Γιάννης Ρεµούνδος, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιάννης Ρεµούνδος, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, 2.000 αντίτυπα"

Transcript

1

2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο θείος µου ο κατσικοπόδαρος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιάννης Ρεµούνδος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Χρήστος ήµος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος Κοτσάτος & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑ: Κωνσταντίνα Παναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε. Γιάννης Ρεµούνδος, 2010 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2010 Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN Τυπώθηκε σε 100% ανακυκλωµένο χαρτί. To ðáñüí Ýñãï ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò ðñïóôáôåýåôáé êáôü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Åëëçíéêïý Íüìïõ (Í. 2121/1993 üðùò Ý åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó ýåé óþìåñá) êáé ôéò äéåèíåßò óõìâüóåéò ðåñß ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò. Áðáãïñåýåôáé áðïëýôùò ç Üíåõ ãñáðôþò Üäåéáò ôïõ åêäüôç êáôü ïðïéïíäþðïôå ôñüðï Þ ìýóï áíôéãñáöþ, öùôïáíáôýðùóç êáé åí ãýíåé áíáðáñáãùãþ, åêìßóèùóç Þ äáíåéóìüò, ìåôüöñáóç, äéáóêåõþ, áíáìåôüäïóç óôï êïéíü óå ïðïéáäþðïôå ìïñöþ (çëåêôñïíéêþ, ìç áíéêþ Þ Üëëç) êáé ç åí ãýíåé åêìåôüëëåõóç ôïõ óõíüëïõ Þ ìýñïõò ôïõ Ýñãïõ. ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. äñá: ÔáôïÀïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str Ìåôáìüñöùóç Metamorfossi, Greece Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé Üëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str ÁèÞíá Áthens, Greece Ôçë.: Tel.: Telefax: Telefax:

3 Εικονογράφηση: Χρήστος ήµος

4 Ï ÃÉÁÍÍÇÓ ÑÅÌÏÕÍÄÏÓ ãåííþèçêå ôï 1950 óôïí ÐåéñáéÜ. Óðïýäáóå óôçí ÐÜíôåéï Ó ïëþ. æçóå óôç Äáíßá, ôç Ãéïõãêïóëáâßá, ôç Ãåñìáíßá êáé ãéá áñêåôü äéüóôçìá óôçí ÊñÞôç. åé äýï ðáéäéü êáé óþìåñá æåé óôïí ÐåéñáéÜ. Áðü ìéêñüò åß å äåßîåé êëßóç ðñïò ôï ãñüøéìï êáé Ý åé Þäç åêäþóåé áñêåôü âéâëßá. Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ ÏÃÉÏÓ κõêëïöïñïýí ôá âéâëßá ôïõ: ÁÐÏ ÐÏÕ ÐÁÍÅ ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÄÏ ÄÅËÇÃÉÁÍÍÇ; ðïõ ôéìþèçêå ìå ôï Âñáâåßï ÌõèéóôïñÞìáôïò 1999 áðü ôïí Êýêëï ôïõ Åëëçíéêïý Ðáéäéêïý Âéâëßïõ, ÐÙÓ ÔÁ ÐÅÑÁÓÅÓ ÓÔÏ ÂÏËÏ, ÊÙÓÔÁÊÇ; ðïõ ôéìþèçêå ìå ôï Âñáâåßï ÌõèéóôïñÞìáôïò 1999 áðü ôç Ãõíáéêåßá Ëïãïôå- íéêþ ÓõíôñïöéÜ, ÔÏ ÊÕÍÇÃÉ ÔÏÕ ÊÑÕÌÌÅÍÏÕ ÈÇÓÁÕÑÏÕ, ðïõ ôéìþèçêå ìå ôï Âñáâåßï ÌõèéóôïñÞìáôïò 2002 áðü ôç Ãõíáéêåßá Ëïãïôå íéêþ ÓõíôñïöéÜ, ÔÏ ÌÕÓÔÇÑÉÏ ÔÇÓ 21ΗΣ ÁÍÔÑÁÓ, ÔÇÓ ÊÁÊÏÌÏÉÑÁÓ! ΑΧ, ΑΥΤΟΣ Ο ΟΜΗΡΟΣ! ΟΝΕΙ- ΡΟ ΕΙΝΑΙ, ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ! ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ και ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ CD PLAYER. Åðßóçò êõêëïöïñïýí ôá âéâëßá ôïõ ãéá åíçëßêïõò ÂÁÆÙ ÔÇ ÌÏÍÁÎÉÁ, ÂÁ- ËÅ ÔÏ ÏÍÅÉÑÏ! ÊÕÍÇÃÙÍÔÁÓ ÔÏ ÁÑÔÉÍÏ ÖÅÃÃÁÑÉ και ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΛΟΗΣ. Ï ÃéÜííçò Ñåìïýíäïò áó ïëåßôáé ðáñüëëçëá ìå ôç öùôïãñáößá êé Ý åé êüíåé åêèýóåéò ìå æùãñáöéóìýíåò êáé øçöéáêýò öùôïãñáößåò.

5 Πρόλογος Πώς βρέθηκαν στα χέρια µου αυτές οι ιστορίες Ένα απόγευµα του καλοκαιριού, καθώς είχα βαρεθεί να τεµπελιάζω στο µπαλκόνι κοιτάζοντας µελαγχολικά τα πορτοκαλοροδινοµενεξελιά χρώµατα του δειλινού, έριξα µια µατιά στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προς µεγάλη µου έκπληξη βρήκα το παρακάτω κείµενο. Κύριε συγγραφέα, χαίρετε! Ονοµάζοµαι Αλέξης Κοτρώνης, είµαι δέκα χρόνων και κατοικώ στην Πάτρα. Μένω σε ένα διαµέρισµα µαζί µε τους γονείς µου και τη γιαγιά µου. Όπως καταλάβατε, είµαι µοναχογιός και µε έχουν µη βρέξει και µη στάξει. Ο µπαµπάς µου ονοµάζεται Λάµπρος Κοτρώνης και είναι οφθαλµίατρος. Η µαµά µου λέγεται Ξένια Κοτρώνη και είναι ερευνήτρια. Τη γιαγιά 7

6 µου τη λένε Ιωάννα, αλλά τη φωνάζουµε «Γιαννούλα», κι είναι στενοχωρηµένη. Ο παππούς µου ο Αντρέας υπερασπίζεται τα αγροτικά προ όντα της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο και το µισό καιρό µένει στις Βρυξέλλες, τον άλλο µισό στην Αθήνα, κι ό,τι περισσέψει έρχεται και στην Πάτρα για να µας δει και να γκρινιάξει για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει. Όλοι τού λένε να κάτσει στα αυγά του και να µην παριστάνει το σωτήρα του έθνους, αλλά αυτός δεν τους ακούει. Η αλήθεια είναι ότι βαριακούει κιόλας. Ο παππούς και η γιαγιά από τη µεριά του µπαµπά µου µένουν στην Αθήνα όπου έχουν το µαγαζί τους µε τουριστικά είδη κάτω από την Ακρόπολη. Η µαµά έχει και µία αδελφή, τη θεία Μεταξία, η οποία ζηλεύει παθολογικά το θείο Μανόλη, ο οποίος είναι οπτικός, έχει ένα µαγαζί που λέγεται Οφθαλµός και βάζει τα γυαλιά στους πελάτες του µπαµπά. Όλοι τής λένε ότι ο θείος Μανόλης είναι υπόδειγµα συζύγου και να αφήσει τις υστερίες, αλλά αυτή δεν τις αφήνει. Έχουν µία κόρη, την Αναστασία, την ξαδέλφη µου, η οποία πηγαίνει στο γυµνάσιο, αλλά, επειδή µε κορο δεύει και µε λέει «κοντό», δε θα σας πω τίποτα γι αυτήν κι έτσι δε θα γίνει διάσηµη! Η µαµά διάβασε στο µπλογκ σας ότι, επειδή δεν έχετε έµπνευση, ζητάτε αστείες ιστορίες για να τις κάνετε βιβλίο µε τον τίτλο «ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΕ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ!» Μου είπε λοιπόν: «Βρε Αλέξη, δεν του γράφεις του χριστιανού τις ιστορίες του Θόδωρου;» 8

7 «Άσε το παιδί ήσυχο καλοκαιριάτικα, είδαµε και πάθαµε να ξεφορτωθούµε τον Θόδωρο, θα τον κάνουµε και βιβλίο τώρα;» µουρµούρισε συγχυσµένη η γιαγιά. «Θα είναι µια καλή ευκαιρία να εξασκηθεί στη γλώσσα» είπε ο µπαµπάς, ο οποίος δε χαλάει χατίρι της µαµάς. Κι έτσι αποφάσισα να σας γράψω. Μέχρι να εµφανιστεί στη ζωή µας ο θείος Θόδωρος, δεν είχαµε αστείες ιστορίες στην οικογένειά µας, εκτός από τις ζήλιες της θείας Μεταξίας και τις µεγαλοµανίες του παππού Αντρέα. Όταν όµως µπήκε στη ζωή µας ο θείος Θόδωρος, τότε γέµισε αστείες ιστορίες. Κι όταν λέω αστείες ιστορίες, εννοώ για τους άλλους αστείες, όχι για εµάς. Εµάς µας φάνηκαν σαν εφιάλτης, ξέρετε, από αυτά τα όνειρα που τσιµπιέσαι για να ξυπνήσεις και δεν ξυπνάς. Οι ιστορίες του θείου µου είναι τόσο εξωφρενικές κι απίστευτες που ακόµη κι εγώ δυσκολεύοµαι να τις πιστέψω, παρόλο που ήµουν µπροστά. Τώρα βέβαια θα αναρωτηθείτε: «Είναι δυνατόν να συµβαίνουν σε έναν άνθρωπο όλα τα στραβά, τα ανάποδα και τα περίεργα;» Είναι. Ιδίως όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ο θείος µου ο Θόδωρος Σπηλιωτακόπουλος! Ενδιαφέρεστε να τις διαβάσετε; ΥΓ. Ο µπαµπάς µου είπε να σας υπενθυµίσω ότι, αν αποφασίσετε να κάνετε βιβλίο τις ιστορίες µε το 9

8 θείο Θόδωρο, να αλλάξετε τα ονόµατα για να µη γίνουµε ρεζίλι και να γράψετε ότι όλα είναι φανταστικά κι ότι «πάσα οµοιότης µε την πραγµατικότητα οφείλεται σε καθαρή σύµπτωση», όπως γράφουν όλα τα σοβαρά βιβλία. Ο µπαµπάς γελούσε όταν τα έλεγε αυτά, αλλά η γιαγιά δε γελούσε όταν του απάντησε: «Μα είναι δυνατόν, Λάµπρο, να γραφτεί σοβαρό βιβλίο µε πρωταγωνιστή τον Θόδωρο;» Αλέξης Κοτρώνης Παλαιών Πατρών Γερµανού 21, Ψηλά Αλώνια, Πάτρα εν περίµενα πολλά πράγµατα από το νεαρό φίλο µου, αλλά είχα την περιέργεια τι σόι άνθρωπος ήταν αυτός ο θείος Θόδωρος. Του απάντησα, µου απάντησε και τελικά µου έστειλε τις ιστορίες του. Στρώθηκα αµέσως στη δουλειά κόψε, ράψε, άλλαξε, ξήλωσε, ξαναράψε και διόρθωσε, τη δουλειά του συγγραφέα δηλαδή, κι ιδού το αποτέλεσµα. Ελπίζω, διαβάζοντάς τες, να διασκεδάσετε κι εσείς όσο κι εγώ. Αν όχι, µην τα βάλετε µαζί µου. Ο Αλέξης Κοτρώνης φταίει, ή µάλλον ο θείος Θόδωρος! Γ. Ρ. 10

9 Εισαγωγή Πώς βρέθηκε ο θείος Θόδωρος στην Πάτρα Ήταν απόγευµα µιας συνηθισµένης Κυριακής του Οκτώβρη και βρισκόµαστε όλοι στο σπίτι, ο καθένας απορροφηµένος στις ασχολίες του. Ο µπαµπάς µελετούσε ιατρικά περιοδικά, η µαµά έψαχνε στο ιαδίκτυο άρθρα για την επιστηµονική της εργασία και η γιαγιά θυ- µιάτιζε µουρµουρίζοντας «σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου» και κάτι άλλα µπερδεµένα. Ο φίλος µου ο ηµήτρης έπαιζε προσηλωµένος στο κοµπιούτερ ένα παιχνίδι, εξοντώνοντας µε µανία εξωγήινους^ δεν είχε αφήσει εξωγήινο για εξωγήινο να περιφέρεται στο ιάστηµα. Η Ζαχαρένια, η συµµαθήτριά µας και γειτόνισσά µου, καθόταν δίπλα του και παρακολουθούσε το παιχνίδι κι αναστέναζε κάθε τόσο. Εδώ και δύο µήνες είχε ανακαλύψει ότι ήταν ερωτευµένη µαζί του κι έκανε οτιδή- 11

10 ποτε περνούσε από το χέρι της για να του το δείξει, αλλά εκείνος δεν το έβλεπε. Εγώ αντέγραφα τις λύσεις των ασκήσεων που µου είχε φέρει ο ηµήτρης, δίχως να καταλαβαίνω τι γράφω. Του είχα όµως εµπιστοσύνη, γιατί ήταν ο καλύτερος µαθητής στην τάξη µας. Τότε χτύπησε το τηλέφωνο ρυθµικά ντριν, ντριν, ντριν θρυµµατίζοντας τη γλυκιά µονοτονία του κυριακάτικου απογεύµατος. «Η µάνα µου θα είναι, για να µου πει να γυρίσω σπίτι», είπε ο ηµήτρης µουτρωµένα που θα άφηνε το παιχνίδι κι εγώ πήγα και σήκωσα το ακουστικό. «Αλέξη, χρυσό µου, εσύ είσαι; Είµαι η θεία έσποινα από την Καλαµάτα. ώσε µου τον µπαµπά σου, αγάπη µου!» ε θυµόµουν καµία θεία έσποινα από την Καλαµάτα, αλλά δεν της το είπα. Φώναξα τον µπαµπά κι εκείνος σηκώθηκε αργά και βαρύθυµα, γιατί δεν του αρέσει να τον αποσπούν από τις µελέτες του. «Ποιος ήταν;» µε ρώτησε αφηρηµένα η µαµά, ανακατεύοντας το τσάι της. «Η θεία έσποινα από την Καλαµάτα». «Α, οι Σπηλιωτακοπουλαίοι», έκανε αδιάφορα, ενώ ο µπαµπάς έλεγε στο τηλέφωνο: «Εντάξει, θεία, θα κάνουµε κατά το δοκούν Εντάξει, θεία, µην ανησυχείς Θα τον συνδράµουµε τον Θόδωρο!» «Τι ήθελε η θεία έσποινα;» ρώτησε η µαµά όταν ο µπαµπάς έκλεισε το τηλέφωνο. «Βρήκε δουλειά ο Θόδωρος στο δηµαρχείο της Πά- 12

11 τρας και θα εγκατασταθεί εδώ. Με παρακάλεσε να τον βοηθήσουµε, να τον έχουµε από κοντά». «Μα ο Θόδωρος τώρα πρέπει να είναι κοτζάµ άντρας! Τι βοήθεια χρειάζεται;» «Ε, δεν καταλαβαίνεις; Μάνα είναι κι ανησυχεί», είπε ο µπαµπάς και η γιαγιά µού έδωσε ένα πιάτο καθαρισµένα µήλα. Τότε χτύπησε το τηλέφωνο ξανά κι ήταν η γιαγιά από την Αθήνα. «Κοίτα σύµπτωση Μόλις µε πήρε η έσποινα από την Καλαµάτα^ ο Θόδωρος έρχεται στην Πάτρα», της είπε ο µπαµπάς. «Όχου, παιδάκι µου!» άκουσα δυνατά τη φωνή της γιαγιάς. «Αυτοί, παιδί µου, είναι κατσικοπόδαροι» «Άσε µας, βρε µάνα, κατσικοπόδαροι κι ανοησίες!» «Άκου που σου λέω, κράτησέ τον µακριά! Από παλιά, από τότε που ήµουν στην Καλαµάτα, είχαν τη φήµη», επέ- µεινε η γιαγιά από την Αθήνα. «Εγώ δεν τις πιστεύω αυτές τις σαχλαµάρες», ξανάπε ο µπαµπάς και δεν άκουσα άλλα γιατί επέστρεψα στους φίλους µου. «Τι έγινε;» ρώτησε ο ηµήτρης εξοντώνοντας τον τελευταίο εξωγήινο. «Τίποτα, ένας θείος µου κατσικοπόδαρος θα έρθει στην Πάτρα», απάντησα αδιάφορα. «Κατσικοπόδαρος;» απόρησε η Ζαχαρένια και δάγκωσε αριστοκρατικά ένα κοµµάτι µήλο και το υπόλοιπο της έπεσε πάνω στις ασκήσεις µου. 13

12 «Ναι, έτσι τον είπε η γιαγιά από την Αθήνα» «Κατσικοπόδαρος σηµαίνει γρουσούζης, γκαντέ- µης, ανακατωσούρας, είναι αυτός που προξενεί προβλήµατα σε ό,τι πλησιάζει», εξήγησε ο ηµήτρης µε ύφος κινητής εγκυκλοπαίδειας. «Άσε µας, ρε ηµήτρη, εγώ δεν τις πιστεύω αυτές τις σαχλαµάρες», είπα αντιγράφοντας το ύφος του µπαµπά. Έτσι είπα, γιατί ακόµη δεν ήξερα τη συνέχεια. Πάντως, τις πρώτες µέρες µετά την εγκατάσταση του θείου Θόδωρου στην Πάτρα δε συνέβη τίποτα το συγκλονιστικό. Όχι µόνο δε χρειάστηκε να τον βοηθήσουµε, αλλά είχε βρει µόνος του σπίτι, είχε προσαρµοστεί αµέσως στη ζωή της πόλης και κάθε τόσο µας τηλεφωνούσε για να ρωτήσει τι κάνουµε και να µας τονίσει καλοδιάθετα: «Και για ό,τι χρειάζεστε εγώ είµαι εδώ! Μη διστάσετε να µου ζητήσετε οτιδήποτε, καθότι τώρα έχετε τα µέσα στο δηµαρχείο». εν υπήρχε τίποτα να του ζητήσουµε, µέχρι που πραγ- µατικά τον χρειαστήκαµε κι έτσι άρχισαν όλα 14

13 Ένα απόγευμα με το θείο Θόδωρο «Τι θα το κάνουµε το παιδί;» «Θα το πάµε στον Θόδωρο!» «Στον Θόδωρο; Μπορεί ο Θόδωρος να;» «Μια χαρά µπορεί! Θα τον κρατήσει στο δηµαρχείο µέχρι να σχολάσει. ε θα του είναι βάρος, έτσι κι αλλιώς εκεί βαράνε µύγες. Ύστερα θα τον πάρει στο σπίτι του, θα διαβάσει τα µαθήµατά του και, προτού το πολυκαταλάβει, θα περάσω να τον παραλάβω. Θα φροντίσω να µην αργήσω». Το παιδί ήµουν εγώ και η κουβέντα ήταν των γονιών µου. Η γιαγιά βρισκόταν στο νοσοκοµείο για να υποβληθεί σε µια εγχείρηση και δεν ήξεραν τι να µε κάνουν, γιατί δεν ήθελα να µείνω ούτε µε τη δεσποινίδα Ιοκάστη, από το διπλανό διαµέρισµα, και να ακούω όπερες, ούτε µε την οικογένεια Λαζαράνη του κάτω διαµερίσµατος που, επειδή δεν έχουν παιδιά, µε τρελαίνουν στα 15

14 χάδια και µε µπουκώνουν µε φρούτα, εξωτικές σαλάτες, ξηρούς καρπούς και γλυκά. Θα µπορούσα βέβαια να πάω στο σπίτι κάποιου από τους φίλους µου, αλλά ο η- µήτρης φιλοξενούσε το θείο του που υπηρετούσε στο στρατό κι ήθελε να µείνει µόνος µαζί του για να του µάθει τα µυστικά του πολέµου, ενώ η Ζαχαρένια έµενε σε µιας θείας της γιατί στο σπίτι της γινόταν πραγµατικός πόλεµος. Είχε καταφύγει εκεί µια ξαδέλφη της που το είχε σκάσει από το χωριό επειδή οι δικοί της ήθελαν να την παντρέψουν µε κάποιον κι εκείνη ήθελε να παντρευτεί έναν άλλον, κι αυτές οι κουβέντες δεν ήταν σωστό να γίνονται µπροστά σε παιδιά. Κι έτσι απόµεινε ο θείος Θόδωρος. «Εσύ τι λες, πουλάκι µου;» ρώτησε η µαµά. Εγώ ήθελα να µείνω µόνος στο σπίτι, αλλά η µαµά ένιωθε ανασφάλεια να µε αφήσει µόνο µου^ βλέπετε, είµαι µοναχοπαίδι και µε προσέχουν σαν τα µάτια τους. «Εντάξει», συµφώνησα κι αναρωτιόµουν πώς να ήταν αυτοί οι άνθρωποι στο δηµαρχείο που βαρούσαν τις µύγες. Ήταν µια καλή ευκαιρία να τους δω από κοντά. «Θα ειδοποιήσω τον Θόδωρο να έρθει να σε πάρει από το σχολείο. ε θα δυσκολευτείς να τον αναγνωρίσεις. Είναι ψηλός, εύσωµος, φαλακρός και» «Από τα φρύδια θα τον αναγνωρίσεις! Ο Θόδωρος έχει τα πιο πυκνά φρύδια της Πελοποννήσου, πιο πυκνά κι από του Κολοκοτρώνη», διευκρίνισε η µαµά, προσπαθώντας να κάνει τη φωνή της ευχάριστη και να κρύψει τον εκνευρισµό της. 16

15 Και πραγµατικά, την επόµενη µέρα ο θείος Θόδωρος µε περίµενε στην είσοδο του σχολείου και δε δυσκολεύτηκα διόλου να τον αναγνωρίσω. Από τα φρύδια τον κατάλαβα, ήταν τόσο πυκνά που δεν κατάφερνες να δεις τι χρώµα είχαν τα µάτια του. Ψηλός, σωστός ντερέκι, εύσωµος σαν γίγαντας και φαλακρός σαν γλόµπος. Ήταν δεν ήταν τριάντα χρόνων. Φορούσε στρατιωτικό τζάκετ, µπλε κοτλέ παντελόνι και λουστρίνια παπούτσια. Αν δε γνώριζα αργότερα τον κύριο Γιώργο Μαυροκορέα, θα έλεγα ότι δεν υπάρχε άνθρωπος µε πιο αταίριαστο ντύσιµο! Στάθηκα µπροστά του και «Θείε Θόδωρε, εσύ είσαι;» µουρµούρισα αβέβαια. «Ο ανιψιός µου, ο ανιψιός µου ο Αλέξης!» φώναξε και οι γονείς που είχαν έρθει για να πάρουν τα παιδιά τους µε κοιτούσαν µε περιέργεια κάτω από τις οµπρέλες τους^ στο µεταξύ είχε πιάσει µια καταρρακτώδης βροχή, σωστός κατακλυσµός. Έκανε πολύ κρύο κι ένας δυνατός αέρας σάρωνε τους δρόµους της πόλης. Νοέµβρης µε τα όλα του. Ο θείος Θόδωρος µε άρπαξε από το χέρι, άνοιξε την οµπρέλα του και ξεκινήσαµε για το δηµαρχείο σχεδόν τρέχοντας, γιατί ανησυχούσε ότι ο δήµαρχος θα καταλάβαινε την απουσία του και θα του έβαζε τις φωνές. εν ήταν µακριά, αλλά µέχρι να φτάσουµε, µου κόπηκε η ανάσα. Ανεβήκαµε µια µεγάλη µαρµάρινη σκάλα, διασχίσαµε ένα µεγάλο διάδροµο κι όποιον συνάδελφό του συναντούσαµε, µε σύστηνε µε καµάρι λέγοντας: «Ο 17

16 ανιψιός µου ο Αλέξης, ο γιος του οφθαλµίατρου Κοτρώνη». Εκείνοι κουνούσαν αφηρηµένα τα κεφάλια τους και µου έριχναν µια χαµογελαστή µατιά προτού πάνε στις δουλειές τους. Το γραφείο του θείου Θόδωρου δεν ήταν ακριβώς γραφείο αλλά ένα µεγάλο δωµάτιο όπου εκεί είχαν τα γραφεία τους µερικοί υπάλληλοι. Λέω µερικοί γιατί δεν κατάφερα να τους µετρήσω. Άλλοτε ήταν πέντε κι άλλοτε έξι, άλλοτε ήταν τρεις κι άλλοτε ήταν ένας. Πάντως όλοι τους περιφέρονταν µε µια τυρόπιτα στο χέρι. Έκαναν µεγάλες χαρές όταν µε είδαν και γέλασαν µε την καρδιά τους όταν ρώτησα: «Θείε Θόδωρε, πότε θα αρχίσετε να βαράτε τις µύγες;» Το µεσηµέρι πέρασε ευχάριστα γιατί είχα πλήρη ελευθερία κινήσεων να παίξω µε τη γραφική ύλη. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν τη χρησιµοποιούσε. Το καλύτερο από όλα ήταν ένα µικρό µεταλλικό εργαλείο που άνοιγε δύο τρύπες στο χαρτί κάθε φορά που το πατούσες. Με αυτό ασχολήθηκα ιδιαιτέρως φτιάχνοντας χαρτοπόλε- µο. Είχα γεµίσει µια σακούλα του σούπερ µάρκετ µε χαρτοπόλεµο, όταν κατάλαβαν ότι χρησιµοποιούσα έντυπα της υπηρεσίας και εγκυκλίους του υπουργείου και µε σταµάτησαν. Είδα και το δήµαρχο, αλλά εκείνος δε µε είδε, γιατί µε έκρυψαν σε µια ντουλάπα µαζί µε το χαρτοπόλεµο. Εκείνη τη µέρα ο δήµαρχος είχε τα µπουρίνια του και τους έβαλε κατσάδα, σαν αυτές που µας βάζει η κυρία Πολιτοπούλου, η διευθύντρια του σχολείου µας, όταν της λέµε ότι ξεχάσαµε το τετράδιο των µαθηµατικών στο 18

17 σπίτι. Όταν έφυγε ο δήµαρχος και µε έβγαλαν από την ντουλάπα, ήταν όλοι σκυθρωποί και δεν είχαν διάθεση για αστεία. Κάθισα ήσυχα πλάι από το θείο Θόδωρο και τον παρακολουθούσα γεµάτος περιέργεια όση ώρα έκανε την εργασία του. «Η δουλειά µου, Αλέξη, είναι πολύ σηµαντική. Είµαι επιφορτισµένος µε την αποδελτιοποίηση», µου είπε και, επειδή δεν κατάλαβα, µου εξήγησε. «Κοιτάζω όλες τις εφηµερίδες και, όταν βρω κάποιο άρθρο που αναφέρεται στο δήµο µας, το κόβω. Πρόσεξε να δεις!» Είχε ένα µεγάλο, καλά ακονισµένο ψαλίδι και έκοψε πολύ προσεκτικά από την εφηµερίδα Αγγελιαφόρος της Αχα ας το κείµενο που τον ενδιέφερε. Σε αυτό ήταν πραγµατικά πολύ καλός. Αργούσε λιγάκι ώσπου να το κόψει ολόκληρο, αλλά το έκοψε τέλεια και µου το έδειξε περήφανος σαν κυνηγός που είχε πιάσει λαγό. «Και τι θα το κάνεις µετά;» ρώτησα, όχι επειδή µε ενδιέφερε αλλά για να του δείξω ότι µε ενδιέφερε. «Θα βάλω το απόκοµµα σε αυτόν εδώ το φάκελο». «Κι όταν γεµίσει ο φάκελος;» «Θα τον βάλω σε αυτό εκεί το ντοσιέ». «Κι όταν γεµίσει και το ντοσιέ;» «Θα το βάλω µαζί µε τα άλλα ντοσιέ στην ντουλάπα που βρίσκεται πίσω µου». «Κι όταν γεµίσει και η ντουλάπα και δε χωράει άλλα ντοσιέ;» «Τότε µεταφέρουµε όλα τα ντοσιέ στην αποθήκη του δήµου, στο υπόγειο». 19

18 «Κι όταν γεµίσει και η αποθήκη;» «Ε, τότε τα πετάµε στα σκουπίδια!» µου είπε και προτίµησα να µην κάνω άλλες ερωτήσεις^ είχα καταλάβει τι σηµαίνει να βαράει κάποιος µύγες. Η ώρα πέρασε ευχάριστα ακόµη κι όταν ο θείος Θόδωρος έπρεπε να καθίσει λίγο παραπάνω κάνοντας υπερωρία. Είχε σουρουπώσει όταν σχόλασε, φάγαµε κάτι πρόχειρο που δεν τρωγόταν και, επειδή το αυτοκίνητό του βρισκόταν στο συνεργείο, πήγαµε στη στάση για να πάρουµε το λεωφορείο. Το σπίτι του βρισκόταν στην άκρη της πόλης. «Είναι ένα σπίτι που θυµίζει τις παλιές καλές εποχές, όταν ακόµη υπήρχαν άνθρωποι µε άλφα κεφαλαίο», µου είπε µπαίνοντας στο λεωφορείο, αλλά δεν ανησύχησα για το σπίτι γιατί είχαµε πρόβληµα µε τα εισιτήρια. Το µηχάνηµα αρνιόταν να ακυρώσει το εισιτήριο. Ο θείος Θόδωρος προσπάθησε ξανά, αλλά τίποτα. Πίσω µας είχαν µαζευτεί κι άλλοι επιβάτες, ο οδηγός βιαζόταν και µάρσαρε τη µηχανή εκνευρισµένος. Ο θείος Θόδωρος σάλιωσε τα χείλη του, συγκεντρώθηκε και δοκίµασε πάλι να ακυρώσει το εισιτήριο, αλλά και πάλι το µηχάνηµα δεν ανταποκρίθηκε. «Τελειώνετε!» φώναξε ο οδηγός. «Κάνε στην άκρη», είπε συγχυσµένα ένας πίσω µας και ακύρωσε κανονικά το εισιτήριό του. Ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, κι ενώ το µηχάνηµα ακύρωνε όλα τα εισιτήρια, του θείου Θόδωρου το εισιτήριο αρνιόταν να το ακυρώσει. οκίµασε κάποιος να µας βοηθήσει αλ- 20

19 λά και πάλι τίποτα. Το µηχάνηµα δεν καταδεχόταν τα δικά µας εισιτήρια. «εν µπορώ να καταλάβω τι συµβαίνει. Λες να το µάτιασαν;» «Πήγαινε να το πεις στον οδηγό, µην έρθει κάνας ελεγκτής και πληρώσεις πρόστιµο», τον συµβούλεψε κάποιος άλλος επιβάτης. ιασχίσαµε µε δυσκολία το συνωστισµό, σκουντώντας τους εκνευρισµένους επιβάτες, και φτάσαµε στο στρυφνό οδηγό. Ο θείος Θόδωρος του εξήγησε το πρόβληµά µας. «Μα τι µου λέτε τώρα, κύριε! Γίνονται αυτά τα πράγ- µατα; Το µηχάνηµα είναι µηχάνηµα, δεν κάνει διακρίσεις, ακυρώνει όλα τα εισιτήρια. Κοίτα λοιπόν τι σκαρφίζονται µερικοί για να µην πληρώσουν τα κόµιστρα!» είπε απότοµα και, για να µας το αποδείξει, στην επόµενη στάση άφησε το πόστο του, σηκώθηκε, πήρε το εισιτήριο και προσπάθησε να το ακυρώσει. Αλλά το εισιτήριο δεν ακυρωνόταν. Το κοίταξε µπρος, το κοίταξε πίσω, δεν είδε κάτι ύποπτο, δοκίµασε ξανά, τίποτα. Οι επιβάτες είχαν εκνευριστεί και διαµαρτύρονταν, η βροχή έπεφτε µε δύναµη, τα περιγράµµατα των σπιτιών είχαν σβηστεί από την αντάρα κι είχαν θαφτεί στο θαµπό σούρουπο. «Κάτι έκανες στο εισιτήριο», είπε ο οδηγός και κοίταξε καχύποπτα το θείο Θόδωρο. Προτού προλάβει να του απαντήσει, το λεωφορείο άρχισε να κινείται αργά από µόνο του, καθώς είχε λυθεί το χειρόφρενο. Ίσα που πρόλαβε να ξανακαθίσει στη θέση του και να πά- 21

20 ρει πάλι τον έλεγχο του αυτοκινήτου στα χέρια του. «Τι θα γίνει µε το εισιτήριό µου;» ρώτησε ο θείος Θόδωρος. «Τίποτα. ύο τέτοιους επιβάτες να πάρω ακόµη και θα τη χάσω τη δουλειά µου» έκανε ο οδηγός και δεν ξαναµίλησε, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες µάς κοιτούσαν καχύποπτα σε κανέναν δεν αρέσει να συνταξιδεύει µε δύο µάγους που επηρεάζουν τα µηχανήµατα. Μου φάνηκε ατελείωτη η διαδροµή, και πάνω που σκεφτόµουν ότι ο οδηγός ίσως είχε χάσει το δρόµο, φτάσαµε. Κατεβήκαµε σε µια ερηµιά. Ο θείος Θόδωρος άνοιξε την οµπρέλα του και είπε: «Έχουµε λίγο περπάτηµα µέχρι το σπίτι και πρέπει να προσέξουµε τα νερά». Τα νερά κατέβαιναν ορµητικά στον κατηφορικό δρό- µο κι ήταν αδύνατο να τα αποφύγουµε. Περπατούσαµε στην ανηφόρα µε δυσκολία, έχοντας κόντρα το δυνατό αέρα. Είχε νυχτώσει πια, το φως του δήµου σε εκείνο το µέρος είχε χαλάσει και δε βλέπαµε σχεδόν τίποτα. Τα παπούτσια µου είχαν γεµίσει νερά και έκαναν πλαφ, πλαφ, το παντελόνι µου είχε γίνει µούσκεµα µέχρι τα γόνατα κι ακόµη να φτάσουµε. «Θείε Θόδωρε, κοντεύουµε;» «Ναι, σε λίγο φτάνουµε». Σε «λίγο» που φτάσαµε είχαµε γίνει σαν χειµερινοί κολυµβητές. Το σπίτι ήταν µια ερειπωµένη µονοκατοικία κατάλληλη για φαντάσµατα στη µέση ενός απεριποίητου κήπου. Ανεβήκαµε προσεκτικά πολλά γλιστερά σκαλοπάτια κι επιτέλους βρεθήκαµε λαχανιασµένοι 22

21 µπροστά στη βαριά µεταλλική πόρτα της εισόδου. Ο θείος Θόδωρος άρχισε να ψάχνει µεθοδικά για τα κλειδιά του. Έψαξε στις τσέπες του παντελονιού, έψαξε στις τσέπες του τζάκετ, δεν τα έβρισκε. «Μην ανησυχείς, θα τα βρω» µου είπε, αλλά η φωνή του δε µου φάνηκε αρκετά σίγουρη. Παναγίτσα µου, κάνε το θαύµα σου να τα βρει κι εγώ σου υπόσχοµαι ότι όλη την εβδοµάδα δε θα αντιγράψω ούτε µία άσκηση από το τετράδιο του ηµήτρη είπα µέσα µου και η Παναγία έκανε το θαύµα της. «Α, εδώ είχαν κρυφτεί», έκανε θριαµβευτικά ο θείος Θόδωρος τραβώντας από την τσάντα του µια αρµαθιά κλειδιά και µπήκαµε. Μόλις άναψε το φως τα έχασα. Το σπίτι δεν έµοιαζε µε αποθήκη, ήταν αποθήκη. Μια αποθήκη γεµάτη παλιά πράγµατα στοιβαγµένα ακατάστατα. Ετοιµόρροπα ράφια βαρυφορτωµένα µε αχρονολόγητα βιβλία διακοσµούσαν τους σκεβρωµένους από την υγρασία τοίχους και πλάι τους κάδρα µε φωτογραφίες από όλα τα αξιοθέατα του κόσµου: το Γκραν Κάνιον, το Μπιγκ Μπεν, τον Πύργο του Άιφελ, το Τατζ Μαχάλ, το Ρίο ντε Τζανέιρο, τα φιορδ της Νορβηγίας κι ένα σωρό άλλα. Στο πάτωµα είχαν σωριαστεί βελέντζες, µπατανίες, χαλιά, κουρελούδες. Ένα µεγάλο τραπέζι καταλάµβανε το µισό δωµάτιο και πάνω του ήταν τοποθετηµένο ένα τεράστιο άγαλµα του Βούδα στη στάση του λωτού. Ξεπατωµένες καρέκλες, φθαρµένες πολυθρόνες από δέρµα, ένα αρχαίο σκρίνιο µε γυαλικά κι ένα µπαουλοντίβανο συ- 23

22 µπλήρωναν την επίπλωση. Ένα χαλασµένο µοτοποδήλατο, µια στρατιωτική σκηνή, ένας τηλεφωνικός θάλαµος και µια άγκυρα δηµιουργούσαν µια σουρεαλιστική εικόνα. «Το νοίκιασα από έναν ναυτικό. Πώς σου φαίνεται; εν έχει χρώµα;» µε ρώτησε περήφανος που έµενε εκεί κι όχι στο διαµέρισµα που του είχε προτείνει ο µπαµπάς στο ρετιρέ της πολυκατοικίας όπου µέναµε κι εµείς. εν πρόλαβα να απαντήσω γιατί ακούστηκε ένα δυνατό και θυµωµένο νιαρ. Ήταν η γάτα του σπιτιού. Ευτυχώς δεν υπήρχε µα µού. «Τώρα, αντών, θα σου βάλω φαγάκι. Πρώτα όµως, ανιψιέ, θα ανάψουµε τη σόµπα να ζεσταθούµε και να στεγνώσουµε. Εσύ, στο µεταξύ, βγάλε το παντελόνι σου γιατί µπορεί να κρυώσεις. Θα σου δώσω εγώ ένα δικό µου να βολευτείς προσωρινώς», είπε και µου έφερε ένα παντελόνι. Χωρούσα στο ένα µπατζάκι. Ήταν πολύ µεγάλο. Το έφερα δυο στροφές στη µέση µου και το έδεσα µε µια ζώνη. Ήµουν σαν κλόουν. Ευτυχώς η ζέστη της µεγάλης σόµπας πετρελαίου ήταν µια παρηγοριά, γιατί έξω µαινόταν η καταιγίδα, βούιζε ο αέρας, ακουγόταν η βροχή να πέφτει µε µανία και το κλαδί της συκιάς που κοπανούσε το παραθυρόφυλλο κάθε τόσο έδινε την εντύπωση ότι µας πολιορκούσαν τα τσαντισµένα φαντάσµατα που τους χαλάσαµε την ησυχία. «Θα βάλω στα γρήγορα το πλυντήριο να δουλέψει κι ύστερα θα σου δείξω φωτογραφίες από την Καλαµάτα 24

23 και θα σου πω την ιστορία της και την ιστορία της οικογένειά µας, της ονοµαστής οικογένειας των Σπηλιωτακοπουλαίων», µου είπε. «Έχω να γράψω ασκήσεις και να διαβάσω για αύριο», απάντησα συνεσταλµένα, γιατί το τελευταίο πράγµα που ήθελα να ακούσω ήταν η ιστορία της Καλαµάτας. «Όλα θα γίνουν στην ώρα τους», δήλωσε σαν δή- µαρχος κι όπως µετέφερε τα ρούχα, ακούµπησε στον τοίχο κι ένα µεγάλο κοµµάτι σοβά κατέρρευσε. «εν είναι τίποτα, έτσι πέφτει ο τοίχος. Σου είπα, είναι σπίτι που σε κάνει να θυµάσαι το παρελθόν» µε καθησύχασε και πήγε στο µπάνιο για να βάλει το πλυντήριο. Είχα αγριευτεί µε όλα αυτά, αλλά δεν είπα τίποτα. Κοίταξα το ρολόι στον τοίχο^ ο µπαµπάς αργούσε ακό- µη να έρθει. Η γάτα, χορτασµένη, είχε θρονιαστεί πλάι στο άγαλµα του Βούδα και µε κοιτούσε εχθρικά. Μόλις άδειασα το σακίδιό µου για να στεγνώσουν τα µουσκε- µένα τετράδια και βιβλία, ο αντών έκανε ένα απειλητικό χχχχ σαν µουγκρητό λιονταριού. Έµεινα ακίνητος να τον παρατηρώ καθώς συσπειρωνόταν για να µου ορ- µήσει. Αυτό µου έλειπε τώρα! Οπισθοχώρησα αθόρυβα και πήγα στο θείο Θόδωρο για να του πω να πάρει τη γάτα από το τραπέζι. Τον βρήκα στο µπάνιο να προσπαθεί να χώσει ένα σεντόνι που περίσσευε στον ξεχειλισµένο κάδο του πλυντηρίου. Έσπρωχνε κι όλο έσπρωχνε, αλλά το σεντόνι δε χωρούσε. Πλάι του έτρεχε το καζανάκι, ακουγόταν γάργαρο το νερό σαν να ήταν κάποια πηγή. 25

24 «Θείε Θόδωρε, το καζανάκι τρέχει» «Έτσι κάνει αυτό, µια χαλάει µια φτιάχνει, µη δίνεις σηµασία», µου απάντησε και το πήρε απόφαση ότι το σεντόνι δε χωρούσε. Πήρε το κουτί µε τη σκόνη του απορρυπαντικού, αλλά η τρύπα ήταν µικρή και δεν έπεφτε, άνοιξε µια πιο µεγάλη τρύπα και η περισσότερη σκόνη χύθηκε στο πάτωµα. «εν είναι τίποτα, θα τη µαζέψουµε µετά. Έτοιµο! Το βάζω µπρος και πάµε να σου δείξω τις φωτογραφίες. Είµαι συλλέκτης παλιών φωτογραφιών, διότι οι φωτογραφίες κρατούν ζωντανές τις αναµνήσεις και οι ζωντανές αναµνήσεις µοιάζουν µε φάρους που δείχνουν το σωστό δρόµο για το µέλλον!» Το πλυντήριο πήρε µπρος κι άρχισε να γουργουρίζει, αλλά τη στιγµή που ετοιµαζόµαστε να φύγουµε, θυµήθηκε ότι είχε ξεχάσει στην πίσω τσέπη του παντελονιού το πορτοφόλι του και στην µπροστινή το κινητό του! «Τι αφηρηµάδα!» έκανε χτυπώντας τη φαλάκρα του κι ακούστηκε ένα πλατς. Το πλυντήριο είχε αρχίσει να δουλεύει και, όσο κι αν πατούσε το κουµπί για να το σταµατήσει, αυτό δε σταµατούσε. «Πρέπει να το σταµατήσουµε, Αλέξη. ε µε νοιάζει για τα λεφτά ούτε για το κινητό. Αλλά έχω µέσα στο πορτοφόλι παλιές φωτογραφίες της οικογένειας που δεν πρέπει να καταστραφούν!» είπε κι άρχισε να ταρακουνάει το πλυντήριο για να σταµατήσει, αλλά εκείνο δε σταµατούσε. ίχως να το ξανασκεφτεί, άρπαξε την πρί- 26

25 ζα και την τράβηξε. Η πρίζα όµως είχε σφηνώσει και δεν έβγαινε. Προσπάθησε κι άλλο, κουνώντας την πρίζα πέρα-δώθε, και το αποτέλεσµα ήταν να ακουστεί ένας κρότος συνοδευόµενος από µια γαλαζωπή λάµψη και ξαφνικά έγινε σκοτάδι. «Θα κάηκε η ασφάλεια. εν πειράζει, θα τη φτιάξου- µε µετά, έτσι κάνει αυτή, όλο καίγεται. Θα φέρω ένα κερί, εσύ περίµενε εδώ. ε φοβάσαι, έτσι;» «ε φοβάµαι» ψέλλισα µε αβέβαιη φωνή και τον άκουσα να αποµακρύνεται, κι απόµεινα µόνος στην τουαλέτα µε το καζανάκι να τρέχει, κι άκουγα τη βροχή και τον αέρα να λυσσοµανούν στη στέγη του ετοιµόρροπου σπιτιού και το κλαδί της συκιάς να χτυπάει το παραθυρόφυλλο. Ο θείος Θόδωρος επέστρεψε µε ένα αναµµένο κερί, κι ήταν αυτό κάποια παρηγοριά. «Κράτα το κερί, πρέπει να ανοίξω την πόρτα του πλυντηρίου και να βγάλω το παντελόνι», µου είπε και άνοιξε ένα κουτί µε εργαλεία^ σφυριά, τανάλιες, πένσες, κατσαβίδια και µια βαριοπούλα. ιάλεξε τη βαριοπούλα κι ένα καλέµι κι άρχισε να κοπανάει το στρογγυλό πορτάκι του πλυντηρίου. Παιδεύτηκε έτσι, παιδεύτηκε αλλιώς και στο τέλος τα κατάφερε να το ανοίξει σπάζοντας το σύρτη. Το νερό ξεχύθηκε µε δύναµη από τον κάδο, παρέσυρε τη σκόνη απορρυπαντικού και το πάτωµα µετατράπηκε σε αφρισµένη λίµνη. «Ξέχασα να κλείσω τη βρύση», µονολόγησε και, πλατσουρίζοντας στα αφρισµένα νερά, προσπάθησε να 27

26 στρίψει τη βάνα, αλλά η βάνα δεν έστριβε, είχε µαγκώσει για τα καλά έπειτα από τόσα χρόνια αχρησίας, και το νερό έτρεχε και γινόταν αφρός στο πάτωµα και γλιστρούσε στα άλλα δωµάτια. Αναρωτιόµουν τι θα γινόταν παρακάτω, αλλά η φαντασία µου δεν µπορούσε να συλλάβει την πραγµατικότητα. Εκείνη τη στιγµή άλλαξε η κατεύθυνση του αέρα και το σπίτι άρχισε να γεµίζει καπνό από τη σόµπα πετρελαίου. Ντουµανιάσαµε και µας έπιασε βήχας, δάκρυσαν τα µάτια µας, πιάστηκε η αναπνοή µας. «Το πλυντήριο µπορεί να περιµένει, πάµε να ανοίξου- µε το παράθυρο να βγει ο καπνός µην πάθουµε ασφυξία», είπε ο θείος Θόδωρος ψύχραιµα και συµπλήρωσε: «ε φοβάσαι, έτσι;» «ε φοβάµαι» του απάντησα κι ίσα που ακούστηκε η φωνή µου. Έτρεµαν τα πόδια µου καθώς τον ακολουθούσα πλατσουρίζοντας στα νερά, προσπαθώντας να µη σβήσει το κερί. Προσπερνώντας την κουζίνα µάς βρήκε άλλη ταραχή, γιατί η γάτα, τροµαγµένη από το σκοτάδι και τον πηχτό µαύρο καπνό, είχε χωθεί στο ντουλάπι, κι άρχισαν να πέφτουν, κάνοντας δαιµονισµένο θόρυβο, κατσαρόλες, µπρίκια, χύτρες κι ένα καµινέτο από τα παλιά χρόνια. «Μη δίνεις σηµασία, δεν είναι τίποτα αυτό, θα τα µαζέψουµε µετά. Πάµε να ανοίξουµε τα παράθυρα για να γίνει ρεύµα και να φύγει ο καπνός, να ανασάνουµε σαν άνθρωποι» Και πραγµατικά άνοιξε το ένα παράθυρο κι άρχισε 28

27 να µπαίνει η βροχή, άνοιξε και το αντικρινό κι έγινε ρεύ- µα, άνοιξε και ένα φεγγίτη κι έγινε πολύ ρεύµα, κι όταν άνοιξε και την εξώπορτα, έκανε τόσο ρεύµα που σήκωσε στον αέρα όλα τα ελαφριά αντικείµενα του σπιτιού. εν πίστευα στα µάτια µου καθώς έβλεπα τα τετράδια και τα βιβλία µου να πετάνε σαν πουλιά και πίσω τους να στροβιλίζονται σαν αστροναύτες, στις δίνες που σχη- µάτιζε ο µεθυσµένος αέρας, κάλτσες, πουκάµισα, φανέλες, εφηµερίδες κι ένα κινέζικο πορτατίφ. Το κερί φυσικά είχε σβήσει και βλέπαµε από τις απανωτές αστραπές και το αχνό φως από µια κολόνα της ΕΗ. Ο θείος Θόδωρος, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες, έσπρωξε την πόρτα για να την κλείσει και τα κατάφερε, µόνο που µαζί µε την πόρτα κατάφερε να ρίξει και τη βαρυφορτωµένη βιβλιοθήκη. Ευτυχώς πρόλαβε να κάνει στην άκρη και δε χτύπησε πολύ. υστυχώς η βιβλιοθήκη έπεσε µπροστά από την πόρτα και µας παγίδευσε. «Είχα ξεχάσει ότι το πόδι της δεν ήταν στερεωµένο καλά. εν πιστεύω να φοβάσαι, ανιψιέ!» είπε ο θείος Θόδωρος και τον άκουσα να ανασηκώνεται. Στεκόµουν ακίνητος µε κοµµένη την ανάσα. Ο αέρας φυσούσε µέσα στο σπίτι, ο καπνός έκανε βόλτες, τα χαρτιά πετούσαν µαζί µε τα ρούχα, ο αφρός από το πλυντήριο ανέβαινε, η γάτα ούρλιαζε κλεισµένη στο ντουλάπι, ρίχνοντας όσα µαγειρικά σκεύη δεν είχε ρίξει προηγουµένως, το καζανάκι κελάρυζε κι εµείς ήµαστε παγιδευµένοι γιατί η βιβλιοθήκη είχε µπλοκάρει την πόρτα 29

28 και τα παράθυρα ήταν ψηλά και δε γινόταν να πηδήσουµε στο δρόµο για να σωθούµε. «Θείε, µήπως πρέπει να καλέσουµε βοήθεια;» πρότεινα τραυλίζοντας. Ο θείος Θόδωρος συµφώνησε κι έψαξε για το τηλέφωνο. Το βρήκε αλλά δυστυχώς δε λειτουργούσε. Είχε ξεχάσει να πληρώσει το λογαριασµό και το είχαν κόψει. Ναι, µόλις εκείνη τη στιγµή το θυµήθηκε. «Και να δεις που όλο έλεγα πως κάτι έχω ξεχάσει, κάτι έχω ξεχάσει. Το λογαριασµό του τηλεφώνου είχα ξεχάσει. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε έγινε. Θα δοκιµάσω να τραβήξω τη βιβλιοθήκη στην άκρη, θα απελευθερώσω την πόρτα και θα βγούµε από δω µέσα», µου είπε αισιόδοξα και συµπλήρωσε: «εν πιστεύω να φοβάσαι, έτσι;» εν του απάντησα. Η αλήθεια είναι ότι είχα κατουρηθεί από το φόβο µου. Ο θείος Θόδωρος άρχισε να τραβάει τη βιβλιοθήκη. Αλλά αφού δεν έβλεπε παρά µόνο ελάχιστα από τις λάµψεις των αστραπών που έσκιζαν το µαύρο σκοτάδι της καταιγίδας, ήταν αδύνατο να καταλάβει τι έπρεπε να κάνει και πώς να αποµακρύνει τη βαριά βιβλιοθήκη από την πόρτα. ε γινόταν τίποτα, είχαµε παγιδευτεί για τα καλά, γιατί και η πόρτα της κουζίνας είχε µείνει πολλά χρόνια κλειδωµένη και είχε σκουριάσει. Αν κλείναµε τα παράθυρα, θα πνιγόµαστε από τον καπνό, αν τα αφήνα- µε ανοιχτά, θα παθαίναµε πνευµονία. Τότε ακούσαµε θόρυβο από µηχανάκι έξω από το σπίτι κι αµέσως µετά µια δυνατή φωνή: «Μωρα τη 35!» 30

29 «Ναι, εδώ είναι η οδός Μωρα τη, αλλά όχι το 35, εδώ είναι το 107», φώναξε ο θείος Θόδωρος βγάζοντας το κεφάλι του από το παράθυρο. «Έχουν παραγγείλει πίτσες», εξήγησε το ντελίβερι κι ο θείος Θόδωρος άρπαξε την ευκαιρία για να του εξηγήσει την κατάστασή µας και να ειδοποιήσει αµέσως την αστυνοµία να µας απεγκλωβίσει. «Έχετε παγιδευτεί;» ρώτησε δύσπιστα ο νεαρός. «Ναι, έχω τον ανιψιό µου εδώ και» «ε µου κάνεις πλάκα, έτσι;» «Μα τι λες τώρα; Κινδυνεύουµε, σου λέω, πρέπει να καλέσεις την αστυνοµία». «Καλά» έκανε ο νεαρός κι ακούσαµε το µηχανάκι να αποµακρύνεται. «Εντάξει, σε λίγο θα έρθει η αστυνοµία και θα µας απελευθερώσει. Εµείς θα περιµένουµε. Μα πού είσαι, Αλέξη;» Είχα τρυπώσει στον τηλεφωνικό θάλαµο κι άκουγα την καρδιά µου να χτυπάει δυνατά σαν ταµπούρλο σε παρέλαση. Ο θείος Θόδωρος µε πλησίασε, µε αγκάλιασε και µου είπε: «εν πιστεύω να φοβάσαι, έτσι;» «ε φοβάµαι» απάντησα. «Έλα να τραγουδήσουµε!» πρότεινε. «Τι να τραγουδήσουµε;» ρώτησα έντροµος. «Να πούµε το Μαύρη ζωή που κάνουµε εµείς οι µαύροι κλέφτες. Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από τα χρόνια της Επανάστασης του 1821», είπε κι ευθύς αµέσως άρχισε το τραγούδι δυνατά, ενώ η βροχή έπεφτε 31

30 από το ανοιχτό παράθυρο, ο αέρας στροβίλιζε ρούχα και χαρτιά, η γάτα νιαούριζε το δικό της τραγούδι, το καζανάκι έτρεχε, το αφρισµένο νερό του πλυντηρίου όλο και ανέβαινε ενώ από τη σόµπα ξεχυνόταν µαύρος καπνός. «Έλα κι εσύ, ανιψιέ, έλα, λεβέντη µου, έλα όπως οι πρόγονοί µας, όπως ο Κολοκοτρώνης» «Μαύρη, µωρέ, µαύρη ζωή που κάνουµε εµείς οι µαύροι κλέφτες, εµείς οι µαύροι κλέφτες!» Τραγουδούσα κι εγώ µαζί του, ήµουν σίγουρος ότι έτσι θα τροµάζαµε τα ξωτικά, τα φαντάσµατα και όσα άλλα υπερφυσικά πλάσµατα κυκλοφορούσαν τέτοιες φρικτές νύχτες. Κρατιόµαστε αγκαλιά και τραγουδούσαµε και τραγουδούσαµε, εµείς οι µαύροι κλέφτες, σαν µεθυσµένοι. Τότε κατέφτασε το περιπολικό συνοδευόµενο από ένα ασθενοφόρο, γιατί ο πιτσαδόρος τούς είχε πει ότι ένας τρελός µέσα στα αίµατα κρατούσε όµηρο τον ανιψιό του! Σάστισαν οι άνθρωποι ακούγοντάς µας να τραγουδάµε παράφωνα τους Μαύρους κλέφτες µέσα στο σκοτάδι. «Είστε καλά;» µας φώναξαν. «Καλά είµαστε!» απαντήσαµε µε µια φωνή. Τους ακούγαµε που προσπαθούσαν να ανοίξουν την πόρτα αλλά δεν µπορούσαν, οπότε πήγαν από την πόρτα της κουζίνας, έσπρωξαν δυνατά, έσπρωξαν ακό- µη πιο δυνατά κι έφυγε όλη η πόρτα µαζί µε τα κουφώ- µατα και αρκετό σοβά. Οι αστυνοµικοί µπήκαν στο ρη- 32

31 µαγµένο σπίτι και έψαχναν να µας βρουν µε αναµµένους τους φακούς τους. «Εδώ είµαστε, εδώ» φώναξε ο θείος Θόδωρος. «εν το πιστεύω ότι µπορεί να συµβούν τέτοια πράγ- µατα!» ξαφνιάστηκε ένας από τους αστυνοµικούς. Πλατσουρίζοντας στο νερό, σκουντουφλώντας στα βιβλία, κουτουλώντας στα έπιπλα, απορώντας, πλησίασαν τον τηλεφωνικό θάλαµο και µας κοιτούσαν µε την έκπληξη ζωγραφισµένη στα πρόσωπά τους. «Μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά τώρα», µας διαβεβαίωσε ο επικεφαλής και µε πήρε αγκαλιά για να µε βγάλει από το καταραµένο σπίτι, ενώ ο θείος Θόδωρος προσπαθούσε να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Την ίδια ώρα άκουσα τη φωνή του µπαµπά απ έξω να µε καλεί µε αγωνία: «Αλέξη, παιδί µου Τι έπαθε το παιδί µου!» εν είχα ξανακούσει τον µπαµπά να φωνάζει τόσο δυνατά, σχεδόν ούρλιαζε. «Καλά είναι, καλά», του είπε κάποιος, αλλά πώς να τον πιστέψει ο µπαµπάς βλέποντας το ασθενοφόρο και το περιπολικό µε τους φάρους τους να περιστρέφονται, βλέποντας σκιές να κινούνται στα σκαλιά, βλέποντας δέσµες φωτός από τους φακούς των αστυνοµικών να σαρώνουν το σκοτεινό σπίτι. «Μπαµπά!» φώναξα και δεν ξέρω αν είχα ξαναφωνάξει τόσο δυνατά. Όρµησα στην αγκαλιά του, αρπάχτηκα από το λαιµό του και τον κοψοµέσιασα γιατί δεν κατέβαινα. Την ώρα που δίνονταν εξηγήσεις για το τι συνέβη, 33

32 έσκυψα στο αυτί του µπαµπά και του είπα πού είχα καταλήξει: «Τελικά υπάρχουν κατσικοπόδαροι» Σηµείωση: περιττό να πω ότι δε βρέθηκε κανένα από τα βιβλία και τα τετράδιά µου. Η µαµά ανέλαβε να εξηγήσει τηλεφωνικώς στην κυρία Πολιτοπούλου την κατάσταση. «Να πεις στη µαµά σου να βρίσκει λογικές δικαιολογίες για να εξηγήσει τις τσαπατσουλιές σου. ε γίνονται τέτοια πράγµατα!» µου είπε εκείνη. Κι ύστερα στράφηκε στη δασκάλα µας, την κυρία Πέγκυ, που είναι γλυκιά σαν µελοµακάρονο. «Ας παραβλέψουµε αυτή τη φορά, ελπίζω ότι δε θα επαναληφθεί» «ε θα επαναληφθεί, έτσι, Αλέξη;» µου χαµογέλασε η κυρία Πέγκυ σαν σταρ της τηλεόρασης. «ε θα επαναληφθεί» µουρµούρισα, αλλά δεν ήµουν καθόλου σίγουρος. 34

33

Αντώνης ελώνης, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2008

Αντώνης ελώνης, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: O άσος των γηπέδων ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αντώνης ελώνης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Γιάννης Αποστολογιάννης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλία Τραυλού, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, 15.000 αντίτυπα ISBN 978-960-453-759-4

Πασχαλία Τραυλού, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, 15.000 αντίτυπα ISBN 978-960-453-759-4 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η γυναίκα του φάρου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Πασχαλία Τραυλού ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá Êáæïýñç ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Κατερίνα ηµοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μερκούριος Αυτζής, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011 ÉSBN 978-960-496-273-0

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μερκούριος Αυτζής, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011 ÉSBN 978-960-496-273-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Ορφέας και οι νταήδες µε τα κίτρινα ποδήλατα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μερκούριος Αυτζής ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Λήδα Βαρβαρούση ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

λένα Μαντά, 2010 εικόνας εξωφύλλου: stockfood/visualphotos.com πρώτη έκδοση: νοέμβριος 2010, 20.000 αντίτυπα πρώτη ανατύπωση: Μάρτιος 2012

λένα Μαντά, 2010 εικόνας εξωφύλλου: stockfood/visualphotos.com πρώτη έκδοση: νοέμβριος 2010, 20.000 αντίτυπα πρώτη ανατύπωση: Μάρτιος 2012 τιτλοσ βιβλιου: Δεν μπορεί, θα στρώσει! συγγραφεασ: λένα Μαντά επιμελεια Διορθωση κειμενου: Χρυσούλα τσιρούκη συνθεση εξωφυλλου: γιώργος παζάλος ηλεκτρονικη σελιδοποιηση: ελένη σταυροπούλου εκτυπωση: σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2010, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-675-7

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2010, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-675-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Λιάνα ενεζάκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλία Τραυλού, 2011 Φωτογραφίας εξωφύλλου: SHUTTERSTOCK. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011, 20.000 αντίτυπα ISBN 978-960-496-266-2

Πασχαλία Τραυλού, 2011 Φωτογραφίας εξωφύλλου: SHUTTERSTOCK. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011, 20.000 αντίτυπα ISBN 978-960-496-266-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα ρόδα της σιωπής ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Πασχαλία Τραυλού ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá Êáæïýñç ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Βίκυ Αυδή ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 8.000 ANTITYΠΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 8.000 ANTITYΠΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 8.000 ANTITYΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Έρωτας στην ομίχλη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Κυριάκος Αθανασιάδης ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

O.W. Toad, 2009 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Victoria Sawdon. Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2010, 2.500 αντίτυπα ΙSBN 978-960-453-855-3

O.W. Toad, 2009 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Victoria Sawdon. Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2010, 2.500 αντίτυπα ΙSBN 978-960-453-855-3 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE YEAR OF THE FLOOD Aπό τις Εκδόσεις Bloomsbury, Λονδίνο 2009 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η χρονιά της πλημμύρας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Margaret Atwood ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μπελίκα Κουμπαρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Παπαθεοδώρου, 2009. φωτογραφίας εξωφύλλου: Virgil Mlesnita. Πρώτη έκδοση: οκτώβριος 2009, 5.000 αντίτυπα. ιsbn 978-960-453-654-2

Θοδωρής Παπαθεοδώρου, 2009. φωτογραφίας εξωφύλλου: Virgil Mlesnita. Πρώτη έκδοση: οκτώβριος 2009, 5.000 αντίτυπα. ιsbn 978-960-453-654-2 τιτλοσ βιβλιου: Οι κόρες της λησμονιάς συγγραφεασ: Θοδωρής Παπαθεοδώρου επιμελεια ΔιορΘωση κειμενου: Άννα μαράντη συνθεση εξωφυλλου: ηλίας μασούρης ηλεκτρονικη σελιδοποιηση: ελένη σταυροπούλου, ραλλού

Διαβάστε περισσότερα

ATSS Publications, LLC 2007 All rights reserved. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, 6.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-397-8

ATSS Publications, LLC 2007 All rights reserved. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, 6.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-397-8 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: A THOUSAND SPLENDID SUNS Aðü ôéò Åêäüóåéò Penguin Books, Λονδίνο 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Στη χώρα των χρυσών ήλιων ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Khaled Hosseini ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Βασιλική Κοκκίνου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πολυράκης, 2011. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011, 9.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-496-255-6

Γιώργος Πολυράκης, 2011. Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2011, 9.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-496-255-6 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Έγκληµα στην Παλαιών Πατρών Γερµανού ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Πολυράκης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Κυριάκος Αθανασιάδης ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πένυ Παπαδάκη, 2012 φωτογραφίας εξωφύλλου: Liz Dalziel/τrevillion Images UK. Πρώτη έκδοση: ιούνιος 2012, 2.000 αντίτυπα. ιsbn 978-960-496-895-4

Πένυ Παπαδάκη, 2012 φωτογραφίας εξωφύλλου: Liz Dalziel/τrevillion Images UK. Πρώτη έκδοση: ιούνιος 2012, 2.000 αντίτυπα. ιsbn 978-960-496-895-4 τιτλοσ βιβλιου: Το ζεϊμπέκικο της Κατίνας συγγραφεασ: Πένυ Παπαδάκη επιμελεια Διορθωση κειμενου: αρετή κολλάτου συνθεση εξωφυλλου: Χρυσούλα μπουκουβάλα ηλεκτρονικη σελιδοποιηση: μερσίνα λαδοπούλου εκτυπωση:

Διαβάστε περισσότερα

Πένυ Παπαδάκη, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Kamil Akca/Trevillion Images nobeastsofierce/www.shutterstock.com cluckva/www.shutterstock.

Πένυ Παπαδάκη, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Kamil Akca/Trevillion Images nobeastsofierce/www.shutterstock.com cluckva/www.shutterstock. ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αντίο, φιλενάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Πένυ Παπαδάκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ EΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Ανδρεάδης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Πένυ Παπαδάκη, 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Γκίκα, 2010. πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2010, 3.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-453-941-3

Ελένη Γκίκα, 2010. πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2010, 3.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-453-941-3 τιτλοσ βιβλιου: Αιώνια επιστροφή ΣΥΓΓρΑφΕΑΣ: Ελένη Γκίκα ΕπΙμΕΛΕΙΑ ΔΙΟρθωΣΗ ΚΕΙμΕΝΟΥ: Αρετή Κολλάτου ΣΥΝθΕΣΗ ΕΞωφΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα μπουκουβάλα ΗΛΕΚτρΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟπΟΙΗΣΗ: μερσίνα Λαδοπούλου ΕΚτΥπωΣΗ: Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 50.000 ANTITYΠΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 50.000 ANTITYΠΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 50.000 ANTITYΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Όσο αντέχει η ψυχή ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λένα Μαντά ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΤΙΤΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Χάουαρντ Τζέικομπσον Η περίπτωση Φίνκλερ

Χάουαρντ Τζέικομπσον Η περίπτωση Φίνκλερ ΒΡΑΒΕΙΟ ΒOOKER 2010 Χάουαρντ Τζέικομπσον Η περίπτωση Φίνκλερ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE FINKLER QUESTION Από τις Εκδόσεις Bloomsbury, Λονδίνο 2010 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η περίπτωση Φίνκλερ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ãá ëü ôåéá Ãñç ãï ñéü äïõ-óïõ ñý ëç, 2008. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Οκτώβριος 2008, 3.000 áíôß ôõ ðá ÉSBN 978-960-453-448-7

Ãá ëü ôåéá Ãñç ãï ñéü äïõ-óïõ ñý ëç, 2008. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Οκτώβριος 2008, 3.000 áíôß ôõ ðá ÉSBN 978-960-453-448-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Μύθοι του Λα Φοντέν ÓÕÃ ÃÑÁ ÖÅ ÁÓ: Ãá ëü ôåéá Ãñç ãï ñéü äïõ-óïõ ñý ëç ÅÉ ÊÏ ÍÏ ÃÑÁ ÖÇ ÓÇ: Ëé Ü íá Äå íå æü êç ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏÕ: ñõ óïý ëá Ôóé ñïý êç ÇËÅ ÊÔÑÏ ÍÉ ÊÇ ÓÅ ËÉ ÄÏ ÐÏÉ Ç

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN 978-618-01-0482-0

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN 978-618-01-0482-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Θέλω να γίνω µάγος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ίρις Σαµαρτζή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

στέφανος Δάνδολος, 2013 φωτογραφίας εξωφύλλου: Ilona Wellmann/Trevillon Images UK πρώτη έκδοση: φεβρουάριος 2013, 8.000 αντίτυπα

στέφανος Δάνδολος, 2013 φωτογραφίας εξωφύλλου: Ilona Wellmann/Trevillon Images UK πρώτη έκδοση: φεβρουάριος 2013, 8.000 αντίτυπα τιτλοσ βιβλιου: Η Χορεύτρια του Διαβόλου συγγραφεασ: στέφανος Δάνδολος επιμελεια Διορθωση κειμενου: Άννα μαράντη συνθεση εξωφυλλου: Χρυσούλα μπουκουβάλα ηλεκτρονικη σελιδοποιηση: ελένη σταυροπούλου φωτογραφια

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Στεφανάκης, 2009, 2014 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Norman Parkinson Ltd/Courtesy Norman Parkinson Archive ΙSBN 978-618-01-0565-0

Δημήτρης Στεφανάκης, 2009, 2014 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Norman Parkinson Ltd/Courtesy Norman Parkinson Archive ΙSBN 978-618-01-0565-0 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Συλλαβίζοντας το καλοκαίρι ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Δημήτρης Στεφανάκης ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Παπαθεοδώρου, 2015 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Alexandr Ivanov/123RF ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2015

Θοδωρής Παπαθεοδώρου, 2015 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Alexandr Ivanov/123RF ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ζωές του ανέμου ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Θοδωρής Παπαθεοδώρου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μερσίνα Λαδοπούλου, Ραλλού Ρουχωτά

Διαβάστε περισσότερα

Matthew Dicks, 2012 φωτογραφιών εξωφύλλου: Lakhesis, Gemenacom/123rf.com ΕκΔοσΕισ ΨΥΧογιοσ α.ε., αθήνα 2012. Πρώτη έκδοση: ιούνιος 2012

Matthew Dicks, 2012 φωτογραφιών εξωφύλλου: Lakhesis, Gemenacom/123rf.com ΕκΔοσΕισ ΨΥΧογιοσ α.ε., αθήνα 2012. Πρώτη έκδοση: ιούνιος 2012 τιτλοσ ΠΡΩτοτΥΠοΥ: MEMOIRS OF AN IMAGINARY FRIEND από τις Εκδόσεις Sphere, λονδίνο 2012 τιτλοσ βιβλιου: Αναμνήσεις ενός φανταστικού φίλου συγγραφεασ: Matthew Dicks μεταφραση: Χρήστος οικονόμου ΕΠιμΕλΕια

Διαβάστε περισσότερα

Arendsoog Ltd / stan Lauryssens Εικόνας εξωφύλλου: gheorghe Matei, Ρουμανία ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ Α.Ε., Αθήνα 2011

Arendsoog Ltd / stan Lauryssens Εικόνας εξωφύλλου: gheorghe Matei, Ρουμανία ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ Α.Ε., Αθήνα 2011 τιτλοσ ΠΡΩτοτυΠου: dali & I: the surreal story τιτλοσ βιβλιου: Ο Νταλί κι εγώ Από τις Εκδόσεις tomas dunne BooKs, Νέα υόρκη 2008 συγγραφεασ: stan Lauryssens μεταφραση: σέβυ σπυριδογιαννάκη ΕΠιμΕλΕιΑ διορθωση

Διαβάστε περισσότερα

13Ανακτήστε. δυνατοί. πράγματα. άνθρωποι ΕΪΜΙ ΜΟΡΙΝ. δεν κάνουν. που οι ψυχικά

13Ανακτήστε. δυνατοί. πράγματα. άνθρωποι ΕΪΜΙ ΜΟΡΙΝ. δεν κάνουν. που οι ψυχικά 13Ανακτήστε τη δύναμή σας, ενστερνιστείτε την αλλαγή, αντιμετωπίστε τους φόβους σας και εκπαιδεύστε το μυαλό σας για ευτυχία και επιτυχία. πράγματα που οι ψυχικά δυνατοί άνθρωποι δεν κάνουν ΕΪΜΙ ΜΟΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Arundhati Roy, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-649-8

Arundhati Roy, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-649-8 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: LISTENING TO GRASSHOPPERS FIELD NOTES ON DEMOCRACY Aðü ôéò Åêäüóåéò Penguin Books Ltd., Λονδίνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η σκοτεινή πλευρά της δηµοκρατίας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Arundhati Roy ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2007, 2015. Φωτογραφιών εξωφύλλου: Lena Okuneva/Trevillion Images, Samot/Shutterstock

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2007, 2015. Φωτογραφιών εξωφύλλου: Lena Okuneva/Trevillion Images, Samot/Shutterstock ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μην πιστεύεις στην αλήθεια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Κατερίνα Λελούδη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βαμβουνάκη, 2015. Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2015, 8.000 αντίτυπα. Έντυπη έκδοση ΙSBN 978-618-01-1324-2 Ηλεκτρονική έκδοση ISBN 978-618-01-1325-9

Μάρω Βαμβουνάκη, 2015. Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2015, 8.000 αντίτυπα. Έντυπη έκδοση ΙSBN 978-618-01-1324-2 Ηλεκτρονική έκδοση ISBN 978-618-01-1325-9 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η δικηγόρος ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μάρω Βαμβουνάκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Xρυσούλα Μπουκουβάλα Πίνακας εξωφύλλου: Οι ερωτευμένοι (Les Amoureux) του Émile Friant,

Διαβάστε περισσότερα

I. Biggi, 2007 Editorial Seix Barral S.A., 2007. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2010, 3.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-453-704-4

I. Biggi, 2007 Editorial Seix Barral S.A., 2007. Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2010, 3.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-453-704-4 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: LA FORMULA STRADΙVARIUS Από τις Εκδόσεις Seix Barral S.A., Βαρκελώνη 2007 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Τα δώδεκα Στραντιβάριους ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: I. Biggi ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χρύσα Θ. Μπανιά ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2008, 2016 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Marta Bevacqua/Trevillion Images

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2008, 2016 Φωτογραφίας εξωφύλλου: Marta Bevacqua/Trevillion Images ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Βαθύ γαλάζιο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Κατερίνα Λελούδη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βίκυ Αυδή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2008, 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Αυδίκος Η αµηχανία µπροστά στον τοίχο: το Πρόγραµµα και οι κοινότητες των Τσιγγάνων Γεια σας. Εγώ είµαι καινούργιος στη Θεσσαλία οι εκατέρωθέν µου καθήµενοι προϋπήρξαν εµού. Να ξεκινήσω, λοιπόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ. Χάρι Πότερ. Γιατί λοιπόν δεν αγοράζεις καινούργιο; Να γράφεις στο δικό σου βιβλίο, Ερμιόνη

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ. Χάρι Πότερ. Γιατί λοιπόν δεν αγοράζεις καινούργιο; Να γράφεις στο δικό σου βιβλίο, Ερμιόνη ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ Χάρι Πότερ Συνεταιρικά με τον Ρον Ουέσλι Επειδή το δικό του έχει διαλυθεί Γιατί λοιπόν δεν αγοράζεις καινούργιο; Να γράφεις στο δικό σου βιβλίο, Ερμιόνη Αγόρασες ένα σωρό βόμβες

Διαβάστε περισσότερα

συντριβη ΚΑΡΙΝ ΣΛΟΤΕΡ CRIME

συντριβη ΚΑΡΙΝ ΣΛΟΤΕΡ CRIME ΚΑΡΙΝ ΣΛΟΤΕΡ συντριβη CRIME ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: BROKEN Από τις Εκδόσεις Delacorte, Νέα Υόρκη 2010 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Συντριβή ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Karin Slaughter ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χρήστος Καψάλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθια. που γράφτηκαν από εκπαιδευόμενους / ες του πρώτου επιπέδου κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 στο 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας

Παραμύθια. που γράφτηκαν από εκπαιδευόμενους / ες του πρώτου επιπέδου κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 στο 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας Παραμύθια που γράφτηκαν από εκπαιδευόμενους / ες του πρώτου επιπέδου κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 στο 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας Εισαγωγή Κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 οι εκπαιδευόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ 27 28 29 Είχαμε πλύνει τα πιάτα, είχαμε συγυρίσει το σπίτι και η Σάρα νανούριζε ήδη τη μικρή μας πριγκίπισσα στο παιδικό δωμάτιο. Έκανα στα γρήγορα μια προσευχή στον Θεό των κοιμισμένων παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Προσέγγιση Ψηφιδωτού «Θησέας και μινώταυρος» για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Εκπαιδευτική Προσέγγιση Ψηφιδωτού «Θησέας και μινώταυρος» για παιδιά προσχολικής ηλικίας Εκπαιδευτική Προσέγγιση Ψηφιδωτού «Θησέας και μινώταυρος» για παιδιά προσχολικής ηλικίας Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Χρυσάνθη Μαυροπούλου-Τσιούμη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Θεολογικών Σπουδών : Ελένη Καρβουνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 Ώρα έναρξης: 14:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΣ.,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 )

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) του Κ.Γκ.Γιούνγκ Με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές τι πιστεύω για το θάνατο, γι αυτό το τελείωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο θάνατος είναι απλά γνωστός ως το τέλος. Είναι η τελεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE GIRLFRIENDS' GUIDE TO TODDLERS Aπό τις Εκδόσεις Perigree, Λονδίνο 1999

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE GIRLFRIENDS' GUIDE TO TODDLERS Aπό τις Εκδόσεις Perigree, Λονδίνο 1999 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE GIRLFRIENDS' GUIDE TO TODDLERS Aπό τις Εκδόσεις Perigree, Λονδίνο 1999 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μαμάδες και νήπια Ð Πώς να δαμάσετε το τερατάκι σας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Vicki Iovine ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σέβυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΕΝΕΖΗ. ΑΝΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, ΜΗΤΕΡΑ (Θεατρικό μονόπρακτο)

ΑΝΝΑ ΤΕΝΕΖΗ. ΑΝΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, ΜΗΤΕΡΑ (Θεατρικό μονόπρακτο) Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013 ΑΝΝΑ ΤΕΝΕΖΗ ΑΝΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, ΜΗΤΕΡΑ (Θεατρικό μονόπρακτο) Κυρίες και κύριοι, Καλωσορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή του «Πάμε πακέτο». Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, που μας βοηθάτε

Διαβάστε περισσότερα

Mona Perises. Όμ Άλι, το γλυκό της ζωής Μυθιστορηματική βιογραφία Μέρος πρώτο

Mona Perises. Όμ Άλι, το γλυκό της ζωής Μυθιστορηματική βιογραφία Μέρος πρώτο Mona Perises Όμ Άλι, το γλυκό της ζωής Μυθιστορηματική βιογραφία Μέρος πρώτο ISBN: 978-618-81894-1-6 Mona Perises 2003 2013 Ελλάδα Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος Ελλάδα Η Μάγια είναι μια 42χρονη γυναίκα, που μετά

Διαβάστε περισσότερα

«Τα δικά µας κόµικς»

«Τα δικά µας κόµικς» «Τα δικά µας κόµικς» Εισαγωγικό σηµείωµα Με αφορµή ένα κόµικ που διαβάσαµε στην τάξη σκεφτήκαµε να κάνουµε «Τα δικά µας κόµικς». Έτσι, αφού διαβάσαµε ένα µύθο σχετικό µε το θεό ιόνυσο τον χωρίσαµε σε σκηνές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι. Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου Α2 Γυμνασίου

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι. Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου Α2 Γυμνασίου ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου Α2 Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Will Adams, 2007. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008, 4.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-344-2

Will Adams, 2007. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008, 4.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-344-2 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: ΤΗΕ ALEXANDER CIPHER Aðü ôéò Åêäüóåéò HarperCollinsPublishers, Ëïíäßíï 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: O τάφος του Αλεξάνδρου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Will Adams ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Εύη Παπαγεωργίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη: Θεοδοσοπούλου Ειρήνη, Φραγκούλης Εµµανουήλ

Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη: Θεοδοσοπούλου Ειρήνη, Φραγκούλης Εµµανουήλ Συνέντευξη µε τον κ. Πασπαράκη ηµήτριο (Π..) και τον Σταυρακάκη Βασίλειο () Κρήτη, Περβόλια Ν. Ρεθύµνης, Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Παράρτηµα Ρεθύµνου) 11 Ιουνίου 2005 Ερευνητές συµµετέχοντες στη συνέντευξη: Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου:

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου: Αφήγηση Αφήγηση µιας ιστορίας έχουµε όταν παρουσιάζουµε γεγονότα µε µια ορισµένη σειρά. Τα γεγονότα µπορεί να είναι πραγµατικά ή φανταστικά. Η αφήγηση µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Όταν η αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.12.2000 _ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας)_: Εδώ ήταν. Μισό λεπτό, κύριε Μπασιάκο, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες. 8 ιστορίες γραμμένες απο του μαθητές όλων των τάξεων του 15 ου δημοτικού σχολείου ηρακλείου

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες. 8 ιστορίες γραμμένες απο του μαθητές όλων των τάξεων του 15 ου δημοτικού σχολείου ηρακλείου Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες 8 ιστορίες γραμμένες απο του μαθητές όλων των τάξεων του 15 ου δημοτικού σχολείου ηρακλείου 2015-2016 Περιεχόμενα Τάξη Α - «Τα χαρούμενα Χριστούγεννα» Τάξη Β - «Ο μπαμπάς του

Διαβάστε περισσότερα

«Λοιπόν, έχουμε και λέμε Αθανάσιος Παπανικολάου, ετών 99, Κωνσταντίνα η σύζυγος, τρία παιδιά, οχτώ εγγόνια»

«Λοιπόν, έχουμε και λέμε Αθανάσιος Παπανικολάου, ετών 99, Κωνσταντίνα η σύζυγος, τρία παιδιά, οχτώ εγγόνια» 1 Εξήντα λεπτά. «Λοιπόν, έχουμε και λέμε Αθανάσιος Παπανικολάου, ετών 99, Κωνσταντίνα η σύζυγος, τρία παιδιά, οχτώ εγγόνια» «Όπα, Όπα. Για σιγά γιατί σαν πολλά μας τα λες.» «Ορίστε;» «Ποιος είσαι εσύ που

Διαβάστε περισσότερα

από τις Εκδόσεις Pear Press, σιάτλ 2010

από τις Εκδόσεις Pear Press, σιάτλ 2010 τιτλοσ ΠΡΩτοτΥΠοΥ: BRAIN RULES FOR BABY από τις Εκδόσεις Pear Press, σιάτλ 2010 τιτλοσ βιβλιου: Πώς να μεγαλώσετε έξυπνα παιδιά συγγραφεασ: John Medina μεταφραση: Έλλη συλογίδου ΕΠιμΕλΕια ΔιοΡθΩση κειμενου:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ. Έτσι άρχισαν όλα

Ο ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ. Έτσι άρχισαν όλα Ο ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 1 Έτσι άρχισαν όλα Από τότε που θυμόταν το εαυτό της η Χαρά είχε στο πλάι της έναν άντρα σπουδαίο, ρωμαλέο, δυνατό, που την προστάτευε, την κανάκευε και τη θαύμαζε. Όσο ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λέξους Μανταλέξους

Ο Λέξους Μανταλέξους Ο Λέξους Μανταλέξους ο Γαϊδάρ και ο Λεξουλίνος βρίσκουν τα ονόματα των ψαριών 2 παιδική ιστορία γνώσεων γιατί το λέμε έτσι; για παιδιά 6 12 ετών ΣωτήρηςΑθηναίος athi@24grammata.com www.24grammata.com 1

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Μες στις παλάμες η αγάπη

Μες στις παλάμες η αγάπη 1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Ε Π Α Ι Ν ΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: MEΣ ΣΤΙΣ ΠΑΛΑΜΕΣ Η ΑΓΑΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΛΙΓΚΑ Νίσυρος Δωδεκάνησος Αθήνα, Μάρτιος 2011 Μες στις παλάμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ. Ένας χρόνος θύελλα

ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ. Ένας χρόνος θύελλα ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ Ένας χρόνος θύελλα Στη μνήμη του αδελφού μου, Βαγγέλη, που η αγάπη του θα ζεσταίνει πάντα την ψυχή μου. ΤΟ ΞΕΣΠασμα x Τ ο παρατεταμένο χτύπημα της συσκευής του τηλεφώνου επάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση του Direct Dialogue. Οικονοµική υποστήριξη. Εκπαίδευση στα πιο καίρια περιβαλλοντικά ζητήµατα

Η πρόκληση του Direct Dialogue. Οικονοµική υποστήριξη. Εκπαίδευση στα πιο καίρια περιβαλλοντικά ζητήµατα Η πρόκληση του Direct Dialogue Tο ενδιαφέρον για το περιβάλλον είναι πράξη, κι όχι θεωρία. Άλλο «συµφωνώ και ενδιαφέροµαι µε τη σκέψη µου», κι άλλο «αγωνίζοµαι για την προστασία του πλανήτη µου». Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Το πόνημα μου αυτό γράφτηκε σε στιγμές αγανάκτησης γι αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας.

Το πόνημα μου αυτό γράφτηκε σε στιγμές αγανάκτησης γι αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πόνημα μου αυτό γράφτηκε σε στιγμές αγανάκτησης γι αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. Πρόλογος Εδώ και δύο χρόνια, περίπου, ζούμε τον εφιάλτη της χρεοκοπίας. Σήμερα όμως, η χώρα μας έχει φτάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΟ ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ

ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΟ ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝ. ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΟ ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΠΡΑΞΕΙΣ Βασισμένο στην ιστορική πραγματικότητα Τα ονόματα και επώνυμα των ηρώων είναι τυχαία ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΧΩΡΟΙ σκηνικό, κοστούμια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αγαπητέ Γιαννάκη, αγαπητέ Martin, σε ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε Αντιπροέδρου αυτής κ.

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε Αντιπροέδρου αυτής κ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ϞΔ Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 Αθήνα, σήμερα στις 24 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.08 συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

Η Πλουσία, μια γυναίκα με πάθος και θέληση για ζωή, δεν είναι μόνο η ευνοημένη των κερασιών και της μοίρας μάνα, σύζυγος, αδελφή όχι μόνο αυτή που

Η Πλουσία, μια γυναίκα με πάθος και θέληση για ζωή, δεν είναι μόνο η ευνοημένη των κερασιών και της μοίρας μάνα, σύζυγος, αδελφή όχι μόνο αυτή που ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πλουσία, μια γυναίκα με πάθος και θέληση για ζωή, δεν είναι μόνο η ευνοημένη των κερασιών και της μοίρας μάνα, σύζυγος, αδελφή όχι μόνο αυτή που άπλωσε τη ζωή της πάνω από τη θάλασσα, που δέχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

την ουσία του ρόλου μας ως πολιτών, όχι όμως και ως καταναλωτών, καταναλωτές της πολιτικής ή πολιτικοί της κατανάλωσης, διαλέγετε και παίρνετε...

την ουσία του ρόλου μας ως πολιτών, όχι όμως και ως καταναλωτών, καταναλωτές της πολιτικής ή πολιτικοί της κατανάλωσης, διαλέγετε και παίρνετε... Ο ι γκρίζες ανταύγειες από την ανοιχτή τηλεόραση, στέλνουν πίσω έναν κόσμο θρυμματισμένο και αινιγματικό. Η Ζίμενς και τα «Βατοπέδια» είναι σίγουρο ότι δεν ροκανίζουν την καρέκλα του συστήματος και ότι

Διαβάστε περισσότερα

AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 1

AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 1 AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 1 AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 64 AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 65 «Επικοινωνία και Αυτισµός» Συντονίστρια: Κορίνα θεοδωρακάκη ηµοσιογράφος ρ/σ ΛΑΜΨΗ 92,3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Terminal 119 [ Νοέμβριος / 2006] ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ FROM BELOW

Terminal 119 [ Νοέμβριος / 2006] ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ FROM BELOW Terminal 119 [ Νοέμβριος / 2006] ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ FROM BELOW «Κάθε κοινωνία είναι μια κατασκευή, μια συγκρότηση, μια δημιουργία ενός κόσμου, του ιδιόκοσμού της. Η ίδια η ταυτότητα της δεν είναι τίποτε άλλο απ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Σ Κ Ο Ν Η Τ Ο Υ Ρ Ο Μ Ο Υ»

«Η Σ Κ Ο Ν Η Τ Ο Υ Ρ Ο Μ Ο Υ» 1 ΚΕΝΝΕΘ ΣΩΓΕΡ ΓΚΟΥΤΜΑΝ «Η Σ Κ Ο Ν Η Τ Ο Υ Ρ Ο Μ Ο Υ» ιασκευή-σκηνοθετικές οδηγίες: ηµήτρης Ρήτας Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεµάτων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Καρδίτσας, Φιλόλογος, συγγραφέας, στιχουργός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο όρος διαλεκτική γεννιέται από τους περίφημους Διάλογους του Πλάτωνα και διαμέσου της ιστορίας της φιλοσοφικής σκέψης υφίσταται σημαντικές μεταβολές, σημαίνοντας από μέθοδο της διαίρεσης, λογική

Διαβάστε περισσότερα

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη Εύα Παπώτη Μια «γριά» νέα Πρωτογνώρισα την Κατερίνα ως μαθήτρια λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο οποίο εργαζόμουν ως φιλόλογος. Σήμερα είναι τριάντα ετών. Σε μια συνάντησή μας, λίγο πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα, χρόνια πολλά, δεν τα έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Να µαστε λοιπόν µε καφέ και τσιγάρα στης φίλης µου της Ρίτας,

Να µαστε λοιπόν µε καφέ και τσιγάρα στης φίλης µου της Ρίτας, ΠEPIEXOMENA Χοντρός... 37 Γείτονες...44 Η ιδέα... 52 Δεν είναι αυτοί ο άντρας σου...58 Είστε γιατρός;...67 Ο πατέρας... 77 Δεν είπε κανείς τίποτα... 80 Εξήντα εκτάρια...100 Τι γίνεται στην Αλάσκα;... 116

Διαβάστε περισσότερα

C. Bertelsmann Verlag, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Lisa Bonowicz/Trevillion Images. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2016

C. Bertelsmann Verlag, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Lisa Bonowicz/Trevillion Images. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2016 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: DIE WAHRHEIT UND ANDERE LÜGEN Από τις Εκδόσεις Random House, Μόναχο 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η αλήθεια και άλλα ψέματα ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Sascha Arango ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τάνια Σταύρου ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ 1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3. ΣΥΛΛΟΓΗ 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 5. ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕ ΛΑΧΤΑΡΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ; ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ!

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕ ΛΑΧΤΑΡΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ; ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ! ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕ ΛΑΧΤΑΡΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ; ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ! ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΜΑΟΥΝΤΦΙΛΝΤ Σχεδιασμένο από τον Ραλφ Μάουντφιλντ Νατάσα (χήρα, η προγιαγιά μας ή γιαγιάκα) Μεγάλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 03:54 Ζητούμενο είναι να τεθεί ο προβληματισμός και να προκύψει η αναζήτηση Γράφτηκε από τον Κώστας Γκέτσης Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Valerio Massimo Manfredi, 2010 First published by Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. This edition published by arrangement with Grandi & Associati

Valerio Massimo Manfredi, 2010 First published by Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. This edition published by arrangement with Grandi & Associati ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ARCHANES E ALTRI RACCONTI Aπό τις Εκδόσεις Mondadori, Μιλάνο 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η αρένα των αιώνων ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Valerio Massimo Manfredi ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Άµπυ Ρα κου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ. 427 π.χ. - 347 π.χ.

ΠΛΑΤΩΝΑΣ. 427 π.χ. - 347 π.χ. ΠΛΑΤΩΝΑΣ 427 π.χ. - 347 π.χ. Έργα Ίωνας, Ευθύφρων, Απολογία, Κρίτων, Φαίδων, Χαρµίδης, Λάχης, Γοργίας, Κρατύλος, Ευθύδηµος, Μένων, Συµπόσιον, Φαίδρος, Πολιτεία, Θεαίτητος, Παρµενίδης, Σοφιστής, Πολιτικός,

Διαβάστε περισσότερα

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. Πνευματική Ανατομική. Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. Πνευματική Ανατομική. Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας Πνευματική Ανατομική Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον Άννα: Κάνουμε δήλωση πρόθεσης για το σώμα μας. Ας φέρουμε τα χέρια στην καρδιά ακουμπώντας στην καρδιά. Τιμώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ Μεγάλο κακό η µνησικακία. Είναι µεγαλύτερο κι από την πορνεία. Πόσο µεγάλη η αρετή της συγχωρητικότητας!

ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ Μεγάλο κακό η µνησικακία. Είναι µεγαλύτερο κι από την πορνεία. Πόσο µεγάλη η αρετή της συγχωρητικότητας! ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ Μεγάλο κακό η µνησικακία. Είναι µεγαλύτερο κι από την πορνεία. Την πορνεία, όταν την κάνεις, χορταίνεις κάπως. Η µνησικακία σε φλογίζει συνεχώς. Αντίθετα η συγχωρητικότητα µεγάλη αρετή σε κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Κυρίες, κύριοι, Η έννοια της ανάπτυξης είναι τόσο πολυφορεμένη στο σύγχρονο πολιτικό λεξιλόγιο, που αν δεν δώσουμε, ο καθένας από

Διαβάστε περισσότερα

Άδειο που φαίνεται το σπίτι ε, σκύλε; Εσύ κοίτα να κάτσεις ήσυχος σε τούτα δω τα βράχια, Γουίλο.

Άδειο που φαίνεται το σπίτι ε, σκύλε; Εσύ κοίτα να κάτσεις ήσυχος σε τούτα δω τα βράχια, Γουίλο. 1 Θα κάτσω στη θέση μου εδώ πάνω στον λόφο, πίσω απ το σπίτι. Θα περιμένω. Και θα βλέπω. Φύλλο δεν κουνιέται κει κάτω. Γυμνή που φαίνεται στο χιόνι η κοιλάδα. Μόνο το σπίτι, γκρίζο και μονάχο δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Victor Sebestyen, 2009 EÊÄÏ ÓÅÉÓ ØÕΧÏ ÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞ íá 2011. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Νοέμβριος 2011

Victor Sebestyen, 2009 EÊÄÏ ÓÅÉÓ ØÕΧÏ ÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞ íá 2011. Ðñþ ôç Ýê äï óç: Νοέμβριος 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REVOLUTION 1989 The Fall of the Soviet Empire Από τις Εκδόσεις Weidenfeld & Nicolson, Λονδίνο 2009 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η πτώση της σοβιετικής αυτοκρατορίας Η επανάσταση του 1989 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΕΘΥΜΝΟΧΑΧΑΝΟΥΠΟΛΗ. Ένα βιβλίο που δε διάβασε κανείς!

Η ΡΕΘΥΜΝΟΧΑΧΑΝΟΥΠΟΛΗ. Ένα βιβλίο που δε διάβασε κανείς! Η ΡΕΘΥΜΝΟΧΑΧΑΝΟΥΠΟΛΗ Ένα βιβλίο που δε διάβασε κανείς! Το τευχάκι αυτό γράφτηκε και επιμελήθηκε από την ομάδα ΕΚΑΤΣ Η ΚΟΥΤΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ στο Ρέθυμνο το Φεβρουάριο του 2005 Τα σκίτσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παλιά ήμασταν περισσότεροι. Είμαι βέβαιος. Όχι τόσοι

Παλιά ήμασταν περισσότεροι. Είμαι βέβαιος. Όχι τόσοι Παλιά ήμασταν περισσότεροι. Είμαι βέβαιος. Όχι τόσοι ώστε να γεμίζουμε ένα γήπεδο ή έστω μια κινηματογραφική αίθουσα, αλλά σίγουρα περισσότεροι από αυτούς που απομένουν σήμερα. Για να πω την αλήθεια, πιστεύω

Διαβάστε περισσότερα

«Συγνώµη ρε παιδί µου, οι Χρυσαυγίτες τώρα θέλουν να τον φάνε; Εφόσον δεν τους. πρόδωσε»

«Συγνώµη ρε παιδί µου, οι Χρυσαυγίτες τώρα θέλουν να τον φάνε; Εφόσον δεν τους. πρόδωσε» «Συγνώµη ρε παιδί µου, οι Χρυσαυγίτες τώρα θέλουν να τον φάνε; Εφόσον δεν τους πρόδωσε» Στον αποµαγνητοφωνηµένο διάλογο που ακολουθεί µιλάει η (Α) συγγενείς του Ρουπακιά, µε τη Β - Οπου Α η καλούσα αδελφή

Διαβάστε περισσότερα

Ας προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι αυτές, μία προς μία, εξετάζοντας τις πιο εξόφθαλμες και αναντίρρητες από αυτές.

Ας προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι αυτές, μία προς μία, εξετάζοντας τις πιο εξόφθαλμες και αναντίρρητες από αυτές. Η κατάσταση της χώρας είναι γνωστή. Την ξέρουν κι οι πέτρες. Ναι, έχουμε οικονομική κρίση ναι, η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει Το ζήτημα, όμως, είναι να καταλάβουμε όλοι, τι πραγματικά συμβαίνει.

Διαβάστε περισσότερα

ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ

ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Η ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ÅÔÏÓ B ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Σκέψεις)...Τι είναι τούτο γαμώτο μου; Πάλι έκλεισαν την είσοδο οι απολυμένοι του μετρό; Αχ! χάλια έγινες Ελλαδούλα μου! Ταξί, ταξιιιιί...

(Σκέψεις)...Τι είναι τούτο γαμώτο μου; Πάλι έκλεισαν την είσοδο οι απολυμένοι του μετρό; Αχ! χάλια έγινες Ελλαδούλα μου! Ταξί, ταξιιιιί... P a g e 1 P a g e 2 ΥΠΟΘΕΣΗ Ο κος Σαράντης είναι ένας άνθρωπος «της διπλανής πόρτας» που ζει στην Αθήνα το 2011, μία εποχή βαθιά μέσα στην οικονομική κρίση που είχε ξεκινήσει από το 2007. Είναι ένας απλός

Διαβάστε περισσότερα

το 1945 εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα του ανώνυμου [11]

το 1945 εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα του ανώνυμου [11] Α ΤΟ ΑΡΡΩΣΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ Την ώρα που κατέβηκε από τη λιμουζίνα, το είχε πάρει πια απόφαση ν αυτοκτονήσει. Η ιδέα ξεπρόβαλε μέσα από τη λόχμη της την πρώτη κιόλας φορά που ο καθηγητής τού μίλησε για την ανίατη

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»...

Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»... Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»... Κανείς από όσους εµπλέκονται στο ηµόσιο Σχολείο (Πολιτεία, ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ και απλοί καθηγητές) δεν ενδιαφέρθηκε ΠΟΤΕ για τον «καλό» µαθητή... Όλο το ηµόσιο Σχολείο ήταν από πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης Σταθµός 2ος

Κώστας Λεµονίδης Σταθµός 2ος Κώστας Λεµονίδης Σταθµός 2ος 1. Είµαι εδώ Πες µου κάτι, µίλησε µου είµαι εδώ χρόνο έχω να σ ακούσω και µπορώ. ωσ µου λίγο χώρο, άναψε µου φως. ωσ µου λίγο χώρο κι είµαι εδώ. Είµαι εδώ. Σου µιλάω βοήθησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

1 Ένα κορίτσι με όνειρα

1 Ένα κορίτσι με όνειρα 1 Ένα κορίτσι με όνειρα ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΑΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΕΙ ΕΚΕΙ ή αν έπρεπε. Τα βήματά της την οδηγούσαν αργά αλλά σταθερά. Αδιαφορούσε για το φθινοπωρινό ψιλόβροχο, που πάγωνε το σώμα της και το έκανε να μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Το μάτι του Ελέφαντα. Χριστόφορος Ακριτίδης

Το μάτι του Ελέφαντα. Χριστόφορος Ακριτίδης Το μάτι του Ελέφαντα Χριστόφορος Ακριτίδης Μέρος Πρώτο...3 Η συνάντηση...6 Ο σκανταλιάρης θεός... 22 Το ταξίδι...25 Το θεριό... 36 Η Ιφιγένεια... 42 Η απογοήτευση... 49 Μέρος Δεύτερο... 57 Ο Ινδιάνος...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ. Μαρία και Ιωσήφ

Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ. Μαρία και Ιωσήφ Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ Μαρία και Ιωσήφ Αυτή είναι η ιστορία του Ιησού και του αδελφού του Χριστού, του πώς γεννήθηκαν, του πώς έζησαν και του πώς ο ένας από αυτούς πέθανε. Ο θάνατος του άλλου δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη,

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη, (Ο Νικολό Μακιαβέλι, μέσα από μία επιστολή του, περιγράφει την ζωή του στο κτήμα του, στο οποίο είχε αποτραβηχτεί, μετά το 1513 που οι Μεδίκοι ανακατέλαβαν την εξουσία.) Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΤΗΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΤΗΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΤΗΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΙΟΥλΙΟΣ 2012 Αγαπητέ συνδηµότη και φίλε της Τήνου, το ερωτηµατολόγιο που έχεις στα χέρια σου, έρχεται µετά την πρόταση, που ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα