ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ»"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση, Επωνυμία Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. Α.Ε. Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις με το εξωτερικό μεταφράζεται σε CLOTHING TEXTILE AND FIBER TECHNOLOGICAL DEVELO-PMENT COMPANY S.A. και διακριτικό τίτλο CLOTEFI S.A. Άρθρο 2 Έδρα Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η Καλλιθέα Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ιδρύονται παραρτήματα, πρακτορεία και υποκατάστηματα και να καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους. Άρθρο 3 Διάρκεια Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα χρόνια και λήγει την τριανταμία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριανταπέντε ( ). Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Άρθρο 4 Σκοπός 1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας και η παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ενώσεις που κινούνται στον χώρο της Κλωστοϋφαντουργίας και των ινών γενικότερα. 2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρία παρέχει με αμοιβή τις υπηρεσίες της και ασχολείται ιδίως με τα παρακάτω: α) Αναλύει και μελετά τα τεχνολογικά, οργανωτικά και εμπορικά προβλήματα του τομέα με σκοπό την εξεύρεση και πρόταση λύσεων. β) Συλλέγει πληροφορίες εμπορικού περιεχομένου (έρευνα αγοράς) και τεχνολογικού περιεχομένου. Για τη συλλογή και τη διάχυση της πληροφόρησης αυτής συνδέεται με τη βιομηχανία, τους δημόσιους φορείς και τα Α.Ε.Ι. καθώς και με ανάλογους οργανισμούς και ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. γ) Επεξεργάζεται επιστημονικά τα στοιχεία κάθε τομέα που συλλέγει με σκοπό την αξιολόγηση και αξιοποίησή τους. δ) Εκπονεί ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη ή και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών είτε μετά από αίτηση άλλων φορέων εσωτερικού ή εξωτερικού. ε) Εκτελεί ποιοτικούς ελέγχους προϊόντων, μηχανημάτων και μεθόδων παραγωγής και έχει τη δυνατότητα να χορηγεί πιστοποιητικά ποιότητας ή και καταλληλότητας.

2 στ) Αγοράζει τεχνολογία (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσία) από το εσωτερικό ή το εξωτερικό και την αξιοποιεί (επιστημονικά εμπορικά). ζ) Καταθέτει αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας με δικαιούχο την ίδια. η) Διοργανώνει σεμινάρια και εκθέσεις, εκδίδει έντυπα, επιχορηγεί υποτροφίες για το εσωτερικό ή το εξωτερικό. θ) Ιδρύει Εταιρίες βιομηχανικής και εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων της. ι) Συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή φορέα παρεμφερούς σκοπού στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. ια) Διαθέτει τα κέρδη της για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της και του έργου της όπως ορίζεται στο καταστατικό. 3) Ρητά αναφέρεται ότι η παραπάνω απαρίθμηση των δραστηριοτήτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ότι η Εταιρία θα μπορεί να προβαίνει και σε κάθε άλλη ενέργεια στα πλαίσια του σκοπού της και του Νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ( ) δραχμών. διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες είκοσι (8.020) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Απριλίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσια εβδομήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχμές. και έτσι ανήλθε σε τριακόσια πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ( ) δραχμές. διαιρούμενο σε τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (35.170) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. εκάστης. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7 Δεκεμβρίου 2001 αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ ( ) δραχμές. και έτσι έγινε τριακόσια εβδομήντα δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ ( ) δραχμές. το οποίο ποσό μετατρεπόμενο σε ΕΥΡΩ αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο ενενήντα δύο χιλιάδες ενενήντα ( ) διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τρεις (36.403) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστης μετοχής. Άρθρο 6 Αύξηση Κεφαλαίου 1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του διπλάσιου καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 26 και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του παρόντος ν αυξάνει ενόλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

3 3. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Άρθρο 7 Μετοχές 1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Αυτές μπορεί να μεταβιβάζονται μόνο στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες, Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, Ο.Τ.Α. και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς γενικά φορείς. Τα αυτά ισχύουν και για την ανάληψη νέων μετοχών. Οι μετοχές που ανήκουν στο Δημόσιο (Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας) μεταβιβάζονται ύστερα από απόφαση του αντίστοιχου Υπουργού. 2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από εκείνον προς τον οποίον γίνεται η μεταβίβαση. Μετά από κάθε μεταβίβαση η Εταιρία εκδίδει νέο τίτλο. 3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρίας, ως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η υπογραφή του Προέδρου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία). Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια μετοχές όπως θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών που υπογράφονται από δύο (2) Συμβούλους που αυτό ορίζει. Οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο οριστικούς μόλις αυτοί θα εκδίδονται. Άρθρο 8 Δικαιώματα μετόχου 1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει οριστεί κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο Άρθρο 9 Διοικητικό Συμβούλιο 1. Η Εταιρία διοικείται από Δ.Σ. που αποτελείται από επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ αυτήν, για μια τετραετία, πλην εκείνων που εκπροσωπούν το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας - που στο εξής θα αναφέρεται ως ΥΒΕΤ-. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει Η Εταιρία διοικείται από Δ.Σ. που αποτελείται από επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ αυτήν, για μια τετραετία, πλην εκείνων που εκπροσωπούν το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας - που στο εξής θα αναφέρεται ως ΥΒΕΤ-. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή του και λήγει για όλα τα μέλη, εκλεγμένα από τη Γ.Σ. ή μη, με την τακτική Γενική Συνέλευση του τετάρτου έτους. Το ΥΒΕΤ εκπροσωπείται στο Δ.Σ. με τέσσερα (4) από την εκλογή του και λήγει για όλα τα μέλη, εκλεγμένα από τη Γ.Σ. ή μη, με την τακτική Γενική Συνέλευση του τετάρτου έτους. Το ΥΒΕΤ εκπροσωπείται στο Δ.Σ. με τέσσερα (4) μέλη που ορίζονται με απόφαση του

4 Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Ως εκπρόσωποι του ΥΒΕΤ μπορούν να ορίζονται υπάλληλοι ή ιδιώτες, με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και κλωστοϋφαντουργίας. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιορίζονται ή να επανεκλέγονται. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις Συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται κατά τον τρόπο που γίνεται ο διορισμός ή εκλογή τους κατά την προηγούμενη παράγραφο 1. Μέχρι την πλήρωση αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών μελών. Αν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των τριών διορίζονται οι απαιτούμενοι προσωρινοί Σύμβουλοι από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μέχρι να εκλεγούν ή διορισθούν οι οριστικοί Σύμβουλοι σύμφωνα με τα παραπάνω. 3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής για τρεις (3) μήνες αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεσθεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά. Άρθρο 10 Πρόεδρος Γενικός Διευθυντής 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. 2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους Συμβούλους της Εταιρίας και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. 4. Το Δ.Σ ορίζει, εκτός των μελών του, Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ο οποίος μετέχει στο Δ.Σ χωρίς δικαίωμα ψήφου. 5. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία λειτουργίας της Εταιρίας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρίας. 6. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 11 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και γενικά τη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα που κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρείας σε: Τραπεζικές καταθέσεις, Ομόλογα, Ομολογίες, Έντοκα Γραμμάτια του Δημοσίου, Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Σταθερού εισοδήματος. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή σε άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους, την άσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων. 4. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 εξουσίες μπορεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων να μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα κατά τις γενικές περί συμβάσεων και πληρεξουσιότητας διατάξεις από τα όργανα που εκπροσωπούν την Εταιρία με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ευθύνη αυτών.

5 Άρθρο 12 Εκπροσώπηση της Εταιρίας 1. Η Εταιρία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων του παρόντος. 2. Δικαστικώς η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 10 παρ. 2 αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση, ενώπιον Δικαστηρίου, εκπροσώπου της Εταιρίας, ως και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας γενικά ή για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι αυτού. Άρθρο 13 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει, είτε στην έδρα της Εταιρίας είτε όπου αλλού κρίνει σκόπιμο με απόφασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσουν δύο από τους Συμβούλους. 2. Ύστερα από αίτηση δύο Συμβούλων ο Πρόεδρος υποχρεούται : α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του που δεν απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίας. Άρθρο 14 Λήψη αποφάσεων 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3), (προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα). 2. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος, μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο Σύμβουλο τον οποίο θα ορίσει αυτός εγγράφως. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο ένα άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, σε περίπτωση δε ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή. Άρθρο 15 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκόμενους κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών του. 2. Κανείς Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την καταγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, αν διαφωνεί για κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασής του, γίνεται σχετική μνεία σ αυτά. 3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρό του ή από τον κατά το άρθρο 10 παρ. 2 αναπληρωτή του.

6 Άρθρο 16 Αποζημίωση Συμβούλων 1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Ο Γενικός Διευθυντής, που θα έχει πλήρη απασχόληση στα έργα της Εταιρίας, θα λαμβάνει μηνιαίο μισθό που το ύψος του θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 17 Απαγόρευση Ανταγωνισμού Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως και στους Διευθυντές της να ενεργούν στην Ελλάδα, κατ επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Άρθρο 18 Ευθύνη Συμβούλων Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για κάθε πταίσμα κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Άρθρο 19 Γνωμοδοτική Επιτροπή Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει κατά διετία Γνωμοδοτική Επιτροπή από 9 μέλη κατά ανώτερο όριο. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και απαρτίζεται από άτομα που έχουν βαρύνουσα γνώμη επί θεμάτων της Κλωστοϋφαντουργίας και των Ινών. Η επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον τρεις φορές το έτος και γνωμοδοτεί επί του επιστημονικού έργου της Εταιρίας καθώς και για την πορεία των εργασιών της και την εν γένει πολιτική της, αναπτύσσει δε δραστηριότητα για την προβολή της Εταιρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην πρώτη μετά τον διορισμό της Επιτροπής συνεδρίαση εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών ένας Πρόεδρος, ένας Αντιπρόεδρος και ένας Γραμματέας. Η Επιτροπή συνεδριάζει και λαμβάνει έγκυρες αποφάσεις δια της παρουσίας πέντε (5) μελών της. Στην περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να παρίστανται αυτοδικαίως χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Η Επιτροπή συνέρχεται υποχρεωτικά εφόσον αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Γενική Συνέλευση Άρθρο 20 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α)τροποποιήσεις του Καταστατικού. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, θεωρείται

7 τροποποίηση Καταστατικού και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β)εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις ορισμού μελών κατά το άρθρο 9 παρ.1 του παρόντος, γ)έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρίας, δ)διάθεση ετήσιων κερδών, ε)συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, στ)διορισμό εκκαθαριστών, ζ)εκλογή Ελεγκτών, η)απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τυχόν ευθύνη για αποζημίωση, θ)έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές. Άρθρο 21 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τις προβλεπόμενες από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα και το Νόμο περιπτώσεις. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. Άρθρο 22 Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. 3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το κτίριο, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρίας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών, σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σ όλη τη χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. 4. Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και των ομοίων μ αυτή, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Άρθρο 23 Κατάθεση μετοχών Αντιπροσώπευση 1. Κάθε μέτοχος για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σ αυτή, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς. 3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

8 4. Μέτοχοι που δεν κατέθεσαν νομότυπα τις μετοχές τους μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της. Άρθρο 24 Παράδοση αντιγράφων Ισολογισμού Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφο του Ισολογισμού καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που τον συνοδεύουν. Άρθρο 25 Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου 1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρίας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος. 2. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον Πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγραμμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων, αλλιώς αυτές είναι απαράδεκτες. Άρθρο 26 Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία ματαίωσης της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3. Κατ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 6 του παρόντος, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, σε τροποποίηση των άρθρων 7, 9, 14, 27 παράγραφος 2,31,34 και 38 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτή το μισό (½) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

9 Άρθρο 27 Λήψη αποφάσεων 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευση παίρνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ αυτή ψήφων. 2. Κατ εξαίρεση, όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 παίρνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Άρθρο 28 Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης 1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του κατά το άρθρο 10, ή αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία των παρευρισκομένων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο. 2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Άρθρο 29 Ημερήσια Διάταξη Πρακτικά 1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη, κατά το άρθρο 22 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του, καθώς και προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του παρόντος. 3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του. 4. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 30 Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας Άρθρο 31 Τακτικός Έλεγχος Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρίας ως και τα υπόλοιπα σύμφωνα με το νόμο καθήκοντα των Ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) Ελεγκτές που με τους αναπληρωματικούς τους εκλέγονται από τα μέλη του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση κατά τη διαδικασία του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος. Άρθρο 32 Δικαιώματα μειοψηφίας 1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν πρέπει ν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της παράδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι, εφόσον αυτή δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής. 3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ τους και της Εταιρίας, β)να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά. 4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να δώσει σ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά. 5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας. 6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 ως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού, τις παρέχουσες σ αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, η υποχρέωση τήρησης των μετοχών ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

11 8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι καταγγελόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έχουν γίνει. 9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η σωστή και λογική διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, τις παρέχουσες σ αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Ισολογισμός Διανομή Κερδών Άρθρο 33 Εταιρική Χρήση Ισολογισμός 1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, που αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης. 2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα και από την έκθεση των Ελεγκτών. 3. Ο Ισολογισμός μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό των Ορκωτών Λογιστών, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστο πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 43, παράγραφος 10 του Κ.Ν. 2190/ Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό πρέπει αυτός να έχει θεωρηθεί ειδικά από : α)το Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και β)το Διευθύνοντα το Λογιστήριο της Εταιρίας. Αν οποιοσδήποτε απ αυτούς διαφωνεί για το νόμιμο τρόπο κατάρτισης του Ισολογισμού πρέπει να εκθέσει στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις του. Άρθρο 34 Κέρδη της Εταιρίας 1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κέρδη όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Τα κέρδη αυτά θα διανέμονται για: α. σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού β. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που θα κατανέμεται αναλογικά στους μετόχους

12 γ. σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διανομή στους υπαλλήλους της Εταιρίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διάλυση Εκκαθάριση Άρθρο 35 Λόγοι λύσης της Εταιρίας 1. Η Εταιρία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της. Άρθρο 36 Απώλεια Κεφαλαίου Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της Εταιρίας, όταν η αξία του ενεργητικού της, κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού γίνει κατώτερη από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Άρθρο 37 Εκκαθάριση 1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών, που κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς μπρος τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, οι οποίες όμως μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνηση Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. 3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. 4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Τελικές διατάξεις Άρθρο 38 Κάλυψη αρχικού μετοχικού κεφαλαίου 1. Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κεφάλαιο της Εταιρίας, δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ( ) θα καλυφθεί ως εξής: α)το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΥΒΕΤ λαμβάνει τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (4.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) δραχμών η κάθε μία, συνολικής αξίας σαράντα δύο εκατομμυρίων ( ) δραχμών. β)ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) λαμβάνει δύο χιλιάδες εννιακόσιες (2.900) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, συνολικής αξίας είκοσι εννέα εκατομμυρίων ( ) δραχμών. γ)ο Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.) λαμβάνει εννιακόσιες (900) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία συνολικής αξίας εννέα εκατομμυρίων ( ) δραχμών. δ)το Ελληνικό Ινστιτούτο Ένδυσης λαμβάνει είκοσι (20) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία συνολικής αξίας διακοσίων χιλιάδων ( δραχμών. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο μήνες από τη σύσταση της Εταιρίας, καθώς και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση, αν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο. Αντίγραφο του συντασσόμενου σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Δ.Σ. υποβάλλει ο Πρόεδρος στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Άρθρο 39 Εποπτεία Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρίες. Ο υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ασκεί την εποπτεία που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρίες. Άρθρο 40 Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργεια και Τεχνολογίας. Αυτό θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να γίνει το αργότερο σ ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης και τον ορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μία ή περισσότερες θέσεις προσωρινών Συμβούλων η πλήρωσή τους για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Μέχρι τη συμπλήρωση των προσωρινών μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει εφόσον ο αριθμός των υπολοίπων μελών του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών (3).

14 Άρθρο 41 Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1986 ορίζονται από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών δύο μέλη ως τακτικά και ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Άρθρο 42 Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργεια και Τεχνολογίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα 15 Οκτωβρίου 1986 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός 3 1 4 3 8 Μετά την τελευταία τροποποίηση των άρθρων 2, 34,35,36,37,38 κατά την Γενική Συνέλευση της 10/10/2009 και του Διοικητικού Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. (Προτεινόμενο στην Τ.Γ.Σ. της 9/6/2011) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. (Προτεινόμενο στην Τ.Γ.Σ. της 9/6/2011) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Προτεινόμενο στην Τ.Γ.Σ. της 9/6/2011) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο 24 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 ο Σύσταση Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α ρ. Μ. Α. Ε. 6 7 9 4 9 / 1 0 / Β / 0 9 / 0 7 Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο : Μ Ε Γ Α Λ Η Χ Ω Ρ Α - Ν Ε Α Π Ο Λ Η Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Τ Η Λ & F A X :

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΑΕ 6801/04/Β/86/08

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΑΕ 6801/04/Β/86/08 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΑΕ 6801/04/Β/86/08 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/6/2011 ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Άρθρο 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΜΑΕ 34189/62/Β/95/226) όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 8 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 1.-Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν. το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου Μετοχικού

ΑΡΘΡΟ 8 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 1.-Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν. το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου Μετοχικού «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε» ΑΡ.ΜΑΕ 6445/06/Β.86/35 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του οποίου συνέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012)

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012) ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012) Θέµα 6 Τροποποίηση των άρθρων 6, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 27,

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΑΡΘΡΟ 1ο Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1 Η επωνυμία της εταιρίας, η οποία αρχικά ήταν «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», μετά την από 30-6-1994 απόφαση της Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25/9/2015

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25/9/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25/9/2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Σε σύνολο κοινών μετοχών της εταιρείας μας, παρέστησαν 15 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν κοινές μετοχές.

Σε σύνολο κοινών μετοχών της εταιρείας μας, παρέστησαν 15 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν κοινές μετοχές. Με την παρούσα μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Κοινών και Προνομιούχων μετόχων της εταιρείας μας η οποία έγινε στις 27/6/2008 : Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ TAKTIKH ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Επωνυμία 1. Το παρόν καταστατικό ρυθμίζει τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ άρθρου 11α, παρ. 2 ν.3371/2005

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ άρθρου 11α, παρ. 2 ν.3371/2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ άρθρου 11α, παρ. 2 ν.3371/2005 του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/101 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης Οκτωβρίου 2016

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/101 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης Οκτωβρίου 2016 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :4465901000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης Οκτωβρίου 2016 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Περιεχόμενα Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Περιεχόμενα Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ Α.Ε. Περιεχόμενα Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ Α.Ε. Εισαγωγή Α. Διοίκηση - Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου - Συγκρότηση και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 121724607000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ. PAPERPACK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η εταιρεία με την επωνυμία MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του ν. 3556/2007 ότι προτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ. Α ρ θ ρ ο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ. Α ρ θ ρ ο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10826/06/B/86/02 K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDITERRA AE» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. ΓΕΜΗ: 122090707000 Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" ΚΑΙ δ.τ. " VELL GROUP Α.Ε." ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε. 47880/06/Β/00/2 «Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22 Συμφώνως προς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10.00 π.μ. Στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Ψυχικό

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 Με την από 7ης Ιουνίου 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Άρθρο 1 Επωνυμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Άρθρο 1 Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής αρ. Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός Άρθρο 1 Επωνυμία Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Η επωνυμία της εταιρίας, η οποία αρχικά ήταν «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», μετά την από 30-6-1994 απόφαση της Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Σκοπός. Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι :

Άρθρο 4 Σκοπός. Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι : Άρθρο 4 Σκοπός Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι : 1. Η άσκηση εµπορικής, βιοµηχανικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά µε τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στην οποία περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα