«ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ»"

Transcript

1 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ «ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ» ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 20 & 21 Μαξηίνπ 2009 Ξελνδνρείν «Σηηάληα» Αζήλα

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πξφινγνο θεπηηθφ θνπφο Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα Σφπνο δηεμαγσγήο δηεκεξίδαο Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο Μέζνδνο εθπαίδεπζεο πκκεηέρνληεο Κξηηήξηα επηινγήο ζπκκεηερφλησλ Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ Πεξηνρέο Αμηνιφγεζε Δζσηεξηθή αμηνιφγεζε Πξφγξακκα Δηζεγεηέο Δθπαηδεπφκελνη Οξγάλσζε Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο Αμηνιφγεζε ζπκκεηερφλησλ πκπεξάζκαηα/πξνηάζεηο Άκεζε ρνξήγεζε θαη θάιπςε ησλ αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ χζηαζε εηδηθήο επηηξνπήο γηα δεηήκαηα αλαζθαιίζησλ Γεκηνπξγία δηθηχνπ Δλεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ Γεπηεξνγελή ζπκπεξάζκαηα /πξνηάζεηο Παξάξηεκα 1 Πξφγξακκα Παξάξηεκα 2 Πίλαθαο νκηιεηψλ /ζπληνληζηψλ Παξάξηεκα 3 Πίλαθαο ζπκκεηερφλησλ Παξάξηεκα 4 Μ. Γηαλλνπνχινπ. ηακαηάθεο: «Αλαζθάιηζηνη νξνζεηηθνχ θαη πξφζβαζε ζηελ αληηξεηξντθή αγσγή: Ζ εκπεηξία ηνπ Γξαθείνπ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο» Παξάξηεκα 5 Υ. Μπφηζε: «Hiv θαη πξφζβαζε ζηελ ζεξαπεία;» Παξάξηεκα 6 Μ. Σδσξηδνπιάθε: «Σν δήηεκα ησλ αλαζθάιηζησλ ζε κία Κνηλσληθή Τπεξεζία Ννζνθνκείνπ Κξήηεο» Παξάξηεκα 7 Νφκνη θαη εγθχθιηνη ζρεηηθά κε ηνπο αλαζθάιηζηνπο νξνζεηηθνχο ζει.3 ζει.4 ζει.4 ζει.5 ζει.5 ζει.5 ζει.6 ζει.6 ζει.6 ζει.6 ζει.7 ζει.7 ζει.7 ζει.7 ζει.7 ζει.7 ζει.7 ζει.8 ζει.8 ζει.8 ζει.9 ζει.9 ζει.9 ζει.10 ζει.10 ζει.11 ζει.14 ζει.17 ζει.20 ζει.27 ζει.40 ζει.50 2

3 Πξόινγνο Απφ 20 έσο 21 Μαξηίνπ 2009 ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο νξγάλσζε θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα κε ζέκα: Αλαζθάιηζηνη νξνζεηηθνί θαη πξφζβαζε ζηελ ζεξαπεία. Ζ ελ ιφγσ δηεκεξίδα απνηειεί ζπιινγηθφ έξγν, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ κε ηδηαίηεξν δήιν φια ηα ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο, Υ. Γξέζηνπ (Κιηλ.Φπρνιφγνο), Μ. Γηαλλνπνχινπ (Φπρνιφγνο),. ηακαηάθεο (Κνηλσληνιφγνο-Οηθ.Θεξαπεπηήο), Κ. Κνπξέα (Φπρνιφγνο), Α. Κξίλε (Γξακκαηέαο). Θα ήζεια θαη απφ ηελ ζέζε απηήλ λα ηνπο εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο. Δπραξηζηίεο αλήθνπλ θαη ζε φινπο ηνπο νκηιεηέο πνπ κε ζέξκε θαη επηζηεκνληθφηαηα θαηέζεζαλ ηηο γλψζεηο, ηηο ζθέςεηο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή απηή δξαζηεξηφηεηα. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο αλήθνπλ θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ρσξίο ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο, ηελ εξγαηηθφηεηα ηνπο θαη ηελ δηάζεζε ζπλεξγαζίαο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε επηηπρία ηεο δηεκεξίδαο. Σέινο έλα κεγάιν επραξηζηψ αλήθεη ζηελ Γηνίθεζε ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαη ζην Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ηνπ Γξαθείνπ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο. Παλαγηψηεο Γακάζθνο Κνηλσληνιφγνο Τγείαο Τπεχζπλνο Γξαθείνπ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο 3

4 θεπηηθό Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο ηνπ Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), αζρνιείηαη κεηαμχ άιισλ κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε νξνζεηηθψλ αηφκσλ. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα ε πξφζβαζε ζηελ ζεξαπεία αλαζθάιηζησλ νξνζεηηθψλ έρεη αλαρζεί ζε κείδνλ δήηεκα, ην νπνίν πέξαλ ηεο αλζξσπηζηηθήο ηνπ δηάζηαζεο έρεη θαη κηα ζνβαξή πιεπξά γηα ηε Γεκφζηα Τγεία Ζ χπαξμε πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ αληηξεηξνηθή ζεξαπεία, ηδηαίηεξα εάλ πξφθεηηαη γηα επάισηεο νκάδεο, νη νπνίεο παξακέλνπλ εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, φπσο νη παξάλνκνη κεηαλάζηεο, εθηφο ηνπ φηη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη ηελ δσή ησλ ίδησλ, ιφγσ ηεο αλάπηπμεο επθαηξηαθψλ ινηκψμεσλ ζέηεη ζε θίλδπλν θαη ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ, Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ην HIV/AIDS (δξάζε 13) αλαθέξεη φηη κε ρξνλνδηάγξακκα , ην δήηεκα ησλ αλαζθαιίζησλ ζα επηιπζεί θαζψο πξνηείλεηαη ε δσξεάλ πξφζβαζε ζε λνζνθνκεηαθή θαη εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη θξνληίδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηνχκελσλ εμεηάζεσλ θαη ησλ ζπλνδψλ θαξκάθσλ. Μέρξη ζηηγκήο δελ έρεη δνζεί κηα νινθιεξσκέλε ιχζε. πσο είλαη γλσζηφ ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε άιινπο θνξείο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα νξνζεηηθά άηνκα. Μεηά απφ δηεξεχλεζε αλαγθψλ αλαζθάιηζησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ πνπ δηελέξγεζε ην Γξαθείν καο, πξνθχπηνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: Θεζκηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ επίιπζε εμαηνκηθεπκέλσλ πεξηπηψζεσλ, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε ζεξαπεία. Δξκελεία λνκνζεηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιηζε θαη ηελ πξφζβαζε ζηε ζεξαπεία. Γεληθφηεξα ελεκέξσζε γηα ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνλνηαθψλ πξνβιεκάησλ. Γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ απαξαίηεηε είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ησλ Ννζνθνκείσλ πνπ δηαζέηνπλ Μνλάδεο Δηδηθψλ ινηκψμεσλ.. ην πιαίζην απηφ, θαη θαηαλνψληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ιφγσ ηνπ λνκηθνχ θελνχ θαη ησλ ζπλερφκελσλ εγθπθιίσλ, νη νπνίεο κπνξεί θαη λα δεκηνπξγνχλ αληηθάζεηο πεξηπιέθνληαο ην πξφβιεκα αληί λα ην επηιχνπλ, ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. δηνξγάλσζε ζηηο 20 θαη 21 Μαξηίνπ 2009 εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα κε ζέκα: «Αλαζθάιηζηνη νξνζεηηθνί θαη πξφζβαζε ζηε ζεξαπεία» θνπόο θνπφο ηεο δηεκεξίδαο ήηαλ ε ελεκέξσζε ησλ ζηειερψλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ αλαζθαιίζησλ νξνζεηηθψλ, ε αληαιιαγή κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ, εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ θαη ε αλάπηπμε δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ. 4

5 Πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα Παξνρή θαη αλάπηπμε κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ Δξκελεία λνκνζεηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιηζε θαη ηελ πξφζβαζε ζηε ζεξαπεία Θεζκηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ επίιπζε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε ζεξαπεία Γεληθφηεξα, πξνλνηαθή ελεκέξσζε γηα ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ Γεκηνπξγία δηθηχνπ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ νξνζεηηθψλ Σόπνο δηεμαγσγήο δηεκεξίδαο Σφπνο δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ θεληξηθφ μελνδνρείν ησλ Αζελψλ ζην νπνίν δηέκελαλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ πεξηθέξεηα (Ξελνδνρείν «Σηηάληα» Παλεπηζηεκίνπ 52, Οκφλνηα) Πξόγξακκα Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ρψξν εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην επηζηεκνληθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνπο ππφβαζξν θαζψο θαη ην ζθεπηηθφ πινπνίεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θηλήζεθε πξνο ηηο αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο: Παξνπζίαζε ππεξεζηψλ θαη δξάζεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζε ζρέζε κε ηελ hiv ινίκσμε Κνηλσληθά δεηήκαηα νξνζεηηθψλ αηφκσλ Δζεινληηζκφο Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη αηνκηθέο ειεπζεξίεο Παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ αλαζθαιίζησλ Ννκηθά θσιχκαηα θαη ζεζκηθά θελά ζην δήηεκα απηφ Ζ πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζέκα απηφ Πξνλνκηαθά ζέκαηα Σν δήηεκα ησλ κεηαλαζηψλ πλεξγαζία κεηαμχ ππεξεζηψλ θαη αλάπηπμε δηθηχνπ Σν πξσί ηεο πξψηεο εκέξαο αθηεξψζεθε ζε εηζεγήζεηο νη νπνίεο ζεκαηηθά είραλ θαηαηαρζεί ζε ηξία ζηξνγγπιά ηξαπέδηα (Σξαπέδη Α: «Γεληθά ζέκαηα νξνζεηηθφηεηαο», Σξαπέδη Β : «Αλαζθάιηζηνη νξνζεηηθνί», Σξαπέδη Γ : «Ζ πιεπξά ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο») ελψ ην ππφινηπν ηεο ίδηα εκέξαο θαη ε επφκελε κέξα ήηαλ αθηεξσκέλα ζε εξγαζίεο νκάδσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο. Αλαιπηηθά ην πξφγξακκα επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο έθζεζεο 5

6 Μέζνδνο εθπαίδεπζεο Ζ κέζνδνο εθπαίδεπζεο βαζίζζεθε ζε εηζεγήζεηο θαη ζηελ νξγάλσζε νκάδσλ εξγαζίαο νη νπνίεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ κειέηε, αλάιπζε θαη επίιπζε αληηπξνζσπεπηηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο (case studies), ζηνρεχνληαο έηζη ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξαγκαηεπφηαλ ε δηεκεξίδα, ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή, ζηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζηελ αλάπηπμε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ζηελ ηαχηηζε κε ην αληηθείκελν. πκκεηέρνληεο Κξηηήξηα επηινγήο ζπκκεηερφλησλ Ζ δηεκεξίδα απεπζπλφηαλ: ζε ζηειέρε Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ Ννζνθνκείσλ πνπ δηαζέηνπλ Μνλάδεο Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ ζε πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε Μνλάδεο Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ θαη αζρνιείηαη κε θνηλσληθά ζέκαηα νξνζεηηθψλ ζην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ (Ηαηξνί ΜΔΛ, Ννζειεπηέο, Φπρνιφγνη, Κνηλσληνιφγνη, Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί, Δπηζθέπηεο Τγείαο, Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ) ην νπνίν έρεη άκεζε επαθή κε ηα ςπρνθνηλσληθά δεηήκαηα ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ. εκαληηθή ήηαλ ε δηάζεζε ησλ ζηειερψλ λα επηκνξθσζνχλ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη φρη ε ζέζε ηνπο ζηελ ππεξεζία. Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ Λφγσ ηεο δηαδξαζηηθήο εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ πνπ βαζίζηεθε ην ζεκηλάξην ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ κπνξνχζε λα ππεξβαίλεη ηα 40 άηνκα (δει. δχν νκάδεο εξγαζίαο κε κέγηζην αξηζκφ 20 αηφκσλ αλά νκάδα). Σειηθά ην ζεκηλάξην παξαθνινχζεζαλ 29 άηνκα, ελψ 10 άηνκα δελ θαηάθεξαλ λα παξνπζηαζηνχλ παξά ηελ αξρηθή δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο. πκκεηείραλ : 7 Ηαηξνί 8 Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί 2 Κνηλσληνιφγνη 3 Ννζειεπηέο 1 Δπηζθέπηεο Τγείαο 1 Φπρνιφγνο 1 Ννκηθφο 4 Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 1 Δζειφληξηα 6

7 Πεξηνρέο Οη ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαλ απφ ηηο παξαθάησ πεξηνρέο: Αζήλα Πεηξαηάο Θεζζαινλίθε Αιεμαλδξνχπνιε Ζξάθιεην Κξήηεο Ρφδνο Αμηνιόγεζε Δζσηεξηθή αμηνιόγεζε Ππόγπαμμα Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θάιπςε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο θαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα βαζηθφηεξα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζβαζε ζηελ αληηξεηξντθή αγσγή ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ. Σα ζέκαηα είραλ ζπλνρή θαη ππήξρε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ εηζεγήζεσλ θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο. Ζ επηινγή ησλ νκάδσλ εξγαζίαο σο κέζνδνο εθπαίδεπζεο απνδείρζεθε επηηπρήο αθνχ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα α) ελεξγνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, β) εκβάζπλζεο ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, γ)αλαδήηεζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λέσλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ησλ δεηεκάησλ, δ) αλάπηπμεο θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο ε) αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ θαη ζη) δηθηχσζεο. Ειζηγηηέρ Οη εηζεγεηέο/ νκηιεηέο ήηαλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη πξνέξρνληαλ ηφζν απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ φζν θαη απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο ψζηε λα θαιπθζνχλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο φςεηο ηνπ ζέκαηνο. Οη εηζεγεηέο ήηαλ επαγγεικαηίεο κε βαζηά γλψζε ηνπ αληηθείκελνπ ηνπο θαη κεγάιε εκπεηξία ζηνλ ρψξν. Εκπαιδεςόμενοι Οη εθπαηδεπφκελνη ήηαλ γεκάηνη ελζνπζηαζκφ, αλνηρηνί ζε λέεο ηδέεο θαη πξφζσπα θαη ζπκκεηείραλ ελεξγά. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηψλ ήηαλ άξηζηε ζε φια ηα επίπεδα. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κεηαμχ ηνπο ζπλερηδφηαλ αθφκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Οπγάνωζη Ζ νξγάλσζε είρε γίλεη κε κεγάιε ζρνιαζηηθφηεηα, γεγνλφο πνπ απέδσζε ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ ζεκηλαξίνπ. Ηδηαίηεξα επηηπρήο απνδείρζεθε ε επηινγή ηνπ ρψξνπ κε κεγάιε επθνιία πξφζβαζεο ζηα κέζα καδηθήο κεηαθίλεζεο. Σν εθπαηδεπηηθφ θαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ ήηαλ επαξθέο θαζψο θαη ε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πιηθφ απηφ, ην νπνίν πεξηείρε λφκνπο, εγθπθιίνπο, ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαζψο θαη φιεο ηηο θνηλσληθν-πξνλνηαθέο 7

8 παξνρέο ησλ νξνζεηηθψλ δφζεθε ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζα απνζηαιεί αθφκε θαη ζηα ζηειέρε ηα νπνία δελ κπφξεζαλ λα παξαζηνχλ ζηε δηεκεξίδα. Ζ ζπλερήο παξνπζία ησλ ζηειερψλ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ζην θνηλφ δείπλν έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζχζθημεο ζρέζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηεο δεκηνπξγίαο θηιηθνχ θαη άλεηνπ θιίκαηνο. Γπαθείο Ψςσοκοινωνικήρ Σηήπιξηρ Σέινο ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηνπ Γξαθείνπ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη γεληθφηεξα ηεο δηεκεξίδαο έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο, απφςεηο θαη γλψζεηο θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην ησλ δεηεκάησλ πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Απηή ε επηθνηλσλία θαη πξνεξγαζία απνηέιεζε θαη έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.. Αμηνιόγεζε ζπκκεηερόλησλ Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξα ζεηηθή εηθφλα αθνχ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαηέηαμε ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε θιίκαθεο απφ πνιχ θαιή έσο εμαηξεηηθή. χκθσλα κε ην θχιιν αμηνιφγεζεο, ην νπνίν κνηξάζηεθε κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηεο δηεκεξίδαο, νη ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ αλαιπηηθά ηελ δηεκεξίδα σο εμήο (ηα λνχκεξα είλαη απφιπηνη αξηζκνί ησλ απαληήζεσλ): Αμηνιόγεζε Φησρή Μέηξηα Καιή Πνιύ Εμαηξεηηθή θαιή Οξγάλσζε Θεκαηνινγία Παξνπζίαζε νκηιηώλ πδήηεζε Οη πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ αθνξνχζαλ εμ νινθιήξνπ ζην αληηθείκελν ηεο δηεκεξίδαο θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηηο πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηεκεξίδαο (βιέπε παξαθάησ) πκπεξάζκαηα / πξνηάζεηο Απφ ηηο εξγαζίεο ηεο δηεκεξίδαο δηαθάλεθε φηη ην δήηεκα ησλ αλαζθάιηζησλ νξνζεηηθψλ παξακέλεη αλνηρηφ. Οη ππάξρνπζεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, κε απνηέιεζκα λα δηαθπβεχεηαη ε πγεία ησλ αλζξψπσλ απηψλ αιιά θαη λα θηλδπλεχεη θαη ε Γεκφζηα Τγεία. ηειέρε ππεξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα δεηήκαηα απηά είηε είλαη 8

9 αλαγθαζκέλα λα θηλεζνχλ ζε πιαίζην «γθξίδαο» λνκηκφηεηαο, είηε πνιιέο θνξέο βξίζθνληαη ζε αδηέμνδν αδπλαηψληαο λα πξνζθέξνπλ θάπνηα ιχζε. Οη βαζηθέο πξνηάζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ θαηά ηηο εξγαζίεο ηεο δηεκεξίδαο ήηαλ: Άκεζε ρνξήγεζε θαη θάιπςε ησλ αληηξεηξντθώλ θαξκάθσλ γηα φζνπο δελ θαιχπηνληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. ηελ πεξίπησζε κεηαλαζηψλ λα δίδνληαη αλεμάξηεηα απφ ην λνκηθφ ηνπο ζηάηνπο ζηελ Διιάδα. Απηφ κπνξεί πνιχ εχθνια λα επηηεπρηεί κε ηελ επηζηξνθή ζην παιαηφηεξν θαζεζηψο φπνπ ε ρνξήγεζε ησλ θαξκάθσλ θαιχπηνληαλ απφ ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ απφ εηδηθφ θνλδχιη. Σν ζθεπηηθφ, εθηφο απφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ιακβάλεη ππφςε ηα νηθνλνκηθά ηεο πγείαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλαο νξνζεηηθφο ρσξίο πξφζβαζε ζηελ αληηξεηξντθή αγσγή αλαπηχζζεη δεπηεξνγελείο ινηκψμεηο (ηδηαίηεξα αλ νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ είλαη δπζκελείο, φπσο ζπκβαίλεη ζε κελφκηκνπο κεηαλάζηεο), θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο είλαη εχθνια κεηαδηδφκελεο ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ κε απνηέιεζκα θαη ε Γεκφζηα Τγεία λα απεηιείηαη αιιά θαη ην θφζηνο γηα ηελ Τγεία λα απμάλεηαη. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα πνχκε φηη ε πξφζβαζε ζηελ αληηξεηξντθή ζεξαπεία γηα φινπο ηνπο νξνζεηηθνχο, πέξαλ ηεο θνηλσληθήο πιεπξάο απνηειεί θαη νηθνλνκηθά κηα πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα ιχζε. ύζηαζε εηδηθήο επηηξνπήο γηα δεηήκαηα αλαζθαιίζησλ, ε νπνία ζα ζπλεδξηάδεη ζην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ζα ζπκκεηέρνπλ εκπιεθφκελα Γξαθεία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (π.ρ. Γξαθείν Hiv Λνίκσμεο, Γξαθείν Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο), εθπξφζσπνη Μνλάδσλ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ εθπξφζσπνη Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην aids θαη άιινη εκπιεθφκελνη θνξείο φπσο Τπεξεζίεο πξφλνηαο, Διιεληθή Δηαηξία Μειέηεο θαη Αληηκεηψπηζεο ηνπ Aids θ.ι.π. Ζ επηηξνπή απηή ζα επεμεξγάδεηαη δεηήκαηα αλαζθαιίζησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εκπιεθφκελνη θνξείο, είηε θαηά πεξίπησζε είηε ζπιινγηθά θαη ζα πξνσζεί πξνηάζεηο πξνο ηα αξκφδηα Τπνπξγεία γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο θαζεζηψηνο. Ζ επηηξνπή απηή ζα εληζρχζεη ηε δηθηύσζε φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα ησλ αλαζθάιηζησλ νξνζεηηθψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ (βιέπε επφκελν). Γεκηνπξγία δηθηύνπ φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα αλαζθάιηζησλ νξνζεηηθψλ. Ήδε νη εθπξφζσπνη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δηεκεξίδα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνλ ππξήλα ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ δηάρπζε πιεξνθνξηψλ θαη άκεζε ελεκέξσζε ησλ κειιψλ αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία νκάδαο πίεζεο γηα ηελ επίιπζε δηαθφξσλ δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ. Έλα πξψην βήκα είλαη ε απνζηνιή ηεο ιίζηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε δηεπζχλζεηο θαη ηειέθσλα, πνπ ζα απνηειέζεη έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο ην νπνίν ζα εμππεξεηεί γηα παξαπνκπέο θαη ζπλεξγαζίεο. 9

10 Δλεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ησλ ζηειερώλ Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ ησλ ΜΔΛ ζε ζέκαηα πξφζβαζεο ζηελ αληηξεηξνίθή αγσγή αλαζθαιίζησλ νξνζεηηθψλ ψζηε λα επηιχνληαη παξφκνηα δεηήκαηα ζε επίπεδν ΜΔΛ. Παξάιιεια ην ΚΔΔΛΠΝΟ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επηθνπξηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ ΜΔΛ αιιά θαη εθπαηδεπηηθά φπσο κε ηελ παξνχζα δηεκεξίδα. ην πιαίζην ηνπ ζθεπηηθνχ απηνχ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεκεξίδαο θαζψο θαη ζρεηηθνί εγθχθιηνη αιιά θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζα απνζηαινχλ ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αθφκε θαη ζε φζνπο δελ παξεπξέζεζαλ ζηελ δηεκεξίδα. Αλεμάξηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηεκεξίδαο θαηαηέζεθαλ νη παξαθάησ αλάγθεο θαη δηακνξθψζεθαλ νη εμήο πξνηάζεηο Αλαδείρζεθε ε αλάγθε γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ ζηειερψλ ζε λέα ζέκαηα νξνζεηηθφηεηαο. Σνλ ζπληνληζκφ απηήο ηεο εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Αλάγθε γηα ζπρλφηεξεο ζπλαληήζεηο Φπρνθνηλσληθψλ Δπαγγεικαηηψλ ζην ρψξν ηνπ aids θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαη ηδηαίηεξα ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ηελ δηνξγάλσζε κηαο κε δχν επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ ζηελ Αζήλα αιιά θαη ζηελ πεξηθέξεηα θαζψο θαη ηε ζχζηαζε Γηθηχνπ Φπρνθνηλσληθψλ Δπαγγεικαηηψλ. ΟΗ ζπλαληήζεηο απηέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ θαη ζηελ δηνξγάλσζε ζπλεδξίνπ ςπρνθνηλσληθψλ ζεκάησλ, παξάιιεια ή αλεμάξηεηα απφ ην παλειιήλην πλέδξην aids. H εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα δηθαησκάησλ αζζελψλ ζεσξήζεθε αλαγθαία. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ κε αλάινγε ζεκαηνινγία πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηφζν δεκνζίσλ φζν θαη ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ. Τπνζηήξημε θαη ζηειέρσζε ησλ Μνλάδσλ Δηδηθώλ Λνηκώμεσλ απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ κε δηεπηζηεκνληθή νκάδα απφ λνζειεπηέο, ςπρνιφγνπο, επηζθέπηεο πγείαο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.. 10

11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ «ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ» 20 & 21 Μαξηίνπ 2009 Ξελνδνρείν «Σηηάληα» Αζήλα 11

12 Παξαζθεπή 20 Μαξηίνπ :30 09:00 Δγγξαθέο 09:00 09:30 Έλαξμε -Υαηξεηηζκνί Θ. Παπαδεκεηξίνπ (Δηεπζπληήο ΚΕΕΛΠΝΟ) Θ. Πηεξνπηζάθνο (Πξόεδξνο ΚΕΕΛΠΝΟ) Μ. αικάο (Τθππνπξγόο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο) 09:30 11:00 Σξαπέδη Α - Γεληθά ζέκαηα νξνζεηηθόηεηαο πληνλίζηξηα: Θ. Παπινπνύινπ «Δξάζεηο θαη ππεξεζίεο ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. γηα ηελ HIV ινίκσμε» Θσάλλα Παπινπνύινπ «Κνηλσληθά δεηήκαηα νξνζεηηθώλ» Παλαγηώηεο Δακάζθνο «Η εζεινληηθή πξνζθνξά ζηνπο αλζξώπνπο πνπ δνπλ κε ηνλ hiv» Επαγγειία Ρώκπαπα 11:00 11:30 Δ η ά ι ε η κ κ α Κ α θ έ ο 11:30 13:00 Σξαπέδη Β - Θέκαηα αλαζθάιηζηωλ νξνζεηηθώλ πληνλίζηξηα: Υ. Μπόηζε «Εηζαγσγή ζηελ πξνβιεκαηηθή» Μαξία Γηαλλνπνύινπ πύξνο ηακαηάθεο «Αλαζθάιηζηνη νξνζεηηθνί, ην ζεζκηθό πιαίζην» Υάξεο Πνιίηεο «Γξαθ. HIV ινίκσμεο θαη αλαζθάιηζηνη νξνζεηηθνί, απόςεηο, πξνβιήκαηα, πξνηάζεηο» Υξπζνύια Μπόηζε «Σν δήηεκα ησλ αλαζθάιηζησλ νξνζεηηθώλ από ηελ πιεπξά ηεο Πξόλνηαο» Ρέπα Ειέλε 13:00 14:00 Ε ι α θ ξ ύ γ ε ύ κ α 14:00 15:30 Σξαπέδη Γ - Η πιεπξά ηωλ Δπαγγεικαηηώλ Τγείαο πληνληζηήο: Π. Δακάζθνο «Σν δήηεκα ησλ αλαζθάιηζησλ ζε κηα θνηλσληθή ππεξεζία Ννζνθνκείνπ Αζελώλ» Δξαγνύηζνπ ηέιια «Σν δήηεκα ησλ αλαζθάιηζησλ ζε κηα θνηλσληθή ππεξεζία Ννζνθνκείνπ Κξήηεο» Σδσξηδνπιάθε Μέλε «Ζεηήκαηα αλαζθάιηζησλ από ηελ πιεπξά ηαηξνύ Μ.Ε.Λ.» Οπξαλία Γεσξγίνπ 12

13 15:30 16:00 Δ η ά ι ε η κ κ α Κ α θ έ ο 16:00 17:30 Οκάδεο εξγαζίαο-μειέηε πεξηπηώζεωλ πληνληζηέο Μ. Γηαλλνπνύινπ,. ηακαηάθεο 17:30 18:00 Δλδηάκεζε αμηνιόγεζε 20:00 Δ ε ί π λ ν άββαην 21 Μαξηίνπ :00 09:30 Απνηειέζκαηα ελδηάκεζεο αμηνιόγεζεο Αλαζθόπεζε ηωλ εξγαζηώλ πληνλίζηξηα Υ. Δξέζηνπ 09:30 10:30 Απνηειέζκαηα νκάδωλ πληνλίζηξηεο: Μ. Σδσξηδνπιάθε, Ε. Φξηιίγθνπ 10:30 11:00 Δ η ά ι ε η κκ α Κ α θ έ ο 11:00 12:30 πδήηεζε- Γηθηύωζε πληνληζηέο Π. Δακάζθνο Κ. Κνπξέα 12:30 13:00 Σειηθή αμηνιόγεζε Κιείζηκν 13:00 14:00 Ε ι α θ ξ ύ γ ε ύ κ α 13

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔΔΛΠΝΟ) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ «ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ & ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ» Αζήλα Μαξηίνπ 2009 ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΙΛΗΣΧΝ-ΤΝΣΟΝΙΣΧΝ 14

15 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜ Ο ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ Γ/ΝΗ ΣΗΛ. 1 ΠΟΛΗΣΖ ΥΑΡΖ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΓΡ. ΖΘΗΚΖ & ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ ΑΓΓ. ΗΚΔΛΗΑΝΟΤ Ν. ΦΤΥΗΚΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ ΑΓΡΑΦΧΝ ΜΑΡΟΤΗ ΓΑΜΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΡ. ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ ΑΓΡΑΦΧΝ ΜΑΡΟΤΗ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΦΤΥΟΛΟΓΟ ΓΡ. ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΑΓΡΑΦΧΝ ΜΑΡΟΤΗ ΓΡΔΗΟΤ ΥΡΤΟΤΛΑ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΦΤΥΟΛΟΓΟ ΓΡ. ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΑΓΡΑΦΧΝ ΜΑΡΟΤΗ ΣΑΜΑΣΑΚΖ ΠΤΡΟ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΟ ΓΡ. ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΑΓΡΑΦΧΝ ΜΑΡΟΤΗ ΚΟΤΡΔΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΦΤΥΟΛΟΓΟ ΓΡ. ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΑΓΡΑΦΧΝ ΜΑΡΟΤΗ ΜΠΟΣΖ ΥΡΤΟΤΛΑ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. HIV ΛΟΗΜΧΞΖ & ΓΡ. ESTHER TOY ΚΔΔΛΠΝΟ ΑΓΡΑΦΧΝ ΜΑΡΟΤΗ ΣΕΧΡΣΕΟΤΛΑΚΖ ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ ΠΑΝ/ΚΟ Γ. Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΒΟΤΣΔ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ Γ.Ν. ΑΘΖΝΧΝ «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜ Ο» ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΜΟΝΑΓΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΛΟΗΜΧΞΔΧΝ ΤΦΖΛΑΝΣΟΤ ΑΘΖΝΑ ΡΔΠΠΑ ΔΛΔΝΖ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Λ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 196 ΑΘΖΝΑ ΦΡΗΛΗΓΚΟΤ ΔΛΔΝΖ Γ.Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ «ΣΕΑΝΔΗΟ» ΔΠΗΚΔΠΣΡΗΑ ΤΓΔΗΑ ΑΦΔΝΣΟΤΛΖ & ΣΕΑΝΖ , ΠΔΗΡΑΗΑ

16 13 ΓΡΑΓΟΤΣΟΤ ΣΔΛΛΑ Ν.ΑΦΡ.& ΓΔΡΜ.ΠΑΘ. ΑΘΖΝΧΝ «Α.ΤΓΓΡΟ» ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΓΡΑΓΟΤΜΖ 5, ΑΘΖΝΑ ΡΧΜΠΑΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΔΘΔΛΟΝΣΡΗΑ 16

17 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔΔΛΠΝΟ) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ «ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ & ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ» Αζήλα Μαξηίνπ 2009 ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 17

18 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤ ΜΟ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ Γ/ΝΗ ΣΗΛ. 1 ΒΟΤΛΓΑΡΔΛΛΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΝ/ΚΟ Γ. Ν. ΘΔ/ΝΗΚΖ «ΑΥΔΠΑ» ΓΗΟΗΚ. ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΚΔΔΛΠΝΟ ΘΔ/ΚΖ ΓΡΑΒΗΑ 22 ΘΔ/ΝΗΚΖ ΓΗΑΛΔΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ- ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ ΔΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΝΑΤΑΡΗΝΟΤ 15, ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΓΑΜΗΑΝΟΤ ΑΓΝΖ Γ. Ν. ΑΘΖΝΧΝ «ΛΑΨΚΟ» ΣΔ ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ ΑΓΡΑΜΤΣΗΟΤ 5 ΤΜΖΣΣΟ, ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΧΣΖΡΗΑ 1 0 ΝΟ. ΗΚΑ «Ζ ΠΔΝΣΔΛΖ» ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΣΔΡΜΑ ΕΑΨΜΖ, ΜΔΛΗΗΑ ΚΑΜΖΣΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ Γ.Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ «ΣΕΑΝΔΗΟ» ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΕΑΝΝΖ& ΑΦΔΝΣΟΤΛΖ 1 ΠΔΗΡΑΗΑ FAX: ΚΟΜΠΟΣΖ ΓΔΠΟΗΝΑ Γ.Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ «ΣΕΑΝΔΗΟ» ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΖ , Ν. ΜΤΡΝΖ ΜΑΝΔ ΔΛΔΝΖ Γ.Ν. ΑΘΖΝΧΝ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΜΔΟΓΔΗΧΝ 154, ΑΘΖΝΑ ΜΔΛΔΝΗΚΛΖ ΟΦΗΑ 1 0 ΝΟ. ΗΚΑ «Ζ ΠΔΝΣΔΛΖ» ΦΤΥΟΛΟΓΟ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΣΔΡΜΑ ΕΑΨΜΖ, ΜΔΛΗΗΑ ΜΔΛΗΑΝΗΓΟΤ ΔΤΓΔΝΗΑ Γ.Ν.ΑΘΖΝΧΝ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΜΔΟΓΔΗΧΝ 154, ΑΘΖΝΑ ΜΟΝΣΔΝΗΓΟ ΘΧΜΑ 1 0 ΝΟ/ΜΔΗΟ ΗΚΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΣΔΡΜΑ ΕΑΨΜΖ, ΜΔΛΗΗΑ ΜΠΟΤΛΜΔΣΖ ΓΗΧΡΓΟ 1 0 ΝΟ/ΜΔΗΟ ΗΚΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΣΔΡΜΑ ΕΑΨΜΖ, ΜΔΛΗΗΑ ΝΣΗΝΟ ΝΑΠΟΛΔΧΝ ΠΑΝ/ΚΟ Γ.Ν. ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ ΜΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 18, ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝ/ΝΟ 1 0 ΝΟ/ΜΔΗΟ ΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΣΔΡΜΑ ΕΑΨΜΖ, ΜΔΛΗΗΑ ΠΟΤΣΑΥΗΓΟΤ ΑΓΑΠΖ ΠΑΝ/ΚΟ Γ. Ν. ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ ΑΔΣΟΥΧΡΗ, ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ

19 15 ΠΡΟΤΑΝΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Γ.Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ «ΣΕΑΝΔΗΟ» ΠΔ-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΦΔΝΣΟΤΛΖ &ΕΑΝΝΖ 1 ΠΔΗΡΑΗΑ ΗΡΓΚΑΝΖ ΥΡΗΣΗΝΑ ACT-UP ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΘΔΜΗΣΟΚΛΔΟΤ 74 ΑΘΖΝΑ ΚΑΜΝΗΧΣΖ ΜΗΥΑΛΖ PRAKSIS ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΝΑΡΖ 57 ΑΘΖΝΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤΞΔΝΖ ΧΣΖΡΗΑ Γ. Ν. ΑΘΖΝΧΝ «ΛΑΨΚΟ» ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ ΑΓ. ΘΧΜΑ , ΑΘΖΝΑ ΗΜΟ ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ- ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ ΔΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΗΓΑΝΔΟΤ , ΑΘΖΝΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΕΧΖ Γ.Ν.ΑΘΖΝΧΝ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΚΟΗΝ. ΤΠΖΡΔΗΑ Λ. ΜΔΟΓΔΗΧΝ 154 ΑΘΖΝΑ FAX: ΣΗΜΠΗΓΑΚΖ ΦΑΗΓΡΑ Γ. Ν. ΡΟΓΟΤ «Α. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ Μ. ΠΔΣΡΗΓΖ , ΡΟΓΟ ΦΡΗΛΗΓΚΟΤ ΔΛΔΝΖ Γ. Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ «ΣΕΑΝΔΗΟ» ΔΠΗΚΔΠΣΡΗΑ ΤΓΔΗΑ ΑΦΔΝΣΟΤΛΖ & ΕΑΝΝΖ 1 ΠΔΗΡΑΗΑ

20 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: Μ. Γηαλλνπνύινπ. ηακαηάθεο: «Αλαζθάιηζηνη νξνζεηηθνύ θαη πξόζβαζε ζηελ αληηξεηξντθή αγσγή: Η εκπεηξία ηνπ Γξαθείνπ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο» ΑΛΑΠΦΑΙΗΠΡΝΗ ΝΟΝΘΔΡΗΘΝΗ ΘΑΗ ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΠΡΖΛ ΑΛΡΗΟΔΡΟΝΦΘΖ ΑΓΥΓΖ Ζ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΡΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΤΣΝΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΡΖΟΗΜΖΠ Καξία Γηαλλνπνχινπ - Ππχξνο Πηακαηάθεο Τπρνιφγνο Θνηλσληνιφγνο ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΠΡΖ ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΑΛΡΗΟΔΡΟΝΦΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ Αλαζθάιηζηνη Κεηαλάζηεο Άξλεζε νξνζεηηθψλ ζηελ ιήςε ηεο ελδεηθλπφκελεο ζεξαπείαο Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο 20

21 Δμαηνκηθεπκέλε δηεξεχλεζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εθάζηνηε πεξηζηαηηθνχ κε ηε ζπλδξνκή ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ θαη λνκηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ. Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΑΛΑΠΦΑΙΗΠΡΥΛ Έιιελεο πνιίηεο Ξνιίηεο απφ ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Ξνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Αζθαιηζκέλνη ζην ΛΑΡ Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο 21

22 ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΑΛΑΠΦΑΙΗΠΡΥΛ Έιιελεο πνιίηεο Ξνιίηεο απφ ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Ξνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Αζθαιηζκέλνη ζην ΛΑΡ Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο ΈΙΙΖΛΔΠ ΞΝΙΗΡΔΠ (1) Άνεργοι νέοι ηλικίας έως 29 εηών. πάγνληαη απφ ζε αζθάιηζε ηνπ ΗΘΑ γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο (Λ. 2639/1998) Αναζθάλιζηοι με ειζόδημα κάηω ηων Γηθαηνχληαη ρνξήγεζεο βηβιηαξίνπ απνξίαο απφ ηελ Ξξφλνηα (αξ.απνθ. Ξ2α/ΓΞ/νηθ / ) Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο 22

23 ΈΙΙΖΛΔΠ ΞΝΙΗΡΔΠ (2) Αναζθάλιζηοι με ειζόδημα άνω ηων Δμαηνκηθεπκέλε εμέηαζε πεξίπησζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Θνηλσληθήο Αξσγήο ηεο Ξξφλνηαο θαηάζεζε θνηλσληθήο έθζεζεο θαη βεβαίσζεο ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ ζρεηηθή κε ην θφζηνο ηεο αληηξεηξντθήο αγσγήο. (αξ.απνθ / ) (ελδερφκελε ρνξήγεζε κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ νξνζεηηθνχ) Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο ΈΙΙΖΛΔΠ ΞΝΙΗΡΔΠ (3) Αναζθάλιζηοι λόγω οικονομικών εκκρεμοηήηων με ηον αζθαλιζηικό ηοσς θορέα. Δμαηνκηθεπκέλε εμέηαζε αηηήκαηνο απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα γηα ηε ρνξήγεζε βηβιηαξίνπ αζζελείαο θαη εμαίξεζε. Ξηζηνπνηεηηθφ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (αξ.απ.ξ2α/γ.ξ./νηθ ) Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο 23

24 Ξνιίηεο απφ ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Αναζθάλιζηοι μεηανάζηες ποσ προέρτονηαι από τώρες ηης Αθρικής και ηης Αζίας. Γηθαηνχληαη αληηξεηξντθήο αγσγήο, ιφγσ αδπλακίαο ρνξήγεζεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο. (Λ. 2955/2001, ΦΔΘ Α 256/ ) Γπλαηφηεηα αίηεζεο πξνζθπγηθήο ηδηφηεηαο ή άδεηαο παξακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο (ΦΔΘ 48566/ ). Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο Ξνιίηεο απφ ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Μεηανάζηες ποσ προέρτονηαι από Εσρωπαϊκές τώρες οι οποίες δεν ανήκοσν ζηην Εσρωπαϊκή Ένωζη (π.τ. Αλβανία, Αρμενία). Απνηειεί δήηεκα πξνο επίιπζε γηα ην εάλ ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κπνξεί λα εληαρζεί ζην ζθεπηηθφ ηεο πξνεγνχκελεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο. Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο 24

25 Ξνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γπλαηφηεηα ρνξήγεζεο βηβιηαξίνπ απνξίαο εθφζνλ δηαζέηνπλ άδεηα δηακνλήο ζηελ Διιάδα. (ΦΔΘ Β 1747/ ) Δπξσπατθή θάξηα αζθάιηζεο ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ αλαζθάιηζηνπ νξνζεηηθνχ θαη πξνυπνζέηεη ν ελδηαθεξφκελνο λα ππάγεηαη ζε θάπνηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ζηε ρψξα πξνέιεπζεο Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο Έιιελεο Αζθαιηζκέλνη ζην ΛΑΡ Ρν ΛΑΡ παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα βξίζθνληαη εθηφο πινίνπ. Δλ πισ ε αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο δελ θαιχπηνπλ ηε ρνξήγεζε αληηξεηξντθήο αγσγήο ιφγσ ηνπ πςεινχ ηεο θφζηνπο. Θαηαρξεζηηθά πξνπαξαιακβάλνπλ αληηξεηξντθή αγσγή γηα φζν δηάζηεκα ζα ηαμηδεχνπλ. Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο 25

26 ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ Άκεζε ρνξήγεζε θαη θάιπςε ησλ αληηξεηξντθψλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, κέζσ ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ, αλεμάξηεηα ηελ αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νξνζεηηθνχ. πφκλεκα Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο Παο επραξηζηνχκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο 26

27 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5: Υ. Μπόηζε: «Hiv θαη πξόζβαζε ζηελ ζεξαπεία;» ΖΗV & ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΠΡΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑ?? ΓΟΑΦΔΗΝ HIV/ΠΚΛ & ESTHER ΘΑΗ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΑ ΡΑΚΔΗΑ ΘΑΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΕΣΙΚΟΙ.. X. ΜΠΟΣΗ ΓΟΑΦΔΗΝ HIV/ΠΚΛ ΘΑΗ ESTHER Δπηηήξεζε ηεο HIV ινίκσμεο & Πεμνπαιηθψο Κεηαδηδνκέλσλ Λνζεκάησλ Ππκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ελεκ. πιηθνχ Ππκκεηνρή ζε δηεζλή δίθηπα Πρέζεηο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηελ Δ.Δ. Πρέζεηο κε Κ.Θ.Ν. Ππλεξγαζία κε άιια ππνπξγεία Ππκκεηνρή ζηελ αλαπηπμηαθή δξάζε ηεο ρψξαο (ESTHER -Ensemble pour une Solidarite Therapeutique Hospitaliere En Reseau) Δζληθφ Θέληξν Αλαθνξάο (NFP) γηα ηα πξνγξάκκαηα δεκφζηαο πγείαο ηεο Δ.Δ. καδί κε ην γξαθείν γηα ηε κειέηε & αληηκεηψπηζε ηνπ trafficking. 27

28 ΓΗΘΡΝ HIV ΙΝΗΚΥΜΖΠ I. ΓΗΘΡΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ Δλλέα θέληξα αλαθνξάο AIDS Δλα θέληξν αλαθνξάο ΠΚΛ θαη HIV/AIDS Δξγαζηήξηα ζε θξαηηθά θαη ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα & δηαγλσζηηθά θέληξα ΓΗΘΡΝ HIV ΙΝΗΚΥΜΖΠ II. ΓΗΘΡΝ ΘΙΗΛΗΘΥΛ I. Γεθαεπηά Κνλάδεο Ινηκψμεσλ II.Ξαζνινγηθέο θιηληθέο θαη θιηληθέο Π.Κ.Λ. ζε Λνκαξρηαθά, Γεληθά, Ξαλεπηζηεκηαθά & Ηδησηηθά Λνζνθνκεία 28

29 18 ΜΟΝΑΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 9 ΚΕΝΣΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ AIDS Η Μονάδα Ιωαννίνων έκλειζε!! Thessaloniki Alexandroypolis Ioannina Patra Attica Rhodes Heraklion ΠΠΡΖΚΑ ΔΞΗΡΖΟΖΠΖΠ HIV/AIDS Θαηαγξαθή: νξνζεηηθψλ αηφκσλ αηφκσλ κε AIDS ζαλάησλ ρνξεγνχκελεο ζεξαπείαο αλάπηπμεο αληνρήο ζηε ζεξαπεία Ξξννπηηθά ζα θαηαγξάθεηαη θαη ε ζπλχπαξμε άιισλ λνζεκάησλ φπσο ηα ΠΚΛ θαη ε θπκαηίσζε 29

30 ΠΠΡΖΚΑ ΔΞΗΡΖΟΖΠΖΠ HIV/AIDS III. ΔΞΗΡΖΟΖΠΖ ΠΔ ΞΙΖΘΠΚΗΑΘΔΠ ΝΚΑΓΔΠ I. Δπηηήξεζε ζε λενγέλλεηα II. Δπηηήξεζε ζε εγθχνπο III. Δπαγγεικαηηθή έθζεζε ΗV. Κε επαγγεικαηηθή έθζεζε ΔΞΗΡΖΟΖΠΖ ΠΚΛ Θαηαγξαθή Π.Κ.Λ. πιελ HIV Σιακχδηα Βελλφξξνηα Πχθηιε LGV Θαηαγξαθή δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη επηθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξψλ 30

31 ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΔΘΛΗΘΖ ΑΛΑΦΝΟΑ ΓΗΑ ΡΖ UNAIDS ΑΛΑ ΓΗΔΡΗΑ ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΡΖΠ ΑΛΡΗΟΔΡΟΝΦΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΔΛΡΞΝ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΠΔ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΚΝΟΦΖ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΔΠ ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΘΖΠ ΔΞΗΡΖΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΑΛΡΗΟΔΡΟΝΦΘΥΛ ΦΑΟΚΑΘΥΛ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΦΝΟΔΥΛ 31

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/3-11- 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT-

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΘΩΡΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΩΣΗΡΙΑ» ΜΔΟΓΔΙΩΝ 152 Σ.Κ. 11527 Ανηιθςμαηικό Σμήμα, Καη' οίκον Νοζηλεία ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ηωλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείωλ ζηελ Διιάδα». Δπηβιέπωλ: Γξ. Γεκήηξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα