Οδηγίες λειτουργίας Γνήσιες Οδηγίες λειτουργίας DCS460 DCS461 DCS500 DCS501

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας Γνήσιες Οδηγίες λειτουργίας DCS460 DCS461 DCS500 DCS501"

Transcript

1 Οδηγίες λειτουργίας Γνήσιες Οδηγίες λειτουργίας DCS460 DCS461 DCS500 DCS501 ÚÔÛÔˉ : È ÛÙÂ ÌÂ púôûôˉ ÙÈ Ô ËÁ Â púèó ÙËÓ púòùë ˉÚ ÛË ÙË ÛùÛÎÂù Î È púôû ÍÙÂ Ôp Û pôùâ ÙÈ ùpô Â ÍÂÈ ÛÊ ÏÂ. ºùÏ ÍÙÂ púôûâîùèî ÙÈ Ô ËÁ Â ÏÂÈÙÔùÚÁ.

2 Âùˉ ÚÈÛÙÔ Ì ÁÈ ÙËÓ ÂÌ ÈÛÙÔÛ ÓË Û! ÛùÁˉ ÚÔùÌ ÁÈ ÙËÓ ÁÔÚ ÙÔù Ó Ôù Û ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ ÙË MAKITA Î È ÂÏ úôùìâ Ó Ì ÓÂÙ ÈÎ ÓÔ ÔÈËÌ ÓÔÈ Ì ùùþ ÙÔ Û ÁˉÚÔÓÔ ÌËˉ ÓËÌ. ÌÔÓÙ Ï DCS460, 461, 500, 501 Â Ó È È È ÙÂÚ Â ˉÚËÛÙ Î È ÓõÂÎÙÈÎ ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙ ÚÈÞÓÈ ÌÂ Û ÁˉÚÔÓÔ ÓÙÈÛ ÈÓ. ùùþì ÙË Ï ÓÛË ÙË ÏùÛ, Þ ÌÈ ÙËÓ ÔÛÞÙËÙ ÚùõÌÈúÞÌÂÓË ÓÙÏ Ï ÈÔ, Ë ÌËÓ ˉÔùÛ ÙËÓ Ó ÁÎË ÛùÓÙ ÚËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ Ó ÊÏÂÍË, ÙÔ Û ÛÙËÌ Î Ù Ù Ó ÙÚ ÓÙ ÁÌÒÓ ÁÈ ÙËÓ ÔÊùÁ Û Ì ÙÈÎÒÓ Ï ÒÓ Î È Ë ÂÚÁÔÓÔÌÈÎ È ÌÞÚÊ ÛË Ù Ó Ï ÒÓ Î È Ù Ó ÌÂÚÒÓ ˉÂÈÚÈÛÌÔ ÊÚÔÓÙ úôùó ÁÈ ÙËÓ ÓÂÛË ÛÙË ˉÚ ÛË Î È ÁÈ ÙËÓ Û ÌÂÁ ÏÔ õìþ ÎÞ È ÛÙË ÂÚÁ Û Ì ÙÔ ÚÈÞÓÈ. Το σύστημα εύκολης εκκίνησης με ελατήριο επιτρέπει την εκκίνηση χωρίς μεγαλύτερη καταβολή δύναμης. Ο συσσωρευτής με ελατήρια φορτώσεως υποστηρίζει στην περίπτωση αυτή τη διαδικασία εκκίνησης. ÂÍÔ ÏÈÛÌÞ ÛÊ ÏÂ Ù Ó ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙ Ó ÚÈÔÓÈÒÓ ÙË MAKITA ÓÙ ÔÎÚ ÓÂÙ È ÛÙÈ ÓÂÒÙÂÚ ÈÙ ÛÂÈ ÙË ÙÂˉÓÈÎ ÂÍ ÏÈÍË Î È ÏËÚ ÞÏ ÙÈ ÂõÓÈÈÎ Î È ÈÂõÓ ÚÔ È ÁÚ Ê ÛÊ ÏÂ. ÂÍÔ ÏÈÛÌÞ ÛÊ Ï ÔÙÂÏÂ Ù È Þ ÚÔÊùÏ ˉÙ Ú ÁÈ Ù ˉ ÚÈ Î È ÛÙÈ ùô Ï, ÌÔˉÏÞ ÊÚ ÍË ÁÎ úèô, ÛÊ Ó ÛùÁÎÚ ÙËÛË ÙË ÏùÛ, ÊÚ ÓÔ ÁÈ ÙËÓ ÏùÛ, ÙÔ Ô Ô Ô Ì ÔÚÂ Ó ÂÓÂÚÁÔ ÔÈÂ Ù È Â Ù ˉÂÈÚÔÎ ÓËÙ Â Ù ùùþì Ù ÌÂÙ Þ Ó ËÛË ÙË Ï Ì (ÎÏÒÙÛËÌ /Kickback) Î È Â ÎÔÏÔùõ Û Â ÈÙ ÁˉùÓÛ ÙË. ÙË ÛùÛÎÂù ˉÔùÓ ÏËÊõ ù Þ ÈÓ ÔÈ ÎÞÏÔùõ ÚÔ È ÁÚ Ê ÚÔÛÙ Û : WO 01/77572, DE , DE , DE , US 2003/ , TO 2001 A , TO 2004 A , EP È Ó Ì ÔÚ ÛÔùÌÂ Ó ÂÁÁùËõÔ Ì ÙË ÛùÓÂˉ È ÓÈÎ ÏÂÈÙÔùÚÁ Î È Þ ÔÛË ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Û Î õò Î È ÙË È ÛÊ ÏÈÛË ÙË ùáâ Û, ˉÔùÌÂ Ó Û Âùõ ÓÔùÌ ÙËÓ ÂÍ Ú ÎÏËÛË: Ú ÙÔ õ ÛÂÙ ÙÔ ÚÈÞÓÈ ÁÈ ÚÒÙË ÊÔÚ ÂÈ ÏÂÈÙÔùÚÁ Ó Ó Ó ÁÓÒÛÂÙ ÚÔÛÂˉÙÈÎ ÙÈ Ô ËÁ  ˉÂÈÚÈÛÌÔ Î È Ó ÂÊÈÛÙ ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÛÔˉ Û Ó ÞÏ ÛÙÈ Ô ËÁ  ÛÊ ÏÂ. Ú ÏÂ Ë ùùòó Ì ÔÚÂ Ó Ô ËÁ ÛÂÈ Û ÙÚ ùì ÙÈÛÌÔ Ì Πùóô ÁÈ ÙË ú Û! Ó Î ÂÚÈÂˉÔÌ Ó Ó ÂÏ ùûîâù Û... 2 ÂÚÈÂˉÞÌÂÓÔ ÙÔù Ú Ôõ ÓÙÔ ÂÌ ÔÚÂ Ì ÙÔ... 3 Ì ÔÏ... 3 π ª π º π ÂÓÈÎ Â ÈÛËÌ ÓÛÂÈ... 4 ÚÔÛ ÈÎÞ ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎÞ ÂÍÔ ÏÈÛÌÞ... 4 ÛÈÌÂ Î È ÏÏ Ï / ÌÈÛÌ Ì ÂÓú ÓË... 5 ÛÈ ÂÈ ÏÂÈÙÔùÚÁ Ó... 5 Ó ËÛË (ÎÏÒÙÛËÌ /Kickback)... 6 ÚÞ Ô Î È ÙÂˉÓÈÎ ÂÚÁ Û ªÂÙ ÊÔÚ Î È ÞõÂÛË... 8 ùóù ÚËÛË... 8 ÚÒÙÂ Ô õâèâ... 8 ÂˉÓÈÎ ÛÙÔÈˉÂ... 9 Ã Ú ÎÙËÚÈÛÌÞ ÌÂÚÒÓ... 9 π π π Àƒ π ªÔÓÙ ÚÈÛÌ ÙË Ï Ì Î È ÙË ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ ÓÙ Ì ÙË ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ ŒÏÂÁˉÔ ÓÙ ÛË ÏùÛ Ó Ú õìèûë ÓÙ ÛË ÏùÛ ºÚ ÓÔ ÙË ÏùÛ ÛÈÌÂ Î È ÏÏ Ï ÌÈÛÌ Ì ÂÓú ÓË ŒÏÂÁˉÔ ÙË Ï ÓÛË ÙË ÏùÛ ƒ õìèûë ÙË Ï ÓÛË ÙË ÏùÛ ÎÎ ÓËÛË ÙË ÌËˉ Ó Ú ÂÎÎ ÓËÛË ΣÂÛÙ ÂÎÎ ÓËÛË ÛÈÌÔ ÙË ÌËˉ Ó ŒÏÂÁˉÔ ÙÔù ÊÚ ÓÔù ÙË ÏùÛ ÂÈÙÔùÚÁ ÙÔ ˉÂÈÌÒÓ ƒ õìèûë ÙÔù Î ÚÌ ùú Ù Ú ƒ π À ƒ ÚÞˉÈÛÌ ÙË ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ õ ÚÈÛÌÞ ÙÔù ÂÛ ÙÂÚÈÎÔ ˉÒÚÔù ÙË Ù ÈÓ ÊÚ ÓÔù Î È ÙÔù ÁÚ Ó úèô ÙË ÏùÛ õ ÚÈÛÌÞ ÙË Ï Ì ÈÓÔ ÚÁÈ ÏùÛ ÚÈÔÓÈÔ õ ÚÈÛÌÞ ÙÔù Ê ÏÙÚÔù ÚÔ ÏÏ Á ÙÔù Ì Ôùú ŒÏÂÁˉÔ ÙÔù Û ÈÓõ Ú Ó ÊÏÂÍË ŒÏÂÁˉÔ Ù Ó È ÒÓ ÙÔù ÛÈÁ ÛÙ Ú Αλλαγή της κορδέλλας της μίζας / Ανανέωση του επανατακτικού ελατηρίου / ελατηρίου easy start ªÔÓÙ ÚÈÛÌ ÙÔù ÂÚÈ Ï Ì ÙÔ ÙÔù ÂÚÈÛÙ Ú (ÊÙÂÚ Ù ).25 õ ÚÈÛÌÞ ÙÔù ÂÛ ÙÂÚÈÎÔ ÙÔù ÎùÏ Ó ÚÔù ÏÏ Á ÙË ÎÂÊ Ï Ó ÚÚÞÊËÛË ÈÛËÌ ÓÛÂÈ Ù ÎÙÈÎ ÛùÓÙ ÚËÛË Î È ÂÚÈ Ô ËÛË Service Þ Ì ÚÔù ÙÔù ÛùÓÂÚÁ Ôù, ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎ Î È ÂÁÁ ËÛË Ó ú ÙËÛË Ù Ó ÈÙÈÒÓ Ù Ó È Ù Ú ˉÒÓ Ï ÛË ÓÙÈÛÙÔÈˉ ÞÛ ÛÌ ÙË Ï ÛÙ ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎÒÓ ÍÂÛÔù Ú ùûîâù Û Ô ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ Û ÙË MAKITA ÚÂùÚ ÛÎÂÙ È, ÁÈ ÙËÓ ÔÊùÁ ÊõÔÚÒÓ Î Ù ÙË ÌÂÙ ÊÔÚ, ÛÂ Ó ˉ ÚÙÞÓÈ. ÛùÛÙ ÙÈÎ ÙÔù ˉ ÚÙÔÓÈÔ Â Ó È ÚÒÙ ÏÂ, ÔÈ Ô Ô Â Ì ÔÚÔ Ó Ó Â Ó ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈËõÔ Ó Ó Â ÈÛÙÚ ÊÔ Ó ÁÈ Ó Î ÎÏ ÛË ( ÂÍÂÚÁ Û Ï ÈÔ ˉ ÚÙÔù). RE Y 2

3 ÂÚÈÂˉÞÌÂÓÔ ÙÔù Ú Ôõ ÓÙÔ ÂÌ ÔÚÂ Ì ÙÔ DCS461/501 = ùûîâù ÌÂ Ï ÔÛùÌ ÂÛË ªËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ 2. Ì 3. ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ 4. ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎÞ Î ÏùÌÌ ÙË Ï Ì 5. ÔÏ Á ÓÔ ÎÏÂÈ 6. ƒâáôùï ÙÞÚÔ 7. ÙÛ È ÁÈ ÙË Ú õìèûë ÙÔù Î ÚÌ ùú Ù Ú 8. ËÁ  ˉÂÈÚÈÛÌÔ ( ÓÂù ÂÈÎÞÓÈÛË )  ÂÚ Ù ÛË ÏÏÂÈ Ë ÂÓÞ Ù Ó ÚÔ Ó ÊÂÚõ ÓÙ Ó ÌÂÚÒÓ, Ú Î Ï ÛõÂ Ó ÂùõùÓõ Ù ÛÙÔÓ ÓÙÈ ÚÞÛ Þ Û! Ì ÔÏ ÙÔù ÌËˉ Ó Ì ÙÔ Î È Î Ù ÙËÓ Ó ÁÓ ÛË Ù Ó Ô ËÁÈÒÓ ˉÂÈÚÈÛÌÔ õ ù Ô ÛÔùÓ ÛÙËÓ ÓÙ ÏË Û Ù ÎÞÏÔùõ Û Ì ÔÏ : Ó ÁÓÒÛÂÙ ÙÈ Ô ËÁ  ˉÂÈÚÈÛÌÔ Î È Ó ÎÔÏÔùõ ÛÂÙ ÙÈ ÚÔÂÈ Ô ÔÈËÙÈÎ Â ÈÛËÌ ÓÛÂÈ Î õò Î È ùù ÁÈ ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ Û! ÈÙÂ Ù È ÂÊ ÛÙËÛË ÙË ÚÔÛÔˉ! ÁÔÚ ÂÙ È! ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ ÓÙ È ÙÔ ÎÚ ÓÔ Î È Ù ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎ Î Ï ÌÌ Ù ÁÈ Ù Ì ÙÈ Î È ÙËÓ ÎÔ! ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ ÓÙ È Ù ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎ Á ÓÙÈ! ÁÔÚÂ Ù È ÙÔ Î ÓÈÌ! Ó ËÛË (ÎÏÒÙÛËÌ /Kickback)! Ô ÊÚ ÓÔ ÙË ÏùÛ ª ÁÌ ÂÓú ÓË ÓÔÓÈÎ ÏÂÈÙÔùÚÁ / ÂÈÙÔùÚÁ ÙÔ ˉÂÈÌÒÓ ƒ õìèûë ÙÔù Î ÚÌ ùú Ù Ú ÁÔÚ ÂÙ È ÙÔ Ó ÌÌ Ê ÙÈ! ÛÈÌÔ ÙË ÌËˉ Ó! È ÛÙ ÙË Ï ÔÛùÌ ÂÛË Ô Ï È ÙË ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ ƒùõìèûùèî ÁÈ ÙÔ Ï È ÙË ÏùÛ ÚÒÙÂ Ô õâèâ ÎÎ ÓËÛË ÙË ÌËˉ Ó ùó ù ÛÌ ÓÔ È ÎÞ ÙË ÙÛÔÎ/ ÂÎÎ ÓËÛË/ ÛÙ Ì ÙËÌ (I/O) Ó Î ÎÏ ÛË CE- ÓÒÚÈÛÌ Θέση ασφαλείας 3

4 π ª π º π ÚÔ Ï ÞÌÂÓË ˉÚ ÛË ªËˉ ÓÔÎ ÓËÙ ÚÈÞÓÈ ˉÚ ÛË ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Â ÈÙÚ ÂÙ È ÌÞÓÔ ÁÈ ÙÔ ÚÈÞÓÈÛÌ Í ÏÔ ÛÙÔ ÈõÚÔ. Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Ë ÛùÛÎÂù Â Ó È Î Ù ÏÏËÏË ÁÈ ÙÈ ÎÞÏÔùõ ÂÚÁ Û Â : - ªÂÛ Î ÙËÁÔÚ Î È Î ÙËÁÔÚ Â ÁÁÂÏÌ ÙÈÒÓ: ÚÁ Û Â Ì Ï Ù, ÌÂÛ Î È ˉÔÓÙÚ Í Ï, ùïôùþìëûë, ÎÏ ÂùÌ, ÎÞ ÈÌÔ. - ÙËÁÔÚ ˉÞÌ È: È Û ÔÚ ÈÎ ÂÚÁ Û Â Ì ÏÂ Ù Í Ï, ÂÚÈ Ô ËÛË Ô ÚÔÊÞÚ Ó ÓÙÚ Ó, ùïôùþìëûë, ÎÏ ÂùÌ, ÎÞ ÈÌÔ. ˉÚ ÛË ÂÓ Â ÈÙÚ ÂÙ È ÛÙ ÎÞÏÔùõ ÙÔÌ : ˉÚ ÛË ÙË ÛùÛÎÂù ÂÓ Â ÈÙÚ ÂÙ È Û ÙÔÌ, Ôù ÂÓ Í ÚÔùÓ ÙÈ Ô ËÁ  ˉÚ ÛÂ, ÛÂ È È Î È Ó Ôù, Î õò Î È Û ÙÔÌ Ôù Ú ÛÎÔÓÙ È ù Þ ÙËÓ Â ÚÂÈ ÔÈÓÔ ÓÂ Ì ÙÔ, Ó ÚÎ ÙÈÎÒÓ Ê ÚÌ Î Ó. ÂÓÈÎ ÈÛËÌ ÓÛÂÈ - È Ó ÂÁÁùËõÂ Ô ÛÊ Ï ˉÂÈÚÈÛÌÞ, ÈÙÂ Ù È Ô Û ÔÙÂ Þ ÙÔ ˉÚ ÛÙË Ó Ó ÁÓÒÛÂÈ ÙÈ ÚÔ ÛÂ Ô ËÁ  ˉÂÈÚÈÛÌÔ, ÒÛÙÂ Ó ÂÍÔÈÎÂÈ õâ Ì ÙÔ ˉÂÈÚÈÛÌÞ ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ. ÃÚ ÛÙÂ, ÔÈ Ô Ô ÔÈ ÂÓ Â Ó È ÚÎÂÙ ÂÍÔÈÎÂÈ Ì ÓÔÈ Ì ÙÔ ˉÂÈÚÈÛÌÞ ÙÔù, Ó ÓÙ È ÏÞÁ ÙÔù Ï õâì ÓÔù ˉÂÈÚÈÛÌÔ Ó ÂÎõ ÛÔùÓ Â ùùþó Î È ÏÏÔù ÛÂ Î Ó ùóô. - Ô ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ Ó Ó úâù È ÌÞÓÔ Û ˉÚ ÛÙÂ, ÔÈ Ô Ô ÔÈ ˉÔùÓ Â Ú ÛÙÔ ˉÂÈÚÈÛÌÞ ÏùÛÔ Ú ÔÓ Ó. Ú ÔÓÙ È Ì ú Ì ÙÔ ÚÈÞÓÈ Î È ÔÈ Ô ËÁ  ˉÂÈÚÈÛÌÔ. - ÃÚ ÛÙÂ, ÔÈ Ô Ô ÔÈ ÚˉÔÓÙ È ÁÈ ÚÒÙË ÊÔÚ ÛÂ Â Ê Ì ÏùÛÔ Ú ÔÓÔ, õ ÚÂ Â Ó úëù ÛÔùÓ Þ ÙÔÓ ÏËÙ ÙÈ ÛÈÎ ÏËÚÔÊÔÚ Â ˉÂÈÚÈÛÌÔ Ó Ú ÎÔÏÔùõ ÛÔùÓ Ó ÎÚ ÙÈÎÞ ÂÎ È ÂùÙÈÎÞ ÛÂÌÈÓ ÚÈÔ ˉÂÈÚÈÛÌÔ ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙ Ó ÚÈÔÓÈÒÓ, ÒÛÙÂ Ó ÂÍÔÈÎÂÈ õô Ó Ì ÙÈ È ÈÞÙËÙ ùùô. - È È Î È ÊË ÔÈ Î Ù Ù Ó 18 ÂÙÒÓ ÁÔÚ ÂÙ È Ó ˉÂÈÚ úôóù È ÙÔ ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ. ŒÊË ÔÈ Ó Ù Ó 16 ÂÙÒÓ Ì ÔÚÔ Ó Ó ÂÍ ÈÚÂõÔ Ó Þ ùù Ó ÙËÓ ÁÞÚÂùÛË, ù Þ ÙËÓ ÚÔ ÞõÂÛË ÞÙÈ Ô ˉÂÈÚÈÛÌÞ ÂÓÙ ÛÛÂÙ È ÛÂ Ï ÛÈÔ ÂÎ ÂùÛË Î È Ï Ì ÓÂÈ ˉÒÚ ù Þ ÙËÓ Â ÏÂ Ë ÚÌÞ ÈÔù ÚÔÛÒ Ôù. - ÂÚÁ Û Ì ÙÔ ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ ÈÙÂ È È ÙÂÚË ÂÊ ÛÙËÛË ÙË ÚÔÛÔˉ. - ÂÚÁ úâûõâ ÌÞÓÔÓ ÞÙ Ó Ú ÛÎÂÛÙ ÛÂ Î Ï ÊùÛÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË. ÎÞÌ Î È Ë ÎÞ ÛË/Ó ÛÙ Ì ÔÚÂ Ó Ô ËÁ ÛÂÈ Û Ì ÛË ÙË ÚÔÛÔˉ. π È ÙÂÚË ÂÊ ÛÙËÛË ÙË ÚÔÛÔˉ ÈÙÂ Ù È ÚÔ ÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÂÚÁ Û. ŸÏ ÔÈ ÂÚÁ Û Â Ó ÙÂÏÔ ÓÙ È Ì ËÚÂÌ Î È ÂÚ ÛΠË. ˉÚ ÛÙË Âùõ ÓÂÙ È Ó ÓÙÈ ÙÚ Ù Ó. - ÌËÓ ÂÚÁ úâûõâ ÔÙ ù Þ ÙËÓ Â ÚÂÈ ÔÈÓÔ ÓÂ Ì ÙÔ, Ó ÚÎ ÙÈÎÒÓ Ê ÚÌ Î Ó. - ŸÙ Ó ÂÚÁ úâûõâ ÂÓÙÞ Â ÊÏÂÎÙË Ï ÛÙËÛË Î È ÞÙ Ó ÙÔ ÎÏ Ì Â Ó È ÍËÚÞ Ó È ÙËÚ Ù ÙÔÓ ùúôû ÂÛÙ Ú Û ÂÙÔÈÌÞÙËÙ (Î Ó ùóô ùúî û ÛÔù ). ÚÔÛ ÈÎÞ ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎÞ ÂÍÔ ÏÈÛÌÞ - È Ó ÔÊÂùˉõÔ Ó Î Ù ÙÔ ÚÈÞÓÈÛÌ ÙÚ ùì ÙÈÛÌÔ ÙÔù ÎÂÊ ÏÈÔ, Ù Ó Ì ÙÈÒÓ, Ù Ó ˉÂÚÈÒÓ, Ù Ó Ô ÈÒÓ Î õò Î È Ï Â ÛÙËÓ ÎÔ, Ú ÂÈ Ó ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ ÓÙÂ Ô ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎÞ ÂÍÔ ÏÈÛÌÞ Î È Ù ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎ Ì Û ÁÈ ÙÔ ÛÒÌ, Þ ÂÚÈÁÚ ÊÂÙ È Ú Î Ù. - ÂÓ ùì Û Ú ÂÈ Ó Â Ó È ÏÂÈÙÔùÚÁÈÎ, ËÏ ÂÊ ÚÌÔÛÙ, ˉ Ú ÞÌ Ó ÂÌ Ô úâè. ÌË ÊÔÚÈÞÓÙ È ÎÔÛÌ Ì Ù ÚÔùˉÈÛÌÞ, Ôù  ÈÙÚ ÔùÓ ÙÔ È ÛÈÌÔ Û õ ÌÓÔÛÙÔÈˉ  Û ÎÏ È.  ÂÚ Ù ÛË Ì ÎÚÈÒÓ Ì ÏÏÈÒÓ ÙË ÎÂÊ Ï Ó ÊÔÚ ÙÂ Ó ˉÙù Ì ÏÏÈÒÓ. - Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÈÎÔ Ï Ó ÂÚÁ ÛÈÒÓ ÛÙÔ ÛÔ Ó ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ Ù È ÎÚ ÓÔ ÛÊ Ï (1) ÚÔÛÙ Ù ÂÈ Þ Î Ù ÙÔÓÙ ÎÏ È. Á ÓÂÙ È Ù ÎÙÈÎÞ ÏÂÁˉÔ Èõ ÓÒÓ ÊõÔÚÒÓ ÙÔù ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎÔ ÎÚ ÓÔù Î È ÓÙÈÎ Ù ÛÙ Û ÙÔù ÙÔ ÚÁÞÙÂÚÔ ÌÂÙ Þ ÚÔ Ô 5 ÂÙÒÓ. ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ ÓÙ È ÌÞÓÔÓ ËÏÂÁÌ Ó ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎ ÎÚ ÓË. - Ô ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎÞ Î ÏùÌÌ ÙÔù ÚÔÛÒ Ôù (2)  ÙÔù ÎÚ ÓÔù ( Ó Ù È Ó ÓÙÈÎ Ù ÛÙ õâ Î È Þ Ì ÙÔÁù ÏÈ ) ÔÙÚ ÂÈ ÙËÓ Â Ê ÙÔù ÚÔÛÒ Ôù Ì ÚÈÓ ÛÌ Ù ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Î È ÚÈÔÓ È. È Ó ÔÊÂùˉõÔ Ó Ï Â Ù Ó Ì ÙÈÒÓ, Ó ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ Ù È ÓÙ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÂÚÁ ÛÈÒÓ Ì ÙÔ ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎÞ Î ÏùÌÌ Ì ÙÈÒÓ ÚÔÛÒ Ôù. - È ÙËÓ ÔÊùÁ Ï ÒÓ ÛÙËÓ ÎÔ Ó ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ ÓÙ È Î Ù ÏÏËÏ Ì Û ËˉÔ ÚÔÛÙ Û ( ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎÞ Î ÏùÌÌ Ù Ó ùùèòó (3), Î ÔùÏÂ, Ù Û Â Î.Ù.Ï.). Ó ÏùÛË ÔÎÙ Ó Â Ó ÙÔ Â ÈõùÌ ÙÂ. 4 - To ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎÞ Û ÎÎ ÎÈ ÁÈ ÙÔ ÛÔ (4) Î Ï ÙÂÙ È ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô Ù Ó ÞÌ Ó Ì ˉÙù ËÙÞ ˉÚÒÌ, Â Ó È ÓÂÙÔ, ÓÂÎÙÞ Þ ÙÔ ÚÌ Î È Â ÎÔÏÔ ÛÙË ÊÚÔÓÙ ÙÔù. - Ô ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎÞ ÓÙÂÏÞÓÈ Ì ÚÔÛÙ õèô (5) ÔÙÂÏÂ Ù È Þ 22 ÛÙÚÒÌ Ù ÈÛÙÔ Naylon Î È ÚÔÛÙ Ù ÂÈ Î Ù ÎÔ ÈÌ Ù Ó. ˉÚËÛÈÌÔ Ô ËÛ ÙÔù ÛùÓÈÛÙ Ù È Â ÂÈÁÞÓÙ. - ÓÙÈ ÂÚÁ Û (6) Þ ÛÎÏËÚÞ ÚÌ Ó ÎÔùÓ ÛÙÔÓ ÚÔ Ï ÞÌÂÓÔ ÂÍÔ ÏÈÛÌÞ Î È Ú ÂÈ Ó ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ ÓÙ È ÛùÓÂˉÒ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÂÚÁ Û Ì ÙÔ ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ. - Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÂÚÁ Û Ì ÙÔ ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ Ó ÊÔÚÈÞÓÙ È Ô ÙÛÈ Ì ÞÙ ÛÊ Ï (7) ÌÂ È Û Ì Ù ÛÙË ÛÞÏ, ÙÛ ÏÈ ÛÙË Ì ÙÈ Î È Â È Ï ÔùÛ ÚÔÛÙ Û ÁÈ Ù Þ È. ÚÔÛõ ÎË ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎ ÂÓ ùì Û ÚÔÛÊ ÚÂÈ ÚÔÛÙ Û Î Ù ÎÔ ÈÌ Ù Ó Î È ÂÍ ÛÊ Ï úâè ÛÙ õâúþùëù

5 ÛÈÌÂ Î È ÏÏ Ï / ÌÈÛÌ Ì ÂÓú ÓË - Ù ÙÔ Á ÌÈÛÌ Ì ÂÓú ÓË ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Ó Û ÓÂÈ Ë ÌËˉ Ó. - ÂÓ Â ÈÙÚ ÔÓÙ È ÙÔ Î ÓÈÛÌ Î È ÙÔ Ó ÌÌ Î ÓÂÓÞ Â Ôù Ê ÙÈ (5). - ÚÔÙÔ ÁÂÌ ÛÂÙ ÙÔ ÚÂúÂÚ Ôù Ú Ì ÂÓú ÓË, Ó ˉÂÈ ÎÚùÒÛÂÈ Ë ÌËˉ Ó. - ÛÈÌ ÏÂ Ó ÓÙ È Ó ÂÌ ÂÚÈ ˉÔùÓ ÔùÛ Â Ú Ï ÛÈ ùùòó Ù Ó È ÏùÙÒÓ. ÔÊ ÁÂÙ ÙËÓ Â Ê ÙÔù ÚÌ ÙÔ Î È Ù Ó Ì ÙÈÒÓ ÌÂ Ú Á Á ÂÙÚÂÏ ÈÔÂÈ ÒÓ. Ù ÙËÓ È ÈÎ Û ÁÂÌ ÛÌ ÙÔ Ì ÂÓú ÓË Ó ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ Ù Á ÓÙÈ. Á ÓÂÙ È ÛùˉÓ ÏÏ Á Î È Î õ ÚÈÛÌÞ ÙË ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎ ÂÓ ùì Û. ÌËÓ ÂÈÛ Ó ÔÓÙ È ÙÌÔ ÚÔÂÚˉÞÌÂÓÔÈ Þ Î ÛÈÌ ÏÂ. - ÌË ˉ ÓÂÙ ΠÛÈÌË ÏË Ï È ÙË ÏùÛ. Ó ˉÂÈ ˉùõ ΠÛÈÌË ÏË Ï È Ó ÎÔÏÔùõ ÌÂÛÔ Î õ ÚÈÛÌÞ ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ. Î ÛÈÌË ÏË Ó ÌËÓ ÚˉÂÙ È ÛÂ Â Ê Ì ÙËÓ ÂÓ ùì Û Ø Û ÂÚ Ù ÛË Ôù ÚõÂÈ Î ÛÈÌË ÏË ÛÂ Â Ê Ì ÙËÓ ÂÓ ùì Û, ùù Ó ÏÏ ÛÛÂÙ È Ì Û. - ÚÔÛ ˉÂÙÂ, Ó ÌË ÈÂÈÛ ÛÂÈ Î ÛÈÌË ÏË Ï È ÙË ÏùÛ ÛÙÔ ÊÔ ( ÚÔÛÙ Û ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ ). Á ÓÂÙ È ˉÚ ÛË Î Ù ÏÏËÏÔù ù Ô Ï Ì ÙÔ. - È ÈÎ Û ÁÂÌ ÛÌ ÙÔ Ì ÂÓú ÓË Ó ÌË Ï Ì ÓÂÈ ˉÒÚ Û ÎÏÂÈÛÙÔ ˉÒÚÔù. ÙÌÔ ÚÔÂÚˉÞÌÂÓÔÈ Þ Î ÛÈÌË ÏË ÛùÛÛ Ú ÔÓÙ È ÛÙÔ Â Ô (Î Ó ùóô ÎÚËÍË ). - Ù ÙÔù ÚÂúÂÚ Ôù Ú ÂÓú ÓË Î È ùù ÙÔù Ï ÈÔ Ó ÊÚ ÛÛÔùÓ Î Ï Ù ÛÙÞÌÈ. - ÚÔ ÙË ÂÎÎÈÓ Û ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Ó ÌÂÙ ÎÈÓ ÛÙ (ÙÔùÏ ˉÈÛÙÔ 3 Ì ÙÚ Þ ÙÔ ÛËÌÂ Ô Ôù Ï Ù ÙË ÂÓú ÓË ÙÔ Ï È) (6). - È ÚÎÂÈ È Ù ÚËÛË Î ÛÈÌ Ó ùïòó ÂÓ Â Ó È ÂÚÈÞÚÈÛÙË. ÚÔÌËõ ÂÛÙ ÌÞÓÔÓ ÙËÓ ÔÛÞÙËÙ Ôù Ó ÛÙÂ Ó Î Ù Ó ÏÒÛÂÙ ÂÓÙÞ ÌÈÎÚÔ ˉÚÔÓÈÎÔ È ÛÙ Ì ÙÔ. - Î ÛÈÌË ÏË Î È ÙÔ Ï È ÙË ÏùÛ Ó ÌÂÙ Ê ÚÔÓÙ È Î È Ó ÔõËΠÔÓÙ È ÌÞÓÔ ÛÂ Ú ÂÎÙ ÔˉÂ, Ù Ô Ô Ê ÚÔùÓ ˉ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ Ó ÂÈÍË. ÌËÓ ÚˉÔÓÙ È È È ÛÂ Â Ê Ì ÙËÓ Î ÛÈÌË ÏË Î È ÙÔ Ï È ÙË ÏùÛ Ì ÙÚ ÛÈ ÂÈ ÏÂÈÙÔùÚÁ Ó - ÌËÓ ÂÚÁ úâûõâ ÌÞÓÔÈØ Û ÂÚ Ù ÛË Ó ÁÎË Ú ÂÈ Ó ÂùÚ ÛÎÂÙ È Î ÔÈÔ ÏËÛ ÔÓ (Û ÞÛÙ ÛË ÎÔ ). - ÂÍ ÎÚÈ ÒÓÂÙ ÞÙÈ ÛÙÔ ˉÒÚÔ ÂÚÁ Û Ì ÙÔ ÚÈÞÓÈ ÂÓ ÚÂùÚ ÛÎÔÓÙ È È È ÏÏ ÚÞÛ. ÓÂÙ ÚÔÛÔˉ Î È ÛÙËÓ ÚÔùÛ úò Ó (7). - ÚÈÓ ÙËÓ Ó ÚÍË ÙË ˉÚ ÛË Ó Á ÓÂÙ È ÏÂÁˉÔ ÙË ÔÁË ÏÂÈÙÔùÚÁ ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Î È ÙË Î Ù ÛÙ Û ÙÔù, ËÏ Î Ù ÞÛÔÓ ùù ÓÙ ÔÎÚ ÓÂÙ È ÛÙÈ ÚÔ È ÁÚ Ê ÛÊ ÏÂ! - Ú Ó Û ÛÙ ÛË Ó Ê ÚÂÙ È ÎùÚ ÛÙË ÏÂÈÙÔùÚÁ ÙÔù ÊÚ ÓÔù ÙË ÏùÛ, ÛÙË Û ÛÙ ÙÔ Ôõ ÙËÛË ÙË Ï Ì, ÛÙË Û ÌÊ ÓË Ì ÙÈ Ô ËÁ  ÙÚÔˉÈÛÌ ÓË Î È ÙÂÓÙ Ì ÓË ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ, ÛÙË ÛÙ õâú ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔù ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎÔ Î Ï ÌÌ ÙÔ ÙÔù ÁÚ Ó úèô ÙË ÏùÛ, ÛÙËÓ ÓÂÌ Þ ÈÛÙË ˉÚ ÛË ÙË ÛÎ Ó ÏË ÁÎ úèô Î È ÛÙË ÏÂÈÙÔùÚÁ ÙË ÛÊ ÏËÛË ÙË ÛÎ Ó ÏË ÁÎ úèô, ÛÙÈ Î õ Ú Î È ÛÙÂÁÓ Ï ÁÈ Ù ˉ ÚÈ, ÛÙË ÏÂÈÙÔùÚÁ ÙÔù È ÎÞ ÙË ÂÎÎÈÓ ÛÂ Î È Û ËÛ Ì ÙÔ (Start/Stop). - Ô ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ Ó Ù õâù È ÂÈ ÏÂÈÙÔùÚÁ Ó ÌÞÓÔÓ ÊÔ ˉÂÈ ÛùÓ ÚÌÔÏÔÁËõÂ Ï Ú. ÓÔÓÈÎ Â ÈÙÚ ÂÙ È Ë ˉÚ ÛË ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ, ÌÞÓÔÓ ÞÙ Ó Â Ó È Ï Ú ÛùÓ ÚÌÔÏÔÁËÌ ÓÔ! - ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎÎ ÓËÛË ÙË ÌËˉ Ó Ú ÂÈ Ô ˉÚ ÛÙË ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Ó ˉÂÈ ÛÙ õâúô ÔÈ ÛÂÈ ÙÔ ÛÒÌ ÙÔù. - È ÈÎ Û ÂÎÎ ÓËÛË ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Ó Ï Ì ÓÂÈ ˉÒÚ Û ÌÊ Ó Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ Ê ÛÙÈ Ô ËÁ  ˉÂÈÚÈÛÌÔ (8). ÕÏÏÔÈ ÙÚÞ ÔÈ ÂÎÎ ÓËÛË ÂÓ Â Ó È Â ÈÙÚ ÙÔ. - Ù ÙË õ ÛÈÓ ÂÈ ÏÂÈÙÔùÚÁ Ó Ú ÂÈ Ë ÌËˉ Ó Ó Â Ó È Û ÁÔùÚ ÛÙËÚÈÁÌ ÓË Î È Ó ÎÚ Ù Ù È. Ï Ì Î È Ë ÏùÛ Ú ÂÈ Ó Ú Ì ÓÔùÓ ÂÏ õâúâ. - Ô ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ Ú ÂÈ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÂÚÁ Û Ó ÎÚ Ù Ù È Î È ÌÂ Ù Ô ˉ ÚÈ. Ô ÂÍÈÞ ˉ ÚÈ Ó ÎÚ Ù ÙËÓ Ô ÛõÈ Ï, ÙÔ ÚÈÛÙÂÚÞ ˉ ÚÈ ÙËÓ ÎÚÂÌ ÛÙ Ï. È Ï Ó ÂÚÈÎÏ ÔÓÙ È ÛÊÈˉÙ Ì ÙÔÓ ÓÙ ˉÂÈÚ. - ƒ à : ŸÙ Ó ÊÂõÂ Ë ÛÎ Ó ÏË ÙÔù ÁÎ úèô Ë ÏùÛ ÛùÓÂˉ úâè Ó ÎÈÓ Ù È ÁÈ ÌÈÎÚÞ ˉÚÔÓÈÎÞ È ÛÙËÌ (Ê ÈÓÞÌÂÓÔ ÙË ÂÏ õâúë Î ÓËÛË ). - ÛÙ õâúô Ô ËÛË ÙÔù ÛÒÌ ÙÔ Ú ÂÈ Ó Â Ó È ÛùÓÂˉÒ Â ÔÌ ÓË. - ˉÂÈÚÈÛÌÞ ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Ú ÂÈ Ó Â Ó È Ù ÙÔÈÔ, ÒÛÙÂ Ó ÌËÓ ù ÚˉÂÈ Ë ùó ÙÞÙËÙ ÂÈÛ ÓÔ Î ùû ÂÚ Ó. ÌËÓ ÂÚÁ úâûõâ Û ÎÏÂÈÛÙÔ ˉÒÚÔù (Î Ó ùóô ËÏËÙËÚ ÛË ). - Û ÓÂÙÂ Ì Û ÙË ÌËˉ Ó Û ÂÚ Ù ÛË ÓÙÈÏË ÙÒÓ È ÊÔÚÔ ÔÈ ÛÂ Ó ÙË ÛùÌ ÂÚÈÊÔÚ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ. - È ÙÔÓ ÏÂÁˉÔ ÙË ÂÏ ÛÙÈÎÞÙËÙ ÙË ÏùÛ, ÁÈ ÙËÓ ÏÏ Á ÙË ÏùÛ Î È ÁÈ ÙËÓ ÚÛË Ù Ó È Ù Ú ˉÒÓ Ú ÂÈ Ó ˉÂÈ Û ÛÂÈ Ë ÌËˉ Ó (9). -  ÂÚ Ù ÛË Ôù ˉÔùÓ ÚõÂÈ Ù ÎÔ ÙÈÎ ÂÍ ÚÙ Ì Ù ( ÏùÛ, Ï Ì ) ÛÂ Â Ê Ì ÙÚÂ, Î ÚÊÈ ÏÏ ÛÎÏËÚ ÓÙÈΠÌÂÓ, Ó Û ÓÂÙÂ Ì Û ÙË ÌËˉ Ó Î È Ó ÂÏ ÁˉÂÙ ٠ÂÍ ÚÙ Ì Ù. - ŸÙ Ó Î ÓÂÙÂ È ÏÂÈÌÌ Î È ÚÔÙÔ ÔÌ ÎÚùÓõ ÙÂ Þ ÙÔ ˉÒÚÔ ÂÚÁ Û Ó Û ÓÂÙ ÙÔ ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ (9) Î È Ó ÙÔ Ôõ ÙÂÙ Π٠٠ÙÔÈÔ ÙÚÞ Ô, ÒÛÙÂ Ó ÌË È ÙÚ ˉÂÈ Î ÓÂ Î Ó ùóô. - Ô õâúì Ì ÓÔ ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ Ó ÌËÓ ÙÔ ÔõÂÙ Ù È Û ÍÂÚÞˉÔÚÙ ÎÔÓÙ Û  ÊÏÂÎÙ ÓÙÈΠÌÂÓ. ÂÍ ÙÌÈÛË ÂÎ Ì ÂÈ È È ÙÂÚ ÌÂÁ ÏË õâúìþùëù (Î Ó ùóô ùúî û ). - ƒ à : ªÂÙ ÙËÓ ÞõÂÛË ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ ÂÓ ˉÂÙ È ÙÔ Þ ÙËÓ ÏùÛ Î È ÙË Ï Ì ÛÙ ú Ó Ï È Ó ÚÔÍÂÓ ÛÂÈ Ú ÓÛË! ˉÚËÛÌÔ ÔÈ Ù È ÓÙ ÙÔ Î Ù ÏÏËÏÔ ù Þ ÏËÌ Συντήρηση Διάλειμμα Γέμισμα με βενζίνη Μεταφορά Τρόχισμα της αλυσίδας Θέσις εκτός του πριονιού λειτουργίας 5

6 Ó ËÛË (ÎÏÒÙÛËÌ /Kickback) - Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÂÚÁ Û Ì ÙÔ ÏùÛÔ Ú ÔÓÔ ùê ÛÙ Ù È Ô Î Ó ùóô ÙË Ó ËÛË. - Ó ËÛË ÚÔùÛÈ úâù È ÞÙ Ó ÚõÂÈ Ë Ó ÂÚÈÔˉ ÙË Ì ÙË ÛÂ Â Ê ÌÂ Í ÏÔ ÏÏ ÛÎÏËÚ ÓÙÈΠÌÂÓ (10). -  ùù Ó ÙËÓ ÂÚ Ù ÛË ÙÔ ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ ÂÎÛÊÂÓ ÔÓ úâù È Â ÈÙ ˉ ÓÂÈ ÙËÓ Î ÓËÛ ÙÔù ÓÂÍ ÏÂÁÎÙ Ì ù ËÏ ÂÓ ÚÁÂÈ ÚÔ ÙËÓ Î Ù õùóûë ÙÔù ˉÚ ÛÙË (Î Ó ùóô ÙÚ ùì ÙÈÛÌÔ!). ÚÔ ÔÊùÁ Ó ÙË Ó ËÛË Ó ÏËÊõÔ Ó Ù Ú Î Ù ù Þ ËÓ: - ÚÁ Û Â È ÙÚ ËÛË ( ÌÂÛË È ÙÚ ËÛË ÙÔù Í ÏÔù Ì ÙË Ì ÙË ÙË Ï Ì )  ÈÙÚ ÂÙ È Ó Â ÈÙÂÏÂÛÙÔ Ó ÌÞÓÔÓ Þ ÂÈ ÈÎ ÂÎ È ÂùÌ ÓÔ ÚÔÛ ÈÎÞ! - Ú ÙËÚ Ù Πõ ÞÏËÓ ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÂÚÁ Û ÙËÓ ÎÔÚùÊ ÙË Ï Ì. ÚÔÛÔˉ Î Ù ÙË ÛùÓ ˉÈÛË ÙË ÂÚÁ Û Û ÙÔÌ Ôù ˉÔùÓ Á ÓÂÈ ÚÔÙ ÙÂÚ. - ÙÔÌ Ú ÂÈ Ó Á ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÏùÛ ÂÓ ÎÈÓ ÛÂÈ! - ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Ó ÙÚÔˉ úâù È ÓÙ Î Ù ÙÔÓ ÂÓ Â ÂÈÁÌ ÓÔ ÙÚÞ Ô. Ù ÙËÓ ÙÚÞˉÈÓÛË Ú ÂÈ Ó õâ È È ÙÂÚË ÚÔÛÔˉ ÛÙÔ ÂÓ Â ÂÈÁÌ ÓÔ Ô ÙÔù Ô ËÁÔ õôù. - ÌËÓ ÎÞ ÔÓÙ È ÔÙ Ù ùùþˉúôó ÂÚÈÛÛÞÙÂÚ ÎÏ È Þ Ó! Ù ÙËÓ ÎÏ ÂùÛË Ó ÂÙ È ÚÔÛÔˉ, ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó ÌËÓ ÁÁ úâù È Î Ó Ó ÏÏÔ ÎÏ. - Ù ÙËÓ Ô Ï ÛË Ó ÂÙ È ÚÔÛÔˉ ÛÙÔù ÏËÛ ÔÓ ÂùÚÈÛÎÞÌÂÓÔù ÎÔÚÌÔ. ÚÞ Ô Î È ÙÂˉÓÈÎ ÂÚÁ Û - ÂÚÁ úâûõâ ÌÞÓÔÓ ù Þ Î Ï ÛùÓõ ΠÔÚ ÙÞÙËÙ Î È Ê ÙÈÛÌÔ. ÚÔÛ ˉÂÙÂ È È ÙÂÚ Û ÛùÓõ ΠÔÏÈÛõËÚÞÙËÙ, ùáú Û, ÁÔù Î È ˉÈÔÓÈÔ (Î Ó ùóô ÁÏÈÛÙÚ Ì ÙÔ ). ùíëì ÓÔ Î Ó ùóô ÁÏÈÛÙÚ Ì ÙÔ ùê ÛÙ Ù È Î È ÛÙÔ ÙËÌ Ó Ô ÍÂÊÏÔù ÈÛÌ ÓÔù Í ÏÔù (ÊÏÔÈÞ ). - ÌËÓ ÂÚÁ úâûõâ ÔÙ Û ÛÙ õ ù Þ õúô. ÂÊÈÛÙ Ù ÙËÓ ÚÔÛÔˉ Û Û ÚÂÌ Ô úôóù ÓÙÈΠÌÂÓ ÛÙÔ ˉÒÚÔ ÂÚÁ Û Ø ùê ÛÙ Ù È Ô Î Ó ùóô Ó ÛÎÔÓÙ ÂÙÂ.  ÈÒÓÂÛÙ ÛùÓÂˉÒ, ÞÙÈ Ù Ù ÁÂÚ Î È Ì ÛÊ ÏÂÈ ÛÙÔ ÊÔ. - ÌË ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ Ù ÙÔ ÚÈÞÓÈ ÔÙ Ó Þ ÙÔ Ô ÙÔù ÒÌÔù (11). - ÌË ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ Ù ÙÔ ÚÈÞÓÈ ÔÙ ÛÙÂÎÔ ÌÂÓÔÈ Û ÛÎ Ï (11). - ÌËÓ ÂÚÁ ÛÂÛõ ÔÙ Ì ÙÔ ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ Ó ÓÔÓÙ Û ÓÙÚ. - ÌËÓ ÂÚÁ úâûõâ ˉÔÓÙ ÙÔ ÛÒÌ Û ù ÂÚ ÔÏÈÎ ÏùÁÈÛÌ ÓÔ ÚÔ Ù ÂÌ ÚÞ. - Î õô ËÁ Ù ÙÔ ÚÈÞÓÈ ÙÛÈ, ÒÛÙÂ Î Ó Ó Þ Ù Ì ÚË ÙÔù ÛÒÌ ÙÞ Û Ó ÌË Ú ÛÎÔÓÙ È ÛÙË ÓÔËÙ ÁÚ ÌÌ Î ÓËÛË ÙË ÏùÛ (12). - ªÂ ÙÔ ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ Ó ÎÞ ÂÙ ÌÞÓÔÓ Í ÏÔ. - ŸÙ Ó Ë ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Ú ÛÎÂÙ È ÂÓ ÎÈÓ ÛÂÈ Ó ÌËÓ ÚˉÂÙ È ÛÂ Â Ê Ì ÙÔ ÊÔ. - Ô ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ Ó ÌË ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ Ù È Û Ó ÌÔˉÏÞ ÁÈ ÙÔ ÊÙÈ ÚÈÛÌ ÎÔÌÌ ÙÈÒÓ Í ÏÔù Î È ÏÏ Ó ÓÙÈÎÂÈÌ Ó Ó. - ÂÚÈÔˉ ÙË ÙÔÌ Ó Î õ Ú úâù È Þ Í Ó ÛÒÌ Ù, Þ ˉÒÌ, ÙÚÂ, Î ÚÊÈ Î.Ù.Ï. Ó ÛÒÌ Ù ÚÔÍÂÓÔ Ó ÊõÔÚ ÛÙ ÎÔ ÙÈÎ ÂÍ ÚÙ Ì Ù ( ÏùÛ, Ï Ì ) Î È Ì ÔÚÔ Ó Ó ˉÔùÓ Â ÈÎ Ó ùóë ÛùÓ ÂÈ ÙËÓ Ó ËÛË (ÎÏÒÙÛËÌ / ickback) ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ. - Ù ÙÔ ÎÞ ÈÌÔ Í ÏÔù Ó ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ Ù È ÛÊ Ï Ï ÛÈÔ (Â Ó Â Ó È ùó ÙÞ, ù ÔÛÙ ÚÈÁÌ ÁÈ ÙÔ ÚÈÞÓÈÛÌ Í Ï Ó, 13). Ô Í ÏÔ ÂÓ Â ÈÙÚ ÂÙ È Ó ÛÙ õâúô ÔÈ Ù È Ì ÙÔ Þ È Ó ÎÚ Ù Ù È Þ Î ÔÈÔ ÏÏÔ ÚÞÛ Ô. - ÙÚÔÁÁùÏ Í Ï Ú ÂÈ Ó ÛÊ Ï úôóù È Î Ù ÙË ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎ Î ÓËÛË Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔù ÎÔ Ì ÙÔ. - ÙËÓ ùïôùþìèûë Î È ÛÙËÓ Ô Ï ÛË Ú ÂÈ Ó ÙÔ ÔõÂÙ Ù È Ë Ô ÔÓÙ Ù ÚÔÂÍÔˉ (13,Z)  ÙÔù Í ÏÔù Ôù Â Ó È Ó ÎÔ Â. - ÚÔ ÙË ÔÈ Û ÔÙ ùïôùþìèûë Ó ÙÔ ÔõÂÙ Ù È Ë Ô ÔÓÙ Ù ÚÔÂÍÔˉ ÁÂÚ Â ÙÔù Í ÏÔù Î È Î ÙÞ ÈÓ Ó ÍÂÎÈÓ ÂÈ Ì ÙËÓ ÏùÛ ÂÓ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙÔ ÎÞ ÈÌÞ ÙÔù. Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔù ÚÈÔÓ ÛÌ ÙÔ ÙÔ ÚÈÞÓÈ Ó Ó ÛËÎÒÓÂÙ È Þ ÙËÓ Ô ÛõÈ Ï Î È Ó Î õô ËÁ Ù È Þ ÙËÓ ÎÚÂÌ ÛÙ. Ô ÔÓÙ Ù ÚÔÂÍÔˉ ˉÚËÛÈÌ ÂÈ ù ÔÌÞˉÏÈÔ. ÌÂÙ ÙÞ ÈÛË Ú ÁÌ ÙÔ ÔÈÂ Ù È Ì ÙËÓ ÛÎËÛË ÂÏ ÊÚ ÂÛË Â ÙË ÎÚÂÌ ÛÙ Ï. Ù ÙËÓ ÛÎËÛË ÙË ÂÛË ÙÔ ÚÈÞÓÈ Ó ÙÚ È Ù È Ï ÁÔ ÚÔ Ù Û. Ô ÔÓÙ Ù ÚÔÂÍÔˉ Ó ÙÔ ÔõÂÙ Ù È Û ˉ ÌËÏÞÙÂÚÔ ÛËÌÂ Ô Î È Ì ÙËÓ Ô ÛõÈ Ï Ó Ó ÛËÎÒÓÂÙ È Î È ÏÈ ÙÔ ÚÈÞÓÈ. - μùõèûùèî ÙÔÌ Î È ÙÔÌ Î Ù Ì ÎÔ Â ÈÙÚ ÂÙ È Ó ÂÎÙÂÏÔ ÓÙ È ÌÞÓÔÓ Þ ÂÈ ÈÎ ÂÎ È ÂùÌ Ó ÚÞÛ ( ùíëì ÓÔ Î Ó ùóô Ó ËÛË ). - È Î Ù Ì ÎÔ ÙÔÌ Ó Ú ÁÌ ÙÔ ÔÈÔ ÓÙ È Ì ÞÛÔ ÙÔ ùó ÙÞÓ ÈÔ Ì Ï Á Ó (14). ÙÈ ÙÔÌ ùù ÛùÓÈÛÙ Ù È È È ÙÂÚË ÚÔÛÔˉ, ÌÈ Î È Ë Ô ÔÓÙ Ù ÚÔÂÍÔˉ Â Ì ÔÚÂ Ó ˉÚËÛÈÌ ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ Ù ÛË ùù. - ÎÔ ÙÈÎ ÂÍ ÚÙ Ì Ù ( ÏùÛ, Ï Ì ) Ó ÂÍ ÚˉÔÓÙ È Þ ÙÔ Í ÏÔ ÌÞÓÔ Ì ÙËÓ ÏùÛ ÂÓ ÎÈÓ ÛÂÈ. -  ÂÚ Ù ÛË Ú ÁÌ ÙÔ Ô ËÛË ÂÚÈÛÛÔÙ Ú Ó ÙÔÌÒÓ Ó Ê ÓÂÙ È Ë ÛÎ Ó ÏË ÁÎ úèô

7 - ÚÔÛÔˉ Î Ù ÙÔ ÎÞ ÈÌÔ ÛˉÈÛÌ ÓÔù Í ÏÔù. À ÚˉÂÈ Ë ÂÚ Ù ÛË Ó ÛùÌ Ú ÛùÚõÔ Ó ÚÈÔÓÈÛÌ Ó Í ÏÈÓ ÎÔÌÌ ÙÈ (Î Ó ùóô ÙÚ ùì ÙÈÛÌÔ ). - Ô ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ ÂÓ ˉÂÙ È, Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔù ÎÔ Ì ÙÔ Ì ÙÔ Â Ó Ì ÚÔ ÙË Ï Ì, Ó õëõâ ÚÔ ÙÔ Ì ÚÔ ÙÔù ˉÚ ÛÙË, Û ÂÚ Ù ÛË Ôù Ì ÁÁ õâ Ë ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ. È ùùþ Î ÏÞ õ Ù Ó Ó ÚÔÙÈÌ Ù È ÙÔ ÚÈÞÓÈÛÌ Ì ÙÔ Î Ù Ì ÚÔ ÙË Ï Ì, ÌÈ Î È ÙÛÈ ÔÌ ÎÚ ÓÂÙ È ÙÔ ÚÈÞÓÈ Þ ÙÔ ÛÒÌ ÚÔ ÙËÓ Î Ù õùóûë ÙÔù Í ÏÔù (15). - ÏÔ, ÙÔ Ô Ô Ô ÂùÚ ÛÎÂÙ È ù Þ ÓÙ ÛË (16), õ Ú ÂÈ ÚÒÙ Ó ÂÁÎÞ ÂÙ È ÛÙËÓ ÏÂùÚ ÛùÌ È Û ( ). ÙÞ ÈÓ Ì ÔÚÂ Ó ÎÔÏÔùõÂ Ë ÔÎÔ Þ ÙËÓ ÏÂùÚ ÙÂÓÙÒÌ ÙÔ (μ). Ù ùùþó ÙÔÓ ÙÚÞ Ô ÔÊ ÁÂÙ È ÙÔ Ì ÁÁ Ì ÙË Ï Ì. ƒ à : ÚÁ Û Â ùïôùþìèûë Î È ÎÏ Â Ì ÙÔ Î õò Î È Ë ÂÚÁ Û ù Þ ÈÛˉùÚÞ ÓÂÌÔ Â ÈÙÚ ÂÙ È Ó ÂÎÙÂÏÔ ÓÙ È ÌÞÓÔÓ Þ ÂÎ È ÂùÌ Ó ÙÔÌ! Ó ùóô ÙÚ ùì ÙÈÛÌÔ! - Ù ÙÔ ÎÏ ÂùÌ, Î ÏÞ õ Ù Ó, ÙÔ ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ, Â Ó ù ÚˉÂÈ Ë ùó ÙÞÙËÙ, Ó ÛÙËÚ ÛÛÂÙ È Â ÙÔù ÎÔÚÌÔ. ÙËÓ ÛùÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ÂÚ Ù ÛË ÂÓ Â ÈÙÚ ÂÙ È ÙÔ ÚÈÞÓÈÛÌ Ì ÙË Ì ÙË ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ (Î Ó ùóô Ó ËÛË ). - ÚÔÛ ˉÂÙÂ Ô Û ÔÙ ÛÙË ÌÂÙ ˉ ÚÈÛË ÎÏ ÈÒÓ, Ù Ô Ô ÂùÚ ÛÎÔÓÙ È ù Þ ÓÙ ÛË. Ï È Ôù ÎÚ ÌÔÓÙ È ÂÏ õâú Ó ÌËÓ ÔÎÞ ÔÓÙ È Þ Î Ù. - ÌËÓ ÂÎÙÂÏ Ù ÂÚÁ Û Â ÎÏ Ì ÙÔ ÛÙÂÎÔ ÌÂÓÔÈ Â ÙÔù ÎÔÚÌÔ. - È ÂÚÁ Û Â ùïôùþìèûë Ì ÔÚÔ Ó Ó ÍÂÎÈÓ ÛÔùÓ, ÞÙ Ó ˉÔùÓ ÂÍ ÛÊ ÏÈÛÙ ٠ÂÍ : a) ÙÔ ˉÒÚÔ ùïôùþìèûë Ú ÛÎÔÓÙ È ÌÞÓÔÓ ÙÔÌ, Ôù ÛˉÔÏÔ ÓÙ È Ì ÙËÓ ùïôùþìèûë. b) H ÓÂÌ Þ ÈÛÙË Ô ÈÛõÔ ÚÞÌËÛË ˉÂÈ ÂÍ ÛÊ ÏÈÛÙ ÁÈ ÞÏÔù, Ôù ÛˉÔÏÔ ÓÙ È Ì ÙËÓ ùïôùþìèûë (Ô ˉÒÚÔ Ô ÈÛõÔ ÚÞÌËÛË Ú ÂÈ Ó ÂÎÙ ÓÂÙ È ÛÙËÓ Â ÈÊ ÓÂÈ Ôù ÚÔÎ ÙÂÈ Þ Á Ó 45 Ô ÚÔ Ù ÂÍÈ Î È ÚÈÛÙÂÚ ÙÔù ÓÙÚÔù, ÓÙ õâù ÚÔ ÙËÓ Î Ù õùóûë ÙÒÛË ÙÔù). c) ÛË ÙÔù ÎÔÚÌÔ Ú ÂÈ Ó Â Ó È ÂÏ õâúë Þ Í Ó ÛÒÌ Ù, õ ÌÓÔù Î È ˉ ÌÞÎÏ. Ù Ù ÁÂÚ ÛÙÔ ÊÔ (Î Ó ùóô Ú Ù Ì ÙÔ ). d)  ÞÌÂÓË õ ÛË ÂÚÁ Û Ú ÂÈ Ó Ú ÛÎÂÙ È Û ÞÛÙ ÛË ÙÔùÏ ˉÈÛÙÔ 2 1/2 ÊÔÚÒÓ ÙÔù Ì ÎÔù ÙÔù ÙÔÓÙÔ ÓÙÚÔù (17). ÚÔ ÙË ÙÒÛÂ Ú ÂÈ Ó ÂÏÂÁˉõÂ Ë Î Ù õùóûë ÙÒÛË Î È Ó ÂÍ ÛÊ ÏÈÛÙÂ, ÞÙÈ Û ÞÛÙ ÛË 2 1/2 ÊÔÚÒÓ ÙÔù Ì ÎÔù ÙÔù ÙÔÓÙÔ ÓÙÚÔù (17) ÂÓ ÚÂùÚ ÛÎÔÓÙ È Ô Ù ÙÔÌ Ô Ù ÓÙÈΠÌÂÓ! - ÎÙ ÌËÛË ÙÔù ÓÙÚÔù:  ÔÈ Î Ù õùóûë Á ÚÓÂÈ ÙÔ ÓÙÚÔ - Ì ú Ì ٠ÔÎÔÌÌ Ó Î È ÍÂÚ ÎÏ È - ÔÈÞ Â Ó È ÙÔ Ô ÙÔù ÓÙÚÔù - Ì ú Ì ÙË ÊùÏÏ ÛÈ ÙÔù - Â Ó È Ì Û ÈÔ ÙÔ ÓÙÚÔ; - ÏËÊõ ù Þ ËÓ Ë Ù ˉ ÙËÙ Î È Ë Î Ù õùóûë ÙÔù Ó ÌÔù.  ÂÚ Ù ÛË ÈÛˉùÚÒÓ Ó Ì Ó ÂÓ Â ÈÙÚ ÂÙ È Ë ùïôùþìèûë. - Ô ÙÔù ÚÈúÞÌ ÙÔ : Á ÓÂÙ È Ë ÎÔ ÚÒÙ ÙË ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÂÍ ˉÔùÛ Ú ú. ÚÒÙË ÙÔÌ Ôù Ú ÂÈ Ó Á ÓÂÙ È Â Ó È Ë Î õâùë, ÎÔÏÔùõÂ Ë ÔÚÈúÞÓÙÈ. - ÁÎÔ ÙÒÛË (18, ) ÂÁÎÔ ÙÒÛË ÚÔÛ ÈÔÚ úâè ÙËÓ Î Ù õùóûë ÙÒÛË Î È ÙËÓ Î õô ËÁÂ. ÂÁÎÔ Ú ÛÎÂÙ È Û ÔÚõ Á Ó ÚÔ ÙËÓ Î Ù õùóûë ÙÒÛË Î È Á ÓÂÙ È Û õô ÌÂÙ Í 1/3 Î È 1/5 ÙË È Ì ÙÚÔù ÙÔù ÎÔÚÌÔ. ÂÁÎÔ Ó Á ÓÂÙ È ÎÔÓÙ ÛÙÔ Ô ÙÔù  ÊÔù. - Ó ÂˉÞÌÂÓ ÈÔÚõÒÛÂÈ ÙË ÂÁÎÔ ÙÒÛË Ú ÂÈ Ó ÂÎÙ ÓÔÓÙ È Û ÞÏÔ ÙË ÙÔ Ï ÙÔ. - ÙÔÌ ÙÒÛË (19,μ) Á ÓÂÙ È Û ù ËÏÞÙÂÚÔ ÛËÌÂ Ô Þ ÙÔ ÏÌ ÙË ÂÁÎÔ ÙÒÛË (D). ÙÔÌ Ú ÂÈ Ó Â Ó È ÔÏ Ù ÔÚÈúÞÓÙÈ. ªÂÙ Í ÙË ÙÔÌ ÙÒÛË Î È ÙË ÂÁÎÔ ÙÒÛË Ú ÂÈ Ó Ú Ì ÓÂÈ ÎÔÊÙÔ ÂÚ Ôù ÙÔ 1/10 ÙË È Ì ÙÚÔù ÙÔù ÎÔÚÌÔ, Û Ó ÎÚË õúùìì ÙÈÛÌÔ. - ÎÚ õúùì ÙÈÛÌÔ ÏÂÈÙÔùÚÁ ÌÂÓÙÂÛ. ÎÛË õúùìì ÙÈÛÌÔ ÂÓ Â ÈÙÚ ÂÙ È Ó È ˉ ÚÈÛÙ ÁÈ Î Ó Ó ÏÞÁÔ, ÈÔÙ Û ÏÏË ÂÚ Ù ÛË ÊÙÂÈ ÙÔ ÂÓÙÚÔ ÓÂú ÏÂÁÎÙ. Ú ÂÈ ÁÎ ÈÚ Ó ÙÔ ÔõÂÙËõÔ Ó ÛÊ ÓÂ! - ÙÔÌ ÙÒÛË Â ÈÙÚ ÂÙ È Ó ÛÊ ÏÈÛÙ ÌÞÓÔ Ì ÛÊ ÓÂ Þ Ï ÛÙÈÎÞ ÚÁ ÏÏÈÔ ( ÏÔùÌ ÓÈÔ). ˉÚËÛÈÌÔ Ô ËÛË ÛÊËÓÒÓ Þ Û ËÚÔ ÁÔÚ ÂÙ È, ÌÈ Î È Ë Â Ê Ì ÔÚÂ Ó Â ÈÊ ÚÂÈ ÛÔ Ú Ï Â ÛÙËÓ ÏùÛ Î È Û ÛÈÌÔ ùù. - Ù ÙËÓ ÎÔ Ó ÚÂùÚ ÛÎÂÛÙ ÌÞÓÔÓ Ï Á ÙÔù ÙÔÓÙ ÓÙÚÔù. - Ù ÙËÓ Ô ÈÛõÔ ÚÞÌËÛË, ÌÂÙ ÙËÓ ÎÔ, Ó ÚÔÛ ˉÂÙ ٠ÙÔÓÙ ÎÏ È. - Ù ÙËÓ ÂÚÁ Û Û ÊÔ Ì ÎÏ ÛË Ú ÂÈ Ô ˉÚ ÛÙË ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Ó Ú ÛÎÂÙ È ù ÂÚ Ó Ï Á ÙÔù ÛˉÂÙÈÎÔ ÎÔÚÌÔ ÓÙÚÔù. - ÂÊÈÛÙ Ù È Ë ÚÔÛÔˉ Û ÎùÏÈÞÌÂÓÔù ÎÔÚÌÔ ÓÙÚ Ó /2 = ˉÒÚÔ ùïôùþìèûë

8 ªÂÙ ÊÔÚ Î È ÞõÂÛË - Ù ÙË ÌÂÙ ÊÔÚ Î È ÙËÓ ÏÏ Á ÙË õ ÛË ÂÚÁ Û Ó Û ÓÂÙ È Ë ÌËˉ Ó ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Ó ÂÓÂÚÁÔ Ô Ù È ÙÔ ÊÚ ÓÔ ÙË ÏùÛ, ÒÛÙÂ Ó ÔÊ ÁÂÙ È Ë ÛÎÔ Ë Î ÓËÛË ÙË ÏùÛ. - ÔÙ Ó ÌË ÌÂÙ ÎÈÓ Ù È ÎÚ Ù Ù È ÙÔ ÌËˉ ÌÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ, ÞÙ Ó Ë ÏùÛ Ú ÛÎÂÙ È ÂÓ ÎÈÓ ÛÂÈ! - Ù ÙË ÌÂÙ ÊÔÚ ÌÂÁ ÏùÙ Ú Ó ÔÛÙ ÛÂ Ó Ó ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ Ù È Ô Û ÔÙ ÙÔ ÚÔÊùÏ ÎÙÈÎÞ Î ÏùÌÌ ÙË Ï Ì, ÙÔ Ô ÔÈÔ Û ˉÂÈ õâ. - Ô ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ Ó ÎÚ Ù Ù È ÌÞÓÔÓ Þ ÙËÓ ÎÚÂÌ ÛÙ Ï. Ï Ì ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Ó Â ˉÓÂÈ ÚÔ Ù Û (20). ªËÓ ÚõÂÙ ÛÂ Â Ê Ì ÙËÓ ÂÍ ÙÌËÛË (Î Ó ùóô ÂÁÎ Ì ÙÔ ). - Ù ÙË ÌÂÙ ÊÔÚ Ì πã- ùùôî ÓËÙÔ Ó ÓÂÙ ÚÔÛÔˉ ÛÙËÓ ÛÊ Ï ÞõÂÛË ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ, ÒÛÙÂ Ó ÌË ˉùõ ΠÛÈÌË ÏË Ï È ÙË ÏùÛ. - Ô ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ Ó ÔÙ õâù È ÚÔÛÂˉÙÈÎ Û ÍËÚÞ ˉÒÚÔ. Ô ÚÈÞÓÈ ÂÓ Â ÈÙÚ ÂÙ È Ó È ÙËÚ Ù È ÛÙÔ ÈõÚÔ. Ô ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ Ó Â Ó È ÚÞÛ ÙÔ ÁÈ Ù È È. -  ÂÚ Ù ÛË ÞõÂÛË ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ ÁÈ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ ˉÚÔÓÈÎÞ È ÛÙËÌ Î È Û ÂÚ Ù ÛË ÔÛÙÔÏ ÙÔù Ú ÂÈ Ù ÓÙ ÞúÈÙ ÂÓú ÓË Î È Ï ÈÔ Ó Â Ó È ÔÏ Ù ÂÈ. ùóù ÚËÛË -  ÞÏ ÙÈ ÂÚÁ Û Â ÛùÓÙ ÚËÛË Ó Û ÓÂÙ ÙË ÌËˉ Ó (21) Î È Ó ÙÚ Ù ÙÔ ÊÈ ÙÔù Ì Ôùú! - Î Ù ÛÙ ÛË ÛÊ ÏÔ ÏÂÈÙÔùÚÁ ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ, ÎùÚ Ë ÏÂÈÙÔùÚÁ ÙÔù ÊÚ ÓÔù ÙË ÏùÛ, Ó ÂÏ ÁˉÂÙ È ÚÔ ÙË ÂÓ ÚÍ ÙË ÂÚÁ Û Ì ùùþ. ÂÙ È È ÈÙÂÚË ÚÔÛÔˉ ÛÙÔ Â Ó Â Ó È Ë ÏùÛ ÙÚÔˉÈÛÌ ÓË Î È ÙÂÓÙ Ì ÓË Û ÌÊ Ó Ì ÙÈ ÚÔ È ÁÚ Ê (22). - ÌËˉ Ó Ó ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ Ù È õþúù Î È Ó ÂÙ È ÚÔÛÔˉ ÛÙËÓ ÂÎ ÔÌ Î ùû ÂÚ Ó. Û ÛÙ Ú õìèûë ÙÔù Î ÚÌ ùú Ù Ú úâè ÌÂÁ ÏÔ ÚÞÏÔ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈÌ ÓË ÂÚ Ù ÛË. - Á ÓÂÙ È Ù ÎÙÈÎÞ Î õ ÚÈÛÌÞ ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ. - ÂÏ ÁˉÂÙ È Ù ÎÙÈÎ, Â Ó ÔÈ Ù Â Ù Ó ÚÂúÂÚ Ôù Ú ÊÚ ÛÛÔùÓ ÛÙÂÁ Ó ÙÈ ÂÈÛÞ Ôù. ÂÙ È ÚÔÛÔˉ ÛÙÈ Ô ËÁ  ÔÊùÁ ÙùˉËÌ Ù Ó Ù Ó ÚÌÞ È Ó Â ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÒÓ ÛùÓÙÂˉÓÈÒÓ Î È ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ È ÚùÌ Ù Ó. ÌË Ï Ì ÓÔùÓ ˉÒÚ ÛÂ Î Ì ÂÚ Ù ÛË Î Ù ÛÎÂù ÛÙÈÎ ÙÚÔ Ô ÔÈ ÛÂÈ Â ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Ø È ÊÔÚÂÙÈÎ õ ÙÂÙ ÛÂ Î Ó ùóô ÙËÓ ÛÊ ÏÂÈ Û. ÚÁ Û Â Â ÈÛÎÂù Î È ÛùÓÙ ÚËÛË Â ÈÙÚ ÂÙ È Ó Ú ÁÌ ÙÔ ÔÈÔ ÓÙ È ÌÞÓÔ ÛÙÔ Ï ÛÈÔ Ù Ó Â Ò ÂÚÈÁÚ ÊÔÌ Ó Ó Ô ËÁÂÈÒÓ ÛùÓÙ ÚËÛË Î È ÏÂÈÙÔùÚÁ. ŸÏ ÔÈ Â È Ï ÔùÛ ÂÚÁ Û Â Ú ÂÈ Ó Ó Ï Ì ÓÔÓÙ È Þ ÙÔù Î Ù ÙÞ Ôù ÓÙÈ ÚÔÛÒ Ôù ÙË MAKITA (Service). ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ Ù ÌÞÓÔ Ù ÁÓ ÛÈ ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎ Î È ÂÍ ÚÙ Ì Ù ÙË MAKITA.  ÂÚ Ù ÛË ÌË ˉÚËÛÈÌÔ Ô ËÛË Ù Ó ÁÓËÛ Ó ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎÒÓ, ÂÍ ÚÙËÌ Ù Ó, ÛùÓ È ÛÌÒÓ Î È ÌÂÁÂõÒÓ Ï ÌÒÓ/ ÏùÛ Ó ÙË MAKITA È ÙÚ ˉÂÙ ùíëì ÓÔ Î Ó ùóô Ùùˉ Ì ÙÔ.  ÂÚ Ù ÛË ÙùˉËÌ Ù Ó úëìèòó Î Ù ÙË ˉÚ ÛË ÌË Ó ÁÓ ÚÈÛÌ Ó Ó ÎÔ ÙÈÎÒÓ ÂÍ ÚÙËÌ Ù Ó ÚÂÙ È Û Âùõ ÓË Ô Ì ÚÔù ÙË MAKITA. ÚÒÙ μô õâèâ È ÓÙÈÌÂÙÒ ÈÛË ÂÓ ÂˉÞÌÂÓÔù Ùùˉ Ì ÙÔ Ó ù ÚˉÂÈ ÓÙ Ì ÙÛ ÓÙ ÁÈ ÚÒÙÂ Ô õâèâ ÛÙÔÓ ÙÞ Ô ÂÚÁ Û. N Í Ó úâùâ ÛÙÈ ÚÒÙÂ Ô õâèâ Ù ùïèî Ôù ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ Û ÙÂ. Ó úëù ÛÂÙÂ Ô õâè, Ó Ê ÚÙ ٠ÂÍ ÛÙÔÈˉ : - Ô ÛùÓ Ë ÙÔ Ù ˉËÌ, Ò ÛùÓ Ë, ÔÈÞ Â Ó È Ô ÚÈõÌÞ Ù Ó ÙÚ ùì ÙÈÒÓ, ÙÈ ÌÔÚÊ Â Ó È ÔÈ ÙÚ ùì ÙÈÛÌÔ, ÔÈÞ Î ÏÂ Ô õâè! À Þ ÂÈÍË:  ÂÚ Ù ÛË Ôù ÙÔÌ Ì ÎùÎÏÔÊÔÚÈ Î È Ù Ú ˉ ÂÎÙÂõÔ Ó ÔÏ ùˉó Û ÔÓ ÛÂÈ, ÂÓ ÔÎÏ ÔÓÙ È Ï Â Ù Ó ÈÌ ÙÔÊ Ú Ó ÁÁÂ Ó ÙÔù ÓÂùÚÈÎÔ ÛùÛÙ Ì ÙÔ. ÎÞÏÔùõ ÛõÌ ÙÒÌ Ù Ì ÔÚÔ Ó Ó ÂÌÊ ÓÈÛõÔ Ó ÌÂÙ Þ ÔÓ ÛÂÈ Û ÎÙùÏ, ˉ ÚÈ Î È ÛÙÔù Î Ú Ô : ÈÌ ÌÂÏÒÓ ÙÔù ÛÒÌ ÙÔ, Á ÚÁ ÏËÌ, ÞÓÔ, ÌÂÙ ÔÏ ÙÔù ˉÚÒÌ ÙÔ ÙÔù ÚÌ ÙÔ ÏÏÔ ÛË ÙÔù ÚÌ ÙÔ. Ó È ÈÛÙÒÛÂÙ ùù Ù ÛùÌ ÙÒÌ Ù, Ó ÛùÌ ÔùÏÂùõ ÙÂ Ó Ó ÁÈ ÙÚÞ SERVICE

9 ÂˉÓÈÎ ÛÙÔÈˉ DCS460 / DCS461 DCS500 / DCS501 ŸÁÎÔ È ÚÔÌ ÈÛÙÔÓÈÔ / ù ÈÛÌÞ cm 3 45,6 50,0 EÛ ÙÂÚÈÎ È ÌÂÙÚÔ ÎùÏ Ó ÚÔù mm È ÚÔÌ ÈÛÙÔÓÈÔ mm 31,4 31,4 ª ÁÈÛÙË ÈÛˉ ÚÔ ÚÈõÌÞ ÛÙÚÔÊÒÓ 3) kw / 1/min 2,2 / ,4 / ª ÁÈÛÙË ÚÔ ÛÙÚ Ë ÚÔ ÚÈõÌÞ ÛÙÚÔÊÒÓ 3) Nm / 1/min 2,7 / ,9 / ÚÈõÌÞ ÛÙÚÔÊÒÓ ÛÙÔ ÚÂÏ ÓÙ 1/min ª ÁÈÛÙÔ ÚÈõÌÞ ÛÙÚÔÊÒÓ ÙÔù ÎÈÓËÙ Ú ÌÂ Ï Ì Î È ÏùÛ 1/min ÚÈõÌÞ ÛÙÚÔÊÒÓ Ì ٠ˉ ÙËÙ 1/min Στάθμη ακουστικής πίεσης στο χώρο εργασίας LpA, eq την ISO/CD ) 4) db(a) 102,1 / KpA = 2,5 102,4 / KpA = 2,5 Στάθμη ακουστικής ισχύος LWA, eq σύμφωνα με την ISO/CD ) 4) db(a) 108,3 / KWA = 2,5 108,8 / KWA = 2,5 1) 4) Επιτάχυνση κραδασμών ahv, eq σύμφωνα με την ISO Κρεμαστή λαβή m/s 2 4,1 / K=2 5,2 / K=2 - Οπίσθια λαβή m/s 2 3,6 / K=2 3,7 / K=2 ÚÌ ùú Ù Ú Ù Ôù ÚÌ ùú Ù Ú È ÊÚ ÁÌ ÙÔ ÛÙËÌ Ó ÊÏÂÍË Ù Ôù ÛÙËÌ Ó ÊÏÂÍË Ì ùîó Ù ª Ôùú Ù Ôù NGK BPMR 7A Ì Ôùú Ù Ôù BOSCH WSR 6F ÞÛÙ ÛË ÌÂÙ Í Ù Ó ËÏÂÎÙÚÔ Ó mm 0,5 Ù Ó Ï ÛË Î ÛÈÌË ÏË Î Ù ÙË Ì ÁÈÛÙË Þ ÔÛË (ISO 7293) 3) kg/h 1,1 1,2 È ÈÎ Î Ù Ó Ï ÛË ÚÔ Ì ÁÈÛÙË ÈÛˉ (ISO 7293) 3) g/kwh à ÚËÙÈÎÞÙËÙ ÙÔù ÚÂúÂÚ Ôù Ú ÙË ÂÓú ÓË l 0,47 à ÚËÙÈÎÞÙËÙ ÙÔù ÚÂúÂÚ Ôù Ú ÙÔù Ï ÈÔ ÙË ÏùÛ I 0,27 Ó ÏÔÁ Ì Í ( ÛÈÌË ÏË/ ˉÚÔÓÔ Ï È) - Î Ù ÙË ˉÚËÛÈÌÔ Ô ËÛË ÙÔù Ï ÈÔ ÙË MAKITA 50 : 1 - Î Ù ÙË ˉÚËÛÈÌÔ Ô ËÛË Ï ÈÔ ÙÔù Ù Ôù Aspen Alkylat ( ˉÚÔÓÔ Ï È) 50 : 1 (2%) - Î Ù ÙË ˉÚËÛÈÌÔ Ô ËÛË ÏÏ Ó Ï ÈÒÓ 50 : 1 ( ÔÈÔÙÈÎÔ Â È Ôù JASO FC ISO EGD) ºÚ ÓÔ ÙË ÏùÛ ˉÂÈÚÔÎ ÓËÙÔ/ÌÂÙ Þ Ó ËÛË (Kickback) ˉ ÙËÙ ÙË ÏùÛ 2) m/s.325= 19,3 3/8= 22,2 ª ÁÂõÔ ÙÔù ÁÚ Ó úèô ÙË ÏùÛ inch.325 ÙÔ 3/8 ÚÈõÌÞ Ù Ó ÔÓÙÈÒÓ ÙÔù ÁÚ Ó úèô Z 7 Ô ÏùÛ Â / Ï Â ÙÔ ÞÛ ÛÌ ÙË Ï ÛÙ Ù Ó ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎÒÓ È ÎÚÈÛË/μ Ì inch.325 / 0,050, 0,058 ÙÔ 3/8 / 0,058 ª ÎË Ï ÌÒÓ ÏùÛ cm 33 / 38 / 45 / 53 ÔÈ Ï ÌÒÓ Â / Ï Â ÙÔ ÞÛ ÛÌ ÙË Ï ÛÙ Ù Ó ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎÒÓ ÚÔ ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ (Ì ÂÈ ÓÙ ÞúÈÙ, ˉ Ú ÏùÛ Î È ÂÍ ÚÙ Ì Ù ) kg 5,5 5,5 1) Τα δεδομένα συμπεριλαμβάνουν τις εξής καταστάσεις λειτουργίας κατά ίσα μέρη: θέση στο ρελαντί, μέγιστη επιβάρυνση και μέγιστος αριθμός στροφών. 2) Στη μέγιστη απόδοση του πριονιού. 3) Σε έκδοση χωρίς βαλβίδα εκκίνησης. 4) Ανασφάλεια (K=). Ã Ú ÎÙËÚÈÛÌÞ ÌÂÚÒÓ EÙÈÎ Ù Ì ÙÔÓ Ù Ô ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ (15)  ÂÚ Ù ÛË Ú ÁÁÂÏ ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎÒÓ Ó Ó Ê ÚÂÙ È! ÚÈõÌÞ ÛÂÈÚ 1 ÃÂÈÚÔÏ ŒÙÔ Î Ù ÛÎÂù 2 ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎÞ Î ÏùÌÌ 3 ÊÈÁÎÙ Ú Î Ï ÌÌ ÙÔ 4 ÚÂÌ ÛÙ Ï 5 ÚÔÊùÏ ˉÙ Ú ˉÂÚÈÔ (ù  õùóô ÁÈ ÙËÓ ÂÏÂùõ Ú ÛË ÙÔù ÊÚ ÓÔù ÙË ÏùÛ ) 6 ÈÁ ÛÙ Ú ˉÔù 7 ÓÙÔÙ ÚÔÂÍÔˉ (Á ÓÙú Ù ) 8 ƒùõìèûùèî ÁÈ ÙÔÓ Ù ÓùÛÙ ÏùÛ 9 ÍÈÌ È ÛùÁÎÚ Ù Û 10 È ÛÈÌÔ ÙË ÏùÛ 11 ÚÔÊùÏ ˉÙÈÎÞ ÂÚ ÏËÌ ÙÔù ÁÚ Ó úèô ÙË ÏùÛ 12 μ Ï ÔÛùÌ ÂÛË (ÌÞÓÔ ÛÙÈ ÛùÛÎÂù Ì ÙÔÓ ˉ Ú ÎÙËÚÈÛÌÞ ÌÔÓÙ ÏÔù DCS461/501) 13 ƒùõìèûùèî ÁÈ ÙËÓ ÓÙÏ Ï ÈÔ (ÛÙËÓ Î Ù ÏÂùÚ ) ƒùõìèûùèî  ÁÈ ÙÔ Î ÚÌ ùú Ù Ú 15 ÙÈÎ Ù Ì ÙÔÓ Ù Ô ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ 16 ÃÂÚÔ ÏÈ ÙË Ì ú 17 ùó ù ÛÌ ÓÔ È ÎÞ ÙË (ÙÛÔÎ/ ÂÎÎ ÓËÛË/ ÛÙ Ì ÙËÌ ) 18 Î Ó ÏË ÁÎ úèô 19 ÛÊ ÏÈÛË ÛÎ Ó ÏË ÁÎ úèô 20 ÛõÈ ÚÔÊ Ï ÍË ˉÂÚÈÔ 21 ÊÚ ÍË ÙÔù ÚÂúÂÚ Ôù Ú ÂÓú ÓË 22 ÂÚ ÏËÌ ÙÔù ÂÚÈÛÙ Ú (ÊÙÂÚ Ù ) Ì ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÂÎÎ ÓËÛË 23 ÊÚ ÍË ÙÔù ÚÂúÂÚ Ôù Ú Ï ÈÔ 24 Ì ÙË ÏùÛ 25 ÏùÛ ÚÈÔÓÈÔ (ÎÔ ÙÈÎÞ ÂÚÁ Ï Ô)

10 π π π Àƒ π ƒ Ã Ù ÙËÓ ÔÈ ÔÙ ÂÓ ÛˉÞÏËÛË Ì ÙË Ï Ì Î È ÙËÓ ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Ó Û ÓÂÙÂ Ô Û ÔÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ Ú, Ó ÙÚ Ù ÙÔ ÊÈ ÙÔù Ì Ôùú (  ÙÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÚ ÏÏ Á ÙÔù Ì Ôùú ) Î È Ó ÊÔÚ Ù ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎ Á ÓÙÈ! A ƒ Ã Ô ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ Â ÈÙÚ ÂÙ È Ó ÙÂõ ÂÈ ÏÂÈÙÔùÚÁ Ó ÌÞÓÔÓ ÂÈÙ Þ ÔÏÔÎÏËÚ Ì ÓË ÛùÓ ÚÌÔÏÞÁËÛË! B ªÔÓÙ ÚÈÛÌ ÙË Ï Ì Î È ÙË ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ ÃÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÙ ÙÔ ÔÏ Á ÓÔ ÎÏÂÈ, Ôù Ó ÎÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈÂˉÞÌÂÓÔ ÙÔù Ú Ôõ ÓÙÔ ÂÌ ÔÚÂ Ì ÙÔ, ÁÈ ÙÈ Ú Î Ù ÂÚÁ Û Â. ÊÔ ˉÂÈ ÙÔ ÔõÂÙËõ ÙÔ ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ Û ÛÙ õâúþ ù Þ õúô, Ó ÎÔÏÔùõÔ Ó Ù Â ÞÌÂÓ Ì Ù ÁÈ ÙÔ ÌÔÓÙ ÚÈÛÌ ÙË ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Î È ÙË Ï Ì : ÂÏÂùõÂÚÒÓÂÙ ÙÔ ÊÚ ÓÔ ÙË ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Ø ÁÈ ùùþó ÙÔ ÏÞÁÔ ÙÚ ÍÙ ÙÔÓ ÚÔÊùÏ ˉÙ Ú ˉÂÚÈÔ (1) ÚÔ ÙËÓ Î Ù õùóûë ÙÔù ÏÔù. ÍÂ È ÒÓÂÙ ٠ÍÈÌ È (2) Þ ÙÔù  ÚÔù ÛùÁÎÚ Ù ÛÂ. ÔÌ ÎÚ ÓÂÙ ÙÔ ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎÞ Î ÏùÌÌ ÙÔù ÁÚ Ó úèô ÙË ÏùÛ (3). Ï ÛÙÈÎÞ ÚÔÊùÏ ˉÙ Ú ÌÂÙ ÊÔÚ (*) Ó ÔÌ ÎÚ ÓÂÙ È. ÂÚÈÛÙÚ ÊÂÙ ÙË Ú õìèûë ÁÈ ÙÔÓ Ù ÓùÛÙ ÏùÛ (4) ÚÈÛÙÂÚÞÛÙÚÔÊ Ì ˉÚÈ Ó ÚÂõÂ Ô ÚÔ (5) ÙÔù Ù ÓùÛÙ ÏùÛ Î Ù Þ ÙÔ Ì ÔùÏÞÓÈ (6). C ÙÔ ÔõÂ٠٠ÙË Ï Ì (7). ÚÔÛ ˉÂÙÂ Ó Ì ÂÈ Ô Â ÚÔ (5) ÙÔù Ù ÓùÛÙ ÏùÛ ÛÙËÓ ÙÚ ÙË Ï Ì. D

11 N ÙÔ ÔõÂ٠٠ÙËÓ ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ (9) ÛÙÔ ÁÚ Ó úè ÙË ÏùÛ (8). ƒ à : ªËÓ ÙÔ ÔõÂ٠٠ÙËÓ ÏùÛ ÚÈÔÓÈÔ Ó ÌÂÛ Û ÙÚÔˉÞ ÏùÛ Î È ÛÎÔ. úâùâ ÙËÓ ÏùÛ ÚÈÔÓÈÔ Â Ó ÂÚ Ôù Ì ˉÚÈ ÙÔ ÌÈÛù ÛÙÔ ùï ÎÈ Ô ÁËÛË (10) ÙË Ï Ì. úâùâ ÙËÓ ÏùÛ ÚÈÔÓÈÔ Î Ù Ó ÛÙÔ È ÛÈÌÔ ÙË ÏùÛ (11). ƒ à : È ÎÔ ÙÈÎ ÎÌ ÙË ÏùÛ ÛÙÞ Â Ó Ì ÚÔ ÙË Ï Ì Ú ÂÈ Ó Ï ÔùÓ ÚÔ ÙËÓ Î Ù õùóûë ÙÔù ÏÔù! E ÂÚÓ Ù ÙËÓ ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ (9) Ó Þ ÙÔ ÛÙ Ú ù ÔÛÙÚÔÊ (12) ÙË Ï Ì Î È Ó ÙÚ Ù ÂÏ ÊÚ ÙËÓ ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ ÚÔ ÙËÓ Î Ù õùóûë ÙÔù ÏÔù F Á ÓÂÙ È Ë ÙÔ Ôõ ÙËÛË ÙÔù ÚÔÛÙ ÙÂùÙÈÎÔ Î Ï ÌÌ ÙÔ ÙÔù ÁÚ Ó úèô ÙË ÏùÛ (3). ÛÊ ÁÁÂÙ ÚÔ ÙÔ ÚÞÓ ÙÈ Â ÛùÁÎÚ ÙËÛË (2) ÌÞÓÔ Ì ٠ˉ ÚÈ. 3 2 G ÓÙ Ì ÙË ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ ÂÚÈÛÙÚ ÊÂÙ ÙË Ú õìèûë (4) ÂÍÈÞÛÙÚÔÊ Ì ˉÚÈ Ó È ÛÂÈ Ë ÏùÛ ÚÈÔÓÈÔ ÛÙÔ ùï ÎÈ Ô ÁËÛË ÙË Î Ù ÏÂùÚ ÙË Ï Ì ( Ï Â Î ÎÏÔ). 2 Óù ÒÓÂÙÂ Ï ÁÔ ÙËÓ ÎÌ ÙË Ï Ì Î È ÂÚÈÛÙÚ ÊÂÙ ÙË Ú õìèûë (4) ÂÍÈÞÛÙÚÔÊ Ì ˉÚÈ Ó ˉÂÈ Ë ÏùÛ ÚÈÔÓÈÔ ÏÈ Â Ê Ì ÙËÓ Î Ù ÏÂùÚ ÙË Ï Ì ( Ï Â Î ÎÏÔ). ÓÞÛÔ ÛùÓÂˉ úâùâ Ó Ó ÛËÎÒÓÂÙ ÙË Ì ÙË ÙË Ï Ì ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ, ÛÊ ÍÙÂ Î Ï Ù ÍÈÌ È (2) Ì ÙÔ ÔÏ Á ÓÔ ÎÏÂÈ ÛÙÔù  ÚÔù ÛùÁÎÚ Ù ÛÂ. 4 H 11

12 Á ÓÂÙ È ÏÂÁˉÔ ÙË ÂÏ ÛÙÈÎÞÙËÙ ÙË ÏùÛ Ô ÈÙÔ ÌÂÓÔ Ù ÓÙ Ì ÙË ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÔ ùê ÛÙ Ù È, ÞÙ Ó ùù ÂÊ ÚÌÞúÂÈ ÛÙÔ Î Ù Ì ÚÔ ÙË Ï Ì, ÏÏ Ì ÔÚ ÎÞÌ Â ÎÔÏ Ó Ó ÛËÎ õâ Ï ÁÔ Ì ÙÔ ˉ ÚÈ. Ô ÊÚ ÓÔ ÙË ÏùÛ Ú ÂÈ Ó Â Ó È ÂÏÂùõÂÚ Ì ÓÔ. Á ÓÂÙ È ÛùˉÓÞ ÏÂÁˉÔ ÙË ÂÏ ÛÙÈÎÞÙËÙ ÙË ÏùÛ, ÌÈ Î È Î ÈÓÔ ÚÁÈ ÏùÛ Â Â ÈÌËÎ ÓÔÓÙ È ÎÞÌ! È ùùþ ÙÔ ÏÞÁÔ Ó Á ÓÂÙ È ÛùˉÓ ÂÍ Ù ÛË ÙË ÂÏ ÛÙÈÎÞÙËÙ ÙË ÌÂ Û ËÛÌ ÓÔ ÎÈÓËÙ Ú. I ª : ÙËÓ Ú ÍË Ó ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈÔ ÓÙ È 2-3 ÏùÛ Â ÂÓ ÏÏ Í. È Ó ù ÚˉÂÈ ÈÛÔÎ Ù ÓÔÌ ÙË ÊõÔÚ ÙË Ï Ì ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ, Ó ÓÙÈÛÙÚ ÊÂÙ È Î È Ë È Î Ù ÙËÓ ÏÏ Á ÙË ÏùÛ. 2 Ó Ù ÓùÛË ÙË ÏùÛ ÚÈÔÓÈÔ Ï ÓÂÙ Ì ÙÔ ÔÏ Á ÓÔ ÎÏÂÈ ÙÈ Â ÛùÁÎÚ ÙËÛË (2) Î Ù ÌÈ ÂÚÈÛÙÚÔÊ ÂÚ Ôù. Óù ÒÓÂÙÂ Ï ÁÔ ÙËÓ ÎÌ ÙË Ï Ì Î È ÂÚÈÛÙÚ ÊÂÙ ÙË Ú õìèûë (4) ÂÍÈÞÛÙÚÔÊ Ì ˉÚÈ Ó ˉÂÈ Ë ÏùÛ ÚÈÔÓÈÔ ÏÈ Â Ê Ì ÙËÓ Î Ù ÏÂùÚ ÙË Ï Ì ( Ï Â Î ÎÏÔ). Óù ÒÓÂÙÂ Î È ÂÚ ÈÙ Ú ÙËÓ ÎÌ ÙË Ï Ì Î È ÛÊ ÁÁÂÙ ÙÈ Â ÛùÁÎÚ ÙËÛË (2) Ì ÙÔ ÎÏÂÈ ÁÂÓÈÎ ˉÚ ÛË. A 4 ºÚ ÓÔ ÙË ÏùÛ ÌÔÓÙ Ï Ì úèî Ú Á Á DCS460, 461, 500, 501 Â Ó È ÂÍÔ ÏÈÛÌ Ó Ì ٠ˉ ÊÚÂÓÔ ÏùÛ.  ÂÚ Ù ÛË Ôù ÚÔùÛÈ ÛÙ ÙÔ Ê ÈÓÞÌÂÓÔ ÙË Ó ËÛË (ÎÏÒÙÛËÌ /Kickback), ÚÔÎÏËõ Ó Þ ˉÙ ËÌ ÙË Ì ÙË ÙË ÏùÛ ÛÙÔ Í ÏÔ (  ÙÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ «π ª π º π», ÛÂÏ 6), ÂÓÂÚÁÔ ÔÈÂ Ù È ÙÔ ÊÚ ÓÔ ÙË ÏùÛ ÏÞÁ Ú ÓÂÈ Ì ú, ÞÙ Ó ÚÞÎÂÈÙ È ÁÈ ÚÎÂÙ ÈÛˉùÚ Ó ËÛË.  ÎÏ ÛÌ ÙÔù ÂùÙÂÚÔÏ ÙÔù ÎÈÓËÙÔ ÔÈÂ Ù È Ë ÏùÛ. Ô ÊÚ ÓÔ ÙË ÏùÛ ù ÚˉÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÂÚ Ù ÛË Ó ÁÎË Î È ÁÈ Ó Ì ÏÔÎ ÚÂÈ ÙËÓ ÏùÛ ÚÔ ÙË ÂÎÎÈÓ ÛÂ. ƒ à : ªËÓ Î ÓÂÙ ÛÂ Î Ì ÂÚ Ù ÛË ˉÚ ÛË ÙÔù ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Ì ÂÓÂÚÁÔ ÔÈËÌ ÓÔ ÊÚ ÓÔ ÏùÛ (ÂÎÙÞ Þ ÙËÓ ÂÚ Ù ÛË ÙÔù ÂÏ ÁˉÔù Ôù ÂÚÈÁÚ ÊÂÙ È ÛÙÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ «ŒÏÂÁˉÔ ÙË ÏùÛ ÙÔù ÊÚ ÓÔù»), ÁÈ Ù Ì ÔÚ Û ÔÏ ÌÈÎÚÞ ˉÚÔÓÈÎÞ È ÛÙËÌ Ó ËÌÈÔùÚÁËõÔ Ó ÛÔ Ú úëìè ÛÙÔ ÌËˉ ÓÔÎ ÓËÙÔ ÚÈÞÓÈ! B ÔÏ ÛÙÂ Ô Û ÔÙ ÙÔ ÊÚ ÓÔ ÙË ÏùÛ ÚÈÓ ÙËÓ Ó ÚÍË ÙË ÂÚÁ Û! C ÓÂÚÁÔ Ô ËÛË ÙË ÏùÛ ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ (Ì ÏÔÎ ÚÈÛÌ )  ÂÚ Ù ÛË ÚÎÂÙ ÈÛˉùÚ Ó ËÛË ÂÓÂÚÁÔ ÔÈÂ Ù È ÙÔ ÊÚ ÓÔ ÙË ÏùÛ ùùþì Ù ÏÞÁ ÙË ÁÚ ÁÔÚË Â ÈÙ ˉùÓÛË ÙË Ï Ì Î È ÙË Ú ÓÂÈ Ì ú ÙË ÚÔÊ Ï ÍË ÙÔù ˉÂÚÈÔ (1). ÙËÓ ÂÚ Ù ÛË ÙË ˉÂÈÚÔÎ ÓËÙË ÂÓÂÚÁÔ Ô ËÛË Ó È úâù È Ô ÚÔÊùÏ ˉÙ Ú ˉÂÚÈÔ (1) Ì ÙÔ ÚÈÛÙÂÚÞ ˉ ÚÈ ÚÔ ÙËÓ Î Ù õùóûë ÙË Ì ÙË ÙË Ï Ì ( ÏÔ 1). ÏÂùõ Ú ÛË ÙÔù ÊÚ ÓÔù ÙË ÏùÛ ÚÔÊùÏ ˉÙ Ú ˉÂÚÈÔ (1) Ó ÙÚ È Ù È ÚÔ ÙËÓ Î Ù õùóûë ÙË ÎÚÂÌ ÛÙ Ï ( ÏÔ 2) Ì ˉÚÈ ÞÙÔù Á ÓÂÈ ÓÙÈÏË ÙÞ ÞÙÈ È ÛÂ.  ùù Ó ÙËÓ ÂÚ Ù ÛË ˉÂÈ ÂÏÂùõÂÚ õâ ÙÔ ÊÚ ÓÔ ÙË ÏùÛ. 12

13 Καύσιμες και άλλες ύλες ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή λειτουργεί με ορυκτέλαια (βενζίνη και λάδι)! Κατά τη χρήση βενζίνης θα πρέπει να έχετε αυξημένη την προσοχή σας. Απαγορεύεται το κάπνισμα και κάθε ακάλυπτη φωτιά (κίνδυνος έκρηξης). Mίγμα βενζίνης Αυτή η συσκευή ωθείται από έναν αερόψυκτο δίχρονο κινητήρα υψηλής απόδοσης. Ο κινητήρας κινείται από καύσιμη ύλη και λάδι μηχανής για δίχρονους κινητήρες. Ο κινητήρας ανταποκρίνεται στην απλή αμόλυβδη βενζίνη ελάχιστου αριθμού οκτανίων 91 ROZ. Εάν δεν διαθέτετε αντίστοιχη καύσιμη ύλη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και καύσιμη ύλη με υψηλότερο αριθμό οκτανίων. Με βενζίνη υψηλότερου αριθμού οκτανίων δεν προκαλούνται βλάβες στον κινητήρα. Για την άριστη απόδοση του κινητήρα καθώς και για την προστασία της υγείας σας και του περιβάλλοντος να χρησιμοποιήτε πάντοτε αμόλυβδη καύσιμη ύλη! Για το λάδωμα του κινητήρα χρησιμοποιείται συνθετικό λάδι για αερόψυκτους δίχρονους κινητήρες (ποιοτικού επιπέδου JASO FC ή ISO EGD), το οποίο προσμιγνύεται στη βενζίνη. το οποίο προσμιγνύεται με την βενζίνη. Από πλευράς εργοστασίου ρυθμίστηκε ο κινητήρας για τη χρήση του λαδιού υψηλής απόδοσης για δίχρονους κινητήρες MAKITA με οικολογικά πρόσφορη αναλογία ανάμιξης 50:1. Έτσι εξασφαλίζεται μακρά διάρκεια ζωής της μηχανής και αξιόπιστη, άνευ κάπνας λειτουργία της. Το λάδι υψηλής απόδοσης της MAKITA για δίχρονους κινητήρες διατίθεται, αναλόγως των απαιτήσεων του καταναλωτή, στα ακόλουθα μεγέθη συσκευασίας: 1 l Αριθμ.-παραγγελίας ml Αριθμ.-παραγγελίας Σε περίπτωση που δε θα διαθέτατε λάδι υψηλής απόδοσης για δίχρονους κινητήρες της MAKITA να τηρήται οπωσδήποτε μία αναλογία ανάμιξης 50:1 κατά τη χρησιμοποίηση άλλων λαδιών για δίχρονους κινητήρες, γιατί ειδάλλως δε μπορεί να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία. Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε μίγματα λιπών από πρατήρια βενζίνης! Παρασκευή της σωστής αναλογίας του μίγματος: 50:1 Να εφαρμόζεται στην περίπτωση χρησιμοποίησης του λαδιού υψηλής απόδοσης της MAKITA για δίχρονους κινητήρες, δηλαδή να αναμιγνύονται 50 μέρη βενζίνης με ένα μέρος λαδιού. 50:1 Να εφαρμόζεται στην περίπτωση άλλων συνθετικών λαδιών για δίχρονους κινητήρες (ποιοτικού επιπέδου JASO FC ή ISO EGD), δηλαδή να αναμιγνύονται 50 μέρη βενζίνης με ένα μέρος λαδιού. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για την παρασκευή του μίγματος βενζίνηςλαδιού να γίνεται πάντοτε, στην αρχή της διαδικασίας, ανάμιξη του προβλεπόμενου όγκου λαδιού με τον μισό όγκο της βενζίνης Καύσιμη ύλη + 50:1 50:1 και στη συνέχεια πια να προστίθεται και ο υπόλειπος όγκος της. Το έτοιμο μίγμα να αναταράσσεται καλά προ της εισροής του στο μηχανοκίνητο πριόνι. Δεν έχει ουσία, λόγω μιας υπερβολικής αίσθησησης ασφάλειας, να αυξάνετε το ποσοστό του λαδιού του μίγματος για δίχρονους κινητήρες παραπάνω από αυτό της αναλογίας. Σε άλλη περίπτωση μπορεί να αυξηθεί η παρουσία καταλοίπων από την καύση, τα οποία επιβαρύνουν το περιβάλλον και φράσσουν το σωλήνα εξάτμισης του πιστονιού καθώς και το σιγαστήρα ήχου. Εκτός αυτών υπάρχει αύξηση κατανάλωσης βενζίνης και μείωση της απόδοσης. Αποθήκευση καυσίμων Τα καύσιμα έχουν μόνο περιορισμένο χρόνο ωφέλιμης ζωής. Καύσιμο και μείγματα καυσίμου παλαιώνουν λόγω εξάτμισης, ιδιαίτερα υπό την επιρροή υψηλών θερμοκρασιών. Καύσιμα και μείγματα καυσίμων που αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα εκκίνησης και βλάβες στον κινητήρα. Καλό θα ήταν να αγοράζετε μόνον τόσες καύσιμες ύλες, οι οποίες προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν μέσα σε λίγους μήνες. Σε περίπτωση υψηλότερων θερμοκρασιών καταναλώστε μείγματα καυσίμου σε 6-8 εβδομάδες. Αποθηκεύετε καύσιμα αποκλειστικά σε εγκεκριμένα δοχεία, στεγνά, ψυχρά και ασφαλή! Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τα μάτια Τα παράγωγα των πετρελαιοειδών, κατά συνέπεια και τα λάδια, απολιπαίνουν το δέρμα. Στην επαναλαμβανόμενη και διαρκή επαφή αποξηραίνεται το δέρμα. Συνέπειες της επαφής μπορεί να είναι ποικίλες δερματοπαθήσεις. Εκτός αυτών είναι γνωστό, ότι παρουσιάζονται κατά την επαφή και αλλεργικές αντιδράσεις. Η επαφή του λαδιού με τα μάτια τα ερεθίζει. Σε περίπτωση επαφής να ξεπλένετε το προσβεβλημένο μάτι με καθαρό νερό. Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού να καλήτε αμέσως έναν γιατρό! OIL 50:1 OIL 1000 cm 3 (1 λίτρο) 20 cm 3 20 cm cm 3 (5 λίτρα) 100 cm cm cm 3 (10 λίτρα) 200 cm cm 3 D È ÏùÛ È ÙË Ï ÓÛË ÙË ÏùÛ Î È ÙË Ï Ì ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ Ó ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ Ù È Ï È ÏùÛ ÌÂ ÚÞÛÌÈÍË. ÚÞÛÌÈÍË ÔÙÚ ÂÈ ÙËÓ ù ÂÚ ÔÏÈÎ ÁÚ ÁÔÚË ÂÎÙ Ó ÍË ÙÔù Ï ÈÔ Þ Ù ÎÔ ÙÈÎ ÂÍ ÚÙ Ì Ù ÙÔù ÚÈÔÓÈÔ. È ÙËÓ ÚÔÛÙ Û ÙÔù ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ ÛùÓÈÛÙ Ù È Ë ˉÚËÛÈÌÔ Ô ËÛË ÈÔÏÔÁÈÎ ÔÈÎÔ ÔÌÔ ÌÂÓÔù Ï ÈÔ ÏùÛ. Â ÔÚÈÛÌ ÓÂ ÂÚÈ ÙÒÛÂÈ Â È ÏÏÂÙ È Þ ÙÈ ÙÔ ÈÎ ÛÙùÓÔÌÈÎ Úˉ Ë ˉÚËÛÈÌÔ Ô ËÛË ÈÔÏÔÁÈÎ ÔÈÎÔ ÔÌÔ ÌÂÓÔù Ï ÈÔ. Ô Þ ÙËÓ MAKITA ÚÔÛÊÂÚÞÌÂÓÔ Ï È ÏùÛ BIOTOP Ú ÁÂÙ È ˉÔÓÙ ÛË ÙÔù Â ÈÏÂÁÌ Ó ÊùÙÈÎ Ï È Î È Â Ó È 100% ÈÔÏÔÁÈÎ ÔÈÎÔ ÔÌ ÛÈÌÔ. ÙÔ Ï È BIOTOP ˉÂÈ ÔÓÂÌËõÂ Ô «Á Ï úèô ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈÎÞ ÁÁÂÏÔ» (blauer Umwelt-Engel) (RAL UZ 48). Ô Ï È ÏùÛ BIOTOP È Ù õâù È ÛÙ ÎÞÏÔùõ ÌÂÁ õë ÛùÛÎÂù Û : 1 lt ÚÈõÌ.- Ú ÁÁÂÏ lt ÚÈõÌ.- Ú ÁÁÂÏ μèôïôáèî ÔÈÎÔ ÔÌÔ ÌÂÓ Ï È ˉÔùÓ ÌÞÓÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌ ÓË È ÚÎÂÈ È Ù ÚËÛË. È ùùþ õ ÚÂ Â ÂÓÙÞ È ÛÙ Ì ÙÔ 2 ÂÙÒÓ, ù ÔÏÔÁÈÛÌ ÓÔ Þ ÙËÓ ÂÌ ÈÂÛÌ ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ Ú ÛÎÂù Î È ÛÙÂÚ, Ó ˉÂÈ Î Ù Ó Ï õâ. E 13

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË CECHK04 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7012200 ƒ π π π È Ó appleôê

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZJ-S SRR35ZJ-S SRR50ZJ-S SRR60ZJ-S1 MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE

Διαβάστε περισσότερα

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μηχανοκίνητο αλυσοπρίονο 646 / 652 Οδηγίες χρήσης Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μηχανοκίνητο αλυσοπρίονο 646 / 652 Οδηγίες χρήσης Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης - ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μηχανοκίνητο αλυσοπρίονο 646 / 652 Οδηγίες χρήσης Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Σύµβολα Στο µηχάνηµα και σε αυτές τις οδηγίες χρήσης χρησιµοποιούνται τα παρακάτω σύµβολα: Πριν από την έναρξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71 Προτού χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, ώστε να κατανοήσετε την ορθή χρήση της μονάδας. Εγχειρίδιο χειριστή 170BT ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ: 60200101 και άνω Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ογκολογίας. στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. 5-6 Δεκεμβρίου Α Θ Η Ν Α. 2 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ. www.oncologyedu.gr. Ξενοδοχείο Divani Caravel.

Ογκολογίας. στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. 5-6 Δεκεμβρίου Α Θ Η Ν Α. 2 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ. www.oncologyedu.gr. Ξενοδοχείο Divani Caravel. 12 CME CREDITS Ογκολογίας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη www.oncologyedu.gr 2 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ογκολογική Μονάδα Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο η Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

Επαφές με την Κίνα για νέο δάνειο Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις κυβέρνησης με το Πεκίνο, με στόχο να λυθεί το πρόβλημα που προκύπτει για το χρέος

Επαφές με την Κίνα για νέο δάνειο Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις κυβέρνησης με το Πεκίνο, με στόχο να λυθεί το πρόβλημα που προκύπτει για το χρέος À ø π Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 172 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 12 Σ H M E PA ΚΟΥΝΤΡΕΤ ΟΖΕΡΣΑΪ Μαζί να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS (One-Push-Start) -1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα.

Διαβάστε περισσότερα

Με τρύπιο καταστατικό η εταιρεία αερίου Ο εκάστοτε υπουργός Εμπορίου μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές της ΚΡ.ΕΤ.Υ.Κ.

Με τρύπιο καταστατικό η εταιρεία αερίου Ο εκάστοτε υπουργός Εμπορίου μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές της ΚΡ.ΕΤ.Υ.Κ. À ø π Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012 AÚ. Ê ÏÏÔ 210 Σ H M E PA ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ Ανοικτό το κόμμα για συμμετοχή στη νέα κυβέρνηση «Για τέσσερεις λόγους πήραμε την απόφαση για κατά βούληση στις προεδρικές»,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...4 2.2 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ...4

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...4 2.2 ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...2 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1.4 ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 1.5 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ...3 1.6 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

À τεύχος 74 Προέδρου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21

À τεύχος 74 Προέδρου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21 À τεύχος 74 Σηµείωµα Προέδρου ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής εργασία με τον αρμοκόφτη

Ασφαλής εργασία με τον αρμοκόφτη Ασφαλής εργασία με τον αρμοκόφτη { Πίνακας περιεχομένων Αρχικές οδηγίες χρήσης Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο. Τα τυπογραφικά μελάνια περιέχουν φυτικά έλαια, το χαρτί είναι ανακυκλώσιμο. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...22 Αναγνώριση συµβόλων...23 Οδηγίες ασφαλείας...25 Περιγραφή...28 Χειρσιµός καυσίµου...34 Εκκίνηση και σταµάτηµα...36 Χρήση του φυσητήρα...38 Συντήρηση...42 Τεχνικά στοιχεία...47

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπουν ήδη blame game οι διπλωμάτες Ανησυχία για τη στάση των δύο ηγετών

Βλέπουν ήδη blame game οι διπλωμάτες Ανησυχία για τη στάση των δύο ηγετών À ø π Σάββατο 14 -Κυριακή 15 Αυγούστου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 94 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi

Διαβάστε περισσότερα

Κατακραυγή κατά πολιτικών

Κατακραυγή κατά πολιτικών À ø π Κυριακή 15 Ιουλίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 195 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª ƒ º ƒ ) - 7,90 (ª À øª ) ΣHMEPA ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Θεραπείες-σοκ

Διαβάστε περισσότερα

115378826 Rev. 1 6/1/10 BRW

115378826 Rev. 1 6/1/10 BRW R FI KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten. SE DK BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά της νέας μοτοσυκλέτας σας. Σας ευχόμαστε πολλά ευχάριστα και ασφαλή χιλιόμετρα Αυτό το εγχειρίδιο σας παρέχει τη βασική πληροφόρηση, σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις

Διαβάστε περισσότερα

LIBRETTO D ISTRUZIONI

LIBRETTO D ISTRUZIONI IT NL PT GR LIBRETTO D ISTRUZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI: Siete pregati di leggere attentamente questo istruzioni e prendere dimestichezza con il prodotto prima di usario. Mantenga queste istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

Πιέσεις ΗΠΑ για ελληνοτουρκικά Η Ουάσινγκτον ενθαρρύνει διάλογο υπό τον φόβο θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο

Πιέσεις ΗΠΑ για ελληνοτουρκικά Η Ουάσινγκτον ενθαρρύνει διάλογο υπό τον φόβο θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Σάββατο 15 - Κυριακή 16 Αυγούστου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 42 ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA O Τούρκος φωτογράφος Εργκίν Κονούκσεβερ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνία και κατάρρευση προσδοκιών Public Issue: Στο ναδίρ η ικανοποίηση των πολιτών από το ΠΑΣΟΚ (18%) και τη Ν.Δ. (9%)

Αγωνία και κατάρρευση προσδοκιών Public Issue: Στο ναδίρ η ικανοποίηση των πολιτών από το ΠΑΣΟΚ (18%) και τη Ν.Δ. (9%) 01-110610 10-06-10 11:08 MM ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Eτος 91o B Aρ. φύλλου 27.493 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘHΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 www.kathimerini.gr 1,00 ΣHMEPA Ο ΜΕΓΑΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Good Practices in e-marketing

Good Practices in e-marketing Good Practices in e-marketing Περιεχόμενα Πρόλογος 3-4 Ενότητα Αλλαγές στην αγορά 5-24 Αγορά αυτοκινήτων 5-14 Canadapost 15-24 Ενότητα Επιχειρηματικά μοντέλα 25-106 e-shop - Marinall 25-36 e-shop - e-gardenshop

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πρόγραµµα Συντήρησης......................... 7-2 Πρόγραµµα Περιοδικής Συντήρησης............... 7-2 Συνιστώµενη Συντήρηση σε ύσκολες Συνθήκες Οδήγησης...................

Διαβάστε περισσότερα

Ανασχηματισμός στο τέλος της χρονιάς ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi

Ανασχηματισμός στο τέλος της χρονιάς ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi À ø π Κυριακή 30 Μαΐου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 83 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË Ανασχηματισμός στο τέλος της χρονιάς

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσικλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσικλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσικλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες αναφορικά με το προϊόν, οι

Διαβάστε περισσότερα

Στο Υπουργικό η αρχή των ευθυνών Εντός των ημερών η κλήτευση του Προέδρου Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή για την τραγωδία

Στο Υπουργικό η αρχή των ευθυνών Εντός των ημερών η κλήτευση του Προέδρου Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή για την τραγωδία À ø π Κυριακή 21 Αυγούστου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 148 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) OIKONOMIA ΣHMEPA Αμυδρό φως στο τούνελ για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, εκέµβριος 2012-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου παλαιού δηµοτικού σχολείου Βάσκινας», στο.. Λεωνιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Αυστηρό μήνυμα των ΗΠΑ προς Τουρκία «Δεν θα επιτρέψουμε την παρεμπόδιση των εργασιών αλλά και των συμφερόντων της αμερικάνικης Noble»

Αυστηρό μήνυμα των ΗΠΑ προς Τουρκία «Δεν θα επιτρέψουμε την παρεμπόδιση των εργασιών αλλά και των συμφερόντων της αμερικάνικης Noble» À ø π Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 152 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Υπονόμευση Χριστόφια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα