ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο"

Transcript

1 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο Ναπηηθή Δηαηξεία». Γηα ηηο κε ηελ αιινδαπή ζρέζεηο ηεο, ε εηαηξεία δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επσλπκία απηήο ζε αγγιηθή κεηάθξαζε, σο εμήο: Skyros Shipping Company ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Σθχξνπ, ηεο λήζνπ Σθχξνπ. Γηα ηελ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, δχλαηαη λα ηδξπζνχλ νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ ππνθαηαζηήκαηα, ή γξαθεία ελ γέλεη ηεο εηαηξείαο. ΑΡΘΡΟ 3 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο 1. Σθνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε θπξηφηεηα ειιεληθψλ εκπνξηθψλ πινίσλ, ε εθκεηάιιεπζε ή δηαρείξηζε ειιεληθψλ ή μέλεο ζεκαίαο εκπνξηθψλ πινίσλ. 2.Πξνο επηδίσμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ ε εηαηξεία δχλαηαη λα ζπληζηά ή λα ζπκκεηέρεη ζε άιιεο λαπηηθέο εηαηξείαο εηαηξείεο ηνπ λφκνπ 959/1979, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζε νπνηνδήπνηε άιιν εηαηξηθφ ζρήκα επηηξέπεηαη απφ ην Ν. 959/1979 ΑΡΘΡΟ 4 Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο αξρίδεη απφ ηεο θαηαρσξήζεσο ηεο παξνχζεο εηαηξηθήο ζπκβάζεσο ζην κεηξψν λαπηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Με απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ζπκθψλσο κε ην άξζξν 21, ε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο δχλαηαη λα παξαηαζεί. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β Δηαηξηθφ θεθάιαην, κεηνρέο, κέηνρνη

2 ΆΡΘΡΟ 5 ( κωδικοποιείηαι η παπ. 1 και 3 μεηά ηην αύξηζη ηος μεηοσικού κεθαλαίος ζηιρ 03/07/2004) 1. Τν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε ηέζζεπα εκαηομμύπια σίλια οκηακόζια ηπιάνηα πένηε Δςπω ( ) και διαιπείηαι ζε διακόζιερ εξήνηα έξι σιλιάδερ επηακόζιερ ογδόνηα εννέα ονομαζηικέρ μεηοσέρ ( ), ονομαζηικήρ αξίαρ, η κάθε μεηοσή, δεκαπένηε (15) Δςπώ 2. Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ξεηψο νξίδεηαη φηη ην εηαηξηθφ θεθάιαην δχλαηαη λα απμεζεί επηπιένλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ Δπξψ ( ) δηα απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 15, παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο, κε έθδνζε αληηζηνίρσλ ηεο αχμεζεο λέσλ κεηνρψλ. 3. Τν ίδην δηθαίσκα αχμεζεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ επηπιένλ θαη κέρξη ηος ποζού ηων ηεζζάπων εκαηομμςπίων σιλίων οκηακοζίων ηπιάνηα πένηε Δςπω ( ), κε αληίζηνηρε ηεο αχμεζεο έθδνζε λέσλ κεηνρψλ έρεη θαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε απφθαζε, ε νπνία ιακβάλεηαη θαη απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ζε απηή εθπξνζσπνπκέλσλ θαη δηθαησκέλσλ κεηφρσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21, παξάγξαθνο 4 ηνπ παξφληνο. 4. Οη θαηά παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απμήζεηο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ δελ απνηεινχλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. ΑΡΘΡΟ 6 ηποποποιείηαι η παπ. 1 και 7 ωρ εξήρ 1. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη φιεο νλνκαζηηθέο θαη κεηαβηβάδνληαη θαηά λφκν θαη πάληνηε ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο θαηαζηαηηθήο ζχκβαζεο, δηα εγγξαθήο ζην βηβιίν κεηνρψλ. Η εγγξαθή απηή ρξνλνινγείηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ κεηαβηβάδνληα κέηνρν θαη ηνλ πξνο κεηαβίβαζε ή ησλ πιεξεμνπζίσλ ηνπο. Με θάζε κεηαβίβαζε νλνκαζηηθήο κεηνρήο εθδίδεηαη λένο ηίηινο ή επηζεκεηνχηαη απφ ηελ εηαηξεία επί ηνπ ππάξρνληνο ηίηινπ ε κεηαβίβαζε θαη ηα νλνκαηεπψλπκα θαη νη δηεπζχλζεηο ηνπ κεηαβηβάδνληνο θαη ηνπ πξνο ηνλ ε κεηαβίβαζε. Έλαληη ηεο εηαηξείαο ν δηθαηνχρνο νλνκαζηηθήο κεηνρήο ζεσξείηαη ν εγγεγξακκέλνο ζην βηβιίν. 2. Κάζε νλνκαζηηθή κεηνρή είλαη ακεηαβίβαζηε δηα πξάμεσο ελ δσή επί (5) πέληε ρξφληα, απφ ηεο θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν θηήζεψο ηεο. Η παξνχζα δηάηαμε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ζηελ νπίζζηα πιεπξά θάζε ηίηινπ (άξζξν 8-1ηνπ Νφκνπ 959/1979). 3. Τα ηεο εθηχπσζεο, έθδνζεο θαη παξάδνζεο ησλ κεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο σο θαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο θαη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ εθδηδνκέλσλ λέσλ κεηνρψλ ξπζκίδνληαη ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, ελεξγνχληνο σο εθ ηνπ λφκνπ θαη παξφληνο νξίδεηαη.

3 4. Κάζε ηίηινο κεηνρψλ δχλαηαη λα παξηζηά πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο κεηνρέο θαηά ηα ππφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απνθαζηδφκελα. 5. Οη κεηνρέο είλαη αδηαίξεηεο. Σε πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο επί κεηνρήο, ηα εμ απηήο απνξξένληα δηθαηψκαηα αζθνχληαη ππφ θνηλνχ αληηπξνζψπνπ. Μέρξη νξηζκνχ αληηπξνζψπνπ ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ επί ηεο κεηνρήο αλαζηέιιεηαη. 6. Σε πεξίπησζε θινπήο, απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηίηινπ κεηνρήο δχλαηαη λα δεηεζεί ε αθχξσζή ηνπ θαηά ηεο δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 843 θαη επί ηνπ ΚΠνιΓ. Η εθδνζεζφκελε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ επηδίδεηαη ζηελ εηαηξεία ε νπνία ππνρξενχηαη ζε έθδνζε λένπ ηίηινπ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ αθπξσζέληνο θαη ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο ηεο δηθαζηηθή απφθαζεο αθχξσζεο ηνπ αληηθαηαζηαζέληα ηίηινπ. 7. Μεηνρέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 10% ηνπ εθάζηνηε εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θηψληαη ειεπζέξσο ππφ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, θξαηψλ κειψλ ή κε ηεο Δ.Δ. πάληνηε ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο θαηαζηαηηθήο ζχκβαζεο. 8. Οη ηίηινη ησλ κεηνρψλ θέξνπλ επί ηεο πξφζζηαο φςεσο ηα εμήο ζηνηρεία: α) ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θαη ην εηαηξηθφ θεθάιαην, β) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηίηινπ, γ) κλεία φηη είλαη ηίηινο νλνκαζηηθήο ή νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, δ) νλνκαηεπψλπκν, επάγγεικα θαη δηεχζπλζε κεηφρνπ, ε) ηνπο αχμνληεο αξηζκνχο ησλ ππφ ηνπ ηίηινπ παξηζηακέλσλ κεηνρψλ, ζη) κλεία πεξί ηνπ κεηαβηβαζηνχ ή κε απηψλ πξνο αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δ) ηηο ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Γξακκαηέσο ή αληί ηνπ Γξακκαηέσο ελφο εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνο ηνχην Σπκβνχινπ. ΑΡΘΡΟ 7 κωδικοποιείηαι η παπ. β και δ μεηά ηιρ ηποποποιήζειρ ζηιρ 03/07/2004 και 27/12/2004 Μέηνρνη ηεο εηαηξεία κπνξεί λα είλαη: α) Σθπξηαλνί κφληκα εγθαηεζηεκέλνη ηε Σθχξν ή νπνπδήπνηε αιινχ. Ωο Σθπξηαλνί ζεσξνχληαη νη κφληκνη θάηνηθνη ηεο λήζνπ ακθνηέξσλ ησλ θχισλ, νη γελλεζέληεο ζηε λήζν ή νη θαηαγφκελνη εμ απηήο θαζψο θαη νη ζπγγελείο ησλ ζηε Σθχξν γελλεζέλησλ, νπνηνπδήπνηε βαζκνχ θαη επζείαλ γξακκή, εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, θαηνηθνχληεο ζηε λήζν, ή αιινχ ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή. β) Ννκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ζπλεηαηξηζκνί πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Σθχξν ή ζηελ Δχβνηα, δχλαηαη λα είλαη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 40 % ηνπ εθάζηνηε θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Απφ ην πνζνζηφ απηφ ηνπιάρηζηνλ ην 65% ζα πξέπεη λα θαηέρεη ν Γήκνο Σθχξνπ

4 γ) Σσκαηεία θαη Σχιινγνη θαηαγφκελσλ απφ ηε Σθχξν αλεμάξηεηα ηνπ ηφπνπ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο. δ) Φίινη ηεο Σθχξνπ, κέρξη πνζνζηνχ 25% ζην ζχλνιφ ηνπο επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. ε) θάζε κέηνρνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν εμαηξνπκέλσλ ησλ ζηε παξάγξαθν β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ξεηψο αλαθεξνκέλσλ, έρεη δηθαίσκα πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 2% επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. ΑΡΘΡΟ 8 1. Οη κέηνρνη αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, κφλν δηα ηεο Γεληθήο Σπλειεχζεσο απηψλ. 2. Κάζε κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κηαο κφλν ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 3. Όια ηα εθ ηεο κεηνρήο δηθαηψκαηα ηνπ κεηφρνπ είλαη αλάινγα πξνο ην ππφ ηεο κεηνρήο αληηπξνζσπεπφκελν πνζφ. 4. Κάζε κεηνρή παξέρεη ζην κέηνρν αληίζηνηρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο σο ν λφκνο θαη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ νξίδεη, σο θαη ζηε θαζαξή πεξηνπζία απηήο ζε πεξίπησζε δηάιπζεο θαηά ιφγν ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ. 5. Σε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηηκήζεσο εθ νινθιήξνπ ηνπ λένπ θεθαιαίνπ ππέξ ησλ θαηά ην ρξφλν ηεο ηνηαχηεο απμήζεσο κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο, θαη αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πθηζηάκελν εηαηξηθφ θεθάιαην, ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. Σε πεξίπησζε κε άζθεζεο απφ θάπνηνλ κέηνρν ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ε νπνία ζα νξίδεηαη ππφ ηεο πεξί απμήζεσο απνθάζεσο νη κεηνρέο νη νπνίεο δελ θαιχθζεθαλ πξνζθέξνληαη ζηνπο κεηφρνπο ππφ ηνλ πξνξξεζέληα πεξηνξηζκφ νη νπνίνη άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο θαη αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πθηζηάκελν εηαηξηθφ θεθάιαην. Τν ηπρφλ αθάιππην ππφινηπν δηαηίζεηαη ειεχζεξα απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο εηαηξείαο. 6. Η επζχλε ηνπ κεηφρνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο. ΑΡΘΡΟ 9 Πποζηίθεηαι η παπάγπαθορ 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ Έιεγρνο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

5 1. Αηηήζεη κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην 1/20 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπγθαιεί ππνρξεσηηθά ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθή αίηεζεο. Δάλ ε αίηεζε δελ γίλεη δεθηή, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο εηαηξείαο ζπγθαιείηαη δη απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 739 επ. ΚΠνιΓ. Σηελ αίηεζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 2. Αηηήζεη κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην 1/20 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ε ιήςε απφθαζεο απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε επί θάπνηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλαβάιιεηαη εθ άπαμ γηα δέθα (10) ην πνιχ εκέξεο. 3. Με αίηεζε κεηνρψλ εθπξνζσπνχλησλ ηα 3/20 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ην Γ.Σ. ππνρξεσηηθά εηζάγεη ζέκαηα γηα ιήςε απφθαζεο απφ ηελ επφκελε Γεληθή Σπλέιεπζε, ε νπνία ζα ζπγθιεζεί κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο. Τν ζέκαηα απηά νθείιεη λα ηα ζπκπεξηιάβεη ζηε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Σηελ αίηεζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ζε ζαθήλεηα ηα πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζέκαηα. ΑΡΘΡΟ Αηηήζεη κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην 3/20 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο δηθάδνλ θαηά ηηο δηαηάμεηο 739 επ. ΚΠνιΓ, δχλαηαη λα δηαηάμεη ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο αλ πηζαλνινγνχληαη αηαμίεο πεξί ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεψλ ηεο. 2. Γηα ηεο απνθάζεψο ηνπ ην Γηθαζηήξην νξίδεη ηνπο ειεγθηέο σο θαη ηνλ ρξφλν εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα πεξαησζεί ν έιεγρνο. Γηα απηήο ηεο απνθάζεσο ην Γηθαζηήξην δηαηάζζεη θάζε πξφζθνξν κέζν γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. 3. Γηαηαρζείζεο ηεο δηεμαγσγήο ειέγρνπ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπλδξάκεη ζηελ δηεμαγσγή ηνπ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ΑΡΘΡΟ 11 ηξνπνπνηείηαη ε παξ Η εηαηξεία δηνηθείηαη θαη εθπξνζσπείηαη απφ Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, απνηεινχκελν απφ (9) ελλέα κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε θαη νξίδνληαη σο Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. 2. Η ζεηεία φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη δηεηήο.

6 3. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δχλαηαη λα αλαθιεζνχλ θαη αληηθαηαζηαζνχλ ειεχζεξα θαη νπνηεδήπνηε απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη είλαη επαλεθιέμηκα. 4. Κελσζείζεο ζέζεσο ζπκβνχινπ έλεθα παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή εμ νπνηνπδήπνηε ιφγνπ εθπηψζεσο, ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηθαηνχληαη λα εθιέμνπλ πξνζσξηλφ ζχκβνπιν, κέρξη ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ αληηθαηαζηαζέληνο ζπκβνχινπ. Η αλσηέξσ εθινγή ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ ακέζσο επφκελε γεληθή ζπλέιεπζε. Οη πξάμεηο ησλ νχησο εθιεγκέλσλ ζπκβνχισλ είλαη έγθπξνη θαη αλ αθφκε ε εθινγή ηνπο δελ εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή ζπλέιεπζε. 5. Η Θεηεία ησλ ζπκβνχισλ είλαη δηεηήο,άξρεηαη απφ ηελ εθινγή ηνπο θαη ιήγεη κε ηελ εθινγή λένπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ε νπνία ζπλέξρεηαη θαηά ην έηνο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπο. 6. Δάλ ιήμεη ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ εθιεγεί λέν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ε ζεηεία ηνπ παιαηνχ παξαηείλεηαη κέρξη ηελ εθινγή λένπ. ΑΡΘΡΟ 12 Σποποποιείηαι ολόκληπο ηο άπθπο 1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ πνπ ζπγθαιείηαη εληφο πέληε ην πνιχ εκεξψλ απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ εμέιεμε ηα κέιε ηνπ, εθιέγεη εθ ησλ κειψλ ηνπ, ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γ.Σ. Τελ ζπλεδξίαζε νθείιεη λα ζπγθαιέζεη ην πξψην πιεηνςεθφλ απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε κέινο ηνπ Γ.Σ. ην νπνίν δηαζέηεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 2. Καζήθνληα, Πξνέδξνπ, Αληηπξφεδξνπ, Γξακκαηέα θαη κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Α/ Καζήθνληα Πξνέδξνπ Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ ζπγθαιεί, θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Γ.Σ. ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Σ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ είλαη ν πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο θαη νθείιεη λα ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ.

7 Β/ Καζήθνληα Αληηπξφεδξνπ ηνπ Γ.Σ. Ο Αληηπξφεδξνο έρεη ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ θαηά ην δηάζηεκα πνπ ηνλ αλαπιεξνί ζηα θαζήθνληα ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. Γ/ Καζήθνληα Γξακκαηέα ηνπ Γ.Σ. Ο γξακκαηέαο ηνπ Γ.Σ. έρεη ηα θαζήθνληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνβιέςεηο ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Σ. Γ/ Καζήθνληα κειψλ ηνπ Γ.Σ. Τα κέιε ηνπ Γ.Σ. έρνπλ ηα θαζήθνληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνβιέςεηο ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Σ. 3. Τνλ Πξφεδξν θσιπφκελν αλαπιεξνί ζε φια ηα θαζήθνληά ηνπ ν Αληηπξφεδξνο. Τν θψιπκα ηνπ Πξνέδξνπ απνδεηθλχεηαη απφ έγγξαθε δήισζή πξσηνθνιιείηαη. ηνπ πνπ Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, ην θψιπκα πηζηνπνηείηαη κε απφθαζή ηνπ Γ.Σ. Σε πεξίπησζε θσιχκαηνο θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ηνλ Πξφεδξν αλαπιεξψλεη ην δηα απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. νξηδφκελν κέινο απηνχ. Σηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πξνζηίζεληαη απηά πνπ απαηηνχληαη ιφγσ ηεο αλάγθεο ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξείαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο θεηκέλεο θάζε θνξά λνκνζεζίαο. 4. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ν λφκηκνο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο αλαπιεξσηήο απηνχ εθδίδεη θεθπξσκέλα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζηηο νπνίεο ν ίδηνο έρεη παξαζηεί. 5. Κεθπξσκέλα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθδίδεη επίζεο ν Γξακκαηέαο ή εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κέινο απηνχ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ζηηο νπνίεο νη ίδηνη παξέζηεζαλ.

8 ΑΡΘΡΟ 13 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 2 πξνζηίζεηαη ε παξ.3 1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο. Με απφθαζε φκσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δχλαηαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ηφπνη ζπλεδξίαζεο απηνχ ζηελ εκεδαπή νπδέπνηε δε δχλαηαη λα νξηζζεί ηφπνο ζπλεδξίαζεο απηνχ θείκελνο ζηελ αιινδαπή. 2. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπγθαιείηαη ππφ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πάληνηε κε έγγξαθε πξφζθιεζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο, φπνπ αλαθέξνληαη θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη αλαξηάηαη ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν (web-site)ηεο Δηαηξεηάο, ε νπνία αλάξηεζε απνηειεί θαη απνδεηθηηθφ ηνπ ρξφλνπ απνζηνιήο ηεο πξφζθιεζεο. Ο Πξφεδξνο ππνρξενχηαη επίζεο λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, αλ δεηεζεί ηνχην δη εγγξάθνπ αηηήζεσο κέινπο απηνχ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο. Σηελ αίηεζε πξέπεη λα νξίδνληαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Δάλ ε αίηεζε δελ γίλεη δεθηή θαη παξέιζεη άπξαθηε ε εηθνζαήκεξε πξνζεζκία απφ ηελ ππνβνιήο ηεο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπγθαιείηαη κε απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο Έδξαο ηεο Δηαηξείαο, δηθάδνληαο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 739 επ. ΚΠνιΓ. 3. Τν Γ.Σ., ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, είλαη δπλαηφλ λα ζπγθιεζεί ππφ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θαη λα ζπλεδξηάζεη λνκίκσο νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ απνζηνιήο θαη δεκνζίεπζεο πξφζθιεζεο, εθ φζνλ ηνχην ην εγθξίλεη δη απνθάζεψο ηνπ ην Γ.Σ. θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Σ απηή ηελ πεξίπησζε ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα γίλεηαη κφιηο ηνχην θαηαζηεί εθηθηφ. 4. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. ν Πξφεδξνο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα εηζάγεη νπνηνδήπνηε επείγνλ έθηαθην ζέκα πξνο ζπδήηεζε εθ φζνλ ην ΓΣ εγθξίλεη ηνχην δηα ζρεηηθήο απνθάζεσο ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηνπ επείγνληνο. 5. Με έγγξαθε αίηεζε 3 κειψλ ηνπ Γ.Σ. ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα εηζαγάγεη ζέκα πνπ πξνηείλνπλ νη ζχκβνπινη πξνο ζπδήηεζε ζηελ επφκελε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. Σηελ αίηεζε νθείιεηαη λα αλαγξάθεηαη ζαθψο ην δεηνχκελν σο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο. ΑΡΘΡΟ 14 ηξνπνπνηείηαη ε παξ.2 θαη ε παξ.3

9 1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπλεδξηάδεη εγθχξσο, Δάλ παξίζηαηαη ή αληηπξνζσπεχεηαη ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ ή ησλ αληηπξνζσπεπφκελσλ ζπκβνχισλ δχλαηαη λα είλαη θαηψηεξνο ησλ (3) ηξηψλ. Πξνο εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ ηεο απαξηίαο παξαιείπεηαη ην ηπρφλ θιάζκα. 2. Η αληηπξνζψπεπζε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δελ δχλαηαη λα αλαηεζεί ζε κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 3. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Σ. θάζε κέινο ηνπ δχλαηαη λα αληηπξνζσπεχεη κφλνλ έλα άιιν κέινο απηνχ. Η αληηπξνζψπεπζε απηή απνδεηθλχεηαη δη έγγξαθνπ εμνπζηνδνηήζεσο πνπ επηζπλάπηεηαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.Σ. ΑΡΘΡΟ 15 πποζηίθεηαι η παπ Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη δηα απνιχηνπ πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ. 2. Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ. πνπ αθνξνχλ: ηελ έγθξηζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, ηελ έγθξηζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Σ., ηελ έγθξηζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο, ιακβάλνληαη δηα απμεκέλεο πιεηνςεθίαο ησλ 2/3 ηνπ Γ.Σ. ή απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. 3. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθφ ππνγξαθφκελν απφ ηα παξηζηάκελα κέιε ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο. 4. Η πξνζππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 5. Η ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηηο πξνο ηελ εηαηξεία ππεξεζίεο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 6. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ απφιπηε ερεκχζεηα επί ησλ ζεκάησλ ηεο εηαηξείαο ησλ νπνίσλ έιαβαλ γλψζε ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ζπκβνχισλ. ΑΡΘΡΟ 16 ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 3 θαη πξνζηίζεηαη ε παξ. 4

10 1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη επί παληφο ζέκαηνο αθνξψληαο ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ηελ δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ ελ γέλεη επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξείαο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο εγγπήζεσλ θαη πάζεο εκπξάγκαηεο αζθαιείαο ππέξ εηέξσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. 2. Τεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εμαηξνχληαη κφλν ζέκαηα ηα νπνία κε βάζε ηνλ λφκν 959/1979 ή ηελ παξνχζα εηαηξηθή ζχκβαζε ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 3. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δχλαηαη λα αλαζέηεη ελ φιν ή ελ κέξεη δηα απνθάζεψο ηνπ ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμνπζίαο ηεο εμσδίθνπ ή δηθαζηηθήο εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξείαο ή ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ ζε ηξία κέιε ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαζνξίδνλ ηαπηφρξνλα θαη ηελ έθηαζε ησλ εμνπζηψλ απηψλ. Ωζαχησο εθφζνλ ηνχην ξεηά πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηα άλσ πξφζσπα δχλαληαη λα αλαζέηνπλ ηελ άζθεζε ησλ δνζείζσλ ζε απηά εμνπζηψλ ή αξκνδηνηήησλ ή ηελ δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ ζε έλα εθ ησλ ηξηψλ κειψλ ηεο αλσηέξσ ή ζε ηξίην πξφζσπν, δηδνκέλεο ζρεηηθήο εληνιήο θαη πιεξεμνπζηφηεηαο θαηά λφκηκν ηχπν. 4. Τα κέιε ηνπ Γ.Σ. νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνζψπσλ θαηά ην άξζξν 16 παξ 3 ηνπ παξφληνο θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ζρεηηθνχ Βηβιίνπ Καηαρψξεζεο Πξάμεσλ Απνθάζεσλ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απηψλ πξνζψπσλ, θαη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλάθιεζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. 5. Η θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο ιακβαλνκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην κεηξψν ησλ λαπηηθψλ εηαηξεηψλ. 6. Οη ζην κεηξψν λαπηηθψλ εηαηξεηψλ θαηαρσξήζεηο θαη ηα κε ηε βάζε απηέο εθδηδφκελα πηζηνπνηεηηθά απνηεινχλ πιήξε απφδεημε πεξί ησλ εθπξνζψπσλ ηεο εηαηξείαο. 7. Οη πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο θαηά λφκν εμνπζίαο ηνπο δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία έλαληη ηξίησλ, έζησ θαη αλ έηη νη πξάμεηο απηέο θείληαη εθηφο εηαηξηθνχ ζθνπνχ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ

11 Γεληθή Σπλέιεπζε Μεηφρσλ ΑΡΘΡΟ 17 πποζηίθεηαι ζηη παπ.2 ηο η 1. Η Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο θαη απνθαζίδεη πεξί πάζεο εηαηξηθήο ππνζέζεσο. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ππνρξεψλνπλ θαη ηνπο απφληεο θαη ηνπο δηαθσλνχληεο κεηφρνπο. 2. Η Γεληθή Σπλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη πεξί ησλ εμήο ζεκάησλ, πιελ αλ δηαθνξεηηθά πξνβιέπεηαη ζηνλ λφκν 959/1979 ή ζηελ παξνχζα εηαηξηθή ζχκβαζε. α) ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο β) εθινγήο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γ) αλαθιήζεσο κειψλ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δ) εγθξίζεσο ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαη άξζξν 35 ηνπ λφκνπ 959/1979 ινγηζηηθήο θαηαζηάζεσο ησλ θεξδψλ ε) ζπγρψλεπζε, παξάηαζεο ή δηάιπζεο ηεο εηαηξείαο ζη) δηνξηζκνχ εθθαζαξηζηψλ δ) απαιιαγήο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απφ θάζε επζχλε θαη ε) πεξί δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ ελεξγεηηθνχ άλσ ηνπ (ελφο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ Δπξψ) ΑΡΘΡΟ Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη νζάθηο θξίλεηαη ζθφπηκν ελ πάζεη δε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ άπαμ γηα θάζε εηαηξηθή ρξήζε. 2. Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη δη απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 3. Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο. ΑΡΘΡΟ 19 ηξνπνπνηείηαη ε παξ Η πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ππνγξαθφκελε απφ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ή ηνπ λφκηκνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο αλαπιεξσηή ηνπ, πξέπεη λα αλαθέξεη ηνλ ηφπν, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο επίζεο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή πεξί ζπγθιήζεσο απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Η πξφζθιεζε ηαρπδξνκείηαη επί απνδείμεη πξνο θάζε κέηνρν θαη ζηελ αλαγξαθφκελε ζην βηβιίν κεηφρσλ δηεχζπλζή ηνπ, δεκνζηεχεηαη δε ζε κηα εθεκεξίδα ηνπ Πεηξαηά θαη Αζελψλ θαη αλαξηάηαη ζηνλ επίζεκν

12 ηζηφηνπν (web-site)ηεο Δηαηξεηάο. Η εκεξνκελία ηεο ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ηειεπηαία θαηά ηα αλσηέξσ δεκνζηεχζεσο ηεο πξνζθιήζεσο. 2. Η κε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαιχπηεηαη, ε Γεληθή δε Σπλέιεπζε εγθχξσο ζπλεδξηάδεη θαη ιακβάλεη απνθάζεηο εθ φζνλ παξίζηαληαη ή εθπξνζσπνχληαη ζε απηήλ πάληεο νη κέηνρνη. ΑΡΘΡΟ 20 πξνζηίζεηαη ε παξ. 2 θαη Κάζε κέηνρνο δηθαηνχηαη λα κεηάζρεη ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε αλ έρεη θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπ πξν ηεο ζπλειεχζεσο ζε θάπνηα ηξάπεδα θαη πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή απφδεημε, ή πξνζθνκίζεη ηηο κεηνρέο ηνπ ζηελ Σπλέιεπζε. 2. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα εθπξνζσπεί ην πνιχ άιινπο πέληε (5) κεηφρνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε. Η εθπξνζψπεζε απηή απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ θαηφρνπ ησλ κεηνρψλ ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ. 3. Κάζε κέηνρνο δχλαηαη λα ππεξςεθίζεη σο κέιε ηνπ Γ.Σ. κέρξη θαη 6 ππνςεθίνπο. ΑΡΘΡΟ Η Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηή κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο πιένλ ηνπ εκίζεσο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 2. Με ζπληειεζζείζεο απαξηίαο ε Γεληθή Σπλέιεπζε ζπλέξρεηαη εθ λένπ ηελ εηθνζηή εκέξα απφ ηεο ρξνλνινγίαο ηεο καηαησζείζαο ζπλεδξηάζεσο θαη αλ απηή είλαη αξγία ή εμαηξεηέα ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα άλεπ πξνθιήζεσο ή δεκνζηεχζεσο, Δπξίζθεηαη δε θαηά ηελ επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο νηνλδήπνηε θαη αλ είλαη ην ζε απηήλ εθπξνζσπνχκελν εηαηξηθφ θεθάιαην. 3. Πξηλ απφ θάζε ζπδήηεζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε Γεληθή Σπλέιεπζε κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθιέγεη εθ ησλ παξηζηακέλσλ κεηφρσλ ή ησλ αληηπξνζψπσλ απηψλ Πξφεδξν θαη Γξακκαηέα ηεο Σπλέιεπζεο. 4. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ιακβάλνληαη θαηά απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ζε απηή εθπξνζσπνχκελσλ θαη δηθαηνχκελσλ. ΑΡΘΡΟ 22 Σποποποιείηαι

13 Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαινχκελα κεηέρνπλ ησλ ζπδεηήζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ζηε ιήςε φκσο ησλ απνθάζεσλ ζπκκεηέρνπλ κφλν εάλ είλαη κέηνρνη ή εθπξφζσπνη κεηφρσλ. Δπίζεο ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε δχλαηαη λα παξίζηαηαη θαη ν Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο εηαηξείαο ΑΡΘΡΟ 23 πξνζηίζεηαη ε παξ. 5 και η παπ Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ γξακκαηέα θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο παξαζηάληεο κέηνρνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο. Σε πεξίπησζε αξλήζεσο θάπνηνπ λα ππνγξάςεη ην πξαθηηθφ γίλεηαη ζρεηηθή κλεία γηα απηφ. 2. Κάζε κέηνρνο ή αληηπξφζσπνο απηνχ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ θαηαρψξεζε ζηα πξαθηηθά πεξίιεςε ηεο δεισζείζαο θαηά ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε απφςεψο ηνπ. 3. Ο Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Σπλέιεπζεο εθδίδνπλ απφ θνηλνχ θεθπξσκέλα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζηελ νπνία παξαζηάζεθαλ θαη εθηέιεζαλ ρξέε Πξνέδξνπ θαη Γξακκαηέσο αληίζηνηρα. 4. Η πξνζππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο απηψλ ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαζ φια έγθπξε θαη ηζρπξή. 5. Οη θαηαρσξεκέλεο ζην νηθείν Μεηξψν Ναπηηθψλ Δηαηξεηψλ απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θέξνπζεο ηηο ζρεηηθέο ζθξαγίδεο θαηαρψξεζεο ζην νηθείν Μεηξψν Ναπηηθψλ Δηαηξείσλ θαη ν ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξείαο αλαξηψληαη ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηεο (web-site). 6. Καηά ηελ εγγξαθή ησλ δηθαηνχκελσλ κεηφρσλ ή ησλ αληηπξνζψπσλ απηψλ ζην πξαθηηθφ ηνπ άξζξνπ 20 ν Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο εηαηξείαο ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΓΣ παξαδίδεη ζε θάζε κέηνρν ην ςεθνδέιηην φπνπ αλαγξάθεη ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλςήθσλ θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηέηνηα δηάηαμε ψζηε λα κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ επί ηνπ ςεθνδειηίνπ νη πξνηάζεηο πνπ πηζαλφλ ζα θαηαηεζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο θαη ζα ηεζνχλ ζε ςεθνθνξία. Όιεο νη απνθάζεηο ηεο Γελ. Σπλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε ςεθνθνξία ησλ κεηφρσλ ή ησλ αληηπξνζψπσλ κε θάιπε επί γξαπηψλ πξνηάζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γελ. Σπλέιεπζεο απφ κεηφρνπο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Η ςεθνθνξία δηεμάγεηαη κε επζχλε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή απνθαζίδεη κε απιή πιεηνςεθία ησλ κειψλ επί θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ηηο ςεθνθνξίεο.

14 Η εθνξεπηηθή επηηξνπή παξαδίδεη ζηνλ γξακκαηέα ηεο ζπλέιεπζεο πξαθηηθφ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ςεθνθνξηψλ πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηεο Γελ. Σπλέιεπζεο ην πνην ελζσκαηψλεηαη ζηα πξαθηηθά ηεο Γελ. Σπλέιεπζεο. Τα απνηειέζκαηα ησλ ςεθνθνξηψλ γηα ηελ ιήςε ηνπο θαηαρσξνχληαη θαη απηά ζην βηβιίν πξαθηηθψλ πνπ δηαηεξείηαη ζηελ εηαηξεία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ΑΡΘΡΟ Αηηήζεη ησλ κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην 1/20 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην νθείιεη λα παξέρεη ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε πιεξνθνξίεο πεξί ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ. 2. Δάλ νη πιεξνθνξίεο δελ παξαζρεζνχλ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο δηθάδνλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 739 επ. ΚΠνιΓ δηαηάζζεη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. ΑΡΘΡΟ Απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο αληηθείκελε ζην λφκν ή ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε είλαη άθπξε. 2. Η αθπξφηεηα θεξχζζεηαη απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο δηθάδνλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 739 επ. ΚΠνιΓ επί ηε αηηήζεη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην 1/20 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, εάλ απηνί δελ ζπλήλεζαλ ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε. 3. Η πξνο αθχξσζε αίηεζε ζηξεθφκελε θαηά ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα εγεξζεί εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ Λνγηζηηθή θαηάζηαζε, δηάζεζε θεξδψλ, έιεγρνο ΑΡΘΡΟ Η εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάκελεο (12) δηάξθεηαο, αξρίδεη δε απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 2. Δμαηξεηηθά ε πξψηε εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο ζηα κεηξψα λαπηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ιήγεη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 1981.

15 ΑΡΘΡΟ Σην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπληάζζεη ινγηζηηθή θαηάζηαζε εκθαίλνπζα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο άλσ εηαηξηθήο ρξήζεο θαη αθνινχζσο ηελ ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε θαη απαιιαγή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απφ θάζε επζχλε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 2. Η Γεληθή Σπλέιεπζε κε απφθαζή ηεο δχλαηαη λα απαιιάμεη ην Γηνηθεηηθφ απφ ηελ ππνρξέσζε πξνο ζχληαμε ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο γηα ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ιακβάλεηαη ε άλσ απφθαζε ηεο Γεληθή Σπλέιεπζεο. ΑΡΘΡΟ 28 Τα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο δηαηίζεληαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ειεχζεξα ρσξίο ηελ ππνρξέσζε πξνο δηαλνκή κεξίζκαηνο ή ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ. ΑΡΘΡΟ Η ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ ή ηεο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο γίλνληαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν είλαη εθπεθξαζκέλν ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο. 2. Τα βηβιία ηεο εηαηξείαο ηεξνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ΑΡΘΡΟ 30 Η έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ή ηεο ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε θαη δελ κπνξεί λα γίλεη αλ απηά δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειεγρζεί θαη δελ ζπλνδεχνληαη απφ έθζεζε ινγηζηνχ πξνζιεθζέληνο απφ ην ζψκα ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ. Οη ειεγθηέο επζχλνληαη απέλαληη ζηελ εηαηξεία γηα θάζε πηαίζκα.

16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε Λχζε θαη εθθαζάξηζε ΑΡΘΡΟ 31 Η εηαηξεία ιχεηαη: α) φηαλ ιήμεη ν ρξφλνο δηάξθεηάο ηεο β) πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηάο ηεο κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζήο ιακβαλνκέλεο δη απνιχηνπ πιεηνςεθίαο ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κεηφρσλ θαη γ) φηαλ θεξπρζεί ε εηαηξεία ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο. ΑΡΘΡΟ 32 Δάλ ε εηαηξεία ιχζεθε ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηάο ηεο απηή κπνξεί λα αλαβηψζεη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ιακβαλνκέλεο εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) έηνπο απφ ηε ιχζε ηεο εθφζνλ δελ άξρηζε ε δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία ινγίδεηαη σο κεδέπνηε ιπζείζα. ΑΡΘΡΟ Η εηαηξεία άκα ηε ιχζεη ηεο πιελ ηεο πεξίπησζε πησρεχζεσο πεξηέξρεηαη ζε θαηάζηαζε εθθαζάξηζεο. Η εηαηξεία ινγίδεηαη πθηζηάκελε κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο. Καηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο ε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί. 2. Η εθθαζάξηζε ελεξγείηαη απφ δχν (2) εθθαζαξηζηέο, κέιε ή κε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε. Η

17 Γεληθή Σπλέιεπζε δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε ζε αλάθιεζε ησλ εθθαζαξηζηψλ θαη δηνξηζκφ λέσλ. 3. Απφ ηεο πεξηειεχζεσο ηεο εηαηξείαο ζε θαηάζηαζε εθθαζαξίζεσο παχεη ε εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο. 4. Οη εθθαζαξηζηέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο επέρνπλ ζέζε Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ πεξί ηνχηνπ δηαηάμεσλ. ΑΡΘΡΟ Οη εθθαζαξηζηέο ππνρξενχληαη λα πξνθαιέζνπλ ακειιεηί ζεκείσζε πεξί ηεο ιχζεσο ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ζέζεσο απηήο ζε εθθαζάξηζε ζην κεηξψν λαπηηθψλ εηαηξεηψλ. 2. Οη εθθαζαξηζηέο ελεξγνχλ απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο, πξνβαίλνπλ ζε θάζε πξάμε αλαγθαία πξνο ξεπζηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο, ηθαλνπνηνχλ ηνπο δαλεηζηέο θαη θαηαβάιινπλ ην πεξίζζεπκα ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο. 3. Δάλ ε εθθαζάξηζε δηαξθέζεη δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο νη εθθαζαξηζηέο ππνρξενχληαη λα ζπγθαινχλ Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη λα ππνβάιινπλ ζε απηή ηνπο κέρξη ηε ζχγθιεζε ηεο ινγαξηαζκνχο εθθαζαξίζεσο. 4. Οη εθθαζαξηζηέο ππνρξενχληαη λα πξνθαιέζνπλ ακειιεηί ζεκείσζε πεξί ηνπ πέξαηνο ηεο εθθαζάξηζεο ζην κεηξψν λαπηηθψλ εηαηξεηψλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ Τειηθέο δηαηάμεηο ΑΡΘΡΟ 35

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα