Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό"

Transcript

1 Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Γραμματική - Συντακτικό

2 ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α Κλίση Γένος: Θηλυκά. Εξαιρέσεις (=αρσενικά): incola, poeta, ονόματα ανδρών, ονόματα ποταμών (Trebia. Εξαιρείται το: All ia = θηλυκό). Κλίση: - familia: γεν. εν.: -ae και -as (pater familias, mater fami lias). - dea, filia: δοτ. και αφ. πληθ.: - is και -abus (όταν είναι ανάγκη να διακριθεί από τις όμοιες αντίστοιχες πτώσεις των δευτεροκλίτων deus και filius). - Ιδιόρρυθμη κλίση ελληνικών κυρίων ονομάτων, τα οποία ενσωμάτωσε η λατινική: Aeneas (2,10), -ae, -ae, -an/-am, -a, -a. Phidias (39), -ae, -ae, -an/-am, -a, -a. Anchises (2), -ae, -ae, -en/-am, -e/-a, (-e) /- a. Perses (12,13) -ae, -ae, -en/-am, -e/-a, -e /-a. Andromeda /-e (3), -ae/-es, -ae, -am/-an/-en, - a/-e, -a/-e. Nympha /-e (3), -ae/-es, -ae, -am/-en, -a/-e, - a/-e. Cassiope (3), -es/(-ae), -ae, -en/(-am), -e, - e/(-a). Geryones (18), -ae, -ae, -en, -e, -e και Geryon, -is, -i, -em, -on, -e (γ κλίση)

3 B Κλίση Γένος: Αρσενικά. Εξαιρέσεις (=θηλυκά): ficus, Ephesus. Κλίση: - Υπερδισύλλαβα ονόματα σε -ius και -ium συναιρούν το -ii της γεν. ενικού σε -i (και τονίζονται, μετά τη συναίρεση, στην παραλήγουσα, έστω κι αν αυτή είναι βραχεία). Εξαιρέσεις (μόνο α- συναίρετη γεν. εν.: -ii): socius (<επθ. socius), adversarius (<επθ. adversarius), mercenarius (<επθ. mercenarius), sestertius (<semis + tertius-ii). - Κύρια ονόματα σε -ius, γνήσια λατινικά, και το προσηγορικό filius, σχηματίζουν την κλητ. ενικού σε -i αντί -ie (και τονίζονται στην παραλήγουσα, έστω και αν αυτή είναι βραχύχρονη). - Γεν. πληθυντικού σε -orum και -um: sestertius sestertiorum, sestertium deus deorum, deum socius sociorum, socium liberi liberorum, liberum ndri - Κύρια ονόματα: Evander/Evandrus - Delus/-os, -i, -o, um/-on, -e, -o Cepheus, -i/-os, -o, -um/-ea, -eu, -o Perseus, i/-os, -o, -um/-ea, -eu, -o

4 - deus, dei, deo, deum, dive/(dee)/deus, deo. dei/dii/di, deorum/deum, deis/diis/dis, deos, dei/dii/di, deis/diis/dis. - ficus, fici/ficus, fico, ficum, fice/ficus, fico/ficu. fici/ficus, ficorum, ficis, ficos/ficus, fici/ficus (β και δ κλίση). - vesper, -i/-is, -o, -um, -er, -o/-e (β και γ κλίση). Γ Κλίση Γένος: Αρσενικά, Θηλυκά, Ουδέτερα (βλ. καταλήξεις σσ του σχολικού εγχειριδίου της Β Λυκείου). Εξαιρέσεις: -or (αρσ.): arbor-oris (θηλ.) marmororis aequororis (ουδ.) corcordis (ουδ.) (ουδ.) -os (αρσ.): os,oris (ουδ.) os,ossis -er (αρσ.): iter,itineris

5 -do (θηλ.): ordo-inis (αρσ.) -x (θηλ.): grex-gis (αρσ.), rex-gis (αρσ.) -σύμφωνο + s (θηλ.): mons (αρσ.), fons (αρσ.) -ισοσύλλαβα σε is (θηλ.): collis, familiaris, finis, mensis, (αρσ.) penates-ium (μόνο πληθ.), postis, pugillares-ium (πληθ.), unguis Κλίση: Ιδιαίτερες καταλήξεις: -Αιτιατική ενικού σε -im και : vis, turris, Neapolis, Tiberis, navis. -Αφαιρετική ενικού σε i: - Οσα έ- χουν αιτ. ενικού σε -im (εκτός του navis). -Αφαιρετική ενικού σε -e και -i: avis, civis, collis, familiaris, navis, rete, unguis. -Γενική πληθυντικού σε -ium: - Ολα τα ισοσύλλαβα. Εξαιρέσεις: sedesum, suboles-um, senex-um. - Οσα λήγουν σε δύο θεματικά σύμφωνα. Εξαιρέσεις: mater, pater, frater. - Τα ουσιαστικά: rete (όλα τα ουδέτερα σε: -e, - al, -ar), dos, moenia, penates, vis. -Γενική πληθυντικού σε -ium και um: aetas, civitas, cladis, dignitas, dos, gens, laus, libertas, locuples, Samnites, sapiens, utilitas, aequitas. -Αιτιατική πληθυντικού σε -es και - is: - Ολα τα ισοσύλλαβα. - Τα ουσιαστικά: ars, cohors, dos, elephas, fons, gens, mens, mons, mors, nox, pars, sapiens, sequester, urbs, vis. -Διπλή ονομ., κλητ. ενικού: arbor/arbos (-oris), honor/honos (-oris), labor/labos (-oris)

6 caedes/caedis (-is), clades/cladis (-is) Plato/Platon (-onis), Zeno/Zenon (-onis) Κύρια ονόματα: Dido, -onis/-us, -oni/-o, -onen/-o, -o, -one Geryon (βλ. α κλίση) Hercules, -lis/ -li (β κλ.), -li, -lem/ -len, (β κλ.) Hercule/Hercle, Hercule. Plato(n) (=Patro(n)-onis, Zeno(n)-onis), -onis, - oni, -onem/-ona, Plato(n), -one. Ανώμαλα ουσιαστικά της γ κλίσης: - bos, bovis, bovi, bovem, bos, bove. boves, bovum/boum, bobus/bubus, boves, boves, bobus/bubus. - caro, carnis, carni, carnem, caro, carne. carnes, carnium, carnibus, carnes, carnes, carnibus. - iter, itineris, itineri, iter, iter, itinere. itinera, itinerum, itineribus, itinera, itinera, itineribus. - opis (gen.), opem (acc.), ope(abl.). opes, opum opibus, opes, opes opibus. - senex, senis, seni, senem, senex, sens. senes, senum, senibus, senes, senes, senibus. - vis (nom.), vim (acc.), vi (abl.). vires, virium, viribus, vires (-is), vires, viribus. Δ Κλίση Γένος: Αρσενικά. Θηλυκά μόνο τα: domus, ficus. Κλίση: - Απαντούν μόνο στην αφαιρετική ενικού: iussu, iniussu, natu. - domus, domus/domi, domui, domum, domus, domo/u. domus, domuum/domorum, domibus, domos/us, domus, domibus (δ κλίση + τύποι β κλίσης). - ficus (β κλίση + τύποι δ κλίσης βλ. β κλίση). Ε Κλίση

7 Γένος: Ολα θηλυκά. Εξαίρεση (=αρσενικό πάντοτε στα κείμενά μας): dies. Κλίση: -Σχηματίζουν πλήρη τον πληθυντικό: dies, res. -Απαντούν στον πληθυντικό μόνο στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική: acies, facies, effigies, spes, species. -Τα υπόλοιπα ουσιαστικά της ε κλίσης σχηματίζουν μόνο ενικό. Ε Π Ι Θ Ε Τ Α Α) Δευτερόκλιτα (=αρσ., ουδ. β κλίση, θηλ. α κλίση) Ολα είναι τρικατάληκτα: -us -a -um (π.χ. bonus-a-um) -er -(e)ra -(e)rum (π.χ. liber-era-erum/ niger-gra-grum) Β) Τρικόκλιτα: -τρικατάληκτα (=αρσ., ουδ. γ κλίση, θηλ. α κλίση) -δικατάληκτα (αρσ., θηλ., ουδ. γ κλίση) -μονοκατάληκτα (αρσ., θηλ., ουδ. γ κλίση)

8 Περιφραστική συζυγία - Παράδειγμα σχηματισμού τύπων ρήματος της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας Οριστική Ενεστώς Παρατατικός Μέλλων ascensurus-a-um sum ascensurus-a-um eram ascensurus-a-um ero ascensurus-a-um es ascensurus-a-um eras ascensurus-a-um eris ascensurus-a-um est ascensurus-a-um erat ascensurus-a-um erit ascensuri-ae-a sumus ascensuri-ae-a eramus ascensuri-ae-a erimus ascensuri-ae-a estis ascensuri-ae-a eratis ascensuri-ae-a eritis ascensuri-ae-a sunt ascensuri-ae-a erant ascensuri-ae-a erunt Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος Μέλλων ascensurus-a-um fui ascensurus-a-um fueram ascensurus-a-um fuero ascensurus-a-um fuisti ascensurus-a-um fueras ascensurus-a-um fueris ascensurus-a-um fuit ascensurus-a-um fuerat ascensurus-a-um fuerit ascensuri-ae-a fuimus ascensuri-ae-a fueramus ascensuri-ae-a fuerimus ascensuri-ae-a fuistis ascensuri-ae-a fueratis ascensuri-ae-a fueritis ascensuri-ae-a fuerunt/-ere ascensuri-ae-a fuerant ascensuri-ae-a fuerint Υποτακτική Ενεστώς Παρατατικός Παρακείμενος ascensurus-a-um sim ascensurus-a-um essem ascensurus-a-um fuerim ascensurus-a-um sis ascensurus-a-um esses ascensurus-a-um fueris ascensurus-a-um sit ascensurus-a-um esset ascensurus-a-um fuerit ascensuri-ae-a simus ascensuri-ae-a essemus ascensuri-ae-a fuerimus ascensuri-ae-a sitis ascensuri-ae-a essetis ascensuri-ae-a fueritis ascensuri-ae-a sint ascensuri-ae-a essent ascensuri-ae-a fuerint

9 Yπερσυντέλικος ascensurus-a-um fuissem ascensurus-a-um fuisses ascensurus-a-um fuisset Απαρέμφατο του Ενεστώτα, Παρακειμένου ascensuri-ae-a fuissemus ascensurum-am-um esse ascensurum-am-um fuisse ascensuri-ae-a fuissetis ascensuros-as-a esse ascensuros-as-a fuisse ascensuri-ae-a fuissent H ενεργητική περιφραστική συζυγία σχηματίζεται από την μετοχή του μέλλοντα+ τύπους του ρ. sum. Στην περίπτωση αυτή η μετοχή λειτουργεί ως κατηγορούμενο στο υποκείμενο του τύπου του sum. Κάθε ρήμα που διαθέτει μετοχή του μέλλοντα είναι δυνατό να σχηματίζει τύπους κατά την ενεργητική περιφραστική συζυγία. Υποτακτική του μέλλοντα δεν απαντά (χρησιμοποιείται στη θέση της η υποτακτική του ενεστώτα). Περιφραστική συζυγία - Παράδειγμα σχηματισμού τύπων ρήματος της παθητικής περιφραστικής συζυγίας Οριστική Ενεστώς Παρατατικός Μέλλων constituendus-a-um sum constituendus-a-um eram constituendus-a-um ero constituendus-a-um es constituendus-a-um eras constituendus-a-um eris constituendus-a-um est constituendus-a-um erat constituendus-a-um erit constituendi-ae-a sumus constituendi-ae-a eramus constituendi-ae-a erimus constituendi-ae-a estis constituendi-ae-a eratis constituendi-ae-a eritis constituendi-ae-a sunt constituendi-ae-a erant constituendi-ae-a erunt Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος Μέλλων

10 constituendus-a-um fui constituendus-a-um fueram constituendus-a-um fuero constituendus-a-um fuisti constituendus-a-um fueras constituendus-a-um fueris constituendus-a-um fuit constituendus-a-um fuerat constituendus-a-um fuerit constituendi-ae-a fuimus constituendi-ae-a fueramus constituendi-ae-a fuerimus constituendi-ae-a fuistis constituendi-ae-a fueratis constituendi-ae-a fueritis constituendi-ae-a fuerunt constituendi-ae-a fuerant constituendi-ae-a fuerint Υποτακτική Ενεστώς Παρατατικός Παρακείμενος constituendus-a-um sim constituendus-a-um essem constituendus-a-um fuerim constituendus-a-um sis constituendus-a-um esses constituendus-a-um fueris constituendus-a-um sit constituendus-a-um esset constituendus-a-um fuerit constituendi-ae-a simus constituendi-ae-a essemus constituendi-ae-a fuerimus constituendi-ae-a sitis constituendi-ae-a essetis constituendi-ae-a fueritis constituendi-ae-a sint constituendi-ae-a essent constituendi-ae-a fuerint Yπερσυντέλικος constituendus-a-um fuissem constituendus-a-um fuisses constituendus-a-um fuisset Απαρέμφατο του Ενεστώτα Παρακειμένου constituendi-ae-a fuissemus constituendum-am-um esse constituendum-amum fuisse constituendi-ae-a fuissetis constituendos-as-a esse constituendos-as-a fuisse constituendi-ae-a fuissent Η χρήση του απαρεμφάτου του μέλλοντα είναι σπάνια. H παθητική περιφραστική συζυγία σχηματίζεται από το γερουνδιακό + τύπους του ρ. sum. Κάθε ρήμα που διαθέτει γερουνδιακό είναι δυνατό να σχηματίσει παθητική περιφραστική συζυγία. Στη περίπτωση της προσωπικής σύνταξης (ονομαστική γερουνδιακού + sum + υποκείμενο + δοτ. του ποιητ. αιτίου) το γερουνδιακό μπορεί να λειτουργήσει ως κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρημ. τύπου του sum. Κατά την απρόσωπη σύνταξη (ουδέτερο γερουνδιακού + est + αντικ. εκτός αιτιατικής + δοτ. του ποιητ. αιτίου) έχουμε την ισοδυναμία: =debet (oportet) + απαρέμφατο του

11 ρήματος από το οποίο προέρχεται το γερουνδιακό (subveniendum est = oportet/debet subvenire). Παράδειγμα κλίσης αποθετικού ρήματος Αποθετικά ονομάζονται τα ρήματα που απαντούν μόνο στην παθητική φωνή (έχουν όμως συχνά μέση ή ενεργητική διάθεση). Τα αποθετικά ρήματα δεν έχουν από την παθητική φωνή το απαρέμφατο του μέλλοντα, ενώ από την ενεργητική φωνή λαμβάνουν: i) τη μετοχή ενεστώτα ii) τη μετοχή μέλλοντα iii) την υποτακτική μέλλοντα iv) το απαρέμφατο μέλλοντα v) το σουπίνο και vi) το γερούνδιο. Οριστική Υποτακτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή Εν. miseror miserer miseraris misereris miserare miseratur miseretur miserari miserans, miseramur miseremur miserantis miseramini miseremini miseramini miserantur miserentur Παρ. miserabar miserarer miserabaris miserareris miserabatur miseraretur miserabamur miseraremur miserabamini miseraremini miserabantur miserarentur Μέλ. miserabor miseraturus-a-um sim miseraberis miseraturus-a-um sis miserator miseraturum miseraturus miserabitur miseraturus-a-um sit miserator -am-um esse miseratura miserabimur miseraturi-ae-a simus miseraturum miserabimini miseraturi-ae-a sitis miseraturos-as-a miserabuntur miseraturi-ae-a sint miserantor esse Πρκ. miseratus-a-um sum miseratus-a-um sim miseratus-a-um es miseratus-a-um sis miseratus-a-um est miseratus-a-um sit miseratum-am-um miseratus miserati-ae-a sumus miserati-ae-a simus esse miserata miserati-ae-a estis miserati-ae-a sitis miseratos-as-a miseratum miserati-ae-a sunt miserati-ae-a sint esse Υπρσ. miseratus-a-um eram miseratus-a-um essem miseratus-a-um eras miseratus-a-um essem miseratus-a-um erat miseratus-a-um essem miserati-ae-a eramus miserati-ae-a essemus miserati-ae-a eratis miserati-ae-a essetis

12 miserati-ae-a erant miserati-ae-a essent Τ. Μέλ. miseratus-a-um ero miseratus-a-um eris miseratus-a-um erit miseratum-am-um miserati-ae-a erimus fore miserati-ae-a eritis miseratos-as-a miserati-ae-a erunt fore Σουπίνο: miseratum miseratu Γερούνδιο: miserandi, miserando, miserandum, miserando Γερουνδιακό: miserandus-miseranda-miserandum

13 Παράδειγμα κλίσης ημιαποθετικού ρήματος Ημιαποθετικά ονομάστηκαν τα ρήματα που διαθέτουν: i) ε- νεργητικό τύπο στον ενεστώτα (διάθεση ενεργητική), ii) παθητικούς τύπους στους περιφραστικά σχηματιζόμενους χρόνους (διάθεση ενεργητική). Επίσης ο παθητικός τύπος της μετοχής του παρακειμένου έχει διάθεση ενεργητική. Οριστική Υποτακτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή Εν. confido confidam confidis confidas confide confidensconfidit confidat confidere confidentis confidimus confidamus confiditis confidatis confidite confidunt confidant Παρ. confidebam confiderem confidebas confideres confidebas confideret... confidebamus confideremus confidebatis confideretis confidebant confiderent Μέλ. confidam confisurus-a-um sim confides confisurus-a-um sis confidito confidet confisurus-a-um sit confidito confisurum-am-um confisurus confidemus confisuri-ae-a simus esse confisura confidetis confisuri-ae-a sitis confiditote confisuros-as-a confisurum confident confisuri-ae-a sint confidunto esse Πρκ. confisus-a-um sum confisus-a-um sim confisus-a-um es confisus-a-um sis confisus confisus-a-um est confisus-a-um sit confisum-am-um confisa confisi-ae-a sumus confisi-ae-a simus esse confisum confisi-ae-a estis confisi-ae-a sitis confisos-as-a confisi-ae-a sunt confisi-ae-a sint esse Υπρσ. confisus-a-um eram confisus-a-um essem confisus-a-um eras confisus-a-um esses confisus-a-um erat confisus-a-um esset confisi-ae-a eramus confisi-ae-a essemus confisi-ae-a eratis confisi-ae-a essetis confisi-ae-a erant confisi-ae-a essent Τ. Μέλ. confisus-a-um ero confisus-a-um eris confisus-a-um erit confisum-am-um

14 confisi-ae-a erimus fore confisi-ae-a eritis confisos-as-a confisi-ae-a erunt fore Σουπίνο: confisum confisu Γερούνδιο: confidendi confidendo confidendum confidendo Γερουνδιακό: confidendus-confidenda-confidendum

15 Α Ν Τ Ω Ν Υ Μ Ι Ε Σ Η επιθετική αντωνυμία aliqui, aliqua, aliquod Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός aliqui aliqua aliquod aliqui aliquae aliqua alicuius alicuius alicuius aliquorum -arum -orum alicui alicui alicui aliquibus aliquibus aliquibus aliquem aliquam aliquod aliquos aliquas aliqua aliquo aliqua aliquo aliquibus aliquibus aliquibus Η ουσιαστική αντωνυμία aliquis, (aliqua/aliquae), aliquid Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός aliquis (aliqua/aliquae) aliquid aliqui aliqua alicuius (alicuius) alicuius rei aliquorum aliquarum rerum alicui (alicui) alicui rei aliquibus aliquibus rebus aliquem (aliquam) aliquid aliquos aliqua aliquo (aliqua) aliqua re aliquibus aliquibus rebus Της ουσιαστικής αντωνυμίας aliquis δεν απαντά πληθυντικός αριθμός στο θηλυκό γένος, ενώ οι τύποι του ενικού είναι σπάνιοι. H αόριστη αντωνυμία nemo Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός nemo (nemo) nihil (nil) nulli (nullae) nullae res nullius (nullius) nullius rei nullorum (nullarum) nullarum rerum nemini (nemini) nulli rei nullis (nullis) nullis rebus neminem (neminem) nihil (nil) nullos (nullas) nullas res nullo (nulla) nulla re nullis (nullis) nullis rebus Η ουσιαστική αντωνυμία unusquisque Ενικός αριθμός unusquisque unaquaeque unumquidque uniuscuiusque uniuscuiusque uniuscuiusque rei unicuique unicuique unicuique rei unumquemque unamquamque unumquidque unoquoque unaquaque unaquaque re Η αντωνυμία δεν έχει πληθυντικό. Oμοίως κλίνεται και η επιθετική. Στο κεφ. 46 η αντωνυμία είναι ουσιαστική. Η αόριστη αντωνυμία neuter Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός neuter neutra neutrum neutri neutrae neutra neutrius neutrius neutrius neutrorum neutrarum neutrorum neutri neutri neutri neutris neutris neutris neutrum neutram neutrum neutros neutras neutra neutro neutra neutro neutris neutris neutris

16 Ε Π Ι Θ Ε Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Π Α Ρ Α Θ Ε Τ Ι Κ Α Albus-a-um, anilis-is-e, armatus-a-um, calvus-a-um, canus-a-um, captivus-aum, Carthaginiensis-is-e, Cannensis-is-e, civilis-is-e, complures-es-a, equester-strisstre, epicus-a-um, eximius-a-um, fretus-a-um, fortuitus-a-um, horrendus-a-um, immaturus-a-um, immensus-a-um, immortalis-is-e, incredibilis-is-e, infidus-a-um, innumerabilis-is-e, inops-opis, inscius-a-um, ligneus-a-um, marinus-a-um, matronalis-is-e, militaris-is-e, mortalis-is-e, nuptialis-is-e, obvius-a-um, omnis-is-e, parvulus-a-um, paternus-a-um, paulus-a-um, Parmensis-is-e, Ponticus-a-um, Punicus-a-um, piscatorius-a-um, par-paris, praeceps-cipitis, praecox-cocis, princeps-ipis, priscus-a-um, publicus-a-um, puellaris-is-e, puter (putris)-is-e, regius-a-um, reliquus-a-um, repentinusa-um, sacer-cra-crum, salvus-a-um, secundus-a-um, sempiternus-a-um, serenus-a-um, singularis-is-e, solus-a-um, sonorus-a-um, supervacaneus-a-um, temerarius-a-um, togatus-a-um, tonsorius-a-um, trepidus-a-um, tristiculus-a-um, unicus-a-um, vivus-aum. Π Α Ρ Α Θ Ε Τ Ι Κ Α Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν congruens congruentior-ior-ius congruentissimus-a-um constans constantior-ior-ius constantissimus-a-um excellens excellentior-ior-ius excellentissimus-a-um iratus-a-um iratior-ior-ius iratissimus-a-um notus-a-um notior-ior-ius notissimus-a-um praesens praesentior-ior-ius praesentissimus-a-um rectus-a-um rectior-ior-ius rectissimus-a-um sanctus-a-um sanctior-ior-ius sanctissimus-a-um suspectus-a-um suspectior-ior-ius suspectissimus-a-um aversus -a-um aversissimus-a-um adulescens adulescentior-ior-ius. confusus-a-um confusior-ior-ius. Οι παραπάνω μετοχές έχουν παραθετικά μόνον όταν χρησιμοποιούνται ως επίθετα. Oι μετοχές του ενεστώτα κλίνονται σύμφωνα με τα μονοκατάληκτα επίθετα της τρίτης κλίσης. Όταν είναι επιρρηματικές σχηματίζουν την αφαιρετική του ενικού σε -e, ενώ, όταν λειτουργούν ως επίθετα, σχηματίζουν την αφαιρετική σε -i. Δεν έχουν παραθετικά οι μετοχές: Fessus-a-um, inauditus-a-um, natus-a-um, ortus-a-um, versus-a-um, vietus-a-um.

17 Ε Π Ι Θ Ε Τ Α Μ Ε Ε Λ Λ Ι Π Η Π Α Ρ Α Θ Ε Τ Ι Κ Α adulescens adulescentior-ior-ius. armatus-a-um. armatissimus-a-um alacer-cris-cre alacrior-ior-ius. barbarus-a-um barbarior-ior-ius. debilis-is-e debilior-ior-ius. inauditus-a-um inauditior-ior-ius. ingens-ntis ingentior-ior-ius. memorabilis-is-e memorabilior-ior-ius. pennatus-a-um pennatior-ior-ius. iuvenis-is-e iuvenior-ior-ius. senex senior. obsoletus-a-um obsoletior-ior-ius. squalidus-a-um squalidior-ior-ius. (prope) propior-ior-ius proximus-a-um (ultra) ulterior-ior-ius ultimus-a-um (prae) prior-or-us primus-a-um Τα senex, iuvenis, adulescens χρησιμοποιούνται κυρίως ως ουσιαστικά, καθώς και το dives. Το τελευταίο όταν χρησιμοποιείται ως επίθετο έχει παραθετικά: dives divitior divitissimus-a-um ditior ditissimus-a-um Περιφραστικώς σχηματίζουν παραθετικά τα εξής επίθετα: nimius-a-um magis nimius-a-um maxime nimius-a-um vacuus-a-um magis vacuus-a-um maxime vacuus-a-um eximius-a-um magis eximius-a-um maxime eximius-a-um E Λ Λ Ι Π Η Π Α Ρ Α Θ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ι Ρ Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν continenter continentius.. dilucide dilucidius.... exterius extreme, extremum nuper. nuperrime regie regius.... posterius postremo sane sanius.. satis satius.. secrete secretius.... superius supremum, summum Δεν έχουν παραθετικά τα επιρρήματα: aliter, intelligenter, intus, iterum, obviam, pariter, paulatim, persaepe, plerumque, postea, postridie, protinus, publice, solum, semper, tantum, umquam. Περιφραστικώς σχηματίζουν παραθετικά τα εξής επιρρήματα: eximie magis eximie maxime eximie magis dubie maxime dubie

18 nimie, nimium magis nimie maxime nimie vacue magis vacue maxime vacue temerarie magis temerarie maxime temerarie Σημασία των χρόνων στη λατινική γλώσσα Αρκτικοί χρόνοι Ενεστώς (οριστικής, υποτακτικής, προστακτικής) Μέλλων (οριστικής, υποτακτικής, προστακτικής) Ο κυρίως Παρακείμενος (οριστικής, υποτακτικής, απαρεμφάτου, μετοχής) Ο Συντελεσμέος Μέλλων Η απαγορευτική Υποτακτική παρακειμένου Επίσης: Το απαρέμφατο, η μετοχή του ενεστώτα και του μέλλοντα, το γερούνδιο, το γερουνδιακό και το σουπίνο ό- ταν εξαρτώνται από ρήμα αρκτικού χρόνου. Ιστορικοί χρόνοι Παρατατικός (οριστικής, υποτακτικής) Υπερσυντέλικος (οριστικής, υποτακτικής) Ο ιστορικός Παρακείμενος (οριστικής, υποτακτικής, απαρεμφάτου, μετοχής) Ο ιστορικός ενεστώτας (οριστικής) Το ιστορικό απαρέμφατο Επίσης: Το απαρέμφατο, η μετοχή του ενεστώτα και του μέλλοντα, το γερούνδιο, το γερουνδιακό και το σουπίνο ό- ταν εξαρτώνται από ρήμα ιστορικού χρόνου. Σ Ο Υ Π Ι Ν Ο Το σουπίνο είναι ρηματικό ουσιαστικό αρσενικού γένους (δ κλίσης) και εμφανίζεται μόνο στις πτώσεις αιτιατική (-um) και αφαιρετική (-u). Η αιτιατική του σουπίνου σε -um τίθεται κυρίως με ρήματα που δηλώνουν κίνηση και δηλώνει σκοπό (εκτός από ρήματα κίνησης σημαντικά, σουπίνο δέχονται και άλλα ρήματα, όπως τα dare, tradere, collocare κ.ά.). Η αφαιρετική του σουπίνου δηλώνει αναφορά και χρησιμοποιείται ως ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός α) με επίθετα, όπως τα: facilis, difficilis, optimus, dignus, indignus, turpis, incredibilis, miserabilis, mirabilis, iucundus, honestus, utilis, suavis και β) με τα ουσιαστικά fas, nefas (τα συνηθέστερα σουπίνα σε -u είναι τα: dictu, factu, auditu, visu, natu, cognitu). Χρονικό θέμα του σουπίνου: Το θέμα του σουπίνου σχηματίζεται κανονικά με την προσθήκη στο ρηματικό θέμα του χαρακτήρα -t- και σπανιότερα, κυρίως στα ρήματα γ συζυγίας, με την προσθήκη του χαρακτήρα -s- (ama-t-um, delet-um, audi-t-um, scando-scan-s-um). Από το θέμα του σουπίνου σχηματίζονται το σουπίνο, η μετοχή του ενεργητικού μέλλοντα και η μετοχή του παθητικού παρακειμένου, καθώς και όλοι οι ρηματικοί περιφραστι-

19 κοί τύποι που σχηματίζονται με τις μετοχές αυτές ή με το σουπίνο. Όταν ο παρακείμενος λήγει σε -ivi, τότε το σουπίνο σχηματίζεται σε -ītum: audio - audivi - audītum, peto - petivi - petītum. Όταν ο παρακείμενος λήγει σε -ui, τότε το σουπίνο σχηματίζεται σε -ĭtum: habeo - habui - habĭtum, alo - alui - alĭtum. Ο Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ C U M Cum temporale (καθαρά χρονικός μετφρ: όταν, αφ'ότου): Συντάσσεται με οριστική όλων των χρόνων, ενώ στην κύρια πρόταση υπάρχει χρονικό επίρρημα ή χρονική έκφραση: tum, tunc, nunc, eo die, eo tempore κ.ά. Cum in venationibus eris, licebit tibi quoque pugillares adportare. (Όταν βγεις στο κυνήγι, θα μπορέσεις και εσύ να φέρεις τις πλάκες). Cum iterativum (επαναληπτικός μετφρ: οπότε, κάθε φορά): Συντάσσεται με οριστική αρκτικού χρόνου, όταν δηλώνει γενικά αόριστη επανάληψη, ενώ με οριστική παρατατικού ή υ- περσυντελίκου, όταν δηλώνει αόριστη επανάληψη στο παρελθόν. Cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat. (Kάθε φορά που εκείνη έμπαινε στην κρεβατοκάμαρα του συζύγου της, προσποιόταν ότι ζούσε ο γιος τους). Cum explicativum ή coincidens (διασαφητικός ή συγχρονιστικός μετφρ: ενώ, με το να, με το ότι): Συντάσσεται με οριστική και δηλώνει τη χρονική και ουσιαστική σύμπτωση δύο πράξεων. Το νόημα της κύριας και της δευτερεύουσας πρότασης συμπίπτει, ενώ παράλληλα έχουν το ίδιο υποκείμενο, έγκλιση και χρόνο. Cum tacent, clamant. (ενώ σιωπούν, κραυγάζουν). Dixi omnia, cum hominem nominavi. (Τα είπα όλα με το να ονοματίσω τον άνθρωπο). Cum inversum (αντίστροφος μετφρ: όταν ξαφνικά, και αμέσως): Συντάσσεται με οριστική παρακειμένου ή ιστορικού ενεστώτα. Δηλώνει άμεση ακολουθία δύο πράξεων ή αιφνίδιο συμβάν. Με τον αντίστροφο cum η χρονική πρόταση εκφράζει το κύριο νόημα και η κύρια το δευτερεύον. Στη χρονική πρόταση συχνά υπάρχουν τα επιρρήματα: repente, subito (=ξαφνικά), interim-interea (=στο μεταξύ). Στην κύρια πρόταση τίθεται παρατατικός ή υπερσυντέλικος και συνήθως τα επιρρήματα iam, vix, vixdum (=μόλις προ ολίγου), aegre (=μόλις, με δυσκολία). Στη μετάφραση αποδίδεται η χρονική με κύρια και η κύρια με χρονική.

20 Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. (Εκεί, πριν καλά καλά παραδώσει στον ύπνο την ταραγμένη του ψυχή, του εμφανίστηκε ξαφνικά μια φρικτή μορφή). Cum historicum ή narrativum (ιστορικός ή διηγηματικός μετφρ: αφού, καθώς, όταν). Συντάσσεται με υποτακτική παρατατικού (σύγχρονο) ή υπερσυντελίκου (προτερόχρονο). Χρησιμοποιείται σε διηγήσεις πράξεων του παρελθόντος. Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. (Όταν ο Αφρικανός βρισκόταν στο Λίτερνο, έτυχε να πάνε σ'αυτόν πολλοί αρχηγοί ληστών για να τον χαιρετήσουν επίσημα). Cum causale (αιτιολογικός μετφρ: επειδή). Συντάσσεται με υποτακτική και δηλώνει αιτία, το κίνητρο μιας ενέργειας πολλές φορές ενισχύεται με το επίρρημα praesertim (=και μάλιστα). Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. (Τότε ο Σκιπίωνας, επειδή νόμισε πως αυτοί πήγαν για να πιάσουν τον ίδιο, εγκατέστησε στο σπίτι φρουρά από δούλους). Cum concessivum ή adversativum (παραχωρητικός ή αντιθετικός μετφρ: αν και, μολονότι). Συντάσσεται με υποτακτική και εισάγει εναντιωματική πρόταση το περιεχόμενο της ο- ποίας είναι υποτιθέμενο ή δυνατό ή διατυπώνεται ως γνώμη. Phocion fuit perpetuo pauper, cum divitissimus esse posset. (O Φωκίων έμεινε σ'όλη τη ζωή του φτωχός, αν και μπορούσε να είναι πολύ πλούσιος).

21 C O N I U N C T I V U S Η υποτακτική είναι η έγκλιση που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στον λατινικό λόγο. Απαντά και ως χρόνος και ως έ- γκλιση, συμπεριλαμβάνει μάλιστα και τη χρήση και τις λειτουργίες της ευκτικής. Η υποτακτική διακρίνεται ως εξής: Coniunctivus potentialis (χρόνου ενεστώτα, παρακειμένου για το παρόν, παρατατικού για το παρελθόν). Η έγκλιση αυτή ισοδυναμεί με τη δυνητική ευκτική της αρχαίας, επομένως δηλώνει το δυνατό στο παρόν και το μέλλον. Απαντά και σε ευθείες ερωτήσεις. Nemo dubitet (Κανένας δεν είναι δυνατόν να αμφιβάλει). Quid aliud faceret? (Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει;). Άρνηση: non, neque - neque. Coniunctivus irrealis (χρόνου παρατατικού για το παρόν, υπερσυντελίκου για το παρελθόν). Αυτή η έγκλιση ισοδυναμεί με τη δυνητική οριστική της αρχαίας και συνήθως χρησιμοποιείται στους υποθετικούς λόγους του αντίθετου του πραγματικού. Sine amicitia vita tristis esset (χωρίς αγάπη η ζωή θα ήταν άθλια). Άρνηση: non. Coniunctivus adhortativus (χρόνου ενεστώτα, παρακειμένου). Η έγκλιση αυτή ισοδυναμεί με την προτρεπτική υποτακτική (αλλά και την προστακτική) της αρχαίας και γενικά δηλώνει βούληση (προτροπή ή αποτροπή). Eamus (ας πάμε).

22 Audiatur et altera pars (Ας ακουστεί και η άλλη άποψη). Pericula ne timeamus, socii (Ας μην φοβηθούμε, σύντροφοι, τους κινδύνους). Άρνηση: ne. Coniunctivus dubitativus ή deliberitativus (χρόνου ενεστώτα ή παρατατικού). Η έγκλιση αυτή ισοδυναμεί με την απορηματική υποτακτική της αρχαίας, εκφράζει δηλαδή γενικά την απορία. Loquar an sileam? (Να μιλήσω ή να σιωπήσω;). Quid facerem? (Τι να έκανα;). Άρνηση: non. Coniunctivus optativus (σε κάθε χρόνο). Η έγκλιση αυτή ισοδυναμεί με την ευκτική της αρχαίας και μάλιστα με την πρώτη χρήση της που ήταν ευχετική. Πολλές φορές συνοδεύεται με το utinam (είθε). Utinam tibi istam mentem dei immortales darent (Μακάρι οι αθάνατοι θεοί να σου δώσουν αυτή τη βουλή ). Utinam errem (Μακάρι να κάνω λάθος ). Άρνηση: ne. Coniunctivus concessivus (χρόνου ενεστώτα, παρακειμένου). Αυτή η έγκλιση ισοδυναμεί με την προστακτική της αρχαίας και συγκεκριμένα την προστακτική που εκφράζει παραχώρηση ή συγκατάθεση. Oderint, dum metuant (Ας μισούν, αρκεί να φοβούνται). Ne sit summum malum dolor (Έστω ότι δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο κακό η λύπη). Άρνηση: ne. Α Φ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Η Α Π Ο Λ Υ Τ Η (Ablativus absolutus ή participium absolutum) Απόλυτη λέγεται η αφαιρετική ενός ονόματος ή μιας αντωνυμίας που συνδέεται με μια μετοχή χρόνου ενεστώτα ή παρακειμένου αποτελώντας ένα φραστικό σύνολο, στο οποίο το όνομα ή η αντωνυμία λειτουργεί αποκλειστικά ως υποκείμενο. Η μετοχή στην αφαιρετική απόλυτη είναι επιρρηματική και δηλώνει τις επιρρηματικές σχέσεις του χρόνου, της αιτίας, της υπόθεσης, της εναντίωσης, καθώς και τον τρόπο. Τρεις είναι οι περιπτώσεις της αφαιρετικής απόλυτης: Ι) Γνήσια αφαιρετική απόλυτη Aeneas, Troia capta, in Italiam profugit (O Αινείας, κυριευθείσης της Τροίας, διέφυγε στην Ιταλία). Το ποιητικό αίτιο του Troia capta, που είναι και το λογικό υποκείμενο της αφαιρετικής απολύτου -προφανώς το ab Graecisείναι διαφορετικό από το υποκείμενο του profugit.

23 Romani urbe capta a Gallis arcem tamen retinuerunt (Οι Ρωμαίοι, αν και η πόλη είχε καταληφθεί από τους Γαλάτες, κράτησαν την ακρόπολη). Και εδώ το ποιητικό αίτιολογικό υποκείμενο του urbe capta είναι διαφορετικό από το υποκείμενο του retinuerunt. Επομένως η γνήσια αφαιρετική απόλυτη είναι η περίπτωση της αφαιρετικής απολύτου κατά την οποία η ενέργεια της μετοχής (ποιητικό αίτιο) τελείται από άλλον, ενώ από διαφορετικόν γίνεται η ενέργεια του ρήματος. Η γνήσια α- φαιρετική απόλυτη βρίσκεται συνήθως σε χρόνο: Ενεστώτα ή Παρακείμενο (σπανίως σε Μέλλοντα). ΙI) Νόθη αφαιρετική απόλυτη Graeci, Troia capta, domum redierunt (Οι Έλληνες, κυριευθείσης της Τροίας, επέστρεψαν στην πατρίδα). Το ποιητικό αίτιο του Troia capta, που είναι και το λογικό υποκείμενο της αφαιρετικής απολύτου -βέβαια το ab Graecis- είναι το ίδιο με το υποκείμενο του redierunt. Amulius, expulso fratre, regnavit (Ο Αμούλιος, εκδιωχθέντος του αδερφού, εβασίλευσε). Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι το εννοούμενο ποιητικό αίτιο ab Amulio είναι το ίδιο με το υποκείμενο του regnavit. His rebus dictis discessit (Αφού ειπώθηκαν τα πράγματα αυτά, αναχώρησε). Το εννοούμενο ποιητικό αίτιο ab illo συμφωνεί με το υποκείμενο του discessit. Επομένως η νόθη αφαιρετική απόλυτη είναι η περίπτωση της αφαιρετικής απολύτου κατά την οποία η ενέργεια της μετοχής (ποιητικό αίτιο) και η ενέργεια του ρήματος γίνονται από το ίδιο πρόσωπο. Αυτό συμβαίνει διότι στη λατινική γλώσσα δεν υπάρχει ως τύπος η ενεργητική μετοχή του παρακειμένου (=αορίστου της αρχαίας ελληνικής). Έτσι η ενεργητική σύνταξη τρέπεται σε παθητική με αντίστοιχη χρήση της αφαιρετικής απόλυτης. Η νόθη αφαιρετική απόλυτη βρίσκεται κατά κανόνα σε χρόνο Παρακείμενο. ΙII) Ιδιόμορφη ή ατελής αφαιρετική απόλυτη Cicerone consule Catilina contra rem publicam coniuravit (Όταν ο Κικέρων ήταν ύπατος ο Κατιλίνας συνωμότησε εναντίον της πολιτείας). Me puero (εμού παιδός όντος = όταν ήμουν παιδί). Caesare duce (Όταν ηγείτο ο Καίσαρ). Ιδιόμορφη ή ατελή αφαιρετική απόλυτη ονομάζουμε το φραστικό σύνολο δύο συνήθως ονομάτων (ή ενός ονόματος και μιας αντωνυμίας) σε πτώση αφαιρετική μαζί με την εννοούμενη έννοια της μετοχής του ενεστώτα του sum, η οποία βέβαια δεν υπάρχει ως τύπος αλλά είναι υπαρκτή ως έννοια. Τότε, ενώ δεν βλέπουμε κάποια μετοχή, χρησιμοποιούμε τον όρο αφαιρετική απόλυτη και μάλιστα χαρακτηρίζουμε και το είδος της. Η μετοχή είναι επιρρηματική και συνήθως χρονι-

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εκτός από τους συνηθισμένους περιφραστικούς τύπους των ρημάτων των 4 συζυγιών (υποτακτική Μέλλοντα, απαρέμφατο

Διαβάστε περισσότερα

filiam : τη γενική ενικού annos : την αφαιρετική ενικού mendacium : τη γενική πληθυντικού quid : την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους istae : την

filiam : τη γενική ενικού annos : την αφαιρετική ενικού mendacium : τη γενική πληθυντικού quid : την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους istae : την ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. Erat ascensurus

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝO 24 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μετά από ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος, π.χ. gaudeo, queror, indignor κ.ά., ακολουθούν ουσιαστικές αιτιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Λατινική Γραμματική ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

Λατινική Γραμματική ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ Λατινική Γραμματική Α ΚΛΙΣΗ 1. Η πρώτη κλίση περιλαμβάνει ουσιαστικά κυρίως θηλυκού γένους και σπανιοτερα αρσενικού, τα οποία λήγουν σε -a (γεν. εν. - ae) 2. Αρσενικά είναι όσα δηλώνουν: ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Κείμενα 21 ο 27 ο Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Τμήμα: Κείμενα: Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque egrediebātur; tum se dolōri dabat et paulo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική προέλευση(κίνηση από τόπο) Ιδιότητα. Σημείο εκκίνησης για εκτίμηση ή κρίση Αιτία Διαιρεμένο όλο

Τοπική προέλευση(κίνηση από τόπο) Ιδιότητα. Σημείο εκκίνησης για εκτίμηση ή κρίση Αιτία Διαιρεμένο όλο ΚΕΙΜΕΝΟ 31 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ Η αφαιρετική διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: α. Κυρίως αφαιρετική (αντιστοιχεί β. Οργανική αφαιρετική στη γενική της αρχαίας ελληνικής) (αντιστοιχεί στη δοτική της αρχαίας ελληνικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ ΓΘ1 ΣΥΖΥΓΙΑ:Α ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ am-o ama-vi ama-tum ama-re am-o ama-ba-m ama-bo ama-s ama-ba-s ama-bi-s ama-t ama-ba-t ama-bi-t ama-mus ama-ba-mus ama-bi-mus ama-tis

Διαβάστε περισσότερα

clara voce: clariorum vocum incredibile: incredibili, incredibilium fines: finis, finium infestο animo: infestis animis domus: domui, domo penates:

clara voce: clariorum vocum incredibile: incredibili, incredibilium fines: finis, finium infestο animo: infestis animis domus: domui, domo penates: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04-2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α. Τότε ο Σκιπίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tu hominem investiga, quaeso, summaque

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ )

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ ) ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 21-28) Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus)

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) Απόλυτη είναι η μετοχή της οποίας το υποκείμενο δεν έχει καμία σχέση με τους όρους του ρήματος της πρότασης. Στα λατινικά η μετοχή αυτή, καθώς και το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ AΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ EKΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗ Είναι προτάσεις επιρρηματικές που δηλώνουν την αιτία του περιεχομένου μιας άλλης πρότασης, συνήθως της κύριας. Εξαρτώνται από ρήματα ή εκφράσεις ψυχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: A1. Nα μεταφράσετε τα αποσπάσματα: Α. Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque,

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΙΜΕΝΟ Νon Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν Π Α ΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων 3 Θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης 1 Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio,

Διαβάστε περισσότερα

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Τετάρτη, 27 Μα ου 2009 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΜΕΝΟ Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα: Λατινικά Ημερομηνία : Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2007 Ώρα εξέτασης:11:00 13:00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. Αρκτικοί χρόνοι στα λατινικά θεωρούνται: ο Ενεστώτας, ο Μέλλοντας, ο Παρακείµενος µε σηµασία ενεστώτα και ο Συντελεσµένος Μέλλοντας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. Αρκτικοί χρόνοι στα λατινικά θεωρούνται: ο Ενεστώτας, ο Μέλλοντας, ο Παρακείµενος µε σηµασία ενεστώτα και ο Συντελεσµένος Μέλλοντας. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Αρκτικοί χρόνοι στα λατινικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» από την Πέµπτη 19/2/2004 και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : ΜΕΤΟΧΗ Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Είναι πάντα συνημμένη και αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η χρήση της είναι σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

Vim hostium cavēre debētis; hostes enim de collibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre possunt.

Vim hostium cavēre debētis; hostes enim de collibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre possunt. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΕΙΜΕΝΑ Vim hostium cavēre debētis; hostes enim de collibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre possunt. Post bellum

Διαβάστε περισσότερα

Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται πάντα με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση.

Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται πάντα με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (κειμ.=21, 24, 25, 30, 34, 41, 46, 49) quod, quia, quoniam, quando α.με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β.με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Γ Τμήμα: Γ θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις στα κείμενα των Λατινικών (Γ Λυκείου)

Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις στα κείμενα των Λατινικών (Γ Λυκείου) Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις στα κείμενα των Λατινικών (Γ Λυκείου) Οι επιρρηματικές και οι επιθετικές μετοχές μπορούν να αναλυθούν στο αντίστοιχο είδος πρότασης. Για να προχωρήσουμε στην ανάλυση της μετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1. Όταν οι δολοφόνοι του Καλιγούλα τον έδιωξαν (από το παλάτι), αποσύρθηκε σε μια θερινή κατοικία που το όνομά της είναι Ερμαίο. Λίγο αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται (όλα τα ουσιαστικά βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 104 33 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr Αθήνα, 23 Μαΐου 2011 Οι θέσεις της Π.Ε.Φ. για τα θέματα των Λατινικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα.

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Η ενεργητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, σουπίνο και γερούνδιο. Η παθητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, γερουνδιακό.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 «Σας ρωτώ», είπε «πότε νομίζετε πως αυτό το σύκο κόπηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Μετάφραση: Α. Ο Αννίβας στον Φαλερνό αγρό ξέφυγε από την ενέδρα του Φάβιου Μαξίμου. Αφού συμπλήρωσε 14 χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι ανακάλεσαν αυτόν στην Αφρική.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αφαιρετική, απλή ή εμπρόθετη, συμπυκνώνει τις λειτουργίες τριών παλαιότερων πτώσεων: της κυρίως αφαιρετικής (ablativus

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα : In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οι δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις διακρίνονται σε: 1. επιθετικές 2. επιρρηματικές 3. ουσιαστικές. 1. Επιθετικές: Προσδιορίζουν κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα Α1. Όταν οι δολοφόνοι του Καλιγούλα τον έδιωξαν (από το Παλάτι) (: όταν εκδιώχθηκε από τους δολοφόνους του Καλλιγούλα), αποσύρθηκε σε μια θερινή κατοικία, που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα, τρομοκρατημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: «Congrediamur, ut singularis

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική, ΟΕΔΒ, εκδ. ΙΗ, σελ. 19

Γραμματική, ΟΕΔΒ, εκδ. ΙΗ, σελ. 19 Α1. 1 Όταν οι δολοφόνοι του Καλιγούλα τον έδιωξαν (από το Παλάτι), αποσύρθηκε σε μια θερινή κατοικία, που ονομάζεται Έρμαιο. Λίγο αργότερα, τρομοκρατημένος από τα νέα της σφαγής, σύρθηκε προς το λιακωτό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείμενο: Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea victores ferociores impotentioresque

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Κάθε Παρασκευή το επιστηµονικό επιτελείο του φροντιστηρίου ΕΝΑ θα δηµοσιεύει πρωτότυπα προτεινόµενα θέµατα για την προετοιµασία των υποψηφίων της Γ Λυκείου ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΙΜΕΝΟ Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis possit diligere eum, quem

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΜΑΙΡΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΜΑΙΡΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΜΑΙΡΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α1. Αφού εκδιώχθηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα (ή: όταν οι δολοφόνοι του Καλιγούλα τον

Διαβάστε περισσότερα

Γ1β. «Cato attulit [ ] ficum praecocem»: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Μονάδες 2

Γ1β. «Cato attulit [ ] ficum praecocem»: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Μονάδες 2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΑ Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ. 1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: : αιτιατική στο ίδιο γένος στον άλλο αριθμό

ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ. 1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: : αιτιατική στο ίδιο γένος στον άλλο αριθμό ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω κείμενα: Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων www.othisi.gr 2 ευτέρα, 30 Μα ου 2016 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1.. ΚΕΙΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 33 ΣΟ ΓΕΡΟΤΝΔΙΑΚΟ

ΜΑΘΗΜΑ 33 ΣΟ ΓΕΡΟΤΝΔΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 33 ΣΟ ΓΕΡΟΤΝΔΙΑΚΟ Είναι ρηματικό επίθετο με παθητική σημασία χηματίζεται από το ενεστωτικό θέμα με τις καταλήξεις ndus, -nda, -ndum Αντιστοιχεί στα ρηματικά επίθετα της ελληνικής σε τεος-τέατέον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε εκείνους τους

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε εκείνους τους ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ / ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04 10 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Postquam XIV annos

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών, με το Παλαιό Σύστημα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών, με το Παλαιό Σύστημα Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών, με το Παλαιό Σύστημα Ημ/νία: 30 Μαΐου 2016 Απαντήσεις Θεμάτων Α1. Μετάφραση Noli spectare

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/10/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ (Ν Ε Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

Η ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο Η ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 1. Κλίση των κύριων ονομάτων Cassiope Cepheus Andromeda /-e Cassiopes Cephei /-os Andromedae /-es Cassiopae Cepheo Andromedae Cassiopen Cepheum /-ea Andromedam /-an

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ cui nomen est Hermaeum: Να γράψετε την ισοδύναμη μορφή της πρότασης.

ΚΕΙΜΕΝΟ cui nomen est Hermaeum: Να γράψετε την ισοδύναμη μορφή της πρότασης. ΚΕΙΜΕΝΟ 20 aetatis: τη γενική πληθυντικού imperium: τη γενική ενικού quodam: τη γενική ενικού και πληθυντικού στο ίδιο γένος insidiatoribus: τη δοτική ενικού cui: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος proximum:

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 1. Να αναγνωριστούν και να αναλυθούν οι παρακάτω μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση των παραπάνω κειµένων.

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση των παραπάνω κειµένων. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΕΙΜΕΝΑ Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et

Διαβάστε περισσότερα

Excl sus : recesserat : exterritus : prorepsit : abdidit : attulit : ostendensque : decerptam esse : dixit : venit :.

Excl sus : recesserat : exterritus : prorepsit : abdidit : attulit : ostendensque : decerptam esse : dixit : venit :. 1 30 2016 : ( ) : (3) Excl sus ab insidiat ribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rum re caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 25/4/09 Α. Μετάφραση Με τον ίδιο τρόπο ο σωστός και σοφός άνθρωπος που υπακούει στους νόµους φροντίζει περισσότερο για την ευηµερία του συνόλου παρά για την

Διαβάστε περισσότερα