ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σπουδάστρια: ΜΑΝΤΖΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2004

2 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο i ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση της πορείας υλοποίησης της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) στην Ελλάδα, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στις δράσεις που ήδη πραγµατοποιούνται ή προτείνονται να αναληφθούν σε περιφερειακό επίπεδο. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στις ιευθύνσεις Υδάτων Περιφέρειας, σε συνδυασµό µε την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, καθώς αυτές θα συµβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχή εφαρµογή της Οδηγίας µε απώτερο σκοπό τη διαχείριση και προστασία των υδάτων της χώρας µας. Επίσης µελετάται η συνεργασία των ιευθύνσεων Υδάτων Περιφέρειας µε τους Φορείς ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών µέσω της οποίας στοχεύεται η ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων και των οικοσυστηµάτων. Η συµµετοχή του κοινού ( Public Participation ) αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων που θέτει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ γι αυτό και αφιερώνεται ξεχωριστό κεφάλαιο στην παρούσα εργασία. Όσον αφορά τα περισσότερο πρακτικά θέµατα, αναλύεται το πλαίσιο και η πρόοδος της πιλοτικής εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στη λεκάνη απορροής του Πηνειού. Η εκπόνηση της εργασίας στηρίχθηκε στη µελέτη της επίκαιρης αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας. Σηµαντική ήταν η συνεισφορά των πληροφοριών που συλλέχθηκαν από συνεντεύξεις αρµοδίων υπαλλήλων του Τµήµατος Νερών του ΥΠΕΧΩ Ε, καθώς και από το Υπηρεσιακό Αρχείο του Τµήµατος. Με το Νόµο 3199/2003, ο οποίος ενσωµατώνει την Οδηγία 2000/60/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο, θεσπίζεται το καινούριο διοικητικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων στην Ελλάδα. Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων ως εθνικός φορέας διαχείρισης υδατικών πόρων και οι ιευθύνσεις Υδάτων Περιφέρειας συνιστούν τον κορµό του οργανωτικού σχήµατος. Η σύσταση των Περιφερειακών ιευθύνσεων Υδάτων συµβάλλει στην αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, στην ενίσχυση των περιφερειακών δοµών και προωθεί γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Η διάρθρωση των ιευθύνσεων Υδάτων Περιφέρειας, η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού και η ουσιαστική εφαρµογή της περιφερειακής διάστασης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή λειτουργία της νέας διοικητικής δοµής. Η προτεινόµενη συνεργασία σε διάφορα θέµατα σχεδιασµού, παρακολούθησης µεταξύ των ιευθύνσεων Υδάτων Περιφέρειας και των Φορέων ιαχείρισης

3 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο ii Προστατευόµενων Περιοχών, που θα πραγµατοποιείται µέσω συχνών συναντήσεων µεταξύ του προσωπικού των δύο υπηρεσιών ή µέσω της σύστασης οµάδων εργασίας, αποτελεί µια καλή λύση για τη συνδυασµένη διαχείριση των υδάτων και των οικοσυστηµάτων. Στην περίπτωση της συµµετοχής του κοινού ο Νόµος 3199/2003 εισάγει πρωτοποριακούς µηχανισµούς διαβούλευσης για τα ελληνικά δεδοµένα διαχείρισης υδατικών πόρων µε τη σύσταση του Εθνικού και των Περιφερειακών Συµβουλίων Υδάτων. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται από τις ιευθύνσεις Υδάτων Περιφέρειας στη συµµετοχή του κοινού µε τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουν σε περιφερειακό επίπεδο. Σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας αυτών των προγραµµάτων είναι ο καλός και προσεκτικός σχεδιασµός των διαδικασιών συµµετοχής του κοινού ενώ η ύπαρξη εσωστρεφούς κουλτούρας και η έλλειψη εµπειρίας, από την πλευρά των κυβερνήσεων και της δηµόσιας διοίκησης, µπορεί να παρεµποδίσει την οµαλή έκβαση αυτών. Όσον αφορά τη συµµετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένες Μελέτες σε Πιλοτικές Λεκάνες Απορροής Ποταµών» µε την πιλοτική µελέτη στη λεκάνη απορροής του Πηνειού, έχει διαµορφωθεί ένα σχέδιο εφαρµογής που είναι συµβατό µε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά έχουν σηµειωθεί καθυστερήσεις, οι οποίες προκαλούν τη µη τήρηση του χρονοδιαγράµµατος. ABSTRACT This project aims at examining the Water Framework Directive (2000/60/EC) implementation in Greece stressing on the activities already undertaken or proposed to plan at a regional level. It mainly refers to the role of the Regional Water Directories in combination with the National Water Service, which will contribute to the successful implementation of the Directive. Furthermore, the cooperation of Regional Water Directories with the Managing Authorities of Protected Areas, in order to accomplish an integrated water resources and ecosystems management, is discussed. Bearing in mind that Public Participation is one of the most important requirements for the achievement of the Water Framework Directive goals, a special chapter is devoted to this subject. As far as more practical issues are concerned, the basic plan and the progress of Pinios Pilot River Basin Project are analyzed.

4 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο iii The writing of this essay was based on the current article publications and bibliography. Moreover, great piece of information was gathered by interviewing the competent civil servants who work in the Water Departments of the Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works. According to the results of the conducted survey, the newly established administrative framework under the Law 3199/2003 for water management consists of the National Water Service and the Regional Water Directories. The establishment of the Regional Water Directories promotes the decentralization of competencies, reinforces the Regions and in general strengthens the regional development. The structure, the staffing of the Regional Water Directories and the implementation of the regional dimension of the legal framework constitute the necessary steps to be taken so that the new administrative organization works. The proposed cooperation between Regional Water Directories and the Managing Authorities of Protected Areas on several issues of planning and monitoring during meetings of the staff or special working groups is considered to be a good and effective solution for the coordinated water and ecosystems management and protection. Considering the fact that the new Law 3199/2003 establishes the National and Regional Councils important and innovative attempts have been made in order to include public participation in water management in Greece. The Regional Water Directories pay great attention to public participation according to the planned activities in conjunction with the Water Framework Directive requirements. Moreover, the public participation programmes will be successful and effective only when they have been sufficiently and carefully planned. Despite these, problems are expected to appear owing to the introverted culture, the knowledge deficit and the lack of experience on public involvement of the governments and public administration in Greece. As far as the Greek participation in the Programme of Integrated Testing of Guidance Documents in Pilot River Basins is concerned, an implementation plan for the Pinios Pilot River Basin has been formulated following the European Commission s guidance. However its progress has been delayed having as a result the non-compliance with the planned time frame.

5 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο iv ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά (Water Framework Directive), Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ιαχείριση Υδάτων, ιευθύνσεις Υδάτων Περιφέρειας, Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, Φορείς ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών, Συµµετοχή του κοινού, Public Participation, ιαβούλευση, Πιλοτικό Πρόγραµµα Πηνειού

6 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο v ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ (2000/60) ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο 1 Εισαγωγή ιοικητικό Πλαίσιο για τη ιαχείριση των Υδάτων Οδηγία 2000/60/ΕΚ Προηγούµενο Νοµικό Πλαίσιο Νόµος 3199/ ιευθύνσεις Υδάτων Περιφέρειας Εισαγωγή ιοικητικές ρυθµίσεις στην Περιφέρεια Σύσταση των ιευθύνσεων Υδάτων Περιφέρειας ιάρθρωση και αρµοδιότητες των ιευθύνσεων Υδάτων Περιφέρειας Προσωπικό των ιευθύνσεων Υδάτων Περιφέρειας Σύγκριση µε Γαλλικό Μοντέλο ιασύνδεση µε Φορείς ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Εισαγωγή Φορείς ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Νοµικό πλαίσιο Αρµοδιότητες των Φορέων ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Συνεργασία ιευθύνσεων Υδάτων Περιφέρειας και Φορέων ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Οργάνωση συνεργασίας Αναµενόµενα αποτελέσµατα και προβλήµατα Συµµετοχή του κοινού ( Public Participation ) Εισαγωγή Συµµετοχή του κοινού στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ Συµµετοχή του κοινού στην Ελλάδα Προηγούµενη εµπειρία Συµµετοχή του κοινού στη ιαχείριση Υδάτων Σχεδιασµός διαδικασιών συµµετοχής του κοινού από τις ιευθύνσεις Υδάτων Περιφέρειας Προβλήµατα Πιλοτική εφαρµογή της Οδηγίας στη λεκάνη απορροής του ποταµού Πηνειού Εισαγωγή Το Πρόγραµµα Πιλοτικής Λεκάνης Απορροής Πηνειού Χρονοδιάγραµµα και Πρόγραµµα Εργασιών Τελευταίες εξελίξεις στο Πρόγραµµα Πιλοτικής Λεκάνης Απορροής Πηνειού Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία...77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

7 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο 1 1 Εισαγωγή Η Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά (ή Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων) 1 είναι το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων µεταξύ πολλών ειδικών, κοινωνικών εταίρων (stakeholders) και των υπεύθυνων διαµόρφωσης πολιτικής (policy makers), που διήρκεσε πάνω από 5 έτη. Η ηµεροµηνία κλειδί για την Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά (Water Framework Directive) 2 είναι η 22 η εκεµβρίου 2000, όπου δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τέθηκε σε ισχύ. Η Οδηγία επιτάσσει την ολοκληρωµένη και αειφόρο διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού 3, περιλαµβάνοντας δεσµευτικούς στόχους, σαφείς προθεσµίες, συνεκτικά προγράµµατα µέτρων, τα οποία να βασίζονται σε επιστηµονικές, τεχνικές, και οικονοµικές αναλύσεις, µε απαραίτητη προϋπόθεση την πληροφόρηση του κοινού και τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων για την επιτυχή εφαρµογή. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Άρθρο 1 της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά, σκοπός της είναι η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των µεταβατικών, των παράκτιων, και των υπόγειων υδάτων το οποίο: (α) να αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να βελτιώνει την κατάσταση των υδατικών πόρων, (β) να προωθεί τη βιώσιµη χρήση του νερού βάσει µακροπρόθεσµης προστασίας των διαθέσιµων υδατικών πόρων, (γ) να αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, µε ειδικά µέτρα για την προοδευτική µείωση των απορρίψεων, εκποµπών, και διαρροών ουσιών προτεραιότητας και µε την παύση ή την σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών των επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας, (δ) να διασφαλίζει την προοδευτική µείωση της ρύπανσης των υπογείων υδάτων και να αποτρέπει την περαιτέρω µόλυνσή τους, (ε) να συµβάλει στο µετριασµό των επιπτώσεων από 1 ΕΕ L 327 της Συχνά συναντάται η συντοµογραφία WFD. 3 «Λεκάνη απορροής ποταµού»: η εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής µέσω διαδοχικών ρευµάτων, ποταµών και πιθανώς λιµνών και παροχετεύεται στη θάλασσα µε ενιαίο στόµιο ποταµού, εκβολές ή δέλτα (Άρθρο 2, Οδηγία 2000/60/ΕΚ).

8 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο 2 πληµµύρες και ξηρασίες. Γενικά, η Οδηγία στοχεύει στην επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων µέχρι το 2015 (Άρθρο 4 της Οδηγίας). Συνοπτικά οι αρχές και τα βασικά σηµεία, τα οποία περιλαµβάνει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, είναι: (α) «το νερό δεν είναι εµπορικό προϊόν, αποτελεί κληρονοµιά και πρέπει να προστατεύεται», (β) «ο ρυπαίνων πληρώνει», (γ) «η αρχή της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης», (δ) «επανόρθωση της καταστροφής», (ε) «η ύδρευση είναι υπηρεσία κοινής ωφελείας», (στ) «βιώσιµη χρήση του ύδατος», (ζ) «προτεραιότητα στην πηγή», (η) «η αρχή της οικοσυστηµικής προσέγγισης» 4 (θ) «ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών», (ι) «διαχειριστικό µοντέλο οι λεκάνες απορροής ποταµού», (ια) «συνδιαχείριση κοινών πόρων πέραν των συνόρων», (ιβ) «συµµετοχή του κοινού και πληροφόρησης» 5. Η εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αποτελεί αρµοδιότητα των κρατών-µελών. Όµως, εξαιτίας του ιδιαιτέρως απαιτητικού χρονοδιαγράµµατος, των επιστηµονικών και τεχνικών ελλείψεων που παρατηρούνται στα κράτη-µέλη, της απαραίτητης περαιτέρω επεξεργασίας βασικών ζητηµάτων που τίθενται στα Παραρτήµατα II και VI και άλλων προβληµάτων που συναντώνται κατά τη φάση της εφαρµογής της Οδηγίας, τα κράτη-µέλη, η Νορβηγία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαµόρφωσαν την Στρατηγική Κοινής Εφαρµογής (Common Implementation Strategy) το Μάιο 2001 υπό τη Σουηδική προεδρεία. Βασικό στόχο αυτής της στρατηγικής αποτελεί η υποστήριξη της υλοποίησης της Οδηγίας µε την ανάπτυξη ενός κοινού, συνεκτικού πλαισίου επικοινωνίας και παροχής κατευθύνσεων, αναγνωρίζοντας τη θεµελιώδη αρχή της Οδηγίας, ότι µόνο τα κράτη-µέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρµογή της. Τα κύρια σηµεία της Στρατηγικής Κοινής Εφαρµογής σχετίζονται µε την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών, την ανάπτυξη κοινών µεθοδολογιών, την αποφυγή προβληµάτων κατά την εφαρµογή, ενώ η διαµόρφωση αυτής στηρίζεται στην 4 Σύµφωνα µε την αρχή της οικοσυστηµικής προσέγγισης οι περιβαλλοντικές ρυθµίσεις πρέπει να αφορούν την µεγαλύτερη οικολογική κλίµακα ώστε να είναι δυνατή η πρόβλεψη των συνολικών επιπτώσεων µιας ενέργειας στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα φυσικά οικοσυστήµατα και οι προστατευόµενες περιοχές αντιµετωπίζονται ως χρήστες των υδατικών πόρων και προβλέπεται η προστασία και η βελτίωση των άµεσα εξαρτώµενων από το νερό χερσαίων οικοσυστηµάτων και υγροτόπων ενώ οι προστατευόµενες περιοχές εντάσσονται στο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής. (Ι. Λυπιρίδης, «Η Κοινοτική Οδηγία 2000/60 για την προστασία και διαχείριση των υδάτων», Κεφάλαιο 3 από τη συλλογική εργασία «Προστασία και ιαχείριση των Υδάτων», Σεµινάριο: «Φυσικός Σχεδιασµός», Τµήµα Περιφερειακής ιοίκησης, ΙΕ Εκπαιδευτική Σειρά, Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης). 5 Κ. Γιωτάκης, «Η Οδηγία-Πλαίσιο Κοινοτικής ράσης στον τοµέα πολιτικής υδάτων»

9 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο 3 παρουσία ειδικών από τα κράτη-µέλη, τις χώρες προς ένταξη, και επιστηµόνων που ασχολούνται µε τα θέµατα υδατικών πόρων. Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Κοινής Εφαρµογής, έχουν συσταθεί Οµάδες Εργασίας (Working Groups) και αναλαµβάνονται κοινές δραστηριότητες για την ανάπτυξη και την υλοποίηση κατευθύνσεων, οι οποίες δεν είναι νοµικά δεσµευτικές. Μια Συντονιστική Οµάδα (Strategic Co-ordination Group) επιβλέπει τις προαναφερόµενες Οµάδες Εργασίας και αναφέρεται στους ιευθυντές Νερών (Water Directors) των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι αποτελούν τα αποφασιστικά όργανα για την Στρατηγική Κοινής Εφαρµογής. Ειδικότερα, στην πρώτη φάση της διαµόρφωσης της Στρατηγικής Κοινής Εφαρµογής δηµιουργήθηκαν 10 Οµάδες Εργασίας, που ασχολήθηκαν µε τις εξής θεµατικές ενότητες: Ανάλυση πιέσεων και επιπτώσεων (WG 2.1-Analysis of pressures and impacts) Ιδιαιτέρως τροποποιηµένα υδατικά σώµατα (WG 2.2-Heavily modified water bodies Ανάπτυξη συνθηκών αναφοράς για τα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα (WG 2.3- Reference conditions inland surface waters) Ανάπτυξη τυπολογίας και ταξινόµηση των µεταβατικών και παράκτιων υδάτων (WG 2.4-Typology, classification of transitional, coastal waters) ιαβαθµονόµηση (WG 2.5-Inter-calibration) Οικονοµική Ανάλυση (WG 2.6-Economic Analysis) Παρακολούθηση (WG 2.7-Monitoring) Εργαλεία εκτίµησης και ταξινόµησης των υπογείων υδάτων (WG 2.8-Tools of assessment, classification of groundwater) Βέλτιστες πρακτικές στο σχεδιασµό των λεκανών απορροής ποταµού (WG 2.9- Best practices in river basin planning) Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (WG 3.1 Geographical Information Systems) Οι Οµάδες Εργασίας, στις οποίες συµµετέχουν ειδικοί από όλα τα συµµετέχοντα κράτη-µέλη και διευθύνονται από ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προετοιµάζουν και καταρτίζουν κείµενα κατευθυντήριων γραµµών (Guidance Documents), τα οποία παρέχουν πληροφορίες σε τεχνικά και επιστηµονικά ζητήµατα υποστηρίζοντας την εφαρµογή της Οδηγίας σε πρακτικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, τα κείµενα κατευθυντηρίων γραµµών δεν έχουν νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα, αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τα κράτη-µέλη µε δική τους πρωτοβουλία.

10 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο 4 Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη φάση της Στρατηγικής Κοινής Εφαρµογής θέσπισε τρία συµβουλευτικά όργανα που αποτελούνται από εµπειρογνώµονες των κρατών-µελών, των χωρών προς ένταξη, από κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (Expert Advisory Forum). Τα τρία προαναφερόµενα fora, επικουρώντας την Επιτροπή, ασχολούνται µε την προετοιµασία και διαµόρφωση πολιτικής σε διαφορετικό θέµα το καθένα, για τα οποία η Οδηγία θέτει ως ανάγκη την ανάπτυξη νοµοθεσίας. Το πρώτο forum σχετίζεται µε τις ουσίες προτεραιότητας και τον έλεγχο της ρύπανσης, το δεύτερο µε τα υπόγεια ύδατα και το τρίτο µε το θέµα της υποβολής εκθέσεων (Reporting) 6. Η πρώτη φάση της Στρατηγικής Κοινής Εφαρµογής διήρκεσε το διάστηµα Από τον έλεγχο της εξέλιξης εφαρµογής της προκύπτει ότι η κοινή προσπάθεια των κρατών-µελών ήταν επιτυχής. Επιπλέον, λύσεις για τα προβλήµατα που εµφανίστηκαν συνυπολογίστηκαν στη διαµόρφωση της επόµενης φάσης για τη συνέχιση της επιτυχούς πορείας. Το τελικό κείµενο της Στρατηγικής Κοινής Εφαρµογής για τη δεύτερη φάση ολοκληρώθηκε και συµφωνήθηκε από τους ιευθυντές Νερών στις 17 Ιουνίου Οι αλλαγές που παρατηρούνται περιλαµβάνουν τη µείωση των Οµάδων Εργασίας σε τέσσερις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες αποτελούν τη συγχώνευση µερικών Οµάδων από την προηγούµενη φάση και οι δύο επόµενες είναι η συνέχιση των Συµβουλευτικών οµάδων εµπειρογνωµόνων. Αναλυτικά οι καινούριες Οµάδες Εργασίας είναι οι εξής: Οµάδα Εργασίας για την Οικολογική Κατάσταση (WG 2.A Ecological Status ) Οµάδα Εργασίας για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση της Λεκάνης Απορροής (WG 2.Β Integrated River Basin Management ) Οµάδα Εργασίας για τα Υπόγεια Ύδατα (WG 2.C Groundwater ) Οµάδα Εργασίας για την Υποβολή Εκθέσεων (WG 2.D Reporting ) Μια από τις προτεραιότητες που διατυπώνεται στο κείµενο της Στρατηγικής Κοινής Εφαρµογής της δεύτερης φάσης ( ) αφορά στη συνέχιση και ολοκλήρωση των θεµάτων των Οµάδων Εργασίας της προηγούµενης περιόδου. Επίσης προωθείται η υλοποίηση δράσεων σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες των κειµένων κατευθυντηρίων γραµµών, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένες Μελέτες σε Πιλοτικές Λεκάνες Απορροής Ποταµών (Integrated Testing of Guidance 6 Expert Advisory Forum on Priority Substances and Pollution Control, Expert Advisory Forum on Groundwater, Expert Advisory Forum on Reporting.

11 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο 5 Documents in Pilot River Basins)» που διεξάγεται σε ορισµένες πιλοτικές λεκάνες απορροής ποταµών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο την αξιολόγηση (της εφαρµοσιµότητας) των κειµένων αυτών. Επίσης προτείνεται η προετοιµασία ενός εγχειριδίου για τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση των λεκανών απορροής. Στη Συνάντηση των ιευθυντών Νερών στο ουβλίνο υπό την Ιρλανδική προεδρεία, αφού συζητήθηκε η πορεία εξέλιξης της Στρατηγικής Κοινής Εφαρµογής, τέθηκε ως στόχος να συζητηθεί και να διαµορφωθεί το Πρόγραµµα Εργασιών της τρίτης φάσης στην επόµενη συνάντηση των ιευθυντών το εκέµβρη Τα παραπάνω αφορούν στην εξέλιξη της εφαρµογής της Οδηγίας-Πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα έχει ήδη ενσωµατωθεί η Οδηγία στο εθνικό δίκαιο µε το Νόµο 3199/ «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000». Η ενσωµάτωση της Οδηγίας πραγµατοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα που προέβλεπε το Άρθρο 24, που έθετε ως ανώτατο όριο την 22 η εκεµβρίου Παρόλα αυτά, διάφορα θέµατα αποµένουν να διευθετηθούν µε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος και υπουργικών αποφάσεων. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση της πορείας υλοποίησης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στην Ελλάδα, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στις δράσεις που ήδη πραγµατοποιούνται ή προτείνονται να αναληφθούν σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στις ιευθύνσεις Υδάτων Περιφέρειας, σε συνδυασµό µε την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, καθώς αυτές θα συµβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχή εφαρµογή της Οδηγίας µε απώτερο σκοπό τη διαχείριση και προστασία των υδάτων της χώρας µας. 7 Νόµος 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/ ).

12 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο 6 2 ιοικητικό Πλαίσιο για τη ιαχείριση των Υδάτων 2.1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ Η Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά επιβάλλει τη διαµόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού νοµοθετικού πλαισίου µε σκοπό την καλύτερη και ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων. Συγχρόνως επιφέρει την αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και την ενίσχυση των περιφερειακών δοµών, αφού προωθείται το µοντέλο διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι τα κράτη-µέλη καθίστανται υπεύθυνα για την εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο, συνεπώς και για την επιλογή του κατάλληλου διοικητικού σχήµατος. Ειδικότερα, οι απαραίτητες διοικητικές ρυθµίσεις, τις οποίες πρέπει να αναλάβει κάθε κράτος-µέλος, περιλαµβάνουν αρχικά τον προσδιορισµό των επιµέρους λεκανών απορροής στο εθνικό τους έδαφος και την υπαγωγή αυτών σε επιµέρους περιοχές λεκάνης απορροής ποταµού 8. Επίσης τα κράτη-µέλη στο πλαίσιο των διοικητικών θεµάτων προσδιορίζουν: (α) την κατάλληλη αρµόδια αρχή σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού στο έδαφος τους, αλλά και (β) την αρµόδια αρχή σε όποια τµήµατα διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού κείνται στο έδαφος τους. Από τα προαναφερόµενα προκύπτει, ότι η διαχείριση των υδατικών πόρων αποκτά περισσότερο αποκεντρωµένο χαρακτήρα, καθώς πρέπει να συσταθούν νέες ή να αξιοποιηθούν ανάλογα οι ήδη υπάρχουσες αρχές, που θα λειτουργούν στην περιφέρεια. Αυτές οι αρχές θα είναι υπεύθυνες για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού που εκτείνονται στο έδαφος των κρατών-µελών. Επιπλέον στα πλαίσια της περιβαλλοντικής συνεργασίας, τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεργαστούν µεταξύ τους ή µε τρίτες χώρες για τη διαχείριση των διεθνών περιοχών λεκάνης απορροής και να λάβουν τα κατάλληλα διοικητικά µέτρα. Στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όσον αφορά τις διοικητικές ρυθµίσεις από τα κράτη-µέλη, περιλαµβάνεται η διαβίβαση στην Επιτροπή ενός καταλόγου µε τις αρµόδιες αρχές για τη διαχείριση των υδάτων, καθώς και µε τις αρµόδιες αρχές όλων 8 «Περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού»: η θαλάσσια και χερσαία έκταση, που αποτελείται από µια ή περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής ποταµού µαζί µε τα συναφή υπόγεια και παράκτια ύδατα, και η οποία προσδιορίζεται ως η βασική µονάδα διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµού (Άρθρο 2, Οδηγία 2000/60/ΕΚ).

13 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο 7 των διεθνών οργανισµών στους οποίους µετέχουν (Άρθρο 3, Παράγραφος 8). Η ενέργεια αυτή πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι τον Ιούνιο 2004 (έξι µήνες µετά τις 22 εκεµβρίου 2003). Στον προαναφερόµενο κατάλογο πρέπει να αναγράφονται συγκεκριµένα στοιχεία των αρµοδίων αρχών σε καθεµιά από τις περιοχές λεκάνης απορροής ποταµού, καθώς και στο τµήµα οποιασδήποτε διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού που κείται στο έδαφός των κρατών-µελών. Σύµφωνα µε το Παράρτηµα I της Οδηγίας-Πλαίσιο οι απαιτούµενες πληροφορίες είναι οι εξής: (α) όνοµα και διεύθυνση της αρµόδιας αρχής, (β) γεωγραφική κάλυψη της περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού (π.χ. ονόµατα ποταµών, ακριβή περιγραφή των ορίων της περιοχής λεκάνης απορροής, αν είναι δυνατό σε µορφή GIS), (γ) νοµικό καθεστώς της αρµόδιας αρχής, (δ) νοµικές και διοικητικές αρµοδιότητες κάθε αρχής, (ε) κατάλογος µελών, (όταν η αρµόδια αρχή ενεργεί ως συντονιστικός φορέας για άλλες αρµόδιες αρχές, απαιτείται κατάλογος των φορέων αυτών µαζί µε µια περίληψη των θεσµικών σχέσεων που έχουν θεσπιστεί για την εξασφάλιση του συντονισµού), (στ) διεθνείς σχέσεις (όταν η περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού εκτείνεται στο έδαφος περισσοτέρων του ενός κρατών-µελών ή περιλαµβάνει έδαφος τρίτων κρατών, απαιτείται περίληψη των θεσµικών αρχών που έχουν θεσπιστεί για την εξασφάλιση του συντονισµού). 2.2 Προηγούµενο Νοµικό Πλαίσιο Πριν την περιγραφή της εξέλιξης των διοικητικών ρυθµίσεων που απορρέουν από την Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά στην Ελλάδα, κρίνεται σκόπιµη η αναφορά στο θεσµικό πλαίσιο που ίσχυε πριν την ενσωµάτωση της Οδηγίας, επικεντρώνοντας την προσοχή στη διοικητική οργάνωση για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Εκτός από τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις ιδιαιτερότητες της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής διάστασης του συστήµατος «υδατικός πόρος-χρήση» στην Ελλάδα (π.χ. άνιση κατανοµή της φυσικής προσφοράς και ζήτησης των υδατικών πόρων στον χώρο και τον χρόνο, µεγάλο πλήθος άνυδρων νησιών, κτλ.), η διαχείριση των υδατικών πόρων στη χώρα µας προσέκρουε επιπλέον σε µια σειρά από εµπόδια, που έχουν σχέση είτε µε τη διοίκηση και τον τρόπο µε τον οποίο αυτή αντιµετωπίζει τη διαχείριση των υδατικών πόρων, είτε µε την έλλειψη της απαιτούµενης οργάνωσης και υποδοµής.

14 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο 8 Όσον αφορά τα διοικητικά προβλήµατα, βασική ήταν η έλλειψη συντονισµού µεταξύ των αρµοδίων φορέων που ασχολούνταν µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού και προγραµµατισµού. Οι φορείς-χρήστες του νερού, όπως το Υπουργείο Γεωργίας (νυν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων), το ΥΠΕΧΩ Ε, το Υπουργείο Εσωτερικών (νυν ΥΠΕΣ Α), το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (νυν Υπουργείο Ανάπτυξης), η ΕΗ κτλ., ασκούσαν τη διαχείριση των υδατικών πόρων προκειµένου να καλύψει ο καθένας τις δικές τους ανάγκες, χωρίς να υπάρχει ένας θεσµοθετηµένος φορέας µε συντονιστικές αρµοδιότητες. Το πρόβληµα περιπλέκεται και οξύνεται περισσότερο, αν ληφθεί υπόψη ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας της κατανοµής του νερού και της ικανοποίησης των αναγκών των διαφόρων χρηστών. Το παραπάνω φαινόµενο αποδίδεται στο ό,τι στη χώρα µας το νοµικό πλαίσιο των υδατικών πόρων χαρακτηριζόταν από πολυνοµία, αντιφατικότητα και έλλειψη εκσυγχρονισµού. Χαρακτηριστικό είναι, ότι από το 1900 µέχρι το 1987 είχαν εκδοθεί περίπου 300 νόµοι, νοµοθετικά, βασιλικά και προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις, γενικής, ειδικής και τοπικής έκτασης που συνθέτουν το νοµικό πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας 9. Ο Νόµος 1739/1987 για τη «ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις» 10, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο 1988, αποτέλεσε την πρώτη ολοκληρωµένη προσπάθεια της πολιτείας για τη δηµιουργία ενός θεσµικού πλαισίου ικανού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της χώρας στα θέµατα διαχείρισης του νερού. Με το νόµο αυτό θεσµοθετούνται οι διαδικασίες και τα όργανα που επιτρέπουν την άσκηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε εθνική και περιφερειακή κλίµακα, εξασφαλίζεται η ενιαία αντιµετώπιση των υδατικών προβληµάτων στα πλαίσια ενός εθνικού προγράµµατος ανάπτυξης των υδατικών πόρων και εισάγεται µια σύγχρονη και επιστηµονικά τεκµηριωµένη αντίληψη στον τοµέα της διαχείρισης του συστήµατος «υδατικός πόρος-χρήση». Με το νόµο 1739/1987 αποκαθίσταται ο φορέας που αντιµετωπίζει το νερό συνολικά ως φυσικό πόρο, για την κάλυψη όλων των αναγκών και όχι όπως συνέβαινε µέχρι τότε για την κάλυψη των αναγκών κάποιου τοµέα δραστηριότητας µεµονωµένα. Η 9 Α. Ν. Αγγελάκης, Γ. Χατζηκώστα-Ζάγουρα, «Οι ΕΥΑ και η διαχείριση των υδατικών πόρων της Ελλάδας», ΓΕΩΤΕΕ, Παράρτηµα Κεντρικής Ελλάδας, 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Εγγειοβελτιωτικά έργα- ιαχείριση Υδατικών Πόρων-Εκµηχάνιση Γεωργίας, Πρακτικά, Τόµος Β, Απριλίου Νόµος 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/ )

15 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο 9 διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, µέχρι την απόδοση τους για ορισµένες χρήσεις στην αντίστοιχη κατά κατηγορία χρήσης αρχή, ασκείται από το αρµόδιο για τους φυσικούς πόρους Υπουργείο Βιοµηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας, και ειδικότερα από τη ιεύθυνση Υδατικού υναµικού και Φυσικών Πόρων. Το ΥΒΕΤ αποκτά την αρµοδιότητα του συντονισµού και της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων έρευνας, αξιοποίησης, χρήσης και προστασίας των υδατικών πόρων. Ως αρµόδιες αρχές κατά κατηγορία χρήσης των υδατικών πόρων σύµφωνα µε το νόµο θεωρούνται 11 : Το Υπουργείο Γεωργίας για την αγροτική χρήση (άρδευση, κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργεια, αγροτοβιοµηχανία). Το Υπουργείο Εσωτερικών, για την ύδρευση εκτός από τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τα οποία ανήκουν στην αρµοδιότητα του ΥΠΕΧΩ Ε (ΕΥ ΑΠ και Οργανισµός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα). Το ΥΠΕΧΩ Ε για την χρήση µε σκοπό την προστασία. ιευκρινίζεται ότι η δέσµευση ορισµένης ποσότητας νερού µε σκοπό την προστασία και τη διατήρηση του υδατικού οικοσυστήµατος και την επίτευξη ποιοτικών στόχων, λογίζεται ως χρήση και υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1739/1987. Το ΥΒΕΤ, εκτός από την αρµοδιότητά του για τους φυσικούς πόρους, είναι αρµόδιο για τη βιοµηχανική και την ενεργειακή χρήση. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη χρήση των υδάτων στις µεταφορές. Το Υπουργείο Πολιτισµού για τις αθλητικές χρήσεις. Ο ΕΟΤ για ιαµατικά νερά και χρήσεις αναψυχής. Επίσης ως συναρµόδια υπουργεία αναφέρονται το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και το Υπουργείο Εξωτερικών. Ως συναρµόδιοι οργανισµοί σε µικρό ή µεγάλο βαθµό ορίζονται οι ΕΗ, ΕΜΥ, ΙΓΜΕ, ΕΚΘΕ, ΑΕΙ, κ.α. 11 Γ. Α. Μυλόπουλος «Η ελληνική πραγµατικότητα και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο στη διαχείριση των υδατικών πόρων», ΤΕΕ, Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραµµα κατάρτισης Μηχανικών, Θέµα: Προστασία Περιβάλλοντος-Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Θεσσαλονίκη 1990.

16 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο 10 Προκειµένου να επιτευχθεί η συµµετοχή και ο συντονισµός όλων των συναρµοδίων φορέων της πολιτείας στη διαµόρφωση της εθνικής πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, συνίσταται ένα γνωµοδοτικό διυπουργικό όργανο, η ιυπουργική Επιτροπή Υδάτων. Στην Επιτροπή συµµετέχουν ανά ένας εκπρόσωπος από τα αρµόδια Υπουργεία, από το ΙΓΜΕ και τη ΕΗ. Με την Επιτροπή αυτή εξασφαλίζεται αφενός η συνεννόηση και ο συντονισµός των διαφόρων φορέων που εµπλέκονται και λαµβάνουν αποφάσεις σε θέµατα διαχείρισης νερού και αφετέρου η διευθέτηση των διαφορών που προκύπτουν µεταξύ των φορέων ως αποτέλεσµα ανταγωνιστικών χρήσεων του νερού. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην περιφερειακή διάσταση της διαχείρισης των υδατικών πόρων, η οποία εξασφαλίζεται µε τη θεσµοθέτηση περιφερειακών οργάνων και υπηρεσιών τόσο σε εκτελεστικό όσο και σε γνωµοδοτικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, η χώρα διαιρέθηκε σε 14 υδατικά διαµερίσµατα 12, οριοθετηµένα µεταξύ τους µε υδροκρίτες 13, τα οποία περιλαµβάνουν ολοκληρωµένα υδρογραφικά δίκτυα και χαρακτηρίζονται από όµοιες κατά το δυνατό υδρολογικές συνθήκες. Σε κάθε υδατικό διαµέρισµα αντιστοιχεί και µια Περιφερειακή Υπηρεσία ιαχείρισης των υδατικών πόρων. Οι 14 υπηρεσίες, οι οποίες ανήκουν οργανικά στο ΥΒΕΤ, εξασφαλίζουν την ενιαία αντιµετώπιση στην άσκηση της διαχείρισης του νερού σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς εξειδικεύουν στα υδατικά διαµερίσµατα την εθνική πολιτική, καταρτίζουν και εκπονούν τα τοπικά προγράµµατα ανάπτυξης των υδατικών πόρων στο πνεύµα του κεντρικού προγραµµατισµού και τέλος συντονίζουν και εποπτεύουν τις δραστηριότητες έρευνας, αξιοποίησης, χρήσης και προστασίας των υδατικών πόρων. Η συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων των συναρµοδίων υπηρεσιών και φορέων σε περιφερειακό επίπεδο εξασφαλίζεται µε τη σύσταση σε κάθε υδατικό διαµέρισµα µιας Περιφερειακής Επιτροπής Υδάτων. Οι προαναφερόµενες 14 Επιτροπές αποτελούν την περιφερειακή οργάνωση της ιυπουργικής Επιτροπής Υδάτων καθώς γνωµοδοτούν σε αυτήν για τα προγράµµατα ανάπτυξης των υδατικών πόρων καθώς 12 Ο ελληνικός χώρος διαιρείται στα εξής 14 διαµερίσµατα: υτικής Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου, υτικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Θεσσαλίας, υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Κρήτης, Νησιών Αιγαίου (Ν. 1739/1987, Άρθρο 1, Παράγραφος 4). 13 Σύµφωνα µε ορισµό: «Υδροκρίτης είναι η νοητή γραµµή που διαχωρίζει δύο ή και περισσότερες υδρολογικές λεκάνες», από Γ. Τσακίρη, «Υδατικοί πόροι: I. Τεχνική Υδρολογία», Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα 1995.

17 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο 11 και για τα υδατικά θέµατα του διαµερίσµατος και εγκρίνουν την εξειδίκευση των προγραµµάτων ανά λεκάνη απορροής. Η εφαρµογή του Ν. 1739/1387 από τον Ιούλιο του 1988 µέχρι πρόσφατα, έδειξε τον τρόπο µε τον οποίο ένα νοµικό πλαίσιο στη σωστή κατεύθυνση, αν δεν ευνοηθεί από τις συγκυρίες και δεν υιοθετηθεί µε ενδιαφέρον από την πολιτεία και τα όργανα της διοίκησης, µπορεί στην καλύτερη περίπτωση να µείνει στις αγνές προθέσεις, ενώ στη χειρότερη να δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα από αυτά που επρόκειτο να επιλύσει. Ενώ ο νόµος ψηφίστηκε µε ευρύτερη συναίνεση από τη Βουλή, αποδεικνύοντας την αποδοχή του πολιτικού κόσµου, έγινε στη συνέχεια στόχος αντιδράσεων συντεχνιακού χαρακτήρα, από εκείνους που εξέλαβαν τις συντονιστικές αρµοδιότητες του ΥΒΕΤ ως απώλεια κεκτηµένων δικαιωµάτων. Με αυτό τον τρόπο χάθηκε το πνεύµα συνεργασίας των συναρµοδίων φορέων σε θέµατα διαχείρισης υδατικών πόρων που ενέπνεε ο Ν. 1739/1987, καθώς η ψήφισή του δηµιούργησε αντιδικίες µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών 14. Το κυριότερο όµως πλήγµα για το νέο θεσµικό πλαίσιο υπήρξε η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υλοποίηση της περιφερειακής του διάστασης. Ουσιαστικά δε λειτουργεί καµία από τις προβλεπόµενες Περιφερειακές Υπηρεσίες και τα άλλα όργανα διαχείρισης υδατικών πόρων. Με τον τρόπο αυτό, ένας νόµος που από µόνος του δεν υπήρξε και τόσο τολµηρός στην αποκεντρωτική πρακτική, αφού δεν εµπιστεύθηκε όσο µπορούσε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποβαθµίσθηκε ακόµη περισσότερο αφού λειτούργησε συγκεντρωτικά και ποτέ σε περιφερειακό επίπεδο. Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι η διαχείριση υδατικών πόρων της χώρας να µοιάζει περισσότερο µε «άσκηση επί χάρτου» καθώς όλες οι αποφάσεις λαµβάνονται από την κεντρική διοίκηση µε τα συνεπακόλουθά της σε δυσλειτουργία, γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η έκδοση όλων των αδειών χρήσης νερού και η εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων όλης της Ελλάδας, που διενεργεί η κεντρική υπηρεσία του ΥΒΕΤ Γ. Α. Μυλόπουλος «Η ελληνική πραγµατικότητα και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο στη διαχείριση των υδατικών πόρων», ΤΕΕ, Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραµµα κατάρτισης Μηχανικών, Θέµα: Προστασία Περιβάλλοντος-Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Θεσσαλονίκη Α. Ν. Αγγελάκης, Γ. Χατζηκώστα-Ζάγουρα, «Οι ΕΥΑ και η διαχείριση των υδατικών πόρων της Ελλάδας», ΓΕΩΤΕΕ, Παράρτηµα Κεντρικής Ελλάδας, 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Εγγειοβελτιωτικά έργα- ιαχείριση Υδατικών Πόρων-Εκµηχάνιση Γεωργίας, Πρακτικά, Τόµος Β, Απριλίου 1996.

18 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο Νόµος 3199/2003 Ο Νόµος 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000», ο οποίος ψηφίστηκε το εκέµβριο 2003, εισάγει την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων, το οποίο έλειπε στην ελληνική πραγµατικότητα. Ο νέος νόµος αποτελεί το καταρχήν πλαίσιο µέσω του οποίου θα επιδιωχθεί η βιώσιµη διαχείριση των υδάτων και θα συµβάλλει στην επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης της χώρας. Με το Νόµο 3199/2003 οι αρµόδιοι φορείς στον τοµέα των υδάτων καλούνται να συντελέσουν τόσο στην ανάπτυξη, µε την ικανοποίηση των αναγκών σε νερό, όσο και στην αποφυγή υποβάθµισης του περιβάλλοντος µε την προστασία και τη διατήρηση της ακεραιότητας των οικοσυστηµάτων. Ειδικότερα, ο νόµος εναρµονιζόµενος µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στη διαµόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού νοµοθετικού πλαισίου, στην ανάπτυξη µακροπρόθεσµου σχεδιασµού, στην αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων, στην πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη συνδυασµένη διαχείριση των υδατικών πόρων και προστατευόµενων περιοχών, στην αντιµετώπιση της ρύπανσης όλων των κατηγοριών των υδάτων, στη µείωση των απορρίψεων και διαρροών επικίνδυνων ουσιών, στην προώθηση της επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης του νερού για διάφορες χρήσεις. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών στη λήψη αποφάσεων µε τη διενέργεια διαβουλεύσεων. Το νέο θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση υδάτων παρουσιάζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το προηγούµενο, ειδικά στον τοµέα της διοικητικής οργάνωσης. Από τις καινοτόµες ρυθµίσεις που επιφέρει ο νόµος είναι η σύσταση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων, η οποία έχει αρµοδιότητες εθνικού φορέα διαχείρισης υδάτων. Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων αποτελεί ενιαίο διοικητικό τοµέα του ΥΠΕΧΩ Ε, του οποίου προΐσταται µετακλητός ειδικός γραµµατέας. Οι αρµοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων έχουν κυρίως επιτελικό χαρακτήρα, ενώ συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων. Αναλυτικά οι αρµοδιότητες αυτής είναι οι εξής: 1) Καταρτίζει τα εθνικά προγράµµατα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναµικού της χώρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρµογή τους.

19 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο 13 2) Καταρτίζει την ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας, την εφαρµογή της νοµοθεσίας για τα ύδατα, τη συµβατότητα µε το κοινοτικό κεκτηµένο. 3) Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και µετέχει στα αρµόδια κοινοτικά όργανα για κάθε θέµα των υδάτων. 4) Εισηγείται νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. 5) Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων σε συνεργασία µε τις ιευθύνσεις Υδάτων Περιφέρειας και µεριµνά για την ανάπτυξη και λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων. 6) ιαχειρίζεται βάση υδρολογικών και µετεωρολογικών δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο και µεριµνά για τη διαρκή της ενηµέρωση. 7) Παρακολουθεί τη λειτουργία των ιευθύνσεων Υδάτων Περιφέρειας και παρέχει οδηγίες για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. 8) Για κάθε λεκάνη απορροής ποταµού υποχρεούται, µέχρι τις , να συντάξει πλήρη και αναλυτική έκθεση των χαρακτηριστικών της, να διαπιστώσει τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, να προβεί στην οικονοµική ανάλυση κάθε χρήσης ύδατος στη λεκάνη απορροής. 9) Καταρτίζει το Εθνικό Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών. 10) Φροντίζει για την προστασία, αναβάθµιση και αποκατάσταση όλων των συστηµάτων των επιφανειακών υδάτων, καθώς και των τεχνητών και ιδιαιτέρως τροποποιηµένων υδατικών συστηµάτων. Ας σηµειωθεί ότι η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων επικουρείται από την Γνωµοδοτική Επιτροπή Υδάτων, η οποία αποτελείται από τον προϊστάµενο της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και έναν εκπρόσωπο του ΥΠΕΣ Α. Σκοπός της προαναφερόµενης Επιτροπής είναι η γνωµοδότηση προς την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων για την άσκηση των προαναφεροµένων 1), 2), 4) αρµοδιοτήτων.

20 Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά σε Περιφερειακό Επίπεδο 14 Από τα παραπάνω διαπιστώνεται, ότι η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων αποτελεί τον κεντρικό φορέα διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα. Επιπλέον, αποκτά τις συντονιστικές και επιτελικές αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Υδατικού υναµικού και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία αποτελούσε τον κεντρικό φορέα διαχείρισης υδάτων στο προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο. Πρέπει να τονιστεί ότι, όπως φαίνεται και από το Νόµο 3199/2003, η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων έχει ως αντικείµενο το σχεδιασµό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη λήψη µέτρων για την αποτελεσµατική διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων σε εθνικό επίπεδο. Αντίθετα δεν ασχολείται µε απλές διαδικασίες, για παράδειγµα έκδοσης αδειών, το οποίο τελικά αποτελούσε αρµοδιότητα του κεντρικού φορέα (Υπουργείο Ανάπτυξης) υπό το προηγούµενο διοικητικό σχήµα. Απόρροια της καινούριας διοικητικής δοµής είναι η Κεντρική Υπηρεσία να ασχολείται µε πιο ουσιώδη θέµατα, ενώ ενισχύεται και ο ρόλος των περιφερειακών υπηρεσιών, που θα αναλυθούν στη συνέχεια. Συµπληρώνοντας την οργανωτική δοµή διαχείρισης των υδατικών πόρων που εισάγεται µε το Νόµο 3199/2003, συνιστάται Εθνική Επιτροπή Υδάτων 16, η οποία χαράσσει την πολιτική για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή της. Επίσης εγκρίνει τα εθνικά προγράµµατα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναµικού της χώρας, µετά από εισήγηση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε και τη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων. Καινοτοµία του Νόµου 3199/2003 είναι η σύσταση του Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων, το οποίο αποτελείται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε, εκπροσώπους των κοµµάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθµίδων, επιστηµονικών ιδρυµάτων, δύο περιβαλλοντικών Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων κτλ. Ουσιαστικά το Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων θεσπίζεται ως όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης, καθώς διατυπώνει τη γνώµη του για τα θέµατα διαχείρισης υδατικών πόρων. Ως γενικό συµπέρασµα µπορεί να τονιστεί, ότι πλέον µε το Νόµο 3199/2003 το ΥΠΕΧΩ Ε καθίσταται το αρµόδιο υπουργείο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων 16 Αποτελείται από: α) τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε, ως Πρόεδρο, β) τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, γ) τον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, δ) τον Υπουργό Ανάπτυξης, ε) τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, στ) τον Υπουργό Γεωργίας. Μπορεί να συµµετέχουν και άλλοι Υπουργοί, εφόσον συζητούνται θέµατα αρµοδιότητας τους, καθώς και ο Υπουργός Εξωτερικών για θέµατα διακρατικών υδάτων.

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσίευση: 24 Σεπτεµβρίου 2012 Καταληκτική Ηµεροµηνία: 12 Οκτωβρίου 2012

ηµοσίευση: 24 Σεπτεµβρίου 2012 Καταληκτική Ηµεροµηνία: 12 Οκτωβρίου 2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισµό εκπροσώπων της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων σε συναντήσεις και οµάδες εργασίας στο εξωτερικό που άπτονται των δράσεων της Υπηρεσίας. ηµοσίευση: 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση του Πηνειού

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση του Πηνειού ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΛΑΡΙΣΑ, 8-9 Δεκεμβρίου 2017 Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση του Πηνειού Ιάκωβος Γκανούλης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία

Διαβάστε περισσότερα

1 η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και διαδικασίες διαβούλευσης

1 η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και διαδικασίες διαβούλευσης 1 η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Διαχείρισης 1 η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού. Least cost planning of water resources at the river basin

Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού. Least cost planning of water resources at the river basin Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού Μαρία Γκίνη ιπλ. γρ.-τοπογ. Μηχ.,MSc Υδρολογίας, Υπουργείο νάπτυξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζεται η µεθοδολογία σχεδιασµού ελαχίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3199/2003

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία

Νόµος 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία Νόµος 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». (ΦΕΚ Α 280/9.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ Το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, με τις ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Situation, potential & prospects for waste water management in Greece

Situation, potential & prospects for waste water management in Greece Situation, potential & prospects for waste water management in Greece Dr. Ing. V. Bili MINISTRY OF ENVIRONMENT & ENERGY Special Secretariat for Water Thessaloniki, 10. October 2017 SPECIAL SECRETARIAT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και Αρμόδιες Αρχές

Θεσμικό πλαίσιο και Αρμόδιες Αρχές Θεσμικό πλαίσιο και Αρμόδιες Αρχές Θεσμικό Πλαίσιο Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, με τις ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις: Το

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΛΑΠ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ Το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, με

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία

Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία Η Διαχείριση των Ποταμών σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία Αγγελική Καλλία Δρ. Νομικής Δικηγόρος Καθηγήτρια στο ΕΚΔΔΑ 1. Αρχές Διαχείρισης Ποταμών 2. Ενωσιακό Νομικό Πλαίσιο 3. Εθνικό Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Αθανάσιος Καμπάς

LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Αθανάσιος Καμπάς LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αθανάσιος Καμπάς Τι είναι η οδηγία πλαίσιο 2000/60 ή Ν.3199/2003 ; Θεσμικό πλαίσιο που αποσκοπεί ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους WWF Ελλάς / Α. Βonetti Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 2018-2028 Αρμόδια υπηρεσία Απόσπασμα Όρων Εντολής Η Αναθέτουσα Αρχή, είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2 : Νομικό πλαίσιο Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:. Συµµετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραµµα FISCALIS 2003/ Ανταλλαγές 2006.

ΘΕΜΑ:. Συµµετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραµµα FISCALIS 2003/ Ανταλλαγές 2006. - 13 - * Φ.Π.Α.* Νο. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 14 η /νση (ΦΠΑ) Τµήµα Ε «Σχέσεων µε την Ε.Ε. & Νοµ. Προσαρµογής) Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2006 Αριθµ.Πρωτ.: 1012273/878/133/Ε0014

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία υλοποίησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά

Πορεία υλοποίησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά Πορεία υλοποίησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί εργαλείο για την εξυπηρέτηση του βασικού στόχου της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων Ενότητα 2: Θέσπιση πλαισίου Κοινοτικής δράσης στον τομέα της Πολιτικής των Υδάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ελπίδα Κολοκυθά- Αναπλ. καθηγήτρια Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου 1. Εισαγωγή Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο 7 ο Πρόγραμμα Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους

Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Νομοθεσία για τη φύση: Κατάσταση εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση Προτάσεις για τη βελτίωση εφαρμογής τους Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Eλλάς Σεπτέμβριος 2017 H παρουσίαση Συμπεράσματα αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

iii. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

iii. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.ΕΝ. / Ε.Γ.Υ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Κατάρτιση 1 ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, Αρ. Πρωτ.: 126

Λαγκαδάς, Αρ. Πρωτ.: 126 Λαγκαδάς, 26-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 126 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «WET_AID» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece A STAKEHOLDERS LINKING FRAMEWORK FOR FLOOD MANAGEMENT FLINKMAN EUROPEAN COMMISSION DG-HUMANITARIAN AID CIVIL PROTECTION AND PREPAREDNESS

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δεκτή ομοφώνως έγινε απόψε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί την επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Ημερίδες REGEOCITIES : Αβαθής Γεωθερμία και Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Σ. Καρύτσας ΚΑΠΕ Σκοπός ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.:

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 13/10/2017 Αρ. Πρωτ.1448/ 92672 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π.. 189/95 (ΦΕΚ

«Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π.. 189/95 (ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος Τµήµα Β Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ηµεροµηνία: 8-4-2003 Α.Π.: 1962 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Με την αριθ. 175/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 / 1 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/3/οικ. 669/47 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντ

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 3 Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ ΚΠΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΕΒ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΕΒ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Κέρκυρα - -2013. Αριθμός πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Κέρκυρα - -2013. Αριθμός πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα - -2013 Αριθμός πρωτ.:οικ ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Συλλ. Οργάνων Δ/νση: Τ.Κ.: Τηλ.: Φαξ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10)

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10) Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10) Περιεχόμενα και αναμενόμενα αποτελέσματα Management Plans of the Water Basin of Central Macedonia (GR10) Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα