ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία"

Transcript

1 ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ Επγαζία ηυν μαθηηών ηος Γςμναζίος ηηρ Ιεπάρ Μηηποπόλευρ Πειπαιώρ, με ηην καθοδήγηζη κι επίβλετη ηηρ ςπεύθςνηρ καθηγήηπιαρ και Υποδιεςθύνηπιαρ κςπίαρ Λόθπαρ Αλεξίαρ. Ιζηοπικά ζηοισεία ύκθσλα κε θάπνηνπο βνηαλνιόγνπο, ε θηζηηθηά θαηάγεηαη από ηελ Κεληξηθή Αζία. Αθόκα δε, ππάξρεη αλαθνξά ζηε Βίβιν, όπνπ ν Ιαθώβ έζηεηιε ζηνλ Φαξαώ θηζηίθηα θαη άιινπο μεξνύο θαξπνύο. Δπίζεο, ζηνπο Αζύξηνπο, ηνπο Πέξζεο θαη ηνπο Έιιελεο ν θαξπόο ηεο θηζηηθηάο ήηαλ γλσζηόο. Ο Θεόθξαζηνο, γύξσ ζην 300 π.υ., έθαλε ιόγν γηα πξώηε θνξά γηα θηζηηθηέο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη γηα έλα δέληξν πνπ θύεηαη ζηελ Ιλδηθή θαη ζηε Βαθηξία (ζεκεξηλό Αθγαληζηάλ), όκνην κε ηελ Σέξκηλζνλ σο πξνο ηα θύιια, αιιά κε θαξπό πνπ κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε ακύγδαιν κηθξνύ κεγέζνπο, αιιά λνζηηκόηεξν από ην ακύγδαιν. Οη αξραίνη Έιιελεο ην ρξεζηκνπνηνύζαλ σο αληίδνην ζηα ηζηκπήκαηα ησλ δειεηεξησδώλ δώσλ. Ο Πιίληνο αλαθέξεη πσο ηνλ 3 ν κ.υ. αηώλα, ν Σηβέξηνο εηζήγαγε ηε θηζηηθηά ζηε Ρώκε, ζηε Γαιιία θαη ηελ Ιζπαλία. Από εθεί κεηαθέξζεθε ζην Αιγέξη θαη ηελ Σύληδα. Ο Γηνζθνπξίδεο ηνλ 1 ν κ.υ. αηώλα, θάλεη αλαθνξά ζηε κεγάιε δηαηξνθηθή αμία ηνπ θηζηηθηνύ. Σέινο ν Μάξθν Πόιν πεξηέγξαθε λόζηηκα εδέζκαηα πνπ πεξηείραλ θηζηίθηα. ηελ Αίγηλα ε θηζηηθηά ήξζε από ηνλ Νίθν Πέξνγινπ ην Ο Νίθνο Πέξνγινπ έθεξε από ηε πξία ηηο πξώηεο θηζηηθηέο, ηηο νπνίεο θαιιηέξγεζε απνθξύπηνληαο ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο από ηνλ πνιύ θόζκν. Γελ ππήξραλ ζπζηεκαηηθέο θαιιηέξγεηεο έσο ηηο αξρέο ηνπ Μέρξη ην κεζνπόιεκν ε θαιιηέξγεηα ηεο θηζηηθηάο γηλόηαλ κόλν από πινύζηνπο. απηέο ηηο θαιιηέξγεηεο εξγάδνληαλ Αηγηλήηεο. Όκσο, ην 1950 κεηαδόζεθε ζην λεζί κηα αζζέλεηα, ε θπιινμήξα, πνπ θαηέζηξεςε ηηο ππάξρνπζεο θαιιηέξγεηεο. Σν γεγνλόο απηό απνηέιεζε ηελ αθνξκή λα μεθηλήζεη καδηθά ε θαιιηέξγεηα ηεο θηζηηθηάο από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ. ηηο δεθαεηίεο ε θαιιηέξγεηα δηαδόζεθε θαη ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο, όπσο ζηα Μέγαξα, ζηε Λακία θαη ζηε Υαιθηδηθή. 1

2 Φαπακηηπιζηικά ηος θςηού Η θηζηηθηά είλαη δέληξν αλζεθηηθό ζηελ μεξαζία θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπνξά ή κε εκβνιηαζκό. ύκθσλα κε ηνλ πξόεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ Αίγηλαο, θν Κνπλάβε, ηα δέληξα θνθνξεβηζηά, ζθίλνο, ρηώηηθε ηζηθνπδηά είλαη θπιινβόια θαη δίνηθα δέληξα. Σα θύιια είλαη δεξκαηώδε θαη ζύλζεηα. Σν δέληξν γίλεηαη παξαγσγηθό κεηά ην 10 ν έηνο. Η θηζηηθηά κπνξεί λα δήζεη αθόκε θαη 100 ρξόληα. Ο πξόεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ θνο Κνπλάβεο καο είπε πσο ν ίδηνο είρε δέληξα 80 ρξνλώλ. Ο θαξπόο απνηειείηαη από ην θέιπθνο (ρξώκαηνο κπεδ), ηε θινύδα (ξνδ ή θόθθηλνπ ρξώκαηνο) θαη από ηνλ θαξπό. Καλλιέπγεια Από ην Γεθέκβξην έσο ην Φεβξνπάξην γίλεηαη ε ιίπαλζε. Σνπο ίδηνπο κήλεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ην θιάδεκα. Σέιε Μαξηίνπ κε κέζα Απξηιίνπ γίλεηαη ε επηθνλίαζε. Σα δέληξα πξέπεη λα θπηεύνληαη ζε αλαινγία αξζεληθνύ ζειπθνύ 1/30 αληίζηνηρα, ώζηε λα ππάξμεη ζσζηή επηθνλίαζε θαη θαη επέθηαζε θαξπνθνξία. Οη θαιιηεξγεηέο, πνιιέο θνξέο δελ ηεξνύλ ηελ αλαινγία απηή ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα έρνπλ πεξηζζόηεξα ζειπθά δέληξα, επνκέλσο θαη πεξηζζόηεξν θαξπό. Από ην Μάην έσο ηηο 15 Ινπλίνπ ε θηζηηθηά δέρεηαη ηηο κεγαιύηεξεο επηζέζεηο ζε έληνκα (επξύληνκν, βξσκνύζα). Σόηε γίλνληαη θαη ηα ξαληίζκαηα, ηα νπνία όπσο καο αλέθεξε ν θνο Κνπλάβεο δελ μεπεξλνύλ πνηέ ηα δύν. Σνλ Ινύιην μεθηλνύλ ηα πνηίζκαηα, ηα νπνία είλαη ιίγα ιόγσ ηεο έιιεηςεο λεξνύ ζην λεζί. Ρίρλεηαη 1m 3 αλά 3 πνηίζκαηα. Σα πνηίζκαηα ησλ δέληξσλ δηαξθνύλ έσο ηηο 15 Απγνύζηνπ. Μεηά ην Γεθαπεληαύγνπζην μεθηλά ε ζπγθνκηδή. Μέρξη ηνλ Οθηώβξην έρεη καδεπηεί όιε ε ζνδεηά θαη από ηνλ Οθηώβξην σο ην Γεθέκβξην νη θαιιηεξγεηέο μεθνπξάδνληαη. Η παξαγσγή δελ είλαη ζηαζεξή θάζε ρξόλν. Σν θάζε δέληξν δίλεη θαιή παξαγσγή αλά δύν ρξόληα. Σν 1980 ζην λεζί ηεο Αίγηλαο ππήξραλ δέληξα πνπ θαιιηεξγνύληαλ ζε 5000 ζηξέκκαηα. ήκεξα ν αξηζκόο ησλ δέληξσλ έρεη κεησζεί ζηηο

3 Σςγκομιδή επεξεπγαζία ηος καππού Ο θαξπόο σξηκάδεη από ηηο 15 Απγνύζηνπ όπνπ αλνίγεη ην θέιπθνο. Η ζπγθνκηδή γίλεηαη κε 2-3 επαλαιήςεηο. ηξώλνληαη κεγάια παληά ζην έδαθνο θάησ από ην δέληξν. Υηππνύλ κε ξαβδηά ην δέληξν αθξηβώο δίπια ζηνλ θαξπό. Ο θαξπόο πέθηεη πάλσ ζηα παληά θαη από εθεί ην ζπιιέγνπλ. Σν ηίλαγκα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά, ώζηε λα κε ζπάζνπλ ηα θιαδηά. πάζηκν ησλ θιαδηώλ ζεκαίλεη κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνλ επόκελν ρξόλν. Μεηά ηα θηζηίθηα νδεγνύληαη ζην θόζθηλν όπνπ μερσξίδνπλ θνηζάληα, θιαδάθηα θαη άιια ζθνππίδηα. Ο θαξπόο πνπ ζπιιέγεηαη πεγαίλεη ζε εηδηθέο κεραλέο πνπ ηνλ απνθινηώλνπλ. Έηζη κέλεη ην θέιπθνο θαη ε ςίρα. Σα παιαηόηεξα ρξόληα ε απνθινίσζε γηλόηαλ ζηε ζάιαζζα. Έβαδαλ ηνπο θαξπνύο ζε ζαθηά θαη ηα βνπηνύζαλ ζηε ζάιαζζα. Μνύιηαδαλ θαη έηξηβαλ ηα ζαθηά ζηε ζάιαζζα θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν απνκαθξπλόηαλ ε θινύδα. Απηόο ν ηξόπνο απνθινίσζεο έθαλε ηελ ςίρα ηνπ θηζηηθηνύ πην λόζηηκε. Μεηά ηελ απνθινίσζε αθνινπζεί ην ζηέγλσκα. Απιώλνπλ ηνλ θαξπό ζηνλ ήιην γηα 4 εκέξεο. Πξέπεη ν θαξπόο λα ζηεγλώζεη θαιά γηα λα κε κνπιηάζεη. Όζνη θαιιηεξγεηέο δελ δηαζέηνπλ επηθάλεηεο κεγάιεο γηα ην άπισκα (πρ ηαξάηζεο) ζηεγλώλνπλ ηνλ θαξπό ζε μεξαληήξα. Δθεί ην θηζηίθη κέλεη γηα 8 ώξεο ζηνπο 60 ν C. Η ζεξκνθξαζία επηιέγεηαη πξνζεθηηθά γηαηί ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ην θηζηίθη ςήλεηαη. Ο αηγηλίηηθνο θαξπόο ηνπ θηζηηθηνύ είλαη θιεηζηόο θαηά έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό - κόιηο 7%- ζε αληίζεζε κε άιια κέξε ηεο Διιάδαο ζηα νπνία ην πνζνζηό θηάλεη 15%-50%. Σα θιεηζηά θηζηίθηα νδεγνύληαη ζην ρεκαηάξη ζε ζπαζηήξεο. ηνπο ζπαζηήξεο ζπάλε ην θέιπθνο θαη κέλεη ε ςίρα ηνπ θηζηηθηνύ ηελ όπνηα θαη εκπνξεύνληαη. Έλα κέξνο ηεο παξαγσγήο ςήλεηαη ζε εηδηθνύο θνύξλνπο. Καηά ην ςήζηκν πξνζζέηνπλ μηλό ή ιεκόλη θαη αιάηη. Σα θηζηίθηα απνζεθεύνληαη ζηηο απνζήθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ ζε ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία θάησ από 70%. Αλ γηα θάπνην ιόγν νη ζπλζήθεο κέζα ζηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο δελ είλαη νη θαηάιιειεο, ρηππά ζπλαγεξκόο. 3

4 Θπεπηική αξία ηος καππού ύκθσλα κε παιαηόηεξε έξεπλα ηεο Γηεύζπλζεο Γεσξγηθώλ Δξεπλώλ θαη Μειεηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ε ςίρα ηνπ θηζηηθηνύ έρεη πνιύ κεγάιε ζξεπηηθή αμία. Δίλαη πινύζηα ζε ηρλνζηνηρεία, πξσηεΐλεο θαη θπηηθέο ίλεο, βηηακίλεο Δ, Β6, Β1, Β2, Β3, Β6, καγλήζην, ςεπδάξγπξν, θώζθνξν, ραιθό, θπηηθέο ζηεξόιεο θαη κεγάιεο πνζόηεηεο αληηνμεηδσηηθώλ. Βνεζνύλ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο θαη ζηε κείσζε ηεο ρνιεζηεξόιεο. Έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Πελζπιβαλία έδεημε όηη θαηαλαιώλνληαο 40g θηζηίθηα Αηγίλεο ηελ εκέξα γηα 4 εβδνκάδεο θαη δηπιαζηάδνληαο ηελ πνζόηεηα γηα επηπιένλ 4 εβδνκάδεο ε LDL ρνιεζηεξόιε πέθηεη θαηά 9% ην πξώην δηάζηεκα θαη 12% ην δεύηεξν. ε ζρέζε κε άιινπο μεξνύο θαξπνύο έρνπλ ιίγεο ζεξκίδεο θαη ιηγόηεξα ιηπαξά. Μηα ακεξηθάληθε έξεπλα έδεημε όηη άηνκα πνπ πεξηιακβάλνπλ θηζηίθηα ζηε δηαηξνθή ηνπο δελ πήξαλ βάξνο θαη ηαπηόρξνλα έπεζαλ ηα επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ ζην αίκα. Μηα ρνύθηα (40g) θηζηίθηα εκεξεζίσο θαιύπηεη ην 10% ησλ αλαγθώλ ηνπ νξγαληζκνύ καο ζε βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία αξθεί λα θαηαλαιώλνληαη αλάιαηα. Άιιεο κειέηεο έξρνληαη λα πηζηνπνηήζνπλ πσο ε ζπλεηή θαηαλάισζε θειύθπησλ θηζηηθηώλ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά όπσο ε ινπηεΐλε θαη ε δεαμαλζίλε ηα νπνία επηδξνύλ επεξγεηηθά ζηα κάηηα καο θαη ηα πξνθπιάζζνπλ από ηε γήξαλζε. Διαηποθικέρ πληποθοπίερ ανά 100g Δλέξγεηα 574 kcal Λίπνο 51.6g Πξσηεΐλε 17.6g Τδαηάλζξαθεο 11.6g Οπγγξηθά ιηπαξά νμέα 42.4g Φπηηθέο ίλεο 10.5g Βηηακίλε Α 0.025mg Βηηακίλε Β1 0.69mg Βηηακίλε Β2 0.2mg Βηηακίλε Β3 1.45mg Βηηακίλε Β mg Βηηακίλε Β mg Βηηακίλε Β mg Φνιηθό νμύ 58mg Βηηακίλε Δ 5.2mg Βηηακίλε C 7mg Αζβέζηην 136mg Κάιην 1020mg Μαγλήζην 158mg Φώζθνξνο 500mg Νάηξην 6mg ίδεξνο 7.3mg Φεπδάξγπξνο 1.4mg 4

5 Το θιζηίκι Αιγίνηρ ΠΟΠ Σν θηζηίθη Αηγίλεο θαζηεξώζεθε σο Πξντόλ Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζίαο ιόγσ ηεο εμαηξεηηθήο πνηόηεηάο ηνπ. Σν μεξό θιίκα ηνπ λεζηνύ, ηα ιίγα πνηίζκαηα, ν ήπηνο ρεηκώλαο θαη ηα αζβεζηώδε εδάθε όπσο καο πιεξνθόξεζε ν θνο Κνπλάβεο θάλνπλ ηνλ θαξπό ηδηαίηεξα λόζηηκν. Δπίζεο ηα θηζηίθηα Αηγίλεο είλαη κηθξά ζε κέγεζνο θαη νη άθξεο ηνπο είλαη κπηεξέο. Σν άθζνλν λεξό πνπ ππάξρεη ζηηο άιιεο πεξηνρέο θαη ε πγξαζία θάλνπλ ηνλ θαξπό άλνζην. Λειηοςπγία ηος ζςνεηαιπιζμού θιζηικοπαπαγυγών Αιγίνηρ Πποβλήμαηα ζηην καλλιέπγεια Αζσολία ηυν καηοίκυν Ο ζπλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί από ην Ο ξόινο ηνπ πεξηνξηδόηαλ ζην λα πνπιήζεη ιηπάζκαηα, δσνηξνθέο θιπ. Από ην 1970 ν ζπλεηαηξηζκόο ελεξγνπνηήζεθε ζηελ πξνώζεζε ησλ θηζηηθηώλ. Έηζη νη θαιιηεξγεηέο έρνπλ απνθύγεη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ κεζαδόλησλ αιιά θαη ηελ αθξηβή ηηκή πώιεζεο ηνπ πξντόληνο. ήκεξα ε ηηκή πώιεζήο ηνπ είλαη 7 ην θηιό. Σα θηζηίθηα θνζθηλίδνληαη, ζπζθεπάδνληαη θαη απνζεθεύνληαη αλά παξαγσγό, ώζηε αλ θάπνηα ζνδεηά δελ είλαη θαιή λα γλσξίδνπλ ζε πνηνλ παξαγσγό αλήθνπλ θαη λα κπνξνύλ λα δηνξζώζνπλ ηα όπνηα πξνβιήκαηα. Σα πξντόληα ηνπο πξνσζνύληαη ζε ζνύπεξ-κάξθεη ζηελ Αζήλα. Γίλνληαη επίζεο εμαγσγέο ζηελ Κύπξν. ηελ Δπξώπε δε γίλεηαη δηάζεζε ηνπ πξντόληνο θαζώο ε Δπξώπε δεηά λα ηεξεζνύλ θάπνηα standard ηα νπνία νη θαιιηεξγεηέο δε κπνξνύλ λα θαιύςνπλ. Η Δπξώπε πξνκεζεύεηαη θηζηίθηα θπξίσο από ηελ Καιηθόξληα. ήκεξα ζηελ Αίγηλα ππάξρνπλ 1000 νηθνγέλεηεο πνπ αζρνινύληαη κε θηζηηθνθαιιηέξγεηα, αιιά κόλν από απηέο ηελ έρνπλ σο θύξηα αζρνιία. Παιαηόηεξα νη λένη ηνπ λεζηνύ δελ αζρνινύληαλ κε ηελ θαιιηέξγεηα, αθνύ πξνηηκνύζαλ άιια επαγγέικαηα. Όκσο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε θηζηηθνθαιιηέξγεηα έρεη γίλεη νηθνγελεηαθή αζρνιία. Δπηδόηεζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ππάξρεη αιιά είλαη πνιύ κηθξή. Δλδεηθηηθά, καο αλέθεξε ν θνο Κνπλάβεο, δίλεηαη επηδόηεζε από ηελ ΔΔ 25 ην ζηξέκκα, ηε ζηηγκή πνπ ηα έμνδα θηάλνπλ ηα 3 ην θηιό. Η αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ έρεη επίζεο δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα. Πνιιά δέληξα θόπεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ρηηζηνύλ ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα ή εμνρηθά ζπίηηα. Η ύπαξμε θηεξίνπ ζην θηήκα θαζηζηά ηελ θαιιηέξγεηα δύζθνιε. Γελ γίλεηαη κε ζσζηό ηξόπν ην ξάληηζκα ή ε ιίπαλζε. 5

6 6

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα