ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ"

Transcript

1 ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αρχική σχεδίαση της σήραγγας Αγίου Νικολάου προέβλεπε, στο μεγαλύτερο μήκος της, την κατασκευή δύο διακριτώ ν κλάδων και στη συνέχεια ενός ενοποιημένου κλάδου προοδευτικώ ς απομειούμενης διατομής, προκειμένου να συνενωθ εί με τη γέφυρα του Μετσοβίτικου, πλάτους 14,5m περίπου. Σύμφωνα μενεώ τερη χάραξη το πλάτος της ως άνω γέφυρας θα αυξηθείσε22,6m περίπου, πράγμα το οποίο διαφοροποιείτα χαρακτηριστικάτης σήραγγας, δεδομένου ότι δύναται πλέον να κατασκευαστείενιαίως σεδύο διακριτούς κλάδους. Μεεξαίρεση την αποφυγή της οπωσδήποτεδυσχερούς όρυξης του ενοποιημένου κλάδου, τα βασικά προβλήματα που επρόκειτο να αντιμετωπιστούν κατά την αρχική χάραξη (αντικατάσταση τμήματος ενδιαμέσου στύλου βραχόμαζας από οπλισμένο σκυρόδεμα, ισχυροποίηση της βραχόμαζας μεταξύ των σηράγγων, διατήρηση υπάρχοντος ασφαλτοστρωμένου δρόμου κλπ.) εξακολουθούν υφιστάμενα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνέχεια. 1. ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Τ ΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Σήραγγα Αγ. Νικολάου βρίσκεται στο Τμήμα 3.3 της Εγνατίας οδού, στην περιοχή του Μετσόβου του Νομού Ιωαννίνων. Το τμήμα 3.3 αρχίζει από το δυτικό στόμιο της σήραγγας του Αγ. Νικολάου (περίπου στη Χ.Θ ) και τελειώ νει πριν από το δυτικό στόμιο της σήραγγας Μετσόβου (περίπου στη Χ.Θ ). Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται και η σήραγγα Ανηλίου, μεταξύ δετου ανατολικού στομίου της σήραγγας Αγ. Νικολάου και του δυτικού στομίου της σήραγγας Ανηλίου (Χ.Θ έως Χ.Θ ) παρεμβάλλεται η γέφυρα του Μετσοβίτικου ποταμού, στον άξονα της Εγνατίας Οδού. Επισημαίνεται ότι η Σήραγγα Αγ. Ν ικολάου, η οποία θ α έχειπροτεραιότητα χρονική, μετάτην όρυξη και προσωρινή της υποστήριξη και μετάτην πλήρη κατασκευή του ανατολικού της στομίου (προς Μετσοβίτικο ποταμό), θα χρησιμοποιείται για την προσπέλαση στη θέση της ανωτέρω γέφυρας, τόσο για την κατασκευή του δυτικού της βάθρου, όσο και για την μεταφορά των προκατασκευασμένων στοιχείων του φορέα της. 2. Π ΕΡΙΓ ΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Η αρχική σχεδίαση της σήραγγας Αγίου Νικολάου βασίστηκε στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Στην εγγύτητα του ανατολικού στομίου της μετη γέφυρα του Μετσοβίτικου ποταμού (το δυτικό άκρο της γέφυρας και το ανατολικό στόμιο της σήραγγας αποτελούν ουσιαστικάενιαίο τεχνικό) Στη δίιχνη χάραξη του ενλόγω τμήματος, η οποία υλοποιήθηκεμετη σταδιακή σύγκλιση των αξόνων των δύο κλάδων (μεαρχή το δυτικό στόμιο) σεέναν τελικάάξονα (στο ανατολικό Εισηγητής : Ι. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 1 από Οκτωβρίου 1999

2 στόμιο), προκειμένου να ακολουθήσει η κατασκευή της γέφυρας του Μετσοβίτικου μεπλάτος 14,5 μέτρων περίπου. Πιο συγκεκριμένα, η σήραγγα του Αγίου Νικολάου προβλέπονταν να κατασκευαστεί στο τμήμα από τη Χ.Θ ,10 μέχρι τη Χ.Θ ,10 της Εγνατίας οδού. Από το δυτικό στόμιο και σεμήκος 315 μέτρων περίπου για τον αριστερό κλάδο και 290 μέτρων για τον δεξιό κλάδο, η σήραγγα θα κατασκευάζονταν σεδύο διακριτούς κλάδους, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα της και για μήκος 65 μέτρων περίπου, μέχρι την έξοδό της στο ανατολικό στόμιο, θα κατασκευάζονταν σεένα ενοποιημένο κλάδο προοδευτικάαπομειούμενης διατομής. Το μέγιστο πλάτος της ενιαίας διευρυμένης διατομής υπολογίστηκεσε26,25 μέτρα, το οποίο προοδευτικά απομειούμενο θα έφθανετα 15,4m. στην έξοδο του υπογείου τμήματος της σήραγγας στη Χ.Θ ,9. Επιπροσθ έτως προβλέπονταν : Ισχυροποίηση του μεταξύ των διακριτών κλάδων ενδιαμέσου στύλου βραχόμαζας από πάχη 8m έως 5,5m ήτοι επί μήκους 50m. Αντικατάσταση της βραχόμαζας από στύλο οπλισμένου σκυροδέματος, επί μήκους 76m, στο οποίο η απόσταση μεταξύ των δύο διακριτών κλάδων (πάχος στύλου βραχόμαζας) είναι 5,5m έως 1m. Η διατομή εκσκαφής του κάθεδιακριτού κλάδου της σήραγγας είναι πεταλοειδής, συνιστώμενη από δύο κυκλικάτόξα και επίπεδο πυθμένα στις τυπικές διατομές Α, Β και C, ενώ στις τυπικές διατομές D και E συνίσταται από τρία κυκλικά τόξα, δεδ ομένου ότι ο πυθμένας εκσκαφής διαμορφώ νεται σε αντεστραμμένο τόξο. Η διατομή εκσκαφής του ενοποιημένου κλάδου συνίσταται επίσης από δύο κυκλικά τόξα, στην άνω ημιδιατομή και στις παρειές, και ενός κυκλικού τόξου στον πυθμένα ο οποίος διαμορφώ νεται σεαντεστραμμένο τόξο. Πέραν των ανωτέρω ιδιαίτερων χαρακτηριστικώ ν της σήραγγας σημειώ νεται επίσης ότι : Στο δυτικό μέτωπο της σήραγγας προβλέπεται η κατασκευή Cut&Cover μήκους 20 μέτρων περίπου υπεράνω του οποίου θα διέλθ ει ο συνδετήριος δρόμος του κόμβου Μετσόβου μετην υφιστάμενη Εθνική Οδό. Υπεράνω του ανατολικού μετώ που της σήραγγας διέρχεται ο υφιστάμενος ασφαλτοστρωμένος συνδετήριος δρόμος Μετσόβου-Ανηλίου και επομένως κατά το στάδιο της κατασκευής δενπρέπει να θιγείο ενλόγω δρόμος, πράγμα το οποίο μπορείνα επιτευχθείδια κατασκευής προσωρινής γέφυρας(π.χ. τύπου Bailey). 3. ΠΕΡΙΓ ΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΦΙΣ ΤΑΜΕΝΗΣ ΧΑΡΑΞΗ Σ Η απόφαση για την τετραϊχνοποίηση του υπόψη τμήματος της Εγνατίας Οδού - που έχειως αποτέλεσμα την αύξηση του πλάτους της γέφ υρας του Μετσοβίτικου ποταμού σε22,6 μέτρα - διαφοροποιεί τα χαρακτηριστικά της σήραγγας του Αγίου Νικολάου, δεδομένου ότι δύναται πλέον να κατασκευαστεί σεδύο διακριτούς κλάδους οι οποίοι θα συγκλίνουν προς την έξοδο (ανατολικό στόμιο), με αποτέλεσμα η απόσταση μεταξύ των εξωραχίων των τελικώ ν επενδύσεων των δύο κλάδων να μειώ νεται σε1 μέτρο περίπου. Επομένως, μετην τετραιχνοποίηση του τμήματος αποφεύγεται η ενοποιημένη διευρυμένη διατομή της σήραγγας και μεταφέρεται η θέση έναρξης των εργασιώ ν αντικατάστασης της βραχόμαζας από στύλο οπλισμένου σκυροδέματος στο ανατολικό στόμιο. Σ το αντίστοιχο τμήμα Εισηγητής : Ι. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 2 από Οκτωβρίου 1999

3 του έργου, μήκους 90 μέτρων περίπου, η απόσταση μεταξύ των δύο διακριτώ ν κλάδων (πάχος στύλου βραχόμαζας) είναι 5,5m έως 1m. Παράλληλα, θα απαιτηθεί η ισχυροποίηση του μεταξύ των διακριτών κλάδων ενδιαμέσου στύλου βραχόμαζας, από πάχη 8m έως 5,5m, επί μήκους 100m περίπου. Σημειώ νεται ότι στο δυτικό στόμιο του δεξιού κλάδου η διατομή της σήραγγας είναι τρίιχνη λόγω του κλάδου της οδοποιίας που εισέρχεται από τον κόμβο του Μετσόβου και προοδευτικά απομειούται προκειμένου να καταλήξεισετυπική δίιχνη διατομή σήραγγας. Τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της σήραγγας από τη θέση εισόδου μέχρι την θέση της αρχής του υπογείου τμήματος και από τη θέση του τέλους του υπογείου τμήματος μέχρι τη θέση της εξόδου κατασκευάζεται προπλαίσιο προστασίας των θέσεων των στομίων το οποίο διατηρείται και μετά την ολοκλήρωση των εργασιώ ν κατασκευής και συνδυάζεται μετο φορέα της τελικής επένδυσης των στομίων. Κατά μήκος του κάθεδιακριτού κλάδου της σήραγγας προβλέπεται η κατασκευή εσοχώ ν καταλλήλων διαστάσεων για την τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικώ ν διατάξεων και διατάξεων ασφαλείας. 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η γεωλογική και τεκτονική εικόνα της ευρύτερης περιοχής του έργου χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση του φλύσχη της γεωτεκτονικής ενότητας της Πίνδου ο οποίος είναι επωθ ημένος επί του φλύσχη της Ιόνιας ενότητας. Ο φλύσχης αποτελείται εκτων κάτω προς τα άνω- από ερυθροπηλιτική ζώ νη, ακολουθ ούμενη από ζώ νη εναλλασσόμενων ψαμμιτικώ ν και ιλυολιθ ικώ ν στρωμάτων και τέλος από ζώ νη παχυστρωματωδώ ν ψαμμιτών. Τα μέτωπα εισόδου αμφοτέρων των κλάδων της σήραγγας διαμορφώνονται στους ερυθροπηλίτες, κατά δετη διαδρομή της σήραγγας θα συναντηθούν οι προαναφερθέντες σχηματισμοί, ενώ η περιοχή εξόδου της σήραγγας δομείται από παχυστρωματώ δεις ψαμμίτες. Γενικώ ς ο τεκτονισμός της βραχόμαζας αναμένεται έντονος στο σχηματισμό των ερυθροπηλιτώ ν, μέτριος στις εναλλαγές ψαμμιτώ ν-ιλυολίθ ων και ασθ ενής στους πα χυστρωμα τώ δ εις ψ α μμίτες. Κατά τη διάνοιξη της σήραγγας και μεαύξουσα χιλιομέτρηση θα συναντηθεί στα πρώ τα περίπου 120m ο ερυθροπηλιτικός σχηματισμός. Πρόκειται για μία ζώ νη κατά κύριο λόγο πηλιτική, που αποτελείται από ερυθρούς και γκρίζους ιλυόλιθ ους, στους οποίους παρεμβάλλονται αραιά λεπτά (<0,1m), ψαμμιτικά στρώ ματα. Οι ψαμμιτικές παρεμβολές πυκνώ νουν στους ανώ τερους ορίζοντες της ζώνης ενώ ταυτόχρονα υποχωρεί και ο έντονος ερυθρός χρωματισμός. Η μετάβαση στην υπερκείμενη ζώνη των εναλλα γώ ν είναι προοδευτική χωρίς ευδιάκριτο όριο. Στη συνέχεια και για ένα μήκος 130m περίπου θα συνα ντηθούν οι εναλλαγές. Πρόκειται για λεπτοστρωματώ δεις έως πλακώ δεις εναλλαγές γκρίζων ψαμμιτώ ν και ιλυολίθ ων. Εισηγητής : Ι. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 3 από Οκτωβρίου 1999

4 Ακολούθως και μέχρι την έξοδο της σήραγγας θα συναντηθούν οι πα χυστρωματώ δεις ψαμμίτες. Αποτελούνται από στρώ ματα και πάγκους πάχους 0,3-5m. Μεταξύ των στρωμάτων παρεμβάλλονται συνήθως ιλυολιθικές ενστρώ σεις πάχους λίγων εκατοστώ ν ή ιλυολιθ ικά στρωματίδια πάχους μερικώ ν χιλιοστώ ν. Σποραδικά παρεμβάλλονται πιο πλατιές πηλιτικές ζώ νες, το πάχος των οποίων φθάνειμέχρι τα 2,5m ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΤΥΛΟΥ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣ ΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Από τη Χ.Θ του αριστερού κλάδου (όπου η απόσταση μεταξύ των δύο κλάδων είναι 5,50 μέτρα περίπου) μέχρι το ανατολικό στόμιο των σηράγγων στη Χ.Θ (όπου αυτή γίνεται 1,00 μέτρο περίπου) η βραχόμαζα θα αντικατασταθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα. Προβλέπεται η διάνοιξη ενδιάμεσης σήραγγας αψιδωτής διατομής, ύψους 10 μέτρων και πλάτους 9.5 μέτρων περίπου, στην ενδιάμεση περιοχή των δύο σηράγγων, προκειμένου να κατασκευαστεί στύλος από οπλισμένο σκυρόδεμα ο οποίος να συναρμόζει με τα εξωράχια των τελικώ ν επενδύσεων των δύο κλάδων (οι οποίεςθα κατασκευαστούν σεακόλουθο στάδιο). Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής του ενδιάμεσου στύλου από οπλισμένο σκυρόδεμα, θ α ακολουθήσει ηδιάνοιξη και αντιστήριξη των δύο κλάδων. Κατά τη διάνοιξη των σηράγγων θα εμφανίζεται στην εσωτερική παρειά (δηλαδή στην αριστερή παρειά του δεξιού κλάδου και αντίστοιχα στην δεξιάπαρειάτου αριστερού κλάδου) η επιφάνεια του οπλισμένου σκυροδέματος του στύλου που θα έχει ήδη κατασκευαστεί. Επομένως, δεν προβλέπεται να εφαρμοστούν μέτρα αντιστήριξης στην επιφάνεια του σκυροδέματος και επιπροσθ έτως οι γραμμές εκσκαφής και υπερεκσκαφής Α και Β θα ταυτίζονται. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την εκσκαφή προκειμένου να αποφευχθεί η διάταραξη του ενδιαμέσου στύλου οπλισμένου σκυροδέματος, ιδίως εφόσον η διάνοιξη εκτελείται αποκλειστικά μεχρήση εκρηκτικώ ν υλώ ν. Ο σχεδιασμός της διάτρησης και πυροδότησης του υπογείου μετώ που βασίζεται στην ύπαρξη δύο ελεύθερων επιφανειώ ν. Η τελική επιλογή της συγκεκριμένης διάταξης δύναται να διαφοροποιείται, ανάλογα με τις τοπικά επικρατούσες συνθήκες και μετά από εκτέλεσ η και αξιολόγηση των επί τόπου δοκιμώ ν και συγκριτικών αποτελεσμάτων προχώρησης του μετώπου. Είναι ενδεχόμενο να απαιτηθεί η μείωση του βήματος προχώ ρησης του μετώ που για το δεδομένο και περιορισμένο μήκος της σήραγγας. Δεδομένου ότι στο τμήμα του έργου το οποίο ορύσσεται εντός παχυστρωματωδώ ν ψαμμιτών, καθοριστικό παράγοντα για την ευστάθεια της εκσκαφής αποτελείηγεωμετρία και οι διαστάσεις επισφαλώ ν όγκων βραχόμαζας κρίνεται απαραίτητο να συλλεχθούν επιπρόσθ ετα στοιχεία περιγραφής των ασυνεχειώ ν κατάτην εκσκαφή της ενδιάμεσης σήραγγας. Τονίζεται ότι η μελέτη των επιδράσεων των παραγομένων από τις ανατινάξεις δονήσεων επηρεάζει καθοριστικά την αλληλουχία των σταδίων κατασκευής της σήραγγας εφόσον απαιτηθεί η κατασκευή της τελικής επένδυσης του ενός κλάδου πριν από την εκσκαφή του δεύτερου κλάδου. Η χρήση των εκρηκτικώ ν, σεμικρή απόσταση, είναι δυνατόν να προκαλέσει ρωγμάτωση του φορέα η οποία δεν επηρεάζει εν γένει τη στατική επάρκεια του φορέα, αλλά προκαλεί ευνοϊκές συνθήκεςγια την επιτάχυνση διεργα σιώ ν διάβρωσης του οπλισμού και του Εισηγητής : Ι. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 4 από Οκτωβρίου 1999

5 σκυροδέματος, με επιπτώ σεις επί της ποιότητας και χρόνου ζωής της κατασκευής. Κατά συνέπεια, κρίνεται προτιμότερο να μη κατασκευασθ είητελική επένδυση πριν ορυχθούν όλα τα τμήματα στα οποία θ α απαιτηθείηχρήση εκρηκτικώ ν υλώ ν. Εφόσον βελτιωθ ούν στην πράξη οι θεωρήσεις ως προς τις επί τόπου συνθήκεςστο τμήμα κατασκευής του ενδιάμεσου στύλου από οπλισμένο σκυρόδεμα, θα μελετηθεί επίπεδη διαμόρφωση του δαπέδου του, σεαντιδιαστολή μετη διαμόρφωση σεανεστραμμένο τόξο, η οποία προσδιορίσθηκε βάσει της στατικής ανάλυσης του ενδιάμεσου στύλου κατά το προηγούμενο στάδιο μελέτης. Επίσης, στο εν λόγω τμήμα του έργου, πρέπει να διαστασιολούνται οι φορείς της τελικής επένδυσης μεθ εώρηση φορτίων που προκύπτουν λόγω της απομείωσης έως πλήρους εξάλειψης της προσφερόμενης πίεσης από τα μέτρα άμεσης υποστήριξης. Εκτιμάται ότι υπό τις εν λόγω θεωρήσεις, πρέπει να μελετάται η δυνατότητα ανάσχεσης των αναπτυσσομένων πλευρικών πιέσεων από τις δυνάμεις τριβής στη διεπιφάνεια πεδίλων βραχόμαζας. Εάν απαιτηθεί, προκειμένου να παραληφθούν οι αναπτυσσόμενες πλευρικές πιέσεις θ α πρέπει να κατασκευασθ είστο δάπεδο της σήραγγας, μεταξύ των πεδίλων του φορέα, πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Αναμένοντας ότι τα φορτία που θα αναπτύσσονται στον ενδιάμεσο από σκυρόδεμα στύλο θα είναι σχετικάαυξημένα, μελετώ νται κατάλληλα μέτρα διατήρησης της φέρουσας ικανότητάς του για το χρόνο ζωής του έργου. Συγκεκριμένα, σχεδιάζονται κατάλληλες διαδικασίες εξασφάλισης της τέλειας πλήρωσης του ανώ τερου τμήματος του στύλου μεσκυρόδεμα προς επίτευξη πλήρους επαφής μετο πέτρωμα και της κάλυψης του οπλισμού. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση στο άνω τμήμα του στύλου και κατάμήκος αυτού, σωλήνων δια των οποίων θα διοχετευθεί σκυρόδεμα προς πλήρωση του κενού χώ ρου που είναι ενδεχόμενο να παραμείνει κατάτη σκυροδέτηση. Για τη συναρμογή του ενδιάμεσου στύλου από οπλισμένο σκυρόδεμα και της άμεσης υποστήριξης των δύο κλάδων της σήραγγας στο αντίστοιχο τμήμα απαιτούνται κατάλληλεςδιατάξεις. 5.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΣ ΧΥΡΟΠΟΙΗ ΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Η διαδικασία διάνοιξης των σηράγγων, τα μέτρα αντιστήριξης, οι τυπικές διατομές που θα εφαρμοστούν κλπ. θα είναι αντίστοιχα αυτώ ν που ήδη έχουν αναλυθ εί, μετις ακόλουθες διαφοροποιήσεις : Μεταξύ των Χ.Θ και περίπου του αριστερού κλάδου προβλέπονται συγκεκριμένεςεργασίεςισχυροποίησης της ενδιάμεσης βραχόμαζας μεταξύ των δύο κλάδων, οι οποίεςαναλύονται ακολούθως. Προς ισχυροποίηση του στύλου βραχόμαζας μεταξύ της Χ.Θ του αριστερού κλάδου (όπου η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των γραμμώ ν εκσκαφής των δύο κλάδων είναι 8 μέτρα περίπου) και της Χ.Θ του αυτού κλάδου (όπου η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των γραμμώ ν εκσκαφής των δύο κλάδων είναι 5 μέτρα περίπου) προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα : Τοποθέτηση προεντεταμένων μόνιμων αγκυρίων στην ενδιάμεση των δύο κλάδων περιοχή, μήκους 5 έως 8 μέτρων, φέρουσας ικανότητας 400ΚΝ, σε κάνναβο 1,5 χ 1,5. Το βάθος αγκύρωσης θα βρίσκεται πλησίον της γραμμής εκσκαφής της άλλης σήραγγα ς (π.χ. του αριστερού κλάδου εφ όσον η αγκύρωση θ α διενεργείται από το δεξιό κλάδο). Εισηγητής : Ι. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 5 από Οκτωβρίου 1999

6 Εφαρμογή τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης προς αποτελεσματική σφράγιση των κενώ ν του πετρώ ματος μεταξύ των δύο κλάδων. Θα απαιτηθείηεφαρμογή διαφορετικώ ν πιέσεων για την εκτέλεση τσιμεντενέσεων στα διάφορα τμήματα των οπώ ν τσιμεντενέσεων. Αναφορικά με τις συνθήκεςβραχόμαζας στις οποίεςπροβλέπεται η εκτέλεση τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης εκτιμήθηκεότι θα απαιτηθείηεφαρμογή καννάβου 2mx2m, διατρημάτων μήκους 5 ως 8 m και διαμέτρου 1,5. Αμέσως πριν από την έναρξη έγχυσης ενέματος μέσα σεοποιαδήποτεοπή, η οπή θα πρέπεινα πλένεται προσεκτικάυπό πίεση και να διενεργείται δοκιμή εισπίεσης. Προκειμένου να επιτευχθεί η ισχυροποίηση του ενδιάμεσου στύλου βραχόμαζας με εισπίεση τσιμεντενέματος θα πρέπει να εξασφαλισθείότι είναι δυνατή η αξιόπιστη εφαρμογή της εν λόγω τεχνικής στο είδος και τα χαρακτηριστικά του πετρώ ματος που αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο τμήμα του έργου. Εφόσον διαπιστωθ εί μεβάση τα συμπληρωματικάγεωτεχνικά στοιχεία και τις συγκεκριμένεςδοκιμές περατότητας ότι δενείναι δυνατή η διοχέτευση ενέματος υπό πίεση θ α πρέπει να μελετηθείηισχυροποίηση του ενδιάμεσου στύλου βραχόμαζας μετην εφαρμογή πρόσθ ετων αγκυρίων. Τονίζεται ότι είναι αναγκαίο να καθορισθ εί ο τρόπος ισχυροποίησης του ενδιάμεσου στύλου πριν από την έναρξη των εργασιώ ν εκσκαφής προκειμένου να είναι δυνατός ο καθορισμός της αλληλουχίας των εργασιώ ν κατασκευής και η αποτύπωσή τους στα σχετικάκατασκευαστικάσχέδια. Ανάλογα μετις απαιτήσεις ισχυροποίησης του ενδιάμεσου στύλου και την τεχνική που θα εφαρμοσθ εί βάσει των συμπληρωματικώ ν γεωτεχνικών στοιχείων, θα προσαρμοσθ εί η προβλεπόμενη αλληλουχία των φάσεων κατασκευής. Συγκεκριμένα, βάσει των διερευνήσεων που έχουν διενεργηθεί κρίνεται σκόπιμη η ισχυροποίηση του ενδιάμεσου στύλου στο προβλεπόμενο τμήμα η οποία θ α πρέπει να ολοκληρωθ εί κατά το δυνατόν ταχύτερα, μετην όρυξη του ενός κλάδου έως τη Χ.Θ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΤΟΜΙΟ Υ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥ ΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΤ ΙΚΟΥ Στην περ ιοχή του στομίου εξόδου, προκειμένου να εξασφαλισθ εί η λειτουργία της υφιστάμενης οδού και η ασφαλής κατασκευή του έργου στο αντίστοιχο τμήμα διερευνήθηκεη εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικώ ν κατασκευής. Σ υγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι θα πρέπει να διερευνηθείπεραιτέρω η δυνατότητα κατασκευής μεταλλικής γέφυρας προσωρινού χαρακτήρα στο τμήμα του δρόμου που καθαιρείται λόγω της εκσκαφής για την κατασκευή του τεχνικού του στομίου, η οποία να εδράζεται επί πασσάλων από έγχυτο σκυρόδεμα. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυρας θα είναι δυνατή η ανεμπόδιστη, ασφαλής και ευχερής εκτέλεση των εργασιώ ν κατασκευής του τεχνικού του στομίου και των πρώ των βημάτων του υπογείου τμήματος. Εναλλακτικά, για την κατασκευή του τμήματος του έργου στην περιοχή του στομίου εξόδου, στη ζώ νη που υπόκειται της υφιστάμενης οδού, μελετήθηκεκαι η εφαρμογή της τεχνικής Barrel Vault. Σ ύμφωνα μετην ενλόγω τεχνική, θ α τοποθετηθούν στην περίμετρο της σήραγγας, στο τμήμα που υπόκειται της υφιστάμενης οδού, χαλύβδινοι σωλήνες, διαμέτρου κατ ελάχιστο 50cm, μετην όρυξη κατάλληλης διαμέτρου διατρημάτων. Οι χαλύβδινοι σωλήνες θα αρχίζουν από την ανατολική πλευράτου δρόμου και θα εκτείνονται επί μήκους ικανού να εξασφαλίζει την επαρκή έδρασή τους. Σ την εν λόγω πλευρά του δρόμου θα πρέπει να κατασκευασθ εί τόξο οπλισμένου σκυροδέματος μετο οποίο θ α εξασφαλίζεται η στήριξη των χαλύβδινων σωλήνων. Εισηγητής : Ι. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 6 από Οκτωβρίου 1999

7 Ακολούθως, χωρίς να διακοπείηκυκλοφορία στην υφιστάμενη οδό, θ α εκτελούνται οι εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης υπογείως, με βήμα προχώ ρησης περίπου 1m. Βάσει των αναλύσεων που έχουν διενεργηθεί εκτιμάται ότι για την αντιστήριξη θα απαιτείται η εφαρμογή εκτοξευομένου σκυροδέματος πάχους περίπου 30cm και μεταλλικώ ν πλαισίων. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσμα τα των διερευνήσεων που διενεργήθηκαν αναφορικά μετον τρόπο κατασκευής των τεχνικώ ν των στομίων κατάτρόπον ώ στενα διατηρείται σεχρήση η υφιστάμενη οδός κρίνεται ότι θα πρέπει να προσαρμοσθ είκατάλληλα για κάθεπερίπτωση η θέση έναρξης του υπογείου τμήματος του έργου, η οποία κατά την προμελέτη είχεκαθορισθεί βάσειδεδομένου τρόπου κατασκευής του τεχνικού του στομίου εξόδου. Δεδομένων των χαρακτηριστικώ ν του φυσικού αναγλύφου στην περιοχή του στομίου εξόδου σεσυνδυασμό μετους σχετικούς περιορισμούς, κρίνεται ότι η τεχνική κατασκευής θα πρέπει να προσδιορισθεί λαμβάνοντας υπόψη και τη δυνατότητα διαμόρφωσης κατάλληλης οδού προσπέλασης ως και αντίστοιχου εργοταξίου. Τονίζεται ιδιαιτέρως η αλληλεπίδραση των έργων θ εμελίωσης και εξασφάλισης του φορέα της γέφυρας μετην κατασκευή της σήραγγας. Οι θέσεις πάκτωσης των προβλεπομένων για την εξασφάλιση του φορέα της γέφυρας αγκυρίων θ α πρέπει να καθορισθούν λαμβάνοντας υπόψη τη ζώ νη διαταραχής της βραχόμαζας στην περίμετρο της σήραγγας, καθώ ς επίσης και τις τυχόν επιδράσεις λόγω των ανατινάξεων κατάτην εκσκαφή. Εκτιμάται, ότι οι εργασίεςκατασκευής των θεμελιώ σεων της γέφυρας θα πρέπει προγραμματισθ ούν χρονικάλαμβάνοντας υπόψη και την αλληλουχία των εργασιώ ν κατασκευής της σήραγγας. 5.4 CUT & COVER ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΜΙΟ Υ Για την κατασκευή του τμήματος του έργου στην περιοχή του στομίου εισόδου και ειδικότερα του φορέα της τελικής επένδυσης στο τμήμα Cut and Cover, από τη Χ.Θ ,10 και τη Χ.Θ ,10 έως τη Χ.Θ ,85 και τη Χ.Θ ,10 για τον αριστερό και δεξιό κλάδο αντίστοιχα, διερευνήθηκεεναλλακτική τεχνική κατασκευής. Συγκεκριμένα, εξετάζεται και μελετάται η διενέργεια της επιφανειακής εκσκαφής μέχρις επιπέδου που αντιστοιχεί στην άνω ημιδιατομή της σήραγγας. Ακολούθως, θ α κατασκευασθεί καταλλήλων διαστάσεων κέλυφος από πλαίσια και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στατικού πάχους 35cm, το οποίο θα εδράζεται σε θεμελιολωρίδες από έγχυτο σκυρόδεμα. Εν συνεχεία, θα διενεργείται μερική επίχωση προκειμένου να εξασφαλισθ είηευστάθεια του κελύφους, οπότεθα είναι δυνατή η εκσκαφή του υπολοίπου τμήματος υπό το κέλυψος, εφαρμόζοντας πρακτικές ανάλογεςμεαυτές που θα εφαρμοσθ ούν για την όρυξη του υπογείου τμήματος της σήραγγας. Οι παρειές και εάν απαιτείται και το ανεστραμμένο τόξο θα αντιστηριχθούν μεεκτοξευόμενο σκυρόδεμα και κατάλληλα μέτρα άμεσης αντιστήριξης. Μετην εν λόγω τεχνική κατασκευής του τμήματος του στομίου εισόδου περιορίζεται η έκταση των απαιτουμένων εκσκαφώ ν, διότι το δάπεδο της εκσκαφής είναι υψηλότερα σεσχέση μετο προβλεπόμενο δάπεδο για τη ν κατασκευή του φορέα Cut and Cover και επιπροσθέτως δεναπαιτείται η διαφοροποίηση των μέτρων υδατοστεγάνωσης και αποστράγγισης σεσχέση με τα αντίστοιχα μέτρα στο υπόγειο τμήμα του έργου. Εισηγητής : Ι. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 7 από Οκτωβρίου 1999

8 Για τη διαστασιολόγηση του φορέα των τεχνικώ ν των στομίων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα φορτία του εξοπλισμού που θα κινείται επί της επίχωσης κατά την κατασκευή. Έ χει διαπιστωθ είότι φορείς πάχους 40cm απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά την διενέργεια της επίχωσης. Τούτο, σεσυνδυασμό μετο ότι στα στόμια της σήραγγας διαμορφώνονται οδοί, καθιστάαναγκαία τη μελέτη των τεχνικώ ν των στομίων στο πλαίσιο των όσων αναφέρονται στα προηγούμενα, αναφορικάμετην τεχνική κατασκευής τους. Εισηγητής : Ι. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 8 από Οκτωβρίου 1999

ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εισηγητές : Ι. Μπο υρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π. Δ ελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 4 : Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) Μελέτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2010 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Εθνικής Αντιστάσεως Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα