ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 1. ΑΒΡΑΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Εισαγωγή: Οι ψυχικά πάσχοντες αποτελούν ευπαθή κοινωνική ομάδα που κινδυνεύει με κοινωνικό αποκλεισμό. Στις πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης του Υ.Υ.Κ.Α. περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες ίδρυσης Κοινωνικών Επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). Σκοπός: Η επιλογή κατάλληλου εργαλείου για την αξιολόγηση της κοινωνικής & συνεταιριστικής απόδοσης, η μετάφραση και προσαρμογή του επιλεγμένου εργαλείου Βασικοί Δείκτες Κοινωνικής & Συνεταιριστικής Απόδοσης (Β.Δ.Κ.Σ.Α.) στην ελληνική γλώσσα και τέλος η εφαρμογή του εργαλείου σε επιλεγμένους Κοι.Σ.Π.Ε. Υλικό και Μέθοδος: Διενεργήθηκε συστηματική ανασκόπηση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας μετά το 1990, μέσω του Google Scholar. Επιλέχθηκε το εργαλείο Key Social & Co-operative Performance Indicators της Co-operatives UK. Έγινε μετάφραση και πολιτισμική προσαρμογή του εργαλείου έπειτα από σχετική άδεια. Ο ερευνητικός πληθυσμός περιέλαβε μέλη τριών υπό μελέτη Κοι.Σ.Π.Ε. της Κέρκυρας, Χίου και Χανίων. Πραγματοποιήθηκε εφαρμογή του εργαλείου Β.Δ.Κ.Σ.Α. και συγκριτική αξιολόγηση των συνεταιρισμών με τον Κοι.Σ.Π.Ε. της Κέρκυρας να αποτελεί πρότυπο αναφοράς. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν δομημένες συνεντεύξεις με τους πρόεδρους των συνεταιρισμών. Αποτελέσματα: Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι ο Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τους βασικούς Δείκτες κοινωνικής και συνεταιριστικής απόδοσης. Ακολούθησαν οι συνεταιρισμοί της Χίου και των Χανίων χωρίς να προκύπτουν μεγάλες διαφορές στην απόδοσή τους. Συμπεράσματα: Οι Β.Δ.Κ.Σ.Α. αποτελούν αναμφίβολα μια στέρεα βάση επάνω στην οποία οι συνεταιρισμοί μπορούν να μετρούν, να επιβλέπουν και να εκθέτουν την κοινωνική, συνεταιριστική τους απόδοση. Με δεδομένο ότι οι στόχοι τους είναι επιχειρηματικοί αλλά παράλληλα αποκαταστασιακοί και θεραπευτικοί, οι διαπιστώσεις από την εφαρμογή των Β.Δ.Κ.Σ.Α. αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της (Δ)διοίκησης για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και προϊόντων και την πλήρη επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των ασθενών με ψυχική νόσο. Εν

2 κατακλείδι, από την εφαρμογή του εργαλείου προκύπτει ότι η λειτουργία των Κοι.Σ.Π.Ε. αποτελεί Προστιθέμενη Κοινωνική Αξία. Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, Βασικοί Δείκτες Κοινωνικής & Συνεταιριστικής Απόδοσης, Αποδοτικότητα, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Προστιθέμενη Κοινωνική Αξία. 2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΠΑΔ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Εισαγωγή: Η ραγδαία εξέλιξη των πληροφορικών συστημάτων τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών αφ ενός των ασθενών-χρηστών και αφετέρου των ιατρών-παρόχων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση της ικανοποίησης των ιδιωτών ιατρών του ΟΠΑΔ από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην περιοχή της πρωτεύουσας της Ελλάδος (Αθήνα). Υλικό-Μέθοδος: Ο πληθυσμός της μελέτης ήταν ιδιώτες γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ στην περιοχή της πρωτεύουσας. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε με την χρήση ερωτηματολογίου που περιελάμβανε ερωτήσεις, που αφορούσαν στη χρήση του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και σε ερωτήσεις που αφορούσαν κοινωνικά και δημογραφικά στοιχεία των ιατρών. Η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος Microsoft Office Excel 2007 και του SPSS Αποτελέσματα: Απαντήθηκαν πλήρως 113 ερωτηματολόγια. Ο ανδρικός πληθυσμός του δείγματος αποτέλεσε το 57,5%. 47,8% των ερωτηθέντων ιατρών ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των ετών. Ηλεκτρονικά αρχεία για την καταχώρηση των ασθενών χρησιμοποιεί 79,7% των ερωτηθέντων, αλλά μόλις 46% αυτών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για εύρεση κλινικών πληροφοριών. Η πλειοψηφία των ασθενών του δείγματος (56,64%) εξυπηρετείται με ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 64% του δείγματος αντιμετωπίζει συχνά πρόβλημα με την ανταπόκριση του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 86,7% θεωρούν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση πιο ακριβή στην εκτέλεση της συνταγής, σε σύγκριση με την χειρόγραφη, ταυτόχρονα όμως και πιο χρονοβόρα. Τέλος 83,2% των ερωτηθέντων ιατρών είναι ικανοποιημένοι από την χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Συμπέρασμα: Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι πρόθυμη να εφαρμόσει το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση μειώνει την πιθανότητα λαθών, όχι όμως και τον χρόνο εκτέλεσης μιας συνταγής. Και τέλος ένα μεγάλο

3 ποσοστό ιατρών, θεωρεί ότι η χειρόγραφη συνταγογράφηση είναι λιγότερο χρονοβόρα από την ηλεκτρονική. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης χρήζει βελτίωσης στον τρόπο εμφάνισης αποτελεσμάτων και κυρίως στην ανταπόκριση. Λέξεις-Κλειδιά: ικανοποίηση, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονική υγεία, ιδιωτικός τομέας υγείας. 3. ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΕ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Έννοιες όπως συναισθηματική νοημοσύνη και εργασιακή ικανοποίηση μελετώνται συχνά στην εποχή που διανύουμε. Οι στρεσογόνες συνθήκες εργασίας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη χρήσης και ανάπτυξης των συναισθηματικών δεξιοτήτων, καταρχήν για καλή απόδοση στην εργασία και κατά δεύτερο λόγο για προστασία του εργαζόμενου από το στρεσογόνο περιβάλλον. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της εργασιακής ικανοποίησης των επαγγελματιών υγείας. Πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν ιατροί, νοσηλευτές-τριες, μαίες καθώς και διοικητικοί υπάλληλοι που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία της 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Στην έρευνα έλαβε μέρος προσωπικό των παραπάνω ειδικοτήτων από όλες τις κλινικές του εκάστοτε νοσοκομείου. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται τα κοινωνοκοδημογραφικά στοιχεία του δείγματος. Στο δεύτερο μέρος χρησιμοποιήθηκε το τέταρτο μέρος του JobDiagnosticSurvey, το οποίο αποτελείται από 14 ερωτήσεις ενώ στο τρίτο και τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των WongandLawEmotionalIntelligenceScale το οποίο αποτελείται από 16 ερωτήσεις. Το προσωπικό προσεγγίστηκε από την ερευνήτρια. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν ανώνυμη. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος Microsoft Office Excel 2007 και του SPSS 18.0 και οι πίνακες απεικονίσεις και γραφικές αναλύσεις αποκλειστικά με το Microsoft Office Excel Συγκεντρώθηκε δείγμα 235 ατόμων εκ των οποίων οι 28 ήταν γιατροί, οι 164 νοσηλευτές-τριες, οι 24 μαίες και οι 19 διοικητικοί υπάλληλοι. Στην παρούσα έρευνα η συνολική εργασιακή ικανοποίηση του προσωπικού των μελετηθέντων νοσοκομείων βρέθηκε σε υψηλό επίπεδο 73%. Η μόνη παράμετρος της εργασιακής ικανοποίησης όπου παρατηρήθηκε χαμηλός δείκτης είναι αυτή των αμοιβών και πρόσθετων παροχών. Όσον αφορά στη συναισθηματική νοημοσύνη που επιδεικνύει το προσωπικό κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων ο δείκτης ήταν ιδιαίτερα υψηλός σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων (91%). Επίσης, η ανάλυση των δεδομένων έδειξε πως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και συναισθηματικής νοημοσύνης στις παρακάτω διαστάσεις. Θετική συσχέτιση

4 βρέθηκε στην διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης που αφορά στην εκτίμηση της προσωπικής κατάστασης, στην ικανότητα εκτίμησης των συναισθημάτων των άλλων και της διάστασης της εργασιακής ικανοποίησης που αφορά τις σχέσεις που αναπτύσσονται, της ικανότητας εκτίμησης των συναισθημάτων των άλλων και της διάστασης της εργασιακής ικανοποίησης που αφορά τις σχέσεις με τους προϊσταμένους, της διάστασης της εργασιακής ικανοποίησης που αφορά την ανάπτυξη και προσωπική εξέλιξη και της διάστασης της συναισθηματικής νοημοσύνης που αφορά την εκτίμηση των συναισθημάτων των άλλων. Αρνητική τώρα συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της διάστασης της εργασιακής ικανοποίησης που αφορά την ικανοποίηση από το επίπεδο αμοιβών και των πρόσθετων παροχών και της διάστασης της συναισθηματικής νοημοσύνης που αφορά στην ικανότητα εκτίμησης της προσωπικής συναισθηματικής κατάστασης και στην ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων. Οι εργαζόμενοι θεωρούν πως τόσο η εργασιακή ικανοποίηση όσο και η συναισθηματική νοημοσύνη θα επηρεασθούν από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα με το πέρας του χρόνου. Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματική Νοημοσύνη, Εργασιακή Ικανοποίηση, Γιατροί/ Νοσηλευτές/Μαίες /Διοικητικοί Υπάλληλοι 4. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ Χ. ΑΝΤΩΝΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΕΙΑΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η βρουκέλλωση είναι ζωονόσος η οποία προκαλείται από είδη του γένους Brucella το οποίο έχει το φυσικό του υπόδοχο σε διάφορα κατοικίδια ζώα. Η Ελλάδα είναι ένα από τα Μεσογειακά κράτη στα οποία η βρουκέλλωση ενδημεί. ΣΚΟΠΟΣ: Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να καταγραφούν τα περιστατικά που νοσηλεύθηκαν με μελιταίο πυρετό στην περιοχή της Λακωνίας το διάστημα και να διερευνηθεί η παρούσα ορολογική κατάσταση. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η συλλογή του δείγματος έγινε με αναζήτηση στα αρχεία του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τη νοσηλεία στην Παθολογική κλινική με διάγνωση Βρουκέλλωση ή Μελιταίος πυρετός. Η έρευνα αφορούσε την χρονική περίοδο και μελετήθηκαν η συμπτωματολογία, η θεραπεία, το παλαιό αλλά και το τρέχον ορολογικό προφίλ. Η μελέτη βασίστηκε στην αναδρομική έρευνα της αναλυτικής επιδημιολογίας. Πραγματοποιήθηκε εκ νέου οροαντίδραση Wright στο Μικροβιολογικό εργαστήριο του Κ.Υ. Γυθείου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Νοσηλεύθηκαν 83 ασθενείς, 67% των οποίων άνδρες. Αγρότες και κτηνοτρόφοι, αποτελούν τις κύριες επαγγελματικές ομάδες που πλήττονται(87%). Η μέση ετήσια επίπτωση ήταν 7,56/ κατοίκους. Η νόσος συσχετίστηκε με θετική καλλιέργεια αίματος σε 52 ασθενείς (62,65%), εκ των οποίων 30,77% είχαν τίτλους Wright 1/160 και χαμηλότερους. Σπληνομεγαλία διαπιστώθηκε στο 43% των πασχόντων και αρθρίτιδα στο 45% αυτών. Ασθενείς με τις περισσότερες ημέρες

5 νοσηλείας αλλά και τις περισσότερες εντοπίσεις της νόσου είχαν υποστεί επαγγελματική έκθεση Η θεραπεία που ακολουθήθηκε ήταν το σχήμα Στρεπτομυκίνη Δοξυκυκλίνη. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η βρουκέλλωση εμφανίζει ενδημικότητα στο νομό Λακωνίας. Η βρουκέλλωση παραμένει πάντα μια διαγνωστική πρόκληση που απαιτεί κλινική υποψία και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση. Ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να προβεί σε λεπτομερή ιστορικό ψάχνοντας για ζωική ή διατροφική έκθεση όταν προσπαθεί να εξηγήσει μη ειδικά συμπτώματα που υποδηλώνουν τη νόσο. Η μείωση της επίπτωσης της βρουκέλλωσης στα ζώα είναι απαραίτητη για την προστασία των ανθρώπων από τη νόσο. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ : Βρουκέλλωση, μελιτταίος λοιμώδη νοσήματα, ΚΕΕΛΠΝΟ, Ν. Λακωνίας. πυρετός, ανθρωποζωονόσος, Wright, 5. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ Χ. ΚΥΡΙΑΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο όρος ατύχημα ορίζεται ως κάθε ασυνεχές (στιγμιαίο) συμβάν το οποίο προκαλεί σωματική ή διανοητική βλάβη ή απώλεια ζωής, υποδηλώνει δε ότι πρόκειται για συμβάν που οφείλεται σε έλλειψη τύχης και είναι απρόβλεπτο από τον πάσχοντα. Όσον αφορά στα παιδικά ατυχήματα μετά τους γονείς οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που περνούν τον περισσότερο χρόνο με τα παιδιά και ως εκ τούτου πολλές φορές γίνονται μάρτυρες ατυχημάτων στο σχολικό χώρο. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η επιμόρφωσή τους στην παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις ατυχημάτων. ΣΚΟΠΟΣ της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί ο βαθμός ετοιμότητας και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε θέματα σχετικά με τα ατυχήματα των μαθητών, την πρόληψη αυτών και την παροχή πρώτων βοηθειών καθώς και η πρόθεσή τους για επιμόρφωση. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πληθυσμό στόχο αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η έρευνα έγινε με την δημιουργία ερωτηματολογίου 32 ερωτήσεων και είχε ως κύριο στόχο να αποτυπώσει το επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευτικών σε θέματα πρώτων βοηθειών στα σχολεία και την ανάγκη/διάθεση επιμόρφωσης μέσα από σεμινάρια άμεσης παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον. Η σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε με στόχο να είναι απλό και κατανοητό παραθέτοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα δημιουργίας σύγχυσης. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα και ο απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσής τους υπολογίστηκε περίπου στα 15 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο κλήθηκαν να απαντήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων και τηρήθηκε η ανωνυμία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Απαντήθηκαν 145 ερωτηματολόγια(rr 58%). Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα οι 97 ήταν γυναίκες (66,9%). Ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος διαμορφώθηκε στα 44 έτη με τυπική απόκλιση 7,8 έτη. 68,96% των

6 εκπαιδευτικών δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια (62,5% των ανδρών και 72,16% των γυναικών) αν και 98,62%, θεωρούν ότι είναι απαραίτητες οι γνώσεις πρώτων βοηθειών στα σχολεία Ως προς το επίπεδο γνώσεων σχετικά με τις πρώτες βοήθειες, 81,37% των εκπαιδευτικών αυτοαξιολογούνται στο επίπεδο του μέτριου και κακού (Γυναίκες 87,62%). Μόλις 21,15% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε ανάγκη άμεσης εφαρμογής Πρώτων Βοηθειών. Αναφορικά με τις ελλείψεις που οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν στον εργασιακό χώρο σχετικά με τη δυνατότητα παροχής Πρώτων Βοηθειών στο σχολικό περιβάλλον 42% αυτών εστιάζουν στην έλλειψη εξοπλισμού και 31,58% στις ελλείψεις φαρμακείου και αναλώσιμων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η καθολική διάθεση επιμόρφωσης η οποία αγγίζει το 96% ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αν και οι τραυματισμοί στο σχολικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα συχνοί η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών είναι ελλιπής. Με δεδομένη την πρόθεση που επιδεικνύουν για σχετική επιμόρφωση, τέτοια σεμινάρια θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με συνεχείς πρακτικές ασκήσεις και επικαιροποιήσεις. Λέξεις Κλειδιά: Ατύχημα, σχολικό ατύχημα, παιδί, εκπαιδευτικοί, πρώτες βοήθειες. 6. ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΜΩ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ Εισαγωγή: Η έννοια της ποιότητας ζωής είναι μια ευρεία έννοια που επηρεάζεται ποικιλότροπα από τη φυσική και ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. Τα χρόνια νοσήματα επιβαρύνουν τη σωματική υγεία των πασχόντων αλλά και τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής τους. Με δεδομένο τη χρονιότητα της Δρεπανοκυτταρικής Νόσου η μελέτη του τρόπου επίδρασης της παθογένειας της νόσου θα χρησιμεύσει στον σχεδιασμό προγραμμάτων ολιστικής φροντίδας των πασχόντων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των Ελλήνων πασχόντων με ΔΝ και η ανεύρεση δημογραφικών και κλινικών παραγόντων που σχετίζονται με αυτή. Υλικό-μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 102 πάσχοντες από αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Χρησιμοποιήθηκαν, το ελληνικής έκδοσης ερωτηματολόγιο EQ-5D (EuroQol) και το ελληνικής έκδοσης ερωτηματολόγιο Επισκόπηση Υγείας SF-36 (IQOLA) παράλληλα με ερωτηματολόγιο δημογραφικών και νοσολογικών χαρακτηριστικών. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω ταχυδρομείου το χρονικό διάστημα Αύγουστος- Οκτώβριος Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν ± 11.64έτη, (50,52 ), το 83,35% ήταν πάσχοντες με μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. Η μέση τιμή της κλίμακας VAS, βρέθηκε 64,33. Οι μέσες τιμές και των οκτώ διαστάσεων του SF-36, ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε σύγκριση με αυτές του γενικού πληθυσμού. Το φύλο (γυναίκες) συσχετίστηκε αρνητικά μόνο με τη διάσταση της σωματικής

7 λειτουργικότητας (SF-36) ενώ η ηλικία επηρεάζει αρνητικά τις περισσότερες διαστάσεις του EQ-5D και του SF-36 και το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει μόνο το δείκτη VAS και τη σωματική λειτουργικότητα. Το είδος της Δρεπανοκυτταρικής Νόσου δεν επηρεάζει την Ποιότητα Ζωής των ασθενών. Οι μεταγγίσεις συνδέονται και επηρεάζουν τις διαστάσεις της κινητικότητας, του άγχους/κατάθλιψης (EQ-5D) και τη ζωτικότητα (SF-36). Η συχνότητα αποσιδήρωσης σχετίζεται με την αντίληψη του πόνου/δυσφορίας (EQ-5D), ενώ η συχνότητα των επώδυνων κρίσεων σχετίζεται και επηρεάζει σημαντικά σχεδόν όλες τις διαστάσεις της σωματικής και ψυχικής υγείας της ποιότητα Ζωής των πασχόντων. Η συχνότητα των λοιμώξεων σχετίζεται με τις διαστάσεις του πόνου/δυσφορίας και του άγχου/κατάθλιψης (EQ-5D), επηρεάζει το δείκτη VAS και τις περισσότερες επιμέρους κλίμακες (SF-36), πλην της κοινωνικής λειτουργικότητας, ενώ η συννοσηρότητα σχετίζεται με τις καθημερινές δραστηριότητες και τον πόνο/δυσφορία (EQ-5D) και επηρεάζει το δείκτη VAS και τις συνολικές κλίμακες της σωματικής και ψυχικής υγείας (SF-36) των πασχόντων. Συμπεράσματα: Η Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής των δρεπανοκυτταρικών επηρεάζεται από κοινωνικοδημογραφικούς και νοσολογικούς παράγοντες και είναι χαμηλότερη αυτής του γενικού πληθυσμού Τα ευρήματα της μελέτης της Σχετιζόμενης με την Υγεία Ποιότητα Ζωής στη ΔΝ δύνανται να αποτελέσουν έναυσμα αλλαγής της προσέγγισης της νόσου. Λέξεις κλειδιά: ποιότητα ζωής, σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, δρεπανοκυτταρική νόσος, επώδυνες κρίσεις, λοιμώξεις, ερωτηματολόγιο EQ-5D, ερωτηματολόγιο SF ΚΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σκοπός Οι καταστροφές και οι έκτακτες ανάγκες διαταράσσουν την ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες και τα διαθέσιμα μέσα και εφόδια. Τα νοσοκομεία παγκοσμίως εμπλέκονται στην αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Το κλειδί της επιτυχούς διαχείρισης είναι να είναι καλά προετοιμασμένα. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η ύπαρξη ενός λιτού, ρεαλιστικού και επαρκώς δοκιμασμένου σχεδίου ετοιμότητας. Η ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία και την ασφάλεια των ατόμων, αλλά και στην ακεραιότητα και τη λειτουργία των δομών και συστημάτων. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση του επιπέδου ετοιμότητας και των απόψεων του υγειονομικού προσωπικού ενός περιφερειακού νοσοκομείου, του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης,σε σχέση με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών. Υλικό μέθοδος Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από το μόνιμο προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης (Ν=210). Τα ερωτηματολόγια περιελάμβαναν δημογραφικά στοιχεία και άλλες μεταβλητές που αφορούσαν γνώσεις σχεδίων διαχείρισης κρίσεων και απόψεις σχετικά με την εκτίμηση της ετοιμότητας του νοσοκομείου.

8 Αποτελέσματα Το 61,4% του προσωπικού πιστεύει ότι το νοσοκομείο δεν έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής ή έκτακτης ανάγκης ή.η συντριπτική πλειοψηφία (75,7%) δεν έχει συμμετάσχει σε άσκηση, ενημέρωση ή εκπαίδευση. Αν και το σχέδιο «Περσέας» είχε ενεργοποιηθεί το 2007(Αύγουστος) με τις πυρκαγιές μόνο το 8,6% αναφέρει γνώση του σχεδίου και μόνο το 17,6% γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ή έκτακτης ανάγκης. Ως εκ τούτου η συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού (90%) επιθυμεί να μάθει πώς να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη.. Συμπεράσματα Τα σχέδια διαχείρισης κρίσεως για τα νοσοκομεία δεν είναι επικαιροποιημένα και γνωστά στο σύνολο του προσωπικού. Είναι επιτακτική η ανάγκη κατάλληλης προετοιμασίας. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες και ενέργειες για την ανάδειξη του θέματος και την ευαισθητοποίηση του υγειονομικού προσωπικού. Λέξεις-κλειδιά καταστροφές, ετοιμότητα νοσοκομείου, προετοιμασία καταστροφών, ετοιμότητα εκτάκτων αναγκών 8. ΚΟΡΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ω-3 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΜΠΡΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ Η διαβητική δυσλιπιδαιμία αποτελεί ένα από τα κύρια αίτια πρώιμης αθηρωμάτωσης και αύξησης του καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ ενώ η υπερτριγλυκεριδαιμία θεωρείται ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση της χορήγησης δύο διαφορετικών αντιλιπιδαιμικών φαρμάκων(φαινοφιμπράτης και ω3 λιπαρών οξέων) σε διαβητικούς ασθενείς τύπου ΙΙ, χωρίς γνωστή στεφανιαία νόσο και η σύγκριση του θεραπευτικού αποτελέσματος με το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 50 διαβητικοί ασθενείς τύπου ΙΙ, χωρίς γνωστή στεφανιαία νόσο οι οποίοι έλαβαν τυχαιοποιημένα φαινοφιμπράτη (25 άτομα) και ω3 λιπαρά οξέα(25 άτομα).μετρήθηκαν οι τιμές ολικής χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων,hdl, LDL, CRP, σακχάρου, BNP στην έναρξη της χορήγησης και μετά από ένα τρίμηνο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση της τιμής των τριγλυκεριδίων και στις 2 ομάδες, χωρίς να υπάρξει στατιστικά σημαντική μείωση της ολικής χοληστερίνης σε καμία από τις υποομάδες. Στατιστικά σημαντική μείωση της HDL παρατηρήθηκε στους πάσχοντες που έλαβαν φαινοφιμπράτη, ενώ στατιστικά σημαντική μείωση του σακχάρου υπήρξε στην ομάδα που έλαβε ω3-λιπαρά και μη στατιστικά σημαντική μείωση στην ομάδα που έλαβε φαινοφιμπράτη. Στατιστικά σημαντική αύξηση της HDL παρατηρήθηκε και στις 2 ομάδες. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή της CRP σε καμία από τις 2 ομάδες, ενώ για το BNP η μείωση ήταν στατιστικά σημαντική στην ομάδα χορήγησης φαινοφιμπράτης. Η σύγκριση του κόστους ήταν στατιστικά σημαντική για τη φαινιφιμπράτη.

9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, η χορήγηση φαινοφιμπράτης επιδρά ευεργετικά στην διαβητική αθηρωμάτωση μειώνοντας την φλεγμονή και βελτιώνοντας το λιπιδαιμικό προφίλ των ασθενών, άρα μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, ενώ το κόστος είναι σαφώς μικρότερο. Επομένως φαίνεται ότι η φαινοφιμπράτη αποτελεί τη σωστότερη επιλογή σε αυτή την ομάδα σακχαροδιαβητικών ασθενών. Λέξεις κλειδιά: σακχαρώδης διαβήτης, υπερτριγλυκεριδαιμία, φιμπράτες,ω-3 λιπαρά οξέα, χοληστερόλη, δείκτες ενδοθηλιακής φλεγμονής 9. ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ ΕΘΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του φαινομένου του εθισμού στο διαδίκτυο από Έλληνες έφηβους στην περιφέρεια Πελοποννήσου και η συσχέτισή της με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Υλικό: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν παιδιά και έφηβοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι φοιτούν σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Κορινθίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κέντρα εκπαίδευσης ξένων γλωσσών καθώς και φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης των νομών Αργολίδος, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Ο καθορισμός του δείγματος έγινε μέσω τυχαιοποιημένης έρευνας. Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με προτυπωμένο ερωτηματολόγιο στην Ελληνική γλώσσα καθώς και ερωτηματολόγιο που αφορά σε κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά στοιχεία. Οι μαθητές συμπλήρωσαν ανώνυμα ερωτηματολόγια στα οποία οι περισσότερες απαντήσεις είναι τυποποιημένες, έτσι ώστε να μπορεί να σημειωθεί η απάντηση χωρίς να εμφανίζεται ο γραφικός τους χαρακτήρας. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος Microsoft Office Excel 2007 και του SPSS 18.0 και οι πίνακες απεικονίσεις και γραφικές αναλύσεις αποκλειστικά με το Microsoft Office Excel Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 95% Αποτελέσματα: 4% των εφήβων της Περιφέρειας Πελοποννήσου χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο προβληματικά και το 28% κάνει χρήση που μπορεί στο μέλλον να τους δημιουργήσει προβλήματα. Οι έφηβοι καθώς μεγαλώνουν προτιμούν το διαδίκτυο από εξόδους με φίλους, έχουν προβλήματα με τις σχολικές τους επιδόσεις λόγο της χρήσης του διαδικτύου και τέλος οι προβληματικοί και πιθανά προβληματικοί χρήστες του Διαδικτύου είχαν σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά μητέρες υπεραπασχολούμενες ( 8-10 ώρες ημερησίως.) Συμπεράσματα: Η χρήση του διαδικτύου είναι προβληματική και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, συγκριτικά με άλλες μελέτες βέβαια που έχουν γίνει στην Ελληνική

10 περιφέρεια τα ποσοστά προβληματικής χρήσης είναι χαμηλότερα. Το γεγονός αυτό όμως δε θα πρέπει να καθησυχάζει τους γονείς, το σχολικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον και τους επαγγελματίες υγείας. Λέξεις κλειδιά: Εθισμός, διαδίκτυο, εφηβεία, περιφέρεια 10. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΕ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΠΑΔ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι μία διαδικασία κατά την οποία οι επαγγελματίες υγείας εισάγουν τις «συνταγές» των φαρμάκων και των παρακλινικών εξετάσεων σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συλλογής δεδομένων, δημιουργώντας «ηλεκτρονικές συνταγές», αντί για χειρόγραφες. Στη χώρα μας ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά από τις 18 Οκτωβρίου 2010 στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ενώ η υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία ξεκίνησε από 1/1/2012. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση και η αποτύπωση της ικανοποίησης των ιδιωτών ιατρών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου της περιφέρειας. Υλικό Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν ιδιώτες ιατροί του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, οι οποίοι εργάζονται σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο στάλθηκε ηλεκτρονικά και αποτελούνταν από ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν σε δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία, και ερωτήσεις που αφορούσαν στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος Microsoft Office Excel 2007 και του SPSS 18.0 Αποτελέσματα: Συγκεντρώθηκαν 130 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Οι άνδρες αποτέλεσαν την πλειοψηφία των συμμετεχόντων (74,62%). Η πλειοψηφία των ιατρών (93,58%) κάνουν χρήση του διαδικτύου για να αντλήσουν κλινικές πληροφορίες και 71,54% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό αρχείο ασθενών. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση κατέχει 86,92% του συνόλου της συνταγογράφησης των ιατρών του δείγματος. ασθενείς που επισκέπτονται τον ιατρό συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά. 64,61% του δείγματος επιβεβαιώνει ότι το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αντιμετωπίζει συχνά πρόβλημα με την ανταπόκριση του και 69,03% των ιατρών θεωρούν ότι η χειρόγραφη διαδικασία είναι λιγότερο χρονοβόρα από την ηλεκτρονική. Τέλος, ικανοποίηση από τη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αναφέρουν μόλις 46,02% των ερωτηθέντων. Συμπεράσματα: Παρότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ιατρών ήταν πρόθυμη να εφαρμόσει το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, μεγάλο ποσοστό αυτών δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής

11 συνταγογράφησης. Οι περισσότεροι ιατροί θεωρούν ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι πιο χρονοβόρα απ ότι ήταν η χειρόγραφη παρ όλα αυτά πιστεύουν ότι μειώνεται η πιθανότητα λάθους. Συνεπώς, το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης χρειάζεται βελτίωση κυρίως σε λειτουργικά ζητήματα προκειμένου να είναι ικανοποιητικό και αποδοτικό τόσο για τους παρόχους όσο και για τους χρήστες υπηρεσιών υγείας. Λέξεις Κλειδιά: ικανοποίηση, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονική υγεία, ιδιωτικός τομέας υγείας. 11. ΠΡΟΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΕΡΕΑΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ Εισαγωγή: Το επαγγελµατικό άγχος είναι ένα συναίσθημα που προκαλείται από αγχογόνες καταστάσεις που σχετίζονται µε την εργασία. Συνήθως, συμβάλλει στην εμφάνιση άλλων νόσων όπως η κατάθλιψη έχοντας ως επακόλουθο χαμηλά επίπεδα υγείας και ευεξίας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης των εργαζομένων που εργάζονται σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων και η συσχέτισή τους με κοινωνικό - δημογραφικούς και εργασιακούς παράγοντες. Υλικό και Μέθοδος: Πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσε νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων, στην Ελλάδα. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο κοινωνικό-δημογραφικών στοιχείων και το εργαλείο Personal Disturbance Scale (DSSI/sAD), ένα ανώνυμο, κλειστό ερωτηματολόγιο των Bedford & Foulds, στην ελληνική έκδοση, που καταγράφει το άγχος και τη κατάθλιψη. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS ver Αποτελέσματα: Συλλέχθησαν 168 ερωτηματολόγια. Το 10,7% του μελετώμενου πληθυσμού ήταν άντρες (n=18) και 89,3% ήταν γυναίκες (n =150). Η μέση τιμή των ετών προϋπηρεσίας των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 12,5 έτη (±8,2). Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις ερωτήσεις που αφορούν στην ανησυχία, τη δυσκολία του ύπνου, το αίσθημα ταχυκαρδίας, τη θλίψη, τον πανικό, την κακή διάθεση, τη δυσκολία στη λήψη αποφάσεων ή τον αυτοκτονικό ιδεασμό. Οι εργαζόμενοι με περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης σε σχέση με το νεότερο σε προϋπηρεσία νοσηλευτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται συχνότερα διαταραχές στον ύπνο, αίσθημα θλίψης, έντασης και αδιαφορίας για το μέλλον. Συμπεράσματα: Οι εργαζόμενοι στα ιδρύματα χρονίως πασχόντων είναι ένας πληθυσμός που όσο περισσότερα έτη προϋπηρεσίας έχουν, σημειώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητο να αναγνωριστεί από

12 τους αρμόδιους φορείς η ανάγκη να εντοπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προλαμβάνονται οι στρεσογόνες καταστάσεις στο χώρο εργασίας τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους τροφίμους των ιδρυμάτων αφού σε αυτούς αντανακλάται η ευεξία ή μη των εργαζομένων. Λέξεις-κλειδιά: εργασιακό άγχος, κατάθλιψη, νοσηλευτές, Personal Disturbance Scale (DSSI/sAD), ιδρύματα, χρονίως πάσχοντες. 12. ΡΟΥΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ HPV ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η διερεύνηση της αποδοχής του εμβολιασμού έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) σε φοιτήτριες Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., η διερεύνηση της ολοκληρωμένης και από επιστημονικής άποψης επαρκής ενημέρωσης φοιτητριών σχετικά με το τεστ Παπανικολάου και τον Ιό HPV. ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ: Διακόσιες φοιτήτριες, ηλικίας ετών, περιελήφθησαν στη μελέτη. Για τη συλλογή των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο που αφορά στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει χρησιμοποιηθεί από το πρόγραμμα υγείας «Λυσιστράτη», Επιστημονικός υπεύθυνος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο Δρ Αγοραστός Θεόδωρος, ο οποίος έδωσε έγγραφη συγκατάθεσή για τη χρήση του στην παρούσα μελέτη. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος Microsoft Office Excel 2007 και του SPSS 18.0 και οι πίνακες απεικονίσεις και γραφικές αναλύσεις αποκλειστικά με το Microsoft Office Excel ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην μελέτη έλαβαν μέρος 200 φοιτήτριες (50 από κάθε τμήμα). To 75% των φοιτητριών ήταν δεκτικές στον προσωπικό εμβολιασμό έναντι του ιού HPV. Ο φόβος των ανεπιθύμητων ενεργειών, η ανεπαρκής πληροφόρηση αποτελούν τις κυριότερες αιτίες άρνησης. Το κόστος του εμβολίου δεν θεωρείται σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας. Οι περισσότερες φοιτήτριες δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν ο γυναικολόγος να εμβολιάσει τις ίδιες αλλά τα κορίτσια κάτω των 16 ετών να τα εμβολιάσει ο παιδίατρος. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόλις το 61% έχουν υποβληθεί σε τεστ Παπανικολάου ενώ η πλειοψηφία των υπολοίπων φοιτητριών δηλώνουν ότι δεν έχουν κάνει τεστ λόγω αμέλειας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: H πλειοψηφία των γυναικών είναι δεκτικές στον εμβολιασμό έναντι του ιού HPV ωστόσο υπάρχει ανάγκη για ενημερωτική εκστρατεία των γυναικών, διότι οι γνώσεις τους είναι ελλιπής και αποσπασματικές. Συγκεκριμένα υπάρχει διάθεση από τις φοιτήτριες για συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές διότι εμφανίζονται δεκτικές απέναντι στον εμβολιασμό και στην ενημέρωση στα σχολεία. Ωστόσο, χρειάζεται διεξοδική ενημέρωση των γυναικών καθώς η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εμβολιασμού θα οδηγήσει τελικά στη μείωση του επιπολασμού της HPV μόλυνσης και στον περιορισμό της νόσου.

13 13. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤIΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή: Η ανθρώπινη υγεία είναι ένα ευαίσθητο και αδιαπραγμάτευτο αγαθό και προϊόν, γι αυτό οι επισκέπτες των υπηρεσιών υγείας επιλέγουν με πολύ προσοχή τον υγειονομικό φορέα, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν, διότι όχι μόνο το αγαθό της υγείας τους είναι πολύτιμο αλλά και οι υπηρεσίες αυτές είναι εξειδικευμένες και δαπανηρές. Η ικανοποίηση των ασθενών από την παροχή υπηρεσιών έχει αντίκτυπο τόσο στην θεραπευτική διαδικασία όσο και στα οικονομικά του ασθενούς καθώς και στον υγειονομικό τομέα γενικότερα. Σκοπός: Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει την αποτύπωση της ικανοποίησης των επισκεπτών υγείας από τις παρεχόμενες υπηρεσίας υγείας, στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου. Υλικό-μέθοδος: Πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 300 επισκέπτες των τακτικών εξωτερικών ιατρείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η επιλογή του δείγματος έγινε ανεξάρτητα από καταγωγή, οικογενειακή και κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο από προγενέστερη έρευνα ικανοποίησης ασθενών σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία με κλειστές απαντήσεις με τη μορφή εξάβαθμης κλίμακας Likert. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ανώνυμο ερωτηματολόγιο που συμπληρώσαν οι επισκέπτες υγείας. Έγινε έλεγχος της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των αθροιστικών κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν. Για τον έλεγχο των συσχετίσεων μεταξύ των διάφορων παραμέτρων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson Correlation Coefficient (r). Αποτελέσματα: Συλλέχθηκαν 300 ερωτηματολόγια επισκεπτών εξωτερικών ιατρείων Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (52,3%) ήταν άνδρες, που ανήκαν την ηλικιακή ομάδα των ετών (43,7%), συνήθως απόφοιτοι λυκείου (49,3%) και κατά πλειοψηφία ασφαλισμένοι (98,4%) στον ΕΟΠΥΥ. Στην παρούσα μελέτη οι επισκέπτες υγείας φαίνεται πως ήταν μέτρια έως πολύ ικανοποιημένοι σχετικά με το κλείσιμο του ραντεβού όπως και με το προσωπικό της γραμματείας, πολύ ικανοποιημένοι με το χρόνο αναμονής για εξέταση, πολύ έως παρά πολύ ικανοποιημένοι σχετικά με το ιατρείο και την εξέταση και ειδικότερα πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά του ιατρικού και ιδιαίτερα του νοσηλευτικού προσωπικού, από την καθαριότητα στο χώρο του ιατρείου και των χώρων αναμονής και από τη διάρκεια αναμονής στο χώρο μέχρι την εξέταση. Εντοπίζονται όμως προβλήματα αφού οι επισκέπτες υγείας φαίνεται πως ήταν μέτρια ικανοποιημένοι σχετικά με την άφιξη τους στα εξωτερικά ιατρεία με ιδιαίτερο πρόβλημα στην εύρεση θέσης για στάθμευση, μέτρια ικανοποιημένοι με το χρόνο αναμονής για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και με την επιλογή ημερομηνίας και ώρας, ενώ τόσο το προσωπικό των εργαστηρίων όσο και η σηματοδότηση στους εσωτερικούς χώρους του νοσοκομείου για την ανεύρεση των

14 εργαστηρίων που ήταν ελλιπής προκάλεσαν τη μείωση σε μέτρια επίπεδα της ικανοποίησης από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ικανοποίηση των επισκεπτών υγείας από τις υπηρεσίες που παρέχονται στα ΤΕΙ Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου κυμάνθηκαν σε αρκετά υψηλά επίπεδα γενικά από την παροχή υπηρεσιών υγείας στο συγκεκριμένο νοσοκομείο τόσο από το ιατρείο και την εξέταση όσο και από το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά προβλήματα εντοπίζονται τόσο στις υποδομές ιδιαίτερα στους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου όσο και από το διοικητικό αλλά ιδιαίτερα το βοηθητικό προσωπικό των εργαστηρίων ενώ περαιτέρω έρευνες θα δώσουν τη δυνατότητα να χαραχτούν πολιτικές αντιμετώπισής τους. Λέξεις κλειδιά: ασθενής, ιατροί, ποιότητα, εξωτερικά ιατρεία, ικανοποίηση χρηστών, δημόσιο νοσοκομείο, καταναλωτής.

15 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ: ΖΥΓΑ ΣΟΦΙΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ- ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 14. ΑΡΩΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Εισαγωγή: Η νεφρική νόσος αποτελεί μία χρόνια νόσο με σοβαρές επιπτώσεις στην Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) των ασθενών. Μία σημαντική διάσταση που αδιαμφισβήτητα επηρεάζει την ΠΖ αυτών των ασθενών είναι ο πόνος τον οποίο είναι πολύ πιθανό να βιώσουν, με δεδομένη την ανάπτυξη πολλαπλών συνοδών νοσημάτων καθώς και τη χρονιότητα της νόσου. Η σημασία της ΠΖ και της αυτοδιαχείρισης του πόνου μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ) και την έκβαση της θεραπείας. Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας ήταν η αξιολόγηση του πόνου που ένιωθαν οι ασθενείς με ΧΝΝ, που υποβάλλονταν σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής τους λειτουργίας με αιμοκάθαρση καθώς και η αξιολόγηση της ΠΖ τους. Μεθοδολογία: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 230 ασθενείς με ΧΝΝ που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση σε τέσσερις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) Νοσοκομείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από Απρίλιο έως Ιούνιο του Ως εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας ζωής και του πόνου χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια Missoula-VITAS Quality of Life Index -MVQOLI και Pain Self-Efficacy Questionnaire -PSEQ αντίστοιχα. Επίσης καταγράφηκαν τα κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία των ασθενών και στοιχεία από το ατομικό ιατρικό ιστορικό. Απάντησαν 224 ασθενείς, ποσοστό απαντητικότητας 97,4%. Για την πραγματοποίηση της στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό IBM SPSS Statistics version 19 (SPSS Inc., 2003, Chicago, USA). Αποτελέσματα: Από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι όσο πιο αποτελεσματική ήταν η διαχείριση του πόνου, τόσο πιο υψηλή ΠΖ απολάμβαναν οι ασθενείς με ΧΝΝ. Επίσης η πλειονότητα των συμμετεχόντων χαρακτήρισε τη συνολική ΠΖ ως «μέτρια», ενώ η διαχείριση του πόνου εξαρτήθηκε από τα συνυπάρχοντα νοσήματα ή τις επιπλοκές που συνόδευαν τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Η αξιολόγηση του πόνου και της ΠΖ των ασθενών αυτών συσχετίστηκε με την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το είδος απασχόλησης, το οικογενειακό εισόδημα καθώς και το συνολικό χρόνο κατά τον οποίο υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση.

16 Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας ως προς τη διαχείριση των ασθενών καθώς και στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας, ώστε να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα και τις ανησυχίες των ασθενών που επηρεάζουν την ΠΖ τους, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό ολιστική φροντίδα υγείας. Λέξεις-κλειδιά: Χρόνια νεφρική νόσος, αιμοκάθαρση, πόνος, ποιότητα ζωής. 15. ΒΑΡΟΥΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΟΣΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της Οικολογικής Συνείδησης και Συμπεριφοράς Νοσηλευτικού Προσωπικού Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και η πιθανή συσχέτισή τους με δημογραφικούς ή άλλους παράγοντες. Απώτερος στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού σε θέματα οικολογίας. Μεθοδολογία: Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος 90 άτομα Νοσηλευτικού Προσωπικού Μονάδων Τεχνητού Νεφρού. Διανεμήθηκαν 100 ερωτηματολόγια από τα οποία συμπληρώθηκαν τα 90 (ποσοστό απαντητικότητας 90%). Στα άτομα αυτά δόθηκε ένα συνολικό ανώνυμο αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Πρωτεύουσας. Αποτελέσματα: Το 70,8% του δείγματος της παρούσας μελέτης θεωρούσε απαραίτητη και υποχρεωτική την υποστήριξη μιας οργανωμένης προσπάθειας προστασίας του περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας τους, ενώ το 28,1% θα το υποστήριζε αν είχε ελεύθερο χρόνο. Όσον αναφορά στις μεγαλύτερες δυνατότητες περιορισμού απορριμμάτων και ενέργειας το 35,2% του νοσηλευτικού προσωπικού δήλωσε ότι ο όγκος μολυσματικών αποβλήτων έχει μεγαλύτερες δυνατότητες περιορισμού, το 31,8% η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το 20,5% η κατανάλωση νερού και το 12,5% η κατανάλωση φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Σχετικά με το τρόπο απόκτησης αυξημένης οικολογικής συνείδησης το 37,1% υποστήριξαν ότι η χρήση κατευθυντήριων οδηγιών μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση και να αποδώσει, το 23,6% η σχετική παρακίνηση, το 20,2% οι εκπαιδευτικές διαλέξεις, το 10,1% η χρήση πόστερ και το 6,7% η προβολή εκπαιδευτικών βίντεο. Συμπεράσματα: Το νοσηλευτικό προσωπικό Μονάδων Τεχνητού Νεφρού μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από οργανωμένα προγράμματα οικολογίας. Η διερεύνηση της Οικολογικής συνείδησης και συμπεριφοράς νοσηλευτικού προσωπικού Μονάδων Τεχνητού Νεφρού αποτελούσε και θα αποτελεί αντικείμενο ευρύτερων ερευνητικών διαχρονικών μελετών. Λέξεις-κλειδιά: Οικολογία, Οικολογική Συνείδηση, Οικολογική Συμπεριφορά, Πράσινα Νοσοκομεία, Πράσινη Νεφρολογία. STUDY ON ECOLOGICAL AWARENESS AND PERFORMANCE OF NURSING

17 16. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΟΣΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Εισαγωγή: Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του χώρου της υγείας των τελευταίων ετών έχει παρατηρηθεί μια αύξηση του ενδιαφέροντος, όσον αφορά στην αξιολόγηση και μέτρηση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. Αν και οι επαγγελματίες της υγείας έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιήσει ποικίλα μέσα μέτρησης της ποιότητας της φροντίδας, η ικανοποίηση των ασθενών κερδίζει συνεχώς έδαφος θεωρούμενη ως η κυρίαρχη μέθοδος συλλογής των απόψεων των ασθενών αναφορικά με την ποιότητα της παρεχόμενης σε αυτούς φροντίδα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της ικανοποίησης των χειρουργικών ασθενών ως δείκτης ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας στο ΓΝ Σπάρτης και η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης της ικανοποίησης με δημογραφικούς και άλλους παράγοντες των ασθενών. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 93 ασθενείς χειρουργικών τμημάτων. Η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης. Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν η σταθμισμένη κλίμακα μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών με τη νοσηλευτική φροντίδα (MPSS) και ερωτηματολόγιο κοινωνικο-δημογραφικών δεδομένων. Για την πραγματοποίηση της στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο SPSS Αποτελέσματα: Η πλειονότητα των ασθενών του δείγματος ήταν γυναίκες (51.6%). Το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ήταν σχετικά χαμηλό, αφού περίπου ποσοστό 31.5% είχε μόνο υποχρεωτική εκπαίδευση. Ποσοστό 47.3% των ασθενών χαρακτήρισε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρή ενώ μόνο το 7.5% των ασθενών απάντησε ότι είναι πολύ σοβαρή. Την αποτελεσματικότητα των δημόσιων νοσοκομείων στην Ελλάδα την έκρινε ως καλή το 71% και ως πολύ καλή το 22.6% των ασθενών. Σε ποσοστό 34,4% δήλωσαν ότι ήταν αρκετά ικανοποιημένοι από τη βοήθεια που τους παρείχε το νοσηλευτικό προσωπικό, όσον αφορά στις καθημερινές τους ανάγκες, όπως προσωπική υγιεινή, ντύσιμο, δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος. Το 31,2% των ασθενών δήλωσε ότι η βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικού τους άφησε πολύ ικανοποιημένους ενώ το 28% των ασθενών ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Πέντε άτομα (5,4%) απάντησαν ότι έμειναν σε μικρό βαθμό ικανοποιημένοι, ενώ μόλις ένα άτομο (1,1%) απάντησε ότι η βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικού για τις καθημερινές ανάγκες δεν τον άφησε καθόλου ικανοποιημένο. Συμπεράσματα: Μολονότι η μελέτη ανέδειξε προβλήματα και τομείς που χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση, η γενική εικόνα είναι ιδιαίτερα θετική για το ΓΝ Σπάρτης καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών παρουσιάστηκε ικανοποιημένο. Η πληροφόρηση φαίνεται ότι απαιτεί αναγκαιότητα, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό και ηθικό νομικό δικαίωμα των ασθενών. Η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών πρέπει να είναι συνεχής, προκειμένου να είναι δυνατές οι συγκρίσεις και η αξιολόγηση της επίδρασης των διάφορων παρεμβάσεων στη διαμόρφωσή της. Λέξεις-κλειδιά: Ικανοποίηση ασθενών, ποιότητα, νοσηλευτική φροντίδα, υπηρεσίες υγείας.

18 17. ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΟΣΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Εισαγωγή: Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη σημερινή εποχή αποτελούν σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας με κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις. Χαρακτηρίζονται ως επιδημία, εξαιτίας της αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων και πλήττουν ιδιαίτερα τον παραγωγικό πληθυσμό. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της εμφάνισης και της κατανομής των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων στον πληθυσμό του Νομού Λακωνίας κατά τη χρονική περίοδο , με στόχο την αναζήτηση αιτιολογικών παραγόντων ή παραγόντων κινδύνου, η καταγραφή του τρόπου διαχείρισής τους (διάγνωση, θεραπεία, έκβαση) και η συσχέτισή τους με δημογραφικούς και άλλους παράγοντες. Μεθοδολογία: Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με συλλογή στοιχείων από τα αρχεία του νοσοκομείου και από τα βιβλία καταγραφής συμβάντων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Σπάρτης. Χρησιμοποιήθηκε ειδικά σχεδιασμένο έντυπο καταγραφής, το οποίο περιελάμβανε τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, τον τρόπο προσέλευσης στο νοσοκομείο, την κλινική τους εικόνα, το είδος και τη βαρύτητα της κάκωσης, τις πιθανές συνοδές κακώσεις, τις διαγνωστικές εξετάσεις, τη θεραπεία και την έκβαση καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με τον τρόπο πρόκλησης της κάκωσης και τα αίτια αυτής. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη χρήση παραμετρικών ελέγχων και οι στατιστικές αναλύσεις που αφορούσαν στα περιγραφικά χαρακτηριστικά των μεταβλητών έγιναν στα προγράμματα Microsoft Office Excel 2007 και PASW Statistics 18. Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθησαν 2352 περιπτώσεις παιδιών και ενηλίκων με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων από την 1 η Ιανουαρίου 2005 έως και την 31 η Δεκεμβρίου Η αιτία πρόκλησης κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων στους ενήλικες επηρεάζεται από το φύλο, την εθνικότητα και τον τόπο διαμονής, ενώ στα παιδιά επηρεάζεται από τον τόπο διαμονής και τον τρόπο άφιξης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Αντίστοιχα η έκβαση των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων στους ενήλικες, επηρεάζεται από τον τόπο διαμονής και τον τρόπο άφιξης, ενώ στα παιδιά επηρεάζεται από την εθνικότητα και τον τόπο διαμονής. Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη ανέδειξε το μέγεθος και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του προβλήματος των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων στο Νομό Λακωνίας. με απώτερο σκοπό την αναγκαιότητα παρέμβασης σε επίπεδο πρόληψης. Οι προτάσεις αφορούν στη βελτίωση του οδικού δικτύου, σε εκστρατείες ενημέρωσης του πληθυσμού για την αναγκαιότητα χρήσης μέτρων ασφαλούς οδήγησης (κράνος, ζώνη ασφαλείας, παιδικό κάθισμα), στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προαγωγή ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς, στην εκπαίδευση γονέων στους βασικούς κανόνες ασφαλείας και πρόληψης παιδικών ατυχημάτων.

19 Λέξεις - Κλειδιά: Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση, Εγκέφαλος, Κάκωση κεφαλής, Αντιμετώπιση, Επιδημιολογία. 18. ΓΚΡΙΤΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΝΟΣΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΤΟΥ 2007 Σκοπός: Το μετατραυματικό στρες αποτελεί μία από τις πιο συχνές όσο και εξουθενωτικές για το άτομο ψυχολογικές οντότητες που διαδράμουν μετά από μία καταστροφή. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της ψυχοπαθολογίας και της επιθετικότητας σε άτομα που είχαν εκτεθεί σε πυρκαγιά, καθώς και η συγκριτική αξιολόγηση των ανωτέρω παραμέτρων σε άτομα που δεν είχαν εμπειρία ανάλογης φυσικής καταστροφής. Μεθοδολογία: Στη συγκεκριμένη μελέτη συμπεριλήφθησαν 174 υγιείς ενήλικες, οι οποίοι ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες 83 πληγέντες από πυρκαγιά που κατοικούσαν στην Αρχαία Ολυμπία, και 91 μη πληγέντες που κατοικούσαν στο Ναύπλιο- ανάλογα με την ατομική τους δήλωση στο ερωτηματολόγιο κοινωνικο-δημογραφικών στοιχείων. Αποτελέσματα: Υψηλότερα επίπεδα μετατραυματικού στρες καθώς και μία τάση για εξωστρεφή εχθρότητα διαπιστώθηκαν στους συμμετέχοντες που είχαν την εμπειρία πυρκαγιάς. Στη συγκεκριμένη ομάδα δεν ανιχνεύθηκαν υψηλότερα επίπεδα στις διαστάσεις της ψυχοπαθολογίας με εξαίρεση την υποκλίμακα της κατάθλιψης. Όσον αφορά στους κοινωνικό-δημογραφικούς παράγοντες παρατηρήθηκε συσχέτιση της ηλικίας και του φύλου με το μετατραυματικό στρες, τη ψυχοπαθολογία και την εχθρότητα, με την ηλικιακή ομάδα καθώς και το γυναικείο φύλο να αποτελούν την ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Συμπεράσματα: Τα ανωτέρω ευρήματα κατέδειξαν την πολυδιάστατη επίδραση των φυσικών καταστροφών στην ψυχολογία της πληγείσας ομάδας πληθυσμού. Η διερεύνηση της έκτασης των παραγόντων κινδύνου που μεσολαβούν στην ανάπτυξη του μετατραυματικού στρες και των συναφών διαταραχών αποτελούσε και θα αποτελεί αντικείμενο ευρύτερων ερευνητικών διαχρονικών μελετών. Λέξεις κλειδιά: Μετατραυματικό στρες, Ψυχοπαθολογία, Επιθετικότητα, Φυσικές καταστροφές, Πυρκαγιά. 19. ΓΚΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΝΟΣΛΕΥΤΡΙΑ ΠΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕΘ Εισαγωγή: Η εμφάνιση των κατακλίσεων αποτελεί ένα σημαντικό κλινικό πρόβλημα, το οποίο απασχολεί έντονα τους επαγγελματίες υγείας και αντανακλά την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. Η εφαρμογή νέων στρατηγικών θεραπείας, η

20 διατροφική υποστήριξη των ασθενών, η διόρθωση των τιμών του αιματοκρίτη και της αλβουμίνης θεωρούνται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κατακλίσεων. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η σχέση της παρουσίας ενδογενών αιτιολογικών ή επιβαρυντικών παραγόντων ως προς την εμφάνιση κατακλίσεων σε νοσηλευόμενους ασθενείς πολυδύναμης ΜΕΘ. Ασθενείς και μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι νοσηλείας 264 ασθενών (166 ανδρών και 98 γυναικών) της πολυδύναμης ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος Δεκέμβριος Διερευνήθηκε ο κίνδυνος ανάπτυξης κατακλίσεων μέσω της σταθμισμένης κλίμακας Cubbin-Jackson. Καταγράφηκε επίσης η ύπαρξη ενδογενών αιτιολογικών και επιβαρυντικών παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση κατακλίσεων. Οι παράγοντες αυτοί ήταν οι εξής: Στεφανιαία Νόσος, Κακοήθεια, Καρδιακή Ανεπάρκεια, Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Ανοσοκαταστολή, Υποκατάσταση Νεφρικής Λειτουργίας, Σακχαρώδης Διαβήτης. Τέλος καταγράφηκαν εργαστηριακές και κλινικές παράμετροι (αιματοκρίτης, αλβουμίνη, GCS). Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν κατάλληλα και καταχωρήθηκαν στο λογισμικό SPSS 17.0, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η στατιστική ανάλυση. Εφαρμόστηκαν παραμετρικοί έλεγχοι t- test για τη μελέτη των κλιμάκων συσχέτισης παρατεταμένης νοσηλείας, εξήχθησαν καμπύλες ROC κατακλίσεων και υπολογίστηκε ο παράγοντας Cox Hazard για παραμετρικές συνάφειες. Αποτελέσματα: Από τους 264 ασθενείς 56 (21,2%) εμφάνισαν κατάκλιση. Τα ποσοστά εμφάνισης ήταν 19,3% για τους άνδρες και 24,4% για τις γυναίκες. Από την ανάλυση της πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης των παραμέτρων της κλίμακας Cubbin Jackson κατά την εισαγωγή των ασθενών, ως προς την εμφάνιση ή μη κατακλίσεων, προέκυψε ότι: η γενική κατάσταση υγείας (B=-1,05,PR 0,34, OR=0,16-0,72 p<0,005), η ηλικία (B=-0,74,PR=0,47, OR=0,32-0,69, p< 0,001) και η νευρολογική κατάσταση (B=- 1,54, PR=0,21, OR=0,1-0,43,p-<0,001) είναι στατιστικά σημαντικοί παράμετροι. Επίσης από την πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση των ανεξάρτητων παραμέτρων προέκυψε ότι οι ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ (B=0,04,OR=1,01-1,07,p < 0,001) και η τιμή του αιματοκρίτη (B=0,93,OR=0,85-0,96,p < 0,003) είναι στατιστικά σημαντικοί παράμετροι στην εμφάνιση κατακλίσεων. Συμπεράσματα: Σημαντικός αριθμός ασθενών που νοσηλεύτηκε στην ΜΕΘ, περίπου 3 στους 10, εμφάνισαν κατάκλιση. Φάνηκε ότι η ηλικία, η τιμή του αιματοκρίτη, η συνύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη και η ακινησία είναι σημαντικοί αιτιολογικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες στην εμφάνιση κατακλίσεων. Λέξεις-Κλειδιά: Κατακλίσεις, παράγοντες κινδύνου, ΜΕΘ, κλίμακα Cubbin- Jackson, πρόληψη, θεραπεία. 20. ΖΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1

ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1 ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1 15-16 Δεκεμβρίου 2008 Divani Caravel, Αθήνα ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας Πρόεδρος: Μέλη: Τούντας Γιάννης Γιαννακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ SUPPLEMENT ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούµε στο 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστηµόνων Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων που θα πραγµατοποιηθεί στη Λάρισα στις 9-11 Νοεµβρίου του 2010 στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ της ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

09.00 10.00 10.30 11.00 12.30 14.00. Διάλειμμα. Διάλειμμα 09.00 10.00 10.30 11.00 11.30 13.00. Διάλειμμα 09.00 10.00 10.30 11.00 12.30 14.

09.00 10.00 10.30 11.00 12.30 14.00. Διάλειμμα. Διάλειμμα 09.00 10.00 10.30 11.00 11.30 13.00. Διάλειμμα 09.00 10.00 10.30 11.00 12.30 14. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 09.00 10.00 10.30 11.00 12.30 14.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΑΙΘΟΥΣΑ Β Θεματική Ενότητα: HIV/AIDS στην Ελλάδα της κρίσης Στρογγυλή Τράπεζα: Η πορεία της επιδημίας στην Ελλάδα Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ www.gerontology2015.gr

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ www.gerontology2015.gr www.gerontology.gr ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ www.gerontology2015.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 2 - ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ - 3 - ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - 9 - ΙΑΤΡΙΚΗ-ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ - 16 - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS «ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» ΠΟΛΥΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Πτυχιακή εργασία για τον κλάδο της νοσηλευτικής Για μερική ικανοποίηση των όρων για απόκτηση Πτυχίου EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 7 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ... 11 Η ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ...

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 7 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ... 11 Η ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ... ΠΕΡΙΙΛΗΨΕΙΙΣ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ 2 η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου ΓΝΘ 19 & 20 Δεκεμβρίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο «Νικ. Γερμανός» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 7 Σημείωμα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα ΑΔΕΔΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα Επιστημονική ομάδα: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

(..) 2o 2013, 15-17 2013, 6-8 2014, 1-3 2014, 14-16 2014, 4-6 2014, 24-27 2014, 23-25 2014, 10-13

(..) 2o 2013, 15-17 2013, 6-8 2014, 1-3 2014, 14-16 2014, 4-6 2014, 24-27 2014, 23-25 2014, 10-13 1 10 18 15-17 2013, 6-8 2013, 1-32014, 14-162014, 4-62014, 24-272014, 23-252014, 10-132014, 10 10 1 Αλεξόπουλος Γ. Αµυρσώνη - Νίκα Α. Ανδριανέσης Π. Ανδρούτσος Ο. Αντωνόπουλος Ι. Αντυφαντάκης. Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή. και Αγωγή Υγείας στην Κοινότητα

Προαγωγή. και Αγωγή Υγείας στην Κοινότητα Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στην Κοινότητα ΠEPIEXOMENA 4 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Ε. ΜΕΛΛΟΣ 5 ΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2]

(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2] ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Απόψεις και Στάσεις των Εργαζομένων στο Κέντρο Υγείας Μήλου) 1. ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 3. Έκθεση Προδιαγραφών και Αξιολόγηση Διεθνών Μοντέλων και Πρακτικών στο Χώρο των Walk in Centers... 4

Εισαγωγή... 3. Έκθεση Προδιαγραφών και Αξιολόγηση Διεθνών Μοντέλων και Πρακτικών στο Χώρο των Walk in Centers... 4 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Έκθεση Προδιαγραφών και Αξιολόγηση Διεθνών Μοντέλων και Πρακτικών στο Χώρο των Walk in Centers... 4 Προδιαγραφές Διεθνών Μοντέλων Walk in Centers... 4 Μεγάλη Βρετανία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA - TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα