ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2 ÂÁÓÉÊÁ ÌÅÃÅÈÇ ÏÌÉËÏÕ ÂáóéêÜ ìåãýèç áðïôåëåóìüôùí (åêáô. E) Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από προμήθειες Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες Αποτελέσματα χρημ/κών πράξεων & τίτλων επενδυτικού χαρτ/κίου Λοιπά έσοδα Καθαρά λειτουργικά έσοδα Σύνολο λειτουργικών δαπανών Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κ.ά. κινδύνων Αναλογία κερδών/(ζημιών) από συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 0, Κέρδη προ φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας Φόροι (και φόροι αφορολόγητων αποθεματικών) Καθαρά κέρδη αναλογούντα σε μετόχους μειοψηφίας Καθαρά κέρδη αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας ÂáóéêÜ ìåãýèç éóïëïãéóìïý (åêáô. e) Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μετά από προβλέψεις) Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις) Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων & χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους & λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και δικαιωμάτων μειοψηφίας Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων ÂáóéêÜ ìåãýèç êáé äåßêôåò Κέρδη ανά μετοχή (σε e) 1,48 2,71 3,10 Μέρισμα ανά κοινή μετοχή (σε e) προσαρμοσμένο - - 0,36 Απόδοση μέσων ιδίων κεφαλαίων (μετά από φόρους) 13,0% 25,0% 26,1% Συντελεστής αποτελεσματικότητας (1) 49,0% 48,0% 51,0% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 4,09% 4,25% 4,25% Βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I) 11,3% 10,0% 9,2% Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 11,3% 10,3% 10,2% Αριθμός προσωπικού (τέλος έτους) (1) Εξαιρούνται οι αποσβέσεις άυλων στοιχείων αναγνωρισμένων σε συνενώσεις επιχειρήσεων και το χρηματοοικονομικό κόστος δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών μειοψηφίας. (ÐéóôïëçðôéêÞ äéáâüèìéóç Ìáêñïðñüèåóìç Âñá õðñüèåóìç Moody`s Baa2 P-2 Standard & Poor`s ÂÂ+ B Fitch Ratings BBB- F3

3 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅÐÉÓÔÏËΕΣ ÐÑÏÓ ÔÏÕÓ ÌÅÔÏ ÏÕÓ 4 TO ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 Ç ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÔÇÓ ÅÔÅ 11 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÁÍÁÓÊÏÐÇÓÇ H ÌÅÔÏ Ç 22 ÌÅÔÏ ÉÊÇ ÓÕÍÈÅÓÇ 23 ÊÅÖÁËÁÉÏ 1: ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÄÉÅÈÍÅÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ 32 ÊÅÖÁËÁÉÏ 2: ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ËÉÁÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÉÊÇ 38 ÓôåãáóôéêÞ ðßóôç 38 ÊáôáíáëùôéêÞ ðßóôç 39 ñçìáôïäüôçóç ìéêñþí åðé åéñþóåùí ÅÐÉ ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÇ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 42 ñçìáôïäüôçóç ìåãüëùí åðé åéñþóåùí 42 Χρηματοδότηση μεγάλων έργων 43 ñçìáôïäüôçóç ìåσαίων åðé åéñþóåùí 44 Ναυτιλιακή πίστη 44 Συναλλακτική τραπεζική ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ ÐÅËÁÔÙÍ 46 ÊáôáèÝóåéò - ÅðåíäõôéêÜ ðñïúüíôá 46 Áìïéâáßá êåöüëáéá 47 Äéá åßñéóç áñôïöõëáêßïõ éäéùôþí ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÉÊÇ 50 Εργασίες κεφαλαιαγοράς 50 Äéá åßñéóç äéáèåóßìùí 51 ñçìáôéóôçñéáêýò åñãáóßåò 51 Private equity 53 ÓõìâïõëåõôéêÝò õðçñåóßåò 54 Õðçñåóßåò èåìáôïöõëáêþò ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÇÓ ÁÍÁÂÁÈÌÉÓÇÓ 55 Äßêôõï êáôáóôçìüôùí 55 ÅíáëëáêôéêÜ äßêôõá 57 Τεχνολογική αναβάθμιση ÁÍÈÑÙÐÉÍÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÅÔÁÉÑÉÊÇ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÕÈÕÍÇ 64 ÊÅÖÁËÁÉÏ 3: ÄÉÅÈÍÅÉÓ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ 69 2

4 3.1 ÄÉÅÈÍÇÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΓΔΜ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 78 ÊÅÖÁËÁÉÏ 4: ÁËËÅÓ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÎÅÍÏÄÏ ÅÉÁÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÌÇ ÁÍÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ 83 ÊÅÖÁËÁÉÏ 5: ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÊÁÉ ÅÔÁÉÑÉÊÇ ÄÉÁÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÊÉÍÄÕÍÙÍ TOY ÏÌÉËÏÕ 86 Êßíäõíïò áãïñüò 87 Ðéóôùôéêüò êßíäõíïò 92 Êßíäõíïò þñáò 103 Êßíäõíïò συγκέντρωσης 104 Ëåéôïõñãéêüò êßíäõíïò 104 ÊåöáëáéáêÞ åðüñêåéá 106 Äéá åßñéóç Åíåñãçôéêïý-Ðáèçôéêïý ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 115 ÊÅÖÁËÁÉÏ 6: ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ 119 ΚáôÜóôáóç Οικονομικής Θέσης 120 Κατάσταση Αποτελεσμάτων 121 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 122 Óçìåéþóåéò åðß ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôüóåùí 122 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 149 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 150 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ÅÊÈÅÓÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÅËÅÃ ÏÕ ÔÏÕ ÄÓ 158 ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÔÁÊÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇÓ ÔÙÍ ÌÅÔÏ ÙÍ 160 ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 162 3

5 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Η χώρα μας ζει εδώ και μερικούς μήνες μια πρωτοφανή δημοσιονομική και οικονομική κρίση. Το απροσδόκητα υψηλό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2009, σε συνδυασμό με το υψηλό δημόσιο χρέος, προκάλεσε πρωτοφανείς πιέσεις στις τιμές των κρατικών ομολόγων, με αποτέλεσμα η χώρα να βρεθεί στα πρόθυρα χρεωκοπίας. Τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας με την Ευρωπα κή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον σταθερότητας και θέτουν τις προ ποθέσεις για ένα νέο ξεκίνημα για την Ελλάδα. Η σημερινή κρίση έδειξε ότι το μοντέλο ανάπτυξης που είχε ακολουθήσει η χώρα μας έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του. Γι αυτό, πέρα από τη δημοσιονομική προσαρμογή, η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει στην αναζήτηση νέων πηγών ανάπτυξης που θα δημιουργήσουν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα ενισχύσουν την απασχόληση. Μία πιο δυναμική και πιο ανταγωνιστική οικονομία χρειάζεται πιο σύνθετες και μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις που με την σειρά τους θα χρειαστούν την χρηματοδοτική στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Η πρόκληση για τον τραπεζικό κλάδο, στις νέες συνθήκες, είναι διττή. Από τη μια πλευρά πρέπει να διοχετεύσει την ιδιωτική αποταμίευση στις πιο αποδοτικές και καινοτόμες επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό. Από την άλλη πλευρά, ο τραπεζικός τομέας πρέπει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που έχει προκαλέσει η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας το 2009 και η οποία θα συνεχιστεί και φέτος. Όλα αυτά πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα σ ένα νέο περιβάλλον για τις τράπεζες, όπου οι κανόνες διαχείρισης κινδύνων θα είναι πιο αυστηροί, η ρευστότητα πιο ακριβή και περιορισμένη και η κοινωνία πιο απαιτητική. Οι νέες συνθήκες επιβάλλουν στις τράπεζες να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο ώστε να γίνουν πιο καινοτόμες, να προσαρμοστούν περισσότερο στις πραγματικές ανάγκες των πελατών τους, να γίνουν πιο διαφανείς στις συναλλαγές τους. Η Εθνική, συνεπής στη μακρά ιστορία της, πρωτοστατεί σε αυτές τις προκλήσεις. Παρά τις δυσκολίες της καθημερινής διαχείρισης σ ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης, η νέα Διοίκηση έδωσε δείγμα γραφής υιοθε- 4

6 τώντας πολιτική μεγαλύτερης διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές, καταργώντας ψιλά γράμματα και προμήθειες σε μια σειρά συναλλαγών. Επιπλέον προχώρησε στην υιοθέτηση μιας νέας σειράς προ όντων που αφορούν στην αναδιάρθρωση δανείων τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών. Μετά τη λήψη των μέτρων από την κυβέρνηση για τη δημοσιονομική προσαρμογή και τα αναμενόμενα μέτρα για διαρθρωτικές αλλαγές, δημιουργείται ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο οικονομικής πορείας της χώρας. Οι αβεβαιότητες περιορίζονται και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα επανέλθει ηρεμία στις αγορές και θα εξομαλυνθούν οι συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα. Η Εθνική ως κυρίαρχη τράπεζα της χώρας και με τη μεγαλύτερη ρευστότητα θα παίξει και πάλι σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Κλείνοντας επιθυμώ να τονίσω ότι, μετά από ένα δύσκολο 2009, ακολουθεί επίσης μια δύσκολη χρονιά, η οποία όμως είναι και χρονιά πρόκλησης και ευκαιριών για όλους μας και για την Τράπεζα μας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Εθνική Τράπεζα θα σταθεί, για άλλη μια φορά, στο ύψος των περιστάσεων ώστε η ίδια αλλά και η εθνική οικονομία να εξέλθουν ενισχυμένες από τη σημερινή δύσκολη συγκυρία. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλειος Θ. Ράπανος 5

7 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, To 2009 ήταν μια δύσκολη χρονιά τόσο για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, όσο και για την ελληνική οικονομία. Από τα τέλη του 2009 οι προκλήσεις για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο έγιναν εντονότερες και αναμένεται ότι τα έτη 2010 και 2011 θα είναι εξαιρετικά δύσκολα, δεδομένων των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, ακόμη και στην τρέχουσα σύνθετη και δυσχερή συγκυρία, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε καλή κατάσταση από άποψη κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. Η Εθνική Τράπεζα κατάφερε υπό αυτές τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες να διατηρήσει την ικανοποιητική της πορεία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας τις προ ποθέσεις ώστε να αντεπεξέλθει αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Το 2009, η ΕΤΕ προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους E1,25 δισ., αυξάνοντας την κεφαλαιακή της επάρκεια σε επίπεδα ανάμεσα στα υψηλότερα των ευρωπα κών τραπεζών (δείκτης Tier I 11,3% και δείκτης Core Tier I 9,5%). Επίσης προχώρησε σε έκδοση καλυμμένων ομολογιών E1,5 δισ. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η πρώτη τοποθέτηση καλυμμένων ομολογιών που πραγματοποιήθηκε από ελληνική τράπεζα σε ευρύ φάσμα επενδυτών. Επιπλέον, πέτυχε αύξηση των χορηγήσεων κατά E5,5 δισ. (+8%) σε ενοποιημένη βάση, πρωταγωνιστώντας στη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, μέσα σε δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, που συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τον τραπεζικό κλάδο. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Όμιλος επέδειξε ανθεκτικότητα σε αυτές τις προκλήσεις, με το δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται σε 49% και τα προ προβλέψεων κέρδη να καλύπτουν τις αυξημένες προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 2,5 φορές. Παράλληλα, διατήρησε το σημαντικό πλεονέκτημα της διαφοροποίησης των πηγών κερδοφορίας, καθώς το 41% των κερδών προ προβλέψεων προήλθε από τις διεθνείς δραστηριότητες. Τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας κατά τους πρώτους μήνες του 2010 οδήγησαν την Εθνική Τράπεζα να εστιάσει στη διατήρηση της ρευστότητας και των κεφαλαίων. Ο συνδυασμός της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και της αύξησης του κόστους ρευστότητας ώθησε στην προσαρμογή των επιτοκίων χορηγήσεων και κυρίως των καταθέσεων, ώστε να συνάδουν με το αυξημένο κόστος ρευστότητας της χώρας. 6

8 Επιπλέον, η ΕΤΕ αύξησε την πλεονάζουσα ρευστότητα σε μια προσπάθεια να θωρακίσει περαιτέρω τον ισολογισμό της εν όψει ενδεχόμενης πιθανής επιδείνωσης της κατάστασης στις αγορές. Υπό το πρίσμα των εξελίξεων αυτών, προτεραιότητες του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας για το 2010 αποτελούν: 1) Η ενίσχυση ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας: Λόγω των αυξημένων προκλήσεων της ελληνικής οικονομίας πρωταρχικός στόχος του Ομίλου παραμένει η συνέχιση της προσπάθειας συντήρησης της ρευστότητας σε υψηλά επίπεδα. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Όμιλος επικεντρώνεται στην διασφάλιση των καταθέσεων, ώστε να ενισχύσει την ηγετική του θέση στον τομέα αυτόν στην Ελλάδα. Επιπλέον, στοχεύει στην αξιοποίηση των δικτύων του για την περαιτέρω διείσδυση στις καταθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων στη ΝΑ Ευρώπη και την Τουρκία, καθώς η ρευστότητα των αγορών αυτών ενισχύεται σημαντικά, καλύπτοντας τη χρηματοδότηση των δανειακών χαρτοφυλακίων αντιστοίχως. Επιδιώκει, επίσης, να ενισχύσει την υπάρχουσα ρευστότητα με την περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού. Η από κοινού με άλλες μεγάλες ελληνικές τράπεζες απόφαση για συμμετοχή στην ανανέωση του προγράμματος ενίσχυσης ρευστότητας του πιστωτικού συστήματος, που είχε θεσπιστεί το 2008, θα ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα της Τράπεζας. 2) Η βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Ο στόχος αυτός θα επιδιωχθεί μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους των εγχώριων δραστηριοτήτων. Αντιθέτως, όσον αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες, στόχος θα είναι η οργανική επέκταση, καθώς οι οικονομίες αυτές, και ιδιαίτερα αυτή της Τουρκίας, εμφανίζουν σημάδια ισχυρής ανάκαμψης. 3) Η ενεργητική διαχείριση των καθυστερήσεων. Για το σκοπό αυτό εισάγονται προ όντα αναδιάρθρωσης δανείων για όλες τις κατηγορίες πελατών, λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής. Στόχος είναι να αναδιαρθρωθούν δάνεια σαφώς άνω του E1 δισ., δίνοντας ανάσα στους υγιείς πελάτες ενώ καταβάλλονται προσπάθειες και για τη βελτίωση των λειτουργιών επανείσπραξης οφειλών. 4) Η διατήρηση της δυναμικής για την ανάπτυξη των εργασιών στις γειτονικές οικονομίες. Στη ΝΑ Ευρώπη 7

9 και την Τουρκία αναμένεται πιστωτική επέκταση της τάξεως του 10% και πλέον του 20% αντίστοιχα, οι οποίες κατά κανόνα θα αυτοχρηματοδοτηθούν από την ενίσχυση των καταθέσεων στις αντίστοιχες αγορές. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται επέκταση του δικτύου στην Τουρκία κατά 75 καταστήματα εντός του Έχοντας πλέον δημιουργήσει εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, η περαιτέρω επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη θα συνεχιστεί μόλις υπάρξουν ασφαλείς ενδείξεις ότι η περιοχή έχει εισέλθει σε ανοδικό κύκλο. Ουσιαστικά η ενίσχυση των επενδύσεων αυτών εντάσσεται στην σταθερή στρατηγική του Ομίλου, στο πλαίσιο της οποίας συνεχίζεται η παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στις θυγατρικές για την οργανική τους επέκταση. 5) Η συνέχιση της πολιτικής ενεργητικής και αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίων και στοιχείων ισολογισμού. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Μέσα στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται από τη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της χώρας, ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας επαναπροσδιορίζει τη σχέση του με την κοινωνία, τους πελάτες και τους εργαζόμενους, κινούμενος σε τέσσερις βασικούς άξονες: Νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις Στήριξη στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που με αξιοπρέπεια αντιμετωπίζουν την κρίση και εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους προς το τραπεζικό σύστημα και αναδιάρθρωση χρεών στα επιβαρυμένα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χορηγήσεις Ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών σε τομείς καινοτομίας, υψηλής τεχνογνωσίας, καθώς και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων για τεχνολογίες που συνδράμουν στην προσπάθεια της χώρας για περισσότερο θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Αύξηση των χρηματοδοτήσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κλάδων με προοπτική. Πελάτες και κοινωνία Ανανέωση της σχέσης με τους πελάτες, μέσω της διάθεσης προ όντων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες αλλά και τις δυνατότητές τους. Καθιέρωση απόλυτης διαφάνειας στις συναλλαγές και διαμόρφωση νέων προτύπων συναλλακτικής ηθικής. Εργαζόμενοι Αναβάθμιση των σχέσεων με τους εργαζόμενους του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω ανοικτού διαύλου επικοινωνίας, σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας. 8

10 Οι μεγάλες δυσκολίες στην εγχώρια αγορά αντισταθμίζονται από τον δυναμισμό των κερδών προ προβλέψεων. Ακόμη και κάτω από ακραίες συνθήκες, η κερδοφορία της Τράπεζας μπορεί να απορροφήσει την όποια πιθανή αύξηση των προβλέψεων που απαιτούνται λόγω των δυσμενών συνθηκών στη χώρα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η μέχρι τώρα συνεισφορά των ξένων δραστηριοτήτων στα κέρδη επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της ΕΤΕ για ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή κατά την παρελθούσα δεκαετία. Ειδικότερα, η πιστωτική επέκταση στην Τουρκία και τη ΝΑ Ευρώπη, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη βελτίωση των προοπτικών στην Ελλάδα, αναμένεται να συμβάλλει στη διατήρηση των επιτοκιακών εσόδων από το τέλος του 2010 και στην απορρόφηση του κόστους των προβλέψεων στην Ελλάδα, διατηρώντας ισχυρή την κεφαλαιακή θέση του Ομίλου προς όφελος των μετόχων μας. Στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Ομίλου παραμένουν: η βελτίωση της ρευστότητας η λειτουργική και κεφαλαιακή αποτελεσματικότητα, το όραμα να καταστεί ηγετικό πιστωτικό ίδρυμα στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδος, της Τουρκίας και της ΝΑ Ευρώπης. Τέλος, σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις θέλουμε να υπογραμμίσουμε την προσήλωση μας στην προσπάθεια όχι μόνο να ανταποκριθεί η ΕΤΕ στην κρίση που ταλανίζει την ελληνική οικονομία αλλά να βγει ενισχυμένη και να βοηθήσει, στο μερίδιο που της αναλογεί, τη χώρα να ανακάμψει. Το προσωπικό της Τράπεζας έχει δουλέψει σκληρά και αποτελεσματικά κάτω από τις δυσοίωνες συνθήκες και τις έντονες πιέσεις των τελευταίων 18 μηνών, ενώ ακόμη δεν μπορεί να προσδιοριστεί το τέλος αυτής της δύσκολης περιόδου. Και μόνο για αυτό τους χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Απόστολος Σ. Ταμβακάκης 9

11 ÔÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ Βασίλειος Ράπανος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Απόστολος Ταμβακάκης Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ιωάννης Γιαννίδης Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Νομικός Σύμβουλος Ιωάννης Παναγόπουλος Εκπρόσωπος των εργαζομένων, Πρόεδρος ΓΣΕΕ Αβραάμ Τριανταφυλλίδης Εκπρόσωπος των εργαζομένων ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος Στέφανος Βαβαλίδης Μέλος ΔΣ Ευρωπα κής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) Γεώργιος Ζανιάς Οικονομολόγος, Πρόεδρος ΣΟΕ Βασίλειος Κωνσταντακόπουλος Εφοπλιστής Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου Μέλος ΔΣ ΑΕ Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ Πέτρος Σαμπατακάκης Οικονομολόγος Μαρία Σκλαβενίτου Πρόεδρος του ΔΣ Ι. & Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αλέξανδρος Μακρίδης Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Χρυσαφίδης ΑΕ Σημειώσεις: Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για περίοδο τριών ετών με δυνατότητα επανεκλογής. Η θητεία των παραπάνω μελών λήγει το 2013 κατόπιν εκλογής τους από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 14 Ιανουαρίου Μετά την απόφαση της Τράπεζας να συμμετέχει στο πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας, το Ελληνικό Δημόσιο τοποθέτησε τον κ. Αλέξανδρο Μακρίδη ως εκπρόσωπό του στο ΔΣ της Τράπεζας. Στις 18 Μαρτίου 2010, ο κ. Αβραάμ Τριανταφυλλίδης, υπάλληλος της Τράπεζας και εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων για το ΔΣ, εξελέγη μέλος ως αντικαταστάτης του κ. Αλέξανδρου Σταύρου. 10

12 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Απόστολος Ταμβακάκης - Διευθύνων Σύμβουλος Μέλη: Ομέρ Αράς - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Finansbank Άνθιμος Θωμόπουλος - Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Λειτουργικής Στήριξης Δημήτριος Λεφάκης - Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων και Κινδύνων Πιστοδοτήσεων Αλέξανδρος Τουρκολιάς - Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής Γραμματέας: Παύλος Μυλωνάς - Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Ανδρέας Βρανάς Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου Δημήτριος Δημόπουλος Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής Αριστοτέλης Καρυτινός Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας Άγις Λεώπουλος Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Μιχαήλ Οράτης Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων Λάμπρος Παπακωνσταντίνου Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής Γεώργιος Πάσχας Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου - Επιθεώρησης της Τράπεζας και του Ομίλου Μιλτιάδης Σταθόπουλος Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ελένη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών Λεωνίδας Φραγκιαδάκης Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς 11

13 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2009 Διαχείριση της κρίσης Καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην κρισιμότερη φάση της μετά την υιοθέτηση του ευρώ, ο Όμιλος της ΕΤΕ καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις. Στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής παραμένουν: 1) Η διαφύλαξη της ποιότητας του χαρτοφυλακίου με την ενεργητική διαχείριση των καθυστερήσεων. 2) Η βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. 3) Η διατήρηση της δυναμικής για την ανάπτυξη των εργασιών στις γειτονικές οικονομίες της ΝΑ Ευρώπης και της Τουρκίας. 4) Η συνέχιση της πολιτικής ενεργητικής και αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίων και στοιχείων ισολογισμού. Παράλληλα, εφαρμόζονται αυστηρότερα πιστοδοτικά κριτήρια και βελτιώνονται οι διαδικασίες διαχείρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων: αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης οφειλών, εισαγωγή νέων προ- όντων ρύθμισης για πελάτες που εμφανίζουν προσωρινές δυσκολίες, εφαρμογή εξειδικευμένων εργαλείων για την παρακολούθηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου. Ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα και διευκολύνσεις για επιχειρήσεις Συνεχίστηκε με συνέπεια η πολιτική στήριξης της Εθνικής Οικονομίας μέσα από τη χρηματοδοτική λειτουργία της Τράπεζας. Η ΕΤΕ, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της προς τους επαγγελματίες και τις 12

14 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμμετείχε στα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), χορηγώντας το 1/3 των δανείων της αγοράς. Ανέλαβε επίσης πρωτοβουλία συνεργασίας με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μετά από προσκλήσεις Επιμελητηρίων της χώρας, προσφέροντας ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητάς τους. Συγκεκριμένα, διατίθεται προ όν ανοικτής πίστωσης για κεφάλαιο κίνησης με υποχρεωτική καταβολή μόνο τόκων και ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου. Επιπλέον, η ΕΤΕ επελέγη, κατόπιν διαγωνισμού, από το Ευρωπα κό Ταμείο Επενδύσεων για συμμετοχή στη διακίνηση κεφαλαίων στην Ελλάδα του προγράμματος JEREMIE (Κοινοί Ευρωπα κοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και Μεσαίες Επιχειρήσεις), το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση επενδύσεων για εκσυγχρονισμό ή επέκταση σε τομείς όπως η βιομηχανία, το περιβάλλον, οι υπηρεσίες, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Λειτουργική αναβάθμιση Το 2009 υιοθετήθηκε το νέο εμπορικό σήμα i-bank, το οποίο αντικατοπτρίζει την αλλαγή προσέγγισης στην εξυπηρέτηση των πελατών. Τα εναλλακτικά δίκτυα παροχής τραπεζικών υπηρεσιών (δίκτυο ΑΤΜ, phone banking, internet banking) αναπτύσσονται σε κοινή πλατφόρμα που προάγει τη διαδραστική επικοινωνία και προσφέρει εξαιρετική ταχύτητα και ασφάλεια. Η στρατηγική αυτή υλοποιείται σε επίπεδο Ομίλου σε όλες τις χώρες που έχει παρουσία, με στόχο την ομοιομορφία των δικτύων αλλά και την αξιοποίηση της ενιαίας πλατφόρμας για διασυνοριακά προ όντα και υπηρεσίες. Το Σεπτέμβριο του 2009 έγιναν τα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κτηρίου Πληροφορικής και Μονάδων Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας στο Γέρακα Αττικής. Το κτιριακό αυτό συγκρότημα, συνολικής επιφάνειας τ.μ., είναι σχεδιασμένο με προδιαγραφές υψίστης ασφαλείας και εξοπλισμένο με μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής. Καταλαμβάνοντας τ.μ., το Data Center του Ομίλου της ΕΤΕ, αποτελεί την καρδιά του συγκροτήματος και είναι το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια. Εξυπηρετεί τα συστήματα πληροφορικής της ΕΤΕ και σταδιακά εντάσσονται τα συστήματα των θυγατρικών του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα συνεχίζεται η εφαρμογή συστημάτων που εξοικονομούν πόρους και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Αξίζει να 13

15 αναφερθεί η εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης αλληλογραφίας στις κεντρικές υπηρεσίες της Τράπεζας, με πρόσβαση στο σύστημα περίπου χρηστών. Η πλήρης εφαρμογή του υπολογίζεται ότι θα επιφέρει σημαντική μείωση στην κατανάλωση χαρτιού και άλλων αναλωσίμων. Σύσταση εταιρείας διαχείρισης ακινήτων H Τράπεζα ολοκλήρωσε τη διαδικασία ίδρυσης της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας αποτελείται από 241 εμπορικά ακίνητα (κυρίως τραπεζικά καταστήματα και κτίρια γραφείων) σε θέσεις υψηλής προβολής και εμπορικότητας, τα οποία μισθώνονται κατά πλειονότητα στην Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με πρόσφατη αποτίμηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, η εμπορική αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της εταιρείας ανέρχεται σε e914 εκατ. περίπου. Βασικοί στόχοι του νέου επενδυτικού οχήματος είναι: 1) η προσέλκυση επενδυτών που αποσκοπούν σε ένα σταθερό εισόδημα μέσω μερισμάτων, με την αξιοπιστία που προσδίδει η διαχείρισή του από τον Όμιλο της ΕΤΕ, και 2) η εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών στο χώρο των ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησης του Ομίλου της ΕΤΕ και η μεγιστοποίηση της απόδοσης του σημαντικού χαρτοφυλακίου ακινήτων της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπ όψιν τις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες της αγοράς. Πολιτική διαφάνειας στις συναλλαγές Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που εξήγγειλε η Διοίκηση, η ΕΤΕ έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διαμόρφωση νέων προτύπων συναλλακτικής ηθικής. Συγκεκριμένα, υιοθετείται σύγχρονο διαφανές τιμολόγιο υπηρεσιών και επαναδιατυπώνονται οι όροι των συμβάσεων ώστε να είναι πιο κατανοητοί και να είναι ευδιάκριτος ο τρόπος χρέωσης των υπηρεσιών. Επιπλέον, η ανάρτηση των συμβάσεων συναλλαγών στο διαδίκτυο πρόκειται να τις κάνει περισσότερο προσβάσιμες. Στο ίδιο πνεύμα καταργούνται χρεώσεις πελατών στα επιδοτούμενα από τον ΟΕΚ στεγαστικά δάνεια, όροι αναπροσαρμογής κυμαινόμενου επιτοκίου ως το διπλάσιο της εκάστοτε μεταβολής του βασικού επιτοκίου της Ευρωπα κής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), μειώνεται η εφάπαξ δαπάνη για τοκοχρεολυτικά καταναλωτικά δάνεια και καταργούνται διάφο- 14

16 ρες χρεώσεις στους καταθετικούς λογαριασμούς, όπως και η valeur μίας ημέρας για πιστώσεις στους έντοκους λογαριασμούς της Τράπεζας. Με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των σχέσεων με τους πελάτες, η Τράπεζα καθιέρωσε το θεσμό του Συνηγόρου του Πελάτη (Ombudsman), ο οποίος μεριμνά για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών. Η καθιέρωση του θεσμού έχει σκοπό να ενδυναμώσει και την υφιστάμενη συνεργασία της Τράπεζας με το Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών, την ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή και τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών. Η ενέργεια αυτή αποδεικνύει εμπράκτως την αξία που προσδίδει η Τράπεζα στην εδραίωση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο Το 2009, η Εθνική Τράπεζα αποφάσισε να ενισχύσει το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ιδιαίτερα υπό τις επικρατούσες συνθήκες. Μέσω του προγράμματος αυτού υποστηρίζονται δράσεις στους άξονες Άνθρωπος, Περιβάλλον, Πολιτισμός και παράλληλα διατίθενται πόροι για τη συνδρομή ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Με στόχο την ουσιαστική συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων της ανεργίας των νέων, η Τράπεζα υιοθέτησε το Μάρτιο του 2009 κυλιόμενο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών, ηλικίας έως 30 ετών. Το πρόγραμμα αποτελείται από κύκλους διάρκειας έξι μηνών ο καθένας και προβλέπει την πλήρη αμειβόμενη απασχόλησή τους σε υπηρεσίες της Τράπεζας. Στόχος του είναι η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για νέους ανέργους και ιδιαίτερα η απόκτηση γνώσεων και κατάρτισης που θα αποτελέσουν χρήσιμα εφόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Οι 308 επιλεγέντες σε πρώτη φάση ξεκίνησαν να απασχολούνται στα μέσα Ιουνίου του Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων αποτελούν για την Εθνική Τράπεζα πάγιες επιδιώξεις. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει με συγκεκριμένες χορηγητικές πρωτοβουλίες το έργο φορέων Υγείας και Πολιτισμού. Τον Απρίλιο του 2009, αποφάσισε να διαθέσει ποσό e30 εκατ. για την ανέγερση και τον εξοπλισμό νέας πτέρυγας σύγχρονων χειρουργείων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με στόχο την επίλυση χρόνιων λειτουργικών προβλημάτων και τη στήριξη της επιστημονικής έρευνας. 15

17 Παράλληλα, προχώρησε η υλοποίηση χορηγίας που αφορά την κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αρεταίειο, καθώς και της δαπάνης για την αγορά πλήρους μονάδας αναισθησιολογικού εξοπλισμού. Επίσης, η Τράπεζα προχώρησε σε δεύτερη χορηγία του Ιδρύματος Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, ώστε να συμβάλλει στην αναβάθμιση των χώρων φιλοξενίας και διαβίωσης, συμπληρώνοντας την αρχική χορηγία του 2007 που αφορούσε εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού του κτηρίου σίτισης του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης Ευθύνη, η ΕΤΕ αποφάσισε να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη σύνταξης ολοκληρωμένης μελέτης για την αναστήλωση του Ιστορικού Κάστρου της Καρύταινας. Επιπλέον, αποφάσισε να αναλάβει τη δαπάνη για τη συντήρηση και αποκατάσταση του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια της Λάρισας, ενός εκ των σημαντικότερων εκκλησιαστικών μνημείων της Θεσσαλίας. Τέλος, υπογράφηκε συμβόλαιο εκπόνησης μελετών και ανάληψης επιβλέψεων για τη δημιουργία του Μουσείου Οικίας Άγγελου Σικελιανού, τη χορηγία του οποίου ανέλαβε η Εθνική Τράπεζα. Υλοποιούνται έτσι πολυετή αιτήματα της τοπικής κοινωνίας και επιβεβαιώνεται το έμπρακτο ενδιαφέρον της Τράπεζας για τον πολιτισμό, την πνευματική πρόοδο και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Διακρίσεις Η Εθνική Τράπεζα αναδείχθηκε Τράπεζα της Χρονιάς στην Ελλάδα για το 2009 στο πλαίσιο του θεσμού των βραβείων Bank of the Year Awards του οικονομικού περιοδικού The Banker. Επίσης, ως Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα - Best Bank in Greece, αναδείχτηκε στο πλαίσιο των βραβείων Awards for Excellence 2009 του οικονομικού περιοδικού Euromoney. Ακόμη, το τμήμα Investor Relations της Εθνικής Τράπεζας ψηφίστηκε ως Best Investor Relations in Greece στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης European Investor Relations του περιοδικού Institutional Investor. Με τις διεθνείς τιμητικές αυτές διακρίσεις αναγνωρίζονται οι επιτυχημένες στρατηγικές επιλογές της και επιβεβαιώνεται η ισχυρή χρηματοοικονομική της θέση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Εθνική Τράπεζα αναδείχθηκε η τράπεζα με την καλύτερη φήμη σε έρευνα της Tradelink, με τη συνεργασία του διε- 16

18 θνούς οργανισμού Reputation Institute. Εξάλλου, κατέλαβε την 67η θέση στην κατάταξη Top 500 Banking Brands, αποτελώντας τη μοναδική ελληνική τράπεζα στην κατάταξη των 100 καλύτερων του κόσμου. Επίσης, το Οκτώβριο της απονεμήθηκαν δύο βραβεία στο πλαίσιο του θεσμού Marketing Excellence Awards. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα βραβεύτηκε για το προ όν MyCash στην κατηγορία Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών και για την εφαρμογή νέου μοντέλου καταστημάτων του Δικτύου στην κατηγορία Διαχείριση Σχέσεων με πελάτες. Οι βραβεύσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της προσήλωσής της στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων και αποτελεσματικών δράσεων μάρκετινγκ, με στόχο την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών των πελατών και την υποστήριξή τους με σύγχρονες υπηρεσίες. Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα το 2009 στη χρηματοδότηση της ελληνικής Ναυτιλίας αναδείχθηκε η ΕΤΕ στο πλαίσιο των έκτων ετήσιων βραβείων Greek Shipping Awards 2009 της εφημερίδας Lloyd s List. Τη διάκριση αυτή απέσπασε ως αποτέλεσμα αξιολόγησης των υποψήφιων τραπεζών στην Κατηγορία Shipping Financier of the Year. Επίσης, ανακηρύχθηκε Best Shipping Financier στη χρηματοδότηση επενδύσεων στη Ναυτιλία για το 2010, σύμφωνα με το πρόγραμμα βραβεύσεων για τις ισχυρότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα της Ναυτιλίας από το διεθνές οικονομικό περιοδικό The New Economy. Οι δύο αυτές σημαντικές, διεθνείς βραβεύσεις αποτελούν αναγνώριση της στήριξης που παρέχει παραδοσιακά στον κλάδο της ναυτιλίας και την έμφαση που δίνει στη χρηματοδότηση επενδύσεων που αφορούν τη ναυπήγηση σύγχρονων ποντοπόρων πλοίων. Tο Private Banking της Εθνικής Τράπεζας βραβεύθηκε ως Best Private Banking in Greece 2009 από το έγκριτο διεθνές οικονομικό περιοδικό Euromoney. Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα το 2009 στις υπηρεσίες θεματοφυλακής - Top rated and Highest Scoring Custodian αναδείχτηκε η ΕΤΕ, σύμφωνα με αξιολόγηση του διεθνούς περιοδικού Global Custodian, το οποίο επιπλέον κατέταξε τη θεματοφυλακή της ΕΤΕ στην κορυφαία κατηγορία αξιολόγησης (Top Rated). Οι διακρίσεις αυτές θέτουν τον πήχη ακόμα ψηλότερα για το Η ΕΤΕ συμμετείχε και το 2009 στο Συνέδριο Contact Center World, στην περιοχή της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, διαγωνιζόμενη για βραβεία αριστείας ( Top Performer Awards ) μεταξύ εταιρειών από διάφορους κλάδους. Μέσα από αυστηρά καθορισμένη διαδικασία, απέσπασε 17

19 18 εννέα συνολικά διακρίσεις, πετυχαίνοντας το μεγαλύτερο αριθμό διακρίσεων από κάθε άλλο συμμετέχοντα οργανισμό. Οι κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκε αφορούν όλο το φάσμα παραγόντων που συνθέτουν την ποιοτική εξυπηρέτηση μέσω εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων (Best Sales Agent, Best Customer Service Agent, Best Customer Service Supervisor, Best Support Professional IT, Best Innovative Technology Solution Internal, Best Support Professional Workforce Planning).

20 ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ Á ÍÁ ÓÊÏ ÐÇ ÓÇ 2ÏÏ9 Σε e971 εκατ. διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα του Ομίλου το 2009, μειωμένα κατά 37% σε σχέση με το Μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά τα καθαρά κέρδη του 2009 διαμορφώνονται σε e923 εκατ., επιβαρυμένα κυρίως από τις αυξημένες προβλέψεις συνολικού ύψους e1.057 εκατ. και τις απομειώσεις του χαρτοφυλακίου ομολόγων και μετοχών συνολικού ύψους e238 εκατ. Αντίθετα, η οργανική κερδοφορία (προ προβλέψεων και φόρων) διαμορφώθηκε σε e2.585 εκατ. αυξημένη κατά 2% έναντι του 2008, γεγονός που υπογραμμίζει τη σταθερότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου ακόμα και σε περιόδους κρίσης και αναδεικνύει τη σημασία της γεωγραφικής διασποράς των πηγών εσόδων του. Σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από ακραίες συνθήκες στο διεθνές πιστωτικό σύστημα και τη ραγδαία επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών της Εθνικής Οικονομίας, ο Όμιλος κατάφερε να διευρύνει περαιτέρω τη ρευστότητά του, να ενισχύσει την κεφαλαιακή του επάρκεια και να διατηρήσει ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας θωρακίζοντας παράλληλα τον ισολογισμό του με υψηλές προβλέψεις. Οι επιδόσεις αυτές καταδεικνύουν την αντοχή του σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και του επιτρέπει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις από θέση ισχύος. Τα έσοδα του Ομίλου από Τραπεζικές εργασίες (εξαιρουμένων των διαπραγματευτικών κερδών) κατέγραψαν αύξηση 6% κυρίως λόγω της περαιτέρω ενίσχυσης του επιτοκιακού αποτελέσματος (10% σε σχέση με το 2008). Το επιτοκιακό περιθώριο 19

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Καθαρά κέρδη α 3μήνου 2010 στα 21 εκατ. Προ προβλέψεων κέρδη 3μήνου: 465 εκατ. ( 30% σε σχέση με το α 3μηνο του 2009) Οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σταθερά σε υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Καθαρά κέρδη 2009 στα 971 εκατ.( 37%) Οργανικά κέρδη 2009 2.6 δισ. (+2%) Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Επίτευξη στόχου πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα +10%. Καθαρή αύξηση χορηγήσεων στην Ελλάδα + 4.5

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Φίλες και Φίλοι Χαίρομαι που σας καλωσορίζω ξανά σ αυτό τον χώρο, μετά από πεντέμισι περίπου χρόνια. Ο Βασίλης και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011 Αναπροσαρμογή αξίας ομολόγων και λοιπών απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου: Ονομαστική αξία επιλέξιμων τίτλων για το PSI+ 14,8 δισ. Λογιστική απομείωση της αξίας του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 1 ου εξαμήνου 2009 στα 708 εκατ. (-13%), σε προ-κρίσεως επίπεδα Αύξηση προ-προβλέψεων κερδών εξαμήνου σε 1.5 δισ., +21% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 12μηνο 2008 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 σε εκατ. 12μηνο 2008 12μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank * Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα: Θετική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο γεγονός που αποτελεί ένδειξη της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος Κέρδη α τριμήνου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Προτείναμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET στο 7,5% μετά την άντληση κεφαλαίων, τις υπο ολοκλήρωση κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CCs Εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 06 Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ Η ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους

Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2011 Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους Δηλώσεις Διοίκησης «Στο 2 ο 6μηνο του 11 παρατηρείται σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Επιστροφή σε Κερδοφορία, Συνέχιση Μείωσης NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Δηλώσεις Διοίκησης «Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα