Οι καθοδηγητές (coaches) θα διατηρήσουν υψηλά πρότυπα επάρκειας στην εργασία τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι καθοδηγητές (coaches) θα διατηρήσουν υψηλά πρότυπα επάρκειας στην εργασία τους."

Transcript

1 Ηθικές Αρχές του IAC Όροι (Terms) Ο όρος καθοδηγητής ή καθοδηγητές σε αυτό το κείμενο αναφέρεται και στα δύο φύλλα, άνδρες και γυναίκες που διεξάγουν το επάγγελμα το καθοδηγητή. Διαφορετικά θα έπρεπε αναφέρονται όλοι οι όροι, όπως: 1 καθοδηγητής (a male coach) 2 καθοδηγήτρια (a female coach) 3 καθοδηγητές (men coaches) 4 καθοδηγήτριες (women coaches) Επάρκεια (Competence) Οι καθοδηγητές (coaches) θα διατηρήσουν υψηλά πρότυπα επάρκειας στην εργασία τους. Ακεραιότητα (Integrity) Οι καθοδηγητές (coaches) θα εκπροσωπήσουν τους εαυτούς τους με ειλικρινή και δίκαιο τρόπο, έχοντας γνώση των ιδιαίτερων ικανοτήτων και περιορισμών τους. Οι καθοδηγητές (coaches) προσπαθούν να είναι ενήμεροι για τα δικά τους συστήματα πεποιθήσεων, τις αξίες, τις ανάγκες και τους περιορισμούς και την επίδραση αυτών στην εργασία τους. Στο βαθμό που είναι εφικτό, θα ενεργούν να διευκρινίσουν στις ενδιαφερόμενα μέρη τους ρόλους που επιτελούν και να λειτουργήσουν σωστά σε συμφωνία με αυτούς τους ρόλους. Μη Διάκριση (Non-Discrimination) Η IAC απαγορεύει τις διακρίσεις σε όλα τα προγράμματα και τις δραστηριότητές της, με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την οικογενειακή κατάσταση. Διάκριση, όπως ορίζεται από την IAC, συμβαίνει όταν ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων αντιμετωπίζονται λιγότερο ευνοϊκά από ένα άλλο άτομο ή ομάδα ή αρνηθούν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ελεύθερα και πλήρως στις δραστηριότητες της IAC, λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, θρησκείας ή πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικών προτιμήσεων, ή κάποιου άλλου κυρίου χαρακτηριστικού. Επαγγελματική Ευθύνη (Professional Responsibility) Οι καθοδηγητές (coaches) θα διατηρήσουν πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς που να εκφράζονται καλά τόσο στην συμπεριφορά του συγκεκριμένου καθοδηγητή (coach), καθώς και στο επάγγελμα σε ευρύτερο σύνολο.

2 Σεβασμός της Αξιοπρέπειας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Respect for People's Rights and Dignity) Οι καθοδηγητές (coaches) θα αντιμετωπίζουν τους πελάτες με αξιοπρέπεια και σεβασμό αναγνωρίζοντας τις πολιτισμικές διαφορές, και τα δικαιώματα του πελάτη για αυτονομία, ιδιωτική ζωή και εμπιστευτικότητα. Οι καθοδηγητές (coaches) παρέχουν τον απαιτούμενο σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και αξία όλων των ανθρώπων. Σέβονται τα δικαιώματα των ατόμων στην ιδιωτική ζωή, την εμπιστευτικότητα, την αυτοδιάθεση και αυτονομία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομικές και άλλες υποχρεώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ασυνέπεια και σύγκρουση με την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Οι καθοδηγητές (coaches) έχουν επίγνωση των διαφορών, πολιτιστικών, ατομικών, και ρόλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οφείλονται στην ηλικία, το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, την γλώσσα, και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Οι καθοδηγητές (coaches) προσπαθούν να εξαλείψουν την επίδραση στο έργο τους από τις προκαταλήψεις που βασίζονται σε αυτούς τους παράγοντες, και δεν συμμετέχουν εν γνώσει τους ή ανέχονται αθέμιτες πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις.

3 Κώδικας Δεοντολογίας του IAC Εισαγωγή (Introduction) Οι καθοδηγητές (coaches) εργάζονται σε μια ποικιλία ειδικοτήτων καθοδήγησης (όπως σε προσωπικό επίπεδο, ή καθοδήγηση κατά την διάρκεια ζωής, και την εταιρική ή επιχειρησιακή καθοδήγηση), προκειμένου να βοηθήσουν τους πελάτες τους. Οι καθοδηγητές (coaches) είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στην καθοδήγηση (coaching) με βάση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενός σχολείου ή μέντορα, και με τη χρήση / ενσωμάτωση των προσωπικών εμπειριών της ζωής τους στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Οι καθοδηγητές (coaches) μπορούν να χρησιμοποιούν μια σειρά από τίτλους, που κυμαίνονται από τον καθοδηγητή έως τον σύμβουλο και τον διαμεσολαβητή. Παρά το γεγονός ότι κάθε καθοδηγητής (coach) μετρά την πρόοδο του με διαφορετικό τρόπο, η απόδοση πάντα μετριέται από την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τους πελάτες του. Λόγω της προσωπικής φύσης των περισσότερων σχέσεων καθοδήγησης (coaching), αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας παρέχει το πλαίσιο και τις αξίες επί των οποίων βασίζονται οι επαγγελματίες καθοδηγητές (coaches) στην εκτέλεση της πρακτικής δραστηριότητας των. Οι σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι τριπλός. Πρώτον, παρέχει τις βασικές αρχές και αξίες τις οποίες ακολουθούν οι καθοδηγητές (coaches). Αυτές περιλαμβάνουν την εμπιστευτικότητα και το απόλυτο ενδιαφέρον για την ευημερία και την επιτυχία του πελάτη. Δεύτερον, παρέχει κανόνες για τους καθοδηγητές (coaches) να χρησιμοποιούν, σε πολλές από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που ένας καθοδηγητής (coach) μπορεί να συναντήσει. Τέλος, ο Κώδικας αυτός έχει ως στόχο να χρησιμεύσει ως ένα δομικό στοιχείο για τα δεοντολογικά και ηθικά πρότυπα των καθοδηγητών (coaches). Ενώ κάθε μεμονωμένος καθοδηγητής (coach) συμφωνεί να ακολουθήσει αυτόν τον Κώδικα, όλοι οι καθοδηγητές (coaches) ενθαρρύνονται να συμπληρώσουν και να προσθέσουν σε αυτόν, προκειμένου να δημιουργηθεί μια δια βίου δέσμευση για την οικοδόμηση ενός ηθικού χώρου εργασίας και του επαγγέλματος. 1. Γενικά Πρότυπα (General Standards) 1.01 Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας (Applicability of the Ethics Code). (α) Κάθε κώδικας μπορεί να θεωρηθεί ως μια ενσωμάτωση της εμπειρίας σε ένα σύνολο κανόνων. Ένας κώδικας εγκρίνεται από μια κοινότητα, επειδή τα μέλη της αποδέχονται ότι η τήρηση των

4 κανόνων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών που συνεπάγονται από αυτόν, είναι προς όφελος όλων, ομοίως, τόσο μέσα όσο και έξω από την κοινότητα αυτή. (β) Αυτός ο κώδικας δεοντολογίας απευθύνεται σε όλα τα επαγγελματικά μέλη του IAC. Αποτελείται, ουσιαστικά, από μια σειρά δηλώσεων που καθορίζουν ελάχιστα πρότυπα της επαγγελματικής πρακτικής, που πρέπει να τηρούνται από τα μέλη. Ο κώδικας θα πρέπει να τηρείται σύμφωνα με το πνεύμα που τον διέπει και όχι απλώς κατά λέξη. (γ) Η δραστηριότητα του καθοδηγητή (coach) υπόκειται στον Κώδικα Δεοντολογίας και μπορεί να αναθεωρηθεί στο πλαίσιο αυτών των ηθικών προτύπων μόνο αν η δραστηριότητα αυτή είναι μέρος της λειτουργίας που σχετίζεται με την εργασία του καθοδηγητή (coach) Σχέση της ηθικής και δικαίου της χώρας (Relationship of Ethics and Law Of The Country). (α) Παρά το γεγονός ότι ο νόμος της χώρας στην οποία o καθοδηγητής (coach) ασκεί το επάγγελμα του θα υπερίσχυε των ηθικών προτύπων του IAC, οι καθοδηγητές (coaches), τουλάχιστον, θα προσπαθούν να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας του IAC. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) δεν πρέπει να εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, των πνευματικών δικαιωμάτων αντιγραφής, τα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή των παραβιάσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Επαγγελματική Σχέση (Professional Relationship). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) παρέχουν τις υπηρεσίες τους μόνο στο πλαίσιο των επαγγελματικών προτύπων του IAC. (β) Η εμπιστοσύνη και η υπευθυνότητα είναι στο επίκεντρο του επαγγέλματος της καθοδήγησης (coaching). Αναμένεται ότι οι καθοδηγητές (coaches) θα ενεργούν πάντοτε με ακεραιότητα απέναντι στους πελάτες τους, τους ομότιμους τους και τους εαυτούς τους Ικανότητες στο επάγγελμα της καθοδήγησης (Coaching) Competence In Coaching. (α) Οι καθοδηγητές (coaches), εν γνώσει τους, δεν θα διεκδικήσουν ένα επίπεδο ικανότητας που δεν διαθέτουν, και ανά πάσα στιγμή, θα ασκήσουν την αρμοδιότητά τους, τουλάχιστον στο επίπεδο που είναι ικανοί. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) παρέχουν υπηρεσίες μόνον εντός των ορίων των ικανοτήτων τους, οι οποίες βασίζονται στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, ή κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία. Οι καθοδηγητές (coaches) θα πρέπει να δέχονται την εργασία μόνο όταν πιστεύουν ότι είναι ικανοί να εκτελέσουν.

5 1.05 Διατήρηση Εμπειρίας (Maintaining Expertise). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) διατηρούν ένα λογικό επίπεδο συνειδητοποίησης της τρέχουσας βέλτιστης επιχειρηματικής πρακτικής και επαγγελματικών πληροφοριών στους τομείς δραστηριότητάς τους, και να αναλαμβάνουν με συνεχιζόμενες προσπάθειες να διατηρήσουν την επάρκεια των δεξιοτήτων που χρησιμοποιούν. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες, τις πρακτικές, τις νομικές απαιτήσεις και τα πρότυπα που είναι σχετικά με το επάγγελμα του καθοδηγητή (coaching) Αποτελέσματα Υπηρεσιών Καθοδήγησης (Outputs of coaching Services). (α) Όταν οι καθοδηγητές (coaches) παρέχουν υπηρεσίες καθοδήγησης, (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αξιολογήσεων που χρησιμοποιούνται), σε ένα άτομο, μια ομάδα ή μια οργάνωση, χρησιμοποιούν γλώσσα που είναι λογικά κατανοητή για τον αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών. (β) Αν οι καθοδηγητές (coaches) αποκλείονται από το νόμο ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο από την παροχή των πληροφοριών καθοδήγησης σε συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες, ενημερώνουν τα άτομα ή ομάδες στην έναρξη της υπηρεσίας Σεβασμός των Άλλων (1.07 Respecting Others). (α) Ο σεβασμός του ατόμου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της καθοδηγητικής σχέσης. (β) Στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την καθοδηγητική εργασία τους, οι καθοδηγητές (coaches) σέβονται τα δικαιώματα των άλλων να διατηρήσουν τις αξίες, τις συμπεριφορές και τις απόψεις που διαφέρουν από τις δικές τους Αθέμιτες Διακρίσεις (1.08 Unfair Discrimination). Οι καθοδηγητές (coaches), στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία τους, δεν εμπλέκονται σε αθέμιτες διακρίσεις με βάση οποιαδήποτε κριτήρια Παρενόχληση (1.09 Harassment). (α) Οι καθοδηγητές (coaches), δεν συμμετέχουν, εν γνώσει τους, σε συμπεριφορές που παρενοχλούν ή είναι ταπεινωτικές για πρόσωπα με τα οποία αλληλεπιδρούν στην εργασία τους. (β) Η σεξουαλική παρενόχληση είναι η σεξουαλική άγρα πελατών, πιθανή σωματική επαφή ή χειρονομία, ή λεκτική ή μη λεκτική συμπεριφορά που είναι σεξουαλικής φύσης. Οι καθοδηγητές (coaches), θα εξασφαλίσουν ότι η συμπεριφορά τους είναι ανά πάσα στιγμή κατάλληλη και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί ως παρενόχληση σε οποιαδήποτε μορφή.

6 1.10 Προσωπικά Προβλήματα και Συγκρούσεις (1.10 Personal Problems and Conflicts). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) αναγνωρίζουν ότι και αυτοί μπορεί να εμφανίσουν προσωπικά προβλήματα που είναι πιθανόν να ασκούν δυσμενή επίδραση στην σχέση πελάτη καθοδηγητή (coach client relationship). Κατά συνέπεια οι καθοδηγητές (coaches) ενημερώνουν τους πελάτες για κάθε τέτοια προβλήματα, και μαζί λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. (β) Επιπλέον, οι καθοδηγητές (coaches) έχουν την υποχρέωση να είναι σε εγρήγορση σε συμπτώματα, και να ζητήσουν βοήθεια για προσωπικά τους προβλήματα σε πρώιμο στάδιο, προκειμένου να αποφευχθεί μειωμένη απόδοσή τους. (γ) Όταν οι καθοδηγητές (coaches) έχουν επίγνωση των προσωπικών τους προβλημάτων που μπορεί να επηρεάσουν την ικανοποιητική απόδοση καθηκόντων καθοδήγησης, θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, όπως η απόκτηση επαγγελματικών συμβουλών ή βοήθειας, και θα καθορίσουν αν θα πρέπει να περιορίσουν, να αναστείλουν ή να τερματίσουν την τρέχουσα δραστηριότητά τους ως καθοδηγητές (coaches) Επίτευξη Προόδου (1.11 Making Progress). Οι καθοδηγητές (coaches) λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι ο πελάτης εξελίσσεται, και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πρόοδος οι καθοδηγητές (coaches) προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν οποιαδήποτε βλάβη στον πελάτη τους Κατάχρηση Επιρροής Καθοδηγητών (1.12 Misuse of Coaches' Influence). Επειδή οι επαγγελματικές αποφάσεις και ενέργειες των καθοδηγητών (coaches) μπορεί να επηρεάσουν τις ζωές των άλλων, αυτοί είναι σε εγρήγορση για την εμφάνιση και προφύλαξη έναντι προσωπικών, ή οικονομικών, ή κοινωνικών, ή οργανωτικών, ή πολιτικών παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε κακή χρήση της επιρροής τους Κατάχρηση Εργασίας Καθοδηγητών (1.13 Misuse of Coaches' Work). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες στις οποίες φαίνεται πιθανό ότι οι δεξιότητες ή οι εκτιμήσεις τους μπορεί να καταχραστούν από άλλους. (β) Αν οι καθοδηγητές (coaches) μάθουν ότι έγινε κατάχρηση ή διαστρέβλωση της εργασίας τους, λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να διορθώσουν ή να ελαχιστοποιήσουν αυτήν την κατάχρηση ή διαστρέβλωση Σύγκρουση Συμφερόντων (1.14 Conflict of Interest). (α) Όταν είναι εφικτό, ο καθοδηγητής (coach) αποφεύγει να αναλαμβάνει επαγγελματικές υποχρεώσεις, όταν προϋπάρχουσες σχέσεις θα δημιουργούσαν κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων.

7 (β) Εάν ένας καθοδηγητής (coach) διαπιστώσει ότι, λόγω αστάθμητων παραγόντων, έχει προκύψει μία δυνητική σχέση σύγκρουσης συμφερόντων, τότε αυτός προσπαθεί να επιλύσει το θέμα δεόντως λαμβάνοντας υπόψη το καλύτερο συμφέρον του ατόμου που εμπλέκεται και τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας Ανταλλαγή (1.15 Barter). Ο καθοδηγητής (coach) μπορεί να συμμετέχει σε ανταλλαγή μόνο αν η σχέση δεν είναι καταχρηστική. Οι καθοδηγητές (coaches) είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν την αποδοχή των αγαθών, υπηρεσιών, ή άλλων μη χρηματικών μέσων αμοιβή τους, έναντι των υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching), εντός των νομικών και φορολογικών περιορισμών της χώρας όπου ασκούν το επάγγελμα Σχέσεις Εκμετάλλευσης (1.16 Exploitative Relationships). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) δεν εκμεταλλεύονται τα πρόσωπα επί των οποίων μπορεί να ασκούν ένα διοικητικό ρόλο. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) δεν έχουν σεξουαλικές σχέσεις με τα πρόσωπα επί των οποίων ο καθοδηγητής (coach) ασκεί άμεση εξουσία ή εξουσία αξιολόγησης, γιατί οι σχέσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως σχέσεις εκματάλλευσης Παραπομπές (1.17 Referrals). Οι καθοδηγητές (coaches) μπορούν, όταν ενδείκνυται και αν είναι επαγγελματικά κατάλληλο, να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον πελάτη τους αποτελεσματικά και σωστά Αιτήματα Υπηρεσιών από Τρίτους (1.18 Third-party Requests for Services). (α) Όταν ένας καθοδηγητής (coach) συμφωνήσει να παράσχει υπηρεσίες σε ένα φυσικό πρόσωπο ή επιχειρηματική οντότητα κατόπιν αιτήματος ενός τρίτου, ο καθοδηγητής (coach) διευκρινίζει στο μέτρο του δυνατού, κατά την έναρξη της υπηρεσίας, τη φύση της σχέσης με την κάθε πλευρά. Η διευκρίνιση αυτή περιλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή (coach) (όπως σύμβουλος διοίκησης), τις πιθανές χρήσεις των υπηρεσιών που παρέχονται ή τις πληροφορίες που λαμβάνονται, καθώς και το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν όρια στην εμπιστευτικότητα. (β) Εάν υπάρχει προβλέψιμος κίνδυνος για τον καθοδηγητή (coach) που καλείται να εκτελέσει αντικρουόμενες ρόλους λόγω της συμμετοχής του (της) σε τρίτες εργασίες, ο καθοδηγητής (coach) διευκρινίζει τη φύση και την κατεύθυνση των ευθυνών του (της), διατηρεί όλα τα μέρη κατάλληλα ενημερωμένα για τα θέματα που αναπτύσσονται, και επιφέρει την λύση σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας.

8 1.19 Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων και Εποπτεία των Υφισταμένων (1.19 Delegation to and Supervision of Subordinates). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) εκχωρούν σε υπαλλήλους και βοηθούς τους μόνον τις ευθύνες που μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν να εκτελέσουν αρμοδίως, με βάση την εκπαίδευσή τους, την κατάρτιση, ή την εμπειρία τους, είτε αυτοτελώς, είτε με το επίπεδο εποπτείας που παρέχεται. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) παρέχουν την κατάλληλη κατάρτιση και την εποπτεία τους στους υπαλλήλους τους και λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να επιβεβαιώσουν ότι τα εν λόγω πρόσωπα παρέχουν υπηρεσίες με υπευθυνότητα, επάρκεια, και ηθικό τρόπο Διαχείριση Αρχείων και Πληροφοριών (1.20 Records and Information Management). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) δημιουργούν, διατηρούν, διαδίδουν, αποθηκεύουν, και αρχειοθετούν τις εγγραφές στα αρχεία πληροφοριών και τα δεδομένα που σχετίζονται με την επαγγελματική πρακτική τους, και άλλων εργασιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται, και κατά τρόπο που να επιτρέπει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) τεκμηριώνουν δεόντως την εργασία τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών αργότερα από τους ίδιους ή από άλλους επαγγελματίες, να εξασφαλίζεται η λογοδοσία, και για την κάλυψη άλλων νομικών απαιτήσεων της χώρας τους Αμοιβές και Χρηματοοικονομικές Ρυθμίσεις (1.21 Fees and Financial Arrangements). (α) Όσο πιο γρήγορα είναι εφικτό σε μια επαγγελματική σχέση, ο καθοδηγητής (coach) και ο πελάτης, ή άλλο κατάλληλο πρόσωπο που ενεργεί ως αποδέκτης των υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching services) καταλήγουν σε συμφωνία που να ορίζει την αποζημίωση και τις ρυθμίσεις χρέωσης. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) δεν εκμεταλλεύονται τους αποδέκτες ή πληρωτές των υπηρεσιών σε σχέση με τις χρεώσεις, ούτε οι καθοδηγητές (coaches) παραποιούν τις αμοιβές τους. (γ) Οι καθοδηγητές (coaches) συζητούν με τον πελάτη, ή άλλο κατάλληλο αποδέκτη των υπηρεσιών το συντομότερο που είναι εφικτό σε περίπτωση που οι περιορισμοί στις υπηρεσίες μπορούν να προβλεφθούν λόγω των περιορισμών στη χρηματοδότηση. (δ) Αν ο πελάτης, ή άλλος αποδέκτης των υπηρεσιών δεν πληρώσει για τις υπηρεσίες, όπως συμφωνήθηκε, και αν ο καθοδηγητής (coach) επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες εταιρίας συλλογής οφειλών ή νομικά μέτρα για να εισπράξει αυτές τις αμοιβές, τότε ο καθοδηγητής (coach) πρώτα ενημερώνει το πρόσωπο αυτό (πελάτη ή άλλο αποδέκτη των υπηρεσιών) ότι τα μέτρα αυτά θα ληφθούν και παρέχει στο εν λόγω πρόσωπο τη δυνατότητα να κάνει άμεση πληρωμή.

9 1.22 Ακρίβεια Εκθέσεων που υποβάλλονται στους Πληρωτές (1.22 Accuracy in Reports to Payers). Οι καθοδηγητές (coaches) υποβάλλουν στους πληρωτές τις εκθέσεις τους για να πληρωθούν για τις προσφερθείσες υπηρεσίες, με ακρίβεια και σαφήνεια αναφέροντας τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας, τις αμοιβές ή / και όλες τις άλλες επιβαρύνσεις Αμοιβές Παραπομπής (1.23 Referral Fees). Όταν ένας καθοδηγητής (coach) πληρώνει, λαμβάνει την πληρωμή από ή μοιράζεται τις αμοιβές με άλλον επαγγελματία εκτός της σχέσης εργοδότη - εργαζομένου, η πληρωμή σε κάθε άτομο βασίζεται στις υπηρεσίες (παραπομπής, συμβουλών, διοικητικών ή άλλων) που παρέχονται, και συμφωνούνται εγγράφως πριν από την έναρξη των καθοδηγητικών εργασιών. 2 Διαφήμιση / Δημόσιες Δηλώσεις (2. Advertising/Public Statements) 2.01 Ορισμός (2.01 Definition) Ο όρος Διαφήμιση / Δημόσιες Δηλώσεις αναφέρεται σε έγγραφα που διαθέτει, ή προφορικές δηλώσεις που κάνει στο κοινό ένας καθοδηγητής (coach) (όπως ένα φυλλάδιο, άρθρο, ομιλία, ή επαγγελματικό βιογραφικό) σχετικά με την καθοδήγηση (coaching) Δηλώσεις Τρίτων (2.02 Statements by Others). Οι καθοδηγητές (coaches) κατανοούν ότι άλλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε δημόσιες δηλώσεις για αυτούς, είτε τους το ζητήσουν είτε όχι. Οι καθοδηγητές (coaches) θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οποιεσδήποτε τέτοιες δημόσιες δηλώσεις είναι αληθινές και όχι παραπλανητικές Αποφυγή Ψευδών Δηλώσεων (2.03 Avoidance of False Statements). Οι καθοδηγητές (coaches) συμφωνούν να μην κάνουν δημόσιες δηλώσεις που είναι ψευδείς, σε καμία περίπτωση. Παραδείγματα τέτοιων δηλώσεων περιλαμβάνουν την κατάρτιση ή την εμπειρία ενός καθοδηγητή (coach) και τις αμοιβές που χρεώνουν. 3. Σχέση Καθοδήγησης (3. Coaching Relationship) 3.01 Δόμηση τη Σχέσης (3.01 Structuring the Relationship). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) θα εξηγήσουν την διάρθρωση των χρεώσεων τους πριν από την πρώτη πληρωμένη καθοδηγητική συνεδρία με τον πελάτη. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) συμφωνούν να αναδείξουν και να συζητήσουν τα σημαντικά θέματα όσο το δυνατόν νωρίτερα στην καθοδηγητική σχέση. Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου θέματος είναι η εμπιστευτικότητα (βλ. επίσης Πρότυπο 4.01, Συζητώντας τα Όρια της Εμπιστευτικότητας.)

10 (γ) Οι καθοδηγητές (coaches) συμφωνούν να παραπέμπουν τους πελάτες σε άλλους επαγγελματίες όταν πρέπει. Οι καθοδηγητές (coaches) επίσης, θα παραπέμψουν έναν πελάτη σε ένα σύμβουλο υγείας, θεραπευτή, ή ψυχίατρο όσο το δυνατόν συντομότερα αν δουν ή ακούσουν ένα πρόβλημα που μπορεί να απαιτήσει θεραπευτική αγωγή ψυχικής υγείας. (δ) Οι καθοδηγητές (coaches) προσπαθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των πελατών και να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την καθοδήγηση, το συντομότερο δυνατόν. Ο καθοδηγητής (coach) θα παρέχει γραπτές πληροφορίες, όταν είναι διαθέσιμες, για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ανησυχιών σχετικά με την καθοδήγηση Ασφάλεια και Ευημερία (3.02 Safety and Well-Being) Ασφάλεια και Ευημερία. (α) Κάθε καθοδηγητής (coach) πρέπει να κάνει την κατάλληλη παραπομπή σε έναν Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας ή σε έναν Επαγγελματία της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης σε πρώιμο σημείο της αναγνώρισης περιπτώσεων στις οποίες οι πελάτες μπορούν να θέσουν τη δική τους ασφάλεια ή την ευημερία τους σε κίνδυνο, ή την ασφάλεια ή την ευημερία των άλλων σε κίνδυνο, και σε σοβαρές περιπτώσεις, ο καθοδηγητής (coach) πρέπει να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Κρίσεων Ψυχικής Υγείας ή την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης για λογαριασμό του πελάτη. (β) Δεν πρέπει οι καθοδηγητές (coaches) να επιχειρήσουν να διαγνώσουν ή να αξιολογήσουν κάθε θέμα ψυχικής υγείας ή ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου οι πελάτες μπορούν να θέσουν τους εαυτούς τους ή άλλους σε κίνδυνο, αλλά πρέπει να ενεργούν αποκλειστικά και μόνο με την προσωπική τους εμπειρία, καθώς οι καθοδηγητές (coaches) δεν έχουν εκπαιδευτεί ή πάρει άδεια για να κάνουν τέτοιες διαγνώσεις ή αξιολογήσεις. (γ) Οι καθοδηγητές (coaches) οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όταν ένας πελάτης αποκαλύπτει ότι βλάπτει ή θέτει σε κίνδυνο ένα άλλο άτομο ή ομάδα. Ο καθοδηγητής (coach) θα πρέπει επίσης να προσπαθήσει να ενημερώσει το πρόσωπο ή την ομάδα που υφίσταται βλάβη ή τίθεται σε κίνδυνο. Ο καθοδηγητής (coach) δεν χρειάζεται να διακρίνει αν ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας υπάρχει τώρα ή αν πραγματικά ο τωρινός ή επικείμενος κίνδυνος είναι στην πραγματικότητα παράνομος Παροχή Υπηρεσιών Καθοδήγησης προς τους εξυπηρετούμενους από Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας (3.03 Providing Coaching Services to Those Served by Mental Health Professionals). Κάθε καθοδηγητής (coach) πρέπει να αποφασίσει αν πρέπει ή όχι να εισέλθει σε μια σχέση καθοδήγησης με έναν πελάτη ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της ψυχοθεραπείας ή άλλη θεραπεία ψυχικής υγείας. Το πιο σημαντικό στη λήψη αυτής της απόφασης είναι η ευημερία του πελάτη.

11 3.04 Σεξουαλικές Οικειότητες με τους Πελάτες (3.04 Sexual Intimacies With Clients). Οι καθοδηγητές (coaches) συμφωνούν να μην έχουν σεξουαλικές σχέσεις με τους τρέχοντες πελάτες Διακοπή Υπηρεσιών (3.05 Interruption of Services). Οι καθοδηγητές (coaches) θα καταβάλουν εύλογες προσπάθειες για να προβούν σε άλλες διευθετήσεις για την οποιαδήποτε διακοπή των υπηρεσιών καθοδήγησης. Για πιο μακροπρόθεσμες διακοπές (περισσότερο από 1 μήνα), ενθαρρύνεται ο καθοδηγητής (coach) να παραπέμπει τους πελάτες σε άλλους καθοδηγητές (coaches) μέχρι να είναι σε θέση να επαναλάβουν την καθοδήγηση Τερματισμός Σχέσης Καθοδήγησης (3.06 Terminating the Coaching Relationship). Οι καθοδηγητές (coaches) συμφωνούν να τερματίσουν μια σχέση καθοδήγησης, όταν καθίσταται σαφές ότι ο πελάτης δεν κερδίζει πλέον κάποιο όφελος (ή υπόκειται ζημιά) από τη σχέση καθοδήγησης. Κατά τον τερματισμό της σχέσης, οι καθοδηγητές (coaches) θα προτείνουν εναλλακτικές λύσεις ή θα παραπέμπουν σε άλλους καθοδηγητές (coaches) ή άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες, όταν κρίνεται σκόπιμο. 4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Εμπιστευτικότητα (4. Privacy and Confidentiality). Τα Πρότυπα αυτά εφαρμόζονται για τις επαγγελματικές δραστηριότητες όλων των καθοδηγητών (coaches) Συζητώντας την Εμπιστευτικότητα και τα Όρια της (4.01 Discussing Confidentiality and the Limitations Thereof). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) σέβονται το δικαίωμα του πελάτη στην ιδιωτική ζωή. Δεν ζητούν προσωπικές πληροφορίες από τον πελάτη, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών, ή την εκτέλεση της έρευνας. Οι κανόνες εμπιστευτικότητας ισχύουν αμέσως από την στιγμή που συμβαίνει η αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών. (β) Η συζήτηση περί εμπιστευτικότητας γίνεται στην αρχή της επαγγελματικής σχέσης, εκτός εάν αντενδείκνυται ή είναι ανέφικτη, και από τότε στην συνέχεια όπως απαιτείται. (γ) Οι καθοδηγητές (coaches) συζητούν τη φύση της εμπιστευτικότητας και τα όριά της με τους πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι καθοδηγητές (coaches) εξετάζουν καταστάσεις στις οποίες μπορεί να ζητηθούν ή να αποκαλυφθούν εμπιστευτικές πληροφορίες. (δ) Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής υπηρεσίας είναι εμπιστευτικές, εκτός εάν υπάρχει επιτακτικός επαγγελματικός λόγος γνωστοποίησής της. Οι καθοδηγητές (coaches) θα αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες χωρίς συγκεκριμένη

12 ημερομηνία έκδοσης, αν είναι απαραίτητο να αποφεύγονται οι προβλέψιμες επικείμενες βλάβες στον πελάτη ή άλλο τρίτο πρόσωπο. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καθοδηγητές (coaches) θα είναι συνετοί στην ποσότητα των πληροφοριών που γνωστοποιούν Διατήρηση της Εμπιστευτικότητας (4.02 Maintaining Confidentiality). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) είναι θεμελιωδώς συνετοί στην προστασία των δικαιωμάτων εμπιστευτικότητας των ατόμων για τους οποίους εργάζονται ή συμβουλεύουν. Οι καθοδηγητές (coaches) αναγνωρίζουν ότι οι επαγγελματικές σχέσεις, θεσμικές ρυθμίσεις, ή / και ο νόμος μπορεί να καθορίσει την εμπιστευτικότητα. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) δεν θα συζητήσουν με βάση τις εμπιστευτικές πληροφορίες σε οποιοδήποτε περιβάλλον, εκτός εάν μπορεί να διασφαλιστεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής. (γ) Οι καθοδηγητές (coaches) συζητούν με βάση τις εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο για τους κατάλληλους επαγγελματικούς, συμβουλευτικούς, ή επιστημονικούς σκοπούς και μόνο με τα πρόσωπα που σαφώς ενδιαφέρονται για τέτοια θέματα. (δ) Οι καθοδηγητές (coaches) θα πρέπει, στις επαφές τους με το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών παρουσιάσεων, και άρθρων) να είναι προσεκτικοί για να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα των πελατών τους. Επιπλέον, οι καθοδηγητές (coaches) θα συγκαλύψουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες, έτσι ώστε οι πελάτες να μην είναι μεμονωμένα αναγνωρίσιμοι. Οι καθοδηγητές (coaches) θα αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο αν ο πελάτης ή νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο έχει δώσει τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του. (ε) Οι καθοδηγητές (coaches), σε μια συμβουλευτική ιδιότητα, δεν μοιράζονται εμπιστευτικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του πελάτη με τους οποίους έχουν εμπιστευτική σχέση. Οι καθοδηγητές (coaches) μπορεί να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες μόνο εφόσον έχουν λάβει προηγουμένως τη συναίνεση του πελάτη, ή αν δεν μπορεί να αποφευχθεί η αποκάλυψη. Επιπλέον, οι καθοδηγητές (coaches) μοιράζονται τις πληροφορίες μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών της συμβουλευτικής υπηρεσίας. (στ) Οι καθοδηγητές (coaches) λαμβάνουν λογικές προφυλάξεις για την προστασία του απορρήτου των πελατών σε περίπτωση παύσης των καθοδηγητικών εργασιών, ανικανότητας, ή θανάτου του καθοδηγητή (coach). (ζ) Οι καθοδηγητές (coaches) προστατεύουν την εμπιστευτικότητα των νεκρών πελατών τους σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Διαχείριση Αρχείων και Πληροφοριών (4.03 Records and Information Management). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) διατηρούν την εμπιστευτικότητα κατά τη δημιουργία, την αποθήκευση, πρόσβαση, μεταφορά και διάθεση των αρχείων υπό τη δικαιοδοσία τους σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας και τους νόμους της χώρας τους.

13 (β) Οι καθοδηγητές (coaches) λαμβάνουν προφυλάξεις για να διασφαλίσουν και να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που διαβιβάζονται μέσω της χρήσης του τηλεφώνου, φωνητικού ταχυδρομείου (voice mail), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), μηχανισμών αποστολής άμεσων μηνυμάτων (instant messaging), μηχανές τηλεομοιοτυπίας (facsimile machines), καθώς και άλλων πληροφοριακών πηγών. (γ) Οι καθοδηγητές (coaches) λαμβάνουν πρακτικά και νόμιμα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι παραμένουν διαθέσιμα τα αρχεία πληροφοριών, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των πελατών Γνωστοποιήσεις (4.04 Disclosures). (α) Εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο, οι καθοδηγητές (coaches) θα αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο εάν ο πελάτης, ή το πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο να συναινέσει για λογαριασμό του πελάτη, έχει δώσει ρητή γραπτή συγκατάθεση. (β) Οι καθοδηγητές (coaches) μπορεί να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεση του πελάτη μόνο ως εντέλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. (γ) Οι καθοδηγητές (coaches), όταν είναι δυνατόν, ενημερώνουν τους πελάτες σχετικά με τη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών και τις πιθανές επιπτώσεις πριν γίνει η αποκάλυψη. (δ) Οι καθοδηγητές (coaches) θα αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες στους τρίτους πληρωτές μόνο με την κατάλληλη γραπτή συγκατάθεση. (ε) Οι καθοδηγητές (coaches) οφείλουν να αποκαλύπτουν ορισμένες εμπιστευτικές πληροφορίες όπως απαιτείται από το νόμο ή αν οι εμπιστευτικές πληροφορίες μπορεί να θέσουν τον πελάτη ή άλλους σε κίνδυνο ή να θέσουν σε κίνδυνο την ευημερία τους. 5. Εκπαίδευση Καθοδήγησης (5. Coaching Training) Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (5.01 Design of Training Programs). Οι καθοδηγητές (coaches) που εκπαιδεύουν άλλους καθοδηγητές (coaches) κάνουν το καλύτερό τους για να εξασφαλίσουν ότι τα προγράμματα κατάρτισής τους είναι καλά μελετημένα, και θα παρέχουν στον εκπαιδευόμενο το υλικό που αυτοί ζητούν Περιγραφές των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (5.02 Descriptions of Training Programs). Οι καθοδηγητές (coaches) που εκπαιδεύουν άλλους καθοδηγητές (coaches) δεν θα παραπλανούν τους άλλους σχετικά με την κατάρτιση που προσφέρουν.

14 5.03 Δεοντολογία κατά τη διάρκεια της Κατάρτισης (5.03 Ethics during Training). Οι καθοδηγητές (coaches) που εκπαιδεύουν άλλους καθοδηγητές (coaches) θα εξασφαλίσουν ότι έχουν επίγνωση αυτού του Κώδικα Δεοντολογίας, όπου είναι εφαρμόσιμος, και θα τον τηρούν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας Περιορισμός σχετικά με την Κατάρτιση (5.04 Limitation on Training). Οι καθοδηγητές (coaches) συμφωνούν να δουν τους δικούς τους περιορισμούς στην κατάρτιση άλλων καθοδηγητών, και σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν δεν αισθάνονται επαρκώς έμπειροι για να εκπαιδεύσουν έναν άλλο καθοδηγητή (coach) σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή τεχνική, θα παραπέμψουν τον εκπαιδευόμενο σε κάποιον άλλο καθοδηγητή (coach) ή πρόγραμμα κατάρτισης. 6. Έρευνα και Εκδόσεις Καθοδήγησης (6. Coaching Research and Publishing) Σχεδιασμός Έρευνας (6.01 Planning Research). (α) Οι καθοδηγητές (coaches) που διεξάγουν έρευνα θα σχεδιάσουν και θα διεξαγάγουν την έρευνα εντός των αναγνωρισμένων επιστημονικών προτύπων. (β) Η έρευνα καθοδήγησης (Coaching research) θα προγραμματίζεται ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα παραπλανητικών αποτελεσμάτων από τα δεδομένα που συλλέγονται. (γ) Οι καθοδηγητές (coaches) που διεξάγουν έρευνα έχουν την ικανότητα να το πράξουν, ή έχουν άλλες επιστημονικούς επαγγελματίες με αρμοδιότητα την επίβλεψη της έρευνας. (δ) Η έρευνα θα διεξαχθεί σε συμμόρφωση με όλους τους νόμους της χώρας στην οποία διεξάγεται η έρευνα Διεξαγωγή Έρευνας (6.02 Conducting Research). (α) Η έγκριση ή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ή των οργανώσεων που συνεργάζονται στην έρευνα πρέπει να αποκτηθεί, εκτός αν τα αναφερόμενα στο (β) πιο κάτω ισχύουν. (β) Η έγκριση ή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ή των οργανώσεων που συνεργάζονται στην έρευνα δεν απαιτείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η έρευνα με ανώνυμα ερωτηματολόγια ή η έρευνα που διεξάγεται στο φυσικό περιβάλλον. (γ) Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με την έρευνα και την προβλεπόμενη χρήση (-εις) της έρευνας, στη γλώσσα που είναι κατανοητή από το ευρύ κοινό. (δ) Κατά περίπτωση, οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από τις δυσμενείς συνέπειες των συμμετεχόντων στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένων (αλλά δεν περιορίζονται σε) τις πιθανές συνέπειες της υπαναχώρησης από την έρευνα.

15 (ε) Εάν προσφέρονται αντιπαροχές στους συμμετέχοντες της έρευνας, αυτές δεν πρέπει να είναι υπερβολικές ή ακατάλληλες Αναφορά Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (6.03 Reporting of Research Results). Οι καθοδηγητές (coaches) δεν θα παραποιούν ή κατασκευάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας όταν αυτά διατίθενται,. Περαιτέρω, εάν στο μέλλον διαπιστωθούν σημαντικά σφάλματα στην έρευνα, θα γίνουν κατάλληλες προσπάθειες για να διορθώσουν τα προηγούμενα αποτελέσματα. Τα ακόλουθα ισχύουν για όλες τις δημοσιεύσεις που γίνονται από καθοδηγητές (coaches) Λογοκλοπή (6.04 Plagiarism). Οι καθοδηγητές (coaches) δεν αντιγράφουν την έρευνα ή τα δεδομένα των άλλων, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του αρχικού δημιουργού Αναγνώριση Δημοσίευσης (6.05 Publication Credit). Οι καθοδηγητές (coaches) αναλαμβάνουν την ευθύνη και αναγνώριση μόνο για τη δική τους εργασία Επαγγελματικοί Αναθεωρητές (6.06 Professional Reviewers). Οι καθοδηγητές (coaches) που εξετάζουν επαγγελματικά υλικό πριν από τη δημοσίευση σέβονται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εργασιών, και πιστώνουν τη δημοσίευση στους συγγραφείς που την υπέβαλλαν. Greek Version: Translated, interpreted and edited by: John Kyriazoglou, CICA, B.A (Hon-University of Toronto, Canada) Greek-Canadian Business Thinker and Author of several books on Business.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK 2 Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηθικός Κώδικας και Πρότυπα Πρακτικής

Ηθικός Κώδικας και Πρότυπα Πρακτικής Ηθικός Κώδικας και Πρότυπα Πρακτικής Λευκωσία 2006 Αντώνης Γ Αντωνίου, M.Sc., M.A., B.Sc., Cert.R.T. Σύμβουλος Σελίδα 1 από 16 Ηθικός Κώδικας και Πρότυπα Πρακτικής Τα ανθρώπινα τα κυβερνούν οι ηθικές δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1. Πεδίο Εφαρμογής AΡΘΡΟ 2. Ευθύνη του Δ.Π.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1. Πεδίο Εφαρμογής AΡΘΡΟ 2. Ευθύνη του Δ.Π. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής Ο κώδικας αυτός ισχύει για όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται στο Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του ψυχολόγου στην Ελλάδα και να συντελέσει στην πραγμάτωση της αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

C O S C A COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY IN SCOTLAND

C O S C A COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY IN SCOTLAND C O S C A COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY IN SCOTLAND ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι αμοιβαία συμπεφωνημένες αρχές δεοντολογίας και τα αποδεκτά πρότυπα επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ E.A.B.P. Κατευθυντήριες Οδηγίες της E.A.B.P. για τη Δεοντολογία

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ E.A.B.P. Κατευθυντήριες Οδηγίες της E.A.B.P. για τη Δεοντολογία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 3ης Σεπτεμβρίου 84, Τ.Κ. 104 34, ΑΘΗΝΑ e-mail: pesops@otenet.gr και pesops@yahoo.gr ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ E.A.B.P. Κατευθυντήριες Οδηγίες της E.A.B.P.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη

Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Συμφωνητικό κώδικα επαγγελματικών προτύπων και δεοντολογίας του MSPA για τα μέλη Ο Οργανισμός έρευνας Μυστικού Επισκέπτη (MSPA - Mystery Shopping Providers Association) είναι αφιερωμένος στη βελτίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012 Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς Έκδοση 2012 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πιστοποίησης Αναλυτών Συµπεριφοράς (ΕΠΑΣ) Επαγγελµατικός και Δεοντολογικός Κώδικας Συµµόρφωσης για Αναλυτές Συµπεριφοράς

Επιτροπή Πιστοποίησης Αναλυτών Συµπεριφοράς (ΕΠΑΣ) Επαγγελµατικός και Δεοντολογικός Κώδικας Συµµόρφωσης για Αναλυτές Συµπεριφοράς Επιτροπή Πιστοποίησης Αναλυτών Συµπεριφοράς (ΕΠΑΣ) Επαγγελµατικός και Δεοντολογικός Κώδικας Συµµόρφωσης για Αναλυτές Συµπεριφοράς Ο Επαγγελµατικής και Δεοντολογικός Κώδικας Συµµόρφωσης (Ο «Κώδικας») για

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Ευθύνη

12. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Ευθύνη 12. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ευθύνη Κατά την παροχή υπηρεσιών, οι ψυχοθεραπευτές διατηρούν τα υψηλότερα κριτήρια άσκησης του επαγγέλµατος τους. Δέχονται την ευθύνη για τις συνέπειες των πράξεών τους και καταβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Τζόγου

Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Τζόγου Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Τζόγου Δήλωση Αποστολής Η Luxbet πιστεύει ότι ο τομέας τυχερών παιχνιδιών, η κυβέρνηση και το κοινωνικό σύνολο έχουν κοινή ευθύνη να βοηθούν στην πρόληψη της ανάπτυξης προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους.

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους. Ίσες Ευκαιρίες Διαδικασία: 1. Βεβαιωθείτε ότι η δήλωση της πολιτικής μας ίσων ευκαιριών περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας και στα εγχειρίδια των καθηγητων και του προσωπικού. 2. Βεβαιωθείτε ότι ανά πάσα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.». (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι:

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι: Συνοπτικός οδηγός παραπόνων Τι κάνει η Επιτροπή Η περί Αυστραλιανής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας ανεξάρτητος εθνικός οργανισμός που ερευνά και συμβιβάζει καταγγελίες διακρίσεων και παραβιάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ασύρματο internet

Όροι χρήσης ασύρματο internet Όροι χρήσης ασύρματο internet Η υπηρεσία "Wi-Fi" θα σας μέσω του Διαδικτύου που προσφέρονται από την εταιρεία Wificentraal. Με τη χρήση του Wi-Fi είναι οι ακόλουθοι όροι. Χρησιμοποιώντας ασύρματη σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1δ : Ως µέλη εθνικών ή επί µέρους οργανισµών, οι ψυχοθεραπευτές παραµένουν υπόλογοι ως άτοµα στα υψηλότερα κριτήρια του επαγγέλµατός τους.

Αρχή 1δ : Ως µέλη εθνικών ή επί µέρους οργανισµών, οι ψυχοθεραπευτές παραµένουν υπόλογοι ως άτοµα στα υψηλότερα κριτήρια του επαγγέλµατός τους. Ευθύνη Κατά την παροχή υπηρεσιών, οι ψυχοθεραπευτές διατηρούν τα υψηλότερα κριτήρια άσκησης του επαγγέλµατος τους. Δέχονται την ευθύνη για τις συνέπειες των πράξεών τους και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα