ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ Σχολική Χρονιά Συνήθειες Ενηλίκων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Habbits of Adults on Saving Energy.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ Σχολική Χρονιά 2012-2013. Συνήθειες Ενηλίκων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Habbits of Adults on Saving Energy."

Transcript

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ Σχολική Χρονιά ΕΡΕΥΝΑ Συνήθειες Ενηλίκων για την εξοικονόμηση ενέργειας. RESEARCH Habbits of Adults on Saving Energy. Αποτελέσματα & Γραφικές Παραστάσεις. Results and graphical representations. Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 1 of 28

2 Εισαγωγή - Introduction Ελληνικά Στόχος του παρόντος Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius SAVE ENERGY Care about Tomorrow είναι η ανακύκλωση και χρήση ανανεώσιμης ενέργειας να γίνει βίωμα σε όλους. Περιορίζοντας και ανακυκλώνοντας τα σπιτικά σκουπίδια και επιλέγοντας εναλλακτικές μορφές ενέργειας, μπορούμε μέσα από τις καθημερινές μας συνήθειες να συνεισφέρουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Η συνήθεια ανακύκλωσης είναι ένας σημαντικός στόχος μας και ο κύριος στόχος πολλών σπιτικών σκουπιδιών, όπως είναι cardboard, paper, plastics, cans, glass and garden waste. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SAVE ENERGY Care about Tomorrow στο οποίο το Γυμνάσιο Έγκωμης είναι εταίρος ζητήσαμε από ένα πλήθος καθηγητών να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που ετοιμάστηκε για τον σκοπό αυτό. Με την έρευνα αυτή επιδιώξαμε να έχουμε μια εικόνα των συνηθειών ενήλικων για την εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και ανανεώσιμης ενέργειας. Στην έρευνα αυτή έχουν πάρει μέρος 24 καθηγητές/τριες από τους 45 καθηγητές/τριες του Γυμνάσιο μας (Ποσοστό περίπου το 1/2 του συνόλου των καθηγητών). Η ετοιμασία, επεξεργασία και ανάλυση έγινε από την κ. Αντωνία Ελευθερίου (καθηγήτρια πληροφορικής). Οι απαντήσεις ήταν εξαιρετικά χρήσιμες, ακόμη και μη ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια ήταν πολύτιμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα αποτελέσματα της ανάλυση αναφέρονται πιο κάτω. English The aim of the present European Programme Comenius SAVE ENERGY Care about Tomorrow is to make recycling and the use of renewable energy a part of our life. Through our every day habits we can learn to produce less domestic rubbish and recycle it, we can select alternative sources of energy and thus we can help and protect the environment. The habit of recycling - cardboard, paper, plastics, cans, glass and garden waste - is an important aim of the programme and also of many households. As part of the European programme SAVE ENERGY Care about Tomorrow in which Engomi Gymnasium is a partner, we have asked a number of lecturers to fill in a questionnaire prepared for this purpose. The aim of this research was to form a picture of the habits of adults in relation to recycling and using renewable energy as part of their life. In this research, 24 lecturers in our Gymnasium out of 45 have taken part, (50 percent of the total population of lecturers). Responsible for the preparation, processing and analysis was Ms Antonia Eleftheriou (computer lecturer). The answers were extremely useful and even uncompleted questionnaires were very helpful in the outcome of the analysis. The results of the analysis are shown below. Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 2 of 28

3 Αποτελέσματα και γραφικές παραστάσεις Results and graphical representations. 1. Έχεις συνήθειες ανακυκλώσεως? Are you Recycling Renegade? Ναι Όχι Οχι σίγουρος/η Yes No Unsure 92% 8% - [ Απάντησαν 24 από τους 24. / Answer 24 out of 24. ] Η συνήθεια ανακύκλωση είναι ένας σημαντικός στόχος της κυβέρνησης και ο κύριος τομέας πολλών σπιτικών σκουπιδιών, όπως είναι cardboard, paper, plastics, cans, glass and garden waste. Recycling is a major government goal and many areas recycle all kinds of household rubbish, such as cardboard, paper, plastics, cans, glass and garden waste. Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 3 of 28

4 2. Τι είναι η γενική σας άποψη για την ανανεώσιμη ενέργεια; What is your general view on renewable energy? Καλή Κακή Όχι σίγουρος/η Άλλη Good Bad Unsure Other 92% - 8% - [ Απάντησαν 24 από τους 24. / Answer 24 out of 24. ] Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 4 of 28

5 3. Ποια είδη της ενέργειας έχετε ακούσει; What types of energy have you heard about? Wind Power 15% Geothermal Energy 12% Αιολική Ενέργεια Γεωθερμική Ενέργεια Solar Energy 16% Biodiesel 7% Ηλιακή Ενέργεια Βιοντίσσελ Wave Energy 8% Hydroelectric Power 15% Κυματική Ενέργεια Υδροηλεκτρική Ενέργεια Waste Gas Energy 7% Ethanol 6% Βιοαέρια-Μεθάνιο Αιθανόλη Atomic Energy 13% Ατομική Ενέργεια [ Απάντησαν 24 σε όλες τις επιλογές που στο σύνολο τους είναι 149./ Answer 24 in all options with a total 149. ] Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 5 of 28

6 4. Υπάρχουν κάποιοι τύποι της ανανεώσιμης ενέργειας που νοιώθεις ότι είναι οι καλύτεροι για την χώρα σας; Are there any types of renewable energy you feel are the best for your country? Ναι Οχι σίγουρος/η Yes No Unsure 92% 4% 4% [ Απάντησαν 24 από τους 24. / Answer 24 out of 24. ] Αν ναι, ποιοι τύποι είναι αυτοί και γιατί νοιώθετε έτσι για αυτούς τους συγκεκριμένους τύπους; If yes, what types are these and why do you feel this way about those certain types? Wind Power 25% Geothermal Energy 11% Αιολική Ενέργεια Γεωθερμική Ενέργεια Solar Energy 36% Biodiesel 5% Ηλιακή Ενέργεια Βιοντίσσελ Wave Energy 9% Hydroelectric Power 8% Κυματική Ενέργεια Υδροηλεκτρική Ενέργεια Waste Gas Energy 3% Ethanol 3% Βιοαέρια-Μεθάνιο Aiθανόλη Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 6 of 28

7 [ Απάντησαν 24 σε όλες τις επιλογές που στο σύνολο τους είναι 64./ Answer 24 in all options with a total 64. ] Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 7 of 28

8 Από που έχεις πάρει τις πιο πολλές πληροφορίες για την ανανεώσιμη ενέργεια; Where do you feel you have received the most information on renewable energy from? i.e. education, news..etc Εκπαίδευση 23% Ενημερωτικά φυλλάδια 25% Education Leaflets Σεμινάρια 12% Ενημερωτικά προγράμματα E.E. 4% Seminar Informative programmes of EU Ειδήσεις 19% Internet 18% News Internet [ Απάντησαν 24 σε όλες τις επιλογές που στο σύνολο τους είναι 57./ Answer 24 in all options with a total 57. ] Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 8 of 28

9 5. Πώς βαθμολογείς την γνώση σου για την ανανεώσιμη ενέργεια; How would you rate your knowledge on renewable energy? Καθόλου Περιορισμένη Αρκετά καλή Πολύ καλή Εξαίρετη Not Much Limited Good Very Good Reasonable - 29% 38% 33% - [ Απάντησαν 24 από τους 24. / Answer 24 out of 24. ] Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 9 of 28

10 6. Χρησιμοποιείς και τις δύο πλευρές του χαρτιού; Do you Use Both Sides of Paper? Ναι Όχι Yes No 92% 8% [ Απάντησαν 24 από τους 24. / Answer 24 out of 24. ] [Οι πιο πολλοί άνθρωποι έχουν υπολογιστή και εκτυπωτή στο σπίτι αλλά δεν χρησιμοποιούν τις δύο πλευρές του χαρτιού. Αν εκτυπώνετε κάτι πρόχειρο τότε θα μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε το χαρτί και να εκτυπώσετε ξανά. Ή ακόμα να χρησιμοποιήσετε την άλλη πλευρά για σημειώσεις ή λίστα για ψώνια. Δεν πρέπει ποτέ να πετάς χαρτί το οποίο έχει καινή ή χρησιμοποιήσιμή πλευρά.] Most people have a computer and printer at home but do you use both sides of the paper? If you are printing out drafts, you can save the paper and print again. Or use the other side for notes or shopping list. You should never throw out paper that has a blank and usable side. Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 10 of 28

11 7. Ανακυκλώνεις το χαρτί; Do you Recycle Paper? Ναι Όχι Yes No 100% - [ Απάντησαν 24 από τους 24. / Answer 24 out of 24. ] [Ακόμα και αν έχετε χρησιμοποιήσει και τις δύο πλευρές του χαρτιού, βεβαιωθείτε ότι το έχετε τοποθετήσει στον σωστό κάλαθο ανακύκλωσης. Επίσης, μπορείτε να ανακυκλώνετε φακέλους, καλής ποιότητας εκτύπωσης χαρτί, περιοδικά, ανεπιθύμητες επιστολές.] Even after you have used the paper on both sides, make sure you add it to a paper bank or put it in the correct bin for paper recycling. Most paper recycling can t accept gummed paper or plastic, so you can recycle envelope but any good quality printing paper, magazines or junk mail is usually fine. Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 11 of 28

12 8. Κατασκευάζεις τα δικά σου ξεσκονόπανα και καθαριστικά; Do you make your own dusters? Ναι Όχι Yes No 38% 63% [ Απάντησαν 24 από τους 24. / Answer 24 out of 24. ] [Παλαιότερα χρησιμοποιείτο μια φράση «φτιάχνω και κατασκευάζω». Άνθρωποι έσκιζαν τα παλιά σεντόνια και παλιά ρούχα για να κατασκευάσουν ρούχα καθαρισμού. Αυτή η ανακύκλωση υλικού, εξοικονομεί λεφτά αγοράζοντας ακριβά καθαριστικά που κάνουν την ίδια δουλειά.] Why not learn from years ago, when make do and mend was a great motto. People would tear up old sheets and old clothes to make dusters and cleaning cloths. This recycles the material, save landfill and save money on buying expensive cloths to do the same job. Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 12 of 28

13 9. Χρησιμοποιείς για τα ψώνια σου δική σου τσάντα ψωνίσματος; Do you use your own shopping bags? Ναι Όχι Yes No 17% 83% [ Απάντησαν 24 από τους 24. / Answer 24 out of 24. ] [Μην συλλέγεις πλαστικές σακούλες για τα ψώνια σου. Είναι πολύ εύκολο να γεμίσεις τα συρτάρια με πλαστικές σακούλες αν δεν τις ανακυκλώνεις που χρειάζονται ένα αιώνα για αποσύνθεση. Πάρε μια καλής ποιότητας τσάντα για να χρησιμοποιείς στα ψώνια σου κάθε φορά που πας για ψώνια. Είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και στα δάκτυλα σου υφασμάτινες τσάντες δεν πληγώνουν τα χέρια όταν το ψώνισμα είναι βαρετό.] Do not collect plastic bags and carriers when you shop. It s easy to end up with drawers full of bags and, if you don t recycle them, they ll end up in landfill, where they take over a century to break down. Buy some good quality hessian bags, or permanent carriers and use them every time you shop. Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 13 of 28

14 10. Κρατείς την θερμοκρασία της κεντρικής θέρμανσης σε χαμηλές θερμοκρασίες? Do you keep the Central Heating Down? Ναι Όχι Yes No 92% 8% [ Απάντησαν 24 από τους 24. / Answer 24 out of 24. ] Το χειμώνα, στο σπίτι να θέτεις το θερμοστάτη σε θερμοκρασία έτσι που να είναι δύο βαθμούς πιο κάτω από το επιθυμητό. Αυτό δεν θα το προσέξει κανένας και θα είναι ένα διακριτικό και σημαντικό ποσό στην χρησιμοποιημένη ενέργεια έτσι εξοικονομάς ενέργεια. When you are in the house in winter, try setting the thermostat to a degree or two lower than you normally would. It may be that no one notices! Just one or two degrees will make a noticeable difference to your energy usage though and your quarterly bills in the winter months. Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 14 of 28

15 11. Έχεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκαταστημένες στο δικό σου σπίτι; Do you have any renewable energy technology installed in your home? Ναι Όχι Yes No 33% 67% Αν ναι, ποιο είδος εργάζεται ικανοποιητικά; If yes, what kind? does it work well? [ Απάντησαν 24 από τους 24. / Answer 24 out of 24. ] Wind Power - Geothermal Energy - Αιολική Ενέργεια Γεωθερμική Ενέργεια Solar Energy 100% Biodiesel - Ηλιακή Ενέργεια Βιοντίσσελ Wave Energy - Hydroelectric Power - Κυματική Ενέργεια Υδροηλεκτρική Ενέργεια Waste Gas Energy - Ethanol - Βιοαέρια-Μεθάνιο Εθανόλη Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 15 of 28

16 12. Αν οι ανανεώσιμη ενέργεια θα κόστιζε στους λογαριασμούς σου τόσο όσο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα την χρησιμοποιούσες; If renewable energy were to cost you the same amount as your electricity bills would you use it? Ναι Όχι Οχι σίγουρος/η Yes No Unsure 63% 13% 25% [ Απάντησαν 24 από τους 24. / Answer 24 out of 24. ] Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 16 of 28

17 13. Εξοικονομείς ενέργεια στο σπίτι; Do you save energy in the home? Ναι Όχι Μερικές φορές Yes No Sometimes 83% - 17% [ Απάντησαν 24 από τους 24. / Answer 24 out of 24. ] Αν ναι/μερικές φορές, πως το έχετε πετύχει αυτό; Παρακαλώ σημειώστε. If yes/sometimes, how have you achieved this? Please tick. 1. Χρησιμοποιείς λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας Use energy saving light bulbs 2. Διατηρείς την θερμοκρασία του σπιτιού σου μεταξύ 18C 20C Keep temperatures at home between 18C 20C 3. Κλείνεις τα φώτα όταν δεν τα χρειάζεσαι Turn lights out when not in use. 4. Φοράς επιπλέον ρούχα για να διατηρηθείς ζεστός όταν έχει κρύο Put on more cloths to keep yourself warm when cold 5. Κλείνεις τις συσκευές όπως στέρεο, τηλεόραση, DVD players, PC, εκτυπωτές, πλυντήρια κ.α. Do you switch off the appliance such as stereo, television, DVD players, PC, printers and washing maching, etc. 6. Έχεις καλή απομόνωση στο σπίτι Do you have a good isolation at home. 7. Σύρεις τις κουρτίνες την νύκτα στα ψηλά και μεγάλα παράθυρα Do you keep the curtains closed during the night at the big windows. 18% 15% 17% 13% 14% 9% 14% Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 17 of 28

18 [ Απάντησαν 24 σε όλες τις επιλογές που στο σύνολο τους είναι 57./ Answer 24 in all options with a total 57. ] Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 18 of 28

19 Πολύ συνειδητοποιημένη Very aware Λίγο / a bit Δεν είναι στα ενδιαφέροντα μου\ Not aware Καλή νόηση Good understanding Λίγο / A bit Φτωχή νόηση Poor understanding Πολύ σημαντικό High importance Όχι σίγοουρο Not sure Όχι σημαντικό Not important Egkomis Gymnasium 14. Αν θα κόστιζε 10%-20% περισσότερο θα χρησιμοποιούσε την ανανεώσιμη ενέργεια; If it cost 10%-20% more would you use renewable energy? Ναι Όχι Όχι σίγουρος/η Yes No Unsure 33% 29% 38% [ Απάντησαν 24 από τους 24. / Answer 24 out of 24. ] 15. Είστε ενημερωμένος για το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές? Κάνε κλικ στους πιο κάτω όρους γι αυτό το οποίο γνωρίζεις. Which of the following terms are you aware of? Tick as many as apply. Αυτές οι φράσεις είναι γνώριμες σ εσένα; Are these phrases familiar to you? Καταλαμβαίνεις τι εννοεί με τα ακόλουθα; Do you understand what is meant by the following? Αυτό είναι σημαντικό για την κοινωνία; Is this important for society to address? Κλιματολογική Αλλαγή / Climate change Ανανεώσιμη Ενέργεια / Renewable energy 88% 13% - 100% % % 17% - 88% 12% - 100% - - Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 19 of 28

20 16. Ποια από τα ακόλουθα αισθάνεσαι ότι είναι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής; Which of the following do you feel may be the consequences of climate change? Κάνε τικ σε όλα όσα ισχύουν Tick as many as apply Ψηλή Θερμοκρασία Rise in temperature Αύξηση πλημυρών Increased risk of flooding Αύξηση του επιπέδου της θάλασσας Rising sea levels Αλλαγή σε καιρικά φαινόμενα Change in weather patterns Ξηρασία και έλλειψη νερού Drought and water shortage Αύξηση ρίσκου υγείας Increased risk of disease Εξαφάνιση των ειδών Extinction of species Έλλειψη κατοίκων Loss of habitat Σίγουρα Definitely Ίσως Maybe Όχι Not 88% 8% 4% 79% 21% - 82% 14% 5% 91% 9% - 83% 17% - 65% 35% - 91% 9% - 33% 43% 24% Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 20 of 28

21 Ανανεώσιμη Ενέργεια 17. Τι είναι η γνώμη σου για τις ακόλουθες πηγές της ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακά συστήματα; What is your opinion on the following forms of renewable energy sources and energy systems? Στήριξη / Support Ναι Support Όχι Oppose Αιολική Ενέργεια Wind energy 100% - - Ηλιακή Ενέργεια (ζεστό νερό) Solar Thermal (hot water) 96% 4% - Ηλιακή Ενέργεια (ηλεκτρισμός) Solar PV (electricity) 100% - - Βιομάζα (ενέργεια από ξύλο) Biomass plant (energy from wood) 48% 29% 24% Συνδιασμός Θερμότητας και Δυναμικού Συστήματος Combine Heat and Power System 40% 5% 55% Γεωθερμική ενέργεια Geothermal power 67% 24% 10% Καμία Γνώμη No Opinion 18. Θα ήθελες να υποστηρίξεις ή να επενδύσεις στην κοινότητα σου όπου υπάρχει μελέτη για ανανεώσιμη ενέργεια. Would you consider supporting or investing in a community-owned renewable energy project in your area. Ναι Όχι Δεν γνωρίζω Yes No Don t know 86% 5% 9% [ Απάντησαν 22 από τους 24. / Answer 22 out of 24. ] Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 21 of 28

22 19. Συμφωνείς στις ακόλουθες θέσεις; Do you agree with the following statements? Είναι απλά σημαντικό να εξοικονομείς ενέργεια σε ιστορικά κτίρια όπως και στα μοντέρνα. It is just as important to save energy in historic buildings as well as in modern buildings Ανανεώσιμες τεχνολογίες πρέπει να είναι κρυμμένες σε ιστορικά κτίρια. Renewable technologies should be hidden in historic buildings Ανανεώσιμες τεχνολογίες πρέπει να ενσωματώνονται σε αναπαλαιωμένα ιστορικά κτίρια. Renewable technologies should be incorporated in historic building restoration Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας έχουν νόημα μόνο όταν θα υπάρξη ανάκαμψη σε 10 χρόνια. Energy saving measures only make sense if payback is less than 10 years Οι κλιματικές αλλαγές πρέπει να είναι προτεραιότητα σε κάθε πόλη. Climate change should be a priority in every town Οι κλιματικές αλλαγές πρέπει να αντιμετωπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Climate change is best tackled at community level Συμφωνώ Agree Διαφωνώ Disagree Όχι σίγουρος/η Unsure 100% % 17% 13% 88% 4% 8% 30% 57% 13% 90% 5% 5% 92% - 8% Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 22 of 28

23 Ήδη έχω Already have Θα ήθελα να εγκαταστήσω Like to install Δεν ενδιαφέρομαι Not Interested Δεν γνωρίζω Don t Know Egkomis Gymnasium Ενέργεια στο σπίτι. 20. Έχεις ή θα ήθελες να εγκαταστήσεις τις ακόλουθες τεχνολογίες στο δικό σου σπίτι; Do you have or you want to have installed the following technologies at your home? Energy Efficiency Technology Διπλά τζάμια (χαμηλής μόνωσης) Double-glazing (low u-value glazing) Μόνωση Σοφίτας Loft insulation Μόνωση Κοιλότητας Τοίχων Cavity wall insulation Μόνωση Στερεού Τοίχου Solid wall insulation Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενέργειας Energy saver light bulbs Ηλεκτρικές συσκευές πρώτης κατηγορίας A Rated appliances Θερμοστατικοί Έλεγχοι Thermostatic controls 71% 29% % 45% 23% 9% 26% 48% 13% 13% 30% 57% 4% 9% 100% % 18% - 5% 28% 50% - 22% Πηγές Εναλλακτικής Ενέργειας Alternative Energy Sources Φωτοβολταϊκά πλαίσια Solar electric PV panels Ηλιακοί Θερμοσίμφωνες Solar water heating Ανεμογεννήτριες Small wind turbine Υδραυλική Ενέργεια Small scale hydro Γεωθεμική Ενέργεια Ground source heat pumps Λέβητες Θέρμανσης με Βιομάζα Wood pellet stoves Other energy saving / source (please specify) 5% 86% 5% 5% 76% 16% 4% 4% - 57% 29% 14% 5% 52% 24% 19% - 40% 35% 25% - 40% 30% 30% Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 23 of 28

24 21. Αν ήδη έχεις εγκαταστήσει ανανεώσιμη ενέργεια στις δικό σου οίκημα, είσαι ευχαριστμένος/ή/οί; If you have already had any renewable energy installations on your property what is your opinion of them, are you happy? Ναι Όχι Yes No 92% 8% [ Απάντησαν 13 από τους 24. / Answer 13 out of 24. ] 22. Γνωρίζεις ότι υπάρχουν διαθέσιμες επιχορηγήσεις για να εγκαταστήσεις ανανεώσιμη ενέργεια; Are you aware of any grants available to help you install renewable energy or energy efficient technologies? Ναι Όχι Yes No 92% 8% [ Απάντησαν 22 από τους 24. / Answer 22 out of 24. ] Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 24 of 28

25 Αν ναι, έχεις πάρει επιχορήγηση για την εγκατάσταση ανανεώσιμης ενέργειας; If yes, have you been subsidised for the installation of the renewable energy? Ναι Όχι Yes No 79% 19% [ Απάντησαν 19 από τους 24. / Answer 19 out of 24. ] 23. Όταν αγοράζεις καινούργιο σπίτι θα ήθελες να έχεις εγκατεστημένη ανανεώσιμη ενέργεια; When buying a home would you be more likely to buy one with renewable energy installation? Ναι Όχι Δεν γνωρίζω Yes No Don t know 91% 5% 4% [ Απάντησαν 23 από τους 24. / Answer 23 out of 24. ] Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 25 of 28

26 24. Τι είδος καύσιμο χρησιμοποιείς για τη θέρμανση στο δικό σου σπίτι; Κάνε τικ αυτά που ισχύουν. What type of fuel do you use for heating your home? Tick as many as apply? Γκάζι Πετρέλαιο Ηλεκτρικό Κάρβουνα Ξύλο / βιομάζα Άλλο Δεν ξέρω Gas Oil Electricity Coal Wood/Biomass Other I do not know 10% 45% 38% - 7% - - [ Απάντησαν 24 σε όλες τις επιλογές που στο σύνολο τους είναι 29./ Answer 24 in all options with a total 29. ] Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 26 of 28

27 Συμπεράσματα / Results 92% έχουν συνήθειες ανακύκλωσης / are recycling renegade Είδη ενέργειας που έχετε ακούσει / Types of Energy have been heard before: o 16% solar energy o 15% wind power o 15% hydroelectric power o 13% atomic energy o 12% geothermal energy o 8% wave energy 36% καλύτερη ανανεώσιμη ενέργεια για την Κύπρο / best renewable energy Cyprus Παίρνουν πληροφορίες για την ανανεώσιμη ενέργεια / have received the most information o 25% από ενημερωτικά φυλλάδια / leaflets o 23% από εκπαίδευση / education o 19% από ειδήσεις / news o 18% από διαδίκτυο / internet 92% χρησιμοποιούν και τις δύο πλευρές του χαρτιού / use both sides of paper 100% ανακυκλώνεις το χαρτί / recycle paper 63% κατασκευάζουν τα δικά τους ξεσκονόπανα / make their own dusters 83% χρησιμοποιούν την δική τους τσάντα ψωνίσματος / use their own shopping bag 92% κρατούν την θερμοκρασία της κεντρικής θέρμανσης σε χαμηλές θερμοκρασίες / keep the central heating down 67% έχουν εγκαταστημένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / have renewable energy technology installed 100% Ηλιακή ενέργεια εργάζεται πιο ικανοποιητικά / solar energy works well 83% εξοικονομούν ενέργεια στο σπίτι / they save energy in their home o 18% χρησιμοποιώντας λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας / energy saving light bulbs o 17% κλείνουν τα φώτα όταν δεν τα χρειάζονται / turn lights out when not in use o 15% διατηρούν την θερμοκρασία του σπιτιού μεταξύ 18C-20C / keep temperatures at home between 18C-20C o 14% σύρουν τις κουρτίνες την νύκτα στα ψηλά και μεγάλα παράθυρα / keep the curtains closed during the night at the big windows o 14% κλείνουν τις συσκευές όπως στέρεο, τηλεόραση, κ.α / they switch off the appliance such as stereo, television, etc. o 13% Φορούν επιπλέον ρούχα για να διατηρηθούν ζεστοί όταν έχει κρύο / put on more cloths to keep themselves warm when cold o 9% έχουν καλή απομόνωση στο σπίτι / have a good isolation at home Κλιματολογική αλλαγή / Climate change o Γνωρίζουν τις φράση (88%) και καταλαμβάνουν τι εννοούμε (100%) και ότι είναι σημαντικό για την κοινωνία(100%) / Familiar with the phase 88%) and understand the meaning (100%) and that it is important for the society (100%) Ανανεώσιμη Ενέργεια / Renewable energy o Γνωρίζουν τις φράση (83%) και καταλαμβάνουν τι εννοούμε (88%) και ότι είναι σημαντικό για την κοινωνία(100%) / Familiar with the phase (83%) and understand the meaning (88%) and that it is important for the society (100%) Συνέπειες της κλιματικής αλλαγής συμφωνούν / Consequences of climate change agree on o 91% Εξαφάνιση των ειδών / extinction of species o 91% Αλλαγή σε καιρικά φαινόμενα / change in weather patterns o 88% Ψηλή θερμοκρασία / rise in temperature o 83% Ξηρασία και έλλειψη νερού / drought and water shortage o 82% Αύξηση του επιπέδου της θάλασσας / rising sea levels o 79% Αύξηση πλημυρών / increase risk of flooding o 65% Αύξηση ρίσκου υγείας / increase risk of disease o 33% Έλλειψη κατοίκων / loss of habitat Στηρίζουν τις μορφές ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακά συστήματα / Support forms of renewable energy sources and energy systems o 100% αιολική ενέργεια / wind energy Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 27 of 28

28 o 100% ηλιακή ενέργεια (ηλεκτρισμός) / solar PV (electricity) o 96% ηλιακή ενέργεια (ζεστό νερό) / solar thermal (hot water) o 67% γεωθερμική ενέργεια / geothermal power o 48% βιομάζα (ενέργεια από ξύλο) / biomass plant (energy from wood) o 40% συνδυασμός θερμότητας και δυναμικού συστήματος / combine heat and power system Συμφωνούν για τις ακόλουθες θέσεις / agree on the following statements o 100% Είναι απλά σημαντικό να εξοικονομείς ενέργεια σε ιστορικά κτίρια όπως και στα μοντέρνα / It is just as important to save energy in historic buildings as well as in modern buildings o 92% Οι κλιματικές αλλαγές πρέπει να αντιμετωπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο / Climate change is best tackled at community level o 90% Οι κλιματικές αλλαγές πρέπει να είναι προτεραιότητα σε κάθε πόλη / Climate change should be a priority in every town o 88% Ανανεώσιμες τεχνολογίες πρέπει να ενσωματώνονται σε αναπαλαιωμένα ιστορικά κτίρια / Renewable technologies should be incorporated in historic building restoration o 71% Ανανεώσιμες τεχνολογίες πρέπει να είναι κρυμμένες σε ιστορικά κτίρια / Renewable technologies should be hidden in historic buildings Ήδη εγκατεστημένη τεχνολογία στα σπίτια / Αlready installed technology at home o Energy Efficiency Technology 100% Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενέργειας / Energy saver light bulbs 77% Ηλεκτρικές συσκευές πρώτης κατηγορίας / A Rated appliances 71% Διπλά τζάμια (χαμηλής μόνωσης) / Double-glazing (low u-value glazing) 30% Μόνωση Κοιλότητας Τοίχων / Cavity wall insulation 28% Θερμοστατικοί Έλεγχοι / Thermostatic controls 26% Μόνωση Κοιλότητας Τοίχων / Cavity wall insulation 23% Μόνωση Σοφίτας / Loft insulation o Πηγές εναλλακτικής ενέργειας / Alternative Energy Sources 76% Ηλιακοί Θερμοσίμφωνες Solar water heating 5% Φωτοβολταϊκά πλαίσια Solar electric PV panels 5% Υδραυλική Ενέργεια Small scale hydro Θα ήθελαν να εγκαταστήσουν τεχνολογιά / Would like to install technology at home o Πηγές εναλλακτικής ενέργειας / Alternative Energy Sources 86% Φωτοβολταϊκά πλαίσια Solar electric PV panels 57% Ανεμογεννήτριες Small wind turbine 52% Υδραυλική Ενέργεια Small scale hydro 40% Γεωθεμική Ενέργεια Ground source heat pumps 40% Λέβητες Θέρμανσης με Βιομάζα Wood pellet stoves 16% Ηλιακοί Θερμοσίμφωνες Solar water heating Είδος καύσιμου που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση στα σπίτια / Type of fuel for heating the home. o 45% πετρέλαιο / oil o 38% ηλεκτρικό / electricity o 10% Γκάζι / gas o 7% Ξύλο/βιομάζα / Wood/Biomass Ref: REPORT-2013-RenewableEnergy Page 28 of 28

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings «Πράσινα» Κτίρια Green Buildings 2 Movie Download / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Interview with Brian Keenan /Συνέντευξη με τον κύριο Brian Keenan /καναρίνια Yorkshire

Interview with Brian Keenan /Συνέντευξη με τον κύριο Brian Keenan /καναρίνια Yorkshire Interview with Brian Keenan /Συνέντευξη με τον κύριο Brian Keenan /καναρίνια Yorkshire Η επομένη μας συνέντευξη ειναι με τον κυριο Brian Keenan πρωταθλητη εκτροφεα καναρινιων Yorkshire, αρθρογραφο του

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νίκος Σηφάκις Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W)

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W) Edexcel GCSE in Greek (2GK01) (3GK0S) (3GK0W) For first teaching from 2009 Sample Assessment Materials Welcome to the GCSE 2009 Greek Sample Assessment Materials. These sample assessment materials have

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Umývačka riadu ESF2450 2 electrolux CONTENTS Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Safety

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙ ΕΡΩΜΑΤΟΣ / STEAM IRONING SYSTEM Μοντέλο / Model : KBS-11B AC220-240V 50Hz - 2300W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος των ξένων γλωσσών Σκοπός της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οινοπαιδεία. Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09. Wine tasting Γευστική δοκιμή 10. Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11.

Οινοπαιδεία. Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09. Wine tasting Γευστική δοκιμή 10. Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/CONTENTS Wining and dining Το κρασί στο εστιατόριο 06 Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09 Wine tasting Γευστική δοκιμή 10 Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11 From 3 to 30 What am

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH Medimate Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα Helping you make better decisions about medicines 1 Contents 3 Why do I need to know about my medicines?

Διαβάστε περισσότερα

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ «Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ Πώς να παραμείνετε φίλος με κάποιον που έχει άνοια GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά / Greek. Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) What is Multiple Sclerosis (MS)? Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας;

Ελληνικά / Greek. Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) What is Multiple Sclerosis (MS)? Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας; Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) Ελληνικά / Greek Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας; Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι μία μακράς διαρκείας νευρολογική πάθηση η οποία επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)

Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα) Παραδοτέο Ε.2.1 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενημερωτικών δράσεων 2 LIFE07NAT/GR/000296 Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Breast cancer treatments

Breast cancer treatments Breast cancer treatments Greek English About us Breast Cancer Network Australia (BCNA) is the peak organisation for all people affected by breast cancer in Australia. We provide a range of free resources,

Διαβάστε περισσότερα

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Μέχρι τώρα οι γραπτές δοκιµασίες είχαν συνδεθεί µε την κατανόηση κειµένων και µε τη µέθοδο της γραµµατικής, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της διδασκαλίας της Αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Paintball Junkie. All you need to know about paintball. 1st issue

Paintball Junkie. All you need to know about paintball. 1st issue Paintball Junkie All you need to know about paintball 1st issue Got???Balls??? 2 4.Τι είναι η χρωματοσφάιριση; What is paintball? 5. Newbie knowledge. Συμβουλές για νέους. 11. BT-4 COMBAT review. 8. Field

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 Tablet PC

novapad 70 S124 Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 5 1.5 Inserting a Memory Card... 6 1.6 Reset...

Διαβάστε περισσότερα

Μια δραστηριότητα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από τη μη τυπική εκπαίδευση: Νήσος Κύπρος, Έτος 39 μ.ε.κ.

Μια δραστηριότητα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από τη μη τυπική εκπαίδευση: Νήσος Κύπρος, Έτος 39 μ.ε.κ. Μια δραστηριότητα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από τη μη τυπική εκπαίδευση: Νήσος Κύπρος, Έτος 39 μ.ε.κ. Νικόλας Νικολάου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου Email: nic_nicolaou@hotmail.com, τηλ: 99692097 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα