Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό"

Transcript

1 Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Γραμματική - Συντακτικό

2 ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α Κλίση Γένος: Θηλυκά. Εξαιρέσεις (=αρσενικά): incola, poeta, ονόματα ανδρών, ονόματα ποταμών (Trebia. Εξαιρείται το: All ia = θηλυκό). Κλίση: - familia: γεν. εν.: -ae και -as (pater familias, mater fami lias). - dea, filia: δοτ. και αφ. πληθ.: - is και -abus (όταν είναι ανάγκη να διακριθεί από τις όμοιες αντίστοιχες πτώσεις των δευτεροκλίτων deus και filius). - Ιδιόρρυθμη κλίση ελληνικών κυρίων ονομάτων, τα οποία ενσωμάτωσε η λατινική: Aeneas (2,10), -ae, -ae, -an/-am, -a, -a. Phidias (39), -ae, -ae, -an/-am, -a, -a. Anchises (2), -ae, -ae, -en/-am, -e/-a, (-e) /- a. Perses (12,13) -ae, -ae, -en/-am, -e/-a, -e /-a. Andromeda /-e (3), -ae/-es, -ae, -am/-an/-en, - a/-e, -a/-e. Nympha /-e (3), -ae/-es, -ae, -am/-en, -a/-e, - a/-e. Cassiope (3), -es/(-ae), -ae, -en/(-am), -e, - e/(-a). Geryones (18), -ae, -ae, -en, -e, -e και Geryon, -is, -i, -em, -on, -e (γ κλίση)

3 B Κλίση Γένος: Αρσενικά. Εξαιρέσεις (=θηλυκά): ficus, Ephesus. Κλίση: - Υπερδισύλλαβα ονόματα σε -ius και -ium συναιρούν το -ii της γεν. ενικού σε -i (και τονίζονται, μετά τη συναίρεση, στην παραλήγουσα, έστω κι αν αυτή είναι βραχεία). Εξαιρέσεις (μόνο α- συναίρετη γεν. εν.: -ii): socius (<επθ. socius), adversarius (<επθ. adversarius), mercenarius (<επθ. mercenarius), sestertius (<semis + tertius-ii). - Κύρια ονόματα σε -ius, γνήσια λατινικά, και το προσηγορικό filius, σχηματίζουν την κλητ. ενικού σε -i αντί -ie (και τονίζονται στην παραλήγουσα, έστω και αν αυτή είναι βραχύχρονη). - Γεν. πληθυντικού σε -orum και -um: sestertius sestertiorum, sestertium deus deorum, deum socius sociorum, socium liberi liberorum, liberum ndri - Κύρια ονόματα: Evander/Evandrus - Delus/-os, -i, -o, um/-on, -e, -o Cepheus, -i/-os, -o, -um/-ea, -eu, -o Perseus, i/-os, -o, -um/-ea, -eu, -o

4 - deus, dei, deo, deum, dive/(dee)/deus, deo. dei/dii/di, deorum/deum, deis/diis/dis, deos, dei/dii/di, deis/diis/dis. - ficus, fici/ficus, fico, ficum, fice/ficus, fico/ficu. fici/ficus, ficorum, ficis, ficos/ficus, fici/ficus (β και δ κλίση). - vesper, -i/-is, -o, -um, -er, -o/-e (β και γ κλίση). Γ Κλίση Γένος: Αρσενικά, Θηλυκά, Ουδέτερα (βλ. καταλήξεις σσ του σχολικού εγχειριδίου της Β Λυκείου). Εξαιρέσεις: -or (αρσ.): arbor-oris (θηλ.) marmororis aequororis (ουδ.) corcordis (ουδ.) (ουδ.) -os (αρσ.): os,oris (ουδ.) os,ossis -er (αρσ.): iter,itineris

5 -do (θηλ.): ordo-inis (αρσ.) -x (θηλ.): grex-gis (αρσ.), rex-gis (αρσ.) -σύμφωνο + s (θηλ.): mons (αρσ.), fons (αρσ.) -ισοσύλλαβα σε is (θηλ.): collis, familiaris, finis, mensis, (αρσ.) penates-ium (μόνο πληθ.), postis, pugillares-ium (πληθ.), unguis Κλίση: Ιδιαίτερες καταλήξεις: -Αιτιατική ενικού σε -im και : vis, turris, Neapolis, Tiberis, navis. -Αφαιρετική ενικού σε i: - Οσα έ- χουν αιτ. ενικού σε -im (εκτός του navis). -Αφαιρετική ενικού σε -e και -i: avis, civis, collis, familiaris, navis, rete, unguis. -Γενική πληθυντικού σε -ium: - Ολα τα ισοσύλλαβα. Εξαιρέσεις: sedesum, suboles-um, senex-um. - Οσα λήγουν σε δύο θεματικά σύμφωνα. Εξαιρέσεις: mater, pater, frater. - Τα ουσιαστικά: rete (όλα τα ουδέτερα σε: -e, - al, -ar), dos, moenia, penates, vis. -Γενική πληθυντικού σε -ium και um: aetas, civitas, cladis, dignitas, dos, gens, laus, libertas, locuples, Samnites, sapiens, utilitas, aequitas. -Αιτιατική πληθυντικού σε -es και - is: - Ολα τα ισοσύλλαβα. - Τα ουσιαστικά: ars, cohors, dos, elephas, fons, gens, mens, mons, mors, nox, pars, sapiens, sequester, urbs, vis. -Διπλή ονομ., κλητ. ενικού: arbor/arbos (-oris), honor/honos (-oris), labor/labos (-oris)

6 caedes/caedis (-is), clades/cladis (-is) Plato/Platon (-onis), Zeno/Zenon (-onis) Κύρια ονόματα: Dido, -onis/-us, -oni/-o, -onen/-o, -o, -one Geryon (βλ. α κλίση) Hercules, -lis/ -li (β κλ.), -li, -lem/ -len, (β κλ.) Hercule/Hercle, Hercule. Plato(n) (=Patro(n)-onis, Zeno(n)-onis), -onis, - oni, -onem/-ona, Plato(n), -one. Ανώμαλα ουσιαστικά της γ κλίσης: - bos, bovis, bovi, bovem, bos, bove. boves, bovum/boum, bobus/bubus, boves, boves, bobus/bubus. - caro, carnis, carni, carnem, caro, carne. carnes, carnium, carnibus, carnes, carnes, carnibus. - iter, itineris, itineri, iter, iter, itinere. itinera, itinerum, itineribus, itinera, itinera, itineribus. - opis (gen.), opem (acc.), ope(abl.). opes, opum opibus, opes, opes opibus. - senex, senis, seni, senem, senex, sens. senes, senum, senibus, senes, senes, senibus. - vis (nom.), vim (acc.), vi (abl.). vires, virium, viribus, vires (-is), vires, viribus. Δ Κλίση Γένος: Αρσενικά. Θηλυκά μόνο τα: domus, ficus. Κλίση: - Απαντούν μόνο στην αφαιρετική ενικού: iussu, iniussu, natu. - domus, domus/domi, domui, domum, domus, domo/u. domus, domuum/domorum, domibus, domos/us, domus, domibus (δ κλίση + τύποι β κλίσης). - ficus (β κλίση + τύποι δ κλίσης βλ. β κλίση). Ε Κλίση

7 Γένος: Ολα θηλυκά. Εξαίρεση (=αρσενικό πάντοτε στα κείμενά μας): dies. Κλίση: -Σχηματίζουν πλήρη τον πληθυντικό: dies, res. -Απαντούν στον πληθυντικό μόνο στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική: acies, facies, effigies, spes, species. -Τα υπόλοιπα ουσιαστικά της ε κλίσης σχηματίζουν μόνο ενικό. Ε Π Ι Θ Ε Τ Α Α) Δευτερόκλιτα (=αρσ., ουδ. β κλίση, θηλ. α κλίση) Ολα είναι τρικατάληκτα: -us -a -um (π.χ. bonus-a-um) -er -(e)ra -(e)rum (π.χ. liber-era-erum/ niger-gra-grum) Β) Τρικόκλιτα: -τρικατάληκτα (=αρσ., ουδ. γ κλίση, θηλ. α κλίση) -δικατάληκτα (αρσ., θηλ., ουδ. γ κλίση) -μονοκατάληκτα (αρσ., θηλ., ουδ. γ κλίση)

8 Περιφραστική συζυγία - Παράδειγμα σχηματισμού τύπων ρήματος της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας Οριστική Ενεστώς Παρατατικός Μέλλων ascensurus-a-um sum ascensurus-a-um eram ascensurus-a-um ero ascensurus-a-um es ascensurus-a-um eras ascensurus-a-um eris ascensurus-a-um est ascensurus-a-um erat ascensurus-a-um erit ascensuri-ae-a sumus ascensuri-ae-a eramus ascensuri-ae-a erimus ascensuri-ae-a estis ascensuri-ae-a eratis ascensuri-ae-a eritis ascensuri-ae-a sunt ascensuri-ae-a erant ascensuri-ae-a erunt Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος Μέλλων ascensurus-a-um fui ascensurus-a-um fueram ascensurus-a-um fuero ascensurus-a-um fuisti ascensurus-a-um fueras ascensurus-a-um fueris ascensurus-a-um fuit ascensurus-a-um fuerat ascensurus-a-um fuerit ascensuri-ae-a fuimus ascensuri-ae-a fueramus ascensuri-ae-a fuerimus ascensuri-ae-a fuistis ascensuri-ae-a fueratis ascensuri-ae-a fueritis ascensuri-ae-a fuerunt/-ere ascensuri-ae-a fuerant ascensuri-ae-a fuerint Υποτακτική Ενεστώς Παρατατικός Παρακείμενος ascensurus-a-um sim ascensurus-a-um essem ascensurus-a-um fuerim ascensurus-a-um sis ascensurus-a-um esses ascensurus-a-um fueris ascensurus-a-um sit ascensurus-a-um esset ascensurus-a-um fuerit ascensuri-ae-a simus ascensuri-ae-a essemus ascensuri-ae-a fuerimus ascensuri-ae-a sitis ascensuri-ae-a essetis ascensuri-ae-a fueritis ascensuri-ae-a sint ascensuri-ae-a essent ascensuri-ae-a fuerint

9 Yπερσυντέλικος ascensurus-a-um fuissem ascensurus-a-um fuisses ascensurus-a-um fuisset Απαρέμφατο του Ενεστώτα, Παρακειμένου ascensuri-ae-a fuissemus ascensurum-am-um esse ascensurum-am-um fuisse ascensuri-ae-a fuissetis ascensuros-as-a esse ascensuros-as-a fuisse ascensuri-ae-a fuissent H ενεργητική περιφραστική συζυγία σχηματίζεται από την μετοχή του μέλλοντα+ τύπους του ρ. sum. Στην περίπτωση αυτή η μετοχή λειτουργεί ως κατηγορούμενο στο υποκείμενο του τύπου του sum. Κάθε ρήμα που διαθέτει μετοχή του μέλλοντα είναι δυνατό να σχηματίζει τύπους κατά την ενεργητική περιφραστική συζυγία. Υποτακτική του μέλλοντα δεν απαντά (χρησιμοποιείται στη θέση της η υποτακτική του ενεστώτα). Περιφραστική συζυγία - Παράδειγμα σχηματισμού τύπων ρήματος της παθητικής περιφραστικής συζυγίας Οριστική Ενεστώς Παρατατικός Μέλλων constituendus-a-um sum constituendus-a-um eram constituendus-a-um ero constituendus-a-um es constituendus-a-um eras constituendus-a-um eris constituendus-a-um est constituendus-a-um erat constituendus-a-um erit constituendi-ae-a sumus constituendi-ae-a eramus constituendi-ae-a erimus constituendi-ae-a estis constituendi-ae-a eratis constituendi-ae-a eritis constituendi-ae-a sunt constituendi-ae-a erant constituendi-ae-a erunt Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος Μέλλων

10 constituendus-a-um fui constituendus-a-um fueram constituendus-a-um fuero constituendus-a-um fuisti constituendus-a-um fueras constituendus-a-um fueris constituendus-a-um fuit constituendus-a-um fuerat constituendus-a-um fuerit constituendi-ae-a fuimus constituendi-ae-a fueramus constituendi-ae-a fuerimus constituendi-ae-a fuistis constituendi-ae-a fueratis constituendi-ae-a fueritis constituendi-ae-a fuerunt constituendi-ae-a fuerant constituendi-ae-a fuerint Υποτακτική Ενεστώς Παρατατικός Παρακείμενος constituendus-a-um sim constituendus-a-um essem constituendus-a-um fuerim constituendus-a-um sis constituendus-a-um esses constituendus-a-um fueris constituendus-a-um sit constituendus-a-um esset constituendus-a-um fuerit constituendi-ae-a simus constituendi-ae-a essemus constituendi-ae-a fuerimus constituendi-ae-a sitis constituendi-ae-a essetis constituendi-ae-a fueritis constituendi-ae-a sint constituendi-ae-a essent constituendi-ae-a fuerint Yπερσυντέλικος constituendus-a-um fuissem constituendus-a-um fuisses constituendus-a-um fuisset Απαρέμφατο του Ενεστώτα Παρακειμένου constituendi-ae-a fuissemus constituendum-am-um esse constituendum-amum fuisse constituendi-ae-a fuissetis constituendos-as-a esse constituendos-as-a fuisse constituendi-ae-a fuissent Η χρήση του απαρεμφάτου του μέλλοντα είναι σπάνια. H παθητική περιφραστική συζυγία σχηματίζεται από το γερουνδιακό + τύπους του ρ. sum. Κάθε ρήμα που διαθέτει γερουνδιακό είναι δυνατό να σχηματίσει παθητική περιφραστική συζυγία. Στη περίπτωση της προσωπικής σύνταξης (ονομαστική γερουνδιακού + sum + υποκείμενο + δοτ. του ποιητ. αιτίου) το γερουνδιακό μπορεί να λειτουργήσει ως κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρημ. τύπου του sum. Κατά την απρόσωπη σύνταξη (ουδέτερο γερουνδιακού + est + αντικ. εκτός αιτιατικής + δοτ. του ποιητ. αιτίου) έχουμε την ισοδυναμία: =debet (oportet) + απαρέμφατο του

11 ρήματος από το οποίο προέρχεται το γερουνδιακό (subveniendum est = oportet/debet subvenire). Παράδειγμα κλίσης αποθετικού ρήματος Αποθετικά ονομάζονται τα ρήματα που απαντούν μόνο στην παθητική φωνή (έχουν όμως συχνά μέση ή ενεργητική διάθεση). Τα αποθετικά ρήματα δεν έχουν από την παθητική φωνή το απαρέμφατο του μέλλοντα, ενώ από την ενεργητική φωνή λαμβάνουν: i) τη μετοχή ενεστώτα ii) τη μετοχή μέλλοντα iii) την υποτακτική μέλλοντα iv) το απαρέμφατο μέλλοντα v) το σουπίνο και vi) το γερούνδιο. Οριστική Υποτακτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή Εν. miseror miserer miseraris misereris miserare miseratur miseretur miserari miserans, miseramur miseremur miserantis miseramini miseremini miseramini miserantur miserentur Παρ. miserabar miserarer miserabaris miserareris miserabatur miseraretur miserabamur miseraremur miserabamini miseraremini miserabantur miserarentur Μέλ. miserabor miseraturus-a-um sim miseraberis miseraturus-a-um sis miserator miseraturum miseraturus miserabitur miseraturus-a-um sit miserator -am-um esse miseratura miserabimur miseraturi-ae-a simus miseraturum miserabimini miseraturi-ae-a sitis miseraturos-as-a miserabuntur miseraturi-ae-a sint miserantor esse Πρκ. miseratus-a-um sum miseratus-a-um sim miseratus-a-um es miseratus-a-um sis miseratus-a-um est miseratus-a-um sit miseratum-am-um miseratus miserati-ae-a sumus miserati-ae-a simus esse miserata miserati-ae-a estis miserati-ae-a sitis miseratos-as-a miseratum miserati-ae-a sunt miserati-ae-a sint esse Υπρσ. miseratus-a-um eram miseratus-a-um essem miseratus-a-um eras miseratus-a-um essem miseratus-a-um erat miseratus-a-um essem miserati-ae-a eramus miserati-ae-a essemus miserati-ae-a eratis miserati-ae-a essetis

12 miserati-ae-a erant miserati-ae-a essent Τ. Μέλ. miseratus-a-um ero miseratus-a-um eris miseratus-a-um erit miseratum-am-um miserati-ae-a erimus fore miserati-ae-a eritis miseratos-as-a miserati-ae-a erunt fore Σουπίνο: miseratum miseratu Γερούνδιο: miserandi, miserando, miserandum, miserando Γερουνδιακό: miserandus-miseranda-miserandum

13 Παράδειγμα κλίσης ημιαποθετικού ρήματος Ημιαποθετικά ονομάστηκαν τα ρήματα που διαθέτουν: i) ε- νεργητικό τύπο στον ενεστώτα (διάθεση ενεργητική), ii) παθητικούς τύπους στους περιφραστικά σχηματιζόμενους χρόνους (διάθεση ενεργητική). Επίσης ο παθητικός τύπος της μετοχής του παρακειμένου έχει διάθεση ενεργητική. Οριστική Υποτακτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή Εν. confido confidam confidis confidas confide confidensconfidit confidat confidere confidentis confidimus confidamus confiditis confidatis confidite confidunt confidant Παρ. confidebam confiderem confidebas confideres confidebas confideret... confidebamus confideremus confidebatis confideretis confidebant confiderent Μέλ. confidam confisurus-a-um sim confides confisurus-a-um sis confidito confidet confisurus-a-um sit confidito confisurum-am-um confisurus confidemus confisuri-ae-a simus esse confisura confidetis confisuri-ae-a sitis confiditote confisuros-as-a confisurum confident confisuri-ae-a sint confidunto esse Πρκ. confisus-a-um sum confisus-a-um sim confisus-a-um es confisus-a-um sis confisus confisus-a-um est confisus-a-um sit confisum-am-um confisa confisi-ae-a sumus confisi-ae-a simus esse confisum confisi-ae-a estis confisi-ae-a sitis confisos-as-a confisi-ae-a sunt confisi-ae-a sint esse Υπρσ. confisus-a-um eram confisus-a-um essem confisus-a-um eras confisus-a-um esses confisus-a-um erat confisus-a-um esset confisi-ae-a eramus confisi-ae-a essemus confisi-ae-a eratis confisi-ae-a essetis confisi-ae-a erant confisi-ae-a essent Τ. Μέλ. confisus-a-um ero confisus-a-um eris confisus-a-um erit confisum-am-um

14 confisi-ae-a erimus fore confisi-ae-a eritis confisos-as-a confisi-ae-a erunt fore Σουπίνο: confisum confisu Γερούνδιο: confidendi confidendo confidendum confidendo Γερουνδιακό: confidendus-confidenda-confidendum

15 Α Ν Τ Ω Ν Υ Μ Ι Ε Σ Η επιθετική αντωνυμία aliqui, aliqua, aliquod Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός aliqui aliqua aliquod aliqui aliquae aliqua alicuius alicuius alicuius aliquorum -arum -orum alicui alicui alicui aliquibus aliquibus aliquibus aliquem aliquam aliquod aliquos aliquas aliqua aliquo aliqua aliquo aliquibus aliquibus aliquibus Η ουσιαστική αντωνυμία aliquis, (aliqua/aliquae), aliquid Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός aliquis (aliqua/aliquae) aliquid aliqui aliqua alicuius (alicuius) alicuius rei aliquorum aliquarum rerum alicui (alicui) alicui rei aliquibus aliquibus rebus aliquem (aliquam) aliquid aliquos aliqua aliquo (aliqua) aliqua re aliquibus aliquibus rebus Της ουσιαστικής αντωνυμίας aliquis δεν απαντά πληθυντικός αριθμός στο θηλυκό γένος, ενώ οι τύποι του ενικού είναι σπάνιοι. H αόριστη αντωνυμία nemo Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός nemo (nemo) nihil (nil) nulli (nullae) nullae res nullius (nullius) nullius rei nullorum (nullarum) nullarum rerum nemini (nemini) nulli rei nullis (nullis) nullis rebus neminem (neminem) nihil (nil) nullos (nullas) nullas res nullo (nulla) nulla re nullis (nullis) nullis rebus Η ουσιαστική αντωνυμία unusquisque Ενικός αριθμός unusquisque unaquaeque unumquidque uniuscuiusque uniuscuiusque uniuscuiusque rei unicuique unicuique unicuique rei unumquemque unamquamque unumquidque unoquoque unaquaque unaquaque re Η αντωνυμία δεν έχει πληθυντικό. Oμοίως κλίνεται και η επιθετική. Στο κεφ. 46 η αντωνυμία είναι ουσιαστική. Η αόριστη αντωνυμία neuter Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός neuter neutra neutrum neutri neutrae neutra neutrius neutrius neutrius neutrorum neutrarum neutrorum neutri neutri neutri neutris neutris neutris neutrum neutram neutrum neutros neutras neutra neutro neutra neutro neutris neutris neutris

16 Ε Π Ι Θ Ε Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Π Α Ρ Α Θ Ε Τ Ι Κ Α Albus-a-um, anilis-is-e, armatus-a-um, calvus-a-um, canus-a-um, captivus-aum, Carthaginiensis-is-e, Cannensis-is-e, civilis-is-e, complures-es-a, equester-strisstre, epicus-a-um, eximius-a-um, fretus-a-um, fortuitus-a-um, horrendus-a-um, immaturus-a-um, immensus-a-um, immortalis-is-e, incredibilis-is-e, infidus-a-um, innumerabilis-is-e, inops-opis, inscius-a-um, ligneus-a-um, marinus-a-um, matronalis-is-e, militaris-is-e, mortalis-is-e, nuptialis-is-e, obvius-a-um, omnis-is-e, parvulus-a-um, paternus-a-um, paulus-a-um, Parmensis-is-e, Ponticus-a-um, Punicus-a-um, piscatorius-a-um, par-paris, praeceps-cipitis, praecox-cocis, princeps-ipis, priscus-a-um, publicus-a-um, puellaris-is-e, puter (putris)-is-e, regius-a-um, reliquus-a-um, repentinusa-um, sacer-cra-crum, salvus-a-um, secundus-a-um, sempiternus-a-um, serenus-a-um, singularis-is-e, solus-a-um, sonorus-a-um, supervacaneus-a-um, temerarius-a-um, togatus-a-um, tonsorius-a-um, trepidus-a-um, tristiculus-a-um, unicus-a-um, vivus-aum. Π Α Ρ Α Θ Ε Τ Ι Κ Α Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν congruens congruentior-ior-ius congruentissimus-a-um constans constantior-ior-ius constantissimus-a-um excellens excellentior-ior-ius excellentissimus-a-um iratus-a-um iratior-ior-ius iratissimus-a-um notus-a-um notior-ior-ius notissimus-a-um praesens praesentior-ior-ius praesentissimus-a-um rectus-a-um rectior-ior-ius rectissimus-a-um sanctus-a-um sanctior-ior-ius sanctissimus-a-um suspectus-a-um suspectior-ior-ius suspectissimus-a-um aversus -a-um aversissimus-a-um adulescens adulescentior-ior-ius. confusus-a-um confusior-ior-ius. Οι παραπάνω μετοχές έχουν παραθετικά μόνον όταν χρησιμοποιούνται ως επίθετα. Oι μετοχές του ενεστώτα κλίνονται σύμφωνα με τα μονοκατάληκτα επίθετα της τρίτης κλίσης. Όταν είναι επιρρηματικές σχηματίζουν την αφαιρετική του ενικού σε -e, ενώ, όταν λειτουργούν ως επίθετα, σχηματίζουν την αφαιρετική σε -i. Δεν έχουν παραθετικά οι μετοχές: Fessus-a-um, inauditus-a-um, natus-a-um, ortus-a-um, versus-a-um, vietus-a-um.

17 Ε Π Ι Θ Ε Τ Α Μ Ε Ε Λ Λ Ι Π Η Π Α Ρ Α Θ Ε Τ Ι Κ Α adulescens adulescentior-ior-ius. armatus-a-um. armatissimus-a-um alacer-cris-cre alacrior-ior-ius. barbarus-a-um barbarior-ior-ius. debilis-is-e debilior-ior-ius. inauditus-a-um inauditior-ior-ius. ingens-ntis ingentior-ior-ius. memorabilis-is-e memorabilior-ior-ius. pennatus-a-um pennatior-ior-ius. iuvenis-is-e iuvenior-ior-ius. senex senior. obsoletus-a-um obsoletior-ior-ius. squalidus-a-um squalidior-ior-ius. (prope) propior-ior-ius proximus-a-um (ultra) ulterior-ior-ius ultimus-a-um (prae) prior-or-us primus-a-um Τα senex, iuvenis, adulescens χρησιμοποιούνται κυρίως ως ουσιαστικά, καθώς και το dives. Το τελευταίο όταν χρησιμοποιείται ως επίθετο έχει παραθετικά: dives divitior divitissimus-a-um ditior ditissimus-a-um Περιφραστικώς σχηματίζουν παραθετικά τα εξής επίθετα: nimius-a-um magis nimius-a-um maxime nimius-a-um vacuus-a-um magis vacuus-a-um maxime vacuus-a-um eximius-a-um magis eximius-a-um maxime eximius-a-um E Λ Λ Ι Π Η Π Α Ρ Α Θ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ι Ρ Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν continenter continentius.. dilucide dilucidius.... exterius extreme, extremum nuper. nuperrime regie regius.... posterius postremo sane sanius.. satis satius.. secrete secretius.... superius supremum, summum Δεν έχουν παραθετικά τα επιρρήματα: aliter, intelligenter, intus, iterum, obviam, pariter, paulatim, persaepe, plerumque, postea, postridie, protinus, publice, solum, semper, tantum, umquam. Περιφραστικώς σχηματίζουν παραθετικά τα εξής επιρρήματα: eximie magis eximie maxime eximie magis dubie maxime dubie

18 nimie, nimium magis nimie maxime nimie vacue magis vacue maxime vacue temerarie magis temerarie maxime temerarie Σημασία των χρόνων στη λατινική γλώσσα Αρκτικοί χρόνοι Ενεστώς (οριστικής, υποτακτικής, προστακτικής) Μέλλων (οριστικής, υποτακτικής, προστακτικής) Ο κυρίως Παρακείμενος (οριστικής, υποτακτικής, απαρεμφάτου, μετοχής) Ο Συντελεσμέος Μέλλων Η απαγορευτική Υποτακτική παρακειμένου Επίσης: Το απαρέμφατο, η μετοχή του ενεστώτα και του μέλλοντα, το γερούνδιο, το γερουνδιακό και το σουπίνο ό- ταν εξαρτώνται από ρήμα αρκτικού χρόνου. Ιστορικοί χρόνοι Παρατατικός (οριστικής, υποτακτικής) Υπερσυντέλικος (οριστικής, υποτακτικής) Ο ιστορικός Παρακείμενος (οριστικής, υποτακτικής, απαρεμφάτου, μετοχής) Ο ιστορικός ενεστώτας (οριστικής) Το ιστορικό απαρέμφατο Επίσης: Το απαρέμφατο, η μετοχή του ενεστώτα και του μέλλοντα, το γερούνδιο, το γερουνδιακό και το σουπίνο ό- ταν εξαρτώνται από ρήμα ιστορικού χρόνου. Σ Ο Υ Π Ι Ν Ο Το σουπίνο είναι ρηματικό ουσιαστικό αρσενικού γένους (δ κλίσης) και εμφανίζεται μόνο στις πτώσεις αιτιατική (-um) και αφαιρετική (-u). Η αιτιατική του σουπίνου σε -um τίθεται κυρίως με ρήματα που δηλώνουν κίνηση και δηλώνει σκοπό (εκτός από ρήματα κίνησης σημαντικά, σουπίνο δέχονται και άλλα ρήματα, όπως τα dare, tradere, collocare κ.ά.). Η αφαιρετική του σουπίνου δηλώνει αναφορά και χρησιμοποιείται ως ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός α) με επίθετα, όπως τα: facilis, difficilis, optimus, dignus, indignus, turpis, incredibilis, miserabilis, mirabilis, iucundus, honestus, utilis, suavis και β) με τα ουσιαστικά fas, nefas (τα συνηθέστερα σουπίνα σε -u είναι τα: dictu, factu, auditu, visu, natu, cognitu). Χρονικό θέμα του σουπίνου: Το θέμα του σουπίνου σχηματίζεται κανονικά με την προσθήκη στο ρηματικό θέμα του χαρακτήρα -t- και σπανιότερα, κυρίως στα ρήματα γ συζυγίας, με την προσθήκη του χαρακτήρα -s- (ama-t-um, delet-um, audi-t-um, scando-scan-s-um). Από το θέμα του σουπίνου σχηματίζονται το σουπίνο, η μετοχή του ενεργητικού μέλλοντα και η μετοχή του παθητικού παρακειμένου, καθώς και όλοι οι ρηματικοί περιφραστι-

19 κοί τύποι που σχηματίζονται με τις μετοχές αυτές ή με το σουπίνο. Όταν ο παρακείμενος λήγει σε -ivi, τότε το σουπίνο σχηματίζεται σε -ītum: audio - audivi - audītum, peto - petivi - petītum. Όταν ο παρακείμενος λήγει σε -ui, τότε το σουπίνο σχηματίζεται σε -ĭtum: habeo - habui - habĭtum, alo - alui - alĭtum. Ο Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ C U M Cum temporale (καθαρά χρονικός μετφρ: όταν, αφ'ότου): Συντάσσεται με οριστική όλων των χρόνων, ενώ στην κύρια πρόταση υπάρχει χρονικό επίρρημα ή χρονική έκφραση: tum, tunc, nunc, eo die, eo tempore κ.ά. Cum in venationibus eris, licebit tibi quoque pugillares adportare. (Όταν βγεις στο κυνήγι, θα μπορέσεις και εσύ να φέρεις τις πλάκες). Cum iterativum (επαναληπτικός μετφρ: οπότε, κάθε φορά): Συντάσσεται με οριστική αρκτικού χρόνου, όταν δηλώνει γενικά αόριστη επανάληψη, ενώ με οριστική παρατατικού ή υ- περσυντελίκου, όταν δηλώνει αόριστη επανάληψη στο παρελθόν. Cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat. (Kάθε φορά που εκείνη έμπαινε στην κρεβατοκάμαρα του συζύγου της, προσποιόταν ότι ζούσε ο γιος τους). Cum explicativum ή coincidens (διασαφητικός ή συγχρονιστικός μετφρ: ενώ, με το να, με το ότι): Συντάσσεται με οριστική και δηλώνει τη χρονική και ουσιαστική σύμπτωση δύο πράξεων. Το νόημα της κύριας και της δευτερεύουσας πρότασης συμπίπτει, ενώ παράλληλα έχουν το ίδιο υποκείμενο, έγκλιση και χρόνο. Cum tacent, clamant. (ενώ σιωπούν, κραυγάζουν). Dixi omnia, cum hominem nominavi. (Τα είπα όλα με το να ονοματίσω τον άνθρωπο). Cum inversum (αντίστροφος μετφρ: όταν ξαφνικά, και αμέσως): Συντάσσεται με οριστική παρακειμένου ή ιστορικού ενεστώτα. Δηλώνει άμεση ακολουθία δύο πράξεων ή αιφνίδιο συμβάν. Με τον αντίστροφο cum η χρονική πρόταση εκφράζει το κύριο νόημα και η κύρια το δευτερεύον. Στη χρονική πρόταση συχνά υπάρχουν τα επιρρήματα: repente, subito (=ξαφνικά), interim-interea (=στο μεταξύ). Στην κύρια πρόταση τίθεται παρατατικός ή υπερσυντέλικος και συνήθως τα επιρρήματα iam, vix, vixdum (=μόλις προ ολίγου), aegre (=μόλις, με δυσκολία). Στη μετάφραση αποδίδεται η χρονική με κύρια και η κύρια με χρονική.

20 Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. (Εκεί, πριν καλά καλά παραδώσει στον ύπνο την ταραγμένη του ψυχή, του εμφανίστηκε ξαφνικά μια φρικτή μορφή). Cum historicum ή narrativum (ιστορικός ή διηγηματικός μετφρ: αφού, καθώς, όταν). Συντάσσεται με υποτακτική παρατατικού (σύγχρονο) ή υπερσυντελίκου (προτερόχρονο). Χρησιμοποιείται σε διηγήσεις πράξεων του παρελθόντος. Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. (Όταν ο Αφρικανός βρισκόταν στο Λίτερνο, έτυχε να πάνε σ'αυτόν πολλοί αρχηγοί ληστών για να τον χαιρετήσουν επίσημα). Cum causale (αιτιολογικός μετφρ: επειδή). Συντάσσεται με υποτακτική και δηλώνει αιτία, το κίνητρο μιας ενέργειας πολλές φορές ενισχύεται με το επίρρημα praesertim (=και μάλιστα). Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. (Τότε ο Σκιπίωνας, επειδή νόμισε πως αυτοί πήγαν για να πιάσουν τον ίδιο, εγκατέστησε στο σπίτι φρουρά από δούλους). Cum concessivum ή adversativum (παραχωρητικός ή αντιθετικός μετφρ: αν και, μολονότι). Συντάσσεται με υποτακτική και εισάγει εναντιωματική πρόταση το περιεχόμενο της ο- ποίας είναι υποτιθέμενο ή δυνατό ή διατυπώνεται ως γνώμη. Phocion fuit perpetuo pauper, cum divitissimus esse posset. (O Φωκίων έμεινε σ'όλη τη ζωή του φτωχός, αν και μπορούσε να είναι πολύ πλούσιος).

21 C O N I U N C T I V U S Η υποτακτική είναι η έγκλιση που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στον λατινικό λόγο. Απαντά και ως χρόνος και ως έ- γκλιση, συμπεριλαμβάνει μάλιστα και τη χρήση και τις λειτουργίες της ευκτικής. Η υποτακτική διακρίνεται ως εξής: Coniunctivus potentialis (χρόνου ενεστώτα, παρακειμένου για το παρόν, παρατατικού για το παρελθόν). Η έγκλιση αυτή ισοδυναμεί με τη δυνητική ευκτική της αρχαίας, επομένως δηλώνει το δυνατό στο παρόν και το μέλλον. Απαντά και σε ευθείες ερωτήσεις. Nemo dubitet (Κανένας δεν είναι δυνατόν να αμφιβάλει). Quid aliud faceret? (Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει;). Άρνηση: non, neque - neque. Coniunctivus irrealis (χρόνου παρατατικού για το παρόν, υπερσυντελίκου για το παρελθόν). Αυτή η έγκλιση ισοδυναμεί με τη δυνητική οριστική της αρχαίας και συνήθως χρησιμοποιείται στους υποθετικούς λόγους του αντίθετου του πραγματικού. Sine amicitia vita tristis esset (χωρίς αγάπη η ζωή θα ήταν άθλια). Άρνηση: non. Coniunctivus adhortativus (χρόνου ενεστώτα, παρακειμένου). Η έγκλιση αυτή ισοδυναμεί με την προτρεπτική υποτακτική (αλλά και την προστακτική) της αρχαίας και γενικά δηλώνει βούληση (προτροπή ή αποτροπή). Eamus (ας πάμε).

22 Audiatur et altera pars (Ας ακουστεί και η άλλη άποψη). Pericula ne timeamus, socii (Ας μην φοβηθούμε, σύντροφοι, τους κινδύνους). Άρνηση: ne. Coniunctivus dubitativus ή deliberitativus (χρόνου ενεστώτα ή παρατατικού). Η έγκλιση αυτή ισοδυναμεί με την απορηματική υποτακτική της αρχαίας, εκφράζει δηλαδή γενικά την απορία. Loquar an sileam? (Να μιλήσω ή να σιωπήσω;). Quid facerem? (Τι να έκανα;). Άρνηση: non. Coniunctivus optativus (σε κάθε χρόνο). Η έγκλιση αυτή ισοδυναμεί με την ευκτική της αρχαίας και μάλιστα με την πρώτη χρήση της που ήταν ευχετική. Πολλές φορές συνοδεύεται με το utinam (είθε). Utinam tibi istam mentem dei immortales darent (Μακάρι οι αθάνατοι θεοί να σου δώσουν αυτή τη βουλή ). Utinam errem (Μακάρι να κάνω λάθος ). Άρνηση: ne. Coniunctivus concessivus (χρόνου ενεστώτα, παρακειμένου). Αυτή η έγκλιση ισοδυναμεί με την προστακτική της αρχαίας και συγκεκριμένα την προστακτική που εκφράζει παραχώρηση ή συγκατάθεση. Oderint, dum metuant (Ας μισούν, αρκεί να φοβούνται). Ne sit summum malum dolor (Έστω ότι δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο κακό η λύπη). Άρνηση: ne. Α Φ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Η Α Π Ο Λ Υ Τ Η (Ablativus absolutus ή participium absolutum) Απόλυτη λέγεται η αφαιρετική ενός ονόματος ή μιας αντωνυμίας που συνδέεται με μια μετοχή χρόνου ενεστώτα ή παρακειμένου αποτελώντας ένα φραστικό σύνολο, στο οποίο το όνομα ή η αντωνυμία λειτουργεί αποκλειστικά ως υποκείμενο. Η μετοχή στην αφαιρετική απόλυτη είναι επιρρηματική και δηλώνει τις επιρρηματικές σχέσεις του χρόνου, της αιτίας, της υπόθεσης, της εναντίωσης, καθώς και τον τρόπο. Τρεις είναι οι περιπτώσεις της αφαιρετικής απόλυτης: Ι) Γνήσια αφαιρετική απόλυτη Aeneas, Troia capta, in Italiam profugit (O Αινείας, κυριευθείσης της Τροίας, διέφυγε στην Ιταλία). Το ποιητικό αίτιο του Troia capta, που είναι και το λογικό υποκείμενο της αφαιρετικής απολύτου -προφανώς το ab Graecisείναι διαφορετικό από το υποκείμενο του profugit.

23 Romani urbe capta a Gallis arcem tamen retinuerunt (Οι Ρωμαίοι, αν και η πόλη είχε καταληφθεί από τους Γαλάτες, κράτησαν την ακρόπολη). Και εδώ το ποιητικό αίτιολογικό υποκείμενο του urbe capta είναι διαφορετικό από το υποκείμενο του retinuerunt. Επομένως η γνήσια αφαιρετική απόλυτη είναι η περίπτωση της αφαιρετικής απολύτου κατά την οποία η ενέργεια της μετοχής (ποιητικό αίτιο) τελείται από άλλον, ενώ από διαφορετικόν γίνεται η ενέργεια του ρήματος. Η γνήσια α- φαιρετική απόλυτη βρίσκεται συνήθως σε χρόνο: Ενεστώτα ή Παρακείμενο (σπανίως σε Μέλλοντα). ΙI) Νόθη αφαιρετική απόλυτη Graeci, Troia capta, domum redierunt (Οι Έλληνες, κυριευθείσης της Τροίας, επέστρεψαν στην πατρίδα). Το ποιητικό αίτιο του Troia capta, που είναι και το λογικό υποκείμενο της αφαιρετικής απολύτου -βέβαια το ab Graecis- είναι το ίδιο με το υποκείμενο του redierunt. Amulius, expulso fratre, regnavit (Ο Αμούλιος, εκδιωχθέντος του αδερφού, εβασίλευσε). Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι το εννοούμενο ποιητικό αίτιο ab Amulio είναι το ίδιο με το υποκείμενο του regnavit. His rebus dictis discessit (Αφού ειπώθηκαν τα πράγματα αυτά, αναχώρησε). Το εννοούμενο ποιητικό αίτιο ab illo συμφωνεί με το υποκείμενο του discessit. Επομένως η νόθη αφαιρετική απόλυτη είναι η περίπτωση της αφαιρετικής απολύτου κατά την οποία η ενέργεια της μετοχής (ποιητικό αίτιο) και η ενέργεια του ρήματος γίνονται από το ίδιο πρόσωπο. Αυτό συμβαίνει διότι στη λατινική γλώσσα δεν υπάρχει ως τύπος η ενεργητική μετοχή του παρακειμένου (=αορίστου της αρχαίας ελληνικής). Έτσι η ενεργητική σύνταξη τρέπεται σε παθητική με αντίστοιχη χρήση της αφαιρετικής απόλυτης. Η νόθη αφαιρετική απόλυτη βρίσκεται κατά κανόνα σε χρόνο Παρακείμενο. ΙII) Ιδιόμορφη ή ατελής αφαιρετική απόλυτη Cicerone consule Catilina contra rem publicam coniuravit (Όταν ο Κικέρων ήταν ύπατος ο Κατιλίνας συνωμότησε εναντίον της πολιτείας). Me puero (εμού παιδός όντος = όταν ήμουν παιδί). Caesare duce (Όταν ηγείτο ο Καίσαρ). Ιδιόμορφη ή ατελή αφαιρετική απόλυτη ονομάζουμε το φραστικό σύνολο δύο συνήθως ονομάτων (ή ενός ονόματος και μιας αντωνυμίας) σε πτώση αφαιρετική μαζί με την εννοούμενη έννοια της μετοχής του ενεστώτα του sum, η οποία βέβαια δεν υπάρχει ως τύπος αλλά είναι υπαρκτή ως έννοια. Τότε, ενώ δεν βλέπουμε κάποια μετοχή, χρησιμοποιούμε τον όρο αφαιρετική απόλυτη και μάλιστα χαρακτηρίζουμε και το είδος της. Η μετοχή είναι επιρρηματική και συνήθως χρονι-

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εκτός από τους συνηθισμένους περιφραστικούς τύπους των ρημάτων των 4 συζυγιών (υποτακτική Μέλλοντα, απαρέμφατο

Διαβάστε περισσότερα

filiam : τη γενική ενικού annos : την αφαιρετική ενικού mendacium : τη γενική πληθυντικού quid : την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους istae : την

filiam : τη γενική ενικού annos : την αφαιρετική ενικού mendacium : τη γενική πληθυντικού quid : την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους istae : την ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝO 24 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μετά από ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος, π.χ. gaudeo, queror, indignor κ.ά., ακολουθούν ουσιαστικές αιτιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

clara voce: clariorum vocum incredibile: incredibili, incredibilium fines: finis, finium infestο animo: infestis animis domus: domui, domo penates:

clara voce: clariorum vocum incredibile: incredibili, incredibilium fines: finis, finium infestο animo: infestis animis domus: domui, domo penates: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04-2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α. Τότε ο Σκιπίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tu hominem investiga, quaeso, summaque

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: A1. Nα μεταφράσετε τα αποσπάσματα: Α. Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης 1 Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα: Λατινικά Ημερομηνία : Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2007 Ώρα εξέτασης:11:00 13:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» από την Πέµπτη 19/2/2004 και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : ΜΕΤΟΧΗ Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Είναι πάντα συνημμένη και αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η χρήση της είναι σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Γ Τμήμα: Γ θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 104 33 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr Αθήνα, 23 Μαΐου 2011 Οι θέσεις της Π.Ε.Φ. για τα θέματα των Λατινικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα.

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Η ενεργητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, σουπίνο και γερούνδιο. Η παθητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, γερουνδιακό.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella,

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε εκείνους τους

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε εκείνους τους ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ / ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04 10 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Postquam XIV annos

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 21-30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 21-30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 21-30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Εσύ αναζήτησε τα ίχνη του ανθρώπου, παρακαλώ, και με την πιο μεγάλη φροντίδα είτε στείλε (τον) στην Ρώμη, είτε, όταν επιστρέφεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 59

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 59 59 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Κύρια ( propia ) Προσηγορικά ( appellativa) Συγκεκριµένα ( concreta ) Αφηρηµένα ( abstracta ). Παρεπόµενα των ουσιαστικών 1. Γένη (3) : Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 2. Αριθµοί (2) : Ενικός (

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.ΠΡΟΟΔΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.ΠΡΟΟΔΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Curius et Fabricius,antiquissimi viri, et his antiquiores Horatii plane ac dilucide

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [Α] ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 8: Λατινικά 8. Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 8: Λατινικά 8. Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 8: Λατινικά 8 Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 Μαΐου 2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων Θέμα Α Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει σ ένα κοράκι τον ίδιο χαιρετισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 : ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 21... 8 ΚΕΙΜΕΝΟ 23 : ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: -Ubi in Italia fuit,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34-49 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1 2 Μάθηµα 36 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΩΡΟ ΟΚΙΑΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΜΑΘΗΜΑ 21 ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM 1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόµατα του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και να δηλώσετε το γένος τους. 2. Tων προσηγορικών ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ ΓΘ1 ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α ΚΛΙΣΗ: Περιλαμβάνει θηλυκά ονόματα σε a, καθώς και κάποια αρσενικά. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΚΛΗΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γενικά Πλάγιο λόγο έχουμε όταν τα λόγια ή τις σκέψεις κάποιου δεν τα πληροφορούμαστε όπως ακριβώς τα είπε ή τα σκέφτηκε, αλλά μας ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

à ËÕÊÅÉÏÕ. 1. á. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: Á. ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Â. ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ

à ËÕÊÅÉÏÕ. 1. á. Να γράψετε την πτώση που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: Á. ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Â. ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ Ë Á Ô É Í É Ê Á à ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Να μεταφράσετε το κείμενο XXXI. XXI. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 31 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Αρκτικοί χρόνοι στη Λατινική Α) ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Β) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ µε σηµασία ΕΝΣΤ. Γ) ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ( απλός και συντελεσµένος ) Ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Α. Κείμενο Romam desiderat et fortunam adversam deplorat. Narrat de incolis barbaris et de terra gelida. Poetam curae et miseriae excruciant. Sed venti

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 6: Λατινικά 6. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 6: Λατινικά 6. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 6: Λατινικά 6 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείμενο: Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Hannibal, dux Carthaginiensis,

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων ISBN 978-960-456-229-9 Copyright, 2010, Eκδόσεις ZHTH, Θ. Παπακώστας, Α. Αθανασιάδου Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 37 : Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 37... 12 ΚΕΙΜΕΝΟ 38 : Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ Νίκος Νικολαΐδης ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-32 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1 2 Μάθηµα 21 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα εξής αποσπάσματα των παρακάτω κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΨΕΥΤΗ

ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΨΕΥΤΗ ΜΑΘΗΜΑ XXIV LECTIO QUARTA ET VICESIMA ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΨΕΥΤΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Ερωτήσεις - ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Να µεταφέρετε τα προσηγορικά 23 ονόµατα της α, β και γ κλίσης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιο σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur;

Διαβάστε περισσότερα

possum 39 volo 40 nolo 41 malo 42 eo 43 fero 44 feror 45 fio 46

possum 39 volo 40 nolo 41 malo 42 eo 43 fero 44 feror 45 fio 46 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos.weebly.com Page 1

www.synodoiporos.weebly.com Page 1 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -ω : τρέχω, φροντίζω, αμείβω, τιμώ Κάποια ρήματα έχουν μόνο ενεργητική φωνή : κρυώνω, τρέχω ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -μαι : αμείβομαι,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιο σας το παρακάτω κείμενο Sulpicius Gallus legatus Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen regem gerebat. Serena nocte subito luna defecerat;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα