Αθζνλία ιαγώλ κεηά από ηε δαζηθή ππξθαγηά ηεο Καζζάλδξαο Χαιθηδηθήο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθζνλία ιαγώλ κεηά από ηε δαζηθή ππξθαγηά ηεο Καζζάλδξαο Χαιθηδηθήο"

Transcript

1 Αθζνλία ιαγώλ κεηά από ηε δαζηθή ππξθαγηά ηεο Καζζάλδξαο Χαιθηδηθήο Χ. Κ. Σώθνο *, Δ. Π. Τζαραιίδεο, Π. Κ. Μπίξηζαο Τκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, Δξγαζηήξην Οηθνινγίαο Θεξακάησλ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Οξεζηηάδα, * Πεξίιεςε θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα ζπγθξηζεί θαηά ηα δχν πξψηα έηε κεηά απφ ππξθαγηά, ε αθζνλία ησλ ιαγψλ ζε θακέλεο θαη κε θακέλεο εθηάζεηο κε φκνην ελδηαίηεκα θαη αλάγιπθν. Δμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο ζηε βιάζηεζε θαη εθαξκφζηεθαλ δχν δείθηεο αθζνλίαο ιαγψλ: α) ε κέζνδνο ηνπ πξνβνιέα, θαη β) ε θαηακέηξεζε θνπξάλσλ. Ζ επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο ήηαλ έληνλε ζηε βιάζηεζε κε νιηθή θαηαζηξνθή ηεο ζηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο. Ζ αθζνλία ιαγψλ ήηαλ κηθξφηεξε ην πξψην έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά ζηηο θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο. Ζ πιεζπζκηαθή αθζνλία ήηαλ αθφκα κηθξφηεξε ζηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο φπνπ ε ππξθαγηά θαηάζηξεςε εληειψο ηελ μπιψδε βιάζηεζε. Σν αληίζηξνθν δηαπηζηψζεθε ην δεχηεξν έηνο φπνπ ε πιεζπζκηαθή αθζνλία ήηαλ κεγαιχηεξε ζηηο θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο. Απφ ηηο θαηακεηξήζεηο κε πξνβνιέα δελ ππήξμε απφδεημε κφληκεο κεηαθίλεζεο ησλ ιαγψλ θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο κεηά ηελ ππξθαγηά απφ ηηο κέηξηα θακέλεο ζηηο κε θακέλεο. Απφ ηηο θαηακεηξήζεηο θνπξάλσλ δηαπηζηψζεθε φηη πεξηζζφηεξνη ιαγνί ηξέθνληαλ ζε ζέζεηο φπνπ ε ππξθαγηά είρε θαηαζηξέςεη εληνλφηεξα ηελ μπιψδε βιάζηεζε. Λέμεηο θιεηδηά: ζειαζηηθά, δνκή βιάζηεζεο, δείθηεο αθζνλίαο, ζήξα, δαζηθή ππξθαγηά Δηζαγσγή Ο ιαγφο είλαη ην επηδεκεηηθφ είδνο γηα ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη πεξηζζφηεξεο θπλεγεηηθέο εμνξκήζεηο θαη έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε ζεξεπηηθή νηθνλνκία ζηελ Διιάδα (ψθνο θ.α. 2002, Θσκατδεο θ.α. 2002, Tsachalidis and Hadjisterkotis 2005). ηα δάζε κε πνιιά δηάθελα θαη ζηα ιηβάδηα ηεο ρψξαο παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε ππθλφηεηα ιαγψλ ζε ζρέζε κε ηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο (Sfougaris et al. 1999). Ζ Διιάδα απνηειεί ην λφηην φξην εμάπισζεο ηνπ είδνπο, γεγνλφο ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ηνπ (Antoniou et al. 2004). Ζ δηαηήξεζε βηψζηκσλ πιεζπζκψλ ιαγνχ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν. ηηο δαζηθέο εθηάζεηο ηεο ρψξαο φκσο μεζπνχλ ζπλήζσο έληνλεο ππξθαγηέο (Κατιίδεο θ.α. 2004). Ζ επίδξαζε ησλ ππξθαγηψλ απηψλ ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ ιαγνχ δελ έρεη δηεξεπλεζεί. πρλά φκσο αλαθχπηνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πνηα πξέπεη λα είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ είδνπο, φζνλ αθνξά ηε ζήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ κεηά απφ ππξθαγηά. Ζ πεξί ζήξαο λνκνζεζία δελ αλαθέξεη θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζήξαο ηνπ ιαγνχ κεηά απφ ππξθαγηά. Έηζη νξηζκέλα δαζαξρεία εθδίδνπλ απαγνξεχζεηο ζήξαο κεηά απφ ππξθαγηά θαη άιια φρη. Ζ δηάξθεηα ησλ απαγνξεχζεσλ ζήξαο πνηθίιεη απφ έλα έσο πέληε έηε. Σα φξηα ηεο απαγφξεπζεο κπνξεί λα ζπκπίπηνπλ κε ηα φξηα ηεο θακέλεο έθηαζεο ή λα εθηείλνληαη ζε αθηίλα δεθάδσλ ρηιηνκέηξσλ γχξσ απφ ηα φξηα ηεο θακέλεο έθηαζεο. Με βάζε φηη, ν ιαγφο απνηειεί ζεκαληηθφ είδνο ζεξάκαηνο γηα πνιινχο θπλεγνχο θαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ζπρλφηεηα ησλ ππξθαγηψλ θαη ε ζεξεπηηθή πξνηίκεζε ηνπ είδνπο είλαη κεγάιε, θξίλεηαη αλαγθαίν λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ησλ ππξθαγηψλ ζην ιαγφ. Πεξηνρή έξεπλαο ψθνο Υ., Σζαραιίδεο Δ., Μπίξηζαο Π Αθζνλία ιαγψλ κεηά ηε δαζηθή ππξθαγηά Καζζάλδξαο Υαιθηδηθήο. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Σφκνο 2 νο : Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο θακέλεο εθηάζεηο θαη ζηηο γεηηνληθέο κε θακέλεο (θαηαθχγηα άγξηαο δσήο θαη θπλεγφηνπνη) ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Καζζάλδξαο κεηαμχ ηεο θνηλφηεηαο ηεο Φνχξθαο θαη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο (Υάξηεο 1).

2 χκθσλα κε ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηνπ Μεηεσξνινγηθνχ ηαζκνχ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο ζηελ Καζζάλδξα (έηε ) ε κέζε εηήζηα βξνρφπησζε αλέξρεηαη ζε 581 mm θαη ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία αέξνο είλαη 16,3 ºC. Ζ πεξηνρή έξεπλαο αλήθεη ζηε δψλε Quercetalia ilicis θαη θαιχπηεηαη θπξίσο απφ δαζηθή βιάζηεζε ραιεπίνπ πεχθεο (Pinus halepensis), αείθπιισλ πιαηπθχιισλ θαη δηάζπαξηα ππάξρνπλ μεξηθέο θαιιηέξγεηεο θπξίσο κε ζηηεξά, ςπραλζή θαη ειαηψλεο. Σα θπηηθά είδε ηεο πεξηνρήο είλαη ππξφθηια θαη αλαγελληνχληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο κεηά ηελ ππξθαγηά (Tsitsoni 1997). ηελ πεξηνρή ζηηο 21/8/2006 έιαβε ρψξα ππξθαγηά ε νπνία έθαςε έθηαζε 68,7 Km² ζην θέληξν ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Καζζάλδξαο θαη απαγνξεχηεθε ε ζήξα ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ρεξζνλήζνπ. ηηο 25/11/2006 ε παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηήζεθε θαη επηηξάπεθε ε ζήξα ηνπ ιαγνχ κέρξη ηεο 10/1/2007 ζηε κε θακέλε έθηαζε. Σν θαζεζηψο απηφ ζπλερίζηεθε θαη ην επφκελν έηνο ηεο έξεπλαο. Όζνλ αθνξά ηε βφζθεζε αγξνηηθψλ δψσλ ππήξμε ζρεηηθή απαγφξεπζε, σζηφζν ζπλερίζηεθε ε εθαξκνγή ηεο ηφζν ζηηο κε θακέλεο φζν θαη ζηηο θακέλεο εθηάζεηο. Χάξηεο 1. Πεξηνρή έξεπλαο θαη ρξήζεηο γεο. (Με καύξε δηαθεθνκκέλε γξακκή ε θακέλε έθηαζε θαη κε θόθθηλε ηα θαηαθύγηα άγξηαο δσήο). Map 1. Research area and land uses. (With black interrupted line the burned area and with red the wildlife refuges). Μέζνδνη Επίδραζη πσρκαγιάς ζηη βλάζηηζη Kαηά κήθνο ηνπ δαζηθνχ δξφκνπ πνπ ελψλεη ηελ θνηλφηεηα ηεο Φνχξθαο θαη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, κήθνπο 22 Km, ηνπνζεηήζεθαλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 35 ζεκεία αλά 500 έσο 600 κέηξα. Ζ επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο ππνινγίζηεθε ζε δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα κέηξσλ γχξσ απφ θάζε ζεκείν ζχκθσλα κε ην κέζν εχξνο θαηνηθίαο (home range) ηνπ ιαγνχ (Homolka 1985, Reitz and Leonard 1994). ηελ πξνζέγγηζε απηή πξνηηκήζεθε γηα θαιχηεξε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ε ιήςε πεξηζζφηεξσλ δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ παξά ηε κεξηθή ηνπο επηθάιπςε. Ζ επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο (ΔΠ) είλαη κεγαιχηεξε φζν πεξηζζφηεξε έθηαζε θαίγεηαη θαη φζν κηθξφηεξε είλαη ε δηαζπνξά ησλ ελαπνκεηλάλησλ κε θακέλσλ ζέζεσλ. Απηφ εθθξάζηεθε σο ν γεσκεηξηθφο κέζνο δχν παξακέηξσλ: ΔΠ = (ΚΒ ΑΚ) 1/2

3 Όπνπ ΚΒ εθθξάδεη ηελ θακέλε βιάζηεζε θαη είλαη ην άζξνηζκα ηνπ εκβαδνχ ηεο δαζηθήο έθηαζεο φπνπ θάεθε εληειψο ν ππφξνθνο (ΚΓΔ) θαη ηνπ εκίζεσο ηνπ εκβαδνχ ηεο θακέλεο γεσξγηθήο έθηαζεο (ΚΓΔ). Ζ θακέλε γεσξγηθή έθηαζε ιήθζεθε θαηά ην ήκηζπ επεηδή ε έληαζε ηεο ππξθαγηάο ζε απηή δελ είλαη ηφζν έληνλε, φπσο ζηε δαζηθή βιάζηεζε. Σα εκβαδά εθθξάζηεθαλ σο πνζνζηά επί ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο: ΚΒ = ΚΓΔ + 1/2ΚΓΔ (0: κε θακέλε έθηαζε 1: ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο έθηαζεο θακέλν) Όπνπ ΑΚ είλαη έλαο δείθηεο απνπζίαο θάιπςεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ε επηθάλεηα ησλ κέηξσλ δηαηξέζεθε ζε ελλέα επηκέξνπο ηεηξάγσλα ησλ κέηξσλ θαη βξέζεθε ν ιφγνο θ/9, φπνπ θ ν αξηζκφο ησλ ηεηξαγψλσλ φπνπ ε ππξθαγηά θαηάζηξεςε εληειψο ηελ πνψδε θαη ζακλψδε βιάζηεζε, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη θπηηθή θάιπςε γηα ην ιαγφ (0: άξηζηε δηαζπνξά 1: απνπζία θαιπςεο). Υξεζηκνπνηήζεθαλ νξζνθσηνράξηεο 1:5.000 ησλ νπνίσλ ε ιήςε έγηλε ακέζσο κεηά ηελ ππξθαγηά θαη νη αλσηέξσ ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ εκβαδφκεηξνπ. Ζ επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο εθηηκήζεθε ζε 24 ζεκεία, ελψ ζε 11 επηπιένλ ζεκεία φπνπ ν δξφκνο δηαζρίδεη κε θακέλεο εθηάζεηο ππνινγίζηεθε ε δαζνθάιπςε ησλ κε θακέλσλ εθηάζεσλ. Σύγκριζη ηης αθθονίας ηων λαγών Ζ αθζνλία ησλ ιαγψλ εθηηκήζεθε κε ηηο κεζφδνπο ηνπ πξνβνιέα θαη ηεο θαηακέηξεζεο θνπξάλσλ. Σν πξψην έηνο ε ζχγθξηζε ηεο αθζνλίαο ησλ ιαγψλ έγηλε κεηαμχ ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ θαη ησλ γεηηνληθψλ κε θακέλσλ, φπνπ ην θαζεζηψο ζήξαο ήηαλ παξφκνην. Γειαδή ην πξνεγνχκελν έηνο απφ ηελ ππξθαγηά επηηξέπνληαλ ε ζήξα θαη κεηά ηελ ππξθαγηά απαγνξεχηεθε εληειψο ζηηο θακέλεο θαη κέρξη 25/11 ζηηο κε θακέλεο. Σν δεχηεξν έηνο, κεηά ηελ έλαξμε ηεο θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ θαη κέρξη ην ηέινο ηεο άλνημεο, νη κεηξήζεηο ζηηο κε θακέλεο εθηάζεηο επεθηάζεθαλ ζε θαηαθχγηα άγξηαο δσήο. Απηφ έγηλε γηα λα πεξηνξηζηεί ε επίδξαζε ηεο ζήξαο ε νπνία ιάκβαλε ρψξα εθηφο ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ. πγθεθξηκέλα νη απνζηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θαηαθχγηα απνηέιεζαλ ην 75% ηεο ζπλνιηθήο απφζηαζεο φπνπ δηαλχζεθε ζηηο κε θακέλεο εθηάζεηο θαη θαιχθζεθε κε πξνβνιέα. ηελ πεξίπησζε ηεο θαηακέηξεζεο θνπξάλσλ (ηνλ Απξίιην ηνπ 2008) 11 δηαδξνκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θπλεγφηνπν θαη 15 δηαδξνκέο ζε θαηαθχγηα. Μέζνδνο ηνπ πξνβνιέα ηε κέζνδν ηνπ πξνβνιέα (spotlight method) νη ιαγνί θαηαγξάθνληαη απφ απηνθίλεην πνπ θηλείηαη κε ηαρχηεηα πεξίπνπ 20 Km/h απνθιεηζηηθά ζε δαζηθνχο δξφκνπο. Σν ζπλεξγείν απνηεινχληαλ απφ ηξία άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν έθεξαλ πξνβνιείο δχν εθαηνκκπξίσλ θεξηψλ κε ηνπο νπνίνπο θψηηδαλ ζπζηεκαηηθά ηηο εθαηέξσζελ ηνπ δξφκνπ ζέζεηο. Σα ζεκεία φπνπ εκθαλίδνληαλ ιαγνί θαηαγξάθνληαλ κε GPS. Οη κεηξήζεηο άξρηδαλ δχν ψξεο κεηά ηε δχζε θαη νινθιεξψλνληαλ κέζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ έσο πέληε σξψλ (Verheyden 1991, Langbein et al. 1999). ε θάζε επίζθεςε, ε δηαδξνκή θαιππηφηαλ κε ηνπο πξνβνιείο δχν θνξέο (ε δεχηεξε θαηά ηελ επηζηξνθή). Όηαλ θαηά ηελ επηζηξνθή εληνπηδφηαλ ζην ίδην ζεκείν ιαγφο δελ θαηαγξάθνληαλ. Μέζνδνο ηεο θαηακέηξεζεο θνπξάλσλ ηε κέζνδν ηεο θαηακέηξεζεο θνπξάλσλ (pellet counts) εγθαηαζηάζεθε κία δηαδξνκή (line transect) ζε θάζε δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ Murphy and Bowman (2007). ε θάζε δηαδξνκή ν απνγξαθέαο πεξπαηνχζε εθαηέξσζελ θαη παξάιιεια ηνπ δξφκνπ θάλνληαο πνξεία 400 κέηξσλ. Ζ δηαδηθαζία είρε σο εμήο:

4 ν απνγξαθέαο απνκαθξπλφηαλ 30 κέηξα απφ ην δξφκν θαη πξαγκαηνπνηνχζε πνξεία 100 κέηξσλ παξαηεξψληαο πξνζεθηηθά ην έδαθνο ζε πιάηνο κηζνχ κέηξνπ πεξίπνπ θαη θαηέγξαθε ηα θφπξαλα, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ζα ζπλαληνχζε εκπφδηα (θνξκνί, ζάκλνη, έληνλε θιίζε) ηα παξέθακπηε θαη ζπλέρηδε ηελ πνξεία κέρξη λα ζπκπιεξψζεη ηα 100 κέηξα, ζηε ζπλέρεηα απνκαθξπλφηαλ 50 κέηξα απφ ην δξφκν θαη πξαγκαηνπνηνχζε αλάινγα ηελ πνξεία ησλ 100 κέηξσλ πξνο ηα πίζσ, ε δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλνληαλ θαη ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ δξφκνπ, ηειηθά ζε θάζε δηαδξνκή ζπκπιεξψλνληαλ ζπλνιηθά 400 κέηξα πνξείαο φπνπ απνγξάθεθαλ ηα θφπξαλα, έηζη γηα θάζε δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα ππήξρε ν αξηζκφο θνπξάλσλ αλά δηαδξνκή. Ζ απνγξαθή έγηλε ζε κηα απφζηαζε 30 έσο 50 κέηξσλ απφ ην δξφκν έηζη ψζηε λα κελ είλαη πνιχ θνληά ζην δξφκν, φπνπ κπνξεί λα δξνπλ θάπνηνη παξάγνληεο αξλεηηθά, π.ρ. φριεζε απφ απηνθίλεηα θαη θνπάδηα αγξνηηθψλ δψσλ αιιά θαη νχηε πνιχ καθξηά ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο κεζφδνπ ηνπ πξνβνιέα. Ζ κέζνδνο απηή θξίζεθε πσο ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ εγθαηάζηαζε επηθαλεηψλ (plots) (Litvaitis et al. 1985, Langbein et al. 1999) επεηδή θάιππηε κεγαιχηεξε έθηαζε νπφηε ήηαλ κεγαιχηεξεο νη πηζαλφηεηεο λα εληνπηζηνχλ θφπξαλα ιαγνχ ζε πεξηνρή κε κηθξφ πιεζπζκφ, θαη έηζη λα απνθεπρζνχλ πνιιέο κεδεληθέο ηηκέο νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα δπζρεξαίλνπλ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Ανάλσζη δεδομένων Ο αξηζκφο ησλ ιαγψλ πνπ εληνπίζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξνβνιέα εθθξάζηεθε αλά ηξέρνλ Km θαη αλά επίζθεςε. Ζ ζχγθξηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ιαγψλ έγηλε κε ην t-test ζε ηηκέο θαηά δεχγε ψζηε λα απνθιεηζηεί ε επίδξαζε παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ ιαγψλ (φπσο ζειήλε, άλεκνο, βξνρή). Ο αξηζκφο ησλ θνπξάλσλ αλά δηαδξνκή κεηαζρεκαηίζηεθε κε ηελ εμίζσζε ln(x+1), ψζηε λα ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ t-test ζε αλεμάξηεηα δείγκαηα. Οη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο δηεξεπλήζεθαλ κε ηελ παιηλδξφκεζε. Ζ θαλνληθφηεηα δηεξεπλήζεθε κε ηνλ έιεγρν Shapiro-Wilk θαη ε ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ κε ηνλ έιεγρν ηνπ Levene (Zar 1996). Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθνξψλ νξίζηεθε ζε 0,05. ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ην παθέην STATISTICA 6. Απνηειέζκαηα Επίδραζη ηης πσρκαγιάς ζηη βλάζηηζη ηηο κε θακέλεο εθηάζεηο, φπνπ θαηαγξάθεθαλ νη ιαγνί, ε δαζνθάιπςε ππνινγίζηεθε ζε 73,4%, ελψ ζηηο θακέλεο ζε 83% (πξηλ ηελ ππξθαγηά). ηηο θακέλεο εθηάζεηο ε ελαπνκείλαζα κε θακέλε δαζηθή βιάζηεζε θάιππηε θαηά κέζν φξν ην 6,92%±2,23% (εχξνο 0-40%) ηνπ εκβαδνχ. ηηο θακέλεο εθηάζεηο, φπνπ θαηαγξάθεθαλ νη ιαγνί, ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο επίδξαζεο ηεο ππξθαγηάο ζε 24 επηθάλεηεο δεηγκαηνιεςίαο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ κεηαμχ Φνχξθαο θαη Αγίαο Παξαζθεπήο (Πίλαθαο 1). Γείθηεο Indicators ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ηνηρεία δεηθηψλ ππξθαγηάο ζηηο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο. TABLE 1. Indicators of fire in the sampling surfaces. Μέζνο φξνο Mean Σππηθφ ζθάικα (SE) Δχξνο Range

5 ΔΠ Κακέλεο βιάζηεζεο (ΚΒ) Percentage of burned vegetation area Απνπζίαο θάιπςεο (ΑΚ) Dissemination of unburned places Δπίδξαζεο ηεο ππξθαγηάο (ΔΠ) Fire indicator 0,86 0,03 0,49 1 0,74 0,05 0,22-1 0,788 0,043 0,40-1 ε ελλέα επηθάλεηεο ν ΔΠ ήηαλ ίζνο κε ηε κνλάδα, δειαδή ε θαηαζηξνθή ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο ήηαλ νινθιεξσηηθή. ηηο επηθάλεηεο φπνπ ν ΔΠ είρε ηηκή 1 ε δαζνθάιπςε ήηαλ 91,3%±3,1% πξηλ ηελ ππξθαγηά θαη ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε (Σ test, P=0,007) ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επηθάλεηεο φπνπ ν ΔΠ είρε ηηκή <0,838 (ρήκα 1). ηηο επηθάλεηεο κε ΔΠ <0,838 δελ ππήξμε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ηνπ ΔΠ θαη ηεο δαζνθάιπςεο (R²=0,003, P=0,835). 1 0,9 y = 0,0065x + 0,2471 R 2 = 0,1924 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, δαζνθάιπςε % Σρήκα 1. ρέζε δείθηε επίδξαζεο ηεο ππξθαγηάο (ΔΠ) θαη δαζνθάιπςεο. Δληφο ηνπ νξζνγσλίνπ νη επηθάλεηεο ησλ έληνλα θακέλσλ εθηάζεσλ. Figure 1. Relation of fire indicator (FI) and forest cover. The surfaces that belong in intensely burned areas are presented inside the rectangle. Δπηά απφ ηηο επηθάλεηεο κε ΔΠ ίζν κε ηε κνλάδα θαηαλέκνληαλ δηαδνρηθά θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ ηεο πεξηνρήο έξεπλαο, νπφηε απνηέιεζαλ ηελ επηκέξνπο πεξηνρή ησλ έληνλα θακέλσλ εθηάζεσλ. Οη ππφινηπεο 17 επηθάλεηεο εληάρζεθαλ ζηηο κέηξηα θακέλεο εθηάζεηο. Σύγκριζη ηης αθθονίας ηων λαγών Μέζνδνο ηνπ πξνβνιέα ε ζχλνιν 30 επηζθέςεσλ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο εληνπίζηεθαλ 143 ιαγνί ζε πνξεία Km δαζηθψλ δξφκσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο κεηά ηελ ππξθαγηά ν αξηζκφο ιαγψλ/km ήηαλ κηθξφηεξνο ζηηο θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο. Ηδηαίηεξα κηθξφηεξνο ήηαλ ζηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο φπνπ κέρξη ηελ Άλνημε ηνπ 2007 δελ είρε παξαηεξεζεί ιαγφο (Πίλαθαο 2). ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Καηαγεγξακκέλνη ιαγνί αλά Km θαη επνρή ην πξψην έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά. TABLE 2. Recorded hares in the region of research per Km and per season, the first year after the fire. Δπνρή Epoch Με θακέλεο Not burned Μέηξηα θακέλεο Moderately burned Έληνλα θακέλεο Intensively burned (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) Φζηλφπσξν (Autumn) 3 25,5 0, ,5 0, ,5 0 Υεηκψλαο (Winter) , ,

6 ιαγνί/km Άλνημε (Spring) , , Θέξνο (Summer) 3 25,5 0, ,5 0, ,5 0,222 χλνιν (Total) , , ,048 (1): αξηζκφο ιαγψλ, (2): ζχλνιν Km, (3): αλαινγία (1)/(3) O Πίλαθαο 3 δείρλεη ην κέζν αξηζκφ ιαγψλ/km/επίζθεςε γηα θάζε έθηαζε ην πξψην έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά. Σν T test ζε ηηκέο θαηά δεχγε έδεημε πσο ν αξηζκφο ιαγψλ/km /επίζθεςε ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνο (Σ test, P=0,029) ζηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο. Μεηαμχ ησλ έληνλα θακέλσλ θαη ησλ κέηξηα θακέλσλ εθηάζεσλ δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά (Σ test, P=0,096), φπσο θαη κεηαμχ ησλ κέηξηα θακέλσλ κε ηηο κε θακέλεο εθηάζεηο (Σ test, P=0,492). πλνιηθά ν αξηζκφο ιαγψλ/km/επίζθεςε δελ δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θακέλσλ θαη κε θακέλσλ εθηάζεσλ (Σ test, P=0,253). ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Καηαγεγξακκέλνη ιαγνί αλά Km θαη επίζθεςε (ηε λχρηα), θαηά ην πξψην έηνο (n=14 επηζθέςεηο). TABLE 3. Recorded hares per Km and per visit (the night) during the first year (n=14 visits). Με θακέλεο εθηάζεηο Not burned areas Κακέλεο εθηάζεηο Burned areas Μέηξηα (Moderately) Έληνλα (Intensively) Αξηζκφο ιαγψλ/km/επίζθεςε 0,134 ± 0,039 α 0,098 ± 0,026 αβ 0,032 ± 0,022 β Hares/Km/visit 0,082 ± 0,018 α Γηαθνξεηηθά γξάκκαηα αλά γξακκή δείρλνπλ δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο <0,05. Οη ζρέζεηο ηνπ πξψηνπ έηνπο κεηαβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ έηνπο κεηά ηελ ππξθαγηά. ην ρήκα 2 θαίλεηαη φηη νη ιαγνί ζηηο θακέλεο εθηάζεηο είλαη πεξηζζφηεξνη ζε ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο. ηηο κε θακέλεο εθηάζεηο παξαηεξείηαη επίζεο αχμεζε ησλ ιαγψλ θάηη ην νπνίν πξέπεη λα απνδνζεί ζην φηη θαηά ην δεχηεξν έηνο νη θαηακεηξήζεηο επεθηάζεθαλ ζε θαηαθχγηα άγξηαο δσήο. κε θακέλεο κέηξηα θακέλεο έληνλα θακέλεο 0,3 0,272 0,25 0,218 0,2 0,173 0,15 0,134 0,1 0,05 0,092 0,048 0 πξψην έηνο δεχηεξν έηνο Σρήκα 2. Ηζηφγξακκα θαηαγεγξακκέλσλ ιαγψλ αλά Km ηεο ζπλνιηθήο δηαλπφκελεο απφζηαζεο. Figure 2. Histogram of recorded hares per Km of the total covered distance. Οη θαηακεηξήζεηο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο έδεημαλ φηη ν αξηζκφο ιαγψλ/km ήηαλ κεγαιχηεξνο ζηηο θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο (Πίλαθαο 4). Απηφ δηαπηζηψζεθε παξφιν πνπ απφ ην Φζηλφπσξν κέρξη ηελ Άλνημε νη κε θακέλεο εθηάζεηο αλαθέξνληαη θπξίσο ζε θαηαθχγηα, φπνπ απαγνξεχεηαη ε ζήξα.

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Καηαγεγξακκέλνη ιαγνί αλά Km θαη επνρή ην δεχηεξν έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά. TABLE 4. Recorded hares in the region of research per Km and per season the second year after the fire. Δπνρή Epoch Με θακέλεο Not burned Μέηξηα θακέλεο Moderately burned Έληνλα θακέλεο Intensively burned (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) Φζηλφπσξν (Autumn) , ,7 0, ,5 0,177 Υεηκψλαο (Winter) , , ,111 Άλνημε (Spring) 10 58,5 0, ,1 0, ,5 0,414 Θέξνο (Summer) 3 25,5 0, ,5 0, ,5 0,205 χλνιν (Total) , ,3 0, ,5 0,218 (1): αξηζκφο ιαγψλ, (2): ζχλνιν Km, (3): αλαινγία (1)/(3) O Πίλαθαο 5 δείρλεη ην κέζν αξηζκφ ιαγψλ/km/επίζθεςε γηα θάζε έθηαζε ην δεχηεξν έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά. Σν T test ζε ηηκέο θαηά δεχγε έδεημε πσο ν αξηζκφο ιαγψλ/km/επίζθεςε δελ δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ έληνλα θακέλσλ εθηάζεσλ θαη ησλ κε θακέλσλ (Σ test, P=0,2), φπσο θαη κεηαμχ ησλ κέηξηα θακέλσλ κε ησλ έληνλα θακέλσλ (Σ test, P=0,262). Ωζηφζν, ν αξηζκφο ιαγψλ/km/επίζθεςε ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνο (Σ test, P=0,021) ζηηο κε θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κέηξηα θακέλεο. πλνιηθά ν αξηζκφο ιαγψλ/km/επίζθεςε δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θακέλσλ θαη κε θακέλσλ εθηάζεσλ (Σ test, P=0,02). ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Καηαγεγξακκέλνη ιαγνί αλά Km θαη επίζθεςε (ηε λχρηα), θαηά ην δεχηεξν έηνο (n=16 επηζθέςεηο). TABLE 5. Recorded hares per Km and per visit (the night) during the second year (n=16 visits). Με θακέλεο εθηάζεηο Not burned areas Κακέλεο εθηάζεηο Burned areas Μέηξηα (Moderately) Έληνλα (Intensively) Αξηζκφο ιαγψλ/km/επίζθεςε 0,137 ± 0,024 α 0,281 ± 0,043 β 0,214 ± 0,055 αβ Hares/Km/visit 0,264 ± 0,039 β Γηαθνξεηηθά γξάκκαηα αλά γξακκή δείρλνπλ δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο <0,05. Μέζνδνο ηεο θαηακέηξεζεο θνπξάλσλ Σν πξψην έηνο ζηηο 7/11/2007 έγηλε κηα πξψηε εθηίκεζε κε ηελ εγθαηάζηαζε πέληε δηαδξνκψλ ζηε κε θακέλε έθηαζε θαη πέληε δηαδξνκψλ ζηε κέηξηα θακέλε έθηαζε. ηηο 20/4/2007 ε πεξηνρή έξεπλαο θαιχθζεθε κε ελλέα δηαδξνκέο ζηε κε θακέλε έθηαζε, 17 δηαδξνκέο ζηε κέηξηα θακέλε έθηαζε θαη επηά δηαδξνκέο ζηελ έληνλα θακέλε έθηαζε. Σν δεχηεξν έηνο ζηηο 17-20/4/2008 ε πεξηνρή έξεπλαο θαιχθζεθε κε 26 δηαδξνκέο ζηε κε θακέλε έθηαζε (11 ζε θπλεγφηνπν θαη 15 ζε θαηαθχγηα), 17 δηαδξνκέο ζηε κέηξηα θακέλε έθηαζε θαη επηά δηαδξνκέο ζηελ έληνλα θακέλε έθηαζε. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ δηαδξνκψλ απηψλ θαηά ηε δηεηή έξεπλα ήηαλ κέηξα. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Αξηζκφο θνπξάλσλ ιαγψλ (κέζνη φξνη ± ηππηθφ ζθάικα) αλά δηαδξνκή (400 m) θαηά ην πξψην έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά (n: δηαδξνκέο, βιέπε πίλαθα). TABLE 6. Νumbers of hare faeces (means ± standard error) per transect (400 m) at the first year after the fire (n: transects). Κακέλεο εθηάζεηο (Burned areas) Με θακέλεο εθηάζεηο Έληνλα (Intensively) Μέηξηα (Moderately) Not burned areas 7/11/06-1,71 ± 0,55 α (n=5) 1,22 ± 0,5 α (n=5) 0,822 ± 0,55 β (n=7) 0,88 ± 0,21 β (n=17)

8 20/4/07 0,86 ± 0,19 β (n=24) 4,7 ± 0,54 γ (n=9) πλνιηθά (Total) 0,89 ± 0,18 δ (n=29) 3,09 ± 0,39 ε (n=14) Γηαθνξεηηθά γξάκκαηα αλά γξακκή δείρλνπλ δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο <0,05. ηηο 7/11/2006 δελ βξέζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ θνπξάλσλ κεηαμχ ησλ κέηξηα θακέλσλ θαη ησλ κε θακέλσλ δηαδξνκψλ (Σ test, P=0,774) (Πίλαθαο 6). ηελ πην επξεία θαηαγξαθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20/4/2007, βξέζεθε πσο ν αξηζκφο θνπξάλσλ/δηαδξνκή ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνο ζηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο (Σ test, P=0,029). Δπίζεο, ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνο ζηηο κέηξηα θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο (Σ test, P=0,012). Μεηαμχ ησλ έληνλα θακέλσλ θαη ησλ κέηξηα θακέλσλ δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά (Σ test, P=0,94). πλνιηθά ν αξηζκφο θνπξάλσλ/δηαδξνκή ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνο ζηηο θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο (Σ test, P=0,008), αθφκα θαη φηαλ ζπλδπάζηεθαλ ηα δεδνκέλα θαη ησλ δχν εκεξνκεληψλ (Σ test, P=0,036). ηελ θαηαγξαθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην δεχηεξν έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά, ζηηο 17-20/4/2008 ε ζχγθξηζε έγηλε κεηαμχ ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ θαη δχν γεηηνληθψλ κε θακέλσλ θαηαθπγίσλ γηα λα απνθιεηζηεί ε επίδξαζε ηεο ζήξαο (Πίλαθαο 7). ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Αξηζκφο θνπξάλσλ ιαγψλ (κέζνη φξνη ± ηππηθφ ζθάικα) αλά δηαδξνκή (400 m) θαηά ην δεχηεξν έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά (n: δηαδξνκέο, βιέπε πίλαθα). TABLE 7. Νumbers of hare faeces (means ± standard error) per transect (400 m) at the second year after the fire (n: transects). Κακέλεο εθηάζεηο (Burned areas) Με θακέλεο εθηάζεηο Έληνλα (Intensively) Μέηξηα (Moderately) Not burned areas 9,07 ± 0,52 α (n=7) 10,94 ± 0,32 α (n=17) 10,36 ± 0,26 α (n=24) 6,77 ± 0,5 α (n=15) Γηαθνξεηηθά γξάκκαηα αλά γξακκή δείρλνπλ δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο <0,05. Βξέζεθε πσο ν αξηζκφο θνπξάλσλ/δηαδξνκή ήηαλ κεγαιχηεξνο ζηηο θακέλεο εθηάζεηο, σζηφζν δελ δηέθεξε ζεκαληηθά. πγθεθξηκέλα δελ δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ έληνλα θακέλσλ εθηάζεσλ θαη ησλ κε θακέλσλ (Σ test, P=0,693). Δπίζεο, δελ δηέθεξε κεηαμχ ησλ κέηξηα θακέλσλ εθηάζεσλ θαη ησλ κε θακέλσλ (Σ test, P=0,373). Μεηαμχ ησλ έληνλα θακέλσλ θαη ησλ κέηξηα θακέλσλ δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά (Σ test, P=0,74). πλνιηθά ν αξηζκφο θνπξάλσλ/δηαδξνκή δελ δηέθεξε ζηηο θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο (Σ test, P=0,374). ην ρήκα 3 θαίλεηαη ε αλαηξνπή ηεο ζρέζεο ηεο αθζνλίαο ησλ θνπξάλσλ πνπ ζπλέβε απφ ην πξψην ζην δεχηεξν έηνο.

9 θφπξαλα ιαγψλ/δηαδξνκή κε θακέλεο κέηξηα θακέλεο έληνλα θακέλεο 10,94 9,07 8 6, ,09 2 1,07 0,822 0 πξψην έηνο δεχηεξν έηνο Σρήκα 3. Ηζηφγξακκα κέζσλ φξσλ αξηζκψλ θνπξάλσλ ιαγνχ αλά δηαδξνκή (400m). Figure 3. Histogram of mean numbers of hare faeces per transect (400 m). Παροσζία λαγών ζηις μη καμένες εκηάζεις πληζίον ηων καμένων Οη ιαγνί έρνπλ εχξνο θαηνηθίαο απφ 0,1 1 Κm² (Broekuizen and Maaskamp 1982, Kovacs and Buza 1992, Reitz and Leonard 1994), νπφηε εχινγν είλαη ην εξψηεκα γηα ην εάλ ζηα πξψηα έλα έσο δχν Km απφ ην φξην ησλ θακέλσλ παξαηεξήζεθε κηα πςειφηεξε παξνπζία ιαγψλ απφ άιιεο ζέζεηο ιφγσ κεηαθίλεζεο θαη παξακνλήο. Γηα λα ειεγρζεί απηφ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εηδηθή θαη εθηεηακέλε έξεπλα. Με επηθχιαμε γηα ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα παξαηίζεηαη ε ρσξηθή παξνπζία ησλ ιαγψλ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο πνπ θαιχθζεθε κε ηε κέζνδν ηνπ πξνβνιέα (ρήκα 4). Με θακέλεο εθηάζεηο Μέηξηα θακέλεο εθηάζεηο : παξνπζία ιαγνχ ην 1 ν έηνο : παξνπζία ιαγνχ ην 2 ν έηνο 1Km Σρήκα 4. Απεηθφληζε ησλ ζέζεσλ εληνπηζκνχ ιαγψλ κεηαμχ κε θακέλσλ (8,5 Km) θαη κέηξηα θακέλσλ εθηάζεσλ (5 Km) ην πξψην θαη ην δεχηεξν έηνο. (Ζ δηαθεθνκκέλε έιιεηςε πεξηθιείεη ηα δχν Km ησλ κε θακέλσλ πιεζίνλ ησλ θακέλσλ). Figure 4. Depiction of positions of hares localisation between not burned (8,5 Km) and moderate burned areas (5 Km) the first and second year. (Inside the interrupted lack are encompassed two Km of not burned areas neighbour to burned). ην ρήκα 4 δηαπηζηψλεηαη φηη νη ιαγνί ζηηο κε θακέλεο εθηάζεηο πιεζίνλ ησλ θακέλσλ δελ εκθαλίδνπλ θάπνηα αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ηνπο. ην πξψην Km απφ ην φξην ησλ θακέλσλ δελ εληνπίζηεθε θαλέλαο ιαγφο, ελψ ζην δεχηεξν εληνπίζηεθαλ δχν ιαγνί, αξηζκφο κηθξφηεξνο απφ άιιεο πεξηνρέο ησλ κε θακέλσλ. Δπηπξφζζεηα θαη ην δεχηεξν έηνο θαηαγξάθνληαη δχν ιαγνί ζηελ ίδηα πεξηνρή πεξίπνπ φπνπ βξέζεθαλ θαηά ην πξψην έηνο. Παροσζία λαγών ζηις μέηρια καμένες εκηάζεις

10 αξηζκόο ιαγώλ αξηζκόο θνπξάλσλ ηηο κέηξηα θακέλεο εθηάζεηο νη δείθηεο ππξθαγηάο ήηαλ δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ επηθαλεηψλ δεηγκαηνιεςίαο, ζε αληίζεζε κε ηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο φπνπ ε ηηκή ησλ δεηθηψλ ηζνχηαη κε ηε κνλάδα. ηηο κέηξηα θακέλεο εθηάζεηο ζπζρεηίζηεθαλ νη δείθηεο ππξθαγηάο κε ηνπο δείθηεο πιεζπζκνχ y = 1,5121x + 1,6468 R 2 = 0,0183 0,3 0,5 0,7 0,9 ΔΠ α) 100 y = 70,013x - 27,744 β) R 2 = 0, ,3 0,5 0,7 0,9 Σρήκα 5. ρέζε δείθηε επίδξαζεο ηεο ππξθαγηάο ΔΠ θαη: α) θαηαγεγξακκέλσλ ιαγψλ κε πξνβνιέα, β) αξηζκνχ θνπξάλσλ ζην ζχλνιν ησλ δχν εηψλ κεηά ηελ ππξθαγηά, ζηηο 17 δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο κέηξηαο θακέλεο έθηαζεο. Figure 5. Relation of fire indicator with: a) the recorded hares with spotlight, b) the total number of faeces during two years after the fire, in the 17 sampling surfaces of moderate burned area. Οη αξηζκνί ιαγψλ ν νπνίνη θαηαγξάθεθαλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξνβνιέα ζηηο 17 επηκέξνπο επηθάλεηεο ησλ κέηξηα θακέλσλ εθηάζεσλ δελ ζπζρεηίδνληαλ κε ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ ππξθαγηάο, ηφζν ην πξψην φζν θαη ην δεχηεξν έηνο (ρήκα 5α). Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηακέηξεζεο ησλ θνπξάλσλ δηαπηζηψζεθε φηη ζηηο επηθάλεηεο φπνπ ε ππξθαγηά ήηαλ εληνλφηεξε ν αξηζκφο ησλ θνπξάλσλ ήηαλ κεγαιχηεξνο (ρήκα 5β, Πίλαθαο 8). Απηφ δηαπηζηψζεθε ην πξψην έηνο ζην δείθηε θακέλεο βιάζηεζεο (ΚΒ) θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζην δείθηε απνπζίαο θάιπςεο (ΑΚ). Σν δεχηεξν έηνο πεξηνξίζηεθε ζηνλ ΑΚ. ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R² θαη ε ζεκαληηθφηεηα P (ζε επίπεδν 5%:* θαη 1%:**) ησλ δεηθηψλ ππξθαγηάο κε ηνλ αξηζκφ θνπξάλσλ ζηηο 17 επηκέξνπο επηθάλεηεο ησλ κέηξηα θακέλσλ εθηάζεσλ. TABLE 8. Coefficient of determination R² and significance P (in level 5%:* and 1%:**) of indicators of fire with the number of faeces in 17 sampling surfaces of moderate burned areas. Σπζρέηηζε (Correlation) R² P 1 ν έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά (1 st year after fire) Κακέλεο βιάζηεζεο (ΚΒ) θφπξαλα (Percentage of burned vegetation faeces) 0,278 0,0297* Απνπζίαο θάιπςεο (ΑΚ) θφπξαλα (Dissemination of unburned places faeces) 0,396 0,007** Δπίδξαζεο ηεο ππξθαγηάο (ΔΠ) θφπξαλα (Fire indicator faeces) 0,419 0,0049** 2 ν έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά (2 nd year after fire) Κακέλεο βιάζηεζεο (ΚΒ) θφπξαλα (Percentage of burned vegetation faeces) 0,113 0,18 Απνπζίαο θάιπςεο (ΑΚ) θφπξαλα (Dissemination of unburned places faeces) 0,284 0,027* Δπίδξαζεο ηεο ππξθαγηάο (ΔΠ) θφπξαλα (Fire indicator faeces) 0,268 0,033* Σπλνιηθά θαη ηα δύν έηε κεηά ηελ ππξθαγηά (Total of two years after fire) Κακέλεο βιάζηεζεο (ΚΒ) θφπξαλα (Percentage of burned vegetation faeces) 0,153 0,12 Απνπζίαο θάιπςεο (ΑΚ) θφπξαλα (Dissemination of unburned places faeces) 0,355 0,011* Δπίδξαζεο ηεο ππξθαγηάο (ΔΠ) θφπξαλα (Fire indicator faeces) 0,34 0,014* ΔΠ

11 Σπδήηεζε ηελ πεξηνρή έξεπλαο δελ ππάξρνπλ πιεζπζκηαθά δεδνκέλα γηα ην ιαγφ πξηλ ηελ ππξθαγηά ψζηε λα ππάξρεη ζαθήο εηθφλα γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζην ιαγφ. Δπηπξφζζεηα δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εηδηθή δηεξεχλεζε γηα ην αλ ππήξμε ζαλάησζε ή κεηαθίλεζε ησλ ιαγψλ ή θαη ηα δχν. Ωζηφζν, δελ εληνπίζηεθε απμεκέλνο αξηζκφο ιαγψλ ζηηο κε θακέλεο εθηάζεηο πιεζίνλ ησλ κέηξηα θακέλσλ (ρήκα 4), θάηη ην νπνίν εληζρχεη ηελ άπνςε φηη δελ ππήξμε κεηαθίλεζε ή εάλ ππήξμε κεηαθίλεζε νη ιαγνί επέζηξεςαλ κεηά απφ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο θακέλεο εθηάζεηο. ηα απνηειέζκαηα πνπ παξαηέζεθαλ δελ επηρεηξήζεθε αλαιπηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εηψλ επεηδή ν πιεζπζκφο ηνπ ιαγνχ αιιά θαη ε εθδήισζε δηαθφξσλ βηνινγηθψλ θαηλφκελσλ (φπσο ε αλαπαξαγσγή) κεηαβάιινληαη απφ έηνο ζε έηνο, π.ρ. ιφγσ επίδξαζεο θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (Smith et al. 2005). Δπηπιένλ γηα λα απνθεπρζεί ε επίδξαζε ηεο ζήξαο, νη κε θακέλεο εθηάζεηο επηιέρζεθαλ αλάινγα κε ην θαζεζηψο ζήξαο ζηηο θακέλεο εθηάζεηο, έηζη ην πξψην έηνο ήηαλ θπλεγφηνπνη θαη ην δεχηεξν έηνο θπξίσο θαηαθχγηα άγξηαο δσήο. Ζ ππξθαγηά είρε εληνλφηεξε επίδξαζε (θαηαζηξνθή δαζηθήο βιάζηεζεο) ζηηο επηθάλεηεο φπνπ ε δαζνθάιπςε ήηαλ κεγαιχηεξε. Ζ δηάζπαζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δάζνπο απφ θαιιηέξγεηεο είηε απφ αληηππξηθέο δψλεο πεξηφξηζαλ ηε κεηάδνζε ηεο ππξθαγηάο θαη έηζη έκεηλαλ αδηαηάξαθηεο ζέζεηο βιάζηεζεο (ρήκα 1). Οη ελαπνκείλαζεο απηέο ζέζεηο βξίζθνληαλ ζηηο κέηξηα θακέλεο εθηάζεηο θαη ήηαλ ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ιαγνχ. πγθεθξηκέλα ζηηο κέηξηα θακέλεο εθηάζεηο βξέζεθαλ ιαγνί απφ ηελ πξψηε επίζθεςε ζηελ πεξηνρή έξεπλαο (ελάκηζη κήλα κεηά ηελ ππξθαγηά) ζε αληίζεζε κε ηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο φπνπ παξνπζία ιαγνχ δηαπηζηψζεθε νθηψ κήλεο κεηά ηελ ππξθαγηά (Πίλαθαο 2). Παξφκνηα νη Keith and Surrendi (1971) δελ θαηέγξαςαλ ιαγνχο ζηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο γηα έλα έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά, αληίζεηα δελ δηαπίζησζαλ κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο κέηξηα θακέλεο εθηάζεηο. ηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο θαη πξηλ ηελ ππξθαγηά ν πιεζπζκφο ηνπ ιαγνχ πηζαλνινγείηαη λα ήηαλ κηθξφο ιφγσ κηθξνχ αξηζκνχ δηαθέλσλ (Bresiski and Chlewski 1976, Panek and Kamieniarz 1999, θνπγγάξεο and Γθαξαβέιε 2006, Paci et al. 2007), θάηη ηέηνην φκσο δελ θαίλεηαη λα κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ ηειεία απνπζία ελδείμεσλ ιαγνχ. Δθηηκάηαη ινηπφλ φηη ε ππξθαγηά ζηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο πξνθάιεζε ζλεζηκφηεηα [θαη ίζσο ηε ιηγφηεξν πηζαλή κφληκε κεηαθίλεζε ησλ ιαγψλ επεηδή ν ιαγφο έρεη κηθξφ εχξνο θαηνηθίαο (home range, Reitz and Leonard 1994) θαη έληνλν έλζηηθην παιηλλφζηεζεο (home instinct, Jezierski 1968)]. ρεηηθέο καξηπξίεο γηα ζαλάησζε ιαγψλ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηνλ Lepus americanus (Hakala et al. 1971) θαη ηνλ Sylvilagus floridanus (Erwin and Stasiak 1979). Οη ζρέζεηο ηνπ πξψηνπ έηνπο αλαηξάπεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ έηνπο κεηά ηελ ππξθαγηά (ρήκαηα 2, 3). Οη θαηακεηξήζεηο κε ηνλ πξνβνιέα άξρηζαλ λα δείρλνπλ πεξηζζφηεξνπο ιαγνχο ζηηο θακέλεο εθηάζεηο απφ ην Φζηλφπσξν ηνπ 2007, έλα έηνο πεξίπνπ κεηά ηελ ππξθαγηά. Οκνίσο νη Keith and Surrendi (1971) βξήθαλ πεξηζζφηεξνπο ιαγνχο ζηηο θακέλεο εθηάζεηο κεηά απφ έλα έηνο, φπσο θαη άιινη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ιαγφκνξθσλ κεηά ηελ παξέιεπζε θάπνηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ην ζπκβάλ ηεο ππξθαγηάο (Gates et al. 1984, Ferron and St-Laurent 2008). Ζ επλντθή επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο δηαπηζηψζεθε απφ ηηο θαηακεηξήζεηο θνπξάλσλ. Οη ιαγνί απνζέηνπλ ηα ζθιεξά θφπξαλα ζηηο ζέζεηο ηξνθνιεςίαο (Litvaitis et al. 1985), απφ ηελ θαηακέηξεζε ησλ θνπξάλσλ ινηπφλ βξέζεθε φηη νη ιαγνί πξνηηκνχζαλ γηα λα ηξαθνχλ επηθάλεηεο κε εληνλφηεξε επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο. Απηφ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ απνπζία μπιψδνπο βιάζηεζεο θαη ιηγφηεξν κε ην εκβαδφλ ηεο θακέλεο έθηαζεο ηεο θάζε επηθάλεηαο (Πίλαθαο 8). Οη ιαγνί δειαδή πξνηηκνχζαλ θακέλεο εθηάζεηο φπνπ ππήξραλ κεγαιχηεξεο

12 αλνηρηέο ζέζεηο ρσξίο μπιψδε βιάζηεζε. Απηφ έρεη βξεζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο γηα ην ιαγφ θαη απνδίδεηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε παξνπζία αξπάγσλ καθξηά απφ ηηο ζέζεηο κε μπιψδε βιάζηεζε (Bresinski and Chlewski, 1976, Panek and Kamieniarz, 1999, Paci et al. 2007). Γηαρεηξηζηηθέο εθαξκνγέο Ο πιεζπζκφο ηνπ ιαγνχ απνηειεί αλαλεψζηκν θπζηθφ πφξν ηεο ζεξεπηηθήο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ νη ππξθαγηέο ζηα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα επηδξνχλ ζηελ αξρή αξλεηηθά θαη κεηά ζεηηθά ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ν πιεζπζκφο κεηά απφ ππξθαγηά κε θαηάιιεινπο δείθηεο αθζνλίαο. Απφ ηνπο δχν δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα απνηειεζκαηηθφηεξνο θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο είλαη ε θαηακέηξεζε ησλ θνπξάλσλ. πγθεθξηκέλα, απφ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο απηήο θαη ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ιαγνχ θαη ηελ πξνζθεξφκελε θάιπςε δελ ηεθκεξηψλεηαη ε απαγφξεπζε ηεο ζήξαο πέξαλ ηνπ πξψηνπ έηνπο κεηά απφ ππξθαγηά θαη πέξα απφ ηα φξηα ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ. Μεηά ην πέξαο ελφο έηνπο ν πιεζπζκφο ηνπ ιαγνχ ζηηο θακέλεο εθηάζεηο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ απηνχο ησλ θαηαθπγίσλ άγξηαο δσήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη απμάλεηαη ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη επνκέλσο ν θίλδπλνο λα εθδεισζνχλ αζζέλεηεο (Gortazar et al. 2006). πλεπψο ε ζήξεπζε ηνπ πιεζπζκνχ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ξχζκηζε ηεο ππθλφηεηαο θαη ζπλεπψο ζηελ πξνζηαζία ηνπ είδνπο απφ αζζέλεηεο. Όζνλ αθνξά ην ελδηαίηεκα απφ ηελ έξεπλα θαηαγξάθεηαη φηη ε αιιαγή ηεο δνκήο ηεο βιάζηεζεο (κείσζε ηεο δαζνθάιπςεο απφ 83% ζε 7%) αχμεζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ιαγνχ. Οη δηαρεηξηζηέο επνκέλσο εάλ ζέινπλ λα επλνήζνπλ ηνλ ιαγφ ζα πξέπεη λα επηδηψθνπλ ηε δεκηνπξγία κσζατθνχ, φπνπ ε μπιψδεο βιάζηεζε ζα δηαθφπηεηαη απφ δηάθελα. Αλαδεηθλχεηαη επίζεο ε ρξεζηκφηεηα ηεο ειεγρφκελεο θσηηάο (ππφ πξνυπνζέζεηο) σο εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο ηνπ ιαγνχ ζηα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα κε ηε δεκηνπξγία ηνπ επηζπκεηνχ κσζατθνχ ηεο βιάζηεζεο. ηνπο ειιεληθνχο πξηλψλεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή απηή κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα γηα ηα αγξνηηθά δψα (Ληάθνο θ.α. 1980), ελψ ζε άιιεο ρψξεο ε ειεγρφκελε θσηηά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βειηίσζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο (Christensen and Maisey 1987, De Groot M. and D. Bordjan 2007). Δπηπιένλ ε ειεγρφκελε θσηηά κπνξεί λα εληαρζεί ζηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο βηνκάδαο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εθδήισζεο θαηαζηξνθηθψλ ππξθαγηψλ (Stephens and Ruth 2005). Δπραξηζηίεο Δπραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζηνπο θνηηεηέο Κσλ/λν Γεκεηξίνπ, Απφζηνιν Καζηφξε θαη ηέιην Κχπξνπ γηα ηε βνήζεηά ηνπο ζηηο εξγαζίεο πεδίνπ. Βηβιηνγξαθία Antoniou, A., A. Magoulas, P. Platis, J. Papamatheakis and G. Kotoulas Divergence of Lepus europaeus populations in Greece: Is it only a matter of isolation by distance and geographic barriers?. 2 nd World Lagomorph Conference. July 26-31, 2004, Vairao, Portugal. Bresiski, W. and A. Chlewski Tree stands in fields and spatial distribution of hare populations. Ecology and Management of European Hare Populations (Eds Z. Pielowski and Z. Pucek), pp Polish Hunting Association, Warsaw. Christensen, P. and K. Maisey The use of fire as a management tool in fauna conservation reserves. Nature conservation: The role of remnants of native vegetation,

13 (eds. D.A. Saunders, G.W. Arnold, A.A. Burbidge and A.J.M. Hopkins), pp Surrey Beatty and Sons, Sydney. De Groot, M. and D. Bordjan Possibilities for fire as a management tool on Kras (SW Slovenia): a bird s perspective. Acrocephalus 28 (132): Erwin, W. J. and R. H. Stasiak Vertebrate mortality during the burning of a reestablished prairie in Nebraska. American Midland Naturalist, 101, Ferron, J., and M. H. St-Laurent Forest fire regime: the missing link to understand hare population fluctuations? Lagomorph Biology: Evolution, Ecology and Conservation (eds K. Hacklãnder, A.C. Alves, and N. Ferrand). pp Springer Verlag, Berlin. Gates, R. J. and R. L. Eng Sage grouse, pronghorn, and lagomorph use of a sagebrushgrassland burn site on the Idaho National Engineering Laboratory. Idaho National Engineering Laboratory radio ecology and ecology programs: 1983 progress reports (ed D. O. Markham). pp Idaho Falls, ID: U.S. Department of Energy, Radiological and Environmental Sciences Laboratory. Gortazar, C., P. Acevedo, F. Ruiz-Fons, and J. Vicente Disease risks and overabundance of game species. European Journal of Wildlife Research 52: Hakala, J. B., R. K. Seemel, R. A. Richey, and J. E. Kurtz Fire effects and rehabilitation methods Swanson-Russian fires. Fire in the northern environment (eds C.W. Slaughter, R.J. Barney and G.M. Hansen), pp United States Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Forest Range Experiment Station, Portland, Oregon. Homolka, M Spatial activity of hares (Lepus europaeus). Folia Zoologica 34(3): Jezierski, W., Some ecological aspects of introduction of the European hare. Acta Theriol. 13: Keith, L.B. and D.C. Surrendi Effects of fire on a snowshoe hare population. J. Wildl. Manage. 35: Langbein, J., M. R. Hutchings, S. Harris, C. Stoate, S. C. Tapper, and S. Wray Techniques for assessing the abundance of Brown Hares Lepus europaeus. Mammal Rev. 29: Litvaitis, J.A., Sherburne, J.A., Bissonette, J.A., A comparison of methods used to examine snowshoe hare habitat use. J. Wildl. Manage. 49: Murphy, B. P and D. M. J. S Bowman The interdependence of fire, grass, kangaroos and Australian Aborigines: a case study from central Arnhem Land, northern Australia. Journal of Biogeography 34: Paci, G., A. Lavazza, M. Ferretti, M. Bagliacca Relationship between habitat, densities and metabolic profile in brown hares (Lepus europaeus Pallas). Italian Journal of Animal Science 6(3): Panek, M. and R. Kamieniarz Relationships between density of brown hare Lepus europaeus and landscape structure in Poland in the years Acta Theriol. 44: Reitz, F. and Y. Leonard Characteristics of European hare (Lepus europaeus) use of space in a French agricultural region of intensive farming. Acta Τheriol. 39 : Sfougaris, A., N. Papageorgiou, A. Giannakopoulos, H. Goumas, E. Papaevangelou and A. Anni Distribution, populations and habitat of the European Hare (Lepus europaeus) in Central and Western Greece. P In: Agriculture, Forestry Game: Intergrating wildlife in land management (Thomaides, C. and N. Kypridemos, eds). Proceedings of the IUGB XXIVth Congress, Thessaloniki.

14 Smith, R. K., N. V. Jennings and S. Harris A quantitative analysis of the abundance and demography of European hares Lepus europaeus in relation to habitat type, intensity of agriculture and climate. Mammal Review 35: Stephens, S. L. and L. W. Ruth Federal forest fire policy in the United States. Ecological Applications 15: Tapper, S.C. and R.F.W. Barnes Influence of farming practice on the ecology of the brown hare (Lepus europaeus). J. Appl. Ecol. 23: Trabaud, L. and J. F. Galtié Effects of fire frequency on plant communities and landscape pattern in the Massif des Aspres (southern France). Landscape Ecol. 11: Tsachalidis, E. P. and E. Hadjisterkotis Hare (Lepus europαeus) hunting hunter s behavior and socioeconomic trends in Northern Greece during the years 1993 and Proceedings (extend abstract) XXVIIth International Union of Game Biologist Hanover, 28 August - 6 September, Hannover, Germany. Pp Tsitsoni, T., Conditions determining natural regeneration after wildfires in the Pinus halepensis (Miller, 1768) forests of Kassandra Peninsula (North Greece). Forest Ecology and Management 92: Verheyden, C., A spotlight, circular-plot method for counting brown hares in the hedgerow system. Acta Theriol. 36: Zar, J. H Biostatistical Analysis. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. Θσκαΐδεο, Υ., Θ. Καξακπαηδάθεο, Γ. Λνγνζέηεο θαη Γ. Υξηζηνθνξίδνπ Πξφγξακκα Άξηεκηο θαηαγξαθή ηεο θπλεγεηηθήο θάξπσζεο θαη παξαθνινχζεζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ ιαγνχ, ζει ΠΑΝ-ΘΖΡΑ 2002 ηα πάληα πεξί ζήξαο (θνξδάο, Κ., Π. Μπίξηζαο θαη Ο. Μαζιαξηλνχ ζπλη. έθδ.). Σ ΚΟΜΑΘ. Θεζ/λίθε. Κατιίδεο, Γ., Π. Καξαληθφια θαη. Σακπάθεο Οη δαζηθέο ππξθαγηέο ζηελ Διιάδα ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα ( ). 1 ν Παλειιήλην Πεξηβαιινληηθό Σπλέδξην, Οξεζηηάδα 7-9/5/2004, ζει Ληάθνο, Λ., Β. Παπαλαζηάζεο, θαη Κ. Σζηνπβάξαο πκβνιή ζηελ αλαγσγή πξηλψλσλ ζε πννιίβαδα θαη ζχγθξηζε ηεο απνδφζεσο ηνπο κε βειηησκέλα ζακλνιίβαδα. Γαζηθή Έξεπλα, 1, θνπγγάξεο, Α. θαη Α. Γθαξαβέιε Υαξηνγξάθεζε ηεο εμάπισζεο θαη ρσξηθή αλάιπζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο ηνπ ιαγνχ (Lepus europaeus) ζηε Θεζζαιία. Ληβαδνπνλία μεξνζεξκηθώλ πεξηνρώλ (εθο Β. Παπαλαζηάζεο and Ε. Παξίζε), ζει Πξαθηηθά 5 νπ Παλειιήληνπ Ληβαδνπνληθνύ Σπλεδξίνπ. Ζξάθιεην 1-3 Ννεκβξίνπ Διιεληθή Ληβαδνπνληθή Δηαηξεία, Γεκ. Νν 13. ψθνο, Υ. Κ., θνξδάο, Κ. Δ., & Μπίξηζαο, Π. Κ Αμηνιφγεζε ηεο ζήξαο θαη δηαρείξηζε ηνπ ιαγνχ (Lepus europaeus) ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα. Ληβαδνπνλία θαη Αλάπηπμε Οξεηλώλ Πεξηνρώλ (εθο Π. Πιαηήο θαη Θ. Παπαρξήζηνπ), ζει Πξαθηηθά 3 νπ Παλειιήληνπ Ληβαδνπνληθνύ Σπλέδξηνπ, Καξπελήζη 4-6 επηεκβξίνπ Δ.Λ.Δ., Γεκ. Νν 10. Hare abundance between burned and unburned areas at Kassandra, Chalkidiki C. K. Sokos, E. P. Tsachalidis, P. K. Birtsas Abstract Hare (Lepus europaeus) is the most important sedentary hunting species of Hellas. The aim of this research was to compare the hare abundance in burned and adjacent not burned areas with similar habitat and topography, the first two years after the fire. It was examined the effect of fire on the

15 vegetation and indicators of hare abundance were used. The hare abundance was smaller the first year after the wildfire in burned areas concerning not burned. This difference was more intent in intensely burned areas where the wildfire destroyed completely the wood vegetation. The inverse was found the second year, the hare abundance was higher in burned areas. Spotlight census measurements did not show any evidence of permanent movement of hares during the first months after the fire from the moderate burned to not burned areas. By the faecal census it was realized that more hares were feeding in places where the fire had destroyed more intensely the wood vegetation. Keywords: mammals, vegetation structure, abundance indicators, hunting

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το κυνήγι του λαγού στο νομό Έβρου

Έρευνα για το κυνήγι του λαγού στο νομό Έβρου Έρευνα για το κυνήγι του λαγού στο νομό Έβρου Π. Πλατής και Κ. Σκορδάς Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, Εθν. Αντιστάσεως 173, Καλαμαριά, 551 34 Θεσσαλονίκη, e-mail: kskordas@hunters.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σωκαηηθή θαηάζηαζε ηοσ εσρωπαϊθού ιαγού (Lepus europaeus) ζε ιηβάδηα ηες Μαθεδολίας ηο θζηλόπωρο

Σωκαηηθή θαηάζηαζε ηοσ εσρωπαϊθού ιαγού (Lepus europaeus) ζε ιηβάδηα ηες Μαθεδολίας ηο θζηλόπωρο Ρεηδέπεο Γ., ώθνο Υ., Μπίξηζαο Π., ηακθόπνπινο Υ., Παπαγεσξγίνπ Ν. 2006. σκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ιαγνύ (Lepus europaeus) ζε ιηβάδηα ηεο Μαθεδνλίαο. 4 ν Παλειιήλην Ληβαδνπνληθό πλέδξην. Διιεληθή Ληβαδνπνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σωματική κατάσταση του ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus) σε λιβάδια της Μακεδονίας το φθινόπωρο

Σωματική κατάσταση του ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus) σε λιβάδια της Μακεδονίας το φθινόπωρο Σωματική κατάσταση του ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus) σε λιβάδια της Μακεδονίας το φθινόπωρο Γ.Μ. Ρετζέπης¹, Χ.Κ. Σώκος¹, Π.Κ. Μπίρτσας¹, Χ.Α. Σταμκόπουλος¹ και N.K. Παπαγεωργίου² ¹Κυνηγετική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3,

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3, Αξιοποίηση Έξι Σεισμών στην Πελοπόννησο για την Συσχέτιση Φασματικών Επιταχύνσεων με την Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος Correlation of Spectral Accelerations with the Response of the Built Environment

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ 1.1 Μονάδερ μέηπηζηρ ηόξων (γωνιών) ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ Ωο κνλάδα κέηξεζεο ησλ ηόμσλ εθηόο από ηελ κνίξα (1 ν ) πνπ είλαη ην 1/360 ηνπ θύθινπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη ην αθηίλην (1rad). Τν αθηίλην είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα