Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ.35130/739/ (φεκ1291β )απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ.35130/739/09-08-2010(φεκ1291β )απόφασης του Υπουργού Οικονομικών."

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 3013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ , Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:Χαράλαμπος Μυλωνάς ΤΗΛ.: FAX.: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια υδραυλικών ειδών» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1.Τις ιατάξεις: α. του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ Β 185/1993) β. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 γ. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α ): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. δ. του άρθρου 55 παρ.1στ του Ν2238/9 (ΦΕΚ 151/Α) «περί παρακράτησης φόρου σε εμπορικές επιχειρήσεις» και του άρθρου 3 παρ. 1β. του Ν.1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑΔΚΥ», ε. του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 στ. του Π.Δ.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ζ. της Π1/3305/ απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/ τεύχος B). η. του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προμηθειών», θ. την αριθ. πρωτ. 3107/ Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ι. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/ τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις". 2.Την υπ αριθμ.35130/739/ (φεκ1291β )απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. 3.Την υπ αριθμ.1867/27956/ απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου. 4 Την 38/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί σκοπιμότητας της προμήθειας. 5. Την 432/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε α) πίστωση και η διάθεση του συνολικού ποσού των ,78 στον Κ.Α και β) εγκρίθηκε η 28/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για τη προμήθεια «Υδραυλικών υλικών» 6) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με την υπ αριθμ. 432/2014 ΑΟΕ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την ανάθεση της προμήθειας «Υδραυλικά είδη», για το σύνολο των ειδών ή για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας (Α έως Γ) όπως αυτά προσδιορίζονται με την 28/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πενήντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (50.328,78) και θα βαρύνει το Κ.Α προϋπολογισμού του Δήμου (ΠΑΥ.../2014) συνολικά για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μήνες.

2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ () ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ () ΟΜΑΔΑ Α' (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 140MM ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 210MM ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 210MM ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 210MM ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280MM ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280MM ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 280MM ΤΕΜΑΧΙΟ 5 142,00 710,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 150,00 750,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 155,00 775,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 155,00 775,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 165,00 495,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 200,00 600,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 220,00 220,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 290,00 290,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 375,00 375,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 405,00 405,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 680,00 680,00 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 5 72,00 360,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 5 78,00 390,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 5 85,00 425,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 5 100,00 500,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 5 105,00 525,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 250MM ΤΕΜΑΧΙΟ 5 120,00 600,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 250MM ΤΕΜΑΧΙΟ 3 140,00 420,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 250MM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 150,00 300,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300MM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 200,00 400,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300MM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 225,00 450,00 ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΡΟΥΣ MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300MM ΤΕΜΑΧΙΟ 1 240,00 240,00 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ PVC ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ63 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΌ U-PVC Φ75 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΌ PVC ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ63 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ75 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ ΜΕΤΡΟ 120 4,00 480,00 ΜΕΤΡΟ 90 6,50 585,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,50 110,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 7,50 150,00

3 ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ90 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ110 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ125 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ140 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ160 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ200 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΌ U-PVC Φ225 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΝ16, ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 9,00 135,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 12,50 125,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 18,00 180,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 20,00 200,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 23,00 115,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 40,00 120,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 80,00 80,00 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ18Χ2,5 ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΜΕΤΡΟ 400 0,60 240,00 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ22Χ3,0 ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΜΕΤΡΟ 100 0,90 90,00 ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 36 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ Φ18Χ1,5 ΜΕΤΡΟ 100 5,00 500,00 ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 37 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ50 ΡΝ16 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,50 22,50 38 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ63 ΡΝ16 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,80 48,00 39 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ90 ΡΝ16 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 8,50 85,00 40 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ110 ΡΝ16 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 9,00 90,00 41 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ125 ΡΝ16 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 14,00 70,00 42 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ140 ΡΝ16 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 18,00 90,00 43 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ160 ΡΝ16 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 19,50 97,50 44 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ200 ΡΝ16 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 29,50 147,50 45 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ225 ΡΝ16 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 41,00 82,00 46 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ Φ250 ΡΝ16 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 65,00 130,00 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ 47 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2" ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,50 300,00 48 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5Χ1/2" ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,50 300,00 49 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ2,5ΧΦ18 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,50 250,00 50 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ3/4" ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,50 250,00 51 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ1/2" ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 80 2,50 200,00 52 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ3/4" ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 80 2,50 200,00 53 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0Χ1/2" ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 80 2,50 200,00 54 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0ΧΦ22 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4,00 200,00 55 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3,0ΧΦ22 TAY ΤΕΜΑΧΙΟ 20 6,00 120,00 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ 56 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2" ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,20 44,00 57 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18Χ1/2" ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,20 44,00 58 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3/4" ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,00 40,00 59 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22Χ3/4" ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,00 40,00 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ 60 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1/2" ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,80 18,00 61 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 1/2" ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,50 25,00 62 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 3/4" ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,50 12,50 63 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 3/4" ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,00 20, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN15 (1/2'') ΑΡΣ Χ ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN15 (1/2'') ΘΗΛ Χ ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN20 (3/4'') ΑΡΣ Χ ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DN20 (3/4'') ΘΗΛ Χ ΘΗΛ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΡΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 6,00 180,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 5,80 174,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 9,00 225,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 8,50 212,50

4 68 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΡΥΣΕΣ 1/2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20 6,00 120,00 69 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΡΥΣΕΣ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 20 8,00 160,00 70 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑ DN15 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 11,00 550,00 71 ΚΛΕΙΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 75,00 150,00 72 ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΡΣ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 5 10,00 50,00 73 ΟΡΕΙΧ. ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 4 ΠΑΡΟΧΩΝ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 5 40,00 200,00 74 ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 3/4''x1/2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,20 60,00 75 ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1''x3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,40 24,00 76 ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1''x1/2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,00 30,00 77 ΟΡΕΙΧ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1/2'' 10ΜΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,00 4,00 78 ΟΡΕΙΧ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1/2'' 15ΜΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,50 5,00 79 ΟΡΕΙΧ. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1/2'' 20ΜΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,00 6,00 80 ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2''x3/4" ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,50 75,00 81 ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 3/4"x1'' ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,50 125,00 82 ΟΡΕΙΧ. ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 1/2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,00 6,00 83 ΟΡΕΙΧ. ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 5,00 10,00 84 ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2''x3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,50 75,00 85 ΟΡΕΙΧ. ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4''x1'' ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,50 125,00 86 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1/2'' ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,20 24,00 87 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 3/4'' ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,80 27,00 88 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1'' ΑΡΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,00 15,00 89 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1/2'' ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,00 5,00 90 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 3/4'' ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,50 7,50 91 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΕΣ 1'' ΘΗΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,00 10,00 92 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 1/2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,30 2,60 93 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,80 3,60 94 ΟΡΕΙΧ. ΤΑΥ 1'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,00 6,00 95 ΟΡΕΙΧ. ΜΟΥΦΕΣ 1/2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,00 10,00 96 ΟΡΕΙΧ. ΜΟΥΦΕΣ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,50 7,50 97 ΟΡΕΙΧ. ΜΟΥΦΕΣ 1'' ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2,00 6,00 98 ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΙ 1/2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,00 10,00 99 ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΙ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,50 7, ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΙ 1'' ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2,00 6, ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 175,00 875,00 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 180,00 540,00 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 200,00 400,00 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 260,00 260,00 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN200 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 360,00 360,00 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN225 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 420,00 420,00 ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN250 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 460,00 460,00 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN65 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 125,00 625,00 ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN100 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN125 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN200 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 130,00 390,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 145,00 290,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 200,00 200,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 280,00 280, ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN250 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 360,00 360, ΓΩΝΙΑΚΟ ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ (90 ΜΟΙΡΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 240,00 240,00 ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ DN80 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΔΙ ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ (P.R.V.)

5 115 ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ (P.R.V.) DN80, PN16 ΤΕΜΑΧΙΟ , ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 30Χ30 (ΜΟΝΑ) ΜΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Β125 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 28,00 ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 35Χ35 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 55,00 (ΔΙΠΛΑ) ΜΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Β125 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 1.500, , , ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63Χ1'' ΤΕΜΑΧΙΟ 50 30, , ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75Χ1 1/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 15 35,00 525, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90Χ1 1/2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 30 40, , ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110Χ2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 5 45,00 225, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ140Χ2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 5 55,00 275, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ160Χ2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 3 65,00 195, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ200Χ2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 3 85,00 255, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ225Χ2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 90,00 180, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ250Χ2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 95,00 190, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ280Χ2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 135,00 270, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ315Χ3'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 150,00 300,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 129 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ (90 ΜΟΙΡΩΝ) DN80 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 50,00 100, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ (90 ΜΟΙΡΩΝ) DN100 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 60,00 60, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ DN65XDN80 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 40,00 80, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ DN80XDN100 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 45,00 45, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡH ΣΥΣΤΟΛΗ 2 ΦΛΑΝΤΖΩΝ DN100XDN125 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 60,00 60, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑΣ Α') 8.575, ,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΟΜΑΔΑ Β' (ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ) ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ 134 ΣΕΤ ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ10Χ100 ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,50 75, ΣΕΤ ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ12Χ80 ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,50 75, ΣΕΤ ΒΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16Χ100 ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,50 75, ΚΑΝΑΒΙ 1x4 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,00 25, ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 3/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,08 8, ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1'' ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,10 10, ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1 1/4'' ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,15 7, ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1/2'' ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,20 10, ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,00 50, ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 90 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,50 75, ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 110 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,00 100, ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 140 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,50 75, ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 160 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 3,00 75, ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 200 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,00 100, ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 225 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 8,00 80, ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΙΜΠΟ Φ 250 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 10,00 100, ΛΑΣΤΙΧΑ ΤΖΑΜΙΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,00 100, ΤΖΑΜΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4,00 200, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 60,00 60, ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Β.Τ 30CM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 10,00 20, ΤΕΦΛΟΝ ΚΟΡΔΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 8,00 160, ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30,00 30, ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 40,00 40,00

6 157 ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ 125ML ΤΕΜΑΧΙΟ 6 4,00 24, ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ 200GR ΤΕΜΑΧΙΟ 2 20,00 40, PRIMER 750ML ΤΕΜΑΧΙΟ 1 15,00 15, ΚΟΛΛΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC 250ML ΤΕΜΑΧΙΟ 1 8,00 8,00 ΟΜΑΔΑ Γ' (ΕΡΓΑΛΕΙΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ B' 1.637,50 ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑΣ B') 376,63 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ B' 2.014, ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 130,00 260, ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Φ230 ΣΙΔΗΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,50 25, ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Φ125 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,00 10, ΤΣΙΜΠΙΔΑ 2'' / 90ο ΤΥΠΟΥ ROTHENBERGER ΤΕΜΑΧΙΟ 2 70,00 140, ΤΣΙΜΠΙΔΑ 1 1/2" / 90ο ΤΥΠΟΥ ROTHENBERGER ΤΕΜΑΧΙΟ 2 40,00 80,00 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 1'' / 45ο ΤΥΠΟΥ 166 ROTHENBERGER ΤΕΜΑΧΙΟ 2 33,00 66,00 ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΜΕΓΑΛΗ 1/2'' / 45ο ΤΥΠΟΥ 167 ROTHENBERGER ΤΕΜΑΧΙΟ 2 42,00 84, ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙ τύπου ΚΝΙΠΕΞ 1'' / 45ο ΤΕΜΑΧΙΟ 2 27,00 54, ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ 10'' ΤΕΜΑΧΙΟ 3 9,00 27, ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΙΚΡΟ 8'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 8,00 16, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 150,00 600, ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 10'' - 32'' ΤΕΜΑΧΙΟ 2 30,00 60,00 ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ 173 ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 10,00 200, ΦΤΥΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 9,50 95, ΚΑΣΜΑΣ ΞΥΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 9,30 93, ΤΣΑΠΑ ΞΥΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 8,80 44, ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 50μ ΚΟΚΚΙΝΗ - ΛΕΥΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,50 75, ΔΙΣΚΑΚΙ ΜΙΚΡΟΥ ΤΡΟΧΟΥ Φ115 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,00 20, ΔΙΣΚΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΡΟΧΟΥ Φ230 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,30 46,00 Περιεχόμενα της Διακήρυξης : Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ' 1.995,00 ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑΣ Γ') 458,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ' 2.453, ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α' - Γ' ΦΠΑ (ΟΜΑΔΩΝ Α' - Γ') 9.411, ,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α' - Γ' Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Ο Τόπος και Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημαρχείο του Δήμου Διονύσου (Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1-Αγ. Στέφανος) την 12η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ.

7 Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών 10.00π.μ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, η επανάληψη του διαγωνισμού θα γίνει σε μέρα και ώρα που θα οριστεί με νέα στον τύπο διακήρυξη Άρθρο 2 Ο Τεχνικές προδιαγραφές Τεύχη δημοπράτησης Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια περιλαμβάνονται στην 28/2014 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Β)Τα τεύχη δημοπράτησης, τα ποία αποτελούν και τα συμβατικά στοιχεία,είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 1. Η παρούσα διακήρυξη. 2. Η υπ αριθμ. 28/2014 μελέτη.(παράρτημα Α) 3. Τα από τον διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν με την προσφορά του. Άρθρο 3 Ο Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 3.1 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν συγκεκριμένη παροχή. 3.2 Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνονται τα μέλη της κοινοπραξίας. Αν η κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος θα πρέπει να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή. 3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που ασχολούνται με την εμπορία ή την παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό. Άρθρο 4 Ο Δικαιολογητικά συμμετοχής Όσοι θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισμού) Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (Δικαιολογητικών) 1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία ορίζεται 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της προμήθειας (χωρίς το ΦΠΑ) και θα έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημέρες Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. 2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75) με γνήσιο υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή ΟΤΑ (η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής). 3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75) με γνήσιο υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και να δηλώνεται : ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων συνεπώς και της τεχνικής προσφοράς, τους αποδέχεται και υιοθετεί αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σημείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειμένου να αξιολογηθούν. 4) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτουν ότι: α. Δεν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση. β. Δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. γ. Δεν τελεί υπό εκκαθάριση. δ. Δεν έχει λυθεί η εταιρία ( μόνο για Α..Ε.) 5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

8 6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών και τυχόν τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης. Στο φάκελο αυτό θα συμπεριλάβουν επίσης το σύνολο των δικαιολογητικών, επί ποινής αποκλεισμού, όπως αυτά προσδιορίζονται από την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της 28/2014 μελέτης. Γ. Φάκελος οικονομικής προσφοράς 1) Με ποινή αποκλεισμού, οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο όπου θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τις συγκεκριμένες και μόνο εργασίες σε νόμισμα και θα αναγράφεται αναλυτικά ή ποσότητα, η τιμή μονάδας, το ποσό δαπάνης, και η συνολική δαπάνη ήτοι προϋπολογισμού εικοσιτεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ (24.747,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραφημένη από τον προσφέροντα. 3) Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές 4) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με το έντυπο «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αριθμ. 28/2014 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διευκρινήσεις επί των Δικαιολογητικών -Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους, γίνονται όμως δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους, πλην της εγγυητικής επιστολής η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη. -Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. (αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α ). - Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεση των προσφορών, υποβολή ελλειπόντων εγγράφων/δικαιολογητικών. - Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας και θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. - Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. - Σε περίπτωση που η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν παρίσταται ο παραπάνω αλλά τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, η οποία προσκομίζεται από τον εξουσιοδοτούμενο. Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 5 ο Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 5.1 Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα υποβάλουν την προσφορά τους προσωπικώς. Οι Ανώνυμες Εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προσερχόμενο αυτοπροσώπως που θα καταθέσει κατά την δημοπρασία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης που εγκρίνει τη συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό και ορίζει τον εκπρόσωπό της Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόμιμους εκπροσώπους τους Άρθρο 3 της παρούσης.οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Κατά την δημοπρασία είναι απαραίτητη η κατάθεση Συστατικής Πράξης των Εταιριών. 5.2 α) Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε κλειστό φάκελο και σφραγισμένο με την σφραγίδα του διαγωνιζόμενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία :

9 - Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - Ο αριθμός της Διακήρυξης - Το αντικείμενο του Διαγωνισμού. - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - Τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). - Ο Αποδέκτης: Δήμος Διονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου, Αγ. Στέφανος ΤΚ β)τα δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Η οικονομική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προμηθευτής κρίνει ότι είναι αναγκαία προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συμπεριληφθούν στη προσφορά και δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου γ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. δ) Καμιά τροποποίηση ή διόρθωση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή μετά την κατάθεσή της. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες διασαφηνίσεις σχετικές με το περιεχόμενο και τους όρους των προσφορών οι δε ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δώσουν τις διασαφηνίσεις που τους ζητούνται. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισμό όπως και οποιαδήποτε πρόταση ή επεξήγηση μοιάζει κατά την κρίση της επιτροπής με αντιπροσφορά. 5.3 Mόνο οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον Δήμο θα γίνονται δεκτοί και θα αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Διονύσου-Γραφείο Προμηθειών, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 - Αγ. Στέφανος μέχρι την προηγούμενη μέρα του διαγωνισμού ήτοι 8/01/2015 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου. Άρθρο 6 ο Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα(3) τριών μηνών, 90 ημέρες το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Μετά την παρέλευση του τριμήνου ο ενδιαφερόμενος μπορεί εφ όσον επιθυμεί, να αποσύρει την προσφορά του άνευ ποινής. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 7 ο Εγγυήσεις Εγγύηση Συμμετοχής : Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της μελέτης εκτός ΦΠΑ. (αρ.157 Ν.4281/2014) για κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, ήτοι 120 ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση παράτασης της προσφοράς, τότε η εν λόγω εγγυητική υποχρεωτικά παρατείνεται για ίσο χρόνο. Συμμετέχοντες, επιλεκτικά σε κάποια ομάδα, καταθέτουν εγγυητική επιστολή αντίστοιχη με το ύψος του προϋπολογισμού της ομάδας συμμετοχής τους, για παράδειγμα, συμμετέχον στην ομάδα Γ προϋπολογισμού 1.995,00 θα πρέπει να καταθέση γγυητική επιστολή(1.995*2% ) ύψους 39,90. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (αρθρ.157 Ν.4281/2014) Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 8 ο Τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

10 Α) Παραλαβή προσφορών 1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισμού επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη. 2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού. Β) Έλεγχος δικαιολογητικών 1.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά μεν, αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. 2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονομική Προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών. 3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού τους, και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με την σφραγισμένη προσφορά τους, υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς τους, φυλάσσονται με φροντίδα του προέδρου της Ε.Δ. μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης, οπότε και επιστέφονται στον διαγωνιζόμενο. Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών 1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια 2. Προσφορές που δεν φέρουν υπογραφή του διαγωνιζόμενου,ή που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. 3. Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται Άρθρο 9 ο Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως, μέχρι της επομένης από της διεξαγωγής της δημοπρασίας εργάσιμης ημέρας και κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας μέχρι και της επομένης της ανακοινώσεως αυτού. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται ύστερα στην Οικονομική Επιτροπή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ Άρθρο 10 ο Αξιολόγηση Κατακύρωση-Ακύρωση-Επανάληψη Διαγωνισμού 1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της χαμηλότερης τιμής στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την δια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας. 2. Η ύπαρξη μίας και μόνο προσφοράς δεν δεσμεύει την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης να προβεί στη συνέχιση του διαγωνισμού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικής προσφοράς είναι συμφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωμ. Νομ. Συμβ. του Κράτους 547/96). 3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική επιτροπή, μέσα σε προθεσμία (10) δέκα ημέρών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έγκριση, είναι δε αμέσως εκτελεστή. 4. Η ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας. 5. Η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί για μία ακόμη φορά λόγω ασύμφορου. 6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 8. Δεν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

11 9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 11 ο Χρόνος διάρκειας της σύμβασης Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης και για ένα (1) έτος ή μέχρις εξαντλήσεως των ετήσιων προβλεπόμενων ποσών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο και πάντα σύμφωνα με τους όρους της από 28/2014 μελέτης της Δ/σης Περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα και δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό αντικείμενο ο Δήμος δύναται να παρατείνει τη σχετική σύμβαση, με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου για την ομαλή απορρόφηση του. Άρθρο 12 ο Εγγύηση καλής και Εμπρόθεσμης Εκτέλεσης της Σύμβασης 1. Ο ανάδοχος που στο όνομα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) μέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ αυτόν, να έρθει στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, και να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία, με εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ίσης προς 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου. 3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την εκτέλεση των εργασιών και της λήξης της σύμβασης Άρθρο13 ο Άρνηση υπογραφής της Σύμβασης και συνέπειες αυτής Αν ο μειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση προς αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β 185/1993). Η δε εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου. Ο Δήμος μετά από αυτά είναι ελεύθερος θα προβεί σε επανάληψη της δημοπρασίας ή σε απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Ο Δήμος και στις δύο περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενόμενης σ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας από μέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύμβασης. Άρθρο 14 ο Αθέτηση όρων της Σύμβασης 1) Η από μέρους του τελευταίου μειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισμού και της σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του με τους όρους του, παρέχει το δικαίωμα στον Δήμο να τον κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 2) Η έκπτωση του αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του Δήμου, λόγω ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου αποζημίωσης, ολόκληρο το ποσό της κατατιθέμενης εγγύησής του χωρίς δικαστική παρέμβαση Άρθρο15 ο Δαπάνες που βαρύνουν τον Προμηθευτή Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας, του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης (γνωμοδότηση _ Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 Ν.3801/2009, άρθρο 46,ΦΕΚ 163 Α - Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α ) η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα νόμιμη κράτηση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο Διονύσου. Άρθρο 16 ο Αναπροσαρμογή Τιμών ποσοτήτων Οι τιμές προσφοράς ισχύουν και δεσμεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Οι ποσότητες δε και τα είδη της μελέτης είναι ενδεικτικά καθώς η υπηρεσία δε μπορεί να προβλέψει το σύνολό των περιπτώσεων που δύναται να αντιμετωπίσει τη διάρκεια του έτους. Για το λόγο αυτό

12 και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών οι ποσότητες και τα είδη μπορούν να διαφοροποιηθούν για τη κάλυψη αφανών Υπηρεσιακών αναγκών. Άρθρο 17 ο Τιμέςπροσφοράς 1)Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της προμήθειας θα αναφέρονται σε. 2)Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών Άρθρο 18 ο Χρόνος Τόπος-Τρόπος Παράδοσης Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας με ίδια μέσα του προμηθευτή στους χώρους που θα του υποδεικνύονται κάθε φορά. Άρθρο 19 ο Τρόπος Πληρωμής Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, (μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηματικό ένταλμα) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1(παραγρ. Α, εδάφιο Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές Επισημαίνεται ότι για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται πλην της κατάθεσης του σχετικού τιμολογίου και η ταυτόχρονη υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία και του διπλότυπου είσπραξης της Δ/νσης Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, με το οποίο θα αποδεικνύεται η πληρωμή από μέρους του μειοδότη των προβλεπόμενων από το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β 185/1993).εξόδων δημοσίευσης (σχετικό και το υπ αριθμ. 15 άρθρο της παρούσας διακήρυξης) E) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Άρθρο 20 ο Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:30 έως 15:00 από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου, Αγ. Στέφανος. Αρμόδιος υπάλληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς, Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν : Άρθρο 21 ο Δημοσίευση Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 5 του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο στο και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και ενδεχόμενα του επαναληπτικού, βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισμός. Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 28 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην προμήθεια υδραυλικών ειδών (υλικά και εργαλεία) για την κάλυψη των αναγκών επέκτασης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του υδραυλικού δικτύου πόσιμου ύδατος. Θα γίνει προμήθεια των εξής ενδεικτικά αναφερόμενων υλικών: σωλήνων ύδρευσης ΡΕ και PVC, σελλών επισκευής, ορειχάλκινων και χυτοσιδηρών υλικών ύδρευσης, μικροϋλικών, κλπ., καθώς επίσης εργαλείων, π.χ. τροχού, αντλιών λυμμάτων, κλπ., και αναλωσίμων καθημερινής χρήσης, π.χ. δίσκων κοπής, κλειδιών, κλπ, προκειμένου οι υδραυλικοί να μπορούν να εκτελούν τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του δικτύου ύδρευσης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά. Η σκοπιμότητα διενέργειας της εν λόγω προμήθειας έχει εγκριθεί με την 38/2014 ΑΔΣ και η δαπάνη της προϋπολογίζεται στο ποσό των ,70 πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι 9.411,08, συνολική δαπάνη ,78 και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Οι ανάγκες σε υδραυλικά υλικά, οι ποσότητές τους, η ενδεικτική τιμή μονάδος για το κάθε είδος και το σύνολο της δαπάνης εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. Ο Συντάξας Αγγελίδης Παναγιώτης Υδραυλικός Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ύδρευσης & Πολιτικής Προστασίας Θεωρήθηκε Παπαδόπουλος Απόστολος Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά, επί ποινής απόρριψης της προσφοράς τους, για όλα τα επί μέρους εξαρτήματα που απαρτίζουν την Ομάδα Α της συγκεκριμένης προμήθειας, τα ακόλουθα: 1. Πίνακα προσφερόμενων υλικών στον οποίο δίπλα σε κάθε υλικό θα αναγράφεται ο οίκος κατασκευής αυτών. 2. Πλήρη τεχνικά φυλλάδια και κατασκευαστικά σχέδια για όλα τα προσφερόμενα υλικά από τα οποία θα πιστοποιούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 3. Αναλυτική τεχνική περιγραφή για όλα τα προσφερόμενα υλικά με πλήρη στοιχεία. 4. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα με την επωνυμία, τη χώρα προέλευσης και τα πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων υλικών. 5. Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2008 του κατασκευαστικού οίκου των προσφερομένων προϊόντων, εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό, το οποίο θα αναφέρεται στην κατασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων. 6. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό προμηθευτή, από το οποίο θα προκύπτει η συνάφεια με τα υπό προμήθεια προϊόντα. 7. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό των προϊόντων ή των εξαρτημάτων που τα απαρτίζουν, εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό. 8. Την εγγύηση των προϊόντων από τον κατασκευαστικό οίκο και τον συμμετέχοντα προμηθευτή. Σε καμία περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. 9. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα και δήλωση/εις του/των κατασκευαστικού/ων οίκου/ων των προσφερομένων προϊόντων ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 10. Δήλωση/εις του/των κατασκευαστικού/ων οίκου/ων των προσφερομένων προϊόντων ότι αποδέχονται την προμήθεια υπέρ του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό προμηθευτή. 11. Ενδεικτικές βεβαιώσεις ομοίων προμηθειών από οργανισμούς ύδρευσης οι οποίες θα αναφέρονται σε όμοια με τα δημοπρατούμενα προϊόντα. 12. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης (σημείο προς σημείο) των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υλικών με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες για τα είδη των Ομάδων Β και Γ για τα οποία παρατίθεται τεχνική περιγραφή πρέπει να υποβάλλουν τα κατωτέρω, εκτός εάν ζητείται κάτι άλλο: 1. Φυλλάδιο / κατάλογο (προσπέκτους) με περιγραφή και πλήρη τεχνικά στοιχεία. 2. Πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001:2008 της εταιρίας κατασκευής τους. 3. Πιστοποίηση CE συμμόρφωσης του προσφερόμενου είδους με τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας της ευρωπαϊκής ένωσης. 4. Εγγύηση του συμμετέχοντα προμηθευτή και του κατασκευαστικού οίκου αντιπροσώπου στην Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. 5. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι τα προσφερόμενα προϊόντα και υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα τεχνικά στοιχεία που παρατίθενται για τα είδη των Ομάδων Β και Γ θεωρούνται ως τα ελάχιστα που πρέπει αυτά (μικροϋλικά, μηχανήματα εργαλεία, εξοπλισμός) να πληρούν. Για τα λοιπά είδη των Ομάδων Β και Γ, η ονομασία τους θεωρείται ότι τα προσιορίζει με σαφήνεια.

16 2. ΔΕΙΓΜΑΤΑ Ταυτόχρονα με την επίδοση της προσφοράς κάθε προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία προς αξιολόγηση, επί ποινής αποκλεισμού, τα ακόλουθα δείγματα: ΟΜΑΔΑ Α (ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ) 1. Ένα δείγμα από τη κατηγορία «ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» (Α.Τ. 1-11). 2. Ένα δείγμα από τη κατηγορία «ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ» (Α.Τ.12-22). 3. Ένα δείγμα από τη κατηγορία «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ PVC» (Α.Τ.25-33). 4. Ένα δείγμα από τη κατηγορία «ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ» (Α.Τ ). 5. Ένα δείγμα από τη κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΡΕ» (Α.Τ ). 6. Ένα δείγμα από τη κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ» (Α.Τ ). 7. Ένα δείγμα από τη κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ» (Α.Τ ). 8. Έξι δείγματα από την κατηγορία «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ» ως ακολούθως: Ένα (Α.Τ. 64, 66), ένα (Α.Τ. 65, 67), ένα (Α.Τ ), ένα (Α.Τ. 70), ένα (Α.Τ. 71) και ένα (Α.Τ ). 9. Ένα δείγμα από τη κατηγορία «ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ» (Α.Τ ). 10. Ένα δείγμα από τη κατηγορία «ΦΛΑΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ» (Α.Τ ). 11. Ένα δείγμα από τη κατηγορία «ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ» (Α.Τ ). Τα δείγματα θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο ταυτόχρονα με την υποβολή της προσφοράς του στην επιτροπή διενέργειας / αξιολόγησης του διαγωνισμού. 3. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γλώσσα σύνταξης των προσφορών, ορίζεται η Ελληνική. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, ενώ τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Κατατεθειμένα έγγραφα σε άλλη γλώσσα χωρίς νόμιμα επικυρωμένη μετάφραση δε λαμβάνονται υπ' όψη και θεωρούνται ως μη προσκομισθέντα. Αποτελούν εξαίρεση στις επικυρωμένες μεταφράσεις τα πιστοποιητικά ISO και CE, τα τεχνικά φυλλάδια, τα διεθνή σύμβολα, οι αριθμητικοί τύποι, και οι διεθνείς τεχνικές εκφράσεις. 4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μειοδότης αναδεικνύεται ο συμμετέχων που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών που απαρτίζουν έκαστη ομάδα (Α, Β και Γ). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές που προσφέρουν για το σύνολο των ζητούμενων ειδών που απαρτίζουν έκαστη ομάδα, οι υπόλοιποι απορρίπτονται. Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής, εντελώς καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, εύφημων οίκων κατασκευής με αξιόπιστη αντιπροσώπευση στην ελληνική αγορά και με δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών (ανταλλακτικά και service εργαλείων), και η παράδοσή τους θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος.

17 Ο Συντάξας Αγγελίδης Παναγιώτης Υδραυλικός Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ύδρευσης & Πολιτικής Προστασίας Θεωρήθηκε Παπαδόπουλος Απόστολος Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑΣ Α Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων δικτύων ύδρευσης. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένο εργοστάσιο εταιρία παραγωγής. Για κάθε προσφερόμενο είδος στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς του από τον τόπο παραγωγής του μέχρι την αποθήκη υλικών του Δήμου. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές Προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους. Τυχόν απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές ή μη προσκόμιση κάποιου από τα ζητούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς. Στη συνέχεια παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος προς προμήθεια. 1. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (Α.Τ. 1 11) Οι ανοξείδωτες υδραυλικές σέλλες προορίζονται για την επισκευή αλλά και σύνδεση σωλήνων ύδρευσης από PE, PVC, αμίαντο και χυτοσίδηρο ακόμα και σε περιπτώσεις με διαφορά υλικού και εξωτερικών διαμέτρων. Υδραυλικές σέλλες προορίζονται για τοποθέτηση εντός ή εκτός του εδάφους και σε αγωγούς με πίεση μέχρι 16 atm. Το εύρος εφαρμογής των ανοξείδωτων σελλών και το μήκος τους θα είναι αυτό που αναφέρεται στον πίνακα προϋπολογισμού της μελέτης. Το κύριο χαρακτηριστικό των συνδέσμων επιδιόρθωσης υδραυλικού τύπου είναι η ειδική κατασκευή του ελαστικού στεγάνωσης το οποίο φέρουν εσωτερικά του σώματός τους. Το ελαστικό στεγάνωσης πρέπει να έχει κατάλληλα διαμορφωμένη περιφέρεια ώστε το νερό μέσω ειδικών διαύλων να εκτονώνει ακτινικά και ισοκατανεμημένα το ελαστικό εξασφαλίζοντας πλήρη στεγάνωση επί του σωλήνα. Αυξανόμενης της εσωτερικής πίεσης στον αγωγό θα πρέπει να αυξάνεται αναλογικά και η στεγάνωση που παρέχει το ελαστικό. Το ελαστικό σταγάνωσης θα πρέπει να ακολουθεί τις αυξομειώσεις της πίεσης στον αγωγό εξασφαλίζοντας πάντοτε άριστη στεγάνωση, εντός των ορίων πίεσης για τα οποία είναι κατασκευασμένος ο σύνδεσμος. Ο σύνδεσμος πρέπει να αποτελείται από δύο μέρη (διαιρούμενου τύπου) τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους σε δύο σημεία μέσω δύο ή τριών ασφαλιστικών κοχλιών, ανάλογα με τη διάμετρο.

19 Η κατασκευή του συνδέσμου θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση του σε αγωγούς υπό πίεση. H πίεση λειτουργίας των συνδέσμων θα πρέπει να είναι 16 bar για όλες τις διαμέτρους, ενώ η πίεση δοκιμής θα είναι 1,5 φορά η πίεση λειτουργίας. Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα κάλυψης γωνιακής εκτροπής των αγωγών 2 έως 4 σε όλες τις διευθύνσεις. Το σώμα των υδραυλικών μανσόν θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας κατά DIN (AISI 304) με επίστρωση ελαστικού κατάλληλου πάχους από υλικό πιστοποιημένο για χρήση σε πόσιμο νερό. Κοχλίες σύσφιξης: ανοξείδωτος χάλυβας σύμφωνα με DIN 912 ποιότητας Α2 ή Α4 (AISI 304 ή AISI 316). Αγκυρώσεις και γεφυρωτικό έλασμα: Από ανοξείδωτο χάλυβα κατά DIN (AISI 304) ή DIN (AISI 316). Ελαστικό στεγάνωσης: EPDM ή NBR κατάλληλο για πόσιμο νερό. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισμού Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούμενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από: Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό του ελαστικού στεγάνωσης των προσφερόμενων υλικών εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό. Χημική ανάλυση του κράματος κατασκευής του σώματος των προσφερόμενων υλικών εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό. 2. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (Α.Τ ) Οι ανοξείδωτες σέλλες επισκευής μηχανικής σύσφιξης (μανσόν), θα είναι πλήρεις με όλα τα εξαρτήματα τους κατάλληλοι για επισκευή διαρροών σωλήνων του δικτύου, επιτόπου, υπό πίεση 16 bar χωρίς εκκένωση του ύδατος από τον αγωγό. Το εύρος εφαρμογής των ανοξείδωτων σελλών και το μήκος τους θα είναι αυτό που αναφέρεται στον πίνακα προϋπολογισμού της μελέτης. Οι σύνδεσμοι προορίζονται για επισκευή περιφερειακής ολικής ρωγμής αγωγού. Ο σύνδεσμος θα μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να διακοπεί η συνέχεια του αγωγού. Για τον σκοπό αυτό θα έχει ένα τουλάχιστον αρμό κατά γενέτειρα. Σε περιπτώσεις που ζητείται εύρος εφαρμογής διαμέτρων μεγαλύτερο των δέκα (10) χιλιοστών θα υπάρχει και δεύτερος ή και τρίτος κατά γενέτειρα αρμός. Ο σύνδεσμος θα περιβάλλει τον σωλήνα και θα τοποθετείται, με τον ευκολότερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, κάτω από πραγματικές συνθήκες. Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες εγκατάστασης των συνδέσμων καθώς και σχέδια με διαστάσεις και πλήρη τεχνικά στοιχεία όπως υλικά κατασκευής, βάρη κλπ. Το υλικό του σώματος των συνδέσμων θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας. Το υλικό του συστήματος σύσφιξης (γέφυρα-ες) θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας με κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. Οι σύνδεσμοι θα φέρουν εσωτερικά ελαστικό περίβλημα από ΕΡDΜ ή άλλο υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό, που να πιστοποιείται από έγκυρο οργανισμό, καταλλήλου πάχους, διαμόρφωσης άκρων και ανάγλυφου επιφανείας για εξασφάλιση στεγανότητας. Η στερέωση του ελαστικού θα γίνεται με τέτοιο τρόπο που να αποκλείει πλευρικές μετακινήσεις. Ο αρμός

20 του σφικτήρα θα ενισχύεται με κυλινδρικό τμήμα από ανοξείδωτο έλασμα καταλλήλων διαστάσεων ώστε να μην καταπονείται το ελαστικό παρέμβυσμα λόγω του διακένου του αρμού. Οι σύνδεσμοι θα φέρουν ετικέτα με την μέγιστη ροπή σύσφιξης, το εύρος των εξωτερικών διαμέτρων και τα υλικά των αγωγών εφαρμογής. Κατά προτίμηση πριν και κατά την διάρκεια της τοποθέτησης οι κοχλίες και τα περικόχλια θα βρίσκονται επί του συνδέσμου και θα αντιστοιχίζονται (διάταξη οδηγών κ.λ.π.) Για να αποφευχθεί η παραμόρφωση των κοχλιών, η γέφυρα θα πρέπει να μεταφέρει μόνο αξονικές δυνάμεις στους κοχλίες, κάτω από τις συνθήκες τοποθέτησης και λειτουργίας. Στο σπείρωμα των κοχλιών και περικοχλίων θα πρέπει να γίνει επάλειψη με ειδικό λιπαντικό προς μείωση των τριβών για να αποφεύγεται το «άρπαγμα-στόμωμα» κατά τη σύσφιξη του περικοχλίου. Η γέφυρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται οι πιθανές παραμορφώσεις του σώματος του συνδέσμου κατά την σύσφιξη, οι οποίες θα έχουν αρνητική επίδραση στη στεγανωτική ικανότητα του. Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν επί ποινής αποκλεισμού Κάθε προσφορά θα πρέπει πέραν τον ζητούμενων στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από: Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό του ελαστικού στεγάνωσης των προσφερόμενων υλικών εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό. Χημική ανάλυση του κράματος κατασκευής του σώματος των προσφερόμενων υλικών εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό. 3. ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC (Α.Τ ) Οι σωλήνες θα είναι σύμφωνοι με τα διεθνή πρότυπα DIN 8061/8062 DIN DIN και το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 9. Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό U-PVC, ονομαστικής πίεσης 16 atm, κατάλληλοι για μεταφορά πόσιμου νερού. Το υλικό των σωλήνων θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο DIN 8061/ ΕΛΟΤ 9. Οι σωλήνες, όσον αφορά την εξωτερική και εσωτερική εμφάνισή τους, την αντοχή, τη στεγανότητα και τη αντοχή τους στη θερμοκρασία, θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Οι σωλήνες θα είναι άνευ ραφής και θα συνδέονται μεταξύ τους με ενσωματωμένους συνδέσμους τύπου μούφας, οι οποίοι σύνδεσμοι θα έχουν το ίδιο πάχος τοιχώματος με το σωλήνα, τις ίδιες αντοχές και θα συμφωνούν απόλυτα με τις προδιαγραφές. Οι διαστάσεις και οι ανοχές τους θα καθορίζονται από το DIN8061/8062- ΕΛΟΤ 9. Οι σωλήνες πριν την παράδοσή τους θα υποβάλλονται από το εργοστάσιο κατασκευής τους σε όλη τη σειρά ελέγχων και δοκιμών που ορίζονται από το DIN 8061/ ΕΛΟΤ 9. Οι σωλήνες θα προσφερθούν σε ευθεία μήκη των 6m, χρώματος γκρι σκούρο (RAL 7011) με ενσωματωμένο σύνδεσμο τύπου μούφας εσωτερικού ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28 η /2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 54.000 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28 η /2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 54.000 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ.: 1475 ΑΔΑΜ: 15REQ002757529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ τογ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΔΙΑΚΗΡΥΙΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερ. 12-06-2015 Αριθ. Πρωτ: 14493 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης Για την υλοποίηση της πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα