«ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ»"

Transcript

1 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ «ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ» ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 20 & 21 Μαξηίνπ 2009 Ξελνδνρείν «Σηηάληα» Αζήλα

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πξφινγνο θεπηηθφ θνπφο Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα Σφπνο δηεμαγσγήο δηεκεξίδαο Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο Μέζνδνο εθπαίδεπζεο πκκεηέρνληεο Κξηηήξηα επηινγήο ζπκκεηερφλησλ Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ Πεξηνρέο Αμηνιφγεζε Δζσηεξηθή αμηνιφγεζε Πξφγξακκα Δηζεγεηέο Δθπαηδεπφκελνη Οξγάλσζε Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο Αμηνιφγεζε ζπκκεηερφλησλ πκπεξάζκαηα/πξνηάζεηο Άκεζε ρνξήγεζε θαη θάιπςε ησλ αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ χζηαζε εηδηθήο επηηξνπήο γηα δεηήκαηα αλαζθαιίζησλ Γεκηνπξγία δηθηχνπ Δλεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ Γεπηεξνγελή ζπκπεξάζκαηα /πξνηάζεηο Παξάξηεκα 1 Πξφγξακκα Παξάξηεκα 2 Πίλαθαο νκηιεηψλ /ζπληνληζηψλ Παξάξηεκα 3 Πίλαθαο ζπκκεηερφλησλ Παξάξηεκα 4 Μ. Γηαλλνπνχινπ. ηακαηάθεο: «Αλαζθάιηζηνη νξνζεηηθνχ θαη πξφζβαζε ζηελ αληηξεηξντθή αγσγή: Ζ εκπεηξία ηνπ Γξαθείνπ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο» Παξάξηεκα 5 Υ. Μπφηζε: «Hiv θαη πξφζβαζε ζηελ ζεξαπεία;» Παξάξηεκα 6 Μ. Σδσξηδνπιάθε: «Σν δήηεκα ησλ αλαζθάιηζησλ ζε κία Κνηλσληθή Τπεξεζία Ννζνθνκείνπ Κξήηεο» Παξάξηεκα 7 Νφκνη θαη εγθχθιηνη ζρεηηθά κε ηνπο αλαζθάιηζηνπο νξνζεηηθνχο ζει.3 ζει.4 ζει.4 ζει.5 ζει.5 ζει.5 ζει.6 ζει.6 ζει.6 ζει.6 ζει.7 ζει.7 ζει.7 ζει.7 ζει.7 ζει.7 ζει.7 ζει.8 ζει.8 ζει.8 ζει.9 ζει.9 ζει.9 ζει.10 ζει.10 ζει.11 ζει.14 ζει.17 ζει.20 ζει.27 ζει.40 ζει.50 2

3 Πξόινγνο Απφ 20 έσο 21 Μαξηίνπ 2009 ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο νξγάλσζε θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα κε ζέκα: Αλαζθάιηζηνη νξνζεηηθνί θαη πξφζβαζε ζηελ ζεξαπεία. Ζ ελ ιφγσ δηεκεξίδα απνηειεί ζπιινγηθφ έξγν, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ κε ηδηαίηεξν δήιν φια ηα ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο, Υ. Γξέζηνπ (Κιηλ.Φπρνιφγνο), Μ. Γηαλλνπνχινπ (Φπρνιφγνο),. ηακαηάθεο (Κνηλσληνιφγνο-Οηθ.Θεξαπεπηήο), Κ. Κνπξέα (Φπρνιφγνο), Α. Κξίλε (Γξακκαηέαο). Θα ήζεια θαη απφ ηελ ζέζε απηήλ λα ηνπο εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο. Δπραξηζηίεο αλήθνπλ θαη ζε φινπο ηνπο νκηιεηέο πνπ κε ζέξκε θαη επηζηεκνληθφηαηα θαηέζεζαλ ηηο γλψζεηο, ηηο ζθέςεηο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή απηή δξαζηεξηφηεηα. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο αλήθνπλ θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ρσξίο ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο, ηελ εξγαηηθφηεηα ηνπο θαη ηελ δηάζεζε ζπλεξγαζίαο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε επηηπρία ηεο δηεκεξίδαο. Σέινο έλα κεγάιν επραξηζηψ αλήθεη ζηελ Γηνίθεζε ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαη ζην Σκήκα Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ζηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ηνπ Γξαθείνπ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο. Παλαγηψηεο Γακάζθνο Κνηλσληνιφγνο Τγείαο Τπεχζπλνο Γξαθείνπ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο 3

4 θεπηηθό Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο ηνπ Σκήκαηνο Παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), αζρνιείηαη κεηαμχ άιισλ κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε νξνζεηηθψλ αηφκσλ. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα ε πξφζβαζε ζηελ ζεξαπεία αλαζθάιηζησλ νξνζεηηθψλ έρεη αλαρζεί ζε κείδνλ δήηεκα, ην νπνίν πέξαλ ηεο αλζξσπηζηηθήο ηνπ δηάζηαζεο έρεη θαη κηα ζνβαξή πιεπξά γηα ηε Γεκφζηα Τγεία Ζ χπαξμε πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ αληηξεηξνηθή ζεξαπεία, ηδηαίηεξα εάλ πξφθεηηαη γηα επάισηεο νκάδεο, νη νπνίεο παξακέλνπλ εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, φπσο νη παξάλνκνη κεηαλάζηεο, εθηφο ηνπ φηη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη ηελ δσή ησλ ίδησλ, ιφγσ ηεο αλάπηπμεο επθαηξηαθψλ ινηκψμεσλ ζέηεη ζε θίλδπλν θαη ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ, Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ην HIV/AIDS (δξάζε 13) αλαθέξεη φηη κε ρξνλνδηάγξακκα , ην δήηεκα ησλ αλαζθαιίζησλ ζα επηιπζεί θαζψο πξνηείλεηαη ε δσξεάλ πξφζβαζε ζε λνζνθνκεηαθή θαη εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη θξνληίδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηνχκελσλ εμεηάζεσλ θαη ησλ ζπλνδψλ θαξκάθσλ. Μέρξη ζηηγκήο δελ έρεη δνζεί κηα νινθιεξσκέλε ιχζε. πσο είλαη γλσζηφ ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε άιινπο θνξείο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα νξνζεηηθά άηνκα. Μεηά απφ δηεξεχλεζε αλαγθψλ αλαζθάιηζησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ πνπ δηελέξγεζε ην Γξαθείν καο, πξνθχπηνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: Θεζκηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ επίιπζε εμαηνκηθεπκέλσλ πεξηπηψζεσλ, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε ζεξαπεία. Δξκελεία λνκνζεηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιηζε θαη ηελ πξφζβαζε ζηε ζεξαπεία. Γεληθφηεξα ελεκέξσζε γηα ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνλνηαθψλ πξνβιεκάησλ. Γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ απαξαίηεηε είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ησλ Ννζνθνκείσλ πνπ δηαζέηνπλ Μνλάδεο Δηδηθψλ ινηκψμεσλ.. ην πιαίζην απηφ, θαη θαηαλνψληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ιφγσ ηνπ λνκηθνχ θελνχ θαη ησλ ζπλερφκελσλ εγθπθιίσλ, νη νπνίεο κπνξεί θαη λα δεκηνπξγνχλ αληηθάζεηο πεξηπιέθνληαο ην πξφβιεκα αληί λα ην επηιχνπλ, ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. δηνξγάλσζε ζηηο 20 θαη 21 Μαξηίνπ 2009 εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα κε ζέκα: «Αλαζθάιηζηνη νξνζεηηθνί θαη πξφζβαζε ζηε ζεξαπεία» θνπόο θνπφο ηεο δηεκεξίδαο ήηαλ ε ελεκέξσζε ησλ ζηειερψλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ αλαζθαιίζησλ νξνζεηηθψλ, ε αληαιιαγή κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ, εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ θαη ε αλάπηπμε δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ. 4

5 Πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα Παξνρή θαη αλάπηπμε κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ Δξκελεία λνκνζεηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιηζε θαη ηελ πξφζβαζε ζηε ζεξαπεία Θεζκηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ επίιπζε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε ζεξαπεία Γεληθφηεξα, πξνλνηαθή ελεκέξσζε γηα ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ Γεκηνπξγία δηθηχνπ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ νξνζεηηθψλ Σόπνο δηεμαγσγήο δηεκεξίδαο Σφπνο δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ θεληξηθφ μελνδνρείν ησλ Αζελψλ ζην νπνίν δηέκελαλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ πεξηθέξεηα (Ξελνδνρείν «Σηηάληα» Παλεπηζηεκίνπ 52, Οκφλνηα) Πξόγξακκα Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ρψξν εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην επηζηεκνληθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνπο ππφβαζξν θαζψο θαη ην ζθεπηηθφ πινπνίεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θηλήζεθε πξνο ηηο αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο: Παξνπζίαζε ππεξεζηψλ θαη δξάζεσλ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζε ζρέζε κε ηελ hiv ινίκσμε Κνηλσληθά δεηήκαηα νξνζεηηθψλ αηφκσλ Δζεινληηζκφο Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη αηνκηθέο ειεπζεξίεο Παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ αλαζθαιίζησλ Ννκηθά θσιχκαηα θαη ζεζκηθά θελά ζην δήηεκα απηφ Ζ πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζέκα απηφ Πξνλνκηαθά ζέκαηα Σν δήηεκα ησλ κεηαλαζηψλ πλεξγαζία κεηαμχ ππεξεζηψλ θαη αλάπηπμε δηθηχνπ Σν πξσί ηεο πξψηεο εκέξαο αθηεξψζεθε ζε εηζεγήζεηο νη νπνίεο ζεκαηηθά είραλ θαηαηαρζεί ζε ηξία ζηξνγγπιά ηξαπέδηα (Σξαπέδη Α: «Γεληθά ζέκαηα νξνζεηηθφηεηαο», Σξαπέδη Β : «Αλαζθάιηζηνη νξνζεηηθνί», Σξαπέδη Γ : «Ζ πιεπξά ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο») ελψ ην ππφινηπν ηεο ίδηα εκέξαο θαη ε επφκελε κέξα ήηαλ αθηεξσκέλα ζε εξγαζίεο νκάδσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο. Αλαιπηηθά ην πξφγξακκα επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο έθζεζεο 5

6 Μέζνδνο εθπαίδεπζεο Ζ κέζνδνο εθπαίδεπζεο βαζίζζεθε ζε εηζεγήζεηο θαη ζηελ νξγάλσζε νκάδσλ εξγαζίαο νη νπνίεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ κειέηε, αλάιπζε θαη επίιπζε αληηπξνζσπεπηηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο (case studies), ζηνρεχνληαο έηζη ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξαγκαηεπφηαλ ε δηεκεξίδα, ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή, ζηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζηελ αλάπηπμε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ζηελ ηαχηηζε κε ην αληηθείκελν. πκκεηέρνληεο Κξηηήξηα επηινγήο ζπκκεηερφλησλ Ζ δηεκεξίδα απεπζπλφηαλ: ζε ζηειέρε Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ Ννζνθνκείσλ πνπ δηαζέηνπλ Μνλάδεο Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ ζε πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε Μνλάδεο Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ θαη αζρνιείηαη κε θνηλσληθά ζέκαηα νξνζεηηθψλ ζην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ (Ηαηξνί ΜΔΛ, Ννζειεπηέο, Φπρνιφγνη, Κνηλσληνιφγνη, Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί, Δπηζθέπηεο Τγείαο, Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ) ην νπνίν έρεη άκεζε επαθή κε ηα ςπρνθνηλσληθά δεηήκαηα ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ. εκαληηθή ήηαλ ε δηάζεζε ησλ ζηειερψλ λα επηκνξθσζνχλ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη φρη ε ζέζε ηνπο ζηελ ππεξεζία. Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ Λφγσ ηεο δηαδξαζηηθήο εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ πνπ βαζίζηεθε ην ζεκηλάξην ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ κπνξνχζε λα ππεξβαίλεη ηα 40 άηνκα (δει. δχν νκάδεο εξγαζίαο κε κέγηζην αξηζκφ 20 αηφκσλ αλά νκάδα). Σειηθά ην ζεκηλάξην παξαθνινχζεζαλ 29 άηνκα, ελψ 10 άηνκα δελ θαηάθεξαλ λα παξνπζηαζηνχλ παξά ηελ αξρηθή δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο. πκκεηείραλ : 7 Ηαηξνί 8 Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί 2 Κνηλσληνιφγνη 3 Ννζειεπηέο 1 Δπηζθέπηεο Τγείαο 1 Φπρνιφγνο 1 Ννκηθφο 4 Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 1 Δζειφληξηα 6

7 Πεξηνρέο Οη ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαλ απφ ηηο παξαθάησ πεξηνρέο: Αζήλα Πεηξαηάο Θεζζαινλίθε Αιεμαλδξνχπνιε Ζξάθιεην Κξήηεο Ρφδνο Αμηνιόγεζε Δζσηεξηθή αμηνιόγεζε Ππόγπαμμα Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θάιπςε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο θαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα βαζηθφηεξα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζβαζε ζηελ αληηξεηξντθή αγσγή ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ. Σα ζέκαηα είραλ ζπλνρή θαη ππήξρε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ εηζεγήζεσλ θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο. Ζ επηινγή ησλ νκάδσλ εξγαζίαο σο κέζνδνο εθπαίδεπζεο απνδείρζεθε επηηπρήο αθνχ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα α) ελεξγνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, β) εκβάζπλζεο ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, γ)αλαδήηεζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λέσλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ησλ δεηεκάησλ, δ) αλάπηπμεο θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο ε) αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ θαη ζη) δηθηχσζεο. Ειζηγηηέρ Οη εηζεγεηέο/ νκηιεηέο ήηαλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη πξνέξρνληαλ ηφζν απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ φζν θαη απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο ψζηε λα θαιπθζνχλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο φςεηο ηνπ ζέκαηνο. Οη εηζεγεηέο ήηαλ επαγγεικαηίεο κε βαζηά γλψζε ηνπ αληηθείκελνπ ηνπο θαη κεγάιε εκπεηξία ζηνλ ρψξν. Εκπαιδεςόμενοι Οη εθπαηδεπφκελνη ήηαλ γεκάηνη ελζνπζηαζκφ, αλνηρηνί ζε λέεο ηδέεο θαη πξφζσπα θαη ζπκκεηείραλ ελεξγά. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηψλ ήηαλ άξηζηε ζε φια ηα επίπεδα. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κεηαμχ ηνπο ζπλερηδφηαλ αθφκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Οπγάνωζη Ζ νξγάλσζε είρε γίλεη κε κεγάιε ζρνιαζηηθφηεηα, γεγνλφο πνπ απέδσζε ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ ζεκηλαξίνπ. Ηδηαίηεξα επηηπρήο απνδείρζεθε ε επηινγή ηνπ ρψξνπ κε κεγάιε επθνιία πξφζβαζεο ζηα κέζα καδηθήο κεηαθίλεζεο. Σν εθπαηδεπηηθφ θαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ ήηαλ επαξθέο θαζψο θαη ε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πιηθφ απηφ, ην νπνίν πεξηείρε λφκνπο, εγθπθιίνπο, ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαζψο θαη φιεο ηηο θνηλσληθν-πξνλνηαθέο 7

8 παξνρέο ησλ νξνζεηηθψλ δφζεθε ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζα απνζηαιεί αθφκε θαη ζηα ζηειέρε ηα νπνία δελ κπφξεζαλ λα παξαζηνχλ ζηε δηεκεξίδα. Ζ ζπλερήο παξνπζία ησλ ζηειερψλ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ζην θνηλφ δείπλν έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζχζθημεο ζρέζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηεο δεκηνπξγίαο θηιηθνχ θαη άλεηνπ θιίκαηνο. Γπαθείο Ψςσοκοινωνικήρ Σηήπιξηρ Σέινο ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηνπ Γξαθείνπ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη γεληθφηεξα ηεο δηεκεξίδαο έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο, απφςεηο θαη γλψζεηο θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην ησλ δεηεκάησλ πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Απηή ε επηθνηλσλία θαη πξνεξγαζία απνηέιεζε θαη έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.. Αμηνιόγεζε ζπκκεηερόλησλ Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξα ζεηηθή εηθφλα αθνχ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαηέηαμε ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε θιίκαθεο απφ πνιχ θαιή έσο εμαηξεηηθή. χκθσλα κε ην θχιιν αμηνιφγεζεο, ην νπνίν κνηξάζηεθε κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηεο δηεκεξίδαο, νη ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ αλαιπηηθά ηελ δηεκεξίδα σο εμήο (ηα λνχκεξα είλαη απφιπηνη αξηζκνί ησλ απαληήζεσλ): Αμηνιόγεζε Φησρή Μέηξηα Καιή Πνιύ Εμαηξεηηθή θαιή Οξγάλσζε Θεκαηνινγία Παξνπζίαζε νκηιηώλ πδήηεζε Οη πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ αθνξνχζαλ εμ νινθιήξνπ ζην αληηθείκελν ηεο δηεκεξίδαο θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηηο πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηεκεξίδαο (βιέπε παξαθάησ) πκπεξάζκαηα / πξνηάζεηο Απφ ηηο εξγαζίεο ηεο δηεκεξίδαο δηαθάλεθε φηη ην δήηεκα ησλ αλαζθάιηζησλ νξνζεηηθψλ παξακέλεη αλνηρηφ. Οη ππάξρνπζεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, κε απνηέιεζκα λα δηαθπβεχεηαη ε πγεία ησλ αλζξψπσλ απηψλ αιιά θαη λα θηλδπλεχεη θαη ε Γεκφζηα Τγεία. ηειέρε ππεξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα δεηήκαηα απηά είηε είλαη 8

9 αλαγθαζκέλα λα θηλεζνχλ ζε πιαίζην «γθξίδαο» λνκηκφηεηαο, είηε πνιιέο θνξέο βξίζθνληαη ζε αδηέμνδν αδπλαηψληαο λα πξνζθέξνπλ θάπνηα ιχζε. Οη βαζηθέο πξνηάζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ θαηά ηηο εξγαζίεο ηεο δηεκεξίδαο ήηαλ: Άκεζε ρνξήγεζε θαη θάιπςε ησλ αληηξεηξντθώλ θαξκάθσλ γηα φζνπο δελ θαιχπηνληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. ηελ πεξίπησζε κεηαλαζηψλ λα δίδνληαη αλεμάξηεηα απφ ην λνκηθφ ηνπο ζηάηνπο ζηελ Διιάδα. Απηφ κπνξεί πνιχ εχθνια λα επηηεπρηεί κε ηελ επηζηξνθή ζην παιαηφηεξν θαζεζηψο φπνπ ε ρνξήγεζε ησλ θαξκάθσλ θαιχπηνληαλ απφ ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ απφ εηδηθφ θνλδχιη. Σν ζθεπηηθφ, εθηφο απφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ιακβάλεη ππφςε ηα νηθνλνκηθά ηεο πγείαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλαο νξνζεηηθφο ρσξίο πξφζβαζε ζηελ αληηξεηξντθή αγσγή αλαπηχζζεη δεπηεξνγελείο ινηκψμεηο (ηδηαίηεξα αλ νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ είλαη δπζκελείο, φπσο ζπκβαίλεη ζε κελφκηκνπο κεηαλάζηεο), θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο είλαη εχθνια κεηαδηδφκελεο ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ κε απνηέιεζκα θαη ε Γεκφζηα Τγεία λα απεηιείηαη αιιά θαη ην θφζηνο γηα ηελ Τγεία λα απμάλεηαη. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα πνχκε φηη ε πξφζβαζε ζηελ αληηξεηξντθή ζεξαπεία γηα φινπο ηνπο νξνζεηηθνχο, πέξαλ ηεο θνηλσληθήο πιεπξάο απνηειεί θαη νηθνλνκηθά κηα πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα ιχζε. ύζηαζε εηδηθήο επηηξνπήο γηα δεηήκαηα αλαζθαιίζησλ, ε νπνία ζα ζπλεδξηάδεη ζην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ζα ζπκκεηέρνπλ εκπιεθφκελα Γξαθεία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (π.ρ. Γξαθείν Hiv Λνίκσμεο, Γξαθείν Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο), εθπξφζσπνη Μνλάδσλ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ εθπξφζσπνη Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην aids θαη άιινη εκπιεθφκελνη θνξείο φπσο Τπεξεζίεο πξφλνηαο, Διιεληθή Δηαηξία Μειέηεο θαη Αληηκεηψπηζεο ηνπ Aids θ.ι.π. Ζ επηηξνπή απηή ζα επεμεξγάδεηαη δεηήκαηα αλαζθαιίζησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εκπιεθφκελνη θνξείο, είηε θαηά πεξίπησζε είηε ζπιινγηθά θαη ζα πξνσζεί πξνηάζεηο πξνο ηα αξκφδηα Τπνπξγεία γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο θαζεζηψηνο. Ζ επηηξνπή απηή ζα εληζρχζεη ηε δηθηύσζε φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα ησλ αλαζθάιηζησλ νξνζεηηθψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ (βιέπε επφκελν). Γεκηνπξγία δηθηύνπ φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα αλαζθάιηζησλ νξνζεηηθψλ. Ήδε νη εθπξφζσπνη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δηεκεξίδα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνλ ππξήλα ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ δηάρπζε πιεξνθνξηψλ θαη άκεζε ελεκέξσζε ησλ κειιψλ αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία νκάδαο πίεζεο γηα ηελ επίιπζε δηαθφξσλ δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ. Έλα πξψην βήκα είλαη ε απνζηνιή ηεο ιίζηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε δηεπζχλζεηο θαη ηειέθσλα, πνπ ζα απνηειέζεη έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο ην νπνίν ζα εμππεξεηεί γηα παξαπνκπέο θαη ζπλεξγαζίεο. 9

10 Δλεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ησλ ζηειερώλ Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ ησλ ΜΔΛ ζε ζέκαηα πξφζβαζεο ζηελ αληηξεηξνίθή αγσγή αλαζθαιίζησλ νξνζεηηθψλ ψζηε λα επηιχνληαη παξφκνηα δεηήκαηα ζε επίπεδν ΜΔΛ. Παξάιιεια ην ΚΔΔΛΠΝΟ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επηθνπξηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ ΜΔΛ αιιά θαη εθπαηδεπηηθά φπσο κε ηελ παξνχζα δηεκεξίδα. ην πιαίζην ηνπ ζθεπηηθνχ απηνχ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεκεξίδαο θαζψο θαη ζρεηηθνί εγθχθιηνη αιιά θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζα απνζηαινχλ ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αθφκε θαη ζε φζνπο δελ παξεπξέζεζαλ ζηελ δηεκεξίδα. Αλεμάξηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηεκεξίδαο θαηαηέζεθαλ νη παξαθάησ αλάγθεο θαη δηακνξθψζεθαλ νη εμήο πξνηάζεηο Αλαδείρζεθε ε αλάγθε γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ ζηειερψλ ζε λέα ζέκαηα νξνζεηηθφηεηαο. Σνλ ζπληνληζκφ απηήο ηεο εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Αλάγθε γηα ζπρλφηεξεο ζπλαληήζεηο Φπρνθνηλσληθψλ Δπαγγεικαηηψλ ζην ρψξν ηνπ aids θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαη ηδηαίηεξα ην Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ηελ δηνξγάλσζε κηαο κε δχν επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ ζηελ Αζήλα αιιά θαη ζηελ πεξηθέξεηα θαζψο θαη ηε ζχζηαζε Γηθηχνπ Φπρνθνηλσληθψλ Δπαγγεικαηηψλ. ΟΗ ζπλαληήζεηο απηέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ θαη ζηελ δηνξγάλσζε ζπλεδξίνπ ςπρνθνηλσληθψλ ζεκάησλ, παξάιιεια ή αλεμάξηεηα απφ ην παλειιήλην πλέδξην aids. H εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα δηθαησκάησλ αζζελψλ ζεσξήζεθε αλαγθαία. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ κε αλάινγε ζεκαηνινγία πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηφζν δεκνζίσλ φζν θαη ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ. Τπνζηήξημε θαη ζηειέρσζε ησλ Μνλάδσλ Δηδηθώλ Λνηκώμεσλ απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ κε δηεπηζηεκνληθή νκάδα απφ λνζειεπηέο, ςπρνιφγνπο, επηζθέπηεο πγείαο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.. 10

11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ «ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ» 20 & 21 Μαξηίνπ 2009 Ξελνδνρείν «Σηηάληα» Αζήλα 11

12 Παξαζθεπή 20 Μαξηίνπ :30 09:00 Δγγξαθέο 09:00 09:30 Έλαξμε -Υαηξεηηζκνί Θ. Παπαδεκεηξίνπ (Δηεπζπληήο ΚΕΕΛΠΝΟ) Θ. Πηεξνπηζάθνο (Πξόεδξνο ΚΕΕΛΠΝΟ) Μ. αικάο (Τθππνπξγόο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο) 09:30 11:00 Σξαπέδη Α - Γεληθά ζέκαηα νξνζεηηθόηεηαο πληνλίζηξηα: Θ. Παπινπνύινπ «Δξάζεηο θαη ππεξεζίεο ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. γηα ηελ HIV ινίκσμε» Θσάλλα Παπινπνύινπ «Κνηλσληθά δεηήκαηα νξνζεηηθώλ» Παλαγηώηεο Δακάζθνο «Η εζεινληηθή πξνζθνξά ζηνπο αλζξώπνπο πνπ δνπλ κε ηνλ hiv» Επαγγειία Ρώκπαπα 11:00 11:30 Δ η ά ι ε η κ κ α Κ α θ έ ο 11:30 13:00 Σξαπέδη Β - Θέκαηα αλαζθάιηζηωλ νξνζεηηθώλ πληνλίζηξηα: Υ. Μπόηζε «Εηζαγσγή ζηελ πξνβιεκαηηθή» Μαξία Γηαλλνπνύινπ πύξνο ηακαηάθεο «Αλαζθάιηζηνη νξνζεηηθνί, ην ζεζκηθό πιαίζην» Υάξεο Πνιίηεο «Γξαθ. HIV ινίκσμεο θαη αλαζθάιηζηνη νξνζεηηθνί, απόςεηο, πξνβιήκαηα, πξνηάζεηο» Υξπζνύια Μπόηζε «Σν δήηεκα ησλ αλαζθάιηζησλ νξνζεηηθώλ από ηελ πιεπξά ηεο Πξόλνηαο» Ρέπα Ειέλε 13:00 14:00 Ε ι α θ ξ ύ γ ε ύ κ α 14:00 15:30 Σξαπέδη Γ - Η πιεπξά ηωλ Δπαγγεικαηηώλ Τγείαο πληνληζηήο: Π. Δακάζθνο «Σν δήηεκα ησλ αλαζθάιηζησλ ζε κηα θνηλσληθή ππεξεζία Ννζνθνκείνπ Αζελώλ» Δξαγνύηζνπ ηέιια «Σν δήηεκα ησλ αλαζθάιηζησλ ζε κηα θνηλσληθή ππεξεζία Ννζνθνκείνπ Κξήηεο» Σδσξηδνπιάθε Μέλε «Ζεηήκαηα αλαζθάιηζησλ από ηελ πιεπξά ηαηξνύ Μ.Ε.Λ.» Οπξαλία Γεσξγίνπ 12

13 15:30 16:00 Δ η ά ι ε η κ κ α Κ α θ έ ο 16:00 17:30 Οκάδεο εξγαζίαο-μειέηε πεξηπηώζεωλ πληνληζηέο Μ. Γηαλλνπνύινπ,. ηακαηάθεο 17:30 18:00 Δλδηάκεζε αμηνιόγεζε 20:00 Δ ε ί π λ ν άββαην 21 Μαξηίνπ :00 09:30 Απνηειέζκαηα ελδηάκεζεο αμηνιόγεζεο Αλαζθόπεζε ηωλ εξγαζηώλ πληνλίζηξηα Υ. Δξέζηνπ 09:30 10:30 Απνηειέζκαηα νκάδωλ πληνλίζηξηεο: Μ. Σδσξηδνπιάθε, Ε. Φξηιίγθνπ 10:30 11:00 Δ η ά ι ε η κκ α Κ α θ έ ο 11:00 12:30 πδήηεζε- Γηθηύωζε πληνληζηέο Π. Δακάζθνο Κ. Κνπξέα 12:30 13:00 Σειηθή αμηνιόγεζε Κιείζηκν 13:00 14:00 Ε ι α θ ξ ύ γ ε ύ κ α 13

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔΔΛΠΝΟ) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ «ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ & ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ» Αζήλα Μαξηίνπ 2009 ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΙΛΗΣΧΝ-ΤΝΣΟΝΙΣΧΝ 14

15 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜ Ο ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ Γ/ΝΗ ΣΗΛ. 1 ΠΟΛΗΣΖ ΥΑΡΖ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΓΡ. ΖΘΗΚΖ & ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ ΑΓΓ. ΗΚΔΛΗΑΝΟΤ Ν. ΦΤΥΗΚΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ ΑΓΡΑΦΧΝ ΜΑΡΟΤΗ ΓΑΜΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΡ. ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ ΑΓΡΑΦΧΝ ΜΑΡΟΤΗ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΦΤΥΟΛΟΓΟ ΓΡ. ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΑΓΡΑΦΧΝ ΜΑΡΟΤΗ ΓΡΔΗΟΤ ΥΡΤΟΤΛΑ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΦΤΥΟΛΟΓΟ ΓΡ. ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΑΓΡΑΦΧΝ ΜΑΡΟΤΗ ΣΑΜΑΣΑΚΖ ΠΤΡΟ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΟ ΓΡ. ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΑΓΡΑΦΧΝ ΜΑΡΟΤΗ ΚΟΤΡΔΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΦΤΥΟΛΟΓΟ ΓΡ. ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΑΓΡΑΦΧΝ ΜΑΡΟΤΗ ΜΠΟΣΖ ΥΡΤΟΤΛΑ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. HIV ΛΟΗΜΧΞΖ & ΓΡ. ESTHER TOY ΚΔΔΛΠΝΟ ΑΓΡΑΦΧΝ ΜΑΡΟΤΗ ΣΕΧΡΣΕΟΤΛΑΚΖ ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ ΠΑΝ/ΚΟ Γ. Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΒΟΤΣΔ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ Γ.Ν. ΑΘΖΝΧΝ «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜ Ο» ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΜΟΝΑΓΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΛΟΗΜΧΞΔΧΝ ΤΦΖΛΑΝΣΟΤ ΑΘΖΝΑ ΡΔΠΠΑ ΔΛΔΝΖ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Λ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 196 ΑΘΖΝΑ ΦΡΗΛΗΓΚΟΤ ΔΛΔΝΖ Γ.Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ «ΣΕΑΝΔΗΟ» ΔΠΗΚΔΠΣΡΗΑ ΤΓΔΗΑ ΑΦΔΝΣΟΤΛΖ & ΣΕΑΝΖ , ΠΔΗΡΑΗΑ

16 13 ΓΡΑΓΟΤΣΟΤ ΣΔΛΛΑ Ν.ΑΦΡ.& ΓΔΡΜ.ΠΑΘ. ΑΘΖΝΧΝ «Α.ΤΓΓΡΟ» ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΓΡΑΓΟΤΜΖ 5, ΑΘΖΝΑ ΡΧΜΠΑΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΔΘΔΛΟΝΣΡΗΑ 16

17 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔΔΛΠΝΟ) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ «ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ & ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ» Αζήλα Μαξηίνπ 2009 ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 17

18 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤ ΜΟ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ Γ/ΝΗ ΣΗΛ. 1 ΒΟΤΛΓΑΡΔΛΛΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΝ/ΚΟ Γ. Ν. ΘΔ/ΝΗΚΖ «ΑΥΔΠΑ» ΓΗΟΗΚ. ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΚΔΔΛΠΝΟ ΘΔ/ΚΖ ΓΡΑΒΗΑ 22 ΘΔ/ΝΗΚΖ ΓΗΑΛΔΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ- ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ ΔΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΝΑΤΑΡΗΝΟΤ 15, ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΓΑΜΗΑΝΟΤ ΑΓΝΖ Γ. Ν. ΑΘΖΝΧΝ «ΛΑΨΚΟ» ΣΔ ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ ΑΓΡΑΜΤΣΗΟΤ 5 ΤΜΖΣΣΟ, ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΧΣΖΡΗΑ 1 0 ΝΟ. ΗΚΑ «Ζ ΠΔΝΣΔΛΖ» ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΣΔΡΜΑ ΕΑΨΜΖ, ΜΔΛΗΗΑ ΚΑΜΖΣΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ Γ.Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ «ΣΕΑΝΔΗΟ» ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΕΑΝΝΖ& ΑΦΔΝΣΟΤΛΖ 1 ΠΔΗΡΑΗΑ FAX: ΚΟΜΠΟΣΖ ΓΔΠΟΗΝΑ Γ.Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ «ΣΕΑΝΔΗΟ» ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΖ , Ν. ΜΤΡΝΖ ΜΑΝΔ ΔΛΔΝΖ Γ.Ν. ΑΘΖΝΧΝ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΜΔΟΓΔΗΧΝ 154, ΑΘΖΝΑ ΜΔΛΔΝΗΚΛΖ ΟΦΗΑ 1 0 ΝΟ. ΗΚΑ «Ζ ΠΔΝΣΔΛΖ» ΦΤΥΟΛΟΓΟ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ΣΔΡΜΑ ΕΑΨΜΖ, ΜΔΛΗΗΑ ΜΔΛΗΑΝΗΓΟΤ ΔΤΓΔΝΗΑ Γ.Ν.ΑΘΖΝΧΝ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΜΔΟΓΔΗΧΝ 154, ΑΘΖΝΑ ΜΟΝΣΔΝΗΓΟ ΘΧΜΑ 1 0 ΝΟ/ΜΔΗΟ ΗΚΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΣΔΡΜΑ ΕΑΨΜΖ, ΜΔΛΗΗΑ ΜΠΟΤΛΜΔΣΖ ΓΗΧΡΓΟ 1 0 ΝΟ/ΜΔΗΟ ΗΚΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΣΔΡΜΑ ΕΑΨΜΖ, ΜΔΛΗΗΑ ΝΣΗΝΟ ΝΑΠΟΛΔΧΝ ΠΑΝ/ΚΟ Γ.Ν. ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ ΜΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 18, ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝ/ΝΟ 1 0 ΝΟ/ΜΔΗΟ ΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΣΔΡΜΑ ΕΑΨΜΖ, ΜΔΛΗΗΑ ΠΟΤΣΑΥΗΓΟΤ ΑΓΑΠΖ ΠΑΝ/ΚΟ Γ. Ν. ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ ΑΔΣΟΥΧΡΗ, ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ

19 15 ΠΡΟΤΑΝΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Γ.Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ «ΣΕΑΝΔΗΟ» ΠΔ-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΦΔΝΣΟΤΛΖ &ΕΑΝΝΖ 1 ΠΔΗΡΑΗΑ ΗΡΓΚΑΝΖ ΥΡΗΣΗΝΑ ACT-UP ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΘΔΜΗΣΟΚΛΔΟΤ 74 ΑΘΖΝΑ ΚΑΜΝΗΧΣΖ ΜΗΥΑΛΖ PRAKSIS ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΝΑΡΖ 57 ΑΘΖΝΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤΞΔΝΖ ΧΣΖΡΗΑ Γ. Ν. ΑΘΖΝΧΝ «ΛΑΨΚΟ» ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ ΑΓ. ΘΧΜΑ , ΑΘΖΝΑ ΗΜΟ ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ- ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ ΔΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΗΓΑΝΔΟΤ , ΑΘΖΝΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΕΧΖ Γ.Ν.ΑΘΖΝΧΝ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΚΟΗΝ. ΤΠΖΡΔΗΑ Λ. ΜΔΟΓΔΗΧΝ 154 ΑΘΖΝΑ FAX: ΣΗΜΠΗΓΑΚΖ ΦΑΗΓΡΑ Γ. Ν. ΡΟΓΟΤ «Α. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ Μ. ΠΔΣΡΗΓΖ , ΡΟΓΟ ΦΡΗΛΗΓΚΟΤ ΔΛΔΝΖ Γ. Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ «ΣΕΑΝΔΗΟ» ΔΠΗΚΔΠΣΡΗΑ ΤΓΔΗΑ ΑΦΔΝΣΟΤΛΖ & ΕΑΝΝΖ 1 ΠΔΗΡΑΗΑ

20 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: Μ. Γηαλλνπνύινπ. ηακαηάθεο: «Αλαζθάιηζηνη νξνζεηηθνύ θαη πξόζβαζε ζηελ αληηξεηξντθή αγσγή: Η εκπεηξία ηνπ Γξαθείνπ Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο» ΑΛΑΠΦΑΙΗΠΡΝΗ ΝΟΝΘΔΡΗΘΝΗ ΘΑΗ ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΠΡΖΛ ΑΛΡΗΟΔΡΟΝΦΘΖ ΑΓΥΓΖ Ζ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΡΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΤΣΝΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΡΖΟΗΜΖΠ Καξία Γηαλλνπνχινπ - Ππχξνο Πηακαηάθεο Τπρνιφγνο Θνηλσληνιφγνο ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΠΡΖ ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΑΛΡΗΟΔΡΟΝΦΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ Αλαζθάιηζηνη Κεηαλάζηεο Άξλεζε νξνζεηηθψλ ζηελ ιήςε ηεο ελδεηθλπφκελεο ζεξαπείαο Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο 20

21 Δμαηνκηθεπκέλε δηεξεχλεζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εθάζηνηε πεξηζηαηηθνχ κε ηε ζπλδξνκή ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ θαη λνκηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ. Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΑΛΑΠΦΑΙΗΠΡΥΛ Έιιελεο πνιίηεο Ξνιίηεο απφ ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Ξνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Αζθαιηζκέλνη ζην ΛΑΡ Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο 21

22 ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΑΛΑΠΦΑΙΗΠΡΥΛ Έιιελεο πνιίηεο Ξνιίηεο απφ ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Ξνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Αζθαιηζκέλνη ζην ΛΑΡ Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο ΈΙΙΖΛΔΠ ΞΝΙΗΡΔΠ (1) Άνεργοι νέοι ηλικίας έως 29 εηών. πάγνληαη απφ ζε αζθάιηζε ηνπ ΗΘΑ γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο (Λ. 2639/1998) Αναζθάλιζηοι με ειζόδημα κάηω ηων Γηθαηνχληαη ρνξήγεζεο βηβιηαξίνπ απνξίαο απφ ηελ Ξξφλνηα (αξ.απνθ. Ξ2α/ΓΞ/νηθ / ) Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο 22

23 ΈΙΙΖΛΔΠ ΞΝΙΗΡΔΠ (2) Αναζθάλιζηοι με ειζόδημα άνω ηων Δμαηνκηθεπκέλε εμέηαζε πεξίπησζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Θνηλσληθήο Αξσγήο ηεο Ξξφλνηαο θαηάζεζε θνηλσληθήο έθζεζεο θαη βεβαίσζεο ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ ζρεηηθή κε ην θφζηνο ηεο αληηξεηξντθήο αγσγήο. (αξ.απνθ / ) (ελδερφκελε ρνξήγεζε κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ νξνζεηηθνχ) Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο ΈΙΙΖΛΔΠ ΞΝΙΗΡΔΠ (3) Αναζθάλιζηοι λόγω οικονομικών εκκρεμοηήηων με ηον αζθαλιζηικό ηοσς θορέα. Δμαηνκηθεπκέλε εμέηαζε αηηήκαηνο απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα γηα ηε ρνξήγεζε βηβιηαξίνπ αζζελείαο θαη εμαίξεζε. Ξηζηνπνηεηηθφ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (αξ.απ.ξ2α/γ.ξ./νηθ ) Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο 23

24 Ξνιίηεο απφ ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Αναζθάλιζηοι μεηανάζηες ποσ προέρτονηαι από τώρες ηης Αθρικής και ηης Αζίας. Γηθαηνχληαη αληηξεηξντθήο αγσγήο, ιφγσ αδπλακίαο ρνξήγεζεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο. (Λ. 2955/2001, ΦΔΘ Α 256/ ) Γπλαηφηεηα αίηεζεο πξνζθπγηθήο ηδηφηεηαο ή άδεηαο παξακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο (ΦΔΘ 48566/ ). Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο Ξνιίηεο απφ ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Μεηανάζηες ποσ προέρτονηαι από Εσρωπαϊκές τώρες οι οποίες δεν ανήκοσν ζηην Εσρωπαϊκή Ένωζη (π.τ. Αλβανία, Αρμενία). Απνηειεί δήηεκα πξνο επίιπζε γηα ην εάλ ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κπνξεί λα εληαρζεί ζην ζθεπηηθφ ηεο πξνεγνχκελεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο. Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο 24

25 Ξνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γπλαηφηεηα ρνξήγεζεο βηβιηαξίνπ απνξίαο εθφζνλ δηαζέηνπλ άδεηα δηακνλήο ζηελ Διιάδα. (ΦΔΘ Β 1747/ ) Δπξσπατθή θάξηα αζθάιηζεο ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ αλαζθάιηζηνπ νξνζεηηθνχ θαη πξνυπνζέηεη ν ελδηαθεξφκελνο λα ππάγεηαη ζε θάπνηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ζηε ρψξα πξνέιεπζεο Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο Έιιελεο Αζθαιηζκέλνη ζην ΛΑΡ Ρν ΛΑΡ παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα βξίζθνληαη εθηφο πινίνπ. Δλ πισ ε αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο δελ θαιχπηνπλ ηε ρνξήγεζε αληηξεηξντθήο αγσγήο ιφγσ ηνπ πςεινχ ηεο θφζηνπο. Θαηαρξεζηηθά πξνπαξαιακβάλνπλ αληηξεηξντθή αγσγή γηα φζν δηάζηεκα ζα ηαμηδεχνπλ. Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο 25

26 ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ Άκεζε ρνξήγεζε θαη θάιπςε ησλ αληηξεηξντθψλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, κέζσ ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ, αλεμάξηεηα ηελ αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νξνζεηηθνχ. πφκλεκα Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο Παο επραξηζηνχκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο Γξαθείν Τπρνθνηλσληθήο Πηήξημεο, Κ.Γηαλλνπνχινπ-Π.Πηακαηάθεο 26

27 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5: Υ. Μπόηζε: «Hiv θαη πξόζβαζε ζηελ ζεξαπεία;» ΖΗV & ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΠΡΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑ?? ΓΟΑΦΔΗΝ HIV/ΠΚΛ & ESTHER ΘΑΗ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΑ ΡΑΚΔΗΑ ΘΑΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΕΣΙΚΟΙ.. X. ΜΠΟΣΗ ΓΟΑΦΔΗΝ HIV/ΠΚΛ ΘΑΗ ESTHER Δπηηήξεζε ηεο HIV ινίκσμεο & Πεμνπαιηθψο Κεηαδηδνκέλσλ Λνζεκάησλ Ππκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ελεκ. πιηθνχ Ππκκεηνρή ζε δηεζλή δίθηπα Πρέζεηο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηελ Δ.Δ. Πρέζεηο κε Κ.Θ.Ν. Ππλεξγαζία κε άιια ππνπξγεία Ππκκεηνρή ζηελ αλαπηπμηαθή δξάζε ηεο ρψξαο (ESTHER -Ensemble pour une Solidarite Therapeutique Hospitaliere En Reseau) Δζληθφ Θέληξν Αλαθνξάο (NFP) γηα ηα πξνγξάκκαηα δεκφζηαο πγείαο ηεο Δ.Δ. καδί κε ην γξαθείν γηα ηε κειέηε & αληηκεηψπηζε ηνπ trafficking. 27

28 ΓΗΘΡΝ HIV ΙΝΗΚΥΜΖΠ I. ΓΗΘΡΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ Δλλέα θέληξα αλαθνξάο AIDS Δλα θέληξν αλαθνξάο ΠΚΛ θαη HIV/AIDS Δξγαζηήξηα ζε θξαηηθά θαη ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα & δηαγλσζηηθά θέληξα ΓΗΘΡΝ HIV ΙΝΗΚΥΜΖΠ II. ΓΗΘΡΝ ΘΙΗΛΗΘΥΛ I. Γεθαεπηά Κνλάδεο Ινηκψμεσλ II.Ξαζνινγηθέο θιηληθέο θαη θιηληθέο Π.Κ.Λ. ζε Λνκαξρηαθά, Γεληθά, Ξαλεπηζηεκηαθά & Ηδησηηθά Λνζνθνκεία 28

29 18 ΜΟΝΑΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 9 ΚΕΝΣΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ AIDS Η Μονάδα Ιωαννίνων έκλειζε!! Thessaloniki Alexandroypolis Ioannina Patra Attica Rhodes Heraklion ΠΠΡΖΚΑ ΔΞΗΡΖΟΖΠΖΠ HIV/AIDS Θαηαγξαθή: νξνζεηηθψλ αηφκσλ αηφκσλ κε AIDS ζαλάησλ ρνξεγνχκελεο ζεξαπείαο αλάπηπμεο αληνρήο ζηε ζεξαπεία Ξξννπηηθά ζα θαηαγξάθεηαη θαη ε ζπλχπαξμε άιισλ λνζεκάησλ φπσο ηα ΠΚΛ θαη ε θπκαηίσζε 29

30 ΠΠΡΖΚΑ ΔΞΗΡΖΟΖΠΖΠ HIV/AIDS III. ΔΞΗΡΖΟΖΠΖ ΠΔ ΞΙΖΘΠΚΗΑΘΔΠ ΝΚΑΓΔΠ I. Δπηηήξεζε ζε λενγέλλεηα II. Δπηηήξεζε ζε εγθχνπο III. Δπαγγεικαηηθή έθζεζε ΗV. Κε επαγγεικαηηθή έθζεζε ΔΞΗΡΖΟΖΠΖ ΠΚΛ Θαηαγξαθή Π.Κ.Λ. πιελ HIV Σιακχδηα Βελλφξξνηα Πχθηιε LGV Θαηαγξαθή δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη επηθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξψλ 30

31 ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΔΘΛΗΘΖ ΑΛΑΦΝΟΑ ΓΗΑ ΡΖ UNAIDS ΑΛΑ ΓΗΔΡΗΑ ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΡΖΠ ΑΛΡΗΟΔΡΟΝΦΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΔΛΡΞΝ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΠΔ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΚΝΟΦΖ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΔΠ ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΘΖΠ ΔΞΗΡΖΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΑΛΡΗΟΔΡΟΝΦΘΥΛ ΦΑΟΚΑΘΥΛ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΦΝΟΔΥΛ 31

ΚΥΑ Υ4α/48566/05 (ΦΔΚ 668 Β /18-5-05 Γιορθ.θαλμ. ζηο ΦΔΚ-1628 Β/25-11-05)

ΚΥΑ Υ4α/48566/05 (ΦΔΚ 668 Β /18-5-05 Γιορθ.θαλμ. ζηο ΦΔΚ-1628 Β/25-11-05) ΚΥΑ Υ4α/48566/05 (ΦΔΚ 668 Β /18-5-05 Γιορθ.θαλμ. ζηο ΦΔΚ-1628 Β/25-11-05) Θέμα : «Καθοριζμός προϋποθέζεων, κριηηρίων και διαδικαζιών πρόζβαζης ζηο ζύζηημα νοζηλεσηικής και ιαηροθαρμακεσηικής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) Θέμα : Χορήγηζη επιδόμαηος κίνηζης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Έρνληαο ππ φςε: Τν λ. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/1998/η.Α

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία

Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Πάλσ απφ 700.000 μιζθωηοί, άνεπγοι, και ζςνηαξιούσοι έρνπλ θέηνο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππογπαμμάηων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην Δ.Κ.Κ.Α. αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΡΗΓΗΗ ΓΔΛΣΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΑΜΔΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015

ΥΟΡΗΓΗΗ ΓΔΛΣΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΑΜΔΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΥΟΡΗΓΗΗ ΓΔΛΣΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΑΜΔΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015 ΘΔΜΑ: Γηεπθξηληζηηθή Δγθύθιηνο γηα ηελ ρνξήγεζε Γειηίωλ Μεηαθίλεζεο ΑκεΑ γηα ην έηνο 2015 ρεη. : α) Η Γ24α/Φ.11/Γ.Π.νηθ.54598/971/30 /11/2015 (ΦΔΚ 2621 η.β

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Γ/ΛΠΖ ΑΙΙΝΓΑΞΥΛ & ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΠΖΠ Αζήλα, 7 Λνεκβξίνπ 2006 Α.Ξ. Νηθ: 21585/2006 Ξξνο: ΞΗΛΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα