ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

2 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet ) απφ ηελ STARFIRE (εθεμήο θαινχκελε σο STARFIRE maxi30) θαηαζθεπάδνληαη θαη ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ησλ εθαξκνζηέσλ Δπξσπατθψλ νδεγηψλ. Σν παξφλ εγρεηξίδην έρεη ζθνπφ ηε ρξήζε ησλ κπφηιεξ pellet απφ ηνπο θαηφρνπο, ηερληθνχο εγθαηάζηαζεο, ρεηξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο ησλ κπφηιεξ. Δάλ έρεηε ηπρφλ ακθηβνιίεο επί ησλ πεξηερνκέλσλ ή γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ή κε ην εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν ηερληθήο ππνζηήξημεο. Παξαζέζηε ηνλ αξηζκφ ηεο παξαγξάθνπ ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο. Ζ εθηχπσζε, κεηάθξαζε θαη αλαπαξαγσγή έζησ θαη κέξνπο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζεο ηεο Starfire Caminetti. ΣΟ ΓΗΠΛΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΖ Ζ θιφγα πνπ παξάγεηαη απφ ην μχιν πνπ θαίγεηαη ζσζηά ζε έλα κπφηιεξ εθπέκπεη ηελ ίδηα πνζφηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ) πνπ ζα απειεπζεξσλφηαλ σο απνηέιεζκα ηεο θπζηθήο απνζχλζεζεο ηνπ μχινπ. Ζ πνζφηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ παξάγεηαη κέζσ θαχζεο ή απνζχλζεζεο θπηψλ αληηζηνηρεί ζηελ πνζφηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ ηα θπηά είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ απφ ην πεξηβάιινλ θαη λα ην κεηαηξέςνπλ ζε νμπγφλν ζηελ αηκφζθαηξα θαη άλζξαθα ζηα θπηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ζ ρξήζε κε αλαλεψζηκσλ νξπθηψλ θαπζίκσλ (άλζξαθαο, πεηξέιαην εμσηεξηθήο θαχζεο, αέξην) ζε αληίζεζε κε ην ηη ηζρχεη κε ηε ρξήζε ηνπ μχινπ, απειεπζεξψλεη ζηελ αηκφζθαηξα κεγάιε πνζφηεηα CO 2 πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζε εθαηνκκχξηα ρξφληα θαη ε νπνία απμάλεη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ ρξήζε μχινπ σο θαχζηκν βξίζθεηαη ζπλεπψο ζε απφιπηε ηζνξξνπία κε ην πεξηβάιινλ, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη αλαλεψζηκν θαχζηκν πνπ είλαη πεξηβαιινληηθά αξκνληθφ κε ηε θχζε. 2

3 Ζ αξρή ηεο θαζαξήο θαχζεο επηηπγράλεη απνιχησο απηνχο ηνπο ζηφρνπο θαη ε Starfire έρεη βαζίζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ ηεο επ απηνχ. Ση ελλννχκε κε ηνλ φξν θαζαξή θαχζε θαη πνηνο είλαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο; Ο έιεγρνο θαη ε πξνζαξκνγή πξσηεχνληνο αέξα θαη ε πξνζζήθε δεπηεξεχνληνο αέξα πξνθαιεί κία δεχηεξε θαχζε ή κεηάθαχζε, πνπ αλαπαξηζηά κία δεχηεξε θιφγα πνπ είλαη πην ιακπεξή θαη πην δσεξή απφ ηελ θχξηα θιφγα. Ζ πξνζζήθε λένπ νμπγφλνπ πξνθαιεί ηελ θαχζε αεξίσλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί θαχζε. Απηφ νπζηαζηηθά απμάλεη ηε ζεξκηθή απφδνζε θαη κεηψλεη ζην ειάρηζην ηηο επηβιαβείο εθπνκπέο ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO), εμαηηίαο ηεο αηεινχο θαχζεο. Απηφ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κπφηιεξ ηεο Starfire. 3

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.0. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 1.1. ΔΝΖΜΔΡΧΖ 2.0. ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ 2.1. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΡΖΣΖ 2.2. ΒΑΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 2.3. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΧΝ ΜΠΟΨΛΔΡ PELLET 2.4. ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 3.0. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 3.1. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 3.2. ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ ΚΑΠΝΟΤ 3.3. ΜΟΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΟΠΧΝ 3.4. ΣΟΜΗΟ ΔΗΟΓΟΤ ΑΔΡΟ ΚΑΤΖ 3.5. ΤΝΓΔΖ Δ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ 4.0. ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 5.0. ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΣΖΡΖΖ 5.1. ΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ 6.0. ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΗΑ ΑΦΑΛΔ ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟ 6.1. ΣΤΠΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟ 6.2. ΕΧΝΔ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 6.3. ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 7.0. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 8.0. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ PELLET 8.1. ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΧΝ PELLET 9.0. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΑΡΣΑ 9.1. ΥΡΟΝΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑΘΔΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΤΝΘΖΚΔ ΔΓΓΤΖΖ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ STARFIRE maxi ΓΗΑΣΑΔΗ TOY STARFIRE maxi30 4

5 1.0. ΚΟΠΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ θνπφο ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη λα επηηξέςεη ζηνλ ρξήζε λα ιάβεη φια ηα δπλαηά κέηξα θαη λα πξνεηνηκάζεη φιν ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην πιηθφ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθαιή θαη θαηάιιειε ρξήζε ηεο κνλάδαο ΔΝΖΜΔΡΩΖ Σν παξφλ εγρεηξίδην απνηειεί ηελ ηειεπηαία ιέμε ηερλνινγηθήο αηρκήο απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνπνζεηείηαη ην κπφηιεξ ζηελ αγνξά. Χο εθ ηνχηνπ, ην maxi30 δελ ζα αθνξά κεραλήκαηα ηα νπνία είλαη ήδε ζηελ αγνξά κε ηελ αληίζηνηρε ηερληθή έγγξαθε ηεθκεξίσζε ιφγσ ηνπ φηη είλαη ειιηπή ή αλεπαξθή κεηά απφ ηξνπνπνηήζεηο, πξνζαξκνγέο ή εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα κεραλήκαηα πνπ γηα πξψηε θνξά κπαίλνπλ ζηελ αγνξά. Σα πεξηερφκελα ηνπ εληχπνπ απηνχ ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαη λα ηεξνχληαη ζσζηά. Κάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηιακβάλεη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζή ηνπ κπφηιέξ ζαο. πλεπψο, ην έληππν απηφ ζα πξέπεη λα θπιάζζεηαη πξνζεθηηθά γηα αλαθνξά θάζε θνξά πνπ ππάξρνπλ ηπρφλ ακθηβνιίεο ή πξνβιήκαηα. Σν έληππν ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο κνλάδαο. Δάλ ην κπφηιεξ pellet κεηαβηβαζηεί ζε θάπνην άιιν άηνκν, ζα πξέπεη λα παξέρεηε ζηνλ λέν ηδηνθηήηε ην έληππν νδεγηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ραζεί, κπνξείηε λα δεηήζεηε έλα λέν αληίγξαθν απφ ηε κεηξηθή εηαηξία ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Με ηελ παξνρή απηνχ ηνπ εληχπνπ ε STARFIRE δελ απνδέρεηαη θακία αζηηθή ή πνηληθή επζχλε, άκεζε ή έκκεζε, εμαηηίαο: - αηπρεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη ιφγσ αδπλακίαο λα ηεξεζνχλ ηα πξφηππα θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην έληππν - αηπρήκαηα πνπ πξνθαινχληαη ιφγσ αθαηάιιειεο θαη ιάζνο ρξήζεο ηνπ κεραλήκαηνο απφ ηνλ ρξήζηε - αηπρεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη βάζεη ηξνπνπνηήζεσλ θαη επηζθεπψλ νη νπνίεο δελ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί απφ ηελ Starfire Caminetti - ειιηπνχο ζπληήξεζεο 5

6 - αηπρεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε αληαιιαθηηθψλ πνπ δελ είλαη απζεληηθά ή δελ ζπλάδνπλ κε ην κνληέιν ηνπ κπφηιεξ Ζ επζχλε εγθαηάζηαζεο απνηειεί απφιπηε επζχλε ηνπ ππεπζχλνπ εγθαηάζηαζεο ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΡΖΣΖ Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: - λα είλαη ελήιηθαο θαη λα είλαη ππεχζπλν άηνκν - λα θαηέρεη ηελ ηερληθή γλψζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηππηθή ζπληήξεζε ησλ ειεθηξηθψλ θαη κεραληθψλ εμαξηεκάησλ ηνπ κπφηιεξ. ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΓΔΝ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΜΠΟΨΛΔΡ PELLET Ή ΝΑ ΠΑΗΕΟΤΝ ΜΔ ΑΤΣΟ ΟΟ ΒΡΗΚΔΣΑΗ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ! 2.2. ΒΑΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 1) ΟΓΖΓΗΑ 73/23/ΔΟΚ Ζιεθηξηθφ πιηθφ πξνο ρξήζε εληφο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ ηάζεο 2) ΟΓΖΓΗΑ 85/374/ΔΟΚ: Αλαθνξηθά κε ηελ ηππνπνίεζε λνκνζεηηθψλ, ξπζκηζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ επί ηεο επζχλεο δεκηψλ εμαηηίαο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. 3) ΟΓΖΓΗΑ 89/106/ΔΟΚ: Αλαθνξηθά κε ηελ ηππνπνίεζε λνκνζεηηθψλ, ξπζκηζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ επί ησλ πξντφλησλ θαηαζθεπήο. 4) ΟΓΖΓΗΑ 89/336/ΔΟΚ: Σππνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ αλαθνξηθά κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα. 5) Οδεγία 89/391/ΔΟΚ: Τινπνίεζε κέηξσλ πξναγσγήο ηεο βειηίσζεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο. 6) Οδεγία 1999/05/ΔΟΚ: Αλαθνξηθά κε ηνλ ξαδηνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηνλ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ηειεπηθνηλσλίαο θαη ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο ζπκβαηφηεηάο ηνπο. 6

7 2.3. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΜΠΟΪΛΔΡ PELLET Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηξηζκνχ, ζα πξέπεη πνιχ πξνζεθηηθά λα δηαηεξείηε ην κπφηιεξ pellet ζηαζεξφ. Καηά ηε δηάξθεηα κεηαθίλεζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη κε απφιπηε αζθάιεηα, βεβαησζείηε φηη ην ζχζηεκα αλχςσζεο έρεη ηθαλφηεηα αλχςσζεο ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ ην βάξνο ηνπ κεραλήκαηνο πξνο αλχςσζε. Απνθχγεηε ηνπο θξαδαζκνχο ή ηηο απφηνκεο θηλήζεηο. ΟΛΟ ΣΟ ΤΛΗΚΟ ΤΚΔΤΑΗΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΗΘΔΣΑΗ Δ ΞΔΥΧΡΗΣΟ ΥΧΡΟ, ΜΑΚΡΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΟΒΑΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ. ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΦΤΞΗΑ ΑΠΟ ΣΗ ΤΚΔΤΑΗΔ, ΣΖΝ ΣΑΗΝΗΑ, ΣΟ ΠΟΛΤΣΤΡΔΝΗΟ Κ.Σ.Λ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δπζχλε ηνπ αξκφδηνπ εγθαηάζηαζεο είλαη λα εθηειέζεη ηνπο ειέγρνπο ηνπ ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ, ηεο εηζφδνπ αέξα θαη φισλ ησλ ιχζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet. Δπζχλε ηνπ αξκνδίνπ εγθαηάζηαζεο είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηξέρνπζα εηδηθή ηνπηθή λνκνζεζία φπνπ εγθαζίζηαηαη ην κπφηιεξ. Ζ ρξήζε ηνπ κπφηιεξ pellet ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ έληππν ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο θαη φια ηα πξφηππα αζθαιείαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηξέρνπζα εηδηθή ηνπηθή λνκνζεζία, φπνπ εγθαζίζηαηαη ην κπφηιεξ pellet. Σν πξφηππν UNI νξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αξκφδηνπ εγθαηάζηαζεο. Ο αξκφδηνο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα επηβεβαηψλεη: - ηνλ ηχπν ηεο κνλάδαο εγθαηάζηαζεο - ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο κε ηε κνλάδα, πνπ εθθξάδεηαη σο ειάρηζηνο φγθνο εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή - ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο γελλήηξηαο ζέξκαλζεο αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο απνκάθξπλζεο θαπλνχ (αγσγνί θαπλνχ ή ζσιήλεο δηαθπγήο θαπλνχ) 7

8 - ηελ εζσηεξηθή δηαηνκή ηεο θαπλνδφρνπ, ην πιηθφ απφ ην νπνίν έρεη θαηαζθεπαζηεί, ίζεο δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο, έιιεηςε εκπνδίσλ - ην χςνο θαη ηελ θάζεηε επέθηαζε ηεο θαπλνδφρνπ - ην χςνο πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ζην ζεκείν εγθαηάζηαζεο - ηελ χπαξμε θαη θαηαιιειφηεηα ηνπ ζηεγαλνχ πψκαηνο ηεο θαπλνδφρνπ - ηε δπλαηφηεηα παξνρήο εμσηεξηθψλ ζηνκίσλ εηζφδνπ αέξνο θαη ηα κεγέζε ησλ ππαξρφλησλ - ηε δπλαηφηεηα παξάιιειεο ρξήζεο ηεο γελλήηξηαο εγθαηάζηαζεο κε άιινλ πξνυπάξρνληα εμνπιηζκφ Δάλ ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ειέγρσλ είλαη ζεηηθά, ε εγθαηάζηαζε κπνξεί λα πξνρσξήζεη. Σεξείηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαζψο θαη ηα ηξέρνληα πξφηππα αζθαιείαο θαη ππξνπξνζηαζίαο. Δθφζνλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε δνθηκή φρη ιηγφηεξν απφ 30 δεπηεξφιεπηα, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ φιεο νη δηαηάμεηο ζθξαγίζκαηνο. Δθφζνλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε θαη ε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ν αξκφδηνο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηα εμήο: - ην έληππν ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο γηα ηε κνλάδα φπσο παξέρεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή (εάλ δελ παξέρεηαη ήδε ζηε κνλάδα) - έγγξαθε ηεθκεξίσζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηα ηξέρνληα πξφηππα 3.0. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Ζ επζχλε γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειείηαη ζηνλ ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο ελαπφθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ρξήζηε. Πξηλ ηε ζπλαξκνιφγεζε, ν αξκφδηνο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηα λνκηθά πξφηππα αζθαιείαο θαη εηδηθφηεξα: - Να ειέγμεη φηη νη δηαηάμεηο εγθαηάζηαζεο ηνπ κπφηιεξ pellet ζπλάδνπλ κε ηνπο ηνπηθνχο, εζληθνχο θαη επξσπατθνχο θαλνληζκνχο - Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ έγγξαθν 8

9 - Να ειέγρεη φηη ε δηάηαμε ηνπ ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ θαη ην ζηφκην εηζφδνπ αέξνο ζπλάδνπλ κε ηνλ ηχπν εγθαηάζηαζεο - Να κελ θάλεη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ρξεζηκνπνηψληαο πξνζσξηλά θαη/ή κε κνλσκέλα θαιψδηα - Να ειέγμεη ηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο θαη ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο - Πάληα λα ρξεζηκνπνηεί μερσξηζηφ εξγαιείν αζθαιείαο θαη φια ηα κέζα πξνζηαζίαο πνπ απαηηνχληαη απφ ηα ηζρχνληα ηξέρνληα λνκηθά πξφηππα - Πάληνηε λα επηηξέπεη ρψξν επηζθεπψλ γηα ηπρφλ ζπληήξεζε ε νπνία απαηηείηαη 3.1. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ πζηήλεηαη λα μεπαθεηάξεηε ην κπφηιεξ pellet κφλν εθφζνλ θηάζεηε ζην ζεκείν πξννξηζκνχ.! Δάλ νη θείκελνη ηνίρνη θαη/ή δάπεδν είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιηθφ πνπ δελ είλαη αλζεθηηθφ ζηε ζεξκφηεηα, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη θαηάιιειε πξνζηαζία κε ηε ρξήζε κνλσηηθνχ, κε θαχζηκνπ πιηθνχ.! Έρεηε πάληνηε θαηά λνπ λα ηεξείηε αζθαιή απφζηαζε (πεξίπνπ 15/20εθ.) κεηαμχ ηνπ κπφηιεξ pellet θαη ησλ επίπισλ, νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θ.η.ι. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δαπέδνπ, εθφζνλ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εχθιεθην πιηθφ, πξνηείλνπκε λα εγθαηαζηήζεηε κία κεηαιιηθή πιάθα κε πάρνο 3/4ρηι. πνπ λα πξνεμέρεη 30εθ. απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ κπφηιεξ pellet.! Σν κπφηιεξ pellet ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 15εθ. απφ ηνπο πεξηβάιινληεο ηνίρνπο. Αθήζηε έλαλ ρψξν ηνπιάρηζηνλ 15 εθ. κεηαμχ ηνπ πίζσ ηκήκαηνο ηνπ κπφηιεξ pellet θαη ηνπ ηνίρνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία ηνπ αέξα.! Δάλ ην κπφηιεξ pellet εγθαζίζηαηαη ζε θνπδίλεο κε θαιχπηξα εμαγσγήο ή ζε αίζνπζεο κε άιιεο γελλήηξηεο ζέξκαλζεο ζηεξενχ θαπζίκνπ (π.ρ. μπιφθνπξλνη), βεβαησζείηε φηη ν φγθνο ηνπ αέξα εηζαγσγήο είλαη επαξθήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 9

10 ! Δάλ ν αγσγφο θαπλνχ πξέπεη λα πεξάζεη κέζα απφ ηελ νξνθή, ζα ρξεηαζηεί λα κνλσζεί θαηάιιεια, θάλνληαο ρξήζε δηαθξαγκάησλ ζε κε θαχζηκν κνλσηηθφ πιηθφ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ην κπφηιεξ pellet, ζα πξέπεη λα επζπγξακκηζηεί κε ηε ρξήζε ηνπ κέηξνπ πξνζαξκνγήο.! ΚΗΝΓΤΝΟ Σν ζχζηεκα απνδέζκεπζεο θαπλνχ ΓΔΝ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ λα ζπλδεζεί: - ζε ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ άιιεο γελλήηξηεο (κπφηιεξ, θνχξλνη, ηδάθηα θ.ν.θ.) - ζε ζπζηήκαηα εμαγσγήο αέξνο (θαιχπηξεο, ζηφκηα αέξνο θ.η.ι.) αθφκε θαη αλ εζσθιείνληαη ζε αγσγνχο.! ΚΗΝΓΤΝΟ Απαγνξεχεηαη λα εγθαηαζηήζεηε βαιβίδεο δηαθνπήο πγξαζίαο.! Σν ζχζηεκα απνδέζκεπζεο θαπλνχ δηακέηξνπ Ø80ρηι. απφ ην κπφηιεξ pellet πξνο ηελ θαπλνδφρν ζα πξέπεη λα έρεη: - κέγηζην κήθνο 8κ. - νη ζπλδέζεηο κεηαμχ αγσγψλ ζα πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηέο. ΠΡΟΟΥΖ Δάλ ε νδφο απνδέζκεπζεο θαπλνχ είλαη ηέηνηα ψζηε λα δεκηνπξγεί ειιηπή πγξαζία (πνιιαπιέο θακπχιεο, άθξν αθαηάιιειεο απνδέζκεπζεο, ζηελά, θ.η.ι.) ε απνβνιή θαπλνχ δελ κπνξεί λα είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ρξεηαζηεί λα αιιάμεηε ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ κπφηιεξ pellet ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ζην ζχζηεκα απνδέζκεπζεο θαπλνχ. Απηφ κπνξεί λα εθηειεζηεί κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ. Σν ζχζηεκα απνδέζκεπζεο θαπλνχ απφ ην κπφηιεξ pellet ιεηηνπξγεί κέζσ αξλεηηθήο πίεζεο θαη ειαθξάο πίεζεο ηνπ ζσιήλα απνδέζκεπζεο θαπλνχ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην ζχζηεκα απνδέζκεπζεο θαπλνχ λα είλαη εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν. Δίλαη απαξαίηεην λα εμεηάζεηε αλαιπηηθά ηε δηάηαμε θαη ηε δνκή ηνπ δσκαηίνπ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα απνδέζκεπζεο θαπλνχ κέζσ ησλ ηνίρσλ θαη ησλ νξνθψλ, έηζη ψζηε ε εγθαηάζηαζε λα δηεμάγεηαη θαηάιιεια ζε πιήξε αθνινπζία ησλ πξνηχπσλ ππξαζθάιεηαο. 10

11 Βεβαησζείηε φηη ζην δσκάηην φπνπ ηνπνζεηείηαη ην κπφηιεξ pellet έρεη αξθεηφ αέξα γηα θαχζε. πληζηάηαη λα δηεμάγεηε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ειέγρνπο επηζεψξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεηε φηη ε θαχζε αέξνο θηάλεη ζηνλ ζάιακν θαχζεο ζσζηά. Ζ κνλάδα ιεηηνπξγεί ζηα 220V-50Hz. Βεβαησζείηε φηη ην ειεθηξηθφ θαιψδην δελ κπεξδεχεηαη θάησ απφ ην κπφηιεξ pellet, φηη είλαη καθξηά απφ ζεξκέο επηθάλεηεο θαη φηη δελ έξρεηαη ζε επαθή κε αηρκεξέο επηθάλεηεο νη νπνίεο κπνξεί λα ην θφςνπλ. Δάλ ην κπφηιεξ pellet είλαη ειεθηξηθά ππεξθνξηηζκέλν, ν θχθινο δσήο ησλ ειεθηξνληθψλ κεξψλ κπνξεί λα κηθξχλεη. Μελ δηαθφπηεηε πνηέ ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ην λα βγάιεηε απφ ηελ ππνδνρή ην βχζκα ηνπ κπφηιεξ pellet ελφζσ θαίεη ε θιφγα. Απηφ κπνξεί λα θάλεη πην αδχλακε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κπφηιεξ pellet ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ ΚΑΠΝΟΤ Ζ απνδέζκεπζε θαπλνχ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε ηα ηξέρνληα πξφηππα. Ο ζσιήλαο απνδέζκεπζεο δελ ζα πξέπεη ζίγνπξα λα ζπλδέεηαη κε άιια ζπζηήκαηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, φπσο ην ζχζηεκα φπνπ ν θαπλφο απειεπζεξψλεηαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ θαχζεο, ηελ θαιχπηξα εμάηκηζεο ή ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο αέξα θ.η.ι. Οχηε ζα πξέπεη ε απνδέζκεπζε θαπλνχ λα ιακβάλεη ρψξα ζε θιεηζηέο ή εκηθιεηζηέο πεξηνρέο, φπσο γθαξάδ, ζηελνχο δηαδξφκνπο, κε θιεηζηέο πεξζίδεο ή θάζε άιιν κέξνο φπνπ ν θαπλφο κπνξεί λα ζπζζσξεπηεί. Καηά ηε ζχλδεζε ηνπ κπφηιεξ pellet ζε ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ, ζα πξέπεη λα δηεμάγεηε έλαλ επαγγεικαηηθφ έιεγρν θαζαξηζκνχ θαπλνδφρνπ, ψζηε ν ζσιήλαο δηαθπγήο θαπλνχ λα κελ έρεη ηηο παξακηθξέο ζρηζκέο. Δθφζνλ ππάξρνπλ, ν ζσιήλαο δηαθπγήο θαπλνχ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζε λέν πιηθφ γηα θαηάιιειε ιεηηνπξγία. Οη ζσιήλεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηιακβάλνπλ εθείλνπο πνπ είλαη άθακπηνη θαη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ βακκέλν αηζάιη (1,5ρηι. ειάρηζην πάρνο) ή αλνμείδσην αηζάιη (ειάρηζην πάρνο 0,5ρηι.). Οη δαθηχιηνη ζειπθήο /αξζεληθήο ζχλδεζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην κήθνο 40ρηι.! Σν ζχζηεκα απνδέζκεπζεο θαπλνχ ζα πξέπεη λα έρεη ζχλδεζε γείσζεο εξγαζίαο ζχκθσλε κε ηα ηξέρνληα πξφηππα θαη ηηο λνκηθέο αμηψζεηο. (Ζ ζχλδεζε γείσζεο απαηηείηαη απφ ηνλ λφκν). Ζ ζχλδεζε γείσζεο ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απηήο ηεο κνλάδαο. 11

12 Ο ζσιήλαο δηαθπγήο θαπλνχ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα UNI , UNI EN φζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Οη ζσιήλεο δηαθπγήο θαπλνχ πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξά ή έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε αθαηάιιεια πιηθά (αζβεζηνηζηκέλην, γαιβαληζκέλν αηζάιη θ.ν.θ. κε ηξαρηέο ή πνξψδεηο επηθάλεηεο) είλαη παξάλνκεο θαη ζέηνπλ ζε ακθηζβεηνχκελε ιεηηνπξγία ην κπφηιεξ pellet. Ο θαπλφο κπνξεί λα απειεπζεξσζεί κέζσ ζπκβαηηθνχ ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ (βιέπε εηθφλα παξαπιεχξσο) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ θαλφλεο: - Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε ζπληήξεζεο ηνπ ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ. Δάλ ν ζσιήλαο δηαθπγήο θαπλνχ είλαη παιηφο, ζπζηήλεηαη λα ηνλ απνθαηαζηήζεηε εηζάγνληαο έλαλ αηζάιηλν ζσιήλα κε θαηάιιεια κνλσκέλν νξπθηνβάκβαθα ή βεξκηθνπιίηε. - Ο θαπλφο κπνξεί λα απειεπζεξσζεί απεπζείαο κέζσ ζηνλ ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ κφλν εθφζνλ έρεη ηελ ειάρηζηε δηαηνκή 20Υ20εθ. ή δηάκεηξν 20εθ. θαη είλαη εμνπιηζκέλε κε ζηφκην ειέγρνπ. - Δάλ ν ζσιήλαο δηαθπγήο θαπλνχ έρεη κεγαιχηεξε δηαηνκή, ζα ρξεηαζηείηε λα εηζάγεηε αηζάιηλν ζσιήλα (κε δηάκεηξν βαζηζκέλε ζηελ νδφ) πνπ λα είλαη θαηάιιεια κνλσκέλνο. - Απνθχγεηε ηελ επαθή κε ην πιηθφ θαχζεο (φπσο μχιηλα δνθάξηα) θαη ζε θάζε πεξίπησζε κνλψζηε ηα κε ππξίκαρν πιηθφ. 12

13 Α) Κάιπκκα θαπλνδφρνπ αλζεθηηθφ ζηνλ αέξα Β) Μέγηζηε δηαηνκή 20 Υ 20 εθ. ή δηάκεηξνο 20εθ. κέγηζην χςνο 5-6 κέηξσλ. Γ) θξάγηζε. Γ) Δπηζεψξεζε. Ζ δηάκεηξνο ησλ ζσιήλσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν κπφηιεξ pellet ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα ζπγθξαηεί ηνπο ζσιήλεο κε δηάκεηξν 80ρηι. Χζηφζν, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζπζηήλεηαη θαη δηάκεηξνο 100ρηι. Δάλ ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζσιήλεο κε δηάκεηξν 100ρηι. ζπλδέζηε ην κπφηιεξ pellet κε έλα Σ κε δηάκεηξν 80 ρηι. θαη ζηε ζπλέρεηα απμήζηε Ø80>Øρηι. 13

14 Α) Βεξκηθνπιίηεο θαη νξπθηνβάκβαθαο. Β) Αηζάιηλνη ζσιήλεο. Γ) Μέξνο θιεηζίκαηνο. Καηά ηε ρξήζε ζπλδέζκσλ κεηαμχ ηνπ κπφηιεξ pellet θαη ηνπ ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ, είλαη ππνρξεσηηθφ λα ρξεζηκνπνηείηε έλαλ ζχλδεζκν Σ, κε βχζκα επηζεψξεζεο απεπζείαο ζην κπφηιεξ pellet. Ζ ρξήζε απηνχ ηνπ ζπλδέζκνπ Σ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε ζπιινγή ζηάρηεο πνπ ζπγθεληξψλεηαη κέζα ζηνλ ζσιήλα θαη ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ηνπ ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ ρσξίο λα απαηηείηαη ν ζσιήλαο λα αθαηξεζεί. Ο θαπλφο ειαθξψο ξεπζηνπνηείηαη. πλεπψο, είλαη ππνρξεσηηθφ λα ειέγρεηαη φηη ην βχζκα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο απνδέζκεπζεο θαπλνχ είλαη απνιχησο εξκεηηθφ θαη φηη παξακέλεη έηζη κεηά απφ θάζε επηζεψξεζε. Βεβαησζείηε φηη ε επαλαζπλαξκνιφγζε ιακβάλεη ρψξα κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη ειέγμηε ηηο ζπλζήθεο ηεο ζθξάγηζεο. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζσιήλσλ ηίζεηαη κε αξζεληθή ζχλδεζε πάληνηε πξνο ηα πάλσ (βιέπε παξαθάησ). 14

15 Καηεχζπλζε αεξίσλ εμάηκηζεο πληζηάηαη απζηεξά ε απνθπγή ρξήζεο ησλ νξηδφληησλ ηαιαληψζεσλ θαη εθφζνλ απηφ απαηηείηαη, βεβαησζείηε φηη ν ζσιήλαο δελ έρεη αληίζεηε θιίζε αιιά ηέηνηα πνπ λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 5%. Οη νξηδφληηεο ηαιαληψζεηο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ην κήθνο ησλ 3κ. Γελ ζπζηήλεηαη ε ζχλδεζε ηεο απνδέζκεπζεο θαπλνχ απεπζείαο ζην κπφηιεξ pellet κε νξηδφληηα ηαιάλησζε άλσ ηνπ 1κ. 15

16 3.3. ΜΟΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΟΠΩΝ Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην κπφηιεξ pellet έρεη θαζνξηζηεί, ε νπή ζα πξέπεη λα ηίζεηαη γηα ηε δηέιεπζε ηνπ ζσιήλα απνδέζκεπζεο θαπλνχ. Απηφ πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν εγθαηάζηαζεο, ηε δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα απνδέζκεπζεο θαη ηνλ ηχπν ηνπ ηνίρνπ ή νξνθήο γηα λα γίλεη ε δηέιεπζε. Ζ κφλσζε ζα πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθήο πξνέιεπζεο (νξπθηνβάκβαθαο) κε νλνκαζηηθή ππθλφηεηα κεγαιχηεξε απφ 80kg/m 3. ΣΔΛΔΗΑ ΤΓΡΑΗΑ παξέρεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ άλεπ εκπνδίσλ φπσο ζηελά ή γσλίεο. Κάζε θίλεζε αμφλσλ ζα πξέπεη λα έρεη κία νδφ κε θιίζε κέγηζηεο γσλίαο 45 ν απφ ηελ θάζεην θαη κφλν 30 ν είλαη αθφκε πην πξνηηκεηέν. Απηέο νη θηλήζεηο ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα ηίζεληαη θνληά ζην αλζεθηηθφ ζηνλ άλεκν θάιπκκα θαπλνδφρνπ. Δίλαη σζηφζν ππνρξεσηηθφ λα παξέρνπλ αξρηθή θάζεηε ηαιάλησζε 1,5κ. (ειάρηζην) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θαηάιιειε απνβνιή θαπλνχ ΣΟΜΗΟ ΔΗΟΓΟΤ ΑΔΡΟ ΚΑΤΖ Ο αέξαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαχζε θαη ιακβάλεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα αλαπαξάγεηαη κέζσ ζράξαο αεξηζκνχ πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ ηνίρν ηνπ δσκαηίνπ πνπ θνηηάδεη πξνο ηα έμσ. Απηφ ζα δηαζθαιίζεη ηε βέιηηζηε θαχζε θαη ζπλεπψο θαη ηε ρακειή θαηαλάισζε pellet. πζηήλεηαη ε ζπιινγή εμσηεξηθνχ αέξα απεπζείαο κέζσ ζσιήλα. Πξνθαλψο, ε νπή αεξηζκνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ζράξα αεξηζκνχ ε νπνία ζα θέξεη θαη πξνζηαζία θαηά ηεο βξνρήο, ηνπ αέξα θαη ησλ εληφκσλ. Ζ νπή ζα πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη ζε εμσηεξηθφ ηνίρν φπνπ ηνπνζεηείηαη ην κπφηιεξ pellet.! Σν πξφηππν UNI απαγνξεχεη ηε ζπιινγή αέξα θαχζεο απφ γθαξάδ, απνζήθεο γηα θαχζηκν πιηθφ ή πεξηνρέο, φπνπ εθηεινχληαη δξαζηεξηφηεηεο κε θίλδπλν ππξθαγηάο.! ε πεξίπησζε πνπ ην δσκάηην πεξηέρεη επηπιένλ εμνπιηζκφ ζέξκαλζεο, ηα ζηφκηα εηζφδνπ αέξα θαχζεο ζα πξέπεη λα 16

17 δηαζθαιίδνπλ ηνλ φγθν ηνπ απαηηνχκελνπ αέξα γηα ηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπζθεπψλ ΤΝΓΔΖ Δ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΠΑΡΟΥΔ Οη κνλάδεο απαηηνχλ ζχλδεζε κε ηηο ειεθηξηθέο παξνρέο. Σα δηθά καο κπφηιεξ ζέξκαλζεο δηαζέηνπλ ειεθηξηθά θαιψδηα θαηάιιεια γηα κεζαίεο ζεξκνθξαζίεο. Δάλ ην ειεθηξηθφ θαιψδην ρξεηαζηεί λα αληηθαηαζηαζεί (γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε βιάβεο), επηθνηλσλήζηε κε ην εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ καο. Πξηλ δηεμάγεηε ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζε, βεβαησζείηε φηη: - Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλάδνπλ κε ηα ζηνηρεία επί ηεο πιαθέηαο δεδνκέλσλ ζπλεκκέλα επί ηνπ κεραλήκαηνο. -! Σν ζχζηεκα απνδέζκεπζεο θαπλνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε γείσζεο ζχκθσλα κε ηα ηξέρνληα πξφηππα 17

18 θαη ηηο λνκηθέο πξνυπνζέζεηο (Ζ ζχλδεζε γείσζεο απαηηείηαη εθ λφκνπ). - Δάλ ε κνλάδα δελ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εθηεηακέλε πεξίνδν, απνζπλδέζηε ηελ ή απελεξγνπνηήζηε ηελ γπξλψληαο ηνλ δηαθφπηε ζην off. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ή ειαηησκαηηθήο ιεηηνπξγίαο, απνζπλδέζηε ηε κνλάδα ή απελεξγνπνηήζηε ηελ γπξλψληαο ηνλ δηαθφπηε ζην off θαη επηθνηλσλήζηε κε ην εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν ηερληθήο ππνζηήξημεο. Ζιεθηξηθή ζχλδεζε Σν κπφηιεξ pellet ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ην πιέγκα ηζρχνο. Σν ειεθηξηθφ θαιψδην έρεη κήθνο 4κ. θαη απνηειείηαη απφ 5 κηθξφηεξα θαιψδηα δηαθφξσλ ρξσκάησλ: Κίηξηλν / Πξάζηλν θαιψδην γείσζεο Μαχξν θαιψδην αληιίαο (θάζε) Γθξη θαιψδην αληιίαο (κεδέλ) Καθέ Καιψδην θάζεο ηνπ κπφηιεξ pellet (220V) Μπιε θαιψδην κεδέλ ηνπ κπφηιεξ pellet (220V) Δάλ ην θαιψδην ηζρχνο έρεη ππνζηεί βιάβε, ζα πξέπεη λα αιιαρζεί απφ εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν ή εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ. Ζ ειεθηξηθή ζχλδεζε ζα πξέπεη εχθνια λα είλαη πξνζβάζηκε αθφκε θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κπφηιεξ pellet ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΘΡΧΠΧΝ, ΕΧΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑ. Θα ζέιακε λα ελεκεξψζνπκε ηνλ αξκφδην εγθαηάζηαζεο επί θάπνησλ γεληθψλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη κε ηελ θαηάιιειε εγθαηάζηαζε. Απηά ηα πξφηππα απαηηνχληαη, αιιά φρη πιήξε. Γηα πεξαηηέξσ θαη αθξηβέζηεξεο πιεξνθνξίεο, ζα πξέπεη λα δηαβάζεηε ην ππφινηπν κέξνο ηνπ εγρεηξηδίνπ. - πλδέζηε ην κπφηιεξ pellet κε ππνδνρή ξεχκαηνο πνπ δηαζέηεη ζχλδεζε γείσζεο - Μελ αθήλεηε παηδηά ή θαηνηθίδηα λα πιεζηάδνπλ ζην κπφηιεξ pellet 18

19 - Υξεζηκνπνηείηε κφλν pellets πνηφηεηαο θαη φρη άιια θαχζηκα - Δλεκεξψζηε φινπο ηνπο ρξήζηεο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη εθπαηδεχζηε ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κπφηιεξ pellet - Δάλ ην κπφηιεξ pellet εγθαζίζηαηαη ζε μχιηλν δάπεδν, ζπζηήλεηαη λα κνλσζεί ε βάζε ππνζηήξημεο.! Σν κπφηιεξ pellet ιεηηνπξγεί κε ηνλ ζάιακν θαχζεο ζε αξλεηηθή πίεζε. πλεπψο, δηαζθαιίζηε φηη ε απνδέζκεπζε θέξεη ζεξκηθή ζθξάγηζε.! ηαλ ην κπφηιεξ pellet αλάςεη γηα πξψηε θνξά, κηθξφ κέξνο ηεο βαθήο πνπ θαιχπηεη ην κπφηιεξ αλαπλέεη*. Απηφ επηηάζζεη ην λα αεξίζεηε ην δσκάηην πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξψζεηε ηνπο πδξαηκνχο. (* εμαηηίαο ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο βαθήο) ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΣΖΡΖΖ Ο ηερληθφο ζπληήξεζεο, πέξα απφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο νδεγίεο αζθαιείαο, ζα πξέπεη: -! Πάληα λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπζθεπέο αζθαιείαο θαη μερσξηζηά εξγαιεία αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/391/ΔΟΚ - Να απνζπλδέεη ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξηλ ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο - Πάληα λα ρξεζηκνπνηεί επαξθή εξγαιεία - Πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο επί ηνπ κπφηιεξ pellet, λα βεβαησζεί φηη ην κεράλεκα έρεη θξπψζεη θαη φηη νη ζηάρηεο είλαη θξχεο. Καη θπξίσο λα πεξηκέλεη ηε ιαβή λα θξπψζεη πξηλ ηελ πηάζεη. - ΜΖΝ ΘΔΧΡΔΗ ΟΣΗ ΣΟ ΜΠΟΨΛΔΡ PELLET ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΗ εθφζνλ έζησ θαη κία απφ ηηο ζπζθεπέο αζθαιείαο είλαη ειαηησκαηηθέο, αθαηάιιεια ζπλδεδεκέλεο ή δελ ιεηηνπξγνχλ. - Μελ δηεμάγεη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν πέξαλ απηψλ πνπ επηηξέπνληαη θαη ζπζηήλνληαη απφ ηε κεηξηθή εηαηξία 19

20 - Υξεζηκνπνηεί πάληνηε απζεληηθά αληαιιαθηηθά. Μελ πεξηκέλεηε λα θζαξνχλ ηα εμαξηήκαηα πξηλ ηα αληηθαηαζηήζεηε. Ζ αληηθαηάζηαζε ελφο θζαξκέλνπ εμαξηήκαηνο πξηλ ππνζηεί βιάβε, βνεζά ζηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ αηπρήκαηα εμαηηίαο αηθλίδηαο βιάβεο ησλ εμαξηεκάησλ, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ζε αλζξψπνπο θαη πεξηνπζία. - Καζαξίδεηε ην ρσλεπηήξη πξηλ απφ θάζε άλακκα εθφζνλ είλαη βξψκηθν. - Διέγμηε γηα ηπρφλ ζπκπχθλσζε. Απηφ ππνδειψλεη φηη ππάξρεη δηήζεζε λεξνχ ςχμεο θαπλνχ. πζηήλεηαη λα αλαγλσξίζεηε ηηο πηζαλέο αηηίεο πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζεηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο ΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Ο ρψξνο φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην κπφηιεξ pellet, θαινχκελνο σο ρψξνο εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα έρεη δηάηαμε ζχκθσλε κε ηνπο ηνπηθνχο, εζληθνχο θαη επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. Σν κπφηιεξ pellet απνηειεί κεράλεκα ζέξκαλζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο δηαζέηεη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο κε πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο ή νη νπνίεο είλαη πνιχ ζεξκέο. Απηή ε κνλάδα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα θαίεη ην πεπηεζκέλν θαχζηκν μχινπ (pellet ζπζζψκαηα βηνκάδαο 6ρηι. ζε δηάκεηξν θαη κήθνπο 30ρηι., κέγηζηεο πγξαζίαο 8-10%). πλεπψο, θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο, ζπζηήλεηαη λα είζηε πξνζεθηηθνί, εηδηθφηεξα ζηα εμήο: -! κελ πιεζηάδεηε θαη κελ αγγίδεηε ην ηδάκη ηεο πφξηαο, ππάξρεη ΚΗΝΓΤΝΟ ΔΓΚΑΤΜΑΣΧΝ -! κελ πιεζηάδεηε θαη κελ αγγίδεηε ην ζεκείν απνδέζκεπζεο θαπλνχ, ππάξρεη ΚΗΝΓΤΝΟ ΔΓΚΑΤΜΑΣΧΝ -! κελ δηεμάγεηε θαλελφο είδνπο θαζαξηζκφ - κελ αλνίγεηε ηηο πφξηεο, θαζψο ην κπφηιεξ pellet ιεηηνπξγεί ζσζηά κφλν ζε εξκεηηθέο ζπλζήθεο - κελ απνξξίπηεηε ηελ ηέθξα -! θξαηάηε ηα παηδηά θαη ηα θαηνηθίδηα καθξηά - ΣΖΡΔΗΣΔ ΣΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΟΤ ΣΗΘΔΝΣΑΗ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΓΓΡΑΦΟ Δπίζεο, γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ κπφηιεξ pellet: 20

21 - ρξεζηκνπνηείηε κφλν θαχζηκν πνπ ηεξεί πηζηά ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή - αθνινπζείηε ην ρξνλνδηάγξακκα ζπληήξεζεο - θαζαξίδεηε ην κπφηιεξ pellet ζε εβδνκαδηαία βάζε (κφλν φηαλ ην κπφηιεξ θαη ε ηέθξα έρνπλ θξπψζεη) -! κε ρξεζηκνπνηείηε ην κπφηιεξ pellet ζε πεξίπησζε θαθήο ιεηηνπξγίαο ή αλσκαιηψλ, αζπλήζνπο ζνξχβνπ θαη/ή χπνπησλ δηαθνπψλ ιεηηνπξγίαο -! κε ξίρλεηε λεξφ ζην κπφηιεξ pellet, αθφκε θαη γηα λα ζβήζεηε θσηηά κέζα ζηνλ ζάιακν θαχζεο (comora) -! κελ απελεξγνπνηείηε ην κπφηιεξ pellet απνζπλδένληάο ην απφ ην βχζκα. Υξεζηκνπνηείηε ηνλ δηαθφπηε επί ηνπ θαληξάλ. -! κελ ζηεξίδεζηε ζην κπφηιεξ pellet, ππάξρεη ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΣΑΘΔΗΑ - κε ρξεζηκνπνηείηε ην κπφηιεξ pellet ζε θακία πεξίπησζε σο ππνζηήξηγκα ή εμάξηεκα βάζεο. Πνηέ κελ αθήλεηε ηελ πφξηα ηεο θαιχπηξαο αλνηθηή. - κελ αθνπκπάηε ηα βακκέλα κέξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κπφηιεξ -! κε ρξεζηκνπνηείηε μχιν ή θάξβνπλν ζην κπφηιεξ pellet, αιιά κφλν pellet (ζπζζψκαηα βηνκάδαο) κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: o δηαζηάζεηο: δηάκεηξνο 6ρηι. κέγηζην κήθνο 30ρηι. κέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα πγξαζίαο 8-10% - κε ρξεζηκνπνηείηε ην κπφηιεξ pellet σο απνηεθξσηή - δηεμάγεηε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο κε κέγηζηε αζθάιεηα 6.0. ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΗΑ ΑΦΑΛΔ ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟ -! Πνηέ κε ρξεζηκνπνηείηε βελδίλε, θαζαξφ πεηξέιαην ή άιιν εχθιεθην πιηθφ γηα λα αλάςεηε ην κπφηιεξ pellet. Κξαηάηε απηά ηα πγξά καθξηά απφ ην κπφηιεξ φζν βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. -! Πνηέ κελ αλάβεηε ην κπφηιεξ pellet ελφζσ είλαη θζαξκέλν ην ηδάκη. Μελ ρηππάηε ην ηδάκη ή ηελ πφξηα γηα λα απνθχγεηε ηε βιάβε ηνπο. -! Μελ αλνίγεηε ηελ πφξηα γηα λα θαζαξίζεηε ην ηδάκη φζν ην κπφηιεξ pellet βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Καζαξίζηε ην ηδάκη κφλν φηαλ ην κπφηιεξ pellet είλαη θξχν, ρξεζηκνπνηψληαο έλα βακβαθεξφ παλί ή ράξηηλεο πεηζέηεο θαη θαζαξηζηηθφ ηδακηψλ. -! Βεβαησζείηε φηη ην κπφηιεξ pellet έρεη αζθαιίζεη θαιά πξνο απνθπγή ηπρφλ κεηαθίλεζεο. -! Βεβαησζείηε φηη ην ππξνθηβψηην είλαη θαιά θιεηζηφ φζν ην κπφηιεξ pellet βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. 21

22 -! θνππίζηε ηελ ηάθξν κέζα κφλν φηαλ ην κπφηιεξ pellet είλαη θξχν. -! Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηξαρηά πξντφληα επί ησλ επηθαλεηψλ ηνπ κπφηιεξ pellet Ο ΣΤΠΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΑΗ Ζ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΜΠΟΪΛΔΡ PELLET ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΖΖ Ζ ρξήζε ζθνχπαο ηχπνπ ηπκπάλνπ κπνξεί λα θάλεη ηνλ θαζαξηζκφ επθνιφηεξν. Σν ηχκπαλν ζα πξέπεη λα θέξεη έλα θίιηξν, ψζηε λα απνηξέςεη ηελ είζνδν ηεο ζθφλεο πνπ θαζαξίδεηαη πίζσ ζηνλ ρψξν πνπ έρεη ζθνππηζηεί. Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ ηππηθή ζπληήξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαζαξηζκνχ, ιάβεηε ηα παξαθάησ απαξαίηεηα κέηξα: -! απνζπλδέζηε ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξηλ δηεμάγεηε νπνηαδήπνηε εξγαζία -! πξηλ μεθηλήζεηε νπνηαδήπνηε εξγαζία επί ηνπ κπφηιεξ pellet, βεβαησζείηε φηη ην κεράλεκα θαη ε ηάθξνο είλαη θξχα - ζθνππίδεηε ηελ ηάθξν έμσ απφ ηνλ ζάιακν θαχζεο θάζε εβδνκάδα ή φηαλ θξίλεηε απαξαίηεην - ζθνππίδεηε θαη πξνζεθηηθά θαζαξίδεηε ην ρσλεπηήξη θάζε εβδνκάδα ή φηαλ θξίλεηε απαξαίηεην - κεηά απφ θηιά θακέλσλ pellets ή κία θνξά θάζε κήλα απνκαθξχλεηε ηελ πιάθα ζηε δεμηά πιεπξά (βιέπε ηελ θάησ εηθφλα) ηνπ κπφηιεξ pellet θαη ζθνππίζηε κέζα.! Πάληνηε λα βεβαηψλεζηε φηη ην κπφηιεξ pellet θαη ε ηάθξνο είλαη θξχα Τπάξρεη ην ρσλεπηήξη φπνπ θαίλε ηα pellets (Δηθφλα 5). Μεηά απφ θάζε ρξήζε (κε θξχν ην κπφηιεξ pellet) ζπζηήλεηαη λα ην ζθνππίδεηε. Κάζε 22

23 εβδνκάδα ζπζηήλεηαη λα ην αθαηξείηε θαη λα ειέγρεηε φηη δελ ππάξρεη ππεξβνιηθή πνζφηεηα ηάθξνπ ζην θάησ κέξνο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ην ρσλεπηήξη πίζσ ζηε ζέζε ηνπ, ζθίμηε ην θαιά, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεηε ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ κπφηιεξ pellet. Γηα ηπρφλ δηεπθξίληζε πνπ κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε, κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ πσιεηή ιηαληθήο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δελ έρεη θαλέλαλ έιεγρν επί ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ κπφηιεξ pellet θαη δελ πξνζθέξεη θάπνηα εγγχεζε εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο. Ο θαηαζθεπαζηήο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ηεζεί ππεχζπλνο γηα ηπρφλ δεκία, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηξίηνπο. Δηθφλα 5! Βεβαησζείηε φηη ην κπφηιεξ pellet θαη ε ηάθξνο είλαη θξχα Ο ζάιακνο θαχζεο (comora) ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε κε ζθνχπα ή άδεηαζκα ησλ αθαζαξζηψλ νη νπνίεο παξακέλνπλ κέζα εμαηηίαο ηεο θαχζεο ησλ pellet.! Πνηέ κελ ηνπνζεηείηε ηα pellet πνπ δελ έρνπλ θαεί ζε ζθνππηδνηελεθέ ή θνπηί ζπιινγήο ζηάρηεο. 23

24 6.2. ΕΩΝΔ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΣΖΡΖΖ Σα παξαθάησ ζεκεία ζα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψλεζηε φηη ην κπφηιεξ pellet έρεη ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία θαη παξέρεη ηε κέγηζηε δπλαηή ζεξκφηεηα:! Βεβαησζείηε φηη ην κπφηιεξ pellet θαη ε ηάθξνο είλαη θξχα Γηα θαηάιιειν θαζαξηζκφ, θάζε εβδνκάδα ζθνππίδεηε ηελ ηάθξν θάησ απφ ηελ θαηφκελε πιαθέηα απφ ρπηνζίδεξν. - ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΖ ΤΚΔΤΖ ΑΔΡΗΜΟΤ ΔΞΑΣΜΗΖ ΚΑΠΝΟΤ (επηζεσξεκέλν θαη θαζαξηζκέλν θάζε έμη κήλεο): - πζθεπή εμάηκηζεο θαπλνχ! Βεβαησζείηε φηη ην κπφηιεξ pellet θαη ε ηάθξνο είλαη θξχα Ο θαζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ κεραληζκνχ αεξηζκνχ εμάηκηζεο θαπλνχ ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ βχζκαηνο θιεηζίκαηνο ζην θάησ κέξνο ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηβσηίνπ ηεο ηάθξνπ θαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηνκίνπ ηεο ζθνχπαο, έηζη ψζηε λα ζθνππίζεηε φιεο ηηο ππνιεηπφκελεο ζηάρηεο θαη λα επηηξέπεηε ηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγία. - ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ ΔΕΟΝ:! Με ην κπφηιεξ pellet θαη ηελ ηάθξν θξχα απνζπλδέζηε ην ειεθηξηθφ ξεχκα. 24

25 ην ηέινο ηεο ζεδφλ, απνζπλδέζηε ηελ παξνρή ξεχκαηνο ηνπ κπφηιεξ pellet γηα απμεκέλε αζθάιεηα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαζαξίζεηε θαη λα ειέγμεηε ην κπφηιεξ φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ.! Βεβαησζείηε φηη ην κπφηιεξ pellet θαη ε ηάθξνο είλαη θξχα Ζ ηλψδεο ξνδέια ζηεγαλφηεηαο ζηελ πφξηα, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζθξάγηζε πςειήο ζεξκνθξαζίαο (ζηιηθφλε αλζεθηηθή ζηε ζεξκφηεηα) κπνξεί λα αθαηξεζεί κεηά απφ παξαηεηακέλε ρξήζε. Γηα λα ηελ επηζθεπάζεηε, ζπλδέζηε ην πίζσ κέξνο ηνπ θαισδίνπ ρξεζηκνπνηψληαο πξφζδεζε πςειήο ζεξκνθξαζίαο. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπκε ηελ εξκεηηθή ζθξάγηζε. - ΑΓΧΓΟΗ ΚΑΠΝΟΤ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ (ζην ηέινο ηεο ζεδφλ ζέξκαλζεο):! Βεβαησζείηε φηη ην κπφηιεξ pellet θαη ε ηάθξνο είλαη θξχα Απηφο ν αγσγφο, ην ηδάθη θαη ην θαπάθη ηεο θαπλνδφρνπ πνπ είλαη αλζεθηηθφ ζηνλ αέξα ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα θαζαξίδνληαη θάζε ρξφλν, θαηά πξνηίκεζε ζηελ αξρή ηεο ζεδφλ. Παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ γηα επαγγεικαηηθφ θαζαξηζκφ ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Σν δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet απνηειεί ζπζθεπή παξαγσγήο ζέξκαλζεο πνπ θαίεη ξεπζηά pellet. πλεπψο, ζε εηήζηα βάζε, απαηηεί εηδηθή ζπληήξεζε πνπ ζα πξέπεη λα εθηειείηαη απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν ηεο Starfire Caminetti Απηφο ν ηχπνο εξγαζίαο, πνπ έρεη επεμεγεζεί ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαηά πξνηίκεζε δηεμάγεηαη ζην ηέινο ηεο ζεδφλ. θνπφο είλαη λα ειεγρζεί θαη λα δηαζθαιηζηεί ε ηέιεηα ιεηηνπξγία φισλ ησλ εμαξηεκάησλ. πζηήλεηαη λα θαζνξίζεηε ζχκβαζεο εηήζηαο επηζθεπήο ζπληήξεζεο κε ην εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο Starfire Caminetti 7.0. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Έρεηε αγνξάζεη έλα πξντφλ πιένλ αλψηεξεο πνηφηεηαο. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ζηε δηάζεζή ζαο, πξνθεηκέλνπ λα ζαο βνεζήζεη ζηε ιήςε πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηείηε αλαθνξηθά κε ηνλ θσδηθφ, 25

26 ηηο νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηα πξφηππα εγθαηάζηαζεο γηα ηε γεσγξαθηθή ζαο ηνπνζεζία. Ζ θαηάιιειε εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη εηο ην παξφλ, είλαη απαξαίηεηε θαη ζεκαληηθή, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε ηελ θαθή ιεηηνπξγία, ηνλ θίλδπλν ή ηελ πηζαλφηεηα ππξθαγηάο.! Σν κπφηιεξ pellet ιεηηνπξγεί κε ηνλ ζάιακν θαχζεο ζε αξλεηηθή πίεζε. πλεπψο, βεβαησζείηε φηη ην ζηφκην απνδέζκεπζεο θαπλνχ έρεη ζεξκηθή ζθξάγηζε.! ΚΗΝΓΤΝΟ ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζηνλ ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ ζηνλ ρψξν φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ, δηαθφςηε ακέζσο ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θεληξηθφ δηαθφπηε ηνπ ζπηηηνχ ή ηξαβψληαο ην βχζκα (εάλ απηφ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο θίλδπλν) θαη θαιέζηε ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία.! ΚΗΝΓΤΝΟ Γηα ιφγνπο ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ κπφηιεξ pellet, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκβαηηθά μχια θσηηάο.! ΚΗΝΓΤΝΟ Με ρξεζηκνπνηείηε ην κπφηιεξ pellet σο απνηεθξσηή Ζ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ PELLETS ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΤ ΖΜΑΝΣΗΚΖ Σν κπφηιεξ pellet έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεί πεπηεζκέλν μχιν pellets. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αγνξά δηαζέηεη πνιιά πξντφληα απηνχ ηνπ ηχπνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα επηιέμεηε pellet πνπ δελ είλαη βξψκηθν ή αθάζαξην. Ο ζχλδεζκνο γηα ηελ θαχζε πεπηεζκέλνπ μχινπ (ΑΡΔ) έρεη θαζηεξψζεη έλα κνληέιν πξντφλησλ απηνχ ηνπ θαπζίκνπ. Βεβαησζείηε φηη ρξεζηκνπνηείηε pellet πνηφηεηαο πνπ είλαη ζπκπαγή θαη κε ιίγε ζθφλε. Εεηήζηε απφ ηνλ πσιεηή ιηαληθήο ζαο ηα θαηάιιεια pellet, ε δηάκεηξνο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα είλαη 6ρηι. κε κήθνο πεξίπνπ 30ρηι. Ζ θαηάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ κπφηιεξ pellet εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πεπηεζκέλνπ μχινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, θαζψο ε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο πξντφλησλ κπνξεί λα έρεη δηάθνξνπο βαζκνχο έληαζεο. 26

27 Ο θαηαζθεπαζηήο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ηεζεί ππεχζπλνο γηα ηε ρξήζε ησλ pellet αθαηάιιειεο πνηφηεηαο νχηε γηα ηελ πξνθχπηνπζα ειιηπή ιεηηνπξγία πνπ απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζην κπφηιεξ pellet ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΩΝ PELLET Σα pellet ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε έλα μεξφ κέξνο πνπ δελ είλαη πνιχ θξχν. Οπζηαζηηθά, ηα θξχα θαη πγξά pellet (ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 5 ν C) κεηψλεη ηε ζεξκηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα ηνπ θαπζίκνπ θαη απαηηεί έμηξα θαζαξηζκφ ηνπ κπφηιεξ pellet.! ΣΑ PELLET ΓΔΝ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΡΑΣΟΤΝΣΑΗ ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΜΠΟΨΛΔΡ PELLET. Φπιάζζεηέ ηα ηνπιάρηζηνλ 0.5κ. καθξηά. Να είζηε πνιχ πξνζεθηηθνί ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ pellet ψζηε λα κελ ηα ζπάζεηε. Δάλ ηνπνζεηεζνχλ πξηνλίδηα ζηε ρνάλε ηνπ κπφηιεξ pellet, απηφ κπνξεί λα κπινθάξεη ην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο pellets ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΡΣΑ (θαληξάλ) Πιήθηξν 1: Αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (αθνχ πξνεγνπκέλσο πηέζεηε ην πιήθηξν SET) Πιήθηξν 2: Μείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (αθνχ πξνεγνπκέλσο πηέζεηε ην πιήθηξν SET) Πιήθηξν 3: Πιήθηξν 4: SET/MENU: ξχζκηζε παξακέηξσλ πιήθηξν ON/OFF Πιήθηξν 5: ξχζκηζε παξακέηξσλ, κείσζε ηεο δπλακηθήο ζεξκφηεηαο απφ ην 5 έσο ην 1 Πιήθηξν 6: ξχζκηζε παξακέηξσλ +, αχμεζε ηεο δπλακηθήο ζεξκφηεηαο απφ ην 1 έσο ην 5 27

28 ΚΑΣΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΜΠΟΨΛΔΡ PELLET: Αλψηεξε απεηθφληζε LED: Υακειφηεξε απεηθφληζε LED: εκθαλίδεη ην επίπεδν ελέξγεηαο εκθαλίδεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ κέζα ζην κπφηιεξ pellet ΟΣΑΝ ΣΟ ΜΠΟΨΛΔΡ PELLET ΔΗΝΑΗ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΟ: Αλψηεξε απεηθφληζε LED: Υακειφηεξε απεηθφληζε LED: εκθαλίδεη ην OFF εκθαλίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν! ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Τπάξρεη απηφκαηνο πξνγξακκαηηζκφο κε ηηκέο απφ ην 1 έσο ην 5 ζην εξγνζηάζην θαη κπνξεί κφλν λα αιιάμεη απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ηερληθνχο, πιεξνθνξψληαο ηνπο θαηά πεξίπησζε. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΡΣΑ Γηα λα ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ην κπφηιεξ pellet πηέζηε ην πιήθηξν Αξ. 4 (πιήθηξν ON/OFF). Λίγν αξγφηεξα ε κνλάδα ειέγρνπ ζα ηνπνζεηήζεη ην κπφηιεξ pellet ζε θαηάζηαζε δηαβάζκηζεο θαη ζα εκθαλίζεη ην κήλπκα LOAD WOOD (ΣΡΟΦΟΓΟΣΖΣΔ ΜΔ ΞΤΛΑ). Καηά ηε δηάξθεηα 28

29 απηήο ηεο πεξηφδνπ, ην κπφηιεξ ζα ηξνθνδνηήζεη κία πνζφηεηα pellet ζηελ θαηφκελε πιαθέηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα αλάθιεμε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο θάζεο, ε νπνία δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά, ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα FIRE ON (ιεηηνπξγεί ε θαχζε). Ζ νδφο ηξνθνδνζίαο γεκίδεη κε pellet θαη ην ζηνηρείν ζέξκαλζεο αλάβεη. Απηφ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε LED πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. ηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη αξθεηά πςειή (πεξίπνπ κεηά απφ 5 έσο 8 ιεπηά), πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλν ζπληειεζηή (πεξίπνπ 3 ν C), ε κνλάδα ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ ζεσξεί φηη ε αλάθιεμε έρεη ιάβεη ρψξα θαη ηφηε πεγαίλεη ζην επφκελν ζηάδην θαη ε νζφλε ζα εκθαλίζεη ην επίπεδν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ έρεη νξηζηεί ζην επάλσ κέξνο ηεο νζφλεο θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ κέζα ζην κπφηιεξ ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο ζηαζεξνπνίεζεο (ε ηππηθή δηάξθεηα ηεο νπνίαο είλαη πεξίπνπ 2 ιεπηά), ε κνλάδα ειέγρνπ ηίζεηαη ζηνλ ηχπν ιεηηνπξγίαο, εκθαλίδνληαο ηελ επηιεγκέλε ηζρχ ζέξκαλζεο θαη ηε ζεξκνθξαζία λεξνχ ζην κπφηιεξ pellet. ε απηή ηε θάζε ηα πιήθηξα 5 θαη 6 πξνζαξκφδνπλ ηελ ηζρχ ηνπ κπφηιεξ pellet απφ ην 1 έσο ην 5 παξέρνληαο ηελ ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ. Δθφζνλ ιεθζεί ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία, ην κπφηιεξ pellet πξνζαξκφδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζην ειάρηζην θαη δελ είλαη δπλαηφ ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα αιιάμεη ηελ ηζρχ ζέξκαλζεο. Δάλ ηα pellets δελ αλάςνπλ θαη ε αλάθιεμε απνηχρεη, απηφ ζα δεισζεί κε έλα κήλπκα ερεηηθήο εηδνπνίεζεο. Ζ ηαρχηεηα ηεο ζπζθεπήο αλαξξφθεζεο θαη ηνπ κεραληζκνχ αεξηζκνχ, θαη ν ρξφλνο γηα ηελ αλάθιεμε απφ ην ζηνηρείν ζέξκαλζεο είλαη παξάκεηξνη πνπ κπνξνχλ κφλν λα νξηζηνχλ απφ εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ. ηαλ απνθαηαζηαζεί ε ειεθηξηθή ελέξγεηα κεηά απφ ηελ έμνδν ηζρχνο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο, ε κνλάδα ειέγρνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ απνβνιή ππνιεηπφκελνπ θαπλνχ απμάλνληαο ηελ ηαρχηεηα ηεο ζπζθεπήο αλαξξφθεζεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νινθιεξσζεί ε ςχμε, ε θάζε αλάθιεμεο ζα επαλεθθηλήζεη εθ λένπ ην κπφηιεξ pellet.! ΖΜΑΝΣΗΚΟ Σν κπφηιεξ pellet θαλνληθά αλάβεη κεηά απφ 5-8 ιεπηά κε pellet θαιήο πνηφηεηαο θαη κία πεξηβάιινπζα ζεξκνθξαζία 11 ν C. Δάλ ε πεξηβάιινπζα ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε θαη ην βχζκα εθθίλεζεο αλάθιεμεο ιεηηνπξγεί, κπνξεί λα πξνθχςεη απνηπρεκέλε αλάθιεμε. 29

30 - Γηα λα ειέγμεηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ κπφηιεξ, παηήζηε ην πιήθηξν 1. Ζ ρακειφηεξε έλδεημε ηεο νζφλεο ζα εκθαλίζεη ηε ζεξκνθξαζία αεξίσλ ζηελ έμνδν ηνπ κπφηιεξ pellet, ελψ ε αλψηεξε έλδεημε ζα εκθαλίζεη ηε ζεξκνθξαζία λεξνχ κέζα ζην κπφηιεξ pellet. - Ζ δηαθνπή ηνπ κπφηιεξ pellet πξνθχπηεη κε ηελ πίεζε ηνπ πιήθηξνπ 4 (ON/OFF). Σν κήλπκα OFF ζα εκθαληζηεί ζηελ άλσ πιεπξά ηεο νζφλεο θαη ε ξνή ησλ pellet δηαθφπηεηαη. Μεηά ηελ ςχμε, ην ζχζηεκα αεξηζκνχ εμάηκηζεο θαπλνχ απελεξγνπνηείηαη θαη κεηά απφ πεξίπνπ 10ιεπηά απφ ηελ ςχμε, ε ζπζθεπή αλαξξφθεζεο θαπλνχ απελεξγνπνηείηαη επίζεο. Ζ ηαρχηεηα απελεξγνπνίεζεο ηεο ζπζθεπήο αλαξξφθεζεο θαπλνχ απνηειεί παξάκεηξν πνπ κπνξεί κφλν λα πξνζαξκνζηεί απφ εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ. ΠΡΟΟΥΖ! Αθφκε θαη φηαλ ην κπφηιεξ pellet είλαη θξχν, ε απελεξγνπνίεζε ζα ηζρχεη αθφκε κεηά απφ πεξίπνπ 10 έσο 15 ιεπηά. πλεπψο, ΜΖΝ ηξαβάηε ην βχζκα ακέζσο κφιηο απελεξγνπνηήζεηε ην κπφηιεξ pellet. Πεξηκέλεηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ απελεξγνπνίεζεο φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. ΖΜΔΡΖΗΑ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ Καηαξρήλ, ζα πξέπεη λα πηέζεηε ην πιήθηξν Νν 3 (SET/MENU) σο ην ut01 γηα λα ξπζκίζεηε ηελ επηζπκεηή ψξα. Με ηα πιήθηξα Νν 1 θαη Νν 2 ξπζκίζηε ή επηιέμηε ηελ αθξηβή εκέξα ηεο εβδνκάδαο. ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΥΡΟΝΟΤ πλεπψο, ζα πξέπεη αξρηθά λα πξνζζέζεηε ηηο ψξεο παηψληαο ην πιήθηξν Νν 3 (SET/MENU) έσο ην ut02 γηα λα ξπζκίζεηε ηελ επηζπκεηή ψξα. Με ηα πιήθηξα Νν 1 θαη Νν 2 ξπζκίζηε ή επηιέμηε ηελ αθξηβή ψξα. Μεηά ηηο ψξεο, ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζεηε ηα ιεπηά κε ηε βνήζεηα ηνπ πιήθηξνπ Νν 3 έσο ηελ παξάκεηξν ut03 (Νν 1 γηα λα απμήζεηε θαη Νν 2 γηα λα κεηψζεηε). Απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνζαξκφζεηε ηηο ψξεο θαη ηα ιεπηά, ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ ηχπν ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα εκέξα. ηελ νζφλε, εκθαλίδεηαη ε Ζκέξα ηεο Δβδνκάδαο κε αξηζκνχο, απφ ην 1 έσο ην 7 (κε ην 1 λα αληηζηνηρεί ζηε Γεπηέξα.. θαη ην 7 ζηελ Κπξηαθή). Δθφζνλ έρεηε ξπζκίζεη φιεο ηηο παξακέηξνπο, ζα πξέπεη λα επηβεβαηψζεηε ηα δεδνκέλα (επηθχξσζε) θαη λα ελεξγνπνηήζεηε ην ρξνλνδηαθφπηε εβδνκαδηαίνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Με μερλάηε εάλ είζηε εθηφο πξνζαξκνγήο κε ηα δεδνκέλα πιήθηξσλ θαη επηβεβαίσζεο κε ην πιήθηξν, ε κνλάδα δελ ζα αλαγλσξίζεη ηα ηξνπνπνηεκέλα ζηνηρεία. 30

31 9.1. ΥΡΟΝΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Με ηνλ ρξνλνδηαθφπηε εβδνκαδηαίνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη δπλαηφ λα ειεγρζεί ε εθθίλεζε θαη ε απελεξγνπνίεζε ηνπ κπφηιεξ pellet ζε έλαλ εβδνκαδηαίν θχθιν (εκέξα, ψξα κε ξπζκίζεηο on/off κπνξεί λα επηιεγεί δχν θνξέο ηελ εκέξα ζε έλαλ εβδνκαδηαίν θχθιν). Παηψληαο ην πιήθηξν Νν 3 (SET/MENU) έσο ηελ παξάκεηξν ut07 επηβεβαηψλεηε ή φρη κε ηα πιήθηξα Νν 1 θαη Νν 2 φηη ν ρξνλνδηαθφπηεο εβδνκαδηαίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηίζεηαη ζην ΟΝ. ηελ νζφλε ε Ζκέξα ηεο Δβδνκάδαο εκθαλίδεηαη κε αξηζκνχο, απφ ην 1 έσο ην 7 (κε ην 1 λα αληηζηνηρεί ζηε Γεπηέξα.. θαη ην 7 ζηελ Κπξηαθή). Παηψληαο ην πιήθηξν Νν 4 (ON/OFF) ζα βγείηε απφ ην πξφγξακκα. Παξάκεηξνο Πεξηγξαθή Ρχζκηζε ηηκψλ UT01 Ρχζκηζε εκέξαο θαη ηχπνπ Off, Gio, Ζκέξα 1, ρξήζεο Ζκέξα 2, Ζκέξα 3, Ζκέξα 4, Ζκέξα 5, Ζκέξα 6, Ζκέξα 7 UT02 Ρχζκηζε σξψλ Απφ 00 έσο 23 UT03 Ρχζκηζε ιεπηψλ Απφ 00 έσο 59 UT04 Ρχζκηζε ηερληθψλ παξακέηξσλ Απφ 00 έσο Ρ5 UT05 UT06 UT07 UT08 UT09 (γηα ζπληήξεζε επηζθεπή) Ρχζκηζε ψξαο γηα ην πξφγξακκα ΔΚΚΊΝΖΖ 1 Ρχζκηζε ψξαο γηα ην πξφγξακκα ΠΑΤΖ 1 Ρχζκηζε εκεξψλ γηα ηελ πξψηε ΔΚΚΗΝΖΖ Ρχζκηζε ψξαο γηα ην πξφγξακκα ΔΚΚΗΝΖΖ 2 Ρχζκηζε ψξαο γηα ην πξφγξακκα ΠΑΤΖ 2 Απφ 00:00 έσο 23:50 (βήκαηα ησλ 10 ιεπηψλ) Απφ 00:00 έσο 23:50 (βήκαηα ησλ 10 ιεπηψλ) Μεηαμχ On/Off γηα ηηο εκέξεο απφ 1 έσο 7 Απφ 00:00 έσο 23:50 (βήκαηα ησλ 10 ιεπηψλ) Απφ 00:00 έσο 23:50 (βήκαηα ησλ 10 ιεπηψλ) 31

32 UT10 Ρχζκηζε εκεξψλ γηα ηε δεχηεξε ΔΚΚΗΝΖΖ Μεηαμχ On/Off γηα ηηο εκέξεο απφ 1 έσο 7 Αο δνχκε ηηο ζεκαζίεο θάπνησλ παξακέηξσλ: Ut01 = ξχζκηζε εκέξαο Ζκέξα 1 Γεπηέξα, Ζκέξα 2 Σξίηε, Ζκέξα 3 Σεηάξηε, Ζκέξα 4 Πέκπηε, Ζκέξα 5 Παξαζθεπή, Ζκέξα 6 άββαην, Ζκέξα 7 Κπξηαθή Off = απελεξγνπνηείηαη ν ρξφλνο Σν κπφηιεξ pellet έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίζεη δχν (2) δηαθνξεηηθέο ΔΚΚΗΝΖΔΗ θαη ΠΑΤΔΗ ηνπ κπφηιεξ: Ut05 Ut06 = απεηθνλίδεη ηνλ ρξφλν ΔΚΚΗΝΖΖ θαη ΠΑΤΖ ηνπ πξνγξάκκαηνο 1 Ut08-Ut09 = απεηθνλίδεη ηνλ ρξφλν ΔΚΚΗΝΖΖ θαη ΠΑΤΖ ηνπ πξνγξάκκαηνο 2 Ut07 = ξχζκηζε ηεο εκέξαο ζηελ νπνία ην πξφγξακκα 1 ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία Ut10 = ξχζκηζε ηεο εκέξαο ζηελ νπνία ην πξφγξακκα 2 ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία 9.2. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΟΘΟΝΖ ρήκα 1 ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΣΟ ΜΠΟΨΛΔΡ PELLET. Ζ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΓΔΗΥΝΔΗ ΣΟΝ ΥΡΟΝΟ ρήκα 2 ΦΑΖ ΟΣΑΝ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΔΗ ΣΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ. ΣΟ ΜΠΟΨΛΔΡ PELLET ΔΥΔΗ ΑΛΛΑΞΔΗ ΡΤΘΜΗΖ ΑΠΟ ΣΖ ΦΑΖ ΑΝΑΦΛΔΞΖ Δ ΦΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ρήκα 3 ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ MOD H 2 O ΣΟ ΜΠΟΨΛΔΡ PELLET ΔΗΑΓΔΣΑΗ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΑΤΖ ΣΖ ΦΧΣΗΑ ρήκα 4 ΡΤΘΜΗΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΔΝΣΑΖ (απφ 1 έσο 5). Ζ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΓΔΗΥΝΔΗ ΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΜΠΟΨΛΔΡ PELLET ρήκα 5 ΚΑΘΑΡΗΜΟ- ΚΟΤΠΗΜΑ ΣΟΤ ΚΑΤΣΖΡΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΦΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 32

33 ρήκα 6 Ζ ΑΝΑΦΛΔΞΖ ΑΠΔΣΤΥΔ Ή ΣΟ ΜΠΟΨΛΔΡ PELLET ΔΥΔΗ ΣΑΜΑΣΖΔΗ (ΣΑ ΑΔΡΗΑ ΔΞΑΣΜΗΖ ΔΠΔΑΝ ΚΑΣΧ ΑΠΟ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΣΗΜΔ ΡΤΘΜΗΖ). ΚΑΝΔΝΑ PELLET ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΜΔΑ ΣΟ ΜΠΟΨΛΔΡ (ΓΔΞΑΜΔΝΖ PELLET) ρήκα 7 ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΑΔΡΗΜΟΤ ΓΔΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ρήκα 8 Ο ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΠΟΤ ΜΔΣΡΑ ΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΔΞΑΣΜΗΖ ΓΔΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ρήκα 9 ΦΤΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΤΣΖΡΑ (ΑΤΣΟΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΟΤ ΚΑΤΣΖΡΑ) ρήκα 10 -ΦΟΡΣΧΖ ΣΟΤ PELLET ΣΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΖ (COMORA) ΚΑΣΑ ΣΖ ΦΑΖ ΑΝΑΦΛΔΞΖ ρήκα 11 Ζ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΔΞΑΣΜΗΖ ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ. ΣΟ ΜΠΟΨΛΔΡ PELLET ΘΑ ΑΡΥΗΔΗ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΣΟΤ ρήκα 12 Ζ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΜΔΑ ΣΟ ΜΠΟΨΛΔΡ ΔΗΝΑΗ Ζ ΔΠΗΘΤΜΖΣΖ. ΣΟ ΜΠΟΨΛΔΡ PELLET ΘΑ ΑΡΥΗΔΗ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΝΑ ΡΤΘΜΗΕΔΗ ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΣΟΤ ρήκα 13 Ζ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΜΔΑ ΣΟ ΜΠΟΨΛΔΡ PELLET ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ. ΣΟ ΜΠΟΨΛΔΡ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΣΑΜΑΣΑΔΗ ΜΔ ΣΟ ΔΦΟΟΝ ΓΔΝ ΣΡΟΦΟΓΟΣΔΗΣΔ ΜΔ PELLET ΣΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΖ (COMORA). ρήκα 14 Ζ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΔΞΑΣΜΗΖ ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ. ΣΟ ΜΠΟΨΛΔΡ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΣΑΜΑΣΑΔΗ ΔΦΟΟΝ ΓΔΝ ΣΡΟΦΟΓΟΣΔΗΣΔ ΜΔ PELLET ΣΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΖ (COMORA). 33

34 10.0. ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 34

35 11.0. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ Ζ θαηαζηξνθή θαη δηάζεζε απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θαηφρνπ ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο ελ ηζρχ ζηε ρψξα ηνπ αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα αζθαιείαο, ζεβαζκνχ θαη δηαθχιαμεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ απνζπλαξκνιφγεζε θαη ε δηάζεζε ζα πξέπεη λα αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απνηεινχλ εηαηξία πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλε λα δηαθπιάμεη θαη λα θαηαζηξέςεη ηα ελ ιφγσ πιηθά. ΔΝΓΔΗΞΖ: ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηεξείηε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο εγθαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε πιηθψλ θαη, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηελ αλαθνξά ηεο δηάζεζεο. ΠΡΟΟΥΖ: ιεο νη ιεηηνπξγίεο απνζπλαξκνιφγεζεο γηα ηελ θαηαζηξνθή ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη φηαλ ην ηδάθη δελ ιεηηνπξγεί θαη δελ έρεη ηεζεί ζε ειεθηξνληθή ιεηηνπξγία. - απνκαθξχλεηε ηα ειεθηξηθά κέξε, - θξνληίζηε φηη ε δηάζεζε ηεο κπαηαξίαο ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο θαη ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ γίλεηαη ζηνπο θαηάιιεινπο θάδνπο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα, - δηαρσξίζηε ηηο κπαηαξίεο απνζήθεπζεο απφ ηηο ειεθηξνληθέο θάξηεο, - απνξξίςηε ηε δνκή ηεο κπαηαξίαο κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ εηαηξηψλ ΠΡΟΟΥΖ: Ζ απφξξηςε ηνπ κπφτιεξ pellet ζε πξνζβάζηκεο πεξηνρέο απνηειεί ζνβαξφ θίλδπλν θαη γηα αλζξψπνπο θαη γηα δψα. Ο θάηνρνο είλαη πάληνηε ππεχζπλνο γηα ηπρφλ ηξαπκαηηζκφ αλζξψπσλ θαη δψσλ. ηαλ ην ηδάθη έρεη θαηαζηξαθεί, ε ζήκαλζε EC, ην παξφλ εγρεηξίδην θαη άιια έγγξαθα αλαθνξηθά κε ην παξφλ ηδάθη, ζα πξέπεη λα θαηαζηξαθνχλ ΟΡΟΗ ΔΓΓΤΖΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ρξήζε ηεο λνκηθήο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία EEC 1999/44/E (Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 42/2002), ν θαηαλαισηήο 35

36 ζα πξέπεη λα παξαηεξεί κε ηε δένπζα πξνζνρή ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην θαη εηδηθφηεξα ζα πξέπεη: - λα ιεηηνπξγεί ην κπφηιεξ pellet εληφο ησλ νξίσλ ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ ζην παξφλ εγρεηξίδην, - λα εθηειεί ζπληήξεζε κε ηνλ δένληα θαη ζπλερή ηξφπν, - λα ζπλάδεη κε φια ηα πξφηππα αζθαιείαο πνπ εδξαηψλνληαη απφ ηνλ ζρεηηθφ ελ ηζρχ λφκν ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο, - λα κελ επηηξέςεη ηπρφλ παξαπνίεζε ηνπ πξντφληνο, - λα ρξεζηκνπνηεί κφλν απζεληηθά αληαιιαθηηθά κέξε. Σν πξντφλ απνηειεί εγγχεζε γηα 2 (δχν) έηε απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο θαηαζθεπαζηηθψλ ή πιηθψλ ειαηησκάησλ. Ζ επζχλε ηεο Starfire Caminetti πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή ηεο κνλάδαο. Ζ κνλάδα ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη θαηάιιεια ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ νξίδνληαη παξαπάλσ ζην έληππν πνπ παξέρεηαη κε ην πξντφλ πνπ αγνξάδεηαη θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηξέρνληεο λφκνπο. Ζ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα εθηειείηαη απφ πηζηνπνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ πσιεηή ιηαληθήο 1 (θαη / ή ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηελ επζχλε ηνπ πσιεηή ιηαληθήο), νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ ηειηθή εγθαηάζηαζε θαη ζπλεπαγφκελε θαηάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ πξντφληνο. Γελ ζα ππάξμεη θακία επζχλε εθ κέξνπο ηεο Starfire Caminetti ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ζπκκφξθσζεο κε απηά ηα πξνιεπηηθά κέηξα. 1 Πσιεηήο ιηαληθήο λνείηαη φηη είλαη έλα θπζηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ λνκηθά εμνπζηνδνηείηαη γηα πσιεηέο πνπ πψιεζαλ ην πξντφλ ζηνλ ηειηθφ δηθαηνχρν απηήο ηεο εγγχεζεο. ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ Ζ Starfire Caminetti δελ ζα ηίζεηαη ππεχζπλε γηα ηπρφλ δεκία θαη ζπλεπαγφκελεο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ επηθαλεηψλ, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ είλαη εμαηηίαο αληηθαηάζηαζεο δπζιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ. Ζ Starfire Caminetti δηαζθαιίδεη φηη φια ηα πξντφληα θαηαζθεπάδνληαη κε πιηθά άξηζηεο πνηφηεηαο θαη κε θαηαζθεπαζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ άξηηα απνηειεζκαηηθφηεηα. Δάλ θαηά ηελ θαλνληθή ρξήζε, ππάξρεη ειαηησκαηηθφ ή δπζιεηηνπξγηθφ κέξνο, ζα πξέπεη απηφ λα αληηθαζίζηαηαη άλεπ ρξέσζεο, ρσξίο ρξέσζε θαη απφ ηνλ πσιεηή ιηαληθήο πνπ έθαλε ηελ πψιεζε ή απφ ην ηνπηθφ ηερληθφ θέληξν επηζθεπψλ. 36

37 ΗΥΤ Ζ εγγχεζε ζεσξείηαη φηη ηζρχεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη: 1) Ο αγνξαζηήο δηαζέηεη έγθπξν νηθνλνκηθφ έληππν πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ πσιεηή ιηαληθήο 2) Ζ κνλάδα εγθαζίζηαηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ ή επηδέμην άηνκν, πνπ αμηνινγεί ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε κνλάδα, θαη ε νπνία ζα πξέπεη σζηφζν απαξαηηήησο λα ζπλάδεη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ ζην έληππν πνπ παξέρεηαη κε φια ηα πξντφληα. 3) Ζ κνλάδα ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην νδεγηψλ πνπ παξέρεηαη κε φια ηα πξντφληα. Ζ ΔΓΓΤΖΖ ΓΔΝ ΚΑΛΤΠΣΔΗ ΕΖΜΗΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΔΗΣΑΗ ΔΞΑΗΣΗΑ: 1) Αηκνζθαηξηθψλ, ρεκηθψλ ή ειεθηξνρεκηθψλ κέζσλ, αθαηάιιειεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο, έιιεηςεο ζπληήξεζεο, ηξνπνπνηήζεηο ή παξαπνίεζε ηνπ πξντφληνο. Αθαηαιιειφηεηα ή αλεπάξθεηα ηνπ ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ θαη ινηπέο αηηίεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ, φπσο ε ιαλζαζκέλε ή κε-ζχκκνξθε εγθαηάζηαζε, 2) Καχζεο πιηθψλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηνπο ηχπνπο θαη ηελ πνζφηεηα πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ έληππν, 3) Κάζε δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη απφ κεηαθνξά. πλεπψο, είλαη νπζηαζηηθφ λα ειέγρνληαη ηα πξντφληα πξνζεθηηθά ηε ζηηγκή ηεο παξαιαβήο θαη λα ελεκεξψλνπκε ηνλ πσιεηή ιηαληθήο άκεζα γηα ηπρφλ δεκία, κε ζεκείσζε επί ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο. ΜΔΡΖ ΠΟΤ ΤΠΟΚΔΗΝΣΑΗ Δ ΦΤΗΚΖ ΦΘΟΡΑ ΓΔΝ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΓΓΤΖΖ: - θξαγίζεηο θαη κέξε ρπηνζίδεξνπ πνπ δελ εκθαλίδνπλ ηπρφλ ειαηηψκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ θαηαζθεπή - Αιιαγέο ζην ρξψκα, ξσγκέο θαη κηθξέο δηαθνξέο δηαζηάζεσλ, πνπ δελ απνηεινχλ ιφγνπο θαηαγγειίαο θαζψο απνηεινχλ θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ. ΔΤΘΤΝΖ Ζ Starfire Caminetti δελ ζα αλαγλσξίζεη θακία απνδεκίσζε γηα άκεζε ή έκκεζε δεκία πνπ πξνθαιείηαη ή ζρεηίδεηαη κε ην πξντφλ. 37

38 ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΔΓΓΤΖΖ Ζ Starfire Caminetti ζα δηαρεηξηζηεί ηα πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ εγγχεζε, ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο θαη νχησο θαζεμήο ΜΟΝΟ κέζσ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ πσιεηψλ ιηαληθήο ηεο. ΑΡΜΟΓΗΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ Σν Γηθαζηήξην ηνπ Koper ζα είλαη αξκφδην γηα ηπρφλ αληηπαξάζεζε. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο κεξψλ, ε εγγχεζε δελ παξαηείλεηαη. Γελ νθείιεηαη θακία απνδεκίσζε γηα ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην πξντφλ. Ζ Starfire Caminetti δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ ιάζε ζην παξφλ εγρεηξίδην θαη έρεη θάζε δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ησλ πξντφλησλ ηεο ρσξίο πξφηεξε εηδνπνίεζε ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ STARFIRE maxi30. Ηζρχο Μεησκέλε Ολνκαζηηθή * Θεξκηθή ηζρχο 7,8kW 30,6kW * Aπφδνζε (%) 94,0 92,2 Χξηαία θαηαλάισζε pellet 1,7kg/h 6,7kg/h Δθπνκπέο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 2016mg/m 3 121mg/m 3 (CO) (ζε 10% Ο 2 ) Έμνδνο θαπλνχ Ø80mm Βάξνο kg Καχζηκν Pellet Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο pellet -200Kg Μπάξηδα θακηλάδαο 11,5(±2)Pa Σάζε πρλφηεηα Μέγηζηε απνξξφθεζε ελέξγεηαο θαηά ηε ιεηηνπξγία Απνξξφθεζε ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθιεμεο 230V 50Hz 53 W 300 W 38

39 14.0. ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΟΤ STARFIRE maxi30. 39

40 INSTALLATION 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 Ο κασζηήρας / λέβεηας STARFIRE maxi30 καηαζκεσάδεηαι από ηεν Biodom 27 d.o.o. καη αποκλειζηικόηεηα για ηεν Starfire Caminetti για ηον Ελλαδικό Χώρο. 50

51 51

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 1.1 Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων... 3 1.2 Δπαγγελμαηικά καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΔΤΜΟΡΦΗΛΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΤΡΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΛΑΚΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα