Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Copyright 1995 Scientific American, Inc."

Transcript

1

2 Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε ισ α ϕετπαχκ τηατ χρασηεσ το εαρτη. Ον ιτσ 150τη αννιϖερσαρψ, Σχιεντι χ Αµεριχαν ο ερσ τηε βεστ ινφορµεδ γυεσσεσ οφ ωηατ σ ρεαλλψ αηεαδ. 60 ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΙΕΣ 62 Μιχροπροχεσσορσ ιν 2020 αϖιδ Α. Παττερσον 68 Ωιρελεσσ Νετωορκσ Γεοργε Ι. Ζψσµαν 72 Αλλ Οπτιχαλ Νετωορκσ ςινχεντ Ω. Σ. Χηαν 80 Αρτιφιχιαλ Ιντελλιγενχε ουγλασ Β. Λενατ 84 Ιντελλιγεντ Σοφτωαρε Παττιε Μαεσ 90 Χοµµενταρψ: ςιρτυαλ Ρεαλιτψ Βρενδα Λαυρελ 94 Χοµµενταρψ: Σατελλιτεσ φορ α εϖελοπινγ Ωορλδ Ρυσσελλ αγγαττ 98 ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ 100 Ηιγη Σπεεδ Ραιλ: Ανοτηερ Γολδεν Αγε? Τονψ Ρ. Εαστηαµ 102 Τηε Αυτοµοβιλε: Χλεαν ανδ Χυστοµιζεδ ιετερ Ζετσχηε 110 Εϖολυτιον οφ τηε Χοµµερχιαλ Αιρλινερ Ευγενε Ε. Χοϖερτ στ Χεντυρψ Σπαχεχραφτ Φρεεµαν ϑ. ψσον 118 Χοµµενταρψ: Ωηψ Γο Ανψωηερε? Ροβερτ Χερϖερο 122 ΜΕ ΙΧΙΝΕ 124 Γενε Τηεραπψ Ω. Φρενχη Ανδερσον 130 Αρτιφιχιαλ Οργανσ Ροβερτ Λανγερ ανδ ϑοσεπη Π. ςαχαντι 136 Φυτυρε Χοντραχεπτιϖεσ Νανχψ ϑ. Αλεξανδερ 142 Χοµµενταρψ: Αν Ιµπροϖεδ Φυτυρε? Αρτηυρ Χαπλαν ΜΑΧΗΙΝΕΣ, ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ ΑΝ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΙΝΓ 146 Σελφ Ασσεµβλινγ Ματεριαλσ Γεοργε Μ. Ωηιτεσιδεσ 150 Ενγινεερινγ Μιχροσχοπιχ Μαχηινεσ Καιγηαµ ϑ. Γαβριελ 154 Ιντελλιγεντ Ματεριαλσ Χραιγ Α. Ρογερσ 162 Ηιγη Τεµπερατυρε Συπερχονδυχτορσ Παυλ Χ. Ω. Χηυ 166 Χοµµενταρψ: Ροβοτιχσ ιν τηε 21στ Χεντυρψ ϑοσεπη Φ. Ενγελβεργερ

3 Scientific American (ISSN ), published monthly by Scientific American, Inc., 415 Madison Avenue, New York, N.Y Copyright 1995 by Scientific American, Inc. All rights reserved. No part of this issue may be reproduced by any mechanical, photographic or electronic process, or in the form of a phonographic recording, nor may it be stored in a retrieval system, transmitted or otherwise copied for public or private use without written permission of the publisher. Second-class postage paid at New York, N.Y., and at additional mailing offices. Canada Post International Publications Mail (Canadian Distribution) Sales Agreement No Canadian GST No. R Subscription rates: one year $36 (outside U.S. and possessions add $11 per year for postage). Postmaster: Send address changes to Scientific American, Box 3187, Harlan, Iowa Reprints available: write Reprint Department, Scientific American, Inc., 415 Madison Avenue, New York, N.Y ; fax: (212) or send to Subscription inquiries: U.S. and Canada (800) ; other (515) ΕΝΕΡΓΨ ΑΝ ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤ 170 Σολαρ Ενεργψ Ωιλλιαµ Ηοαγλανδ 174 Φυσιον Ηαρολδ Π. Φυρτη 178 Τηε Ινδυστριαλ Εχολογψ οφ τηε 21στ Χεντυρψ Ροβερτ Α. Φροσχη 182 Τεχηνολογψ φορ Συσταιναβλε Αγριχυλτυρε οναλδ Λ. Πλυχκνεττ ανδ οναλδ Λ. Ωινκελµανν 188 Χοµµενταρψ: Ουτλινε φορ αν Εχολογιχαλ Εχονοµψ Ηεινριχη ϖον Λερσνερ 190 ΧΟΜΜΕΝΤΑΡΙΕΣ ΛΙςΙΝΓ ΩΙΤΗ ΝΕΩ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΙΕΣ 192 Τεχηνολογψ Ινφραστρυχτυρε Αρατι Πραβηακαρ 194 εσιγνινγ τηε Φυτυρε οναλδ Α. Νορµαν 198 ιγιταλ Λιτεραχψ Ριχηαρδ Α. Λανηαµ 200 Τηε Ινφορµατιον Εχονοµψ Ηαλ Ρ. ςαριαν 202 Τηε Εµπερορ σ Νεω Ωορκπλαχε Σηοσηανα Ζυβο 204 Ωηατ Τεχηνολογψ Αλονε Χαννοτ ο Ροβερτ Ω. Λυχκψ 18 ROB NELSON Black Star st ΕΠΑΡΤΜΕΝΤΣ Σχιενχε ανδ τηε Χιτιζεν Βλαχκ µαρκετ οζονε ωρεχκερσ... ΝΑ χοµπυτινγ... Πλυγγινγ πιεχ εσ ιντο προτεινσ... Πσψχηολογιστσ φινδ ινσπιρατιον ιν χηαοσ... Βοσ τον σ λοβστερσ δρεδγε υπ τρου βλε... Νο φυνδσ το φινδ Εβολα... Οιλ σπιλλσ ιν τηε φορµερ Σοϖιετ Υνιον. Τηε Αναλψτιχαλ Εχονοµιστ Νο εχονοµψ ισ αν ισλανδ. Τεχηνολογψ ανδ Βυσινεσσ Ωορριεσ οϖερ α πατεντ πλαγυε γενε τηεραπψ... Βεχοµε αν αρµσ σµυγ γλερ χαρρψ σοφτωαρε οϖερσεασ... Φλψινγ ροβοτσ γητ φορ γλορψ. Προ λε Μεδια Λαβ χψβερπροπηετ Νιχηολασ Νεγροποντε πυτσ ηισ λιφε ον λινε. Χοϖερ Ιµαγε χρεατεδ διγιταλλψ βψ Τοµ ραπερ Λεττερσ το τηε Εδιτορσ Βοηρ ανδ νυχλεαρ εσπιοναγε... Υς ραδιατιον ανδ ϖανισηινγ φρογσ... α ςινχι ανδ Μονα Λισα. 50, 100 ανδ 150 Ψεαρσ Αγο Ρεϖισιτ ηιγηλιγητσ οφ τηε παστ ονε ανδ α ηαλφ χεντυριεσ οφ τεχηνολο γιχαλ δαρινγ. 206 Ματηεµατιχαλ Ρεχρεατιονσ Τρενχηαντ δεδυχτιονσ βψ τηε ωορλδ σ γρεατεστ δετεχτιϖε νδ τηε σηορτεστ ωαψ αρουνδ α χιρχλε. Ρεϖιεωσ Τηε ωαψ τηινγσ δον τ ωορκ ον Χ ΡΟΜσ... Ιντερνετ βυσινεσσ πριµερσ... αρε το βε διγιταλ. Εσσαψ: Σιµον Πεννψ Αρτι χιαλ λιφε µαψ βε ον τηε χυττινγ εδγε, βυτ τηε δρεαµ οφ α λιϖινγ µαχηινε ισ αν ολδ ονε

4 Εσταβλισηεδ 1845 Ε ΙΤΟΡ ΙΝ ΧΗΙΕΦ: ϑοην Ρεννιε ΒΟΑΡ ΟΦ Ε ΙΤΟΡΣ: Μιχηελλε Πρεσσ, Μαναγινγ Εδι τορ; Μαργυεριτε Ηολλοωαψ, Νεωσ Εδιτορ; Ριχκι Λ. Ρυστινγ, Ασσοχιατε Εδιτορ; Τιµοτηψ Μ. Βεαρδσλεψ; Ω. Ωαψτ Γιββσ; ϑοην Ηοργαν, Σενιορ Ωριτερ; Κρισ τιν Λευτωψλερ; Μαδηυσρεε Μυκερϕεε; Σασηα Νεµε χεκ; Χορεψ Σ. Ποωελλ; αϖιδ Α. Σχηνειδερ; Γαρψ Στιξ ; Παυλ Ωαλλιχη; Πηιλιπ Μ. Ψαµ; Γλενν Ζορπεττε ΑΡΤ: Εδωαρδ Βελλ, Αρτ ιρεχτορ; ϑεσσιε Νατηανσ, Σενιορ Ασσοχιατε Αρτ ιρεχτορ; ϑανα Βρεννινγ, Ασ σοχιατε Αρτ ιρεχτορ; ϑοηννψ ϑοηνσον, Ασσισταντ Αρτ ιρεχτορ; Χαρεψ Σ. Βαλλαρδ, Ασσισταντ Αρτ ιρεχ τορ; Νισα Γελλερ, Πηοτογραπηψ Εδιτορ; Λισα Βυρνεττ, Προδυχτιον Εδιτορ ΧΟΠΨ: Μαρια Χηριστινα Κελλερ, Χοπψ Χηιεφ; Νανχψ Λ. Φρειρειχη; Μολλψ Κ. Φρανχεσ; ανιελ Χ. Σχηλενο ; Βριδγετ Γερετψ ΠΡΟ ΥΧΤΙΟΝ: Ριχηαρδ Σασσο, Ασσοχιατε Πυβλιση ερ/ςιχε Πρεσιδεντ, Προδυχτιον; Ωιλλιαµ Σηερµαν, ιρεχτορ, Προδυχτιον; Μαναγερσ: Χαρολ Αλβερτ, Πριντ Προδυχτιον; ϑανετ Χερµακ, Μακευπ & Θυαλι τψ Χοντρολ; Τανψα εσιλϖα, Πρεπρεσσ; Σιλϖια ι Πλα χιδο, Γραπηιχ Σψστεµσ; Χαρολ Ηανσεν, Χοµποσι τιον; Μαδελψν Κεψεσ, Σψστεµσ; Αδ Τρα χ: Χαρλ Χηερεβιν; Ρολφ Εβελινγ ΧΙΡΧΥΛΑΤΙΟΝ: Λορραινε Λειβ Τερλεχκι, Ασσοχιατε Πυβλισηερ/Χιρχυλατιον ιρεχτορ; Κατηερινε Ροβολδ, Χιρχυλατιον Μαναγερ; ϑοαννε Γυραλνιχκ, Χιρχυλα τιον Προµοτιον Μαναγερ; Ροσα αϖισ, Φυλ λλµεντ Μαναγερ Α ςερτισινγ: Κατε οβσον, Ασσοχιατε Πυβλιση ερ/αδϖερτισινγ ιρεχτορ. ΟΦΦΙΧΕΣ: ΝΕΩ ΨΟΡΚ: Μερψλε Λοωεντηαλ, Νεω Ψορκ Αδϖερτισινγ Μαναγ ερ; Ρανδψ ϑαµεσ, Τηοµ Ποτρατζ, Ελιζαβετη Ρψαν, Τιµοτηψ Ωηιτινγ. ΧΗΙΧΑΓΟ: 333 Ν. Μιχηιγαν Αϖε., Συιτε 912, Χηιχαγο, ΙΛ 60601; Πατριχκ Βαχη λερ, Αδϖερτισινγ Μαναγερ. ΕΤΡΟΙΤ: 3000 Τοων Χεντερ, Συιτε 1435, Σουτη ελδ, ΜΙ 48075; Εδωαρδ Α. Βαρτλεψ, ετροιτ Μαναγερ. ΩΕΣΤ ΧΟΑΣΤ: 1554 Σ. Σεπυλϖεδα Βλϖδ., Συιτε 212, Λοσ Ανγελεσ, ΧΑ 90025; Λισα Κ. Χαρδεν, Αδϖερτισινγ Μαναγερ; Το νια Ωενδτ. 235 Μοντγοµερψ Στ., Συιτε 724, Σαν Φρανχισχο, ΧΑ 94104; εβρα Σιλϖερ. ΧΑΝΑ Α: Φενν Χοµπανψ, Ινχ. ΑΛΛΑΣ: Γρι τη Γρουπ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ ΣΕΡςΙΧΕΣ: Λαυρα Σαλαντ, Μαρκετινγ ιρεχτορ; ιανε Σχηυβε, Προµοτιον Μαναγερ; Συ σαν Σπιρακισ, Ρεσεαρχη Μαναγερ; Νανχψ Μονγελλι, Ασσισταντ Μαρκετινγ Μαναγερ; Ρυτη Μ. Μενδυµ, Χοµµυνιχατιονσ Σπεχιαλιστ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ: ΕΥΡΟΠΕ: Ροψ Εδωαρδσ, Ιντερνα τιοναλ Αδϖερτισινγ Μαναγερ, Λονδον; ςιϖιεννε αϖιδσον, Λινδα Καυφµαν, Ιντερµεδια Λτδ., Παρισ; Καριν Οη, Γρουπε Εξπανσιον, Φρανκφυρτ; Βαρτη αϖιδ Σχηωαρτζ, ιρεχτορ, Σπεχιαλ Προϕεχτσ, Αµ στερδαµ. ΣΕΟΥΛ: Βισχοµ, Ινχ. ΤΟΚΨΟ: Νικκει Ιν τερνατιοναλ Λτδ.; ΤΑΙΠΕΙ: ϑεννιφερ Ωυ, ϑρ Ιντερνα τιοναλ Λτδ. Α ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ: ϑοην ϑ. Μοελινγ, ϑρ., Πυβλισηερ; Μαριε Μ. Βεαυµοντε, Γενεραλ Μαναγερ; Χον στανχε Ηολµεσ, Μαναγερ, Αδϖερτισινγ Αχχουντ ινγ ανδ Χοορδινατιον ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ, ΙΝΧ. 415 Μαδισον Αϖενυε, Νεω Ψορκ, ΝΨ ΧΗΑΙΡΜΑΝ ΑΝ ΧΗΙΕΦ ΕΞΕΧΥΤΙςΕ ΟΦΦΙΧΕΡ: ϑοην ϑ. Ηανλεψ ΧΟ ΧΗΑΙΡΜΑΝ: ρ. Πιερρε Γερχκενσ ΧΟΡΠΟΡΑΤΕ ΟΦΦΙΧΕΡΣ: ϑοην ϑ. Μοελινγ, ϑρ., Πρεσ ιδεντ; Ροβερτ Λ. Βιεωεν, ςιχε Πρεσιδεντ; Αντηονψ Χ. εγυτισ, Χηιεφ Φινανχιαλ Ο χερ ΙΡΕΧΤΟΡ, ΠΡΟΓΡΑΜ ΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ: Λινν α Χ. Ελλιοττ ΙΡΕΧΤΟΡ, ΕΛΕΧΤΡΟΝΙΧ ΠΥΒΛΙΣΗΙΝΓ: Μαρτιν Παυλ 8 ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ Σεπτεµβερ 1995 ΠΡΙΝΤΕ ΙΝ Υ.Σ.Α.

5 ΛΕΤΤΕΡΣ ΤΟ ΤΗΕ Ε ΙΤΟΡΣ Νυχλεαρ Ιντριγυεσ Ιν ιδ Βοηρ Σηαρε Νυχλεαρ Σεχρετσ? [ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ, Μαψ], Ηανσ Α. Βετηε, Κυρτ Γοττφριεδ ανδ Ροαλδ Ζ. Σαγ δεεϖ χλαιµ τηατ Νιελσ Βοηρ σηαρεδ λιττλε οφ ϖαλυε ωιτη Σοϖιετ αγεντσ ιν τηειρ µεετινγ ιν Βυτ τηε φυλλ τρανσχριπτ οφ τηε µεετινγ, µαδε αϖαιλαβλε βψ ΣΧΙ ΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ ον Αµεριχα Ονλινε, συγγεστσ οτηερωισε. Φορ εξαµπλε, τηε Σοϖιετσ ωηο ωερε υνχερταιν ιν 1945 οφ ωηιχη µατεριαλσ χουλδ βε µαδε ιντο βοµβσ θυεριεδ Βοηρ ον τηε φεασιβιλιτψ οφ εϖεν νυµβερεδ ισοτοπεσ οφ υρανιυµ ανδ πλυτονιυµ. Βοηρ στατεδ τηατ τηε βοµβ µατεριαλ ωασ ειτηερ υρανιυµ 235 ορ πλυτονιυµ. Ηε φυρτηερ νοτεδ τηατ υρα νιυµ 235 ωασ προχεσσεδ ιν λαργε θυαν τιτιεσ ιν τηε Υ.Σ. ανδ τηατ πλυτονιυµ ωασ ρεµοϖεδ φροµ τηε χορεσ οφ ρεαχτορσ αβουτ ονχε α ωεεκ, εµπηασιζινγ τηατ τηισ ωασ νοτ δονε φορ χλεανινγ πυρ ποσεσ. Τηυσ, Βοηρ µαδε χλεαρ το τηε Σο ϖιετσ τηατ βοτη υρανιυµ 235 ανδ πλυτο νιυµ (βυτ νο οτηερ ελεµεντ) χουλδ βε υσεδ ιν τηε προδυχτιον οφ βοµβσ. ΑΛΕΞ ΡΑΣΚΟςΙΧΗ Χηιχαγο, Ιλλ. Βετηε, Γοττφριεδ ανδ Σαγδεεϖ στατε τηατ Βοηρ νεϖερ ϖισιτεδ τηε Εαστ Χοαστ λαβορατοριεσ ωηερε τηε Μανηατταν Προϕ εχτ σ ισοτοπε σεπαρατιον φαχιλιτιεσ ωερε λοχατεδ. Ι κνοω οτηερωισε. Ιν τηε σπρινγ οφ 1944 Ι ωασ α πηψσιχιστ ιν τηε Πιλοτ Πλαντ οφ τηε Ελεχτροµαγνετιχ Σεπαρατιον οφ Υρανιυµ Ισοτοπεσ ιν Οακ Ριδγε, Τενν. Ονε Συνδαψ µορνινγ µψ συπερϖισορ ιν φορµεδ µε τηατ Μρ. Νιχηολασ Βακερ ωουλδ βε ϖισιτινγ τηε πλαντ. Ι ασκεδ ωηο Μρ. Βακερ ωασ ανδ ωασ τολδ, Ψου ωιλλ κνοω ηιµ ωηεν ψου σεε ηιµ. Ασ ηε χαµε τηρουγη τηε δοορ, Ι ρεχογνιζεδ Νιελσ Βοηρ. Ηισ ϖισιτ ωασ βριεφ, βυτ ηε διδ παυσε το ϖιεω τηε βεαµ οφ υρανιυµ ιονσ τραϖελινγ φροµ σουρχε το ρεχειϖερ. Ιν 1955 Ι ηαδ τηε πλεασυρε οφ ϖισιτινγ ωιτη Βοηρ ιν Χοπενηαγεν, ανδ ωε ρεµι νισχεδ αβουτ ηισ ϖισιτ το Οακ Ριδγε. ΧΗΡΙΣ Π. ΚΕΙΜ Οακ Ριδγε, Τενν. Ιν τηε εαρλψ 1950σ, α πηψσιχιστ ναµεδ Ιακοϖ Τερλετσκιι χαµε το Πρινχετον το ταλκ ωιτη ϑ. Ροβερτ Οππενηειµερ. Νο δουβτ τηισ ισ τηε σαµε Τερλετσκιι ωηο σποκε ωιτη Βοηρ ιν Ι ρεµεµβερ ηισ ϖισιτ ωελλ βεχαυσε Οππενηειµερ ασκεδ µε το τακε χαρε οφ ηιµ. Ηε ωασ τηε ρστ Σο ϖιετ πηψσιχιστ το χοµε το Πρινχετον αφτερ τηε ωαρ, ανδ Ι αχχεπτεδ εαγερλψ τηε οπ πορτυνιτψ το γετ το κνοω ηιµ. Ι ωασ σαδ λψ δισαπποιντεδ. Ηε ωασ οβϖιουσλψ α ΚΓΒ µαν ωιτη νο ιντερεστ ιν σχιενχε. Ηε ωασ τηε δυλλεστ ϖισιτορ Ι εϖερ ενχουν τερεδ. Προβαβλψ ηε ωασ φεελινγ ρεσεντφυλ βεχαυσε ηε ηαδ ηοπεδ το ταλκ ωιτη Οπ πενηειµερ αβουτ νυχλεαρ µαττερσ ανδ ηαδ βεεν ρεβυ εδ. Υνφορτυνατελψ, Ι ηαϖε νο ωριττεν ρεχορδ οφ Τερλετσκιι σ ϖισιτ. Ιτ ωουλδ βε ιντερεστινγ το σεε ωηετηερ ανψ ρεχορδ οφ ιτ εξιστσ ιν Τερλετσκιι σ µεµ οιρσ ορ ιν Οππενηειµερ σ λεσ. ΦΡΕΕΜΑΝ ϑ. ΨΣΟΝ Ινστιτυτε φορ Αδϖανχεδ Στυδψ Πρινχετον, Ν.ϑ. Βετηε, Γοττφριεδ ανδ Σαγδεεϖ ρεπλψ: Τηε Σοϖιετσ διδ νοτ νεεδ Βοηρ το τελλ τηεµ ωηιχη µατεριαλσ ωερε µοστ συιτ αβλε φορ βοµβσ. Τηε φαµουσ 1939 πα περ βψ Βοηρ ανδ ϑοην Ωηεελερ σηοωεδ τηατ οδδ υρανιυµ ισοτοπεσ ωουλδ βε φαρ µορε σσιοναβλε αφτερ νευτρον χαπ τυρε τηαν εϖεν ονεσ, α πρεδιχτιον σοον χον ρµεδ ιν τηε Ωεστ ανδ ιν τηε Σοϖιετ Υνιον βεφορε σεχρεχψ ωασ ιµποσεδ. Φυρ τηερµορε, τηε ο χιαλ Υ.Σ. Σµψτη ρε πορτ ον τηε Μανηατταν Προϕεχτ ηασ τωο λονγ χηαπτερσ εαχη ον υρανιυµ 235 σεπ αρατιον ανδ ον πλυτονιυµ προδυχτιον. Τηε ρεπορτ αλσο στατεσ τηατ πλυτονιυµ 239 ωιλλ σσιον αφτερ νευτρον χαπτυρε ανδ τηατ νεπτυνιυµ, τηε οτηερ ελεµεντ τηατ χαν βε µαδε ιν α υρανιυµ ρεαχτορ, ισ υνσταβλε. Τηε χρυχιαλ ανδ συρπρισινγ φαχτ τηατ πλυτονιυµ 240 ρεαδιλψ σσιονσ σποντανεουσλψ ωασ νοτ ρεπορτεδ βψ Σµψτη ανδ νοτ δισχλοσεδ βψ Βοηρ. Ιν σαψινγ τηατ Βοηρ ηαδ νεϖερ ϖισιτ εδ τηε ισοτοπε πρεπαρατιον πλαντσ, ωε ωερε θυοτινγ τηε Σοϖιετ τρανσχριπτ. Βυτ Κειµ σ ρεχολλεχτιον ισ χορρεχτ, ασ Ααγε Βοηρ ηασ χον ρµεδ. Ααγε ανδ ηισ φα τηερ διδ ινδεεδ παψ α βριεφ ϖισιτ το Οακ Ριδγε βυτ ωερε νεϖερ ινϖολϖεδ ιν ισο τοπε σεπαρατιον ορ ρεαχτορ ρεσεαρχη, ασ ωε στατεδ, ωηερεασ τηεψ ωερε ενγαγεδ ιν βοµβ ρεσεαρχη ατ Λοσ Αλαµοσ. ςανισηινγ Φρογσ? Ιν Τηε Πυζζλε οφ εχλινινγ Αµπηιβ ιαν Ποπυλατιονσ [ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ, Απριλ], Ανδρεω Ρ. Βλαυστειν ανδ αϖιδ Β. Ωακε δεσχριβε ηοω σολαρ υλτραϖιολετ (Υς) ραδιατιον χαν κιλλ εξποσεδ εγγσ οφ χερταιν φρογσ ανδ σαλαµανδερσ ανδ συγ γεστ τηατ οζονε δεχλινε µαψ βε ρεσπον σιβλε φορ ινχρεασεδ Υς λεϖελσ. Βυτ οζονε ισ νοτ τηε ονλψ ατµοσπηεριχ χονστιτυεντ τηατ µοδυλατεσ Υς ραδιατιον. Ι ηαϖε φουνδ τηατ τηε συβσταντιαλ ινχρεασε ιν αντηροπογενιχ ηαζε οϖερ τηε εαστερν Υ.Σ. σινχε τηε τυρν οφ τηε χεντυρψ ηασ ρεδυχεδ διρεχτ Υς φροµ τηε συν βυτ ιν χρεασεδ Υς σχαττερεδ φροµ τηε σκψ. Τηισ χηανγε µεανσ τηατ τηε ανιµαλσ (ανδ τηειρ εγγσ) ανδ πλαντσ τηατ ινηαβιτ σηαδψ ενϖιρονµεντσ, σοµε οφ ωηιχη αρε σεν σιτιϖε το Υς, ρεχειϖε συβσταντιαλλψ µορε Υς τοδαψ τηαν βεφορε τηε ινδυστριαλ ερα. ΦΟΡΡΕΣΤ Μ. ΜΙΜΣ ΙΙΙ Συν Πηοτοµετερ Ατµοσπηεριχ Νετωορκ Σεγυιν, Τεξ. Μονα Λισα Υνµασκεδ Τηε σιµιλαριτιεσ βετωεεν Λεοναρδο σ σελφ πορτραιτ ανδ τηε Μονα Λισα ρεπορτ εδ βψ Λιλλιαν Σχηωαρτζ [ Τηε Αρτ Ηιστο ριαν σ Χοµπυτερ, ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ, Απριλ] σηουλδ νοτ βε συρπρισινγ, γιϖεν τηατ Λεοναρδο ωροτε τηατ παιντερσ µακε πορτραιτσ τηατ ρεσεµβλε τηειρ αυτηορσ. Λεοναρδο ωουλδ ηαϖε ηαδ νο δι χυλτψ παιντινγ τηε Μονα Λισα ιν τηε σιττερ σ αβσενχε, σινχε ηε αλσο ωροτε ον τηε ιµ πορτανχε οφ κνοωινγ ηοω το παιντ φροµ µεµορψ, σοµετηινγ ηε χερταινλψ ωουλδ ηαϖε µαστερεδ. Ανδ χοντραρψ το ωηατ Σχηωαρτζ στατεσ, τηε αρτιστ σ σκετχη χαν νοτ βε σεεν ωιτη ξ ραψσ. Αν υνδερδραω ινγ, ιφ ιτ ποσσεσσεσ χαρβον χονταινινγ µατεριαλ, χαν βε σεεν ωιτη ινφραρεδ ρε εχτογραπηψ. Τηε υνδερπαιντεδ σκετχη χαν βε υνχοϖερεδ ωιτη νευτρον ινδυχεδ αυτοραδιογραπηψ ωηεν χερταιν ελεµεντσ ιν πιγµεντσ βεχοµε ραδιοαχτιϖε ανδ οβ σερϖαβλε. Ξ ραψσ ρεϖεαλ συρφαχε ορ παιντ λαψερ πηενοµενα τηατ οχχυρ ιν ηεαϖψ ελεµεντ λαδεν πιγµεντσ; λεαδ ωηιτε ισ υσυαλλψ τηε µαϕορ χοντριβυτορ το τηε ξ ραψ ιµαγε. ΙΝΓΡΙ Χ. ΑΛΕΞΑΝ ΕΡ Σµιτησονιαν Ινστιτυτιον Χονσερϖατιον Αναλψτιχαλ Λαβορατορψ Ωασηινγτον,.Χ. Λεττερσ σελεχτεδ φορ πυβλιχατιον µαψ βε εδιτεδ φορ λενγτη ανδ χλαριτψ. Υνσο λιχιτεδ µανυσχριπτσ ανδ χορρεσπονδενχε ωιλλ νοτ βε ρετυρνεδ ορ αχκνοωλεδγεδ υνλεσσ αχχοµπανιεδ βψ α σταµπεδ, σελφ αδδρεσσεδ ενϖελοπε. 10 ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ Σεπτεµβερ 1995

6 50, 100 ΑΝ 150 ΨΕΑΡΣ ΑΓΟ Τηισ µοντη ωε δεπαρτ φροµ ουρ υσυαλ φορµατ το πρεσεντ α σαµπλινγ οφ τηε τεχηνολογιχαλ φεατσ Σχιεντι χ Αµεριχαν ηασ χηρονιχλεδ τηρουγη ουτ ιτσ ηιστορψ ωηιχη βεγαν ον Αυγυστ 28, 1845, ωιτη πυβλιχα τιον οφ τηε ισσυε σηοων ηερε. Ινιτιαλλψ εσταβλισηεδ ασ α ωεεκλψ αδϖοχατε οφ ινδυστρψ ανδ εντερπρισε, ανδ ϕουρναλ οφ µεχηανιχαλ ανδ οτηερ ιµπροϖεµεντσ, Σχιεντι χ Αµεριχαν ωεντ µοντη λψ 74 ψεαρσ αγο, ιν Ον Αυγυστ 28 τηε πρεµιερ ισσυε οφ Σχιεντι χ Αµεριχαν ρεπορτσ τηατ Σαµ υελ Μορσε σ τελεγραπη ηασ συχχεσσφυλλψ λινκεδ Ωασηινγτον ανδ Βαλτιµορε ωιτη νεαρλψ ινσταντανεουσ ελεχτριχαλ χοµ µυνιχατιον ανδ τηατ πλανσ αρε αφοοτ το αδδ τιεσ το οτηερ χιτιεσ Σχιεντι χ Αµεριχαν νοτεσ τηατ Ισααχ Σινγερ οφ Νεω Ψορκ, Ν.Ψ., ηασ ρεχειϖεδ α πατεντ φορ α νεω σεωινγ µαχηινε. Μαχηινεσ υσινγ ηισ τεχηνολογψ γο ον το προϖιδε εµπλοψµεντ ανδ χλοτηινγ φορ µιλλιονσ οφ πεοπλε ωορλδωιδε Τηε ϕουρναλ ηαιλσ Ηενρψ Βεσσεµερ σ ιννοϖατιονσ, ωηιχη σηαρπλψ χυτ τηε χοστ οφ προδυχινγ στεελ, ασ δεστινεδ το ρεϖολυτιονιζε τηε προχεσσεσ οφ µανυ φαχτυρινγ µαλλεαβλε ιρον ανδ στεελ Ιν Νοϖεµβερ, Χαπταιν ϑοην Εριχσσον σ δεσιγν φορ αν ιµπρεγναβλε ιρονχλαδ ωαρσηιπ ισ δεσχριβεδ ιν α σηορτ αρτιχλε. Φουρ µοντησ λατερ, ον Μαρχη 9, 1862, ηισ ραπιδλψ χονστρυχτεδ Μονιτορ δυελσ ωιτη τηε Χονφεδερατε σ ιµπροϖισεδ ιρον χλαδ Μερριµαχ, υσηερινγ ιν α νεω ερα ιν ναϖαλ ωαρφαρε Αφτερ ωιντερ ιχε ιν τηε Εαστ Ριϖερ βλοχκσ βοατινγ βετωεεν Μανηατταν ανδ τηε οτηερ βορουγησ οφ Νεω Ψορκ Χιτψ, ανδ σο σηυτσ δοων τηε ονλψ µοδε οφ ιν τερβορουγη τρανσιτ, τηε εδιτορσ οφ Σχιεν τι χ Αµεριχαν, αµονγ οτηερσ, συγγεστ α ραδιχαλ ρεµεδψ : χονστρυχτιον οφ περ µανεντ χροσσινγσ οϖερ ορ υνδερ τηε ριϖερ. Τηε νεξτ ψεαρ αν ετχηινγ οφ τηε προποσεδ Βροοκλψν Βριδγε αππεαρσ. Συβσεθυεντ αρτιχλεσ δεταιλ τηε χονστρυχ τιον οφ τηισ ενγινεερινγ µαρϖελ ανδ οφ τηε χιτψ σ συβωαψσ Τηε εδιτορσ οφ Σχιεντι χ Αµεριχαν, ωηο ηαϖε ϕυστ ωιτνεσσεδ α ρεµαρκαβλε δεµονστρατιον οφ νεω τεχηνολογψ ιν τηειρ ο χεσ, ρεχαλλ τηε εϖεντ φορ ρεαδ ερσ: Μρ. Τηοµασ Α. Εδισον ρεχεντλψ χαµε ιντο τηισ ο χε, πλαχεδ α λιττλε µαχηινε ον ουρ δεσκ, τυρνεδ α χρανκ, ανδ τηε µαχηινε ενθυιρεδ ασ το ουρ ηεαλτη, ασκεδ ηοω ωε λικεδ τηε πηονο γραπη, ινφορµεδ υσ τηατ ιτ ωασ ϖερψ ωελλ, ανδ βιδ υσ α χορδιαλ γοοδ νιγητ Εαδωεαρδ Μυψβριδγε σ σεθυενχε οφ ιµαγεσ σηοωινγ α ηορσε ιν µοτιον απ πεαρσ ιν α χοϖερ αρτιχλε. Ιν 1880 ηισ ζο ογψροσχοπε, ωηιχη δισπλαψεδ τηε ρστ µοϖινγ ιµαγε εϖερ, ισ αλσο τηε συβϕεχτ οφ αν αρτιχλε ιν ωηιχη τηε ρεπορτερ οβ σερϖεσ, Νοτηινγ ωασ ωαντινγ βυτ τηε χλαττερ οφ ηοοφσ υπον τυρφ το µακε τηε σπεχτατορ βελιεϖε τηατ ηε ηαδ βεφορε ηιµ γενυινε εση ανδ βλοοδ στεεδσ Εδισον σ πατεντσ φορ τηε ινχανδεσχεντ ελεχτριχ λιγητ αρε δεσχριβεδ; ηισ ινϖεντιον βεχοµεσ τηε ρστ χοµµερχιαλλψ συχχεσσ φυλ ελεχτριχ λιγητ ραωινγσ ανδ σπεχι χατιονσ οφ τηε νεωλψ χοµπλετεδ Στατυε οφ Λιβερτψ απ πεαρ ιν Σχιεντι χ Αµεριχαν, ωηιχη χλοσε λψ µονιτορσ αλλ πηασεσ οφ ινσταλλατιον. Ιν τηε σαµε ψεαρ, τηε πυβλιχατιον ρε πορτσ τηατ νεω παπερ νεγατιϖεσ χαν συβ στιτυτε φορ φραγιλε γλασσ ϖερσιονσ ιν πηο τογραπηψ. Τηε σαϖινγσ ιν ωειγητ ανδ εξ πενσε αλλοω αµατευρ ανδ προφεσσιοναλ πηοτογραπηερσ το τακε τηειρ χαµερασ βε ψονδ τηειρ στυδιοσ ωιτη εασε. 12 ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ Σεπτεµβερ 1995

7 1889 Τηε χεντερπιεχε οφ τηε Φρενχη Εξηιβιτιον οφ 1889, τηε Γρεατ Τοωερ δεσιγνεδ βψ Αλεξανδρε Γυσταϖε Ει ελ, αππεαρσ ιν σεϖεραλ αρτιχλεσ ιν Σχιεντι χ Αµεριχαν Τηε ωονδερφυλ µερ ρψ γο ρουνδ δεσιγνεδ βψ Ενγινεερ Γεοργε Ω. Γ. Φερρισ ισ ιλ λυστρατεδ Σχιεντι χ Αµεριχαν ρεπορτσ τηατ τηε ρστ πριζε ιν τηε Παρισ το Βορδεαυξ χαρ ραχε ισ τακεν βψ τηε πετρολευµ δριϖεν χαρριαγε οφ Λεσ Φιλσ δε Πευγοτ Φρ ρεσ. Τηε αϖεραγε σπεεδ ανδ ρανγε οφ τηε ωιννινγ χαρ, 16 µιλεσ περ ηουρ οϖερ α χουρσε οφ 750 µιλεσ, γρεατλψ ιµπρεσσ τηε εδιτορσ. Τηισ ϖιχτο ρψ ηελπεδ το εσταβλιση γασ ενγινεσ ασ συπεριορ το βοτη στεαµ ανδ ελεχτριχ εν γινεσ φορ χαρσ Τηε πυβλιχατιον δισπλαψσ τηε ρστ πηοτογραπησ µαδε ιν τηε Υ.Σ. βψ τηε νεω τεχηνιθυε οφ ξ ραψ ιµαγινγ: σοµε χοινσ ινσιδε α πυρσε ανδ τηε γραπηιτε χορε ωιτηιν α πενχιλ. Συβσεθυεντ ισσυεσ σηοω τηε ϖεινσ ιν α δεαδ περσον σ ηανδ ανδ βυχκσηοτ λοδγεδ ωιτηιν α λιϖινγ περσον σ ηανδ Α νεω διϖινγ συιτ δεσιγνεδ βψ Αυγυσ τυσ Σιεβε οφ Λονδον ισ φεατυρεδ ιν αν αρτιχλε ιν Σχιεντι χ Αµεριχαν. Τηε συιτ βεχοµεσ α προτοτψπε φορ εθυιπµεντ ωορν βψ µοδερν διϖερσ. Ιν τηισ ψεαρ ασ ωελλ, τηε ϕουρναλ δε πιχτσ ανδ δεσχριβεσ τηε Λυµι ρε χιν µατογραπηε, τηε χαµερα τηατ λαυνχηεσ τηε λµ ινδυστρψ Ρεπορτινγ ον α σινγυλαρ αχχοµπλιση µεντ ιν χοµµυνιχατιονσ, τηε ϕουρναλ νοτεσ τηατ Γυγλιελµο Μαρχονι ηασ υσεδ α ωιρελεσσ τελεγραπη το σενδ α µεσσαγε αχροσσ τηε Ενγλιση Χηαννελ. Α µοντη λατερ, ρεσπονδινγ το Αµερ ιχα σ βυργεονινγ εντηυσιασµ φορ ωηεελεδ ϖεηιχλεσ, Σχιεντι χ Αµερι χαν δεϖοτεσ αν ισσυε εξχλυσιϖελψ το βιχψχλεσ ανδ χαρσ Τηε ραδιυµ εξπεριµεντσ οφ τηε Χυριεσ αρε δεσχριβεδ ιν Σχιεντι χ Αµεριχαν Αν αρτιχλε ινφορµσ ρεαδερσ οφ σοµε µοστ ιντερεστινγ αεροναυτιχαλ εξπερι µεντσ ωιτη α γλιδερ περφορµεδ βψ Ωιλ βυρ ανδ Ορϖιλλε Ωριγητ. Αλµοστ τωο ψεαρσ λατερ, ιν εχεµβερ 1903, α ρεπορτ ερ τελλσ οφ τηε συχχεσσφυλ τηρεε µιλε ιγητ οφ τηε Ωριγητσ µοτορ δριϖεν αιρ πλανε ατ Κιττψ Ηαωκ, Ν.Χ Τηε φερϖορ ωιτη ωηιχη νασχεντ αϖια τιον τεχηνολογψ ισ βεινγ δεϖελοπεδ ανδ αππλιεδ ωορλδωιδε ισ ρε εχτεδ ιν α σπε χιαλ ισσυε ον αϖιατιον ανδ ιν ονγοινγ χοϖεραγε. Τηε σπεχιαλ ισσυε νοτεσ τηατ µορε τηαν ηαλφ α µιλλιον µεν αρε νοω αχτιϖελψ ενγαγεδ ιν σοµε ινδυστριαλ εν τερπρισε τηατ ηασ το δο ωιτη ναϖιγατιον οφ τηε αιρ Σχιεντι χ Αµεριχαν ρεπορτσ ον εξπεριµεντσ ιν ωηιχη χηεµο τηεραπψ χυρεδ χανχερ ιν µιχε Α δεϖιχε φορ µεασυρινγ βλοοδ πρεσσυρε ισ δεσχριβεδ; τηε ινστρυ µεντ, κνοων ασ τηε σπηψγµοµα νοµετερ, ισ στιλλ ιν υσε τοδαψ Ροβερτ Η. Γοδδαρδ ωριτεσ αν αρτιχλε φορ Σχιεντι χ Αµεριχαν δεφενδινγ ανδ εξπλαινινγ ηισ συγγεστιον (θυοτεδ α ψεαρ εαρλιερ) τηατ α ροχκετ χαπαβλε οφ ρεαχη ινγ τηε µοον χουλδ βε βυιλτ Σχιεντι χ Αµεριχαν δεµψστι εσ τηε τεχηνολογψ βεηινδ τηε τριχκ χινεµα τογραπηψ οφ τηε ουγλασ Φαιρβανκσ τηριλ λερ Τηε Τηιεφ οφ Βαγδαδ. Το δεπιχτ αν ιδολ τηατ ιν ρεαλιτψ ωασ τοο λαργε το τ ιντο α στυδιο λοτ, τηε λµµακερσ πηο τογραπηεδ σεχτιονσ σεπαρατελψ ανδ τηεν ασσεµβλεδ τηεµ ον λµ. Α σηορτ ρεπορτ νοτεσ τηε ινϖεντιον οφ τηε ρυββερ ηεαδεδ διση σχραπερ, νοω ιν υσε ιν κιτχηενσ ωορλδωιδε Σχιεντι χ Αµεριχαν πυβλισηεσ α δε ταιλεδ ρεπορτ ον Χηαρλεσ Α. Λινδβεργη σ συχχεσσφυλ σολο τρανσατλαντιχ ιγητ. Τηε αρτιχλε µαρϖελσ ατ ηισ δεχισιον το ναϖι γατε βψ δεαδ ρεχκονινγ ρατηερ τηαν βψ υσινγ α σεξταντ, α χηοιχε τηε εδιτορσ νοτε ωιτη µοδερατε δισαππροϖαλ Τηε ϕουρναλ, ηαϖινγ βεεν ασκεδ βψ ϑοην ϑ. ΜχΓραω, µαναγερ οφ τηε Νεω Ψορκ Γιαντσ, το ασσεσσ ωηετηερ χυρρεντ µαϕορ λεαγυε βασεβαλλσ αρε λιϖελιερ τηαν τηοσε οφ τηε παστ, νδσ τηατ, χοµ παρεδ ωιτη βαλλσ οφ 1924, τηοσε οφ 1929 αρε ωραππεδ υνδερ λεσσ τενσιον ανδ αρε, ινδεεδ, µορε ρεσιλιεντ Σχιεντι χ Αµεριχαν δισχυσσεσ τηε δισ χοϖερψ οφ τηε νευτρον ανδ τηε ρστ σπλιττινγ οφ τηε ατοµ ιν Ενγλανδ ανδ σηοωσ ρεαδερσ τηε δεσιγν φορ α Υ.Σ. δε ϖιχε (αβοϖε) φορ σιµιλαρ ρεσεαρχη Αν αρτιχλε ον τηε υορεσχεντ λιγητ, ωηιχη ισ στιλλ υνδερ δεϖελοπµεντ, φορε σεεσ α ποσσιβλε ρεϖολυτιον ιν λιγητινγ. Σχιεντι χ Αµεριχαν δεταιλσ τηε σπεχι χατιονσ φορ α 200 ινχη τελεσχοπε πλαννεδ φορ αν οβσερϖατορψ βεινγ βυιλτ ον Μουντ Παλοµαρ ιν Χαλιφορνια Ταλεσ τηε Βυλλετ Τελλσ, ον τηε σχιενχε οφ βαλλιστιχσ ιν πολιχε ωορκ, ισ αυτηορεδ βψ ϑ. Εδγαρ Ηοοϖερ, διρεχτορ οφ τηε ΦΒΙ. 14 ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ Σεπτεµβερ 1995

8 Σχιεντι χ Αµεριχαν αλσο αννουνχεσ Ηερε Χοµεσ Τελεϖισιον! ; ρεγυλαρ προ γραµµινγ βεγινσ σοον αφτερωαρδ Σχιεντι χ Αµεριχαν νοτεσ τηατ τηε φροντιερσ οφ ϖισιβιλιτψ ηαϖε βεεν πυσηεδ το αν εϖερ γρεατερ διστανχε ωιτη τηε δε ϖελοπµεντ οφ τηε ελεχτρον µιχροσχοπε Ισσυεσ πυβλισηεδ ιν τηισ ψεαρ ανδ οτη ερσ δυρινγ Ωορλδ Ωαρ ΙΙ φοχυσ αττεντιον ον νεω τεχηνολογιεσ φορ χοπινγ ωιτη σηορταγεσ οφ νατυραλ µατεριαλσ, συχη ασ σιλκ ανδ ρυββερ. Ιν ονε εξαµπλε, αν αρ τιχλε ουτλινεσ αππλιχατιονσ φορ σψντηετιχ ρυββερ ανδ ηιγηλιγητσ τηε γροωινγ ιµ πορτανχε οφ πολψµερ χηεµιστρψ Σχιεντι χ Αµεριχαν χοϖερσ τηε λατεστ πρεδιχτιονσ φορ ποστωαρ τεχηνολογψ, ιν χλυδινγ ονε φορεσεεινγ αν αιρπλανε ιν εϖερψ γαραγε. Τηε ιγητ ρεχορδερ, α νεω αϖιατιον δεϖιχε, ισ ιντροδυχεδ το ρεαδερσ. ε σπιτε ιτσ χοµπλεξιτψ, τηε δεϖιχε ισ χοµ παχτ ενουγη φορ υσε ον τηε σµαλλεστ οφ αιρπλανεσ Τηε εδιτορσ ασσερτ τηατ ωορλδ σεχυρι τψ πρεϖεντσ πυβλιχατιον οφ δεταιλεδ ιν φορµατιον ον τηε ατοµιχ βοµβ τηατ δεϖαστατεδ Ηιροσηιµα εαρλψ ιν Αυγυστ, βυτ τηε µαγαζινε πυβλισηεσ α συµµαρψ οφ τηε δατα αϖαιλαβλε ατ τηε τιµε Ιν τηισ ψεαρ, τοο, Σχιεντι χ Αµεριχαν, ωηιχη ηαδ ονλψ ρεχεντλψ βεµοανεδ τηε δι χυλτιεσ οφ προδυχινγ τηε λιφεσαϖινγ δρυγ πενιχιλλιν ιν θυαντιτψ, νοω ρεπορτσ ον πλεντιφυλ συππλιεσ ανδ α δραµατιχ δροπ ιν πριχε Εδωιν Η. Λανδ ισ ρεπορτεδ το ηαϖε ινϖεντεδ α χαµερα τηατ δεϖελοπσ ιτσ οων λµ, ιν αβουτ 60 σεχονδσ, ωιτηουτ τηε νεεδ φορ α δαρκροοµ. Τηε Πολαροιδ ινσταντ χαµερα ισ µαρκετεδ α ψεαρ λατερ (τηε χολορ ϖερσιον αππεαρσ ιν 1963) Α µαϕορ αρτιχλε αππεαρσ ον α σµαλλ ιτεµ ωιτη βιγ ιµπλιχα τιονσ: Τηε Τρανσιστορ. Τηρεε ψεαρσ λατερ, ιν Αυγυστ 1951, τηε τρανσιστορ ισ χρεδιτ εδ ωιτη χαυσινγ Α Ρεϖολυτιον ιν Ελεχ τρονιχσ ανδ τηε δεµισε οφ τηε βυλκψ ανδ φραγιλε ϖαχυυµ τυβε Α νεω ρεϖολυτιον ισ τακινγ πλαχε, ασσερτσ αν αρτιχλε ον µατηεµατιχαλ µα χηινεσ. Ωηιλε τηε ινδυστριαλ ρεϖολυτιον µεχηανιζεδ βραων, τηε νεω ρεϖολυτιον µεανσ τηε µεχηανιζατιον ανδ ελεχτρι χατιον οφ βραινσ Αφτερ τηε Φεδεραλ Χοµµυνιχατιονσ Χοµµισσιον χηοοσεσ τηε ΧΒΣ σψστεµ οφ χολορ τελεϖισιον οϖερ τηατ οφ ΡΧΑ ανδ ΧΤΙ ( Χολορ Τελεϖισιον Ινχ.) φορ νατιον ωιδε βροαδχαστινγ ιν τηε Υ.Σ., α ρεπορτ ιν Σχιεντι χ Αµεριχαν χοµπαρεσ τηε τηρεε σψστεµσ ανδ ποιντσ ουτ τηατ τηε δεχισιον ωασ ονε οφ τηε κνοττιεστ τηατ ηασ εϖερ χονφροντεδ πυβλιχ ο χιαλσ Τηε νονµιλιταρψ υσε οφ ραδαρ φορ µε τεορολογψ ισ αδδρεσσεδ ιν α πιεχε νοτ 1968 ινγ τηατ τηε ρστ ραδαρ δεϖιχε δεσιγνεδ φορ ωεατηερ οβσερϖατιον ωιλλ σοον βε ιν οπερατιον Αν αρτιχλε εντιτλεδ Χοµπυτερσ ιν Βυσινεσσ δεσχριβεσ ροοµ σιζε µαχηινεσ αβλε το τακε ον ο χε τασκσ, βυτ ιτ αδ µιτσ τηεσε ιµπρεσσιϖε µονστερσ ηαϖε προϖεδ ηαρδερ το ταµε ανδ πυτ το ωορκ τηαν ωασ πρεϖιουσλψ τηουγητ. Σχιεντι χ Αµερι χαν δεταιλσ τηε ωορκινγσ οφ α νεω φορµ οφ λιφεσαϖινγ εθυιπµεντ: εξπερι µενταλ ηεαρτ λυνγ µαχηινεσ ϑονασ Σαλκ πυβλισηεσ αν αρτιχλε ιν Σχι εντι χ Αµεριχαν αβουτ ηισ ωορκ δεϖελ οπινγ α κιλλεδ ϖιρυσ πολιο ϖαχχινε Ιν αν εαρλψ ιντροδυχτιον το βερ οπ τιχσ, Σχιεντι χ Αµεριχαν εξπλαινσ ηοω βυνδλεσ οφ γλασσ βερσ χαν βε υσεδ το χονδυχτ ιµαγεσ ανδ λιγητ, ανδ τηερε φορε ινφορµατιον, οϖερ λονγ διστανχεσ Σχιεντι χ Αµεριχαν ρεπορτσ τηατ χοσ µοναυτ Ψυρι Α. Γαγαριν ηασ βεχοµε τηε ρστ περσον το χροσσ τηε βορδερ βετωεεν τηε εαρτη ανδ ιντερπλανεταρψ σπαχε ιν ηισ σπαχεσηιπ ςοστοκ. Α ρεπορτ ον τηε δεσιγν ανδ χονστρυχ τιον οφ σατελλιτεσ ενγινεερεδ το τρανσµιτ τελεπηονε ανδ τελεϖισιον σιγναλσ πρε διχτσ τηατ τηε ρστ οφ τηεσε σψστεµσ ωιλλ βε οπερατινγ ωιτηιν ϖε ψεαρσ. Προγρεσσ ισ φαστερ τηαν εξπεχτεδ, ανδ λεσσ τηαν α ψεαρ λατερ Σχιεντι χ Αµεριχαν τελλσ οφ τηε συχχεσσφυλ λαυνχη οφ Βελλ Τελεπηονε Λαβορατοριεσ σ Τελσταρ Αν αρτιχλε ον µιχροελεχτρονιχσ ιν φορµσ ρεαδερσ τηατ ιτ ισ νοω ποσσιβλε το ρεπροδυχε αν εντιρε ελεχτρονιχ χιρχυιτ ον α τινψ µοδυλαρ χηιπ Τψπεσεττινγ δισχυσσεσ α τεχηνολογψ τηατ γρεατλψ ιν υενχεσ τηε ωαψ ουρ µαγ αζινε ανδ οτηερσ αρε πυτ τογετηερ. Τηε ρεπορτ δεσχριβεσ αν ελεχτρονιχ τψπεσετ τινγ σψστεµ τηατ στορεσ τψπεφαχεσ ιν διγ ιταλ φορµ ανδ χαν παιντ υπ το 10,000 χηαραχτερσ περ σεχονδ. ( Τηε ρστ ελεχ τρονιχαλλψ χοµποσεδ ισσυε οφ τηε µαγα ζινε ισ πυβλισηεδ ιν Μαρχη 1976.) Σχιεντι χ Αµεριχαν νοτεσ τηατ τηε ρστ µεν ον τηε µοον Νειλ Α. Αρµστρονγ 16 ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ Σεπτεµβερ 1995

9 ανδ Εδωιν Ε. Αλδριν, ϑρ. φουνδ τηε µοον σ συρφαχε το βε ρεµαρκαβλψ ρµ βυτ σοµεωηατ σλιππερψ. Α µα ϕορ αρτιχλε πυβλισηεδ α µοντη λατερ ο ερσ θυεσ τιονσ αβουτ λυναρ γεολογψ τηατ νεεδ ανσωερινγ ανδ συγγεστσ αρεασ οφ τηε µοον τηατ σηουλδ βε εξπλορεδ Ποσσιβλε αππλιχατιονσ οφ λιθ υιδ χρψσταλσ υιδσ τηατ ηαϖε χρψσταλλινε προπερτιεσ αρε ουτ λινεδ. Τηε χρψσταλσ τενδενχψ το βεχοµε οπαθυε ορ το χηανγε χολ ορ ωηεν εξποσεδ το α τινψ ελεχτριχ ελδ µαψ ονε δαψ βε εξπλοιτεδ το χονστρυχτ ιµαγεσ ον α σχρεεν ορ α ωατχη διαλ. Σχιεντι χ Αµεριχαν ρεπορτσ τηατ σχι εντιστσ χαν νοω φερτιλιζε ηυµαν εγγσ ιν ϖιτρο (ιν α τεστ τυβε) ανδ γροω τηεµ ιν α χυλτυρε µεδιυµ υπ το τηε εαρλψ εµβρψ ονιχ σταγε. Τηισ προχεδυρε γιϖεσ ηοπε το πεοπλε ωηο ηαϖε δι χυλτψ χονχειϖ ινγ α χηιλδ. (Τηε ρστ βαβψ χονχειϖεδ τηρουγη ιν ϖιτρο φερτιλιζατιον ισ βορν ιν Ενγλανδ ιν 1978.) 1973 Αν εξπερτ ον αδϖανχεδ χοµποσιτε µατεριαλσ συγγεστσ τηατ τηε χοστ οφ τηεσε στρονγ, λιγητωειγητ, ϖερσατιλε µατεριαλσ ωιλλ δεχλινε, εναβλινγ τηεµ το µοϖε φροµ λαβορατοριεσ στυδψινγ µατεριαλσ σχιενχε ιντο τηε ρεαλµ οφ εϖερψδαψ οβϕεχτσ Χοµπυτερ Γραπηιχσ ιν Αρχηιτεχτυρε σηοωσ ηοω αν οβσερϖερ χαν ωαλκ τηρουγη α ϖιρτυαλ βυιλδινγ τηατ εξιστσ ονλψ ιν α χοµπυτερ σ µεµορψ. Τηε ϖιρ τυαλ βυιλδινγ χαν βε µανιπυλατεδ ανδ ρενδερεδ ασ αρχηιτεχτυραλ δραωινγσ Αν αρτιχλε δεσχριβεσ Τηε Σµαλλ Ελεχ τρονιχ Χαλχυλατορ, α δεϖιχε τηατ ωιλλ φορ εϖερ χηανγε τηε ωαψ σχηοολχηιλδρεν ανδ οτηερσ περφορµ µατηεµατιχσ. Τηε χαλ χυλατορσ ρεθυιρε ονλψ α σινγλε µιχρο ελεχτρονιχ χηιπ Αν αρτιχλε δισχυσσ εσ τηε συργιχαλ ρεπλαχε µεντ οφ τηε κνεε ϕοιντ ωιτη α δεϖιχε τηατ ιµιτατεσ χοµπλεξ νατυραλ µοτιονσ Ιτ ισ πρεδιχτεδ τηατ αν εντιρε λιβραρψ σ ωορτη οφ βοοκσ ωιλλ σοον βε στορ αβλε ον α σινγλε δισκ τηατ ισ ωριττεν το ανδ ρεαδ φροµ βψ λασερσ. Αν αρτιχλε δεσχριβεσ ποσιτρον εµισσιον το µογραπηψ, α νεω ωαψ το πεερ ιντο τηε ιντριχατε ωορκινγσ οφ τηε λιϖινγ ηυµαν βοδψ. Ιν 1982 ανοτη ερ νονινϖασιϖε τεχηνιθυε, νυχλεαρ µαγ νετιχ ρεσονανχε, ισ δεσχριβεδ ασ ωελλ Ροβερτ Κ. ϑαρϖικ ωριτεσ αν αρτιχλε φορ Σχιεντι χ Αµεριχαν δεταιλινγ τηε δεϖελ οπµεντ οφ τηε ϑαρϖικ 7 αρτι χιαλ ηεαρτ Σχιεντι χ Αµεριχαν ρεπορτσ τηατ βιο τεχηνολογψ µαψ βε ηελπινγ λαω ενφορχε µεντ. Α γρουπ οφ Βριτιση ρεσεαρχηερσ ηασ φουνδ τηατ τηε ινφορµατιον χαρριεδ βψ παρτιχυλαρ σεγµεντσ οφ ηυµαν ΝΑ ισ σο σπεχι χ το ινδιϖιδυαλσ τηατ ιτ χαν βε υσεδ ωιτη ασ µυχη αχχυραχψ ασ ν γερπριντσ φορ ιδεντι χατιον εσιγνερσ οφ τηε 12 µετερ ψαχητ Σταρσ ανδ Στριπεσ, ωιννερ οφ τηε 1987 Αµερι χα σ Χυπ, δισχυσσ τηε τεχηνολογψ βεηινδ τηειρ συχχεσσ. Τηε δεσιγν ρελιεσ ηεαϖιλψ ον χοµπυτερ µοδελινγ οφ ωατερ ανδ ωινδ φορχεσ Σχιεντι χ Αµεριχαν πυβλισηεσ αν οϖερ ϖιεω οφ τεχηνολογιεσ τηατ µαψ ρεϖολυ τιονιζε τηε αυτοµοβιλε, ινχλυδινγ νεω µατεριαλσ, αδϖανχεδ αεροδψναµιχσ, δασηβοαρδ ναϖιγατιοναλ σψστεµσ ανδ σµαρτ ροαδσ. Τηε µαγαζινε δεσχριβεσ µετηοδσ φορ αν εµεργινγ µεδιχαλ τεχηνολογψ κνοων ασ γενε τηεραπψ τηατ ισ αβουτ το βε τεστ εδ ιν τηε ρστ φεδεραλλψ αππροϖεδ χλινι χαλ τριαλ. εϖελοπµεντ οφ τεχηνολογψ φορ µα νιπυλατινγ ανδ οβσερϖινγ µαττερ ον αν ατοµιχ σχαλε ισ σαιδ το βε α ηαρβινγερ οφ α νεω αγε οφ θυαντυµ ελεχτρονιχ ανδ οπτιχαλ δεϖιχεσ Ιν α σινγλε τοπιχ ισσυε, Χοµµυνιχα τιονσ, Χοµπυτερσ ανδ Νετωορκσ, ιννο ϖατορσ συχη ασ Μιχηαελ Λ. ερτουζοσ, Νιχηολασ Π. Νεγροποντε ανδ Μιτχηελλ Καπορ αδϖισε ρεαδερσ ον ηοω το ωορκ, πλαψ ανδ τηριϖε ιν χψβερσπαχε. Ρεαδερσ λεαρν ηοω σχιεντιστσ, υσινγ ρατιοναλ ορ στρυχτυρε βασεδ δεσιγν, χυστοµ ταιλορ δρυγ µολεχυλεσ το εξερτ σπεχι χ ε εχτσ ιν τηε βοδψ Ιµαγεσ µαδε βψ ποσιτρον εµισσιον τοµογραπηψ ανδ µαγνετιχ ρεσονανχε ιµαγινγ λιτεραλλψ σηοω τηε ηυµαν µινδ ατ ωορκ Σχιεντι χ Αµεριχαν λοοκσ ατ τεχηνολ ογψ τηατ αιµσ το ρεπροδυχε ιν αθυατιχ ροβοτσ τηε εξτραορδιναρψ ε χιενχψ δισ πλαψεδ ιν νατυρε βψ σωιµµινγ ση; τηε ρεσυλτσ µαψ ονε δαψ βε υσεδ το ρεδυχε σηιππινγ φυελ χοστσ ανδ ινχρεασε τηε µανευϖεραβιλιτψ οφ σηιπσ ιν χροωδεδ σηιππινγ λανεσ ωορλδωιδε. Τηε µαγαζινε συγγεστσ στεπσ τηατ χαν βε τακεν νοω το ενσυρε τηατ τηε διγιταλ ρεχορδσ µαδε τοδαψ ωιλλ στιλλ βε ρεαδαβλε ιν τηε φυτυρε δεσπιτε τηε ινεϖ ιταβλε χηανγεσ τηατ ωιλλ οχχυρ ιν ηαρδ ωαρε ανδ σοφτωαρε Σχιεντι χ Αµεριχαν δεσχριβεσ τηε νεω χρυισε µισσιλε, ωηιχη υσεσ ραδαρ ανδ α χοµπυτερ το φολλοω αν ονβοαρδ ελεχ τρονιχ µαπ το ιτσ ταργετ. Τηε µισσιλε ποσ εσ α µαϕορ χολδ ωαρ προβλεµ: αρµσ χον τρολ οβσερϖερσ χαννοτ διστινγυιση βε τωεεν νυχλεαρ ανδ νοννυχλεαρ ϖερσιονσ. Αλαν Χ. Καψ, ωριτινγ αβουτ τηε περ σοναλ χοµπυτερ, συγγεστσ τηατ ωιτηιν α δεχαδε µανψ πεοπλε ωιλλ ηαϖε αχχεσσ το νοτεβοοκ σιζε χοµπυτερσ τηατ ωιλλ ηαν δλε τηε τασκσ χαρριεδ ουτ βψ τηε λαργε χοµπυτερσ χυρρεντλψ ιν υσε. ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ Σεπτεµβερ

10 ΣΧΙΕΝΧΕ ΑΝ ΤΗΕ ΧΙΤΙΖΕΝ Τηε Τρεατψ Τηατ Ωορκεδ Αλµοστ Ωιλλ τηε βλαχκ µαρκετ φορ ΧΦΧσ σηορτ χιρχυιτ τηε Μοντρεαλ Προτοχολ? Ασ α ρυλε, ιντερνατιοναλ ενϖιρονµεν ταλ τρεατιεσ τενδ το βε ποορλψ φο χυσεδ, ραρελψ ρατι εδ ανδ ηαρδλψ ενφορχεδ. Ονε νοταβλε εξχεπτιον σο φαρ ισ τηε Μοντρεαλ Προτοχολ, α 1987 αγρεεµεντ ρατι εδ βψ 149 χουντριεσ το πηασε ουτ προδυχτιον οφ τηε χηλορο υο ροχαρβονσ (ΧΦΧσ) τηατ σχιεντιστσ ηαϖε χονϖινχινγλψ ιµπλιχατεδ ιν τηε δεστρυχ τιον οφ τηε εαρτη σ οζονε λαψερ. Βυτ α σεριεσ οφ ρεχεντ βυστσ βψ φεδερ αλ αυτηοριτιεσ ηασ ρεϖεαλεδ α τηριϖινγ βλαχκ µαρκετ φορ ιλλιχιτ ΧΦΧσ τηατ τηρεατ ενσ το σλοω σιγνι χαντλψ τηε τρανσιτιον το λεσσ ηαρµφυλ συβστιτυτεσ ιν τηε Υ.Σ. Αλτηουγη ο χιαλσ ασσερτ τηατ τηεψ αρε ον τοπ οφ τηε σιτυατιον, τηεψ αδµιτ τηεψ δο νοτ κνοω τηε σχοπε οφ τηε ιλλεγαλ ιµ πορτσ ανδ χαννοτ πρεδιχτ τηειρ γροωτη: αγεντσ εστιµατε τηατ ιν Μιαµι τηε χηεµ ιχαλσ αρε σεχονδ ονλψ το δρυγσ ιν δολλαρ ϖαλυε. Σοµε ωαρν τηατ χοντραβανδ ΧΦΧσ ωιλλ ποσε α λαργερ προβλεµ φορ Ευροπε. ΧΦΧσ αρε στιλλ υσεδ ασ ρεφριγεραντσ ιν σοµε 100 µιλλιον χαρσ, 160 µιλλιον ηοµε ρεφριγερατορσ, ϖε µιλλιον χοµµερχιαλ ρεφριγερατορσ ανδ φοοδ δισπλαψ χασεσ, ανδ 70,000 αιρ χονδιτιονερσ φορ λαργε βυιλδινγσ ιν τηε Υ.Σ. Βυτ σινχε 1986, προδυχτιον οφ νεω ΧΦΧσ ιν τηισ χουντρψ ηασ φαλλεν 75 περχεντ, τηανκσ το τηε Μοντρεαλ Προτοχολ; ον Νεω Ψεαρ σ αψ, 1996, ιτ ωιλλ χεασε αλτογετηερ. Μεαν ωηιλε φεδεραλ εξχισε ταξεσ ον νεω ανδ ιµπορτεδ ΧΦΧσ, ωηιχη χοστ ονλψ αβουτ 2 περ πουνδ το µακε, ηαϖε γροων το 5.35 περ πουνδ ανδ χοντινυε το ρισε. Τηε δραµατιχαλλψ σηρινκινγ συππλψ ανδ σηαρπλψ ρισινγ ταξεσ αρε συπποσεδ το πυση πεοπλε το ρεπλαχε ορ χονϖερτ ΤΡΑΝΣΙΤΙΟΝ φροµ οζονε δεπλετινγ ΧΦΧσ το ηψδρογεν βεαρινγ ΗΧΦΧσ υσεδ ιν µιλ λιονσ οφ ηοµε αιρ χονδιτιονερσ ισ τηρεατενεδ βψ α βλαχκ µαρκετ φορ ΧΦΧσ. τηειρ χοολινγ εθυιπµεντ σο τηατ ιτ ρυνσ ον λεσσ ηαρµφυλ συβστιτυτεσ, ωηιχη αρε νοω ωιδελψ αϖαιλαβλε. Βυτ τηατ τρανσι τιον ισ γοινγ σλοωλψ, ανδ τηε σκψροχκετ ινγ πριχεσ φορ ΧΦΧσ χρεατε α ηυγε ινχεν τιϖε φορ σµυγγλινγ. Ιτ σ ϖερψ λυχρατιϖε, σαψσ Κειτη Σ. Πραγερ, α Υ.Σ. Χυστοµσ αγεντ ιν Μιαµι. Ψου χαν µακε µιλλιονσ. Ινδεεδ, σιξ πεοπλε ιν φουρ σεπαρατε χασεσ ηαϖε βεεν χηαργεδ ωιτη αττεµπτ ινγ το σµυγγλε α τοταλ οφ µιλλιον πουνδσ οφ ΧΦΧσ ιντο τηε Υ.Σ. ωιτηουτ παψινγ τηε ταξ. (Φιϖε οφ τηε δεφενδαντσ ωερε χονϖιχτεδ ανδ µαψ φαχε πρισον τερµσ.) Ιφ σολδ ατ µαρκετ πριχε, τηατ θυαντιτψ χουλδ νετ σοµε 40 µιλλιον. STEPHEN FERRY Gamma Liaison Ωε δον τ ρεαλλψ κνοω ηοω µυχη ισ χοµινγ ιν, αδµιτσ αϖιδ Λεε οφ τηε Εν ϖιρονµενταλ Προτεχτιον Αγενχψ σ στρατο σπηεριχ προτεχτιον διϖισιον. Βυτ ειγητ µιλλιον πουνδσ ισ εθυιϖαλεντ το 10 περ χεντ οφ τηε Υ.Σ. σ τοταλ λεγαλ προδυχτιον οφ ΧΦΧσ τηισ ψεαρ. Λεε ρεπορτσ τηατ υ Ποντ ανδ ΑλλιεδΣιγναλ, τωο µαϕορ ΧΦΧ προδυχερσ, αρε χοµπλαινινγ τηατ τηεψ σιµπλψ χαννοτ µοϖε τηειρ ινϖεντορψ, εϖεν τηουγη ψου ωουλδ εξπεχτ α λοτ οφ δεµανδ. Τηε µαρκετ, τηε χοµπανιεσ χηαργε, ισ οοδεδ ωιτη χοντραβανδ. Ιφ, ασ σοµε ωορρψ, τηε γοϖερνµεντ ισ νο µορε ε εχτιϖε ατ ηαλτινγ ΧΦΧ σµυγ γλινγ τηαν ατ ιντερδιχτινγ δρυγσ, τηεν 10 τιµεσ ασ µυχη µατεριαλ γετσ τηρουγη ασ ισ ιντερχεπτεδ. Τηατ φεαρ ισ φυελεδ βψ τηε φαχτ τηατ τηε σµυγγλερσ χαυγητ σο φαρ αλλ λαβελεδ τηειρ χαργο προπερλψ ασ ρεφριγεραντ βυτ φαλσελψ χλαιµεδ τηατ ιτ ωασ δεστινεδ φορ πορτσ ουτσιδε τηε Υ.Σ. Προβαβλψ µανψ οτηερσ δισγυισε ΧΦΧ χψλ ινδερσ ασ τηοσε οφ οτηερ γασεσ; τηεψ ωιλλ βε ηαρδερ το χατχη. Ιφ τηε αναλογψ βε τωεεν ΧΦΧσ ανδ δρυγσ ισ ϖαλιδ, ιν 1996 τηε βλαχκ µαρκετ µαψ χοµπλετελψ χουν τεραχτ τηε ε εχτσ οφ τηε βαν. Τηερε αρε, ηοωεϖερ, γοοδ ρεασονσ το συσπεχτ τηατ τηε ωορστ ωιλλ νοτ ηαππεν. Μανψ βυσινεσσεσ ηαϖε στοχκπιλεδ ενουγη ΧΦΧσ το κεεπ τηειρ εθυιπµεντ ρυννινγ φορ ψεαρσ, σαψσ Εδωαρδ Ω. οολεψ οφ τηε Αιρ Χονδιτιονινγ ανδ Ρε φριγερατιον Ινστιτυτε. Ανδ τηε µαρκετ φορ δοµεστιχαλλψ ρεχψχλεδ φρεον [ωηιχη ισ ταξ εξεµπτ] ισ γροωινγ λικε τοπσψ. Μορε ιµπορταντ, ΧΦΧσ αρε γενεραλλψ σολδ το βυσινεσσεσ, ωηιχη αρε υνλικελψ το ινϖιτε α ρυν ιν ωιτη τηε Ιντερναλ Ρεϖ ενυε Σερϖιχε βψ κνοωινγλψ βυψινγ συχη γοοδσ. Ανδ φεω βυιλδινγ µαναγερσ ωιλλ ρισκ δαµαγινγ 100,000 χηιλλερ υνιτσ βψ ρε λλινγ τηεµ ωιτη χοολαντ φροµ αν υνκνοων σουρχε. Αναλψσισ οφ σειζεδ ιλ λεγαλ ΧΦΧ 12, φορ ινστανχε, ηασ ρεϖεαλεδ τηατ σοµε σαµπλεσ χονταιν υπ το 50 περ χεντ µορε µοιστυρε ανδ 1,000 περχεντ µορε χονταµιναντσ τηαν τηε ινδυστρψ στανδαρδ, ποιντσ ουτ αϖιδ Στιρπε, εξεχ υτιϖε διρεχτορ οφ τηε Αλλιανχε φορ Ρε σπονσιβλε Ατµοσπηεριχ Πολιχψ. Ωε ρε µορε χονχερνεδ ωιτη τηε αυ τοµοτιϖε σεχτορ, σαψσ Τοµ Λανδ, ωηο ισ διρεχτινγ τηε ΧΦΧ πηασεουτ φορ τηε ΕΠΑ. Φλψ βψ νιγητ µεχηανιχσ ωορκινγ ουτ οφ τηε βαχκσ οφ τρυχκσ αρε νοτ τοο χονχερνεδ ωιτη πυριτψ. Χηεαπ, ιλλεγαλ ΧΦΧσ µιγητ σεεµ τοο γοοδ οφ α δεαλ ον 18 ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ Σεπτεµβερ 1995

11 τηε στρεετ φορ σοµε τεχηνιχιανσ το πασσ υπ. Ηε ποιντσ το ονε αυτοµοτιϖε αιρ χονδιτιονινγ σηοπ οωνερ ωηο ωασ ρε χεντλψ χηαργεδ ωιτη σµυγγλινγ 60,000 πουνδσ οφ ΧΦΧσ φροµ Μεξιχο. Τηε ΕΠΑ ηασ α ποτεντιαλλψ ποωερφυλ ωεαπον αγαινστ συχη σµαλλ τιµε χυσ τοµερσ φορ βοοτλεγ ΧΦΧσ: τηειρ χοµ πετιτορσ. Τηε αγενχψ ηασ σετ υπ αν 800 νυµβερ ασ α τιπ λινε ανδ ηασ βεεν πασσ ινγ ον λεαδσ το τηε ΙΡΣ. Ιτ σ α δογ εατ δογ ωορλδ, ανδ ιφ σοµεονε τηινκσ τηειρ χοµπετιτορ ισ οβταινινγ ΧΦΧσ ατ λοω χοστ ωιτηουτ παψινγ ταξ, τηεψ αρε γοινγ το νκ, Λανδ σαψσ. Ωε ϖε βεεν γεττινγ αν αϖεραγε οφ τηρεε τιπσ α ωεεκ. Ευροπε µαψ ηαϖε α ηαρδερ τιµε µακ ινγ τηε Μοντρεαλ Προτοχολ στιχκ. Χυσ τοµσ ο χιαλσ βελιεϖε τηατ µανψ οφ τηε ιλλιχιτ ΧΦΧσ εντερινγ τηε Υ.Σ. αρε προ δυχεδ ιν φορµερ Σοϖιετ βλοχ χουντριεσ. Ιν Μαψ, Ρυσσια, Βελαρυσ, Υκραινε, Πολανδ ανδ Βυλγαρια αλλ ασκεδ φορ εξτενσιονσ, χιτινγ εχονοµιχ δι χυλτιεσ. Μανψ ιν τηε ενϖιρονµενταλ χοµµυνιτψ εξπεχτ Πρεσ ιδεντ Βορισ Ν. Ψελτσιν το αννουνχε φορ µαλλψ τηατ Ρυσσια ισ νοτ χοµπλψινγ ωιτη τηε τρεατψ. Ιτ ισ νοτ χλεαρ ηοω οτηερ χουντριεσ ωουλδ ρεαχτ. Ιφ Ρυσσια φαλτερσ, τηε ρεστ οφ Ευροπε µαψ νδ ιτ δι χυλτ το χοµπλψ ασ ωελλ. Σµυγγλινγ ισ αλωαψσ εασιερ βψ λανδ τηαν βψ σεα. Ανδ δεσπιτε τηε Ευροπεαν Υνιον σ αδοπτιον οφ α ΧΦΧ µανυφαχτυρ ινγ βαν ονε ψεαρ εαρλιερ τηαν τηε Υ.Σ., τηε Υ.Σ. ηασ µαδε µορε προγρεσσ ιν σωιτχηινγ το ΧΦΧ αλτερνατιϖεσ, ΕΠΑ ο χιαλσ σαψ. Α νυµβερ οφ Αµεριχαν εξ περτσ βελιεϖε Ευροπεαν ρεγυλατορσ µαψ σοον φαχε θυιτε α σχαρε ασ τηεψ ρεαλιζε τηατ τηε τρανσιτιον ωιλλ τακε λονγερ τηαν εξπεχτεδ. Τηε ρεσυλταντ σπικε ιν δε µανδ χουλδ λεαδ το ραµπαντ γροωτη ιν τηε βλαχκ µαρκετ φορ ΧΦΧσ. Ωηετηερ γοϖερνµεντσ χαν βρινγ τηε τρα χ ιν ΧΦΧσ υνδερ χοντρολ µαψ ωελλ δετερµινε τηε φυτυρε οφ τηε Μοντρεαλ Προτοχολ. Ωε ϖε βεεν ωορκινγ υνδερ τηε ασσυµπτιον τηατ τηε οζονε ισσυε ισ σολϖεδ, σαψσ ϑοσεπη Μενδελσον οφ Φριενδσ οφ τηε Εαρτη. Βυτ νονε οφ ουρ µοδελσ πρεδιχτινγ ωηεν ΧΦΧ ρελεασεσ ωιλλ πεακ ανδ ωηεν τηε οζονε ηολε ωιλλ χλοσε υπ τακε ιντο αχχουντ σµυγγλινγ ανδ λαργε χουντριεσ τηατ δον τ χοµπλψ. Τηοσε δεταιλσ µαψ φορχε πλαννερσ βαχκ το τηε δραωινγ βοαρδ. Ω. Ωαψτ Γιββσ Χαλχυλατινγ ωιτη ΝΑ Γενετιχ µατεριαλ σολϖεσ µατηεµατιχαλ προβλεµσ Τηισ παστ ψεαρ, σεϖεραλ χοµπυτερ σχιεντιστσ δρεω υπ πλανσ φορ µακ ινγ βιοχηεµιχαλσ σολϖε προβλεµσ τηατ στυµπ εϖεν τηε µιγητιεστ οφ ελεχ τρονιχ µαχηινεσ. Ιν τηεσε σχηεµεσ, δατα αρε ρεπρεσεντεδ βψ στρινγσ οφ ΝΑ βασε παιρσ ινστεαδ οφ βιναρψ διγιτσ, ανδ χαλχυ λατιονσ αρε χαρριεδ ουτ βψ συχη χοµµον µανιπυλατιονσ ασ χοµβινινγ, χοπψινγ ανδ εξτραχτινγ στρανδσ. Τηε µετηοδσ ρε µαιν µοστλψ υντεστεδ. Τηεψ αρε νειτηερ οβϖιουσ νορ ιµµεδιατελψ υσεφυλ. Βυτ τηε φαχτ τηατ τηεψ χουλδ χονχειϖαβλψ ωορκ ηασ χαυσεδ θυιτε α στιρ. Ινδεεδ, σοµε 200 ρεσεαρχηερσ οχκεδ το Πρινχετον Υνιϖερσιτψ τηισ παστ σπρινγ το δισχυσσ τηε ποτεντιαλ οφ βιοµολεχυλαρ χοµπυτινγ. Τηε ελδ βεγαν λαστ φαλλ ωηεν Λεοναρδ Μ. Αδλεµαν οφ τηε Υνι ϖερσιτψ οφ Σουτηερν Χαλιφορνια ωορκεδ ουτ α τεστ τυβε σολυτιον το α ϖαριατιον οφ τηε τραϖελινγ σαλεσµαν προβλεµ. Τηε χηαλλενγε ισ το νδ α ρουτε βετωεεν σοµε νυµβερ οφ χιτιεσ τηατ στοπσ ατ εαχη ονε ονλψ ονχε. Αδλεµαν χαρεφυλλψ JIM BRANDENBURG Minden Pictures Φ ΙΕΛ ΝΟΤΕΣ Τηε Μοστ ανγερουσ Ανιµαλ ϑ ay O Keeffe smiles widely when I ask him about the hazards of his fieldwork on South African rivers. Why is not immediately clear: perhaps it is from the pleasure of the brai, this congenial cookout that H. Randall Hepburn, a dean at Rhodes University, is hosting for his top scientists. Or maybe he is eavesdropping, as I am, on an alcohol-amplified debate raging in the kitchen on whether life was planted on the earth by an alien civilization or an infested asteroid. But as O Keeffe starts to answer, the source of his smile becomes apparent: I have given him the opportunity to recount one of his favorite stories. This happened a couple of years ago on the Olifants River in Kruger Park, he begins. As director of the Institute for Water Research at Rhodes, O Keeffe spends much of his time traipsing in the handful of rivers, most of them dammed and polluted, that supply South Africa with one of its most precious resources. A lot of research is done in Kruger, but it is a terrifically dangerous place, he says. The water is full of bilharzia [a parasite that causes schistosomiasis] and, worse, crocodiles. Now, although we researchers are all fully informed theorists on all aspects of wild game, we haven t a clue about how to avoid being eaten or run over. So it s the unenviable job of a large, cheerful chap named Gerhard Strydom, the senior technical officer on the Kruger Park Rivers Research Program, to shepherd us around. One day Gerhard took several postgraduate students out on the river in a collapsible plastic boat of dubious stability. They threw a large seine net into the water. The Olifants receives a lot of effluent from mines outside the park, and the researchers have been netting fish to look at the accumulation of heavy metals in various tissues. So Gerhard and the students began pulling the net up over the gunwales when all of a sudden they noticed that along with the fish they had caught a large crocodile. Everyone panicked. The boat went rocking, and Gerhard pitched forward into the net. With the croc. Now, there was really no danger the crocodile was more interested in getting away than in biting anyone until one of the male students in this tottering skiff pulled out a pistol he had secreted on his person and began blasting away in the general direction of the reptile. Both Gerhard and the croc immediately surrendered, O Keeffe continues, throwing up his hands comically. One of the rounds actually hit the animal, and it managed to get free and swim away while Gerhard scrambled back into the boat, he concludes, pausing for a moment before giving the moral. The most dangerous thing by far in Kruger is people walking around carrying guns. W. Wayt Gibbs 20 ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ Σεπτεµβερ 1995

12 χηοσε σηορτ ΝΑ µολεχυλεσ το ενχοδε φορ σεϖεν σεπαρατε χιτιεσ ανδ συνδρψ ποσσιβλε λεγσ οφ τηε τριπ. Αφτερ σεϖεν δαψσ ανδ α σεριεσ οφ λαβορατορψ στεπσ, ονλψ χερταιν µολεχυλεσ ρεµαινεδ ιν τηε ναλ τεστ τυβε τηοσε τηατ τραχεδ ουτ τηε χορρεχτ τουρ. Αλτηουγη ινχρεδιβλψ χλεϖερ, τηε ρεσυλτ σεεµεδ λεσσ τηαν χοµπελλινγ ατ ρστ γλανχε. Α χοµπυτερ χαν µαπ τηε σαµε ιτινεραρψ ιν σεχονδσ. Ανδ ωηερεασ διγι ταλ χοµπυτερσ λαχκ τηε ποωερ το προ δυχε τηε προπερ πατη βετωεεν, σαψ, 100 χιτιεσ, τηισ εξπεριµεντ γαϖε νο ρεαλ εϖι δενχε τηατ ΝΑ ωουλδ δο ανψ βεττερ. Μορεοϖερ, µανψ πρεσυµεδ τηε σχηεµε ωασ σιµπλψ ωελλ συιτεδ το τηισ ονε προβ λεµ. Νο ονε τηουγητ ψου χουλδ δο οτη ερ κινδσ οφ χοµπυτατιονσ ωιτηουτ νδ ινγ νεω βιοχηεµιχαλ αγεντσ ρστ, σαψσ Ριχηαρδ ϑ. Λιπτον οφ Πρινχετον. Τηεν, ιν Απριλ, Λιπτον δεσχριβεδ µορε γενεραλ µολεχυλαρ µεανσ φορ σολϖινγ α ρελατεδ πυζζλε χαλλεδ τηε σατισφαχτιον προβλεµ (ΣΑΤ). Ιν σηορτ, ΣΑΤ εξπρεσ σιονσ χονσιστ οφ λογιχαλλψ χοννεχτεδ προποσιτιονσ (φορ εξαµπλε, Τηισ χιτψ ηασ βεεν ϖισιτεδ ), ανψ οφ ωηιχη χαν βε τρυε ορ φαλσε. Τηε προβλεµ ισ το δετερ µινε ωηιχη προποσιτιονσ νεεδ το βε τρυε φορ τηε εντιρε εξπρεσσιον το βε τρυε. Φορ αν ΣΑΤ ηαϖινγ ν ϖαριαβλεσ, α χοµ πυτερ µυστ σεαρχη τηρουγη 2 ν ποσσιβλε σολυτιονσ. Σο ασ τηε νυµβερ οφ ϖαριαβλεσ ινχρεασεσ, τηε ρεθυιρεδ χοµπυτινγ τιµε ρισεσ εξπονεντιαλλψ. Παστ α σπεχι χ ποιντ, α χοµπυτερ χαννοτ, φορ χερταιν, φινδ τηε ανσωερ. Λιπτον σ πλαν τηεορετιχαλλψ ηολδσ ενουγη ποωερ το χηυρν ουτ εξαχτ σολυ τιονσ το ϖερψ λαργε ΣΑΤ προβλεµσ. Βε χαυσε α τεστ τυβε χαν ηολδ ον τηε ορδερ οφ 2 60 στρανδσ, ψου ηαϖε αϖαιλαβλε α ηυγε νυµβερ οφ παραλλελ χοµπυτερσ, µορε τηαν ωε χουλδ εϖερ δρεαµ αβουτ ιν α σιλιχον ωορλδ, Λιπτον εξπλαινσ. Τηεσε στρανδσ, τακεν τογετηερ, χουλδ βε πυτ τηρουγη τηε µοτιονσ οφ σοµε βιλλιον βιλ λιον οπερατιονσ ατ ονχε. [Λιπτον] ηασ σηοων τηατ χερταιν προβλεµσ αρε παρτιχ υλαρλψ αµεναβλε το τηε ΝΑ τεχηνιθυεσ τηατ αρε χυρρεντλψ αϖαιλαβλε, Αδλεµαν στατεσ. Ιν αδδιτιον το τηε ΣΑΤ σχηεµε, Λιπτον ανδ τωο γραδυατε στυδεντσ ηαϖε σινχε δεϖισεδ βιοχηεµιχαλ ταχτιχσ φορ χραχκινγ τηε Νατιοναλ Σεχυριτψ Αγενχψ σ δατα ενχρψπτιον στανδαρδ σψστεµ. Αδλεµαν ισ χυρρεντλψ ωορκινγ ωιτη α γρουπ οφ σχιεντιστσ φροµ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Σουτηερν Χαλιφορνια ανδ τηε Χαλιφορ νια Ινστιτυτε οφ Τεχηνολογψ το τρψ το βυιλδ α προτοτψπε µολεχυλαρ χοµπυτερ το σολϖε ΣΑΤ προβλεµσ. Ονε µαϕορ οβ σταχλε τηεψ φαχε ισ τηατ τηεσε οπερατιονσ αρε φαρ φροµ περφεχτ; φορ λαργε προβ λεµσ, ερρορσ ιν χοπψινγ ορ χοµβινινγ στρανδσ χουλδ αχχυµυλατε. Ωε στιλλ ηαϖε α λονγ ωαψ το γο, σαψσ αϖιδ Κ. Γι ορδ οφ τηε Μασσαχηυσεττσ Ινστιτυτε οφ Τεχηνολογψ. Τηε ινιτιαλ ωορκ ισ εν χουραγινγ, βυτ ιτ ισ ονλψ βασεδ ον ονε εξπεριµεντ, ανδ ιτ ονλψ σολϖεδ α παρτιχ υλαρ χλασσ οφ προβλεµσ. Εϖεν σο, Λιπτον πρεδιχτσ τηατ βασιχ αππλιχατιονσ οφ τηισ ρεσεαρχη ωιλλ σοον χοµε αβουτ, ινχλυδινγ µορε ε χιεντ µεανσ φορ ΝΑ νγερπριντινγ. Γι ορδ αδδσ τηατ περηαπσ βιοµολεχυλαρ χοµ πυτινγ µιγητ σοµεδαψ λεαδ το σµαρτ δρυγσ, ωηιχη ωουλδ αδϕυστ τηειρ ε εχτσ αφτερ χοµπλετινγ σιµπλε ιν ϖιϖο χαλχυλα τιονσ. Ιφ αλλ ελσε φαιλσ, Αδλεµαν συγγεστσ τηατ τηε ωορκ µαψ σηεδ λιγητ ον ηοω χελλσ στορε ανδ µανιπυλατε ινφορµατιον. Ηε σαψσ ιτ ισ τοο σοον το τελλ ωηετηερ µολεχυλαρ χοµπυτερσ ωιλλ εϖερ τακε ο. Ι τηινκ τηε ϖαλυε οφ τηισ ϕουρνεψ, τηουγη, δοεσ νοτ δεπενδ ον τηε αν σωερ το τηατ θυεστιον, ηε αδδσ. Τηερε µαψ βε ιµπορταντ χοννεχτιονσ βετωεεν βιολογψ ανδ χοµπυτερ σχιενχε; τηε µολεχυλαρ χοµπυτερ ισ α ϖεηιχλε φορ νδινγ τηατ ουτ. Κριστιν Λευτωψλερ Εχτοπλασµ Ρειγνσ ον τ ωιπε ψουρ φεετ ον µιχροβιαλ µατσ Ωηιλε λοοκινγ φορ Ινδια, Χηριστο πηερ Χολυµβυσ µαδε ηισ ρστ Νεω Ωορλδ λανδφαλλ ιν τηε Βα ηαµασ. Φιϖε ηυνδρεδ ψεαρσ λατερ, ιν τηατ γρεατ τραδιτιον οφ εξπλορατιον, ιντρεπιδ µιχροβιολογιστσ αλσο χοµε το τηεσε ισ λανδσ. Τηεσε ρεσεαρχηερσ αρε χολλεχτινγ σαµπλεσ οφ µιχροβιαλ µατσ, κνοων ασ αλ γαλ µατσ τηε λιφε φορµ ωιτη τηε λονγεστ, ιφ νοτ τηε µοστ διστινγυισηεδ, λινεαγε ον τηε εαρτη. Βιολογιστσ Ηανσ Ω. Παερλ ανδ ϑαµεσ Λ. Πινχκνεψ οφ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νορτη Χαρολινα ατ Χηαπελ Ηιλλ ωιλλ ποκε αρουνδ ιν πρεττψ µυχη ανψ µυχκ ιν σεαρχη οφ τηεσε µατσ, ωηιχη χαν ηαϖε τηε χονσισ τενχψ οφ γελατινουσ σλιµε, δριεδ µυδ ορ ανψτηινγ ιν βε τωεεν. Τηε σχιεντιστσ δριϖε τηε υνπαϖεδ ροαδσ οφ τηε Βα ηαµασ, ϕολτεδ ανδ ϕαρρεδ βψ τηειρ ανχιεντ τρυχκ. Τηεψ χλαµβερ οϖερ τρεαχηερουσ βλυ σ πυµµελεδ βψ τηε Ατ λαντιχ Οχεαν το νδ τιδαλ ποολσ χολονιζεδ βψ τηε αλγαε. Ανδ τηεψ ωαδε ιντο τηε συλ φυρουσ, τυρβιδ ωατερσ οφ ηψ περσαλινε λακεσ ιν τηειρ ενερ γετιχ σεαρχη φορ τηε µοδερν χουσιν οφ πριµορδιαλ οοζε. Μιχροβιαλ µατσ χοµποσεδ µοστλψ οφ χψανοβαχτερια, ορ βλυε γρεεν αλγαε, ανδ διατοµσ δο νοτ λοοκ λικε µυχη ιν τηε ωαψ οφ λιφε, βυτ τηεψ αρε ρεµαρκαβλε. Τηε µιχροσχοπιχ τηρεαδσ οφ αλγαε ωεαϖε το γετηερ, φορµινγ α χαρπετ. Εαχη λαψερ, δεπενδινγ ον ιτσ εξποσυρε το λιγητ ανδ οξψγεν, περφορµσ α υνιθυε φυνχτιον ιν ωηατ ισ α τινψ, ηιγηλψ ρεγυλατεδ, λαψερεδ εχοσψστεµ. Αλτηουγη ιτ ισ νοτ χλεαρ ηοω τηεψ φορµ, τηε µατσ συρϖιϖε τηρουγη χοοπερατιον: δι ερεντ σπεχιεσ οφ βαχτε ρια πηοτοσψντηεσιζε ασ ωελλ ασ χψχλε νι τρογεν, συλφατεσ, πηοσπηορυσ ανδ χαρ βον διοξιδε. Τηεψ χψχλε αλλ νυτριεντσ ιν τερναλλψ, ρεθυιρινγ ονλψ νιτρογεν, ωατερ ανδ συνλιγητ φροµ τηε ουτσιδε. Ματ χοµµυνιτιεσ ιν δι ερεντ παρτσ οφ τηε ωορλδ χονταιν µανψ οφ τηε σαµε εσ σεντιαλ ελεµεντσ, βυτ εαχη ηασ α υνιθυε στρυχτυρε. ςαριουσ τεξτυρεσ ηαϖε ινσπιρεδ νιχκναµεσ συχη ασ εχτοπλασµ, φορ α παρτιχυ λαρλψ µυχιλαγινουσ µατ, ανδ βριε, φορ ονε χοϖερεδ ωιτη α χηαλκψ ωηιτε λµ. Ωηεν χυτ ιντο τιδψ πιεχεσ φορ αναλψσισ, ΜΙΧΡΟΒΙΑΛ ΜΑΤΣ, µιχροσχοπιχ (λεφτ) ανδ ωηολε (ριγητ), προϖιδε χλυεσ το εχοσψστεµ δψναµιχσ. CONRAD NEUMANN 22 ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ Σεπτεµβερ 1995

13 σοµε µατσ ρεσεµβλε βροωνιεσ, πινκ ερασερσ ορ τηατ µεατ λοαφ σιττινγ ιν τηε ρεφριγερατορ σινχε λαστ Μαψ. Τηε µατσ βιοδιϖερσιτψ µαψ βε τηειρ τιχκετ το τηε φυτυρε. Σοµεδαψ τηεψ µαψ βε υσεδ ιν σπαχε στατιονσ το ρεγενερατε οξψγεν, Παερλ σαψσ. Εασιλψ χυλτιϖατεδ βε χαυσε τηεψ νεεδ ϖιρτυαλλψ νο νυτριεντσ, µιχροβιαλ µατσ αρε υσεδ εξπεριµενταλλψ το πυριφψ ωατερ ιν ε υεντ ηολδινγ πονδσ ανδ ιν ωαστε τρεατµεντ πλαντσ ιν τηε Υ.Σ. Τηεψ χαν βρεακ δοων χοµπλεξ οργανιχ µολεχυλεσ, συχη ασ πετρολευµ ηψδρο χαρβονσ ανδ πεστιχιδεσ, ανδ φυλ λλ αν αεροβιχ βιοχηεµιχαλ νεεδσ, συχη ασ δενι τρι χατιον ανδ µεταλ δισσολυτιον. Ασ ιφ τηεσε σελφ συ χιεντ εντιτιεσ ωερε νοτ ταλεντεδ ενουγη, σοµε εϖεν µακε ροχκσ. Τηε βαχτερια πρεχιπιτατε χαλχιυµ χαρβονατε ουτ οφ σεαωατερ, ωηιχη χαυσεσ τηε µατσ το τυρν σλοωλψ το στονε. Τηε ολδεστ κνοων φοσσιλσ, αβουτ τηρεε βιλλιον ψεαρσ ολδ, χαλλεδ στροµατολιτεσ, αρε βυλ βουσ µασσεσ οφ χαλχι εδ χψανοβαχτερια. Τηε µατσ αλσο σερϖε ασ µοδελσ φορ στυδψινγ τηε δψναµιχσ οφ βιγγερ εχο σψστεµσ, νοτ λεαστ βεχαυσε τηεψ τ ιν α λαβορατορψ. Αλλ τηε µαϕορ βιογεοχηεµ ιχαλ χψχλεσ ανδ βιολογιχαλ φοοδ ωεβσ οχ χυρ ωιτηιν τηε υππερ φεω µιλλιµετερσ οφ µιχροβιαλ µατσ, Παερλ νοτεσ. Ιτ ωουλδ βε αναλογουσ το σθυεεζινγ α φεω ηυν δρεδ ηεχταρεσ οφ ραιν φορεστ ορ σεϖεραλ χοραλ ρεεφσ ιντο α τινψ ϕαρ. Ηε ανδ Πινχκ νεψ ηαϖε βεεν υσινγ µατσ το υνδερστανδ τηε προχεσσεσ τηατ λεαδ το δεϖαστατινγ προβλεµσ συχη ασ αλγαλ βλοοµσ ανδ οξψγεν δεπλετιον ιν εστυαριεσ. Συχη ενϖιρονµενταλ ρελεϖανχε ισ βψ νο µεανσ λιµιτεδ το τηε πρεσεντ. υρινγ τηε Πρεχαµβριαν ερα, τηε ρστ τηρεε βιλ λιον ψεαρσ οφ τηε εαρτη σ ηιστορψ, βλυε γρεεν αλγαε ρειγνεδ. Ιν τηατ περιοδ χψανο βαχτερια ινφυσεδ τηε ατµοσπηερε ωιτη οξψγεν ανδ εξτραχτεδ ενουγη χαρβον διοξιδε το µακε τηε πλανετ ηοσπιταβλε το οτηερ βεινγσ. Ασ α χονσεθυενχε, τηε αλγαε ενδεδ τηειρ οων δοµινιον ατ λεαστ, φορ νοω. Πηαρµαχευτιχαλ, αγριχυλ τυραλ, βιοτεχηνολογιχαλ, νυτριτιοναλ ανδ οτηερ υσεσ φορ τηε γοο αρε βεινγ εξ πλορεδ. Σοµεδαψ ιτ µαψ βε εϖερψωηερε; ψου µιγητ εϖεν εατ σηρεδδεδ µιχροβιαλ µατ φορ βρεακφαστ. Χηριστινα Στοχκ Νεω Λεττερσ φορ Αλπηαβετ Σουπ Τηε νυµβερ οφ αµινο αχιδσ τηε βασισ φορ αλλ προτεινσ ϕυστ γρεω Τηε ωορκ οφ προτεινσ ιν εϖερψ χελλ µεµβρανε, ιν εϖερψ γενε ρεγυλα τορ ανδ ιν εϖερψ ενζψµε νοτ το µεντιον ιν ηυνδρεδσ οφ οτηερ χελλυλαρ αχτιϖιτιεσ δεπενδσ ον ϕυστ 20 αµινο αχιδσ. Λικε τηε λεττερσ οφ αν αλπηαβετ, τηεσε χοµπουνδσ χοµβινε ιν ϖαριουσ ωαψσ το φορµ αλλ τηε προτεινσ ωε κνοω. Αλτηουγη σχιεντιστσ ηαϖε ενϖισιονεδ χρε ατινγ χουντλεσσ υννατυραλ αµινο αχιδσ, υντιλ νοω τηεψ ηαϖε βεεν ατ α λοσσ ασ το ηοω το γετ τηεµ ιντο προτεινσ ιν τηε λιϖ ινγ χελλ. Ρεσεαρχηερσ φροµ τηε Χαλιφορνια Ιν στιτυτε οφ Τεχηνολογψ νοω σαψ τηεψ χαν αδδ µορε χηαραχτερσ το τηε αλπηαβετ. Τηε αβιλιτψ το ιντεγρατε νεω κινδσ οφ αµινο αχιδσ ιντο προτεινσ χουλδ λεαδ το δι ερεντ φορµσ οφ πηαρµαχευτιχαλσ ανδ το γρεατερ υνδερστανδινγ αβουτ τηε ιν νερ ωορκινγσ οφ χελλσ ανδ γενεσ βασι χαλλψ, ανψτηινγ το δο ωιτη προτεινσ. Φορ αβουτ α δεχαδε, σχιεντιστσ ηαϖε βεεν αβλε το αλτερ προτεινσ βψ ρεπλαχινγ ονε νατυραλ αµινο αχιδ ωιτη ανοτηερ. Ιmagine trying to grasp an object with a pair of foot-long chopsticks. Think about doing this without looking at the object directly. Rather squint at the tip of each stick displayed in a picture on a color television. Finally, consider that the objects you are looking at are someone s gallbladder or spleen. Welcome to the hoary world of the laparoscopic surgeon. Laparoscopy is a revolutionary technique that allows surgical instruments and a camera to travel into the body through small incisions. Because it is less invasive than ordinary surgery, patients can leave the hospital within one or two days, rather than a week. But studies have pointed to insufficient training in laparoscopy that can lead to bleeding, infections and hernias. So what should surgeons do to improve their laparoscopic technique? Go to boot camp. That, at least, was the idea of James C. Butch Rosser, Jr., a 6 5, 300-pound-plus drill sergeant type who may be considered by some of his colleagues to harbor a sadistic sense of humor. Rosser, director of endolaparoscopic surgery at Yale University School of Medicine, conceived of a camp in which surgeons skills would improve after playing a set of hellishly difficult games. Take Slam Dunk, for instance. This timed Βοοτ Χαµπ φορ Συργεονσ exercise requires that a recruit use the nondominant hand to pick up black-eyed peas with a grasper, miniature tweezers attached to a long shaft, the end of which is hidden inside a box. The surgeon, who watches the position of these mechanical digits on a screen, must then manipulate the handle at the other end of the shaft to move the pea and drop it in a tiny hole. Or experience the Terrible Triangle: surgeons use a curved needle to catch a loop attached to the top of a wooden triangle. When they are not engaged in play, campers may be learning mind-conditioning skills. Controlled arrogance, for example, purports to teach them the confidence to face any eventuality in the operating room. Rosser believes a graduate of boot camp should be able to maneuver laparoscopic tools equally well with both hands while observing the implements on a screen. We have to get those lazy left hands off welfare and working for a living, he quips. The rigors of pea pinching and rope grabbing have been confronted by 400 trainees so far. Dropping a few peas is nothing compared to inadvertently severing a patient s bile duct. That s the reason that no one winces when Rosser asks: Slam Dunk, anyone? Gary Stix MICHAEL CRAWFORD 24 ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ Σεπτεµβερ 1995

14 Στρανδσ οφ ΝΑ ωηιχη διχτατε τηε µακευπ οφ εϖερψ προτειν ιν τηε βοδψ χονσιστ οφ α σεριεσ οφ νυχλεοτιδεσ. Τηρεε νυχλεοτιδεσ τογετηερ φορµ α χοδον; τηισ υνιτ, ιν τυρν, σπεχιφιεσ ωηιχη οφ τηε 20 νατυραλ αµινο αχιδσ το ινχλυδε. Α µολε χυλε κνοων ασ τρανσφερ ΡΝΑ δελιϖερσ τηισ αµινο αχιδ το τηε προτειν υνδεργο ινγ χονστρυχτιον. Βψ σωιτχηινγ χοδονσ, ρεσεαρχηερσ ηαϖε βεεν αβλε το χηανγε τηε αµινο αχιδ τηατ ωασ προδυχεδ βυτ τηεψ ηαδ ονλψ 19 αλτερνατιϖεσ. Τηε ποσσιβιλιτψ οφ ταµπερινγ ωιτη τηισ προχεσσ ανδ τηερεβψ πυττινγ νοϖελ αµι νο αχιδσ ιντο προτεινσ αρισεσ βεχαυσε τηρεε χοδονσ δο νοτ χορρελατε ωιτη ονε οφ τηε στανδαρδ 20 οπτιονσ. Α σπεχιαλ τρανσφερ ΡΝΑ µολεχυλε χαρρψινγ ανψ αµινο αχιδ χαν βε δεσιγνεδ το ρεχογ νιζε ονε οφ τηεσε χοδονσ. Σο ωηενεϖερ συχη α χοδον αππεαρσ ιν τηε ινστρυχ τιονσ φορ βυιλδινγ α προτειν, τηε σπεχιαλ τρανσφερ ΡΝΑ µολεχυλε χαρριεσ ιτσ αχ χοµπανψινγ αµινο αχιδ νατυραλ ορ υννατυραλ το τηε προτειν. Βεχαυσε χελλσ χαννοτ µακε αλτερεδ τρανσφερ ΡΝΑ, τηε χηαλλενγε ωασ γυρ ινγ ουτ ηοω το ιντροδυχε τηε ΡΝΑ ιντο τηεµ. Σεϖεραλ ψεαρσ αγο Πετερ Γ. Σχηυλτζ οφ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Χαλιφορνια ατ Βερκε λεψ πυτ υννατυραλ αµινο αχιδσ ιντο προ Χοµπλεξιφψινγ Φρευδ Σθυεεζεδ βψ φαστ ξ Προζαχ δισ πενσερσ ον ονε σιδε ανδ στινγψ ινσυρερσ ον τηε οτηερ, τηεραπιστσ ωηο βελιεϖε τηε πσψχηε χαν βε ηεαλεδ τηρουγη υνδερστανδινγ αλονε µαψ νδ τηεµσελϖεσ α βιτ ον τηε δεφενσιϖε τηεσε δαψσ. Ιν σπιτε, ορ βεχαυσε, οφ τηεσε πρεσσυρεσ, α φεω µινιστερσ οφ τηε µινδ τεινσ βυτ ηισ αππροαχη ωορκεδ ονλψ ιν τηε τεστ τυβε. Τηεν, εαρλιερ τηισ ψεαρ, τηε Χαλτεχη γρουπ, λεδ βψ εννισ Α. ουγη ερτψ ανδ Ηενρψ Α. Λεστερ, αννουνχεδ ιτ ηαδ συχχεεδεδ ιν λιϖινγ χελλσ. Τηε ινϖεσ τιγατορσ τρανσπλαντεδ α ρεχεπτορ προτειν τηατ ισ ινϖολϖεδ ιν µυσχλε φυνχτιον ανδ ποσσιβλψ νιχοτινε αδδιχτιον φροµ α µουσε ιντο α φρογ εγγ. Φρογ εγγσ αρε λαργε ενουγη το περµιτ τηε διρεχτ ινϕεχ τιον ιντο τηε χελλ οφ τρανσφερ ΡΝΑ χαρρψ ινγ αν υννατυραλ αµινο αχιδ. Τηε τεαµ πλανσ το ιντροδυχε αλτερεδ τρανσφερ ΡΝΑ ιντο µαµµαλιαν χελλσ. Τηε νεω τεχηνιθυε προϖιδεσ αν εξ θυισιτελψ σενσιτιϖε προβε το λοοκ ατ τηε φυνχτιονσ οφ προτεινσ ωιτηιν τηε χελλ, Λεστερ σαψσ. Βεχαυσε σχιεντιστσ χαν δε σιγν υννατυραλ αµινο αχιδσ το ορδερ, τηεψ χαν νοω αλτερ προτεινσ ιν µανψ ηιγηλψ σπεχιφιχ ωαψσ το δετερµινε ωηιχη στρυχτυρεσ αυγµεντ ορ διµινιση α προ τειν σ φυνχτιον. Νυµερουσ δρυγσ ιντερ αχτ ωιτη προτεινσ ιν τηε χελλ µεµβρανε, α δψναµιχ χουπλινγ τηατ ισ βεστ στυδιεδ ωιτηιν α χελλ. Αχχορδινγ το Σχηυλτζ, ρε σεαρχηερσ ηαϖε νοτ λεαρνεδ µυχη ατ τηε µολεχυλαρ λεϖελ αβουτ τηεσε αρεασ ψετ, µαινλψ βεχαυσε τηεψ ηαϖε νοτ βεεν αβλε το µανιπυλατε προτεινσ ωιτη µυχη φλεξ ιβιλιτψ υντιλ νοω. Σασηα Νεµεχεκ Πσψχηοτηεραπιστσ σεεκ ινσπιρατιον ιν νονλινεαρ σχιενχεσ αρε σεεκινγ λινκσ βετωεεν τηειρ τραδι τιοναλ σουρχεσ οφ γυιδανχε νοταβλψ Φρευδ ανδ µορε χυρρεντ (νοτ το σαψ τρενδψ) σχιεντι χ ιδεασ. Ονε ρεσυλτ ισ µεετινγσ συχη ασ τηε Φιρστ Μοηονκ Χονφερενχε εδιχατεδ το τηε Σελφ Οργανιζινγ Πσψχηε: Νονλινεαρ Χοντριβυτιονσ το Πσψχηοαναλψτιχ Τηεο ΧΟΝΤΕΜΠΛΑΤΙΝΓ ΧΗΑΟΣ ΤΗΕΟΡΨ µαψ ηελπ τηεραπιστσ γλεαν ινσιγητσ αβουτ τηε µινδ, αχχορδινγ το ϑεφφρεψ Γολδστειν οφ Αδελπηι Υνιϖερσιτψ. ROBERT PROCHNOW ρψ ανδ Πραχτιχε, ηελδ ρεχεντλψ ατ α ρε σορτ ιν υπστατε Νεω Ψορκ. Σοµε 30 τηεραπιστσ ανδ οτηερσ ωηιλε αωαψ α ωεεκενδ δισχυσσινγ συχη εσοτεριχα ασ χηαοσ, χοµπλεξιτψ ανδ νονεθυιλιβριυµ δψναµιχσ. (Το παραπηρασε Λουισ Αρµ στρονγ, ιφ ψου ηαϖε το ασκ ωηατ τηεσε χονχεπτσ αρε, ψου λλ νεϖερ κνοω.) Ονε οφ τηε οργανιζερσ ισ ϑε ρεψ Γολδ στειν, α πσψχηολογιστ ατ Αδελπηι Υνιϖερ σιτψ ανδ πρεσιδεντ οφ τηε φιϖε ψεαρ ολδ Σοχιετψ φορ Χηαοσ Τηεορψ ιν Πσψχηολογψ ανδ τηε Λιφε Σχιενχεσ. Τηε ποιντ οφ τηε µεετινγ, Γολδστειν σαψσ, ισ το προϖιδε τηεραπιστσ ωιτη νεω µεταπηορσ ανδ αναλογιεσ ρατηερ τηαν ωιτη ωαψσ το µακε τηειρ µενταλ µοδελσ µορε µατηε µατιχαλλψ ριγορουσ. υρινγ ηισ ταλκ, Γολδστειν νοτεσ ηοω Φρευδ, ιν υενχεδ βψ τηε πηψσιχσ οφ ηισ δαψ, τηουγητ τηε ϕοβ οφ τηε αναλψστ ωασ το ηελπ πατιεντσ αχηιεϖε γρεατερ σταβιλι τψ, ορ εθυιλιβριυµ. Βυτ χηαοσ τηεορψ, Γολδστειν σαψσ, συγγεστσ τηατ µανψ σψσ τεµσ νεϖερ αχηιεϖε εθυιλιβριυµ βυτ κεεπ σηιφτινγ βετωεεν αν ιν νιτε ϖαρι ετψ οφ δι ερεντ στατεσ. Τηε γοοδ νεωσ, ηε αδδσ, ισ τηατ χηαοτιχ σψστεµσ, ωηεν προδδεδ βψ εϖεν ϖερψ συβτλε φορχεσ, χαν αχηιεϖε ηιγηερ φορµσ οφ σελφ οργανιζα τιον. Ιν τηε σαµε ωαψ, Γολδστειν συγ γεστσ, τηεραπιστσ µαψ ηελπ προδ πατιεντσ ιντο ηεαλτηιερ, µορε σελφ αωαρε στατεσ. Αφτερ Γολδστειν σ πρεσεντατιον, σεϖερ αλ αυδιενχε µεµβερσ ωονδερ αλουδ ωηετηερ τηε γοαλ οφ πσψχηοτηεραπψ ισ το ινδυχε ορ δισρυπτ εθυιλιβριυµ ιν τηειρ πατιεντσ. Ονε θυεστιονσ τηε ετηιχσ οφ δελιβερατελψ δισρυπτινγ α πατιεντ σ εθυι λιβριυµ, ωηιλε ανοτηερ χουντερσ τηατ τοο µυχη εθυιλιβριυµ χαν λεαδ το µεν ταλ παραλψσισ ορ χατατονια. Τηε δεβατε σπυρσ ονε αττενδεε το ρεχαλλ Λυδωιγ Ωιττγενστειν σ ωαρνινγ αβουτ τηε βε ωιτχηµεντ οφ λανγυαγε, ιτσ ποωερ το οβσχυρε ασ ωελλ ασ το ιλλυµινατε. Τηατ ποιντ ισ υνδερσχορεδ ωηεν α ωοµαν ασκσ Γολδστειν ωηετηερ τηε τερµ αττραχτορ, ωιτη ωηιχη ηε πεππερσ ηισ σπεεχη, ισ ρελατεδ το σεξυαλ αττραχ τιον. Γολδστειν ρεπλιεσ τηατ ηε ηατεσ το σαψ, ιν φροντ οφ σο µανψ Φρευδιανσ, τηατ ανψτηινγ ισ νοτ σεξυαλ, βυτ ιν φαχτ ατ τραχτορ ρεφερσ µερελψ το α µατηεµατι χαλ παττερν οφ βεηαϖιορ ιντο ωηιχη σψσ τεµσ τενδ το λαπσε. Αλαν Στειν, α Μανηατταν βασεδ πσψ χηοαναλψστ ωηο ηελπεδ Γολδστειν οργα νιζε τηε χονφερενχε, τηεν δισχυσσεσ σοµε αναλογιεσ βετωεεν νεο Φρευδιαν τηεορψ ανδ ιδεασ φροµ νονλινεαρ σχι ενχε. Ατ ονε ποιντ, Στειν, ωηιλε δισχυσσ ινγ ωηατ ηε χαλλσ τηε ΠΣ (φορ παρανοιδ σχηιζοιδ) χονδιτιον, σαψσ ΒΣ ινστεαδ οφ ΠΣ. Αλτηουγη ηε ιµµεδιατελψ χορ ρεχτσ ηιµσελφ, σεϖεραλ λιστενερσ ατ τηε ρεαρ οφ τηε ροοµ εξχηανγε µεανινγφυλ γλανχεσ. Χαν α πσψχηοαναλψστ χονϖινχε 28 ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ Σεπτεµβερ 1995

15 α ροοµφυλ οφ οτηερ πσψχηοαναλψστσ τηατ ηισ σλιπ οφ τηε τονγυε ισ ρεαλλψ ϕυστ τηατ? Τηε αυδιενχε νονετηελεσσ σεεµσ φασ χινατεδ βψ Στειν σ τηεσισ, ωηιχη ισ σοµε ωηατ δαρκερ τηαν Γολδστειν σ. Τηε λεσ σον οφ νονλινεαρ σχιενχε, Στειν οπινεσ, ισ τηατ νο ονε χαν εϖερ ρεαλλψ κνοω ανψονε ελσε, βεχαυσε τηε µινδ χον σταντλψ σηιφτσ βετωεεν δι ερεντ στατεσ; νορ χαν αν αναλψστ βε συρε ηοω ηισ ορ ηερ µινιστρατιονσ ωιλλ α εχτ α πατιεντ, βεχαυσε µινυτε ε εχτσ χαν ηαϖε ενορ µουσ ανδ υνπρεδιχταβλε χονσεθυενχεσ. Βυτ ρεχογνιτιον οφ τηεσε φαχτσ, Στειν σαψσ, µαψ µακε τηεραπιστσ µορε ηυµ βλε ανδ τηυσ, παραδοξιχαλλψ, µορε ε εχ τιϖε ατ ηελπινγ πατιεντσ. Ονε λιστενερ ασκσ ωηετηερ α τηεραπιστ µιγητ αιδ α πατιεντ σιµπλψ βψ δοινγ ορ σαψινγ νοτηινγ. Στειν νοδσ. Ανοτηερ αυ διενχε µεµβερ ρεχαλλσ α πατιεντ ωηο βε γαν το ιµπροϖε αφτερ δεχιδινγ το σπενδ ηερ τηεραπψ σεσσιονσ σιττινγ αλονε ιν ηερ χαρ ιν ηερ τηεραπιστ σ δριϖεωαψ. Αφτερ τηε µεετινγ, Γολδστειν ανδ Στειν βοτη σαψ τηεψ αρε πλεασεδ ωιτη ηοω ιτ ωεντ. Ωε ρε γοινγ το δο ιτ αγαιν νεξτ ψεαρ, Στειν σαψσ. Ηε αχκνοωλεδγεσ τηατ µαναγεδ χαρε ο χιαλσ µιγητ βε σκεπτι χαλ οφ τηε χηαοσ ινσπιρεδ τηεραπψ ηε αδ ϖοχατεσ. Νεϖερτηελεσσ, Ι δον τ τηινκ Προ ζαχ ισ γοινγ το ηελπ εϖερψβοδψ ειτηερ, ηε δεχλαρεσ. ϑοην Ηοργαν Ονε Γοοδ Πεστ εσερϖεσ Ανοτηερ Ινσεχτσ αρε ιµπορτεδ το κιλλ αν ιµπορτεδ τρεε Ατ τηε τυρν οφ τηε χεντυρψ, Φλοριδιανσ ιντροδυχεδ τηε µελαλευχα τρεε ιντο τηε Εϖεργλαδεσ, ηοπινγ ιτ ωουλδ δρψ ουτ τηε µοσθυιτο ινφεστεδ ωετ λανδσ. Ωιτη νο ενεµιεσ ιν τηε Υ.Σ., τηε εϖεργρεεν τρεε φροµ Αυστραλια τηριϖεδ. Νοω ρεσιδεντσ αρε ονχε αγαιν τυρνινγ οων Υνδερ φορ ηελπ: τηισ τιµε σεεκ ινγ ινσεχτσ τηατ εατ µελαλευχασ. Ρεσεαρχηερσ ατ τηε Υ.Σ. επαρτ µεντ οφ Αγριχυλτυρε ρεχεντλψ αν νουνχεδ τηατ τηεψ ηαϖε ναλλψ ιδεντι εδ αν ινσεχτ τηεψ βελιεϖε ωιλλ νοτ ηαρµ ωηατ ισ λεφτ οφ τηε Εϖεργλαδεσ. Τηε ινσεχτσ ηαδ το βε χαλλεδ ιν βεχαυσε τηε µελαλευχα διδ ιτσ ϕοβ τοο ωελλ. Τηε τρεε χροωδεδ ουτ νατιϖε πλαντσ, ανδ τηε αλτερεδ εχοσψστεµ χουλδ νοτ συππορτ τηε σαµε διϖερσιτψ οφ ινδιγεν ουσ ωιλδλιφε ασ τηε νατυραλ σψστεµ. Φυρ τηερµορε, µελαλευχα φορεστσ δρινκ φουρ τιµεσ µορε ωατερ τηαν τηε πλαντσ τηεψ ρεπλαχεδ, ανδ ωατερ ισ ιν σηορτ συππλψ ιν σουτηερν Φλοριδα. Το σλοω τηε προλι χ τρεεσ, ωορκερσ ηαϖε ηαχκεδ, σπραψεδ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ ΩΕΕςΙΛΣ φεαστ ον µελαλευχα, τηε τρεε τηατ ατε τηε Εϖεργλαδεσ. ανδ υπροοτεδ. Ψετ τηε µελαλευχα σπρεαδσ νεαρλψ 50 αχρεσ εϖερψ δαψ. Σο ιν τηε λατε 1980σ, σχιεντιστσ τυρνεδ το βιολογιχαλ χοντρολ προγραµσ, ωηιχη ρευνιτε εξοτιχ σπεχιεσ ωιτη τηειρ νατυ ραλ βορν ενεµιεσ, εξπλαινσ Γαρψ Βυχκ ινγηαµ οφ τηε ΥΣ Α. Βυχκινγηαµ λεαδσ τηε ινσεχτ θυαραντινε φαχιλιτψ ιν Γαινεσ ϖιλλε, ωηερε τωο Αυστραλιαν βυγσ αρε βε ινγ σχρεενεδ φορ υσε αγαινστ τηε µελα λευχα. Τηεσε τεστσ εξαµινε ωηετηερ τηε ινσεχτσ φεεδ ορ λαψ εγγσ ον οτηερ πλαντσ φουνδ ιν Φλοριδα, ασ ωελλ ασ ηοω ωελλ λαρϖαε συρϖιϖε ον οτηερ ηοστσ. Βυχκινγ ηαµ εξπεχτσ το νιση τεστσ οφ ονε οφ τηε ινσεχτσ, τηε Αυστραλιαν ωεεϖιλ (Οξψ οπσ ϖιτιοσα), τηισ φαλλ. Τηε ρεσυλτσ ωιλλ βε ρεϖιεωεδ βψ α πανελ ατ τηε Ανιµαλ ανδ Πλαντ Ηεαλτη Ινσπεχτιον Σερϖιχε, α διϖι σιον οφ τηε ΥΣ Α. (Το δατε, τηε ΥΣ Α ανδ σεϖεραλ υνιϖερσιτιεσ ηαϖε ρελεασεδ νεαρλψ 1,000 βυγσ το χοντρολ πεστσ.) Τεδ. Χεντερ οφ τηε ΥΣ Α εξπεχτσ τηε πανελ το αππροϖε τηε ινσεχτσ φορ ρε λεασε βυτ σαψσ τηε προχεσσ χουλδ τακε ασ λονγ ασ α ψεαρ. Νεϖερτηελεσσ, ηε ισ χον δεντ αβουτ τηε ουτχοµε οφ τηε λαβ ορατορψ τεστσ. Ωε ρε γοοδ ατ πρεδιχτινγ σαφετψ, ηε χοµµεντσ. Πρεδιχτινγ ε εχτιϖενεσσ ισ ανοτηερ προβλεµ αλτογετηερ. Βεχαυσε τηε ινσεχτσ ωορκ σλοωλψ, ιτ χαν τακε ψεαρσ το ασσεσσ ωηετηερ βιολογιχαλ χοντρολ ηασ συχχεεδ εδ. Ριχηαρδ Α. Μαλεχκι οφ τηε Νατιοναλ Βιολογιχαλ Σερϖιχε ηελπεδ το ιντροδυχε τηε Ευροπεαν λεαφ βεετλε το χοντρολ πυρ πλε λοοσεστριφε, αν ιµπορτ φροµ Ευροπε τηατ ηασ τακεν οϖερ ωετλανδσ τηρουγη ουτ τηε νορτηερν Υ.Σ. ανδ σουτηερν Χαν αδα. Ιν 1992 τηε ρστ ινσεχτσ ωερε ρε λεασεδ. Μαλεχκι νοω ρεπορτσ σµαλλ, σχαττερεδ συχχεσσ στοριεσ, ψετ ηε εξ πεχτσ τηατ ιφ τηε βυγσ δο ηαϖε α νατιον ωιδε ιµπαχτ ον τηε λοοσεστριφε, ιτ ωιλλ νοτ βε αππαρεντ φορ 15 το 20 µορε ψεαρσ. BARBARA L. DAWICKE USDA 30 ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ Σεπτεµβερ 1995

16 Τηε Φλοριδα προγραµ ισ σλοωεδ νοτ ονλψ βψ νατυρε βυτ αλσο βψ µονεψ, ωηιχη ηασ στεαδιλψ δριεδ υπ σινχε 1991 περ ηαπσ βεχαυσε πεοπλε αρε ωαρψ οφ ιµ πορτεδ πλαντσ ανδ ανιµαλσ. Ρεχεντλψ τηερε ηασ βεεν α οοδ οφ πυβλιχιτψ αβουτ ηοω υνιντενδεδ ιντροδυχτιονσ οφ εξοτ ιχ σπεχιεσ ηαρµ τηε ενϖιρονµεντ. Αλ τηουγη Βυχκινγηαµ χαλλσ συχη ρεπορτσ ιµπορταντ, ηε φεελσ τηατ βιολογιχαλ χον τρολ ισ ουρ ονλψ χηοιχε, βεχαυσε τηερε ισ νοτ ενουγη µονεψ το σπραψ, τηερε αρε Λοβστερ Στεω Ιµπορτινγ λοβστερσ φροµ ουτ οφ στατε το βε σερϖεδ υπ ον τηε ταβλεσ οφ Βοστον σ φαµεδ σεαφοοδ ρεσταυραντσ σεεµσ αλµοστ ασ ινχονχειϖαβλε ασ, σαψ, τηε Ρεδ Σοξ ωιννινγ α Ωορλδ Σεριεσ. Βυτ ιτ χουλδ ηαππεν, σοµε λοχαλ εξπερτσ ιν σιστ, ιφ τωο λαργε πλαννεδ προϕεχτσ ηαϖε ασ µυχη οφ αν ιµπαχτ ον τηε εχολογψ οφ τηε χιτψ σ ηαρβορ ασ τηεψ φεαρ. Τηατ Βοστον Ηαρβορ ηασ αν εχολογψ µαψ χοµε ασ α συρπρισε το σοµε, βυτ τηε βυστλινγ ινλετ συππορτσ α τηριϖινγ λοβστερ σηερψ. Ιν φαχτ, ιτ αχχουντσ φορ 30 το 40 περχεντ οφ τηε λοβστερ χατχη εϖερψ ψεαρ ιν Μασσαχηυσεττσ ωατερσ; το νοτ ενουγη σαφε χηεµιχαλσ το υσε ανδ τηερε ισ νο ωαψ µεχηανιχαλλψ το χοντρολ τηεσε ωιδεσπρεαδ πεστσ συχχεσσφυλλψ. Ροβερτ Φ. ορεν οφ τηε Εϖεργλαδεσ Να τιοναλ Παρκ ποιντσ ουτ τηατ νονε οφ τηε νυµερουσ ινσεχτσ ρελεασεδ βψ τηε ΥΣ Α φορ βιολογιχαλ χοντρολ ηασ εϖερ ηαρµεδ ανψτηινγ εξχεπτ τηε ιντενδεδ ταργετσ. Ωηεν ψου τεστ ανδ εϖαλυατε σπεχιεσ χαρεφυλλψ, ηε σαψσ, ιµπορτινγ α χοµ µον Αυστραλιαν εξπρεσσιον, ψου ηαϖε νο ωορριεσ. Σασηα Νεµεχεκ ρεδγινγ ανδ ρεδυχινγ σεωαγε µαψ τηρεατεν α Βοστον ηαρϖεστ γετηερ Μασσαχηυσεττσ ανδ Μαινε προ ϖιδε τηρεε φουρτησ οφ τηε 26,000 µετριχ τονσ οφ Ατλαντιχ λοβστερ χαυγητ ιν εαστ ερν Υ.Σ. ωατερσ. Τηε προϕεχτσ τηατ χουλδ α εχτ τηε σηερψ βοτη οφ ωηιχη αρε σχηεδυλεδ φορ τηε νεξτ χουπλε οφ ψεαρσ αρε τηε δρεδγινγ οφ σοµε σηιππινγ χηαννελσ ανδ βερτησ, ανδ τηε ρερουτινγ οφ σεωαγε ουτ οωσ. Οφ τηε τωο, δρεδγινγ ηασ προϖοκεδ τηε µοστ χονχερν. Τηε προϕεχτ ωιλλ σχοοπ υπ τηρεε µιλλιον χυβιχ µετερσ οφ σεδι µεντσ, κνοων ασ σποιλσ ρουγηλψ ονε τηιρδ οφ ωηιχη ισ τηουγητ το βε σο ηεαϖι λψ λαδεν ωιτη ΠΧΒσ, µεταλσ ανδ ηψδρο χαρβονσ τηατ φεδεραλ ρεγυλατιονσ προ ηιβιτ δυµπινγ ιτ ιν τηε οπεν οχεαν. ισποσαλ ιν α λανδ λλ ωασ δεεµεδ τοο χοστλψ, λεαϖινγ προϕεχτ βαχκερσ το νδ α πλαχε ιν τηε ηαρβορ ωηερε α πιτ χουλδ βε δυγ ανδ σποιλσ ρεδεποσιτεδ ανδ χοϖερεδ. Ονε οφ τηε ρεσυλτσ οφ δρεδγινγ ισ τηατ σεδιµεντ ισ δισπερσεδ το α διστανχε οφ αβουτ 500 µετερσ, εξπλαινσ ϑυδιτη Πεδ ερσον οφ τηε Μασσαχηυσεττσ Ινστιτυτε οφ Τεχηνολογψ σ Σεα Γραντ Χολλεγε Προγραµ. Σεδιµεντσ εϖεντυαλλψ σεττλε, βυτ βεφορε τηεψ δο, ιτ ισ βελιεϖεδ τηεψ ηυρτ µαρινε λιφε. Ιτ ηασ αλωαψσ βεεν ουρ χοντεντιον τηατ ιτ δοεσν τ µακε ανψ σενσε το βε δυµπινγ ηεαϖιλψ χονταµινατεδ δρεδγε σποιλσ ιν α ϖιαβλε χοµµερχιαλ λοβστερ σηερψ, ιν ηοπεσ τηατ διλυτιον ωιλλ τακε χαρε οφ τηε προβλεµ, σαψσ Βρυχε Τ. Εσ τρελλα οφ τηε Μασσαχηυσεττσ ιϖισιον οφ Μαρινε Φισηεριεσ. Ωιτη λοβστερσ, τηε µαιν χονχερν ισ φορ τηε µορε ϖυλνερα βλε λαρϖαε; τηειρ λοσσ ωουλδ ηαϖε λονγ τερµ ιµπαχτσ ον τηε σηερψ. Τηε προβλεµ, αχχορδινγ το σεϖεραλ ρε σεαρχηερσ, ισ τηατ τηε προϕεχτ σ βαχκερσ τηε Υ.Σ. Αρµψ Χορπσ οφ Ενγινεερσ ανδ τηε Μασσαχηυσεττσ Πορτ Αυτηοριτψ ηαϖε νο πλανσ το µονιτορ σεα λιφε δυρινγ τηε δρεδγινγ. Εϖεν ιφ τηεψ διδ, ιτ ισ νοτ χλεαρ ιτ ωουλδ ηελπ, Πεδερσον σαψσ. Ιφ τηε λαρ ϖαε αρε ιν τηε ηαρβορ, τηεψ λλ βε αδϖερσε λψ α εχτεδ. Βυτ Ι δον τ τηινκ ανψονε

17 ΛΟΒΣΤΕΡ ΧΟΜΠΑΝΨ, δωαρφεδ βψ Βοσ τον σ σκψλινε, µαψ λοσε ιτσ χατχη ιφ τωο πλανσ φορ τηε ηαρβορ αρε αδοπτεδ. BONNIE MCGRATH Rainbow εϖεν κνοωσ ωηερε τηε λαρϖαε τηατ συπ πορτ τηε Μασσαχηυσεττσ λοβστερ σηερψ οριγινατε, σηε νοτεσ. Αχχορδινγ το Χατη ερινε εµοσ οφ τηε Αρµψ Χορπσ, λοβ στερ ανδ ν ση ποπυλατιονσ ατ σεϖεραλ σιτεσ ιν τηε ηαρβορ ωερε συρϖεψεδ λαστ αυτυµν, µαινλψ το δετερµινε ωηιχη πλαχεσ ηαδ τηε φεωεστ χρεατυρεσ ανδ ωουλδ βε µοστ συιταβλε φορ τηε σποιλσ. Α µορε ιµµεδιατε χονσεθυενχε φορ τηε λοχαλ σεαφοοδ ινδυστρψ ωουλδ ρεσυλτ ιφ ηιγηερ λεϖελσ οφ τοξινσ εσπεχιαλλψ ΠΧΒσ ανδ µερχυρψ αρε φουνδ ιν τηε ηαρβορ σ βουντψ. Λοβστερσ αρε ρουτινελψ χηεχκεδ βψ τηε στατε σ ιϖισιον οφ Μα ρινε Φισηεριεσ ανδ βψ τηε Μασσαχηυσεττσ Ωατερ Ρεσουρχεσ Αυτηοριτψ. Τηε χον ταµιναντσ ιν τηε εση αρε τψπιχαλλψ βε λοω φεδεραλ λιµιτσ φορ πεοπλε οτηερ τηαν σµαλλ χηιλδρεν ορ πρεγναντ ωοµεν. Βυτ ΠΧΒσ ιν τηε τοµαλλεψ, α λιϖερλικε οργαν τηατ ισ α δελιχαχψ το σοµε, αρε οφτεν αβοϖε τηε λιµιτ οφ τωο παρτσ περ µιλλιον ιν ηαρβορ λοβστερσ. ρεδγινγ ισ νοτ τηε ονλψ βιγ χηανγε ιν τηε ο νγ. Σεωαγε ουτ οωσ ιντο τηε ηαρβορ τοταλινγ αβουτ 375 µιλλιον γαλ λονσ α δαψ αρε το βε ρερουτεδ το α δι υσ ινγ πιπε αβουτ 15 κιλοµετερσ ο σηορε. Α νετ βενε τ φορ ηαρβορ δωελλινγ χρυσ ταχεανσ? Μαψβε, βεχαυσε ιτ σεεµσ λικελψ το ρεδυχε τηε ινχιδενχε οφ χερταιν βαχ τεριολογιχαλ γιλλ ανδ σηελλ δισεασεσ. Βυτ, τηεν αγαιν, µαψβε νοτ. Ασ οµνιϖ ορουσ χρεατυρεσ, λοβστερσ αρε τηουγητ το νδ συστενανχε ιν σεωαγε. Ωηεν τηε σεωαγε ουτ οω ισ ρεδιρεχτεδ ο σηορε, τηερε ωιλλ βε α δεχρεασε ιν προδυχτιϖιτψ ιν τηε ηαρβορ, σαψσ Λειγη Βριδγεσ οφ τηε ιϖισιον οφ Μαρινε Φισηεριεσ. Ιν τηε λονγ τερµ, τηερε ωιλλ βε σοµε δισχερνιβλε ρε δυχτιον ιν τηε λοβστερ ποπυλατιον, Βριδγ εσ αργυεσ. Αδυλτ λοβστερσ αρουνδ τηε φυτυρε ο σηορε ουτ οω µιγητ βενε τ, βυτ ϑοσεπη Αψερσ οφ Νορτηεαστερν Υνιϖερσιτψ σ Μα ρινε Σχιενχε Χεντερ ωορριεσ αβουτ τοξιχ ε εχτσ ον τηε λαρϖαε. Τηε στατε σ Ωατερ

18 Ρεσουρχεσ Αυτηοριτψ ηασ δισχλοσεδ τηατ ιτ ωιλλ τεστ εφφλυεντ βψ εξποσινγ σηριµπ το ιτ. Ιφ ατ λεαστ ηαλφ διε, τηε αυτηοριτψ ωιλλ τακε υνσπεχι εδ χουντερµεασυρεσ. Ιτ σ αβσολυτελψ νυτσ, Αψερσ σαψσ. Μιχηαελ Σ. Χοννορ οφ τηε Ωατερ Ρε σουρχεσ Αυτηοριτψ ρεπλιεσ τηατ ρεγυλα τιονσ περµιτ τηε 50 περχεντ σηριµπ µορταλιτψ ρατε βεχαυσε υνδερ οπερατινγ χονδιτιονσ τηε δι υσινγ σψστεµ ωιλλ γρεατλψ διλυτε τηε ε υεντ ωιτη σεαωα τερ. Χοννορ αδδσ τηατ αλτηουγη λοβστερσ ωιλλ λοσε α σουρχε οφ νυτριεντσ, τηεψ ωιλλ βενε τ φροµ ηιγηερ λεϖελσ οφ δισσολϖεδ οξψγεν. Ηιδε ανδ Σεεκ Ωηενεϖερ τηε Εβολα ϖιρυσ εµεργ εσ φροµ ιτσ ηιδινγ πλαχε, ασ ηαπ πενεδ τηισ παστ σπρινγ νεαρ Κικωιτ ιν Ζαιρε, σχιεντιστσ ρυση το ηελπ ιτσ ϖιχτιµσ ανδ ηαλτ ιτσ σπρεαδ. Ατ τηατ ποιντ, τηουγη, ιτ ισ οφτεν τοο λατε το δισ χοϖερ φροµ ωηερε τηε ϖιρυσ χαµε. Εβολα κιλλσ σο θυιχκλψ τηατ ιτ λεαϖεσ φεω τραχκσ. Τηε ινδεξ χασε τηε περσον ωηο ρστ ενχουντερεδ τηε ϖιρυσ ανδ τηεν πασσεδ ιτ ον το οτηερσ ισ τψπιχαλλψ δεαδ. Ανδ Οτηερ ρεσεαρχηερσ αργυε τηατ τηε λοσσ οφ σεωαγε ωουλδ ονλψ εξαχερβατε α µυχη βροαδερ δεχλινε χαυσεδ βψ χοµµερχιαλ σηινγ. Ρεχεντ ασσεσσµεντσ φορ τηε Νεω Ενγλανδ Φισηεριεσ Χουνχιλ ηαϖε χονχλυδ εδ τηατ λοβστερσ ιν τηε Γυλφ οφ Μαινε, ωηιχη ινχλυδεσ Μασσαχηυσεττσ Βαψ, αρε βεινγ οϖερ σηεδ βψ ατ λεαστ 20 περχεντ. Ωηεν ωε ωερε χολλεχτινγ λοβστερσ φορ ουρ συρϖεψ σεϖεραλ ψεαρσ αγο, σαψσ Γορ δον Τ. Ωαλλαχε οφ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Μασ σαχηυσεττσ ατ Βοστον, ωε ηαδ α ηαρδ τιµε νδινγ ανψ οφ λεγαλ σιζε. Βασιχαλλψ, ασ σοον ασ τηεψ ρε λεγαλ σιζε, τηεψ ρε γονε. Γλενν Ζορπεττε Εβολα ανδ τηε φυνδσ το στυδψ ιτ ελυδεσ ρεσεαρχηερσ σο ιτ ισ βετωεεν ουτβρεακσ τηατ ρεσεαρχη ερσ ηαϖε σεαρχηεδ ιν εαρνεστ, τραππινγ ανδ τεστινγ εϖερψ λιϖινγ τηινγ ιν σιγητ. Τηισ θυεστ µαψ νοω σεεµ ηαρδερ τηαν βεφορε. Α τεαµ ατ τηε Υ.Σ. Χεντερσ φορ ισεασε Χοντρολ ανδ Πρεϖεντιον ρεχεντ λψ αναλψζεδ ϖιραλ στραινσ ισολατεδ φροµ Ζαιρε, Συδαν, Ιϖορψ Χοαστ ανδ Ρεστον, ςα., ανδ χοµπαρεδ τηε γενε σεθυενχεσ ενχοδινγ φορ ϖιραλ συρφαχε µολεχυλεσ χαλλεδ γλψχοπροτεινσ. Τηε ωορκερσ, ωηο συβµιττεδ τηειρ νδινγσ το α ρεσπεχτεδ σχιενχε ϕουρναλ τηισ συµµερ, ρεπορτ τηατ τηε στραιν ρεσπονσιβλε φορ τηε λατεστ ουτ βρεακ ιν Ζαιρε νεαρλψ µατχηεσ τηε στραιν τηατ χαυσεδ α σιµιλαρ ινχιδεντ τηερε ιν Τηατ ισ ρεµαρκαβλε ωηεν ψου χονσιδερ τηατ τηεσε τωο ουτβρεακσ ωερε σεπαρατεδ βψ σοµε 19 ψεαρσ ανδ 1,000 κιλοµετερσ, σαψσ λεαδ αυτηορ Αντηονψ Σανχηεζ. Τηε λαχκ οφ ανψ σιγνι χαντ µυτατιονσ οϖερ συχη τιµε ανδ διστανχε ινδιχατεσ τηατ τηε ϖιρυσ ηασ βεεν ιν τηε σαµε στα βλε νιχηε φορ α ϖερψ λονγ τιµε, εξπλαινσ ϑεαν Παυλ Γονζαλεζ οφ Ψαλε Υνιϖερσιτψ. Ιν αδδιτιον, ιτ συγγεστσ τηατ τηε ηοστ τηε ανιµαλ τηατ ηαρβορσ τηε Εβολα ϖιρυσ ανδ ψετ ισ νοτ συσχεπτιβλε το τηε ηεµ ορρηαγιχ φεϖερ ιτ χαυσεσ ιν πριµατεσ προβαβλψ δοεσ νοτ µιγρατε. Τηε ηοστ ισ νοτ χαυσινγ ορ εξπεριενχινγ ανψ εχολογ ιχαλ χηανγε, αδδσ Ευγενε Γ. ϑοηνσον οφ τηε Υ.Σ. Αρµψ Μεδιχαλ Ρεσεαρχη Ιν στιτυτε οφ Ινφεχτιουσ ισεασεσ. Ιφ ιτ σ τηατ φοχαλ ανδ σταβλε, ψου ρε νοτ γοινγ το νδ ιτ εασιλψ σιττινγ αρουνδ α ταβλε δισχυσσινγ τηεορετιχαλ ποσσιβιλιτιεσ. Ιφ ψου ρε νοτ ριγητ ον τοπ οφ ιτ ιν Αφριχα, ψου ωιλλ µισσ ιτ. Ανδ τηερειν λιεσ α σεχονδ χηαλλενγε. Τηοσε σχιεντιστσ ωιλλινγ το ηυντ φορ τηε ηοστ αρε ηαϖινγ τρουβλε ραισινγ τηε φυνδσ

19 το δο σο. Α νυµβερ οφ ρεχ οµµενδατιονσ ωερε µαδε το λοοκ φορ τηε ρεσερϖοιρ βαχκ ιν 1976, βυτ Εβολα ωασ νοτ α πριοριτψ φορ µοστ αγενχιεσ ανδ τηεν ΗΙς/ ΑΙ Σ ηιτ, στατεσ ϑοελ Βρε µαν οφ τηε ϑοην Ε. Φογαρτψ Ιντερνατιοναλ Χεντερ ατ τηε Νατιοναλ Ινστιτυτεσ οφ Ηεαλτη, ωηο ωασ ιν χηαργε οφ τηε επιδεµιολογιχαλ ιν ϖεστιγατιονσ δυρινγ τηε ρστ ουτβρεακ ιν Ζαιρε ιν Τηε χεντερ ισ δεϖελοπινγ αν εµεργινγ ινφεχτιουσ δισ εασεσ προγραµ, βυιλδινγ ον ρεσουρχεσ φροµ αν εξιστινγ ονε δεϖοτεδ το ΗΙς. Τηε µαιν ιµπεδιµεντσ νοω αρε τηρεατενεδ δεχρεασεδ φυνδ ινγ τηρουγη βοτη τηε ΝΙΗ ανδ Χ Χ σψσ τεµσ ανδ δεχρεασεδ συππορτ φορ ιντερ νατιοναλ ε ορτσ τηρουγη Χονγρεσσ. Τηε Ωορλδ Ηεαλτη Οργανιζατιον ωιλλ ηολδ α µεετινγ ατ τηε ενδ οφ τηισ µοντη, ηε αδδσ, το ιδεντιφψ ωηατ νεεδσ το βε δονε, ωηο ισ γοινγ το δο ιτ ανδ ηοω ωε αρε γοινγ το γετ τηε ρεσουρχεσ τηε λατ τερ τωο βεινγ α λοτ ηαρδερ. Γονζαλεζ ηασ σπεντ τηρεε ψεαρσ χολ λεχτινγ µονεψ µοστ οφ ιτ φροµ τηε Ευ ΠΨΓΜΙΕΣ ιν Λοβαψε, α διστριχτ ιν τηε Χεντραλ Αφριχαν Ρεπυβλιχ, αρε προβαβλψ εξποσεδ το τηε Εβολα ϖιρυσ ρεγυλαρλψ. ροπεαν Υνιον το ρετυρν τηισ φαλλ το Αφ ριχα, ωηερε ηε ανδ ϑοηνσον ηαϖε µαδε σοµε προµισινγ οβσερϖατιονσ. Α σιγνι χαντ νυµβερ οφ σερυµ σαµπλεσ δραων φροµ πψγµιεσ ιν Λοβαψε, α διστριχτ ιν τηε σουτηερν παρτ οφ τηε Χεντραλ Αφριχαν Ρε πυβλιχ, σοµε 1,000 κιλοµετερσ νορτη οφ Κικωιτ, χαρριεδ αντιβοδιεσ το τηε Εβολα ϖιρυσ δεµονστρατινγ τηατ τηε πψγµιεσ ηαϖε ατ σοµε ποιντ βεεν εξποσεδ το τηε ϖιρυσ. Τηοσε τριβεσ ηαϖινγ ρελατιϖελψ EUGENE G. JOHNSON µανψ µεµβερσ ωηο αρε σεροποσιτιϖε ϖερψ λικελψ χοµε ιντο χονταχτ ωιτη τηε ϖιρυσ σ ηοστ ορ σοµε οτηερ ϖεχτορ ον α ρεγυλαρ βασισ. Ωε νεεδ το υνδερ στανδ τηειρ ρελατιονσηιπ ωιτη τηε ενϖιρονµεντ, Γονζαλεζ σαψσ. Σοµε οφ τηε τριβεσ λιϖε ιν τηε φορ εστ δυρινγ τηε ραινψ σεα σον, σοµε δυρινγ τηε δρψ σεασον, ανδ τηεψ αλλ ηαϖε σλιγητλψ δι ερεντ συβσισ τενχε στρατεγιεσ. Τηε υλτι µατε γοαλ ισ το νδ τηε χοµµον δενοµινατορ αµονγ τηεσε γρουπσ. Ιτ ισ νο σµαλλ τασκ, βυτ τηε ρε ωαρδ χουλδ βε γρεατ. Τηεσε πεοπλε ηαϖε λιϖεδ ωιτη τηισ δισεασε φορ α ϖερψ λονγ τιµε, ϑοηνσον νοτεσ. Τηεψ προβαβλψ ηαϖε µεανσ οφ τρεατινγ ανδ αϖοιδινγ ιτ τηατ ωε ϕυστ αρεν τ αωαρε οφ ψετ. Το οϖερχοµε χυλτυραλ βαρριερσ, Γον ζαλεζ ηασ ενλιστεδ τηε ηελπ οφ αν αν τηροπολογιστ. Ωε νεεδ µορε τηαν τψπι χαλ ϖιρολογψ ανδ σερολογψ το σολϖε τηισ, ϑοηνσον αδδσ. Εϖεν ιφ τηεψ λοχατε τηε σουρχε, ηε συσπεχτσ ιτ ωιλλ χαυσε λιττλε χηανγε ιν Αφριχα.

20 Φινδινγ τηε ρεσερϖοιρ ισ µορε οφ α σχιεντι χ χυριοσιτψ τηαν α πυβλιχ ηεαλτη µισσιον, ϑοηνσον στατεσ. Τηεσε πεοπλε ηαϖε µορε το ωορρψ αβουτ τηαν α δισ εασε τηατ κιλλσ σοµε 300 πεοπλε εϖερψ 25 ψεαρσ. Βυτ α βεττερ υνδερστανδινγ οφ τηε ϖιρυσ χουλδ χερταινλψ σαϖε λιϖεσ. Ανδ ον α µορε φυνδαµενταλ λεϖελ, ιτ ωιλλ γραντ σχιεντιστσ δεεπερ ινσιγητ ιντο τηε εϖολυ τιον οφ ϖιρυσεσ. Κριστιν Λευτωψλερ Χοµµον Σχεντσ Υσινγ δογσ το τραχκ, ωελλ, εϖερψτηινγ Αρετριεϖερ αβλε το δετεχτ µινυτε θυαντιτιεσ οφ χοχαινε εντερσ α ωαρεηουσε λλεδ ωιτη τηε ναρ χοτιχ ανδ δοεσ νοτηινγ. Α βεαγλε σκιλλεδ ατ νδινγ φοοδ τυχκεδ ιν τραϖελερσ λυγ γαγε ιγνορεσ α βαγ οοζινγ ωιτη 500 ριπε µανγοεσ. Βυτ τηεν τηερε αρε δογσ τηατ ωιλλ αλερτ το δρυγσ τηρεε δεχκσ υπ ον α σηιπ ορ ϖε το σιξ στοριεσ υπ ον α βυιλδ ινγ, σαψσ Χαρλ Α. Νεωχοµβε, διρεχτορ οφ τηε Χανινε Ενφορχεµεντ Τραινινγ Χεν τερ φορ τηε Υ.Σ. Χυστοµσ Σερϖιχε. Αποχρψπηαλ τηουγη τηεψ σουνδ, τηεσε ταλεσ αρε τρυε, ανδ τηεψ ραισε τανταλιζ ινγ θυεστιονσ αβουτ εξαχτλψ ωηατ δετεχ τιον δογσ χαν σµελλ. Τηε σηορτ ανσωερ ισ: νο ονε κνοωσ φορ συρε. Βυτ ασ τηε νυµβερ οφ δογσ υσεδ το νδ εϖερψτηινγ φροµ αρσον το τερµιτεσ σκψροχκετσ, ρε σεαρχηερσ αρε ινχρεασινγλψ αττεµπτινγ το δεχιπηερ δογ ολφαχτιον. Αν υνυσυαλ λινε οφ περφυµεσ τηε πσευδο σχεντσ ηασ αλσο βεεν δεϖελοπεδ το αιδ τραινερσ. Τραδιτιοναλλψ, δογσ ηαϖε τραχκεδ γαµε ανδ πεοπλε, εϖεν σνυ εδ τηε εαρτη φορ χυλιναρψ δελιγητσ, συχη ασ τρυ εσ, ορ φορ δεαδλψ µινεσ. υρινγ τηε ςιετναµ Ωαρ, τραινερσ βεγαν το τυνε τηε χανινε νοσε το µορε εξοτιχ ταργετσ συχη ασ ναρχοτιχσ ανδ αν εξπανδινγ ρεπερτορψ οφ ινχενδι αρψ δεϖιχεσ ανδ εξπλοσιϖεσ; ωαρσ ον δρυγσ ανδ τερρορισµ σπεδ υπ τηε τρενδ. ογσ αρε χηεαπερ, µορε µανευϖεραβλε ανδ οφτεν µορε αχχυρατε τηαν µαχηινεσ. Αχχορδινγλψ, δογσ χαν βε σεεν σεαρχη ινγ φορ ϕυστ αβουτ εϖερψτηινγ. Αλτηουγη νο ονε κεεπσ χουντ, τηε νυµβερ ιν ϖολϖεδ ιν τηισ ωορκ ιν τηε Υ.Σ. ρεαχηεσ ιντο τηε τηουσανδσ, ιφ ονε ινχλυδεσ δογσ εµπλοψεδ βψ τηε πολιχε ανδ τηε µιλιταρψ ασ ωελλ ασ βψ σεαρχη ανδ ρεσχυε σθυαδσ. (Σπεχιαλιζεδ ιν νδινγ δισαστερ ϖιχτιµσ ανδ λοστ ινδιϖιδυαλσ, τηοσε δογσ ρεχειϖεδ νατιοναλ αχχλαιµ ιν τηε ωακε οφ Ηυρρι χανε Ανδρεω ανδ τηε Οκλαηοµα Χιτψ βοµβινγ.) Τηε Χυστοµσ Σερϖιχε αλονε ηασ 433 χανινε τεαµσ. Τηε Υ.Σ. επαρτµεντ οφ Αγριχυλτυρε οργανιζεδ τηε Βεαγλε Βριγαδε ιν 1984 το πατρολ αιρπορτσ ανδ ιντερνατιοναλ ποσταλ δεποτσ φορ χοντραβανδ φρυιτσ ανδ µεατ. Τηε σεχρετεδ φοοδστυ σ χαν χαρρψ ιν σεχτσ ορ χονταµιναντσ τηατ µαψ τηρεατ εν τηε νατιον σ µυλτιβιλλιον δολλαρ φρυιτ, βεεφ ανδ πορκ ινδυστριεσ. Τηε βεαγλεσ αρε σο ε χιεντ τηατ αβουτ 44 τεαµσ ωορκ νατιοναλλψ. Τηε συχχεσσ οφ τηεσε πυβλιχ σερϖιχε δογσ, αλονγ ωιτη ιµπροϖεδ τραινινγ τεχη νιθυεσ, ηασ ινσπιρεδ πεοπλε το προδυχε χανινεσ τηατ χαν σνι ρεαρµσ, γψπσψ µοτησ, βροων τρεε σνακεσ στοωεδ αωαψ ιν χαργο βουνδ φορ Ηαωαιι, πετρολευµ λεακινγ φροµ υνδεργρουνδ πιπελινεσ, µονεψ ανδ τηε ρεσιδυε οφ χηεµιχαλσ υσεδ ιν αρσον. Τηε στακεσ αρε οφτεν ηιγη. Ιν 1993 αρσον, φορ ινστανχε, χοστ 560 χιϖιλιανσ τηειρ λιϖεσ ανδ ινσυρανχε χοµπανιεσ ανδ χονσυµερσ 2.4 βιλλιον. Ηοω εξαχτλψ τηε δογσ δο τηειρ ωορκ SHAHN KERMANI Gamma Liaison ΕΤΕΧΤΙΟΝ ΟΓΣ αρε ινχρεασινγλψ βεινγ υσεδ το χατχη χοντραβανδ ανδ χριµιναλσ. 36 ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΧ ΑΜΕΡΙΧΑΝ Σεπτεµβερ 1995

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

ο αεροσολσ σλοω χλιµατιχ ωαρµινγ? Ηαλτινγ τηε σπρεαδ οφ ΑΙ Σ. Χαν παρτιχλε πηψσιχσ χοµε βαχκ?

ο αεροσολσ σλοω χλιµατιχ ωαρµινγ? Ηαλτινγ τηε σπρεαδ οφ ΑΙ Σ. Χαν παρτιχλε πηψσιχσ χοµε βαχκ? ΦΕΒΡΥΑΡΨ 1994 3.95 ο αεροσολσ σλοω χλιµατιχ ωαρµινγ? Ηαλτινγ τηε σπρεαδ οφ ΑΙ Σ. Χαν παρτιχλε πηψσιχσ χοµε βαχκ? ιγιταλ φοργερψ χαν χρεατε πηοτογραπηιχ εϖιδενχε φορ εϖεντσ τηατ νεϖερ ηαππενεδ. Φεβρυαρψ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε 1 2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 7/2005 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε 3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ Σουτη Κορεα 11 οµεστιχ πολιτιχσ Πολιτιχσ ιν Σουτη Κορεα δυρινγ τηε χοµινγ ψεαρ ωιλλ βε δοµινατεδ βψ τωο ελεχτιονσ: τηατ φορ πρεσιδεντ ον εχεµβερ 19τη (ιν ωηιχη τηε ινχυµβεντ, Ροη Μοο ηψυν, ισ χονστιτυτιοναλλψ

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ

ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 1 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 1 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 ϑιµ

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 Γυεστ Φ Εστιµατιον Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Πλ Σχρατχη ιφφ ρενχε 9 Βαυερ Βιανχα :0.0 :. 0. Ροσσι Ελενα 0:.0 0:0..9 9 Μοσκα Αννα 0:.0 0:.0.0 9 Βυρκι Ελιανα 09:0.0 0:..9 99 Καεσλιν Αριελλα 0:.0 0:. 0:0. ςαν δερ

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 1 268 Χαποανι Αλδο 1 Γυεστ Μ 11:33.47 37,896 κµ/η 2 261 Γιανεττι Μαυρο 2 Γυεστ Μ 11:54.83 21.36 36,764 κµ/η 3 217 Ματηισ Αρτηυρ 1 Στανδαρδ Μ 11:59.65 26.18 36,518 κµ/η 4 272 Χαττανεο Ροχχο 3 Γυεστ Μ 12:02.45

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ.

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙΙ Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Νοτ φολιαγε γρεεν, βυτ οφ α δυσκψ χολουρ, Νοτ βρανχηεσ

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ruthven, I. and Lalmas, M. and van Rijsbergen, C.J. (2003) Incorporating user search behaviour into relevance feedback. Journal of the American Society for Information

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Climate Science

The Challenge of Climate Science The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di

Διαβάστε περισσότερα

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV La sfida della scienza del clima Antonio Navarra Centro eurometerraneo per i Cambiamenti Climatici INGV Aristotele Raffello, la Scuola Atene De De ε ε Meteorologica Μετεορολογιχα Ηοωεϖερ, However, Ηοωεϖερ,

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε.

Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε. Ινφερνο: Χαντο ΞΙς Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε. Τηεν χαµε ωε το τηε χονφινε, ωηερε δισπαρτεδ Τηε

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ;

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ινφερνο: Χαντο ΞΙ Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ανδ τηερε, βψ ρεασον οφ τηε ηορριβλε Εξχεσσ οφ στενχη τηε δεεπ αβψσσ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ.

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ινφερνο: Χαντο Ξ Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ο ποωερ συπρεµε, τηατ τηρουγη τηεσε ιµπιουσ χιρχλεσ Τυρνεστ µε, Ι βεγαν,

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ ƒ 2003 21 ) Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ Ξ ΓΕΝΓ, Ξιν2 υ Ξ α 耿信笃 ΡΕΓΝΙΕΡ, Φρεδ Ε. β 弗莱德依瑞格涅尔 α Ινστιτυτε οφ ΜοδερνΣεπαρατιονΣχιενχε,

Διαβάστε περισσότερα

Belisle s Easy Design Tips

Belisle s Easy Design Tips Belisle s Easy Design Tips 1. Begin your layout, whether on a publication page or a web page, by visualizing an invisible nine-space grid. Be Alert Do not ride when tired or after taking medication that

Διαβάστε περισσότερα

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS CATEGORY REPORT GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS 2 206/07/27 G.S. F.D. N.S. CORRECTION IN ME SFC WITH FUEL INDEX EM 206/07/22 G.S F.D./M.W FIRST EMISSION EM 0 206/07/2 G.S PRELIMINARY EDITION; FOR

Διαβάστε περισσότερα

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD Property: 8 Priory Park Road LAUNCESTON PL15 8JD Tel 01566 777777 Fax 01566 775116 home information pack contents Index Property Information Questionnaire

Διαβάστε περισσότερα

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk.

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk. Parameters and Disclaimer Statement Choice of any emergency medicine E/M code level is dependent upon proper documentation of the History, Exam, and MDM Provider documentation must include the correct

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικοί Εκπαιδευτές: σύντομη περιγραφή ρόλου, κριτήρια επιλογής & πρόγραμμα εκπαίδευσης

Κλινικοί Εκπαιδευτές: σύντομη περιγραφή ρόλου, κριτήρια επιλογής & πρόγραμμα εκπαίδευσης σύντομη περιγραφή ρόλου, κριτήρια επιλογής & πρόγραμμα εκπαίδευσης 1 Σεπτέμβριος 2012 2012 4 η ΥΠΕ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται αναδημοσίευση της έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή, ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Overview There are a variety of different publications related to emergency medical coding, the use

Διαβάστε περισσότερα