I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Προωθώντας την Καινοτομία στους τομείς της Βιομηχανικής Πληροφορικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων μέσω της Δημιουργίας Δικτυώσεων Programme co-funded by the EUROPEAN UNION

2 02 05 ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ & ΤΗΝ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ηνοτιοανατολική Ευρώπη αν και διαθέτει υψηλές προοπτικές για καινοτομία, πάσχει από την έλλειψη συνεργειών μεταξύ των εμπλεκομένων μερών για την επίτευξη και τη διατήρηση της μεταφοράς καινοτομίας. H συνεχιζόμενη διαδικασία ενσωμάτωσης στην υπόλοιπη Ευρώπη θα πρέπει να εκληφθεί ως μια ευκαιρία ώστε να ξεπεραστεί η παραπάνω έλλειψη. Η Ευρώπη διαθέτει το μοναδικό πλεονέκτημα να είναι μια ένωση που ταυτόχρονα απαρτίζεται από ισχυρές αλλά και αυτόνομες περιοχές και κράτη. Η επιτυχία της επομένως στηρίζεται σε δύο ουσιαστικούς πυλώνες: αφ ενός στην συνένωση των εθνών, αφ ετέρου στην εστίαση στις περιφερειακές δυνατότητες. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και της συνεισφοράς στις Ευρωπαϊκές στρατηγικές ερευνητικές ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των υποδομών της. Το έργο Ι3Ε έχει δύο κύριους στόχους: την ευθυγράμμιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων διαφορετικών ερευνητικών ομάδων της περιοχής προς κοινώς αποφασισμένες κατευθύνσεις στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής και την επίδραση στον μετασχηματισμό των σχετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτομία. Σχετικά με τον πρώτο στόχο, έχει δημιουργηθεί το παρόν έντυπο που αποτελεί μια Στρατηγική Ατζέντα 07 Προκλήσεις 10 Στόχοι & Όραμα Έρευνας (ΣΑΕ) για τη ΝΑ Ευρώπη. Η κοινοπραξία του Ι3Ε προσπάθησε να προσδιορίσει και να ενσωματώσει τη γνώση κορυφαίων ειδικών στις θεματικές περιοχές της βιομηχανικής πληροφορικής και των ενσωματωμένων συστημάτων από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, τη βιομηχανία, και τη δημόσια διοίκηση. Η παρούσα ΣΑΕ έχει διαμορφωθεί ύστερα από εντατική συνεργασία και οικοδόμηση συναίνεσης στην ΝΑ Ευρώπη. Αναγνωρίζει συνέργειες και προοπτικές στην ΝΑ Ευρώπη ανακλώντας την ισχυρή πεποίθηση των συμμετεχόντων στο ελπιδοφόρο μέλλον της περιοχής. Το ευρωπαϊκό όραμα εκφράζεται μέσω της συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών ευρωπαϊκών ερευνητικών στόχων, ενώ η δύναμη των περιφερειών εμφανίζεται στην επιλογή θεματικών περιοχών όπου υπάρχει ισχυρή διαθέσιμη τεχνογνωσία αναγκαία για την αναβάθμιση των περιφερειακών υποδομών ώστε να φθάσουν το ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΣΑΕ αποτελεί ένα εργαλείο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, τα αποτελέσματα του οποίου μπορεί να ωφελήσουν τη ΝΑ Ευρώπη, ενδυναμώνοντας την έρευνα στη βιομηχανική πληροφορική και τα ενσωματωμένα συστήματα, και καθιστώντας πιο ορατή την περιοχή στον ευρωπαϊκό ερευνητικό χάρτη. Η κοινοπραξία του έργου Ι3Ε. 13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 14 Βιομηχανική Πληροφορική 15 Ενσωματωμένα Συστήματα 17 Ενσωματωμένα Συστήματα & Βιομηχανική Πληροφορική στην περιοχή της ΝΑΕ

3 19 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 21 Προοπτικές 22 Νομαδικά περιβάλλοντα 24 Δημόσιες Υποδομές 26 Ιδιωτικοί χώροι 28 Βιομηχανικά Συστήματα 31 ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 32 Ευέλικτη παραγωγή 34 Η Ευρώπη γίνεται «πράσινη» 36 Αγορά πράσινης ενέργειας 42 Αποδοτική χρήση ενέργειας 44 Υποστήριξη, εποπτεία και διάγνωση υγείας και υποβοήθηση διαβίωσης 46 Οικιακές Συσκευές 49 Έξυπνα Σπίτια 50 Νομαδικά Περιβάλλοντα 50 Πανταχού παρούσες τεχνολογίες & περιβάλλουσα νοημοσύνη 51 Ευφυή Τηλέφωνα 51 Υπολογιστικό νέφος 52 Δημόσιες Υποδομές 52 Δημόσιες Συγκοινωνίες 54 Διαχείριση Αποβλήτων 57 Ενσωματωμένα Συστήματα στην Γεωργία 59 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 63 Ασφάλεια 63 Κατανεμημένα Συστήματα 64 Διαλειτουργικότητα & Προτυποποίηση 65 Ευφυή Συστήματα 66 Δίκτυα 68 Αρχιτεκτονικές & Πλατφόρμες 68 Σχεδιαστικοί Μέθοδοι και Εργαλεία

4

5 Μία κοινή ερευνητική θέση για την Ευρώπη & την ΝΑ Ευρώπη

6

7 Ο σκοπός της Στρατηγικής Ατζέντας Έρευνας είναι να υποδείξει τις κατευθύνσεις προς τις οποίες κινούνται οι τεχνολογίες και οι σχετικές αγορές, καθώς και να παρουσιάσει δυνητικές τεχνολογίες και προϊόντα που εμφανιστούν στο άμεσο προβλέψιμο μέλλον. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΗΝοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ) είναι μια δυναμικώς αναπτυσσόμενη περιοχή που συνεχώς πλησιάζει στο οικονομικό επίπεδο της Δυτικής Ευρώπης. Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, η ανάπτυξη του ΑΕΠ της ΝΑΕ είναι κατά μέσο όρο διπλάσια του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκεται στο 25-50% του μέσου ευρωπαϊκού, κάτι που υποδηλώνει μια διευρυνόμενη καταναλωτική αγορά αλλά και ένα χαμηλό κόστος εργασίας. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω παραγόντων βοηθά την περιοχή να ελαττώσει την απόσταση από τις αναπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, λόγω της συνεχούς αύξησης των εγχώριων και εξωτερικών επενδύσεων σε συνδυασμό με το σχετικά φτηνό εργατικό δυναμικό. Η ΝΑΕ διαθέτει σημαντικό δυναμικό όσον αφορά στην έρευνα, στην προτυποποίηση, αλλά και σε ενέργειες που βελτιώνουν την ποιότητα στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής. Παρά το γεγονός ότι η έρευνα είναι αρκετά σημαντική σε διάφορες βασικές τεχνολογίες, παρατηρείται ανυπαρξία σύνδεσης με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Η έρευνα δεν μετασχηματίζεται σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη γενική αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην ΝΑΕ και την ΕΕ. Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα στερούνται της ύπαρξης ενός μεσολαβητή στην περιοχή. Μια διεθνής προσέγγιση προς αυτήν την κατεύθυνση θα ήταν αρκετά ευεργετική, αφού θα ευθυγράμμιζε τις ερευνητικές προσπάθειες διαφορετικών χωρών προς μία κοινώς αποδεκτή ερευνητική ατζέντα, δημιουργώντας την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα από ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες και βελτιώνοντας την διεθνή αναγνωρισιμότητα της περιοχής. Η δικτύωση των υπαρχόντων δικτύων, οι συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), οι τεχνολογικές πλατφόρμες και ο δημόσιος τομέας με τις χρηματοδοτικές του ικανότητες θα μπορούσαν 07 Προκλήσεις ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηδιακρατική Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας (ΣΑΕ) αποτελεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα του έργου Ι3Ε, το οποίο αφορά στην ενίσχυση της μεταφοράς καινοτομίας μεταξύ των ερευνητών και της βιομηχανίας, στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής στην περιοχή της ΝΑΕ. Βοηθά τον κόσμο της Έρευνας και της Ανάπτυξης να εστιάσει τα ερευνητικά του πλάνα σε σχετικά θέματα, αλλά και να αποφύγει τυχόν εμπόδια που θα παρουσιαστούν κατά το μετασχηματισμό ιδεών και ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτομίες. Η ΣΑΕ διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπ όψιν την ανάδραση και την εντατική συνεργασία με κορυφαίους ερευνητικούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις, στις χώρες της ΝΑΕ που μετέχουν στο έργο. Στο πλαίσιο του έργου επιτεύχθηκε ευρεία συναίνεση των διαφορετικών παραγόντων στην περιοχή και η ατζέντα αποτελεί το εξαγόμενο αυτής της συναίνεσης. Η ΣΑΕ έχει αναζητήσει συνέργειες με παρόμοιες πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός της. Η ΣΑΕ στοχεύει να βοηθήσει τους διάφορους παράγοντες να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες τους στους τομείς της βιομηχανικής πληροφορικής και των ενσωματωμένων συστημάτων. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν μέλη ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων, του επιχειρηματικού κόσμου, μηχανισμών που διευκολύνουν την καινοτομία όπως οι συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), τεχνολογικών πλατφορμών και υπαρχόντων δικτύων αριστείας, καθώς και του δημόσιου τομέα και ιδιωτικών χρηματοδοτικών οργανισμών.

8 να ενισχύσουν σημαντικά την καινοτομία μαζί με την επιχειρηματικότητα και να προσελκύσουν επενδύσεις. μιας κρίσιμης μάζας που θα αυξήσει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της περιοχής. Προκλήσεις Η εκπαίδευση στους τομείς των τεχνολογικών και φυσικών επιστημών στην ΝΑ Ευρώπη είναι παραδοσιακά ανεπτυγμένη, παράγοντας ικανό εργατικό δυναμικό. Δυστυχώς, οι κάποτε ανθηρές προοπτικές έρευνας και ανάπτυξης που βασιζόταν στη σχετικά ισχυρή βιομηχανία, έχουν μειωθεί λόγω της απώλειας της τελευταίας κατά την μεταβατική περίοδο στην οποία περιήλθαν πολλές χώρες της ΝΑΕ. Η βιομηχανική πληροφορική και ειδικότερα τα ενσωματωμένα συστήματα, παρέχουν μια έξοχη ευκαιρία εκμετάλλευσης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού για την αύξηση της καινοτομίας σε νέα προϊόντα και την επακόλουθη αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους. Φαίνεται ότι η σύμπραξη της βιομηχανίας και των ινστιτούτων Ε&Α διαθέτει ακόμα προοπτικές ανάπτυξης. Αν και οι κυβερνήσεις ενθαρρύνουν τη μεταξύ τους συνεργασία με τη χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων και έργων, η πραγματική ανταλλαγή ιδεών, λύσεων και καινοτομιών, καθώς επίσης και βιομηχανικής εμπειρίας, οικονομικών αναγκών και προς επίλυση προβλημάτων, δεν παράγει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, ο σκοπός της ΣΑΕ του Ι3Ε είναι να υιοθετήσει, προσαρμόσει, αναβαθμίσει και εφαρμόσει τις βασικές επιδιώξεις και τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκών προγραμμάτων στις κοινωνικές, οικονομικές, και τεχνολογικές συνθήκες της ΝΑΕ στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής, με σκοπό την ευθυγράμμιση των ερευνητικών προσπαθειών στην περιοχή προς κοινούς στόχους και την δημιουργία Για παράδειγμα, στην περιοχή των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής, η ARTEMIS - μία ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα για ενσωματωμένα συστήματα ξεκίνησε το Ο στόχος της είναι να προωθήσει και να ενθαρρύνει την έρευνα και την καινοτομία στις παραπάνω περιοχές. Δεδομένου ότι είναι βασισμένη στις προκλήσεις και τις συνθήκες των ιδιαίτερα αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, παρέχει ένα πλαίσιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Ευρώπης εν σχέσει και με την ατζέντα της Λισσαβόνας. Για την περιοχή της ΝΑΕ, ωστόσο, χρειάζεται κάποια προσαρμογή έτσι ώστε να ληφθούν υπ όψιν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας, των υποδομών και των κοινωνικών συνθηκών. Επί παραδείγματι, μια από τις βασικότερες δομές της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας ARTEMIS (Artemis JU και Artemisia) αποτελεί ένας μηχανισμός χρηματοδότησης μέσω σύμπραξης δημόσιουιδιωτικού τομέα που βασίζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στα ενσωματωμένα συστήματα και τη βιομηχανική πληροφορική. Στην περιοχή της ΝΑΕ όμως, η βιομηχανία δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να αναλάβει μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και επομένως η περιοχή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως στον χάρτη πορείας που έχει δημιουργηθεί για το ARTEMISIA με δεδομένη τη χαμηλή δυνατότητα της τοπικής βιομηχανίας να επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία.

9 Kurhan, fotolia

10 10 Στόχοι & Όραμα ΣΤΟΧΟΙ & ΟΡΑΜΑ Ένα από τα βασικά αντικείμενα της ΣΑΕ είναι να αναλύσει τις υφιστάμενες υποδομές καθώς και τις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Αν και οι χώρες και οι οικονομίες της περιοχής διαφέρουν σημαντικά, η ποικιλομορφία των εταίρων του Ι3Ε μπορεί να δημιουργήσει μια κοινή διακρατική και διατομεακή κατανόηση, που επιτρέπει την εκμετάλλευση των διαφορών για την εύρεση συνεργασιών και ευκαιριών. Επιπροσθέτως, προσδιορίζονται τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα που έχει η περιοχή σε αυτούς τους τομείς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Έπειτα, καθορίζονται συγκεκριμένα περιφερειακά ενδιαφέροντα στην βιομηχανική πληροφορική και τα ενσωματωμένα συστήματα, που σχετίζονται με αναπτυξιακά σχέδια της τοπικής βιομηχανίας.

11 11 Στόχοι & Όραμα Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα βοηθήσουν περιφερειακούς και ευρωπαϊκούς φορείς χρηματοδότησης να προετοιμάσουν κατάλληλα προγράμματα και να προσδιορίσουν ερευνητικά αντικείμενα υψηλού δυναμικού για την ΝΑΕ. Η προσέγγιση των ενδιαφερομένων μερών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, θα εγκαθιδρύσει παραγωγικές και βιώσιμες συνεργασίες μεταξύ τους. Εν κατακλείδι, ο απώτατος στόχος της ΣΑΕ είναι να αναγνωρίσει προσοδοφόρες υποπεριοχές των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής, όπου η τοπική και εθνική βιομηχανία έχει τις περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει, και να εγκαθιδρύσει δημιουργικές συνεργασίες μεταξύ των ενδιαφερομένων με σκοπό την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου. Το όραμα που θα ακολουθηθεί από την ΣΑΕ είναι η συνεισφορά στην ανάπτυξη όλων των συμμετεχόντων με την ενθάρρυνση της δημιουργίας συνεργασιών μεταξύ τους τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής στην ΝΑΕ, με σκοπό της αύξησης της καινοτομίας και επομένως και της προστιθέμενης αξίας και ανάπτυξης της περιοχής.

12

13 Στρατηγικές ερευνητικές περιοχές

14 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εξετάζοντας διαφορετικούς θεματικούς τομείς, η βιομηχανική πληροφορική μπορεί να οριστεί ποικιλοτρόπως. Στο πλαίσιο του προγράμματος Ι3Ε, δεν αντιλαμβανόμαστε τη βιομηχανική πληροφορική μόνο σαν ένα μέσο για την βελτίωση των βιομηχανικών κατασκευαστικών και παραγωγικών διεργασιών. Θεωρούμε τη βιομηχανική πληροφορική ως το σύνολο των τεχνολογιών που ολοκληρώνει ενσωματωμένα συστήματα σε ολιστικά συστήματα, με σκοπό την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των ενσωματωμένων εφαρμογών και των αυξανόμενων απαιτήσεων τους, όπως της χρήσης τεχνολογιών δεδομένων (βάσεις δεδομένων, εξόρυξη δεδομένων κτλ.), παραδειγμάτων νόησης και κατανεμημένης τεχνητής ευφυίας, και παρόμοιων περιοχών πληροφορικής. Από την αρχή της τρέχουσας χιλιετίας, τα ενσωματωμένα συστήματα έχουν καταστεί περισσότερο διαδεδομένα και έχουν τύχει μεγαλύτερης διείσδυσης. Οι ενσωματωμένες εφαρμογές εξελίχθηκαν από σχετικά απλά συστήματα μικροεπεξεργαστών σε πολύπλοκα κατανεμημένα συστήματα (ακόμα και συστήματα συστημάτων) που είναι στενά συνδεδεμένα με υποκείμενα πληροφοριακά συστήματα. Η ασφάλεια τοποθετήθηκε στην εμπροσθοφυλακή της βιομηχανικής πληροφορικής, ανακλώντας την έμφαση που δόθηκε στον τομέα των ΤΠΕ. Η σύζευξη των βημάτων προόδου στα ενσωματωμένα συστήματα και την πληροφορική δημιούργησε ένα νέο τομέα τη βιομηχανική πληροφορική.

15 Η παρούσα Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας εστιάζει στις τεχνολογικές περιοχές των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής, καθώς και στις ευκαιρίες που αυτές οι περιοχές παρουσιάζουν για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η χρονική διάστασή της είναι μεσοπρόθεσμη αφορώντας στη μεταστοιχείωση της έρευνας σε καινοτομία τα επόμενα 5-8 έτη. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ένα ενσωματωμένο σύστημα είναι ένα υπολογιστικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί να εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες μέσα σε υπολογιστικούς περιορισμούς πραγματικού χρόνου. Είναι ενσωματωμένο ως μέρος μιας πλήρους συσκευής, που συχνά περιλαμβάνει υλικό και μηχανικά μέρη. Πολλές φορές δεν περιλαμβάνεται διεπαφή ανθρώπου-μηχανής κάτι που το καθιστά αόρατο εντός του περιβάλλοντος ενσωμάτωσης. Δεν είναι ευρέως γνωστό ότι περίπου το 98% όλων των επεξεργαστών που παράγονται χρησιμοποιούνται σε ενσωματωμένες εφαρμογές. Πάνω από 16 δισεκατομμύρια ενσωματωμένες συσκευές έχουν εγκατασταθεί μέχρι το Η προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν που προέρχεται από το ενσωματωμένο λογισμικό είναι αρκετά υψηλότερη από το πρόσθετο κόστος της ίδιας της ενσωματωμένης συσκευής. Συγκεκριμένες ιδιότητες των ενσωματωμένων συστημάτων προκύπτουν από τη φύση τους. Θα πρέπει να είναι αξιόπιστα, σθεναρά (robust), ασφαλή, και να μπορούν να ανταποκρίνονται σε περιορισμούς πραγματικού χρόνου. Επίσης θα πρέπει να είναι αποδοτικά, χαμηλού κόστους, μικρού μεγέθους, και μικρής ενεργειακής κατανάλωσης. Τα ενσωματωμένα συστήματα διαδραματίζουν ένα συνεχώς αυξανόμενο ρόλο σε πολλούς τομείς στους οποίους η οικονομία της ΕΕ διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι κρίσιμα για μια πληθώρα περιοχών εφαρμογής που καλύπτουν αντικείμενα όπως τα ευέλικτα συστήματα παραγωγής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αποδοτική χρήση ενέργειας, η ασφάλεια, η επιτήρηση υγείας και υποβοήθηση διαβίωσης, τα ευφυή κινητά περιβάλλοντα, η επιμελητεία, κτλ. 15 Ενσωματωμένα Συστήματα ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ ο όραμα ευφυών και συνεργατικών βιομηχανικών περιβαλλόντων παραγωγής με δυναμικές, ευέλικτες και ανακαθοριζόμενες επιχειρησιακές δομές γίνεται πραγματικότητα. Καθώς τα βιομηχανικά συστήματα έχουν γίνει περισσότερο ευφυή, αυτοματοποιημένα, δυναμικά, και κατανεμημένα, η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργιών τους έχει μετατοπιστεί προς το διαδίκτυο όπως στην περίπτωση εφαρμογών πωλήσεων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services). Η βιομηχανική διάσταση προωθείται μέσω της δημιουργίας ευφυών και ευέλικτων βιομηχανικών περιβαλλόντων παραγωγής, που καθίστανται υλοποιήσιμα στις μέρες μας μέσω της εμφάνισης ολιστικών ψηφιακών βιομηχανικών οικοσυστημάτων παραγωγής, στα οποία οι συνεργατική αυτοματοποίηση αποτελεί μονόδρομο ευημερίας και προόδου στην παγκόσμια οικονομία γνώσης.

16

17 Σχήμα 1: Νοτιοανατολική Ευρώπη ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΝΑΕ αφ ενός διαθέτει μια σημαντική κρίσιμη μάζα Η όσον αφορά στην έρευνα και την προτυποποίηση στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής. Αφ ετέρου, υπάρχει η ανάγκη για καινοτομίες στα ενσωματωμένα συστήματα και τη βιομηχανική πληροφορική λόγω της ταχέως αναπτυσσόμενης οικονομίας και των διεργασιών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενώ την ίδια στιγμή το τρέχον επίπεδο δαπανών για Ε&Α στην περιοχή υπολείπεται αρκετά του αντίστοιχου ευρωπαϊκού. Παρατηρείται έλλειψη σύνδεσης με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Η έρευνα δεν μετασχηματίζεται σε καινοτομία, κάτι που θα μπορούσε να εκτινάξει την ανταγωνιστικότητα της ΝΑΕ. Αν και οι τρέχουσες συνεργασίες μεταξύ ερευνητικών και επιχειρηματικών εταίρων παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό, τα αποτελέσματά τους συνήθως εφαρμόζονται τοπικά, συνήθως ενεργοποιούμενα από συγκεκριμένες εταιρείες για συγκεκριμένα προϊόντα. Τις περισσότερες φορές ένας ερευνητικός εταίρος εμπλέκεται ως υπεργολάβος σε συγκεκριμένες εργασίες. Η βιωσιμότητα αλλά και ο συνολικός αντίκτυπος στην περιφερειακή ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών είναι μικρός. Κατά συνέπεια, με την εξαίρεση έργων υλοποιήσιμων άπαξ, υπάρχει περιορισμένη μεταφορά έρευνας σε καινοτομία στην περιοχή της ΝΑΕ. Προκειμένου να μετατραπεί μια περιοχή σε θερμοκήπιο παραγωγής καινοτομίας χρειάζεται κάποιον που θα: Παρέξει μια γενική στρατηγική ατζέντα που καθορίζει τους στόχους και παρέχει τις κατευθύνσεις προς την επίτευξη κοινών στόχων για την περιοχή. Συνεχίσει τον διακρατικό συντονισμό παρέχοντας μια πλατφόρμα δικτύωσης ερευνητικών και βιομηχανικών εταίρων σε συνεργατικούς σχηματισμούς κοινού ενδιαφέροντος και σε τεχνολογικές πλατφόρμες. Υποστηρίξει δράσεις συνέχειας όπως η προτυποποίηση, προαγωγή και διάχυση καινοτομίας εντός και πέραν της περιοχής. Χρησιμεύσει ως δυναμικός επωαστήρας έρευνας, ο οποίος χρησιμοποιώντας τα κεκτημένα αποτελέσματα θα δημιουργήσει προγράμματα ιδρύσεως τεχνοβλαστών και συνέχειας με σκοπό την επαύξηση των καινοτομιών και την εμπλοκή περισσοτέρων εταίρων. Ο σκοπός της Στρατηγικής Ατζέντας Έρευνας του Ι3Ε είναι να δημιουργήσει την πλατφόρμα που θα καταστήσει μια τέτοια ολοκλήρωση εφικτή. Η υλοποίηση θα γίνει με την παροχή ενός συνόλου στόχων και περιοχών εστίασης, για την επίτευξη των οποίων βιομηχανικές εταιρείες και ερευνητικά ινστιτούτα θα συνασπιστούν κάτω από μια κοινή «ομπρέλα». Ο τελικός στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η συνεργασία και να στηριχθούν οι περιοχές των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

18

19 Πλεονεκτήματα & Δυναμικό της Περιοχής

20

21 Η ανάπτυξη της περιοχής αξιοποιώντας ιδίους πόρους θα μπορούσε να καταστεί αποτελεσματικό σύνθημα για την εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων και του δυναμικού της περιοχής της ΝΑΕ με σκοπό την σύγκλιση προς το κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΑΕ είναι η πιο ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά και Η οικονομία στην Ευρώπη, με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από αυτούς της Δυτικής Ευρώπης. Το φτηνό εργατικό της δυναμικό (το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα είναι στο 20-25% του μέσου αντίστοιχου ευρωπαϊκού, η βουλγαρική μέση ωριαία αμοιβή ήταν 2,44 ευρώ το 2009 σε σχέση με την EΕ-15 που είχε 28,47 ευρώ) και η στρατηγική μακροοικονομική της θέση μεταξύ Ευρώπης, Ασίας, και Ρωσσίας (πχ. η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου) παρέχουν στην περιοχή προοπτικές ταχείας εξέλιξης. Όμως, για να καρποφορήσουν αυτές οι προοπτικές, θα πρέπει να αναβαθμισθούν διαδικασίες και υποδομές, και να υπάρξει εστίαση σε περιοχές όπου η ΝΑΕ διαθέτει ισχυρές (βάση για επέκταση) ή ασθενείς (ευκολία προόδου) θέσεις στη Ευρώπη. Η περιοχή αν και βρίσκεται σε τροχιά πλήρους ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θα πρέπει να ανταποκριθεί στα πρότυπα της ΕΕ σε τομείς όπως οι επικοινωνίες ή οι υποδομές. Η οικονομία, οι υποδομές, και η τεχνολογική ανάπτυξη της ΝΑΕ υπολείπονται των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Εντούτοις, το υψηλό επίπεδο των επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και οι ανεκμετάλλευτες δυνατότητες της αγοράς δίνουν στη ΝΑΕ μια ευκαιρία για γρήγορη ανάπτυξη καινοτομίας που μπορεί επιπρόσθετα να χρησιμοποιηθεί ως κινητήριος δύναμη για την τοπική βιομηχανία. των μέσων ευρωπαϊκών και σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας ενυπάρχει στην περιοχή η δυνατότητα για πρόοδο στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Εξάλλου η νοοτροπία του πληθυσμού της περιοχής είναι ευέλικτη και ευπροσάρμοστη σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Η περιοχή μπορεί να επωφεληθεί από αντισυμβατικές αποφάσεις και εύκαμπτες επιχειρησιακές δομές. Η ανάπτυξη της περιοχής αξιοποιώντας ιδίους πόρους θα μπορούσε να καταστεί το αποτελεσματικό σύνθημα για την εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων και του δυναμικού της περιοχής της ΝΑΕ με σκοπό την σύγκλιση προς το κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο. Εντούτοις, το τρέχον επίπεδο επενδύσεων Ε&Α στην ΝΑΕ είναι αρκετά χαμηλότερο από το αντίστοιχο της ΕΕ (μικρότερο του 1% του ΑΕΠ συγκρινόμενο με το 2% της ΕΕ, το 2,6% των ΗΠΑ και το 3,4% της Ιαπωνίας). Προκειμένου να είναι ανταγωνιστική η περιοχή θα πρέπει να αυξήσει δραματικά τις δαπάνες της σε Ε&Α.. Επί του παρόντος, ο τρόπος σκέψης στην περιοχή εστιάζεται γενικά στη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία και δεν υποστηρίζει την μακροπρόθεσμη Ε&Α, κάτι που περιορίζει τις δυνατότητες της περιοχής, ενώ μπορεί να έχει επιβλαβή αποτελέσματα στο μέλλον. 21 Προοπτικές Η καινοτομία και έρευνα αποτελούν σημεία ώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και δύο από τους λόγους για τους οποίους οι οικονομίες των ανεπτυγμένων χώρων έχουν επιδείξει συνεχή πρόοδο για δεκαετίες. Σήμερα, οι αναπτυσσόμενες χώρες (κυρίως η Κίνα και η Ινδία) επενδύουν στην παιδεία για να επιτύχουν το ερευνητικό επίπεδο του «Δυτικού Κόσμου». Η Κίνα και η Ινδία παράγουν πέντε εκατομμύρια απόφοιτους το χρόνο και προσελκύουν ερευνητικούς πόρους από όλο τον κόσμο. Ο συνδυασμός καταρτισμένου προσωπικού και φτηνού εργατικού δυναμικού καθιστά αυτές τις χώρες ευνοϊκή βάση για έρευνα και καινοτομία. Η ΝΑΕ συνδυάζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά με ένα σταθερό πολιτικό σύστημα και την κοινωνική ομοιότητα με την υπόλοιπη Ευρώπη, περιλαμβανομένης της επιχειρησιακής κουλτούρας που αμβλύνει τις αντιθέσεις και καθιστά τη συνεργασία και την ολοκλήρωση εφικτότερη απ ότι στην περίπτωση της Ασίας. Επιπλέον, οι μέσοι μισθοί στην ΝΑΕ είναι λιγότεροι από το ήμισυ Αργότερα στο κείμενο παραθέτουμε όλα τα ερευνητικά θέματα που προσδιορίστηκαν από τους παράγοντες της περιοχής της ΝΑΕ και που είναι επιθυμητό να τύχουν περαιτέρω ανάπτυξης. Τέσσερα κύρια πεδία έχουν αναγνωρισθεί τα οποία καλύπτουν τις ευρωπαϊκές ερευνητικές ανάγκες και ταυτόχρονα μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής: Νομαδικά περιβάλλοντα Δημόσιες Υποδομές Ιδιωτικοί Χώροι Βιομηχανικά Συστήματα Σε καθένα από αυτά τα πεδία η περιοχή της ΝΑΕ διαθέτει ένα συγκεκριμένο επίπεδο το οποίο παρέχει την δυνατότητα για υψηλή και γρήγορη ανάπτυξη και μια βάση για επιτυχή μεταφορά της έρευνας στην καινοτομία.

22 22 Νομαδικά Περιβάλλοντα ΝΟΜΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στο περιβάλλον διαβίωσής μας εμφανίζονται όλο και περισσότερες συσκευές, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Τα ενσωματωμένα συστήματα αποτελούν ήδη ένα βασικό κομμάτι διαφόρων συσκευών όπως των PDAs (Personal Digital Assistants) ή άλλων φορητών συσκευών, που επικοινωνούν με δυναμικά περιβάλλοντα και προσφέρουν στο χρήστη πληροφορίες και υπηρεσίες εν κινήσει. Δυστυχώς, παρ όλη την τεχνολογική πρόοδο, το όνειρο της πανταχόθεν πρόσβασης σε διαφόρους τύπους πληροφορίας και διασκέδασης από τον χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, παραμένει ακόμα μακρινό, λόγω των τεχνικών δυσκολιών που αποτρέπουν την εύκολη ανάπτυξη καινούργιων και δημιουργικών υπηρεσιών.

23 ΣΤΟΧΟΙ & ΔΡΑΣΕΙΣ Θ έματα προς επίλυση περιλαμβάνουν την απαίτηση για πανταχού παρούσα, ασφαλή, άμεση, ασύρματη από άκρου εις άκρον συνδεσιμότητα με τις υπηρεσίες. Ταυτόχρονα οι συγκεκριμένες υπηρεσίες πρέπει να επιτρέπουν την απρόσκοπτη σύγκλιση των λειτουργιών δικτύων (αισθητήρων) τόσο γενικού όσο και περιορισμένου εύρους. Επίσης, απαιτούνται ελαφριά, εύχρηστα, υψηλής λειτουργικότητας τερματικά στα οποία εκλεπτυσμένες τεχνικές διαχείρισης ενέργειας θα αντιμετωπίζουν επιτυχώς θέματα υπερθέρμανσης και θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της μπαταρίας, κάτι που γίνεται το κυρίαρχο ζητούμενο στη σχεδίαση συστημάτων χαμηλής ισχύος. Τα ενσωματωμένα συστήματα θα βελτιώσουν επίσης και τις δυνατότητες εξαιρετικής χαμηλής ισχύος συνδέσεων, αυξημένης επεξεργασίας, αποθήκευσης, και απεικόνισης. Η πρόοδος σε τέτοιες περιοχές από μόνη της, θα ανοίξει μια τεράστια δευτερεύουσα αγορά κινητών υπηρεσιών. Για να ενθαρρυνθεί η χρήση τους από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, θα πρέπει να αναπτυχθούν φιλικές διεπαφές χρήστη-συσκευής, με τη συμμετοχή χρηστών από τα αρχικά στάδια.

24 24 Δημόσιες Υποδομές e ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι δημόσιες υποδομές είναι μείζονες υποδομές, όπως αεροδρόμια, στάδια, και αυτοκινητόδρομοι που περιλαμβάνουν μεγάλης κλίμακας συστήματα και υπηρεσίες που ωφελούν σημαντικά τους πολίτες. Οι σύγχρονες κοινωνίες εξαρτώνται έντονα από τέτοια συστήματα, πχ. οδικά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης, και ηλεκτρικά δίκτυα. Οι σημερινές υποδομές είναι μεγάλης κλίμακας, πολύπλοκα, δικτυωμένα, κοινωνικοτεχνικά συστήματα, που χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε καθημερινή βάση και επιτρέπουν την επιτυχή συμβίωσή μας στις μεγάλες πόλεις. Είναι τόσο ζωτικής σημασίας, ώστε η μη διαθεσιμότητα ή η απώλεια τους θα μπορούσε να είναι καταστρεπτική για την κοινωνία. Η πολυπλοκότητα αυτών των συστημάτων καθορίζεται από τον πολυπρακτορικό και πολυχρηστικό χαρακτήρα τους, την πολυεπίπεδη δομή τους, τις πολυπαραμετρικής βελτιστοποίησης προσκλήσεις τους, και την προσαρμοστικότητά τους στις αλλαγές στο περιβάλλον τους. Παρατηρείται σημαντική αύξηση στη χρήση δημόσιων υποδομών στην ΝΑΕ, αν και υπολείπονται όσον αφορά στο επίπεδο υποστήριξής τους από σύγχρονες τεχνολογίες ενσωματωμένων συστημάτων και βιομηχανικής πληροφορικής.

25 ΣΤΟΧΟΙ & ΔΡΑΣΕΙΣ Τα ενσωματωμένα συστήματα και η βιομηχανική πληροφορική θέτουν καινούργιες ευκαιρίες για βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας των δημόσιων υποδομών αλλά και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν από μοντέρνες δημόσιες υποδομές σε μια ανταγωνιστική οικονομία. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών (τρένα, μετρό, οδικές και θαλάσσιες συγκοινωνίες...), και να παρασχεθούν λύσεις που θα αυξήσουν την απλότητα χρήσης, τη συνδεσιμότητα, τη διαλειτουργικότητα, την ευελιξία, και την ασφάλεια. Τα κτίρια, ιδιωτικά και δημόσια, ολοκληρώνοντας ένα σύνολο από αισθητήρες, ενεργοποιητές, και διεπαφές για την φυσική απόκριση στις ανάγκες του χρήστη, θα καταστούν πιο άνετα και οικονομικά και θα διασφαλίζουν ασφαλέστερη πρόσβαση και χρήση. Παραδείγματα τέτοιων υποδομών περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες από άκρου-σε-άκρο (end-to-end) δυνατότητες, αυτόματους πωλητές, συστήματα διοδίων, συστήματα πρόσβασης, ρύθμιση κυκλοφορίας και τηλεματική, ασφαλέστερες γέφυρες και σήραγγες, συστήματα εποπτείας ενεργών αισθητήρων και λήψης αποφάσεων στο μετρό, σιδηροδρομικά και επικοινωνιακά δίκτυα. Το μέλλον των ευφυών υποδομών στους τομείς ενέργειας και κοινής ωφελείας θα απαιτήσει την ευρεία ολοκλήρωση μεγάλου αριθμού αυτόνομων και ανεξάρτητων συστημάτων από διαφορετικούς οργανισμούς. Κάτι τέτοιο θα παρουσιάσει καινούργιες προκλήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση αυτών των ευφυών υποσυστημάτων ώστε να λειτουργούν συλλογικά. Για όλους τους τύπους των υποδομών, τα ενσωματωμένα συστήματα θα πρέπει να ενεργοποιούνται οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε στιγμή, και με οποιονδήποτε τρόπο μέσω χρήσης δικτύου. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, τα ενσωματωμένα συστήματα θα πρέπει να υποστηρίζονται από τεχνολογίες βιομηχανικής πληροφορικής, πχ. ενσωματωμένες δικτυακές δυνατότητες αυτοδιαχείρισης και αυτοπαρακολούθησης, καθώς και μηχανισμούς αυτόματης επαναφοράς από βλάβες. Τα ενσωματωμένα συστήματα θα υποστηρίζουν επίσης όλες τις πλευρές του κύκλου ζωής τέτοιων υποδομών όπως: κυριότητα, αποθήκευση μακράς διαρκείας, σύνδεση σε δεδομένα συστήματος, συντήρηση, συναγερμοί, ενέργειες υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, αδειοδότηση πρόσβασης και χρήσης, και χρέωση ή τιμολόγηση για διαφορετικές χρήσεις.

26 26 skala, fotolia Ιδιωτικοί Χώροι ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ επίτευξη άνεσης, ασφάλειας, και ευεξίας στο Η περιβάλλον διαβίωσής μας, δηλαδή στον ιδιωτικό μας χώρο, απαιτεί την ύπαρξη διαφόρων συστημάτων που στηρίζονται στα ενσωματωμένα συστήματα και τη βιομηχανική πληροφορική. Τα συστήματα αυτά και οι σχετικές συσκευές έρχονται με μικρή καθυστέρηση στην ΝΑΕ σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Ως εκ τούτου, αναμένεται να υποστηρίξουν πλήρως τις παραπάνω ανάγκες που σχετίζονται με πληθώρα περιβαλλόντων όπως αυτοκίνητα, σπίτια, ή γραφεία.

27 Richard Villalon, fotolia ΣΤΟΧΟΙ & ΔΡΑΣΕΙΣ τεκταινόμενη καθιέρωση επιχειρηματικών Η προσεγγίσεων στα Νέα ψηφιακά Μέσα (New digital Media) δεν συνοδεύεται και από την αντίστοιχη υλοποίηση μίας πανταχού παρούσας αλλά ασφαλούς, αξιόπιστης, και εύχρηστης πρόσβασης σε πληροφορίες και ψυχαγωγία σχετικού περιεχομένου. Η επαναχρησιμοποίηση και πιστοποίηση των ενσωματωμένων συστημάτων θα επιτρέψει καλύτερη προσαρμογή των καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών σε μια ραγδαίως εξελισσόμενη αγορά, με σύντομους χρόνους ζωής που περιορίζονται ακόμα και σε τρεις μήνες. Επιπροσθέτως, στο άμεσο μέλλον η κάθε συσκευή θα είναι συνδεδεμένη σε κάποιο δίκτυο. Ομάδες τέτοιων συσκευών θα απαρτίζουν συστήματα, όπως τα οικιακά σύστημα ήχου/εικόνας. Η διαχείριση της δεδομένης πολυπλοκότητας και η διασφάλιση της σωστής συμπεριφοράς του συστήματος στο πλαίσιο της διασύνδεσης ενός πλήθους ετερογενών συσκευών θα αποτελεί αξιοσημείωτη πρόκληση. Τα ενσωματωμένα συστήματα και η βιομηχανική πληροφορική θα βελτιώσουν περαιτέρω την άνεση και τη μεσο-μακροπρόθεσμη οικονομική αποδοτικότητα των Νέων Μέσων. Η αποδοτική και ευφυής χρήση ενέργειας σε ιδιωτικές οικίες και περιβάλλοντα πολλαπλών παρόχων, περικλείοντας θέματα ασφάλειας και αξιοπιστίας με εστίαση στον τελικό χρήστη, αποτελούν σημαντικά θέματα για τη ΝΑΕ ιδίως αν αναλογιστεί κανείς τις δημογραφικές αλλαγές που είναι εμφανείς στην κοινωνία και αφορούν τόσο σε οικογένειες, αλλά και σε ανθρώπους που διαβιούν μόνοι, ηλικιωμένους, και ΑΜΕΑ. Η μείωση του κόστους αποτελεί εξάλλου ένα αποτέλεσμα της χρήσης ενσωματωμένων συστημάτων σε φορητές συσκευές ιατρικής φροντίδας οι οποίες διευκολύνουν την εισαγωγή της έννοιας της φροντίδας στο σπίτι και των αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας (e-health). Ο παραπάνω ευφυής φορητός εξοπλισμός βελτιώνει τις μέχρι τώρα πρακτικές παρακολούθησης της υγείας. Παρόμοιες επενδύσεις σε αυτήν την περιοχή θα επιφέρουν επιπλέον βελτιώσεις στην εκπαίδευση (e-learning), καθώς και συμμετοχή σε κοινώς ωφέλιμα σχήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τέλος, η εκμετάλλευση όλου αυτού του δυναμικού προϋποθέτει μια διεπιστημονική πολυκριτηριακή τεχνική σχεδίασης συστημάτων που θα αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε κόστος και απόδοση.

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan»

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» 1.Πρόλογος Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, καλησπέρα σας. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε αναλογία με την ανάπτυξη που προέκυψε από την ψηφιοποίηση των επικοινωνιών, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν ανάλογο μετασχηματισμό στην παροχή ηλεκτρική ενέργειας Τα έξυπνα δίκτυα αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ με ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσίας/ Προϊσταμένη Μονάδας Επιτόπιων Επαληθεύσεων Σημείο Επαφής Συμφώνου των Δημάρχων για την Περιφέρεια Αττικής ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030!

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030! ΕυρωπαϊκήΕνεργειακήΠολιτική Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός ΣύµβουλοςΕνέργειας, Περιβάλλοντος &Ανάπτυξης Υποψήφια Βουλευτής Ν, Α Θεσ/νίκης, 2007 1 Ενέργεια και Περιβάλλον : υο προκλήσεις Οι αλλαγές των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020. Συνοπτική περιγραφή προγράμματος

Ορίζοντας 2020. Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Ορίζοντας 2020 Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελληνική πραγματικότητα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε.»

«Η Ελληνική πραγματικότητα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε.» «Η Ελληνική πραγματικότητα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε.» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον

Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον Δελτίο Τύπου Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον Παρίσι, 1 Οκτωβρίου 2014 Η μακροπρόθεσμη προοπτική για τη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική Πληροφορική

Βιομηχανική Πληροφορική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Βιομηχανική Πληροφορική Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιομηχανική Πληροφορική Αναστασία Βελώνη Μηχανικών Η/Υ Συστημάτων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΣΥΝΕ ΡΙΟΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ & ΑΥΡΙΟ" 27-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΠΕ :ΗΕλλάδακαιοιάλλοι... Στόχοι και εσµεύσεις / Προκλήσεις και Ευκαιρίες Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα