ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ(µια προσωποκεντρική θεώρηση) ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης Πειραιάς, 2013 i

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (µια προσωποκεντρική θεώρηση) Επιβλέπων Καθηγητής : ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Μελέτη για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης Πειραιάς, 2013 ii

3 POSTGRADUATE STUDIES UNIVERSITY PIRAEUS ADMINISTRATION OF HEALTH GOUVALARI ZACHAROULA ΤΕΙ PIRAEUS ORGANIZATIONAL CULTURE AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN THE HEALTH SECTOR (a person-centered approach) Supervisor: PAPAILIAS THEODORE Study on acquisition M.Sc. Piraeus, 2013 iii

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ (Acknowledgements) Θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες µου στον επιβλέποντα καθηγητή κύριο Θεόδωρο Παπαηλία, ο οποίος µε την εµπιστοσύνη, την κατανόηση, τον σεβασµό και το προσωπικό ενδιαφέρον που µου έδειξε, µπόρεσα να οργανώσω τις σκέψεις µου και να ολοκληρώσω την παρούσα µελέτη. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους µου, Έλενα Τσιαµαντά, Μαρία Ταγκούλη, Αγγελική Καλόσακα για την στήριξη, την συνεργατικότητα, την οµαδικότητα και το κέφι τους, πλαίσιο που χωρίς αυτό δεν θα µπορούσα να µοιραστώ τις γνώσεις, την εµπειρία και τις ιδέες µου κατά τη διάρκεια των σπουδών µου. Φυσικά δεν θα παραλείψω να ευχαριστήσω τον σύζυγο µου για την ηθική συµπαράσταση και την υποµονή του, την µητέρα µου για τη βοήθεια και τον µικρό µου γιο για τον χρόνο που µου παραµέριζε. Τέλος θα ήθελα να αναφέρω την ευγνωµοσύνη µου στους δυο κύριους εµπνευστές µου γι αυτή την εργασία τις κυρίες Νάντα Παπαευαγγέλου και Πόλλυ Ιωσηφίδη που µε έµαθαν να ακούω και να σέβοµαι τον εαυτό µου. iv

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια της παρακολούθησης του µεταπτυχιακού προγράµµατος «ιοίκηση της Υγείας», πραγµατοποιήθηκε η εκπόνηση υποχρεωτικής διπλωµατικής εργασίας, προκειµένου να ολοκληρωθεί µια βιβλιογραφική προσέγγιση, που είχε θέµα την «Οργανωσιακή Κουλτούρα και ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στον τοµέα της Υγείας (µια προσωποκεντρική θεώρηση)». Μέσα από την ανάγνωση µιας αξιόλογης έκτασης σε αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά και από την προσωπική µου εµπειρία καταγραφής της κλινικής εικόνας, προσπάθησα να αποδώσω τη σηµασία της έννοιας της υγείας και της οργανωσιακής κουλτούρας που δηµιουργείται σε έναν οργανισµό υγείας. Τις επιδράσεις, µε τα προβλήµατα και τα πλεονεκτήµατα που επιφέρει στο ανθρώπινο δυναµικό η κουλτούρα, ώστε υλοποιήσουµε τη σύνθεση αυτών, προτάσσοντας και αναλύοντας ένα πιθανό ανθρωπιστικό µοντέλο εφαρµογής και εξυγίανσης. Πιο συγκεκριµένα, αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις που αντιµετωπίζουν οι οργανισµοί υγείας στη χώρα µας, σε πολλαπλά επίπεδα, ιδεολογικής, πολιτισµικής και πολιτικής, οικονοµικής και τεχνολογικής συγκρότησης, τονίζουµε την αναγκαιότητα µεταβολής στα πρότυπα ξεκινώντας από την εσωτερική συναισθηµατική ικανότητα των διοικούντων, των εργαζοµένων και έπειτα των ασθενών στα νοσοκοµεία. Ακολουθεί µια πλήρης περιγραφή της ανθρωποκεντρικής θεώρησης, παρατηρώντας τα δυνατά σηµεία που χρειάζεται να επενδύσει, να καλλιεργήσει και να αποδεχτεί ότι διαθέτει η εποικοδοµητική διοίκηση. Το ανθρώπινο δυναµικό µαθαίνει να βιώνει τη δύναµή του µέσα από τη διαδικασία οµάδων διοίκησης, συναισθηµατικής ωρίµανσης, και εποπτείας ώστε να µεταµορφώσει, να αναπτύξει και να απελευθερώσει τη δηµιουργικότητα και τις ικανότητες για βοήθεια. Τα ενισχυµένα και εντατικά προγράµµατα εκπαίδευσης που προτάσσονται µέσα στα νοσηλευτικά ιδρύµατα, είναι αυτά που θα ισχυροποιήσουν το βίωµα σε µια κουλτούρα ωρίµανσης και αυτοπραγµάτωσης. ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙ ΙΑ Υγεία, Οργανωσιακή Κουλτούρα, Οργανωσιακή Κουλτούρα και management, Προσωποκεντρική διοίκηση, Person Centered Management, Ηγεσία, Οµάδες ποιότητας, v

6 ιοίκηση, Άγχος, Burn out, Mobbing, Ανθρωποκεντρική διοίκηση σε µονάδες υγείας, Συναισθηµατική ανάπτυξη, Οµάδες αυτογνωσίας στις µονάδες υγείας, Ωριµότητα µελών διοίκησης, Εποπτεία στα επαγγέλµατα υγείας. vi

7 ABSTRACT «Organizational Culture and Human resource management in the health sector (a person centered approach)». By Zacharoula Gouvalari Graduate Thesis Submitted for the Degree «Master in Health Management» University of Piraeus- TEI of Piraeus, Greece. Supervisor: Professor Theodoros Papailias. October 2013 As part of the monitoring of the Master program " Management of Health " was held to prepare compulsory dissertation in order to complete a literature approach, which was dedicated to " Organizational Culture and Human Resource Management in Health sector ( a person-centered approach )." Through reading a considerable extent into corresponding references, but from my experience recording the clinical picture, strove to convey the importance of the concept of health and organizational culture that is created in a health organization. Effects, the problems and the advantages brought about in human resources culture that implement this synthesis, prefixing and analyzing a potential humanitarian model of implementation and consolidation. More specifically, recognizing the shortcomings faced by health organizations in our country, at multiple levels, ideological, cultural and political, economic and technological establishment, we emphasize the necessity of change in standards from the inner emotional ability of the managers, workers, and then the patients in hospitals. Here's a full description of the anthropocentric approach, observing the strengths you need to invest, to cultivate and to accept that he has constructive administration. Manpower learns to experience its power through the process management team, emotional maturity, and supervision to transform, develop and release their creativity and skills to help. vii

8 Strengthened and intensive training programs preceded within hospitals are those which reinforces the experience in a culture maturity and self-realization. KEYWORDS Health, Organizational culture, Organizational culture and management, Management Person, Person Centered Management, Leadership, Quality Team, Management, Stress, Burn out, Mobbing, Humanistic management in health facilities, Emotional development, Self-awareness groups in health units, Maturity management members, Monitor health professions. viii

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.xiii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 Εννοιολογική προσέγγιση του όρου «υγεία» Οργανωσιακή κουλτούρα Τι είναι η οργανωσιακή κουλτούρα Ορισµοί Η προσέγγιση του Schein Η οργανωσιακή κουλτούρα στη διοίκηση ολικής ποιότητας Κουλτούρα και Management Ανθρωπιστική θεωρία- Προσωποκεντρική µέθοδος διοίκησης...10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 2.1 Ηγεσία και Management -στιλ ηγεσίας Ατοµικά χαρακτηριστικά ηγέτη Μορφές της ηγεσίας Η ηγεσία ως διαδικασία Κύκλοι Ποιότητας Η ανθρωποκεντρική ηγεσία σε χώρους υγείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 3.1 Η οργανωσιακή κουλτούρα στη διοίκηση ανθρώπινων πόρων Έννοια ανθρωπίνων πόρων Ανθρωπιστική επιστήµη Λίγα λόγια για την προσωποκεντρική θεωρία Η σηµασία της αποδοχής στην προσωποκεντρική θεωρία..26 ix

10 3.4.1 Η ανάγκη για αποδοχή Η ανάπτυξη της ανάγκης για αυτοαποδοχή Εφαρµογή και επεξήγηση των θεραπευτικών συνθηκών Οι θεραπευτικές συνθήκες.28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 4.1 Η οργανωσιακή κουλτούρα στη διαχείριση της ασθένειας, του πόνου, του θανάτου. Εφαρµογές στην υγεία Μοντέλα υγείας Προβλήµατα στην άσκηση της ιατρικής Το συναισθηµατικά φορτισµένο περιβάλλον Θάνατος-θρήνος-φόβος ασθενών Αντιδράσεις µελών του προσωπικού υγείας Η σύγχρονη ασθένεια της µοναξιάς στα νοσοκοµεία Μια ανθρωποκεντρική άποψη για τον θάνατο Η προσωπική µου άποψη για το θάνατο...45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 5.1 Αρνητικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναµικό. Αναφορές στο άγχος, το burn out, τη βία στους εργαζοµένους Άγχος Το άγχος στους νοσηλευτές Burn out Βία- ηθική παρενόχληση στους εργαζοµένους (mobbing) ιαφορά από το Άγχος των εργαζοµένων Τι περιλαµβάνει το mobbing x

11 5.5 Συνθήκες εργασίας- άσκηση εξουσίας-συγκρούσεις Ανάγκη για προστασία Η ανθρωποκεντρική πρόκληση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 6.1 Οµαδοκεντρική ηγεσία στη διοίκηση. Οι σχέσεις µεταξύ τους. Προσωπική Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναµικού. Μη βίαιη επικοινωνία. Ωριµότητα οµάδας διοίκησης Η Εκπαίδευση στην Υγεία Μια ανθρωποκεντρική οµάδα εκπαίδευσης µέσα στον νοσηλευτικό οργανισµό Τρόποι µέτρησης των συναισθηµάτων Τα άτοµα στην οµάδα διοίκησης έχουν ταυτότητα Το προσωπικό εργασίας αποκτά ταυτότητα Μη βίαιη επικοινωνία- συγκρούσεις ιαδικασία λήψης αποφάσεων, ευθύνες Η σχέση είναι κουλτούρα και ωριµότητα.. 81 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 7.1 Εποπτεία ανθρώπινου δυναµικού Τι είναι η εποπτεία Πως λειτουργεί η εποπτεία Γιατί χρησιµοποιείται η εποπτεία..90 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 8.1 Άλλες κουλτούρες Άλλες θεωρίες της διοίκησης σε σχέση µε τον ανθρώπινο παράγοντα Θεωρίες της προσωπικότητας (Freud, Adler, Jung).. 93 xi

12 8.2.2 Θεωρίες της ανθρώπινης συµπεριφοράς (Watson, Skinner, Kelly, Beck) Θεωρία επιστηµονικής διοίκησης (Taylor) Θεωρίες των ανθρωπίνων σχέσεων (Mayo, Moreno, Lewin) Θεωρίες των ανθρωπίνων αναγκών (Maslow, Argyris) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ xii

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασιακή ζωή υποβάλλεται σε αξιοσηµείωτες αλλαγές που έχουν σηµαντικές επιδράσεις στις µονάδες παροχής υγείας και στην υγεία των εργαζοµένων τους. Η παγκοσµιοποίηση αναδεικνύει την τεχνολογία νέων πληροφοριών, αλλά και περικοπές προσωπικού, πίεση χρόνου και διαφορετικές συνθήκες εργασίας όπως ηµιαπασχόληση και τηλε-εργασία. Το µεγάλο ποσοστό εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και οι αυξανόµενες απαιτήσεις στον τοµέα υπηρεσιών, δηµιουργούν νέες προκλήσεις στις οποίες µπορούν να ανταποκριθούν µόνο εργαζόµενοι µε κίνητρα, µε προσόντα και πάνω από όλα εκπαιδευµένοι και πλήρως λειτουργικοί για το δύσκολο έργο που τους περιµένει. εν έχει αλλάξει µόνο η εργασιακή ζωή στους χώρους υγείας αλλά και ο τρόπος αντιµετώπισης της εργασίας γενικότερα. Η εργασία σήµερα για τον περισσότερο κόσµο είναι κάτι περισσότερο από απλή πηγή εισοδήµατος. Παρέχει στα άτοµα τη δυνατότητα για κοινωνική συναναστροφή και µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στην αυτοεκτίµηση και στην ταυτότητα του ατόµου. Ο χρόνος που εργάζεται ο διοικητής ενός νοσοκοµείου, ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο κοινωνικός λειτουργός, ο ψυχολόγος, ο φυσιοθεραπευτής, αφορά µεγάλο µέρος της ζωής του. Στο χώρο εργασίας τους τα άτοµα µπορούν να αποκτήσουν γνώση και κίνητρα για να επηρεάσουν την ίδια τους την υγεία και τη γενική στάση τους προς αυτήν, για τους ίδιους, για τον φορέα υγείας που εργάζονται αλλά και για τους ασθενείς-πελάτες των νοσοκοµείων και των θεραπευτηρίων. Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί µέρος της επιστήµης της οργανωσιακής συµπεριφοράς. Ορίζεται ως ένα σύνολο συγκεκριµένων συµπεριφορών, που καλούνται συµπεριφορικά πρότυπα, κανόνες ή νόρµες, τις οποίες τα µέλη ενός οργανισµού θεωρούν ότι πρέπει να έχουν, ώστε να ταιριάζουν και να επιβιώνουν εργασιακά, µέσα στον οργανισµό αυτό. Αυτά τα συµπεριφορικά πρότυπα, µπορεί να είναι παραγωγικά ή µη και οδηγούν σε συµπεριφορές και στάσεις, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο τα µέλη, προσεγγίζουν την εργασία τους και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί µια σηµαντική µεταβλητή στη διοίκηση µονάδων υγείας. xiii

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 Εννοιολογική προσέγγιση του όρου «Υγεία». Η Υγεία γενικότερα είναι ο παράγοντας που µετράει την φυσική, ψυχολογική και την πνευµατική κατάσταση ενός ζώντος οργανισµού. Ο ορισµός που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (1946) αναφέρει ότι η υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι µόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Η έννοια της υγείας άρα, δεν αποδίδεται µόνο από την ιατρική, αλλά και από άλλους παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η οικονοµία, η εργασία κ.τ.λ. Το πώς ορίζεται βέβαια η υγεία και η ασθένεια ως κοινωνική αναπαράσταση ίσως να διαφέρει ανάλογα µε τις πολιτιστικές διαφορές, τις ιδέες και πεποιθήσεις, την εκπαίδευση και την παιδεία αλλά και τις θρησκευτικές αντιλήψεις, καθώς και τις αντιλήψεις για το σώµα που υπάρχουν σε κάθε κοινωνία. Είναι γνωστό ακόµα ότι ο τεράστιος αριθµός παραγόντων που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας ενός πληθυσµού βρίσκεται σε άµεση συσχέτιση µε την κοινωνική αναπαράσταση που έχει ο πληθυσµός για την υγεία του. Παράγοντες γενετικοί, περιβαλλοντικοί (τρόπος διαβίωσης, κατοικία, εργασία, συνθήκες εργασίας, ρύπανση περιβάλλοντος) παράγοντες συνθηκών ζωής (διατροφή, κάπνισµα, άσκηση, χρήση εθιστικών ουσιών, συµπεριφορά), παράγοντες σχετιζόµενοι µε το σύστηµα και τις υπηρεσίες υγείας και παράγοντες εκπαίδευσης υγείας επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων αλλά και την κοινωνική αναπαράσταση του δίπολου υγείας-ασθένειας. 1 Η Ψυχική υγεία πιο συγκεκριµένα, είναι µια έννοια που αναφέρεται σε µια ανθρώπινη κατάσταση, την συναισθηµατική και ψυχολογική ευεξία. Η ψυχική υγεία είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα επίπεδο γνωστικής και συναισθηµατικής ευεξίας, απουσίας µιας ψυχικής διαταραχής. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, δεν υπάρχει ένας επίσηµος ορισµός της ψυχικής υγείας. Πολιτιστικές διαφορές, υποκειµενικές εκτιµήσεις και ανταγωνιστικές επαγγελµατικές θεωρίες όλα επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο ορίζεται η ψυχική υγεία. Σε γενικές γραµµές, οι περισσότεροι ειδικοί συµφωνούν ότι η ψυχική υγεία και ψυχική ασθένεια δεν 1 1

15 είναι αντιφατικά. Με άλλα λόγια, η απουσία µιας αναγνωρισµένης ψυχικής διαταραχής δεν είναι κατ' ανάγκην ένας δείκτης της ψυχικής υγείας. 2 Η υγεία όµως αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία ζωής του ανθρώπου. Το βασικό αντικείµενο ενασχόλησης των οικονοµικών της υγείας δεν είναι µόνο η υγεία αλλά το παραγόµενο προϊόν, δηλαδή οι υπηρεσίες υγείας. Όταν ο άνθρωπος είναι υγιής, τότε µπορεί και ανταποκρίνεται πλήρως και επαρκώς στις εργασιακές, κοινωνικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι υγιής, τότε αφενός µεν δεν µπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις του, αφετέρου δε, είναι εξαναγκασµένος να δαπανήσει χρήµατα για την αποκατάσταση της υγείας του. Η έννοια της υγείας συχνά συγχέεται µε την έννοια φροντίδας υγείας 3. Η υγεία είναι µία κατάσταση που απολαµβάνουν τα άτοµα. Η κατάσταση αυτή παράγεται µέσα από τη χρήση διαφόρων παραγόντων, οικονοµικών και µη οικονοµικών. Για παράδειγµα ο συνδυασµός χρήσης υπηρεσιών υγείας, κατανάλωσης κάποιων φαρµάκων, εφαρµογής κάποιας θεραπείας και ψυχικής ηρεµίας και ισορροπίας µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας έχουν ως αποτέλεσµα το άτοµο να έχει θεραπευτεί από κάποια ασθένεια και να είναι υγιές. Με τον όρο φροντίδα υγείας εννοούµε το «αγαθό» που το άτοµο απολαµβάνει αφού έχει καταβάλει για αυτό συγκεκριµένη αµοιβή. Για παράδειγµα η φροντίδα υγείας περιλαµβάνει υπηρεσίες από ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, νοσοκοµεία, καθώς επίσης και κατανάλωση αγαθών, όπως π.χ. φάρµακα κ.α. Κατανοούµε επίσης ότι η έννοια «φροντίδα υγείας» είναι ευρύτερη των υπηρεσιών υγείας, αφού στην έννοια φροντίδα υγείας υπάγεται και η κατανάλωση των αγαθών, όπως είναι τα φάρµακα. Όταν ένα άτοµο ασθενήσει, τότε αυτό που ζητά είναι φροντίδα υγείας, δηλαδή ζητά υπηρεσίες υγείας (από ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και νοσοκοµεία) και ζητά επίσης και συγκεκριµένα αγαθά, όπως φάρµακα, και άλλα τέτοιου είδους υλικά (π.χ. για παράδειγµα κάποιος έχει µυωπία. Ζητά την υπηρεσία του οφθαλµίατρου που πιθανόν του γράφει ένα κολλύριο για το µάτι του, αλλά ζητά να αγοράσει και γυαλιά µυωπίας). Ως εκ τούτου η ζήτηση για φροντίδα υγείας προκύπτει από την επιθυµία του ατόµου να κρατά την κατάσταση υγείας του σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Η σχέση ανάµεσα στο επίπεδο υγείας του ατόµου (κατάσταση υγείας) και στη ζήτηση για φροντίδα υγείας είναι 2 3 Αλετράς, Ματσαγγάνης και Νιάκας, 2002, σ. 17 2

16 αρνητική. Όσο καλύτερη είναι η κατάσταση της υγείας του ατόµου, τόσο µικρότερη είναι η ζήτησή του για φροντίδα υγείας και το αντίστροφο. Όσο χαµηλότερο είναι το επίπεδο υγείας του, τόσο περισσότερη φροντίδα υγείας θα ζητήσει. Βέβαια πρέπει να επισηµάνουµε ότι το πόσο φροντίδα θα ζητήσει (ποσότητα) και το τι φροντίδα υγείας θα ζητήσει (είδος) δεν καθορίζονται από το άτοµο που επιθυµεί να βελτιώσει το επίπεδο υγείας του, αλλά από τον ειδικό, τον επαγγελµατία υγείας, δηλαδή τον ιατρό ή το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό υπό την ευρεία έννοια. Πολλές φορές επίσης, συγχέεται η έννοια της ασθένειας και αρρώστιας µε την έννοια της υγείας 4. Σύµφωνα µε τον Τούντα (1995) η αρρώστια εκφράζει την υποκειµενική εµπειρία της νόσου, ενώ η ασθένεια σηµατοδοτεί µια κατάσταση κοινωνικής δυσλειτουργίας. Όπως αναφέρεται και από τους Κυριόπουλο και Νιάκα 5 σύµφωνα µε την παραδοσιακή ιατρική αντίληψη η ασθένεια είναι ένα βιολογικό φαινόµενο, το οποίο προκαλεί δυσλειτουργία στον οργανισµό του ανθρώπου. Συµπερασµατικά αναφέρουµε ότι η αρρώστια εκδηλώνεται µε την εµφάνιση συµπτωµάτων (όπως πόνος, φαγούρα) ή µε την µερική ή ολική έλλειψη λειτουργίας κάποιου οργάνου του σώµατός µας. Η αντιµετώπιση της αρρώστιας γίνεται µε θεραπεία. Η ασθένεια εκδηλώνεται µε την εµφάνιση διαταραχής κοινωνικής λειτουργίας ή µε την εµφάνιση αποκλίνουσας συµπεριφοράς. Το θέµα της υγείας έχει διερευνηθεί από διαφορετικές επιστήµες, όπως η επιδηµιολογία, η δηµογραφία, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία και η οικονοµία. Έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί της έννοιας υγείας. Αναφέρουµε τέσσερις βασικούς ορισµούς της υγείας 6 : Θετικός ορισµός της υγείας. Στα πλαίσια αυτού του ορισµού η υγεία αντιµετωπίζεται ως κάτι ευρύ και δίνεται έµφαση στην παρουσία συγκεκριµένων χαρακτηριστικών που συµβάλλουν στην επίτευξη αυτού που καλούµε υγεία πολύ υψηλού επιπέδου. Ένας τέτοιος ορισµός της υγείας δίνεται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, όπου για αυτόν τον οργανισµό «υγεία είναι όχι απλώς η έλλειψη ασθένειας, αλλά η πλήρης σωµατική, κοινωνική και ψυχική ευεξία του ατόµου. Αυτός ο ορισµός εκφράζει µία θετική διάσταση για την υγεία, αναγνωρίζει τι πρέπει να περιλαµβάνει η κατάσταση πλήρους υγείας. 4 βλ. Ιωαννίδη, Ε., Λοπατατζίδης, Α., Μάντη, Π., 1999, σ , σ βλ. Λιαρόπουλος 2007, σ. 31 και Καλογεροπούλου και Μουρδουκούτας, 2007, σ. 19 3

17 Αρνητικός ορισµός της υγείας. Ο αρνητικός ορισµός της υγείας στηρίζεται στην αντίληψη του Jeremy Bentham για την υγεία. Σύµφωνα µε τον Bentham «υγεία είναι η απουσία νόσου». Η ανάπτυξη της ιατρικής επιστήµης απέδειξε ότι υπάρχουν αλλοιώσεις του οργανισµού χωρίς να προκαλούν συµπτώµατα και ως εκ τούτου µπορεί να µην υπάρχει «καλή υγεία», παρόλο που δεν υπάρχουν συµπτώµατα Λειτουργικός ορισµός της υγείας. Με βάση τον ορισµό του Parson (1979) η υγεία ορίζεται αναφορικά µε την ικανότητα του ατόµου να ανταποκρίνεται στους κοινωνικούς του ρόλους, π.χ. στην εργασία του (αν µπορεί να πηγαίνει για εργασία), στο σπίτι του σε σχέση µε τους δικούς του ανθρώπους κ.α. Βιωµατικός ορισµός της υγείας. Ο βιωµατικός ορισµός εστιάζεται κυρίως στο άτοµο και στον τρόπο που αυτό αντιλαµβάνεται την υγεία του. 1.2 Οργανωσιακή κουλτούρα Τι είναι οργανωσιακή κουλτούρα Η εποχή µας είναι µια εποχή µεγάλης αβεβαιότητας, αυξηµένης πολυπλοκότητας και αλληλεξάρτησης. Υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να βρίσκονται σε εγρήγορση, να προετοιµάζονται, να προβλέπουν και να ενεργούν άµεσα. Μέσα στην τωρινή ηµιπαγκοσµιοποιηµένη αγορά οι µονάδες υγείας οφείλουν να εστιάσουν την προσοχή τους όχι µόνο στα οικονοµικά κριτήρια για το µοντέλο διοίκησης αλλά και στην µελέτη της συµπεριφοράς των ατόµων και των οµάδων που εργάζονται σε έναν οργανισµό υγείας. Το κλίµα που επικρατεί σε ένα ελληνικό φορέα υγείας, ο τρόπος συµπεριφοράς που εκδηλώνεται στην επίσηµη δοµή του οργανισµού είναι η Οργανωσιακή Κουλτούρα (Organizational Culture, Corporate Culture). Οι διάφοροι τύποι της δρουν ως αισθητήρες και επηρεάζουν το περιεχόµενο των σταδίων λήψης στρατηγικών αποφάσεων. Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι η προσωπικότητα της οργάνωσης. Εµπεριέχει µια δυναµική η οποία προσδίδει µια ζωντάνια σε αυτούς που καλούνται να την υπηρετήσουν, 4

18 αφού ταυτόχρονα είναι αυτοί που την διαµορφώνουν και αυτοί δεν είναι άλλοι από το έµψυχο δυναµικό της επιχείρησης. Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι ο ιδιαίτερος τρόπος δράσης της Οργάνωσης, είναι αυτό που καθιστά µια Οργάνωση διαφορετική από µιαν άλλη, είναι οι διαφορετικές πρακτικές τα εθιµοτυπικά, οι διαδικασίες, το εξωτερικό των κτιρίων και των γραφείων, είναι εν τέλει µια δυναµική µίξη που προσδιορίζει το ιδιαίτερο στίγµα και την ίδια την ύπαρξη της Οργάνωσης. Αλλάζει µε τον καιρό καθώς αλλάζουν οι άνθρωποι και δηµιουργείται από τις ενέργειες των υπαλλήλων, τις αποφάσεις και την επικοινωνία µεταξύ τους. Είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό το πώς η κουλτούρα επηρεάζει τις καθηµερινές δραστηριότητες και τις επιχειρηµατικές εργασίες Ορισµοί Κουλτούρα, είναι το γλωσσικό δάνειο που προέκυψε ως αντιστοίχηση του γερµανικού Kultur, σηµαίνει την καλλιέργεια του πνεύµατος, την παιδεία αλλά και το σύνολο της πνευµατικής παράδοσης και δηµιουργίας ενός κοινωνικού συνόλου (ως συνώνυµο της λέξης πολιτισµός). Στα ελληνικά έχει απαντηθεί και ως υποτιµητικός όρος µε επιφανειακή χροιά για να αποδώσει την έννοια της σοβαροφάνειας και ενδεχοµένως της επίδειξης σε θέµατα διανόησης. Ο όρος κουλτούρα, εκ του λατινικού cultura (<colere), εµφανίζεται για πρώτη φορά µεταφορικά από τον Κικέρωνα για να επανέλθει πολύ αργότερα και πάλι µε πνευµατική έννοια κατά την Αναγέννηση. Παρόλο που εµφανίστηκε πριν από τον όρο πολιτισµό, η λέξη κουλτούρα θα παραµείνει στο περιθώριο µέχρι τις αρχές του 20 ου αιώνα. Oι σχετικά νέες επιστήµες της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας, εµπνεόµενες από τη γερµανική kultur, θα προτιµήσουν την χρήση της λέξης κουλτούρα από τον πολιτισµό (civilization), γιατί δίνει προτεραιότητα στην ιδέα της µοναδικότητας και της ενότητας µιας δεδοµένης κοινωνίας. Όπως προαναφέρθηκε η κουλτούρα έχει δεχτεί πολλούς ορισµούς. Σύµφωνα µε τον Schein, οργανωσιακή κουλτούρα είναι «ένα δοµηµένο σύνολο από βασικές παραδοχές που έχουν εφευρεθεί, ανακαλυφθεί ή αναπτυχθεί από µια οµάδα του οργανισµού, στην 5

19 προσπάθειά της να αντιµετωπίσει προβλήµατα εξωτερικής προσαρµογής ή εσωτερικής ολοκλήρωσης. Οι παραδοχές αυτές έχουν αποδώσει ικανοποιητικά στο παρελθόν ώστε να θεωρούνται ότι ισχύουν και εποµένως, µπορούν να διδαχθούν στα νέα µέλη, ως ο σωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης και αίσθησης σχετικά µε τα συγκεκριµένα προβλήµατα». Οι Blake και Mouton σε έναν άλλον ορισµό καθόρισαν την οργανωσιακή κουλτούρα ως «οι συνηθισµένοι τρόποι που γίνονται τα πράγµατα και όπου οι άνθρωποι δέχονται και ζουν µε αυτά. Αυτοί οι τρόποι µπορούν να αποτρέψουν τα µέλη από την εφαρµογή µιας µέγιστης προσπάθειας ή µπορούν να τους ενθαρρύνουν γι αυτό». Εποµένως, οι κοινοί ορισµοί της κουλτούρας αναφέρονται σε ένα σύστηµα κοινών αξιών και πεποιθήσεων που παράγει τους κανόνες της συµπεριφοράς και καθιερώνουν έναν οργανωτικό τρόπο ζωής, τις συνήθως διατηρηµένες και σχετικά σταθερές πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις αξίες που υπάρχουν µέσα στον οργανισµό και ένα σύνολο γνώσεων, κοινών στα µέλη µιας κοινωνικής µονάδας, που δίνουν περισσότερη έµφαση στις αξίες και τα συµπεριφορικά πρότυπα καθώς φαίνεται ότι µπορούν να εξεταστούν ακίνδυνα µε έναν ποσοτικό τρόπο στον οργανισµό. Σύµφωνα µε έναν διαφορετικό ορισµό που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία από τους Chatman και Jean η εταιρική κουλτούρα χαρακτηρίζεται από: καινοτοµία, έµφαση στη δηµιουργικότητα, σταθερότητα, έµφαση στη προβλεψιµότητα και τους κανόνες, προσανατολισµό στους ανθρώπους, έµφαση στους ανθρώπους και στις ανθρώπινες σχέσεις, προσανατολισµό στο αποτέλεσµα, έµφαση στην αποτελεσµατικότητα, άνετο περιβάλλον, ευχάριστη και άνετη ατµόσφαιρα εργασίας, προσοχή στη λεπτοµέρεια, έµφαση στη ακρίβεια και ανάλυση, προσανατολισµό στη συνεργασία, αρµονία µεταξύ των οµάδων. 7 7 Μπουραντάς.,

20 1.2.3 Η προσέγγιση του Schein Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στη θεωρία του Schein, ο οποίος εξετάζει το ζήτηµα της κουλτούρας σε συνδυασµό µε την ηγεσία της επιχείρησης, µε σκοπό να αποτυπωθούν η ισχυρή διασύνδεση και οι αλληλεπιδράσεις που υφίστανται µεταξύ των δύο εννοιών. Ακολουθώντας µία διαφορετική προσέγγιση, αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαµόρφωση, ανάπτυξη και αλλαγή της κουλτούρας, καθώς και στη συµβολή της ηγεσίας στη διαδικασία αυτή, εξετάζοντας τρία αντίστοιχα στάδια του κύκλου ζωής της επιχείρησης: ανάπτυξη ωρίµανση και πτώση. Στο στάδιο αρχικής λειτουργίας της επιχείρησης επισηµαίνεται ιδιαίτερα ο ρόλος του ιδρυτή της επιχείρησης, ο οποίος συµβάλλει κυρίαρχα στη διαµόρφωση και ανάπτυξη της κουλτούρας αυτής µέσα από πρωτεύοντες (ζητήµατα τα οποία ελέγχουν και αξιολογούν σε τακτική βάση, αντιδράσεις σε κρίσιµα περιστατικά και επιχειρησιακές κρίσεις, κριτήρια αµοιβών, κριτήρια πρόσληψης, επιλογής, προαγωγής και αντικατάστασης στελεχών) και δευτερεύοντες µηχανισµούς εδραίωσης (οργανωτική δοµή και σχεδιασµός, συστήµατα και διαδικασίες, σχεδίαση χώρων καθώς και προσόψεις και κτίρια, ιστορίες και µύθοι για άτοµα και περιστατικά). Στο στάδιο ωρίµανσης διαφαίνονται οι πρώτες ενδείξεις για την ανάγκη αλλαγή της κουλτούρας η οποία µπορεί να προέλθει από τη συστηµατική προώθηση επιλεγµένων υποκουλτούρων, τη δηµιουργία παράλληλων συστηµάτων µάθησης και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Στη φάση της πτώσης η αλλαγή της κουλτούρας κρίνεται επιτακτική και µπορεί να επιτευχθεί µε δραστικές κινήσεις όπως αναδιοργάνωση της επιχείρησης, στρατηγικές διάσωσης αναστροφής, προσλήψεις ηγετικών στελεχών εκτός της επιχείρησης 8. Παράλληλα, ο Schein (1992) εξετάζει διεξοδικά το ζήτηµα της ανάπτυξης αποτελεσµατικών ηγετών, τονίζοντας ειδικότερα την ανάγκη για διαρκή µάθηση από την 8 Schein,

21 πλευρά των στελεχών, ώστε να είναι σε θέση να συµβάλλουν στη διαµόρφωση της κουλτούρας, καθώς και να διαγνώσουν έγκαιρα ενδείξεις που καθιστούν απαραίτητη την αλλαγή της τελευταίας. 1.3 Η οργανωσιακή κουλτούρα στη διοίκηση ολικής ποιότητας Η οργανωσιακή κουλτούρα έχει περιγραφεί µε πολλούς τρόπους, ως θεσµική τελειότητα, κλίµα, ενδυνάµωση και διοίκηση ολικής ποιότητας και ανθρώπινου δυναµικού. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το ενδιαφέρον για την οργανωσιακή κουλτούρα έχει αυξηθεί ιδιαίτερα και έχει δεχθεί εκτενή µελέτη στο χώρο της βιοµηχανίας αλλά και στους οργανισµούς υγείας. Στο περιβάλλον της υγειονοµικής περίθαλψης, η οργανωσιακή κουλτούρα έχει συνδεθεί µε διάφορα στοιχεία της οργανωτικής εµπειρίας που συµβάλλουν στην ποιότητα, όπως η προσοχή, η ικανοποίηση εργασίας και η ασφάλεια. Γι αυτόν το λόγο, η οργανωσιακή κουλτούρα καθώς και η ποσοτική µέτρησή της, στο περιβάλλον της υγειονοµικής περίθαλψης έχει προσελκύσει την αυξανόµενη προσοχή µεταξύ των ερευνητών, προκειµένου να καθοριστεί η σχέση της µε την απόδοση και την ποιότητα της φροντίδας. Επειδή η κουλτούρα αποτελεί ένα σύστηµα κοινών αξιών και πιστεύω που παράγει κανόνες και συµπεριφορές, οι οποίες διαµορφώνουν και ορίζουν έναν τρόπο ζωής µέσα στο πλαίσιο του οργανισµού υγείας, κάποιος ερευνητής δεν θα διακινδύνευε να δώσει µια απόλυτη απάντηση για το καταλληλότερο εργαλείο µέτρησης, αφού η επιλογή εξαρτάται από το πώς ορίζει ο κάθε ένας την έννοια της κουλτούρας, τι είδους µέτρηση εφαρµόζει και ποιος είναι ο ερευνητικός σκοπός που έχει θέσει. Στη παρούσα µελέτη όµως δεν θα αποτυπώσουµε τις διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας των ιατρών και νοσηλευτών ενός νοσοκοµείου, ή την µέτρηση του βαθµού σύγκρουσης και ασάφειας ρόλων µεταξύ τους, διερευνώντας την επαγγελµατική τους ικανοποίηση. Αλλά θα εστιάσουµε την προσοχή µας σε ένα ανθρωποκεντρικό µοντέλο διοίκησης υγείας σε θεωρητική, βιβλιογραφική και εµπειρική βάση, προσαρµοσµένο σε βιωµατική διαδικασία ώστε να µειωθεί το χάσµα µεταξύ της ιδανικής και της 8

22 υφιστάµενης οργανωσιακής κουλτούρας. Ωστόσο, µπορώ να αναφέρω πως για τη διεξαγωγή έρευνας και στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων, για τη µέτρηση της οργανωσιακής κουλτούρας υπάρχουν ερωτηµατολόγια αυτο-αναφοράς, που αποτελούν µετάφραση του Organizational Culture Profile (OCP) καθώς η έννοια της βίωσης της κουλτούρας δεν αποτελεί πλέον µια αφηρηµένη έννοια. 1.4 Κουλτούρα και Management Η προσαρµογή-εφαρµογή των εν λόγω εννοιών στους οργανισµούς, άρχισε στις Ηνωµένες Πολιτείες στα µέσα της µεταπολεµικής περιόδου, αλλά έγινε ιδιαίτερα δηµοφιλής τη δεκαετία του Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ένας σηµαντικός αριθµός βιβλίων αναφορικά µε τη διοίκηση (management) επέδρασε δυναµικά στη µεταλαµπάδευση της ιδέας ότι η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που συνδέεται µε την εργασιακή απόδοση, δηλαδή µε τη χρηµατοοικονοµική απόδοση, την ικανοποίηση πελατών και εργαζοµένων, καθώς και µε την καινοτοµία των υπαλλήλων. Είναι αυτή που κρατά την οµάδα ενωµένη και της δίνει µια διακριτική ταυτότητα. είχνει ένα ευρύ φάσµα των κοινωνικών φαινοµένων, περιλαµβανοµένης της ενδυµασίας, της γλώσσας, της συµπεριφοράς, των πεποιθήσεων, των αξιών, των απαιτήσεων, των συµβόλων της θέσης και της εξουσίας, των µύθων, των τελετών και των τελετουργικών, καθώς και των τρόπων του συνήθους σεβασµού και της ανατροπής, από τα οποία όλα βοηθούν, στον καθορισµό του χαρακτήρα και των κανόνων ενός οργανισµού. Η κατανόηση όλων των παραπάνω βοηθάει τους managers υγείας και υπαλλήλους υγείας να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί, πιο λειτουργικοί και δηµιουργικοί στο έργο τους. Η µελέτη της οργανωσιακής κουλτούρας και συµπεριφοράς παρέχει στους managers τα εξής πλεονεκτήµατα: α) Συστηµατοποιεί τη σκέψη του manager σχετικά µε τη συµπεριφορά των ατόµων στην εργασία. β) Παρέχει τη δυνατότητα να αναλύει και να συζητά µε άλλους την εµπειρία του από την εργασία. 9

23 γ) Παρέχει τεχνικές για την αντιµετώπιση προβληµάτων αναπτύσσοντας ευκαιρίες που συµβαίνουν κατά την εργασία 9. Η ανάλυση χρησιµοποιηθέντων µηχανισµών management (διατύπωση του οράµατος της επιχείρησης, διατύπωση της ευρύτερης στρατηγικής, ανάλυση της προσωπικότητας των ηγετικών στελεχών της διοίκησης και ανάλυση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που µεταδίδονται κατά την άσκηση διοίκησης), συνδέουν τα εργασιακά αποτελέσµατα µε την ποιότητα της περίθαλψης. 1.5 Ανθρωπιστική θεωρία- Προσωποκεντρική µέθοδος διοίκησης Ως κοινωνικός επιστήµονας και επαγγελµατίας σε χώρους υγείας, προσωπικά θεωρώ την άσκηση και την φροντίδα υγείας ως µια τέχνη που προσαρµόζεται στην κατάσταση κάθε ατόµου, χρησιµοποιώντας διαδικασίες που δεν καταγράφονται ούτε σχεδιάζονται σαφώς. Αποτελεί όµως το ιδιαίτερο νόηµα που έχει δοθεί στην εµπειρία, διατηρώντας τα πλεονεκτήµατα κάθε προσέγγισης και βελτιώνοντας τα ατοµικά µειονεκτήµατα που προκύπτουν κατά την αλληλεπίδραση µε τους ασθενείς και τους συνεργάτες. ιδασκόµενη από τα λάθη του παρελθόντος και έχοντας πάντα προσωπική ευθύνη για την επίδοση και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της φροντίδας που παρέχεται, αναζήτησή µου είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που υπάρχουν κατά την άσκηση εργασίας, ο τρόπος οργάνωσης την φροντίδας καθώς και το πώς κινητοποιούνται οι εργαζόµενοι να αποκτήσουν επαγγελµατικά κίνητρα, από την σκοπιά της συµβουλευτικής αλλά και της διοίκησης. Ένας άλλος τρόπος λοιπόν που θεωρώ πολύ αποτελεσµατικό και εποικοδοµητικό για τον άνθρωπο και την κοινωνία καθώς και για τον manager ενός νοσοκοµείου, τον γιατρό αλλά και τον ασθενή που απολαµβάνουν τις υπηρεσίες υγείας είναι η προσωποκεντρική µέθοδος. Ο ασθενής πελάτης κατέχει σε αυτόν τον τρόπο διοίκησης την κορυφή, ακολουθούν οι υπάλληλοι που ασκούν το έργο της ποιότητας (γιατροί, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό) και έπειτα η ανώτερη διοίκηση (managers και 9 Ζαβλανός,

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)»

«Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Βασιλοπαναγή Αντωνία «Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)» ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Γεύµα Καφές. Τήρηση ωραρίου. Εξετάσεις???? Τηλέφωνα. Ερωτήσεις. Βαθµολογία??? ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Γεύµα Καφές. Τήρηση ωραρίου. Εξετάσεις???? Τηλέφωνα. Ερωτήσεις. Βαθµολογία??? ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EQ Τήρηση ωραρίου Γεύµα Καφές Τηλέφωνα Exams Εξετάσεις???? Βαθµολογία??? Ερωτήσεις ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση

Η πνευματική ηγεσία ως υπόδειγμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών: φιλοσοφική, ηθική και ψυχολογική θεμελίωση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΟΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE EQ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

EXECUTIVE EQ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε - MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ EXECUTIVE EQ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Καρασσαβίδης Σάββας. Καθηγητής (Επιβλέπων) Μηνασίδου Ευγενεία Καθηγήτρια ρ. Μπελλάλη Θάλλεια Επικ. Καθηγήτρια 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Q S Advanced Quality Services Ltd.

A Q S Advanced Quality Services Ltd. A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2008 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αθήνα Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδου

Διαβάστε περισσότερα

η σύνδεσή της µε την αµοιβή»

η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική Σειρά «Η αξιολόγηση της απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων και η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Μαυροµιχάλη Κωνσταντίνα Αθήνα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα