ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2 ÂÁÓÉÊÁ ÌÅÃÅÈÇ ÏÌÉËÏÕ ÂáóéêÜ ìåãýèç áðïôåëåóìüôùí (åêáô. E) Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από προμήθειες Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες Αποτελέσματα χρημ/κών πράξεων & τίτλων επενδυτικού χαρτ/κίου Λοιπά έσοδα Καθαρά λειτουργικά έσοδα Σύνολο λειτουργικών δαπανών Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κ.ά. κινδύνων Αναλογία κερδών/(ζημιών) από συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 0, Κέρδη προ φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας Φόροι (και φόροι αφορολόγητων αποθεματικών) Καθαρά κέρδη αναλογούντα σε μετόχους μειοψηφίας Καθαρά κέρδη αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας ÂáóéêÜ ìåãýèç éóïëïãéóìïý (åêáô. e) Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μετά από προβλέψεις) Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις) Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων & χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους & λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και δικαιωμάτων μειοψηφίας Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων ÂáóéêÜ ìåãýèç êáé äåßêôåò Κέρδη ανά μετοχή (σε e) 1,48 2,71 3,10 Μέρισμα ανά κοινή μετοχή (σε e) προσαρμοσμένο - - 0,36 Απόδοση μέσων ιδίων κεφαλαίων (μετά από φόρους) 13,0% 25,0% 26,1% Συντελεστής αποτελεσματικότητας (1) 49,0% 48,0% 51,0% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 4,09% 4,25% 4,25% Βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I) 11,3% 10,0% 9,2% Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 11,3% 10,3% 10,2% Αριθμός προσωπικού (τέλος έτους) (1) Εξαιρούνται οι αποσβέσεις άυλων στοιχείων αναγνωρισμένων σε συνενώσεις επιχειρήσεων και το χρηματοοικονομικό κόστος δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών μειοψηφίας. (ÐéóôïëçðôéêÞ äéáâüèìéóç Ìáêñïðñüèåóìç Âñá õðñüèåóìç Moody`s Baa2 P-2 Standard & Poor`s ÂÂ+ B Fitch Ratings BBB- F3

3 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅÐÉÓÔÏËΕΣ ÐÑÏÓ ÔÏÕÓ ÌÅÔÏ ÏÕÓ 4 TO ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 Ç ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÔÇÓ ÅÔÅ 11 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÁÍÁÓÊÏÐÇÓÇ H ÌÅÔÏ Ç 22 ÌÅÔÏ ÉÊÇ ÓÕÍÈÅÓÇ 23 ÊÅÖÁËÁÉÏ 1: ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÄÉÅÈÍÅÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ 32 ÊÅÖÁËÁÉÏ 2: ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ËÉÁÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÉÊÇ 38 ÓôåãáóôéêÞ ðßóôç 38 ÊáôáíáëùôéêÞ ðßóôç 39 ñçìáôïäüôçóç ìéêñþí åðé åéñþóåùí ÅÐÉ ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÇ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 42 ñçìáôïäüôçóç ìåãüëùí åðé åéñþóåùí 42 Χρηματοδότηση μεγάλων έργων 43 ñçìáôïäüôçóç ìåσαίων åðé åéñþóåùí 44 Ναυτιλιακή πίστη 44 Συναλλακτική τραπεζική ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ ÐÅËÁÔÙÍ 46 ÊáôáèÝóåéò - ÅðåíäõôéêÜ ðñïúüíôá 46 Áìïéâáßá êåöüëáéá 47 Äéá åßñéóç áñôïöõëáêßïõ éäéùôþí ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÉÊÇ 50 Εργασίες κεφαλαιαγοράς 50 Äéá åßñéóç äéáèåóßìùí 51 ñçìáôéóôçñéáêýò åñãáóßåò 51 Private equity 53 ÓõìâïõëåõôéêÝò õðçñåóßåò 54 Õðçñåóßåò èåìáôïöõëáêþò ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÇÓ ÁÍÁÂÁÈÌÉÓÇÓ 55 Äßêôõï êáôáóôçìüôùí 55 ÅíáëëáêôéêÜ äßêôõá 57 Τεχνολογική αναβάθμιση ÁÍÈÑÙÐÉÍÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÅÔÁÉÑÉÊÇ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÕÈÕÍÇ 64 ÊÅÖÁËÁÉÏ 3: ÄÉÅÈÍÅÉÓ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ 69 2

4 3.1 ÄÉÅÈÍÇÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΓΔΜ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 78 ÊÅÖÁËÁÉÏ 4: ÁËËÅÓ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÎÅÍÏÄÏ ÅÉÁÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÌÇ ÁÍÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ 83 ÊÅÖÁËÁÉÏ 5: ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÊÁÉ ÅÔÁÉÑÉÊÇ ÄÉÁÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÊÉÍÄÕÍÙÍ TOY ÏÌÉËÏÕ 86 Êßíäõíïò áãïñüò 87 Ðéóôùôéêüò êßíäõíïò 92 Êßíäõíïò þñáò 103 Êßíäõíïò συγκέντρωσης 104 Ëåéôïõñãéêüò êßíäõíïò 104 ÊåöáëáéáêÞ åðüñêåéá 106 Äéá åßñéóç Åíåñãçôéêïý-Ðáèçôéêïý ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 115 ÊÅÖÁËÁÉÏ 6: ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ 119 ΚáôÜóôáóç Οικονομικής Θέσης 120 Κατάσταση Αποτελεσμάτων 121 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 122 Óçìåéþóåéò åðß ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôüóåùí 122 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 149 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 150 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ÅÊÈÅÓÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÅËÅÃ ÏÕ ÔÏÕ ÄÓ 158 ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÔÁÊÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇÓ ÔÙÍ ÌÅÔÏ ÙÍ 160 ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 162 3

5 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Η χώρα μας ζει εδώ και μερικούς μήνες μια πρωτοφανή δημοσιονομική και οικονομική κρίση. Το απροσδόκητα υψηλό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2009, σε συνδυασμό με το υψηλό δημόσιο χρέος, προκάλεσε πρωτοφανείς πιέσεις στις τιμές των κρατικών ομολόγων, με αποτέλεσμα η χώρα να βρεθεί στα πρόθυρα χρεωκοπίας. Τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας με την Ευρωπα κή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον σταθερότητας και θέτουν τις προ ποθέσεις για ένα νέο ξεκίνημα για την Ελλάδα. Η σημερινή κρίση έδειξε ότι το μοντέλο ανάπτυξης που είχε ακολουθήσει η χώρα μας έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του. Γι αυτό, πέρα από τη δημοσιονομική προσαρμογή, η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει στην αναζήτηση νέων πηγών ανάπτυξης που θα δημιουργήσουν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα ενισχύσουν την απασχόληση. Μία πιο δυναμική και πιο ανταγωνιστική οικονομία χρειάζεται πιο σύνθετες και μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις που με την σειρά τους θα χρειαστούν την χρηματοδοτική στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Η πρόκληση για τον τραπεζικό κλάδο, στις νέες συνθήκες, είναι διττή. Από τη μια πλευρά πρέπει να διοχετεύσει την ιδιωτική αποταμίευση στις πιο αποδοτικές και καινοτόμες επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό. Από την άλλη πλευρά, ο τραπεζικός τομέας πρέπει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που έχει προκαλέσει η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας το 2009 και η οποία θα συνεχιστεί και φέτος. Όλα αυτά πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα σ ένα νέο περιβάλλον για τις τράπεζες, όπου οι κανόνες διαχείρισης κινδύνων θα είναι πιο αυστηροί, η ρευστότητα πιο ακριβή και περιορισμένη και η κοινωνία πιο απαιτητική. Οι νέες συνθήκες επιβάλλουν στις τράπεζες να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο ώστε να γίνουν πιο καινοτόμες, να προσαρμοστούν περισσότερο στις πραγματικές ανάγκες των πελατών τους, να γίνουν πιο διαφανείς στις συναλλαγές τους. Η Εθνική, συνεπής στη μακρά ιστορία της, πρωτοστατεί σε αυτές τις προκλήσεις. Παρά τις δυσκολίες της καθημερινής διαχείρισης σ ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης, η νέα Διοίκηση έδωσε δείγμα γραφής υιοθε- 4

6 τώντας πολιτική μεγαλύτερης διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές, καταργώντας ψιλά γράμματα και προμήθειες σε μια σειρά συναλλαγών. Επιπλέον προχώρησε στην υιοθέτηση μιας νέας σειράς προ όντων που αφορούν στην αναδιάρθρωση δανείων τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών. Μετά τη λήψη των μέτρων από την κυβέρνηση για τη δημοσιονομική προσαρμογή και τα αναμενόμενα μέτρα για διαρθρωτικές αλλαγές, δημιουργείται ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο οικονομικής πορείας της χώρας. Οι αβεβαιότητες περιορίζονται και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα επανέλθει ηρεμία στις αγορές και θα εξομαλυνθούν οι συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα. Η Εθνική ως κυρίαρχη τράπεζα της χώρας και με τη μεγαλύτερη ρευστότητα θα παίξει και πάλι σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Κλείνοντας επιθυμώ να τονίσω ότι, μετά από ένα δύσκολο 2009, ακολουθεί επίσης μια δύσκολη χρονιά, η οποία όμως είναι και χρονιά πρόκλησης και ευκαιριών για όλους μας και για την Τράπεζα μας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Εθνική Τράπεζα θα σταθεί, για άλλη μια φορά, στο ύψος των περιστάσεων ώστε η ίδια αλλά και η εθνική οικονομία να εξέλθουν ενισχυμένες από τη σημερινή δύσκολη συγκυρία. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλειος Θ. Ράπανος 5

7 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, To 2009 ήταν μια δύσκολη χρονιά τόσο για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, όσο και για την ελληνική οικονομία. Από τα τέλη του 2009 οι προκλήσεις για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο έγιναν εντονότερες και αναμένεται ότι τα έτη 2010 και 2011 θα είναι εξαιρετικά δύσκολα, δεδομένων των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, ακόμη και στην τρέχουσα σύνθετη και δυσχερή συγκυρία, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε καλή κατάσταση από άποψη κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. Η Εθνική Τράπεζα κατάφερε υπό αυτές τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες να διατηρήσει την ικανοποιητική της πορεία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας τις προ ποθέσεις ώστε να αντεπεξέλθει αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Το 2009, η ΕΤΕ προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους E1,25 δισ., αυξάνοντας την κεφαλαιακή της επάρκεια σε επίπεδα ανάμεσα στα υψηλότερα των ευρωπα κών τραπεζών (δείκτης Tier I 11,3% και δείκτης Core Tier I 9,5%). Επίσης προχώρησε σε έκδοση καλυμμένων ομολογιών E1,5 δισ. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η πρώτη τοποθέτηση καλυμμένων ομολογιών που πραγματοποιήθηκε από ελληνική τράπεζα σε ευρύ φάσμα επενδυτών. Επιπλέον, πέτυχε αύξηση των χορηγήσεων κατά E5,5 δισ. (+8%) σε ενοποιημένη βάση, πρωταγωνιστώντας στη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, μέσα σε δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, που συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τον τραπεζικό κλάδο. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Όμιλος επέδειξε ανθεκτικότητα σε αυτές τις προκλήσεις, με το δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται σε 49% και τα προ προβλέψεων κέρδη να καλύπτουν τις αυξημένες προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 2,5 φορές. Παράλληλα, διατήρησε το σημαντικό πλεονέκτημα της διαφοροποίησης των πηγών κερδοφορίας, καθώς το 41% των κερδών προ προβλέψεων προήλθε από τις διεθνείς δραστηριότητες. Τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας κατά τους πρώτους μήνες του 2010 οδήγησαν την Εθνική Τράπεζα να εστιάσει στη διατήρηση της ρευστότητας και των κεφαλαίων. Ο συνδυασμός της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και της αύξησης του κόστους ρευστότητας ώθησε στην προσαρμογή των επιτοκίων χορηγήσεων και κυρίως των καταθέσεων, ώστε να συνάδουν με το αυξημένο κόστος ρευστότητας της χώρας. 6

8 Επιπλέον, η ΕΤΕ αύξησε την πλεονάζουσα ρευστότητα σε μια προσπάθεια να θωρακίσει περαιτέρω τον ισολογισμό της εν όψει ενδεχόμενης πιθανής επιδείνωσης της κατάστασης στις αγορές. Υπό το πρίσμα των εξελίξεων αυτών, προτεραιότητες του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας για το 2010 αποτελούν: 1) Η ενίσχυση ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας: Λόγω των αυξημένων προκλήσεων της ελληνικής οικονομίας πρωταρχικός στόχος του Ομίλου παραμένει η συνέχιση της προσπάθειας συντήρησης της ρευστότητας σε υψηλά επίπεδα. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Όμιλος επικεντρώνεται στην διασφάλιση των καταθέσεων, ώστε να ενισχύσει την ηγετική του θέση στον τομέα αυτόν στην Ελλάδα. Επιπλέον, στοχεύει στην αξιοποίηση των δικτύων του για την περαιτέρω διείσδυση στις καταθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων στη ΝΑ Ευρώπη και την Τουρκία, καθώς η ρευστότητα των αγορών αυτών ενισχύεται σημαντικά, καλύπτοντας τη χρηματοδότηση των δανειακών χαρτοφυλακίων αντιστοίχως. Επιδιώκει, επίσης, να ενισχύσει την υπάρχουσα ρευστότητα με την περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού. Η από κοινού με άλλες μεγάλες ελληνικές τράπεζες απόφαση για συμμετοχή στην ανανέωση του προγράμματος ενίσχυσης ρευστότητας του πιστωτικού συστήματος, που είχε θεσπιστεί το 2008, θα ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα της Τράπεζας. 2) Η βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Ο στόχος αυτός θα επιδιωχθεί μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους των εγχώριων δραστηριοτήτων. Αντιθέτως, όσον αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες, στόχος θα είναι η οργανική επέκταση, καθώς οι οικονομίες αυτές, και ιδιαίτερα αυτή της Τουρκίας, εμφανίζουν σημάδια ισχυρής ανάκαμψης. 3) Η ενεργητική διαχείριση των καθυστερήσεων. Για το σκοπό αυτό εισάγονται προ όντα αναδιάρθρωσης δανείων για όλες τις κατηγορίες πελατών, λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής. Στόχος είναι να αναδιαρθρωθούν δάνεια σαφώς άνω του E1 δισ., δίνοντας ανάσα στους υγιείς πελάτες ενώ καταβάλλονται προσπάθειες και για τη βελτίωση των λειτουργιών επανείσπραξης οφειλών. 4) Η διατήρηση της δυναμικής για την ανάπτυξη των εργασιών στις γειτονικές οικονομίες. Στη ΝΑ Ευρώπη 7

9 και την Τουρκία αναμένεται πιστωτική επέκταση της τάξεως του 10% και πλέον του 20% αντίστοιχα, οι οποίες κατά κανόνα θα αυτοχρηματοδοτηθούν από την ενίσχυση των καταθέσεων στις αντίστοιχες αγορές. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται επέκταση του δικτύου στην Τουρκία κατά 75 καταστήματα εντός του Έχοντας πλέον δημιουργήσει εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, η περαιτέρω επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη θα συνεχιστεί μόλις υπάρξουν ασφαλείς ενδείξεις ότι η περιοχή έχει εισέλθει σε ανοδικό κύκλο. Ουσιαστικά η ενίσχυση των επενδύσεων αυτών εντάσσεται στην σταθερή στρατηγική του Ομίλου, στο πλαίσιο της οποίας συνεχίζεται η παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στις θυγατρικές για την οργανική τους επέκταση. 5) Η συνέχιση της πολιτικής ενεργητικής και αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίων και στοιχείων ισολογισμού. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Μέσα στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται από τη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της χώρας, ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας επαναπροσδιορίζει τη σχέση του με την κοινωνία, τους πελάτες και τους εργαζόμενους, κινούμενος σε τέσσερις βασικούς άξονες: Νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις Στήριξη στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που με αξιοπρέπεια αντιμετωπίζουν την κρίση και εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους προς το τραπεζικό σύστημα και αναδιάρθρωση χρεών στα επιβαρυμένα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χορηγήσεις Ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών σε τομείς καινοτομίας, υψηλής τεχνογνωσίας, καθώς και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων για τεχνολογίες που συνδράμουν στην προσπάθεια της χώρας για περισσότερο θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Αύξηση των χρηματοδοτήσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κλάδων με προοπτική. Πελάτες και κοινωνία Ανανέωση της σχέσης με τους πελάτες, μέσω της διάθεσης προ όντων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες αλλά και τις δυνατότητές τους. Καθιέρωση απόλυτης διαφάνειας στις συναλλαγές και διαμόρφωση νέων προτύπων συναλλακτικής ηθικής. Εργαζόμενοι Αναβάθμιση των σχέσεων με τους εργαζόμενους του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω ανοικτού διαύλου επικοινωνίας, σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας. 8

10 Οι μεγάλες δυσκολίες στην εγχώρια αγορά αντισταθμίζονται από τον δυναμισμό των κερδών προ προβλέψεων. Ακόμη και κάτω από ακραίες συνθήκες, η κερδοφορία της Τράπεζας μπορεί να απορροφήσει την όποια πιθανή αύξηση των προβλέψεων που απαιτούνται λόγω των δυσμενών συνθηκών στη χώρα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η μέχρι τώρα συνεισφορά των ξένων δραστηριοτήτων στα κέρδη επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της ΕΤΕ για ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή κατά την παρελθούσα δεκαετία. Ειδικότερα, η πιστωτική επέκταση στην Τουρκία και τη ΝΑ Ευρώπη, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη βελτίωση των προοπτικών στην Ελλάδα, αναμένεται να συμβάλλει στη διατήρηση των επιτοκιακών εσόδων από το τέλος του 2010 και στην απορρόφηση του κόστους των προβλέψεων στην Ελλάδα, διατηρώντας ισχυρή την κεφαλαιακή θέση του Ομίλου προς όφελος των μετόχων μας. Στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Ομίλου παραμένουν: η βελτίωση της ρευστότητας η λειτουργική και κεφαλαιακή αποτελεσματικότητα, το όραμα να καταστεί ηγετικό πιστωτικό ίδρυμα στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδος, της Τουρκίας και της ΝΑ Ευρώπης. Τέλος, σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις θέλουμε να υπογραμμίσουμε την προσήλωση μας στην προσπάθεια όχι μόνο να ανταποκριθεί η ΕΤΕ στην κρίση που ταλανίζει την ελληνική οικονομία αλλά να βγει ενισχυμένη και να βοηθήσει, στο μερίδιο που της αναλογεί, τη χώρα να ανακάμψει. Το προσωπικό της Τράπεζας έχει δουλέψει σκληρά και αποτελεσματικά κάτω από τις δυσοίωνες συνθήκες και τις έντονες πιέσεις των τελευταίων 18 μηνών, ενώ ακόμη δεν μπορεί να προσδιοριστεί το τέλος αυτής της δύσκολης περιόδου. Και μόνο για αυτό τους χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Απόστολος Σ. Ταμβακάκης 9

11 ÔÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ Βασίλειος Ράπανος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Απόστολος Ταμβακάκης Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ιωάννης Γιαννίδης Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Νομικός Σύμβουλος Ιωάννης Παναγόπουλος Εκπρόσωπος των εργαζομένων, Πρόεδρος ΓΣΕΕ Αβραάμ Τριανταφυλλίδης Εκπρόσωπος των εργαζομένων ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος Στέφανος Βαβαλίδης Μέλος ΔΣ Ευρωπα κής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) Γεώργιος Ζανιάς Οικονομολόγος, Πρόεδρος ΣΟΕ Βασίλειος Κωνσταντακόπουλος Εφοπλιστής Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου Μέλος ΔΣ ΑΕ Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ Πέτρος Σαμπατακάκης Οικονομολόγος Μαρία Σκλαβενίτου Πρόεδρος του ΔΣ Ι. & Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αλέξανδρος Μακρίδης Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Χρυσαφίδης ΑΕ Σημειώσεις: Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για περίοδο τριών ετών με δυνατότητα επανεκλογής. Η θητεία των παραπάνω μελών λήγει το 2013 κατόπιν εκλογής τους από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 14 Ιανουαρίου Μετά την απόφαση της Τράπεζας να συμμετέχει στο πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας, το Ελληνικό Δημόσιο τοποθέτησε τον κ. Αλέξανδρο Μακρίδη ως εκπρόσωπό του στο ΔΣ της Τράπεζας. Στις 18 Μαρτίου 2010, ο κ. Αβραάμ Τριανταφυλλίδης, υπάλληλος της Τράπεζας και εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων για το ΔΣ, εξελέγη μέλος ως αντικαταστάτης του κ. Αλέξανδρου Σταύρου. 10

12 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Απόστολος Ταμβακάκης - Διευθύνων Σύμβουλος Μέλη: Ομέρ Αράς - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Finansbank Άνθιμος Θωμόπουλος - Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Λειτουργικής Στήριξης Δημήτριος Λεφάκης - Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων και Κινδύνων Πιστοδοτήσεων Αλέξανδρος Τουρκολιάς - Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής Γραμματέας: Παύλος Μυλωνάς - Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Ανδρέας Βρανάς Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου Δημήτριος Δημόπουλος Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής Αριστοτέλης Καρυτινός Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας Άγις Λεώπουλος Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Μιχαήλ Οράτης Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων Λάμπρος Παπακωνσταντίνου Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής Γεώργιος Πάσχας Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου - Επιθεώρησης της Τράπεζας και του Ομίλου Μιλτιάδης Σταθόπουλος Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ελένη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών Λεωνίδας Φραγκιαδάκης Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς 11

13 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2009 Διαχείριση της κρίσης Καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην κρισιμότερη φάση της μετά την υιοθέτηση του ευρώ, ο Όμιλος της ΕΤΕ καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις. Στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής παραμένουν: 1) Η διαφύλαξη της ποιότητας του χαρτοφυλακίου με την ενεργητική διαχείριση των καθυστερήσεων. 2) Η βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. 3) Η διατήρηση της δυναμικής για την ανάπτυξη των εργασιών στις γειτονικές οικονομίες της ΝΑ Ευρώπης και της Τουρκίας. 4) Η συνέχιση της πολιτικής ενεργητικής και αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίων και στοιχείων ισολογισμού. Παράλληλα, εφαρμόζονται αυστηρότερα πιστοδοτικά κριτήρια και βελτιώνονται οι διαδικασίες διαχείρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων: αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης οφειλών, εισαγωγή νέων προ- όντων ρύθμισης για πελάτες που εμφανίζουν προσωρινές δυσκολίες, εφαρμογή εξειδικευμένων εργαλείων για την παρακολούθηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου. Ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα και διευκολύνσεις για επιχειρήσεις Συνεχίστηκε με συνέπεια η πολιτική στήριξης της Εθνικής Οικονομίας μέσα από τη χρηματοδοτική λειτουργία της Τράπεζας. Η ΕΤΕ, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της προς τους επαγγελματίες και τις 12

14 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμμετείχε στα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), χορηγώντας το 1/3 των δανείων της αγοράς. Ανέλαβε επίσης πρωτοβουλία συνεργασίας με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μετά από προσκλήσεις Επιμελητηρίων της χώρας, προσφέροντας ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητάς τους. Συγκεκριμένα, διατίθεται προ όν ανοικτής πίστωσης για κεφάλαιο κίνησης με υποχρεωτική καταβολή μόνο τόκων και ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου. Επιπλέον, η ΕΤΕ επελέγη, κατόπιν διαγωνισμού, από το Ευρωπα κό Ταμείο Επενδύσεων για συμμετοχή στη διακίνηση κεφαλαίων στην Ελλάδα του προγράμματος JEREMIE (Κοινοί Ευρωπα κοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και Μεσαίες Επιχειρήσεις), το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση επενδύσεων για εκσυγχρονισμό ή επέκταση σε τομείς όπως η βιομηχανία, το περιβάλλον, οι υπηρεσίες, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Λειτουργική αναβάθμιση Το 2009 υιοθετήθηκε το νέο εμπορικό σήμα i-bank, το οποίο αντικατοπτρίζει την αλλαγή προσέγγισης στην εξυπηρέτηση των πελατών. Τα εναλλακτικά δίκτυα παροχής τραπεζικών υπηρεσιών (δίκτυο ΑΤΜ, phone banking, internet banking) αναπτύσσονται σε κοινή πλατφόρμα που προάγει τη διαδραστική επικοινωνία και προσφέρει εξαιρετική ταχύτητα και ασφάλεια. Η στρατηγική αυτή υλοποιείται σε επίπεδο Ομίλου σε όλες τις χώρες που έχει παρουσία, με στόχο την ομοιομορφία των δικτύων αλλά και την αξιοποίηση της ενιαίας πλατφόρμας για διασυνοριακά προ όντα και υπηρεσίες. Το Σεπτέμβριο του 2009 έγιναν τα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κτηρίου Πληροφορικής και Μονάδων Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας στο Γέρακα Αττικής. Το κτιριακό αυτό συγκρότημα, συνολικής επιφάνειας τ.μ., είναι σχεδιασμένο με προδιαγραφές υψίστης ασφαλείας και εξοπλισμένο με μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής. Καταλαμβάνοντας τ.μ., το Data Center του Ομίλου της ΕΤΕ, αποτελεί την καρδιά του συγκροτήματος και είναι το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια. Εξυπηρετεί τα συστήματα πληροφορικής της ΕΤΕ και σταδιακά εντάσσονται τα συστήματα των θυγατρικών του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα συνεχίζεται η εφαρμογή συστημάτων που εξοικονομούν πόρους και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Αξίζει να 13

15 αναφερθεί η εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης αλληλογραφίας στις κεντρικές υπηρεσίες της Τράπεζας, με πρόσβαση στο σύστημα περίπου χρηστών. Η πλήρης εφαρμογή του υπολογίζεται ότι θα επιφέρει σημαντική μείωση στην κατανάλωση χαρτιού και άλλων αναλωσίμων. Σύσταση εταιρείας διαχείρισης ακινήτων H Τράπεζα ολοκλήρωσε τη διαδικασία ίδρυσης της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας αποτελείται από 241 εμπορικά ακίνητα (κυρίως τραπεζικά καταστήματα και κτίρια γραφείων) σε θέσεις υψηλής προβολής και εμπορικότητας, τα οποία μισθώνονται κατά πλειονότητα στην Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με πρόσφατη αποτίμηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, η εμπορική αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της εταιρείας ανέρχεται σε e914 εκατ. περίπου. Βασικοί στόχοι του νέου επενδυτικού οχήματος είναι: 1) η προσέλκυση επενδυτών που αποσκοπούν σε ένα σταθερό εισόδημα μέσω μερισμάτων, με την αξιοπιστία που προσδίδει η διαχείρισή του από τον Όμιλο της ΕΤΕ, και 2) η εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών στο χώρο των ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησης του Ομίλου της ΕΤΕ και η μεγιστοποίηση της απόδοσης του σημαντικού χαρτοφυλακίου ακινήτων της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπ όψιν τις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες της αγοράς. Πολιτική διαφάνειας στις συναλλαγές Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που εξήγγειλε η Διοίκηση, η ΕΤΕ έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διαμόρφωση νέων προτύπων συναλλακτικής ηθικής. Συγκεκριμένα, υιοθετείται σύγχρονο διαφανές τιμολόγιο υπηρεσιών και επαναδιατυπώνονται οι όροι των συμβάσεων ώστε να είναι πιο κατανοητοί και να είναι ευδιάκριτος ο τρόπος χρέωσης των υπηρεσιών. Επιπλέον, η ανάρτηση των συμβάσεων συναλλαγών στο διαδίκτυο πρόκειται να τις κάνει περισσότερο προσβάσιμες. Στο ίδιο πνεύμα καταργούνται χρεώσεις πελατών στα επιδοτούμενα από τον ΟΕΚ στεγαστικά δάνεια, όροι αναπροσαρμογής κυμαινόμενου επιτοκίου ως το διπλάσιο της εκάστοτε μεταβολής του βασικού επιτοκίου της Ευρωπα κής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), μειώνεται η εφάπαξ δαπάνη για τοκοχρεολυτικά καταναλωτικά δάνεια και καταργούνται διάφο- 14

16 ρες χρεώσεις στους καταθετικούς λογαριασμούς, όπως και η valeur μίας ημέρας για πιστώσεις στους έντοκους λογαριασμούς της Τράπεζας. Με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των σχέσεων με τους πελάτες, η Τράπεζα καθιέρωσε το θεσμό του Συνηγόρου του Πελάτη (Ombudsman), ο οποίος μεριμνά για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών. Η καθιέρωση του θεσμού έχει σκοπό να ενδυναμώσει και την υφιστάμενη συνεργασία της Τράπεζας με το Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών, την ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή και τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών. Η ενέργεια αυτή αποδεικνύει εμπράκτως την αξία που προσδίδει η Τράπεζα στην εδραίωση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο Το 2009, η Εθνική Τράπεζα αποφάσισε να ενισχύσει το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ιδιαίτερα υπό τις επικρατούσες συνθήκες. Μέσω του προγράμματος αυτού υποστηρίζονται δράσεις στους άξονες Άνθρωπος, Περιβάλλον, Πολιτισμός και παράλληλα διατίθενται πόροι για τη συνδρομή ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Με στόχο την ουσιαστική συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων της ανεργίας των νέων, η Τράπεζα υιοθέτησε το Μάρτιο του 2009 κυλιόμενο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών, ηλικίας έως 30 ετών. Το πρόγραμμα αποτελείται από κύκλους διάρκειας έξι μηνών ο καθένας και προβλέπει την πλήρη αμειβόμενη απασχόλησή τους σε υπηρεσίες της Τράπεζας. Στόχος του είναι η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για νέους ανέργους και ιδιαίτερα η απόκτηση γνώσεων και κατάρτισης που θα αποτελέσουν χρήσιμα εφόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Οι 308 επιλεγέντες σε πρώτη φάση ξεκίνησαν να απασχολούνται στα μέσα Ιουνίου του Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων αποτελούν για την Εθνική Τράπεζα πάγιες επιδιώξεις. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει με συγκεκριμένες χορηγητικές πρωτοβουλίες το έργο φορέων Υγείας και Πολιτισμού. Τον Απρίλιο του 2009, αποφάσισε να διαθέσει ποσό e30 εκατ. για την ανέγερση και τον εξοπλισμό νέας πτέρυγας σύγχρονων χειρουργείων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με στόχο την επίλυση χρόνιων λειτουργικών προβλημάτων και τη στήριξη της επιστημονικής έρευνας. 15

17 Παράλληλα, προχώρησε η υλοποίηση χορηγίας που αφορά την κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αρεταίειο, καθώς και της δαπάνης για την αγορά πλήρους μονάδας αναισθησιολογικού εξοπλισμού. Επίσης, η Τράπεζα προχώρησε σε δεύτερη χορηγία του Ιδρύματος Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, ώστε να συμβάλλει στην αναβάθμιση των χώρων φιλοξενίας και διαβίωσης, συμπληρώνοντας την αρχική χορηγία του 2007 που αφορούσε εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού του κτηρίου σίτισης του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης Ευθύνη, η ΕΤΕ αποφάσισε να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη σύνταξης ολοκληρωμένης μελέτης για την αναστήλωση του Ιστορικού Κάστρου της Καρύταινας. Επιπλέον, αποφάσισε να αναλάβει τη δαπάνη για τη συντήρηση και αποκατάσταση του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια της Λάρισας, ενός εκ των σημαντικότερων εκκλησιαστικών μνημείων της Θεσσαλίας. Τέλος, υπογράφηκε συμβόλαιο εκπόνησης μελετών και ανάληψης επιβλέψεων για τη δημιουργία του Μουσείου Οικίας Άγγελου Σικελιανού, τη χορηγία του οποίου ανέλαβε η Εθνική Τράπεζα. Υλοποιούνται έτσι πολυετή αιτήματα της τοπικής κοινωνίας και επιβεβαιώνεται το έμπρακτο ενδιαφέρον της Τράπεζας για τον πολιτισμό, την πνευματική πρόοδο και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Διακρίσεις Η Εθνική Τράπεζα αναδείχθηκε Τράπεζα της Χρονιάς στην Ελλάδα για το 2009 στο πλαίσιο του θεσμού των βραβείων Bank of the Year Awards του οικονομικού περιοδικού The Banker. Επίσης, ως Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα - Best Bank in Greece, αναδείχτηκε στο πλαίσιο των βραβείων Awards for Excellence 2009 του οικονομικού περιοδικού Euromoney. Ακόμη, το τμήμα Investor Relations της Εθνικής Τράπεζας ψηφίστηκε ως Best Investor Relations in Greece στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης European Investor Relations του περιοδικού Institutional Investor. Με τις διεθνείς τιμητικές αυτές διακρίσεις αναγνωρίζονται οι επιτυχημένες στρατηγικές επιλογές της και επιβεβαιώνεται η ισχυρή χρηματοοικονομική της θέση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Εθνική Τράπεζα αναδείχθηκε η τράπεζα με την καλύτερη φήμη σε έρευνα της Tradelink, με τη συνεργασία του διε- 16

18 θνούς οργανισμού Reputation Institute. Εξάλλου, κατέλαβε την 67η θέση στην κατάταξη Top 500 Banking Brands, αποτελώντας τη μοναδική ελληνική τράπεζα στην κατάταξη των 100 καλύτερων του κόσμου. Επίσης, το Οκτώβριο της απονεμήθηκαν δύο βραβεία στο πλαίσιο του θεσμού Marketing Excellence Awards. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα βραβεύτηκε για το προ όν MyCash στην κατηγορία Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών και για την εφαρμογή νέου μοντέλου καταστημάτων του Δικτύου στην κατηγορία Διαχείριση Σχέσεων με πελάτες. Οι βραβεύσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της προσήλωσής της στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων και αποτελεσματικών δράσεων μάρκετινγκ, με στόχο την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών των πελατών και την υποστήριξή τους με σύγχρονες υπηρεσίες. Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα το 2009 στη χρηματοδότηση της ελληνικής Ναυτιλίας αναδείχθηκε η ΕΤΕ στο πλαίσιο των έκτων ετήσιων βραβείων Greek Shipping Awards 2009 της εφημερίδας Lloyd s List. Τη διάκριση αυτή απέσπασε ως αποτέλεσμα αξιολόγησης των υποψήφιων τραπεζών στην Κατηγορία Shipping Financier of the Year. Επίσης, ανακηρύχθηκε Best Shipping Financier στη χρηματοδότηση επενδύσεων στη Ναυτιλία για το 2010, σύμφωνα με το πρόγραμμα βραβεύσεων για τις ισχυρότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα της Ναυτιλίας από το διεθνές οικονομικό περιοδικό The New Economy. Οι δύο αυτές σημαντικές, διεθνείς βραβεύσεις αποτελούν αναγνώριση της στήριξης που παρέχει παραδοσιακά στον κλάδο της ναυτιλίας και την έμφαση που δίνει στη χρηματοδότηση επενδύσεων που αφορούν τη ναυπήγηση σύγχρονων ποντοπόρων πλοίων. Tο Private Banking της Εθνικής Τράπεζας βραβεύθηκε ως Best Private Banking in Greece 2009 από το έγκριτο διεθνές οικονομικό περιοδικό Euromoney. Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα το 2009 στις υπηρεσίες θεματοφυλακής - Top rated and Highest Scoring Custodian αναδείχτηκε η ΕΤΕ, σύμφωνα με αξιολόγηση του διεθνούς περιοδικού Global Custodian, το οποίο επιπλέον κατέταξε τη θεματοφυλακή της ΕΤΕ στην κορυφαία κατηγορία αξιολόγησης (Top Rated). Οι διακρίσεις αυτές θέτουν τον πήχη ακόμα ψηλότερα για το Η ΕΤΕ συμμετείχε και το 2009 στο Συνέδριο Contact Center World, στην περιοχή της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, διαγωνιζόμενη για βραβεία αριστείας ( Top Performer Awards ) μεταξύ εταιρειών από διάφορους κλάδους. Μέσα από αυστηρά καθορισμένη διαδικασία, απέσπασε 17

19 18 εννέα συνολικά διακρίσεις, πετυχαίνοντας το μεγαλύτερο αριθμό διακρίσεων από κάθε άλλο συμμετέχοντα οργανισμό. Οι κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκε αφορούν όλο το φάσμα παραγόντων που συνθέτουν την ποιοτική εξυπηρέτηση μέσω εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων (Best Sales Agent, Best Customer Service Agent, Best Customer Service Supervisor, Best Support Professional IT, Best Innovative Technology Solution Internal, Best Support Professional Workforce Planning).

20 ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ Á ÍÁ ÓÊÏ ÐÇ ÓÇ 2ÏÏ9 Σε e971 εκατ. διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα του Ομίλου το 2009, μειωμένα κατά 37% σε σχέση με το Μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά τα καθαρά κέρδη του 2009 διαμορφώνονται σε e923 εκατ., επιβαρυμένα κυρίως από τις αυξημένες προβλέψεις συνολικού ύψους e1.057 εκατ. και τις απομειώσεις του χαρτοφυλακίου ομολόγων και μετοχών συνολικού ύψους e238 εκατ. Αντίθετα, η οργανική κερδοφορία (προ προβλέψεων και φόρων) διαμορφώθηκε σε e2.585 εκατ. αυξημένη κατά 2% έναντι του 2008, γεγονός που υπογραμμίζει τη σταθερότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου ακόμα και σε περιόδους κρίσης και αναδεικνύει τη σημασία της γεωγραφικής διασποράς των πηγών εσόδων του. Σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από ακραίες συνθήκες στο διεθνές πιστωτικό σύστημα και τη ραγδαία επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών της Εθνικής Οικονομίας, ο Όμιλος κατάφερε να διευρύνει περαιτέρω τη ρευστότητά του, να ενισχύσει την κεφαλαιακή του επάρκεια και να διατηρήσει ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας θωρακίζοντας παράλληλα τον ισολογισμό του με υψηλές προβλέψεις. Οι επιδόσεις αυτές καταδεικνύουν την αντοχή του σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και του επιτρέπει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις από θέση ισχύος. Τα έσοδα του Ομίλου από Τραπεζικές εργασίες (εξαιρουμένων των διαπραγματευτικών κερδών) κατέγραψαν αύξηση 6% κυρίως λόγω της περαιτέρω ενίσχυσης του επιτοκιακού αποτελέσματος (10% σε σχέση με το 2008). Το επιτοκιακό περιθώριο 19

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-6867-18-7

ISBN 978-960-6867-18-7 ISBN 978-960-6867-18-7 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 106

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ 2 3 Το φως είναι αυτό που διεγείρει το αισθητήριο της όρασης, κάνει τα αντικείμενα αντιληπτά και αποκαλύπτει τη διαδρομή για ένα νέο βήμα το επόμενο. Σε κάθε σελίδα αυτού του εντύπου υπάρχει μία εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 4. Χαιρετισμός Προέδρου 6. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 12. Παρατηρήσεις επί των Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Μενάνδρου 1Ε, 1ος όροφος, Τ. Θ. 23363, 1682 Λευκωσία - Κύπρος Τηλ.: 22 664293, Φαξ: 22 665135 Εmail: info@acb.com.cy - www.acb.com.cy Η Ετήσια Έκθεση είναι μια δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

\2006. ετήσια. έκθεση

\2006. ετήσια. έκθεση ετήσια \2006 έκθεση ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο του τραπεζικό κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Προς τα μέλη της Διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN BALTIC BANK A.E

AEGEAN BALTIC BANK A.E AEGEAN BALTIC BANK A.E Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Επισκόπηση... 4 Οικονομικό και Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Η παρούσα Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 της Εθνικής Τράπεζας πιστοποιήθηκε ως "κλιματικά ουδέτερη". Η Εθνική Τράπεζα προέβη στην αντιστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Δήλωση Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Μήνυμα του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Σημαντικοί Σταθμοί στην Πορεία της Εθνικής Τράπεζας Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα