ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΜΟΝΑΔΕΣ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΜΟΝΑΔΕΣ Β1 & Β2 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» Ταχ. Δ/νση: Θεοφιλοπούλου 18 & Μεναίχμου, Τ.Κ Αθήνα Πληροφορίες: Τ. Τσίσου, Μ. Κονιτσιώτη/Α. Αττάλογλου, Α. Κουρέτα, Α. Ηλιάδη/ Ημερομηνία: 13/08/2014. Μ. Φυσεκίδου Α.Π.: οικ Τηλέφωνα: , -8048/ -8030, ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Αποδεκτών -8051, -8047/ Fax: ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των ενεργειών εξυγίανσης των ενταγμένων πράξεων στο ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση », βάσει του υπ αριθ / Συμφώνου Εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » - Τροποποιήσεις ενταγμένων πράξεων

2 Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και ειδικότερα τα άρθρα 60 και 65(α), ως ισχύει. 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 για τη «θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.: 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 13, ως ισχύει. 4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.: 1784/1999, ως ισχύει. 5. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/ ). 6. Το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) περί Προστασίας της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 7. Το Ν.4152/2013 (παρ. ΙΔ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/Α/ ). 8. Την υπ. αριθ.: Ε (2007) 5528/ Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την - 2 -

3 έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθ.: Ε(2011)7736 τελικό/ , C(2012) 9765final/ και C(2013) 9093 final/ Αποφάσεις της Επιτροπής περί Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και ισχύει. 9. Την Υ.A. του Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) και τις υπ αριθ.: 43804/ΕΥΘΥ/2041/ (ΦΕΚ 1957/Β / ), 28020/ΕΥΘΥ1212/ (ΦΕΚ 1088/Β / ) και 18818/ΕΥΘΥ864/ (ΦΕΚ 1111/Β / ), 5058/ΕΥΘΥ 138/2013 (ΦΕΚ 292/Β / ) τροποποιήσεις της, καθώς και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως ισχύει. 10. Τον, με αριθ. πρωτ.: 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/ , Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, ως ισχύει. 11. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/ ), όπως ισχύει. 12. Το Π.Δ. 65/2011(ΦΕΚ 147/Α / ) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις σφαλμάτων που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 154/Α / Τα Π.Δ. 84, 85 & 86 του 2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) που αφορούν στην παραίτηση της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης, στην ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών και στο διορισμό της νέας Κυβέρνησης, καθώς και το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α / ) περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/ Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α / ) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 15. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α / ), Κεφάλαιο Β, άρθρο 3 «Ρυθμίσεις για τη επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ». 16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. οικ.202/2008 (ΦΕΚ155/Β/ ) με την οποία συστάθηκε η - 3 -

4 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ.: 9/ (ΦΕΚ 4/Β/ ) και 319/ (ΦΕΚ 130/Β/ ) ΚΥΑ και ισχύει. 17. Την υπ αριθ.: οικ.358/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ541/Β/ ) με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του Νόμου 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ.: 392/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 2297/Β/ ) και 4578/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 3078/Β / ). 18. Τη με αριθμ /18953/08 (ΦΕΚ 1005/Β / ) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ αριθ.: / Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 599/Β / ) όπως ισχύει, με αντικείμενο την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3614/2007». 19. Τη με αριθ. οικ.2303/ (ΦΕΚ 1632/Β / ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου. 20. Την υπ. αριθμ.: ΔΙΔΚ/Φ.1/2/οικ.1710/ Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Ειδικό Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο της ΕΥΔ του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και στους Προϊσταμένους Μονάδων αυτής» (ΦΕΚ57/Β/ ) μόνον ως προς το σκέλος της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Προϊστάμενο της ΕΥΔ του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και στους Προϊσταμένους Μονάδων αυτής σε συνδυασμό με το Ν. 4081/2012 «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α/ ), με τον οποίο καταργείται η θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα της «Ειδικής Γραμματείας - 4 -

5 Διοικητικής Μεταρρύθμισης» και η Ειδική Γραμματεία επανασυνιστάται ως Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». 21. Τις από και , 1η και 2η αποφάσεις, αντίστοιχα, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με τις οποίες εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας. 22. Την υπ αριθ.: 36042/ΕΥΣ 4495/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΑΝ) με θέμα: «Οδηγίες Διαχείρισης για τα έτη και Προετοιμασία κλεισίματος/αναθεώρηση των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α.» και το με αρ. πρωτ.: 17917/ έγγραφο του ΥΠ.Α.ΑΝ. με θέμα: «Εφαρμογή Εγκυκλίου «Οδηγίες Διαχείρισης για τα έτη και Προετοιμασία κλεισίματος/αναθεώρηση των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α. - Κλείσιμο Ο.Π.Σ. σε νέες εντάξεις έργων». 23. Το υπ αριθ.: 39844/ Σύμφωνο Εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». 24. Την ανάγκη ομαλής λειτουργίας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και προετοιμασίας των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την τροποποίηση των στοιχείων των πράξεων του συνημμένου πίνακα που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση » (βλ. Παράρτημα), στο πλαίσιο της εφαρμογής του υπ αριθ.: 39844/ Συμφώνου Εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» των Υφυπουργών Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6 Ύστερα από την έκδοση της παρούσας, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », σε συνεργασία με την υπηρεσία Ο.Π.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες οριζόντιας τροποποίησης των διοικητικών εγγράφων ένταξης των συγκεκριμένων πράξεων και θα ενημερώσει τους δικαιούχους. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Συνημμένα: Πίνακας με στοιχεία τροποποιημένων πράξεων στο ΕΠ «ΔΜ » Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 1. Γραφείο Υπουργού ΥΔΜΗΔ. 2. Γραφείο Υφυπουργού ΥΔΜΗΔ. 3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση »: Γραφείο Προϊσταμένης Ε.Υ.Δ. Μονάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Γ & Δ KΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΑΑΝ 2. ΥΠΑΑΝ/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Υπόψη Γεν. Γραμματέα, Νίκης 5-7, Αθήνα 3. ΥΠΑΑΝ/Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Υπόψη Προϊσταμένου, Νίκης 5-7, Αθήνα 4. ΥΠΑΑΝ/Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, Υπόψη Προϊσταμένου, Αγίας Φιλοθέης 2, Αθήνα 5. ΥΠΑΑΝ/Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Υπόψη Προϊσταμένου, Νίκης 10, Αθήνα - 6 -

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ A/A Δικαιούχος Διεύθυνση / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Δραγατσανίου 8, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 15, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 18 & ΜΕΝΑΙΧΜΟΥ, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 211, Τ.Κ , ΤΑΥΡΟΣ Β. ΣΟΦΙΑΣ 15, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ ΧΑΝΔΡΗ 3 & ΚΥΠΡΟΥ, Τ.Κ , 6 ΜΟΣΧΑΤΟ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε / ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ) / ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΑΔΕΔΥ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ) (πρώην ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ) ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ Ξενοφώντος 5, Τ.Κ , Αθήνα ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236, Τ.Κ , ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 51, Τ.Κ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΡΜΑ ΦΟΙΝΙΚΑ, Τ.Κ , ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 60, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 4, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ / ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΣΕΥΥΟ) / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙAΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΝΔΡΗ 1, Τ.Κ , ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΟΡΑΗ 4, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ ΧΑΝΔΡΗ 1 & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Κ ΜΟΣΧΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 15, Τ.Κ , / ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ / ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΟΥΝΙΟΥ 31, Τ.Κ , ΚΕΡΑΤΕΑ / ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26, Τ.Κ , Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΣΥΚΕΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 125, Τ.Κ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΔΗΜΟΣ ΆΡΓΟΥΣ / ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΑΝΑΟΥ 3, Τ.Κ , ΑΡΓΟΣ / ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Τ.Κ , ΡΟΔΟΣ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ / ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1, Τ.Κ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α, Τ.Κ , ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12, Τ.Κ , ΡΑΦΗΝΑ ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ, Τ.Κ / ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 66100, ΔΡΑΜΑ / ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΛ. ΗΡΩΩΝ 18, Τ.Κ , ΓΑΣΤΟΥΝΗ / ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ / Δήμος Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης ΠΛ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 1, Τ.Κ , ΖΑΚΥΝΘΟΣ Τ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2, Τ.Κ , ΠΥΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 25, Τ.Κ , ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 7 -

8 ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 7, Τ.Κ , / ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩΣ / ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ / ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΛΛΗΣ 16, Τ.Κ , ΔΑΦΝΗ / ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 35, Τ.Κ , ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΦΡΙΞ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α, Τ.Κ / ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 64100, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ / ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΝΟΗΣ 6, Τ.Κ , ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑΣΣΟΥ 1, Τ.Κ , ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΡΗΓ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ 2, Τ.Κ , / ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ / ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ 2, Τ.Κ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Τ.Κ , / ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΙΑΤΟ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 10, Τ.Κ , ΚΑΒΑΛΑ / ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 168, Τ.Κ , ΜΕΝΕΜΕΝΗ / ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ. ΚΑΡΑΤΖΑ 13, Τ.Κ , ΜΕΣΣΗΝΗ / ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΗ, Τ.Κ , ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΑΖΙΟΥ, Τ.Κ / ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 71414, ΓΑΖΙ / ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 3, Τ.Κ , ΦΑΡΣΑΛΑ / ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τ.Κ , ΙΩΑΝΝΙΝΑ Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4, Τ.Κ , ΠΑΛΑΜΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 & ΜΠΟΣΔΑ, Τ.Κ / ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 13673, ΑΧΑΡΝΕΣ / ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 108, Τ.Κ , ΠΑΤΡΑ / ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ 6ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57, Τ.Κ , ΕΛΑΣΣΟΝΑ / ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ, Τ.Κ , ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ / ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 11, Τ.Κ , ΔΕΛΦΟΙ / Δήμος Σκύδρας Νομού Πέλλης ΣΚΥΔΡΑ - ΠΕΛΛΑ, Τ.Κ / ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 3, Τ.Κ , ΘΗΒΑ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΡΤΕΤΣΙΑΝΟΥ 1, Τ.Κ , ΚΑΡΔΙΤΣΑ / ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Πλ. Δημαρχίας 30, Τ.Κ Νάουσα / Δήμος Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης / ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ / ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, Τ.Κ , ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 98, Τ.Κ , ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 95, Τ.Κ , / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ / ΨΥΧΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟ / ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, Τ.Κ / Δήμος Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας / ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 42, Τ.Κ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1, Τ.Κ , ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46, Τ.Κ , ΒΕΡΟΙΑ Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, Τ.Κ , ΛΑΡΙΣΑ Πλατεία Κανουπάκη, Τ.Κ , Ιεράπετρα ΓΟΥΡΝΙΩΝ 13 & ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ, Τ.Κ , ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 8 -

9 / Δήμος Εμμανουήλ Παππά Νομού Σερρών ΧΡΥΣΟ, Τ.Κ / ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 11, Τ.Κ , ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα, Τ.Κ , Αγ. Ανάργυροι ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2, Τ.Κ , ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9, Τ.Κ , ΣΗΤΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 50 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, Τ.Κ , ΧΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΣ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Τ.Κ / ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ / ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ 1, Τ.Κ , ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 50, Τ.Κ , ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7, Τ.Κ , ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, Τ.Κ , ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Τ.Κ , ΣΕΡΒΙΑ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9-11, Τ.Κ , / ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΈΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ / ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΒΕΡΩΦ 6, Τ.Κ , ΙΩΑΝΝΙΝΑ / ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΩΦ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 84, Τ.Κ , ΡΕΘΥΜΝΟ 1ο χλμ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΦΟΥΦΑΣ- ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΦΟΥΦΑ Κ.Τ.Υ, Τ.Κ , ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97, Τ.Κ , Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ / ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 68, Τ.Κ , ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ / ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32, Τ.Κ , ΚΟΡΙΝΘΟΣ / ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8, Τ.Κ , ΛΑΜΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, Τ.Κ , ΘΕΡΜΗ ΚΟΡΑΗ 36 & ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Τ.Κ / ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 18345, ΜΟΣΧΑΤΟ / ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2, Τ.Κ , ΧΙΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ & ΦΛΕΜΙΝΓΚ, Τ.Κ / ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ / ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19004, ΣΠΑΤΑ / ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ / ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΒΑΝΤΩΝ 18, Τ.Κ , ΨΑΧΝΑ / ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 01, Τ.Κ , ΓΡΕΒΕΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, Τ.Κ , ΣΑΜΟΣ / ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ / ΠΕΥΚΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Τ.Κ , ΠΕΥΚΗ / ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ / ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ, Τ.Κ , ΣΥΡΟΣ / ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΠΡΕΜΕΤΗΣ, Τ.Κ , ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ / ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 3, Τ.Κ , ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ / ΣΑΠΩΝ / ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΣΠΑΡΤΗΣ) ΠΛ.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ, Τ.Κ , ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΑΠΑΔΗΜΑ 2, Τ.Κ , ΣΑΠΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ 52, Τ.Κ , ΣΠΑΡΤΗ - 9 -

10 / ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ / ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΓΩΝ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, Τ.Κ , ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ / ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 2, Τ.Κ , ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ / ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΗΣ ΠΛ. ΑΙΓΩΝ, Τ.Κ , ΕΔΕΣΣΑ / ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΙΕΡΙΟΥ 49, Τ.Κ , ΣΟΦΑΔΕΣ / ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ / ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Τ.Κ , ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΜΠΑΧΟΥΜΗ ΠΡΕΒΕΖΑ, Τ.Κ , ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ & Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΥ, Τ.Κ , ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 2Α, Τ.Κ , ΜΕΛΛΙΣΙΑ ΣΚΑΠΕΡΔΕΙΟ ΔΗΜ. ΜΕΓΑΡΟ, Τ.Κ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 52100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ / ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αναστάσεως 90, Τ.Κ , Παπάγος / ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Τ.Κ , ΠΕΡΑΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1, Τ.Κ , ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, Τ.Κ / ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13, Τ.Κ , ΣΙΔΝΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΙ 180Μ, Τ.Κ , / ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΈΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙ / ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΧΩΡΑ, Τ.Κ / ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45, Τ.Κ , 118 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΡΑΝΙΔΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ, Τ.Κ / ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ / ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ / Δήμος Ηρακλείας Νομού Σερρών / ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ / ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 8, Τ.Κ , ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΙΑΣΟΝΟΣ & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, Τ.Κ , ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΛ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2, Τ.Κ , ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΛ. ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ, Τ.Κ , ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΓΑΤΣΟΥ, Τ.Κ , ΑΡΙΔΑΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΥΘ. ΒΛΑΧΑΒΑ 1, Τ.Κ , ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν.Χ. ΑΒΕΡΩΦ 2, Τ.Κ ΜΕΤΣΟΒΟ / ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ, Τ.Κ , ΚΟΖΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, / ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ Τ.Κ , ΑΡΤΑ / ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 1, Τ.Κ , ΣΕΡΡΕΣ / ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1, Τ.Κ , ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 22Β, Τ.Κ , ΠΑΛΛΗΝΗ / ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Α. ΛΟΝΤΟΥ 34, Τ.Κ , ΑΙΓΙΟ / ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20, Τ.Κ , ΚΟΥΒΑΡΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, Τ.Κ , ΤΡΙΚΑΛΑ / Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς ΝΕΣΤΟΡΙΟ, Τ.Κ / ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1, Τ.Κ , ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ

11 / Δήμος Βισαλτίας Νομού Σερρών ΗΡΩΩΝ 2, Τ.Κ , ΝΙΓΡΙΤΑ / ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, Τ.Κ , ΠΑΙΑΝΙΑ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ / ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000/06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΓΙΦ ΚΟΡΑΗ 4, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ / ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, Τ.Κ / ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 6, Τ.Κ , ΞΑΝΘΗ / ΠΕΤΑ Α.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ 11, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96, 11527, 144 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 50, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ / ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ/ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ 2 ΧΛΜ. ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 147 ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ TK 45500, ΙΩΑΝΝΙΝΑ / ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε / ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡ/ΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ / ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) ΗΠΕΙΡΟΥ 11, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΑΗ 4, ΑΘΗΝΑ Κτήριο «Δ. ΜΑΡΙΤΣΑΣ», Ν.Καζαντζάκη Παν/πολη Πατρών, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 123, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ / ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ/ΤΕΕ Νίκης 4, ΑΘΗΝΑ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 40, ΑΘΗΝΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Υ.Ε.Ε.Π) ΑΜΑΛΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ / ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12, ΑΘΗΝΑ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 57-59, ΠΑΤΡΑ / ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΙ Χ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, ΑΘΗΝΑ / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Β. ΣΟΦΙΑΣ 135, ΑΘΗΝΑ / ΜΟΔ Α.Ε. Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α, ΑΘΗΝΑ / ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) Καραγεώργη Σερβίας 8, ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ι.Κ.Π.Ι.) Αλεξανδρουπόλεως 25, ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 47, ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 75, ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ Α ΕΠ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 170 ΚΥΨΕΛΗΣ 101, ΑΘΗΝΑ 2 ΧΛΜ. ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 45500, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 210 & ΘΗΣΕΩΣ 1, ΝΙΚΑΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 60, ΝΙΚΑΙΑ,

12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 52, ΑΘΗΝΑ SOCIALAXON EU ΣΑΠΦΟΥΣ 119, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΚΩΜΙΑ Διδώς Σωτηρίου 12, Φυλή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 5, ΚΥΨΕΛΗ QUALITY NET WORK Λ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 138, ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε. Εμμ. Μπενάκη 71 Α, Αθήνα ΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ AMKE ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ PRAKSIS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ "ΚΡΑΤΑ ΜΕ" ΕΛΛ. ΙΝΣΤ/ΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ&ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦ.& ΠΡΟΛΗΨΗΣ&ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩN ΠΝΟΗ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-Ε.Κ.Π.Ε.Θ.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 57, ΙΛΙΟΝ Γούναρη και Θεοτόκη, Δημοτικό Στάδιο Καματερού, Αγ. Ανάργυροι - Καματερό ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 8 & ΧΑΡΙΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 8, ΔΡΑΜΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57, 10432, ΑΘΗΝΑ Δ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 13, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΕΜΕΣΕΩΣ 2, ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9, ΚΑΒΑΛΑ Κινέτιζας 5, Βαρνάβας Αττικής Ομήρου 54, Αθήνα ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 13, 3310 ΑΜΦΙΣΣΑ ΓΑΛΑΝΗ 4, ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Μάρκου Μπότσαρη 33, Δραπετσώνα, ΑΤΤΙΚΗ ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY) Μεσολογγίου 47, Βύρωνας ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ 3ης Σεπτεμβρίου 69, Αθήνα ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ ΚΩΛΕΤΤΗ 30, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 193 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΔΟΝΤΑ 10, 11743, ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕ ΚΑ ΝΕΜΕΣΕΩΣ 17, ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004 ΑΜΚΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 89, ΑΘΗΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΚΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ, ΚΑΒΑΛΑ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 28, ΒΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 34, ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠ ΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, ΚΑΒΑΛΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 543, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 89, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, ΧΑΝΙΑ ΒΛΑΣΤΩΝ 10 & 1770, Ηράκλειο Κρήτης

13 ΑΜΚΕ -ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ Τ ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 13, ΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ Γλάστωνος 10, Αθήνα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ ΔΡΥΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΑΝ.ΚΙΣΑΒΟΥ-ΠΗΝΕΙΟΥ &ΤΕΜΠΩΝ ΔΙΔΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 12, ΦΥΛΗ Λ. Φανερωμένης 70, Σαλαμίνα Αριστοτέλους 38, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία) ΚΥΠΡΟΥ 93, ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19, ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ "ΕΔΡΑ" Δήλου 14, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111, ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Λεωφ. Αλεξάνδρας 28, Αθήνα ΝΟΣΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 30 & ΝΟΤΑΡΑ 45, ΑΘΗΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 21, ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 217 ΑΛΜΥΡΟΥ "ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ" ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 15, ΑΛΜΥΡΟΣ ΕΛΙΞ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βερανζέρου 15, Αθήνα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ALMA ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ - ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΚΕΜΟΠ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Μίλωνος 2 & Πλ. Φιλικής Εταιρείας Π.Φάληρο ΣΙΣΙΝΗ 6, ΠΑΤΡΑ 7ο χλμ. Εθνικής Οδού Αντιρρίου Ναυπάκτου, Ναύπακτος Μανωλοπούλου 31, ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 5, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 9, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ 25ης Μαρτίου, ΒΟΝΙΤΣΑ ΙΡΙΣ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 1, ΠΥΡΓΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 3, Ηλεία ΠΥΡΓΟΣ ΠΟΛΥΝΟΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 113, ΠΥΡΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΜΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΜΕΝΑΙΧΜΟΥ 1-3, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας με στοιχεία Τροποποιούμενων Πράξεων Κωδικός MIS Τίτλος Έργου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ Κωδικοποιήσεις και προτάσεις για την απλούστευση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα της ισότητας των φύλων στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2007 ΣΕ 4 ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2007 ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΟΥ Α.Π. 10 (8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ) ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΟΥ Α.Π. 11 (3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ) ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΟΥ Α.Π. 12 (2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2007 ΣΕ 4 ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 (8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ) ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11 (3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ) ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12 (2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ / ΑΞΟΝΑΣ 10 (8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ / ΑΞΟΝΑΣ 12 (2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ) Δικαιούχος / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 10 (8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 11 (3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 12 (2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 10 (8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 11 (3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 12 (2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007/2013" ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 (8 περιφέρειες σύγκλισης) / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007/2013" ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11 (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007/2013" ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12 (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007/2013" ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007/2013" ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007/2013" / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

16 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Τ.Α.) ΤΟΥ Α.Π. 4 (8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ) Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού προγραμμάτων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης βάσει σχεδίων εκπαίδευσης / κατάρτισης «Σύμβουλος Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης» του Ε.Π. : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ,2007/2013» «Σύμβουλος Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης» του Ε.Π. : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ,2007/2013» ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007/2013" ΤΟΥ Α.Π. 10 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007/2013" ΤΟΥ Α.Π. 11 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ ΕΠ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007/2013" ΤΟΥ Α.Π. 12 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ανασχεδιασμός Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Επιμόρφωση των Διευθυντικών Στελεχών Υπουργείων, Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πιλοτική διεξαγωγή επιμόρφωσης των Διευθυντικών Στελεχών Υπουργείων και Δημοσίων Φορέων του Άξονα Προτεραιότητας 5 Πιλοτική διεξαγωγή επιμόρφωσης των Διευθυντικών Στελεχών Υπουργείων και Δημοσίων Φορέων του Άξονα Προτεραιότητας 6 Μελέτη και Εφαρμογή Ανασχεδιασμού Διαδικασιών για τη Μείωση των Διοικιτικών Επιβαρύνσεων και του Διοικητικού Κόστους. Μελέτη και διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας και κατάρτιση προτάσεων βελτίωσης και επικοινωνίας σε σχέση με τις προσδοκίες των πολιτών "Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΣΤΑ " / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)

17 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 03 Σχέδιο Δράσης Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση" Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση" Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υπηρεσίες Συμβούλων / Εμπειρογνωμόνων / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε Συμβουλευτική υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή της Οδηγίας 123/2006 Μελέτη ρυθμιστικού πλαισίου για τη βελτίωση της ρυθμιστικής διακυβέρνησης / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων Διάχυση αποτελεσμάτων και ενεργειών του Ευρωπαικού Δικτύου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ " Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης ΕΣΔΔ στον Άξονα Προτεραιότητας 4,5 και 6 για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου". Δίκτυο παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις Μελέτη συμβατότητας της ελληνικής νομοθεσίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιωμάτα των ατόμων με αναπηρία Μελέτη και διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας και κατάρτιση προτάσεων βελτίωσης και επικοινωνίας σε σχέση με τις προσδοκίες των πολιτών / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) / ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)

18 Μελέτη και διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας και κατάρτιση προτάσεων βελτίωσης και επικοινωνίας σε σχέση με τις προσδοκίες των πολιτών Υποστήριξη Συστήματος και ανάπτυξη υλικού για την Πιστοποίηση της επιμόρφωσης υπαλλήλων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. του Άξονα Προτεραιότητας 4 (8 περιφέρειες σύγκλισης) Υλοποίηση Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης των Αξόνων Προτεραιότητας 4,5,6. Αναβάθμιση του συστήματος και αναμόρφωση του προγράμματος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Μελέτη για την ανάπτυξη ενός προτύπου ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΗΡΩΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΑΔΕΔΥ) ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑς ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ(2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΙΔ ΚΑΙ ΙΕ ΚΑΙ ΙΣΤ ΣΕΙΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Δι.) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΑΔΕΔΥ / ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΑΔΕΔΥ / ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΑΔΕΔΥ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ) (πρώην ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ) / ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ) (πρώην ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ) / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19 Απόκτηση δεξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τους Δημοσίους Υπαλλήλους με την συμβολή δομών του συνδικαλιστικού κινήματος Απόκτηση δεξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τους Δημόσιους Υπαλλήλους με την συμβολή δομών του συνδικαλιστικού κινήματος Απόκτηση δεξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών απο τους Δημοσίους Υπαλλήλους με την συμβολή δομών του συνδικαλιστικού κινήματος Υποστήριξη της προετοιμασίας, διαβούλευσης και θεσμοθέτησης της Επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδικασιών της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Εκπόνηση και εφαρμογή στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου ΕΚΔΔΑ / Συστήματος διαρκούς αξιολόγησης των δράσεων και υποστήριξη εφαρμογής τους Δράσεις κατάρτισης για την προσαρμογή και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές του Υπουργείου Οικονομικών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ (GENDER MAINSTREAMING ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)" ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων για τη μετάβαση στη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ Ο.Τ.Α. & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Αρμοδιότητες, Οργάνωση, Προσωπικό και Οικονομικά των Νέων Νησιωτικών Δήμων και Περιφερειών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3852/10" ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) / ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΣΕΥΥΟ) / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

20 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ " ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Καρτας Πολίτη Μελέτη για την αναβάθμιση των Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες εφαρμογής του νέου συστήματος του προυπολογισμού προγραμμάτων / νέες διαχειριστικές απαιτήσεις ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΓΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (CALL CENTER), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Επιμόρφωση δημοσίων λειτουργών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας Δράσεις της δημόσιας διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στον Άξονα Προτεραιότητας 07 Δράσεις της δημόσιας διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στον άξονα προτεραιότητας 08 Δράσεις της δημόσιας διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στον άξονα προτεραιότητας 09 Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Αττικής για την εφαρμογή του προγράμαμτος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Κρήτης για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙAΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

editorial Ουρανία Σούλτη

editorial Ουρανία Σούλτη editorial Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης χτύπησαν βίαια όχι μόνο τις δικές μας τοπικές κοινωνίες, αλλά και τις πόλεις και τις περιφέρειες και δη τις πιο ανεπτυγμένες - της Ευρώπης. Στην συντριπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Α Α: ΒΛ0NΝ-Φ1B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 48107 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΕΠΕΝΔ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ Στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης Στις 3 Περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 6.482 0 540 540 540 1.620 540 540 540 1.620 3.240 540 540 540 1.620 4.859 540 540 543 1.622 6.482 0

(32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 6.482 0 540 540 540 1.620 540 540 540 1.620 3.240 540 540 540 1.620 4.859 540 540 543 1.622 6.482 0 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Α/Α Στήλης : 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2230 31 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6519 Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικι ών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ FAX ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης»

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Επικαιροποιηµένη έκδοση Αθήνα, Ιούνιος 2014 N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_28-02-2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_28-02-2014 292471 296335 296492 Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητήριου ΑμεΑ Σχέδιο δράσης για τη συνεργασία / ανάθεση δράσεων ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 10252 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στουρνάρα 55 10432 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 106 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφόρος Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2 0 1 4 0 ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 14587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΝ-47Δ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΝ-47Δ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 20678 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Τηλέφωνα: 213 1364817

Διαβάστε περισσότερα