I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Προωθώντας την Καινοτομία στους τομείς της Βιομηχανικής Πληροφορικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων μέσω της Δημιουργίας Δικτυώσεων Programme co-funded by the EUROPEAN UNION

2 02 05 ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ & ΤΗΝ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ηνοτιοανατολική Ευρώπη αν και διαθέτει υψηλές προοπτικές για καινοτομία, πάσχει από την έλλειψη συνεργειών μεταξύ των εμπλεκομένων μερών για την επίτευξη και τη διατήρηση της μεταφοράς καινοτομίας. H συνεχιζόμενη διαδικασία ενσωμάτωσης στην υπόλοιπη Ευρώπη θα πρέπει να εκληφθεί ως μια ευκαιρία ώστε να ξεπεραστεί η παραπάνω έλλειψη. Η Ευρώπη διαθέτει το μοναδικό πλεονέκτημα να είναι μια ένωση που ταυτόχρονα απαρτίζεται από ισχυρές αλλά και αυτόνομες περιοχές και κράτη. Η επιτυχία της επομένως στηρίζεται σε δύο ουσιαστικούς πυλώνες: αφ ενός στην συνένωση των εθνών, αφ ετέρου στην εστίαση στις περιφερειακές δυνατότητες. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και της συνεισφοράς στις Ευρωπαϊκές στρατηγικές ερευνητικές ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των υποδομών της. Το έργο Ι3Ε έχει δύο κύριους στόχους: την ευθυγράμμιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων διαφορετικών ερευνητικών ομάδων της περιοχής προς κοινώς αποφασισμένες κατευθύνσεις στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής και την επίδραση στον μετασχηματισμό των σχετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτομία. Σχετικά με τον πρώτο στόχο, έχει δημιουργηθεί το παρόν έντυπο που αποτελεί μια Στρατηγική Ατζέντα 07 Προκλήσεις 10 Στόχοι & Όραμα Έρευνας (ΣΑΕ) για τη ΝΑ Ευρώπη. Η κοινοπραξία του Ι3Ε προσπάθησε να προσδιορίσει και να ενσωματώσει τη γνώση κορυφαίων ειδικών στις θεματικές περιοχές της βιομηχανικής πληροφορικής και των ενσωματωμένων συστημάτων από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, τη βιομηχανία, και τη δημόσια διοίκηση. Η παρούσα ΣΑΕ έχει διαμορφωθεί ύστερα από εντατική συνεργασία και οικοδόμηση συναίνεσης στην ΝΑ Ευρώπη. Αναγνωρίζει συνέργειες και προοπτικές στην ΝΑ Ευρώπη ανακλώντας την ισχυρή πεποίθηση των συμμετεχόντων στο ελπιδοφόρο μέλλον της περιοχής. Το ευρωπαϊκό όραμα εκφράζεται μέσω της συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών ευρωπαϊκών ερευνητικών στόχων, ενώ η δύναμη των περιφερειών εμφανίζεται στην επιλογή θεματικών περιοχών όπου υπάρχει ισχυρή διαθέσιμη τεχνογνωσία αναγκαία για την αναβάθμιση των περιφερειακών υποδομών ώστε να φθάσουν το ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΣΑΕ αποτελεί ένα εργαλείο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, τα αποτελέσματα του οποίου μπορεί να ωφελήσουν τη ΝΑ Ευρώπη, ενδυναμώνοντας την έρευνα στη βιομηχανική πληροφορική και τα ενσωματωμένα συστήματα, και καθιστώντας πιο ορατή την περιοχή στον ευρωπαϊκό ερευνητικό χάρτη. Η κοινοπραξία του έργου Ι3Ε. 13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 14 Βιομηχανική Πληροφορική 15 Ενσωματωμένα Συστήματα 17 Ενσωματωμένα Συστήματα & Βιομηχανική Πληροφορική στην περιοχή της ΝΑΕ

3 19 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 21 Προοπτικές 22 Νομαδικά περιβάλλοντα 24 Δημόσιες Υποδομές 26 Ιδιωτικοί χώροι 28 Βιομηχανικά Συστήματα 31 ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 32 Ευέλικτη παραγωγή 34 Η Ευρώπη γίνεται «πράσινη» 36 Αγορά πράσινης ενέργειας 42 Αποδοτική χρήση ενέργειας 44 Υποστήριξη, εποπτεία και διάγνωση υγείας και υποβοήθηση διαβίωσης 46 Οικιακές Συσκευές 49 Έξυπνα Σπίτια 50 Νομαδικά Περιβάλλοντα 50 Πανταχού παρούσες τεχνολογίες & περιβάλλουσα νοημοσύνη 51 Ευφυή Τηλέφωνα 51 Υπολογιστικό νέφος 52 Δημόσιες Υποδομές 52 Δημόσιες Συγκοινωνίες 54 Διαχείριση Αποβλήτων 57 Ενσωματωμένα Συστήματα στην Γεωργία 59 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 63 Ασφάλεια 63 Κατανεμημένα Συστήματα 64 Διαλειτουργικότητα & Προτυποποίηση 65 Ευφυή Συστήματα 66 Δίκτυα 68 Αρχιτεκτονικές & Πλατφόρμες 68 Σχεδιαστικοί Μέθοδοι και Εργαλεία

4

5 Μία κοινή ερευνητική θέση για την Ευρώπη & την ΝΑ Ευρώπη

6

7 Ο σκοπός της Στρατηγικής Ατζέντας Έρευνας είναι να υποδείξει τις κατευθύνσεις προς τις οποίες κινούνται οι τεχνολογίες και οι σχετικές αγορές, καθώς και να παρουσιάσει δυνητικές τεχνολογίες και προϊόντα που εμφανιστούν στο άμεσο προβλέψιμο μέλλον. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΗΝοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ) είναι μια δυναμικώς αναπτυσσόμενη περιοχή που συνεχώς πλησιάζει στο οικονομικό επίπεδο της Δυτικής Ευρώπης. Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, η ανάπτυξη του ΑΕΠ της ΝΑΕ είναι κατά μέσο όρο διπλάσια του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκεται στο 25-50% του μέσου ευρωπαϊκού, κάτι που υποδηλώνει μια διευρυνόμενη καταναλωτική αγορά αλλά και ένα χαμηλό κόστος εργασίας. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω παραγόντων βοηθά την περιοχή να ελαττώσει την απόσταση από τις αναπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, λόγω της συνεχούς αύξησης των εγχώριων και εξωτερικών επενδύσεων σε συνδυασμό με το σχετικά φτηνό εργατικό δυναμικό. Η ΝΑΕ διαθέτει σημαντικό δυναμικό όσον αφορά στην έρευνα, στην προτυποποίηση, αλλά και σε ενέργειες που βελτιώνουν την ποιότητα στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής. Παρά το γεγονός ότι η έρευνα είναι αρκετά σημαντική σε διάφορες βασικές τεχνολογίες, παρατηρείται ανυπαρξία σύνδεσης με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Η έρευνα δεν μετασχηματίζεται σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη γενική αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην ΝΑΕ και την ΕΕ. Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα στερούνται της ύπαρξης ενός μεσολαβητή στην περιοχή. Μια διεθνής προσέγγιση προς αυτήν την κατεύθυνση θα ήταν αρκετά ευεργετική, αφού θα ευθυγράμμιζε τις ερευνητικές προσπάθειες διαφορετικών χωρών προς μία κοινώς αποδεκτή ερευνητική ατζέντα, δημιουργώντας την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα από ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες και βελτιώνοντας την διεθνή αναγνωρισιμότητα της περιοχής. Η δικτύωση των υπαρχόντων δικτύων, οι συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), οι τεχνολογικές πλατφόρμες και ο δημόσιος τομέας με τις χρηματοδοτικές του ικανότητες θα μπορούσαν 07 Προκλήσεις ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηδιακρατική Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας (ΣΑΕ) αποτελεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα του έργου Ι3Ε, το οποίο αφορά στην ενίσχυση της μεταφοράς καινοτομίας μεταξύ των ερευνητών και της βιομηχανίας, στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής στην περιοχή της ΝΑΕ. Βοηθά τον κόσμο της Έρευνας και της Ανάπτυξης να εστιάσει τα ερευνητικά του πλάνα σε σχετικά θέματα, αλλά και να αποφύγει τυχόν εμπόδια που θα παρουσιαστούν κατά το μετασχηματισμό ιδεών και ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτομίες. Η ΣΑΕ διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπ όψιν την ανάδραση και την εντατική συνεργασία με κορυφαίους ερευνητικούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις, στις χώρες της ΝΑΕ που μετέχουν στο έργο. Στο πλαίσιο του έργου επιτεύχθηκε ευρεία συναίνεση των διαφορετικών παραγόντων στην περιοχή και η ατζέντα αποτελεί το εξαγόμενο αυτής της συναίνεσης. Η ΣΑΕ έχει αναζητήσει συνέργειες με παρόμοιες πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός της. Η ΣΑΕ στοχεύει να βοηθήσει τους διάφορους παράγοντες να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες τους στους τομείς της βιομηχανικής πληροφορικής και των ενσωματωμένων συστημάτων. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν μέλη ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων, του επιχειρηματικού κόσμου, μηχανισμών που διευκολύνουν την καινοτομία όπως οι συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), τεχνολογικών πλατφορμών και υπαρχόντων δικτύων αριστείας, καθώς και του δημόσιου τομέα και ιδιωτικών χρηματοδοτικών οργανισμών.

8 να ενισχύσουν σημαντικά την καινοτομία μαζί με την επιχειρηματικότητα και να προσελκύσουν επενδύσεις. μιας κρίσιμης μάζας που θα αυξήσει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της περιοχής. Προκλήσεις Η εκπαίδευση στους τομείς των τεχνολογικών και φυσικών επιστημών στην ΝΑ Ευρώπη είναι παραδοσιακά ανεπτυγμένη, παράγοντας ικανό εργατικό δυναμικό. Δυστυχώς, οι κάποτε ανθηρές προοπτικές έρευνας και ανάπτυξης που βασιζόταν στη σχετικά ισχυρή βιομηχανία, έχουν μειωθεί λόγω της απώλειας της τελευταίας κατά την μεταβατική περίοδο στην οποία περιήλθαν πολλές χώρες της ΝΑΕ. Η βιομηχανική πληροφορική και ειδικότερα τα ενσωματωμένα συστήματα, παρέχουν μια έξοχη ευκαιρία εκμετάλλευσης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού για την αύξηση της καινοτομίας σε νέα προϊόντα και την επακόλουθη αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους. Φαίνεται ότι η σύμπραξη της βιομηχανίας και των ινστιτούτων Ε&Α διαθέτει ακόμα προοπτικές ανάπτυξης. Αν και οι κυβερνήσεις ενθαρρύνουν τη μεταξύ τους συνεργασία με τη χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων και έργων, η πραγματική ανταλλαγή ιδεών, λύσεων και καινοτομιών, καθώς επίσης και βιομηχανικής εμπειρίας, οικονομικών αναγκών και προς επίλυση προβλημάτων, δεν παράγει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, ο σκοπός της ΣΑΕ του Ι3Ε είναι να υιοθετήσει, προσαρμόσει, αναβαθμίσει και εφαρμόσει τις βασικές επιδιώξεις και τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκών προγραμμάτων στις κοινωνικές, οικονομικές, και τεχνολογικές συνθήκες της ΝΑΕ στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής, με σκοπό την ευθυγράμμιση των ερευνητικών προσπαθειών στην περιοχή προς κοινούς στόχους και την δημιουργία Για παράδειγμα, στην περιοχή των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής, η ARTEMIS - μία ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα για ενσωματωμένα συστήματα ξεκίνησε το Ο στόχος της είναι να προωθήσει και να ενθαρρύνει την έρευνα και την καινοτομία στις παραπάνω περιοχές. Δεδομένου ότι είναι βασισμένη στις προκλήσεις και τις συνθήκες των ιδιαίτερα αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, παρέχει ένα πλαίσιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Ευρώπης εν σχέσει και με την ατζέντα της Λισσαβόνας. Για την περιοχή της ΝΑΕ, ωστόσο, χρειάζεται κάποια προσαρμογή έτσι ώστε να ληφθούν υπ όψιν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας, των υποδομών και των κοινωνικών συνθηκών. Επί παραδείγματι, μια από τις βασικότερες δομές της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας ARTEMIS (Artemis JU και Artemisia) αποτελεί ένας μηχανισμός χρηματοδότησης μέσω σύμπραξης δημόσιουιδιωτικού τομέα που βασίζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στα ενσωματωμένα συστήματα και τη βιομηχανική πληροφορική. Στην περιοχή της ΝΑΕ όμως, η βιομηχανία δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να αναλάβει μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και επομένως η περιοχή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως στον χάρτη πορείας που έχει δημιουργηθεί για το ARTEMISIA με δεδομένη τη χαμηλή δυνατότητα της τοπικής βιομηχανίας να επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία.

9 Kurhan, fotolia

10 10 Στόχοι & Όραμα ΣΤΟΧΟΙ & ΟΡΑΜΑ Ένα από τα βασικά αντικείμενα της ΣΑΕ είναι να αναλύσει τις υφιστάμενες υποδομές καθώς και τις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Αν και οι χώρες και οι οικονομίες της περιοχής διαφέρουν σημαντικά, η ποικιλομορφία των εταίρων του Ι3Ε μπορεί να δημιουργήσει μια κοινή διακρατική και διατομεακή κατανόηση, που επιτρέπει την εκμετάλλευση των διαφορών για την εύρεση συνεργασιών και ευκαιριών. Επιπροσθέτως, προσδιορίζονται τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα που έχει η περιοχή σε αυτούς τους τομείς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Έπειτα, καθορίζονται συγκεκριμένα περιφερειακά ενδιαφέροντα στην βιομηχανική πληροφορική και τα ενσωματωμένα συστήματα, που σχετίζονται με αναπτυξιακά σχέδια της τοπικής βιομηχανίας.

11 11 Στόχοι & Όραμα Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα βοηθήσουν περιφερειακούς και ευρωπαϊκούς φορείς χρηματοδότησης να προετοιμάσουν κατάλληλα προγράμματα και να προσδιορίσουν ερευνητικά αντικείμενα υψηλού δυναμικού για την ΝΑΕ. Η προσέγγιση των ενδιαφερομένων μερών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, θα εγκαθιδρύσει παραγωγικές και βιώσιμες συνεργασίες μεταξύ τους. Εν κατακλείδι, ο απώτατος στόχος της ΣΑΕ είναι να αναγνωρίσει προσοδοφόρες υποπεριοχές των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής, όπου η τοπική και εθνική βιομηχανία έχει τις περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει, και να εγκαθιδρύσει δημιουργικές συνεργασίες μεταξύ των ενδιαφερομένων με σκοπό την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου. Το όραμα που θα ακολουθηθεί από την ΣΑΕ είναι η συνεισφορά στην ανάπτυξη όλων των συμμετεχόντων με την ενθάρρυνση της δημιουργίας συνεργασιών μεταξύ τους τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής στην ΝΑΕ, με σκοπό της αύξησης της καινοτομίας και επομένως και της προστιθέμενης αξίας και ανάπτυξης της περιοχής.

12

13 Στρατηγικές ερευνητικές περιοχές

14 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εξετάζοντας διαφορετικούς θεματικούς τομείς, η βιομηχανική πληροφορική μπορεί να οριστεί ποικιλοτρόπως. Στο πλαίσιο του προγράμματος Ι3Ε, δεν αντιλαμβανόμαστε τη βιομηχανική πληροφορική μόνο σαν ένα μέσο για την βελτίωση των βιομηχανικών κατασκευαστικών και παραγωγικών διεργασιών. Θεωρούμε τη βιομηχανική πληροφορική ως το σύνολο των τεχνολογιών που ολοκληρώνει ενσωματωμένα συστήματα σε ολιστικά συστήματα, με σκοπό την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των ενσωματωμένων εφαρμογών και των αυξανόμενων απαιτήσεων τους, όπως της χρήσης τεχνολογιών δεδομένων (βάσεις δεδομένων, εξόρυξη δεδομένων κτλ.), παραδειγμάτων νόησης και κατανεμημένης τεχνητής ευφυίας, και παρόμοιων περιοχών πληροφορικής. Από την αρχή της τρέχουσας χιλιετίας, τα ενσωματωμένα συστήματα έχουν καταστεί περισσότερο διαδεδομένα και έχουν τύχει μεγαλύτερης διείσδυσης. Οι ενσωματωμένες εφαρμογές εξελίχθηκαν από σχετικά απλά συστήματα μικροεπεξεργαστών σε πολύπλοκα κατανεμημένα συστήματα (ακόμα και συστήματα συστημάτων) που είναι στενά συνδεδεμένα με υποκείμενα πληροφοριακά συστήματα. Η ασφάλεια τοποθετήθηκε στην εμπροσθοφυλακή της βιομηχανικής πληροφορικής, ανακλώντας την έμφαση που δόθηκε στον τομέα των ΤΠΕ. Η σύζευξη των βημάτων προόδου στα ενσωματωμένα συστήματα και την πληροφορική δημιούργησε ένα νέο τομέα τη βιομηχανική πληροφορική.

15 Η παρούσα Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας εστιάζει στις τεχνολογικές περιοχές των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής, καθώς και στις ευκαιρίες που αυτές οι περιοχές παρουσιάζουν για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η χρονική διάστασή της είναι μεσοπρόθεσμη αφορώντας στη μεταστοιχείωση της έρευνας σε καινοτομία τα επόμενα 5-8 έτη. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ένα ενσωματωμένο σύστημα είναι ένα υπολογιστικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί να εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες μέσα σε υπολογιστικούς περιορισμούς πραγματικού χρόνου. Είναι ενσωματωμένο ως μέρος μιας πλήρους συσκευής, που συχνά περιλαμβάνει υλικό και μηχανικά μέρη. Πολλές φορές δεν περιλαμβάνεται διεπαφή ανθρώπου-μηχανής κάτι που το καθιστά αόρατο εντός του περιβάλλοντος ενσωμάτωσης. Δεν είναι ευρέως γνωστό ότι περίπου το 98% όλων των επεξεργαστών που παράγονται χρησιμοποιούνται σε ενσωματωμένες εφαρμογές. Πάνω από 16 δισεκατομμύρια ενσωματωμένες συσκευές έχουν εγκατασταθεί μέχρι το Η προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν που προέρχεται από το ενσωματωμένο λογισμικό είναι αρκετά υψηλότερη από το πρόσθετο κόστος της ίδιας της ενσωματωμένης συσκευής. Συγκεκριμένες ιδιότητες των ενσωματωμένων συστημάτων προκύπτουν από τη φύση τους. Θα πρέπει να είναι αξιόπιστα, σθεναρά (robust), ασφαλή, και να μπορούν να ανταποκρίνονται σε περιορισμούς πραγματικού χρόνου. Επίσης θα πρέπει να είναι αποδοτικά, χαμηλού κόστους, μικρού μεγέθους, και μικρής ενεργειακής κατανάλωσης. Τα ενσωματωμένα συστήματα διαδραματίζουν ένα συνεχώς αυξανόμενο ρόλο σε πολλούς τομείς στους οποίους η οικονομία της ΕΕ διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι κρίσιμα για μια πληθώρα περιοχών εφαρμογής που καλύπτουν αντικείμενα όπως τα ευέλικτα συστήματα παραγωγής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αποδοτική χρήση ενέργειας, η ασφάλεια, η επιτήρηση υγείας και υποβοήθηση διαβίωσης, τα ευφυή κινητά περιβάλλοντα, η επιμελητεία, κτλ. 15 Ενσωματωμένα Συστήματα ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ ο όραμα ευφυών και συνεργατικών βιομηχανικών περιβαλλόντων παραγωγής με δυναμικές, ευέλικτες και ανακαθοριζόμενες επιχειρησιακές δομές γίνεται πραγματικότητα. Καθώς τα βιομηχανικά συστήματα έχουν γίνει περισσότερο ευφυή, αυτοματοποιημένα, δυναμικά, και κατανεμημένα, η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργιών τους έχει μετατοπιστεί προς το διαδίκτυο όπως στην περίπτωση εφαρμογών πωλήσεων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services). Η βιομηχανική διάσταση προωθείται μέσω της δημιουργίας ευφυών και ευέλικτων βιομηχανικών περιβαλλόντων παραγωγής, που καθίστανται υλοποιήσιμα στις μέρες μας μέσω της εμφάνισης ολιστικών ψηφιακών βιομηχανικών οικοσυστημάτων παραγωγής, στα οποία οι συνεργατική αυτοματοποίηση αποτελεί μονόδρομο ευημερίας και προόδου στην παγκόσμια οικονομία γνώσης.

16

17 Σχήμα 1: Νοτιοανατολική Ευρώπη ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΝΑΕ αφ ενός διαθέτει μια σημαντική κρίσιμη μάζα Η όσον αφορά στην έρευνα και την προτυποποίηση στους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής. Αφ ετέρου, υπάρχει η ανάγκη για καινοτομίες στα ενσωματωμένα συστήματα και τη βιομηχανική πληροφορική λόγω της ταχέως αναπτυσσόμενης οικονομίας και των διεργασιών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενώ την ίδια στιγμή το τρέχον επίπεδο δαπανών για Ε&Α στην περιοχή υπολείπεται αρκετά του αντίστοιχου ευρωπαϊκού. Παρατηρείται έλλειψη σύνδεσης με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Η έρευνα δεν μετασχηματίζεται σε καινοτομία, κάτι που θα μπορούσε να εκτινάξει την ανταγωνιστικότητα της ΝΑΕ. Αν και οι τρέχουσες συνεργασίες μεταξύ ερευνητικών και επιχειρηματικών εταίρων παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό, τα αποτελέσματά τους συνήθως εφαρμόζονται τοπικά, συνήθως ενεργοποιούμενα από συγκεκριμένες εταιρείες για συγκεκριμένα προϊόντα. Τις περισσότερες φορές ένας ερευνητικός εταίρος εμπλέκεται ως υπεργολάβος σε συγκεκριμένες εργασίες. Η βιωσιμότητα αλλά και ο συνολικός αντίκτυπος στην περιφερειακή ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών είναι μικρός. Κατά συνέπεια, με την εξαίρεση έργων υλοποιήσιμων άπαξ, υπάρχει περιορισμένη μεταφορά έρευνας σε καινοτομία στην περιοχή της ΝΑΕ. Προκειμένου να μετατραπεί μια περιοχή σε θερμοκήπιο παραγωγής καινοτομίας χρειάζεται κάποιον που θα: Παρέξει μια γενική στρατηγική ατζέντα που καθορίζει τους στόχους και παρέχει τις κατευθύνσεις προς την επίτευξη κοινών στόχων για την περιοχή. Συνεχίσει τον διακρατικό συντονισμό παρέχοντας μια πλατφόρμα δικτύωσης ερευνητικών και βιομηχανικών εταίρων σε συνεργατικούς σχηματισμούς κοινού ενδιαφέροντος και σε τεχνολογικές πλατφόρμες. Υποστηρίξει δράσεις συνέχειας όπως η προτυποποίηση, προαγωγή και διάχυση καινοτομίας εντός και πέραν της περιοχής. Χρησιμεύσει ως δυναμικός επωαστήρας έρευνας, ο οποίος χρησιμοποιώντας τα κεκτημένα αποτελέσματα θα δημιουργήσει προγράμματα ιδρύσεως τεχνοβλαστών και συνέχειας με σκοπό την επαύξηση των καινοτομιών και την εμπλοκή περισσοτέρων εταίρων. Ο σκοπός της Στρατηγικής Ατζέντας Έρευνας του Ι3Ε είναι να δημιουργήσει την πλατφόρμα που θα καταστήσει μια τέτοια ολοκλήρωση εφικτή. Η υλοποίηση θα γίνει με την παροχή ενός συνόλου στόχων και περιοχών εστίασης, για την επίτευξη των οποίων βιομηχανικές εταιρείες και ερευνητικά ινστιτούτα θα συνασπιστούν κάτω από μια κοινή «ομπρέλα». Ο τελικός στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η συνεργασία και να στηριχθούν οι περιοχές των ενσωματωμένων συστημάτων και της βιομηχανικής πληροφορικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

18

19 Πλεονεκτήματα & Δυναμικό της Περιοχής

20

21 Η ανάπτυξη της περιοχής αξιοποιώντας ιδίους πόρους θα μπορούσε να καταστεί αποτελεσματικό σύνθημα για την εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων και του δυναμικού της περιοχής της ΝΑΕ με σκοπό την σύγκλιση προς το κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΑΕ είναι η πιο ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά και Η οικονομία στην Ευρώπη, με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από αυτούς της Δυτικής Ευρώπης. Το φτηνό εργατικό της δυναμικό (το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα είναι στο 20-25% του μέσου αντίστοιχου ευρωπαϊκού, η βουλγαρική μέση ωριαία αμοιβή ήταν 2,44 ευρώ το 2009 σε σχέση με την EΕ-15 που είχε 28,47 ευρώ) και η στρατηγική μακροοικονομική της θέση μεταξύ Ευρώπης, Ασίας, και Ρωσσίας (πχ. η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου) παρέχουν στην περιοχή προοπτικές ταχείας εξέλιξης. Όμως, για να καρποφορήσουν αυτές οι προοπτικές, θα πρέπει να αναβαθμισθούν διαδικασίες και υποδομές, και να υπάρξει εστίαση σε περιοχές όπου η ΝΑΕ διαθέτει ισχυρές (βάση για επέκταση) ή ασθενείς (ευκολία προόδου) θέσεις στη Ευρώπη. Η περιοχή αν και βρίσκεται σε τροχιά πλήρους ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θα πρέπει να ανταποκριθεί στα πρότυπα της ΕΕ σε τομείς όπως οι επικοινωνίες ή οι υποδομές. Η οικονομία, οι υποδομές, και η τεχνολογική ανάπτυξη της ΝΑΕ υπολείπονται των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Εντούτοις, το υψηλό επίπεδο των επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και οι ανεκμετάλλευτες δυνατότητες της αγοράς δίνουν στη ΝΑΕ μια ευκαιρία για γρήγορη ανάπτυξη καινοτομίας που μπορεί επιπρόσθετα να χρησιμοποιηθεί ως κινητήριος δύναμη για την τοπική βιομηχανία. των μέσων ευρωπαϊκών και σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας ενυπάρχει στην περιοχή η δυνατότητα για πρόοδο στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Εξάλλου η νοοτροπία του πληθυσμού της περιοχής είναι ευέλικτη και ευπροσάρμοστη σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Η περιοχή μπορεί να επωφεληθεί από αντισυμβατικές αποφάσεις και εύκαμπτες επιχειρησιακές δομές. Η ανάπτυξη της περιοχής αξιοποιώντας ιδίους πόρους θα μπορούσε να καταστεί το αποτελεσματικό σύνθημα για την εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων και του δυναμικού της περιοχής της ΝΑΕ με σκοπό την σύγκλιση προς το κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο. Εντούτοις, το τρέχον επίπεδο επενδύσεων Ε&Α στην ΝΑΕ είναι αρκετά χαμηλότερο από το αντίστοιχο της ΕΕ (μικρότερο του 1% του ΑΕΠ συγκρινόμενο με το 2% της ΕΕ, το 2,6% των ΗΠΑ και το 3,4% της Ιαπωνίας). Προκειμένου να είναι ανταγωνιστική η περιοχή θα πρέπει να αυξήσει δραματικά τις δαπάνες της σε Ε&Α.. Επί του παρόντος, ο τρόπος σκέψης στην περιοχή εστιάζεται γενικά στη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία και δεν υποστηρίζει την μακροπρόθεσμη Ε&Α, κάτι που περιορίζει τις δυνατότητες της περιοχής, ενώ μπορεί να έχει επιβλαβή αποτελέσματα στο μέλλον. 21 Προοπτικές Η καινοτομία και έρευνα αποτελούν σημεία ώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και δύο από τους λόγους για τους οποίους οι οικονομίες των ανεπτυγμένων χώρων έχουν επιδείξει συνεχή πρόοδο για δεκαετίες. Σήμερα, οι αναπτυσσόμενες χώρες (κυρίως η Κίνα και η Ινδία) επενδύουν στην παιδεία για να επιτύχουν το ερευνητικό επίπεδο του «Δυτικού Κόσμου». Η Κίνα και η Ινδία παράγουν πέντε εκατομμύρια απόφοιτους το χρόνο και προσελκύουν ερευνητικούς πόρους από όλο τον κόσμο. Ο συνδυασμός καταρτισμένου προσωπικού και φτηνού εργατικού δυναμικού καθιστά αυτές τις χώρες ευνοϊκή βάση για έρευνα και καινοτομία. Η ΝΑΕ συνδυάζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά με ένα σταθερό πολιτικό σύστημα και την κοινωνική ομοιότητα με την υπόλοιπη Ευρώπη, περιλαμβανομένης της επιχειρησιακής κουλτούρας που αμβλύνει τις αντιθέσεις και καθιστά τη συνεργασία και την ολοκλήρωση εφικτότερη απ ότι στην περίπτωση της Ασίας. Επιπλέον, οι μέσοι μισθοί στην ΝΑΕ είναι λιγότεροι από το ήμισυ Αργότερα στο κείμενο παραθέτουμε όλα τα ερευνητικά θέματα που προσδιορίστηκαν από τους παράγοντες της περιοχής της ΝΑΕ και που είναι επιθυμητό να τύχουν περαιτέρω ανάπτυξης. Τέσσερα κύρια πεδία έχουν αναγνωρισθεί τα οποία καλύπτουν τις ευρωπαϊκές ερευνητικές ανάγκες και ταυτόχρονα μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής: Νομαδικά περιβάλλοντα Δημόσιες Υποδομές Ιδιωτικοί Χώροι Βιομηχανικά Συστήματα Σε καθένα από αυτά τα πεδία η περιοχή της ΝΑΕ διαθέτει ένα συγκεκριμένο επίπεδο το οποίο παρέχει την δυνατότητα για υψηλή και γρήγορη ανάπτυξη και μια βάση για επιτυχή μεταφορά της έρευνας στην καινοτομία.

22 22 Νομαδικά Περιβάλλοντα ΝΟΜΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στο περιβάλλον διαβίωσής μας εμφανίζονται όλο και περισσότερες συσκευές, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Τα ενσωματωμένα συστήματα αποτελούν ήδη ένα βασικό κομμάτι διαφόρων συσκευών όπως των PDAs (Personal Digital Assistants) ή άλλων φορητών συσκευών, που επικοινωνούν με δυναμικά περιβάλλοντα και προσφέρουν στο χρήστη πληροφορίες και υπηρεσίες εν κινήσει. Δυστυχώς, παρ όλη την τεχνολογική πρόοδο, το όνειρο της πανταχόθεν πρόσβασης σε διαφόρους τύπους πληροφορίας και διασκέδασης από τον χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, παραμένει ακόμα μακρινό, λόγω των τεχνικών δυσκολιών που αποτρέπουν την εύκολη ανάπτυξη καινούργιων και δημιουργικών υπηρεσιών.

23 ΣΤΟΧΟΙ & ΔΡΑΣΕΙΣ Θ έματα προς επίλυση περιλαμβάνουν την απαίτηση για πανταχού παρούσα, ασφαλή, άμεση, ασύρματη από άκρου εις άκρον συνδεσιμότητα με τις υπηρεσίες. Ταυτόχρονα οι συγκεκριμένες υπηρεσίες πρέπει να επιτρέπουν την απρόσκοπτη σύγκλιση των λειτουργιών δικτύων (αισθητήρων) τόσο γενικού όσο και περιορισμένου εύρους. Επίσης, απαιτούνται ελαφριά, εύχρηστα, υψηλής λειτουργικότητας τερματικά στα οποία εκλεπτυσμένες τεχνικές διαχείρισης ενέργειας θα αντιμετωπίζουν επιτυχώς θέματα υπερθέρμανσης και θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της μπαταρίας, κάτι που γίνεται το κυρίαρχο ζητούμενο στη σχεδίαση συστημάτων χαμηλής ισχύος. Τα ενσωματωμένα συστήματα θα βελτιώσουν επίσης και τις δυνατότητες εξαιρετικής χαμηλής ισχύος συνδέσεων, αυξημένης επεξεργασίας, αποθήκευσης, και απεικόνισης. Η πρόοδος σε τέτοιες περιοχές από μόνη της, θα ανοίξει μια τεράστια δευτερεύουσα αγορά κινητών υπηρεσιών. Για να ενθαρρυνθεί η χρήση τους από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, θα πρέπει να αναπτυχθούν φιλικές διεπαφές χρήστη-συσκευής, με τη συμμετοχή χρηστών από τα αρχικά στάδια.

24 24 Δημόσιες Υποδομές e ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι δημόσιες υποδομές είναι μείζονες υποδομές, όπως αεροδρόμια, στάδια, και αυτοκινητόδρομοι που περιλαμβάνουν μεγάλης κλίμακας συστήματα και υπηρεσίες που ωφελούν σημαντικά τους πολίτες. Οι σύγχρονες κοινωνίες εξαρτώνται έντονα από τέτοια συστήματα, πχ. οδικά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης, και ηλεκτρικά δίκτυα. Οι σημερινές υποδομές είναι μεγάλης κλίμακας, πολύπλοκα, δικτυωμένα, κοινωνικοτεχνικά συστήματα, που χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε καθημερινή βάση και επιτρέπουν την επιτυχή συμβίωσή μας στις μεγάλες πόλεις. Είναι τόσο ζωτικής σημασίας, ώστε η μη διαθεσιμότητα ή η απώλεια τους θα μπορούσε να είναι καταστρεπτική για την κοινωνία. Η πολυπλοκότητα αυτών των συστημάτων καθορίζεται από τον πολυπρακτορικό και πολυχρηστικό χαρακτήρα τους, την πολυεπίπεδη δομή τους, τις πολυπαραμετρικής βελτιστοποίησης προσκλήσεις τους, και την προσαρμοστικότητά τους στις αλλαγές στο περιβάλλον τους. Παρατηρείται σημαντική αύξηση στη χρήση δημόσιων υποδομών στην ΝΑΕ, αν και υπολείπονται όσον αφορά στο επίπεδο υποστήριξής τους από σύγχρονες τεχνολογίες ενσωματωμένων συστημάτων και βιομηχανικής πληροφορικής.

25 ΣΤΟΧΟΙ & ΔΡΑΣΕΙΣ Τα ενσωματωμένα συστήματα και η βιομηχανική πληροφορική θέτουν καινούργιες ευκαιρίες για βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας των δημόσιων υποδομών αλλά και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν από μοντέρνες δημόσιες υποδομές σε μια ανταγωνιστική οικονομία. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών (τρένα, μετρό, οδικές και θαλάσσιες συγκοινωνίες...), και να παρασχεθούν λύσεις που θα αυξήσουν την απλότητα χρήσης, τη συνδεσιμότητα, τη διαλειτουργικότητα, την ευελιξία, και την ασφάλεια. Τα κτίρια, ιδιωτικά και δημόσια, ολοκληρώνοντας ένα σύνολο από αισθητήρες, ενεργοποιητές, και διεπαφές για την φυσική απόκριση στις ανάγκες του χρήστη, θα καταστούν πιο άνετα και οικονομικά και θα διασφαλίζουν ασφαλέστερη πρόσβαση και χρήση. Παραδείγματα τέτοιων υποδομών περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες από άκρου-σε-άκρο (end-to-end) δυνατότητες, αυτόματους πωλητές, συστήματα διοδίων, συστήματα πρόσβασης, ρύθμιση κυκλοφορίας και τηλεματική, ασφαλέστερες γέφυρες και σήραγγες, συστήματα εποπτείας ενεργών αισθητήρων και λήψης αποφάσεων στο μετρό, σιδηροδρομικά και επικοινωνιακά δίκτυα. Το μέλλον των ευφυών υποδομών στους τομείς ενέργειας και κοινής ωφελείας θα απαιτήσει την ευρεία ολοκλήρωση μεγάλου αριθμού αυτόνομων και ανεξάρτητων συστημάτων από διαφορετικούς οργανισμούς. Κάτι τέτοιο θα παρουσιάσει καινούργιες προκλήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση αυτών των ευφυών υποσυστημάτων ώστε να λειτουργούν συλλογικά. Για όλους τους τύπους των υποδομών, τα ενσωματωμένα συστήματα θα πρέπει να ενεργοποιούνται οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε στιγμή, και με οποιονδήποτε τρόπο μέσω χρήσης δικτύου. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, τα ενσωματωμένα συστήματα θα πρέπει να υποστηρίζονται από τεχνολογίες βιομηχανικής πληροφορικής, πχ. ενσωματωμένες δικτυακές δυνατότητες αυτοδιαχείρισης και αυτοπαρακολούθησης, καθώς και μηχανισμούς αυτόματης επαναφοράς από βλάβες. Τα ενσωματωμένα συστήματα θα υποστηρίζουν επίσης όλες τις πλευρές του κύκλου ζωής τέτοιων υποδομών όπως: κυριότητα, αποθήκευση μακράς διαρκείας, σύνδεση σε δεδομένα συστήματος, συντήρηση, συναγερμοί, ενέργειες υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, αδειοδότηση πρόσβασης και χρήσης, και χρέωση ή τιμολόγηση για διαφορετικές χρήσεις.

26 26 skala, fotolia Ιδιωτικοί Χώροι ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ επίτευξη άνεσης, ασφάλειας, και ευεξίας στο Η περιβάλλον διαβίωσής μας, δηλαδή στον ιδιωτικό μας χώρο, απαιτεί την ύπαρξη διαφόρων συστημάτων που στηρίζονται στα ενσωματωμένα συστήματα και τη βιομηχανική πληροφορική. Τα συστήματα αυτά και οι σχετικές συσκευές έρχονται με μικρή καθυστέρηση στην ΝΑΕ σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Ως εκ τούτου, αναμένεται να υποστηρίξουν πλήρως τις παραπάνω ανάγκες που σχετίζονται με πληθώρα περιβαλλόντων όπως αυτοκίνητα, σπίτια, ή γραφεία.

27 Richard Villalon, fotolia ΣΤΟΧΟΙ & ΔΡΑΣΕΙΣ τεκταινόμενη καθιέρωση επιχειρηματικών Η προσεγγίσεων στα Νέα ψηφιακά Μέσα (New digital Media) δεν συνοδεύεται και από την αντίστοιχη υλοποίηση μίας πανταχού παρούσας αλλά ασφαλούς, αξιόπιστης, και εύχρηστης πρόσβασης σε πληροφορίες και ψυχαγωγία σχετικού περιεχομένου. Η επαναχρησιμοποίηση και πιστοποίηση των ενσωματωμένων συστημάτων θα επιτρέψει καλύτερη προσαρμογή των καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών σε μια ραγδαίως εξελισσόμενη αγορά, με σύντομους χρόνους ζωής που περιορίζονται ακόμα και σε τρεις μήνες. Επιπροσθέτως, στο άμεσο μέλλον η κάθε συσκευή θα είναι συνδεδεμένη σε κάποιο δίκτυο. Ομάδες τέτοιων συσκευών θα απαρτίζουν συστήματα, όπως τα οικιακά σύστημα ήχου/εικόνας. Η διαχείριση της δεδομένης πολυπλοκότητας και η διασφάλιση της σωστής συμπεριφοράς του συστήματος στο πλαίσιο της διασύνδεσης ενός πλήθους ετερογενών συσκευών θα αποτελεί αξιοσημείωτη πρόκληση. Τα ενσωματωμένα συστήματα και η βιομηχανική πληροφορική θα βελτιώσουν περαιτέρω την άνεση και τη μεσο-μακροπρόθεσμη οικονομική αποδοτικότητα των Νέων Μέσων. Η αποδοτική και ευφυής χρήση ενέργειας σε ιδιωτικές οικίες και περιβάλλοντα πολλαπλών παρόχων, περικλείοντας θέματα ασφάλειας και αξιοπιστίας με εστίαση στον τελικό χρήστη, αποτελούν σημαντικά θέματα για τη ΝΑΕ ιδίως αν αναλογιστεί κανείς τις δημογραφικές αλλαγές που είναι εμφανείς στην κοινωνία και αφορούν τόσο σε οικογένειες, αλλά και σε ανθρώπους που διαβιούν μόνοι, ηλικιωμένους, και ΑΜΕΑ. Η μείωση του κόστους αποτελεί εξάλλου ένα αποτέλεσμα της χρήσης ενσωματωμένων συστημάτων σε φορητές συσκευές ιατρικής φροντίδας οι οποίες διευκολύνουν την εισαγωγή της έννοιας της φροντίδας στο σπίτι και των αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας (e-health). Ο παραπάνω ευφυής φορητός εξοπλισμός βελτιώνει τις μέχρι τώρα πρακτικές παρακολούθησης της υγείας. Παρόμοιες επενδύσεις σε αυτήν την περιοχή θα επιφέρουν επιπλέον βελτιώσεις στην εκπαίδευση (e-learning), καθώς και συμμετοχή σε κοινώς ωφέλιμα σχήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τέλος, η εκμετάλλευση όλου αυτού του δυναμικού προϋποθέτει μια διεπιστημονική πολυκριτηριακή τεχνική σχεδίασης συστημάτων που θα αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε κόστος και απόδοση.

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 1 Περιεχόμενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας έκθεση αποπειράται να παρουσιάσει, να γνωστοποιήσει και, ταυτοχρόνως, να συγκεράσει τις θέσεις προτάσεις όλων συνολικά των κατατεθειμένων παρεμβάσεων στο Δημόσιο Διάλογο «Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜ.3647 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Μπούρας,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών *

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών * Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία * 4.1 Στόχοι για τη µείωση των εκποµπών σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο 4.1.1 Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κλιµατική αλλαγή Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα