ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο"

Transcript

1 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο Ναπηηθή Δηαηξεία». Γηα ηηο κε ηελ αιινδαπή ζρέζεηο ηεο, ε εηαηξεία δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επσλπκία απηήο ζε αγγιηθή κεηάθξαζε, σο εμήο: Skyros Shipping Company ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Σθχξνπ, ηεο λήζνπ Σθχξνπ. Γηα ηελ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, δχλαηαη λα ηδξπζνχλ νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ ππνθαηαζηήκαηα, ή γξαθεία ελ γέλεη ηεο εηαηξείαο. ΑΡΘΡΟ 3 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο 1. Σθνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε θπξηφηεηα ειιεληθψλ εκπνξηθψλ πινίσλ, ε εθκεηάιιεπζε ή δηαρείξηζε ειιεληθψλ ή μέλεο ζεκαίαο εκπνξηθψλ πινίσλ. 2.Πξνο επηδίσμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ ε εηαηξεία δχλαηαη λα ζπληζηά ή λα ζπκκεηέρεη ζε άιιεο λαπηηθέο εηαηξείαο εηαηξείεο ηνπ λφκνπ 959/1979, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζε νπνηνδήπνηε άιιν εηαηξηθφ ζρήκα επηηξέπεηαη απφ ην Ν. 959/1979 ΑΡΘΡΟ 4 Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο αξρίδεη απφ ηεο θαηαρσξήζεσο ηεο παξνχζεο εηαηξηθήο ζπκβάζεσο ζην κεηξψν λαπηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Με απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ζπκθψλσο κε ην άξζξν 21, ε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο δχλαηαη λα παξαηαζεί. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β Δηαηξηθφ θεθάιαην, κεηνρέο, κέηνρνη

2 ΆΡΘΡΟ 5 ( κωδικοποιείηαι η παπ. 1 και 3 μεηά ηην αύξηζη ηος μεηοσικού κεθαλαίος ζηιρ 03/07/2004) 1. Τν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε ηέζζεπα εκαηομμύπια σίλια οκηακόζια ηπιάνηα πένηε Δςπω ( ) και διαιπείηαι ζε διακόζιερ εξήνηα έξι σιλιάδερ επηακόζιερ ογδόνηα εννέα ονομαζηικέρ μεηοσέρ ( ), ονομαζηικήρ αξίαρ, η κάθε μεηοσή, δεκαπένηε (15) Δςπώ 2. Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ξεηψο νξίδεηαη φηη ην εηαηξηθφ θεθάιαην δχλαηαη λα απμεζεί επηπιένλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ Δπξψ ( ) δηα απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 15, παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο, κε έθδνζε αληηζηνίρσλ ηεο αχμεζεο λέσλ κεηνρψλ. 3. Τν ίδην δηθαίσκα αχμεζεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ επηπιένλ θαη κέρξη ηος ποζού ηων ηεζζάπων εκαηομμςπίων σιλίων οκηακοζίων ηπιάνηα πένηε Δςπω ( ), κε αληίζηνηρε ηεο αχμεζεο έθδνζε λέσλ κεηνρψλ έρεη θαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε απφθαζε, ε νπνία ιακβάλεηαη θαη απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ζε απηή εθπξνζσπνπκέλσλ θαη δηθαησκέλσλ κεηφρσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21, παξάγξαθνο 4 ηνπ παξφληνο. 4. Οη θαηά παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απμήζεηο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ δελ απνηεινχλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. ΑΡΘΡΟ 6 ηποποποιείηαι η παπ. 1 και 7 ωρ εξήρ 1. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη φιεο νλνκαζηηθέο θαη κεηαβηβάδνληαη θαηά λφκν θαη πάληνηε ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο θαηαζηαηηθήο ζχκβαζεο, δηα εγγξαθήο ζην βηβιίν κεηνρψλ. Η εγγξαθή απηή ρξνλνινγείηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ κεηαβηβάδνληα κέηνρν θαη ηνλ πξνο κεηαβίβαζε ή ησλ πιεξεμνπζίσλ ηνπο. Με θάζε κεηαβίβαζε νλνκαζηηθήο κεηνρήο εθδίδεηαη λένο ηίηινο ή επηζεκεηνχηαη απφ ηελ εηαηξεία επί ηνπ ππάξρνληνο ηίηινπ ε κεηαβίβαζε θαη ηα νλνκαηεπψλπκα θαη νη δηεπζχλζεηο ηνπ κεηαβηβάδνληνο θαη ηνπ πξνο ηνλ ε κεηαβίβαζε. Έλαληη ηεο εηαηξείαο ν δηθαηνχρνο νλνκαζηηθήο κεηνρήο ζεσξείηαη ν εγγεγξακκέλνο ζην βηβιίν. 2. Κάζε νλνκαζηηθή κεηνρή είλαη ακεηαβίβαζηε δηα πξάμεσο ελ δσή επί (5) πέληε ρξφληα, απφ ηεο θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν θηήζεψο ηεο. Η παξνχζα δηάηαμε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ζηελ νπίζζηα πιεπξά θάζε ηίηινπ (άξζξν 8-1ηνπ Νφκνπ 959/1979). 3. Τα ηεο εθηχπσζεο, έθδνζεο θαη παξάδνζεο ησλ κεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο σο θαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο θαη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ εθδηδνκέλσλ λέσλ κεηνρψλ ξπζκίδνληαη ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, ελεξγνχληνο σο εθ ηνπ λφκνπ θαη παξφληνο νξίδεηαη.

3 4. Κάζε ηίηινο κεηνρψλ δχλαηαη λα παξηζηά πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο κεηνρέο θαηά ηα ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απνθαζηδφκελα. 5. Οη κεηνρέο είλαη αδηαίξεηεο. Σε πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο επί κεηνρήο, ηα εμ απηήο απνξξένληα δηθαηψκαηα αζθνχληαη ππφ θνηλνχ αληηπξνζψπνπ. Μέρξη νξηζκνχ αληηπξνζψπνπ ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ επί ηεο κεηνρήο αλαζηέιιεηαη. 6. Σε πεξίπησζε θινπήο, απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηίηινπ κεηνρήο δχλαηαη λα δεηεζεί ε αθχξσζή ηνπ θαηά ηεο δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 843 θαη επί ηνπ ΚΠνιΓ. Η εθδνζεζφκελε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ επηδίδεηαη ζηελ εηαηξεία ε νπνία ππνρξενχηαη ζε έθδνζε λένπ ηίηινπ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ αθπξσζέληνο θαη ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο ηεο δηθαζηηθή απφθαζεο αθχξσζεο ηνπ αληηθαηαζηαζέληα ηίηινπ. 7. Μεηνρέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 10% ηνπ εθάζηνηε εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θηψληαη ειεπζέξσο ππφ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, θξαηψλ κειψλ ή κε ηεο Δ.Δ. πάληνηε ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο θαηαζηαηηθήο ζχκβαζεο. 8. Οη ηίηινη ησλ κεηνρψλ θέξνπλ επί ηεο πξφζζηαο φςεσο ηα εμήο ζηνηρεία: α) ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θαη ην εηαηξηθφ θεθάιαην, β) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηίηινπ, γ) κλεία φηη είλαη ηίηινο νλνκαζηηθήο ή νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, δ) νλνκαηεπψλπκν, επάγγεικα θαη δηεχζπλζε κεηφρνπ, ε) ηνπο αχμνληεο αξηζκνχο ησλ ππφ ηνπ ηίηινπ παξηζηακέλσλ κεηνρψλ, ζη) κλεία πεξί ηνπ κεηαβηβαζηνχ ή κε απηψλ πξνο αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δ) ηηο ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Γξακκαηέσο ή αληί ηνπ Γξακκαηέσο ελφο εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνο ηνχην Σπκβνχινπ. ΑΡΘΡΟ 7 κωδικοποιείηαι η παπ. β και δ μεηά ηιρ ηποποποιήζειρ ζηιρ 03/07/2004 και 27/12/2004 Μέηνρνη ηεο εηαηξεία κπνξεί λα είλαη: α) Σθπξηαλνί κφληκα εγθαηεζηεκέλνη ηε Σθχξν ή νπνπδήπνηε αιινχ. Ωο Σθπξηαλνί ζεσξνχληαη νη κφληκνη θάηνηθνη ηεο λήζνπ ακθνηέξσλ ησλ θχισλ, νη γελλεζέληεο ζηε λήζν ή νη θαηαγφκελνη εμ απηήο θαζψο θαη νη ζπγγελείο ησλ ζηε Σθχξν γελλεζέλησλ, νπνηνπδήπνηε βαζκνχ θαη επζείαλ γξακκή, εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, θαηνηθνχληεο ζηε λήζν, ή αιινχ ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή. β) Ννκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ζπλεηαηξηζκνί πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Σθχξν ή ζηελ Δχβνηα, δχλαηαη λα είλαη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 40 % ηνπ εθάζηνηε θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Απφ ην πνζνζηφ απηφ ηνπιάρηζηνλ ην 65% ζα πξέπεη λα θαηέρεη ν Γήκνο Σθχξνπ

4 γ) Σσκαηεία θαη Σχιινγνη θαηαγφκελσλ απφ ηε Σθχξν αλεμάξηεηα ηνπ ηφπνπ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο. δ) Φίινη ηεο Σθχξνπ, κέρξη πνζνζηνχ 25% ζην ζχλνιφ ηνπο επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. ε) θάζε κέηνρνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν εμαηξνπκέλσλ ησλ ζηε παξάγξαθν β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ξεηψο αλαθεξνκέλσλ, έρεη δηθαίσκα πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 2% επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. ΑΡΘΡΟ 8 1. Οη κέηνρνη αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, κφλν δηα ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο απηψλ. 2. Κάζε κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κηαο κφλν ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 3. Όια ηα εθ ηεο κεηνρήο δηθαηψκαηα ηνπ κεηφρνπ είλαη αλάινγα πξνο ην ππφ ηεο κεηνρήο αληηπξνζσπεπφκελν πνζφ. 4. Κάζε κεηνρή παξέρεη ζην κέηνρν αληίζηνηρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο σο ν λφκνο θαη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ νξίδεη, σο θαη ζηε θαζαξή πεξηνπζία απηήο ζε πεξίπησζε δηάιπζεο θαηά ιφγν ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ. 5. Σε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηηκήζεσο εθ νινθιήξνπ ηνπ λένπ θεθαιαίνπ ππέξ ησλ θαηά ην ρξφλν ηεο ηνηαχηεο απμήζεσο κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο, θαη αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πθηζηάκελν εηαηξηθφ θεθάιαην, ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. Σε πεξίπησζε κε άζθεζεο απφ θάπνηνλ κέηνρν ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ε νπνία ζα νξίδεηαη ππφ ηεο πεξί απμήζεσο απνθάζεσο νη κεηνρέο νη νπνίεο δελ θαιχθζεθαλ πξνζθέξνληαη ζηνπο κεηφρνπο ππφ ηνλ πξνξξεζέληα πεξηνξηζκφ νη νπνίνη άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο θαη αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πθηζηάκελν εηαηξηθφ θεθάιαην. Τν ηπρφλ αθάιππην ππφινηπν δηαηίζεηαη ειεχζεξα απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο εηαηξείαο. 6. Η επζχλε ηνπ κεηφρνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο. ΑΡΘΡΟ 9 Πποζηίθεηαι η παπάγπαθορ 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ Έιεγρνο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

5 1. Αηηήζεη κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην 1/20 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπγθαιεί ππνρξεσηηθά ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθή αίηεζεο. Δάλ ε αίηεζε δελ γίλεη δεθηή, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο εηαηξείαο ζπγθαιείηαη δη απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 739 επ. ΚΠνιΓ. Σηελ αίηεζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 2. Αηηήζεη κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην 1/20 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ε ιήςε απφθαζεο απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε επί θάπνηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλαβάιιεηαη εθ άπαμ γηα δέθα (10) ην πνιχ εκέξεο. 3. Με αίηεζε κεηνρψλ εθπξνζσπνχλησλ ηα 3/20 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ην Γ.Σ. ππνρξεσηηθά εηζάγεη ζέκαηα γηα ιήςε απφθαζεο απφ ηελ επφκελε Γεληθή Σπλέιεπζε, ε νπνία ζα ζπγθιεζεί κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο. Τν ζέκαηα απηά νθείιεη λα ηα ζπκπεξηιάβεη ζηε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Σηελ αίηεζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ζε ζαθήλεηα ηα πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζέκαηα. ΑΡΘΡΟ Αηηήζεη κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην 3/20 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο δηθάδνλ θαηά ηηο δηαηάμεηο 739 επ. ΚΠνιΓ, δχλαηαη λα δηαηάμεη ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο αλ πηζαλνινγνχληαη αηαμίεο πεξί ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεψλ ηεο. 2. Γηα ηεο απνθάζεψο ηνπ ην Γηθαζηήξην νξίδεη ηνπο ειεγθηέο σο θαη ηνλ ρξφλν εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα πεξαησζεί ν έιεγρνο. Γηα απηήο ηεο απνθάζεσο ην Γηθαζηήξην δηαηάζζεη θάζε πξφζθνξν κέζν γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. 3. Γηαηαρζείζεο ηεο δηεμαγσγήο ειέγρνπ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπλδξάκεη ζηελ δηεμαγσγή ηνπ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ΑΡΘΡΟ 11 ηξνπνπνηείηαη ε παξ Η εηαηξεία δηνηθείηαη θαη εθπξνζσπείηαη απφ Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, απνηεινχκελν απφ (9) ελλέα κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε θαη νξίδνληαη σο Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. 2. Η ζεηεία φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη δηεηήο.

6 3. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δχλαηαη λα αλαθιεζνχλ θαη αληηθαηαζηαζνχλ ειεχζεξα θαη νπνηεδήπνηε απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη είλαη επαλεθιέμηκα. 4. Κελσζείζεο ζέζεσο ζπκβνχινπ έλεθα παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή εμ νπνηνπδήπνηε ιφγνπ εθπηψζεσο, ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηθαηνχληαη λα εθιέμνπλ πξνζσξηλφ ζχκβνπιν, κέρξη ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ αληηθαηαζηαζέληνο ζπκβνχινπ. Η αλσηέξσ εθινγή ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ ακέζσο επφκελε γεληθή ζπλέιεπζε. Οη πξάμεηο ησλ νχησο εθιεγκέλσλ ζπκβνχισλ είλαη έγθπξνη θαη αλ αθφκε ε εθινγή ηνπο δελ εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή ζπλέιεπζε. 5. Η Θεηεία ησλ ζπκβνχισλ είλαη δηεηήο,άξρεηαη απφ ηελ εθινγή ηνπο θαη ιήγεη κε ηελ εθινγή λένπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ε νπνία ζπλέξρεηαη θαηά ην έηνο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπο. 6. Δάλ ιήμεη ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ εθιεγεί λέν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ε ζεηεία ηνπ παιαηνχ παξαηείλεηαη κέρξη ηελ εθινγή λένπ. ΑΡΘΡΟ 12 Σποποποιείηαι ολόκληπο ηο άπθπο 1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ πνπ ζπγθαιείηαη εληφο πέληε ην πνιχ εκεξψλ απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ εμέιεμε ηα κέιε ηνπ, εθιέγεη εθ ησλ κειψλ ηνπ, ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γ.Σ. Τελ ζπλεδξίαζε νθείιεη λα ζπγθαιέζεη ην πξψην πιεηνςεθφλ απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε κέινο ηνπ Γ.Σ. ην νπνίν δηαζέηεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 2. Καζήθνληα, Πξνέδξνπ, Αληηπξφεδξνπ, Γξακκαηέα θαη κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Α/ Καζήθνληα Πξνέδξνπ Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ ζπγθαιεί, θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Γ.Σ. ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Σ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ είλαη ν πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο θαη νθείιεη λα ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ.

7 Β/ Καζήθνληα Αληηπξφεδξνπ ηνπ Γ.Σ. Ο Αληηπξφεδξνο έρεη ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ θαηά ην δηάζηεκα πνπ ηνλ αλαπιεξνί ζηα θαζήθνληα ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. Γ/ Καζήθνληα Γξακκαηέα ηνπ Γ.Σ. Ο γξακκαηέαο ηνπ Γ.Σ. έρεη ηα θαζήθνληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνβιέςεηο ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Σ. Γ/ Καζήθνληα κειψλ ηνπ Γ.Σ. Τα κέιε ηνπ Γ.Σ. έρνπλ ηα θαζήθνληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνβιέςεηο ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Σ. 3. Τνλ Πξφεδξν θσιπφκελν αλαπιεξνί ζε φια ηα θαζήθνληά ηνπ ν Αληηπξφεδξνο. Τν θψιπκα ηνπ Πξνέδξνπ απνδεηθλχεηαη απφ έγγξαθε δήισζή πξσηνθνιιείηαη. ηνπ πνπ Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, ην θψιπκα πηζηνπνηείηαη κε απφθαζή ηνπ Γ.Σ. Σε πεξίπησζε θσιχκαηνο θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ηνλ Πξφεδξν αλαπιεξψλεη ην δηα απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. νξηδφκελν κέινο απηνχ. Σηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πξνζηίζεληαη απηά πνπ απαηηνχληαη ιφγσ ηεο αλάγθεο ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξείαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο θεηκέλεο θάζε θνξά λνκνζεζίαο. 4. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ν λφκηκνο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο αλαπιεξσηήο απηνχ εθδίδεη θεθπξσκέλα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζηηο νπνίεο ν ίδηνο έρεη παξαζηεί. 5. Κεθπξσκέλα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθδίδεη επίζεο ν Γξακκαηέαο ή εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κέινο απηνχ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ζηηο νπνίεο νη ίδηνη παξέζηεζαλ.

8 ΑΡΘΡΟ 13 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 2 πξνζηίζεηαη ε παξ.3 1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο. Με απφθαζε φκσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δχλαηαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ηφπνη ζπλεδξίαζεο απηνχ ζηελ εκεδαπή νπδέπνηε δε δχλαηαη λα νξηζζεί ηφπνο ζπλεδξίαζεο απηνχ θείκελνο ζηελ αιινδαπή. 2. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπγθαιείηαη ππφ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πάληνηε κε έγγξαθε πξφζθιεζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο, φπνπ αλαθέξνληαη θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη αλαξηάηαη ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν (web-site)ηεο Δηαηξεηάο, ε νπνία αλάξηεζε απνηειεί θαη απνδεηθηηθφ ηνπ ρξφλνπ απνζηνιήο ηεο πξφζθιεζεο. Ο Πξφεδξνο ππνρξενχηαη επίζεο λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, αλ δεηεζεί ηνχην δη εγγξάθνπ αηηήζεσο κέινπο απηνχ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο. Σηελ αίηεζε πξέπεη λα νξίδνληαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Δάλ ε αίηεζε δελ γίλεη δεθηή θαη παξέιζεη άπξαθηε ε εηθνζαήκεξε πξνζεζκία απφ ηελ ππνβνιήο ηεο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπγθαιείηαη κε απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο Έδξαο ηεο Δηαηξείαο, δηθάδνληαο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 739 επ. ΚΠνιΓ. 3. Τν Γ.Σ., ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, είλαη δπλαηφλ λα ζπγθιεζεί ππφ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θαη λα ζπλεδξηάζεη λνκίκσο νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ απνζηνιήο θαη δεκνζίεπζεο πξφζθιεζεο, εθ φζνλ ηνχην ην εγθξίλεη δη απνθάζεψο ηνπ ην Γ.Σ. θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Σ απηή ηελ πεξίπησζε ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα γίλεηαη κφιηο ηνχην θαηαζηεί εθηθηφ. 4. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. ν Πξφεδξνο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα εηζάγεη νπνηνδήπνηε επείγνλ έθηαθην ζέκα πξνο ζπδήηεζε εθ φζνλ ην ΓΣ εγθξίλεη ηνχην δηα ζρεηηθήο απνθάζεσο ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηνπ επείγνληνο. 5. Με έγγξαθε αίηεζε 3 κειψλ ηνπ Γ.Σ. ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα εηζαγάγεη ζέκα πνπ πξνηείλνπλ νη ζχκβνπινη πξνο ζπδήηεζε ζηελ επφκελε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. Σηελ αίηεζε νθείιεηαη λα αλαγξάθεηαη ζαθψο ην δεηνχκελν σο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο. ΑΡΘΡΟ 14 ηξνπνπνηείηαη ε παξ.2 θαη ε παξ.3

9 1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπλεδξηάδεη εγθχξσο, Δάλ παξίζηαηαη ή αληηπξνζσπεχεηαη ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ ή ησλ αληηπξνζσπεπφκελσλ ζπκβνχισλ δχλαηαη λα είλαη θαηψηεξνο ησλ (3) ηξηψλ. Πξνο εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ ηεο απαξηίαο παξαιείπεηαη ην ηπρφλ θιάζκα. 2. Η αληηπξνζψπεπζε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δελ δχλαηαη λα αλαηεζεί ζε κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 3. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Σ. θάζε κέινο ηνπ δχλαηαη λα αληηπξνζσπεχεη κφλνλ έλα άιιν κέινο απηνχ. Η αληηπξνζψπεπζε απηή απνδεηθλχεηαη δη έγγξαθνπ εμνπζηνδνηήζεσο πνπ επηζπλάπηεηαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.Σ. ΑΡΘΡΟ 15 πποζηίθεηαι η παπ Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη δηα απνιχηνπ πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ. 2. Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ. πνπ αθνξνχλ: ηελ έγθξηζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, ηελ έγθξηζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Σ., ηελ έγθξηζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο, ιακβάλνληαη δηα απμεκέλεο πιεηνςεθίαο ησλ 2/3 ηνπ Γ.Σ. ή απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. 3. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθφ ππνγξαθφκελν απφ ηα παξηζηάκελα κέιε ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο. 4. Η πξνζππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 5. Η ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηηο πξνο ηελ εηαηξεία ππεξεζίεο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 6. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ απφιπηε ερεκχζεηα επί ησλ ζεκάησλ ηεο εηαηξείαο ησλ νπνίσλ έιαβαλ γλψζε ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ζπκβνχισλ. ΑΡΘΡΟ 16 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 3 θαη πξνζηίζεηαη ε παξ. 4

10 1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη επί παληφο ζέκαηνο αθνξψληαο ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ηελ δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ ελ γέλεη επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξείαο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο εγγπήζεσλ θαη πάζεο εκπξάγκαηεο αζθαιείαο ππέξ εηέξσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. 2. Τεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εμαηξνχληαη κφλν ζέκαηα ηα νπνία κε βάζε ηνλ λφκν 959/1979 ή ηελ παξνχζα εηαηξηθή ζχκβαζε ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 3. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δχλαηαη λα αλαζέηεη ελ φιν ή ελ κέξεη δηα απνθάζεψο ηνπ ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμνπζίαο ηεο εμσδίθνπ ή δηθαζηηθήο εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξείαο ή ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ ζε ηξία κέιε ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαζνξίδνλ ηαπηφρξνλα θαη ηελ έθηαζε ησλ εμνπζηψλ απηψλ. Ωζαχησο εθφζνλ ηνχην ξεηά πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηα άλσ πξφζσπα δχλαληαη λα αλαζέηνπλ ηελ άζθεζε ησλ δνζείζσλ ζε απηά εμνπζηψλ ή αξκνδηνηήησλ ή ηελ δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ ζε έλα εθ ησλ ηξηψλ κειψλ ηεο αλσηέξσ ή ζε ηξίην πξφζσπν, δηδνκέλεο ζρεηηθήο εληνιήο θαη πιεξεμνπζηφηεηαο θαηά λφκηκν ηχπν. 4. Τα κέιε ηνπ Γ.Σ. νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνζψπσλ θαηά ην άξζξν 16 παξ 3 ηνπ παξφληνο θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ζρεηηθνχ Βηβιίνπ Καηαρψξεζεο Πξάμεσλ Απνθάζεσλ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απηψλ πξνζψπσλ, θαη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλάθιεζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. 5. Η θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο ιακβαλνκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην κεηξψν ησλ λαπηηθψλ εηαηξεηψλ. 6. Οη ζην κεηξψν λαπηηθψλ εηαηξεηψλ θαηαρσξήζεηο θαη ηα κε ηε βάζε απηέο εθδηδφκελα πηζηνπνηεηηθά απνηεινχλ πιήξε απφδεημε πεξί ησλ εθπξνζψπσλ ηεο εηαηξείαο. 7. Οη πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο θαηά λφκν εμνπζίαο ηνπο δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία έλαληη ηξίησλ, έζησ θαη αλ έηη νη πξάμεηο απηέο θείληαη εθηφο εηαηξηθνχ ζθνπνχ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ

11 Γεληθή Σπλέιεπζε Μεηφρσλ ΑΡΘΡΟ 17 πποζηίθεηαι ζηη παπ.2 ηο η 1. Η Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο θαη απνθαζίδεη πεξί πάζεο εηαηξηθήο ππνζέζεσο. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ππνρξεψλνπλ θαη ηνπο απφληεο θαη ηνπο δηαθσλνχληεο κεηφρνπο. 2. Η Γεληθή Σπλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη πεξί ησλ εμήο ζεκάησλ, πιελ αλ δηαθνξεηηθά πξνβιέπεηαη ζηνλ λφκν 959/1979 ή ζηελ παξνχζα εηαηξηθή ζχκβαζε. α) ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο β) εθινγήο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γ) αλαθιήζεσο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δ) εγθξίζεσο ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαη άξζξν 35 ηνπ λφκνπ 959/1979 ινγηζηηθήο θαηαζηάζεσο ησλ θεξδψλ ε) ζπγρψλεπζε, παξάηαζεο ή δηάιπζεο ηεο εηαηξείαο ζη) δηνξηζκνχ εθθαζαξηζηψλ δ) απαιιαγήο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απφ θάζε επζχλε θαη ε) πεξί δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ ελεξγεηηθνχ άλσ ηνπ (ελφο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ Δπξψ) ΑΡΘΡΟ Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη νζάθηο θξίλεηαη ζθφπηκν ελ πάζεη δε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ άπαμ γηα θάζε εηαηξηθή ρξήζε. 2. Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη δη απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 3. Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο. ΑΡΘΡΟ 19 ηξνπνπνηείηαη ε παξ Η πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ππνγξαθφκελε απφ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ή ηνπ λφκηκνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο αλαπιεξσηή ηνπ, πξέπεη λα αλαθέξεη ηνλ ηφπν, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο επίζεο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή πεξί ζπγθιήζεσο απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Η πξφζθιεζε ηαρπδξνκείηαη επί απνδείμεη πξνο θάζε κέηνρν θαη ζηελ αλαγξαθφκελε ζην βηβιίν κεηφρσλ δηεχζπλζή ηνπ, δεκνζηεχεηαη δε ζε κηα εθεκεξίδα ηνπ Πεηξαηά θαη Αζελψλ θαη αλαξηάηαη ζηνλ επίζεκν

12 ηζηφηνπν (web-site)ηεο Δηαηξεηάο. Η εκεξνκελία ηεο ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ηειεπηαία θαηά ηα αλσηέξσ δεκνζηεχζεσο ηεο πξνζθιήζεσο. 2. Η κε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαιχπηεηαη, ε Γεληθή δε Σπλέιεπζε εγθχξσο ζπλεδξηάδεη θαη ιακβάλεη απνθάζεηο εθ φζνλ παξίζηαληαη ή εθπξνζσπνχληαη ζε απηήλ πάληεο νη κέηνρνη. ΑΡΘΡΟ 20 πξνζηίζεηαη ε παξ. 2 θαη Κάζε κέηνρνο δηθαηνχηαη λα κεηάζρεη ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε αλ έρεη θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπ πξν ηεο ζπλειεχζεσο ζε θάπνηα ηξάπεδα θαη πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή απφδεημε, ή πξνζθνκίζεη ηηο κεηνρέο ηνπ ζηελ Σπλέιεπζε. 2. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα εθπξνζσπεί ην πνιχ άιινπο πέληε (5) κεηφρνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε. Η εθπξνζψπεζε απηή απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ θαηφρνπ ησλ κεηνρψλ ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ. 3. Κάζε κέηνρνο δχλαηαη λα ππεξςεθίζεη σο κέιε ηνπ Γ.Σ. κέρξη θαη 6 ππνςεθίνπο. ΑΡΘΡΟ Η Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηή κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο πιένλ ηνπ εκίζεσο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 2. Με ζπληειεζζείζεο απαξηίαο ε Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη εθ λένπ ηελ εηθνζηή εκέξα απφ ηεο ρξνλνινγίαο ηεο καηαησζείζαο ζπλεδξηάζεσο θαη αλ απηή είλαη αξγία ή εμαηξεηέα ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα άλεπ πξνθιήζεσο ή δεκνζηεχζεσο, Δπξίζθεηαη δε θαηά ηελ επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο νηνλδήπνηε θαη αλ είλαη ην ζε απηήλ εθπξνζσπνχκελν εηαηξηθφ θεθάιαην. 3. Πξηλ απφ θάζε ζπδήηεζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε Γεληθή Σπλέιεπζε κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθιέγεη εθ ησλ παξηζηακέλσλ κεηφρσλ ή ησλ αληηπξνζψπσλ απηψλ Πξφεδξν θαη Γξακκαηέα ηεο Σπλέιεπζεο. 4. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ιακβάλνληαη θαηά απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ζε απηή εθπξνζσπνχκελσλ θαη δηθαηνχκελσλ. ΑΡΘΡΟ 22 Σποποποιείηαι

13 Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαινχκελα κεηέρνπλ ησλ ζπδεηήζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ζηε ιήςε φκσο ησλ απνθάζεσλ ζπκκεηέρνπλ κφλν εάλ είλαη κέηνρνη ή εθπξφζσπνη κεηφρσλ. Δπίζεο ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε δχλαηαη λα παξίζηαηαη θαη ν Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο εηαηξείαο ΑΡΘΡΟ 23 πξνζηίζεηαη ε παξ. 5 και η παπ Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ γξακκαηέα θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο παξαζηάληεο κέηνρνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο. Σε πεξίπησζε αξλήζεσο θάπνηνπ λα ππνγξάςεη ην πξαθηηθφ γίλεηαη ζρεηηθή κλεία γηα απηφ. 2. Κάζε κέηνρνο ή αληηπξφζσπνο απηνχ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ θαηαρψξεζε ζηα πξαθηηθά πεξίιεςε ηεο δεισζείζαο θαηά ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε απφςεψο ηνπ. 3. Ο Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Σπλέιεπζεο εθδίδνπλ απφ θνηλνχ θεθπξσκέλα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζηελ νπνία παξαζηάζεθαλ θαη εθηέιεζαλ ρξέε Πξνέδξνπ θαη Γξακκαηέσο αληίζηνηρα. 4. Η πξνζππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο απηψλ ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαζ φια έγθπξε θαη ηζρπξή. 5. Οη θαηαρσξεκέλεο ζην νηθείν Μεηξψν Ναπηηθψλ Δηαηξεηψλ απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θέξνπζεο ηηο ζρεηηθέο ζθξαγίδεο θαηαρψξεζεο ζην νηθείν Μεηξψν Ναπηηθψλ Δηαηξείσλ θαη ν ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξείαο αλαξηψληαη ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηεο (web-site). 6. Καηά ηελ εγγξαθή ησλ δηθαηνχκελσλ κεηφρσλ ή ησλ αληηπξνζψπσλ απηψλ ζην πξαθηηθφ ηνπ άξζξνπ 20 ν Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο εηαηξείαο ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΓΣ παξαδίδεη ζε θάζε κέηνρν ην ςεθνδέιηην φπνπ αλαγξάθεη ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλςήθσλ θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηέηνηα δηάηαμε ψζηε λα κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ επί ηνπ ςεθνδειηίνπ νη πξνηάζεηο πνπ πηζαλφλ ζα θαηαηεζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο θαη ζα ηεζνχλ ζε ςεθνθνξία. Όιεο νη απνθάζεηο ηεο Γελ. Σπλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε ςεθνθνξία ησλ κεηφρσλ ή ησλ αληηπξνζψπσλ κε θάιπε επί γξαπηψλ πξνηάζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γελ. Σπλέιεπζεο απφ κεηφρνπο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Η ςεθνθνξία δηεμάγεηαη κε επζχλε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή απνθαζίδεη κε απιή πιεηνςεθία ησλ κειψλ επί θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ηηο ςεθνθνξίεο.

14 Η εθνξεπηηθή επηηξνπή παξαδίδεη ζηνλ γξακκαηέα ηεο ζπλέιεπζεο πξαθηηθφ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ςεθνθνξηψλ πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηεο Γελ. Σπλέιεπζεο ην πνην ελζσκαηψλεηαη ζηα πξαθηηθά ηεο Γελ. Σπλέιεπζεο. Τα απνηειέζκαηα ησλ ςεθνθνξηψλ γηα ηελ ιήςε ηνπο θαηαρσξνχληαη θαη απηά ζην βηβιίν πξαθηηθψλ πνπ δηαηεξείηαη ζηελ εηαηξεία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ΑΡΘΡΟ Αηηήζεη ησλ κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην 1/20 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην νθείιεη λα παξέρεη ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε πιεξνθνξίεο πεξί ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ. 2. Δάλ νη πιεξνθνξίεο δελ παξαζρεζνχλ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο δηθάδνλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 739 επ. ΚΠνιΓ δηαηάζζεη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. ΑΡΘΡΟ Απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο αληηθείκελε ζην λφκν ή ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε είλαη άθπξε. 2. Η αθπξφηεηα θεξχζζεηαη απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο δηθάδνλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 739 επ. ΚΠνιΓ επί ηε αηηήζεη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην 1/20 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, εάλ απηνί δελ ζπλήλεζαλ ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε. 3. Η πξνο αθχξσζε αίηεζε ζηξεθφκελε θαηά ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα εγεξζεί εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ Λνγηζηηθή θαηάζηαζε, δηάζεζε θεξδψλ, έιεγρνο ΑΡΘΡΟ Η εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάκελεο (12) δηάξθεηαο, αξρίδεη δε απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 2. Δμαηξεηηθά ε πξψηε εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο ζηα κεηξψα λαπηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ιήγεη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 1981.

15 ΑΡΘΡΟ Σην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπληάζζεη ινγηζηηθή θαηάζηαζε εκθαίλνπζα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο άλσ εηαηξηθήο ρξήζεο θαη αθνινχζσο ηελ ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε θαη απαιιαγή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απφ θάζε επζχλε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 2. Η Γεληθή Σπλέιεπζε κε απφθαζή ηεο δχλαηαη λα απαιιάμεη ην Γηνηθεηηθφ απφ ηελ ππνρξέσζε πξνο ζχληαμε ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο γηα ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ιακβάλεηαη ε άλσ απφθαζε ηεο Γεληθή Σπλέιεπζεο. ΑΡΘΡΟ 28 Τα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο δηαηίζεληαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ειεχζεξα ρσξίο ηελ ππνρξέσζε πξνο δηαλνκή κεξίζκαηνο ή ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ. ΑΡΘΡΟ Η ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ ή ηεο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο γίλνληαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν είλαη εθπεθξαζκέλν ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο. 2. Τα βηβιία ηεο εηαηξείαο ηεξνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ΑΡΘΡΟ 30 Η έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ή ηεο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε θαη δελ κπνξεί λα γίλεη αλ απηά δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειεγρζεί θαη δελ ζπλνδεχνληαη απφ έθζεζε ινγηζηνχ πξνζιεθζέληνο απφ ην ζψκα ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ. Οη ειεγθηέο επζχλνληαη απέλαληη ζηελ εηαηξεία γηα θάζε πηαίζκα.

16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε Λχζε θαη εθθαζάξηζε ΑΡΘΡΟ 31 Η εηαηξεία ιχεηαη: α) φηαλ ιήμεη ν ρξφλνο δηάξθεηάο ηεο β) πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηάο ηεο κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζήο ιακβαλνκέλεο δη απνιχηνπ πιεηνςεθίαο ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κεηφρσλ θαη γ) φηαλ θεξπρζεί ε εηαηξεία ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο. ΑΡΘΡΟ 32 Δάλ ε εηαηξεία ιχζεθε ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηάο ηεο απηή κπνξεί λα αλαβηψζεη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ιακβαλνκέλεο εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) έηνπο απφ ηε ιχζε ηεο εθφζνλ δελ άξρηζε ε δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία ινγίδεηαη σο κεδέπνηε ιπζείζα. ΑΡΘΡΟ Η εηαηξεία άκα ηε ιχζεη ηεο πιελ ηεο πεξίπησζε πησρεχζεσο πεξηέξρεηαη ζε θαηάζηαζε εθθαζάξηζεο. Η εηαηξεία ινγίδεηαη πθηζηάκελε κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο. Καηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο ε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί. 2. Η εθθαζάξηζε ελεξγείηαη απφ δχν (2) εθθαζαξηζηέο, κέιε ή κε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε. Η

17 Γεληθή Σπλέιεπζε δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε ζε αλάθιεζε ησλ εθθαζαξηζηψλ θαη δηνξηζκφ λέσλ. 3. Απφ ηεο πεξηειεχζεσο ηεο εηαηξείαο ζε θαηάζηαζε εθθαζαξίζεσο παχεη ε εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο. 4. Οη εθθαζαξηζηέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο επέρνπλ ζέζε Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ πεξί ηνχηνπ δηαηάμεσλ. ΑΡΘΡΟ Οη εθθαζαξηζηέο ππνρξενχληαη λα πξνθαιέζνπλ ακειιεηί ζεκείσζε πεξί ηεο ιχζεσο ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ζέζεσο απηήο ζε εθθαζάξηζε ζην κεηξψν λαπηηθψλ εηαηξεηψλ. 2. Οη εθθαζαξηζηέο ελεξγνχλ απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο, πξνβαίλνπλ ζε θάζε πξάμε αλαγθαία πξνο ξεπζηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο, ηθαλνπνηνχλ ηνπο δαλεηζηέο θαη θαηαβάιινπλ ην πεξίζζεπκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο. 3. Δάλ ε εθθαζάξηζε δηαξθέζεη δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο νη εθθαζαξηζηέο ππνρξενχληαη λα ζπγθαινχλ Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη λα ππνβάιινπλ ζε απηή ηνπο κέρξη ηε ζχγθιεζε ηεο ινγαξηαζκνχο εθθαζαξίζεσο. 4. Οη εθθαζαξηζηέο ππνρξενχληαη λα πξνθαιέζνπλ ακειιεηί ζεκείσζε πεξί ηνπ πέξαηνο ηεο εθθαζάξηζεο ζην κεηξψν λαπηηθψλ εηαηξεηψλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ Τειηθέο δηαηάμεηο ΑΡΘΡΟ 35

18 Η εηαηξεία δχλαηαη λα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 89/1967, φπσο απηφο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Α.Ν. 378/1968, Ν. 27/1975 θαη Ν. 814/1978. ΑΡΘΡΟ 36 Οη πξνζσξηλνί θαη νξηζηηθνί ηίηινη κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο εμάγνληαη ζηελ αιινδαπή θαη εηζάγνληαη ζηελ εκεδαπή ειεχζεξα. ΑΡΘΡΟ 37 Καηά ηα ινηπά ε δηα ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο ζπληζηψκελε εηαηξεία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 959/1979. Αληηζέησο δελ εθαξκφδνληαη επί ηεο εηαηξείαο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 76, 742 θαη 784 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ησλ άξζξσλ 18 έσο 64 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ σο θαη ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ λφκνπ 2190/1920 σο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ Οη ηξνπνπνηήζεηο ηεο παξνχζαο Δηαηξηθήο Σχκβαζεο αξρίδνπλ λα εθαξκφδνληαη απφ ηελ εθινγή λέαο Γηνίθεζεο. ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Γίλεηαη κλεία φηη θαηαβιήζεθε ην ππφ ηνπ λφκνπ 959/79 πξνβιεπφκελν ηέινο σο απνδεηθλχεηαη εθ ηνπ πξνζαγφκελνπ ππ αξηζ. 3430/ ηξηπινη. Γ Τακείνπ Δηζπ. Πεηξαηψο Δθ σ ζπλεηάγε ε παξνχζα εηαηξηθή ζχκβαζε, ππνγξάθεηαη σο έπεηαη απφ φινπο ηνπο ζε απηήλ ζπκβαιινκέλνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο. ΟΗ ΗΓΡΤΣΔ 1) Ισάλλεο Σηακαηίνπ Τξάθνο

19 2) Κσλζηαληίλνο Γεσξγίνπ Βαξζάκνο 3) Γεκήηξηνο Δκκαλνπήι Αγγειήο 4) Σηακάηηνο Νηθνιάνπ Μαληάηεο 5) Δκκαλνπήι Γεκεηξίνπ Μαλσιηνο 6) Ισάλλεο Σηακαηίνπ Φεξγάδεο 7) Ισάλλεο Σσθξάηνπο Μαπξηθφο 8) Αρηιιέαο Γεκεηξίνπ Καηζαξέιηαο 9) Νηθφιανο Αγαζνθιένπο Γαβξίιεο 10) Αλδξέαο Δκκαλνπήι Απγνπζηήο 11) Ισάλλεο Γεκ. Μαπξίθνο (Παπνπιάθνο) 12) Ισάλλεο Δκκαλνπήι Λάκπξνπ 13) Αλέζηεο Γεκεηξίνπ Φξαγθνχιεο 14) Γεψξγηνο Ισάλλνπ Απνζηφινπ 15) Κσζηήο Σηακαηίνπ Φηνχιεο.

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ επί τοσ οποίοσ σσνέρτεται να υηυίσει η Σακτική Γενική σνέλεσση της :

ΥΕΔΙΟ TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ επί τοσ οποίοσ σσνέρτεται να υηυίσει η Σακτική Γενική σνέλεσση της : ΥΕΔΙΟ TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ επί τοσ οποίοσ σσνέρτεται να υηυίσει η Σακτική Γενική σνέλεσση της 9.5.2011: «Ά π θ π ο 9 Γιοικηηικό Σςμβούλιο 1. Η εηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο 09.05.2011 Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ 1. Η Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε (ΓΑ..Ο.) είλαη απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Επσλπκία Έδξα Άξζξν 1 Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Σθνπφο Άξζξν 2 Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε»

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» Δηζεγεηήο: θ. Μπαζηάθεο Δκκαλνπήι πνπδάζηξηα: Γεσξγαθνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία

Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία Γηάγξακκα ξπζκίζεσλ Κεθάιαην Α Γεληθέο δηαηάμεηο... 1 Κεθάιαην Β - Ίδξπζε ηεο εηαηξίαο... 4 Κεθάιαην Γ - Γηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο... 6 Κεθάιαην Γ - Απνθάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο. Αθνινπζνύλ νη Πξνηάζεηο καο.

Πξόινγνο. Αθνινπζνύλ νη Πξνηάζεηο καο. ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΠΡΟΣΑΖ ΟΜΑΓΟ ΜΔΣΟΥΩΝ ( Πνπ θηλεηνπνηήζεθαλ από ηνλ Μαπξίθν Γηάλλε ηνπ σθξάηε, ηνλ Γεκήηξε Αγγειή, δπν από ηνπο Βαζηθνύο ΗΓΡΤΣΔ ηεο ΔΣΑΗΡΔΊΑ θαη ηνλ Μπύξν Γεώξγην κέηνρν ). Πξόινγνο Από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ:.Δ.Ο. - ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΗΠΟΤΡΟ ΣΗ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΦΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΟΥΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟ Απνθάζηζα λα εθπνλήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία κε ζέκα «ΜΔΘΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.) ηελ Πχξγν ζήκεξα 17 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2013, νη: 1) Θενδσξφπνπινο Παλαγηψηεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Υξπζνχιαο, πνπ γελλήζεθε ζηνλ Πχξγν, ην έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ηεο εηζεγκέλεο ζην Φ.Α. Αλσλχκνπ Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Δπξσζύκβνπινη Αλώλπκε Δηαηξία πκβνύισλ Αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα