Σχεση αναμεσα στο μηκος εντερου, τη διατροφη και το τροφικο επιπεδο για μερικα ειδη ψαριων στο Β-ΒΔ Αιγαιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεση αναμεσα στο μηκος εντερου, τη διατροφη και το τροφικο επιπεδο για μερικα ειδη ψαριων στο Β-ΒΔ Αιγαιο"

Transcript

1 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1041 Σχεση αναμεσα στο μηκος εντερου, τη διατροφη και το τροφικο επιπεδο για μερικα ειδη ψαριων στο Β-ΒΔ Αιγαιο Παρασκευή Κ. Καραχλέ & Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Θυρίδα 134, , Θεσσαλονίκη, ABSTRACT In the present study, we examined the relationship between gut length (GL) and fractional trophic level (from FishBase TROPHFB for 11 fish species from the N-NW Aegean Sea. Multivariate analysis applied on the species feeding habits revealed the formation of two groups (average dissimilarity=94.35%). The mean relative gut length (RGL) of the two groups differed significantly (t-test: t= p<0.01). Finally, TROPHFB was log-related with mean GL and mean RGL (for both cases r2>0.50 and p<0.01). Relationship between gut length, feeding and trophic level for several fish species from the N-NW Aegean Sea (Greece) Karachle P. Κ. & Stergiou K. I. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η σχέση του μήκους εντέρου (GL) με το κλασματικό τροφικό επίπεδο (από FishBase TROPHFB για 11 είδη ψαριών στο Β-ΒΔ Αιγαίο. Η πολυμεταβλητή ανάλυση των τροφικών συνηθειών έδειξε ότι τα 11 είδη σχηματίζουν δύο ομάδες (μέση ανομοιότητα=94,35%). Τα μέσα σχετικά GL (RGL) των ειδών των δύο ομάδων διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους (t-test: t=-13,023 p<0,01). Τέλος, βρέθηκε ότι υπάρχει φθίνουσα σχέση ανάμεσα στα TROPHFB και τα μέσα GL και RGL (και στις δύο περιπτώσεις r2>0,50 και p<0,01). Keywords: gut length, feeding, trophic levels, Aegean Sea, Mediterranean

2 1042 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την τροφική οικολογία ενός είδους, επειδή καθορίζουν την ποιότητα και την ποσότητα της τροφής που καταναλώνει (π.χ. Wootton, 1998). Έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στη διατροφή των ψαριών και το μήκος του εντέρου. Έτσι, για δεδομένο μήκος σώματος, στα φυτοφάγα ψάρια το μήκος εντέρου είναι μεγαλύτερο από εκείνο των παμφάγων, και των παμφάγων μεγαλύτερο από αυτό των σαρκοφάγων (π.χ. Kramer & Bryant, 1995α, β). Παρόλα αυτά, η σχέση του μήκους του εντέρου ανάμεσα σε είδη της ίδιας ευρύτερης τροφικής λειτουργικής ομάδας δεν έχει διερευνηθεί σε βάθος (Ojeda, 1986). Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει διερεύνηση της σχέσης του μήκους εντέρου με το κλασματικό τροφικό επίπεδο των ψαριών. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η σχέση του μήκους του εντέρου με τη διατροφή και το κλασματικό τροφικό επίπεδο (όπως δίνεται στη FishBase froese & pauly, 2005) για 11 είδη παμφάγων ψαριών από το Β-ΒΔ Αιγαίο. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη (μηχανότρατα, γρι-γρι και παράκτια αλιευτικά σκάφη), από τον Ιούνιο 2001 έως το Σεπτέμβριο 2005, στην ευρύτερη περιοχή του Β-ΒΔ Αιγαίου. Στο εργαστήριο μετρήθηκε το ολικό μήκος (TL) και το μήκος του εντέρου (GL), όταν αυτό ήταν εφικτό, με ακρίβεια χιλιοστού (mm). Στη συνέχεια υπολογίστηκε το σχετικό μήκος εντέρου (RGL = GL/TL) και έγινε ανάλυση στομαχικού περιεχομένου (Καραχλέ, αδημ. στοιχεία). Η σύνθεση της διατροφής των 11 ειδών αναλύθηκε με την ανάλυση δενδρογράμματος (Cluster) και την ανάλυση σε πολλαπλές διαστάσεις (Multi-Dimensional Scaling MDS) και εντοπίστηκαν οι ομοιότητες μέσα στις ομάδες και οι ανομοιότητες μεταξύ των ομάδων που σχηματίστηκαν με την ανάλυση SIMPER (SIMilarity PERcentages) (Clarke & Gorley, 2001). Τέλος, διερευνήθηκε η σχέση του μέσου GL ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μήκος εντέρου (GL σε cm), σχετικό μήκος εντέρου (RGL) και κλασματικά τροφικά επίπεδα ( από FishBase, για 11 είδη ψαριών από το Β-ΒΔ Αιγαίο. Ν: αριθμός ατόμων TL: ολικό μήκος σώματος (σε cm) min και max: ελάχιστη και μέγιστη τιμή μήκους GL m : μέσο GL (σε cm) RGL m : μέσο RGL SE: τυπικό σφάλμα. Είδος N Εύρος TL Εύρος GL min max min max GL m ±SE RGL m ±SE ±SE Arnoglossus laterna 90 6,8 16,9 1,4 6,1 3,88±0,12 0,31±0,004 3,60±0,54 Coris julis 24 13,8 18,0 6,6 10,4 7,98±0,18 0,51±0,011 3,20±0,45 Diplodus annularis 292 6,1 14,8 4,2 13,4 8,70±0,09 0,81±0,007 3,40±0,44 Engraulis encrasicolus 517 6,7 16,2 3,1 13,1 8,11±0,07 0,70±0,004 3,10±0,51 Oblada melanura 16 13,6 22,7 7,7 22,2 15,06±1,34 0,78±0,047 3,00±0,12 Pagellus bogaraveo 19 10,1 21,1 5,3 17,6 8,30±0,76 0,64±0,025 3,50±0,46 Sardinella aurita 149 8,4 22,9 7,7 29,2 17,58±0,32 1,04±0,008 3,00±0,00 Scomber japonicus ,0 26,8 7,1 18,1 11,25±0,14 0,67±0,004 3,10±0,43 Spondyliosoma cantharus 52 9,7 13,2 4,8 8,3 6,70±0,11 0,61±0,010 3,30±0,43 Symphodus tinca 29 11,1 20,7 7,2 16,3 12,33±0,49 0,82±0,024 3,10±0,45 Trachurus mediterraneus 416 7,0 21,7 2,8 11,4 5,67±0,07 0,44±0,003 3,60±0,58

3 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας μέση ανομοιότητα 94,35% σε επίπεδο σημαντικότητας 5,65% simper ψάρια (20,43%) πολύχαιτα (14,95%) Βενθικά καρκινοειδή (12,55%) ομοιότητα (%) 100 Oblada melanura Symphodus tinca Coris julis Diplodus annularis Spondyliosoma cantharus Sardinella aurita Arnoglossus laterna Pagellus bogaraveo Engraulis encrasicolus Scomber japonicus Trachurus mediterraneus ομάδα ι (μέση ομοιότητα 23,11%) simper Βενθικά καρκινοειδή (49,83%) Rgl m =0,769±0,007 ομάδα ιi (μέση ομοιότητα 29,33%) simper ψάρια (57,02%) Rgl m =0,630±0,005 Εικόνα 1. Ανάλυση δενδρογράμματος με βάση τη σύνθεση του στομαχικού περιεχομένου για 11 είδη ψαριών από το Β-ΒΔ Αιγαίο. RGL m : μέσο σχετικό μήκος εντέρου. Εικόνες ψαριών από τη FishBase (www.fishbase.org). (GL m ) και του μέσου RGL (RGL m ) με το (από froese & pauly, 2005) με τη μέθοδο της απλής παλινδρόμησης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Συνολικά, εξετάστηκαν 11 είδη ψαριών (Πίνακας 1), τα οποία κατατάσσονται με βάση το, στην κατηγορία των παμφάγων με προτίμηση σε ζωικό υλικό (2,9< <3,7 Stergiou & Karpouzi, 2002). Ο αριθμός των ατόμων για τα οποία μετρήθηκε το GL κυμάνθηκε από 16 για το Oblada melanura έως 517 για το Engraulis encrasicolus. Οι μικρότερες τιμές GL m και RGL m (3,88±0,12 cm και 0,31±0,004 αντίστοιχα) αντιστοιχούν στο είδος Arnoglossus laterna ( =3,60), ενώ οι μεγαλύτερες τιμές (17,58±0,32 cm και 1,04±0,008 αντίστοιχα) στο είδος Sardinella aurita ( =3,00) (Πίνακας 1). Η ανάλυση δενδρογράμματος έδειξε ότι, με βάση τις τροφικές συνήθειες, σχηματίζονται δύο ομάδες ειδών σε επίπεδο σημαντικότητας 5,7% (Εικ. 1). Τα αποτελέσματα της MDS (stress value: 0,01 δεν παρουσιάζονται εδώ) συμφωνούσαν με αυτά της ανάλυσης δενδρογράμματος. Οι δύο αυτές ομάδες εμφάνισαν μέση ανομοιότητα 94,35%, που σύμφωνα με την ανάλυση SIMPER, οφειλόταν στις τροφικές κατηγορίες Ψάρια (20,43%), Πολύχαιτα (14,95%) και Βενθικά καρκινοειδή (12,55%). Η ομάδα Ι εμφάνισε μέση ομοιότητα 23,11%, που οφειλόταν κυρίως στα Ψάρια (SIMPER: 57,02%), ενώ η ομάδα ΙI εμφάνισε μέση ομοιότητα 29,33% που οφειλόταν κυρίως στα Βενθικά καρκινοειδή (SIMPER: 49,83%) (Εικ. 1). Τα μέσα RGL m των ειδών που σχημάτισαν τις ομάδες Ι και ΙΙ ήταν 0,769±0,007 και 0,630±0,005 αντίστοιχα και διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους (t-test: t=-13,023 p<0,01).

4 1044 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 3,7 N=11, r 2 =0,73, p<0,01 N=11, r 2 =0,54, p<0,01 TROPH fb 3,3 2, gl m (σε cm) 0,0 0,4 0,8 1,2 Rgl m Εικόνα 2. Σχέση κλασματικού τροφικού επιπέδου (από τη FishBase, ) με το μέσο μήκος εντέρου (GL m =4,38 GL m -0,14, SE b =0,028) και το μέσο σχετικό μήκος εντέρου (RGL m =3,04 RGL -0,15, SE b =0,048) για 11 είδη ψαριών από το Β-ΒΔ Αιγαίο. Τέλος, βρέθηκε ότι υπάρχει φθίνουσα σχέση ανάμεσα στα και τα GL m και RGL m (και στις δύο περιπτώσεις r 2 >0,50 και p<0,01 Εικ. 2). Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι εκτός από το γενικότερο πρότυπο που αναφέρεται σε διάφορες έρευνες σχετικά με το μήκος εντέρου ανάμεσα στις διάφορες τροφικές λειτουργικές ομάδες (π.χ. Kramer & Bryant, 1995α, β) υπάρχει η ίδια τάση και μέσα στις τροφικές λειτουργικές ομάδες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα παμφάγα είδη, με το μήκος του εντέρου να μειώνεται καθώς αυξάνεται το τροφικό επίπεδο. Αυτή η τάση, τόσο ανάμεσα, όσο και μέσα στις τροφικές λειτουργικές ομάδες έχει να κάνει με την επιφάνεια απορρόφησης θρεπτικών συστατικών (π.χ. Wootton, 1998), αφού ένας καλός τρόπος να αυξηθεί η πεπτική αποδοτικότητα είναι το μήκος του εντέρου να είναι μεγάλο, αναγκάζοντας έτσι την τροφή να παραμένει περισσότερο χρόνο μέσα στον πεπτικό σωλήνα (PENNISI, 2005). Ψάρια που καταναλώνουν υψηλής ποιότητας τροφή (π.χ. άλλα ψάρια) μπορούν να επεξεργαστούν την τροφή αυτή και να απορροφήσουν τα θρεπτικά στοιχεία έχοντας έντερο που το μήκος του είναι μικρότερο από το μήκος σώματος τους. Αντίθετα, τα ψάρια που περιλαμβάνουν στη διατροφή τους υψηλά ποσοστά υλικού που ανθίσταται στην πέψη (π.χ. τροφή φυτικής προέλευσης, εξωσκελετός καρκινοειδών) έχουν αναλογικά μεγαλύτερο μήκος εντέρου σε σχέση με το μήκος του σώματός τους (π.χ. Wootton, 1998). Για αυτόν το λόγο η ομάδα Ι, ο σχηματισμός της οποίας οφείλεται σε είδη που τρέφονται κατά κύριο λόγο με Βενθικά καρκινοειδή, εμφάνισε και μεγαλύτερο μέσο RGL m από την ομάδα ΙΙ (Εικ. 2). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Clarke, k. R., and Gorley, R. N., PRIMER v5: User Manual/Tutorial. PRIM- ER-E: Plymouth, 91p. Froese, R. and Pauly, D. (eds), Fish- Base. World Wide Web electronic publication. URL: http//:www. fishbase.org, 7/2005. Kramer, D. L. and Bryant, M. J., 1995α. Intestine length in the fishes of a tropical stream: 1. Ontogenetic allometry. Environmental Biology of Fishes, 42:

5 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1045 Kramer, D. L. and Bryant, M. J., 1995β. Intestine length in the fishes of a tropical stream: 2. Relationships to diet the long and short of a convoluted issue. Environmental Biology of Fishes, 42: Ojeda, F. P., Morphological characterization of the alimentary tract of Antarctic fishes and its relation to feeding habits. Polar Biology, 5: PENNISI, E., The dynamic gut. What s eating you? Science, 307: Stergiou, K. I. and Karpouzi, V. S., Feeding habits and trophic levels of Mediterranean fish. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 11: Wootton, R. J., Ecology of teleost fishes. 2 nd Edition. Kluwer Academic Publishers, Fish and Fisheries Series 24, London., 386p.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Σκαρβέλης Μ., Τζιτζιρής Κ.,Παπαδόπουλος Ι. Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, B. Γρίβα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για τη βιολογία και τη διατροφή: μια εκπαιδευτική προσέγγιση

Εφαρμογές της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για τη βιολογία και τη διατροφή: μια εκπαιδευτική προσέγγιση Εφαρμογές της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για τη βιολογία και τη διατροφή: μια εκπαιδευτική προσέγγιση Περίληψη Ιωάννης A. Δελημάρης Eκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 4.04 - Mεταδιδακτορικός Επιστήμονας, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΥΛΑΚΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΥΛΑΚΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΥΛΑΚΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ Κιόρογλου Σ. 1, Ζερβάκης Β., Τράγου Ε. 1 Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσίων

Διαβάστε περισσότερα

& », 2010, 7, (2),3-18 *, **

& », 2010, 7, (2),3-18  *, ** Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής Επιστηµονικό Περιοδικό «ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(2),3-18 ιερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών µεταξύ φιλάθλων Επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010

Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010 Καραγεώργη Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. 62.377 «χτυπήματα» έχει ο βακαλάος του Ατλαντικού (Gadus morhua), το δημοφιλέστερο ψάρι στη FishBase

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. 62.377 «χτυπήματα» έχει ο βακαλάος του Ατλαντικού (Gadus morhua), το δημοφιλέστερο ψάρι στη FishBase 4 science ιχθυολογία 26 ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 TO BHMA FishBase: όλα όσα θέλετε να ξέρετε Πραγματική βουτιά στους βυθούς όλης της Γης μπορεί να κάνει ο καθένας μας χάρη στη μεγαλύτερη ψαρο-εγκυκλοπαίδεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (1999). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 5 (σσ. 0-0) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 5 (pp. 0-0) ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης Νικόλαος Φαρµάκης και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 264 272 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 264-272 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ Π. Μιχόπουλος 1*, Γ. Μπαλούτσος 1, Α. Οικονόµου 1, Α. Μπουρλέτσικας 1, Ν. Θωµαΐδης 2, Κ. Σαµαρά 3, Ε. Φαρµάκη 2, Ι. Πασιάς 2, Κ. Μπαρκονίκος

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Λευκοθέα Γιάνναρου, Ευθύµιος Ζέρβας Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ρήγα

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Π. Γιαννουλάκη 1 Φ. Ηλιάδης 2 Τ. Διδάγγελος 2. Περίληψη. Εισαγωγή. Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 2

Ανασκόπηση. Π. Γιαννουλάκη 1 Φ. Ηλιάδης 2 Τ. Διδάγγελος 2. Περίληψη. Εισαγωγή. Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 2 : 85-96, 2013 Ανασκόπηση Aντλίες συνεχούς υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης: η επίδραση της χρήσης του οδηγού δόσης ινσουλίνης στον μεταβολικό έλεγχο ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 Π. Γιαννουλάκη 1

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση.

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση. Η πρό(σ)κληση του STEM Μέρος B - Ο Παλμογράφος στην διδασκαλία της τριγωνομετρίας Παντελής Μπουμπούλης, Σωτήρης Τσαντίλας, Γεώργιος Πολυζώης, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής

Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 21, 28-37 2010 Ε.Α.Ψ. Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής Άννα Χρηστάκου, Γιάννης Ζέρβας, Μαρία Ψυχουντάκη και

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή γραπτών αφηγήσεων από μαθητές/τριες Δ -ΣΤ Δημοτικού μέσω δύο τεχνικών υψηλής καθοδήγησής της

Παραγωγή γραπτών αφηγήσεων από μαθητές/τριες Δ -ΣΤ Δημοτικού μέσω δύο τεχνικών υψηλής καθοδήγησής της Παραγωγή γραπτών αφηγήσεων από μαθητές/τριες Δ -ΣΤ Δημοτικού μέσω δύο τεχνικών υψηλής καθοδήγησής της Ξάνθη Στυλιανή Δασκάλα Ειδικής Αγωγής Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό στη Γνωσιακή Επιστήμη sxanthi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Μαρκοπούλου, Διονυσία 1,* 1 Περιβαλλοντολόγος Χαρτογράφος, Email: markopoulou.d@gmail.com Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Βόρειες Κυκλάδες. θαλάσσιο καταφύγιο ζωής. www.greenpeace.gr

Βόρειες Κυκλάδες. θαλάσσιο καταφύγιο ζωής. www.greenpeace.gr Βόρειες Κυκλάδες θαλάσσιο καταφύγιο ζωής www.greenpeace.gr Σύνταξη: Άντζελα Λάζου, Γιάννης Ίσσαρης Σχεδιασμός-προσαρμογή: Λένα Καρβουνάκη, Στεύη Παναγιωτάκη Εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2009 Από τo Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει υπό συνθήκες ξηρασίας Μ.Γ. Λαζαρίδου 1 και Β. Νοϊτσάκης 2 1 ΤΕΙ Καβάλας Παράρτημα Δράμας, Τμ. Δασοπονίας, 1 ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, 661 00 Δράμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα