ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απόφαση του.σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε 4683/

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Δ.Σ Ανάδειξη υποψήφιων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 8 6. Λειτουργία του ιοικητικού Συµβουλίου 8 7. ιευθύνων Σύµβουλος 9 8. Συµβούλιο ιεύθυνσης Αξιολόγηση του ιοικητικού Συµβουλίου 11 ΜΕΡΟΣ B ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 1. Ρόλος Εσωτερικού Ελέγχου Όργανα Εσωτερικού Ελέγχου Λοιπές πρακτικές ιαχείρισης κινδύνων 14 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΜΟΙΒΕΣ 15 ΜΕΡΟΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 1. Επικοινωνία µε τους µετόχους Η Γενική Συνέλευση των µετόχων 17

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστηµα σχέσεων ανάµεσα στη ιοίκηση της εταιρείας, το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.), τους µετόχους της και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Ο παρών Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης συντάχθηκε από την εταιρία «Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Ανώνυµη Εταιρεία» και καταγράφει τις πρακτικές βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η εταιρία τόσο αυτοβούλως, όσο και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τους νόµους 3604/2007, 3884/2010, 3873/2010 και τους νόµους 3016/2002 και 3693/2008). Κατά την κατάρτιση του λήφθηκε υπόψη ο Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης για τις εισηγµένες εταιρίες που κυκλοφόρησε ο Σ.Ε.Β, τον Ιανουάριο του 2011, καθώς και οι αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης του ΟΟΣΑ. Βασικός στόχος του παρόντος Κώδικα είναι : I. Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής ιακυβέρνησης. II. Η βελτίωση της πληροφόρησης των ιδιωτών ή θεσµικών µετόχων, Ελλήνων και αλλοδαπών και III. Η δηµιουργία ενός προσβάσιµου και κατανοητού συστήµατος αναφοράς πάνω στο οποίο βασίσθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που σύµφωνα µε το νόµο 3873/2010 αποτελεί πλέον ειδικό τµήµα της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του.σ. που περιλαµβάνει το σύστηµα αρχών βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η εταιρία. 1

4 Μέρος Α Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του 1. Ρόλος και αρµοδιότητες του.σ. 1.1 Γενικές αρχές Το.Σ. θα πρέπει να ασκεί αποτελεσµατικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της εταιρείας και όλων των µετόχων, διασφαλίζοντας ότι η ιοίκηση εφαρµόζει την εταιρική στρατηγική. Θα πρέπει ακόµα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση όλων των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων µειοψηφίας και των αλλοδαπών µετόχων. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το.σ. θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τα µέρη, των οποίων τα συµφέροντα συνδέονται µε εκείνα της εταιρείας, όπως είναι οι πελάτες, οι πιστωτές, οι εργαζόµενοι και οι κοινωνικές οµάδες που επηρεάζονται άµεσα από τη λειτουργία της εταιρείας. Οι κύριες, µη εκχωρητέες αρµοδιότητες του.σ. θα πρέπει να περιλαµβάνουν: την έγκριση της µακροπρόθεσµης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της εταιρείας, την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τις µείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και στοιχείων της εταιρείας, των συστηµάτων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαµβάνουν δηµοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσµατικής διαδικασίας συµµόρφωσης της εταιρείας µε τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς. 1.2 Ειδικές πρακτικές Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρίας και διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρίας, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν στην Εταιρία, µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού µε εξαίρεση εκείνα που, σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα άλλων οργάνων Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει ιδίως τις παρακάτω αρµοδιότητες: α) Συνάπτει δάνεια, παρέχει εγγυήσεις, αναλαµβάνει υποχρεώσεις, εκδίδει συναλλαγµατικές, γραµµάτια σε διαταγή, επιταγές, οµόλογα ή οµολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασµό της Εταιρίας. 2

5 β) Παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους, συνιστά εµπράγµατες ασφάλειες επί κινητών ή ακίνητων τρίτων ή αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις για ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρίας από τις ανωτέρω συναλλαγές. γ) Αναλαµβάνει κάθε εµπορική ή άλλη δραστηριότητα, διενεργεί κάθε υλική πράξη και καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία. δ) Καταρτίζει το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) και το υποβάλλει στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας. ε) Καταρτίζει ή αναθεωρεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) και το υποβάλλει στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας. στ) Προβαίνει σε περιορισµένης έκτασης αναµορφώσεις των Επιχειρησιακών Σχεδίων, αν το κρίνει αναγκαίο για τη βελτίωση του αποτελέσµατος της Εταιρίας. Στο τέλος της χρήσης υποβάλλει και αντίστοιχη έκθεση δικαιολόγησης των ανωτέρω αλλαγών. ζ) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό της Εταιρίας. η) Καταρτίζει µετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, οι οποίες περιλαµβάνουν τον απολογισµό εσόδων-εξόδων, τον ισολογισµό, το λογαριασµό των αποτελεσµάτων χρήσεως, την έκθεση πεπραγµένων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις. θ) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόµο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο. ι) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση όλα τα προς συζήτηση θέµατα. ια) Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιριών και τη συµµετοχή της Εταιρίας σε άλλες εταιρίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό για την επίτευξη του σκοπού της. ιβ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µελετών, κατασκευών έργων, καθώς και παροχής υπηρεσιών. ιγ) Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων µέσων ή για παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή εξώδικους συµβιβασµούς, καθώς και για σύναψη δανείων κάθε µορφής, δυναµένης της Εταιρίας να εκχωρεί για την ασφάλεια της, εν όλω ή εν µέρει, προσόδους της Εταιρίας και να παρέχει δικαιώµατα υποθήκης επί ακινήτων της. ιδ) ιαµορφώνει τη στρατηγική της Εταιρίας σε σχέση µε τον ανταγωνισµό και εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση ειδικών συµφωνιών µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης στην ελληνική και τη διεθνή αγορά. ιε) Αποφασίζει την τιµολογιακή πολιτική της Εταιρίας σύµφωνα και µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης εγκρίνει τα πάσης φύσεως τιµολόγια της Εταιρίας, σύµφωνα µε τους κανόνες της ανοικτής αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό, λαµβανοµένων υπόψη των κοινωνικών κριτηρίων. 3

6 ιστ) Συντάσσει τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρίας και το Γενικό Κανονισµό Προσωπικού, ύστερα από γνώµη των αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων και των λιµενεργατών και πρόταση του ιευθύνοντος Συµβούλου. ιζ) Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας του Συµβουλίου ιεύθυνσης. ιη) Αποφασίζει τους αναγκαίους για την εκτέλεση του σκοπού της Εταιρίας Κανονισµούς και Τιµολόγια. ιθ) Εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως Το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, µπορεί να αναθέτει την άσκηση µέρους ή ορισµένων εξουσιών και αρµοδιοτήτων του, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση υποθέσεων και της περιουσίας του στον Πρόεδρο, στο ιευθύνοντα Σύµβουλο, στο Συµβούλιο ιεύθυνσης ή στους Γενικούς ιευθυντές και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Γενικοί ιευθυντές στους ιευθυντές Το ιοικητικό Συµβούλιο προσλαµβάνει το προσωπικό της εταιρείας σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 2. Μέγεθος και σύνθεση του.σ. 2.1 Γενικές αρχές Το µέγεθος και η σύνθεση του.σ. θα πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το µέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Το.Σ. θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και να διαθέτει ποικιλοµορφία γνώσεων, προσόντων και εµπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους. 2.2 Ειδικές πρακτικές Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι ενδεκαµελές και αποτελείται από: α)επτά µέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας µεταξύ των οποίων και ο ιευθύνων Σύµβουλος. β) ύο εκπροσώπους των εργαζοµένων στην Εταιρία, που προέρχονται από τις δύο αντιπροσωπευτικότερες δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο ένας των υπαλλήλων και ο άλλος των λιµενεργατών και εκλέγονται ο καθένας από την οργάνωσή του, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. τρίτο του ν.2414/1996, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 17 παρ. 1 του ν.2469/1997, µέσα σε προθεσµία δύο µηνών αφότου ειδοποιηθεί η οικεία συνδικαλιστική οργάνωση από την Εταιρία. Οι εκπρόσωποι που θα εκλεγούν πρέπει να εργάζονται στην Εταιρία. γ)ένα µέλος υποδεικνυόµενο από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), που προέρχεται από φορείς σχετικούς µε τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Το υποδεικνυόµενο 4

7 από την Ο.Κ.Ε. µέλος προτείνεται µέσα σε προθεσµία δύο µηνών αφότου ειδοποιηθεί η Ο.Κ.Ε. από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας. δ)έναν εκπρόσωπο του δήµου της έδρας της Εταιρίας Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ανακαλούνται µε την ίδια διαδικασία που ορίζονται ή εκλέγονται Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, πλην του ιευθύνοντος Συµβούλου, η αντικατάστασή του γίνεται ως εξής: α)εάν έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση τα εναποµείναντα µέλη του.σ. εκλέγουν άλλο µέλος µέχρι την επόµενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συµβούλου, που εκλέχθηκε µε τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόµη και αν δεν ήθελε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. β)εάν πρόκειται για µέλη του.σ. που ορίζονται ως εκπρόσωποι των εργαζοµένων, του δήµου και της ΟΚΕ, αυτά αντικαθίσταται µε την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν, για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που εξέλιπε Κατά τη συγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα, εκλέγονται από τα µέλη του, µε απόλυτη πλειοψηφία και µυστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος. Η ιδιότητα του Προέδρου είναι δυνατό να συµπίπτει µε αυτή του ιευθύνοντος Συµβούλου. Όταν ο Πρόεδρος, απουσιάζει ή κωλύεται ή για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει και µέχρι την αντικατάστασή του, χρέη Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος, ένα µέλος του.σ. µετά από απόφασή του Η µη εκλογή εκπροσώπου ή εκπροσώπων των εργαζοµένων και η µη υπόδειξη από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή µέλους της µέσα στην προθεσµία των δύο µηνών, ως και η µη υπόδειξη του εκπροσώπου του ήµου, δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του ιοικητικού Συµβουλίου χωρίς τα µέλη αυτά Χρέη γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρίας, που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο Το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη. Εκτελεστικά µέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται µε τα καθηµερινά θέµατα διοίκησης της εταιρίας, των οποίων οι ειδικότερες αρµοδιότητες καθορίζονται µε απόφαση του ενώ µη εκτελεστικά τα επιφορτισµένα µε την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητηµάτων. Τα µη εκτελεστικά µέλη συµµετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και εποπτεύουν τις δραστηριότητες της εταιρίας. Είναι επιφορτισµένα µε την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητηµάτων. Ο αριθµός των µη εκτελεστικών µελών του διοικητικού συµβουλίου δεν πρέπει να είναι µικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθµού των µελών. Αν προκύψει κλάσµα, στρογγυλοποιείται στον επόµενο ακέραιο αριθµό. Μεταξύ των µη εκτελεστικών µελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα µέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002. Η ύπαρξη ανεξαρτήτων µελών δεν είναι υποχρεωτική, όταν στο ιοικητικό 5

8 Συµβούλιο ορίζονται ρητά και συµµετέχουν ως µέλη εκπρόσωποι της µειοψηφίας των µετόχων. Η ιδιότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου ως εκτελεστικών ή µη ορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Τα ανεξάρτητα µέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκπρόσωποι του δήµου και της Ο.Κ.Ε ορίζονται ως ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη, κατ εφαρµογή του ΚΕΟΛ. Αν εκλεγεί από το ιοικητικό Συµβούλιο προσωρινό µέλος µέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το µέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο Εκτελεστικό Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου είναι ο ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ο οποίος έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από το Καταστατικό της εταιρείας και όσες του αναθέτει το ιοικητικό Συµβούλιο, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 7. Το.Σ. ορίζει κατά περίπτωση ανεξάρτητο ή µη εκτελεστικό ή εκτελεστικό Αντιπρόεδρο. Το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, όταν αναθέτει στον Πρόεδρο την άσκηση µέρους ή ορισµένων εξουσιών και αρµοδιοτήτων του, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση υποθέσεων και της περιουσίας του τον καθιστά στην περίπτωση αυτή και εκτελεστικό µέλος του.σ. Τα λοιπά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου είναι µη εκτελεστικά. 3. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του.σ. 3.1 Γενικές αρχές Ο Πρόεδρος προΐσταται του.σ. Θα πρέπει να έχει τις αρµοδιότητες του καθορισµού της ηµερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του.σ., αλλά και της αποτελεσµατικής διεξαγωγής των συνεδριάσεών του. Ευθύνη επίσης του Προέδρου θα πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των µελών του.σ., καθώς και της αποτελεσµατικής επικοινωνίας του µε όλους τους µετόχους, µε γνώµονα τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση των συµφερόντων όλων των µετόχων. 3.2 Ειδικές πρακτικές Ο Πρόεδρος διευκολύνει την αποτελεσµατική συµµετοχή των µη εκτελεστικών µελών του.σ. στις εργασίες του, και διασφαλίζει εποικοδοµητικές σχέσεις µεταξύ των εκτελεστικών και των µη εκτελεστικών µελών. 4. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του.σ. 4.1 Γενικές αρχές Κάθε µέλος του.σ. θα πρέπει να έχει υποχρέωση πίστης στην εταιρεία. Τα µέλη του.σ. θα πρέπει να ενεργούν µε ακεραιότητα και προς το συµφέρον της εταιρείας, και να διαφυλάσσουν την εµπιστευτικότητα των µη δηµοσίως διαθέσιµων πληροφοριών. εν θα πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισµού µε την εταιρεία και θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε 6

9 θέση ή δραστηριότητα που δηµιουργεί ή φαίνεται να δηµιουργεί σύγκρουση ανάµεσα στα προσωπικά τους συµφέροντα και εκείνα της εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της κατοχής θέσεων στο.σ. ή στη ιοίκηση ανταγωνιστικών εταιρειών, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Τα µέλη του.σ. θα πρέπει να συνεισφέρουν την εµπειρία τους και να αφιερώνουν στα καθήκοντά τους τον αναγκαίο χρόνο και προσοχή και να επιδιώκουν να συµµετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του.σ., καθώς και των επιτροπών, στις οποίες τοποθετούνται. Η παράσταση των µελών στα διοικητικά συµβούλια πρέπει να είναι συνεχής. 4.2 Ειδικές πρακτικές Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της Εταιρίας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ως τα ανώτατα όργανα διοίκησης της Εταιρίας έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασµοί, η ετήσια έκθεση και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης συντάσσονται και δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο αρµοδιότητες του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Εταιρίας Κάθε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες του, οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου τα ίδια συµφέροντα του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας που εµπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών της Εταιρίας ή συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν.2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων του Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για κάθε πταίσµα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του κ.ν.2190/1920. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιµέλεια του συνετού επιχειρηµατία. Η επιµέλεια αυτή κρίνεται µε βάση και την ιδιότητα του κάθε µέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειµένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννοµη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηµατική απόφαση η οποία ελήφθη µε καλή πίστη, µε βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος. 7

10 4.2.6 Κάθε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως για τα οποία έλαβε γνώση λόγω της ιδιότητος του ως συµβούλου Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να µην κατέχουν µετοχές σε ποσοστό µεγαλύτερο του 0,5% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και να µην έχουν σχέση εξάρτησης µε την εταιρία ή µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα. Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν µέλος του ιοικητικού συµβουλίου: ιατηρεί επιχειρηµατική ή άλλη επαγγελµατική σχέση µε την εταιρία ή µε συνδεδεµένη µε αυτή επιχείρηση, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηµατική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σηµαντικός προµηθευτής ή πελάτης της εταιρίας. Είναι πρόεδρος του.σ. ή διευθ/κό στέλεχος της εταιρίας, καθώς κι αν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό µέλος του.σ. σε συνδεδεµένη µε την εταιρία επιχείρηση ή διατηρεί σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής µε την εταιρία ή τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις. Έχει συγγένεια µέχρι δεύτερου βαθµού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού µέλους το.σ. ή διευθυντικού στελέχους ή µετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεµένης µε αυτή επιχείρησης. 5. Ανάδειξη υποψήφιων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 5.1 Γενικές αρχές Η σύνθεση του.σ. θα πρέπει να αντικατοπτρίζει µε τον ευρύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των µετόχων. Η ανάδειξη υποψηφίων για το.σ. θα πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά και µε αντικειµενικά κριτήρια. Το.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζει την οµαλή διαδοχή των µελών και στελεχών του, καθώς και των ανώτατων διοικητικών στελεχών, µε σκοπό τη µακροπρόθεσµη επιτυχία της επιχείρησης. 5.2 Ειδικές πρακτικές Λόγω της αυξηµένης συµµετοχής του ελληνικού δηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο (74,27%), η εκλογή των µελών του.σ. γίνεται µε πρόταση του κύριου µετόχου της εταιρίας, εκτός από τα µέλη που είναι εκπρόσωποι των εργαζοµένων (υπαλλήλων και λιµενεργατών) που εκλέγονται από τους αντίστοιχους συλλόγους εργαζοµένων, καθώς και των µελών που εκπροσωπούν το ήµο και την Ο.Κ.Ε (Οικονοµική & Κοινωνική Επιτροπή) που ορίζονται από τους φορείς που εκπροσωπούν. 6. Λειτουργία του ιοικητικού Συµβουλίου 6.1 Γενικές αρχές Το.Σ. θα πρέπει να συνέρχεται µε την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντά του. Η πληροφόρηση που του παρέχεται από τη ιοίκηση θα 8

11 πρέπει να είναι έγκαιρη, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να αντεπεξέρχεται αποτελεσµατικά στα καθήκοντα που απορρέουν από τις αρµοδιότητές του. 6.2 Ειδικές πρακτικές Το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται µε πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρίας και σε χρόνο που ορίζεται από αυτόν. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά το µήνα. Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις του εκπίπτει της θέσης. Το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται επίσης υποχρεωτικώς από τον Πρόεδρό του εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την επίδοση γραπτής αίτησης δύο (2) τουλάχιστον µελών του. Στην αίτηση προσδιορίζονται τα θέµατα που τα µέλη ζητούν να περιληφθούν στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Η πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, επιδίδεται µε απόδειξη τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά την εκτίµηση του Προέδρου, η πρόσκληση, στην οποία γίνεται µνεία του κατεπείγοντος, µπορεί να επιδίδεται και την προηγούµενη της συνεδρίασης. Η διαδικασία και οι προθεσµίες αυτές δεν τηρούνται αν παρίστανται όλα τα µέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη απόφασης. Το ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον έξι (6) µέλη του, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος ή οι αναπληρωτές τους. Αν δεν έχουν οριστεί εκπρόσωποι των εργαζοµένων, της O.K.Ε. ή του ήµου απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των εν ενεργεία µελών. Καθένας από τους συµβούλους µπορεί µετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα µόνον έναν άλλο σύµβουλο. Η αντιπροσώπευση στο ιοικητικό Συµβούλιο δεν µπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι µέλος του Συµβουλίου. Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Για την τήρηση πρακτικών των συζητήσεων και αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και την υποβολή τους στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, εφαρµόζονται αναλόγως οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/ ιευθύνων Σύµβουλος Ο ιευθύνων Σύµβουλος είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του είναι πενταετής. H ιδιότητά του δεν είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου. Ο ιευθύνων Σύµβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρίας, διευθύνει το έργο της και λαµβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις µέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας, των εγκεκριµένων προγραµµάτων και προϋπολογισµών και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου. Ο 9

12 ιευθύνων Σύµβουλος είναι δυνατό να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. Ο ιευθύνων Σύµβουλος έχει επίσης και τις αρµοδιότητες που του αναθέτει εκάστοτε το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο ιευθύνων Σύµβουλος όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από άλλο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή από έναν από τους Γενικούς ιευθυντές ή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν Γενικοί ιευθυντές, από έναν από τους ιευθυντές της Εταιρίας, που ορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από πρόταση του ιευθύνοντος Συµβούλου. Όταν ο ιευθύνων Σύµβουλος εκλείψει, χρέη ιευθύνοντος Συµβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του.σ. και αν συµπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του.σ. και του ιευθύνοντος Συµβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος. Στην περίπτωση αυτή το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί άµεσα Γενική Συνέλευση µε σκοπό την εκλογή ιευθύνοντος Συµβούλου. 8. Συµβούλιο ιεύθυνσης 8.1 Το Συµβούλιο ιεύθυνσης είναι ένα από τα όργανα της εταιρίας. Στο Συµβούλιο ιεύθυνσης µετέχουν ως Πρόεδρος ο ιευθύνων Σύµβουλος και ως µέλη οι Γενικοί ιευθυντές, ή αν υπάρχει µόνο ένας Γενικός ιευθυντής, αυτός και οι ιευθυντές ή σε κάθε άλλη περίπτωση οι ιευθυντές. Οι Γενικοί ιευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρίας, επιλέγονται µεταξύ εξειδικευµένων στελεχών διοίκησης, του προσωπικού της Εταιρίας ή εκτός αυτού. Προΐστανται αυτοτελών τοµέων δράσης της Εταιρίας και παρίστανται, εφόσον κληθούν, στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου χωρίς δικαίωµα ψήφου, και µπορεί να εισηγούνται προς αυτό τα προς συζήτηση θέµατα της αρµοδιότητάς τους, µετά από πρόταση του ιευθύνοντος Συµβούλου. Η θητεία των Γενικών ιευθυντών είναι πενταετής. Η αναγκαιότητα διορισµού Γενικών ιευθυντών υπόκειται στην κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο καθορίζει τον αριθµό, τις αρµοδιότητες και τις αποδοχές τους. Οι Γενικοί ιευθυντές ορίζονται και ανακαλούνται οποτεδήποτε ελεύθερα από το ιοικητικό Συµβούλιο, µετά από πρόταση του ιευθύνοντος Συµβούλου. 8.2 Αρµοδιότητες του Συµβουλίου ιεύθυνσης είναι: α)ο συντονισµός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής και λειτουργίας της Εταιρίας. β)η επίλυση σηµαντικών προβληµάτων τρέχουσας διαχείρισης. γ)η λήψη αποφάσεων για προµήθειες ή αναθέσεις έργων µέχρι το όριο του χρηµατικού ποσού που θέτει το ιοικητικό Συµβούλιο. δ)η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που του έχει ανατεθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο. ε)η πρόταση στο ιοικητικό Συµβούλιο για την έκδοση των αναγκαίων Κανονισµών και Τιµολογίων. 10

13 8.3 Το Συµβούλιο ιεύθυνσης συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο µία φορά ανά δεκαπενθήµερο εκάστου µηνός. Το Συµβούλιο ιεύθυνσης δύναται να συνεδριάζει και εκτάκτως µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή µετά από αίτηση του 50% των µελών του. Η αίτηση των µελών πρέπει να κατατεθεί εγγράφως και να περιλαµβάνει τα προς συζήτηση θέµατα. Ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης του Συµβουλίου ιεύθυνσης καθορίζεται από το Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ιεύθυνσης δύναται να αλλάζει την ηµεροµηνία σύγκλησης του Σ.. εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η πρόσκληση για σύγκληση του Σ.. διανέµεται εγγράφως στα µέλη τουλάχιστο τρεις ηµέρες πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία συνεδρίασης και σε αυτήν περιλαµβάνονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η ηµερήσια διάταξη του Συµβουλίου ιεύθυνσης καταρτίζεται από τον Πρόεδρο του και συνοδεύεται, όποτε αυτό απαιτείται, από τις αντίστοιχες γραπτές εισηγήσεις των καθ ύλην αρµοδίων µελών του. Οι αποφάσεις του λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Συµβούλιο ιεύθυνσης βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) των µελών του µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του. Προς εξεύρεση του αριθµού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσµα. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συµβουλίου ιεύθυνσης καταγράφονται σε πρακτικά που τηρούνται από υπάλληλο που ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου του. Στο Συµβούλιο ιεύθυνσης δύναται να καλούνται να παραστούν και να συµµετέχουν στη συζήτηση ενός ή περισσοτέρων θεµάτων, χωρίς δικαίωµα συµµετοχής στη λήψη απόφασης, και µη µέλη αυτού. Η σκοπιµότητα συµµετοχής µη µελών στο Συµβούλιο ιεύθυνσης κρίνεται από τον Πρόεδρό του. 9. Αξιολόγηση του ιοικητικού Συµβουλίου 9.1 Γενική αρχή Το.Σ. θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσµατικότητά του στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και εκείνη των επιτροπών του. 9.2 Ειδικές πρακτικές εν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του.σ. 11

14 Μέρος B Εσωτερικός έλεγχος- ιαχείριση κινδύνων 1. Ρόλος Εσωτερικού Ελέγχου 1.1 Γενικές αρχές Το.Σ. θα πρέπει να παρουσιάζει στους µετόχους και το κοινό µια σαφή αξιολόγηση της πραγµατικής θέσης και των προοπτικών της εταιρείας, και να διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων και την ορθότητα των ανακοινώσεων, όπου αυτές επιβάλλονται. Το.Σ. θα πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, καθώς και τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων. Θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρµογή της εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει τακτικά. Θα πρέπει να ανασκοπεί τακτικά τους κύριους κινδύνους που αντιµετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Το.Σ. µέσω της επιτροπής ελέγχου θα πρέπει επίσης να αναπτύσσει άµεση και τακτική επαφή µε τους τακτικούς ελεγκτές, προκειµένου να λαµβάνει τακτική ενηµέρωση από τους τελευταίους σε σχέση µε την ορθή λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 1.2 Ειδικές πρακτικές Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι ανεξάρτητη, αντικειµενική, διαβεβαιωτική και συµβουλευτική δραστηριότητα που σχεδιάσθηκε για να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρίας. Βοηθά την Εταιρία να πετύχει τους αντικειµενικούς σκοπούς του προσφέροντας µια συστηµατική επιστηµονική προσέγγιση για την αποτίµηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων και των διαδικασιών διοίκησης. Βοηθά τη ιοίκηση της Εταιρίας στην αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων της µε το να παρέχει αναλύσεις, εκτιµήσεις, προτάσεις, συµβουλές και πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας που ελέγχει. 2. Όργανα Εσωτερικού Ελέγχου 2.1 Επιτροπή Ελέγχου Η Επιτροπή Ελέγχου µε δύο τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό ορίζεται από τη γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή ελέγχου έχει ενδεικτικά τις παρακάτω υποχρεώσεις: την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόµενης οντότητας, 12

15 την παρακολούθηση της πορείας της επισκόπησης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, την επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαίτερα όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόµενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Η πρόταση του οργάνου διοίκησης της ελεγχόµενης οντότητας στη Γενική Συνέλευση για τον ορισµό νόµιµου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, γίνεται µετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου. Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο οφείλει να αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέµα που έχει σχέση µε την πορεία και τα αποτελέσµατα της εξαµηνιαίας επισκόπησης και του υποχρεωτικού ελέγχου και να επιδώσει ιδιαίτερη έκθεση µε τις αδυναµίες του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, µε τις αδυναµίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 2.2 Ελεγκτική Επιτροπή Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε διαρκή επαφή µε την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας και φροντίζει ώστε να διασφαλίζονται οι άριστες εκείνες συνθήκες που είναι αναγκαίες για την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου όπως: Πρόσβαση στο σύνολο της ηλεκτρονικής ή έντυπης πληροφορίας της εταιρίας, ιαρκής εκπαίδευση σε νέα συστήµατα και τεχνικές του εσωτερικού ελέγχου, Συγκρότηση οµάδων εργασίας αποτελούµενων από ειδικούς εντός και εκτός της εταιρίας για τη διερεύνηση ειδικών τεχνικών θεµάτων και Εξασφάλιση εργασιακού status υψηλών προδιαγραφών για τους εσωτερικούς ελεγκτές. 2.3 Υπηρεσία Εσωτερικού ελέγχου Η Υπηρεσία του Εσωτερικού Έλέγχου Λειτουργεί ως σύµβουλος της ιοίκησης, σύµφωνα µε τις ελεγκτικές αρχές και διεθνή πρότυπα. Λειτουργεί αντικειµενικά και ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες που ελέγχει. Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της Εταιρίας, µέσω αναλύσεων, αξιολογήσεων και σχετικών εισηγήσεων. Λειτουργεί ως υπηρεσία παροχής βοήθειας σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής και λειτουργικής διάρθρωσης της Εταιρείας και στο ανθρώπινο δυναµικό που τα στελεχώνει. 13

16 Έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε αρχεία, πόρους και εν γένει στοιχεία της εταιρίας, που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου. Στις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου περιλαµβάνονται, εκτός αυτών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3016/2002, και ο δειγµατοληπτικός έλεγχος όλων των λειτουργιών και συναλλαγών της εταιρίας για να εξασφαλισθεί: Η συµφωνία µε την εταιρική στρατηγική και τακτική, καθώς και τα επί µέρους προγράµµατα της εταιρίας, τις διαδικασίες λειτουργίας, τους νόµους και κανονισµούς, καθώς και τους προληπτικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς που έχουν θεσπισθεί για κάθε λειτουργία και συναλλαγή. Η αξιοπιστία και ακεραιότητα των οικονοµικών και λειτουργικών πληροφοριών. Η σωστή και αποτελεσµατική χρήση των πόρων. Η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για λειτουργίες και προγράµµατα. Η διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων από ποικίλα είδη απωλειών. Τα αντιπροσωπευτικά δείγµατα υπόκεινται σε αναθεωρήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή ελέγχου, για ελεγκτικούς σκοπούς. Το µέγεθος των δειγµάτων πρέπει να βασίζεται στα επαγγελµατικά ελεγκτικά πρότυπα και να δίνεται η πρέπουσα προσοχή στους παράγοντες κινδύνου που εµπλέκονται. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται απ` ευθείας στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µέσω της Ελεγκτικής Επιτροπής η οποία συγκροτείται από µέλη του.σ και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της εταιρείας και παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις. Οι αρµοδιότητες και η λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου διέπονται από ειδικότερες διατάξεις του Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας της εταιρίας και του Κανονισµού Εσωτερικού Ελέγχου. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου πραγµατοποιεί περιοδικά αξιολόγηση όλων των λειτουργικών µονάδων της εταιρίας, ώστε να αναγνωριστούν περιοχές πιθανών κινδύνων. Με βάση αυτήν την αξιολόγηση ο Εσωτερικός Έλεγχος προτείνει ένα ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου, το οποίο µετά την έγκριση του από το.σ. καταρτίζει αναλυτικό πρόγραµµα δράσης (τακτικός έλεγχος). Επίσης σε έκτακτες περιπτώσεις, είτε µε εντολή της Ελεγκτικής Επιτροπής, είτε µε εντολή της ιοίκησης διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι. Στο τέλος κάθε τριµήνου, εξαµήνου και στο τέλος κάθε έτους, υποβάλλεται στο ιοικητικό Συµβούλιο απολογισµός του έργου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 2.3 Λοιπές πρακτικές διαχείρισης κινδύνων (δικλείδες ασφαλείας) Η εταιρία έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων των δραστηριοτήτων της, υποστηρίζοντας και 14

17 διαφυλάσσοντας το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών αναφορών και οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας. Οι πολιτικές αφορούν µεταξύ άλλων : Την εκχώρηση αρµοδιοτήτων και εξουσιών τόσο στην ανώτερη διοίκησης της εταιρίας όσο και στα µεσαία & κατώτερα στελέχη της που διασφαλίζει την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, µε παράλληλη διαφύλαξη του απαιτούµενου διαχωρισµού αρµοδιοτήτων. Κατάλληλη στελέχωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών µε άτοµα που διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνική γνώση και εµπειρία για τις αρµοδιότητες που τους ανατίθενται. ιαδικασίες κλεισίµατος οι οποίες περιλαµβάνουν προθεσµίες υποβολής, αρµοδιότητες και ταξινόµηση λογαριασµών. Η ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέµατα, τα χρηµατικά διαθέσιµα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, όπως ενδεικτικά η φυσική ασφάλεια Ταµείου ή Αποθηκών και η απογραφή και σύγκριση των καταµετρηµένων ποσοτήτων µε αυτές των λογιστικών βιβλίων. Θέσπιση και λειτουργία κανονισµού λειτουργίας δικτύου δεδοµένων και υπολογιστικών συστηµάτων της ΟΛΘ α.ε. για την καταγραφή & κωδικοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας, των υποχρεώσεων & δικαιωµάτων χρηστών αλλά και των υπηρεσιών που φροντίζουν για την εύρυθµη λειτουργία τους, στο πλαίσιο του σεβασµού των προσωπικών δεδοµένων. Μέρος Γ Αµοιβές 1.Γενικές αρχές Το επίπεδο και η διάρθρωση των αµοιβών θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραµονή των µελών του.σ., των διοικητικών στελεχών και των εργαζοµένων στην εταιρεία, που προσθέτουν αξία στην εταιρεία µε τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εµπειρία τους. 1.Ειδικές πρακτικές Οι αµοιβές και αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στον Πρόεδρο, στο ιευθύνοντα Σύµβουλο και στα µέλη του.σ. καθορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι αµοιβές των Γενικών ιευθυντών καθορίζονται από το.σ., ενώ των λοιπών στελεχών και εργαζοµένων καθορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) και εγκρίνονται από το.σ. Λόγω της συµµετοχής του ελληνικού δηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µε ποσοστό 74,27%, οι παραπάνω αµοιβές εντάσσονται στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής πολιτικής που εκάστοτε ακολουθεί το ελληνικό δηµόσιο. 15

18 Μέρος Σχέσεις µε τους µετόχους 1. Επικοινωνία µε τους µετόχους 1.1 Γενική αρχή Το.Σ. θα πρέπει να µεριµνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους µετόχους της εταιρείας. Η εταιρία πρέπει να διατηρεί ενεργή ιστοσελίδα, στην οποία να δηµοσιεύει περιγραφή της εταιρικής της διακυβέρνησης, της διοικητικής της διάρθρωσης, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, καθώς και άλλες χρήσιµες για τους µετόχους και τους επενδυτές πληροφορίες. 1.2 Ειδικές πρακτικές Εκτός από συναντήσεις µε τους επενδυτές και τις σχετικές εταιρικές παρουσιάσεις («road shows») από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, τους Γενικούς /ντές, τον Οικονοµικό ιευθυντή και άλλα στελέχη, ο Πρόεδρος του.σ. και κάθε στέλεχος που κρίνεται αρµόδιο κατά περίπτωση, είναι διαθέσιµοι και παρίστανται σε συναντήσεις µε κύριους µετόχους για θέµατα ευρύτερης στρατηγικής και εταιρικής διακυβέρνησης και, σε συνέχεια των συζητήσεων αυτών, ενηµερώνουν το.σ. για τις θέσεις των µετόχων µε σηµαντικές συµµετοχές. Ο διαδικτυακός τόπος της εταιρίας είναι έγκαιρα και άµεσα ενηµερωµένος για τα εταιρικά γεγονότα και τις εταιρικές πράξεις (Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης, ανακοινώσεις για αποκοπή και πληρωµή µερίσµατος, αποφάσεις γενικής συνέλευσης) καθώς επίσης για κάθε πεπραγµένο της εταιρίας. Ειδικότερα: Η εταιρία για λόγους διασφάλισης ευρύτατης δηµοσιότητας και διαφάνειας, αναρτά στην ιστοσελίδα της, τις πράξεις και αποφάσεις των οργάνων ιοίκησης της Εταιρείας, που αφορούν τα εξής: Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τα άρθρα 7α, 7β και 7γ του Κ.Ν. 2190/1920 (Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, διορισµός προσώπων που ασκούν την διαχείριση, εκπροσώπηση και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας, συγκρότηση των Οργάνων ιοίκησης της Εταιρείας κ.λ.π.). Τα επενδυτικά προγράµµατα της Εταιρείας. Προκηρύξεις επιλογής προσωπικού, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι Προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων στελεχών ιοίκησης, καθώς και Προκηρύξεις επιλογής δικηγόρων. Πίνακες αποτελεσµάτων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, όπου αυτό προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. 16

19 Σχέδια διακηρύξεων διαγωνισµών, υλικών, παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. άνω του ποσού των προς διαβούλευση. Περιλήψεις διακηρύξεων διαγωνισµών, προσκλήσεις υποβολής προσφορών, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πράξεις κατακύρωσης αυτών, για προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών, για µελέτες κ.λπ., οικονοµικού αντικειµένου άνω των Κανονισµούς και Τιµολόγια καθώς και τροποποιήσεις αυτών, που αφορούν την εξυπηρέτηση χρηστών του Λιµένα Θεσσαλονίκης και των συναλλασσοµένων µε την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Ανακοινώσεις και ελτία Τύπου της ιοίκησης, και Λοιπές αποφάσεις που εκτιµώνται χρήσιµες για τους συναλλασσόµενους µε την Ο.Λ.Θ. A.E., πελάτες-προµηθευτές. 2. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων 2.1 Γενική αρχή Το.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιµασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων διευκολύνουν την αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης, και των δικαιωµάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. Το.Σ. θα πρέπει να διευκολύνει, εντός του πλαισίου των σχετικών καταστατικών προβλέψεων, τη συµµετοχή των µετόχων στη Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα των µετόχων µειοψηφίας, των αλλοδαπών µετόχων και όσων διαµένουν σε αποµονωµένες περιοχές. Το.Σ. θα πρέπει να αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των µετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογό τους µε την εταιρεία. 2.2 Ειδικές πρακτικές Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο ή στο καταστατικό. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συµµετέχουν οι µέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νοµίµως εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, σύµφωνα µε την εκάστοτε προβλεπόµενη νόµιµη διαδικασία. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρείας, αποκλειστικά µε την συµµετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως 17

20 έναν κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτό, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει επί των ακόλουθων θεµάτων: Τροποποίηση του καταστατικού, συµπεριλαµβανοµένων και των αυξήσεων ή µειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. ιάλυση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή και αναβίωση της Εταιρίας. Εκλογή των επτά (7) µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση αµοιβών αυτών. Έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. ιάθεση των ετήσιων κερδών. Έκδοση οµολογιακού δανείου. Απαλλαγή του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. ιορισµό εκκαθαριστών. Έγερση αγωγών κατά των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών σε περίπτωση παραβάσεως των εκ του νόµου καθηκόντων τους. Σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Νόµου 3884/2010, η εταιρεία αναρτά στον ιστότοπό της είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, πληροφορίες σχετικά µε: την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσµιών εντός των οποίων τα δικαιώµατα αυτά µπορούν να ασκηθούν, τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και τα χρησιµοποιούµενα έντυπα για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου, την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία της σύγκλησης. την ετήσια οικονοµική έκθεση στην οποία συµπεριλαµβάνεται η έκθεση διαχείρισης του.σ. Ο Πρόεδρος του.σ. της εταιρείας, ο ιευθύνων Σύµβουλος, οι Γενικοί ιευθυντές, ο Οικονοµικός ιευθυντής και οι εσωτερικοί ελεγκτές παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, προκειµένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενηµέρωση επί θεµάτων της 18

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα...σ. 2 Εισαγωγή...σ. 3 Μέρος Α Συλλογικά όργανα της εταιρείας...σ. 4 I. Διοικητικό Συμβούλιο...σ. 4 1. Ρόλος...σ. 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2 Μάρτιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3-5 Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. 3 III. Ρόλος του προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2932/01 (Α 145) ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2932/01 (Α 145) ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2932/01 (Α 145) ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3429/05 (Α 314) Όπως αρχικά διατυπώθηκε και εγκρίθηκε με το Άρθρο εικοστό δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. εστιάζει στην εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 31/3/2011 1/4/2011 31/03/2011 Σελίδα 1 από 23 Πίνακας Αναθεωρήσεων Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης Αριθμός Σελίδας Αριθμός Έκδοσης Παλαιός Νέος Λεπτομέρειες Αλλαγών Έγκριση Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ήλωση (disclaimer) Ο παρακάτω κώδικας περιγράφει τις ακολουθούµενες από την Εταιρία βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν βασικούς τοµείς της λειτουργίας της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4 III. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα