pasp-oikonomikou.gr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "pasp-oikonomikou.gr 1"

Transcript

1 1

2 ΘΕΜΑ 1 1). τι είνω το ιςοηφγιο και ποις θ χρθςιμότθτα του; Ρόςα είδθ ιςοηυγίου γνωρίηετε και ποια είναι τα κριτιρια διακριςισ τουσ; 2). Α ναφζρατε εφόςον υπάρχουν τισ διαφορζσ ςτα ακόλουκα ηεφγθ λογαριαςμϊν: 2.1 Γραμμάτια ςε κακυςτζρθςθ -Γραμμάτια πλθρωτζα 2.2 Αςφάλιςτρα - Ενοίκια προπλθρωκζντα 2.3 ζςοδα ειςπρακτζα - Ρελάτεσ 2.4 Ρροκαταβολζσ ςε προμθκευτζσ- Ρρομθκευτζσ 3). Α ναφζρατε παραδείγματα ςυναλλαγϊν που προκαλοφν τισ ακόλουκεσ μεταβολζσ ςτθν λογιςτικι ιςότθτα: i) αε + εικ = ειε + αρ ίί) αρ= εικ iii) αε = εε + αικ ίν) ερ= αικ 4). Απαντιςτε με ΣΩΣΤΟ ι ΛΑΘΟΣ ςτισ ακόλουκεσ προτάςεισ: 4.1 Για τον υπολογιςμό του δείκτθ αμυντικοφ χρονικοφ διαςτιματοσ ςτισ προβλεπόμενεσ δαπάνεσ λαμβάνονται υπόψθ και οι αποςβζςεισ. 4.2 Τα ζξοδα και τα ζςοδα καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα χριςθσ που δθμιουργοφνται και όχι τθσ χριςθσ που ειςπράττονται. 4.3 Ο Λογαριαςμόσ «τόκοι πλθρωτζοι», μεταφζρεται ςτα αποτελζςματα χριςθσ ωσ μθ λειτουργικό ζξοδο. 4.4 Πταν ο δείκτθσ ειδικισ ρευςτότθτασ λαμβάνει τθν τιμι 1 το κακαρό κεφάλαιο κίνθςθσ είναι μθδζν. 4.5 Στθν κατθγορία των χρθματοοικονομικϊν εξόδων, εκτόσ από τουσ χρεωςτικοφσ τόκουσ ςυμπεριλαμβάνονται οι διάφορεσ προμικειεσ των τραπεηϊν και τα ζξοδα προεξόφλθςθσ γραμματίων. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Τα υπόλοιπα τιον λογαριαςμϊν τθσ εμπορικισ επιχείρθςθσ <<ΑΛΦΑ» τθν 01/01/2010 είχαν ιοσ ακολοφκωσ (τα ποςά δίνονται ςε ): 2

3 Κατά τθν διάρκεια τθσ χριςεωσ θ επιχείρθςθ πραγματοποίθςε τισ ακόλουκεσ ςυναλλαγζσ: 1). Ρϊλθςθ εμπορευμάτων αντί με υπογραφι εντόκων γραμματίων ονομαςτικισ τιμισ με απλι πίςτωςθ και τα υπόλοιπα με ςυμψθφιςμό των προκαταβολϊν πελατϊν. Οι τόκοι των γραμματίων ανζρχονται ςε ). Οι αμοιβζσ προςωπικοφ για τθν χριςθ 2010 ανζρχονταν ςε ενϊ οι κρατιςεισ και οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ οφείλονταν ςτα αςφαλιςτικά ταμεία των εργαηομζνων. Οι μιςκοί αποδόκθκαν ςτουσ εργαηόμενουσ με ζκδοςθ ιςόποςθσ επιταγισ. 3). Η τράπεηα Ω ειδοποίθςε ότι τα προεξοφλθκζντα ςε αυτι γραμμάτια εξοφλικθκαν από τουσ οφειλζτεσ τουσ, ενϊ θ επιχείρθςθ προχϊρθςε ςτθν διαμαρτφρθςθ του 50% των γραμματίων ςε κακυςτζρθςθ καταβάλλοντασ ωσ ζξοδα το ποςό των ). Η επιχείρθςθ αγόραςε εμπορεφματα αξίασ με ςυμψθφιςμό των προκαταβολϊν ςε προμθκευτζσ, και με μεταβίβαςθ γραμματίωv οναμαςθκισ τιμισ ). Η επιχείρθςθ ςφναψε βραχυπρόκεςμο δάνειο φψουσ με ενεχυριαςμό εμπορευμάτων αξίασ ).Η επιχείρθςθ ειςζπραξε ζςοδα από ενοίκια 5.0Li0, ενϊ τα προπλθρωκζντα αςφάλιςτρα κατζςτθςαν δεδουλευμζνα. Επίςθσ θ επιχείρθςθ πραγματοποίθςε λειτουργικά ζςοδα φψουσ από τα οποία μζχρι τζλουσ τθσ χριςθσ ειςζπραξε το 50%. 7).Ρρομθκευτισ τθσ επιχείρθςθσ ειδοποίθςε ότι μεταβιβαςκζντα ςε αυτόν γραμμάτια ονομαςτικισ τιμισ δεν εξοφλικθκαν από τουσ οφειλζτεσ τουσ κατά τθ λιξθ τουσ. Η επιχείρθςθ παρζλαβε τα ςε κακυςτζρθςθ γραμμάτια και προχϊρθςε ςτθν εξόφλθςθ του 50% τθσ οφειλισ προσ τον προμθκευτι με τθν καταβολι μετρθτϊν, ενϊ για το υπόλοιπο ποςό υπζγραψε γραμμάτια ςτα οποία προςτζκθκε τόκοσ 400. Ζητείται: Α)Να γίνουν οι θμερολογιακζ-~ εγγραφζσ των παρο:rάνω ςυναλλαγϊν κcι.ι να προςδιοριςκεί το αποτζλεςμα εκμεταλλεφςεωσ δεδομζνου ότι θ απογραφι ςτισ 31/12/2010 ζδειξε ότι τα μζνοντα εμπορεφματα ανζρχον.-ιχι ςε , οι πρϊτε φλεσ ςε 8.000, οι αποςβζςεισ ςε Β) Να υπολογιςκοφν οι δείκτεσ γενικισ ειδικισ ρευςτότθτασ κακϊσ και ο δείκτθσ δανειακϊν κεφαλαίων (δανειακι επιβάρυνςθ). Επίςθσ να εξεταςτεί εάν θ χριςθ των ξζνων κεφαλαίων ιταν επωφελισ για τθν επιχείρθςθ δεδομζνου ότι το μζςο φψοσ Ιδίων Κεφαλαίων είναι Και το μζςο φψοσ των Ξζνων Κεφαλαίων

4 Θέκα Ξξψην 1.Ρη θαιείηαη Ηζνινγηζκφο θαη θάζε πφηε ζπληάζζεηαη; Κε πνην ηξφπν εθθξάδεηαη ε βαζηθή νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Ξαζεηηθνχ; 2.Απαληήζηε κε ΠΥΠΡΝ ή ΙΑΘΝΠ ζηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 2.1 Ζ δεκηνπξγία εζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα κηαο ινγηζηηθήο κνλάδαο, ζπλδέεηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ χπαξμε ησλ αληίζηνηρσλ, ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. 2.2 Ν Ινγαξηαζκφο «Ακνηβέο Ξξνζσπηθνχ Ξιεξσηέεο», ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο σο ιεηηνπξγηθφ έμνδν. 2.3 Νη πξνθαηαβνιέο πειαηψλ απνηεινχλ ινγαξηαζκφ πνπ εθθξάδεη ππνρξέσζε. 2.4 Ζ είζπξαμε απαίηεζεο απφ πειάηε απνηειεί έζνδν, ελψ ε εμφθιεζε νθεηιήο έμνδν 2.5 Υο έμνδν γηα ηελ επηρείξεζε ινγίδεηαη κφλν ην πνζφ ησλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 3.α) Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηπινγξαθηθήο κεζφδνπ είλαη: i) Ρν Δλεξγεηηθφ ηζνχηαη κε ην Θαζαξφ Ξαζεηηθφ. ii) Ρν Δλεξγεηηθφ απμάλεηαη κε ρξέσζε θαη ην Ξαζεηηθφ κε πίζησζε. iii) Ζ ρξέσζε ηζνχηαη κε ηελ πίζησζε. iλ) Ρίπνηα απφ ηα παξαπάλσ. β) Ρα έμνδα αλάινγα κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη, δηαθξίλνληαη ζε: i) Νξγαληθά θαη αλφξγαλα ii) Νκαιά θαη αλφξγαλα. iii) Άκεζα θαη έκκεζα. ) Ξνχ εκθαλίδεηαη ν ινγαξηαζκφο πξνεηζπξαρζέληα έζνδα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο; i) Πην Δλεξγεηηθφ ηνπ Ηζνινγηζκνχ. ii) Πην παζεηηθφ ηνπ Ηζνινγηζκνχ. iii) Πηα έμνδα ηεο Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Σξήζεο. iλ) Πηα έζνδα ηεο Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Σξήζεο. δ)έλα ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν παξέρεη ζε πειάηε ηνπ, ππεξεζίεο αλαςπρήο ηνλ lνχιην 2006 θαη εηζπξάηηεη ην ρξεκαηηθφ αληίηηκν ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ηνλ Νθηψβξην Πε πνην κήλα ζα εκθαληζηεί ην παξαπάλσ πνζφ σο έζνδν; i) Ρνλ lνχιην ηνπ ii) Ρνλ Νθηψβξην iii) Πηηο εγγξαθέο ηεο 31/12/2006. iv) Πε εκεξνκελία αλάκεζα ζηνλ Ηνχιην θαη ηνλ Νθηψβξην ηνπ

5 Θέκα Γεχηεξν Γίλνληαη νη ινγαξηαζκνί ηνπ, Γεληθνχ Θαζνιηθνχ ηεο Δκπνξηθήο Δπηρείξεζεο «ΦΦΦΝ» ηελ 01/01/2009 σο αθνινχζσο (ηα πνζά είλζη ζε ): Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2009 έιαβαλ ρψξα ηα αθφινπζα ινγηζηηθά γεγνλφηα: 1. Ξψιεζε εκπνξεπκάησλ αληί 8.000, ην 50% κε ζπκςεθηζκφ πξνθαηαβνιψλ πειαηψλ θαη ηα ππφινηπα κε ππνγξαθή γξακξαηίσλ ζηα νπνία πξνζηέζεθαλ ηφθνη 300. Δλ ζπλερεία ε επηρείξεζε πξνρψξεζε ζηελ πξνεμφθιεζε ησλ γξακκαηίσλ ζηελ ηξάπεδα, ελψ ηα έμνδα πξνεμφθιεζεο αλέξρνληαλ ζε 200. Ρν θαζαξφ πνζφ θαηαηέζεθε ζηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο ηεο επηρείξεζεο. 2. Ζ εηερείξεζε αγφξαζε εκπνξεχκαηα αμίαο , κε ζπκςεθηζκφ ησλ πξνθαηαβνιψλ ζε πξνκεζεπηέο, κε ππoγξαθή εληφθνπ γξακκαηίνπ νλνκαζηηθήο ηηκήο 4.000, ζην νπνίν ζπκπεξηειήθζεζαλ ηφθνη 300 θαη ηα ππφινηπα κε κεηξεηά. 3. Νη Ακνηβέο πξνζσπηθνχ γηα ηελ ρξήζε 2009 αλέξρνληαλ ζε ελψ νη θξαηήζεηο θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο νθείινληαλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ επηρείξεζε απέδσζε ην θαζαξφ πνζφ ζηνπο εξγαδφκελνπο κε έθδνζε ηζφπνζεο επηηαγήο. 4.Ζ επηρείξεζε εηζέπξαμε απφ ελνηθίαζε θηεξίσλ ην πνζφ ησλ ζε κεηξεηά, ελψ ηα πξνπιεξσζέληα αζθάιηζηξα θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλα. 5.Απηνθίλεην ηεο επηρείξεζεο αμίαο θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηά. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία αλαγλψξηζε ην 80% ηεο δεκηάο ην νπνίν φκσο δελ είρε θαηαβάιιεη έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεσο. 6.Ξξνκεζεπηήο γίλεηαη δεθηφο ζαλ εηαίξνο ηεο επηρείξεζεο εηζθέξνληαο ηελ απαίηεζε ηνπ χςνπο

6 7.Ζ ηξάπεδα εηδνπνίεζε ηελ επηρείξεζε φηη πξνεμνθιεζέληα γξακκάηηα χςνπο εμνθιήζεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε ηνπο. Εεηείηαη: Α) Λα γίλνπλ νη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο ησλ παξαπάλσ ζπλαιιαγψλ. Β) Λα πξνζδηνξηζζεί ινγηζηηθά ην απνηέιεζκα εθκεηάιιεπζεο δεδνκέλνπ φηη ε απνγξαθή ζηηο 31/12/2009 έδεημε φηη ηα κέλνληα εκπνξεχκαηα αλέξρνληαλ ζε , ην δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ζε 3.000, νη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ζε 8.000, ελψ νθείινληαλ ζηελ εηηηρείξεζε δηάθνξα ιεηηνπξγηθά έζνδα χςνπο Γ) Λα ππνινγηζζνχλ νη δείθηεο Γεληθήο θαη Δηδηθήο Οεπζηφηεηαο, Μέλσλ Θεθαιαίσλ πξνο Ππλνιηθά Θεθάιαηα. Ρέινο λα εμεηαζηεί εάλ ε ρξήζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ήηαλ απνδνηηθή γηα ηελ επηρείξεζε, δεδνκέλνπ φηη ην κέζν χςνο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ αλέξρεηαη ζε ελψ ησλ Μέλσλ Θεθαιαίσλ ζε 1OO.OOO. ΘΔΜΑ ΠΡΩΣΟ 1. Ξνηά είλαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 2. Ξνηφ νλνκάδνπκε πιήξεο πξνζσξηλί ηζνδχγην θαη πνηά ε δηαθνξά ηνπ απφ ην πιήξεο πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην; 3. Ξνηέο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνί έλα κέζν δξάζεο γηα λα ζεσξεζεί ζηνηρείν ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ; 4. Ξνηά θαηάζηαζε νλνκάδνπκε θαηάζηαζε θνηλνχ κεγέζνπο θαη ζε ηη ρξεζηκεχεη ζηνλ αλαιπηή; 5. Ξνηά ε δηαθνξά ησλ θάησζη δεπγψλ ινγαξηαζκψλ; Δλνίθηα Δηζπξαθηέα θαη Δλνίθηα Ρφθνη Δηζπξαθηένηη θαη Ρφθνη Ξηζησηηθνί Ξειάηεο θαη Ξξνπιεξσζέληα Αζθάιηζηξα Έμνδα Ππληήξεζεο Ξαγίσλ θαη Γηάθνξα Ιεηηνπξγηθά Έζνδα Δηζπξαθηέα Ρφθνη Σξεσζηηθνί Ξιεξσηένη θαη Ρφθνη Δλππφζεθνπ Γαλείνπ Ξιεξσηένη Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα θαη Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα Ξξνεμνθιεζέληα ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ Ρα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γεληθνχ Θαζνιηθνχ ηεο εκπνξηθήο επηρεηξήζεσο «ΡΝ ΘΑΙΝ ΔΚΞΝΟΔΚΑ Α.Δ.» ζηε 1/1/2009 είραλ σο αθνινχζσο: (ηα πνζά είλαη ζε επξψ) Ρακείν Γάλεην κε ελερ. Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα Ξειάηεο Γάλεην κε ελέρ. Δκπνξεχκαηα Γξακκάηηα εηζπξαθηέα Ξξνκεζεπηέο Γξακκάηηα εηζπξ Γξακκάηηα πιεξσηέα ελερπξηαζκέλα Ξξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο Γξακκάηηα Δηζπξ. Ξξνεμνθιεζέληα Αζθάιηζηξα Ξξνπιεξσζέληα Δλνίθηα Ξιεξσηέα Δκπνξεχκαηα Θξαηήζεηο θαη Δηζθνξέο Ξιεξσηέεο Δκπνξεχκαηα ελερπξηαζκέλα Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο ιηθά ζπζθεπαζίαο ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Έπηπια θαη ζθέπε Απηνθίλεηα Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2009 έιαβαλ ρψξα ηα παξαθάησ ινγηζηηθά γεγνλφηα: 1) Νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ ήηαλ , ελψ νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη νη θξαηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ νθείινληαλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 2) Δηζπξάρζεθαλ κεηξεηνίο απφ ηελ επηρείξεζε δηάθνξα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη θαηαβιήζεθαλ γηα γεληθά έμνδα 3.000, γηα αζθάιηζηξα 3.000, ελσ ππεγξάθε ζπκθσλία γηα ηελ επηζθεπή ηνπ αθηλήηνπ πνζνχ

7 3) Απηνθίλεην ηεο επηρεηξήζεσο αμίαο έπαζε δεκηά απφ αηχρεκα θαη θξίζεθε αζχκθνξε ε επηζθεπή ηνπ, νπφηε αληειιάγε κε θαηλνχξγην αμίαο , κε θαηαβνιή, εθηφο ηνπ παιαηνχ απηνθηλήηνπ, κεηξεηψλ θαη κε γξακκάηηα πνζνχ , ζηα νπνία πξνζηέζεθαλ ηφθνη ) Ξσιήζεθαλ εκπνξεχκαηα αληί κε ιήςε γξακκαηίσλ χςνπο , ζηα νπνία πξνζηέζεθαλ ηφθνη 3.000, κε κεηξεηά θαη ην ππφινηπν κε πίζησζε. 5) Αγνξάζηεθαλ εκπνξεχκαηα αμίαο αληί κε κεηξεηά , κε ζπκςεθηζκφ ησλ πξνθαηαβνιψλ ζε πξνκεζεπηέο θαη ην ππφινηπν κε γξακκάηηα ζηα νπνία πξνζηέζεθαλ ηφθνη ) Ρελ 1/7/2009 έιαβε ρψξα αχμεζε ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ κε εηζθνξά κεηξεηψλ χςνπο ) Ρα πξνεμνθιεζέληα γξακκάηηα εμνθιήζεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε ηνπο, ελψ νθείινληαλ νη ηφθνη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ θαη ηνπ δαλείνπ κε ελέρπξν Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα ) Δμνθιήζεθε ην δάλεην κε ελέρπξν εκπνξεχκαπα κε κεηξεηά θαη παξαιήθζεθαλ ηα ελερπξηαζκέλα εκπνξεχκαηα. Εεηείηαη: Α) Λα γίλνπλ νη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο ησλ παξαπάλσ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ θαη λα πξνζνδηνξηζηεί ην απνηέιεζκα εθκεηαιιεχζεσο θαη ρξήζεσο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φηη ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο: (α) ηα κέλνληα εκπνξεχκαηα ήηαλ , (β) ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ήηαλ 3.000, (γ) ηα πξνπιεξσζέληα αζθάιηζηξα θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλα θαη (δ) νη απνζβέζεηο ηεο ρξήζεσο αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ Β) Λα ππνινγηζηνχλ νη αξηζκνδείθηεο γεληθήο θαη εηδηθήο ξεπζηφηεηαο, ν αξηζκνδείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα, νη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θαη ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ θαη λα ζρνιηαζηεί εάλ ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ππήξμε επσθειήο γηα ηελ επηρείξεζε (ζπλνιηθά θεθάιαηα ηελ 1/1/ ). Θέμα Ππώηο 1. Ρη θαιείηαη νξηζηηθφ ηζνδχγην ππνινίπσλ θαη ζε ηη καο ρξεζηκεχεη; Ξνηα ε δηαθνξά ηνπ απφ ην πξνζσξηλιν ηζνδχγην; 2. Ξνηφ νλνκάδνπκε εζσηεξηθφ ινγηζηηθφ γεγνλφο θαη ζε ηη δηαθέξεη απφ ην εμσηεξηθφ ινγηζηηθφ γεγνλφο; 3. Ξνηέο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξεί έλα πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα λα ζεσξεζεί ζηνηρείν ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ; 4. Ξνηνί αξηζκνδείθηεο ζεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηηθνί ησλ αξηζκνδεηθηψλ ξεπζηφηεηαο; 5. Ξνηέο είλαη νη θπξηφηεξεο αδπλακίεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ ξεπζηφηεηαο; 6. Ξνηά ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θάησζη δεπγψλ ινγαξηαζκψλ; Δλνίθηα Δηζπξαθηέα θαη Δλνίθηα Ρφθνη Δηζπξαθηένη θαη Ρφθνη Ξηζησηηθνί Ξειάηεο θαη Ξξνπιεξσζέληα Αζθάιηζηξα Έμνδα Ππληήξεζεο Ξαγίσλ θαη Γηάθνξα Ιεηηνπξγηθά Έζνδα Δηζπξαθηέα Ρφθνη Σξεσζηηθνί Ξιεξσηένη θαη Ρφθνη Δλππφζεθνπ Γαλείνπ Ξιεξσηένη Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα θαη Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα Ξξνεμνθιεζέληα 7

8 Θέμα Γεύηεπο Γίδνληαη ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο μελνδνρεηαθήο επηρεηξήζεσο ΑΛΔΠΖΠ Α.Δ. ηελ 1/7/2008, ηα νπνία είραλ σο αθνινχζσο: (ηα πνζά δίλνληαη ζε ρηιιηάδεο επξψ) Θηίξηα ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Έπηπια θαη Πθεχε Δλππφζεθν Γάλεην Κεηαθνξηθά Κέζα 500 Ξξνκεζεπηέο 700 Δίδε Ιηλνζήθεο 100 Γξακκάηηα Ξιεξσηέα 600 Ξειάηεο 500 Ξξνθαηαβνιέο Ξειαηψλ 30 Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα 400 Κεξίζκαηα Ξιεξσηέα 70 Ξξνπιεξσζέληα Αζθάιηζηξα 80 Φφξνη Ξιεξσηένη 60 Ρξφθηκα θαη Ξνηά 300 Θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο πιεξσηέεο 40 Γηάθνξα Απνξξππαληηθά 20 Ρξάπεδα Ινγαξηαζκφο Όςεσο 450 Ρακείν 30 Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο έιαβαλ ρψξα ηα παξαθάησ ινγηζηηθά γεγνλφηα: 1. Θαηαβιήζεθε ε δφζε ηνπ ελππφζεθνπ δαλείνπ ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηφθνη Ρα έζνδα απφ δηαλπθηεξεχζεηο πειαηψλ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008, ήηαλ ηα νπνία θαη εηζπξάρζεθαλ κεηξεηνίο, αθνχ ζπκςεθίζηεθαλ νη πξνθαηαβνιέο πειαηψλ. Δπίζεο εηζπξάρζεθαλ κε κεηξεηά γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηα έζνδα ηνπ εζηηαηνξίνπ Θαηαβιήζεθαλ γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ , ελψ νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη νη θξαηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ , ζηα νπνία είραλ πξνζηεζεί ηφθνη Ρα έζνδα απφ δηαλπθηεξεχζεηο πειαηψλ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεο, ήηαλ , ηα νπνία θαη εηζπξάρζεθαλ ηα κηζά κε κεηξεηά θαη ηα ππφινηπα κε απιή πίζησζε. Δπίζεο εηζπξάρζεθαλ κεηξεηνίο απφ ηα έζπδα ηνπ εζηηαηνξίνπ Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα πνζνχ δφζεθαλ ζηελ Ρξάπεδα Υ γηα είζπξαμε θαη γξακκάηηα πνζζνχ πξνεμνθιήζεθαλ ζηελ ίδηα ηξάπεδα αληί Θαηαβιήζεθαλ γηα έμνδα ζπληήξεζεο ηνπ μελνδνρείνπ θαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ 500. Δπίζεο, θαηαβιήζεθαλ γηα έμνδα δηάζεζεο , ελψ εηζπξάρζεθαλ κε επηηαγή δηάθνξα ιεηηνπξγηθά έζνδα Εεηείηαη: 1. Λα γίλνπλ νη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο ησλ παξαπάλσ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ. 2. Λα πξνζδηνξηζηείκε εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο ην απνηέιεζκα εθκεηαιεχζεσο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςη φηη: α) ηα πξνπιεξσζέληα αζθάιηζηξα θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλα, β) ε επηρείξεζε έιαβε επηηαγέο απφ πειάηεο σο πξνθαηαβνιή γηα κειινληηθή δηακνλή ζην μελνδνρείν , γ) νθείινληαλ ζηελ επηρείξεζε απφ δηαλπθηεξεχζεηο πειαηψλ , δ) νθείινληαλ νη ηφθνη ηνπ ελππφζεθνπ δαλείνπ Β εμακήλνπ θαη ε) ζηηο 30/6/2009, ηα ηξφθηκα θαη πνηά ήηαλ θαη ηα δηάθνξα απνξξππαληηθά Λα ππνινγηζηνχλ νη αξηζκνδείθηεο «Γεληθήο Οεπζηφηεηαο», «Ηδίνλ πξνο Μέλα Θεθάιαηα», «Ηδίσλ πξνο Ξάγηα» θαη νη αξηζκνδείθηεο Απνδνηνθφηεηαο Ηδίσλ θαη Ππλλνιηθψλ Θεθαιαίσλ, θαζψο θαη λα ζρνιηαζηεί αλ ε ρξηζηκνπνίεζή ησλ Μέλσλ Θεθαιαίσλ ιεηαλ επσθειήο γηα ηελ επηρείηεζε. (Ππλνιηθά θεθάιαηα ζηε 1/07/ ). Θέκα 1 ν Α. Ξνηα είλαη ε έλλνηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ κηθηνχ θαη θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο; Β. Ξνηνη αξηζκνδείθηεο ζεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηηθνί ησλ αξηζκνδεηθηψλ ξεπζηφηεηαο; Γ. Ξνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ παγίνπ θαη θπθινθνξνπληνο ελεξγεηηθνχ; Γ. Ξνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηζνδπγίσλ θαη ηζνινγηζκνχ θαη κεηαμχ ηζνινγηζκνχ θαη απνγξαθήο; Δ. Ξνηεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξεί έλα ζηνηρείν ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ; ΠΡ. Ξνηα ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θάησζη δεπγψλ ινγαξηαζκψλ; 8

9 Δλνίθηα θαη Δλνίθηα Ξιεξσηέα. Ρφθνη Σξεσζηηθνί θαη Ρφθνη Σξεσζηηθνί Ξιεξσηένη. Απαηηήζεηο θαη Ξξνθαηαβιεζέληα Δλνίθηα. Γεληθά Έμνδα θαη Γεληθά Έμνδα Ξιεξσηέα. Ξξφζνδνη Δλνηθίσλ Δηζπξαθηένη θαη Ξξφζνδνη Δλνηθίσλ. Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα θαη Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα Ξξνεμνθιεζέληα. Θέκα 2 ν Ρα ππφινηπα ξσλ ινγαξηαζκψλ ηεο εκπνξηθήο επηρεηξήζεσο «ΓΔΛΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ Α.Δ.» θαηά ηελ 1/1/2006 είραλ σο αθνινχζσο (ζε ): Θαηαζηήκαηα Ίδηα θεθάιαηα Απηνθίλεηα Δλππφζεθν Γάλεην Έπηπια θαη Πθεχε Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο Δκπνξεχκαηα Γάλεην Ρξαπέδεο Δκπνξεχκαηα Δλερπξηαζκέλα Ξηζησηέο ιηθά Ππζθεπαζίαο Γξακκάηηα Ξιεξσηέα Απαηηήζεηο Γάλεην κε ελέρπξν Δκπνξεχκαηα Γξακκάηεηα Δηζπξαθηέα Θξαηήζεηο θαη Δηζθνξέο Ξιεξση Ξξνθαηαβνιέο ζε Ξξνκεζεπηέο Αζθάιηζηξα Ξξνπιεξσζέληα Θαηαζέζεηο Όςεσο Ρακείν Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2006 έιαβαλ ρψξα ηα εμήο ινγηζηηθά γεγνλφηα: 1. Αγνξάζηεθαλ εκπνξεχκαηα αμίαο αληί κε ππνγξαθή γξακκαηίσλ πνζνχ ζηα νπνία πξνζηέζεθαλ ηφθνη 300, κε ζπκςεθηζκφ ησλ πξνθαηαβνιψλ ζε πξνκεζεπηέο θαη ην ππφινηπν κε κεηξεηά. 2. Ξσιήζεθαλ εκπνξεχκαηα αμίαο κε κεηξεηά θαν ην ππφινηπν κε ιήε γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ ζηα νπνία πξνζηέζεθαλ ηφθνη Θαηαβιήζεθαλ γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ 4.000, ελψ νη θξαηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο νθείινληαλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 4. Θαηαβιήζεθαλ γηα γεληθά έμνδα 2.000, γηα έμνδα επηζθεπήο απηνθηλήηνπ θαη γηα αζθάιηζηξα 1.000, ελψ εηζπξάρζεθαλ δηάθνξα ιεηηνπξγηθά έζνδα Θαηαζηξάθεθαλ εκπνξεχκαηα αμίαο θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία αλαγλψξηζε ην 60% ηεο δεκηάο, ηελ νπνία ε εηαηξεία δελ είρε εηζπξάμεη κέρξη 31/12/ Ξξνεμνθιήζεθε ζηελ ηξάπεδα γξακκάηην πνζνχ 3.ννν αληί θαη δφζεθαλ γηα είζπξαμε γξακκάηηα εηζπξαθηέα πνζνχ Ρελ 1/9/2006 απμήζεθαλ ηα θεθάιαηα ηεο επηρεηξήζεσο κε εηζθνξά θαηαζηήκαηνο αμίαο Εεηείηαη: Α) Λα γίλνπλ νη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο ησλ παξαπάλσ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ θαη λα πξνζδηνξηζηεί κε εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο ην απνηέιεζκα εθκεηαιιεχζεσο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φηη ηα εκπνξεχκαηα ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο ήηαλ , ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ήηαλ θαη ηα πξνπιεξσζέληα αζθάιηζηξα έγηλαλ δεδνπιεκέλα, ελψ νθείινληαλ νη ηφθνη ηνπ ελππφζεθνπ δαλείνπ 500. Β) Λα ππνινγηζηνχλ νη αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Οεπζηφηεηαο, Ηδίσλ πξνο Μέλα Θεθάιαηα, Ξάγηα πξνο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο, Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ θαη Ππλνιηθψλ Θεθαιαίσλ. Λα ζρνιηαζζεί εάλ ε ρξήζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ήηαλ επσθειήο γηα ηελ επηρείξεζε. ΘΔΜΑ ΠΡΩΣΟ 1) Ξνηέο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Θαζαξήο Θέζεο θαη απηψλ ηνπ Ξαζεηηθνχ; 2) Ρη είλαη ην ηζνδχγην θαη πνηέο νη δηαθνξέο κεηαμχ πιήξνπο πξνζσξηλνχ θαη ηνπ πιήξεο πξνζαξκνζκέλνπ ηζνδπγίνπ; 3) Ξνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θάησζη δεπγψλ ινγαξηαζκψλ: 9

10 - Ρφθνη Σξεσζηηθνί θαη Ρφθνη Ξηζησηηθνί Δηζπξαθηένη; - Ξξνπιεξσζέληα Δλνίθηα θαη Δλνίθηα; - Ξξνκεζεπηέο θαη Ξξνθαηαβνιέο ζε Ξξνκεζεπηέο; - Ξξνκεζεπηέο θαη Γξακκάηηα Ξιεξσηέα; - Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα θαη Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα Κεηαβηβαζζέληα; 4) Ξνηνη αξηζκνδείθηεο ζεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηηθνί ησλ αξηζκνδεηθηψλ ξεπζηφηεηαο θαη γηα πνην ιφγν; 5) Ξνηά αλάιπζε νλνκάδνπκε δηαρξνληθή αλάιπζε θαη ζε ηη καο ρξεζηκεχεη θαηά θχξην ιφγν; ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ Νη ινγαξηαζκνί ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εκπνξηθήο επηρεηξήζεσο ''ΕΖΘ Α.Δ.'' ηελ 01/01/2007 είραλ σο αθνινχζσο (ηα πνζά είλαη ζε επξψ): Θηίξην Ίδηα Θεθάιαηα Έπηπια & ζθεχε Δλππφζεθν Γάλεην Απηνθίλεηα Γάλεην κε Δλέρπξν Δκπνξεχκαηα Δκπνξεχκαηα Ξξνκεζεπηέο Δκπνξεχκαηα Γξακκάηηα Ξιεξσηέα Δλερπξηαζκέλα ιηθά Ππζθεπαζίαο Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα πξνεμνθιεζέληα Απαηηήζεηο Ξξνθαηαβνιέο Ξειαηψλ Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα Θξαηήζεηο θαη Δηζθνξέο Ξιεξσηέεο Ξξνθαηαβνιέο ζε Φφξνη Ξιεξσηένη Ξξνκεζεπηέο Ρακείν Θαηαζέζεηο φςεσο Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2007 έιαβαλ ρψξα ηα εμήο ινγηζηηθά γεγνλφηα: 1) Δμνθιήζεθαλ νη θφξνη πιεξσηένη θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο κε έθδνζε επηηαγήο. 2) Ξσιήζεθαλ εκπνξεχκαηα αληί κε ζπκςεθηζκφ ησλ πξνθαηαβνιψλ πειαηψλ, κε ιήςε γξακκαηίσλ πνζνχ ζηα νπνία είραλ πξνζηεζεί ηφθνη θαη ηα ππφινηπα κε κεηξεηά. 3) Θαηαβιήζεθαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο γηα ην έηνο κε κεηξεηά, ελψ νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνζνχ θαη νη θξαηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνζνχ νθείινληαλ ζηα Αζθαιηζηηθά ηνπο Ρακεία. 4) Ρα ήδε πξνεμνθιεζέληα γξακκάηηα εμνθιήζεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε ηνπο ζχκθσλα κε εηδνπνίεζε ηεο Ρξάπεδαο, ελψ πξνεμνθιήζεθαλ γξακκάηηα εηζπξαθηέα πνζνχ θαη εηζπξάρζεθαλ κε θαηάζεζε ζηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο ηεο επηρείξεζεο. 10

11 5) Θαηαβιήζεθαλ κεηξεηνίο γηα γεληθά έμνδα 4.000, γηα αζθάιηζηξα ηνπ ππνινίπνπ έηνπο 5.000, ελψ εηζπξάρζεθαλ κε επηηαγή ελνίθηα κηαο απνζήθεο θαη δηάθνξα άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα ) Ρελ 01/10/2007 έιαβε ρψξα αχμεζε ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ κε εηζθνξά κεηξεηψλ ) Δμνθιήζεθε δάλεην κε ελέρπξν εκπνξεχκαηα θαη νη ηφθνη ηνπ δαλείνπ 500 κε κεηξεηά θαη παξαιήθζεθαλ ηα ελερπξηαζκέλα εκπνξεχκαηα. 8) Αγνξάζζεθαλ εκπνξεχκαηα αμίαο αληί κε ππνγξαθή γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ πνζνχ ζηα νπνία πξνζηέζεθαλ ηφθνη 1.000, κε ζπκςεθηζκφ ησλ πξνθαηαβνιψλ ζε πξνκεζεπηέο θαη ηα ππφινηπα κε κεηξεηά. 9) Απηνθίλεην ηεο επηρείξεζεο έπαζε δεκηά απφ αηχρεκα χςνπο θαη επηζθεπάζηεθε κε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ απφ ην ζπλεξγείν επηζθεπήο κε κεηξεηά. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία θάιπςε ην 60% ηεο δεκηάο θαη θαηέβαιε ην πνζφ ζηελ επηρείξεζε. Εεηείηαη: Α) Λα γίλνπλ νη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο ησλ παξαπάλσ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ θαη λα πξνζδηνξηζηεί κε εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο ην απνηέιεζκα εθκεηαιιεχζεσο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φηη ηα εκπνξεχκαηα ζηηο 31/12/2007 αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ , ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ζην πνζφ ησλ 3.000, ηα πξνπιεξσζέληα αζθάιηζηξα θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλα, νη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ θαη νθείινληαλ νη ηφθνη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ Β) Λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αξηζκνδείθηεο παγίσλ πξνο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα, ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα θαη απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θαη ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ. Λα ζρνιηαζηεί εάλ ε ρξήζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ππήξμε επσθειήο γηα ηελ επηρείξεζε. ΘΔΜΑ ΠΡΩΣΟ 1) Ξνηεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξεί έλα κέζν δξάζεο γηα λα ζεσξεζεί ζηνηρείν ηνπ Θπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ; 2) Ξνηνη είλαη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο Θα-ηάζηαζεο Απνηειέζκαηνο Σξήζεσο θαη ηνπ Ηζνινγηζκνχ; 3) Ξνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θάησζη δεπγψλ ινγαξηαζκψλ; -Ρφθνη Ξηζησηηθνί θαη Δλνίθηα Δηζπξαθηέα - Ξξφζνδνη Δλνηθίσλ θαη Δλνίθηα Δηζπξαθηέα - Ξξνθαηαβνιέο Ξειαηψλ θαη Ξξνθαηαβνιέο ζε Ξξνκεζεπηέο - Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα Κεηαβηβαζζέληα θαη Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα Ξξνεμνθιεζέληα - Αζθάιηζηξα θαη Ξξνπιεξσζέληα Αζθάιηζηξα 4) Ξνηα αλάιπζε νλνκάδνπκε θάζεηε ή δηαζηξσκαηηθή θαη ζε ηη ρξεζηκεχεη ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ αλαιπ-ηή; 5) Ξνηα είλαη ε έλλνηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηαρχηεηαο εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ θαη ηαρχηεηα εμφθιεζεο ππν-ρξεψζεσλ; Ρη ζεκαίλεη ν πξψηνο αξηζκνδείθηεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην δεχηεξν; 11

12 ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ Ρα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο εκπνξηθήο επηρεηξήζεσο «ΑΒΓ Α.Δ» ζηε 01/01/2007 είρε σο αθνινχ-ζσο: (ηα πνζά είλαη ζε επξψ) Ρακείν Δλνίθηα Ξιεξσηέα Θαηαζέζεηο Όςεσο Κεξίζκαηα Ξιεξσηέα Αζθάιηζηξα Ξξνπιεξσζέληα Θξαηήζεηο θαη Δηζθνξέο Ξιεξσηέεο Ξξνθαηαβνιέο ζε Ξξνκεζεπηέο Γεληθά Έμνδα Ξιεξσηέα Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα Ξξνεμνθιεζέληα Ξειάηεο Γξακκάηηα Ξιεξσηέα ιηθά Ππζθεπαζίαο Ξξνκεζεπηέο Δκπνξεχκαηα Γάλεην κε Δλέρπξν Δκπνξεχκαηα Δκπνξεχκαηα Δλερπξηαζκέλα Δλππφζεθν Γάλεην Έπηπια θαη Πθεχε ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Απηνθίλεηα Δλππφζεθν Θηίξην Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2007 έιαβαλ ρψξα ηα παξαθάησ ινγηζηηθά γεγνλφηα: 1) Δμνθιήζεθαλ νη ππνρξεψζεηο γηα ηα κεξίζκαηα, γεληθά έμνδα, ελνίθηα θαη απηέο πξνο ηνπο αζθαιη-ζηηθνχο θνξείο κε έθδνζε επηηαγήο. 2) Αγνξάζηεθαλ εκπνξεχκαηα αμίαο αληί κε κεηξεηά , κε ζπκςεθηζκφ ησλ πξνθαηαβνιψλ ζε πξνκεζεπηέο θαη ην ππφινηπν κε γξακκάηηα ζηα νπία πξνζηέζεθαλ ηφθνη ) Ξσιήζεθαλ εκπνξεχκαηα αληί κε ιήςε γξακκαηίσλ χςνπο ,ζηα νπνία πξνζηέ-ζεθαλ ηφθνη κε επηηαγή εκέξαο, ε νπνία θαηαηέζεθε ζηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο ηεο επηρείξεζεο ,κεκεηξεηά θαη ηα ππφινηπα κε πίζησζε. 4) Ρελ 1/7/2007 έιαβε ρψξα αχμεζε ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ κε εηζθνξά ελφο αθηλήηνπ αμίαο ) Δηζπξάρζεθαλ κε κεηξεηά δηάθνξα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη πιεξψζεθαλ κε έθδνζε επηηαγήο εκέξαο γηα γεληθά έμνδα θαη γηα αζθάιηζηξα ηνπ ππνινίπνπ έηνπο 3.000,ελψ ζπκθσλήζε-θε κε πξνκεζεπηή ε αγνξά εκπνξεπκάησλ αμίαο ) Απηνθίλεην ηεο επηρεηξήζεσο αμίαο αληαιιάρζεθε κε θαηλνχξην αμίαο , κε θαηαβνιή, εθηφο ηνπ παιαηνχ απηνθηλήηνπ, κεηξεηψλ θαη κε γξακκάηηα πνζνχ , ζηα νπνία πξνζηέζεθαλ ηφθνη ) Νη ακνηβέο πξνζσπηθνχ γηα ην έηνο 2007 αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ , ελψ νη εξγνδνηηθέο εη-ζθνξέο θαη νη θξαηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ νθείινληαλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Ρν ππφινηπν θαηαβιήζεθε ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε έθδνζε επηηαγήο. 8) Ρα πξνεμνθιεζέληα γξακκάηηα εμνθιήζεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε ηνπο, ελψ νθείινληαλ νη ηφθνη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ ) Δμνθιήζεθε ην δάλεην κε ελέρπξν εκπνξεχκαηα θαη νη ηφθνη ηνπ δαλείνπ 500 κε κεηξεηά θαη παξα-ιήθζεθαλ ηα ελερπξηαζκέλα εκπνξεχκαηα. 12

13 Εεηείηαη: Α) Λα γίλνπλ νη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο ησλ παξαπάλσ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ θαη λα πξνζδηνξηζηεί ην απφ-ηέιεζκα εθκεηαιιεχζεσο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φηη: (α) ηα κέλνληα εκπνξεχκαηα ζηηο 31/12/2007 ήηαλ , (β) ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ήηαλ 2.000, ηα πξνπιεξσζέληα αζθάιηζηξα θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλα θαη νη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ αλέξρνληαλ γηα ηε ρξήζε 2007 ζε Β) Λα ππνινγηζηνχλ νη αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο, ν αξηζκνδείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα, παγίσλ πξνο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη νη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θαη ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ. Λα ζρνιηαζηεί εάλ ε ρξήζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ππήξμε επσθειήο γηα ηελ επηρείξεζε. ΘΔΜΑ ΠΡΩΣΟ 1. Ρη είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη γηα πνην ιφγν ζεσξείηαη ζηαηηθή, ζε αληίζεζε κε ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ε νπνία ζεσξείηαη δπλακηθή; 2. Ρη είλαη ην πξνζσξηλφ ηζνδχγην θαη πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ πιήξνπο πξνζσξηλνχ θαη πιήξνπο νξηζηηθνχ ηζνδπγίνπ; 3. Ξνηα αλάιπζε νλνκάδνπκε αλάιπζε ηάζεο θαη ζε ηη ρξεζηκεχεη ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ αλαιπηή; 4. Ξνηα είλαη ε έλλνηα ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηαρχηεηαο εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ θαη ηαρχηεηαο εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ; Ρη ζεκαίλεη φηαλ ν πξψηνο αξηζκνδείθηεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ δεχηεξν; 5. Ξνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θάησζη δεπγψλ ινγαξηαζκψλ: -Ρφθνη ρξεσζηηθνί θαη Ρφθνη ρξεσζηηθνί Ξιεξσηένη -Ξξνζδνθνί Δλνηθίσλ θαη Ξξφζνδνη Δλνηθίσλ Δηζπξαθηέεο -Ξξνκεζεπηέο θαη Ξξνθαηαβνιέο Ξειαηψλ -Ξξνθαηαβνιέο ζε Ξξνκεζεπηέο θαη Γξακκάηηα Ξιεξσηέα -Δλερπξηαζζέληα Γξακκάηηα θαη Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα Ξξνεμνθιεζέληα ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ Ρα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γεληθνχ Θαζνιηθνχ ηεο εκπνξηθήο επηρεηξήζεσο «ΡΝ ΚΝΛΡΔΟΛΝ ΦΝΟΔΚΑ Α.Δ.» ζηηο 1/01/2007 είραλ σο αθνινχζσο (ηα πνζά είλαη ζε επξψ): Δλππφζεθν Θηίξην Ίδηα Θεθάιαηα Έπηπια & Πθεχε Δλππφζεθν Γάλεην Κεηαθνξηθά Κέζα Γάλεην κε Δλέρπξν Δκπνξεχκαηα Δκπνξεχκαηα Ξξνκεζεπηέο Δκπνξεχκαηα Δλερπξηαζκέλα Γξακκάηηα Ξιεξσηέα ιηθά Ππζθεπαζίαο Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα πξνεμνθιεζέληα Ξειάηεο Ξξνθαηαβνιέο Ξειαηψλ Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα Θξαηήζεηο & Δηζθνξέο Ξιεξσηέεο Ξξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο Κεξίζκαηα Ξιεξσηέα Ρακείν Θαηαζέζεηο φςεσο

14 Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2007 έιαβαλ ρψξα ηα εμήο ινγηζηηθά γεγνλφηα: 1. Αγνξάζζεθαλ εκπνξεχκαηα αμίαο αληί , κε ζπκςεθηζκφ ησλ πξνθαηαβνιψλ ζε πξνκεζεπηέο, κε ππνγξαθή γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ πνζνχ ζηα νπνία πξφζηεζεθαλ ηφθνη 5000 θαη ηα ππφινηπα κε κεηξεηά. 2. Δηζπξάρζεθαλ κε επηηαγή, ε νπνία θαηαηέζεθε ζηνλ ινγαξηαζκφ φςεσο ηεο επηρεηξήζεο, απφ ελνίθηα κηαο απνζήθεο θαη απφ δηάθνξα ιεηηνπξγηθά έζνδα , ελψ θαηαβιήζεθαλ κεηξεηνίο γηα γεληθά έμνδα θαη γηα πξνπιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ ηνπ ππνινίπνπ έηνπο Ξσιήζεθαλ εµπνξεχµαηα αληί µε ζπµςεθηζµφ ησλ πξνθαηαβνιψλ πειαηψλ, µε ιήςε γξαµµαηίσλ πνζνχ ζηα νπνία είραλ πξνζηεζεί ηφθνη θαη ηα ππφινηπα µε µεηξεηά. 4. Δμνθιήζεθαλ νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο µεηφρνπο ηεο θαη πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο µε έθδνζε επηηαγήο. 5. Δμνθιήζεθε ην δάλεην µ' ελέρπξν εµπνξεχµαηα µε µεηξεηά θαη παξαιήθζεθαλ ηα ελερπξlαζµέλα εµπνξεχµαηα. 6. Ξξνεμνθιήζεθαλ γξαµµάηηα εηζπξαθηέα πνζνχ θαη εηζπξάρζεθαλ µε θαηάζεζε ζηνλ ινγαξηαζµφ φςεσο ηεο επηρείξεζεο, ελψ ηα ήδε πξνεμνθιεζέληα γξαµµάηηα εμνθιήζεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε ηνπο ζχµθσλα µε εηδνπνίεζε ηεο Ρξάπεδαο. 7. Απηνθίλεην ηεο επηρείξεζεο έπαζε δεµία απφ αηχρεµα χςνπο θαη επηζθεπάζηεθε. Ρν πνζφ ζα θαηαβιεζεί ζην ζπλεξγείν επηζθεπήο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ επφµελνπ έηνπο. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία θάιπςε ην 80% ηεο δεµηάο θαη ζα θαηαβάιεη ην πνζφ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ έηνπο Νη αµνηβέο πξνζσπηθνχ αλέξρνληαλ, γηα ην έηνο 2007, ζην χςνο ησλ , ελψ νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνζνχ θαη νη θξαηήζεηο ησλ εξγαδνµέλσλ πνζνχ νθείινληαλ ζηα Αζθαιηζηηθά Ραµεία ησλ εξγαδνµέλσλ. Ρν ππφινηπν θαηαβιήζεθε ζηνπο εξγαδφµελνπο µεηξεηνίο. Εεηείηαη: Α) Λα γίλνπλ νη εµεξνινγηαθέο εγγξαθέο ησλ παξαπάλσ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ θαη λα πξνζδηνξηζηεί µε εµεξνινγηαθέο εγγξαθέο ην απνηέιεζµα εθµεηαιιεχζεσο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φηη, ηα εµπνξεχµαηα ζηηο 31/12/2007 αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ , ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ζην πνζφ ησλ 5.000, ηα πξνπιεξσζέληα αζθάιηζηξα θαηέζηεζαλ δεδνπιεπµέλα θαη νθείινληαλ νη ηφθνη ηνπ µαθξνπξνζέζµνπ δαλείνπ Β) Λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αξηζµνδείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα, παγίσλ πξνο µαθξνπξφζεζµεο ππνρξεψζεηο, γεληθήο ξεπζηφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θαη ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ θαη ζρνιηάζηε εάλ ε ρξήζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ππήξμε επσθειήο γηα ηελ επηρείξεζε. 14

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013 ΠΡΟ : Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ πιιόγωλ Κξήηεο Ο Εκπνξηθόο Σύιινγνο Χαλίωλ απνθάζηζε λα δεηήζεη από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαξλανπηάθε Σηαύξν λα κελ ππάξμεη θακία αιιαγή ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 29. Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ προσ το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σο φορολογικό ςφςτθμα αποτελεί το βαςικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος)

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Υπ οψη Περιφερειάρχη Κου Απόστολου Κατσιφάρα Υπ οψη Αμτιπεριφερειάρχη Κου Γεώργιου Αγγελόπουλου Πάτρα 8/3/2011 Η περιφζρεια Δυτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 1 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 62. Τροποποίηση του π.δ. 294/1993 «Υπηρεσία Διοικη τικής Μέριμνας Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 52, 53 και 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

Κατϊ τησ Προεδρύασ τησ Δημοκρατύασ των Αθηνών Κατϊ των κομμϊτων Κατϊ Βουλευτών

Κατϊ τησ Προεδρύασ τησ Δημοκρατύασ των Αθηνών Κατϊ των κομμϊτων Κατϊ Βουλευτών Βϋτο τισ Εκλογϋσ Προσ Άρειο Πϊγο 1/5/2012 Πρωτόκολλο 22. Προσ τουσ Έλληνεσ Προσ τον Ο.Η.Ε. - Προσ Ρωςύα - Περςύα - Αύγυπτο Αρχαύα Ελλϊδα - Εθιμικό Δύκαιο - Διεθνϋσ Δύκαιο - Ο.Η.Ε. UNESCO - Ε.Ε. Προεδρύα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης.

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρ. 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1600 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων εξετάσεων, που αποδεικνύουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων.

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΣΤ-1 ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914 ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ 621914 fleet v 16 Ιουλ.doc Σειίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 21/3/2008 Αριθ.Απ. 472/157 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Διαύλων στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς (Τ/Σ) Εθνικής Εμβέλειας οι οποίοι κατέχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας κατά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2109 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο της Κυ βέρνησης Ιωάννη Δραγασάκη....

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΣΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: ΑΝΣΙΚΡΙΖΟΝΣΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. άββατο, 7 Μαΐου 2011 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΣΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: ΑΝΣΙΚΡΙΖΟΝΣΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. άββατο, 7 Μαΐου 2011 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΛΕΤΚΩΙΑ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΣΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: ΑΝΣΙΚΡΙΖΟΝΣΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠIΠEΔA ΠIΣTOΠOIHΣHΣ ΓΛΩΣΣOMAΘEIAΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ OYΣIAΣTIKA - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΕΠIΠEΔA ΠIΣTOΠOIHΣHΣ ΓΛΩΣΣOMAΘEIAΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ OYΣIAΣTIKA - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠIΠEΔA ΠIΣTOΠOIHΣHΣ ΓΛΩΣΣOMAΘEIAΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ OYΣIAΣTIKA - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ αρσενικά αρσενικά αρσενικά αρσενικά αρσενικά αρσενικά *ισοσύλλαβα : -ας, -ης, -ος *ισοσύλλαβα : -α, -η * ισοσύλλαβα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ Π.Ο.Τ. Δίλαη ε ελεξγόο νιηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 17/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 17/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 17/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθ. 207/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ Γξάζεο Αεηθόξνπ Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 108(Ι)/2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ρσξηά καο! Συςχέτιςε το όνομα ςου με αξίεσ κοινωνικήσ ευαιςθηςίασ.

ρσξηά καο! Συςχέτιςε το όνομα ςου με αξίεσ κοινωνικήσ ευαιςθηςίασ. Τα δηακάληηα είλαη παληνηηλά. Βνήζεζε λα ηα απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξα ρσξηά καο! Σπλεξγάζνπ κε ηελ Διιεληθή Λέζρε ηνπ Βηβιίνπ. Συςχέτιςε το όνομα ςου με αξίεσ κοινωνικήσ ευαιςθηςίασ. Γίλε θη εζύ ρνξεγόο βηβιίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας...1 Άρθρο1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012

Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012 Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012 ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΟΤΝΣΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ, ΓΙΑ ΥΡΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ, ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΒΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα