληφθούν υπ όψιν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας, των υποδομών και των κοινωνικών συνθηκών. Επί παραδείγματι, μια από τις βασικότερες δομές της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας ARTEMIS (Artemis JU και Artemisia) αποτελεί ένας μηχανισμός χρηματοδότησης μέσω σύμπραξης δημόσιουιδιωτικού τομέα που βασίζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στα ενσωματωμένα συστήματα και τη βιομηχανική πληροφορική. Στην περιοχή της ΝΑΕ όμως, η βιομηχανία δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να αναλάβει μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και επομένως η περιοχή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως στον χάρτη πορείας που έχει δημιουργηθεί για το ARTEMISIA με δεδομένη τη χαμηλή δυνατότητα της τοπικής βιομηχανίας να επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία.

9 Kurhan, fotolia

10 10 Στόχοι & Όραμα ΣΤΟΧΟΙ & ΟΡΑΜΑ Ένα από τα βασικά αντικείμενα της ΣΑΕ είναι να αναλύσει τις υφιστάμενες υποδομές καθώς και τις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Αν και οι χώρες και οι οικονομίες της περιοχής διαφέρουν σημαντικά, η ποικιλομορφία των εταίρων του Ι3Ε μπορεί να δημιουργήσει μια κοινή διακρατική και διατομεακή κατανόηση, που επιτρέπει την εκμετάλλευση των διαφορών για την εύρεση συνεργασιών και ευκαιριών. Επιπροσθέτως, προσδιορίζονται τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα που έχει η περιοχή σε αυτούς τους τομείς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Έπειτα, καθορίζονται συγκεκριμένα περιφερειακά ενδιαφέροντα στην βιομηχανική πληροφορική και τα ενσωματωμένα συστήματα, που σχετίζονται με αναπτυξιακά σχέδια της τοπικής βιομηχανίας.

11 11 Στόχοι & Όραμα Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα βοηθήσουν περιφερειακούς και ευρωπαϊκούς φορείς χρηματοδότησης να προετοιμάσουν κατάλληλα προγράμματα και να προσδιορίσουν ερευνητικά αντικείμενα υψηλού δυναμικού για την ΝΑΕ. Η προσέγγιση των ενδιαφερομένων μερών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, θα εγκαθιδρύσει παραγωγικές και βιώσιμες συνεργασίες μεταξύ τους. Εν κατακλείδι, ο απώτατος στόχος της ΣΑΕ είναι να αναγνωρίσει προσοδοφόρες υποπεριοχές των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής, όπου η τοπική και εθνική βιομηχανία έχει τις περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει, και να εγκαθιδρύσει δημιουργικές συνεργασίες μεταξύ των ενδιαφερομένων με σκοπό την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου. Το όραμα που θα ακολουθηθεί από την ΣΑΕ είναι η συνεισφορά στην ανάπτυξη όλων των συμμετεχόντων με την ενθάρρυνση της δημιουργίας συνεργασιών μεταξύ τους τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής στην ΝΑΕ, με σκοπό της αύξησης της καινοτομίας και επομένως και της προστιθέμενης αξίας και ανάπτυξης της περιοχής.

12

13 Στρατηγικές ερευνητικές περιοχές

14 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εξετάζοντας διαφορετικούς θεματικούς τομείς, η βιομηχανική πληροφορική μπορεί να οριστεί ποικιλοτρόπως. Στο πλαίσιο του προγράμματος Ι3Ε, δεν αντιλαμβανόμαστε τη βιομηχανική πληροφορική μόνο σαν ένα μέσο για την βελτίωση των βιομηχανικών κατασκευαστικών και παραγωγικών διεργασιών. Θεωρούμε τη βιομηχανική πληροφορική ως το σύνολο των τεχνολογιών που ολοκληρώνει ενσωματωμένα συστήματα σε ολιστικά συστήματα, με σκοπό την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των ενσωματωμένων εφαρμογών και των αυξανόμενων απαιτήσεων τους, όπως της χρήσης τεχνολογιών δεδομένων (βάσεις δεδομένων, εξόρυξη δεδομένων κτλ.), παραδειγμάτων νόησης και κατανεμημένης τεχνητής ευφυίας, και παρόμοιων περιοχών πληροφορικής. Από την αρχή της τρέχουσας χιλιετίας, τα ενσωματωμένα συστήματα έχουν καταστεί περισσότερο διαδεδομένα και έχουν τύχει μεγαλύτερης διείσδυσης. Οι ενσωματωμένες εφαρμογές εξελίχθηκαν από σχετικά απλά συστήματα μικροεπεξεργαστών σε πολύπλοκα κατανεμημένα συστήματα (ακόμα και συστήματα συστημάτων) που είναι στενά συνδεδεμένα με υποκείμενα πληροφοριακά συστήματα. Η ασφάλεια τοποθετήθηκε στην εμπροσθοφυλακή της βιομηχανικής πληροφορικής, ανακλώντας την έμφαση που δόθηκε στον τομέα των ΤΠΕ. Η σύζευξη των βημάτων προόδου στα ενσωματωμένα συστήματα και την πληροφορική δημιούργησε ένα νέο τομέα τη βιομηχανική πληροφορική.

15 Η παρούσα Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας εστιάζει στις τεχνολογικές περιοχές των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής, καθώς και στις ευκαιρίες που αυτές οι περιοχές παρουσιάζουν για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η χρονική διάστασή της είναι μεσοπρόθεσμη αφορώντας στη μεταστοιχείωση της έρευνας σε καινοτομία τα επόμενα 5-8 έτη. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ένα ενσωματωμένο σύστημα είναι ένα υπολογιστικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί να εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες μέσα σε υπολογιστικούς περιορισμούς πραγματικού χρόνου. Είναι ενσωματωμένο ως μέρος μιας πλήρους συσκευής, που συχνά περιλαμβάνει υλικό και μηχανικά μέρη. Πολλές φορές δεν περιλαμβάνεται διεπαφή ανθρώπου-μηχανής κάτι που το καθιστά αόρατο εντός του περιβάλλοντος ενσωμάτωσης. Δεν είναι ευρέως γνωστό ότι περίπου το 98% όλων των επεξεργαστών που παράγονται χρησιμοποιούνται σε ενσωματωμένες εφαρμογές. Πάνω από 16 δισεκατομμύρια ενσωματωμένες συσκευές έχουν εγκατασταθεί μέχρι το Η προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν που προέρχεται από το ενσωματωμένο λογισμικό είναι αρκετά υψηλότερη από το πρόσθετο κόστος της ίδιας της ενσωματωμένης συσκευής. Συγκεκριμένες ιδιότητες των ενσωματωμένων συστημάτων προκύπτουν από τη φύση τους. Θα πρέπει να είναι αξιόπιστα, σθεναρά (robust), ασφαλή, και να μπορούν να ανταποκρίνονται σε περιορισμούς πραγματικού χρόνου. Επίσης θα πρέπει να είναι αποδοτικά, χαμηλού κόστους, μικρού μεγέθους, και μικρής ενεργειακής κατανάλωσης. Τα ενσωματωμένα συστήματα διαδραματίζουν ένα συνεχώς αυξανόμενο ρόλο σε πολλούς τομείς στους οποίους η οικονομία της ΕΕ διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι κρίσιμα για μια πληθώρα περιοχών εφαρμογής που καλύπτουν αντικείμενα όπως τα ευέλικτα συστήματα παραγωγής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αποδοτική χρήση ενέργειας, η ασφάλεια, η επιτήρηση υγείας και υποβοήθηση διαβίωσης, τα ευφυή κινητά περιβάλλοντα, η επιμελητεία, κτλ. 15 Ενσωματωμένα Συστήματα ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ ο όραμα ευφυών και συνεργατικών βιομηχανικών περιβαλλόντων παραγωγής με δυναμικές, ευέλικτες και ανακαθοριζόμενες επιχειρησιακές δομές γίνεται πραγματικότητα. Καθώς τα βιομηχανικά συστήματα έχουν γίνει περισσότερο ευφυή, αυτοματοποιημένα, δυναμικά, και κατανεμημένα, η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργιών τους έχει μετατοπιστεί προς το διαδίκτυο όπως στην περίπτωση εφαρμογών πωλήσεων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services). Η βιομηχανική διάσταση προωθείται μέσω της δημιουργίας ευφυών και ευέλικτων βιομηχανικών περιβαλλόντων παραγωγής, που καθίστανται υλοποιήσιμα στις μέρες μας μέσω της εμφάνισης ολιστικών ψηφιακών βιομηχανικών οικοσυστημάτων παραγωγής, στα οποία οι συνεργατική αυτοματοποίηση αποτελεί μονόδρομο ευημερίας και προόδου στην παγκόσμια οικονομία γνώσης.

16

17 Σχήμα 1: Νοτιοανατολική Ευρώπη ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΝΑΕ αφ ενός διαθέτει μια σημαντική κρίσιμη μάζα Η όσον αφορά στην έρευνα και την προτυποποίηση στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής. Αφ ετέρου, υπάρχει η ανάγκη για καινοτομίες στα ενσωματωμένα συστήματα και τη βιομηχανική πληροφορική λόγω της ταχέως αναπτυσσόμενης οικονομίας και των διεργασιών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενώ την ίδια στιγμή το τρέχον επίπεδο δαπανών για Ε&Α στην περιοχή υπολείπεται αρκετά του αντίστοιχου ευρωπαϊκού. Παρατηρείται έλλειψη σύνδεσης με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Η έρευνα δεν μετασχηματίζεται σε καινοτομία, κάτι που θα μπορούσε να εκτινάξει την ανταγωνιστικότητα της ΝΑΕ. Αν και οι τρέχουσες συνεργασίες μεταξύ ερευνητικών και επιχειρηματικών εταίρων παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό, τα αποτελέσματά τους συνήθως εφαρμόζονται τοπικά, συνήθως ενεργοποιούμενα από συγκεκριμένες εταιρείες για συγκεκριμένα προϊόντα. Τις περισσότερες φορές ένας ερευνητικός εταίρος εμπλέκεται ως υπεργολάβος σε συγκεκριμένες εργασίες. Η βιωσιμότητα αλλά και ο συνολικός αντίκτυπος στην περιφερειακή ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών είναι μικρός. Κατά συνέπεια, με την εξαίρεση έργων υλοποιήσιμων άπαξ, υπάρχει περιορισμένη μεταφορά έρευνας σε καινοτομία στην περιοχή της ΝΑΕ. Προκειμένου να μετατραπεί μια περιοχή σε θερμοκήπιο παραγωγής καινοτομίας χρειάζεται κάποιον που θα: Παρέξει μια γενική στρατηγική ατζέντα που καθορίζει τους στόχους και παρέχει τις κατευθύνσεις προς την επίτευξη κοινών στόχων για την περιοχή. Συνεχίσει τον διακρατικό συντονισμό παρέχοντας μια πλατφόρμα δικτύωσης ερευνητικών και βιομηχανικών εταίρων σε συνεργατικούς σχηματισμούς κοινού ενδιαφέροντος και σε τεχνολογικές πλατφόρμες. Υποστηρίξει δράσεις συνέχειας όπως η προτυποποίηση, προαγωγή και διάχυση καινοτομίας εντός και πέραν της περιοχής. Χρησιμεύσει ως δυναμικός επωαστήρας έρευνας, ο οποίος χρησιμοποιώντας τα κεκτημένα αποτελέσματα θα δημιουργήσει προγράμματα ιδρύσεως τεχνοβλαστών και συνέχειας με σκοπό την επαύξηση των καινοτομιών και την εμπλοκή περισσοτέρων εταίρων. Ο σκοπός της Στρατηγικής Ατζέντας Έρευνας του Ι3Ε είναι να δημιουργήσει την πλατφόρμα που θα καταστήσει μια τέτοια ολοκλήρωση εφικτή. Η υλοποίηση θα γίνει με την παροχή ενός συνόλου στόχων και περιοχών εστίασης, για την επίτευξη των οποίων βιομηχανικές εταιρείες και ερευνητικά ινστιτούτα θα συνασπιστούν κάτω από μια κοινή «ομπρέλα». Ο τελικός στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η συνεργασία και να στηριχθούν οι περιοχές των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

18

19 Πλεονεκτήματα & Δυναμικό της Περιοχής

20

21 Η ανάπτυξη της περιοχής αξιοποιώντας ιδίους πόρους θα μπορούσε να καταστεί αποτελεσματικό σύνθημα για την εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων και του δυναμικού της περιοχής της ΝΑΕ με σκοπό την σύγκλιση προς το κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΑΕ είναι η πιο ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά και Η οικονομία στην Ευρώπη, με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από αυτούς της Δυτικής Ευρώπης. Το φτηνό εργατικό της δυναμικό (το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα είναι στο 20-25% του μέσου αντίστοιχου ευρωπαϊκού, η βουλγαρική μέση ωριαία αμοιβή ήταν 2,44 ευρώ το 2009 σε σχέση με την EΕ-15 που είχε 28,47 ευρώ) και η στρατηγική μακροοικονομική της θέση μεταξύ Ευρώπης, Ασίας, και Ρωσσίας (πχ. η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου) παρέχουν στην περιοχή προοπτικές ταχείας εξέλιξης. Όμως, για να καρποφορήσουν αυτές οι προοπτικές, θα πρέπει να αναβαθμισθούν διαδικασίες και υποδομές, και να υπάρξει εστίαση σε περιοχές όπου η ΝΑΕ διαθέτει ισχυρές (βάση για επέκταση) ή ασθενείς (ευκολία προόδου) θέσεις στη Ευρώπη. Η περιοχή αν και βρίσκεται σε τροχιά πλήρους ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θα πρέπει να ανταποκριθεί στα πρότυπα της ΕΕ σε τομείς όπως οι επικοινωνίες ή οι υποδομές. Η οικονομία, οι υποδομές, και η τεχνολογική ανάπτυξη της ΝΑΕ υπολείπονται των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Εντούτοις, το υψηλό επίπεδο των επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και οι ανεκμετάλλευτες δυνατότητες της αγοράς δίνουν στη ΝΑΕ μια ευκαιρία για γρήγορη ανάπτυξη καινοτομίας που μπορεί επιπρόσθετα να χρησιμοποιηθεί ως κινητήριος δύναμη για την τοπική βιομηχανία. των μέσων ευρωπαϊκών και σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας ενυπάρχει στην περιοχή η δυνατότητα για πρόοδο στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Εξάλλου η νοοτροπία του πληθυσμού της περιοχής είναι ευέλικτη και ευπροσάρμοστη σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Η περιοχή μπορεί να επωφεληθεί από αντισυμβατικές αποφάσεις και εύκαμπτες επιχειρησιακές δομές. Η ανάπτυξη της περιοχής αξιοποιώντας ιδίους πόρους θα μπορούσε να καταστεί το αποτελεσματικό σύνθημα για την εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων και του δυναμικού της περιοχής της ΝΑΕ με σκοπό την σύγκλιση προς το κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο. Εντούτοις, το τρέχον επίπεδο επενδύσεων Ε&Α στην ΝΑΕ είναι αρκετά χαμηλότερο από το αντίστοιχο της ΕΕ (μικρότερο του 1% του ΑΕΠ συγκρινόμενο με το 2% της ΕΕ, το 2,6% των ΗΠΑ και το 3,4% της Ιαπωνίας). Προκειμένου να είναι ανταγωνιστική η περιοχή θα πρέπει να αυξήσει δραματικά τις δαπάνες της σε Ε&Α.. Επί του παρόντος, ο τρόπος σκέψης στην περιοχή εστιάζεται γενικά στη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία και δεν υποστηρίζει την μακροπρόθεσμη Ε&Α, κάτι που περιορίζει τις δυνατότητες της περιοχής, ενώ μπορεί να έχει επιβλαβή αποτελέσματα στο μέλλον. 21 Προοπτικές Η καινοτομία και έρευνα αποτελούν σημεία ώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και δύο από τους λόγους για τους οποίους οι οικονομίες των ανεπτυγμένων χώρων έχουν επιδείξει συνεχή πρόοδο για δεκαετίες. Σήμερα, οι αναπτυσσόμενες χώρες (κυρίως η Κίνα και η Ινδία) επενδύουν στην παιδεία για να επιτύχουν το ερευνητικό επίπεδο του «Δυτικού Κόσμου». Η Κίνα και η Ινδία παράγουν πέντε εκατομμύρια απόφοιτους το χρόνο και προσελκύουν ερευνητικούς πόρους από όλο τον κόσμο. Ο συνδυασμός καταρτισμένου προσωπικού και φτηνού εργατικού δυναμικού καθιστά αυτές τις χώρες ευνοϊκή βάση για έρευνα και καινοτομία. Η ΝΑΕ συνδυάζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά με ένα σταθερό πολιτικό σύστημα και την κοινωνική ομοιότητα με την υπόλοιπη Ευρώπη, περιλαμβανομένης της επιχειρησιακής κουλτούρας που αμβλύνει τις αντιθέσεις και καθιστά τη συνεργασία και την ολοκλήρωση εφικτότερη απ ότι στην περίπτωση της Ασίας. Επιπλέον, οι μέσοι μισθοί στην ΝΑΕ είναι λιγότεροι από το ήμισυ Αργότερα στο κείμενο παραθέτουμε όλα τα ερευνητικά θέματα που προσδιορίστηκαν από τους παράγοντες της περιοχής της ΝΑΕ και που είναι επιθυμητό να τύχουν περαιτέρω ανάπτυξης. Τέσσερα κύρια πεδία έχουν αναγνωρισθεί τα οποία καλύπτουν τις ευρωπαϊκές ερευνητικές ανάγκες και ταυτόχρονα μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής: Νομαδικά περιβάλλοντα Δημόσιες Υποδομές Ιδιωτικοί Χώροι Βιομηχανικά Συστήματα Σε καθένα από αυτά τα πεδία η περιοχή της ΝΑΕ διαθέτει ένα συγκεκριμένο επίπεδο το οποίο παρέχει την δυνατότητα για υψηλή και γρήγορη ανάπτυξη και μια βάση για επιτυχή μεταφορά της έρευνας στην καινοτομία.

22 22 Νομαδικά Περιβάλλοντα ΝΟΜΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στο περιβάλλον διαβίωσής μας εμφανίζονται όλο και περισσότερες συσκευές, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Τα ενσωματωμένα συστήματα αποτελούν ήδη ένα βασικό κομμάτι διαφόρων συσκευών όπως των PDAs (Personal Digital Assistants) ή άλλων φορητών συσκευών, που επικοινωνούν με δυναμικά περιβάλλοντα και προσφέρουν στο χρήστη πληροφορίες και υπηρεσίες εν κινήσει. Δυστυχώς, παρ όλη την τεχνολογική πρόοδο, το όνειρο της πανταχόθεν πρόσβασης σε διαφόρους τύπους πληροφορίας και διασκέδασης από τον χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, παραμένει ακόμα μακρινό, λόγω των τεχνικών δυσκολιών που αποτρέπουν την εύκολη ανάπτυξη καινούργιων και δημιουργικών υπηρεσιών.

23 ΣΤΟΧΟΙ & ΔΡΑΣΕΙΣ Θ έματα προς επίλυση περιλαμβάνουν την απαίτηση για πανταχού παρούσα, ασφαλή, άμεση, ασύρματη από άκρου εις άκρον συνδεσιμότητα με τις υπηρεσίες. Ταυτόχρονα οι συγκεκριμένες υπηρεσίες πρέπει να επιτρέπουν την απρόσκοπτη σύγκλιση των λειτουργιών δικτύων (αισθητήρων) τόσο γενικού όσο και περιορισμένου εύρους. Επίσης, απαιτούνται ελαφριά, εύχρηστα, υψηλής λειτουργικότητας τερματικά στα οποία εκλεπτυσμένες τεχνικές διαχείρισης ενέργειας θα αντιμετωπίζουν επιτυχώς θέματα υπερθέρμανσης και θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της μπαταρίας, κάτι που γίνεται το κυρίαρχο ζητούμενο στη σχεδίαση συστημάτων χαμηλής ισχύος. Τα ενσωματωμένα συστήματα θα βελτιώσουν επίσης και τις δυνατότητες εξαιρετικής χαμηλής ισχύος συνδέσεων, αυξημένης επεξεργασίας, αποθήκευσης, και απεικόνισης. Η πρόοδος σε τέτοιες περιοχές από μόνη της, θα ανοίξει μια τεράστια δευτερεύουσα αγορά κινητών υπηρεσιών. Για να ενθαρρυνθεί η χρήση τους από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, θα πρέπει να αναπτυχθούν φιλικές διεπαφές χρήστη-συσκευής, με τη συμμετοχή χρηστών από τα αρχικά στάδια.

24 24 Δημόσιες Υποδομές e ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι δημόσιες υποδομές είναι μείζονες υποδομές, όπως αεροδρόμια, στάδια, και αυτοκινητόδρομοι που περιλαμβάνουν μεγάλης κλίμακας συστήματα και υπηρεσίες που ωφελούν σημαντικά τους πολίτες. Οι σύγχρονες κοινωνίες εξαρτώνται έντονα από τέτοια συστήματα, πχ. οδικά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης, και ηλεκτρικά δίκτυα. Οι σημερινές υποδομές είναι μεγάλης κλίμακας, πολύπλοκα, δικτυωμένα, κοινωνικοτεχνικά συστήματα, που χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε καθημερινή βάση και επιτρέπουν την επιτυχή συμβίωσή μας στις μεγάλες πόλεις. Είναι τόσο ζωτικής σημασίας, ώστε η μη διαθεσιμότητα ή η απώλεια τους θα μπορούσε να είναι καταστρεπτική για την κοινωνία. Η πολυπλοκότητα αυτών των συστημάτων καθορίζεται από τον πολυπρακτορικό και πολυχρηστικό χαρακτήρα τους, την πολυεπίπεδη δομή τους, τις πολυπαραμετρικής βελτιστοποίησης προσκλήσεις τους, και την προσαρμοστικότητά τους στις αλλαγές στο περιβάλλον τους. Παρατηρείται σημαντική αύξηση στη χρήση δημόσιων υποδομών στην ΝΑΕ, αν και υπολείπονται όσον αφορά στο επίπεδο υποστήριξής τους από σύγχρονες τεχνολογίες ενσωματωμένων συστημάτων και βιομηχανικής πληροφορικής.

25 ΣΤΟΧΟΙ & ΔΡΑΣΕΙΣ Τα ενσωματωμένα συστήματα και η βιομηχανική πληροφορική θέτουν καινούργιες ευκαιρίες για βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας των δημόσιων υποδομών αλλά και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν από μοντέρνες δημόσιες υποδομές σε μια ανταγωνιστική οικονομία. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών (τρένα, μετρό, οδικές και θαλάσσιες συγκοινωνίες...), και να παρασχεθούν λύσεις που θα αυξήσουν την απλότητα χρήσης, τη συνδεσιμότητα, τη διαλειτουργικότητα, την ευελιξία, και την ασφάλεια. Τα κτίρια, ιδιωτικά και δημόσια, ολοκληρώνοντας ένα σύνολο από αισθητήρες, ενεργοποιητές, και διεπαφές για την φυσική απόκριση στις ανάγκες του χρήστη, θα καταστούν πιο άνετα και οικονομικά και θα διασφαλίζουν ασφαλέστερη πρόσβαση και χρήση. Παραδείγματα τέτοιων υποδομών περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες από άκρου-σε-άκρο (end-to-end) δυνατότητες, αυτόματους πωλητές, συστήματα διοδίων, συστήματα πρόσβασης, ρύθμιση κυκλοφορίας και τηλεματική, ασφαλέστερες γέφυρες και σήραγγες, συστήματα εποπτείας ενεργών αισθητήρων και λήψης αποφάσεων στο μετρό, σιδηροδρομικά και επικοινωνιακά δίκτυα. Το μέλλον των ευφυών υποδομών στους τομείς ενέργειας και κοινής ωφελείας θα απαιτήσει την ευρεία ολοκλήρωση μεγάλου αριθμού αυτόνομων και ανεξάρτητων συστημάτων από διαφορετικούς οργανισμούς. Κάτι τέτοιο θα παρουσιάσει καινούργιες προκλήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση αυτών των ευφυών υποσυστημάτων ώστε να λειτουργούν συλλογικά. Για όλους τους τύπους των υποδομών, τα ενσωματωμένα συστήματα θα πρέπει να ενεργοποιούνται οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε στιγμή, και με οποιονδήποτε τρόπο μέσω χρήσης δικτύου. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, τα ενσωματωμένα συστήματα θα πρέπει να υποστηρίζονται από τεχνολογίες βιομηχανικής πληροφορικής, πχ. ενσωματωμένες δικτυακές δυνατότητες αυτοδιαχείρισης και αυτοπαρακολούθησης, καθώς και μηχανισμούς αυτόματης επαναφοράς από βλάβες. Τα ενσωματωμένα συστήματα θα υποστηρίζουν επίσης όλες τις πλευρές του κύκλου ζωής τέτοιων υποδομών όπως: κυριότητα, αποθήκευση μακράς διαρκείας, σύνδεση σε δεδομένα συστήματος, συντήρηση, συναγερμοί, ενέργειες υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, αδειοδότηση πρόσβασης και χρήσης, και χρέωση ή τιμολόγηση για διαφορετικές χρήσεις.

26 26 skala, fotolia Ιδιωτικοί Χώροι ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ επίτευξη άνεσης, ασφάλειας, και ευεξίας στο Η περιβάλλον διαβίωσής μας, δηλαδή στον ιδιωτικό μας χώρο, απαιτεί την ύπαρξη διαφόρων συστημάτων που στηρίζονται στα ενσωματωμένα συστήματα και τη βιομηχανική πληροφορική. Τα συστήματα αυτά και οι σχετικές συσκευές έρχονται με μικρή καθυστέρηση στην ΝΑΕ σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Ως εκ τούτου, αναμένεται να υποστηρίξουν πλήρως τις παραπάνω ανάγκες που σχετίζονται με πληθώρα περιβαλλόντων όπως αυτοκίνητα, σπίτια, ή γραφεία.

27 Richard Villalon, fotolia ΣΤΟΧΟΙ & ΔΡΑΣΕΙΣ τεκταινόμενη καθιέρωση επιχειρηματικών Η προσεγγίσεων στα Νέα ψηφιακά Μέσα (New digital Media) δεν συνοδεύεται και από την αντίστοιχη υλοποίηση μίας πανταχού παρούσας αλλά ασφαλούς, αξιόπιστης, και εύχρηστης πρόσβασης σε πληροφορίες και ψυχαγωγία σχετικού περιεχομένου. Η επαναχρησιμοποίηση και πιστοποίηση των ενσωματωμένων συστημάτων θα επιτρέψει καλύτερη προσαρμογή των καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών σε μια ραγδαίως εξελισσόμενη αγορά, με σύντομους χρόνους ζωής που περιορίζονται ακόμα και σε τρεις μήνες. Επιπροσθέτως, στο άμεσο μέλλον η κάθε συσκευή θα είναι συνδεδεμένη σε κάποιο δίκτυο. Ομάδες τέτοιων συσκευών θα απαρτίζουν συστήματα, όπως τα οικιακά σύστημα ήχου/εικόνας. Η διαχείριση της δεδομένης πολυπλοκότητας και η διασφάλιση της σωστής συμπεριφοράς του συστήματος στο πλαίσιο της διασύνδεσης ενός πλήθους ετερογενών συσκευών θα αποτελεί αξιοσημείωτη πρόκληση. Τα ενσωματωμένα συστήματα και η βιομηχανική πληροφορική θα βελτιώσουν περαιτέρω την άνεση και τη μεσο-μακροπρόθεσμη οικονομική αποδοτικότητα των Νέων Μέσων. Η αποδοτική και ευφυής χρήση ενέργειας σε ιδιωτικές οικίες και περιβάλλοντα πολλαπλών παρόχων, περικλείοντας θέματα ασφάλειας και αξιοπιστίας με εστίαση στον τελικό χρήστη, αποτελούν σημαντικά θέματα για τη ΝΑΕ ιδίως αν αναλογιστεί κανείς τις δημογραφικές αλλαγές που είναι εμφανείς στην κοινωνία και αφορούν τόσο σε οικογένειες, αλλά και σε ανθρώπους που διαβιούν μόνοι, ηλικιωμένους, και ΑΜΕΑ. Η μείωση του κόστους αποτελεί εξάλλου ένα αποτέλεσμα της χρήσης ενσωματωμένων συστημάτων σε φορητές συσκευές ιατρικής φροντίδας οι οποίες διευκολύνουν την εισαγωγή της έννοιας της φροντίδας στο σπίτι και των αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας (e-health). Ο παραπάνω ευφυής φορητός εξοπλισμός βελτιώνει τις μέχρι τώρα πρακτικές παρακολούθησης της υγείας. Παρόμοιες επενδύσεις σε αυτήν την περιοχή θα επιφέρουν επιπλέον βελτιώσεις στην εκπαίδευση (e-learning), καθώς και συμμετοχή σε κοινώς ωφέλιμα σχήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τέλος, η εκμετάλλευση όλου αυτού του δυναμικού προϋποθέτει μια διεπιστημονική πολυκριτηριακή τεχνική σχεδίασης συστημάτων που θα αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε κόστος και απόδοση.

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Συστάδες Συνεργατικών Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α. Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Logistics Conferences Γλυφάδα Golf Gardens, 19-20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» «Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» Δρ. Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε αναλογία με την ανάπτυξη που προέκυψε από την ψηφιοποίηση των επικοινωνιών, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν ανάλογο μετασχηματισμό στην παροχή ηλεκτρική ενέργειας Τα έξυπνα δίκτυα αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΕΟΚ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΕΟΚ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΕΟΚ ΠΕΜΠΤΗ, 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 HILTON PARK, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan»

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» 1.Πρόλογος Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, καλησπέρα σας. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση»

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 Ιουλίου, 2013 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ?

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? Αντώνης Θ. Αλεξανδρίδης Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη.

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη. Πέμπτη, 25/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη κατά την εναρκτήρια τελετή του 11 ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» Σας

Διαβάστε περισσότερα

Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The economist-21 st roundtable with the government of Greece June 29 2017 Lights on: Power energy in Europe What changes have been made in the regulatory framework? New Memorandum provisions and Greece

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η Επόμενη μέρα της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. «Ο Ρόλος των Δικτύων στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας»

Η Επόμενη μέρα της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. «Ο Ρόλος των Δικτύων στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας» 1o Ελληνο-Ρωσικό Ενεργειακό Συνέδριο Η Επόμενη μέρα της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας «Ο Ρόλος των Δικτύων στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας» Ν. Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος

Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος 26 Νοεμβρίου, 2008 Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος Βιώσιμο καύσιμο για τη μελλοντική αυτοκίνηση Ικανό να περιορίσει τις εκπομπές CO 2 από τον Ευρωπαϊκό τομέα οδικών μεταφορών πάνω από 50% μέχρι το 2050

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας ΙΕΝΕ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας Δρ. Σάββας Σεϊμανίδης Αντιπρόεδρος EREF Οκτώβριος 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ITS Hellas Δομή και Ιστορία.

ITS Hellas Δομή και Ιστορία. ITS Hellas Δομή και Ιστορία. Στον συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα των Συστημάτων Ευφυών μεταφορών (Intelligent Transport Systems - ITS) και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί οργανώνονται σε

Διαβάστε περισσότερα

15396/14 ΜΑΚ/γπ 1 DG G C 3

15396/14 ΜΑΚ/γπ 1 DG G C 3 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15396/14 ESPACE 85 COMPET 617 RECH 435 IND 329 TRANS 517 CSDP/PSDC 654 PESC 1161 EMPL 158 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010 3 ο Συµπόσιο ελφών του ΙΕΝΕ για τις ΑΠΕ Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010 1. Εισαγωγή Το ΙΕΝΕ οργανώνει το 3 ο Συµπόσιο για τις ΑΠΕ στους ελφούς την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ με ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός. υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός. υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής Στο αύριο της Ελλάδας: μια καυτή Αθήνα 10-1515 περισσότερες ημέρες καύσωνα 20 περισσότερες νύχτες με θερμοκρασίες άνω των 20 ο C 10% αύξηση των ακραίων 10% αύξηση των ακραίων βροχοπτώσεων Πλαίσιο παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΥΦΑ μικρής κλίμακας Προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα

Εφαρμογές ΥΦΑ μικρής κλίμακας Προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα 6 ο Φόρουμ Ενέργειας Πάτρα, 03-04 Φεβρουαρίου 2017 Εφαρμογές ΥΦΑ μικρής κλίμακας Προοπτικές για την Δυτική Ελλάδα Γεώργιος Πολυχρονίου Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής, Ανάπτυξης, Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ July 2017 ΜΑΙΧ +302821035020 Tεύχος 4 Ιωάννης Βουρδουμπάς, Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ZEROCO2 Γεώργιος Αγγελάκης, Υπεύθυνος διαχείρισης του έργου ZEROCO2 Ιστοσελίδα του έργου: www.interregeurope.eu/zeroco2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν

την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Σημερινή Εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές Συνέδριο, 8-10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσίας/ Προϊσταμένη Μονάδας Επιτόπιων Επαληθεύσεων Σημείο Επαφής Συμφώνου των Δημάρχων για την Περιφέρεια Αττικής ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική καινοτομία. Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί για εξυπνότερες επιχειρηματικές αποφάσεις

Περιβαλλοντική καινοτομία. Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί για εξυπνότερες επιχειρηματικές αποφάσεις Περιβαλλοντική καινοτομία Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί για εξυπνότερες επιχειρηματικές αποφάσεις Η περιβαλλοντική καινοτομία μάς αφορά όλους Με το 53% των ηγετικών στελεχών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 6022/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία RECH 19 TECOM 29 COMPET 30 IND 16 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Καλησπέρα σας. Εισαγωγή

Κυρίες και Κύριοι, Καλησπέρα σας. Εισαγωγή Οµιλία Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου Ε ΗΕ, κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού, στο Συνέδριο «Recent Developments in the Greek Gas and Power Markets, 16 εκεµβρίου. Κυρίες και Κύριοι, Καλησπέρα σας. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030!

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030! ΕυρωπαϊκήΕνεργειακήΠολιτική Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός ΣύµβουλοςΕνέργειας, Περιβάλλοντος &Ανάπτυξης Υποψήφια Βουλευτής Ν, Α Θεσ/νίκης, 2007 1 Ενέργεια και Περιβάλλον : υο προκλήσεις Οι αλλαγές των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Μίντσης. «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Διημερίδα ITS Hellas

Ευάγγελος Μίντσης. «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Διημερίδα ITS Hellas Με την επίσημη υποστήριξη: Ευάγγελος Μίντσης Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα. στην Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης

Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα. στην Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα Δρ Σωτήρης Παυλέας Ειδικός Σύμβουλος, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στην Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης Συνάντηση Εργασίας Αθήνα, 20 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα