O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ"

Transcript

1 Επισύναψη Α O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

2 ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α 1. Οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, ή που θα περιληφθούν σε οποιονδήποτε μεταγενέστερο Νόμο, που δυνατόν να τροποποιεί, μεταβάλλει, υποκαθιστά ή αντικαθιστά τον προαναφερθέντα Νόμο, δεν θα έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία εκτός στην έκταση που επαναλαμβάνονται ή περιλαμβάνονται στο Καταστατικό αυτό. ΕΡΜΗΝΕΙΑ 2. (α) Στο Καταστατικό αυτό, εκτός όπου από το κείμενο προκύπτει άλλη έννοια, οι όροι που χρησιμοποιούνται στον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, ή οποιαδήποτε τροποποίησή του που θα έχει εφαρμογή κατά την ημερομηνία που το τροποποιημένο αυτό Καταστατικό τίθεται σε ισχύ, θα έχουν την έννοια που τους δίνεται από το Νόμο αυτό και οι λέξεις που αναγράφονται στην πρώτη στήλη του πιο κάτω Πίνακα θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στη δεύτερη στήλη του Πίνακα αυτού δηλαδή Λέξεις: Άυλη Μετοχή : Ερμηνεία: σημαίνει τη μετοχή που είναι καταχωρισμένη στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και που από της καταχώρισής της αποσυνάπτεται από το πιστοποιητικό, υπό τον τύπο του οποίου εκδόθηκε σε ενσώματη μορφή κατά τις διατάξεις του νόμου που διέπει την έκδοσή της και μεταβιβάζεται, ενεχυριάζεται και άλλως πως επιβαρύνεται κατά τα οριζόμενα στον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Κύπρου) Νόμο ή Κανονισμό, με σχετική καταχώριση στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών και οποιονδήποτε Νόμο ή Κανονισμό που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς. Γραφείο : σημαίνει Το από καιρού εις καιρό εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.

3 Εταιρεία : σημαίνει την εταιρεία Cytrustees Investment Public Company Limited. Καταστατικό : σημαίνει το Καταστατικό αυτό όπως καθορίστηκε αρχικά ή όπως τροποποιείται κάθε φορά με ειδικό ψήφισμα. Νόμος : σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113, και περιλαμβάνει οποιονδήποτε Νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν. Σύμβουλοι : σημαίνει τους εκάστοτε Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας ή τους Διοικητικούς Συμβούλους που είναι παρόντες σε συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβούλων που έχει κανονικά συγκληθεί και στην οποία υπάρχει απαρτία. Σφραγίδα : σημαίνει τη συνήθης σφραγίδα της Εταιρείας. Ψηφοφορία κατά μετοχή : σημαίνει τη ψηφοφορία στην οποία ο κάθε μέτοχος έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.. (β) Η έκφραση γραπτώς περιλαμβάνει έντυπο και λιθογραφία και οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή τρόπους που αντιπροσωπεύουν ή αναπαραστούν λέξεις σε ορατή μορφή. Λέξεις που υποδηλούν τον ενικό αριθμό μόνο συμπεριλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και το αντίθετο. Λέξεις που αναφέρονται στο αρσενικό γένος μόνο συμπεριλαμβάνουν και το θηλυκό γένος και λέξεις που υποδηλούν άτομα συμπεριλαμβάνουν και νομικά πρόσωπα.

4 Τηρουμένων των πιο πάνω οποιεσδήποτε λέξεις ή φράσεις για τις οποίες δίδεται ερμηνεία στο Νόμο, έχουν την ίδια ερμηνεία και στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν το θέμα ή το κείμενο απαιτούν άλλως πως. ΜΕΤΟΧΕΣ 3. Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών περί του αντιθέτου που δυνατό να περιέχονται σε Ειδικό Ψήφισμα που εγκρίνεται σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, όλες οι νέες μετοχές και/ή άλλες αξίες που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, πριν την έκδοσή τους θα προσφέρονται στους μετόχους της Εταιρείας κατ αναλογία (pro-rata) της συμμετοχής του κάθε μετόχου στο κεφάλαιο της Εταιρείας, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά θα γίνεται με γραπτή ειδοποίηση προς τους μετόχους στην οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των μετοχών και/ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, που δικαιούται να αποκτήσει ο μέτοχος και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία η προσφορά, αν δεν γίνει αποδεκτή, θα θεωρείται ως απορριφθείσα. Αν μέχρι την εκπνοή της εν λόγω χρονικής περιόδου δεν ληφθεί γνωστοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο υποβάλλεται η προσφορά ή προς το οποίο έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα, ότι τούτο αποδέχεται όλες ή μέρος των προσφερομένων μετοχών ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να διαθέσουν αυτές κατά τέτοιο τρόπο όπως αυτοί κρίνουν περισσότερο επωφελή για την Εταιρεία. Αν λόγω ανισότητας μεταξύ του αριθμού των υπό έκδοση μετοχών ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών ή που είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας και του αριθμού των μετοχών που κατέχουν μέτοχοι δικαιούμενοι στη ρηθείσα προσφορά των νέων μετοχών και/ή άλλων αξιών, αναφύεται δυσκολία στη διανομή των νέων μετοχών και/ή άλλων αξιών μεταξύ των μετόχων, η δυσκολία αυτή θα επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός αν υπάρχουν οδηγίες σε Γενική Συνέλευση περί του αντιθέτου. 4. Τηρουμένων οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων που έχουν παρασχεθεί προηγουμένως στους κατόχους οποιωνδήποτε υφισταμένων μετοχών ή σε τάξη μετοχών, οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρείας δύναται να εκδοθεί με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλων ειδικών δικαιωμάτων ή τέτοιων περιορισμών είτε αναφορικά προς το μέρισμα, ψήφο, επιστροφή κεφαλαίου ή άλλως πως, όπως μπορεί να αποφασίζει κάθε φορά η Εταιρεία με συνηθισμένο ψήφισμα. Η Εταιρεία έχει επίσης δικαίωμα να εκδίδει

5 ομολογιακά χρεόγραφα μετατρέψιμα σε μετοχές, και άλλα χρεόγραφα, τίτλους, αξίες ή πιστοποιητικά οποιουδήποτε είδους, των οποίων η έκδοση δυνατόν να συνεπάγεται αμέσως ή εμμέσως την έκδοση σε οποιοδήποτε χρόνο και υπό οποιουσδήποτε όρους, νέων μετοχών της Εταιρείας. 5. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε μετοχές προτίμησης μπορούν με την έγκριση συνήθους ψηφίσματος να εκδίδονται με τον όρο ότι είναι ή κατά την κρίση της Εταιρείας υπόκεινται σε εξαγορά με τέτοιους όρους και τέτοιο τρόπο όπως μπορεί να αποφασίσει η Εταιρεία με ειδικό ψήφισμα πριν από την έκδοση των μετοχών. 6. Αν οποτεδήποτε το μετοχικό κεφάλαιο διαιρεθεί σε διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα δικαιώματα που αποδίδονται σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης της σχετικής τάξης) μπορούν, είτε η Εταιρεία διαλυθεί είτε όχι να μεταβάλλονται με την έγγραφο συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των μετοχών που εκδόθηκαν της σχετικής τάξης, ή με την έγκριση εκτάκτου ψηφίσματος που λαμβάνεται σε χωριστή Γενική Συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης εκείνης. Σε κάθε τέτοια χωριστή Γενική Συνέλευση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες των Κανονισμών αυτών που αφορούν σε Γενικές Συνελεύσεις, αλλά έτσι ώστε να υπάρχει η αναγκαία απαρτία δέκα προσώπων τουλάχιστο που κατέχουν ή εκπροσωπούν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο των μετοχών που εκδόθηκαν της τάξης εκείνης και με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να απαιτεί κατά μετοχή ψηφοφορία οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης εκείνης που παρευρίσκεται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο. 7. Τα δικαιώματα που παρέχονται σε κατόχους των μετοχών οποιασδήποτε τάξης που εκδόθηκαν με δικαιώματα προτίμησης ή άλλα δικαιώματα, δεν θεωρούνται ότι μεταβάλλονται εξαιτίας της δημιουργίας ή έκδοσης επιπρόσθετων μετοχών, που θα είναι της ίδιας αξίας και σειράς εκτός αν ρητά προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της σχετικής τάξης. 8. Η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες πληρωμής προμηθειών που παρέχονται από το άρθρο 52 του Νόμου, νοουμένου ότι η επί τοις εκατό αναλογία ή το ποσό της προμήθειας που πληρώθηκε ή συμφωνήθηκε να πληρωθεί, θα αποκαλύπτεται με τον τρόπο που απαιτείται από το άρθρο που προαναφέρθηκε και το ποσοστό της προμήθειας δεν θα υπερβαίνει την αναλογία δέκα τοις εκατό της τιμής στην οποία εκδόθηκαν οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες πληρώνεται αυτή ή ποσό ίσο προς δέκα τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Τέτοια προμήθεια μπορεί να εξοφληθεί με την πληρωμή σε

6 μετρητά ή με την έκδοση μετοχών που πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου, ή μερικώς, ή μερικώς με τον ένα τρόπο και μερικώς με τον άλλο τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης, να πληρώσει σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών, νόμιμη μεσιτεία. 9. Εκτός όπως προνοείται από το Νόμο, πρόσωπο δεν θα αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιαδήποτε μετοχή δυνάμει εγγράφου σύστασης καταπιστεύματος (trust) και η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ή αναγκάζεται σε οποιοδήποτε χρόνο να αναγνωρίσει (και αν ακόμα έχει λάβει ειδοποίηση για το σκοπό αυτό) οποιοδήποτε δικαίωμα με βάση τους κανόνες της επιείκειας, δικαίωμα υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό συμφέρον σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε οποιοδήποτε μέρος μετοχής ή (με εξαίρεση μόνο την περίπτωση που προνοείται διαφορετικά από τους κανονισμούς αυτούς ή από το Νόμο) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε μετοχή, με εξαίρεση το απόλυτο δικαίωμα του εγγεγραμμένου κατόχου επί ολόκληρης της μετοχής. 10. (1) Κάθε πρόσωπο το όνομα του οποίου έχει καταχωρηθεί ως μέλος στο μητρώο εγγραφής μελών δικαιούται να λάβει χωρίς πληρωμή εντός δύο μηνών από της έκδοσης ή της κατάθεσης της εκχώρησης (ή μέσα σε τέτοια άλλη χρονική περίοδο όπως προνοούν οι όροι έκδοσης) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του ή διάφορα πιστοποιητικά, για κάθε μία ή περισσότερες από τις μετοχές του, με την πληρωμή 8,00 για κάθε πιστοποιητικό μετά την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού [ή με την πληρωμή τέτοιου μικρότερου ποσού, που οι σύμβουλοι της Εταιρείας θα καθορίζουν από καιρού εις καιρό.] Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται κατά την κρίση τους να παραιτηθούν του δικαιώματος είσπραξης οποιουδήποτε ποσού. Κάθε πιστοποιητικό φέρει τη σφραγίδα και καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται και το ποσό που πληρώθηκε για τις μετοχές αυτές. Νοείται ότι η Εταιρεία δεν θα δεσμεύεται να εκδίδει περισσότερα του ενός πιστοποιητικά αναφορικά με μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από διάφορα πρόσωπα και η παράδοση του πιστοποιητικού για μετοχή σε έναν από τους διάφορους από κοινού κατόχους θα θεωρείται επαρκής παράδοση σε όλους τους κατόχους αυτούς. (2) Οι πρόνοιες του παρόντος κανονισμού δεν θα ισχύουν για Άυλες Mετοχές. 11. (1) Αν οποιοδήποτε πιστοποιητικό μετοχών παραμορφωθεί, απωλεσθεί ή καταστραφεί, μπορεί να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό με την πληρωμή τέλους εκ 16,00 ή τέτοιου μικρότερου ποσού και με οποιουσδήποτε όρους (αν υπάρχουν) ως προς την

7 μαρτυρία, την παροχή αποζημίωσης και την πληρωμή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας για τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων όπως θα κρίνουν σκόπιμο οι σύμβουλοι. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται κατά την κρίση τους να παραιτηθούν του δικαιώματος είσπραξης οποιουδήποτε ποσού. (2) Οι πρόνοιες του παρόντος κανονισμού δεν θα ισχύουν για Άυλες Mετοχές. 12. Η Εταιρεία δεν παραχωρεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα είτε υπό τη μορφή δανείου, εγγύησης, εξασφάλισης ή άλλως πως οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια προς το σκοπό ή σε σχέση με την αγορά ή απόκτηση που έγινε ή θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιεσδήποτε μετοχές της Εταιρείας ή στη μητρική της Εταιρεία, αλλά καμιά πρόνοια του κανονισμού αυτού δεν θα απαγορεύει συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του άρθρου 53 (1) του Νόμου. 13. Μέλος δεν δικαιούται να λάβει οποιοδήποτε μέρισμα ή να ασκήσει οποιοδήποτε προνόμιο ως μέλος μέχρις ότου πληρώσει όλες τις κλήσεις που οφείλονται από αυτό από καιρού εις καιρό επί κάθε μετοχής που αυτό κατέχει είτε μόνο του είτε από κοινού με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μαζί με τόκο και έξοδα (αν υπάρχουν). ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 14. Τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού αυτού, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν κατά την κρίση τους να προβαίνουν από καιρού εις καιρό σε κλήσεις προς τα μέλη, για να καταβάλλουν κάθε ποσό που παραμένει απλήρωτο επί των μετοχών τους, νοουμένου ότι αποστέλλεται για κάθε τέτοια κλήση ειδοποίηση εικοσιοκτώ τουλάχιστον ημερών, και κάθε μέλος καταβάλλει το ποσό της κάθε κλήσης που έχει γίνει με τον τρόπο αυτό με δόσεις (αν υπάρχουν) στα πρόσωπα και στο χρόνο και τόπο που έχουν ορισθεί από τους Διοικητικούς Συμβούλους. 15. Οποιαδήποτε κλήση θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο κατά τον οποίο εκδόθηκε ψήφισμα των Διοικητικών Συμβούλων που εξουσιοδότησε τέτοια κλήση. 16. Οι από κοινού κάτοχοι μετοχής θα ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή όλων των κλήσεων και δόσεων που σχετίζονται με αυτή.

8 17. Αν οποιαδήποτε κλήση ή δόση που πρέπει να πληρωθεί σε σχέση με μετοχή, δεν πληρωθεί πριν ή κατά την ημέρα που ορίστηκε για την πληρωμή της, το πρόσωπο από το οποίο αυτή οφείλεται, πληρώνει από την ημέρα που ορίσθηκε για την πληρωμή τους μέχρι την ημέρα πληρωμής, τόκο επί του ποσού της κλήσης ή της δόσης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το βασικό επιτόκιο της Εταιρείας που ισχύει από καιρού εις καιρό πλέον περιθώριο 4% το χρόνο, ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δυνατό να αποφασίσουν, οι οποίοι παρά ταύτα μπορούν να παραιτηθούν από το δικαίωμα είσπραξης τέτοιου τόκου εξ ολοκλήρου ή μερικώς. 18. Οποιοδήποτε ποσό το οποίο με τους όρους έκδοσης μετοχής καθίσταται πληρωτέο κατά την έκδοση, ή σε οποιοδήποτε καθορισμένο χρόνο, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως υπεραξία (premium), θα θεωρείται για τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού ως κλήση που έγινε κανονικά και πρέπει να πληρωθεί την ημέρα που ορίστηκε για πληρωμή και σε περίπτωση μη πληρωμής εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού αναφορικά με την πληρωμή τόκου και εξόδων, δήμευσης ή άλλως πως και όλες οι άλλες οι σχετικές πρόνοιες ως αν το ποσό αυτό να αποτελούσε κλήση που έγινε κανονικά και για την οποία δόθηκε η απαιτούμενη ειδοποίηση όπως προνοείται στο Καταστατικό αυτό. 19. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν αν κρίνουν τούτο σκόπιμο να εισπράξουν από οποιοδήποτε μέλος το οποίο είναι πρόθυμο να τα προπληρώσει, όλα ή οποιοδήποτε μέρος των χρημάτων που οφείλονται επί των μετοχών του, πέραν των ποσών τα οποία έχει κληθεί να πληρώσει επί αυτών και επί των ποσών που έχουν πληρωθεί προκαταβολικά, ή τέτοιου μέρους τούτων, που υπερβαίνει το ποσό για το οποίο κατά καιρούς έχει γίνει κλήση επί των μετοχών, σε σχέση με τις οποίες έγινε η προπληρωμή αυτή, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να πληρώνουν ή να παραχωρούν τέτοιο τόκο όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ τους και του μέλους αυτού, επιπρόσθετα προς το μέρισμα που πρέπει να πληρωθεί επί του μέρους αυτού της μετοχής, σε σχέση με το οποίο έχει πραγματοποιηθεί τέτοια προκαταβολή. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 20. Τηρουμένων των περιορισμών που διαλαμβάνονται στο Καταστατικό αυτό, οι μετοχές μπορούν να μεταβιβάζονται, αλλά κάθε μεταβίβαση πρέπει να είναι γραπτή και σύμφωνα με το συνήθη κοινό τύπο, ή σύμφωνα με άλλο τέτοιο τύπο που οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα εγκρίνουν από καιρού εις καιρό και θα πρέπει να αφεθεί στο Γραφείο, μαζί με το

9 πιστοποιητικό των μετοχών που θα μεταβιβασθούν και μαζί με τέτοια άλλα αποδεικτικά στοιχεία (αν υπάρχουν) που θα απαιτήσουν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι για απόδειξη του τίτλου του προτιθέμενου εκχωρητή. 21. Το εκχωρητήριο μετοχής εκτελείται από τον εκχωρητή και τον εκδοχέα και ο εκχωρητής (τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 2(4) του Εβδομου Πίνακα του Νόμου όπου είναι εφαρμόσιμες) θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής μέχρι τη σχετική καταχώριση του ονόματος του εκδοχέα στο μητρώο μελών. 22. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο που αποκαλείται Μητρώο Εκχωρήσεων και το οποίο κρατείται από το Γραμματέα κάτω από τον έλεγχο των Διοικητικών Συμβούλων και στο οποίο καταγράφονται οι λεπτομέρειες της εκχώρησης ή μεταβίβασης κάθε μετοχής. 23. Για την καταχώριση εκχώρησης μπορεί να χρεωθεί τέτοιο δικαίωμα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 8,00 για κάθε εκχώρηση όπως ορίζουν κατά καιρούς οι Διοικητικοί Σύμβουλοι. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται κατά την κρίση τους να παραιτηθούν του δικαιώματος είσπραξης του ποσού αυτού ή οποιουδήποτε ποσού. 24. Οι πρόνοιες των κανονισμών 20, 21, 22 και 23 δεν θα ισχύουν για Άυλες Mετοχές. 25. Τηρουμένων των προνοιών των Νόμων και Κανονισμών για Άυλες Mετοχές το Μητρώο Εκχωρήσεων μπορεί να κλείσει κατά τέτοιους χρόνους (αν υπάρχουν) και για τέτοια περίοδο, όπως κατά καιρούς οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δυνατό να ορίσουν νοουμένου πάντοτε ότι δεν δύναται να παραμείνει κλειστό για περίοδο πέραν των τριάντα ημερών κάθε χρόνο. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 26. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου μέλους, οι επιζώντες ή ο επιζών όπου ο αποβιώσας ήταν από κοινού κάτοχος μετοχής και οι εκτελεστές ή διαχειριστές του αποβιώσαντα όπου ήταν ο μόνος κάτοχος ή ο μόνος επιζών κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα που αναγνωρίζονται από την Εταιρεία ότι έχουν οποιαδήποτε κυριότητα επί της μετοχής του, αλλά τίποτε από όσα διαλαμβάνονται στην παράγραφο αυτή δεν θα απαλλάσσει την περιουσία αποβιώσαντος από κοινού κατόχου μετοχής από οποιαδήποτε υποχρέωση, αναφορικά προς οποιαδήποτε μετοχή που ο αποβιώσας κατείχε από κοινούμε άλλο πρόσωπο.

10 27. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα επί μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης οποιουδήποτε μέλους, μπορεί, με την προσκόμιση τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων για την κυριότητα, όπως μπορεί να απαιτούν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι από καιρού εις καιρό και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, να εγγραφεί ως κάτοχος της μετοχής, ή τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού αυτού ως προς τις εκχωρήσεις, να εκχωρήσει τη μετοχή σε άλλο πρόσωπο. 28. Οι πρόνοιες των κανονισμών 26 και 27 θα ισχύουν στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τους Νόμους και Κανονισμούς για Άυλες Mετοχές. 29. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα επί μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου δικαιούται να λαμβάνει οποιαδήποτε μερίσματα και άλλα χρήματα που δυνατό να πληρωθούν αναφορικά προς τις μετοχές και μπορεί να δίδει εξόφληση για αυτά, αλλά δεν θα έχει το δικαίωμα να δέχεται αναφορικά με αυτές ειδοποιήσεις για συνελεύσεις της Εταιρείας ή να παρίσταται και να ψηφίζει σε αυτές, ή, τηρουμένων των πιο πάνω να ασκεί οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τα προνόμια μέλους εκτός αν και μέχρις ότου καταστεί μέλος αναφορικά προς τη μετοχή. Νοείται πάντοτε ότι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να δώσουν σε οποιοδήποτε χρόνο ειδοποίηση με την οποία να απαιτείται από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο να επιλέξει τηρουμένων πάντοτε των προνοιών των Νόμων και Κανονισμών για Άυλες Mετοχές, είτε να εγγραφεί ο ίδιος είτε να εκχωρήσει τη μετοχή και εάν αυτός δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση μέσα σε ενενήντα μέρες οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν στη συνέχεια να αναστείλουν την πληρωμή όλων των μερισμάτων, φιλοδωρημάτων (bonuses) ή άλλων χρημάτων που δυνατόν να πληρωθούν σε σχέση με τη μετοχή μέχρι τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που περιέχονται στην ειδοποίηση. ΔΗΜΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 30. Αν Μέλος παραλείψει να πληρώσει όλο ή οποιοδήποτε μέρος του ποσού ή της δόσης που έχει ζητηθεί από αυτό με την κλήση, κατά την ημέρα που ορίστηκε για την πληρωμή αυτών, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν, σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον η κλήση ή η δόση ή οποιοδήποτε μέρος αυτών παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν ειδοποίηση στο μέλος ή σε οποιονδήποτε έχει δικαίωμα επί της μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου, με την οποία να απαιτείται η πληρωμή της κλήσης αυτής ή δόσης ή τέτοιο μέρος αυτών που παραμένει απλήρωτο, μαζί με τόκο με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το βασικό επιτόκιο της Εταιρείας που ισχύει από καιρού εις καιρό πλέον

11 περιθώριο 4% το χρόνο, ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δυνατό να αποφασίσουν, και επιπλέον οποιαδήποτε δαπάνη που προέκυψε λόγω της μη πληρωμής. 31. Η ειδοποίηση αναφέρει μια μελλοντική ημέρα (που δεν θα είναι ενωρίτερα των δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η πληρωμή που απαιτήθηκε με την ειδοποίηση και θα αναφέρει, ότι, σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριν το χρόνο που ορίστηκε, οι μετοχές για τις οποίες έγινε η κλήση θα υπόκεινται σε δήμευση. 32. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις τέτοιας ειδοποίησης ως πιο πάνω, οποιαδήποτε μετοχή για την οποία δόθηκε η ειδοποίηση αυτή δημεύεται, σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο πριν τη διενέργεια της πληρωμής που απαιτείται με την ειδοποίηση, κατόπιν σχετικής απόφασης των Διοικητικών Συμβούλων. Δήμευση μετοχών περιλαμβάνει όλα τα μερίσματα αναφορικά με τις μετοχές που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι τη δήμευση αν και έχουν δηλωθεί. 33. Όταν δημευθεί οποιαδήποτε μετοχή σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό, δίδεται αμέσως ειδοποίηση για τη δήμευση στον κάτοχο της μετοχής ή σε οποιονδήποτε έχει δικαίωμα επί της μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου, ανάλογα με την περίπτωση και αφού δοθεί η ειδοποίηση αυτή στον κάτοχο της μετοχής, γίνεται αμέσως εγγραφή στο μητρώο των εγγραφής μελών έναντι της μετοχής, που αναφέρει τη δήμευση και την ημερομηνία της. Οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού έχουν μόνο κατευθυντήριο χαρακτήρα και καμιά δήμευση καθίσταται με οποιοδήποτε τρόπο άκυρη λόγω οποιασδήποτε παράλειψης ή αμέλειας παροχής τέτοιας ειδοποίησης ή καταχώρισης της εγγραφής ως πιο πάνω. 34. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε δήμευση ως πιο πάνω οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε πριν τη διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο της μετοχής που έχει δημευθεί να ακυρώνουν τη δήμευση, με όρο την πληρωμή όλων των κλήσεων και των τόκων που οφείλονται επί αυτών και όλων των δαπανών που έχουν προκύψει αναφορικά με τη μετοχή και με τέτοιους επιπρόσθετους όρους (αν υπάρχουν) που δυνατόν να κρίνουν κατάλληλο να επιβάλουν. 35. Μετοχή που έχει δημευθεί μπορεί να πωλείται, επανεκδίδεται, ή άλλως πως να διατίθεται είτε στον κάτοχό της πριν τη δήμευση, ή στο πρόσωπο που έχει δικαίωμα σε αυτή ή σε οποιοδήποτε άλλο, με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως μπορεί να κρίνουν

12 κατάλληλο οι Διοικητικοί Σύμβουλοι και αυτοί μπορούν, αν είναι αναγκαίο, να εξουσιοδοτήσουν κάποιο να την εκχωρήσει σε άλλο πρόσωπο ως πιο πάνω. 36. Μέτοχος του οποίου οι μετοχές έχουν δημευθεί, παραμένει υπόχρεος να πληρώσει στην Εταιρεία όλες τις κλήσεις που έγιναν και δεν έχουν πληρωθεί επί των μετοχών αυτών κατά το χρόνο της δήμευσης, μαζί με τόκο επί των κλήσεων μέχρι την ημέρα πληρωμής, με τον ίδιο τρόπο ως εάν οι μετοχές δεν είχαν δημευθεί και να ικανοποιήσει όλες (αν υπάρχουν) τις αξιώσεις και απαιτήσεις, που δυνατόν να επέβαλε η Εταιρεία, αναφορικά με τη μετοχή κατά το χρόνο της δήμευσης χωρίς οποιαδήποτε περικοπή ή αφαίρεση για την αξία των μετοχών κατά το χρόνο της δήμευσης. 37. Η δήμευση μετοχής συνεπάγεται την εξάλειψη, κατά το χρόνο της δήμευσης, όλων των συμφερόντων στην Εταιρεία και όλων των αξιώσεων και απαιτήσεων σε βάρος της αναφορικά με τη μετοχή, και όλων των άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη μετοχή μεταξύ του κατόχου μετοχής, του οποίου η μετοχή έχει \δημευθεί και της Εταιρείας με εξαίρεση μόνο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ρητά επιφυλάσσονται με το Καταστατικό αυτό ή αυτών που δίδονται από το Νόμο ή αφαιρούνται στην περίπτωση πρώην μελών. 38. Γραπτή δήλωση όπως προνοείται από το Νόμο ότι το πρόσωπο που την κάνει είναι Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας και ότι κάποια μετοχή έχει δημευθεί κανονικά και σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό, θεωρείται έναντι όλων όσων απαιτούν δικαίωμα επί της μετοχής αντίθετο προς τη δήμευσή της, απόδειξη των γεγονότων που εκτίθενται στη δήλωση και η δήλωση αυτή μαζί με την απόδειξη της Εταιρείας για την αντιπαροχή που έχει δοθεί για τη μετοχή (αν υπάρχει) κατά την πώληση ή τη διάθεσή της, και σφραγισμένο πιστοποιητικό κυριότητας της μετοχής που παραδίδεται στο πρόσωπο στο οποίο η μετοχή έχει πωληθεί ή διατεθεί, συνιστά νόμιμο τίτλο επί της μετοχής, και (τηρουμένης της εκτέλεσης κάθε αναγκαίας εκχώρησης) το πρόσωπο αυτό εγγράφεται ως κάτοχος της μετοχής και απαλλάσσεται από όλες τις κλήσεις που προηγήθηκαν της πώλησης ή της διάθεσης και δεν υποχρεούται να φροντίσει για τη χρησιμοποίηση του τιμήματος αγοράς (αν υπάρχει) ούτε επηρεάζεται η κυριότητα επί της μετοχής του από οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη, ή παρατυπία που σχετίζεται ή συνδέεται με τη διαδικασία αναφορικά με τη δήμευση, πώληση, επανέκδοση ή διάθεση της μετοχής. 39. Οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν τη δήμευση εφαρμόζονται σε περίπτωση μη πληρωμής οποιουδήποτε ποσού που, σύμφωνα με τους όρους έκδοσης

13 μετοχής, καθίσταται πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής είτε έναντι υπεραξίας (premium) ως εάν αυτό είχε καταστεί πληρωτέο με βάση κλήση για πληρωμή που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ 40. Η Εταιρεία θα έχει πρώτιστο και υπέρτατο προνόμιο και δικαίωμα επίσχεσης επί κάθε μετοχής (που δεν είναι πλήρως πληρωμένη) για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) που οφείλονται δυνάμει κλήσης ή που είναι πληρωτέα σε καθορισμένο χρόνο σε σχέση με τη μετοχή αυτή, και η Εταιρεία έχει επίσης πρώτιστο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης επί όλων των μετοχών εκτός των μετοχών που είναι πλήρως πληρωμένες, που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα του μέλους για όλα τα χρήματα που είναι άμεσα πληρωτέα από το μέλος ή την περιουσία του προς την Εταιρεία. Το προνόμιο αυτό, (αν υπάρχει), επί μετοχής θα επεκτείνεται σε όλα τα μερίσματα που ορίζονται από καιρού εις καιρό για τις μετοχές αυτές. 41. Η Εταιρεία μπορεί να πωλήσει, με τέτοιο τρόπο που οι Σύμβουλοι θεωρούν σκόπιμο, οποιεσδήποτε μετοχές στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, αλλά δεν θα διενεργείται πώληση εκτός αν το ποσό σε σχέση με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης είναι άμεσα πληρωτέο και εκτός αν παρέλθουν δεκατέσσερις ημέρες μετά την επίδοση γραπτής ειδοποίησης η οποία θα καθορίζει και θα απαιτεί πληρωμή τέτοιου μέρους από το ποσό για το οποίο υφίσταται το δικαίωμα επίσχεσης προς τον εκάστοτε εγγεγραμμένο κάτοχο της μετοχής ή στο πρόσωπο που έχει δικαίωμα επί των μετοχών λόγω του θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου. 42. Για να καταστήσουν αποτελεσματική τέτοια πώληση οι Σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν πρόσωπο να μεταβιβάσει τις μετοχές που πωλήθηκαν στον αγοραστή. Ο αγοραστής θα εγγραφεί ως ο κάτοχος των μετοχών που περιέχονται σε τέτοια μεταβίβαση και δεν θα δεσμεύεται να διευθετήσει τη χρησιμοποίηση του τιμήματος αγοράς, ούτε θα επηρεάζεται η κυριότητα των μετοχών του από αντικανονικότητα ή ακυρότητα των διαδικασιών που σχετίζονται με την πώληση. 43. Το προϊόν της πώλησης θα εισπράττεται από την Εταιρεία και θα χρησιμοποιείται για την πληρωμή μέρους του ποσού σε σχέση με το οποίο υφίσταται το δικαίωμα επίσχεσης και το οποίο είναι άμεσα πληρωτέο και το υπόλοιπο,αν υπάρχει, (τηρουμένου παρόμοιου δικαιώματος επίσχεσης για ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα όπως υπήρχε στις μετοχές

14 πριν την πώληση), θα καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει δικαίωμα στις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης. ΑΦΑΝΤΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 43Α. Η Εταιρεία θα διακιούται να πωλεί τη μετοχή ή τις μετοχές μέλους ή τη μετοχή ή τις μετοχές που ένα πρόσωπο δικαιούται να πάρει δυνάμει διαβίβασης μετοχών αν, και δεδομένου ότι:- (α) στη διάρκεια περιόδου τουλάχιστο οκτώ ετών, όλα τα μερίσματα που οφείλονται από την Εταιρεία στο μέλος ή προς το πρόσωπο που θα εδικαιούτο να τα πάρει έχουν παραμείνει αζήτητα, και (β) η Εταρεία έχει με δημοσιεύσεις τόσο στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και σε δύο εφημερίδες που κυκλοφοούν στην Κυπριακή Δημοκρατία δώσει ειδοποίηση ότι προτίθεται να πωλήσει τις μετοχές αυτές, και (γ) ειδοποίηση για την προθεση της Εταιρείας να πωλήσει τις μετοχές αυτές έχει δοθεί με αποστολή με προπληρωμένη επιστολή μέσω του ταχυδρομείου απευθυνόμενη προς το μέλος στη διεύθυνση του που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελών, αν υπάρχει, και (δ) στην διάρκεια της πιο πάνω περιόδου των οκτώ τουλάχιστο ετών και της περιόδου των τριών μηνών που αμέσως έπονται των πιο πάνω αναφερομένων δημοσιεύσεων και της ταχυδρόμησης της πιο πάνω αναφερόμενης προπληρωμένης επιστολής, ή σ οποιδήποτε χρόνο πριν από την πώληση της μετοχής αυτής ή των μετοχών αυτών, η Εταιρεία δεν έχει πάρει οποιαδήποτε ένδειξη ότι το μέλος ή το πρόσωπο που δικαιούται να πάρει τη μετοχή ή τις μετοχές μπορεί να εξευρεθεί. Για να δώσουν εφαρμογή στην πιο πάνω πώληση, οι Σύμβουλοι θα μπορούν να διορίσουν οποιδήποτε πρόσωπο όπως υπογράψει ως το μέλος που μεταβιβάζει τις μετοχές αυτές ή οποιεσδήποτε από αυτές, έγγραφο μεταβίβασης των μετοχών αυτών ή οποιονδήπτε από αυτές, και ένα τέτοιο έγγραφο μεταβίβασης θα είναι εξίσου ισχυρό όπως θα ήταν αν είχε υπογραφεί από τον εγγεγραμμένο κάτοχο ή το πρόσωπο που θα εδικαιούται να εγγραφεί δυνάμει διαβίβασης ως ο κάτοχος των μετοχών αυτών. Η Εταιρεία θα έχει υποχρέωση να δώσει λογαρισμό στο μέλος ή το πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί εν σχέσει προς τις

15 μετοχές αυτές για το καθαρό προϊόν της πώλησης αυτήςκαι θα θεωρείται οφειλέτης αυτού και όχι ως επίτροπος (trustee) αυτού εν σχέσει προς το ποσό αυτό. Οποιαδήπτε χρήματα δεν θα έχουν καταβληθεί στο μέλος ή άλλο προσωπο που δικαιούται τις μετοχές αυτές θα μεταφέρονται σε χωριστό λογαριασμό και θα συνιστούν μόνιμη οφειλή της Εταιρείας. Χρήματα που θα έχουν μεταφερθεί σε ένα τέτοιο χωριστό λογαριασμό μπορούν, είτε να χρησιοποιηθούν για την επιχείρηση της Εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός από μετοχές στην ίδια της Εταιρεία ή σε μητρική της εταιρεία) που οι Σύμβουλοι θέλουν από καιρό σε καιρό εγκρίνει. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (STOCK) 44. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα να μετατρέπει όλες τις μετοχές που πληρώθηκαν σε μετοχικό κεφάλαιο, και να επαναμετατρέπει όλο το μετοχικό κεφάλαιο σε μετοχές που πληρώθηκαν οποιασδήποτε κατηγορίας. 45. Οι κάτοχοι μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να το εκχωρούν, ή οποιοδήποτε μέρος του, με τον ίδιο τρόπο και τηρουμένων των ιδίων κανονισμών που ίσχυαν για τις μετοχές από τις οποίες προήλθε το μετοχικό κεφάλαιο πριν τη μετατροπή, ή με τον πλησιέστερο τρόπο που επιτρέπουν οι συνθήκες και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν από καιρού εις καιρό να καθορίζουν το κατώτατο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που μπορεί να εκχωρηθεί αλλά με τρόπο ώστε το κατώτατο αυτό ποσό να μην υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών από τις οποίες προήλθε το μετοχικό κεφάλαιο. 46. Οι κάτοχοι του μετοχικού κεφαλαίου ανάλογα με το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν, έχουν τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και πλεονεκτήματα αναφορικά με τα μερίσματα, ψηφοφορία κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα θέματα ως εάν ήταν κάτοχοι των μετοχών από τις οποίες προήλθε το μετοχικό κεφάλαιο, αλλά δεν θα παρέχεται οποιοδήποτε τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα (εκτός της συμμετοχής στα μερίσματα και τα κέρδη της Εταιρείας και στο ενεργητικό κατά τη διάλυση), για ποσό μετοχικού κεφαλαίου που δεν θα παραχωρούσε αυτά αν υπήρχε σε μετοχές. 47. Οι κανονισμοί της Εταιρείας που εφαρμόζονται επί μετοχών που έχουν πληρωθεί εφαρμόζονται, επί του μετοχικού κεφαλαίου και οι λέξεις μετοχή και κάτοχος μετοχών στους κανονισμούς αυτούς θα περιλαμβάνουν μετοχικό κεφάλαιο και κάτοχο μετοχικού κεφαλαίου.

16 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 48. Η Εταιρεία μπορεί να μεταβάλλει τους όρους του Ιδρυτικού της Εγγράφου με Σύνηθες Ψήφισμα ώστε : (α) Να ενοποιεί και διαιρεί το μετοχικό της κεφάλαιο σε μετοχές μεγαλύτερου ποσούτων υφισταμένων μετοχών. (β) Να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές που κατά την ημέρα λήψης της απόφασης δεν έχουν ληφθεί ή δε συμφωνήθηκε να ληφθούν από οποιονδήποτε. (γ) Να υποδιαιρεί το μετοχικό της κεφάλαιο ή οποιοδήποτε μέρος του σε μετοχές μικρότερου ποσού από το ποσό που καθορίζεται με το Ιδρυτικό της Εγγραφο, με υποδιαίρεση των υφισταμένων μετοχών ή οποιωνδήποτε από αυτές, τηρουμένων πάντοτε των προνοιών του Νόμου. 49. Η Εταιρεία μπορεί με Ειδικό Ψήφισμα να μειώνει το μετοχικό της κεφάλαιο ή οποιοδήποτε αποθεματικό ταμείο ή οποιοδήποτε αποθεματικό που προήλθε από έκδοση μετοχών με υπεραξία με οποιοδήποτε τρόπο εξουσιοδοτείται από το Νόμο και τηρουμένων οποιωνδήποτε όρων που καθορίζει ο Νόμος. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 50. Η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση μπορεί από καιρού εις καιρό, είτε οι κατά καιρούς εκδοθείσες μετοχές έχουν πλήρως κληθεί είτε όχι, να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο με τη δημιουργία νέων μετοχών, και το νέο αυτό κεφάλαιο να είναι για τέτοιο ποσό και να υποδιαιρείται αντίστοιχα σε μετοχές τέτοιων ονομαστικών ποσών και (τηρουμένων οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων, που κατά καιρούς ανήκουν σε οποιαδήποτε τάξη μετοχών) τέτοιων δικαιωμάτων προτίμησης, αναβολής ή άλλων ειδικών δικαιωμάτων (αν υπάρχουν) και να υπόκειται σε τέτοιους όρους και περιορισμούς (αν υπάρχουν), αναφορικά με το μέρισμα, επιστροφή κεφαλαίου, ψήφου ή άλλως πως όπως ορίζει η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για την αύξηση αυτή. 51. Με εξαίρεση των όρων που προνοούν διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό ή που εξυπακούονται από αυτούς ή με βάση τους όρους έκδοσης, οποιοδήποτε μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται ως μέρος του αρχικού Συνήθους Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και υπόκειται στις ίδιες πρόνοιες αναφορικά με την πληρωμή κλήσεων,

17 εκχώρηση, μεταβίβαση εξαιτίας θανάτου, δήμευση και άλλως πως όπως το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 52. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 70 του Νόμου, όλα ή οποιαδήποτε δικαιώματα, προνόμια ή όροι που συνδέονται ή ανήκουν από καιρού εις καιρό σε οποιαδήποτε τάξη μετοχών και που απαρτίζουν από καιρού εις καιρό μέρος του κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορούν από καιρού εις καιρό να τροποποιούνται αλλοιώνονται, επεκτείνονται, ή εγκαταλείπονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων, που δεν θα είναι λιγότεροι των τριών τετάρτων, των μετοχών της σχετικής τάξης που έχουν εκδοθεί ή με την έγκριση από έκτακτο ψήφισμα που λαμβάνεται σε χωριστή συνέλευση των μελών της σχετικής τάξης. Σε κάθε τέτοια χωριστή συνέλευση εφαρμόζονται mutatis mutandis όλες οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού αναφορικά με τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας (περιλαμβανομένης της υποχρέωσης ειδοποίησης των μελών για το δικαίωμά τους να διορίζουν πληρεξουσίους αντιπροσώπους), αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρείται ότι υπάρχει η αναγκαία απαρτία όταν παρευρίσκονται μέλη της τάξης που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο του κεφαλαίου, που πληρώθηκε ή πιστώθηκε ως πληρωμένο επί των μετοχών της τάξης που εκδόθηκαν και ο κάθε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής δικαιούται σε κατά μετοχή ψηφοφορία, μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 53. Η Εταιρεία συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική της συνέλευση, επιπρόσθετα προς οποιεσδήποτε άλλες συνελεύσεις κατά τη διάρκεια του ιδίου χρόνου και καθορίζει τη συνέλευση ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις με τις οποίες τη συγκαλούν και δε μπορούν να μεσολαβήσουν περισσότεροι από δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και της επόμενης. Νοείται ότι, αν η Εταιρεία συγκαλέσει την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση μέσα σε 18 μήνες από τη σύστασή της, δεν παρίσταται ανάγκη να τη συγκαλέσει μέσα στο χρόνο σύστασής της ή εντός του επομένου έτους. Η ετήσια γενική συνέλευση συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που ορίζεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους. 54. Ολες οι γενικές συνελεύσεις εξαιρουμένων των ετησίων γενικών συνελεύσεων αποκαλούνται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.

18 55. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να συγκαλούν, οποτεδήποτε θεωρήσουν κατάλληλο, έκτακτη γενική συνέλευση και έκτακτες γενικές συνελεύσεις πρέπει επίσης να συγκαλούνται κατόπιν τέτοιας αίτησης, ή αν υπάρξει παράλειψη, μπορούν να συγκαλούνται από τέτοιους αιτητές όπως προνοείται από το άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν βρίσκεται εντός της Δημοκρατίας επαρκής αριθμός Διοικητικών Συμβούλων που να είναι ικανοί να ενεργούν ώστε να αποτελούν απαρτία, οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο μέλη της Εταιρείας μπορούν να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση κατά τον ίδιο ή σχεδόν τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο μπορούν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση. EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 56. Τηρουμένων των προνοιών της κείμενης νομοθεσίας, η ετήσια γενική συνέλευση και η συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον εικοσιμιάς ημερών και συνέλευση της Εταιρείας εκτός της ετήσιας γενικής συνέλευσης, ή συνέλευσης για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών. Αναφορικά με την ειδοποίηση δεν υπολογίζεται η ημέρα που αυτή επιδόθηκε ή θεωρείται ότι επιδόθηκε, ούτε η ημερομηνία για την οποία δίδεται και καθορίζει όλα τα στοιχεία και εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του τόπου, της ημέρας και της ώρας της συνέλευσης και σε περίπτωση ειδικής εργασίας, της γενικής φύσης της εργασίας) και επιδίδεται σύμφωνα με τον τρόπο που επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία ή αναφέρεται πιο κάτω (αναλόγως της περίπτωσης) σε τέτοια πρόσωπα που δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία δυνάμει των κανονισμών της Εταιρείας ή/και της κείμενης νομοθεσίας. Περαιτέρω, οι αξιωματούχοι της Εταιρείας διασφαλίζουν τη συμμόρφωση αυτής με οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας που σχετίζονται με τη διάθεση στοιχείων/πληροφοριών στην ιστοσελίδα αυτής. 57. Τηρουμένων των προνοιών της κείμενης νομοθεσίας, τυχαία παράλειψη να δοθεί ειδοποίηση για συνέλευση σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να λαμβάνει ειδοποίηση ή η μη λήψη τέτοιας ειδοποίησης από τέτοιο πρόσωπο, δεν καθιστά άκυρη τη διαδικασία στη συνέλευση αυτή.

19 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 58. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε Εκτακτη Συνέλευση θεωρείται ειδική και κάθε εργασία που διεξάγεται σε Ετήσια Γενική Συνέλευση θεωρείται επίσης ειδική με εξαίρεση την κήρυξη μερίσματος, την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των Διοικητικών Συμβούλων και Ελεγκτών και άλλων εγγράφων που συνοδεύουν ή επισυνάπτονται στις οικονομικές καταστάσεις, της εκλογής των Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αφυπηρετούν και το διορισμό και καθορισμό αμοιβής των Ελεγκτών. 59. Δεν θα διεξάγεται εργασία σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό ή στο νόμο, τρεις μέτοχοι παρόντες αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, και που μαζί κατέχουν πέραν του μισού αριθμού (50% + μία μετοχή) των κατά το χρόνο εκείνο εκδοθεισών μετοχών της Εταιρείας οι οποίες παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα να παίρνουν ειδοποίηση, να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σε γενιεκές συνελεύσεις, θα συνστούν απαρτία. 60. Εάν μέσα σε μισή ώρα από το χρόνο που ορίστηκε για τη Γενική Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση, αν συγκλήθηκε κατόπιν απαίτησης των μελών διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση, πέντε (5) μέτοχοι παρόντες αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα συνιστούν απαρτία. 61. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει κάθε Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αλλά αν δεν υπάρχει τέτοιος Πρόεδρος, ή αν δεν παρίσταται σε οποιαδήποτε συνέλευση, μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκλησή της ή αν αυτός δεν επιθυμεί να προεδρεύσει, τα μέλη που παρίστανται εκλέγουν έναν από τους Διοικητικούς Συμβούλους ή αν δεν παρίσταται οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος, ή αν αρνηθούν να προεδρεύσουν όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που παρίστανται, εκλέγουν κάποιο παριστάμενο μέλος για να προεδρεύσει της Συνέλευσης. 62. Ο Πρόεδρος μπορεί, με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε συνέλευσης, στην οποία υπάρχει απαρτία και υποχρεούται αν λάβει τέτοιες οδηγίες από τη συνέλευση, να αναβάλλει τη συνέλευση από καιρού εις καιρό και τόπου εις τόπο όπως αποφασίζει η συνέλευση. Οταν αναβάλλεται συνέλευση για τριάντα (30) ή περισσότερες ημέρες θα πρέπει να δίδεται

20 ειδοποίηση για την εξ αναβολής συνέλευση με τον ίδιο τρόπο όπως στην περίπτωση της αρχικής συνέλευσης. Τηρουμένων των όσων αναφέρονται πιο πάνω και της κείμενης νομοθεσίας, μέλος δεν δικαιούται σε οποιαδήποτε ειδοποίηση για την αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί κατά την εξ αναβολής συνέλευση. Καμιά άλλη εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση εκτός η εργασία, που θα διεξήγετο στη συνέλευση που αναβλήθηκε. 63. Σε κάθε Γενική Συνέλευση ψήφισμα που τίθεται σε ψηφοφορία θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) ζητηθεί ψηφοφορία κατά μετοχή (poll): (α) από τον Πρόεδρο ή (β) από τουλάχιστο δέκα μέλη που παρίστανται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο ή (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρίστανται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο και εκπροσωπούν όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του συνόλου των δικαιωμάτων ψηφοφορίας όλων των μελών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση ή (δ) από μέλος ή μέλη κατόχους μετοχών της Εταιρείας που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση και είναι μετοχές επί των οποίων πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο προς όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του ολικού ποσού που πληρώθηκε επί όλων των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό. Eκτός αν απαιτηθεί κατά μετοχή ψηφοφορία ως πιο πάνω, δήλωση από τον Πρόεδρο ότι ψήφισμα εγκρίθηκε με ανάταση χεριών ή ότι εγκρίθηκε ομόφωνα ή με ειδική πλειοψηφία, ή ότι δεν εγκρίθηκε και εγγραφή για το σκοπό αυτό στο βιβλίο που περιέχει τα πρακτικά της Συνέλευσης της Εταιρείας, αποτελεί τελεσίδικη μαρτυρία για το γεγονός χωρίς απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων, που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος αυτού. 64. Αν απαιτηθεί κατά μετοχή ψηφοφορία με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτή διεξάγεται σε τέτοιο χρόνο (μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες) και τόπο και με τέτοιο τρόπο που, τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας, δυνατό να καθορίσει ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά μετοχή θεωρείται ως ψήφισμα της συνέλευσης στην οποία απαιτήθηκε η ψηφοφορία κατά μετοχή. Η απαίτηση για ψηφοφορία κατά μετοχή μπορεί να αποσυρθεί. 65. Δεν μπορεί να απαιτηθεί οποιαδήποτε ψηφοφορία κατά μετοχή για την εκλογή Προέδρου συνέλευσης ή επί οποιουδήποτε θέματος αναβολής.

ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α 1. Οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Σημαντική Σημείωση Η ενοποιημένη αυτή έκδοση του Καταστατικού της

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις

Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις 0003/00010749/el Γενική Συνέλευση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις HB Attachments: 1. HB Articles 2. HB Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.113)

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.113) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.113) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Articles of Association) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Blueberry Crush Ltd ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Σε αυτό το Καταστατικό Νόμος σημαίνει τον

Διαβάστε περισσότερα

1. Στους Κανονισμούς αυτούς και στο Ιδρυτικό Έγγραφο:

1. Στους Κανονισμούς αυτούς και στο Ιδρυτικό Έγγραφο: Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ (ΚΥΠΕΡΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ 1. Στους Κανονισμούς αυτούς και στο Ιδρυτικό Έγγραφο: «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση 0004/00000297/el Γενική Συνέλευση USB Bank Plc USB Attachments: 1. Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.ΔΙΙ. 36/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2482 της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 36 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Αυγούστου ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Το όνομα της Εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΔΡΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως η «Εταιρεία»).

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Αριθµός 2540 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (στο εξής αναφερόµενοι ως "οι Κανονισµοί") (Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use KEΦΑΛΑΙΟ 41 ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Με αίτηση εµπιστεύµατος οποιουδήποτε αγαθοεργού ιδρύµατος το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικό ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Συνοπτικός τίτλος Ερμηνεία Ίδρυση Ταμείου Λειτουργία και έδρα του Ταμείου Σκοποί του Ταμείου Πόροι του Ταμείου 1. Οι παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Διαδικτυακός τόπος: www.anek.gr Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP 0041/00016435/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 15/7/2016 Επισυνάπτονται: α) Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ

IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 IΔIΩΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIOΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ME ΕΓΓΥΗΣΗ IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις KAJl. 83/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2502 της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 83 Οι περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2015

Ανακοίνωση. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2015 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 366/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3205 της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 366 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10.00 π.μ. Στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Ψυχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚ ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

147(I)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟ

147(I)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4465, 17.10.2014 Ν. 147(Ι)/2014 147(I)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟ H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 30/04/2015 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 650 Ν. 31(Ι)/94 Αρ. 2876,

E.E. Παρ. 1(1) 650 Ν. 31(Ι)/94 Αρ. 2876, E.E. Παρ. 1(1) 650 Ν. 31(Ι)/94 Αρ. 2876, 22.4.94 Ο περί Απρόσκλητου Προσφοράς Αγαθών και Υπηρεσιών Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τροποποιητικά νομοσχέδια σε σχέση με τον «Νόμο που προνοεί για την Έκδοση Καλυμμένων Αξιογράφων από Εγκεκριμένα Ιδρύματα και τη Διεξαγωγή Εργασιών Καλυμμένων Αξιογράφων από Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ (10 η ) ΕΚΤΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα