ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς"

Transcript

1 τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ σφυρηλάτησε καὶ µορφοποίησε ὁ Χριστὸς µὲ τὴ δύνα- µη τῆς ἀγάπης. «Τί ποτέ ἐστιν ἄνθρωπος, καὶ ὅση τῆς φύσεως τῆς ἡµετέρας ἡ εὐγένεια, καὶ ὅσης ἐστὶ δεκτικὸν ἀρετῆς τοὐτὶ τὸ ζῶον, ἔδειξε µάλιστα πάντων ἀνθρώπων ὁ Παῦλος». Ποιός, δηλαδή, εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινός, ὁ σωστὸς καὶ ὁλοκληρωµένος καὶ πόση εἶναι ἡ εὐγένεια καὶ ἀνωτερότητα τῆς ἀνθρώπινης φύσεως καὶ πόσο δεκτικὸς ἀρετῆς εἶναι ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἔδειξε περισσότερο ἀπὸ ὅλους ὁ Παῦλος. Θέλουµε νὰ δοῦµε τὸν ἰδεώδη τύπο τοῦ ἀνθρώπου; Θέλουµε νὰ ἀτενίσουµε µοναδικὸ δυναµισµό, ψυχικὴ ἀνωτερότητα, πηγαία εὐγένεια, βαθιὰ εὐαισθησία στὸν πιὸ µεγάλο βαθµό; Θέλουµε νὰ δοῦµε σὲ τί ὕψος ἀρετῆς µπορεῖ νὰ φθάσει ὁ ἄνθρωπος; ὲν ἔχουµε παρὰ νὰ µελετήσουµε προσεκτικὰ τὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Τὸ µυστικό του ἡ ἀγάπη, ἡ πηγαία ἀγάπη, ἡ ἀπέραντη ἀγάπη ποὺ ἀγκαλιάζει ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ θεῖος Παῦλος ὑπῆρξε ὁ πρωταθλητὴς στὸ στίβο τῆς ἀγάπης. Ἡ βασίλισσα αὐτὴ τῶν ἀρετῶν κυρίως χαρακτήριζε τὴ ζωή του. Μόνο µὲ τὸ ὁδηγητικὸ φῶς τῆς ἀγάπης µποροῦµε νὰ γνωρίσουµε τὸν µέγα Ἀπόστολο, ποὺ µετέδωσε νέα πνοὴ ζωῆς στὸν γηρασµένο τότε κόσµο καὶ ἔγινε ὁ θεµελιωτὴς τοῦ δυτικοῦ πολιτισµοῦ. Ἡ ζωή του ὁλόκληρη ὑπῆρξε µιὰ προσφορὰ στὸν βωµὸ τῆς ἀγάπης. ὲν τῆς ἔψαλε µόνο τὸν πιὸ ὡραῖο ὕµνο ἀπὸ ὅσους ποτὲ ἔµελψαν ἀνθρώπινα χείλη. ὲν τὴν τοποθέτησε ἁπλῶς στὴν κορυφὴ τῆς πυραµίδας τῶν ἀξιῶν. Αὐτὸς διακήρυξε τό «µείζων ἡ ἀγάπη» (Α Κορινθ. ιγ 13). Τὴν ἔβαλε προπάντων θεµέλιο λίθο στὴν πολυκύµαντη ζωή του, «ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωµένοι καὶ τεθεµελιωµένοι» (Ἐφεσ. γ 18). Καὶ ὅταν πάλι ἔγραφε στοὺς Ἐφεσίους «περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ» (ε 2), εἶχε πρῶτα αὐτὸς διανύσει τὸν ὡραῖο δρόµο ποὺ πιὸ µπροστὰ βάδισαν οἱ πόδες τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης. Τὴν ἀγάπη ὁ θεῖος Παῦλος δὲν τὴν βλέπει ὡς µία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἀρετές. Τὴν αἰσθάνεται ὡς τὴν πρώτη ἀρετή, χωρὶς τὴν ὁποία καὶ ἂν ἔχει ὅλα τὰ ἄλλα χαρίσµατα «γίνεται χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύµβαλον ἀλαλάζον» (Α Κορινθ. ιγ 1). Αὐτὴ φανερώνει τὴ συγγένειά µας µὲ τὸν Θεὸ ποὺ εἶναι ὅλος ἀγάπη. «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν» (Α Ἰωάν. δ 16). Μὲ τὸ νὰ ἀγαπᾶ κανεὶς γίνεται ὅµοιος µὲ τὸν Θεό. Ἀποδεικνύει τὴ γνησιότητα τῆς καταγωγῆς του καὶ ὅτι εἶναι διδακτὸς τοῦ οὐράνιου Πατέρα: «Θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν» (Α Θεσσαλ. δ 9). Ὅσοι ἀγαποῦν ἀληθινά, ἔχουν δάσκαλό τους τὸν Ἴδιο τὸν Θεό, µᾶς τονίζει ὁ ἀγωνιστὴς τῆς ἀγάπης. Πρότυπό του καὶ ἐµπνευστή του καὶ ἐδῶ εἶχε τὸν Κύριο. Βάδιζε σταθερὰ στὰ ἴχνη Ἐκείνου ποὺ πέρασε ὁλόκληρη τὴν ἐπίγεια ζωή Του «εὐεργετῶν καὶ ἰώµενος πάντας» (Πράξ. ι 38). ιατρέχει τὴν οἰκουµένη ὁλόκληρη σκορπίζοντας παντοῦ τὰ πλούσια δῶρα τῆς ἀγάπης του. Πάντοτε ἀγαπᾶ. Καὶ ὅταν παρηγορεῖ καὶ ἐνισχύει, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἐλέγχει. Γι αὐτὸ ἀκριβῶς ἐλέγχει, διότι ἀγαπᾶ. Μὲ σφιγµένη καρδιὰ καὶ πολλὴ ὀδύνη προσπαθεῖ νὰ διορθώσει τοὺς Κορινθίους: «Ἐκ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑµῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑµᾶς» (Β Κορ. β 4). Μὲ πόση τρυφερότητα ἀπευθύνεται καὶ στοὺς Γαλάτας ποὺ συχνὰ τὸν πίκραιναν! «Τεκνία µου, οὓς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ µορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑµῖν» (δ 19). Γεµάτος θαυµασµὸ καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος µπροστὰ σ ἕνα τέτοιο ὠκεανὸ ἀγάπης, ἀναφωνεῖ: «Μὲ ποιὸν θὰ µπορούσαµε νὰ συγκρίνουµε αὐτὸν ποὺ κάθε ἡµέρα πονοῦσε γιὰ ὁλόκληρη τὴν οἰκουµένη καὶ γιὰ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀνθρώπους καὶ γιὰ τὸν καθένα χωριστά;» Ἀσύγκριτη πράγµατι θὰ παραµένει ἡ ἀγάπη τοῦ Ἀποστόλου τῆς ἀγάπης. Μ τ ν γαπ κανε ς γίνεται µοιος µ τ ν Θεό. ποδεικνύει τ γνησιότητα τ ς καταγωγ ς του κα τι ε ναι διδακτ ς το ο ράνιου Πατέρα: «Θεοδίδακτοί στε ε ς τ γαπ ν». σοι γαπο ν ληθινά, χουν δάσκαλό τους τ ν διο τ ν Θεό, 61

2 62 Γιὰ κανένα ἁµάρτηµα δὲν δικαιολογεῖται ἡ ἀπελπισία. Παράδειγµα χτυπητὸ ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Τρεῖς φορὲς ἀρνεῖται τὸν Χριστό. Τὸν ἀρνεῖται µὲ ὅρκο. Μπροστὰ σὲ µιὰ ὑπηρέτρια. Καὶ δὲν εἶναι ἕνας τυχαῖος. Εἶναι Ἀπόστολος. Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπηµένους, ποὺ ἔδινε ξεχωριστὲς ὑποσχέσεις ἀφοσιώσεως. Μεγάλο τὸ ἁµάρτηµα. Μεγάλη καὶ ἡ µετάνοια. Ἀµέσως ἔπεσε καὶ ἀµέσως σηκώθηκε. Ἡ εἰλικρινὴς µετάνοια ὄχι µόνο τοῦ χάρισε τὴν συγχώρηση. Τὸν ἀποκατέστησε καὶ στὴν πρώτη του θέση. «Ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσε πικρῶς» σηµειώνει ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος (κστ 75). «Πόση ἦταν τῶν δακρύων ἐκείνων ἡ δύναµη κανένας λόγος δὲν θὰ µπορέσει νὰ παραστήσει, παρατηρεῖ ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος. Τὴν φανερώνει ὅµως τόσο καθαρὰ τὸ ἀποτέλεσµα τῶν πραγµάτων. Γιατὶ µετὰ ἀπὸ τὴ φοβερὴ ἐκείνη πτώση, τὴν λέω φοβερή, ἐπειδὴ κανένα κακὸ δὲν εἶναι ἴσο µὲ τὴν ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ. Μετὰ ἀπὸ τόσο µεγάλο κακό, τὸν ἐπαναφέρει καὶ πάλι στὴν προηγούµενη τιµὴ καὶ τοῦ ἀναθέτει τὴ φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας. Μή, λοιπόν, καὶ σὺ ἕνεκα τῶν ἁµαρτιῶν σου χάσεις τὸ θάρρος σου καὶ ἀπογοητευθεῖς. Γιατὶ τὸ χειρότερο σηµεῖο τῆς ἁµαρτίας εἶναι νὰ µένει κάποιος στὴν ἁµαρτία. Καὶ τὸ πιὸ φοβερὸ στὴν πτώση, εἶναι νὰ µένει κανεὶς σ αὐτήν». * * * ε λικρίνεια κα συντριβή, πο ε ναι πάντα πι µεγάλος χθρ ς κα καταλύτης τ ς µαρτίας, νοίγει τ µάτια τ ς ψυχ ς σ να ληστή. Τὸ φιλάνθρωπο µυστήριο Β Ἡ πατερικὴ σοφία, ποὺ ἐπισηµαίνει τὴν παγίδα τῆς ἀπελπισίας, τονίζει ἐπίσης καὶ τὸν κίνδυνο τῆς ἀµέλειας. Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουµε ἡ πτώση εἶναι πτώση. Καὶ δὲν πρέπει νὰ παίζει κανεὶς µὲ τὴν σωτηρία του. Χρειάζεται νὰ ἀγρυπνᾶ καὶ νὰ µὴν ἀµελεῖ. Βεβαίως ὅταν πέσει, πρέπει νὰ σηκωθεῖ. Τὸ καλύτερο ὅµως εἶναι νὰ φροντίσει νὰ µὴν πέσει. Ὁ Χρυσόστοµος κάνει µιὰ ταυτόχρονη καὶ βαθιὰ ψυχολογηµένη θεώρηση τῆς ἀπελπισίας καὶ τῆς ἀµέλειας. Γράφει: «ὲν πρέπει οὔτε νὰ ἀπελπιζόµαστε οὔτε νὰ ἀµελοῦµε, γιατὶ καὶ τὰ δύο εἶναι καταστρεπτικά. Ἡ ἀπελπισία ἐκεῖνον, ποὺ ἔπεσε σὲ παράπτωµα, δὲν τὸν ἀφήνει νὰ σηκωθεῖ. Καὶ ἡ ἀµέλεια ἐκεῖνον ποὺ εἶναι ὄρθιος τὸν κάνει νὰ πέσει. Ἡ ἀµέλεια σοῦ στερεῖ τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἀπέκτησες. Ἡ ἀπελπισία δὲν σὲ ἀφήνει νὰ ἀπαλλαγεῖς ἀπὸ τὰ κακὰ ποὺ ἔχεις. Ἡ ἀµέλεια κατεβάζει καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς οὐρανούς. Ἡ ἀπελπισία γκρεµίζει σ αὐτὴ τὴν ἄβυσσο τῆς κακίας. Ἂν δὲν ἀπελπισθεῖς, ἀκόµα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, µπορεῖς γρήγορα νὰ ξαναγυρίσεις στὴν ἀρετή...»ἂς δοῦµε καὶ τῶν δύο τὴ δύναµη. Ὁ διάβολος ἦταν προηγουµένως ἀγαθός. Ἐπειδὴ ὅµως ἔδειξε ἀµέλεια καὶ ἀπόγνωση, ἔπεσε σὲ τόση κακία, ὥστε νὰ µὴ µπορεῖ πιὰ νὰ σηκωθεῖ ἀπὸ αὐτή. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἦταν βλάσφηµος καὶ διώκτης καὶ ὑβριστής. Ἐπειδὴ ὅµως ἔδειξε προθυµία καὶ δὲν κυριεύθηκε ἀπὸ ἀπελπισία, σηκώθηκε ἀπὸ τὴν ἁµαρτία καὶ ἔγινε ἴσος µὲ τοὺς ἀγγέλους. Ὁ Ἰούδας ἦταν ἀπόστολος, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔδειξε ἀµέλεια ἔγινε προδότης. Ὁ ληστὴς πάλι ὕστερα ἀπὸ τόση κακία, ἐπειδὴ δὲν ἀπελπίσθηκε, πρῶτος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους µπῆκε στὸν Παράδεισο... Αὐτά, λοιπόν, νὰ ἔχουµε ὑπόψη µας καὶ ποτὲ νὰ µὴν ἀπελπιζόµαστε. Γιατὶ κανένα ὅπλο δὲν εἶναι τόσο ἰσχυρό, στὸν σατανᾶ, ὅσο ἡ ἀπόγνωση. ὲν τοῦ προξενοῦµε τόση εὐχαρίστηση, ὅταν ἁµαρτάνουµε, ὅση ὅταν ἀπελπιζόµαστε». * * * Ἡ Ἐκκλησία µας, ἀνάµεσα στὰ συγκλονιστικὰ παραδείγµατα µετανοίας, µᾶς προβάλει καὶ τὸν ληστή. Ἕνα ληστὴ ποὺ λήστεψε τὸν Παράδεισο. Ὁ ληστὴς αὐτὸς παρουσίαζεται ὑπόδειγµα µετάνοιας. Πόση εἰλικρίνεια, πόση διάθεση µετάνοιας φανερώνει ἐκεῖνο τὸ «δικαίως», ἐκεῖνο τὸ «ἄξια ὧν ἐπράξαµεν ἀπολαµβάνοµεν»! (Λουκ. κγ 41). ίκαια ἐµεῖς οἱ ληστὲς βρισκόµαστε σ αὐτὴ τὴ θέση, σ αὐτὴ τὴν ἔσχατη καταδίκη, ὁµολογεῖ µὲ συντριβή. Ἀπολαµβάνουµε ἄξια αὐτῶν ποὺ πράξαµε. Αὐτὴ ἡ τιµωρία µᾶς ἄξιζε. Ἂν ὑποφέρουµε, ὑποφέρουµε γιατὶ ἐµεῖς κάναµε ἄλλους νὰ ὑποφέρουν. ίκαιη ἑποµένως ἡ τιµωρία µας. Φόνους κάναµε. Φόνους ἀπολαµβάνουµε. Αὐτὴ ἡ εἰλικρίνεια καὶ συντριβή, ποὺ εἶναι πάντα ὁ πιὸ µεγάλος ἐχθρὸς καὶ καταλύτης τῆς ἁµαρτίας, ἀνοίγει τὰ µάτια τῆς ψυχῆς σ ἕνα ληστή. Καὶ βλέπει πιὸ καθαρὰ ἀπὸ ὅλους, τοὺς σοφοὺς νοµοδιδασκάλους καὶ τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες, ποὺ τὸ πάθος καὶ ἡ ὑποκρισία τύφλωνε τοὺς ὀφθαλµούς τους. «Καὶ ὅλα αὐτά, ὅπως γράφει ὁ Χρυσόστοµος, χωρὶς νὰ δεῖ νεκροὺς νὰ ἀνασταίνονται, λεπροὺς νὰ καθαρίζονται, θάλασσα νὰ γαληνεύει, δαίµονες νὰ φυγαδεύονται, ψωµιὰ νὰ πολλαπλασιάζονται καὶ ὅλα τὰ ἄλλα, ποὺ εἶδε ὁ λαὸς τῶν Ἰουδαίων. Καὶ µολονότι τὰ εἶδε δὲν δίστασε νὰ Τὸν σταυρώσει». «Μνήσθητί µου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου». Σταυρὸ βλέπει καὶ βασιλεία ὁραµατίζεται. Ἡ ἐξήγηση; Ὁ µετανοηµένος ληστὴς παρατηροῦσε µὲ τὰ µάτια τῆς πίστεως. Προχωροῦσε ἀπὸ τὰ βλεπόµενα στὰ µὴ βλεπόµενα. Ἀπὸ τὴ φαινοµενικὴ ἀσηµότητα στὴ θεότητα. Γι αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος, ποὺ δὲν κρίνει «τὴν κατ ὄψιν κρίσιν», ἀλλὰ βλέπει στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς τοῦ ληστή, βραβεύει τὴν πίστη καὶ τὴ µετάνοιά του καὶ τοῦ προσφέρει τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. «Σήµερον µετ ἐµοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ».

3 «Ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιεῖς» (Ψαλµὸς 90, 4) Εἶναι γνωστὸ τὶ κάνει ὁ ἀετός, γιὰ νὰ ἐκπαιδεύσει τὰ µικρά του. Παίρνει τὰ ἀετόπουλά του καὶ τὰ ὁδηγεῖ ὣς τὴν ἄκρη τοῦ γκρεµοῦ. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ τὰ σπρώχνει γιὰ νὰ δοκιµάσουν τὰ φτερά τους καὶ νὰ ἀποκτήσουν δύναµη καὶ αὐτοπεποίθηση γιὰ νὰ πετοῦν. Σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν προσπάθειά τους τὰ παρακολουθεῖ προσεκτικά. Καὶ εἶναι ἕτοιµος, ἂν διατρέξουν κίνδυνο νὰ ἐπέµβει, γιὰ νὰ τὰ σηκώσει στὰ δυνατὰ φτερά του. Πολλὰ θὰ µποροῦσε νὰ µᾶς πεῖ τὸ παράδειγµα αὐτό. Ποιὸς δίδαξε στὸν ἀετὸ αὐτὴ τὴν τεχνικὴ καὶ τὴν τακτική; Ποιὸς τοῦ ἔβαλε µέσα του αὐτὴ τὴ φροντίδα καὶ τὴ στοργὴ γιὰ τὰ µικρά του; Ποιὸς ἄλλος ἀπὸ τὸν πάνσοφο ηµιουργό; Ἀπὸ Αὐτὸν ποὺ µᾶς προέτρεψε νὰ µαθητεύσουµε στὸ µεγάλο σχολεῖο τῆς φύσεως καὶ νὰ διδαχθοῦµε τὴ σοφία του καὶ τὴν θεϊκὴ πρόνοια: «Ἐµβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ...» Ὁ Ἴδιος ποὺ ἔβαλε µέσα στὸν ἀετὸ τὶς ἐνστικτώδεις αὐτὲς ἰδιότητες, ἐνδιαφέρεται καὶ φροντίζει πολὺ περισσότερο γιὰ τὰ παιδιά του. Τὰ δηµιουργήµατα τῆς ἰδιαίτερης ἀγάπης Του ποὺ τὰ προίκισε µὲ τὴν πνοή Του, τὴν ἀθάνατη ψυχή. Μᾶς ἐκπαιδεύει, λοιπόν, ὁ Θεός. Μᾶς γυµνάζει. Μᾶς ἐκπαιδεύει καὶ µᾶς παιδαγωγεῖ, ὡς στοργικὸς Πατέρας, «εἰς τὸ µεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ» (Ἑβρ. ιβ 10). Γιὰ νὰ γίνουµε µέτοχοι τῆς ἁγιότητος καὶ τῆς δόξης Του. Θέλει νὰ ἰσχυροποιήσουµε τὰ φτερά µας. Μᾶς θέλει δυνατούς, πανίσχυρους, ἀκαταµάχητους στὶς δοκιµασίες τῆς ζωῆς καὶ στὶς προσβολὲς τοῦ Πονηροῦ. Πῶς ὅµως θὰ γίνει µιὰ τέτοια ἐκπαίδευση; Πῶς θὰ µποροῦµε κι ἐµεῖς νὰ ἐπαναλαµβάνουµε µαζὶ µὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο τὸ «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναµοῦντι µε Χριστῷ» (Φιλιπ. δ 13); Εἴπαµε, ὅτι ὁ Θεὸς µᾶς ἐκπαιδεύει καὶ µᾶς παιδαγωγεῖ µὲ διάφορα µέσα. Σκληρὴ φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως καὶ ἡ ἐκπαίδευση ποὺ ἐφαρµόζει ὁ ἀετός. Τόσο ὅµως ἀπαραίτητη. Ἐκπαιδεύονται τὰ ἀετόπουλα, γιὰ νὰ µάθουν νὰ πετοῦν καὶ νὰ κατακτοῦν τὶς πανύψηλες κορφές. Ὄχι τὰ κοτόπουλα γιὰ νὰ ραµφίζουν πίτουρα στὶς αὐλὲς καὶ στὰ κοτέτσια. Ἔτσι καὶ στὰ πνευµατικὰ ἀθλήµατα. Ποιὸς προπονητὴς γυµνάζει τοὺς ἀθλητές του µέσα σὲ ἀνέσεις καὶ καλοπέραση; Τοὺς κατεβάζει στὸ στίβο καὶ ἐκεῖ τοὺς ταλαιπωρεῖ κυριολεκτικὰ µὲ κοπιαστικὲς καὶ συχνὰ ἐξαντλητικὲς ἀσκήσεις. Αὐτὸ τονίζει καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος καὶ τὸ προτείνει στοὺς πνευµατικοὺς ἀγῶνες: «Οὐδεὶς ἀποδυσάµενος καὶ ἀλειψάµενος, γράφει, ἄνεσιν ἐπιζητεῖ. Εἰ δὲ ἄνεσιν ἐπιζητεῖς, τί ἀπεδύσω; Τί τὰς χεῖρας ἀντῆρας;» Ὁ ἀθλητὴς ποὺ ἑτοιµάστηκε καὶ µπῆκε στὸ στίβο δὲν ζητάει ἀνέσεις. Ἂν ζητᾶς ἄνεση, τί ἔβγαλες τὰ ροῦχα σου καὶ σήκωσες τὰ χέρια σου γιὰ νὰ παλαίψεις; Μᾶς ἐκπαιδεύει κι ἐµᾶς ὁ Θεὸς καὶ µᾶς δοκιµάζει. οκιµάζει τὰ φτερά µας. Ἀλλὰ καὶ µᾶς παρακολουθεῖ. Καὶ εἶναι ἕτοιµος στὴν πρώτη δυσκολία νὰ µᾶς συµπαρασταθεῖ καὶ νὰ µᾶς βοηθήσει. Νὰ µᾶς σηκώσει στὰ δικά Του φτερά. «Ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιεῖς» (Ψαλµὸς 90, 4) µᾶς τονίζει καὶ ὁ πολυδοκιµασµένος αβίδ, ποὺ ζοῦσε διαρκῶς κάτω ἀπὸ τὴν πανίσχυρη πρόνοια καὶ προστασία τοῦ Θεοῦ. Ποιὸς δὲν περνάει δυσκολίες, θλίψεις καὶ δοκιµασίες; Ὁ πόνος σὲ κάποια στιγµὴ τῆς ζωῆς µας ἔρχεται νὰ µᾶς ἐπισκεφθεῖ. Μερικὲς δοκιµασίες ἐµφανίζονται ξαφνικὰ καὶ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ µᾶς συντρίψουν. Καὶ µεῖς σκεπτόµαστε συχνά: Ποῦ εἶναι ὁ Θεός, γιὰ νὰ µᾶς βοηθήσει; Νὰ µᾶς σηκώσει στὰ παντοδύναµα φτερά Του; Νὰ µὴ µᾶς ἀφήσει νὰ συντριβοῦµε; Ἡ θλίψη, ὁ πόνος, σὰν δυσθεώρητος γκρεµός, προβάλλει µπροστά µας. Ποῦ εἶναι ὁ Θεός; ίπλα µας. Οἱ δοκιµασίες δὲν εἶναι ἀπουσία, εἶναι παρουσία τοῦ Θεοῦ. Τὴν ὥρα ἐκείνη µᾶς γυµνάζει. Θέλει ὄχι νὰ µᾶς συντρίψει. Νὰ µᾶς ἀναδείξει. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ κορυφαῖος τῶν Ἐθνῶν Ἀπόστολος, εἶχε ἀναλάβει νὰ φέρει τὸ µήνυµα τῆς σωτηρίας στὰ πέρατα τῆς γῆς. Τί δυνάµεις χρειαζόταν γιὰ νὰ πραγµατοποιήσει ἕνα τέτοιο ὑπεράνθρωπο ἔργο! Καὶ ὅµως εἶχε ἀρρώστια ποὺ τὸν ταλαιπωροῦσε. Καὶ παρεκάλεσε τὸν Θεὸ νὰ τὸν ἀπαλλάξει. Καὶ ὁ Θεὸς τοῦ ἀποκρίθηκε, πὼς ἡ δύναµή του θὰ ὁλοκληρώνεται µέσα στὶς δοκιµασίες. Μὲ ἄλλα λόγια ὁ Θεὸς τὴν ὥρα ἐκείνη τὸν γύµναζε. Αὐτὸ ποὺ φαινόταν ταλαιπωρία, ἦταν ἄσκηση. Αὐτὸ ποὺ φαινόταν σκληρὴ δοκιµασία, ἦταν εὐεργεσία. Τὴν ὥρα ἐκείνη ἰσχυροποιοῦσε ἕναν Ἀπόστολο πρώτου µεγέθους, ὥστε νὰ λέει ἀπὸ τὴν προσωπική του ἐµπειρία: «Ὅταν ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰµι» (Β Κορινθ. ιβ 10). Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ γίνοµαι δυνατὸς κάτω ἀπὸ τὸ κράτος τῶν ἀσθενειῶν. Μὴν ἀµφιβάλλουµε: «Ὅταν ὁ Θεὸς βάζει ἕνα φορτίο ἐπάνω µας γιὰ νὰ µᾶς γυµνάσει, βάζει συγχρόνως τὸ χέρι του ἀπὸ κάτω γιὰ νὰ µᾶς ὑποβαστάσει». Μ ς κπαιδεύει Θεός, γι ν γίνουµε µέτοχοι τ ς γιότητος κα τ ς δόξης Του. Μ ς κπαιδεύει κα µ ς δοκιµάζει. οκιµάζει τ φτερά µας. λλ κα µ ς παρακολουθε. Κα ε ναι τοιµος στ ν πρώτη δυσκολία ν µ ς συµπαρασταθε κα ν µ ς βοηθήσει. 63

4 Οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. ι 32-33, 37-38, ιθ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ἑβρ. ια 33 - ιβ 2 ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν. αποστολοσ 64 Ἕνας θαυµαστὸς καὶ ὡραῖος πνευµατικὸς κόσµος προβάλλει ἐµπρός µας σήµερα. Ὁ κόσµος τῶν ἁγίων καὶ ἡρώων τῆς πίστεως τῆς ἀληθινῆς. Ἕνα ἀναρίθµητο πλῆθος ἐκλεκτῶν ψυχῶν ποὺ µὲ τὴν ἁγία ζωὴ καὶ τοὺς ὑπέροχους πνευµατικούς τους ἀγῶνες λάµπουν σὰν φωτεινὰ ἀστέρια στὸν οὐρανὸ τοῦ πνεύµατος. Αὐτὸ ποὺ ὑπῆρξαν οἱ ἅγιοι πάντες περιγράφεται στὸν σηµερινὸ Ἀπόστολο. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΥΝΑΜΗ Ἦταν σὰν κι ἐµᾶς, ἀλλὰ ὄχι ἄβουλοι καὶ ἀνίσχυροι. Μιὰ ἐσωτερικὴ δύναµη τοὺς ἀναδείκνυε δυνατούς. Ἡ δύναµη τῆς πίστεως. Μ αὐτήν, ὅπως µᾶς περιέγραψε ὁ Ἀπόστολος νίκησαν ἀντίπαλα βασίλεια, κυβέρνησαν µὲ δικαιοσύνη, πέτυχαν τὶς ἐπαγγελίες ποὺ τοὺς ἔταξε ὁ Θεός, ἔφραξαν τὰ στόµατα τῶν λιονταριῶν, ὅπως ὁ ανιήλ, ἔσβησαν τὴ δύναµη τῆς φωτιᾶς, ὅπως οἱ τρεῖς Παῖδες, ξέφυγαν τὸν κίνδυνο τῆς σφαγῆς, θεραπεύθηκαν ἀπὸ ἀρρώστιες, ἔγιναν ἰσχυροὶ καὶ ἀνίκητοι στὸν πόλεµο καὶ διέλυσαν τὰ στρατεύµατα τῶν ἐχθρῶν τους. Καὶ µὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἀπέδειξαν, ὅτι ἡ πίστη γι αὐτοὺς δὲν ἦταν µιὰ ἁπλὴ λέξη ἢ ἕνα ἐξωτερικὸ στολίδι, ἀλλὰ µιὰ δύναµη ζωῆς. Ἕνας κόσµος ἀνθρώπων µὲ δύναµη χρειάζεται καὶ σήµερα. Ὄχι τὴν στρατιωτική, τὴν πολιτικὴ κ.ο.κ, ἀλλὰ δύναµη γιὰ µιὰ πραγµατικὴ ζωὴ καὶ δηµιουργία. Τέτοια εἶναι µόνο ἡ δύναµη ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν πίστη στὸν Κύριο Ἰησοῦ. Αὐτὴ κάνει τοὺς ἀνθρώπους πραγµατικὰ δυνατούς. Ἱκανοὺς νὰ κυριαρχοῦν πρῶτα στὸν ἑαυτό τους καὶ στὰ πάθη τους. υνατοὺς γιὰ νὰ κρατοῦν γερὰ τὸ τιµόνι τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς. υνατοὺς νὰ κυβερνοῦν µὲ σύνεση καὶ δικαιοσύνη τὸν λαό. Οἱ ἅγιοι ὑπῆρξαν ἀκόµη ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ «Οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας». Ἔζησαν µέσα στὸν κόσµο, ἀλλὰ δὲν συµβιβάστηκαν µὲ τὸν ἁµαρτωλὸ κόσµο. Χωρὶς ὑποχωρήσεις στὶς ἁµαρτωλὲς ἀπαιτήσεις τῶν ἄλλων καὶ τῆς ἐποχῆς τους. Σύνθηµά τους: πιστοί, ὁτιδήποτε καὶ ἂν µᾶς κοστίσει. Γι αὐτὸ καὶ προτίµησαν νὰ διωχθοῦν καὶ νὰ βασανισθοῦν καὶ νὰ πεθάνουν παρὰ νὰ συνθηκολογήσουν µὲ τὴν ἀποστασία καὶ τὴν προδοσία τῆς πίστεώς τους. Ἔτσι ἄλλοι ὑποβλήθηκαν στὸ βασανισµὸ µὲ τὸ «τύµπανο». Ἄλλοι ἐµπαίχθηκαν, µαστιγώθηκαν, φυλακίσθηκαν, λιθοβολήθηκαν, πριονίσθηκαν, δοκίµασαν πολλοὺς πειρασµοὺς καὶ τελικὰ πέθαναν κάτω ἀπὸ τὸ µαχαίρι τοῦ δηµίου. Μιµούµεθα ἐµεῖς οἱ σηµερινοὶ πιστοὶ αὐτοὺς ποὺ µᾶς ἄφησαν κληρονοµιὰ τὴν ἐµµονὴ στὴ πίστη τους καὶ ποὺ ὁ Θεὸς τοὺς στεφάνωσε ὡς νικητὲς στὸν πνευµατικὸ ἀγῶνα; Ἤ ἡ δική µας πίστη εἶναι ἐπιφανειακὴ καὶ ἀδύνατη; Ὁ Χριστὸς µᾶς ζητάει καὶ σήµερα νὰ ἀντισταθοῦµε στὴν πλεονεξία τῆς ἐποχῆς µας. Στὶς παγίδες ποὺ µᾶς στήνει καθηµερινὰ ὁ ιάβολος προσπαθώντας νὰ κυριεύσει τὸ κάστρο τῆς ψυχῆς µας µὲ εἰκόνες, ἀκούσµατα, σκέψεις καὶ ἐπιθυµίες ἀντίθετες στὸν νόµο τοῦ Χριστοῦ. Ἀντιστεκόµαστε σὲ ὅ,τι ἀντιστρατεύεται τὴν ἁγνότητα, τὴν ἀξιοπρέπεια, τὴν τιµιότητα, τὴν δικαιοσύνη, τὴν ἀγάπη; ύσκολος ἀσφαλῶς ὁ πνευµατικὸς ἀγώνας, ἀλλὰ καὶ ὄµορφος, γιατὶ µᾶς χαρίζει τὴν πνευµατικὴ ἐλευθερία. Μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὶς ἀδυναµίες καὶ τὰ πάθη. Μᾶς ἐλευθερώνει ἀπὸ τὰ τυραννικὰ δεσµὰ τῆς «εὐπερίστατης» ἁµαρτίας. Σ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα θριάµβευσαν οἱ ἅγιοι καὶ µὲ τὸ φωτεινό τους παράδειγµα µᾶς δείχνουν τὸν δρόµο τῆς ἐπιτυχίας, τῆς νίκης. Τὸ µυστικό τους, ἡ δύναµή τους; «Ἀφορῶντες (ἀτενίζοντες) εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν». Στὸν Ἀρχηγὸ τῶν ἡρώων καὶ τῶν µαρτύρων, στὸν αἰώνιο Νικητή.

5 Δόξα καὶ τιμὴ καὶ ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. Ὅσοι ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. δ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ρωµ. β νόμος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων, ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ «Ἐν ἡµέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων». Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν µυστικά. Τὰ κρατοῦν κρυµµένα µέσα στὸ βάθος τῆς ψυχῆς τους. Κανένα ξένο µάτι δὲν µπορεῖ νὰ τὰ δεῖ, καµιὰ ἀνθρώπινη σκέψη δὲν µπορεῖ νὰ τὰ ἀποκαλύψει. Ἐδῶ ὁ ἄνθρωπος κατορθώνει τὴν ἀπόλυτη ἀπόκρυψη καὶ µυστικότητα. Κάποτε ὅµως τὸ πέπλο αὐτὸ τῆς µυστικότητος θὰ ἀποσυρθεῖ. Καὶ τὰ µυστικὰ θὰ γίνουν πλέον φανερά. Τὰ κρυπτὰ θὰ δηµοσιευθοῦν καὶ θὰ κριθοῦν. Θὰ ἔλθει ἡµέρα, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων». Γι αὐτὸ ἀκριβῶς πρέπει νὰ δώσουµε ἰδιαίτερη προσοχὴ στὴ µυστική µας ζωή. «ΤΑ ΚΡΥΠΤΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ». Κατὰ κανόνα ρίχνουµε τὸ πέπλο τῆς µυστικότητος, γιὰ νὰ κρύψουµε τὰ ἁµαρτωλὰ καὶ ἄνοµα ἔργα µας. Ἡ µυστικὴ ζωή µας εἶναι συνήθως ἡ ἱστορία τῆς ἁµαρτωλῆς ζωῆς µας. Τὰ µυστικά µας εἶναι κυρίως ἁµαρτωλὰ µυστικά. Ὁ ἕνας ἀδικεῖ, χωρὶς κανεὶς νὰ τὸν παίρνει εἴδηση. Ὁ ἄλλος ὑπονοµεύει τὴ θέση τοῦ συναδέλφου του, χωρὶς κανένας οὔτε κἂν νὰ τὸν ὑποψιασθεῖ. Καὶ ὁ τρίτος κάνει τὴ φαυλότητα µέσα στὸ σκοτάδι χωρὶς κανένας νὰ τὸν δεῖ. Μάταιος κόπος! Ὅ,τι κι ἂν κάνουµε δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κρυφθοῦµε. Ἡ µυστικότητα, ποὺ πετυχαίνουµε, εἶναι προσωρινή. Γιατὶ ὅ,τι δὲν γνωρίζουν οἱ ἄνθρωποι, τὸ γνωρίζει πολὺ καλὰ ὁ Θεός. Ἐµπρὸς του εἶναι ὅλα «γυµνὰ καὶ τετραχηλισµένα» (Ἑβρ. δ 13). Κανένα σκοτάδι, κανένα κλειδί, καµιὰ ἐρηµιὰ δὲν µᾶς ἀσφαλίζει ἀπὸ τὰ µάτια τοῦ Θεοῦ. «Σκότος οὐ σκοτισθήσεται ἀπὸ σοῦ καὶ νὺξ ὡς ἡµέρα φωτισθήσεται» λέει ὁ αβίδ (Ψαλµ. ρλη 12). Βλέπεις Κύριε, µέσα στὸ πυκνὸ σκοτάδι καὶ ἡ νύχτα ἐνώπιόν σου εἶναι σὰν ἡµέρα φωτεινή. Ἑποµένως τίποτε δὲν µπορεῖ νὰ µείνει κρυµµένο. Ὅλα θὰ ἀποκαλυφθοῦν. Πολλὲς φορὲς ἀποκαλύπτονται ἐδῶ στὴ γῆ. Ἁµαρτήµατα καὶ ἐγκλήµατα, ποὺ ἔγιναν µὲ ὅλη τὴν τέχνη καὶ ὅλη τὴ µυστικότητα, ἀποκαλύπτονται µέχρι λεπτοµερειῶν. Θὰ φανερωθοῦν ὅµως καὶ θὰ ἀποκαλυφθοῦν ὁπωσδήποτε ἐκείνη τὴν ἡµέρα. Τὸ Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ τὸ διακηρύττει: Ὁ Κύριος «φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν» (Α Κορινθ. δ 5). Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος σήµερα συµπληρώνει: «Ὁ Θεὸς κρινεῖ τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων». Αὐτά, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἔκαναν µυστικά, αὐτὰ «τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης» (Β Κορινθ. δ 2) θὰ δηµοσιευθοῦν καὶ θὰ κριθοῦν. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι µιὰ θεωρία. Εἶναι λόγος Κυρίου Παντοκράτορος. Εἶναι δυνατὸν ὅµως νὰ ὑπάρχουν καὶ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ στὴν ψυχή µας. Ἡ µυστικότητα εἶναι τὸ ἱερὸ πέπλο, ποὺ µᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, γιὰ νὰ σκεπάζουµε τὸ ἄδυτο τῆς ψυχῆς µας. Καὶ πολλοὶ τὸ προσέχουν ἰδιαίτερα αὐτό. Κρατοῦν µυστικὰ καὶ κρυµµένα τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς καλοσύνης. Βοηθοῦν ἕνα φτωχὸ καὶ ἀπροστάτευτο ὀρφανό, ἐνισχύουν µιὰ πολύτεκνη οἰκογένεια. ὲν τὸ λένε ὅµως. ὲν τὸ σαλπίζουν. Γι αὐτὸ καὶ τὰ ἔργα αὐτὰ τῆς ἀγάπης µένουν συνήθως ἄγνωστα στοὺς πολλούς. Γίνονται «ἐν τῷ κρυπτῷ» (Ματθ. στ 4), ὅπως παράγγειλε ὁ Κύριος. Εἶναι αὐτὰ τὰ πιὸ ὡραῖα, τὰ πιὸ ἁγνὰ µυστικὰ τῶν ἀνθρώπων. Ἔπειτα ἔρχεται καὶ ἡ µυστικὴ ζωὴ τῆς προσευχῆς. Προσεύχεται ὁ πιστός, ὅπως τοῦ ὑπέδειξε ὁ Κύριος «εἰς τὸ ταµιεῖον του... ἐν τῷ κρυπτῷ» (Ματθ. στ 6). Χωρὶς κανεὶς νὰ τὸν βλέπει. Χωρὶς κανεὶς νὰ τὸν ἀκούει. Οὔτε καὶ τὰ χείλη του πολλὲς φορὲς δὲν σαλεύουν. Τὰ µυστικὰ τῆς προσευχῆς εἶναι τὰ πιὸ ἅγια µυστικὰ τῶν ἀνθρώπων. ὲν θὰ µείνουν βέβαια γιὰ πάν τα κρυµµένα τὰ µυστικὰ αὐτά. Καὶ τὰ ἅγια µυστικὰ θὰ ἀποκαλυφθοῦν κάποτε, «ἐν ἡµέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἀλλὰ τὰ ἅγια µυστικὰ θὰ φανερωθοῦν, γιὰ νὰ βραβευθοῦν, γιὰ νὰ δοξασθοῦν καὶ τιµηθοῦν ἐκεῖνοι ποὺ τὰ κράτησαν στὸ ἱερὸ ἄδυτο τῆς ψυχῆς τους. Ὁ Κύριος τὸ βεβαίωσε πολλὲς φορὲς καὶ κατηγορηµατικά: «Ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ». Καὶ ὁ Ἀπόστολος στὴ σηµερινὴ περικοπὴ δηλώνει, ὅτι θὰ δοθεῖ «δόξα καὶ τιµὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζοµένῳ τὸ ἀγαθόν». Ὑπάρχουν ἀσφαλῶς καὶ στὴ δική µας ψυχὴ πολλὰ µυστικά. Ἂς τὰ ἐξετάσουµε µὲ προσοχή. Καὶ ἂν διαπιστώσουµε, πὼς εἶναι -µερικὰ ἢ ὅλα- «κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ τῆς αἰσχύνης» φθόνοι, µίση, ἀδικίες, κλοπές, ἀνηθικότητες, φόνοι καὶ ἐγκλήµατα ἀκόµη, ἂς φροντίσουµε ἀµέσως, νὰ τὰ φανερώσουµε στὸ φῶς τῆς µετάνοιας καὶ ἐξοµολογήσεως. Πρέπει ὁ ἱερὸς χῶρος τῆς ψυχῆς νὰ καθαρίσει ἀπὸ ὅ,τι ἀκάθαρτο µυστικὸ ὑπάρχει. Στὰ ἅγια τῶν ἁγίων τῆς ψυχῆς θέλει νὰ µένει ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Θέλει νὰ κατοικεῖ ὁ Χριστός. Ἂς φυλᾶµε µόνο γι Αὐτὸν τὸ ἱερὸ ἄδυτο τῆς ψυχῆς µας. Ἐδῶ ἂς φυλᾶµε κρυµµένα τὰ ἔργα, ποὺ Ἐκεῖνος µᾶς ζητᾶ. Ἐδῶ ἂς γράφεται ἡ πιὸ ὡραία, ἡ πιὸ ἅγια ἱστορία τῆς ζωῆς µας. Μέχρις ὅτου ὁ Θεὸς θὰ σηκώσει τὸ πέπλο τῆς µυστικότητος, γιὰ νὰ φανερωθοῦν στὸ φῶς τῆς δόξης καὶ τῆς αἰωνιότητος τὰ ἅγια µυστικά, ποὺ ἡ χάρις καὶ ἡ ἀγάπη του ἔκρυψαν µέσα στὴν ψυχή µας. αποστολοσ 65

6 ΙΑΛΟΓΟΣ µὲ τοὺς ἀναγνῶστες µας 66 «Στὸ Σύµβολο τῆς Πίστεως ἀναφέρεται ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι δηµιουργὸς τοῦ ὁρατοῦ καὶ τοῦ ἀόρατου κόσµου. Στὸν ἀόρατο κόσµο ὑπάγονται οἱ ἄγγελοι καὶ οἱ δαίµονες. Ὁ Θεὸς δηµιούργησε καὶ τοὺς δύο; Πῶς εἶναι δυνατόν; ὲν εἶναι ἀντίθετο µὲ τὴν ἀγαθότητά Του; Λέγεται, πὼς καὶ οἱ δαίµονες ἦταν πρῶτα καὶ αὐτοὶ ἀγαθοὶ ἄγγελοι καὶ µετὰ ξέπεσαν. Ποιὰ ἦταν ἡ αἰτία τῆς πτώσεώς τους; Ποιὸς τοὺς παρέσυρε; Ἀναφέρεται πουθενὰ στὴν Ἁγία Γραφή;» Ἀρκετὰ χωρία ἀναφέρονται στὴν πτώση τῶν δαιµόνων. Ἰδιαίτερα ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη ἀποτελεῖ πολύτιµη καὶ πλούσια πηγὴ γιὰ τὸ θέµα αὐτό. Νὰ πῶς µᾶς περιγράφει τὴν πτώση τῶν δαιµόνων: «Καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ (τοῦ δράκοντος) σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν...» (Ἀποκ. ιβ 4). Ἡ οὐρὰ τοῦ δράκοντος ἔσυρε τὸ ἕνα τρίτο ἀπὸ τὰ ἀστέρια τοῦ οὐρανοῦ, δηλαδὴ τοὺς ἀγγέλους ποὺ ἐπαναστάτησαν µαζί του ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἔρριξε κάτω στὴ γῆ. Ἑποµένως ἕνας ὑπῆρξε στὴν ἀρχὴ ὁ ἀρχηγέτης τῶν δαιµόνων ποὺ πῆρε τὴν πρωτοβουλία τῆς ἁµαρτίας, ἀποσπάστηκε ἀπὸ τὴν ἀρετὴ καὶ συµπαρέσυρε τοὺς ἀγγέλους ποὺ εἶχε ὑπὸ τὴν ἐξουσία του. Μερικοὶ ἐκλαµβάνουν «τὸ τρίτον» στὴν κυριολεξία καὶ ἄλλοι σὰν σχηµατικὸ ἀριθµό. Ὁπωσδήποτε σηµαίνει ὅτι οἱ δαίµονες εἶναι λιγότεροι ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους. Καὶ συνεχίζει τὸ θεόπνευστο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως: «Καὶ ἐγένετο πόλεµος ἐν τῷ οὐρανῷ. Ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ (ἦλθαν) τοῦ πολεµῆσαι µετὰ τοῦ δράκοντος καὶ ὁ δράκων ἐπολέµησε καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῷ ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. Καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, ὁ ὄφις ὁ µέγας... ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ µετ αὐτοῦ ἐβλήθησαν» (7-9). Ἔχουµε ἐδῶ µιὰ µεγαλοπρεπῆ περιγραφὴ τῆς πτώσεως τῶν ἀγγέλων. Καὶ ἡ περιγραφὴ αὐτὴ δὲν περιορίζεται µόνο στὸν οὐρανό, ἐπεκτείνεται καὶ στὴ γῆ. Ἡ πάλη, δηλαδή, µεταξὺ τῆς ἀντιθέου δυνά- µεως καὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ συνεχίζεται. Καὶ συνεχίζεται ἀπὸ τὶς ἐπουράνιες δυνάµεις. Καὶ ὁ ἀγώνας αὐτὸς µᾶς ὑπενθυµίζει, ὅτι στὴν πάλη µας ἐναντίον τοῦ Σατανᾶ ἔχουµε τὴ ζωντανὴ παρουσία καὶ συµµαχία τοῦ οὐράνιου κόσµου. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας στὸ θέµα αὐτὸ συµφωνοῦν, ὅτι οἱ δαίµονες δηµιουργήθηκαν ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ ὡς ἄγγελοι. Ὁπως ἀναφέρει ὁ Μ. Βασίλειος: «Οὐκ ἐν τῇ κατασκευῇ ἔχοντες τὸ ἀκάθαρτον», «οὐδὲ φύσει πονηροὶ γεγονότες, ἀλλ ἀγαθοὶ ὄντες καὶ ἐπ ἀγαθῷ γενόµενοι καὶ µηδόλως ἐν ἑαυτοῖς παρὰ Ἀπὸ ἄγγελοι δαίµονες τοῦ ηµιουργοῦ κακίας ἐσχηκότες ἴχνος». Ὅµως δὲν «ἔµειναν ἐφ οἷς αὐτοὺς ἐποίησε καὶ διέταξεν ὁ Θεός, ἀλλ ἐνύβρισαν» «ἐκπεσόντες τῶν οὐρανῶν». Ἀκριβῶς γιατὶ ὡς ἐλεύθερα πλάσµατα εἶχαν τὴν ἐξουσία «ἤ παραµένειν τῷ Θεῷ ἢ ἀλλοτριωθῆναι τοῦ ἀγαθοῦ». Αὐτὸ φανερώνουν, ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἱερὸς Αὐγουστίνος, καὶ οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου, ὅτι «ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἔστηκεν» (Ἰωάν. η 44). ηλαδὴ ὁ Σατανᾶς ὑπῆρξε κάποτε στὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ δὲν στάθηκε σ αὐτήν. «Γαβριὴλ ἄγγελος, καὶ παρέστηκε τῷ Θεῷ διηνεκῶς. Ὁ Σατανᾶς ἄγγελος, καὶ ἐξέπεσε τῆς οἰκείας τάξεως παντελῶς. Κἀκεῖνον (τὸν Γαβριὴλ) ἡ προαίρεσις διεφύλαξεν ἐν τοῖς ἄνω, καὶ τοῦτον (τὸν Σατανᾶ) κατέρριψε τῆς γνώµης τὸ αὐτεξούσιον. Ἐδύνατο γὰρ κἀκεῖνος ἀποστατῆσαι, καὶ οὗτος µὴ ἐκπεσεῖν. Ἀλλὰ τὸν µὲν διεσώσατο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τὸ ἀκόρεστον τὸν δὲ ἀπόβλητον ἔδειξεν ἡ ἐκ Θεοῦ ἀναχώρησις. Τοῦτό ἐστι τὸ κακόν, ἡ τοῦ Θεοῦ ἀλλοτρίωσις» (Μ. Βασίλειος). Καὶ ἐρχόµαστε τώρα νὰ δοῦµε τὸ εἶδος τῆς παρεκτροπῆς του. Στὸ σηµεῖο αὐτὸ διατυπώθηκαν κατά καιροὺς διάφορες ἀπόψεις. Ἡ κυριαρχοῦσα πάντως γνώµη µεταξὺ τῶν Πατέρων εἶναι ὅτι ὁ Σατανᾶς «ἐπήρθη κατὰ τοῦ πεποιηκότος αὐτὸν Θεοῦ ἀντάραι αὐτῷ βουληθείς». Αἰτία, λοιπόν, ἡ ἔπαρση, ἡ ὑπερηφάνεια, ποὺ τὸν ὁδήγησε στὴν ἀνταρσία κατὰ τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ὁ γιὰ τὴν λαµπρότητά του ὀνοµαζόµενος Ἑωσφόρος, «σκότος διὰ τὴν ἔπαρσιν καὶ γενόµενος καὶ λεγόµενος» κατάν τησε. Ὁ Μ. Ἀθανάσιος τονίζει, ὅτι ὁ Σατανᾶς δὲν κατέπεσε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ «ἕνεκεν πορνείας ἢ µοιχείας ἢ κλοπῆς», ἀλλὰ γιὰ τὴν ὑπερηφάνειά του. «Οὕτω γὰρ εἴρηκεν Ἀναβήσοµαι καὶ θήσοµαι τὸν θρόνον µου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἔσοµαι ὅµοιος τῷ Ὑψίστῳ». Τὸ ὅτι ἡ ἀποστασία του συνδέεται µὲ τὴν θεοποίησή του καὶ τὴν ἀνάβασή του στὸ θρόνο τῆς θεότητας, φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸν τρόπο, ποὺ παρέσυρε τοὺς πρωτόπλαστους. Αὐτὸ ποὺ ὁδήγησε ἐκεῖνον στὴν πτώση, αὐτὸ εἰσηγήθηκε καὶ σ αὐτοὺς, γιὰ νὰ ἔχουν καὶ παρόµοια τιµωρία. Τοὺς παραπλάνησε πὼς θὰ γίνουν «ὡς θεοί» (Γέν. γ 5). Τὴν ἀλήθεια διακηρύττει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Στὴν Α ἐπιστολή του στὸν Τιµόθεο τοῦ ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ νὰ µὴ γίνεται ἐπίσκοπος «νέοφυτος», «ἵνα µὴ τυφωθεὶς (ὑπερηφανευθεὶς) εἰς κρίµα ἐµπέσῃ τοῦ διαβόλου» (γ 6). Νὰ µὴν εἶναι νεοφυτεµένος στὸν πνευµατικὸ ἀµπελῶνα τοῦ Κυρίου. Γιατὶ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ ὑπερηφανευτεῖ καὶ ἐξ αἰτίας τῆς ὑπερηφάνειας νὰ πέσει στὴν καταδίκη ποὺ ἔπεσε ὁ Σατανᾶς. Πόσο ἀλήθεια, τροµερὸ τὸ ἁµάρτηµα τῆς ὑπερηφάνειας, ἀφοῦ καὶ ἀγγέλους κατακρήµνισε.

7 «Οὐαί µοι ἐὰν µὴ εὐαγγελίζωµαι» υὸ ὕπουλοι πειρασµοὶ προσβάλλουν συχνὰ καὶ πιστοὺς Χριστιανούς. Μολονότι ξεκινοῦν ἀπὸ τελείως διαφορετικὴ ἀφετηρία, ὅµως ἔχουν κοινὸ τέρµα. Ὁ πρῶτος εἶναι ἡ κάποια δειλία, ἡ ἡττοπάθεια ἢ ἔστω ὁ δισταγµός, ποὺ καταδικάζει σὲ µιὰ µόνιµη πνευµατικὴ ὑπολειτουργία. Ὁ δεύτερος πειρασµὸς εἶναι πιὸ ὕπουλος καὶ καµουφλαρισµένος. Καλύπτεται κάτω ἀπὸ µιὰ ὑπερευσέβεια, ποὺ δὲν ἐπιτρέπει ἱεραποστολικὲς δραστηριότητες. «ὲν θὰ σώσουµε ἐµεῖς τὸν κόσµο», ἐπαναλαµβάνουν. «Μᾶς εἶναι ἀρκετὸ νὰ σώσουµε τὴν ψυχή µας». Χρειάζεται, λοιπόν, ἕνα ξεκαθάρισµα. Νὰ δοῦµε ποιὰ εἶναι ἡ χριστιανικὴ γραµµή, ἡ Ὀρθόδοξη παράδοση. Πρῶτος ὁ Ἀρχηγὸς τῆς πίστης µας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, διακήρυξε τὸ χρέος τῆς θαρραλέας ὁµολογίας καὶ τῆς χριστιανικῆς µαρτυρίας. Κατάρτισε τοὺς µαθητές Του καὶ τοὺς ἐξαπέστειλε στὰ πέρατα τῆς οἰκουµένης, γιὰ νὰ εὐαγγελιστοῦν πάντα τὰ ἔθνη. Κατηγορηµατικὴ ἡ ἐντολή Του µὲ διαχρονικὴ ἰσχύ: «Πᾶς ὅστις ὁµολογήσει ἑν ἐµοὶ ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁµολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔµπροσθεν τοῦ Πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὅστις δ ἂν ἀρνήσηταί µε ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσοµαι αὐτὸν κἀγὼ ἔµπροσθεν τοῦ Πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. ι 32-22). Τὸ ἴδιο παράδειγµα µᾶς προσφέρει καὶ ὁ ἀκούραστος ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ Παῦλος. Τί ἦταν, ἀλήθεια, ἐκεῖνο ποὺ τὸν ἔκανε νὰ προφέρει τὰ συγκλονιστικὰ ἐκεῖνα λόγια: «Οὐαί µοι ἐὰν µὴ εὐαγγελίζωµαι»; (Α Κορινθ. θ 16). Καὶ µάλιστα σὲ µιὰ ἐποχὴ ποὺ τὸ Εὐαγγέλιο συγκέντρωνε ὅλο τὸ µίσος τῆς ἰουδαϊκῆς µισαλλοδοξίας καὶ τῆς εἰδωλολατρικῆς ἐχθρότητας. Τί τὸν ὅπλιζε µὲ ἀκατανίκητο θάρρος, γιὰ νὰ περιφρονεῖ τοὺς διωγµούς, τὶς πληγές, τὶς φυλακές, τὰ µαρτύρια; Στὴν ἴδια γραµµὴ κινήθηκαν καὶ ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ τῶν ἀποστολικῶν χρόνων, ἀλλὰ καὶ τῶν µετέπειτα. Γι αὐτὸ καὶ τὸ χριστιανικὸ µήνυµα κατέκλυσε ὅλο τὸν τότε γνωστὸ κόσµο ἀπὸ τὶς φτωχοκαλύβες ὣς τὰ ἀνάκτορα τῶν Καισάρων. Μποροῦµε νὰ φανταστοῦµε τί τόλµη καὶ τί θάρρος χρειαζόταν, ὅταν σκλάβοι καὶ ὑπηρέτες µετέστρεφαν τοὺς κυρίους τους καὶ τοὺς ὁδηγοῦσαν στὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ; Συνυφασµένο, λοιπόν, µὲ τὴ χριστιανική µας ἰδιότητα τὸ ἱεραποστολικὸ χρέος. Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ τὴν παρουσιάζει µὲ τρόπο ξεκάθαρο ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος: «Πρέπει µὲ κάθε τρόπο νὰ ἐπιθυµοῦµε καὶ νὰ ἐργαζόµαστε γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀδελφῶν µας. Εἶναι ἰσοδύναµο µὲ τὸ µαρτύριο τὸ νὰ µὴν ἀποφεύγει κανεὶς θυσίες γιὰ τὴ σωτηρία τῶν πολλῶν. Τίποτα δὲν εὐχαριστεῖ τόσο τὸν Θεό. ὲν ὑπάρχει ψυχρότερο πράγµα ἀπὸ τὸν Χριστιανό, ποὺ δὲν φροντίζει νὰ σώσει τοὺς ἄλλους... Τέτοιοι εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ σκέπτονται µόνο τὰ δικά τους ζητήµατα. Εἶναι ἀκόµα χειρότεροι. Κατάλληλοι µονάχα γιὰ τὴ φωτιά.» Τέτοια πνευµατικὴ ἀκαρπία παρουσίαζαν οἱ πέντε µωρὲς παρθένες. Ἁγνὲς καὶ κόσµιες καὶ σώφρονες, ἄχρηστες ὅµως. Χρήσιµες µόνο γιὰ τὴ φωτιά... Εἶναι χαρακτηριστικό, πὼς κανένας στὶς περιπτώσεις αὐτὲς δὲν κατηγορεῖται γιὰ τὶς προσωπικές του ἁµαρτίες... ἀλλὰ γιατὶ δὲν ὑπῆρξε χρήσιµος στοὺς ἄλλους. Τέτοιος ἦταν κι ἐκεῖνος ποὺ ἔκρυψε τὸ τάλαντο. Ἡ ζωή του ἦταν ἄµεµπτη. ὲν ἦταν ὅµως χρήσιµος σὲ κανένα. Πῶς µπορεῖ ἕνας τέτοιος νὰ εἶναι Χριστιανός; Πές µου, ἂν ἡ ζύµη µέσα στὸ ἀλεύρι δὲν ζυµώνει ὅλο τὸ φύραµα, εἶναι ζύµη αὐτή; Ἢ εἶναι µύρο αὐτό, ποὺ δὲν γεµίζει µὲ εὐωδία ἐκείνους ποὺ τὸ πλησιάζουν; Μὴν πεῖς, πὼς µοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ παρακινήσω καὶ ἄλλους. Γιατὶ ἂν εἶσαι Χριστιανὸς τὸ ἀδύνατο εἶναι νὰ µὴν γίνεται ἔτσι. ιότι ὅπως αὐτὰ ποὺ γίνονται στὴ φύση εἶναι ἀναντίρρητα, ἔτσι κι ἐδῶ. Ἀκριβῶς γιατὶ στὴ φύση τοῦ Χριστιανοῦ βρίσκεται τὸ πράγµα». Καὶ ὅλα αὐτὰ γιατὶ ἡ ἱεραποστολὴ εἶναι βασικὴ µορφὴ ἀγάπης, τῆς πιὸ σπουδαίας, ἀφοῦ ἀφορᾶ τὴ σωτηρία ψυχῶν. Γι αὐτό, ὅπως δὲν µπορεῖ νὰ νοηθεῖ Χριστιανὸς χωρὶς ἀγάπη, ἔτσι δὲν µπορεῖ νὰ νοηθεῖ Χριστιανὸς χωρὶς ἱεραποστολή. Καὶ δὲν εἶναι ἡ ἱεραποστολὴ µονάχα µιὰ µορφὴ τῆς ἀγάπης πρὸς τὰ ἀδέλφια µας. Εἶναι καὶ ἐκδήλωση ἀγάπης στὸν ἴδιο τὸν Χριστό. Πολὺ ἐκφραστικὸς εἶναι ὁ διάλογος, ποὺ κάνει ὁ Κύριος µετὰ τὴν Ἀνάστασή Του µὲ τὸν ἀπόστολο Πέτρο. Ἡ ἄρνηση τῆς ὁµολογίας ἀπὸ τὸν Πέτρο ἦταν ἄρνηση τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Γι αὐτὸ καὶ ὁ Ἰησοῦς τὸν προσκαλεῖ νὰ ἐπικυρώσει ἔµπρακτα τὴν ἀγάπη του: «Λέγει τῷ Σίµωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς: Σίµων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾶς µε πλεῖον τούτων; Λέγει αὐτῷ ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ βόσκε τὰ ἀρνία µου» (Ἰωάν. κα 15). ηλαδὴ εἶναι σὰν νὰ τοῦ λέει: Ἂν µὲ ἀγαπᾶς θὰ τὸ δείξεις πάνω στὰ πράγµατα µὲ τὸ ἐνδιαφέρον σου γιὰ τὰ πρόβατά µου, τὰ παιδιά µου, τοὺς ἀδελφούς σου. Ἡ καλύτερη ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης σου σὲ µένα εἶναι ἡ φροντίδα σου γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Γιὰ νὰ αἰσθανθοῦµε, λοιπόν, τὴν ἀνάγκη τῆς ἱεραποστολῆς καὶ νὰ ἀψηφήσουµε τὶς θυσίες της, πρέπει νὰ αἰσθανθοῦµε τὴν ἀνάγκη τῆς ἀγάπης στὸν ἄνθρωπο καὶ στὸν Χριστό. Ἂν δὲν αἰσθανθοῦµε τὴ µία, δὲν µποροῦµε νὰ ζήσουµε τὴν ἄλλη. Ἀδιάσπαστη ἡ ἑνότητα: Ἀγαπᾶς µε; τότε ποίµαινε. εραποστολ ε ναι βασικ µορφ γάπης, τ ς πι σπουδαίας, φο φορ τ σωτηρία ψυχ ν. Γι α τό, πως δ ν µπορε ν νοηθε Χριστιαν ς χωρ ς γάπη, τσι δ ν µπορε ν νοηθε Χριστιαν ς χωρ ς εραποστολή. 67

8 αποστολοσ 68 Δικαιωθέντες ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν ἀσθενῶν κατὰ καιρὸν ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. στ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι οὗ καὶ τὴν ου τις ἀποθανεῖται ὑπὲρ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ρωµ. ε 1-10 Μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαί- προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν. ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλίψις ἡμῶν ἀπέθανε. Πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες ἐν ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι αὐτοῦ ἀπὸ τῆς δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ὀργῆς. Εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν. Ἔτι γὰρ καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ. Στὶς µέρες µας γίνεται κατάχρηση τῆς λέξεως ἀγάπη. Τὴν χρησιµοποιοῦν οἱ πιὸ ἀπίθανοι τύποι. Ἐπαναλαµβάνεται ἀνυπόφορα στὰ πιὸ ἀνούσια τραγούδια. Ξανὰ καὶ ξανὰ ἐπαναλαµβάνεται σὲ περιοδικά, φυλλάδια φθηνὰ ἀπὸ περιεχόµενο καὶ βιβλία. Ἔτσι ἡ λέξη φαίνεται νὰ ἔχει χάσει τὸ ὑπέροχο καὶ µοναδικὸ νόηµα ποὺ τῆς ἔδωσε ὁ Χριστιανισµός. Ἡ σηµερινὴ ὅµως ἀποστολικὴ περικοπὴ µᾶς καθοδηγεῖ νὰ θυµηθοῦµε τὸ γνήσιο καὶ ἀληθινὸ νόηµα τῆς ἀγάπης. Τὴν οὐσιαστική της σηµασία. Μᾶς φέρνει κοντὰ στὴν αἰώνια πηγὴ τῆς γνήσιας ἀγάπης. Μᾶς µιλάει γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Στὴν ἀγάπη αὐτὴ ἀνακαλύπτουµε τὰ χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα τῆς πραγµατικῆς ἀγάπης. ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει σήµερα, ὅτι ὁ σταυρικὸς θάνατος τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξε ἡ µεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ µᾶς. Καὶ τοῦτο, γιατὶ στὸν θάνατο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποκαλύπτεται ἡ πιὸ µεγάλη θυσία. Ὁ Θεὸς Πατέρας γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσµου θυσιάζει ὅ,τι πολυτιµότερο εἶχε, τὸν µονογενῆ Υἱόν Του. «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσµον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν µονογενῆ ἔδωκεν» γράφει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης (Ἰωάν. γ 16). Καµία θυσία δὲν εἶναι µεγάλη γιὰ τὴν γνήσια ἀγάπη. Ἡ θυσία εἶναι τὸ ἀσφαλέστερο κριτήριο τῆς ἀγάπης. Μποροῦµε νὰ ὑπολογίσουµε τὸ µέγεθος τῆς ἀγάπης, ὅταν δοῦµε τὸ µέγεθος τῆς θυσίας. Ὅταν ἀντικρίζουµε τὸν σταυρὸ τοῦ Γολγοθᾶ καὶ γνωρίζουµε ὅτι ὁ ἐσταυρωµένος Ἰησοῦς εἶναι ὁ µονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ τότε µποροῦµε, ἔστω καὶ ἀµυδρά, νὰ νιώσουµε τὸ ἄπειρο «πλάτος καὶ µῆκος καὶ βάθος καὶ ὕψος» τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ (Ἐφεσ. γ 18). Ἡ µητέρα, ποὺ θυσιάζει τὴν ἡσυχία της, τὴν ἄνεσή της καὶ εἶναι ἕτοιµη καὶ αὐτὴ τὴ ζωή της νὰ προσφέρει γιὰ τὸ παιδί της, αὐτὴ ἡ µητέρα ἔχει τὴ γνήσια ἀγάπη. Ὁ νέος, ποὺ θεωρεῖ χαρά του νὰ προσφέρει τὸ χρόνο, τὶς γνώσεις, τὶς ἱκανότητές του καὶ αὐτὸ ἀκόµη τὸ αἷµα του, ἄν χρειασθεῖ, γιὰ τοὺς ἀδελφούς του, γιὰ τὴν Πατρίδα,τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸς ἔχει τὴν γνήσια ἀγάπη. Στὸ πνεῦµα τῆς θυσίας, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν πιὸ µικρὴ προσφορὰ καὶ φθάνει ὣς τὴν πιὸ πολύτιµη, βρίσκεται τὸ ἀληθινὸ κριτήριο τῆς γνήσιας ἀγάπης. Θὰ ἀκούσουµε πολλὲς φορὲς νὰ µᾶς µιλοῦν γιὰ Η ΓΝΗΣΙΑ ΑΓΑΠΗ «Ἐγὼ ἠγάπησα ὑµᾶς. Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει». ἀγάπη. Μὴ βιαστοῦµε νὰ ἀνοίξουµε τὴν καρδιά µας. Προσπάθησε νὰ διακρίνεις πίσω ἀπὸ τὰ λόγια τὴν πραγµατικότητα. Νὰ διακρίνεις τὴν διάθεση τῆς θυσίας, τὴν ἀνιδιοτέλεια τῆς προσφορᾶς. Μιὰ ψυχὴ ποὺ ἀγαπᾶ, ἔχει γιὰ χαρακτηριστικό της γνώρισµα τὴ θυσία. Αὐτὴ τὴν ἀγάπη ἔδειξε ὁ Κύριος καὶ γι αὐτὴν εἶπε τὰ ὑπέροχα ἐκεῖνα λόγια: «Ἐγὼ ἠγάπησα ὑµᾶς. Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ» (Ἰωάν. ιε 13). Ὁ Κύριος µᾶς ὀνοµάζει φίλους. Ἡ δική µας ἀνταπόκριση σ αὐτή του τὴν ἀγάπη ὅµως δὲν µᾶς τιµάει, εἶναι πολὺ διαφορετική. Κι ἐδῶ ἀκριβῶς ἀποκαλύπτεται τὸ ὕψος καὶ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τὸ τονίζει ἰδιαιτέρως. Ὄχι µόνον φίλοι τοῦ Χριστοῦ δὲν εἴµαστε, ἀλλὰ ἐχθροί Του, ἀντίπαλοί Του. Εἴµαστε ἁµαρτωλοί. Τίποτα τὸ ἀξιαγάπητο δὲν ὑπῆρχε σὲ µᾶς, γιὰ νὰ µᾶς ἀγαπήσει ὁ Χριστός. Καὶ ὅµως «ἔτι ἁµαρτωλῶν ὄντων ἡµῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡµῶν ἀπέθανε». Ἐνῶ ἐµεῖς, στὰ χρόνια τῆς ἀγνοίας καὶ τῆς ἀπιστίας µας τὸν ὑβρίσαµε, τὸν ἀρνηθήκαµε, τὸν µισήσαµε, Ἐκεῖνος µᾶς ἀγάπησε. Καὶ ἐὰν σήµερα, ποὺ τὸν πιστεύουµε, τὸν ἀγαποῦµε, δὲν τὸ κάνου- µε αὐτὸ ἀπὸ δική µας καλοσύνη, εἶναι γιατὶ «αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡµᾶς» (Α Ἰωάν. δ 19). Αὐτὸ τὸ ὕψος καὶ τὸ µεγαλεῖο παίρνει καὶ ἡ δική µας ἀγάπη κάθε φορά, ποὺ τὴν δείχνουµε ὄχι στοὺς φίλους µας, ἀλλὰ στοὺς ἀντιπάλους, στοὺς ἐχθρούς µας. Ὅταν ὁ γείτονάς σου σὲ ἐχθρεύεται καὶ σὺ τὸν ἀγαπᾶς, τότε ἔχεις τὴν γνήσια ἀγάπη. Ὅταν ὁ συνάδελφός σου σὲ δολιεύεται καὶ σὺ τὸν ἀγαπᾶς, τότε ἔχεις τὴ γνήσια ἀγάπη. Ὅταν ἀγαπᾶς τὸν ἐχθρό σου, βρίσκεσαι στὸ δρόµο ποὺ ὁδηγεῖ στὶς πηγὲς τῆς µοναδικῆς, τῆς γνήσιας ἀγάπης. Ὁ Κύριος µᾶς τὸ βεβαίωσε: «ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν... καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου» (Λουκ. στ 35). ιψᾶµε, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, γιὰ ἀγάπη. Γιὰ γνήσια ἀγάπη. Ποτὲ δὲν θὰ µπορέσουµε νὰ σβήσουµε τὴν δίψα µας αὐτὴ µὲ τὰ λασπόνερα τῆς ψεύτικης καὶ κίβδηλης ἀγάπης ποὺ βρίσκουµε εὔκολα στὰ ρεῖθρα τῆς σύγχρονης ζωῆς. Τὴν γνήσια ἀγάπη θὰ τὴν συναντήσουµε, θὰ τὴν σπουδάσουµε, θὰ τὴν ἀπολαύσουµε µόνο στὴν αἰώνια πηγή της, στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Τὴν µοναδική, τὴν γνήσια ἀγάπη.

9 Ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. Ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν. Ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας ἐλεύθεροι ἦτε τῇ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ δικαιοσύνῃ. Τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ ΜΑΤΘΑΙΟΥ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. η 5-13 Τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ρωµ. στ θάνατος. Νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον. Τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. Η ΠΙΟ ΦΟΒΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ «Παρεστήσατε τὰ µέλη ὑµῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνοµίᾳ». Μιὰ λέξη ποὺ προκαλεῖ ἀποτροπιασµὸ καὶ ἀγανάκτηση. Σκληρὴ πάντοτε ἡ δουλεία. Εἶναι καταρράκωση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, δέσµευση καὶ τυραννία τοῦ ἀνθρώπου, ὑποβάθµιση καὶ ἐξευτελισµὸς τῆς ἀξίας του. Τὰ ὑπόδουλα ἔθνη ποθοῦν καὶ µάχονται νὰ ἀποτινάξουν τὴ δουλεία. Ἱερὸς ὁ πόθος τους, εὐγενεῖς οἱ ἀγῶνες τους. Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ µία ἄλλη δουλεία, τὴν ὁποία πολλοὶ ἄνθρωποι δὲν τὴν πολυσκέπτονται, µολονότι ἡ τυραννία της εἶναι µεγάλη καὶ ἀφάνταστα ὀδυνηρή. Πρόκειται γιὰ τὴν ἠθικὴ δουλεία, τὴ δουλεία στὰ πάθη, ποὺ εἶναι χειρότερη ἀπὸ τὴν ἐθνική, τὴν πολιτική, τὴν οἰκονοµικὴ καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη δουλεία. Γιὰ τὴν καταθλιπτικὴ αὐτὴ δουλεία τῆς ἁµαρτίας µίλησε πολλὲς φορὲς ὁ Κύριος καὶ κάνει ἐπανειληµµένα λόγο ἡ Ἁγία Γραφή. Αὐτὴ τὴ δουλεία ἐννοεῖ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν γράφει πρὸς τοὺς Ρωµαίους «εἴχατε προσ φέρει τὰ µέλη σας δοῦλα εἰς τὴν ρυπαρότητα τῆς ἁµαρτίας καὶ τῆς ἀνοµίας». Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΟΥΛΕΙΑ Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἦταν δοῦλοι τῆς ἁµαρτίας καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν δουλεία ἦλθε νὰ µᾶς ἀπαλλάξει ὁ Χριστός. «Ἦτε δοῦλοι τῆς ἁµαρτίας» γράφει σὲ ἕνα στίχο προηγουµένως. «Παρεστήσατε, λέγει, τὰ µέλη ὑµῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνοµίᾳ εἰς τὴν ἀνοµίαν». Ἐδώσατε καὶ καταστήσατε, εἴτε παρασυρόµενοι λόγω ἀδυναµίας εἴτε θεληµατικὰ καὶ µὲ ἀνάληψη τῆς πλήρους εὐθύνης, τὰ µέλη τοῦ σώµατός σας δοῦλα στὴν ἁµαρτία, ἡ ὁποία καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο ἀκάθαρτο ἀπέναντι στὸν ἑαυτό του καὶ ἀπέναντι στὸν Θεό. Τὸν ἐξωθεῖ καὶ τὸν παρασύρει συνεχῶς σὲ κάθε παράβαση καὶ παρανοµία. Καὶ ὡς «µέλη τοῦ σώµατος» ὁ Παῦλος ἐννοεῖ ὁλόκληρο τὸ σῶµα καὶ τὶς αἰσθήσεις του, ὅταν αὐτὸ ἐργάζεται τὸ κακό. Τὰ µάτια βλέπουν τὴν πονηρία, πονηρὲς εἰκόνες φέρνουν στὴν ψυχὴ καὶ προκαλοῦν ἁµαρτωλὲς ἐπιθυµίες. Τὰ αὐτιὰ ἀκοῦνε σαπρολογίες καὶ χυδαιότητες, τὶς ἀποθηκεύουν στὴ µνήµη καὶ τὶς ἔχουν διαθέσιµες γιὰ χρήση ἀπὸ τὸ στόµα. Ἡ γλῶσσα ἐκτοξεύει τὰ δηλητηριώδη βέλη τῆς συκοφαντίας, τῆς δολιότητας, τῆς ψευδολογίας καὶ τῆς κατακρίσεως. Οἱ ἐµπαθεῖς ἄνθρωποι, λέει ὁ ψαλµωδός, «ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν... ἰὸς ἀσπίδος (=δηλητήριο ὀχιᾶς) ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν» (Ψαλµ. ε 10, ιγ 3). Τὰ χέρια ἁπλώνονται σὲ πολλὰ κακὰ ἔργα. Τὰ πόδια τρέχουν σὲ περιοχὲς ὅπου κυριαρχεῖ ἡ ἁµαρτία, οἱ διαπληκτισµοὶ καὶ οἱ ἔριδες. Φυσικὰ γιὰ τὰ ἁµαρτήµατα δὲν εὐθύνονται τὰ µέλη τοῦ σώµατος. Αὐτὰ εἶναι ἁπλῶς ἐκτελεστικὰ ὄργανα. Εὐθύνεται ἡ καρδιὰ καὶ ἡ θέληση, ὁ ἁµαρτωλὸς ἄνθρωπος, ποὺ κατάν τησε δοῦλος τῆς ἁµαρτίας. Ὅσο συχνότερα ὁ ἄνθρωπος νικᾶται ἀπὸ τὴν ἁµαρτία καὶ δουλεύει σὲ αὐτὴν, τόσο καὶ περισσότερο ὑποδουλώνεται καὶ καταντᾶ ἀνελεύθερος δοῦλος της. «Ὧ γάρ τις ἥττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται» (Β Πέτρ. β 19). Γίνεται κανεὶς δοῦλος στὰ ἁµαρτωλὰ πάθη, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔχει νικηθεῖ καὶ κυριευθεῖ, στὸν ἐγωισµὸ καὶ τὶς πολυάριθµες ἐκδηλώσεις του. Καὶ τὸ φοβερότερο, γίνεται ἀξιοδάκρυτος δοῦλος τοῦ πονηροῦ, ὑπακούοντας καὶ ἐκτελώντας τὰ θελήµατα ἐκείνου. Εἶναι «ἐζωγρηµένος», ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «πιασµένος στὴν παγίδα» τοῦ διαβόλου (Β Τιµ. β 26). ΛΥΤΡΩΤΗΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος ἄνθρωπος αἰσθάνεται καὶ ἀπεχθάνεται αὐτὴ τὴν δουλεία. Βλέπει ὅτι ἔχει χάσει τὴν ἐλευθερία του, ὅτι σύρεται αἰχµάλωτος ἀπὸ τὰ πάθη. Βλέπει, ὅτι ἡ θέλησή του ἔχει δεσµευθεῖ καὶ κλίνει πρὸς τὸ κακό. Γνωρίζει ποιὸ εἶναι τὸ καλό, τὸ ἐκτιµᾶ καὶ κατὰ βάθος τὸ ἐπιθυµεῖ. Θὰ ἤθελε καὶ αὐτὸς νὰ εἶναι ἀπαλλαγµένος ἀπὸ τὴν τυραννία τῶν παθῶν. Ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ τώρα ἔχει καταντήσει, δὲν τὸ κατορθώνει. Αἰσθάνεται καὶ µπορεῖ νὰ ἐπαναλαµβάνει γιὰ τὸν ἑαυτό του ὅσα ὁ ἀπόστολος Παῦλος βάζει στὸ στόµα ἑνὸς ἁµαρτωλοῦ. Βλέπω, λέει ὁ ἁµαρτωλός, ὅτι µέσα µου κυριαρχεῖ ὁ νόµος καὶ ἡ δύναµη τῆς ἁµαρτίας. Εὐχαριστοῦµαι µὲ τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά µου στὸν νόµο τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ «βλέπω ἕτερον νόµον ἐν τοῖς µέλεσί µου, ἀντιστρατευόµενον τῷ νόµῳ τοῦ νοός µου καὶ αἰχµαλωτίζοντά µε τῷ νόµῳ τῆς ἁµαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς µέλεσί µου». Καὶ ἔτσι «οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλ ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω» (Ρωµ. ζ 23, 19). Αὐτὸ εἶναι τὸ φοβερὸ ψυχικὸ δράµα τοῦ ἁµαρτωλοῦ καὶ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν κατάσταση ἐννοοῦσε καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν ἔλεγε «θλίψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζοµένου τὸ κακόν» (Ρωµ. β 9). Ἀλλὰ σὲ ὥρα φωτισµοῦ, µεταστροφῆς καὶ ἀνανήψεως, ἀναφωνεῖ ὁ ἁµαρτωλὸς «εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ρωµ. ζ 24, 25). Γιατὶ ὁ Χριστὸς ἦλθε νὰ καταργήσει τὴ δουλεία τῆς ἁµαρτίας, νὰ καταλύσει τὰ ἔργα καὶ τὴν τυραννία τοῦ διαβόλου καὶ ὡς Παντοδύναµος ἐλευθερωτὴς ἦλθε «ἐξαγαγεῖν ἐκ δεσµῶν δεδεµένους καὶ ἐξ οἴκου φυλακῆς καθηµένους ἐν σκότει». Αὐτὸς βροντοφωνεῖ «τοῖς ἐν δεσµοῖς ἐξέλθετε» (Ἡσ. µβ 7, µθ 9). αποστολοσ 69

10 Λιοντάρι µέ προβιά; 70 Τὸ ἀκοῦµε συχνά. Ἡ καρδιὰ νὰ εἶναι καθαρή, τίµια, εἰλικρινής. Ὅλα τὰ ἄλλα δὲν ἔχουν ση- µασία. - Αὐτὸς κατὰ βάθος εἶναι καλός, µᾶς λένε, µὴ κοιτᾶτε ποὺ φαίνεται διαφορετικός. Κατ ἀρχὴν συµφωνοῦµε. Πρωταρχικὸ ρόλο παίζει τὸ ἐσωτερικὸ περιεχόµενο τοῦ ἀνθρώπου. «Ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος» (Α Πέτρ. γ 4). Τί ἔχει, δηλαδή, καὶ τί κρύβει µέσα του. Τί εἶναι καὶ ὄχι τί φαίνεται. Εἶναι χρυσάφι ἢ εἶναι γυαλιστερὸς ντενεκές; Εἶναι γεµάτος ἢ ἄδειος; Τὴν πρώτη σηµασία ἀσφαλῶς δὲν τὴν ἔχει τὸ τί φαίνεται ἀπὸ ἔξω, ἀλλὰ τί εἶναι µέσα του. Ἄλλο ὅµως µιὰ ἱεράρχηση καὶ µιὰ ἀξιολόγηση καὶ ἄλλο κατάργηση καὶ ἀπόρριψη. Ἡ οὐσία δὲν καταργεῖ τὸν τύπο, ὅπως καὶ ὁ τύπος δὲν ἀπορρίπτει τὴν οὐσία. Γιατὶ συχνὰ ὁ τύπος ἢ αὐτὸ ποὺ πολλοὶ θεωροῦν τύπο, συγκρατεῖ καὶ προφυλάσσει τὴν οὐσία. Φλούδα, λένε. Τσόφλι. Περιτύλιγµα. Ἔστω. Ἀλλὰ χωρὶς αὐτὰ δὲν ἔχεις καὶ δὲν συγκρατεῖς οὔτε τοὺς καρπούς. ὲν µπορεῖς, π.χ. νὰ θεωρεῖς ἄχρηστο τὸ τσόφλι τοῦ ἀβγοῦ, ἐπειδὴ εἶναι τσόφλι καὶ ὄχι οὐσία, γιατὶ τότε καταστρέφεις καὶ τὴν οὐσία. ὲν ἀρκεῖ ἑποµένως µονάχα νὰ εἶσαι. Πρέπει καὶ νὰ φαίνεσαι. Μὴν τὸ θεωροῦµε δευτερεῦον ἢ ἐπουσιῶδες. Εἶναι πολὺ σωστὸ αὐτὸ ποὺ λέγεται: «Ἡ γυναίκα τοῦ Καίσαρα δὲν ἀρκεῖ νὰ εἶναι τίµια. Πρέπει καὶ νὰ φαίνεται τίµια µὲ τὴν ὅλη ζωή της». Καὶ ὅµως, ἂν καὶ εἶναι µιὰ τόσο σπουδαία ἀλήθεια, σήµερα ἀµφισβητεῖται ἀπὸ πολλούς. Περιφρονεῖται καὶ γίνεται ἀντικείµενο χλευασµοῦ. Στὸ ὄνοµα τῆς ἁπλότητος, τῆς εἰλικρίνειας, καταργεῖται ἡ καλὴ συµπεριφορά, οἱ εὐγενικοὶ τρόποι, ἡ ἀξιοπρεπὴς ἐξωτερικὴ ἐµφάνιση. - Σηµασία δὲν ἔχει τί θὰ φορέσεις, πῶς θὰ ἐµφανισθεῖς, πῶς θὰ συµπεριφερθεῖς! Σηµασία ἔχει τί εἶσαι, µᾶς λένε. Καὶ προσθέτουν: Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ὑποκρισίες. Ἄλλωστε τὸ ράσο δὲν κάνει τὸν παπά! Μάλιστα, τὸ ράσο δὲν κάνει τὸν παπά. Ὅµως δὲν νοεῖται καὶ παπὰς χωρὶς ράσο. Τὸ ἔνδυµα θὰ λέγαµε, ὄχι µόνο χαρακτηρίζει αὐτὸν ποὺ τὸ φοράει, ἀλλὰ καὶ τὸν βοηθάει. Τοῦ θυµίζει ἔστω µερικὰ πράγµατα ποὺ δὲν πρέπει νὰ λησµονεῖ. Ἔχει θετικὴ καὶ οὐσιαστικὴ ἐπίδραση. Πρέπει νὰ τὸ ἔχουµε προσέξει καὶ στὸν ἑαυτό µας. Σὲ ἄλλη ψυχολογικὴ κατάσταση βρισκό- µαστε, ὅταν εἴµαστε καλὰ καὶ µὲ εὐπρέπεια ντυµένοι καὶ σὲ ἄλλη ὅταν πρόχειρα. ιαφορετικὰ αἰσθάνεται ὁ στρατιώτης, ὁ ἀξιω- µατικὸς µὲ στρατιωτικὴ στολὴ καὶ ἀλλιῶς µὲ πολιτικὴ περιβολή. Τὸ ἴδιο βλέπουµε ἕνα στρατηγὸ ντυµένο µὲ τὴ στολή του, µὲ ὅλα τὰ διακριτικὰ τοῦ ἀξιώµατός του καὶ τὸ ἴδιο ὅταν τὸν ἀντικρίζου- µε ὡς ἁπλὸ πολίτη; Ποιὸς ἀµφιβάλλει; Ἂν ἡ λεοντὴ δὲν κάνει τὰ λιοντάρια, ὅµως θὰ ἦταν γελοῖο τὸ θέαµα νὰ βλέπουµε λιοντάρια ντυ- µένα µὲ προβιές. Στὸ λιοντάρι ταιριάζει ἡ λεοντή. Γιατὶ αὐτὴ ἀνταποκρίνεται στὴ λιονταρίσια καρδιά. Ἂν τὸ παραµορφώσουµε, τὸ γελοιοποιοῦµε. Ὄχι, λοιπόν, ἀκραῖες καταστάσεις. Φυσικοί, ἁπλοί, ἀνεπιτήδευτοι. Τὸ ὑπογραµµίζουµε: Ἡ ὄψη ἔχει ἀσφαλῶς τὴν ἀξία της, ἀλλὰ µόνο καὶ ἐφόσον εἶναι ἀντικατόπτρισµα τῆς καρδιᾶς. ιαφορετικὰ πρόκειται γιὰ κακόγνωµη αλιδά, λαµπερὴ ἐξωτερικά, τροµερὴ ἐσωτερικά, «ἐνώτιον (σκουλαρίκι) εἰς χοίρου ρύγχος» (Παροιµ. ια 22), ὅπως χαρακτηριστικὰ τονίζει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἂν θέλουµε ἀληθινὴ ἁπλότητα καὶ φυσικότητα, ἂς µὴν ξεχνᾶµε τὴν ἐσωτερικὴ πνευµατική µας καλλιέργεια. Χωρὶς αὐτὴ ἡ φυσικότητα εἶναι φαινοµενική, ψεύτικη. Ἕνας ἀγρὸς ἀκαλλιέργητος, γεµάτος ἀγκάθια, εἶναι φυσικός. ὲν εἶναι ὅµως κατάλληλος γιὰ σπορὰ καὶ πρόσφορος σὲ καρποφορία. Ἡ ἁπλότητα ἡ ἀληθινή, εἴπαµε, πηγάζει ἀπὸ τὴν καρδιά. Ὄχι ὅµως ἀπὸ ὁποιαδήποτε καρδιά. Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν καρδιὰ τὴν ἁγνὴ καὶ καθαρή, τὴν εὐαίσθητη, τὴν καλλιεργηµένη χριστιανικά. Καὶ αὐτὴ ἡ ζωὴ τῆς καρδιᾶς, εἶναι ἡ καρδιὰ τῆς ζωῆς, τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. Φροντισµένη, λοιπόν, ἡ στολὴ τῆς ψυχῆς, ὅπως τὴν θέλει ὁ Κύριος καὶ Θεός µας, µὲ τὶς ἀρετὲς τῆς ἀγάπης, τῆς ταπεινοφροσύνης... ὲν θὰ ἀδιαφορήσουµε ὅµως καὶ γιὰ τὴν ἐξωτερική µας συµπεριφορὰ καὶ ἐµφάνιση. ὲν πηγαίνει κανεὶς στὴν Ἐκκλησία, ὅπως πηγαίνει σὲ µιὰ κοσµικὴ ἐκδήλωση ἢ ὅπως κυκλοφορεῖ στὴν κουζίνα, ἐν ὀνόµατι τῆς ἁπλότητος. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ µᾶς λέει: «Ἡ ἐνδυµασία τοῦ ἀνθρώπου, τὸ γέλιο του καὶ τὸ βάδισµά του διαλαλοῦν, τί ἄνθρωπος εἶναι» (Σοφία Σειρὰχ ιθ 30). Ὀρθόδοξον Χριστιανικὸν Περιοδικόν. Ὄργανον Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ» Κυκλοφορεῖ κάθε µήνα. Ἐκδότης: Ἀδελφότης Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ» Σ.Α., Ἱπποκράτους 189, Ἀθῆναι. Τηλ.: , FAX: ιευθυντὴς Συντάξεως: Γεώργιος Β. Μελέτης, Ἱπποκράτους 189, Ἀθῆναι. Ἐκτύπωση: «Λυχνία Α.Ε.», Ἀνδραβίδας 7, Χαµόµυλο - Ἀχαρνῶν. Τηλ.: , FAX: , ΚΩ ΙΚΟΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: 10 Ἀποστέλλεται µὲ ἐπιταγὴ ἢ εἰς γραµµατόσηµα εἰς τὸ Γραφεῖον τοῦ Περιοδικοῦ: Ἱπποκράτους 189, ΑΘΗΝΑΙ ἢ καταβάλλεται εἰς τὰ Βιβλιοπωλεῖα µας. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ) Γιὰ ὅλες τὶς χῶρες: 25 Κύπρος: 15

11 ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΣΤ ( ) 6 Ἡ σύνεση καὶ ἡ φρόνηση τοῦ Πατριάρχη Κύριλλου τὸν βοήθησε στὴν ἐθνική του δράση. Ἔτσι ἂν καὶ ἦταν ἐπὶ κεφαλῆς κάθε ἐθνικῆς προσπάθειας, τὸ ὄνοµά του δὲν φαινόταν πουθενά. ούλευε κάτω ἀπὸ τὴ µύτη τοῦ Σουλτάνου, χωρὶς θόρυβο. Ταπεινά, ἁπλά, συνετὰ ἐργαζόταν γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Γένους. Ὣς τὴν ὥρα ποὺ ἡ Πύλη ἄρχισε κάτι νὰ ὑποψιάζεται καὶ τὸν ἀποµάκρυνε ἀπὸ τὴν Πόλη, ὅπως θὰ δοῦµε ἀργότερα. Στὸ µεταξὺ ἂς ρίξουµε µιὰ γρήγορη µατιὰ καὶ σ ἕναν ἄλλο τοµέα δράσεως τοῦ ἀκαταπόνητου ἡγέτη, στὸν τοµέα τῆς κοινωνικῆς πρόνοιας. Ὁ Κύριλλος τὰ χρόνια ποὺ ἔµεινε Πατριάρχης, ἔγινε ὁ προστάτης τῶν φτωχῶν, ὁ πατέρας τῶν ὀρφανῶν, ὁ συµπαραστάτης χιλιάδων Ἑλλήνων, ποὺ ἀργοπέθαιναν στὶς φυλακές. Καὶ δὲν ἦταν µόνο οἱ φυλακισµένοι. Μυριάδες ἑλληνόπουλα ὀρφανὰ γύριζαν στὰ καλντερίµια ζητώντας ἕνα κοµµάτι ψωµί. Χιλιάδες οἰκογένειες ζοῦσαν µέσα στὴ φτώχια καὶ τὴ µιζέρια. Γιὰ ὅλους αὐτοὺς φρόν τιζε ὁ Πατριάρχης. Ζητοῦσε ἀπὸ παντοῦ χρήµατα καὶ τὰ ἔστελνε στὶς δυστυχισµένες οἰκογένειες. Εὕρισκε σπίτια γιὰ τὰ ὀρφανά. Ἀνεβοκατέβαινε στὴν Ὑψηλὴ Πύλη, παρακαλοῦσε, ἔδινε ἐγγυήσεις, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση φυλακισµένων. Καὶ τί δὲν ἔκανε γιὰ νὰ σώζει τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὰ νύχια τοῦ τυράννου! Τοῦτα ὅµως δὲν ἦταν τὰ µόνα ἔργα τοῦ Πατριάρχη. Τὸ «βεράτι» (ἡ λέξη «βεράτι» ἀπὸ τὴ ρίζα µπέρ = δίκαιο, ἀρετή, κῦρος, σήµαινε κάθε ἔγγραφο ἐπικυρωτικὸ ἀξιώµατος, ποὺ ἐξεδίδετο ἐκ µέρους τοῦ ἀνώτατου ἄρχοντα), τοῦ Σουλτάνου, ποὺ δινόταν σὲ κάθε Πατριάρχη, ἔδωσε στὸν Κύριλλο κι ἄλλες ἐξουσίες. Τὸν ἔκανε ὕπατο δικαστὴ τῶν ρωµιῶν. Καὶ τότε ρωµιοὺς δὲν ἔλεγαν µόνο τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ δυναµικότερο στοιχεῖο µέσα στὴν Αὐτοκρατορία. Τότε ρωµιοὶ ἐθεωροῦντο καὶ οἱ Βούλγαροι καὶ οἱ Ρουµάνοι καὶ οἱ Ἀλβανοί. Ὅλοι αὐτοὶ ὅταν εἶχαν διαφορὲς µεταξύ τους, κατέφευγαν στὸ Φανάρι καὶ ζητοῦσαν ἀπὸ τὸν Πατριάρχη τὸ δίκιο τους. Καὶ κάτι ἀκόµα πιὸ περίεργο. Καὶ οἱ Τοῦρκοι καµιὰ φορὰ κατέφευγαν στὸν Κύριλλο γιὰ διάφορα ζητήµατα, ποὺ εἶχαν µὲ Ἕλληνες ἢ Ἑβραίους. Περισσότερο ὅµως, οἱ ραγιάδες ἔτρεχαν στὸν Πατριάρχη, ζητώντας δικαιοσύνη καὶ προστασία. Τὰ µαῦρα ἐκεῖνα χρόνια ὁ σεπτὸς θρόνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἦταν τὸ καταφύγιο τοῦ πονεµένου Ἑλληνισµοῦ! Παρ ὅλες ὅµως τὶς τόσες καὶ τόσες ἀπασχολήσεις, ποὺ βάραιναν τὸν Ἐθνάρχη, αὐτὸς δὲν ἔπαυσε οὔτε στιγµὴ νὰ ἐκδηλώνει τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν παιδεία καὶ τὰ γράµµατα. Σὲ ὅλους τοὺς ἱστορικοὺς ἔχει κάνει ἰδιαίτερη ἐντύπωση ἡ στοργὴ τοῦ Κύριλλου πρὸς τὴν νεότητα. Πόσες φορὲς οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ µαθητὲς τῶν σχολείων τῆς Κωνσταντινουπόλεως δὲν ἐξεπλάγησαν ἀπὸ τὴν ἀπροσδόκητη καὶ ἀθόρυβη ἐµφάνιση τοῦ Πατριάρχη στὴν τάξη τους. Καὶ πάντοτε εἶχε τὴν καλὴ συνήθεια νὰ µὴ φεύγει ἀπὸ τὸ σχολεῖο χωρὶς νὰ πεῖ δυὸ λόγια ἐνθουσιαστικὰ στοὺς ἀφανεῖς ἥρωες, στοὺς δασκάλους, καὶ χωρὶς νὰ δώσει πατρικὲς συµβουλὲς στοὺς µαθητές. Τόνιζε στοὺς δασκάλους τὴν ἅγια τους ἀποστολή. Τοὺς προέτρεπε ἐπίσης νὰ διαβάζουν καὶ ἄλλα βιβλία, ἰδίως µάλιστα τοὺς µεγάλους Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας µας. Σ ἕνα γεγονός, ποὺ µᾶς διηγεῖται ὁ Τανταλίδης, φαίνεται ζωντανὰ αὐτὴ ἡ ἰδιαίτερη ἐκτίµησή του στοὺς Πατέρες καὶ ἰδίως στὸν Χρυσόστοµο. Θυµᾶµαι, γράφει, ὅτι κάποτε ἐξεθείαζα τὸν Πίνδαρο καὶ τὰ χορικὰ τῶν τραγικῶν. ίπλα µου καθόταν ὁ Πατριάρχης. Συντροφιά του εἶχε ἕνα τόµο τοῦ Χρυσόστοµου. Κάποια στιγµή, γεµάτος ἐνθουσιασµό, χτυπάει τὸν τόµο τοῦ Χρυσόστοµου καὶ µοῦ λέει: Παιδί µου, αὐτὴ τὴν χρυσορρήµονα πηγὴ ποιὸς θὰ τὴν ἀντλεῖ; έσποτά µου, τοῦ ἀπάντησα τότε, νοµίζω ὅτι τὰ βιβλία αὐτὰ εἶναι µόνο γιὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ γι αὐτὸ δὲν τὰ συνιστῶ στοὺς νέους. Τότε ὁ ἀείµνηστος µὲ κοίταξε καὶ µοῦ εἶπε µὲ ἀγάπη: Παιδί µου, ἡ πηγὴ εἶναι ἀνεξάντλητη καὶ ἱκανὴ νὰ πλουτίσει ὅλους... Ὁ Κύριλλος εὐχαριστιόταν νὰ ἐπισκέπτεται, ὅπως εἴπαµε, ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς Βασιλεύουσας. Ἰδιαίτερα ὅµως ἀγαποῦσε νὰ πηγαίνει στὴ Μεγάλη Σχολὴ τοῦ Γένους, γιὰ τὴν ὁποία τόσο δραστήρια εἶχε δουλέψει. Σὲ µιὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐπισκέψεις του συνέβηκε καὶ τὸ ἑξῆς ὄµορφο περιστατικό: Ἦταν µέρα ἐξετάσεων. Μέρα γιορτῆς γιὰ τὴ Σχολή. Οἱ καθηγητὲς εἶχαν ἐργασθεῖ ὅλο τὸ χρόνο. Οἱ µαθητὲς εἶχαν µελετήσει ὅσο µποροῦσαν καλύτερα µὲ τὴν εὐγενικὴ φιλοδοξία νὰ πάρουν καλοὺς βαθµούς. Ἡ ὥρα τῶν ἐξετάσεων πλησίαζε. Κόσµος πολὺς ἦταν συγκεντρωµένος στὴ µεγάλη αἴθουσα τῆς Σχολῆς καὶ περίµεναν τὸν Ἐθνάρχη. Ἕνας ξεχωριστὸς θρόνος ἦταν στηµένος γιὰ τὸν Κύριλλο. Σὲ λίγο ὁ Πατριάρχης ἀργά-ἀργὰ µπῆκε στὴν αἴθουσα. ὲν κάθησε στὸ θρόνο. Πῆρε µιὰ καρέκλα καὶ κάθησε δίπλα στὴν ἕδρα τοῦ δασκάλου. Σταύρωσε τὰ χέρια του καὶ τὸ µάτι του καρφωνόταν ἄλλοτε πάνω στὴν ἕδρα καὶ ἄλλοτε στοὺς νεαροὺς σπουδαστές, ποὺ σὲ λίγο ἐπρόκειτο νὰ σκορπιστοῦν στὰ πέρατα τοῦ Ἑλληνισµοῦ φέρνοντας, σὰν ἄλλα χελιδόνια, τὴν πνευµατικὴ ἄνοιξη. (Συνεχίζεται) 71

12 ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 72 ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΙΣΟΠΕ ΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ Κοινός τόπος ὅτι ἡ ἐκπαίδευση βρίσκεται σέ κρίση. Ὅλοι ἀνησυχοῦν. Οἱ γονεῖς ἰδιαίτερα ἀγωνιοῦν γιὰ τὸ µέλλον τῶν παιδιῶν τους, τόσο ἀβέβαιο, παρὰ τὶς αἱµατηρὲς θυσίες τους. Οἱ µὲν µιλοῦν γιὰ µεταρρύθµιση καὶ οἱ δὲ γιὰ ἀπορρύθµιση. Τὸ πρὁβληµα ὅµως τῆς παιδείας - ζήτηµα ζωῆς ἤ θανάτου γιὰ τὸ Ἔθνος µας - πρέπει νὰ τὸ δοῦµε καθαρὰ χωρὶς προκαταλήψεις καὶ χωρὶς τοὺς παραµορφωτικοὺς φακοὺς τῆς µικροπολιτικῆς. Γι αὐτό καί χαιρόµαστε γιὰ τὴ βαρυσήµαντη ἐπιστολὴ ποὺ ὑπογράφουν κορυφαῖοι Ἀκαδηµαϊκοί, οἱ κ.κ. Κ. Βαγενᾶς, Θ. Βαλτινός, Ν. Κονοµής, Γ. Κοντόπουλος, Σ. Κριµιζής, Ε. Μουτσόπουλος,. Σκαρβέλης, Α. Φωκὰς καὶ Λ. Χριστοφόρου, τακτικὰ µέλη τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν. Ἀπόσπασµα τῆς θαρραλέας αὐτῆς φωνῆς παραθέτουµε στή συνέχεια: «Ἐνόψει τῆς σκληρῆς πραγµατικότητας ποὺ ἀντιµετωπίζει η ἑλληνική κοινωνία, ἡ γενική κατεδάφιση τοῦ συστήµατος τῆς παιδείας εἶναι βέβαιο ότι θά ἐπιταχύνει τὴν παρακµὴ τῆς χώρας. Ἡ ἰσοπέδωση καὶ ἡ ἐξ αὐτής ἐγκατάλειψη τῆς ἀξιοκρατίας, ὄχι µόνο στὴν παιδεία, ἀλλά καὶ σὲ ὅλες τἱς κρατικές καὶ κοινωνικές δραστηριότητες, δὲν εἶναι καλός οἰωνός γιὰ τὸ µέλλον. Οἱ Ἕλληνες πολίτες πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουν πλήρως τί ἐπιχειρεῖται µὲ τὴν ἐφαρµογή τῶν παραπάνω πολιτικών: ἐπιστροφή τοῦ χάους στὰ ΑΕΙ καὶ ἐλλιπέστατη ἐκπαίδευση γιὰ τὴ φοιτητική µας νεολαία, καταστροφή τῆς ἅµιλλας στὴ δευτεροβάθµια καὶ τὴν πρωτοβάθµια ἐκπαίδευση µὲ ἰσοπέδωση πρὸς τὰ κάτω, µαρασµός τῆς ἔρευνας καὶ τῆς καινοτοµίας ποὺ τροφοδοτοὺν τὴν ἀνάπτυξη σὲ ὅλες τὶς κοινωνίες καὶ ἀπαισιοδοξία γιὰ τὸ µέλλον. Πάνω ἀπ ὅλα ὅµως, ἡ σχεδιαζόµενη πολιτική θὰ στερήσει ἀπό µαθητές, φοιτητές καὶ ἀπό τοὺς ἐναποµείναντες νέους ἐπιστήµονες τὸ βασικό τους κίνητρο γιὰ βελτίωση, ἀφού αὐτή πλέον οὔτε θὰ ἐνθαρρύνεται οὔτε θὰ διακρίνεται οὔτε φυσικά θὰ ἀνταµείβεται. Ἀντιθέτως, ἡ µετριότητα ἀνάγεται σὲ στόχο καὶ ἡ στασιµότητα σὲ στάση ζωής. Εἶναι προφανές ὅτι οἱ Ἕλληνες πολίτες δὲν ἐπέλεξαν συνειδητά αὐτό τὸ µέλλον γιὰ τὰ παιδιά τους, δηλαδή ἰσοπέδωση στὴν ἀγραµµατοσύνη καὶ τὴν ἀνεργία. Τὰ θέµατα τῆς παιδείας καὶ µάλιστα τῆς ἀριστείας εἶναι θέµατα πρώτιστης σηµασίας καὶ πρέπει νὰ συζητηθοῦν ευρέως καὶ δηµοκρατικά µὲ φορεῖς καὶ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν τὴν ἐµπειρία τῆς ἐπιτυχηµένης ἐφαρµογῆς, πρὶν ἐπιβληθοῦν προσωπικὲς ἤ καὶ ἰδεολογικές ὑπουργικές ἀπόψεις ὡς ἐθνικὴ πολιτικὴ γιὰ τὴ χώρα». «Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ...» ὲν µποροῦν, δυστυχῶς, µερικοὶ νὰ ἀποδεχθοῦν καὶ νὰ ὁµολογήσουν τὴν παταγώδη ἀποτυχία τοῦ Μαρξισµοῦ, ὡς ὑλιστικοῦ ἀθεϊστικοῦ καὶ τυραννικοῦ συστήµατος. Μέχρι ἑνός σηµείου εἶναι κατανοητό. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶχαν συνδέσει τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἰδεολογία τους µὲ ἕνα σύστηµα ἐκ πεποιθήσεως ὁλοκληρωτικὸ καὶ ἀνελεύθερο. Ἔπεσαν ἕξω. Συγγνωστό. Τὸ νὰ ἐµµένουν ὅµως καὶ νὰ ἐπιµένουν στὸ κραυγαλέο ψέµα καὶ νὰ ἐθελοτυφλοῦν πρὸς τὴν ἀλήθεια, αὐτὸ πλέον δὲν συνιστᾶ λάθος. Συνιστᾶ πάθος.τώρα νὰ δώσουµε ἐµεῖς τὴν ἀπάντηση ἀποτελεῖ µαταιοπονία. Τὴν παίρνουµε ἐνδεικτικὰ ἀπὸ τὸ βιβλίο ποὺ κυκλοφόρησε καὶ στὰ ἑλληνικά: «Ἡ Μαύρη Βίβλος τοῦ Κοµµουνισµοῦ - Ἐγκλήµατα, Τροµοκρατία, Καταστολή» (Ἐκδόσεις - Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας σελ. 868, Ἀθήνα 2001): «Τὸ µεγάλο ἐνδιαφέρον τῆς «Μαύρης Βίβλου» ἔγκειται σὲ κάτι πολὺ ἁπλό. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ κάποιοι - ἱστορικοὶ ἐρευνητές, ἀριστεροὶ ἀκόµα καὶ σήµερα - ἀποφασίζουν νὰ ἀθροίσουν τοὺς νεκροὺς ποὺ ἄφησαν πίσω τους ἐκτὸς τῶν ἄλλων, οἱ ἐρυθροί Χµέρ τοῦ Πόλ Πότ, τὸ Μεγάλο Ἅλµα πρὸς τὰ Μπρός τοῦ Μάο Τσέ Τούνγκ, οἱ ίκες τῆς Μόσχας στὴ δεκαετία τοῦ τριάντα καὶ ἡ ἐξέγερση τῆς Κροστάνδης τὸ Τὸ ἀποτέλεσµα αὐτοῦ τοῦ συνδυασµοῦ εἶναι κατ ἀρχάς ἕνα ἄθροισµα: Ὁ ἀριθµός τῶν 85 ἑκατοµµυρίων νεκρῶν - κατ ἄλλους κοντὰ οἱ ὁποῖοι θυσιάστηκαν γιὰ νὰ τροφοδοτηθεῖ ἡ οὐτοπία εἶναι τροµακτικός... Χώρια ἐννοεῖται οἱ ἐξόριστοι, οἱ κυνηγηµένοι ἤ οἱ ἐκτοπισµένοι στὰ γκουλάκ...». Τὸ εἶχε ἤδη διακηρύξει ὁ Σολζενίτσιν ἀπὸ προσωπική του ἐµπειρία: «Οὐδέποτε ὑπῆρξε σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου γένους, καθεστώς πιὸ σκληρό, πιὸ αἱµοσταγὲς καὶ συγχρόνως πιὸ διαβολικὰ πανοῦργο». ΝΑΡΚΗ, ΤΟ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ Ὁ ἀριθµός τῶν θανάτων κατ ἔτος, ἁπὸ µερικῶν ἐτῶν, ὑπερβαίνει κατὰ πολὺ τὸν ἀριθµὸ τῶν γεννήσεων σὲ βαθµὸ ἀνησυχητικό. «Τὸ δηµογραφικὸ πρόβληµα νάρκη γιὰ τὸ σύστηµα κοινωνικῆς ἀσφάλισης. Νά τί ἀποκαλύπτει ἡ ἀναλογιστικὴ µελέτη... Σὲ θρυαλίδα ποὺ ἀναµένεται νὰ τινάξει τὸ σύστηµα κοινωνικῆς ἀσφάλισης στὸν ἀέρα ἐξελίσσεται τὸ δηµογραφικό. Στὴν ἀναλογιστικὴ µελέτη ποὺ ἔχει ὁλοκληρώσει ἡ Ἐθνικὴ Ἀναλογιστικὴ Ἀρχή, φαίνεται ἡ δραµατικὴ συρρίκνωση τοῦ πληθυσµοῦ τῆς Ἑλλάδας, ἀπὸ ἑκατ. ἄτοµα σέ 8,5 ἑκατ. τό Ἡ εἰκόνα ποὺ ἀποκαλύπτεται µέσω τῆς µελέτης γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοὺ δηµογραφικοῦ προβλήµατος τῆς χώρας εἶναι τρο- µακτική...» («Καθηµερινή» ). ραµατικὴ ἡ πραγµατικότητα κρούει διαρκῶς τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Καιρός, ἔστω καὶ τώρα, νὰ ληφθοῦν γενναία µέτρα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν πολυτέκνων. PRESS POST X+7 POST PRESS ΚΩ ΙΚΟΣ:

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Χριστολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν Τέσσερις ἑβδομάδες μετὰ τὸ Πάσχα τὸ εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στὶς ἐκκλησίες εἶναι ἡ ἀφήγηση τοῦ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ μὲ

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη

Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη Πρόλογος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Τοις εντευξομένοις 11 Σύντομη Εισαγωγή στον Ψαλτήρα 15 Η Ένταξη των Ψαλμικών Αναγνωσμάτων στη Λατρεία της Εκκλησίας 23 Βραχυγραφίες 29 ΚΑΘΙΣΜΑ A' [Ψαλμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω.

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ - Από το Κεφάλαιο 21, II. THE RESPONSIBILITY FOR SIGHT - 1. Έχουμε πει επανειλημμένα το πόσα λίγα σου ζητούνται για να μάθεις αυτά τα μαθήματα. Είναι η ίδια μικρή προθυμία που

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά

Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά π. Αλέξανδρου Σμέμαν Η επόμενη Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Απόκρεω γιατί στη διάρκεια της εβδομάδας που ακολουθεί αρχίζει μια περιορισμένη νηστεία αποχή κρέατος»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής.

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. ΜΑΘΗΜΑ 15 Ο ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Λκ 8,4-15 Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ (Θά ἦταν βοηθητικό ἄν τήν ὥρα τοῦ μαθήματος εἴχαμε μπροστά μας μιά γλάστρα μ ἕνα φυτό, καθώς ἐπίσης καί τόν σπόρο του. Ἄν μποροῦμε, ἔχουμε μαζί μας κι ἕνα «δισάκι»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language)

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language) Η Ουράνια Γλώσσα (The heavenly language) 'Εχετε ταξιδέψει ποτέ σε μιά χώρα, όπου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική σας; Μπορεί να μάθετε λίγο τη γλώσσα και ακόμα να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η άρνηση του εκλεκτού

Η άρνηση του εκλεκτού Η άρνηση του εκλεκτού Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Σκέψου, ἀγαπητέ, τὴν αἰτία τῆς ἀρνήσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ποὺ εἶναι ἡ ἀμέλεια, ἡ ὁποία φαίνεται φανερὴ σ αὐτὰ τὰ τρία στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ἀκολουθοῦσε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία

3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία α) Ο Χριστός σεβάστηκε και τήρησε την ιουδαϊκή λατρεία Ο Κύριος ως άνθρωπος γεννήθηκε στην Ιουδαία. Έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε, πέθανε και

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της Αντίστασης Με µνήµη κενή µε όνειρα ξένα γρανάζι κι εσύ στην ίδια µηχανή! Γυρνάς στον τροχό

Διαβάστε περισσότερα

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της Η δημιουργία του ανθρώπου Θεϊκή προέλευση του ανθρώπου Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία ΜΑΘΗΜΑ 24 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του Εἰς μνημόσυνον...ὁ πατέρας μου διακρινόταν ἐπίσης ἀπό εὐλάβεια, μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως. Σεβόταν ἀπόλυτα τόν Θεό, σεβόταν τούς Κληρικούς, δέν ὁμιλοῦσε ποτέ ἐναντίον τους, οὔτε συμμετεῖχε σέ συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Αγ. Σιλουανός ο Αθωνίτης «Πόσο φανερό είναι για μένα πως ο Κύριος μας κατευθύνει. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε ούτε να σκεφθούμε το αγαθό». ~ Όταν η χάρη είναι μαζί μας, είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ

ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Ιουνίου ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Ώστε ο µεν νόµος είναι άγιος, και η εντολή αγία και δικαία και αγαθή.» Ρωµαίους 7/ζ 12. Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ Στα κυριότερα θρησκεύματ 15 ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Διερευνητική Εργασία της Β Λυκείου ΓΕΝΙΚ Α Χριστιανισμός, ονομάζεται το θρησκευτικό σύστημα πίστης, το οποίο αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου Ενότητα: 2 Χρήστος Καρακόλης Τμήμα Θεολογίας Σελίδα 2 1. Πρόλογος Ι Α 1α Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος α β καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, β γ καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος, α 2 οὗτος ἦν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ αγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς Σχόλιο στήν Ἀποστολική Περικοπή ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α στίχ. 1-7 Ο ἦν ἀπ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο Κεφάλαιο τρίτο Αυτό που ξέρουµε σαν αρρώστια είναι το τελικό στάδιο µιας βαθύτερης ανωµαλίας και είναι φανερό ότι για να εξασφαλίσουµε πλήρη επιτυχία στη θεραπεία, το ν' αντιµετωπίσουµε µόνο το τελικό

Διαβάστε περισσότερα